Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu architektury systemu, dwa kolejne dostarczą funkcjonalności platformy aplikacyjnej i moduły funkcjonalne, 4-ty etap zaś dostarczy modułów procesowych. W czasie trwania projektu rozwijane będą również moduły pomocnicze. Projekt będzie realizowany w metodyce interacyjno- przyrostowej. Praca podzielona będzie na etapy które będą składały się z jednej lub więcej iteracji. Każda z iteracji kończyć będzie się gotowym i działającym fragmentem aplikacji (przyrostem). Prace będą realizowane w modelu ciągłej integracji (Continous Integration). Wnioskujący podzielił projekt na 4 etapy: Etap 1 (do r) Projekt platformy aplikacyjnej rozpoczęcie projektu. Na tym etapie powstanie dokładny projekt architektury fizycznej i logicznej, projekty głównych mechanizmów systemu oraz architektury bezpieczeństwa. Etap 2 (do r) Budowa platformy aplikacyjnej Wykonanie platformy aplikacyjnej. Będzie to bardzo złożony system klas Enterprise, prace nad nim wymagały będą dokładnego zaplanowania pod kątem technicznym, co zostanie wykonanie w etapie 1. Etap 3 (do r) Budowa modułów funkcjonalnych - Wykonanie modułów funkcjonalnych platformy. Moduły funkcjonalne platformy będą wykorzystywały podstawowe mechanizmy platformy aplikacyjnej i udostępniały funkcje bardziej wysokopoziomowe niż podstawowe mechanizmy wytworzone na etapie 2. Etap 4 (do r) Budowa modułów procesowych - Wykonanie modułów procesowych i pomocniczych oraz instalacja infrastruktury technicznej. Wynagrodzenie za wykonane w etapie prace będzie wypłacane Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu danego etapu. Wypłata wynagrodzenia poprzedzona zostanie spisaniem protokołu odbioru, potwierdzonym zrealizowanie prac. Strona 1 z 17

2 Podział prac na etapy umożliwi lepsze zarządzanie pracami. Zakres prac przewidzianych w ramach poszczególnych etapów oraz technologia: I. Etapy projektu: Etap 1 Projekt architektury systemu W etapie tym wykonany zostanie szczegółowy projekt architektury systemu, zarówno logicznej jak i fizycznej, w tym dokładne oszacowanie potrzebnej mocy obliczeniowej i zasobów dla systemu (capacity planning): Architektura logiczna wraz z projektami interfejsów miedzy modułami Architektura fizyczna wraz z rozmieszeniem komponentów na maszynach fizycznych oraz zaplanowaniem zakupu niezbędnej infrastruktury Projekt systemu na poziomie klas oraz interakcji wyrażony w notacji UML Zaprojektowana zostanie również architektura bezpieczeństwa przez co należy rozumieć w szczególności: Uprawnienia dla głównych funkcjonalności platformy Role grupujące uprawnienia Zaprojektowanie mechanizmów w module bezpieczeństwa z wykorzystaniem najnowszego dostępnego raportu organizacji OWASP Na tym etapie opisane zostaną również standardy kodowania, standardów integracyjnych oraz standardów GUI obowiązujące w projekcie. Opracowane i opisane zostaną również reguły poprawności architektonicznej. Na tym etapie należy uwzględnić wymagania w zakresie integracji z partnerami wskazanymi przez Zamawiającego. W ramach tego etapu utworzone zostaną również środowiska deweloperskie i testowe. Środowiska deweloperskie (IDE) wraz ze zbiorem pluginów: Do badania metryk kodu Do wyszukiwania potencjalnych błędów na podstawie analizy statycznej kodu Do testów jednostkowych i integracyjnych Środowiska deweloperskie zawierały będą również lokalne zainstalowane elementy niezbędne do testowania utworzonego kodu platformę Java, serwery aplikacji, kontenery portletów, systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Strona 2 z 17

3 Utworzone zostaną również serwery testowe, prace te obejmować będą: Instalację sprzętu Instalację systemów operacyjnych Instalację platformy Java Instalację serwerów aplikacji WildFly / JBoss AS 7 Instalacje kontenera portletów Liferay Instalację serwera ciągłej integracji (Continous Integration) W systemach operacyjnych utworzone zostaną konta użytkowników na systemach operacyjnych. Etap 2 Budowa platformy aplikacyjnej Etap ten obejmował będzie utworzenie modułów dostarczających podstawową funkcjonalność, niezbędnych do pracy nad kolejnymi modułami. Dla każdego z modułów zostaną przeprowadzone testy funkcjonalne i integracyjne oprócz standardowo wykonywanych testów jednostokowych w obrębie modułu. Moduł bezpieczeństwa Moduł definiujący algorytmy i funkcjonalności związane z uwierzytelnieniem, autoryzacją. Umożliwi zarządzanie rolami oraz grupami uprawnień. Ważnym elementem będzie SSO (Single Sing On), ponieważ umożliwi modułową realizację systemu. Moduł będzie dostarczał funkcjonalności: Wtyczek do mechanizmów bezpieczeństwa serwera aplikacji Java Enterprise Edition, w standardzie JAAS (Java Authorization and Authentication Service). Bibliotekę klas pomocniczych dostarczających funkcjonalności bezpieczeństwa oraz funkcjonalności kryptograficznych (np. obliczanie skrótu, szyfrowanie komunikatu) Graficzny interfejs użytkownika dla funkcjonalności logowania Klasy filtrów w standardzie Java Enterprise Edition w celu realizacji zabezpieczeń przed atakami hakerów i cyber przestępców Moduł pamięci współdzielonej Moduł pamięci współdzielonej udostępni możliwość przechowywania dużej liczby danych w pamięci, przyspieszając znacznie dostęp do tych danych. Moduł będzie wykorzystywany jako pamięć podręczna dla operacji na bazie danych. Rozwiązanie klasy In-Memory Data Grid. Moduł oparty będzie o produkt JBoss Inifispan, i będzie mógł być wykorzystywany na dwa sposoby: poprzez bezpośrednią integracją z JBoss Inifinispan poprzez katalog usług JNDI udostępniany przez serwer WildFly / JBoss AS 7 Poprzez API zdefiniowane przez sam moduł. API definiować będzie funkcjonalności dodawania danych do pamięci współdzielonej, pobierania danych z pamięci współdzielonej, usuwania Strona 3 z 17

4 (ewikcji) danych z pamięci współdzielonej. Repozytorium danych Repozytorium danych oparte o bazę danych Microsoft SQL Server 2012 lub równoważną pod względem funkcjonalnym o ile zostaną spełnione wymagania dotyczące architektury systemu. Konfiguracja repozytorium obejmowała będzie utworzenie przestrzeni danych (bazy danych), zdefiniowanie użytkowników: Administracyjnego z uprawnienia do przeglądania i modyfikacji danych, jak również struktur danych oraz nadawania uprawnień, Aplikacyjnego z uprawnieniami do przeglądania i modyfikacji danych, Użytkownika zwykłego mogącego jedynie przeglądać dane. Moduł zarządzania tematami graficznymi Komponent odpowiedzialny za zarządzanie (dodawanie, modyfikację lub usunięcie) oraz udostępnienie tematów graficznych dla interfejsu użytkownika. Moduł będzie oparty o funkcjonalność portalu Liferay. Tematy graficzne będą pozwalały na modyfikację wyglądu strona dla poszczególnych organizacji. Moduł zarządzania słownikami Komponent odpowiedzialny za zarządzanie słownikami oraz udostępnianie słowników w ramach systemu. Komponent ten umożliwiał będzie dodawanie nowych słowników, edycję istniejących oraz ich usuwanie. Dla każdego ze słowników możliwe będzie dodawanie nowych wartości słownikowych, edycja istniejących wartości jak również usunięcie zapisanych wartości słownikowych. Wartości słownikowe będą danymi w dużej mierze statycznymi, więc będą mogły być przechowywane w pamięci współdzielonej. W przypadku modyfikacji wartości słownikowej będzie ona automatycznie usuwana z pamięci współdzielonej na całym klastrze, tak aby zachować spójność danych. Moduł komunikacji zdarzeniowej Komponent umożliwiający wykorzystanie architektury zdarzeniowej (z ang. EDA Event Driven Architecture). W szerokim zakresie będzie wykorzystywany w ramach systemu w celu zapewnienia luźnego powiązania między modułami. W powiązaniu z modułem integracyjnym może być wykorzystany w integracji z systemami zewnętrznymi. Moduł ten będzie udostępniał: kanał wejściowy dla zdarzeń, komponent przetwarzający zdarzenia którego zdarzeń, odpowiedzialny za ich ewentualną agregację i przekierowanie do odpowiedniego kanału wyjściowego, reguły przetwarzania zdarzeń zdefiniowane w formie wtyczek (klas implementujących odpowiedni interfejs oraz skonfigurowanych w module jako wtyczka dla danego typu zdarzenia) komponent kliencki umożliwiający wysłanie zdarzenia z dowolnego innego komponentu Moduł będzie definiował dwa fizyczne artefakty: Strona 4 z 17

5 Artefakt JAR dla modułu komunikacji zdarzeniowej definiował będzie komponenty nasłuchujące na kanale wejściowym oraz komponent przetwarzający żądania i reguły przekierowywania zdarzeń. Artefakt JAR komponentu klienckiego modułu komunikacji zdarzeniowej będzie to mała biblioteka definiująca klasy pomocnicze dla modułów chcących wysyłać zdarzenia bądź je odbierać Moduł zarządzania użytkownikami Komponent umożliwiający zarządzanie użytkownikami w systemie. Funkcjonalności modułu obejmować będą: Dodawanie konta użytkownika Edycja konta użytkownika Deaktywacja konta użytkownika Konfiguracja uprawnień dla użytkowników Konto użytkownika będzie identyfikowane przez unikalną nazwę użytkownika (login) oraz zabezpieczone hasłem. Moduł ten będzie udostępniał graficzny interfejs użytkownika i będzie korzystał z funkcjonalności portalu Liferay. Audyt i log zdarzeń Moduł realizuje funkcjonalność audytu, zbiera zdarzenia audytowe, zapisuje je oraz umożliwia ich przeglądanie i filtrowanie. Istotnym faktem jest, iż moduł ten będzie mógł przechwytywać nie tylko zdarzenia zmiany, ale każde zdarzenie jakie będzie miało miejsce w aplikacji. Od strony technicznej moduł audytu i logu zdarzeń zrealizowany będzie w technologii JMS (Java Message Service), gwarantującej brak utraty danych oraz minimalne obciążenie funkcjonalności biznesowej przez funkcjonalność audytu. Zdarzenia audytowe przekazywane będą w sposób asynchroniczny do kolejki agregującej, skąd będą pobierane i zapisywane w bazie danych. Moduł audytu i logu zdarzeń posiadał będzie graficzny interfejs użytkownika pozwalający na przeglądanie zdarzeń, wyszukiwanie wśród zdarzeń wg kryteriów takich jak: Login użytkownika inicjującego zdarzenie Imię i nazwisko użytkownika inicjującego zdarzenie Data zdarzenia Typ zdarzenia Moduł praktycznie nie będzie obciążał funkcjonalności biznesowych, dzięki asynchronicznemu trybowi działania, będzie on równie odporny na błędy które mogą powstać przy wykonaniu akcji która inicjuje zdarzenie. Będzie to osiągnięte dzięki rozdzieleniu transakcji modułu audytu i logu zdarzeń oraz transakcji modułów realizujących funkcjonalności biznesowe. Moduł wykorzystywał będzie funkcjonalności modułu komunikacji zdarzeniowej. Strona 5 z 17

6 Moduł komponentów biznesowych Moduł ten będzie biblioteką komponentów Java, w szczególności Enterprise Java Beans. Będzie on dostarczał funkcjonalności które będą wykorzystane do budowy logiki biznesowej komponentów innych modułów. Każdy moduł funkcjonalny składał się będzie z modułu www oraz modułu komponentów biznesowych, i wykonany będzie w architekturze trójwarstwowej. Moduł komponentów biznesowych wybranego modułu funkcjonalnego wykorzystywał będzie komponenty zdefiniowane w tym module, dzięki czemu nie zaistnieje duplikacja kodu. Moduł komponentów procesowych Moduł ten będzie biblioteką komponentów Java, wykorzystywanych w procesach biznesowych. Moduł komponentów procesowych będzie zawierał wykorzystywane w co najmniej dwóch procesach elementy programowe wymagające tworzenia kodu Java, dzięki czemu nie zaistnieje duplikacja kodu. Moduł komponentów GUI Moduł dostarcza reużywalne komponenty graficznego interfejsu użytkownika, które mogą być wykorzystane do budowy graficznego interfejsu użytkownika konkretnych procesów sprzedaży ubezpieczeń. Moduł ten będzie biblioteką klas i komponentów do tworzenia interfejsu użytkownika (tzw. tagów i kontrolek). Kontrolki udostępniane przez ten moduł obejmować będą: Pole wyboru daty Pole wyboru daty z czasem Pole hasła (nie wyświetlające znaków jawnym tekstem) Pole tekstowe Pole numeryczne, jako specjalizacja pola tekstowego pozwalająca na wprowadzenie jedynie cyfr Pole wielowierszowe edycji tekstu (tzw. rich text area) Lista pojedynczego i wielokrotnego wyboru Listy powiązane Tabela z funkcjonalnością wyświetlania podzbioru danych (stronicowaniem) Tabel wyświetlająca komplet danych Etap 3 Budowa modułów funkcjonalnych W etapie tym utworzone zostaną kolejne elementy platformy aplikacyjnej. Będą to moduły wyższego poziomu korzystające w usług modułów zbudowany w ramach drugiego etapu. Dla każdego z modułów zostaną przeprowadzone testy funkcjonalne i integracyjne oprócz standardowo wykonywanych testów jednostokowych w obrębie modułu. Moduł integracyjny Moduł zapewnia możliwości integracji z systemami zewnętrznymi wykorzystujący rozwiązanie klasy ESB Mule ESB oraz architekturę SOA. Pozwala to na wyniesienie logiki integracyjnej poza komponenty Strona 6 z 17

7 odpowiedzialne za realizację logiki biznesowej oraz ponowne użycie tejże logiki integracyjnej. Moduł stanowił będzie platformę integracyjną pozwalającą na dodawanie kolejnych komponentów z minimalnym nakładem prac. Podstawowe usługi oferowane przez moduł to: Transformacje komunikatów Przekierowanie (routing) komunikatów Obsługa błędów integracji Te bazowe usługi, w połączeniu z obsługą bardzo dużej liczby formatów i protokołów umożliwią budowę integracji związanych konkretnymi procesami biznesowymi. Moduł integracyjny wyróżniał będzie trzy warstwy: Kanały integracyjne warstwa usług udostępnianych przez moduł integracyjny Usługi integracyjne usługi skupiające reużywalną logikę integracyjna, np. agregację, mapowanie, transformację czy wzbogacanie komunikatów Adaptery integracyjne będzie to warstwa wywołująca usługi systemu zintegrowanego Tworzenie przepływów integracyjnych będzie wspierane przez zintegrowanie środowisko deweloperskie (IDE) z zainstalowaną wtyczką do tworzenia usług na magistrali Mule ESB. Moduł monitoringu procesów Moduł umożliwiał będzie przeglądanie definicji procesów oraz instancji uruchomionych, jak również ukończonych procesów. Funkcjonalność modułu udostępniona będzie w postaci aplikacji www udostępniającej graficzny interfejs użytkownika. Moduł ten będzie również pozawalał na raportowanie. Dostępne w ramach zakresu projektu raporty obejmowały będą: liczbę ukończonych zadań przez wybranego użytkownika w okresie wybranego miesiąca czas jaki zajmuje przetwarzania w podziale na zadania Będzie istniała możliwość dodania kolejnych raportów. Moduł obiegu dokumentów Moduł udostępniający i przechowujący dokumenty. Moduł będzie udostępniał takie funkcjonalności jak: Wersjonowanie dokumentów, możliwość przeglądania wersji i jej przywrócenia Katalogi dokumentów Przenoszenie dokumentów między folderami Dodawanie atrybutów do dokumentów, definiowanie typów dokumentów Wyszukiwanie pełno tekstowe Udostępnia dokumenty dla procesów, dostęp do dokumentów będzie możliwy poprzez API. Moduł przyczyni się znacznie do ograniczenia wykorzystania papierowej dokumentacji, szczególnie dzięki funkcjonalności wyszukiwania pełno tekstowego. Moduł zarządzania partnerami Komponent umożliwiający zarządzanie użytkownikami będącymi pracownikami partnerów EKU Sp. z o.o. systemu oraz ich uprawnieniami. Komponent będzie mógł importować użytkowników z formatów CSV i XML oraz z LDAP. Funkcjonalności modułu obejmować będą: Dodawanie konta organizacji Strona 7 z 17

8 Modyfikację konta organizacji Dodawanie konta użytkownika Edycja konta użytkownika Dezaktywacja konta użytkownika Przydzielania użytkownika do organizacji Konfiguracja uprawnień dla użytkowników Konto użytkownika będzie identyfikowane przez unikalną nazwę użytkownika (login) oraz zabezpieczone hasłem. Moduł ten będzie udostępniał graficzny interfejs użytkownika i będzie korzystał z funkcjonalności portalu Liferay. Moduł zarządzania procesami Moduł będzie pozwalał na definiowanie procesów w notacji BPMN 2.0. Dzięki wykorzystaniu standardu BPMN 2.0 możliwe będzie również tworzenie definicji procesów w innych narzędziach, jeżeli tylko będą one tworzyły definicje procesu w standardzie BPMN 2.0 i nie będą zawierały rozszerzeń tego standardu. Moduł będzie pozwala na konfigurację kroków procesów w zakresie m.in. zdefiniowania formularzy dla zadań, grup i użytkowników do który zostanie przydzielone zadanie, obsługi zdarzeń (w tym zdarzeń czasowych, np. zbyt długie oczekiwanie na dokument od partnera), kroki decyzyjne, kroki integracyjne oraz kroki usługowe pozwalające na wywołanie kodu Java lub kodu skryptu w języku Groovy. Moduł zarządzania produktami Moduł ten będzie pozwalał na definiowanie produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Wnioskodawcę. Każdy produkt posiadał będzie listę atrybutów, przy czym lista ta będzie otwarta. System udostępniał będzie szablon z bazowymi atrybutami. Produkt posiadał będzie również listę procesów powiązaną z danym produktem, listę dokumentów powiązaną z procesem. W module tym będzie również zarządzanie dostępnością produktu, czy dany produkt ma być aktywny, w jakim okresie i dla jakich klientów. Moduł definiował będzie definicje produktów, moduły procesowe korzystać będą z tej definicji, ale pracować będą na wystąpieniach (instancjach) danego produktu dla konkretnego wystąpienia (instancji) procesu. Moduł Raportów operacyjnych Moduł ten będzie składował i uruchamiał raporty operacyjne, czyli raporty z dowolnych danych biznesowych systemu. Raporty będą definiowane w specjalnym pliku definicji raportu który składowany będzie w module obiegu dokumentów, oraz zasilane wynikiem zapytania zdefiniowanego dla danego raportu. Każdy z raportów będzie role niezbędne dla uruchomienia tego raportu. Bez posiadania odpowiednich ról, raport nie zostanie udostępniony użytkownikowi. Raporty zostaną wykonane z wykorzystaniem sprawdzonej i popularnej technologii Jasper Reports. Moduł e-learningu Moduł ten będzie składował i udostępniał treści e-learingowe dla Partnerów, użytkowników systemu. Treści będą miały zdefiniowany termin ważności. Treścią będzie mogły być pliki lub hiperłącza do zewnętrznych systemów. Wykorzystanie pliku załączonego w tym module, jak również dokumentu Strona 8 z 17

9 dostępnego pod adresem wskazanym przez hiperłącze (będącym np. aplikacją Adobe Flash lub Java FX) będzie zależne od możliwości przeglądarki i systemu operacyjnego użytkownika i jest poza zakresem odpowiedzialności tego modułu. Etap 4 Budowa modułów procesowych W etapie tym zostaną wykonane moduły procesowe pozwalające na integracje z partnerami EKU Sp. z o.o. oraz aplikacje mobilne. Dla modułów zostaną przeprowadzone testy funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe, obciążeniowe oraz bezpieczeństwa. Testy jednostkowe będą oczywiście tworzone wraz z kodem przez deweloperów. Wykonane moduły pozwolą na realizację procesów biznesowych: 1. Proces obiegu dokumentów dotyczących przystąpienia do ubezpieczenia grupowego Budowana platforma B2B pozwoli na zautomatyzowanie wymiany dokumentów pomiędzy współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami. Wnioskujący będzie przekazywał za pomocą budowanego systemu do Partnerów zestaw dokumentów niezbędnych do zarejestrowania ubezpieczającego przystępującego do umowy grupowej, w formie dokumentów elektronicznych podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów pozwoli na osiągnięcie podstawowego celu realizowanego projektu, czyli automatyzacji. Rozwiązanie to zapewni również bezpieczeństwo przesyłanych danych oraz natychmiastowy dostęp do dokumentów. Wdrożony zostanie także kwalifikowany podpis elektroniczny 2. Proces obiegu dokumentów dotyczących zmiany Platforma B2B umożliwi zautomatyzowanie wymiany dokumentów pomiędzy współpracującymi ze sobą partnerami biznesowymi. Broker ubezpieczeniowy będzie przekazywał za pomocą budowanego systemu, do Partnera wszystkie dokumenty zmiany, w formie dokumentów elektronicznych podpisanych certyfikatem kwalifikowanym. Rozwiązanie to zapewni również bezpieczeństwo przesyłanych danych oraz natychmiastowy dostęp do dokumentów. System będzie również umożliwiał generowanie powiadomień mailowych o wysłaniu/otrzymaniu dokumentów. Dodatkową zaletą będzie zmniejszenie kosztów związanych z przesyłania dokumentów kurierem. 3. Proces aktualizacji danych Kolejnym ważnym, automatyzowanym procesem będzie aktualizacja bazy danych. System podczas wprowadzania/modyfikacji danych będzie je walidował i przekazywał partnerowi. System informatyczny będzie również wspierał pracowników Wnioskodawcy w zakresie kolejności działań wymuszając określone kroki procesu w ustalonej kolejności, co doprowadzi do eliminacji błędów. Dodatkowo system Strona 9 z 17

10 będzie wykonywał szereg czynności automatycznie, odciążając pracowników EKU Sp. z o.o. i zwiększając efektywność ich pracy o mniej więcej 30%. Liczba dokumentów drukowanych w celu weryfikacji znacznie spadnie, ponieważ ich przenoszenie między komórkami firmy będzie się odbywało automatycznie przez System. System będzie również posiadał zapis wykonywanych na nim operacji, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo przechowywanych w nim danych oraz skalowalność w dostępie, w zależności od uprawnień. Pracownik Wnioskującego będzie otrzymywał komunikaty o wyniku weryfikacji. Aktualizacja danych klientów przez pracownika Wnioskującego w systemie EKU Sp. z o.o. będzie jednocześnie powodować aktualizację danych w systemie Partnera. 4. Proces obiegu dokumentów raportowych Po wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów B2B będzie można wyeliminować przesyłanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej. Takie rozwiązanie pozwoli na uporządkowanie i zautomatyzowanie obiegu dokumentów, pełne bezpieczeństwo przesyłanych danych, szybki dostęp do przechowywanych danych i przesyłanych plików, jak również możliwość tworzenia różnego rodzaju raportów i analiz. System pozwoli na łatwą pracę z dokumentami elektronicznymi. System będzie również posiadał zapis wykonywanych na nim operacji, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo przechowywanych w nim danych. W ramach zautomatyzowanego obiegu dokumentów zostanie również wdrożony kwalifikowany podpis elektroniczny, który pozwoli na uwiarygodnienie wszystkich przesyłanych dokumentów, tam, gdzie jest to niezbędne. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów pomoże w osiągnięciu wspólnego celu współpracującym przedsiębiorstwom, takich jak: szybki dostęp do dokumentów dla osób upoważnionych niezawodność i wysoki poziom bezpieczeństwa dokumentów usprawnienie procedur wewnętrznych sprawny obieg dokumentów oraz terminowość i kontrola załatwiania spraw eliminacja obiegu dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. 5. Proces wysłania aneksów do umów i faktur Elektroniczny obieg dokumentów umożliwi przesyłanie dokumentów bezpiecznym kanałem elektronicznym. Zagwarantuje to bezpieczeństwo przesyłanych danych oraz szybki dostęp do przechowywanych danych i plików. Obie strony będą miały możliwość podpisywania dokumentów certyfikatem kwalifikowanym, który pozwoli na uwiarygodnienie wszystkich przesyłanych dokumentów, tam, gdzie jest to niezbędne. 6. Proces rozliczania prowizji i składek Platforma B2B rozwiąże problem przesyłania poufnych danych za pomocą poczty elektronicznej oraz pozwoli na uporządkowanie i zautomatyzowanie obiegu dokumentów. System Wnioskodawcy automatycznie będzie mógł pobierać i analizować dane z komunikatu. Zapewni to pełne bezpieczeństwo przesyłanych danych oraz szybki dostęp do przechowywanych danych i przesyłanych plików. Wyeliminowane zostanie przesyłanie potwierdzeń pocztą, gdyż dokumenty będą podpisywane Strona 10 z 17

11 elektronicznie. Elektroniczny obieg dokumentów pozwoli na zautomatyzowanie wymiany dokumentów pomiędzy współpracującymi ze sobą partnerami biznesowymi. Wnioskujący będzie przekazywał do partnerów rozliczenie składek od poszczególnych klientów w formie dokumentów elektronicznych. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów pozwoli na osiągnięcie podstawowego celu realizowanego projektu, czyli automatyzacji. Rozwiązanie to zapewni również bezpieczeństwo przesyłanych danych oraz natychmiastowy dostęp do dokumentów Aplikacje mobilne realizowane w ramach etapu: Aplikacja mobilna będzie udostępniała partnerom i klientom EKU Sp. z o.o. funkcjonalności dostępne w systemie. Będzie dostępna w następujących wersjach: Dla platformy Android: podzbiór funkcjonalności zalogowanie, podgląd konta, podgląd dla listy polis ubezpieczeniowych i szczegółów wybranej polisy bez możliwości edycji Dla platformy ios: podzbiór funkcjonalności zalogowanie, podgląd konta, podgląd dla listy polis ubezpieczeniowych i szczegółów wybranej polisy bez możliwości edycji Dla platformy Windows Phone: podzbiór funkcjonalności zalogowanie, podgląd konta, podgląd dla listy polis ubezpieczeniowych i szczegółów wybranej polisy bez możliwości edycji Należ zauważyć, iż system utworzony w ramach projektu będzie aplikacją przeglądarkową, będzie więc również możliwość korzystania z niej z wbudowanej w dane urządzenie przeglądarki internetowej. W ramach etapu zostanie zrealizowana instalacja infrastruktury technicznej i oprogramowania: W celu uruchomienia platformy i bazującego na niej systemu wytworzonej w ramach projektu niezbędne będzie wykonanie wdrożenia: Konfiguracja ról i polityk bezpieczeństwa na środowisku produkcyjnym Utworzenie produkcyjnych schematów bazy danych Konfiguracja urządzeń sieciowych w zakresie reguł routowania i wydzielenia sieci DMZ Aktualizacja dokumentacji architektury systemu Instalacja i konfiguracja wszystkich modułów Testy dymne Testy akceptacyjne Otwarcie ruchu dla partnerów EKU Sp. z o.o. na poziomie sieci komputerowej Strona 11 z 17

12 II. Technologie informatyczne: Charakterystyka tworzonego systemu B2B Utworzony w ramach projektu system będzie aplikacją typu enterprise, wykonaną w technologii Java EE 6. Będzie to rozwiązanie modułowe. Do budowy systemu wykorzystane zostaną sprawdzone biblioteki i technologie, jednocześnie nie będą to rozwiązania wymagające zakupu licencji od dostawcy posiadającego monopol na danym rynku. Każdy z komponentów składowych systemu będzie mógł być wymieniony na inny, jak również zainstalowany w innym kontenerze o kompatybilnym interfejsie. Dzięki temu rozwiązanie nie będzie zależne od konkretnej biblioteki czy dostawcy. Główne technologie zastosowane w projekcie wymieniono poniżej: Apache HTTPD lub nowszy, Java SE 7, Java EE 6, Java Message Service (JMS) 1.1, WildFly / JBoss AS 7, Liferay 6 lub nowszy, Mule ESB 3.4 lub nowsza, JBoss Inifinispan 5.3 lub nowszy, Spring 3.2 lub nowszy; Z szeregu bibliotek dostarczanych przez Spring platforma korzystać będzie z następujących: o Spring Core biblioteka dostarczająca funkcjonalności kontenera IoC oraz pomocniczych takich ja walidacja, wsparcie dla tworzenia testów jednostkowych o Spring Portlet MVC biblioteka do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika GUI o Spring Security biblioteka dostarczająca funkcjonalności związane z bezpieczeństwem o Spring Mobile biblioteka wspierająca tworzenie rozwiązań na urządzenia mobilne, Activiti, Java FX, Microsoft SQL Server 2012, JDBC 4 wraz z JPA 2. Skalowalność jako elastyczność rozbudowy integracji B2B: Dzięki zastosowaniu powyższych technologii powstanie platforma aplikacyjna pozwalająca na szybkie i łatwe dodawanie nowych modułów, a dzięki temu szybkie reagowanie na zmiany na rynku ubezpieczeń. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na coraz bardziej zaawansowane systemy stosowanie po stronie ubezpieczycieli, tworzone nie tylko przez polskie, ale również zagraniczne firmy. Systemy te jako kluczowy aspekt architektury przedstawiają właśnie możliwość szybkiego dostosowania do zmian rynkowych. EKU Sp. z o.o. będzie musiała więc nadążyć za zmianami w tych systemach. Integracja z partnerami EKU Sp. z o.o. będzie możliwa z wykorzystaniem szerokiego zbioru protokołów, możliwe będzie również dopisanie nowych implementacji w razie potrzeby. Protokoły wspierane od razu przez platformę to: Strona 12 z 17

13 HTTP HTTPS FTP SFTP JDBC (integracja przez bazę danych) SMPT SMPTS IMAP JMS LDAP POP3 POP3S. Dzięki wydzieleniu logiki integracyjnej do osobnego modułu będzie możliwe uzyskanie lepszej, bardziej skalowalnej i niezawodnej architektury, a jednocześnie pozwoli uzyskać większe możliwości zarządzania, np. sterowania przepustowością. Moduł będzie wysoko dostępny, awaria jednego węzła będzie skutkować niedostępnością systemu dla partnerów EKU Sp. z o.o. Moduł będzie posiadał również wyższą kohezję i możliwości ponownego użycia komponentów, jako rozwiązanie opracowanie specyficznie w celu integracji. Moduł integracyjny zaimplementowany będzie w oparciu o Mule ESB, sprawdzoną i popularną magistralę usług. Formaty wymiany danych będą mogły być dostosowane do wymagań partnerów EKU Sp. z o.o., w szczególności będą mogły to być: EDIFACT SOAP 1.1 SOAP 1.2 JSON XML Usługi będą mogły być ponownie wykorzystane nie tylko w kolejnych procesach biznesowych, ale i dla kolejnych partnerów EKU Sp. z o.o., którzy wyrażą chęć integracji. Moduły procesowe zainstalowane na platformie będą wywoływać usługi modułu integracyjnego, opartego o magistralę usług. Moduł ten w zależności od adresata komunikatu wykona odpowiednie przetwarzanie, w szczególności: Do partnera A może wysłać komunikat w formacie EDIFACT Do partnera B może wysłać komunikat w formacie SOAP 1.2 Dzięki powyższym możliwościom technicznym modułu, dodanie kolejnej integracji B2B będzie wymagało utworzenia jedynie kilku elementów na magistrali usług. Skalowalność: System oparty o platformę aplikacyjną będzie skalowany zarówno pionowo jak i poziomo. Skalowanie pionowe będzie możliwe dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań w zakresie zarządzania pamięcią, czyli Strona 13 z 17

14 JBoss Inifinispan oraz G1 Garbage Collector, oraz odpowiedniej budowie aplikacji. Skalowanie poziome będzie możliwe poprzez zastosowanie klastra serwerów JBoss AS 7 z których każdy będzie aktywny oraz rozdzielania ruchu pomiędzy serwery w klastrze z wykorzystaniem sprzętowego urządzenia do równoważenia obciążenia (load balancer). Zastosowany zostanie algorytm równoważenia ruchu wykorzystujący mechanizm Sticky Session, dzięki czemu żądania pochodzące z przeglądarki użytkownika przekierowane na wybrany węzeł, będą przekierowywane na ten węzeł. Dzięki modułowej budowie oraz architekturze warstwowej możliwa będzie budowa klastra heterogenicznego usługowo, tzn. możliwe będzie zainstalowanie modułów bardziej obciążonych na większej liczbie serwerów, podczas gdy moduły mniej obciążone będą zainstalowane na mniejszej liczbie serwerów. Zastosowanie komunikacji zdarzeniowej pomiędzy modułami pozwala na jeszcze większe uniezależnienie modułów i podniesienie skalowalności i niezawodności rozwiązania. Komunikacja zdarzeniowa będzie asynchroniczna, dostarczenie komunikatu będzie mogło być gwarantowane. Komunikaty będą mogły być dostarczane do jednego odbiorcy, jak również rozgłaszane (dostarczane do wielu odbiorców). Technologie podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, eliminacja papierowego obiegu dokumentacji: W ramach projektu szeroko wykorzystywana będzie technologia podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany dokumentów. Technologia elektronicznej wymiany dokumentów wykorzystywana będzie w celu integracji z partnerami biznesowymi wskazanymi przez EKU Sp. z o.o. Wykorzystywane technologie i formaty wymiany danych będą ustandaryzowane. Wymiana komunikatów pomiędzy EKU Sp. z o.o. a partnerami będzie odbywać się w oparciu o standard XML lub SOAP. Wszystkie dokumenty wychodzące z systemu w ramach integracji B2B będą podpisane elektroniczne z wykorzystaniem ogólnie przyjętego standardu np. XML Digital Signature i certyfikatu kwalifikowanego. Podpis ten uniemożliwi nie zauważalne z punktu widzenia partnera zmodyfikowanie dokumentu. Wybór zastosowania formatu elektronicznej wymiany danych pomiędzy XML, SOAP lub EDIFACT będzie zależny od możliwości partnera EKU Sp. z o.o. System będzie wpierał podpisywanie dokumentów w każdym z wymienionych formatów. Dzięki temu możliwe będzie zintegrowanie systemu z wieloma partnerami biznesowymi. Wykorzystanie magistrali usług pozwoli nawet na transformację komunikatu do formatu zrozumiałego dla danego partnera już na magistrali, dzięki czemu system będzie mógł integrować się i wysyłać komunikaty do wielu partnerów wykorzystując tą samą usługę. Dzięki opisanej powyżej elastyczności i technologiom system będzie bardzo skalowany. Usługi będą mogły być ponownie wykorzystane nie tylko w kolejnych procesach biznesowych, ale i dla kolejnych partnerów EKU Sp. z o.o., którzy wyrażą chęć integracji. Moduły procesowe zainstalowane na platformie będą wywoływać usługi modułu integracyjnego, opartego o magistralę usług. Moduł ten w zależności od Strona 14 z 17

15 adresata komunikatu wykona odpowiednie przetwarzanie, w szczególności: Do partnera A może wysłać komunikat w formacie EDIFACT Do partnera B może wysłać komunikat w formacie SOAP 1.2 Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w bardzo dużym stopniu wyeliminuje konieczność obiegu dokumentacji w formie papierowej. Nie tylko możliwe będzie w niektórych przypadkach całkowite zaprzestanie wykorzystania papierowej formy dokumentów w wymianie dokumentów z partnerami EKU Sp. z o.o., ale również całkowite zaprzestanie wykorzystania papierowej formy dokumentów w obiegu wewnętrznym Dotyczy to np. drukowania dokumentów w celu weryfikacji czy papierowych opisów procesów. Jako urządzenie wykorzystywane do podpisywania dokumentów wykorzystywana będzie aplikacja w technologii Java FX uruchamiana na komputerze użytkownika lub dedykowane urządzenie dostarczone wraz certyfikatem. Certyfikaty nie będą więc przechowywane na serwerach EKU Sp. z o.o., ale na komputerze użytkownika który to komputer będzie znajdował się pod wyłączną kontrolą użytkownika. Ww. technologie znajdą zastosowanie w następujących procesach: 1. Proces obiegu dokumentów dotyczących przystąpienia do ubezpieczenia grupowego 2. Proces obiegu dokumentów dotyczących zmiany 3. Proces aktualizacji danych 4. Proces obiegu dokumentów raportowych 5. Proces wysłania aneksów do umów i faktur 6. Proces rozliczania prowizji i składek Usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service: System utworzony w ramach projektu będzie udostępniał usługi dla partnerów EKU Sp. z o.o. Usługi będą umożliwiały zarządzanie przez partnerów produktami, które zostaną zakupione za pośrednictwem EKU Sp. z o.o. Usługi będą udostępnione poprzez sieć Internet i możliwe do wykorzystania na dwa sposoby: 1) Poprzez dostęp z wykorzystaniem przeglądarki internetowej bezpośrednio do aplikacji zainstalowanej na serwerze EKU Sp. z o.o. 2) Poprzez zainstalowanie specjalnego programu klienckiego zgodnego z protokołem WSRP, umożliwiającego osadzenie portletów udostępnianych, jako usług zdalne przez system EKU Sp. z o.o. Drugie z rozwiązań jest nowatorskie i bardzo zaawansowane technicznie. Dostęp do portletu odbywa się z wykorzystaniem protokołu SOAP, a przetwarzanie jest faktycznie wykonywane na serwerach EKU Sp. z o.o. Portal partnera biznesowego EKU Sp. z o.o. pobiera dane przekazywane przez portlet udostępniony przez system EKU Sp. z o.o. oraz przekazuje wszystkie akcje zainicjowane przez użytkownika do portletu również z wykorzystaniem protokołu SOAP. Dzięki takiemu rozwiązaniu portlet dostępny jest zdalnie, ale jest to całkowicie przezroczyste dla użytkownika. Faktem wartym podkreślenia jest to, że udostępniane są nie tylko dane z bazy danych, ale całego interfejsu użytkownika zdefiniowane przez portlet Strona 15 z 17

16 zainstalowany na serwerach EKU Sp. z o.o. Usługi systemu zbudowane w ramach projektu udostępniane będą również w postaci m.in. usług SOAP Web Services. Możliwe będzie udostępnienie usług w postaci XML Web Services, RESTful Web Services, SFTP, SMPT i innych wg potrzeb i standardów partnera EKU Sp. z o.o. Sposób implementacji modułu integracji pozwoli na łatwe dodawanie nowych kanałów dla partnerów. Wydzielenie kanałów integracyjnych dla poszczególnych partnerów pozwoli też na realizację funkcjonalności takich jak: Uwierzytelnianie metodą uzgodnioną z danym partnerem (X.509 Security Token Profile, Twoway SSL, Username Token Profile i inne) Dostosowanie formatu i protokołu do integracji z danym partnerem poprzez odpowiednie transformacje i zastosowanie wewnętrznego formatu i protokołu danych dla systemu Kontrolę dostępu, w tym ewentualne zliczanie liczby wywołań Dostosowanie kanału do wymów integracji z partnerem znacząco ograniczy koszty po stronie partnera i ułatwi wykorzystanie usług udostępnianych przez system EKU Sp. z o.o. Jeżeli partner EKU Sp. z o.o. udostępnia już usługi w określony sposób, wówczas system wnioskodawcy, czyli EKU Sp. z o.o., zintegruje się z systemem partnera z wykorzystaniem protokołu i formatu już obsługiwanego przez partnera. Dodatkowo elektem SaaS będzie wprowadzenie modułu statystycznego z zastosowanie elementów big data (w skali roku są to tysiące ubezpieczonych osób), co znacznie wpłynie na efektywność pracy partnera. Dodatkowo, system EKU Sp. z o.o. dostarczy partnerom dużo dodatkowych informacji w postaci bardzo zaawansowanych statystyk, dotyczących wieku, płci, stanu zdrowia oraz składek ubezpieczonych w przetworzonej formie raportów. Na dzień dzisiejszy partnerzy tworzą takie dokumenty ręcznie, we własnym zakresie. Dodatkowo usługi będą w wysokim stopniu reużywalne. W obrębie modułu integracyjnego zastosowane zostaną zaawansowane mechanizmy transformacji dokumentów XML (wewnętrzny format systemu EKU Sp. z o.o.). Moduł integracyjny będzie mógł również wysyłać zdarzenia, które mogą startować procesy lub być przetwarzanie przez inne komponenty systemu zbudowane w ramach projektu. Zastosowanie tego modelu gwarantować będzie jednocześnie wysoką dostępność i wysoki poziom zabezpieczeń: Bezpieczeństwo: dla bardzo istotnych usług i partnerów możliwe będzie wykorzystanie zaawansowanych metod uwierzytelniania. Metoda uwierzytelniania będzie mogła być dostosowana do wymagań i możliwości systemu partnera. Dostępność: możliwe będzie zastosowanie buforowania komunikatów w module integracyjnym i ukrycie chwilowych niedostępności systemu EKU Sp. z o.o., poprzez zastosowanie buforów w warstwie usług integracyjnych lub warstwie kanałów integracyjnych. Możliwe będzie również utworzenie klastra udostępniającego dodatkowe instalacje modułu integracyjnego dla tej usługi. System będzie rozwiązaniem dedykowanym ale jednocześnie udostępniać będzie moduły usługowe w modelu Software-as-a-Service. W efekcie wykonania projektu zbudowana zostanie więc nie tylko Strona 16 z 17

17 aplikacja, ale również platforma aplikacyjna umożliwiająca uruchamianie nowych modułów i jednocześnie udostępniająca wiele usług dla tych nowych modułów. Od strony technicznej rozwiązanie więc będzie posiadało również pewne cechy rozwiązania Platform-as-a-Service (PaaS). Usługi wykorzystywane jako zdalnie uruchamiane portlety, jak również usługi wywoływane poprzez moduł integracyjny będą wykraczały poza wymianę danych, dostęp do bazy danych, obsługę relacji handlowych lub dostęp do narzędzi koordynujących współpracę między przedsiębiorcami z uwagi na zaawansowane mechanizmy bezpośredniego dostępu do usług na GUI systemu partnera (zastosowanie WSPR Web Services Report Portlets) oraz zaawansowane architektonicznie i technicznie rozwiązania w zakresie integracji (wysoka dostępność, ukrywanie niedostępności, wykorzystanie możliwie najlepszych metod zabezpieczeń). Zatwierdzam. Strona 17 z 17

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 Warszawa, 23.01.2015r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eakceptacje,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Technologie dla aplikacji klasy enterprise. Wprowadzenie. Marek Wojciechowski

Technologie dla aplikacji klasy enterprise. Wprowadzenie. Marek Wojciechowski Technologie dla aplikacji klasy enterprise Wprowadzenie Marek Wojciechowski Co oznacza enterprise-ready? Bezpieczeństwo Skalowalność Stabilność Kompatybilność wstecz Wsparcie Dokumentacja Łatwość integracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. 1 Załącznik Nr 2 do Część II SIWZ Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE SPECYFIKACJA REALIZOWANEGO PRZEZ FIRMĘ SOLVEO SP. Z O.O. SYSTEMU B2B MAJĄCEGO NA CELU AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI, REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę:

Zapytanie ofertowe na dostawę: Wrocław, dnia 09.08.2010 r. Zapytanie ofertowe na dostawę: Systemu składającego się z aplikacji modułowej, która zapewni zautomatyzowany, swobodny i bezpieczny przepływ danych i informacji finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio Czym jest jpalio? jpalio to unikalna platforma technologiczna pozwalająca na stworzenie szeregu produktów dostosowanych do indywidualnych preferencji klienta. W naszej ofercie znajduje się m.in. system

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh WorkingDoc CostControl WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh Agenda Omówienie rozwiązania Cechy i zalety WDCC vs. WDCC Lite Rozwiązanie techniczne Administracja/Raporty

Bardziej szczegółowo

edziennik Ustaw Opis architektury

edziennik Ustaw Opis architektury edziennik Ustaw Opis architektury Spis treści 1 Wstęp...3 2 Architektura systemu...3 2.1 Schemat poglądowy rozwiązania...3 2.2 Architektura logiczna...4 2.3 Opis elementów systemu...5 2.3.1 Moduł Udostępniający...5

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Fanti.pl Tomasz Łucka realizujące projekt pn.: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fanti.pl Tomasz Łucka, w ramach Umowy

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU Kielce, dnia 31.08.2011 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu e-schola

Architektura systemu e-schola ą ą ą Architektura systemu e-schola System e-schola zbudowany jest w postaci interaktywnej witryny intranetowej, działającej jako aplikacja serwerowa typu WEB(oparta o serwer WWW) Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 1 / 7 Opracowali: Zatwierdzili: Spis treści Damian Głuchowski Krzysztof Krajewski Krzysztof Krajewski dr inż. Sławomir Skoneczny Spis treści... 1 1.

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

O nas. Usługi. jpbs realizuje następujące rodzaje projektów usługowych:

O nas. Usługi. jpbs realizuje następujące rodzaje projektów usługowych: 1 O nas jpalio Business Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w grudniu 2010. Celem naszej działalności jest realizacja projektów konsultingowych i informatycznych. Prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Spring Framework - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane

Spring Framework - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane Program szkolenia: Spring Framework - wprowadzenie i zagadnienia zaawansowane Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Spring Framework - wprowadzenie i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Java Enterprise Edition. WebServices. Język XML. Serwer aplikacji GlassFish. Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo