Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa Publikacja dostępna na stronie: Korekta: Agnieszka Bąk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk"

Transkrypt

1

2

3 Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp. z o.o. ISBN Platforma Obywatelska RP ul. Wiejska 12a Warszawa

4 Pięć lat stabilnego rozwoju Platforma Obywatelska:

5

6 spis treści Spis treści 1. Gospodarka i finanse publiczne Opis sytuacji gospodarczej Stabilność finansowa państwa Rynki i instytucje finansowe Innowacyjność Deregulacja Ułatwienia dla przedsiębiorców Wsparcie dla inwestorów i eksporterów Prywatyzacja i spółki Skarbu Państwa Podatki Offset Rolnictwo Infrastruktura i środowisko Infrastruktura Ochrona środowiska Sprawne państwo i administracja Sądownictwo Sprawna administracja Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo Euro Policja Siły Zbrojne RP Przemysł obronny Straż Graniczna Wzrost wynagrodzeń Polityka migracyjna 91 5

7 Modernizacja rejestrów PESEL i CEPiK Energetyka Polityka zagraniczna Polska w Unii Europejskiej Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Stosunki z Niemcami i Francją Grupa Wyszehradzka Partnerstwo Wschodnie Współpraca z USA Stosunki polsko-rosyjskie Stosunki z Chinami Arabska Wiosna Współpraca z Polonią Kampania przeciw polskim obozom śmierci Wspieranie polskiego biznesu Prawa człowieka i demokracja Zdrowie i dobro pacjenta Po pierwsze pacjent Wzrost wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia Podział środków z Narodowego Funduszu Zdrowia Ratownictwo medyczne Szkolnictwo medyczne Fundusze europejskie dla ochrony zdrowia Zakup szczepionek na tzw. świńską grypę 126 6

8 spis treści 7. Praca i rodzina Rynek pracy System zabezpieczenia społecznego Polityka rodzinna Aktywizacja i wsparcie osób niepełnosprawnych Sport Edukacja Wczesna edukacja Poprawa jakości kształcenia Budowanie prestiżu zawodu nauczyciela Finanse oświaty Nauka badania i rozwój Sukcesy w nauce i szkolnictwie wyższym Studenci Młodzi naukowcy Uczelnie Polska nauka Co zyskała gospodarka, co zyskało społeczeństwo Kultura i dziedzictwo narodowe Infrastruktura kultury Dziedzictwo narodowe Edukacja artystyczna i kulturalna Pakt dla Kultury Promocja polskiej kultury za granicą 200 7

9 8

10 Część pierwsza GOSPODARKA I FINANSE PUBLICZNE 1.1. Opis sytuacji gospodarczej 1.2. Stabilność finansowa państwa 1.3. Rynki i instytucje finansowe 1.4. Innowacyjność 1.5. Deregulacja 1.6. Ułatwienia dla przedsiębiorców 1.7. Wsparcie dla inwestorów i eksporterów 1.8. Prywatyzacja i spółki Skarbu Państwa 1.9. Podatki Offset Rolnictwo

11

12 gospodarka i finanse publiczne 1.1. Opis sytuacji gospodarczej Łączny wzrost gospodarczy, jaki na przestrzeni ostatnich pięciu lat zanotowała Polska, był zdecydowanie najwyższy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Polski PKB w tym okresie wzrósł o 18,5%, podczas gdy średnia unijna to -0,7%. W latach Polska osiągnęła drugi najwyższy poziom inwestycji publicznych w całej UE. W latach liczba miejsc pracy w Polsce zwiększyła się o 935 tys. Lepszy wskaźnik mają tylko Niemcy. Polska najlepiej konsoliduje finanse publiczne wśród krajów UE (z wyjątkiem krajów objętych programami naprawczymi). W ostatnich latach udało się zahamować niekontrolowane wzrosty wydatków, jakie wcześniej były w Polsce normą. Działania rządu pozwoliły Polsce osiągnąć piąty najniższy wzrost długu publicznego w UE (w latach ). Rentowności wszystkich naszych obligacji (2-, 5- i 10-letnich) osiągnęły poziomy najniższe w historii (im mniejsza rentowność, tym lepiej). Wiarygodność Polski nigdy nie była tak wysoka. Pieniądze z poprzedniego budżetu UE (14,2 mld euro w latach ) wykorzystaliśmy w całości. W latach dysponujemy kwotą prawie 68 mld euro, czyli około 270 mld zł. Rozdzieliliśmy już ponad 80% dostępnej puli. W efekcie w Polsce powstało 250 tys. miejsc pracy, w tym ponad 140 tys. utworzonych 11

13 w przedsiębiorstwach założonych przez osoby bezrobotne. Pomoc dla 23 tys. wspartych przedsiębiorstw. To także blisko 2 tys. nowych lub zmodernizowanych laboratoriów i ośrodków badawczych. Polskie miasta zakupiły 1,8 tys. nowoczesnych tramwajów i autobusów. Dzięki tym środkom powstało 3,5 tys. przedszkoli, z których korzysta 110 tys. dzieci, głównie na obszarach wiejskich. Zbudowano 155 oczyszczalni ścieków. Dzięki tym pieniądzom realizowanych jest niemal 2,8 tys. projektów przez uczelnie wyższe. To blisko 6,5 tys. km nowych dróg. Ponad 650 inwestycji w energię odnawialną, a także większe bezpieczeństwo energetyczne kraju (19 projektów za 3,5 mld zł z UE). Obciążenia podatkowe pozostają w Polsce na stosunkowo niskim poziomie (Polska 32,3% PKB, średnia UE 39% PKB). 12

14 gospodarka i finanse publiczne 18,5% Skumulowany wzrost gospodarczy w latach w krajach Unii Europejskiej - 13,2% POLSKA SŁOWACJA MALTA SZWECJA NIEMCY BUŁGARIA AUSTRIA BELGIA RUMUNIA CZECHY CYPR HOLANDIA FRANCJA LUKSEMBURG - 0,7% - 1,1% - 2,5% - 2,6% - 3,0% - 4,1% -4,2% - 4,2% -5,2% - 5,5% - 6,1% - 6,4% - 6,7% - 19,8% 5,7% 3,8% 3,2% 3,1% 2,1% 1,9% 1,5% 1,1% 0,4% 0,2% 0,0% UNIA EUROPEJSKA STREFA EURO FINLANDIA WIELKA BRYTANIA LITWA DANIA HISZPANIA WĘGRY SŁOWENIA ESTONIA PORTUGALIA IRLANDIA WŁOCHY ŁOTWA GRECJA 8,1% 11,2% Źródło: AMECO/KE 13

15 Stabilność finansowa państwa W 2012 r. rząd ostatecznie wykupił przed terminem tzw. zadłużenie gierkowskie wobec wierzycieli rządowych (Klubu Paryskiego) oraz prywatnych (Klubu Londyńskiego), które pierwotnie mieliśmy spłacać jeszcze przez 12 lat. Dzięki wprowadzeniu konsolidacji zarządzania płynnością w 2011 r. rząd doprowadził do obniżenia długu publicznego o około 27 mld zł, jak również do obniżenia kosztów jego obsługi. Elastyczne i profesjonalne zarządzanie długiem i płynnością budżetu państwa jest pozytywnie oceniane zarówno przez inwestorów i agencje ratingowe, jak i międzynarodowe instytucje finansowe ( ). Zwiększona została płynność i efektywność elektronicznego rynku papierów skarbowych poprzez wprowadzenie nowych regulacji dotyczących oceny aktywności Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych. Polski rynek wtórny obligacji stał się jednym z najbardziej płynnych i przejrzystych rynków na świecie (2011). Wprowadzone zostały nowe instrumenty zarządzania płynnością budżetu państwa: transakcje swapowe typu IRS ( ), transakcje rynkowej wymiany walut typu FX Swap ( ). Polska uzyskała dostęp do Elastycznej Linii Kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walu- 14

16 gospodarka i finanse publiczne towego, co przyczyniło się do umocnienia wizerunku naszego kraju jako gospodarki o silnych i stabilnych fundamentach, zmniejszenia obaw inwestorów co do możliwości refinansowania krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego zaciągniętego przez sektor finansów publicznych i sektor przedsiębiorstw, napływu inwestorów zagranicznych do Polski, aprecjacji złotego, obniżenia rentowności papierów skarbowych ( ). Obniżenie deficytu poprzez wprowadzenie tzw. reguły wydatkowej, która ogranicza ryzyko nadmiernego wzrostu wydatków budżetu państwa. Wprowadzenie wieloletniego planowania finansowego państwa i dokonywanie corocznych aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP), co przyczynia się do stabilizacji polityki finansowej państwa. Wprowadzenie zasady budżetu zadaniowego, co poprawia skuteczność finansowania wydatków publicznych państwa Rynki i instytucje finansowe Utworzenie Komitetu Stabilności Finansowej w celu wymiany informacji dotyczących sytuacji w krajowym systemie finansowym i na rynkach międzynarodowych pomiędzy głównymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego (MF, NBP i KNF) (2008). 15

17 Wyposażanie Ministra Finansów w instrumenty mające na celu przeciwdziałanie występowaniu zjawisk kryzysowych w polskim systemie finansowym, poprzez możliwość udzielenia wsparcia na utrzymanie płynności płatniczej instytucji finansowych mających siedzibę na terytorium Polski (2009). Umożliwienie Ministrowi Finansów natychmiastowej reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia utraty płynności lub niewypłacalności instytucji finansowej, poprzez udzielenie gwarancji Skarbu Państwa na dokapitalizowanie takiej instytucji (2010). Zapewnienie transparentności działań Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zwiększenia efektywności realizacji zadań i programów rządowych oraz zwiększenie zakresu aktywności BGK w ramach działań antykryzysowych (2009). Wzmocnienie ram nadzorczych dla lepszej ochrony obywateli i uczestników rynku finansowego oraz odbudowanie zaufania do systemu finansowego, wobec zjawiska kryzysu, dzięki (1) dalszej integracji nadzoru nad rynkami finansowymi w Unii Europejskiej, poprzez dostosowanie prawa polskiego do zmienionego kształtu nadzoru finansowego wprowadzonego w Unii Europejskiej, (2) zwiększeniu bezpieczeństwa i stabilności polskiego rynku finansowego. Ustawa antyspreadowa dzięki niej klienci wszystkich banków mogą już spłacać kredyty bezpośrednio w walutach, w których je 16

18 gospodarka i finanse publiczne zaciągnęli, bez dodatkowych kosztów i ukrytych marż. Zmiany objęły nowe kredyty oraz umowy kredytowe już zawarte, w części niespłaconej do dnia wejścia w życie ustawy. Rozwiązanie problemu opcji walutowych. Inicjatywy ustawodawcze, infolinia dla przedsiębiorców, konsultacje prawne i rozmowy z instytucjami finansowymi to tylko niektóre z działań, które w latach podjęło Ministerstwo Gospodarki, by chronić polskich przedsiębiorców przed skutkami niekorzystnej sytuacji na rynku opcji walutowych. W lutym 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyceniła transakcje walutowe zawarte przez polskie przedsiębiorstwa na około 15 mld zł. Działania MG wpłynęły na szybsze rozwiązanie problemu, w tym zminimalizowanie strat polskich przedsiębiorstw i budżetu państwa. Banki rozpoczęły modyfikację procesów sprzedaży instrumentów pochodnych oraz sposobu zarządzania ryzykiem rynkowym. Warszawa jako regionalne centrum finansowe. Ministerstwo Skarbu Państwa od 2008 r. prowadzi politykę wzmocnienia polskiego rynku finansowego i kapitałowego. Zgodnie z jej założeniami największe procesy prywatyzacyjne Skarbu Państwa są realizowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy to w szczególności przyciąganiu na warszawską giełdę zagranicznego kapitału, globalnych instytucji finansowych oraz najlepszych standardów rynkowych. 17

19 Wprowadzenie rachunków zbiorczych papierów wartościowych, co pozwoliło uregulować prowadzenie rachunków zbiorczych na terytorium RP. Wskutek wprowadzenia rachunków zbiorczych zwiększono dostępność polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów zagranicznych, poprawiając jego płynność (2012). Zwiększenie zaufania do sektora bankowego oraz udoskonalenie rozwiązań prawnych dotyczących gwarantowania depozytów, w szczególności poprzez podniesienie limitu środków gwarantowanych. Wprowadzenie rozwiązań przyczyniających się do wzrostu i konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego: otwarcie rynku dla nowych inwestorów i ułatwienie inwestowania, a w konsekwencji zwiększenie napływu kapitału poprzez istotne podniesienie atrakcyjności oraz dostępności rynku (2012) Innowacyjność Centra badawczo-rozwojowe wprowadzone zmiany w prawie zachęciły przedsiębiorców do tworzenia centrów badawczo-rozwojowych. Ministerstwo Gospodarki znowelizowało ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dzięki niej przedsiębiorstwo objęte statusem centrum badawczo-rozwojowego 18

20 gospodarka i finanse publiczne będzie mogło skorzystać z ułatwień podatkowych: zostanie zwolnione z podatku od nieruchomości, a kwotę przeznaczoną na fundusz innowacyjności będzie mogło odpisać od podstawy opodatkowania. Kredyt technologiczny ułatwianie firmom zakupu i wdrażania nowoczesnych technologii. Znowelizowana ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej umożliwia zasilenie przedsiębiorców kwotą nawet 4 mln zł na ten cel. Nowe regulacje pozwalają także efektywniej korzystać z tzw. kredytu technologicznego. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać wsparcie inwestycji technologicznej nawet do 70% jej realnej wartości, a nie jak dotychczas do 70% wartości kredytu. Wsparcie będzie można uzyskać także na technologię w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej. Bon na innowacje Ministerstwo Gospodarki inicjuje kontakty przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. W latach ponad tysiąc firm otrzymało łącznie 16,5 mln zł na ten cel. W 2011 r. do kolejnych przedsiębiorców trafiło ponad 8 mln zł. W ramach programu można otrzymać wsparcie na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczonej przez jednostkę naukową, mającej na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa. 19

21 Wsparcie na uzyskanie grantu w 2011 r. Ministerstwo Gospodarki wprowadziło nowy instrument wsparcia przedsiębiorców, zachęcający do uczestnictwa w międzynarodowych programach innowacyjnych oraz do współpracy ze środowiskiem naukowym. Przedsiębiorca, który złożył wniosek projektowy w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego i otrzymał pozytywną ocenę formalną wniosku, może uzyskać od PARP wsparcie finansowe na pokrycie wydatków związanych z jego przygotowaniem i złożeniem. Portal: od 4 sierpnia 2010 r. zapewnia przedsiębiorcom dostęp do rozwiązań oferowanych przez instytuty badawcze oraz centra naukowo-rozwojowe. Jego główną zaletą jest możliwość bezpośredniego i szybkiego kontaktu przedsiębiorcy z właścicielem technologii (2010) Deregulacja Oświadczenia zamiast zaświadczeń rewolucyjna zmiana znosząca wymóg składania ponad 200 zaświadczeń, m.in. o zarobkach, niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego, opłaceniu składek ZUS czy posiadanych numerach NIP i REGON. Informacji na ten temat 20

22 gospodarka i finanse publiczne przedsiębiorca nie musi już potwierdzać osobnym dokumentem. Kopie w miejsce oryginałów obowiązek dołączania do składanych wniosków oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych kopii został zastąpiony wymogiem załączenia jedynie zwykłych kopii. Zmiana znacznie ułatwi postępowania sądowe, odciąży kosztowo obywatela oraz przyspieszy poświadczanie uprawnień, wykształcenia czy stanu cywilnego. Łatwiej i taniej dla przedsiębiorców i wolnych zawodów w wielu przypadkach obowiązek uzyskania zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej został zastąpiony zwykłym wpisem do rejestru. Także w przypadku dużej liczby wolnych zawodów, takich jak pielęgniarka, lekarz, położna, zredukowano wymagania dotyczące składanych dokumentów, co znacznie ułatwi rozpoczęcie własnej praktyki. Obniżone zostały również koszty wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego: opłaty związane z rejestracją nowego podmiotu zredukowano z 1000 do 500 zł, a za wpisanie zmian do rejestru z 400 do 250 zł. Niższe koszty ponosić będą również stowarzyszenia i fundacje. Nowe możliwości przekształcania przedsiębiorców osób fizycznych w jednoosobową spółkę kapitałową. Spółka taka zachowa dotychczasowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego w tym zezwolenia, koncesje czy ulgi (z wyłączeniem praw i obowiązków 21

23 wynikających z prawa podatkowego). Ustawa umożliwia też przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego, także ze skutkami sukcesji uniwersalnej. Zwolnienie przedsiębiorców z kosztownego obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B (dotychczasowy koszt to około 750 zł za stronę). Skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS. Zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o zapłaconych składkach do ZUS i NFZ z imiennych raportów miesięcznych (RMUA). Wydłużenie terminu na wykorzystanie zaległego urlopu do 30 września następnego roku oraz terminu na składanie deklaracji na podatek od nieruchomości z 15 stycznia do 31 stycznia danego roku Ułatwienia dla przedsiębiorców Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. I etap nowelizacji daje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 2 lat oraz rozszerza przepisy dotyczące wiążącej interpretacji prawa. II etap 22

24 gospodarka i finanse publiczne zmian w ustawie wprowadził tzw. jedno okienko, w którym można było dokonać wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zmiana ustawy o rachunkowości podniosła ona do 1,2 mln euro próg rocznych przychodów dla obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w firmie. Zmiany w ordynacji podatkowej do polskiego systemu prawa podatkowego wprowadzono zupełnie nową instytucję domniemanie uczciwości podatnika. W przypadku podejrzeń o naruszenie prawa obywatel nie będzie ponosił ich negatywnych konsekwencji dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu. Podatnik nie jest więc zobowiązany np. do zapłaty podatku na podstawie nieostatecznej decyzji organu pierwszej instancji. Nowością jest także zawiadamianie podatnika o planowanej u niego kontroli. Nowe przepisy dotyczące izb gospodarczych ułatwiają organizowanie się przedsiębiorców w izbach. Umożliwiają oddziałom izb lepsze prowadzenie działalności statutowej, m.in. poprzez prawo uzyskiwania osobowości prawnej. Zmiany w prawie dewizowym i kodeksie cywilnym zniosły zasadę walutowości w Polsce i dały możliwość rozliczania się przedsiębiorców w walutach wymienialnych, innych niż polski złoty, bez obowiązku uzyskania zezwolenia Prezesa NBP. Ułatwia to rozliczenia, bez konieczności 23

25 przeliczania obcych walut na polską złotówkę, i zmniejsza ryzyko kursowe. Nowe przepisy kodeksu spółek handlowych wyeliminowały nakaz przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego wbrew woli wspólników. Ponadto obniżyły poziom obowiązkowego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z 50 tys. zł do 5 tys. zł, a w spółce akcyjnej z 500 tys. zł do 100 tys. zł. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) wyeliminowała zbędne obciążenia administracyjne oraz nadmierne ograniczenia co do przedmiotu i treści umowy w formule PPP. Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszerzyła zakres działań PARP w obszarze wdrażania funduszy unijnych. Agencji powierzono nowe zadania, dotyczące działalności innowacyjnej, wspierania rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, badania roli mikro-, małych i średnich firm oraz analizy barier rozwoju przedsiębiorczości. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej ma na celu wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Zwiększyła możliwości wsparcia środkami prywatnymi przedsięwzięć innowacyjnych. Prawo probiercze umożliwiło tworzenie punktów probierczych u podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby z metali szlachetnych. Zmniejszy to obciążenia administracyjne dla 24

26 gospodarka i finanse publiczne przedsiębiorców działających w branży złotniczo-jubilerskiej, zapewniając równocześnie wyższy poziom ochrony konsumentów w zakresie obrotu wyrobami jubilerskimi. Ustawą o zmianie ustawy Kodeks pracy znowelizowane zostały przepisy odnoszące się do obowiązków pracodawcy w przypadku zagrożeń nagłych wypadków, pożarów, ewakuacji pracowników. Ustawa o praktykach absolwenckich ułatwia przyjmowanie absolwentów na staż i praktyki w celu uzyskania doświadczenia zawodowego. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych poprawi funkcjonowanie systemu wymiany informacji gospodarczych oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, ułatwi przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Ustawa o działalności usługowej wprowadziła instytucję domniemanej zgody administracji publicznej na podjęcie działalności gospodarczej oraz umożliwiła utworzenie pojedynczych punktów kontaktowych, w których przedsiębiorca polski i zagraniczny może załatwiać wszystkie formalności rejestracyjne. Przeprowadzono konkursy na wybór funduszy pożyczkowych, w wyniku których wyłoniono 15 funduszy na obszarze 15 województw, które udzielają pożyczek przedsiębiorcom poszkodowanym w powodzi ( ). Zakładanie firmy przez Internet uruchomienie CEIDG (systemu teleinformatycznego Centralnej 25

27 Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć zarówno drogą tradycyjną (osobiście w urzędzie gminy/wysłanie listem poleconym), jak i przez Internet (autoryzacja za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego). Prawie 10 tys. wniosków zostało złożonych w całości przez Internet (autoryzacja z użyciem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego). Polska była najszybciej reformującym się krajem Unii Europejskiej w dziedzinie ułatwień w prowadzeniu biznesu w latach (wskaźnik: procentowe zmniejszenie dystansu do granicy od 2005 roku) POLSKA CZECHY SŁOWENIA PORTUGALIA FRANCJA ŁOTWA RUMUNIA GRECJA BUŁGARIA DANIA SŁOWACJA WĘGRY SZWECJA HOLANDIA HISZPANIA WIELKA BRYTANIA BELGIA FINLANDIA LITWA WŁOCHY AUSTRIA IRLANDIA ESTONIA - 0,5 5,0 4,9 4,5 4,4 3,5 3,5 3,0 2,6 2,5 1,9 1,8 1,5 1,4 0,8 0,1 NIEMCY 9,8 9,5 9,0 8,6 8,2 7,1 7,0 12,3 Źródło: Bank Światowy - Raport Doing Business 2013 * Cypr, Luksemburg i Malta nie były ujęte w raporcie Doing Business

28 gospodarka i finanse publiczne 1.7. Wsparcie dla inwestorów i eksporterów Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki od momentu uruchomienia działania 4.5. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorcy złożyli 422 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia w wysokości 11,65 mld zł. Rekomendację do dofinansowania otrzymało 133 projekty na łączną kwotę ponad 3,9 mld zł; 17% tej kwoty przyznaliśmy małym i średnim przedsiębiorstwom. W wyniku realizacji projektów powstanie około nowych miejsc pracy. Specjalne strefy ekonomiczne dzięki przygotowanej w 2008 r. nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych limit ich łącznej powierzchni zwiększył się z 12 tys. ha do 20 tys. ha. Do końca czerwca 2012 r. SSE przyciągnęły inwestycje o łącznej wartości ponad 82 mld zł, a inwestorzy prowadzący działalność na terenie stref stworzyli już blisko 184 tys. nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy inwestujący w strefach transferują do Polski innowacyjne technologie i nowoczesne systemy zarządzania. Podnosi to odsetek osób pracujących w sektorze wysokich technologii i przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) to obecnie 13 COIE, w których 27

29 zatrudnionych jest 35 ekspertów. W ramach sieci przedsiębiorcy mają dostęp do kompleksowych, bezpłatnych, wystandaryzowanych usług informacyjnych potrzebnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Branżowe programy promocji wybrano 15 branż istotnych z punktu widzenia polskiego eksportu, dla których przygotowane zostały indywidualne 3-letnie programy promocji. Wartość działań promujących te branże wyniesie łącznie 74 mln zł. Ponadto przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie udziału w tych programach. Programy promocji o charakterze ogólnym na rynkach perspektywicznych. Ich realizacja polega na organizacji lub współorganizacji dużych wydarzeń promocyjnych zwiększających rozpoznawalność Polski na świecie. Ministerstwo Gospodarki opracowało programy promocji o charakterze ogólnym na pięciu rynkach uznanych za perspektywiczne, tj.: w Algierii, Brazylii, Kanadzie, Kazachstanie i Turcji. Programy te będą realizowane od 2013 r. Uruchomienie portalu Go China, który dostarcza kompleksowych informacji polskim firmom chcącym działać na rynku chińskim portal został uruchomiony w marcu 2012 r., a do października 2012 r. odnotowano około 170 tys. odsłon. 28

30 gospodarka i finanse publiczne Skuteczne wpłynięcie na Komisję Europejską, by usunęła telewizory (których Polska jest znaczącym producentem) z unijnej oferty liberalizacji handlu w ramach rewizji porozumienia ITA WTO (sierpień wrzesień 2012 r.). Doprowadzenie do nienałożenia ceł ochronnych przed nadmiernym importem paliw na Ukrainę, ochrona interesów polskiego przemysłu paliwowego, będącego jednym z największych eksporterów paliw na Ukrainę (grudzień 2011 r.). Doprowadzenie do nienałożenia tymczasowych ceł antydumpingowych na przywóz do UE fosforu pochodzącego z Kazachstanu, zapewniające właściwą ochronę interesów polskich importerów fosforu (wrzesień 2012 r.) Prywatyzacja i spółki Skarbu Państwa W ostatnich 5 latach uzyskaliśmy ponad 52 mld zł przychodów z prywatyzacji. Proces prywatyzacji przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki. Spółki, których właścicielami są prywatni inwestorzy, rozwijają się dynamiczniej. Dla przykładu, firmy sprywatyzowane w 2008 r. na koniec 2011 r. odnotowały 3-krotny wzrost wyniku na działalności operacyjnej, a te objęte przekształceniami własnościowymi w 2010 r. 29

31 ponad 5-krotny. Wyniki ze sprzedaży podwoiły się i potroiły. Rząd przyspieszył proces prywatyzacji 800 podmiotów z niemal wszystkich sektorów gospodarki. Jednocześnie wyznaczone zostały spółki o szczególnym znaczeniu (strategiczne), nad którymi ze względu na bezpieczeństwo państwa Skarb Państwa chce zachować kontrolę. Pieniądze z prywatyzacji przeznaczane są na zmniejszenie deficytu budżetowego oraz wsparcie niezwykle ważnych dla naszej przyszłości funduszy. 40% przychodów trafia do Funduszu Rezerwy Demograficznej na zabezpieczenie naszych emerytur 14,5 mld zł od 2009 r. Kolejne miliony złotych wsparły polską naukę (1 mld zł), przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji (4,8 mld zł). W planie prywatyzacji zamieszczono listę tzw. spółek strategicznych, w których udział Skarbu Państwa zostanie utrzymany. Na liście znalazły się głównie firmy z sektora energetycznego i naftowego, m.in.: PGNiG S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Na Giełdzie Papierów Wartościowych z sukcesem zadebiutowały spółki: PZU S.A., Enea S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz ZE PAK S.A. Zadebiutowała też sama GPW. Ze 30

32 gospodarka i finanse publiczne wszystkich transakcji pozyskano 21 mld zł. Inwestorzy indywidualni złożyli ponad milion zapisów na akcje debiutujących spółek. Od początku rządów koalicji PO-PSL wartość podpisanych umów prywatyzacyjnych przekroczyła 52 mld zł. Dla porównania w latach było to 20 mld zł, a w latach ,6 mld zł. Liczba spółek objętych przekształceniami w ciągu ostatnich 5 lat wyniosła około 600. Dla porównania w latach było to 408, a w latach Rozwiązywanie sporów trudnych i nie do rozwiązania to m.in. dotyczący prywatyzacji PZU spór z międzynarodowym konsorcjum Eureko. Efektem jego zakończenia był debiut PZU w maju 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i odzyskanie przez Skarb Państwa kontroli nad spółką. Dzięki zakończeniu międzynarodowych sporów Polska pokazała, że jest stabilną gospodarką, w której można robić bezpieczne interesy, a spory rozwiązywać zgodnie z globalnymi standardami. Odbudowano w ten sposób zaufanie zagranicznych inwestorów do polskiego rynku, a Skarb Państwa uniknął miliardowych odszkodowań. Akcjonariat Obywatelski program dla inwestorów indywidualnych, który został zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa podczas debiutów giełdowych takich spółek, jak: PZU, Tauron oraz GPW. Podstawą programową 31

33 Akcjonariatu Obywatelskiego jest ułatwienie inwestorom indywidualnym nabycia akcji spółek Skarbu Państwa debiutujących na warszawskiej giełdzie. Ministerstwo Skarbu Państwa stworzyło w ten sposób kompleksowy program zbliżania ludzi i rynku. Nadzór właścicielski nowe standardy. Jeszcze w poprzedniej kadencji po raz pierwszy w historii Ministerstwo Skarbu Państwa zaczęło organizować jawne konkursy do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od początku obowiązywania zarządzenia regulującego te kwestie ogłosiliśmy ponad 500 konkursów. Ministerstwo wprowadziło Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na stanowiska menedżerskie i nadzorcze 19 spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa. Wyznaczają one wysokie standardy w zakresie doboru kandydatów z udziałem profesjonalnej firmy headhunterskiej. Obrona Zakładów Azotowych w Tarnowie przed wrogim przejęciem. Rosyjska firma Acron chciała odkupić akcje spółki chemicznej Azoty Tarnów, by przejąć nad nią kontrolę. Ministerstwo Skarbu Państwa uniemożliwiło realizację takiego scenariusza, a jednocześnie zaproponowało plan konsolidacji polskiego sektora chemicznego w oparciu o fuzję dwóch równorzędnych podmiotów, tj. Zakładów Azotowych Puławy oraz Azotów Tarnów. Nowo powstały podmiot ma szansę stać się jedną z czołowych firm w europejskim sektorze chemicznym. 32

34 gospodarka i finanse publiczne 1.9. Podatki Uproszczenia dla podatników Realizowane są projekty: e-podatki, e-deklaracje 2 i e-rejestracja. Wszystkie wymienione projekty stanowią element kompleksowego programu realizowanego przez Ministerstwo Finansów, którego celem jest zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych przypisanych Ministerstwu Finansów w modelu elektronicznej administracji. Likwidacja NIP przyjęcie numeru PESEL za identyfikator podatkowy dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (2011). Usprawnienie pracy systemu informacji telefonicznej i zwiększenie jego funkcjonalności. Centralizacja Systemu Informacji Telefonicznej Infolinia Krajowej Informacji Podatkowej. Większa liczba odebranych połączeń oraz krótszy czas oczekiwania na połączenie. Podatek od towarów i usług (VAT) Skrócono podstawowy termin zwrotu VAT ze 180 dni do 60 dni. Podatnicy szybciej otrzymują zwrot, co korzystnie wpłynęło na płynność finansową podatników (2008). 33

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Działania legislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz przedsiębiorczości

Działania legislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz przedsiębiorczości Działania legislacyjne Ministerstwa Gospodarki na rzecz przedsiębiorczości Tarnów, 2 czerwca 2011 roku Działania legislacyjne Pakiet na rzecz przedsiębiorczości zmiany 20 ustaw z prawa gospodarczego (MG

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków...

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... B 380135 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 Spis treści Wstęp 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... n Rozdział I Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce...

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy

DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy. 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy DZIESIĘĆ ZOBOWIĄZAŃ PLATFORMY 2007 r. Polska zasługuje na cud gospodarczy 1.Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy 2.Radykalnie podniesiemy płace dla budżetówki,zwiększymy emerytury i renty 3.Wybudujemy

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Beata Szydło Prawo i Sprawiedliwość Wiceprezes www.pis.org.pl 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wiemy jak budować silną, konkurencyjną gospodarkę Polski Dynamika

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r.

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r. Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej 14 listopad 2011 r. Polska jedno z kluczowych wewnętrznych węzłów transportowych UE i brama UE na Europę Wschodnią 26% dróg

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, sektor rządowy (Skarb Państwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z.o.z., państwowe szkoły wyższe) sektor samorządowy (jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne z.o.z., samorządowe

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Jednolity Rynek Europejski to swobodny przepływ: 1. Towarów 2. Usług 3. Osób 4. Kapitału

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego 3.4.1.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA Badanie sprawozdania finansowego 200 000 zł Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno - finansowej jednostki samorządu terytorialnego Realizacja zapisów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa

Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) Konferencja prasowa Warszawa, 17 lutego 2017 r. PRZYJĘCIE STRATEGII PRZEZ RADĘ

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Deregulacja szansą polskiej gospodarki

Deregulacja szansą polskiej gospodarki Deregulacja szansą polskiej gospodarki Adam Jasser Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Rady Gospodarczej XI Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw Tarnów, 2 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r.

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r. Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Akcyza Kwartalne rozliczanie podatku akcyzowego i AKC-WW Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw Janina Ickiewicz

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw Janina Ickiewicz Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw Janina Ickiewicz Książka zawiera całościową analizę i ocenę problematyki podatkowej. W części pierwszej opisano poszczególne podatki, zmiany w ich konstrukcjach i ich

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 2 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 1984 USTAWA z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo