Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego"

Transkrypt

1 Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo w wysokiej rozdzielczości (HD) Politechnika Koszalińska Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa UDA-POKL /10-00 I. Nazwa produktu finalnego Innowacyjny program nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych gry wideo oraz gier zrealizowanych w technologii flash. II. Elementy składające się na produkt finalny 1. Innowacyjny program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych zgodny z nową podstawą programową. 2. Poradnik użytkownika - dla nauczyciela 3. Poradnik użytkownika - dla ucznia 4. Komplet 118 edukacyjnych gier wideo w wysokiej rozdzielczości (HD) zgodny z nową podstawą programową. 5. Komplet 100 edukacyjnych gier flash dopasowanych do tematów fizyki szkolnej. 6. Komplet 30 filmów HD prezentujących zjawiska fizyczne, zarejestrowane kamerą szybkościową. 7. Komplet 10 filmów HD zrealizowanych w konwencji ciekawostek na temat praktycznych zastosowań fizyki. Innowacyjność oferowanych narzędzi edukacyjnych wyraża się w następujących cechach produktu: w opracowanym produkcie wykorzystano innowacyjne metody prezentacji wielu problemów z zakresu fizyki, co zapewniło możliwość zastąpienia zwykłego przekazu treści i typowego rozwiązywania zadań obliczeniowych, interaktywnymi metodami ilustracji, opracowany produkt, zapewniając różnorodność scenariuszy wirtualizacji, ułatwia jednocześnie osiąganie wyrównanego, wyższego poziomu kształcenia poprzez szeroką dostępność gotowych produktów multimedialnych,

2 innowacją jest wykorzystanie typowej dla gier orientacji uczniów na osiąganie sukcesów i satysfakcji w rozwiązywaniu problemów, poprzez udział w grze i zastosowanie atrakcyjnych form oddziaływania na ucznia, jako uczestnika zdarzeń w wirtualnej przestrzeni, z zapewnieniem zgodności relacji z obiektywną wiedzą z fizyki, zastosowanie wirtualizacji i przekazu interaktywnie ilustrowanego, powoduje zwiększenie sprawności w poznawaniu i przetwarzaniu wiedzy poprzez włączenie prawej półkuli mózgu do zadań wykonywanych wspólnie z lewą półkulą i utrwalanie takich umiejętności, nauka poprzez aktywne uczestnictwo w ciekawym doświadczeniu jest odbierana jako atrakcyjne zajęcie i nie wywołuje poczucia, że jest trudną, wymuszoną pracą, elementem innowacji produktu jest kreowanie postaw akceptacji poznawania nowych problemów i zachęcenie uczniów do nauki poprzez działanie, sukcesy w realizacji kolejnych zadań multiplikują poczucie satysfakcji i podwyższają ocenę własnych możliwości poznania i kreatywnego rozwiązywania problemów, wymiana poglądów i doświadczeń oraz metod wyboru poprawnych strategii postępowania prowadzi do optymalizacji wyników i sprzyja poznawaniu zasad poprawnego prognozowania, wirtualizacja problemów pozwala również na sprawdzanie sytuacji nietypowych i skutków błędnych decyzji, wirtualizacja pozwala zastąpić realny eksperyment bierny, w którym badacz nie może zmieniać warunków lub parametrów procesów (np. gdyby to było szkodliwe lub niebezpieczne), wirtualnym eksperymentem czynnym, zaletą wykorzystywania wideo (technik filmowych) jest, między innymi możliwość przedstawienia w zwolnionym tempie zjawisk fizycznych trwających tak krótko, że ich bezpośrednia obserwacja nie jest możliwa, filmy pozwalają również przedstawić długo trwające zjawiska w sposób przyśpieszony, a także takie, które byłyby niebezpieczne przy bezpośredniej obserwacji, wideo połączone z animacją umożliwia również pokazanie zjawisk fizycznych w powiązaniu z budową i eksploatacją aparatów i maszyn wykorzystywanych w przemyśle, rozwijanie dyskusji z nauczycielem, postrzeganym jako uczestnik wspólnej gry wirtualnej, tworzy atmosferę zwiększającą kreatywność, innowacją jest również podświadoma akwizycja często pomijanych elementów wiedzy, które odrębnie nie są interesujące, uzyskuje się w ten sposób kształtowanie pełniejszych umiejętności pozwalających na lepsze wykorzystanie współczesnych osiągnięć techniki.

3 Opracowany produkt może być stosowany w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach wyższych, jako uzupełniająca forma kształcenia. Produkt ten może być wykorzystywany do samokształcenia oraz do różnych form edukacji przez media wypełniające misję edukacyjną, np. przez portale edukacyjne. III. Problem, na który odpowiada innowacja Projekt innowacyjny dotyczy praktycznego kształcenia fizyki na poziomie ponadgimnazjalnym, czyli rozpoznanego problemu, wobec którego stosowane do tej pory narzędzia były niewystarczające i nieodpowiednie. Jak pokazują badania ewaluacyjne, przeprowadzone na grupie 54 nauczycieli testujących, zdaniem 100% ankietowanych produkt wpływa na wzrost zainteresowania fizyką, podnosi motywację do nauki oraz pobudza uczniów do aktywnego udziału w lekcji 1. Produkt finalny przyczynia się do rozwiązania problemu obniżonego prestiżu nauk ścisłych (w pierwszej kolejności fizyki) na poziomie szkolnym, zwiększając atrakcyjność prowadzonych zajęć z fizyki, poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo. Interaktywne filmy, prezentując praktyczne zastosowanie zjawisk fizycznych, pozwalają uczniom dostrzec powiązanie zdobywanej na lekcji wiedzy z techniką i przemysłem oraz rozwijać pasje naukowe. W efekcie przysłuży się to do wyboru kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Wzrost liczby studentów kierunków technicznych doprowadzi natomiast do obniżenia deficytu specjalistów technicznych, co w Polsce uznawane jest obecnie za kluczowy element rozwoju innowacyjnej gospodarki, opartej na wiedzy. Produkt finalny przyczynia się bezpośrednio do rozwiązania problemu dwóch grup społecznych: uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli fizyki pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych. Poza tym, produkt pozytywnie wpłynie również na takie grupy społeczne, jak: studenci uczelni technicznych, pracownicy uczelni technicznych oraz organizatorzy edukacji na poziomie szkół średnich. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, korzystając z produktu, uzyskują trwalszą i przystępniejszą (pod względem przekazu) wiedzę z fizyki, co podnosi ich umiejętności i kwalifikacje, przyczyniając się tym samym do wyboru kierunków technicznych oraz dając w przyszłości szansę na dobrze płatną pracę. Zgodnie z harmonogramem projektu przeprowadzono ankietę sprawdzającą samoocenę uczniów w zakresie umiejętności z fizyki oraz 3 testy weryfikujące realny poziom ich wiedzy. Realizacje testów odbyły się na początku i na końcu etapu testowania produktu. Z badań przeprowadzonych na początku etapu testowania (wrzesień-październik 2011) na grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych testujących produkt wynika, że ponad połowa młodzieży dość wysoko oceniała swoje kwalifikacje. Badania dowiodły, że stopień ich samooceny 1 Raport II Ewaluacja wewnętrzna w trakcie testowania, Ankieta ewaluacyjna w trakcie realizacji, dla nauczycieli testujących produkt, Koszalin 2012.

4 odnośnie poszczególnych aspektów fizyki plasował się między przeciętnym, a dobrym. Przy tym testy wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu fizyki wykazały dużą rozbieżność pomiędzy samooceną uczniów, a ich rzeczywistym poziomem wiedzy i umiejętności. Z analizy wynika, że dwa pierwsze testy zaliczyło jedynie 24,77%, pozostałe 75,23% nie poradziło sobie z zadaniami. Natomiast w przypadku trzeciego testu aż 64% wszystkich uczniów nawet nie podjęło próby opisania wybranego tematu (ich zdaniem zadane pytanie było za trudne) 2. Ankieta przeprowadzona na końcu etapu testowania wykazała 14% wzrost odsetka uczniów oceniających swoje umiejętności w stopniu dobry-doskonały 3. Przy tym powtórnie przeprowadzone testy wykazały wyraźny wzrost poziomu ich realnej wiedzy i kompetencji z fizyki zaobserwowano wzrost zaliczonych odpowiedzi o średnio 29%, przy jednoczesnym zmniejszeniu odsetka uczniów, pozostawiających pytania bez udzielonych odpowiedzi z 11% do 3,5-4,1% 4. Nauczyciele fizyki ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymują zestaw innowacyjnych narzędzi dydaktycznych, składających się z kompletu edukacyjnych gier wideo, edukacyjnych gier komputerowych w technologii flash, filmów zrealizowanych w konwencji ciekawostek oraz filmów zarejestrowanych kamerą szybkościową wraz z odtwarzaczem płyt Blu-Ray, poradnikami użytkownika oraz innowacyjnym programem nauczania. W zakresie przydatności edukacyjnych filmów i gier ponad połowa ankietowanych nauczycieli (56,1%) oceniła możliwość wzbogacenia warsztatu pracy jako bardzo dobrą, a nawet doskonałą (22%). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przydatności gier flash w zakresie wspomagania pracy nauczyciela. Zdaniem ponad 36,6% ankietowanych gry flash mogą wspomóc pracę nauczyciela podczas przeprowadzania zajęć lekcyjnych w stopniu bardzo dobrym, blisko 5% uznało, że gry wspomagają ich pracę w stopniu doskonałym 5. Dodatkowo 62% użytkowników i odbiorców grupy testującej pozytywnie oceniło funkcjonowanie Portalu Ekspertów, którego wdrożenie zwiększyło efektywność ich pracy 6. Uczelnie techniczne, dzięki zastosowaniu w szkołach produktu finalnego, zyskają w przyszłości większą liczbę nowych studentów z lepszym przygotowaniem merytorycznym z fizyki oraz z większą motywacją do studiowania na kierunkach technicznych. W celu zwiększenia zainteresowania uczniów treścią przedmiotów ścisłych, produkt finalny wnosi do obecnie stosowanej polityki i praktyki edukacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych nowe usystematyzowane podejście do prowadzenia zajęć, oparte o maksymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii multimedialnych i komputerowych. Innowacyjny program nauczania fizyki wzbogacony o edukacyjne gry wideo 2 Tamże. 3 Raport III Ewaluacja wewnętrzna na koniec etapu testowania, Ankieta Ocena własnych umiejętności uczniów. 4 Tamże, Test Wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu fizyki. 5 Tamże, Ankieta Skuteczność proponowanej formy kształcenia.

5 wyróżnia się wśród dotychczasowych rozwiązań o podobnym charakterze skalą wdrożenia interaktywnych filmów i gier flash w codzienną praktykę pracowni fizycznych w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie uzyskują szansę na masowe, bliższe zapoznanie się z dynamiką zjawisk fizycznych zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i w wolnej chwili w domu. Produkt finalny, w sposób szczególny wyróżniają filmy nakręcone kamerą szybkościową typu Phantom, prezentujące złożone zjawiska fizyczne, nieobserwowalne w zwykłych warunkach szkolnych. Zwolnienie ponad 20 tys. klatek na sekundę pozwala na sfilmowanie tego, co nie jest możliwe do uchwycenia przez ludzkie oko. Poza tym kamera Phantom wyposażona jest w aplikację, która umożliwia analizowanie rejestrowanego obrazu, dzięki czemu nauczyciel otrzyma rzeczywiste dane cyfrowe bezpośrednio z filmu. Podobnie można traktować liczne, obecne w produkcie animacje komputerowe, obrazujące przebieg zjawisk fizycznych zwykle niedostępnych do obserwacji i zbadania w szkole. Dzięki specjalnie opracowanemu Portalowi uczniowie mają możliwość korzystania ze 100 gier zrealizowanych w technologii flash, dostępnych 24h na dobę poprzez dowolną przeglądarkę stron www z zaimplementowanym flashplayer em. Dzięki temu w dowolnym czasie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów mogą samodzielnie sprawdzać i utrwalać materiał z zakresu poszczególnych działów fizyki. Dzięki odtwarzaczom Blu-Ray, przekazywanym na rzecz szkół, nauczyciele mogą demonstrować innowacyjne materiały dydaktyczne podczas zajęć. Istniejące obecnie na rynku produkty dydaktyczne wspomagające nauczanie fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych nie mogą być konkurencją dla opracowanego produktu w ramach projektu Wirtualna Fizyka-Wiedza Prawdziwa ze względu chociażby na odrębny charakter, formę przekazu oraz jakość oferowanych materiałów audiowizualnych. Produkt finalny wyróżniają następujące cechy: 1. Interaktywny charakter filmów - pozwala uczniom uczestniczyć w przebiegu konkretnych doświadczeń fizycznych, razem z autorem planować zestawy do wykonywania pomiarów. Z uzyskanych wyników sporządzać tabele i wykresy, szacować błędy pomiarowe, opracowywać wyniki oraz posługiwać się odpowiednią terminologią w celu ich interpretacji. Uczniowie uczestniczą w rozwoju akcji są aktywnymi uczestnikami prowadzonych doświadczeń. 2. Filmy interaktywne przedstawiają zjawiska fizyczne w postaci zadań rachunkowych, problemów teoretycznych, pozostawionych uczniowi do samodzielnego rozwiązania, co aktywizuje go do pracy, która nagradzana jest sekwencją z rozwiązaniem i uzasadnieniem prawidłowej odpowiedzi. 3. Realizacja eksperymentów fizycznych (pomiarów) w warunkach rzeczywistych. Odbiorcy filmu interaktywnego wspólnie ze studentem na ekranie telewizora zwiedzają nowoczesne laboratoria, zapoznają 6 Raport II Ewaluacja wewnętrzna dz.cyt., Internetowe badanie sondażowe.

6 się z najnowszymi technologiami oraz poznają techniki pracy naukowców. 4. Filmy interaktywne udowadniają, że wielka fizyka jest tuż obok nas w domu, w pracy i na podwórku, wciąż doświadczamy jej obecności. Jest podstawą rozumienia i poznania istoty działania produktów wykorzystywanych przez człowieka. 5. Filmy interaktywne przedstawiają zastosowanie praw fizyki w budowie i działaniu konkretnych urządzeń technicznych, takich jak: pompa próżniowa, kondensator, siłownik pneumatyczny itp. Prezentują ich wykorzystanie w przemyśle, medycynie itp. 6. Filmy interaktywne łączą sfilmowane zjawiska z opisem graficznym i animacjami komputerowymi, co znacznie poszerza możliwości poznawcze uczniów i przedstawia je w sposób bardziej atrakcyjny i przystępny. 7. Skondensowana (krótka) forma prezentowanego materiału, pozwala na dowolne wkomponowanie go w tok lekcji. Film można wykorzystać zarówno na początku jako wprowadzenie do tematu, w trakcie jako rozwinięcie lub na koniec jako podsumowanie lekcji. 8. Dodatkowym atutem jest również wysoka jakość dostarczanych materiałów wideo (Full HD). Badania ewaluacyjne wykazały, że projekt Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa, którego celem jest zwiększenie zainteresowania uczniów klas I III szkół ogólnokształcących i techników przedmiotami ścisłymi, jest wysoce prawdopodobny do osiągnięcia. Analiza wykazała że, 78,2% badanych uczniów, biorących udział w etapie testowania deklaruje, iż zaobserwowało u siebie wzrost zainteresowania kształceniem na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Ogólna ocena projektu zarówno w opinii nauczycieli jak i uczniów biorących w nim udział jest pozytywna. Zarówno cele główne jak i cele szczegółowe znajdują odzwierciedlenie w ostatecznym produkcie finalnym. Wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej na podstawie uzyskanych wartości rezultatów potwierdziły realizacje celów, które odnoszą się do realizowanych etapów. Produkt finalny jest w pełni zgodny z celami projektu, scharakteryzowanymi w Strategii wdrażania innowacyjnego produktu.

7 IV. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację Lp. Grupy użytkowników 1. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 2. Nauczyciele fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych 3. Organizatorzy edukacji na poziomie szkoły średniej 4. Studenci pierwszych semestrów na uczelniach technicznych Do czego posłuży produkt innowacyjny Samokształcenie w zakresie fizyki Prowadzenie innowacyjnych zajęć z fizyki z wykorzystaniem interaktywnych gier wideo, zrealizowanych w rozdzielczości Full HD, dostarczanych wraz z odtwarzaczem Blu-Ray Podwyższenie kwalifikacji nauczycieli fizyki, zwiększenie ich motywacji zawodowej, organizacja lekcji z fizyki na bardziej nowoczesnym poziomie gwarantującym lepszą jakość nauczania Uzupełnienie niedoborów wiedzy z fizyki Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz Strategią jego wdrażania do grupy użytkowników innowacyjnego produktu zalicza się nauczycieli oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W etapie testowania udział wzięło 54 nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, którzy włączyli produkt w lekcje fizyki prowadzone na grupie 1988 uczniów. Na etapie upowszechniania planowane jest wdrożenie innowacyjnego produktu do min 123 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Grupę użytkowników stanowi min 218 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów. Na etapie włączenia do głównego nurtu polityki użytkownikami mogą być nauczyciele fizyki z całej Polski, którzy będą zainteresowani wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych na swoich lekcjach. V. Działania/nakłady/zmiany konieczne do zastosowania/wdrożenia innowacji Działania związane z wdrożeniem innowacji należy podzielić na dwa okresy, mianowicie działania w trakcie upowszechniania (wrzesień 2011-luty 2013) oraz te po zakończeniu projektu. Działania jakie powinny podjąć szkoły decydujące się na wdrożenie innowacyjnego programu nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo są minimalne. Istotne jest jedynie posiadanie dostępu do Internetu oraz pracowni fizycznej/komputerowej wyposażonej w telewizor, projektor multimedialny lub tablicę interaktywną. Zaletą produktu jest to, że łatwo dostosować go do warunków panujących w szkole, np. szkoły posiadające słabsze łącza lub słabsze komputery mogą wykorzystywać gry flash w trybie offline po wcześniejszym pobraniu ich na

8 komputery (gry nie wymagają instalacji). Etap upowszechniania i włączania: Aby wziąć udział w projekcie Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa szkoła powinna zgłosić chęć współpracy poprzez pobranie ze strony projektu (www.studianet.pl) dokumentów rekrutacyjnych i przesłanie ich na adres biura projektu. Kolejnym działaniem jest zgłoszenie klas nauczyciel wypełnia arkusz z danymi uczniów na podstawie których założone zostaną loginy i hasła dostępu do Portalu Ekspertów. Dzięki temu uczniowie będą mieli możliwość korzystania z gier flash. W ramach działań włączających: do nauczycieli wysłane zostaną pomoce dydaktyczne w postaci: poradnika dla nauczyciela wraz ze szczegółową instrukcją korzystania z produktu, innowacyjnego programu nauczania oraz kompletu płyt bluray wraz z odtwarzaczem, nauczyciele i uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego filmu szkoleniowego, objaśniającego poruszanie się po Portalu Ekspertów (dostępny na stronie do dyspozycji uczniów opracowany został również elektroniczny poradnik, który umożliwi im indywidualne korzystanie z produktu. Za pomocą zawartych w nim hiperłączy uczniowie będą mieli możliwość oglądania klipów filmowych w domu, za pośrednictwem Internetu. W skład poradnika wchodzą również specjalnie opracowane karty pracy umożliwiające samodzielnie wykonywanie zadań z fizyki. Po zakończeniu projektu, zgodnie z aspektem odnoszącym się do zalety produktu dotyczącej łatwości jego dostosowywania do różnorodnych warunków, produkt finalny będzie udostępniany za pośrednictwem przygotowanego przez ORE portalu. Każdy nauczyciel z obszaru całego kraju będzie mógł pobrać produkt i wdrożyć go w swojej szkole. VI. Dostępność produktu finalnego dla jego przyszłych użytkowników wariantach: Dostępność produktu finalnego dla jego przyszłych użytkowników zostanie zapewniona w dwóch 1. Poprzez umieszczenie wszystkich merytorycznych treści (gier, filmów, poradnika) w wersji skompresowanej na serwerze FTP. Pozwoli to szkołom po przystąpieniu do projektu pobrać treści w trybie bezpiecznym na swoje komputery i wykorzystać produkt. Wariant ten wymaga od użytkownika posiadania łącza internetowego oraz komputera. 2. Poprzez wysyłanie pocztą konwencjonalną (kurierem) edukacyjnych gier wideo w postaci kompletu płyt Blu-Ray wraz z odtwarzaczem i wydrukowanym poradnikiem. Wariant ten wymaga posiadania przez użytkownika pracowni fizycznej, wyposażonej w telewizor, projektor multimedialny lub tablicę interaktywną.

9 Pierwszy wariant będzie bardziej przydatny na etapie przygotowania szkół do wdrożenia innowacyjnego programu nauczania fizyki oraz po zakończeniu projektu. Drugi wariant pozwoli na dystrybucję produktu w wersji przydatnej do organizacji i prowadzenia prezentacji edukacyjnych gier wideo podczas zajęć lekcyjnych z fizyki na etapie upowszechniania. VII. Zmiany w zakresie strategii upowszechniania W konsekwencji prac nad ostateczną wersją produktu finalnego konieczne jest wprowadzenie niektórych zmian do strategii upowszechniania wskazanej w strategii wdrażania produktu testowego. Oto zakres przewidzianych zmian wraz z ich uzasadnieniem: Nastąpią zmiany w ilościowych charakterystykach upowszechnianego produktu finalnego będzie to innowacyjny program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych, wzbogacony o dodatkowe 18 edukacyjnych gier wideo (razem 118) zrealizowanych w jakości Full HD i dostarczonych w formie płyt Blu- Ray. Produkt wzbogacono również dodatkowymi 30 filmami na temat zjawisk fizycznych, zrealizowanych kamerą szybkościową oraz o 10 filmów w konwencji ciekawostek na temat praktycznych zastosowań fizyki, które wnioskodawca zrealizował ze środków własnych. Rozszerzenie zestawu produktu finalnego uwarunkowane zostało uwzględnieniem uwag uczestników projektu, w tym uczniów i nauczycieli testujących produkt, co do zakresu tematycznego materiałów dydaktycznych. Nastąpią zmiany w planowanym upowszechnieniu produktu poza obszarem projektu razem z główną grupą docelową, uczestniczącą w projekcie, egzemplarze produktu otrzymają dodatkowo wszystkie instytucje kształcące nauczycieli fizyki w Polsce mimo tego, że wcześniej planowano dostarczenie tym podmiotom wyłącznie informacji o produkcie. Na rozszerzenie zakresu dostarczenia produktu wpłynęło zainteresowanie produktem ze strony ww. instytucji poruszane na spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych przez uczestników projektu. Rozszerzenie zakresu dostarczenia produktu nie wymaga dodatkowego finansowania. W związku z opiniami nauczycieli, biorących udział w etapie testowania produktu dokonano również drobnych zmian w harmonogramie projektu, nie mających jednak wpływu na cele projektu. VIII. Zmiany w zakresie strategii włączania do głównego nurtu polityki W konsekwencji prac nad ostateczną wersją produktu finalnego konieczne jest również wprowadzenie niektórych zmian do strategii włączania do głównego nurtu polityki wskazanej w strategii wdrażania testowej wersji produktu innowacyjnego. Dotyczą one zmian w mainstreamingu horyzontalnym wśród grup objętych mainsraming iem horyzontalnym będą dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, Kuratoria Oświaty i organy

10 samorządowe jako organy prowadzące szkoły z terenów spoza województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Jest to reakcja wnioskodawcy na szerokie zainteresowanie produktem i chęć przystąpienia do projektu ze strony szkół spoza ww. województw (częste zapytania telefoniczne), w związku z tym lista szkół jest uzupełniana na bieżąco. Działanie to nie będzie wymagało dodatkowego finansowania, ponieważ włączanie do głównego nurtu polityki nowych uczestników przewidziano na podstawie wykorzystania kanałów komunikacji elektronicznej, W kwestii strategii dalszego rozwoju produktu i opracowanej koncepcji nauczania fizyki można stwierdzić, że opracowany produkt może być rozwijany w przyszłości poprzez wprowadzenie: kolejnych poziomów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, nowych mechanizmów kształcenia zdalnego, możliwości tworzenia wielopoziomowych gier edukacyjnych, z zastosowaniem określonych metod oceny efektów dla poszczególnych użytkowników, możliwości zastosowania mechanizmów rywalizacji i jednoczesnej gry wielu użytkowników, zastosowania sztucznej inteligencji w powiększaniu złożoności zadań, zależnie od postępów w nauce. IX. Załączniki 1. Produkt finalny w składzie: Interaktywne filmy, Gry flash, Innowacyjny program nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo i gier w technologii flash, Poradnik użytkownika dla nauczyciela, zawierający instrukcje stosowania produktu finalnego, Poradnik użytkownika dla ucznia, zawierający instrukcje stosowania produktu finalnego. 2. Raport z audytu zewnętrznego oraz ewaluacji zewnętrznej. 3. Raport z testów kreatywności. 4. Ewaluacja wewnętrzna na początku etapu testowania. Raport I. 5. Ewaluacja wewnętrzna w trakcie testowania. Raport II. 6. Ewaluacja wewnętrzna na koniec etapu testowania. Raport III. 7. Strategia wdrażania innowacyjnego produktu projektu Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa.... Imię, nazwisko, funkcja i podpis osoby/-ób składającej/-ych opis

Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa. Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa. Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt edukacyjny "Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa" Metryka projektu Tytuł projektu Źródło finansowania Program Priorytet, działanie Numer wniosku Numer konkursu Data podpisania umowy Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis innowacji pedagogicznej

Opis innowacji pedagogicznej Opis innowacji pedagogicznej Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa - innowacja realizowana na lekcjach fizyki 1. Tytuł innowacji: Projekt Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa POKL.03.03.04-00-032/10. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Zadanie 1 - Diagnoza i analiza problemów Etap 1 - analiza stanu wykorzystania rozwiązań ICT

Bardziej szczegółowo

Projekt: Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości

Projekt: Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości 00:14:07 00:13:59 Projekt: Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty, Projekty innowacyjne Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 MATEMATYKA Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz

Monika Góral, Krzysztof Grynienko, Monika Jasińska, Piotr Kryszkiewicz Powtórzenie wiadomości o układach równań { { 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 x + 2y = 7 2x y = 1 { 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { 4x + y = 2 5x 3y = 11 2x + 3y = 5 6x + 9y = 15 4x + 2y = 8 5x + 3y = 9 { MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Lider: Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska sp. j. Partner: Uniwersytet Opolski

Lider: Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska sp. j. Partner: Uniwersytet Opolski Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna

ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1. Data ustalenia obserwacji... 2. Imię i nazwisko nauczyciela... 3. Imię i nazwisko osoby obserwującej... 5. Cel obserwacji: I. Doradczo-doskonaląca

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r.

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO

INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO 1 INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO zrealizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa projektodawcy: Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna Załacznik 4 PILOTAŻ PROGRAMOWANIA Innowacja pedagogiczna Programowanie kluczem do lepszej przyszłość Opis innowacji Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Kolegium Śniadeckich. Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011

Kolegium Śniadeckich. Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011 Kolegium Śniadeckich Seminarium grupy konsultacyjnej i zespołu naukowego Baranowo 15-16 stycznia 2011 Cele projektu Zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi poprzez

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

XVI posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe 25 czerwca 2012 r.

XVI posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe 25 czerwca 2012 r. XVI posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe 25 czerwca 2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu. Realizator:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu. Realizator: Doświadczam rozumiem wiem Regulamin projektu Realizator: Lechaa Consulting Sp. z o. o., ul. Fiołkowa 7, 20-834 Lublin REGULAMIN PROJEKTU Doświadczam-rozumiem-wiem W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych TYTUŁ PROGRAMU: Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK CELE OGÓLNE: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu Innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu Innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu Innowacyjnego testującego Tytuł projektu: Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Nazwa projektodawcy: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Numer

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE CHEMII UAM ORAZ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM FINANSOWANE Z PROJEKTU UDA.POKL. 03.03.02-00-006/11-00 Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu 1 595 279,00 zł 1486 1500 1000 500 875 Wartość planowana wskaźnika Wartość osiągniętego

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu. Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum

Prezentacja projektu. Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum Prezentacja projektu Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum Podstawowe informacje o projekcie Okres realizacji: styczeń 2011 grudzień 2014 Instytucje

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM I. Postanowienia ogólne II. III. IV. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO 1. Ponieważ celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Strona 1 Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa Strategia wdrażania innowacyjnego produktu

Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa Strategia wdrażania innowacyjnego produktu Nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa Strategia wdrażania innowacyjnego produktu

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

2. Niniejszy regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNYCH POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ul. Wrocławska 30A, 59-400 Jawor tel./fax: 0-prefiks-76-870-30-88 www.pckzjawor.pl

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego od 01 września 2003 r. do 31 maja 2006 r. na stopień NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Renata Gurdak nauczyciel nauczania zintegrowanego Zespół Szkół w Chobieni CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE Poznawanie procedury

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Gimnazjum nr 1 w Gdyni I. Postanowienia ogólne Przedmiotowe Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ TEMATYCZNY. Prawa Keplera (fizyka, informatyka poziom rozszerzony)

SCENARIUSZ TEMATYCZNY. Prawa Keplera (fizyka, informatyka poziom rozszerzony) Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ TEMATYCZNY OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Data: 06.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/DWES/OST/FFW/2015

Data: 06.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/DWES/OST/FFW/2015 Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

centralnej i południowo udniowo- zachodniej

centralnej i południowo udniowo- zachodniej Zespół Szkół Przyrodniczo Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w Projekcie Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętno tności uczniów w szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL

26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL 26 lutego 2010 r. IV Forum Nauczycielskie WSL Wirtualne laboratoria - sukces innowacji projekt partnerski Wyższej Szkoły Logistyki i firmy L-Systems złożony 18.02.2010 r. na konkurs o dofinansowanie ze

Bardziej szczegółowo

Młodzież owa przedsiębi orczość

Młodzież owa przedsiębi orczość Młodzież owa przedsiębi orczość UE o przedsiębiorczości Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji.

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji. SCENARIUSZ LEKCJI Autorzy scenariusza: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Jędrzej Wierzejewski Politechnika Wrocławska Instytut Matematyki i Informatyki O czym będzie mowa 1.

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE Szkolenia 2016

PROGRAMOWANIE Szkolenia 2016 PROGRAMOWANIE Szkolenia 2016 Certyfikat Multiedukacji Multiedukacja jest ekspertem w dziedzinie edukacji cyfrowej. Dostarczamy najwyższej jakości szkolenia i wyróżniamy szkoły oraz nauczycieli certyfikatem

Bardziej szczegółowo

Sieć Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki?

Sieć Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki? Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie ostrowieckim Sieć Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki? Zaczęło

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia nauczycieli wdrażających projekt

Program szkolenia nauczycieli wdrażających projekt Program szkolenia nauczycieli wdrażających projekt,,holistyczne nauczanie przedmiotów przyrodniczych z zastosowaniem narzędzi technologii informacyjnej przygotowany w ramach projektu Szukając Einsteina

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Matematyka Moja Pasja WWW.megakorki.pl

Matematyka Moja Pasja WWW.megakorki.pl Matematyka Moja Pasja WWW.megakorki.pl Kontakt: barbara.tobiasz@wp.pl Tytuł Programu: Wzrost kompetencji matematycznych - wiedza jako kluczowy czynnik sukcesu. Program bezpłatny w ramach Pilotażu. Adresat:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania sprawozdania Organowi Prowadzącemu - do dnia 10 czerwca 2013 r.

Termin przekazania sprawozdania Organowi Prowadzącemu - do dnia 10 czerwca 2013 r. SPRAWOZDANIE SZKOŁY z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "CYFROWA SZKOŁA" Termin przekazania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Organizacja diagnozy uzdolnień 2

Rozdział II Organizacja diagnozy uzdolnień 2 Regulamin rekrutacji i udziału w zajęciach w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych, prowadzonych na etapie upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki w ramach projektu DiAMEnT Rozdział I. Informacje

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU. Szkołą...z siedzibą w..., reprezentowaną przez Dyrektora,... zwaną dalej Szkołą. 2 Obowiązki Projektodawcy

WZÓR DOKUMENTU. Szkołą...z siedzibą w..., reprezentowaną przez Dyrektora,... zwaną dalej Szkołą. 2 Obowiązki Projektodawcy WZÓR DOKUMENTU Umowa o współpracy ze Szkołą ponadgimnazjalną w ramach Projektu «Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania» Umowa o współpracy ze Szkołą ponadgimnazjalną (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Planowanie pracy nauczyciela i ucznia jako czynnik osiągania wysokich wyników nauczania i uczenia się

Planowanie pracy nauczyciela i ucznia jako czynnik osiągania wysokich wyników nauczania i uczenia się Warsztaty metodyczne dla nauczycieli geografii, biologii i przyrody powiatu wrzesińskiego Planowanie pracy nauczyciela i ucznia jako czynnik osiągania wysokich wyników nauczania i uczenia się Termin: 20

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Program zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN (Koło Informatyczne)

Program zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN (Koło Informatyczne) Program zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN (Koło Informatyczne) Opracował: Piotr Kępa Spis treści 1. Wstęp 2. Cele ogólne i szczegółowe 3. Procedury osiągania celów 4. Przewidywane efekty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA III posiedzenia Krajowej Sieci Tematycznej Edukacja i szkolnictwo wyższe POKL 12 października 2010 r. 1. Podstawowe informacje o projekcie. 2. Podstawowe informacje o realizatorach projektu. 3. Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PROCES SZKOLENIOWY ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb bazując na HPI metodologii, która jest wykorzystywana obecnie na rynku i daje bardzo dużo informacji źródłowych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH PRODUKTÓW FINALNYCH PROJEKTU

OPIS NARZĘDZI DYDAKTYCZNYCH PRODUKTÓW FINALNYCH PROJEKTU Nazwa projektodawcy: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. J. Tytuł projektu: Jestem Przedsiębiorczy kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo