(42,70 zł z VAT) (79,30 zł VAT) (0,43 zł z VAT) (0,49 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia. Opłata wg tabeli opłat za połączenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(42,70 zł z VAT) (79,30 zł VAT) (0,43 zł z VAT) (0,49 zł z VAT) Opłata wg tabeli opłat za połączenia. Opłata wg tabeli opłat za połączenia"

Transkrypt

1 Strona 1 z 1 REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów posiadających REGON, którzy w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus ( Umowa ). 2. Promocja trwa od r. do odwołania. 2 UPRAWNIENIA ABONENTA Telefon 1. Klient zawierający Umowę w ramach Promocji ( Abonent ) kupuje aparat telefoniczny 2 po promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aparaty telefoniczne nie są samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów telefonicznych jest uzależniona od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel oraz punktów sprzedaży (obsługi). 2. Abonent może wybrać jedną z taryf:,,,, lub promocyjny plan cenowy zgodnie z tabelą poniżej: /promocyjny plan cenowy Abonament Liczba minut do wszystkich sieci krajowych wliczonych w abonament Stawka za krajową wiadomość SMS do krajowych operatorów komórkowych 3 Stawka za minutę krajowego do operatorów Polkomtel S.A., Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów, a także do krajowych operatorów sieci stacjonarnych 4 5 po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament Stawka za minutę krajowego do operatora P4 sp. z o.o. oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora 4 5 po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament Stawka za minutę międzynarodowego głosowego 20 zł (24,40 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 65 zł (79,30 zł VAT) 105 zł (128,10 zł z VAT) 195 zł (237, zł z VAT) zł (366 zł z VAT) 0, zł (0,55 zł z VAT) + 0, zł (0,55 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) + 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł 0,18 zł (0,22 zł z VAT) 0,59 zł (0, 72 zł z VAT) + 0,35 zł 0,35 zł 0,33 zł (0,40 zł z VAT) 0,29 zł (0,35 zł z VAT 3. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Taryfy (w przypadku promocyjnego planu cenowego zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych właściwym dla taryfy ). 4. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów wynosi 35 zł (42,70 zł z VAT). ROZM16_A ROZM16_B ROZM16_C 1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , Regon , kapitał zakładowy PLN (w pełni wpłacony). 2 Polkomtel informuje, że aparat telefoniczny marki Samsung i5700 Galaxy, ma automatycznie ustawioną przez producenta funkcję łączenia się aparatu telefonicznego z Internetem z wykorzystaniem transmisji danych, w celu dokonywania aktualizacji i synchronizacji. Opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. W przypadku korzystania z usług telekomunikacyjnych za pomocą wskazanego wyżej aparatu telefonicznego za granicą w ramach roamingu międzynarodowego, konsekwencją automatycznej wymiany danych jest konieczność ponoszenia dodatkowo transmisję danych w sieci operatora zagranicznego, zgodnie z aktualnym cennikiem opłat roamingowych właściwym dla posiadanej przez Abonenta taryfy/promocyjnego planu cenowego. Lista partnerów roamingowych Polkomtel dostępna jest na stronie internetowej 3 Z wyłączeniem SMS wysyłanych na numery Premium Rate, w ramach usług dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz w roamingu. 4 Stawki dotyczą głosowe, transmisję danych i przesyłanie faksów. Z wyłączeniem połączeń na numery serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych, szczegóły dotyczące minut wliczonych w abonament znajdują się w cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych Taryfy. 5 Opłaty za naliczane są za każdą rozpoczętą sekundę. 6 Tabela dostępna w Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Taryfy w części Połączenia międzynarodowe i w roamingu międzynarodowym;

2 Strona 2 z 2 Usługa 5 Wybranych Numerów 5. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z taryf:,,, może bezterminowo uruchomić usługę 5 Wybranych Numerów ( Usługa ). W ramach Usługi Abonent ma możliwość zdefiniowania od jednego do pięciu wybranych numerów w sieci Plus 7 lub do krajowych sieci stacjonarnych 8 (maksymalnie pięć numerów łącznie). W przypadku numerów w sieci Plus zdefiniowanych w Usłudze, Abonent może wykonywać nieograniczoną liczbę nieodpłatnych krajowych połączeń głosowych. W przypadku numerów krajowych sieci stacjonarnych zdefiniowanych w Usłudze, jeżeli suma nieodpłatnych minut wykorzystanych w ramach Usługi na z numerami krajowych sieci stacjonarnych w danym okresie rozliczeniowym osiągnie 500 minut ( Limit ) (bez względu na liczbę numerów krajowych sieci stacjonarnych zdefiniowanych w Usłudze), to kolejne na numery krajowych sieci stacjonarnych zdefiniowanych w Usłudze naliczane będą w wysokości 0,10 zł (0,12 zł z VAT) za 1 minutę. Jeżeli Limit zostanie osiągnięty w trakcie trwania telefonicznego, połączenie jest kontynuowane, a opłaty za kolejne minuty naliczane będą w wysokości 0,10 zł (0,12 zł z VAT) za 1 minutę. W przypadku pierwszego, niepełnego okresu rozliczeniowego, liczba minut w Limicie w tym okresie rozliczeniowym jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Niewykorzystane minuty z Limitu z danego okresu rozliczeniowego nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe i nie są zwracane w jakikolwiek formie. Połączenia w ramach Usługi nie pomniejszają liczby minut wliczonych w abonament i Pakiet Rozmowny. 6. Abonent może zrezygnować z korzystania z Usługi (dezaktywacja Usługi). Aktywacja i dezaktywacja Usługi następuje na drugi dzień po przyjęciu zlecenia. Jednorazowa opłata aktywacyjna za Usługę wynosi 5 zł (6,10 zł z VAT), dezaktywacja Usługi jest bezpłatna. Przez aktywację Usługi należy rozumieć pierwsze zdefiniowanie numeru/numerów w ramach Usługi, a przez dezaktywację Usługi jednoczesne usunięcie całej listy bądź ostatniego numeru na liście numerów zdefiniowanych w Usłudze. Promocyjna opłata miesięczna za każdy wybrany numer w ramach Usługi wynosi 5 zł (6,10 zł z VAT). 7. Chęć aktywacji/dezaktywacji/modyfikacji Usługi Abonent może zgłosić w Dziale Obsługi Klienta oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem Usługę można aktywować w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 8. Za każdą modyfikację listy numerów wybranych w ramach Usługi pobierana jest opłata w wysokości 5 zł (6,10 zł z VAT). Przez modyfikację listy należy rozumieć: dodanie numeru, usunięcie numeru bądź zmianę któregokolwiek numeru z listy. Jeżeli Abonent jednocześnie zmodyfikuje kilka numerów z listy, opłata zostanie pobrana tylko raz. Zmiana w liście wybranych numerów zdefiniowanych w Usłudze nastąpi następnego dnia po przyjęciu zlecenia. 9. W ramach Usługi nie można zdefiniować numeru, który jest aktywny w usłudze Kontakt Plus. Przed zleceniem zdefiniowania numeru w ramach Usługi, należy usunąć numer z listy numerów w usłudze Kontakt Plus. 10. W przypadku, gdy w ramach Usługi Abonent wskaże numer, który jest jednocześnie numerem włączonym do grupy System Plus w ramach usługi System Plus, wówczas opłaty za będą naliczane według zasad określonych dla usługi System Plus. 11. W przypadku transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta lub przeniesienia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy, numery zdefiniowane w ramach Usługi przechodzą na inne konto Abonenta lub są przeniesione na inny podmiot. Pakiet Rozmowny 12. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z wymienionych taryf:,,,, lub promocyjny plan cenowy otrzyma bez dodatkowych opłat bezterminowo automatycznie aktywowany pakiet dodatkowych minut ( Pakiet Rozmowny ) na krajowe głosowe 9 zgodnie z tabelą poniżej: /promocyjny plan cenowy Liczba minut przydzielonych w ramach Pakietu Rozmownego w jednym pełnym okresie rozliczeniowym Łączna liczba minut do wszystkich sieci wliczonych w abonament oraz przyznanych w ramach Pakietu Rozmownego w jednym pełnym okresie rozliczeniowym Minuty przyznane w ramach Pakietu Rozmownego wykorzystywane są po wykorzystaniu liczby minut wliczonych w abonament, określonej w tabeli w 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu. 14. W przypadku pierwszego, niepełnego okresu rozliczeniowego, liczba minut w Pakiecie Rozmownym w tym okresie rozliczeniowym jest proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. Niewykorzystana część Pakietu Rozmownego przyznanego w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. Abonent traci prawo do niewykorzystanej części Pakietu Rozmownego. 15. Jakakolwiek zmiana promocyjnego planu cenowego/taryfy w okresie funkcjonowania Pakietu Rozmownego powoduje rozpoczęcie przydzielania Pakietu Rozmownego w wysokości odpowiadającej nowo wybranemu promocyjnemu planowi cenowemu/taryfie. 7 W ramach Usługi nie można zdefiniować numeru umożliwiającego dostęp do serwisów rozrywkowych i informacyjnych, numerów Premium Rate Numeru Ulgowego, numerów Sami Swoi oraz numeru umożliwiającego z siecią Internet (numery 123, 321, , ) oraz WAP (numery 234, ) ani żadnego innego numeru specjalnego w sieci Plus. Usługa nie działa w przypadku połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, przesyłania faksów i danych oraz wykonywanych w ramach usługi przekazywania połączeń. 8 W ramach Usługi nie można zdefiniować stacjonarnych numerów serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych. Usługa nie działa w przypadku połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym, połączeń międzynarodowych, przesyłania faksów i danych oraz wykonywanych w ramach usługi przekazywania połączeń. 9 Do wykorzystania na krajowe głosowe: do sieci Plus (w tym na numery Simplus, Sami Swoi, Mix Plus, do poczty głosowej oraz w ramach usługi przekazywania połączeń), krajowych sieci stacjonarnych (również Prefiks 1069) oraz do pozostałych krajowych operatorów komórkowych; z wyłączeniem połączeń na numery w usłudze System Plus, Kontakt Plus, Strefa Tanich Połączeń, Premium Rate, połączeń w ramach usługi dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz innych numerów specjalnych.

3 Strona 3 z 3 Pakiet SMS 16. W ramach Promocji Abonent, który wybierze jedną z wymienionych taryf:,,,, może aktywować do odwołania pakiet zawierający 50 wiadomości SMS do krajowych operatorów komórkowych 10 ( Pakiet SMS ). Promocyjna opłata miesięczna za każdy Pakiet SMS wynosi 3 zł (3,66 zł z VAT) Abonent w każdym momencie może złożyć zlecenie aktywacji/dezaktywacji Pakietu SMS: a. poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem b. poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 2601 wpisując w treści odpowiednią komendę, aktywacja pakietu: dodaj pluskod5 50SMS; dezaktywacja pakietu: usun pluskod5 50SMS. Aktywacja /dezaktywacja Pakietu SMS jest bezpłatna. Pakiet SMS jest aktywowany na drugi dzień po przyjęciu zlecenia. Dezaktywacja następuje z końcem okresu rozliczeniowego, w którym zostało przyjęte zlecenie. Każdy aktywny Pakiet SMS należy dezaktywować osobno. 18. Jeżeli Pakiet SMS zostanie aktywowany w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, liczba wiadomości SMS przydzielonych w Pakiecie SMS oraz promocyjna opłata miesięczna za Pakiet SMS rozliczane będą w pełnym wymiarze, bez względu na liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego. 19. Abonent może wykorzystywać Pakiet SMS przyznany w danym okresie rozliczeniowym przez 7 kolejnych pełnych okresów rozliczeniowych (wliczając okres rozliczeniowy, w którym został przyznany). Po upływie tego okresu Abonent traci prawo do niewykorzystanej liczby wiadomości SMS z Pakietu SMS i nie są one zwracane w jakiejkolwiek formie. Wiadomości SMS z poprzednich okresów rozliczeniowych wykorzystywane są w bieżącym okresie rozliczeniowym jako pierwsze. 20. Abonent w jednym okresie rozliczeniowym może uruchomić maksymalnie 5 Pakietów SMS. Liczba wiadomości SMS w Pakiecie SMS 50 Promocyjna opłata miesięczna za Pakiet SMS 3 zł (3,66 zł z VAT) 3 WARUNKI SPECJALNE 1. Zmiana promocyjnego planu cenowego/taryfy, zgodnie z postanowieniami Umowy nie powoduje dezaktywacji Usługi, Pakietu Rozmownego oraz Pakietu SMS pod warunkiem, że w nowo wybranym promocyjnym planie cenowym/ taryfie Usługa, Pakiet Rozmowny oraz Pakiet SMS są dostępne. 2. Jakakolwiek zmiana promocyjnego planu cenowego/taryfy jest możliwa z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 3. Jakakolwiek zmiana promocyjnego planu cenowego/taryfy, transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy powoduje utratę niewykorzystanych minut wliczonych w abonament oraz części Pakietu SMS z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych, a także niewykorzystanych minut z Limitu oraz Pakietu Rozmownego z danego okresu rozliczeniowego. 4. Transfer numeru telefonicznego na inne konto Abonenta oraz przeniesienie na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy, nie powoduje dezaktywacji Pakietu SMS, Pakietu Rozmownego oraz Limitu. 5. Po dokonaniu transferu numeru telefonicznego na inne konto Abonenta lub przeniesienia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy Pakiet SMS, Pakiet Rozmowny i Limit są przydzielane na nowym koncie od kolejnego okresu rozliczeniowego. 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umowy zawartej w ramach Promocji mają zastosowanie postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów ", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Zapoznałem się i akceptuję warunki Promocji Rozmowna do wszystkich określone w niniejszym Regulaminie oraz treść Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu...., dnia r. ABONENT Z wyłączeniem SMS wysyłanych na numery Premium Rate, w ramach usług dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych oraz w roamingu. 11 W przypadku transferu numeru na inne konto Abonenta, przeniesienia na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy lub rozwiązania Umowy promocyjna opłata miesięczna za Pakiet SMS nie jest zwracana.

4 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Rozmowna do wszystkich Zestaw Model aparatu telefonicznego Promocyjny plan cenowy Strona 4 z 4 Cena aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych 1 BlackBerry zł 499 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 409,02 zł z VAT 791,78 zł 608,78 zł 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Emporia Talk V20 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 286,07 zł z VAT 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł HTC HD zł zł zł 899 zł 499 zł 1 zł 2 441,80 zł z VAT 1 950,78 zł 1 828,78 zł 1 462,78 zł 1 096,78 zł 608,78 zł 1,22 zł HTC Touch2 699 zł 599 zł 249 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 654, zł z VAT 852,78 zł 730,78 zł 303,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Jablotron GDP02 79 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 523,77 zł z VAT 96,38 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł LG BL20 New Chocolate 279 zł 179 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 695,91 zł z VAT 340,38 zł 218,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł LG KP500 Cookie 119 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 704,10 zł z VAT 1,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł LG KU9i Viewty 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 753,28 zł z VAT 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł LG GD zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 4,98 zł z VAT 35,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł LG GD510 Eco Solar 249 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 597,55 zł z VAT 303,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Motorola Aura zł zł zł zł zł zł 5 4,98 zł z VAT 5 244,78 zł 5 122,78 zł 4 878,78 zł 4 3,78 zł 3 2,78 zł 3 414,78 zł Nokia 2220** 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 212,30 zł z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 277,87 zł z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 327,05 zł z VAT 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia 2720** 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 2,08 zł z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia 3110 Classic 39 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 4,98 zł z VAT 47,58 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 515,57 zł z VAT 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia zł 179 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 712,30 zł z VAT 340,38 zł 218,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia 5530 XpressMusic 399 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 794,26 zł z VAT 486,78 zł 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia zł 649 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 253,28 zł z VAT 974,78 zł 791,78 zł 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia 5800 STD 799 zł 649 zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 253,28 zł z VAT 974,78 zł 791,78 zł 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia zł 19 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 753,28 zł z VAT 218,38 zł 23,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 4,98 zł z VAT 267,18 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia 6303i** 269 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 531,97 zł z VAT 328,18 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia 6303 z zest. BT (BH 104) 249 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 572,95 zł z VAT 303,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia 6303i z zest. BH 105** 299 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 613,93 zł z VAT 364,78 zł 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia zł 249 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 007,38 zł z VAT 0,18 zł 303,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 474,59 zł z VAT 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia zł 59 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 482,79 zł z VAT 181,78 zł 71,98 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia E zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 023,77 zł z VAT 486,78 zł 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia E zł 449 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 351,64 zł z VAT 669,78 zł 547,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia E zł 499 zł 119 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 409,02 zł z VAT 730,78 zł 608,78 zł 1,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia E zł 649 zł 249 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 474,59 zł z VAT 913,78 zł 791,78 zł 303,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1 799

5 Strona 5 z 5 Nokia E zł 749 zł 399 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 835,25 zł z VAT 1 096,78 zł 913,78 zł 486,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia E75 LUX 899 zł 749 zł 399 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 950,00 zł z VAT 1 096,78 zł 913,78 zł 486,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł Nokia N zł zł zł zł 699 zł 199 zł 2 8,20 zł z VAT 2 194,78 zł 2 072,78 zł 1 706,78 zł 1 340,78 zł 852,78 zł 242,78 zł Nokia N97 Mini** zł zł zł 699 zł 299 zł 1 zł 1 802,46 zł z VAT 1 828,78 zł 1 706,78 zł 1 340,78 zł 852,78 zł 364,78 zł 1,22 zł Nokia X3 199 zł 59 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 736,89 zł z VAT 242,78 zł 71,98 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 899 Samsung B zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0,00 zł z VAT 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 549 Samsung Delphi B zł 59 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 572,96 zł z VAT 218,38 zł 71,98 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 699 Samsung i5700 Galaxy 649 zł 549 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 351,64 zł z VAT 791,78 zł 669,78 zł 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Samsung i5700 Galaxy* (tylko w promocji nie dotyczy 449 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 351,64 zł TanioRozmowne z Internetem) z VAT 547,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Samsung Monte S zł 179 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 736,88 zł z VAT 340,38 zł 218,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 899 Samsung Omnia 699 zł 599 zł 149 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 540,16 zł z VAT 852,78 zł 730,78 zł 181,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Samsung Omnia Lite (B7) 599 zł 499 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 310,66 zł z VAT 730,78 zł 608,78 zł 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Samsung S3550 Shark 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0,00 zł z VAT 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 549 Samsung S3 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 440,16 zł z VAT 59,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 537 Samsung S3650 Corby 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 649,18 zł z VAT 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 792 Samsung S3650 Corby z kartą 4GB 119 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 678,69 zł z VAT 1,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 828 Samsung S zł 59 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 4,99 zł z VAT 218,38 zł 71,98 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 599 Samsung S5230 Avila 179 zł 59 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 794,27 zł z VAT 218,38 zł 71,98 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 969 Samsung S5230 Avila z GPS 199 zł 59 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 818,86 zł z VAT 242,78 zł 71,98 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 999 Samsung S5350 Shark** 199 zł 79 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 4,99 zł z VAT 242,78 zł 96,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 599 Samsung S zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 613,93 zł z VAT 303,78 zł 120,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 749 Samsung S7220 Ultra Classic 249 zł 169 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 818,86 zł z VAT 303,78 zł 206,18 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 999 Samsung S7350i Ultra Style 299 zł 179 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0,82 zł z VAT 364,78 zł 218,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Samsung S8 Ultra Touch 949 zł 849 zł 549 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 9,02 z VAT 1 157,78 zł 1 035,78 zł 669,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Sony Ericsson C2 349 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 007,38 zł z VAT 425,78 zł 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Sony Ericsson C2 STD 349 zł 199 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 007,38 zł z VAT 425,78 zł 242,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Sony Ericsson C5 799 zł 699 zł 349 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 622,13 zł z VAT 974,78 zł 852,78 zł 425,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł Sony Ericsson U10i Aino 899 zł 799 zł 449 zł 249 zł 1 zł 1 zł 1 638,52 zł z VAT 1 096,78 zł 974,78 zł 547,78 zł 303,78 zł 1,22 zł 1,22 zł Sony Ericsson W zł 179 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 753,28 zł z VAT 364,78 zł 218,38 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 919 Sony Ericsson W zł 299 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 712,30 zł z VAT 486,78 zł 364,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 869 Sony Ericsson W zł 799 zł 449 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 720,50 zł z VAT 1 096,78 zł 974,78 zł 547,78 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł ZTE S302 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 204,10 zł z VAT 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 1,22 zł 249 * Cena telefony Samsung i5700 Galaxy dostępnego w oddzielnej promocji "TanioRozmowne z Internetem" ** Model dostępny w sieci sprzedaży od r. Ceny detaliczne aparatów telefonicznych oferowanych na warunkach ogólnych aktualne na dzień r.

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT)

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) Strona 1 z 6 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600

TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna TanioRozmowna 600 REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT)

Elastyczna zł (91,50 zł z VAT) Strona 1 z 5 REGULAMIN PROMOCJI NA LATA ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Na lata ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4)

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP4; 20BEZPW4; 20BEZFIR4; 20BEZ5N4; 20BEZKON4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS

Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS Regulamin promocji TYLE NA GŁOWĘ DAJĄCY PLUS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tyle na głowę dający Plus w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) Taryfa. dla Firm zł (221,40 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (USKONS) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6))

REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) REGULAMIN PROMOCJI TANI BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM (20BEZPP6; 20BEZPW6; 20BEZFIR6; 20BEZ5N6; 20BEZKON6)) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Tani Bezlik Rozmów dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI NOWY BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (KONSBIZ4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Bezlik Rozmów dla Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS6_A; DUBIS6_B; DUBIS6_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA

REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA REGULAMIN PROMOCJI ELASTYCZNA Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ELASTYCZNA ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców i innych klientów

Bardziej szczegółowo

0,24 zł (0,30 zł z VAT)

0,24 zł (0,30 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM ( REGULAMIN ) (USLU_A; USLU_B; USLU_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM II ( REGULAMIN ) (DUBIS2_A; DUBIS2_B; DUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Umowa Minutowa z Wybranym Numerem w Plusie ( Regulamin )

Regulamin Promocji Umowa Minutowa z Wybranym Numerem w Plusie ( Regulamin ) Regulamin Promocji z Wybranym Numerem w Plusie ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Wybranym Numerem w Plusie ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS

Promocyjny Plan Cenowy Do Usług dla Firm 300. Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM 300 ( REGULAMIN ) (USVIP3) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Do usług dla Firm 300 ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Umowa Minutowa z Wybranym Numerem w Plusie w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Umowa Minutowa z Wybranym Numerem w Plusie w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji z Wybranym Numerem w Plusie w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Wybranym Numerem w Plusie w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa od 04.01.2010 r. do odwołania.

2. Promocja trwa od 04.01.2010 r. do odwołania. Regulamin Promocji ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania zawrą

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł

TanioRozmowna zł (79,95 zł z VAT) 10 zł REGULAMIN PROMOCJI BEZLIK INTERNETU DLA FIRM 2 ( REGULAMIN ) (BEZINTB2_A, BEZINTB2_B, BEZINTB2_C, BEZINTB2_D) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik Internetu dla Firm 2 ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI DO USŁUG DLA FIRM Z INTERNETEM II ( REGULAMIN ) (INDUBIS2_A; INDUBIS2_B; INDUBIS2_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Firm z Internetem II ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik z Konsolą ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN )

Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) Regulamin promocji WAŻNY TELEFON ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ważny telefon ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM)

Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) REGULAMIN PROMOCJI OFERTA S-KLASA PREMIUM ( REGULAMIN ) (KLASPREM) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta S-Klasa Premium ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja monitorowana bis oferta bez telefonu ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r.

Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn r. Regulamin Promocji Oszczędzasz z telefonem ( Regulamin ) Wersja z dn. 12.03.2013 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz z telefonem ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz więcej z telefonem przechodząc do Plusa ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł

30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Regulamin Promocji: Zjawiskowe Smartfony - Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE. Promocja Zjawiskowe Smartfony - Oferta Standardowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Promocji: Oferta Standardowa w Plusie Mix w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy

Promocyjny Plan Cenowy Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł. ( Regulamin ) Wersja 1 z dnia 19.03.2012 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE )

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE ) REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM DLA KLIENTÓW PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SATUR18A01, SATUR18B01) WERSJA Z 23.10.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ Firma bez końca Tylko

Bardziej szczegółowo

1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Regulamin promocji 500 SMS-ów W PLUSIE ( Regulamin ) (wersja obowiązująca od dn. 11.05.2011 r.) Opis Promocji: 1. Promocja " 500 SMS-ów w Plusie ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 i

Bardziej szczegółowo

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus

Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Oferta Świadczenia usług telekomunikacyjnych sieci Plus Polkomtel Sp. z o.o. Transmisja Danych 1 OFERTA SPECJALNA 1. Oferta Specjalna dla Firm ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFS24A05; XMNFS24B05; XMNFS24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla z Internetem dla przenoszących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Elastyczna zł (92,25 zł VAT)

Elastyczna zł (92,25 zł VAT) Strona 1 z 4 REGULAMIN PROMOCJI NA LATA Z IPLUS E-MAIL BLACKBERRY ( REGULAMIN ) (NLABBE3_A, NLABBE3_B, NLABBE3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Na lata z iplus e-mail Blackberry ( Promocja ) organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł z pakietem smartfonowym na próbę (

Bardziej szczegółowo

3 OPŁATA ZA MINUTĘ DO WSZYSTKICH DUŻYCH SIECI

3 OPŁATA ZA MINUTĘ DO WSZYSTKICH DUŻYCH SIECI Regulamin Promocji: Telefon Lata w Plusie Mix dla przenoszących numer z innej sieci ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Telefon Lata w Plusie Mix dla przenoszących numer z innej sieci ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Kwota Minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Opłata za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel oraz do abonentów. 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł

Kwota Minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł 80 zł 100 zł Opłata za minutę połączenia do Abonentów Polkomtel oraz do abonentów. 0,49 zł 0,39 zł 0,29 zł Regulamin Promocji: Satysfakcja Monitorowana w Plusie Mix ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) (XROFT24A07; XROFT24B07; XROFT24C07) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocyjny Plan Cenowy 19,90 zł dla Taryfy Rozmowna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

0,19 zł (0,23 zł z VAT

0,19 zł (0,23 zł z VAT REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE Z RABATEM NA INTERNET PRZEZ 24 MIESIACE (XL24S24A05; XL24S24B05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie z rabatem na internet przez 24 miesiące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05)

REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DLA FIRM Z INTERNETEM NA PRÓBĘ DLA PRZENOSZĄCYCH NUMER DO PLUSA ( REGULAMIN ) (XMNFT24A05; XMNFT24B05; XMNFT24C05) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja z Internetem na próbę dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mix20 Oferta Elastyczna (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

150,00 zł (z VAT) 120% wartości nominału 20%

150,00 zł (z VAT) 120% wartości nominału 20% Regulamin Promocji: Najwięcej darmowego internetu w MixPlus ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najwięcej darmowego internetu w MixPlus ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT)

Promocyjny Plan Cenowy OMG dla Firm zł (18,45 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI OSZCZĘDZASZ W FIRMIE TYLKO SIM (01) ( REGULAMIN ) (SSKFT12A01; SSKFT12B01;) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oszczędzasz w Firmie tylko SIM ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI (4): OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja OBA MA. SMARTFON + TABLET W JEDNEJ PROMOCJI ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin )

Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) Regulamin Promocji Satysfakcja Monitorowana - opcja z Internetem + Smartfony ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Satysfakcja Monitorowana opcja z Internetem + Smartfony ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Kwota minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł

Kwota minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł Regulamin Promocji Ja + Mix bez końca tylko Sim ( Regulamin ) (wersja z dnia 19.05.2015r.) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ja + Mix bez końca tylko Sim ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL

Bardziej szczegółowo

1,79 zł. z VAT. 0,85 zł. z VAT

1,79 zł. z VAT. 0,85 zł. z VAT Regulamin Promocji dla Kobiet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Kobiet ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix (sklep internetowy) ( Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin )

Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) Regulamin Promocji Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących numer ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta bez telefonu w taryfach Rozmownych dla klientów przenoszących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Cafe Plus dla Kobiet

Regulamin Promocji Cafe Plus dla Kobiet Regulamin Promocji dla Kobiet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Kobiet ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Promocja "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM Regulamin Promocji "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM:

GSMONLINE.PL. Promocja Nowe Taryfy w Plusie V w sieci Plus GSM Regulamin Promocji Nowe Taryfy w Plusie V w sieci Plus GSM: GSMONLINE.PL Promocja "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM 2005-05-11 Regulamin Promocji "Nowe Taryfy w Plusie V" w sieci Plus GSM: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja "Nowe Taryfy w Plusie V" obejmuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kobieca oferta Cafe Plus

Regulamin Promocji Kobieca oferta Cafe Plus Regulamin Promocji Kobieca oferta 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Kobieca oferta ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Umowa Minutowa

Regulamin Promocji Umowa Minutowa Regulamin Promocji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel umowę

Bardziej szczegółowo

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania

Pakiet internetowy 300 MB 800 MB 1,5 GB Opłata za pakiet internetowy pobierana automatycznie z doładowania REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin )

Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) Regulamin Promocji Promocja Świąteczne smartfony w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Promocja Świąteczna smartfony w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 60 sekund. 3. Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund.

Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 60 sekund. 3. Opłaty za połączenie naliczane są za każde rozpoczęte 30 sekund. Regulamin Promocji 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel umowę

Bardziej szczegółowo

1,79 zł. z VAT. 0,85 zł. z VAT

1,79 zł. z VAT. 0,85 zł. z VAT www.telepolis.pl Regulamin Promocji dla Kobiet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja dla Kobiet ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do podmiotów, które w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.)

Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn r.) Oferta Promocyjna Stan Darmowy PRACOWNICZA obowiązuje od 8 luty 2011r. do odwołania (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

3 PAKIET MMS 4 BONUS GOTÓWKOWY

3 PAKIET MMS 4 BONUS GOTÓWKOWY Regulamin Promocji: Plusikowe w Mixplus w Sklepie Internetowym ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plusikowe w Mixplus w Sklepie Internetowym ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: WEEKENDOWA PROMOCJA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: WEEKENDOWA PROMOCJA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: WEEKENDOWA PROMOCJA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Weekendowa promocja z pakietem MB na próbę w Plusie Mix

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin )

Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie Bez limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) Regulamin Promocji Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Najlepsze smartfony w ofercie limitu z internetem dla MNP ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin )

Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) Regulamin Promocji Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Sklepie internetowym oferta specjalna ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin )

Regulamin Promocji Rozmowna w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) Regulamin Promocji w ofercie smartfonowej ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w ofercie smartfonowej ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA W PLUSIE MIX LTE (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna w Plusie Mix LTE (Sklep Internetowy) ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) POSTANOWIENIA OGÓLNE. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz - Dla Stałych Klientów ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja GADASZ - DLA STAŁYCH KLIENTÓW ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) POSTANOWIENIA OGÓLNE. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. ( Polkomtel )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI WYPRZ W PLUSIE MIX: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) (11)

REGULAMIN PROMOCJI WYPRZ W PLUSIE MIX: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) (11) REGULAMIN PROMOCJI WYPRZ W PLUSIE MIX: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) (11) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay, LongPlay

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana jest do Klientów, którzy w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: MIX20 OFERTA ELASTYCZNA ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Mix20 Oferta Elastyczna ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o. 1 ( Polkomtel ) i skierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix z pakietem MB na próbę ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ (SKLEP

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ (SKLEP REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA STANDARDOWA W PLUSIE MIX Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Standardowa w Plusie Mix z pakietem MB na próbę (sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix (sklep internetowy) ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA SMARTFONOWA W PLUSIE MIX (SKLEP INTERNETOWY) ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Smartfonowa w Plusie Mix (sklep internetowy) ( Promocja ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA Z PAKIETEM MB NA PRÓBĘ W PLUSIE MIX ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT)

35 zł (43,05 zł z VAT) (67,65 zł z VAT) (92,25 zł z VAT) (123 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI MASZ SMARTFON W FIRMIE W SKLEPIE INTERNETOWYM (16) ( REGULAMIN ) XEEFS24A16; XEEFS24B16 XEEFS36A16; XEEFS36B16 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Masz smartfon w Firmie w Sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin )

Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) Regulamin Promocji Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Gadasz. Oszczędzaj więcej przechodząc do Plusa. ( Promocja ) jest organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r.

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r. Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od 29.06.2010 do odwołania Zmieniony dnia 01.01.2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona

Bardziej szczegółowo