POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XV/162/2016 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 28 grudnia 2016 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE ZAMOJSKIM NA LATA Spis treści ZAMOŚĆ, 2016

2 Wstęp 3 I. Podstawy prawne.. 6 II. Cele Programu 7 III. Zadania do realizacji. 7 IV. Harmonogram Programu V. Adresaci Programu 19 VI. Przewidywane efekty realizacji Programu 19 VII. Monitoring i ewaluacja Programu 20 VIII. Sprawozdawczość Programu 20 IX. Źródła finansowania Programu 20 Wstęp 2

3 Podstawę do opracowania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata jest opracowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu Diagnoza zjawiska przemocy na terenie powiatu zamojskiego w latach przyjęta Uchwałą Nr 123/2016 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 28 września 2016 roku. Skala zjawiska przemocy na terenie powiatu zamojskiego została przedstawiona na podstawie weryfikacji działań wobec ofiar oraz sprawców przemocy podejmowanych przez odpowiednie instytucje i placówki. W celu uzyskania danych liczbowych na w/w temat zwrócono się z prośbą o przesłanie właściwych informacji do: Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Prokuratury Rejonowej w Zamościu, Sądu Rejonowego w Zamościu, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach, Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Zamościu, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków zdrowia z terenu powiatu zamojskiego. Według danych z Komendy Miejskiej Policji spośród osób, które stosowały przemoc wobec swoich najbliższych, zdecydowana większość z nich była pod wpływem alkoholu lub innych używek. Jak wynika z uzyskanych informacji w latach policja odnotowała 96 takich przypadków, wśród nich było: 95 mężczyzn i 1 kobieta. W ciągu ostatnich 2 lat funkcjonariusze odnotowali 4578 interwencji domowych na terenie powiatu zamojskiego. Zdecydowanie większą grupę sprawców przemocy domowej stanowili mężczyźni. W 2014 roku odnotowano ogółem 110 sprawców (102 mężczyzn i 8 kobiet), w roku (121 mężczyzn i 7 kobiet). Liczba sprawców skazanych z art. 207 kodeksu karnego (tzw.: znęcanie się nad rodziną) w latach wynosiła ogółem: 234 osób, a liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej to ogółem: 277 osób. Największą liczbę ofiar stanowią kobiety- ogółem 213 kobiet. W Prokuraturze Rejonowej w ciągu ostatnich 2 lat zarejestrowano 378 spraw o popełnienie czynu z art 207 k. k. Przekazane dane przez Prezesa Sądu Rejonowego w Zamościu wskazują, iż w okresie zarejestrowanych o czyn z w/w artykułu było 208 spraw, z czego 44 zakończyło się postanowieniem odbycia kary pozbawienia wolności dla osób stosujących przemoc. Na przestrzeni 2 ostatnich lat, 31 spraw zostało skierowanych do mediacji. W latach w Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z terenu powiatu zamojskiego odnotowano 351 zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu będącego przyczyną rozpadu życia rodzinnego. W tym 82 zgłoszenia dotyczyły kobiet oraz 269 mężczyzn. Zostało również zgłoszonych 146 spraw o przypadkach nadużywania alkoholu będącego przyczyną przemocy. Z czego tylko 9 spraw dotyczyło kobiet, natomiast 133 3

4 mężczyzn. W latach aż 421 rodzin, w których występuje zjawisko przemocy zwróciło się o pomoc do ośrodków pomocy społecznej, ogółem to 566 osób pokrzywdzonych. Niezmiennie w okresie ostatnich dwóch lat największą grupę osób doznających przemocy wśród klientów w/w jednostek stanowią kobiety- 404 takich przypadków, co stanowi 71,4% ogólnej liczby osób doznających przemocy. Znaczącą grupą osób dotkniętych problemem przemocy są także dzieci oraz młodzież do 18 roku życia- 107 ofiar w ciągu 2 ostatnich lat. Osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej są również osoby z niepełnosprawnością doznające przemocy (13), a także mężczyźni- 43. Inne osoby, przez które należy rozumieć dziadków, kuzynostwo, wujostwo itd., poszkodowane w wyniku przemocy stanowią najmniejszą grupę 8 osób. W latach liczba osób stosujących przemoc domową wynosiła ogółem: 424 osób. Wśród klientów ośrodków pomocy społecznej największą grupę osób stosujących przemoc stanowią mężczyźni- 413 osób. Stanowi to 97,4% ogólnej liczby osób stosujących przemoc. Jak wynika z informacji przekazanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu w omawianym okresie, aż 123 osoby z terenu powiatu zamojskiego korzystało z pomocy Ośrodka z powodu doznawania przemocy. Najczęściej z w/w problemem zgłaszały się kobiety 91 ofiar, co stanowi 74% ogółu osób doświadczających przemocy. Znacznie mniejszą grupę osób doświadczających przemocy stanowili mężczyźni - 19 zgłoszonych, co stanowi 15% ogółu osób doświadczających przemocy. Z oferowanej pomocy przez Ośrodek w latach skorzystało 11 nieletnich do 13 r. ż. oraz 2 nieletnich w przedziale wiekowym lat doświadczonych przemocą. Nie odnotowano wśród beneficjentów jednostki osób z niepełnosprawnością. W latach z hostelu funkcjonującego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu ogółem skorzystało 21 osób, w tym 8 kobiet, 11 nieletnich do lat 13, 2 nieletnich od 13 do 18 lat. Natomiast z pomocy świadczonej przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach z powodu doznawania przemocy w latach skorzystało ogółem 10 osób z terenu powiatu zamojskiego. Grupę klientów SOW w Tyszowcach w ciągu 2 ostatnich lat stanowiły w większości kobiety- 8 ofiar. Z pomocy oferowanej przez hostel znajdujący się w w/w Ośrodku skorzystało ogółem 18 osób: 6 kobiet, 11 nieletnich do lat 13 oraz 1 nieletni w wieku lat. Pomoc ofiarom przemocy z powiatu zamojskiego w formie m.in.: poradnictwa prawnego; psychologicznego; psychoterapii; terapii dzieci skrzywdzonych przestępstwem; doradztwa zawodowego; pokrycia kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową; 4

5 konsultacji z pracownikiem socjalnym; bonów żywnościowych; zakupu odzieży; obuwia; środków czystości w latach świadczyło również Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Zamościu dla 288 osób (z czego 262 osoby stanowiły kobiety). Opracowana Diagnoza zjawiska przemocy na terenie powiatu zamojskiego w latach pozwala na sformułowanie ogólnych wniosków przydatnych dla polityki społecznej oraz instytucji świadczących pomoc na rzecz osób pokrzywdzonych. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy - przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Przemoc jest: intencjonalna, narusza prawa i dobra osobiste drugiego człowieka, utrudnia samoobronę z uwagi na wyraźną asymetrię sił, powoduje szkody fizyczne i psychiczne cierpienie i ból. Żaden człowiek nie powinien i nie może być narażony na przemoc. Dlatego też kwestia ta stanowi ogromne wyzwanie dla służb i instytucji zainteresowanych losem osób zagrożonych przemocą lub już jej doświadczających oraz zaspokojeniem potrzeb i praw tych osób. Duże znaczenie w przypadku zagrożenia przemocą mają przede wszystkim działania profilaktyczne, które zaszczepione odpowiednio wcześnie dają szansę na uniknięcie głębokiego kryzysu. Niezwłocznie należy podjąć czynności zmierzające do zmiany sytuacji osób dotkniętych problemem przemocy oraz działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania temu zjawisku na terenie powiatu zamojskiego. Konieczne jest podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym oraz monitorującym problem przemocy. Należy wspierać zarówno osoby poszkodowane i świadków przemocy, jak i sprawców w procesie ich zmian. Ważnym i istotnym elementem jest również nieustanne podnoszenie kwalifikacji osób współpracujących z osobami dotkniętymi zjawiskiem przemocy, jak również jakości działań instytucji oraz placówek działających na rzecz osób poszkodowanych. Celem strategicznym Programu jest przeciwdziałanie przemocy, ochrona ofiar i świadków przemocy oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie powiatu zamojskiego. Program określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na zintensyfikowaniu działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy, zwiększeniu dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych omawianym problemem, zwiększeniu skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc 5

6 , a także zwiększeniu poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. Ponadto Program skorelowany jest z,,krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata I. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny ( Dz. U. z 2016 r., poz ); 3. Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego ( Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.); 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 555 z późn. zm.); 5. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.); 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1390); 7. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm. ); 8. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm. ); 9. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2016 r., poz ); 10.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm. ); 11.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2016 r., poz ); 12.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.); 13.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.); 14.ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.); 15.Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe ( Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.); 16.Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji ( Dz. U.z2016 r., poz. 639 z późn. zm.); 17.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.). 18.Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata przyjęty Uchwałą Nr 76/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku. I. Cele programu Cel główny: 6

7 I. Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w powiecie zamojskim. Cele szczegółowe: 1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy. 2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą. 3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc. 4. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. II. Zadania do realizacji Cel: 1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy Zadania: 1.1. Diagnoza zjawiska przemocy w powiecie zamojskim Realizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej i gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu powiatu zamojskiego, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu; Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną Nr 2 w Zamościu; placówkami opiekuńczo wychowawczymi z terenu powiatu zamojskiego, Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Zamościu, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia w Tyszowcach, Prokuraturą Rejonową w Zamościu oraz policją, sądami, placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie powiatu zamojskiego. opracowanie diagnozy. Termin realizacji: 2020 r Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy ; zmiana postrzegania przez mieszkańców powiatu zamojskiego problemu przemocy. Rodzaje działań: Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych, które: obalają mity i stereotypy na temat przemocy, usprawiedliwiające jej stosowanie; opisują mechanizmy przemocy oraz jednoznacznie wskazują na ich społeczną szkodliwość i społeczno kulturowe uwarunkowania; promują metody wychowawcze bez użycia przemocy i informują o zakazie stosowania kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę; 7

8 promują działania służące przeciwdziałaniu przemocy, w tym ochronę i pomoc dla osób doznających przemocy oraz interwencję wobec osób stosujących przemoc. Realizatorzy zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu; Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu. Wskaźniki : liczba lokalnych kampanii społecznych; liczba opracowanych materiałów informacyjnych ( broszur, plakatów, ulotek, itp.). Termin realizacji: 1.3. Współpraca pomiędzy organami samorządu terytorialnego, a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie, w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmałżeńskich. Realizatorzy zadania: Powiat Zamojski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu, Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Zamościu oraz kościołami i związkami wyznaniowymi z terenu powiatu zamojskiego. liczba podjętych inicjatyw; liczba osób, którym udzielono informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy. Termin realizacji: 1.4. Opracowanie i realizacja powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą. Realizatorzy zadania : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu; Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną Nr 2 w Zamościu; placówkami opiekuńczo wychowawczymi z terenu powiatu zamojskiego; Zespołem Szkół Nr 2 im. dr Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie; Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu. liczba uczestników programu. Termin realizacji: Cel 2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą. Zadania : 2.1. Rozbudowa sieci i poszerzenie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą, w tym: - ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą ; - specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy ; - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; - innej placówki świadczącej specjalistyczną pomoc dla osób dotkniętych przemocą. 8

9 Realizatorzy zadania : Powiat Zamojski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. liczba utworzonych placówek w danym roku; zakres i rodzaj świadczonych usług przez ww. placówki; liczba osób korzystających z oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą. Termin realizacji : 2020 r Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą. Realizatorzy zadania: Powiat Zamojski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu oraz Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Zamościu. liczba zlecanych lub wspólnie zrealizowanych projektów. Termin realizacji: 2.3. Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej. Realizatorzy zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu oraz Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Zamościu. liczba opracowanych i upowszechnionych materiałów informacyjnych; liczba lokalnych kampanii społecznych. Termin realizacji: 2.4. Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc. Realizatorzy zadania : Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu.. liczba zajęć dla osób dotkniętych przemocą ; liczba osób uczestniczących w zajęciach. Termin realizacji: 2.5. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w całodobowym ośrodku interwencji kryzysowej. Realizatorzy zadania : Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu. liczba miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej; liczba osób dotkniętych przemocą, które skorzystały z miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej. Termin realizacji: 2.6. Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą. 9

10 Realizatorzy zadania : Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu. czas dostępności telefonu; liczba rozmów i interwencji. Termin realizacji: 2.7. Wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą w toku postępowania karnego poprzez przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań oraz tworzenie odpowiednich warunków do przesłuchiwania dorosłych osób dotkniętych przemocą. Realizatorzy zadania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu. liczba przyjaznych pokoi przesłuchań; liczba osób przesłuchanych w przyjaznych pokojach przesłuchań. Termin realizacji : Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy ( Dz.U. z 2015 r., poz.1390 ). Realizatorzy zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Wskaźniki : liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą. Termin realizacji: 2.9. Opracowanie i realizacja powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w powiecie zamojskim. Realizatorzy zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną Nr 2 w Zamościu oraz placówkami opiekuńczo wychowawczymi funkcjonującymi na terenie powiatu zamojskiego; Zespołem Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie; Zespołem Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu. liczba uczestników programu. Termin realizacji : Opracowanie i realizacja programu terapeutycznego i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą. Realizatorzy zadania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu. liczba uczestniczących w programie terapeutycznym osób dotkniętych przemocą ; liczba osób, które ukończyły programy terapeutyczne; liczba grup terapeutycznych; liczba grup wsparcia. Termin realizacji : Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą przebywającym w hostelu 10

11 Realizatorzy zadania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu. liczba osób monitorowanych po opuszczeniu hostelu; raport i analiza czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą. Termin realizacji : Cel 3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc. Zadania: 3.1. Ewidencjonowanie instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc, a w szczególności realizujących programy korekcyjno edukacyjne. Realizatorzy zadania : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. liczba opracowanych informatorów zawierających dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc. Termin realizacji: 3.2. Przesyłanie zaktualizowanych informatorów dotyczących podmiotów które realizują oferty dla osób stosujących przemoc, a w szczególności realizujących programy korekcyjno edukacyjne, właściwemu miejscowo prezesowi sądu rejonowego, prokuratorowi rejonowemu, komendantowi miejskiemu policji oraz ośrodkom pomocy społecznej do dnia 15 lipca kolejnego roku. Realizatorzy zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. liczba przekazanych w/w podmiotom aktualnego informatora w wersji elektronicznej. Termin realizacji: 3.3. Stosowanie procedury: Niebieska Karta - A przez uprawnione podmioty. Realizatorzy zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu; Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu, Zespół Szkół Nr 2 im. dr Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie; Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu; Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie. liczba sporządzonych formularzy Niebieskich Kart A ; liczba przekazanych formularzy Niebieskich Kart A do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Termin realizacji: 3.4. Aktywność i współdziałanie oraz wymiana informacji pomiędzy służbami w zakresie monitoringu zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy. Realizatorzy zadania : Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu. 11

12 Wskaźniki : liczba przekazanych organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości informacji o ponownym stosowaniu przemocy przez osoby uprzednio skazane za tego rodzaju przemoc. Termin realizacji : Opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w powiecie zamojskim. Realizatorzy zadania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu we współpracy z funkcjonującymi na terenie powiatu zamojskiego ośrodkami pomocy społecznej; kuratorami sądowymi, Prokuraturą Rejonową w Zamościu oraz sądami. coroczne raporty wskazujące - liczbę edycji programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych. Termin realizacji : 3.6. Monitorowanie udziału osób stosujących przemoc w oddziaływaniach korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc. Realizatorzy zadania : Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu. coroczne raporty wskazujące: liczba osób, które przystąpiły do programu korekcyjno edukacyjnego; liczba osób, które ukończyły program korekcyjno edukacyjny. Termin realizacji : 3.7. Opracowanie i realizacja programu psychologiczno terapeutycznego dla osób stosujących przemoc. Realizatorzy zadania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu. liczba osób, które przystąpiły do programu psychologiczno terapeutycznego; liczba osób, które ukończyły program psychologiczno terapeutyczny. Termin realizacji : Badanie skuteczności programów psychologiczno terapeutycznych dla osób stosujących przemoc. Realizatorzy zadania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu. liczba osób stosujących przemoc, które po ukończeniu programu psychologiczno terapeutycznego powróciły do zachowań polegających na stosowaniu przemocy. Termin realizacji: Cel 4. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. Zadania : 12

13 4.1. Wzmocnienie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy. Realizatorzy zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. liczba zorganizowanych szkoleń; liczba osób uczestniczących w szkoleniu. Termin realizacji: 4.2. Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami stosującymi przemoc m.in.: superwizji, coachingu, grup wsparcia. Realizatorzy zadania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej funkcjonującymi na terenie powiatu zamojskiego. liczba osób poddanych różnym formom poradnictwa i wsparcia psychologicznego. Termin realizacji: I. Harmonogram Programu Cele szczegółowe Nazwa zadania Realizatorzy zadania Wskaźniki Termin realizacji Zakres finansowania zadań 1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 1.1. Diagnoza zjawiska przemocy w powiecie zamojskim we współpracy z OPS i GKRPA z terenu powiatu zamojskiego, OIK w Zwierzyńcu; PP-P Nr 2 w Zamościu; placówkami opiekuńczo wychowawczymi z terenu powiatu zamojskiego; CPI w Zamościu, SOW w Tyszowcach, Prokuraturą Rejonową w Zamościu oraz policją, sądami, placówkami służby zdrowia, placówkami funkcjonujące na terenie powiatu zamojskiego opracowanie diagnozy Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie liczba lokalnych kampanii społecznych; liczba opracowanych materiałów środki z innych źródeł 13

14 przyczyn i skutków przemocy ; zmiana postrzegania przez społeczeństwo problemu przemocy informacyjnych ( broszur, plakatów, ulotek, itp.) 1.3. Współpraca pomiędzy organami samorządu terytorialnego, a kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie, w celu wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w ramach działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do programów nauk przedmałżeńskich Powiat Zamojski we współpracy z OIK w Zwierzyńcu, CPI w Zamościu oraz kościołami i związkami wyznaniowymi z terenu powiatu zamojskiego liczba podjętych inicjatyw; liczba osób, którym udzielono informacji dotyczących przeciwdziałania przemocy 2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą Opracowanie i realizacja powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą 2.1. Rozbudowa sieci i poszerzenie oferty placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą we współpracy z OIK w Zwierzyńcu; PP-P Nr 2 w Zamościu; placówkami opiekuńczo wychowawczymi z terenu powiatu zamojskiego; ZS Nr 2 im. dr Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie; ZS Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu Powiat Zamojski PCPR w Zamościu liczba uczestników programu liczba utworzonych w danym roku placówek wspierających i udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą; zakres i rodzaj świadczonych usług przez ww. placówki; liczba osób korzystających z oferty ww. placówek środki z innych źródeł 2020 środki z innych źródeł 14

15 2.2. Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą Powiat Zamojski, we współpracy z OIK w Zwierzyńcu, CPI w Zamościu liczba zlecanych lub wspólnie zrealizowanych projektów 2.3. Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej CPI w Zamościu liczba opracowanych i upowszechnionych materiałów informacyjnych liczba lokalnych kampanii społecznych środki z innych źródeł 2.4. Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc liczba zajęć dla osób dotkniętych przemocą ; liczba osób uczestniczących w zajęciach 2.5. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w całodobowym ośrodku interwencji kryzysowej liczba miejsc w OIK; liczba osób dotkniętych przemocą, które skorzystały z miejsc w OIK 2.6. Tworzenie i zwiększanie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą czas dostępności telefonu; liczba rozmów i interwencji 2.7. Wzmacnianie ochrony osób dotkniętych przemocą w toku postępowania karnego liczba przyjaznych pokoi przesłuchań; liczba osób przesłuchanych w przyjaznych pokojach 2020 środki z innych źródeł 15

16 poprzez przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań oraz tworzenie odpowiednich warunków do przesłuchiwania dorosłych osób dotkniętych przemocą przesłuchań 2.8. Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy ( Dz. U. z 2015 r., poz.1390 ) liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą 2.9. Opracowanie i realizacja programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w powiecie zamojskim we współpracy z OIK w Zwierzyńcu, PP-P Nr 2 w Zamościu oraz placówkami opiekuńczo wychowawczymi funkcjonującymi na terenie powiatu zamojskiego liczba uczestników programu środki z innych źródeł Opracowanie i realizacja programu terapeutycznego i pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą liczba uczestniczących w programie terapeutycznym liczba osób dotkniętych przemocą ; liczba osób, które ukończyły programy terapeutyczne, liczba grup terapeutycznych, liczba grup wsparcia Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą przebywającym w hostelu liczba osób monitorowanych po opuszczeniu hostelu; raport i analiza czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną 16

17 pomoc osobom dotkniętym przemocą 3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc 3.1.Ewidencjonowani e instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc, a w szczególności realizujących programy korekcyjno edukacyjne liczba opracowanych informatorów zawierających dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc 3.2. Przesyłanie zaktualizowanych informatorów dotyczących podmiotów które realizują oferty dla osób stosujących przemoc, a w szczególności realizujących programy korekcyjno edukacyjne, właściwemu miejscowo prezesowi sądu rejonowego, prokuratorowi rejonowemu, komendantowi miejskiemu policji oraz ośrodkom pomocy społecznej do dnia 15 lipca kolejnego roku liczba przekazanych w/w podmiotom aktualnego informatora w wersji elektronicznej 3.3. Stosowanie procedury: Niebieska Karta - A przez uprawnione podmiot, ZS Nr 2 im. dr Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie; ZS Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu; Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie liczba sporządzonych formularzy Niebieskich Kart A 17

18 3.4. Aktywność i współdziałanie oraz wymiana informacji pomiędzy służbami w zakresie monitoringu zachowań osób uprzednio skazanych za stosowanie przemocy 3.5. Opracowanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w powiecie zamojskim we współpracy z funkcjonującymi na terenie powiatu zamojskiego OPS; kuratorami sądowymi, Prokuraturą Rejonową w Zamościu oraz sądami liczba przekazanych organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości informacji o ponownym stosowaniu przemocy przez osoby uprzednio skazane za tego rodzaju przemoc coroczne raporty wskazujące - liczbę edycji programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych środki pochodzące z budżetu państwa 3.6. Monitorowanie udziału osób stosujących przemoc w oddziaływaniach korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 3.7. Opracowanie i realizacja programu psychologiczno terapeutycznego dla osób stosujących przemoc coroczne raporty wskazujące: liczba osób, które przystąpiły do programu korekcyjno edukacyjnego; liczba osób, które ukończyły program korekcyjno edukacyjny liczba osób, które przystąpiły do programu psychologiczno terapeutycznego; liczba osób, które ukończyły program psychologiczno terapeutyczny Badanie skuteczności programów psychologiczno terapeutycznych dla osób stosujących przemoc. liczba osób stosujących przemoc, które po ukończeniu programu psychologiczno terapeutycznego powróciły do zachowań polegających na stosowaniu przemocy Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów 4.1. Wzmocnienie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób liczba zorganizowanych szkoleń; liczba osób uczestniczących w szkoleniu z innych źródeł 18

19 realizujących zadania z zakresu przeciwdziałan ia przemocy w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 4.2. Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami stosującymi przemoc m.in.: superwizji, coachingu, grup wsparcia liczba osób poddanych różnym formom poradnictwa i wsparcia psychologicznego z innych źródeł II. Adresaci Programu Program skierowany jest do: mieszkańców powiatu zamojskiego, w tym osób zagrożonych przemocą ; mieszkańców powiatu zamojskiego dotkniętych przemocą ; osób stosujących przemoc w powiecie zamojskim; świadków przemocy ; służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy na szczeblu powiatowym. I. Przewidywane efekty realizacji Programu Zakłada się, że zadania realizowane w ramach Programu doprowadzą do zwiększenia skuteczności pomocy i wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym i dotkniętym przemocą poprzez: wzmocnienie i upowszechnianie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy ; podniesienie świadomości społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy ; zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą; podniesienie jakości usług świadczonych przez przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy ; zintensyfikowanie i podniesienie jakości działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; wzrost liczby osób profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług na rzecz osób i rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc. I. Monitoring i ewaluacja Programu Monitoring Programu będzie prowadzony corocznie, poprzez sprawdzenie stopnia osiągnięcia celów założonych w Programie. Zakłada się możliwość korekty Programu w przypadku niewystarczającej skuteczności zrealizowania założonych działań. Ewaluację Programu prowadzić będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy wykorzystaniu informacji od pozostałych realizatorów Programu. II. Sprawozdawczość Programu 19

20 Informacje o realizacji Programu będą przedkładane Radzie Powiatu w Zamościu w ramach corocznych sprawozdań z zakresu działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. III. Źródła finansowania Programu Źródłem finansowania zadań wynikających z Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata będą środki finansowe z budżetu powiatu zamojskiego, środki pozyskiwane z innych źródeł, jak również środki własne podmiotów uczestniczących w realizacji zadań Programu. 20

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata UCHWAŁA NR XXXVI/457/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA

UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA BR.0007.179.2015 2015-113891 UCHWAŁA NR 274/XVI/2015 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE Załącznik do Uchwały Nr XII/150/11 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/240/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Żarów

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011 2020 Załącznik do Uchwały Nr X/43/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 09 sierpnia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011 2020 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2011-2013

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2011-2013 Załącznik do uchwały nr VIII/37/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 marca 2011 roku Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE WPROWADZENIE Za przemoc w rodzinie, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Poniec na rok

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Poniec na rok Załącznik do uchwały Nr XXV/194/2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 kwietnia 2017r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Poniec na 2017-2022

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 WSTĘP Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia29 kwietnia 2010 roku Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013.

Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Harmonogram realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2008 2013. Cel operacyjny: 1. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały Nr V/15/11 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 utego 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2014 1 I. Wstęp Gminny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Oborniki na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia r. Projekt z dnia 13 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r.

Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Obowiązek opracowania programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie został określony przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 1 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 1 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/120/2012 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Luboń na lata 2012-2016 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.)

USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Dz.U.05.180.1493 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA LESZNA 2011 2013 LESZNO 2011 I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 213 216 ZA 213 ROK WPROWADZENIE Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012 Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012 Zgodnie z zarządzeniem Nr 1390/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE. na lata 2015 2020 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2015 2020 I. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa zadania własne gminy wynikające

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 Załącznik do uchwały Nr III/7/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 1 I. WSTĘP Rodzina jest podstawowym i najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 257/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 257/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 257/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII..2017 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE za 2015 rok MARZEC, 2016 r. 1 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/378/14 w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 r. HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 4 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2012 r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MILANÓWEK NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MILANÓWEK NA LATA 2016-2020 Załącznik do UCHWAŁY Nr RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY MILANÓWEK NA LATA 2016-2020 Milanówek 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w odniesieniu do Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Na lata 2010-2013 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XIV/87/15 R a d y G m In y S k o r o s z y c e z dnia 29 grudnia 2015 r.

U c h w a ł a Nr XIV/87/15 R a d y G m In y S k o r o s z y c e z dnia 29 grudnia 2015 r. U c h w a ł a Nr XIV/87/15 R a d y G m In y S k o r o s z y c e z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania podkom. dr Katarzyna ZAREMBA Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu Źródła prawa Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVI/424/2014 Rady Gminy Goluchów z dnia 13.11.2014 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVI/424/2014 Rady Gminy Goluchów z dnia 13.11.2014 r. U C H W A Ł A Nr XXXVI/424/2014 Rady Gminy Goluchów z dnia 13.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gołuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2013 GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCYW RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013-2016 Tolkmicko 2014 Przemocą w rodzinie jest jednorazowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 1 PROGRAM Załącznik do Uchwały Nr L III/289/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10.11.2010 r. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Na lata 2010-2013 Gmina SOŃSK 2 I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016 2021 Białystok 2016 SPIS TREŚCI Wprowadzenie.. 2 Cele i działania.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/100/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/100/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/100/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/77/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r.

UCHWAŁA Nr XII/77/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. UCHWAŁA Nr XII/77/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kleszczewo

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XX/118/2011 Rady Miasta i Gminy Wiązów GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY w RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE WIĄZÓW NA LATA 2011-2015 W S T Ę P Jednym

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania

Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania Procedura NIEBIESKIE KARTY charakterystyka, współpraca, wyzwania podinsp. Agnieszka GUZA Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Źródła prawa Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowiesy na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowiesy na lata Załącznik do uchwały Nr XXI/119/16 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 września 2016 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kowiesy na lata 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla miasta Lubina na lata 2014-2016

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla miasta Lubina na lata 2014-2016 Załącznik do Uchwały Nr XLVI/345/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 grudnia 2013r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla miasta Lubina na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok Zał. do pisma zn. S-I.9452.2.2015.EK Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych Pełna nazwa jednostki wypełniającej ankietę. dane za 2014 rok Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/31/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 Łubnice, 2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. Na lata

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. Na lata Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Na lata 2011-2014 Gmina Tłuszcz I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie : Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013

w sprawie : Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013 U C H W A Ł A NrLI/398/10 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie : Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2011-2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Obowiązek opracowania programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie został określony przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/428/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA NR XLIV/428/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA NR XLIV/428/2013 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Gniezno z dnia.. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2011-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/244/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010 roku

Uchwała Nr XL/244/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010 roku Uchwała Nr XL/244/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2010 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY DLA GMINY ROKIETNICA 2011-2013 WSTĘP Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/306/2013 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia dwuletniego gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy

Bardziej szczegółowo

VI. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2013-2015 P R O G R A M

VI. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2013-2015 P R O G R A M VI. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA LATA 2013-2015 P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia... w sprawie Gminnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata w Gminie Radzymin. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskiej Karty. w Przedszkolu w Świerklańcu

Procedura Niebieskiej Karty. w Przedszkolu w Świerklańcu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2012 Dyrektora Przedszkola w Świerklańcu z dnia 03 grudnia 2012r. Procedura Niebieskiej Karty w Przedszkolu w Świerklańcu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997

Bardziej szczegółowo

:.,:\..D.A. GMINY ŚWILCZA Uchwała Nr XIX 1128/2016

:.,:\..D.A. GMINY ŚWILCZA Uchwała Nr XIX 1128/2016 :.,:\..D.A. GMINY ŚWILCZA Uchwała Nr XIX 1128/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Procedura NIEBIESKIE KARTY" w świetle obowiązujących przepisów prawa

Procedura NIEBIESKIE KARTY w świetle obowiązujących przepisów prawa Procedura NIEBIESKIE KARTY" w świetle obowiązujących przepisów prawa Jakie akty prawne regulują obecnie procedurę Niebieskiej Karty? ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Uchwała Nr. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwała Nr Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia w sprawie: przyjęcia Powiatowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 20-205 Na podstawie art 2 ust ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI / 27 / 11 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI / 27 / 11 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 24 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI / 27 / 11 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE OSIEK NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE OSIEK NA LATA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/155/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE OSIEK NA LATA 2013-2015 OSIEK

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012 2015

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2012 2015 Załącznik do uchwały nr XXIV/173/2012 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 29 marca 2012 r. Starostwo Powiatowe w Lubinie POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/22/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE. z dnia 15 lutego 2011 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA Nr V/22/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE. z dnia 15 lutego 2011 r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Nr V/22/2011 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/204/2014 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR L/204/2014 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR L/204/2014 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

,,Projekt POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014-2020

,,Projekt POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014-2020 ,,Projekt POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014-2020 ŚREM 2014 SPIS TREŚCI strona I. WPROWADZENIE 3 II. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rzepin

Bardziej szczegółowo

Z a r s z y n, s t y c z e ń

Z a r s z y n, s t y c z e ń 1 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Zarszyn Nr V/19/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2011 Z a r s z y n, s t y c z e ń 2 0 1 1 2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.....

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE RAMOWY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Programy ochrony osób doznających przemocy w rodzinie stanowią integralną część gminnych i powiatowych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. UCHWAŁA Nr XXIV/367/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 marca 2008r. w sprawie Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SPRAWOZDANIE. PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Kolbuszowa; 31.03.2017 r. SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Z REALIZACJI W 2016 ROKU GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. Rady Gminy Nadarzyn z dnia. r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na a 2016-2020 I. WSTĘP W dniu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015 ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KAMIEŃSK NA LATA 2011-2015 Rozdział I Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018 Załącznik do uchwały Nr VI/37/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2011 r. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gmina Świlcza 2011-2018 I. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 17 NIEBIESKIEJ KARTY W PRZEDSZKOLU GMINNYM W BONINIE

PROCEDURA NR 17 NIEBIESKIEJ KARTY W PRZEDSZKOLU GMINNYM W BONINIE PROCEDURA NR 17 NIEBIESKIEJ KARTY W PRZEDSZKOLU GMINNYM W BONINIE PODSTAWA PRAWNA; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Łańcut na lata 2009 2013

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Łańcut na lata 2009 2013 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/203/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 12 maja 2009 r. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Łańcut na lata 2009 2013 Łańcut - 2009 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki osiągania celu

Wskaźniki osiągania celu ZADANIA, CELE, MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 1. Nazwa zadania: utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Określenie procedur i koordynacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XII/62/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Sępopol na lata 2014-2018

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Sępopol na lata 2014-2018 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Sępopol na lata 2014-2018 Sępopol 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. PODSTAWY TEORETYCZNE ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 4 1. DEFINICJA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/18/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 28 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/18/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 28 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/18/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 28 lutego 2014 r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 2020 GMINY

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2015

RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2015 RAPORT NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE RAWICKIM ZA ROK 2015 PCPR R A W I C Z Opracowanie: Lidia Młody Rawicz 2016 roku WSTĘP Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY KODRĄB NA ROK 2011

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY KODRĄB NA ROK 2011 Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Kodrąb z dnia PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE GMINY KODRĄB NA ROK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1 Do zadań własnych

Bardziej szczegółowo