Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa Publikacja dostępna na stronie: Korekta: Agnieszka Bąk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk"

Transkrypt

1

2

3 Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp. z o.o. ISBN Platforma Obywatelska RP ul. Wiejska 12a Warszawa

4 Pięć lat stabilnego rozwoju Platforma Obywatelska:

5

6 spis treści Spis treści 1. Gospodarka i finanse publiczne Opis sytuacji gospodarczej Stabilność finansowa państwa Rynki i instytucje finansowe Innowacyjność Deregulacja Ułatwienia dla przedsiębiorców Wsparcie dla inwestorów i eksporterów Prywatyzacja i spółki Skarbu Państwa Podatki Offset Rolnictwo Infrastruktura i środowisko Infrastruktura Ochrona środowiska Sprawne państwo i administracja Sądownictwo Sprawna administracja Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo Euro Policja Siły Zbrojne RP Przemysł obronny Straż Graniczna Wzrost wynagrodzeń Polityka migracyjna 91 5

7 Modernizacja rejestrów PESEL i CEPiK Energetyka Polityka zagraniczna Polska w Unii Europejskiej Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Stosunki z Niemcami i Francją Grupa Wyszehradzka Partnerstwo Wschodnie Współpraca z USA Stosunki polsko-rosyjskie Stosunki z Chinami Arabska Wiosna Współpraca z Polonią Kampania przeciw polskim obozom śmierci Wspieranie polskiego biznesu Prawa człowieka i demokracja Zdrowie i dobro pacjenta Po pierwsze pacjent Wzrost wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia Podział środków z Narodowego Funduszu Zdrowia Ratownictwo medyczne Szkolnictwo medyczne Fundusze europejskie dla ochrony zdrowia Zakup szczepionek na tzw. świńską grypę 126 6

8 spis treści 7. Praca i rodzina Rynek pracy System zabezpieczenia społecznego Polityka rodzinna Aktywizacja i wsparcie osób niepełnosprawnych Sport Edukacja Wczesna edukacja Poprawa jakości kształcenia Budowanie prestiżu zawodu nauczyciela Finanse oświaty Nauka badania i rozwój Sukcesy w nauce i szkolnictwie wyższym Studenci Młodzi naukowcy Uczelnie Polska nauka Co zyskała gospodarka, co zyskało społeczeństwo Kultura i dziedzictwo narodowe Infrastruktura kultury Dziedzictwo narodowe Edukacja artystyczna i kulturalna Pakt dla Kultury Promocja polskiej kultury za granicą 200 7

9 8

10 Część pierwsza GOSPODARKA I FINANSE PUBLICZNE 1.1. Opis sytuacji gospodarczej 1.2. Stabilność finansowa państwa 1.3. Rynki i instytucje finansowe 1.4. Innowacyjność 1.5. Deregulacja 1.6. Ułatwienia dla przedsiębiorców 1.7. Wsparcie dla inwestorów i eksporterów 1.8. Prywatyzacja i spółki Skarbu Państwa 1.9. Podatki Offset Rolnictwo

11

12 gospodarka i finanse publiczne 1.1. Opis sytuacji gospodarczej Łączny wzrost gospodarczy, jaki na przestrzeni ostatnich pięciu lat zanotowała Polska, był zdecydowanie najwyższy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Polski PKB w tym okresie wzrósł o 18,5%, podczas gdy średnia unijna to -0,7%. W latach Polska osiągnęła drugi najwyższy poziom inwestycji publicznych w całej UE. W latach liczba miejsc pracy w Polsce zwiększyła się o 935 tys. Lepszy wskaźnik mają tylko Niemcy. Polska najlepiej konsoliduje finanse publiczne wśród krajów UE (z wyjątkiem krajów objętych programami naprawczymi). W ostatnich latach udało się zahamować niekontrolowane wzrosty wydatków, jakie wcześniej były w Polsce normą. Działania rządu pozwoliły Polsce osiągnąć piąty najniższy wzrost długu publicznego w UE (w latach ). Rentowności wszystkich naszych obligacji (2-, 5- i 10-letnich) osiągnęły poziomy najniższe w historii (im mniejsza rentowność, tym lepiej). Wiarygodność Polski nigdy nie była tak wysoka. Pieniądze z poprzedniego budżetu UE (14,2 mld euro w latach ) wykorzystaliśmy w całości. W latach dysponujemy kwotą prawie 68 mld euro, czyli około 270 mld zł. Rozdzieliliśmy już ponad 80% dostępnej puli. W efekcie w Polsce powstało 250 tys. miejsc pracy, w tym ponad 140 tys. utworzonych 11

13 w przedsiębiorstwach założonych przez osoby bezrobotne. Pomoc dla 23 tys. wspartych przedsiębiorstw. To także blisko 2 tys. nowych lub zmodernizowanych laboratoriów i ośrodków badawczych. Polskie miasta zakupiły 1,8 tys. nowoczesnych tramwajów i autobusów. Dzięki tym środkom powstało 3,5 tys. przedszkoli, z których korzysta 110 tys. dzieci, głównie na obszarach wiejskich. Zbudowano 155 oczyszczalni ścieków. Dzięki tym pieniądzom realizowanych jest niemal 2,8 tys. projektów przez uczelnie wyższe. To blisko 6,5 tys. km nowych dróg. Ponad 650 inwestycji w energię odnawialną, a także większe bezpieczeństwo energetyczne kraju (19 projektów za 3,5 mld zł z UE). Obciążenia podatkowe pozostają w Polsce na stosunkowo niskim poziomie (Polska 32,3% PKB, średnia UE 39% PKB). 12

14 gospodarka i finanse publiczne 18,5% Skumulowany wzrost gospodarczy w latach w krajach Unii Europejskiej - 13,2% POLSKA SŁOWACJA MALTA SZWECJA NIEMCY BUŁGARIA AUSTRIA BELGIA RUMUNIA CZECHY CYPR HOLANDIA FRANCJA LUKSEMBURG - 0,7% - 1,1% - 2,5% - 2,6% - 3,0% - 4,1% -4,2% - 4,2% -5,2% - 5,5% - 6,1% - 6,4% - 6,7% - 19,8% 5,7% 3,8% 3,2% 3,1% 2,1% 1,9% 1,5% 1,1% 0,4% 0,2% 0,0% UNIA EUROPEJSKA STREFA EURO FINLANDIA WIELKA BRYTANIA LITWA DANIA HISZPANIA WĘGRY SŁOWENIA ESTONIA PORTUGALIA IRLANDIA WŁOCHY ŁOTWA GRECJA 8,1% 11,2% Źródło: AMECO/KE 13

15 Stabilność finansowa państwa W 2012 r. rząd ostatecznie wykupił przed terminem tzw. zadłużenie gierkowskie wobec wierzycieli rządowych (Klubu Paryskiego) oraz prywatnych (Klubu Londyńskiego), które pierwotnie mieliśmy spłacać jeszcze przez 12 lat. Dzięki wprowadzeniu konsolidacji zarządzania płynnością w 2011 r. rząd doprowadził do obniżenia długu publicznego o około 27 mld zł, jak również do obniżenia kosztów jego obsługi. Elastyczne i profesjonalne zarządzanie długiem i płynnością budżetu państwa jest pozytywnie oceniane zarówno przez inwestorów i agencje ratingowe, jak i międzynarodowe instytucje finansowe ( ). Zwiększona została płynność i efektywność elektronicznego rynku papierów skarbowych poprzez wprowadzenie nowych regulacji dotyczących oceny aktywności Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych. Polski rynek wtórny obligacji stał się jednym z najbardziej płynnych i przejrzystych rynków na świecie (2011). Wprowadzone zostały nowe instrumenty zarządzania płynnością budżetu państwa: transakcje swapowe typu IRS ( ), transakcje rynkowej wymiany walut typu FX Swap ( ). Polska uzyskała dostęp do Elastycznej Linii Kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walu- 14

16 gospodarka i finanse publiczne towego, co przyczyniło się do umocnienia wizerunku naszego kraju jako gospodarki o silnych i stabilnych fundamentach, zmniejszenia obaw inwestorów co do możliwości refinansowania krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego zaciągniętego przez sektor finansów publicznych i sektor przedsiębiorstw, napływu inwestorów zagranicznych do Polski, aprecjacji złotego, obniżenia rentowności papierów skarbowych ( ). Obniżenie deficytu poprzez wprowadzenie tzw. reguły wydatkowej, która ogranicza ryzyko nadmiernego wzrostu wydatków budżetu państwa. Wprowadzenie wieloletniego planowania finansowego państwa i dokonywanie corocznych aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP), co przyczynia się do stabilizacji polityki finansowej państwa. Wprowadzenie zasady budżetu zadaniowego, co poprawia skuteczność finansowania wydatków publicznych państwa Rynki i instytucje finansowe Utworzenie Komitetu Stabilności Finansowej w celu wymiany informacji dotyczących sytuacji w krajowym systemie finansowym i na rynkach międzynarodowych pomiędzy głównymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego (MF, NBP i KNF) (2008). 15

17 Wyposażanie Ministra Finansów w instrumenty mające na celu przeciwdziałanie występowaniu zjawisk kryzysowych w polskim systemie finansowym, poprzez możliwość udzielenia wsparcia na utrzymanie płynności płatniczej instytucji finansowych mających siedzibę na terytorium Polski (2009). Umożliwienie Ministrowi Finansów natychmiastowej reakcji w przypadku wystąpienia zagrożenia utraty płynności lub niewypłacalności instytucji finansowej, poprzez udzielenie gwarancji Skarbu Państwa na dokapitalizowanie takiej instytucji (2010). Zapewnienie transparentności działań Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zwiększenia efektywności realizacji zadań i programów rządowych oraz zwiększenie zakresu aktywności BGK w ramach działań antykryzysowych (2009). Wzmocnienie ram nadzorczych dla lepszej ochrony obywateli i uczestników rynku finansowego oraz odbudowanie zaufania do systemu finansowego, wobec zjawiska kryzysu, dzięki (1) dalszej integracji nadzoru nad rynkami finansowymi w Unii Europejskiej, poprzez dostosowanie prawa polskiego do zmienionego kształtu nadzoru finansowego wprowadzonego w Unii Europejskiej, (2) zwiększeniu bezpieczeństwa i stabilności polskiego rynku finansowego. Ustawa antyspreadowa dzięki niej klienci wszystkich banków mogą już spłacać kredyty bezpośrednio w walutach, w których je 16

18 gospodarka i finanse publiczne zaciągnęli, bez dodatkowych kosztów i ukrytych marż. Zmiany objęły nowe kredyty oraz umowy kredytowe już zawarte, w części niespłaconej do dnia wejścia w życie ustawy. Rozwiązanie problemu opcji walutowych. Inicjatywy ustawodawcze, infolinia dla przedsiębiorców, konsultacje prawne i rozmowy z instytucjami finansowymi to tylko niektóre z działań, które w latach podjęło Ministerstwo Gospodarki, by chronić polskich przedsiębiorców przed skutkami niekorzystnej sytuacji na rynku opcji walutowych. W lutym 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyceniła transakcje walutowe zawarte przez polskie przedsiębiorstwa na około 15 mld zł. Działania MG wpłynęły na szybsze rozwiązanie problemu, w tym zminimalizowanie strat polskich przedsiębiorstw i budżetu państwa. Banki rozpoczęły modyfikację procesów sprzedaży instrumentów pochodnych oraz sposobu zarządzania ryzykiem rynkowym. Warszawa jako regionalne centrum finansowe. Ministerstwo Skarbu Państwa od 2008 r. prowadzi politykę wzmocnienia polskiego rynku finansowego i kapitałowego. Zgodnie z jej założeniami największe procesy prywatyzacyjne Skarbu Państwa są realizowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy to w szczególności przyciąganiu na warszawską giełdę zagranicznego kapitału, globalnych instytucji finansowych oraz najlepszych standardów rynkowych. 17

19 Wprowadzenie rachunków zbiorczych papierów wartościowych, co pozwoliło uregulować prowadzenie rachunków zbiorczych na terytorium RP. Wskutek wprowadzenia rachunków zbiorczych zwiększono dostępność polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów zagranicznych, poprawiając jego płynność (2012). Zwiększenie zaufania do sektora bankowego oraz udoskonalenie rozwiązań prawnych dotyczących gwarantowania depozytów, w szczególności poprzez podniesienie limitu środków gwarantowanych. Wprowadzenie rozwiązań przyczyniających się do wzrostu i konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego: otwarcie rynku dla nowych inwestorów i ułatwienie inwestowania, a w konsekwencji zwiększenie napływu kapitału poprzez istotne podniesienie atrakcyjności oraz dostępności rynku (2012) Innowacyjność Centra badawczo-rozwojowe wprowadzone zmiany w prawie zachęciły przedsiębiorców do tworzenia centrów badawczo-rozwojowych. Ministerstwo Gospodarki znowelizowało ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dzięki niej przedsiębiorstwo objęte statusem centrum badawczo-rozwojowego 18

20 gospodarka i finanse publiczne będzie mogło skorzystać z ułatwień podatkowych: zostanie zwolnione z podatku od nieruchomości, a kwotę przeznaczoną na fundusz innowacyjności będzie mogło odpisać od podstawy opodatkowania. Kredyt technologiczny ułatwianie firmom zakupu i wdrażania nowoczesnych technologii. Znowelizowana ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej umożliwia zasilenie przedsiębiorców kwotą nawet 4 mln zł na ten cel. Nowe regulacje pozwalają także efektywniej korzystać z tzw. kredytu technologicznego. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać wsparcie inwestycji technologicznej nawet do 70% jej realnej wartości, a nie jak dotychczas do 70% wartości kredytu. Wsparcie będzie można uzyskać także na technologię w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej. Bon na innowacje Ministerstwo Gospodarki inicjuje kontakty przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. W latach ponad tysiąc firm otrzymało łącznie 16,5 mln zł na ten cel. W 2011 r. do kolejnych przedsiębiorców trafiło ponad 8 mln zł. W ramach programu można otrzymać wsparcie na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, świadczonej przez jednostkę naukową, mającej na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa. 19

21 Wsparcie na uzyskanie grantu w 2011 r. Ministerstwo Gospodarki wprowadziło nowy instrument wsparcia przedsiębiorców, zachęcający do uczestnictwa w międzynarodowych programach innowacyjnych oraz do współpracy ze środowiskiem naukowym. Przedsiębiorca, który złożył wniosek projektowy w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego i otrzymał pozytywną ocenę formalną wniosku, może uzyskać od PARP wsparcie finansowe na pokrycie wydatków związanych z jego przygotowaniem i złożeniem. Portal: od 4 sierpnia 2010 r. zapewnia przedsiębiorcom dostęp do rozwiązań oferowanych przez instytuty badawcze oraz centra naukowo-rozwojowe. Jego główną zaletą jest możliwość bezpośredniego i szybkiego kontaktu przedsiębiorcy z właścicielem technologii (2010) Deregulacja Oświadczenia zamiast zaświadczeń rewolucyjna zmiana znosząca wymóg składania ponad 200 zaświadczeń, m.in. o zarobkach, niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego, opłaceniu składek ZUS czy posiadanych numerach NIP i REGON. Informacji na ten temat 20

22 gospodarka i finanse publiczne przedsiębiorca nie musi już potwierdzać osobnym dokumentem. Kopie w miejsce oryginałów obowiązek dołączania do składanych wniosków oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych kopii został zastąpiony wymogiem załączenia jedynie zwykłych kopii. Zmiana znacznie ułatwi postępowania sądowe, odciąży kosztowo obywatela oraz przyspieszy poświadczanie uprawnień, wykształcenia czy stanu cywilnego. Łatwiej i taniej dla przedsiębiorców i wolnych zawodów w wielu przypadkach obowiązek uzyskania zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej został zastąpiony zwykłym wpisem do rejestru. Także w przypadku dużej liczby wolnych zawodów, takich jak pielęgniarka, lekarz, położna, zredukowano wymagania dotyczące składanych dokumentów, co znacznie ułatwi rozpoczęcie własnej praktyki. Obniżone zostały również koszty wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego: opłaty związane z rejestracją nowego podmiotu zredukowano z 1000 do 500 zł, a za wpisanie zmian do rejestru z 400 do 250 zł. Niższe koszty ponosić będą również stowarzyszenia i fundacje. Nowe możliwości przekształcania przedsiębiorców osób fizycznych w jednoosobową spółkę kapitałową. Spółka taka zachowa dotychczasowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego w tym zezwolenia, koncesje czy ulgi (z wyłączeniem praw i obowiązków 21

23 wynikających z prawa podatkowego). Ustawa umożliwia też przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego, także ze skutkami sukcesji uniwersalnej. Zwolnienie przedsiębiorców z kosztownego obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B (dotychczasowy koszt to około 750 zł za stronę). Skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS. Zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o zapłaconych składkach do ZUS i NFZ z imiennych raportów miesięcznych (RMUA). Wydłużenie terminu na wykorzystanie zaległego urlopu do 30 września następnego roku oraz terminu na składanie deklaracji na podatek od nieruchomości z 15 stycznia do 31 stycznia danego roku Ułatwienia dla przedsiębiorców Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. I etap nowelizacji daje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 2 lat oraz rozszerza przepisy dotyczące wiążącej interpretacji prawa. II etap 22

24 gospodarka i finanse publiczne zmian w ustawie wprowadził tzw. jedno okienko, w którym można było dokonać wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zmiana ustawy o rachunkowości podniosła ona do 1,2 mln euro próg rocznych przychodów dla obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w firmie. Zmiany w ordynacji podatkowej do polskiego systemu prawa podatkowego wprowadzono zupełnie nową instytucję domniemanie uczciwości podatnika. W przypadku podejrzeń o naruszenie prawa obywatel nie będzie ponosił ich negatywnych konsekwencji dopóki nie zapadnie ostateczna decyzja albo prawomocne orzeczenie sądu. Podatnik nie jest więc zobowiązany np. do zapłaty podatku na podstawie nieostatecznej decyzji organu pierwszej instancji. Nowością jest także zawiadamianie podatnika o planowanej u niego kontroli. Nowe przepisy dotyczące izb gospodarczych ułatwiają organizowanie się przedsiębiorców w izbach. Umożliwiają oddziałom izb lepsze prowadzenie działalności statutowej, m.in. poprzez prawo uzyskiwania osobowości prawnej. Zmiany w prawie dewizowym i kodeksie cywilnym zniosły zasadę walutowości w Polsce i dały możliwość rozliczania się przedsiębiorców w walutach wymienialnych, innych niż polski złoty, bez obowiązku uzyskania zezwolenia Prezesa NBP. Ułatwia to rozliczenia, bez konieczności 23

25 przeliczania obcych walut na polską złotówkę, i zmniejsza ryzyko kursowe. Nowe przepisy kodeksu spółek handlowych wyeliminowały nakaz przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego wbrew woli wspólników. Ponadto obniżyły poziom obowiązkowego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z 50 tys. zł do 5 tys. zł, a w spółce akcyjnej z 500 tys. zł do 100 tys. zł. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) wyeliminowała zbędne obciążenia administracyjne oraz nadmierne ograniczenia co do przedmiotu i treści umowy w formule PPP. Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszerzyła zakres działań PARP w obszarze wdrażania funduszy unijnych. Agencji powierzono nowe zadania, dotyczące działalności innowacyjnej, wspierania rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, badania roli mikro-, małych i średnich firm oraz analizy barier rozwoju przedsiębiorczości. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej ma na celu wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Zwiększyła możliwości wsparcia środkami prywatnymi przedsięwzięć innowacyjnych. Prawo probiercze umożliwiło tworzenie punktów probierczych u podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby z metali szlachetnych. Zmniejszy to obciążenia administracyjne dla 24

26 gospodarka i finanse publiczne przedsiębiorców działających w branży złotniczo-jubilerskiej, zapewniając równocześnie wyższy poziom ochrony konsumentów w zakresie obrotu wyrobami jubilerskimi. Ustawą o zmianie ustawy Kodeks pracy znowelizowane zostały przepisy odnoszące się do obowiązków pracodawcy w przypadku zagrożeń nagłych wypadków, pożarów, ewakuacji pracowników. Ustawa o praktykach absolwenckich ułatwia przyjmowanie absolwentów na staż i praktyki w celu uzyskania doświadczenia zawodowego. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych poprawi funkcjonowanie systemu wymiany informacji gospodarczych oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, ułatwi przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Ustawa o działalności usługowej wprowadziła instytucję domniemanej zgody administracji publicznej na podjęcie działalności gospodarczej oraz umożliwiła utworzenie pojedynczych punktów kontaktowych, w których przedsiębiorca polski i zagraniczny może załatwiać wszystkie formalności rejestracyjne. Przeprowadzono konkursy na wybór funduszy pożyczkowych, w wyniku których wyłoniono 15 funduszy na obszarze 15 województw, które udzielają pożyczek przedsiębiorcom poszkodowanym w powodzi ( ). Zakładanie firmy przez Internet uruchomienie CEIDG (systemu teleinformatycznego Centralnej 25

27 Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć zarówno drogą tradycyjną (osobiście w urzędzie gminy/wysłanie listem poleconym), jak i przez Internet (autoryzacja za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego). Prawie 10 tys. wniosków zostało złożonych w całości przez Internet (autoryzacja z użyciem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego). Polska była najszybciej reformującym się krajem Unii Europejskiej w dziedzinie ułatwień w prowadzeniu biznesu w latach (wskaźnik: procentowe zmniejszenie dystansu do granicy od 2005 roku) POLSKA CZECHY SŁOWENIA PORTUGALIA FRANCJA ŁOTWA RUMUNIA GRECJA BUŁGARIA DANIA SŁOWACJA WĘGRY SZWECJA HOLANDIA HISZPANIA WIELKA BRYTANIA BELGIA FINLANDIA LITWA WŁOCHY AUSTRIA IRLANDIA ESTONIA - 0,5 5,0 4,9 4,5 4,4 3,5 3,5 3,0 2,6 2,5 1,9 1,8 1,5 1,4 0,8 0,1 NIEMCY 9,8 9,5 9,0 8,6 8,2 7,1 7,0 12,3 Źródło: Bank Światowy - Raport Doing Business 2013 * Cypr, Luksemburg i Malta nie były ujęte w raporcie Doing Business

28 gospodarka i finanse publiczne 1.7. Wsparcie dla inwestorów i eksporterów Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki od momentu uruchomienia działania 4.5. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorcy złożyli 422 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia w wysokości 11,65 mld zł. Rekomendację do dofinansowania otrzymało 133 projekty na łączną kwotę ponad 3,9 mld zł; 17% tej kwoty przyznaliśmy małym i średnim przedsiębiorstwom. W wyniku realizacji projektów powstanie około nowych miejsc pracy. Specjalne strefy ekonomiczne dzięki przygotowanej w 2008 r. nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych limit ich łącznej powierzchni zwiększył się z 12 tys. ha do 20 tys. ha. Do końca czerwca 2012 r. SSE przyciągnęły inwestycje o łącznej wartości ponad 82 mld zł, a inwestorzy prowadzący działalność na terenie stref stworzyli już blisko 184 tys. nowych miejsc pracy. Przedsiębiorcy inwestujący w strefach transferują do Polski innowacyjne technologie i nowoczesne systemy zarządzania. Podnosi to odsetek osób pracujących w sektorze wysokich technologii i przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. Sieć centrów obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) to obecnie 13 COIE, w których 27

29 zatrudnionych jest 35 ekspertów. W ramach sieci przedsiębiorcy mają dostęp do kompleksowych, bezpłatnych, wystandaryzowanych usług informacyjnych potrzebnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Branżowe programy promocji wybrano 15 branż istotnych z punktu widzenia polskiego eksportu, dla których przygotowane zostały indywidualne 3-letnie programy promocji. Wartość działań promujących te branże wyniesie łącznie 74 mln zł. Ponadto przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie udziału w tych programach. Programy promocji o charakterze ogólnym na rynkach perspektywicznych. Ich realizacja polega na organizacji lub współorganizacji dużych wydarzeń promocyjnych zwiększających rozpoznawalność Polski na świecie. Ministerstwo Gospodarki opracowało programy promocji o charakterze ogólnym na pięciu rynkach uznanych za perspektywiczne, tj.: w Algierii, Brazylii, Kanadzie, Kazachstanie i Turcji. Programy te będą realizowane od 2013 r. Uruchomienie portalu Go China, który dostarcza kompleksowych informacji polskim firmom chcącym działać na rynku chińskim portal został uruchomiony w marcu 2012 r., a do października 2012 r. odnotowano około 170 tys. odsłon. 28

30 gospodarka i finanse publiczne Skuteczne wpłynięcie na Komisję Europejską, by usunęła telewizory (których Polska jest znaczącym producentem) z unijnej oferty liberalizacji handlu w ramach rewizji porozumienia ITA WTO (sierpień wrzesień 2012 r.). Doprowadzenie do nienałożenia ceł ochronnych przed nadmiernym importem paliw na Ukrainę, ochrona interesów polskiego przemysłu paliwowego, będącego jednym z największych eksporterów paliw na Ukrainę (grudzień 2011 r.). Doprowadzenie do nienałożenia tymczasowych ceł antydumpingowych na przywóz do UE fosforu pochodzącego z Kazachstanu, zapewniające właściwą ochronę interesów polskich importerów fosforu (wrzesień 2012 r.) Prywatyzacja i spółki Skarbu Państwa W ostatnich 5 latach uzyskaliśmy ponad 52 mld zł przychodów z prywatyzacji. Proces prywatyzacji przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki. Spółki, których właścicielami są prywatni inwestorzy, rozwijają się dynamiczniej. Dla przykładu, firmy sprywatyzowane w 2008 r. na koniec 2011 r. odnotowały 3-krotny wzrost wyniku na działalności operacyjnej, a te objęte przekształceniami własnościowymi w 2010 r. 29

31 ponad 5-krotny. Wyniki ze sprzedaży podwoiły się i potroiły. Rząd przyspieszył proces prywatyzacji 800 podmiotów z niemal wszystkich sektorów gospodarki. Jednocześnie wyznaczone zostały spółki o szczególnym znaczeniu (strategiczne), nad którymi ze względu na bezpieczeństwo państwa Skarb Państwa chce zachować kontrolę. Pieniądze z prywatyzacji przeznaczane są na zmniejszenie deficytu budżetowego oraz wsparcie niezwykle ważnych dla naszej przyszłości funduszy. 40% przychodów trafia do Funduszu Rezerwy Demograficznej na zabezpieczenie naszych emerytur 14,5 mld zł od 2009 r. Kolejne miliony złotych wsparły polską naukę (1 mld zł), przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji (4,8 mld zł). W planie prywatyzacji zamieszczono listę tzw. spółek strategicznych, w których udział Skarbu Państwa zostanie utrzymany. Na liście znalazły się głównie firmy z sektora energetycznego i naftowego, m.in.: PGNiG S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Na Giełdzie Papierów Wartościowych z sukcesem zadebiutowały spółki: PZU S.A., Enea S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz ZE PAK S.A. Zadebiutowała też sama GPW. Ze 30

32 gospodarka i finanse publiczne wszystkich transakcji pozyskano 21 mld zł. Inwestorzy indywidualni złożyli ponad milion zapisów na akcje debiutujących spółek. Od początku rządów koalicji PO-PSL wartość podpisanych umów prywatyzacyjnych przekroczyła 52 mld zł. Dla porównania w latach było to 20 mld zł, a w latach ,6 mld zł. Liczba spółek objętych przekształceniami w ciągu ostatnich 5 lat wyniosła około 600. Dla porównania w latach było to 408, a w latach Rozwiązywanie sporów trudnych i nie do rozwiązania to m.in. dotyczący prywatyzacji PZU spór z międzynarodowym konsorcjum Eureko. Efektem jego zakończenia był debiut PZU w maju 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i odzyskanie przez Skarb Państwa kontroli nad spółką. Dzięki zakończeniu międzynarodowych sporów Polska pokazała, że jest stabilną gospodarką, w której można robić bezpieczne interesy, a spory rozwiązywać zgodnie z globalnymi standardami. Odbudowano w ten sposób zaufanie zagranicznych inwestorów do polskiego rynku, a Skarb Państwa uniknął miliardowych odszkodowań. Akcjonariat Obywatelski program dla inwestorów indywidualnych, który został zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa podczas debiutów giełdowych takich spółek, jak: PZU, Tauron oraz GPW. Podstawą programową 31

33 Akcjonariatu Obywatelskiego jest ułatwienie inwestorom indywidualnym nabycia akcji spółek Skarbu Państwa debiutujących na warszawskiej giełdzie. Ministerstwo Skarbu Państwa stworzyło w ten sposób kompleksowy program zbliżania ludzi i rynku. Nadzór właścicielski nowe standardy. Jeszcze w poprzedniej kadencji po raz pierwszy w historii Ministerstwo Skarbu Państwa zaczęło organizować jawne konkursy do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od początku obowiązywania zarządzenia regulującego te kwestie ogłosiliśmy ponad 500 konkursów. Ministerstwo wprowadziło Dobre praktyki w zakresie doboru kandydatów na stanowiska menedżerskie i nadzorcze 19 spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa. Wyznaczają one wysokie standardy w zakresie doboru kandydatów z udziałem profesjonalnej firmy headhunterskiej. Obrona Zakładów Azotowych w Tarnowie przed wrogim przejęciem. Rosyjska firma Acron chciała odkupić akcje spółki chemicznej Azoty Tarnów, by przejąć nad nią kontrolę. Ministerstwo Skarbu Państwa uniemożliwiło realizację takiego scenariusza, a jednocześnie zaproponowało plan konsolidacji polskiego sektora chemicznego w oparciu o fuzję dwóch równorzędnych podmiotów, tj. Zakładów Azotowych Puławy oraz Azotów Tarnów. Nowo powstały podmiot ma szansę stać się jedną z czołowych firm w europejskim sektorze chemicznym. 32

34 gospodarka i finanse publiczne 1.9. Podatki Uproszczenia dla podatników Realizowane są projekty: e-podatki, e-deklaracje 2 i e-rejestracja. Wszystkie wymienione projekty stanowią element kompleksowego programu realizowanego przez Ministerstwo Finansów, którego celem jest zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych przypisanych Ministerstwu Finansów w modelu elektronicznej administracji. Likwidacja NIP przyjęcie numeru PESEL za identyfikator podatkowy dla osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług (2011). Usprawnienie pracy systemu informacji telefonicznej i zwiększenie jego funkcjonalności. Centralizacja Systemu Informacji Telefonicznej Infolinia Krajowej Informacji Podatkowej. Większa liczba odebranych połączeń oraz krótszy czas oczekiwania na połączenie. Podatek od towarów i usług (VAT) Skrócono podstawowy termin zwrotu VAT ze 180 dni do 60 dni. Podatnicy szybciej otrzymują zwrot, co korzystnie wpłynęło na płynność finansową podatników (2008). 33

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Dr Teresa Korbutowicz Uniwersytet Wrocławski Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Rozpoczęta z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku reforma polityki konkurencji objęła również zasady

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo