Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego"

Transkrypt

1 Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo w wysokiej rozdzielczości (HD) Politechnika Koszalińska Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa UDA-POKL /10-00 I. Nazwa produktu finalnego Innowacyjny program nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych gry wideo oraz gier zrealizowanych w technologii flash. II. Elementy składające się na produkt finalny 1. Innowacyjny program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych zgodny z nową podstawą programową. 2. Poradnik użytkownika - dla nauczyciela 3. Poradnik użytkownika - dla ucznia 4. Komplet 118 edukacyjnych gier wideo w wysokiej rozdzielczości (HD) zgodny z nową podstawą programową. 5. Komplet 100 edukacyjnych gier flash dopasowanych do tematów fizyki szkolnej. 6. Komplet 30 filmów HD prezentujących zjawiska fizyczne, zarejestrowane kamerą szybkościową. 7. Komplet 10 filmów HD zrealizowanych w konwencji ciekawostek na temat praktycznych zastosowań fizyki. Innowacyjność oferowanych narzędzi edukacyjnych wyraża się w następujących cechach produktu: w opracowanym produkcie wykorzystano innowacyjne metody prezentacji wielu problemów z zakresu fizyki, co zapewniło możliwość zastąpienia zwykłego przekazu treści i typowego rozwiązywania zadań obliczeniowych, interaktywnymi metodami ilustracji, opracowany produkt, zapewniając różnorodność scenariuszy wirtualizacji, ułatwia jednocześnie osiąganie wyrównanego, wyższego poziomu kształcenia poprzez szeroką dostępność gotowych produktów multimedialnych,

2 innowacją jest wykorzystanie typowej dla gier orientacji uczniów na osiąganie sukcesów i satysfakcji w rozwiązywaniu problemów, poprzez udział w grze i zastosowanie atrakcyjnych form oddziaływania na ucznia, jako uczestnika zdarzeń w wirtualnej przestrzeni, z zapewnieniem zgodności relacji z obiektywną wiedzą z fizyki, zastosowanie wirtualizacji i przekazu interaktywnie ilustrowanego, powoduje zwiększenie sprawności w poznawaniu i przetwarzaniu wiedzy poprzez włączenie prawej półkuli mózgu do zadań wykonywanych wspólnie z lewą półkulą i utrwalanie takich umiejętności, nauka poprzez aktywne uczestnictwo w ciekawym doświadczeniu jest odbierana jako atrakcyjne zajęcie i nie wywołuje poczucia, że jest trudną, wymuszoną pracą, elementem innowacji produktu jest kreowanie postaw akceptacji poznawania nowych problemów i zachęcenie uczniów do nauki poprzez działanie, sukcesy w realizacji kolejnych zadań multiplikują poczucie satysfakcji i podwyższają ocenę własnych możliwości poznania i kreatywnego rozwiązywania problemów, wymiana poglądów i doświadczeń oraz metod wyboru poprawnych strategii postępowania prowadzi do optymalizacji wyników i sprzyja poznawaniu zasad poprawnego prognozowania, wirtualizacja problemów pozwala również na sprawdzanie sytuacji nietypowych i skutków błędnych decyzji, wirtualizacja pozwala zastąpić realny eksperyment bierny, w którym badacz nie może zmieniać warunków lub parametrów procesów (np. gdyby to było szkodliwe lub niebezpieczne), wirtualnym eksperymentem czynnym, zaletą wykorzystywania wideo (technik filmowych) jest, między innymi możliwość przedstawienia w zwolnionym tempie zjawisk fizycznych trwających tak krótko, że ich bezpośrednia obserwacja nie jest możliwa, filmy pozwalają również przedstawić długo trwające zjawiska w sposób przyśpieszony, a także takie, które byłyby niebezpieczne przy bezpośredniej obserwacji, wideo połączone z animacją umożliwia również pokazanie zjawisk fizycznych w powiązaniu z budową i eksploatacją aparatów i maszyn wykorzystywanych w przemyśle, rozwijanie dyskusji z nauczycielem, postrzeganym jako uczestnik wspólnej gry wirtualnej, tworzy atmosferę zwiększającą kreatywność, innowacją jest również podświadoma akwizycja często pomijanych elementów wiedzy, które odrębnie nie są interesujące, uzyskuje się w ten sposób kształtowanie pełniejszych umiejętności pozwalających na lepsze wykorzystanie współczesnych osiągnięć techniki.

3 Opracowany produkt może być stosowany w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach wyższych, jako uzupełniająca forma kształcenia. Produkt ten może być wykorzystywany do samokształcenia oraz do różnych form edukacji przez media wypełniające misję edukacyjną, np. przez portale edukacyjne. III. Problem, na który odpowiada innowacja Projekt innowacyjny dotyczy praktycznego kształcenia fizyki na poziomie ponadgimnazjalnym, czyli rozpoznanego problemu, wobec którego stosowane do tej pory narzędzia były niewystarczające i nieodpowiednie. Jak pokazują badania ewaluacyjne, przeprowadzone na grupie 54 nauczycieli testujących, zdaniem 100% ankietowanych produkt wpływa na wzrost zainteresowania fizyką, podnosi motywację do nauki oraz pobudza uczniów do aktywnego udziału w lekcji 1. Produkt finalny przyczynia się do rozwiązania problemu obniżonego prestiżu nauk ścisłych (w pierwszej kolejności fizyki) na poziomie szkolnym, zwiększając atrakcyjność prowadzonych zajęć z fizyki, poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo. Interaktywne filmy, prezentując praktyczne zastosowanie zjawisk fizycznych, pozwalają uczniom dostrzec powiązanie zdobywanej na lekcji wiedzy z techniką i przemysłem oraz rozwijać pasje naukowe. W efekcie przysłuży się to do wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Wzrost liczby studentów kierunków technicznych doprowadzi natomiast do obniżenia deficytu specjalistów technicznych, co w Polsce uznawane jest obecnie za kluczowy element rozwoju innowacyjnej gospodarki, opartej na wiedzy. Produkt finalny przyczynia się bezpośrednio do rozwiązania problemu dwóch grup społecznych: uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli fizyki pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych. Poza tym, produkt pozytywnie wpłynie również na takie grupy społeczne, jak: studenci uczelni technicznych, pracownicy uczelni technicznych oraz organizatorzy edukacji na poziomie szkół średnich. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, korzystając z produktu, uzyskują trwalszą i przystępniejszą (pod względem przekazu) wiedzę z fizyki, co podnosi ich umiejętności i kwalifikacje, przyczyniając się tym samym do wyboru kierunków technicznych oraz dając w przyszłości szansę na dobrze płatną pracę. Zgodnie z harmonogramem projektu przeprowadzono ankietę sprawdzającą samoocenę uczniów w zakresie umiejętności z fizyki oraz 3 testy weryfikujące realny poziom ich wiedzy. Realizacje testów odbyły się na początku i na końcu etapu testowania produktu. Z badań przeprowadzonych na początku etapu testowania (wrzesień-październik 2011) na grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych testujących produkt wynika, że ponad połowa młodzieży dość wysoko oceniała swoje kwalifikacje. Badania dowiodły, że stopień ich samooceny 1 Raport II Ewaluacja wewnętrzna w trakcie testowania, Ankieta ewaluacyjna w trakcie realizacji, dla nauczycieli testujących produkt, Koszalin 2012.

4 odnośnie poszczególnych aspektów fizyki plasował się między przeciętnym, a dobrym. Przy tym testy wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu fizyki wykazały dużą rozbieżność pomiędzy samooceną uczniów, a ich rzeczywistym poziomem wiedzy i umiejętności. Z analizy wynika, że dwa pierwsze testy zaliczyło jedynie 24,77%, pozostałe 75,23% nie poradziło sobie z zadaniami. Natomiast w przypadku trzeciego testu aż 64% wszystkich uczniów nawet nie podjęło próby opisania wybranego tematu (ich zdaniem zadane pytanie było za trudne) 2. Ankieta przeprowadzona na końcu etapu testowania wykazała 14% wzrost odsetka uczniów oceniających swoje umiejętności w stopniu dobry-doskonały 3. Przy tym powtórnie przeprowadzone testy wykazały wyraźny wzrost poziomu ich realnej wiedzy i kompetencji z fizyki zaobserwowano wzrost zaliczonych odpowiedzi o średnio 29%, przy jednoczesnym zmniejszeniu odsetka uczniów, pozostawiających pytania bez udzielonych odpowiedzi z 11% do 3,5-4,1% 4. Nauczyciele fizyki ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymują zestaw innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, składających się z kompletu edukacyjnych gier wideo, edukacyjnych gier komputerowych w technologii flash, filmów zrealizowanych w konwencji ciekawostek oraz filmów zarejestrowanych kamerą szybkościową wraz z odtwarzaczem płyt Blu-Ray, poradnikami użytkownika oraz innowacyjnym programem nauczania. W zakresie przydatności edukacyjnych filmów i gier ponad połowa ankietowanych nauczycieli (56,1%) oceniła możliwość wzbogacenia warsztatu pracy jako bardzo dobrą, a nawet doskonałą (22%). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przydatności gier flash w zakresie wspomagania pracy nauczyciela. Zdaniem ponad 36,6% ankietowanych gry flash mogą wspomóc pracę nauczyciela podczas przeprowadzania zajęć lekcyjnych w stopniu bardzo dobrym, blisko 5% uznało, że gry wspomagają ich pracę w stopniu doskonałym 5. Dodatkowo 62% użytkowników i odbiorców grupy testującej pozytywnie oceniło funkcjonowanie Portalu Ekspertów, którego wdrożenie zwiększyło efektywność ich pracy 6. Uczelnie techniczne, dzięki zastosowaniu w szkołach produktu finalnego, zyskają w przyszłości większą liczbę nowych studentów z lepszym przygotowaniem merytorycznym z fizyki oraz z większą motywacją do studiowania na kierunkach technicznych. W celu zwiększenia zainteresowania uczniów treścią przedmiotów ścisłych, produkt finalny wnosi do obecnie stosowanej polityki i praktyki edukacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych nowe usystematyzowane podejście do prowadzenia zajęć, oparte o maksymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i komputerowych. Innowacyjny program nauczania fizyki wzbogacony o edukacyjne gry wideo 2 Tamże. 3 Raport III Ewaluacja wewnętrzna na koniec etapu testowania, Ankieta Ocena własnych umiejętności uczniów. 4 Tamże, Test Wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu fizyki. 5 Tamże, Ankieta Skuteczność proponowanej formy kształcenia.

5 wyróżnia się wśród dotychczasowych rozwiązań o podobnym charakterze skalą wdrożenia interaktywnych filmów i gier flash w codzienną praktykę pracowni fizycznych w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie uzyskują szansę na masowe, bliższe zapoznanie się z dynamiką zjawisk fizycznych zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i w wolnej chwili w domu. Produkt finalny, w sposób szczególny wyróżniają filmy nakręcone kamerą szybkościową typu Phantom, prezentujące złożone zjawiska fizyczne, nieobserwowalne w zwykłych warunkach szkolnych. Zwolnienie ponad 20 tys. klatek na sekundę pozwala na sfilmowanie tego, co nie jest możliwe do uchwycenia przez ludzkie oko. Poza tym kamera Phantom wyposażona jest w aplikację, która umożliwia analizowanie rejestrowanego obrazu, dzięki czemu nauczyciel otrzyma rzeczywiste dane cyfrowe bezpośrednio z filmu. Podobnie można traktować liczne, obecne w produkcie animacje komputerowe, obrazujące przebieg zjawisk fizycznych zwykle niedostępnych do obserwacji i zbadania w szkole. Dzięki specjalnie opracowanemu Portalowi uczniowie mają możliwość korzystania ze 100 gier zrealizowanych w technologii flash, dostępnych 24h na dobę poprzez dowolną przeglądarkę stron www z zaimplementowanym flashplayer em. Dzięki temu w dowolnym czasie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów mogą samodzielnie sprawdzać i utrwalać materiał z zakresu poszczególnych działów fizyki. Dzięki odtwarzaczom Blu-Ray, przekazywanym na rzecz szkół, nauczyciele mogą demonstrować innowacyjne materiały dydaktyczne podczas zajęć. Istniejące obecnie na rynku produkty dydaktyczne wspomagające nauczanie fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych nie mogą być konkurencją dla opracowanego produktu w ramach projektu Wirtualna Fizyka-Wiedza Prawdziwa ze względu chociażby na odrębny charakter, formę przekazu oraz jakość oferowanych materiałów audiowizualnych. Produkt finalny wyróżniają następujące cechy: 1. Interaktywny charakter filmów - pozwala uczniom uczestniczyć w przebiegu konkretnych doświadczeń fizycznych, razem z autorem planować zestawy do wykonywania pomiarów. Z uzyskanych wyników sporządzać tabele i wykresy, szacować błędy pomiarowe, opracowywać wyniki oraz posługiwać się odpowiednią terminologią w celu ich interpretacji. Uczniowie uczestniczą w rozwoju akcji są aktywnymi uczestnikami prowadzonych doświadczeń. 2. Filmy interaktywne przedstawiają zjawiska fizyczne w postaci zadań rachunkowych, problemów teoretycznych, pozostawionych uczniowi do samodzielnego rozwiązania, co aktywizuje go do pracy, która nagradzana jest sekwencją z rozwiązaniem i uzasadnieniem prawidłowej odpowiedzi. 3. Realizacja eksperymentów fizycznych (pomiarów) w warunkach rzeczywistych. Odbiorcy filmu interaktywnego wspólnie ze studentem na ekranie telewizora zwiedzają nowoczesne laboratoria, zapoznają 6 Raport II Ewaluacja wewnętrzna dz.cyt., Internetowe badanie sondażowe.

6 się z najnowszymi technologiami oraz poznają techniki pracy naukowców. 4. Filmy interaktywne udowadniają, że wielka fizyka jest tuż obok nas w domu, w pracy i na podwórku, wciąż doświadczamy jej obecności. Jest podstawą rozumienia i poznania istoty działania produktów wykorzystywanych przez człowieka. 5. Filmy interaktywne przedstawiają zastosowanie praw fizyki w budowie i działaniu konkretnych urządzeń technicznych, takich jak: pompa próżniowa, kondensator, siłownik pneumatyczny itp. Prezentują ich wykorzystanie w przemyśle, medycynie itp. 6. Filmy interaktywne łączą sfilmowane zjawiska z opisem graficznym i animacjami komputerowymi, co znacznie poszerza możliwości poznawcze uczniów i przedstawia je w sposób bardziej atrakcyjny i przystępny. 7. Skondensowana (krótka) forma prezentowanego materiału, pozwala na dowolne wkomponowanie go w tok lekcji. Film można wykorzystać zarówno na początku jako wprowadzenie do tematu, w trakcie jako rozwinięcie lub na koniec jako podsumowanie lekcji. 8. Dodatkowym atutem jest również wysoka jakość dostarczanych materiałów wideo (Full HD). Badania ewaluacyjne wykazały, że projekt Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa, którego celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów klas I III szkół ogólnokształcących i techników przedmiotami ścisłymi, jest wysoce prawdopodobny do osiągnięcia. Analiza wykazała że, 78,2% badanych uczniów, biorących udział w etapie testowania deklaruje, iż zaobserwowało u siebie wzrost zainteresowania kształceniem na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Ogólna ocena projektu zarówno w opinii nauczycieli jak i uczniów biorących w nim udział jest pozytywna. Zarówno cele główne jak i cele szczegółowe znajdują odzwierciedlenie w ostatecznym produkcie finalnym. Wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej na podstawie uzyskanych wartości rezultatów potwierdziły realizacje celów, które odnoszą się do realizowanych etapów. Produkt finalny jest w pełni zgodny z celami projektu, scharakteryzowanymi w Strategii wdrażania innowacyjnego produktu.

7 IV. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację Lp. Grupy użytkowników 1. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 2. Nauczyciele fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych 3. Organizatorzy edukacji na poziomie szkoły średniej 4. Studenci pierwszych semestrów na uczelniach technicznych Do czego posłuży produkt innowacyjny Samokształcenie w zakresie fizyki Prowadzenie innowacyjnych zajęć z fizyki z wykorzystaniem interaktywnych gier wideo, zrealizowanych w rozdzielczości Full HD, dostarczanych wraz z odtwarzaczem Blu-Ray Podwyższenie kwalifikacji nauczycieli fizyki, zwiększenie ich motywacji zawodowej, organizacja lekcji z fizyki na bardziej nowoczesnym poziomie gwarantującym lepszą jakość nauczania Uzupełnienie niedoborów wiedzy z fizyki Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz Strategią jego wdrażania do grupy użytkowników innowacyjnego produktu zalicza się nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W etapie testowania udział wzięło 54 nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, którzy włączyli produkt w lekcje fizyki prowadzone na grupie 1988 uczniów. Na etapie upowszechniania planowane jest wdrożenie innowacyjnego produktu do min 123 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Grupę użytkowników stanowi min 218 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów. Na etapie włączenia do głównego nurtu polityki użytkownikami mogą być nauczyciele fizyki z całej Polski, którzy będą zainteresowani wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych na swoich lekcjach. V. Działania/nakłady/zmiany konieczne do zastosowania/wdrożenia innowacji Działania związane z wdrożeniem innowacji należy podzielić na dwa okresy, mianowicie działania w trakcie upowszechniania (wrzesień 2011-luty 2013) oraz te po zakończeniu projektu. Działania jakie powinny podjąć szkoły decydujące się na wdrożenie innowacyjnego programu nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo są minimalne. Istotne jest jedynie posiadanie dostępu do Internetu oraz pracowni fizycznej/komputerowej wyposażonej w telewizor, projektor multimedialny lub tablicę interaktywną. Zaletą produktu jest to, że łatwo dostosować go do warunków panujących w szkole, np. szkoły posiadające słabsze łącza lub słabsze komputery mogą wykorzystywać gry flash w trybie offline po wcześniejszym pobraniu ich na

8 komputery (gry nie wymagają instalacji). Etap upowszechniania i włączania: Aby wziąć udział w projekcie Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa szkoła powinna zgłosić chęć współpracy poprzez pobranie ze strony projektu (www.studianet.pl) dokumentów rekrutacyjnych i przesłanie ich na adres biura projektu. Kolejnym działaniem jest zgłoszenie klas nauczyciel wypełnia arkusz z danymi uczniów na podstawie których założone zostaną loginy i hasła dostępu do Portalu Ekspertów. Dzięki temu uczniowie będą mieli możliwość korzystania z gier flash. W ramach działań włączających: do nauczycieli wysłane zostaną pomoce dydaktyczne w postaci: poradnika dla nauczyciela wraz ze szczegółową instrukcją korzystania z produktu, innowacyjnego programu nauczania oraz kompletu płyt bluray wraz z odtwarzaczem, nauczyciele i uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego filmu szkoleniowego, objaśniającego poruszanie się po Portalu Ekspertów (dostępny na stronie do dyspozycji uczniów opracowany został również elektroniczny poradnik, który umożliwi im indywidualne korzystanie z produktu. Za pomocą zawartych w nim hiperłączy uczniowie będą mieli możliwość oglądania klipów filmowych w domu, za pośrednictwem Internetu. W skład poradnika wchodzą również specjalnie opracowane karty pracy umożliwiające samodzielnie wykonywanie zadań z fizyki. Po zakończeniu projektu, zgodnie z aspektem odnoszącym się do zalety produktu dotyczącej łatwości jego dostosowywania do różnorodnych warunków, produkt finalny będzie udostępniany za pośrednictwem przygotowanego przez ORE portalu. Każdy nauczyciel z obszaru całego kraju będzie mógł pobrać produkt i wdrożyć go w swojej szkole. VI. Dostępność produktu finalnego dla jego przyszłych użytkowników wariantach: Dostępność produktu finalnego dla jego przyszłych użytkowników zostanie zapewniona w dwóch 1. Poprzez umieszczenie wszystkich merytorycznych treści (gier, filmów, poradnika) w wersji skompresowanej na serwerze FTP. Pozwoli to szkołom po przystąpieniu do projektu pobrać treści w trybie bezpiecznym na swoje komputery i wykorzystać produkt. Wariant ten wymaga od użytkownika posiadania łącza internetowego oraz komputera. 2. Poprzez wysyłanie pocztą konwencjonalną (kurierem) edukacyjnych gier wideo w postaci kompletu płyt Blu-Ray wraz z odtwarzaczem i wydrukowanym poradnikiem. Wariant ten wymaga posiadania przez użytkownika pracowni fizycznej, wyposażonej w telewizor, projektor multimedialny lub tablicę interaktywną.

9 Pierwszy wariant będzie bardziej przydatny na etapie przygotowania szkół do wdrożenia innowacyjnego programu nauczania fizyki oraz po zakończeniu projektu. Drugi wariant pozwoli na dystrybucję produktu w wersji przydatnej do organizacji i prowadzenia prezentacji edukacyjnych gier wideo podczas zajęć lekcyjnych z fizyki na etapie upowszechniania. VII. Zmiany w zakresie strategii upowszechniania W konsekwencji prac nad ostateczną wersją produktu finalnego konieczne jest wprowadzenie niektórych zmian do strategii upowszechniania wskazanej w strategii wdrażania produktu testowego. Oto zakres przewidzianych zmian wraz z ich uzasadnieniem: Nastąpią zmiany w ilościowych charakterystykach upowszechnianego produktu finalnego będzie to innowacyjny program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych, wzbogacony o dodatkowe 18 edukacyjnych gier wideo (razem 118) zrealizowanych w jakości Full HD i dostarczonych w formie płyt Blu- Ray. Produkt wzbogacono również dodatkowymi 30 filmami na temat zjawisk fizycznych, zrealizowanych kamerą szybkościową oraz o 10 filmów w konwencji ciekawostek na temat praktycznych zastosowań fizyki, które wnioskodawca zrealizował ze środków własnych. Rozszerzenie zestawu produktu finalnego uwarunkowane zostało uwzględnieniem uwag uczestników projektu, w tym uczniów i nauczycieli testujących produkt, co do zakresu tematycznego materiałów dydaktycznych. Nastąpią zmiany w planowanym upowszechnieniu produktu poza obszarem projektu razem z główną grupą docelową, uczestniczącą w projekcie, egzemplarze produktu otrzymają dodatkowo wszystkie instytucje kształcące nauczycieli fizyki w Polsce mimo tego, że wcześniej planowano dostarczenie tym podmiotom wyłącznie informacji o produkcie. Na rozszerzenie zakresu dostarczenia produktu wpłynęło zainteresowanie produktem ze strony ww. instytucji poruszane na spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych przez uczestników projektu. Rozszerzenie zakresu dostarczenia produktu nie wymaga dodatkowego finansowania. W związku z opiniami nauczycieli, biorących udział w etapie testowania produktu dokonano również drobnych zmian w harmonogramie projektu, nie mających jednak wpływu na cele projektu. VIII. Zmiany w zakresie strategii włączania do głównego nurtu polityki W konsekwencji prac nad ostateczną wersją produktu finalnego konieczne jest również wprowadzenie niektórych zmian do strategii włączania do głównego nurtu polityki wskazanej w strategii wdrażania testowej wersji produktu innowacyjnego. Dotyczą one zmian w mainstreamingu horyzontalnym wśród grup objętych mainsraming iem horyzontalnym będą dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, Kuratoria Oświaty i organy

10 samorządowe jako organy prowadzące szkoły z terenów spoza województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Jest to reakcja wnioskodawcy na szerokie zainteresowanie produktem i chęć przystąpienia do projektu ze strony szkół spoza ww. województw (częste zapytania telefoniczne), w związku z tym lista szkół jest uzupełniana na bieżąco. Działanie to nie będzie wymagało dodatkowego finansowania, ponieważ włączanie do głównego nurtu polityki nowych uczestników przewidziano na podstawie wykorzystania kanałów komunikacji elektronicznej, W kwestii strategii dalszego rozwoju produktu i opracowanej koncepcji nauczania fizyki można stwierdzić, że opracowany produkt może być rozwijany w przyszłości poprzez wprowadzenie: kolejnych poziomów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, nowych mechanizmów kształcenia zdalnego, możliwości tworzenia wielopoziomowych gier edukacyjnych, z zastosowaniem określonych metod oceny efektów dla poszczególnych użytkowników, możliwości zastosowania mechanizmów rywalizacji i jednoczesnej gry wielu użytkowników, zastosowania sztucznej inteligencji w powiększaniu złożoności zadań, zależnie od postępów w nauce. IX. Załączniki 1. Produkt finalny w składzie: Interaktywne filmy, Gry flash, Innowacyjny program nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo i gier w technologii flash, Poradnik użytkownika dla nauczyciela, zawierający instrukcje stosowania produktu finalnego, Poradnik użytkownika dla ucznia, zawierający instrukcje stosowania produktu finalnego. 2. Raport z audytu zewnętrznego oraz ewaluacji zewnętrznej. 3. Raport z testów kreatywności. 4. Ewaluacja wewnętrzna na początku etapu testowania. Raport I. 5. Ewaluacja wewnętrzna w trakcie testowania. Raport II. 6. Ewaluacja wewnętrzna na koniec etapu testowania. Raport III. 7. Strategia wdrażania innowacyjnego produktu projektu Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa.... Imię, nazwisko, funkcja i podpis osoby/-ób składającej/-ych opis

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo