WPŁYW PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI LASEROWEJ NA WARTO SIEWN NASION LUCERNY SIEWNEJ I MIESZACOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI LASEROWEJ NA WARTO SIEWN NASION LUCERNY SIEWNEJ I MIESZACOWEJ"

Transkrypt

1 Acta Sci. Pol., Technica Agraria (1) 26, WPŁYW PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI LASEROWEJ NA WARTO SIEWN NASION LUCERNY SIEWNEJ I MIESZACOWEJ Agata Dziwulska Akademia Rolnicza w Lublinie Streszczenie. Nasiona lucerny siewnej odmiany Legend i mieszacowej Radius nawietlono wizk rozbien lasera He-Ne, a nastpnie wysiano je na szalkach Petriego w czterech powtórzeniach. Proces kiełkowania trwał 1 dni i przebiegał w stałej temperaturze 2 ± 1ºC. W badaniach laboratoryjnych okrelono liczb nasion kiełkujcych normalnie, anormalnie, twardych i poraonych chorobami grzybowymi. Stymulacja laserowa wpłynła na wzrost liczby nasion normalnie kiełkujcych i spowodowała niewielki spadek udziału nasion twardych. Słowa kluczowe: stymulacja laserowa, kiełkowanie, nasiona lucerny WSTP Lucerna (Medicago sativa L.) jest zaliczana do wieloletnich, drobnonasiennych ro- lin motylkowych [Plebaski 197, Wilczek 2]. Przeznaczona jest na wysokobiałkow pasz w postaci zielonki, sianokiszonki oraz suszu [Jelinowska i Skrzyniarz 1994, Gaweł i Brzóska 22]. Znajduje zastosowanie w ywieniu zwierzt, a zwłaszcza bydła, owiec i koni. Z lucerny s pozyskiwane saponiny, które mog by wykorzystywane w produkcji farmaceutycznej i rodkach ochrony rolin [Jelinowska i Skrzyniarz 1994]. Jedn z zalet lucerny jest zdolno wizania azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe (Rhizobium), co eliminuje lub ogranicza iloci stosowanych nawozów azotowych [Staszewski 197, Wilczek 2]. Symbioza ta polepsza yznoci gleby [Staszewski 197]. Jednym z czynników wpływajcych na wzrost, rozwój i plonowanie rolin jest jako nasion. Dlatego te w nasiennictwie rolin uprawnych wane jest uzyskanie wysokiej jakoci materiału siewnego, który moe by udoskonalony przez stosowanie metod chemicznych zaprawy chemiczne, otoczkowanie, regulatory wzrostu (auksyny, gibereliny, cytokininy, inhibitory i in.) [Górecki i Grzesiuk 1994] oraz fizycznych (pole Adres do korespondencji Corresponding Author: Agata Dziwulska, Katedra Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie, ul. Akademicka 13, 2-9 Lublin,

2 28 A. Dziwulska magnetyczne, promieniowanie laserowe i in.) [Pietruszewski 1993, Injuszin i in. 1981, Dziamba i Koper 1992]. Powszechnie stosuje si metody fizyczne, gdy s one bezpieczniejsze dla rodowiska naturalnego od substancji chemicznych. Metody chemiczne zostawiaj w rodowisku substancje o rónym okresie rozkładu. S to czsto substancje toksyczne w niektórych fazach rozkładu [Podleny i Koper 1998, Koper i in. 2, Dziwulska i Koper 23, Dziwulska i in. 24, Dziwulska ]. Stymulacja laserowa powoduje pochłanianie i magazynowanie energii wietlnej przez komórki i tkanki rolinne. Podobny proces zaobserwowano w przypadku nasion, które najpierw pochłaniaj energi wietln, przekształcaj j w chemiczn, a nastpnie magazynuj. Nawietlanie wiatłem lasera He-Ne powoduje podniesienie potencjału energetycznego nasion, zwikszenie zdolnoci kiełkowania oraz wzmocnienie rolin w pierwszych fazach rozwoju [Injuszin i Chernova 1987, Gładyszewska i in. 1998, Dziwulska i Koper 23, Dziwulska i in. 24, Dziwulska ]. Badania nad stymulacj laserow nasion wieloletnich rolin motylkowych s skromne. Poza pozycjami [Wilczek i in. 24, ] nie znaleziono innych bada w dostpnej literaturze. Celem niniejszej pracy było okrelenie wpływu przedsiewnej stymulacji laserowej nasion lucerny siewnej i mieszacowej na ich warto siewn. MATERIAŁ I METODY Do bada wykorzystano dwa gatunki lucerny: siewn (Medicago sativa L. ssp. sativa) odmiana Legend i mieszacow (Medicago sativa L. ssp. sativa ssp. falcata) odmiana Radius. Legend pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i została wpisana do Rejestru Odmian Rolin Rolniczych w roku Radius wyhodowana w IHAR, do Rejestru Odmian Rolin Rolniczych została wpisana w 1988 [COBORU 24] Rys. 1. Urzdzenie do przedsiewnej laserowej stymulacji nasion metod wizki rozbienej: 1 kosz zasypowy z dozownikiem, 2 rynienka, 3 wibrator rynienki, 4 laser, obiektyw mikroskopowy, 6 naczynie na nasiona Fig. 1. A stand for pre sowing laser treatment of seeds: 1 charging hopper with metering device, 2 chute, 3 vibrator, 4 laser, microscopic lense, 6 seed dish 6 Acta Sci. Pol.

3 Wpływ przedsiewnej stymulacji laserowej na warto siewn nasion lucerny siewnej Badania laboratoryjne realizowano w Katedrze Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie, metod kompletnie losow, w czterech powtórzeniach. Nasiona lucerny nawietlono na jeden dzie przed siewem wiatłem lasera He-Ne. Do tego celu wykorzystano urzdzenie skonstruowane przez R. Kopera i Z. Dygdał [1993] do przedsiewnej stymulacji laserowej nasion (rys. 1). W urzdzeniu tym zastosowano laser He-Ne o mocy 4 mw. Podczas swobodnego spadku nasion nawietlano wizk lasera He-Ne przez,1 s. Czstotliwo powtarzania impulsów wyniosła 2 s. W dowiadczeniu laboratoryjnym uwzgldniono dwa czynniki: I gatunki lucerny (siewna i mieszacowa), II nawietlanie nasion wizk rozbien lasera He-Ne o gstoci powierzchniowej mocy, 3 i 6 mw cm -2 (oznaczone: R (kontrola), R3 i R6), nawietlane 1-, 3- i - krotnie (oznaczone jako: x1, x3, x). Nasiona lucerny wysiano na płytkach Petriego wyłoonych bibuł filtracyjn nasczon wod destylowan. Proces kiełkowania prowadzono przez 1 dni w stałej temperaturze 2 ± 1ºC [Bewley i Black 1982, Grzesiuk i Kulka 1981, 1988]. Zgodnie z zaleceniami ISTA [1999] okrelono udział nasion kiełkujcych normalnie i nienormalnie oraz twardych i poraonych przez choroby grzybowe. Otrzymane wyniki bada laboratoryjnych zostały opracowane statystycznie, wykorzystujc w tym celu analiz wariancji oraz najmniejsz istotn rónic (NIR, ) według testu Tukey a, przy % błdzie pomiarowym obserwowanych efektów [Oktaba 1994]. WYNIKI I DYSKUSJA Przeprowadzone dowiadczenie laboratoryjne oraz analiza wyników pozwala stwierdzi, i przedsiewna stymulacja laserowa nasion lucerny siewnej odmiany Legend i mieszacowej odmiany Radius wpłynła na zwikszenie udziału nasion normalnie kiełkujcych (rys. 2). Stymulacja nasion wizk rozbien lasera He-Ne o powierzchniowej gstoci mocy 3 mw cm -2 spowodowała zwyk liczby nasion normalnie kiełkujcych o 4,7% (Legend) i,42% (Radius) w stosunku do kontroli. Przy podwojeniu powierzchniowej gstoci mocy wiatła do 6 mw cm -2 liczba ta wzrosła o kolejne 1,17%, ale jedynie u odmiany Legend, a w przypadku Radius zanotowano jej niewielki spadek. Najwicej nasion normalnie kiełkujcych stwierdzono w kombinacji R6x3 w przypadku obu odmian. Wpływ krotnoci nawietlania na badan cech spowodował najlepsze rezultaty przy 3-krotnym nawietlaniu, niezalenie od dawki. Na rysunku 3 przedstawiono procentowy udział nasion nienormalnie kiełkujcych lucerny na tle zrónicowanych dawek i krotnoci nawietlania wizk rozbien lasera He-Ne. Nawietlanie wiatłem lasera o powierzchniowej gstoci mocy 3 mw cm -2 spowodowało spadek liczby tych nasion o 4,1% jedynie u odmiany Legend, za u Radius otrzymano niewielki wzrost (o,%) w porównaniu do obiektu kontrolnego, niezalenie od krotnoci nawietlania. Podwojenie powierzchniowej gstoci mocy wiatła lasera do 6 mw cm -2 zmniejszyło udział wspominanych wyej nasion o,2% oraz o 1,9% w przypadku Radius, w porównaniu z prób kontroln. Zanotowano najmniej nasion nienormalnie kiełkujcych w wariancie R6x3 (Legend) i R6x1 (Radius). Technica Agraria (1) 26

4 3 A. Dziwulska Legend Radius Liczba nasion normalnie kiełkujcych - Number of seeds germinating normally, % R R3x1 R3x3 R3x R6x1 R6x3 R6x a Dawka i krotno nawietlania Dose and repetition of irradiation b Liczba nasion normalnie kiełkujych - Number of seeds germinating normally, % , 36,7 76,7 42,17 77,92 41,42,86 3,97 R R3 R6 NIR, Dawka nawietlania Dose of irradiation c Liczba nasion normalnie kiełkujcych - Number of seeds germinating normally, % , 36,7 7, 39,37 78, 43,62 78, 42,37 r.n. 4, NIR, Krotno nawietlania Number of repetitions of irradiation Rys. 2. Procentowy udział nasion normalnie kiełkujcych lucerny siewnej i mieszacowej w zalenoci od: a) dawki i krotnoci nawietlania, b) dawki nawietlania, c) krotnoci nawietlania Fig. 2. Percentage of the normal germinating seeds of alfalfa and hybrid alfalfa versus: a) dose and repetition of irradiation, b) dose of irradiation, c) number of repetition of irradiation Acta Sci. Pol.

5 Wpływ przedsiewnej stymulacji laserowej na warto siewn nasion lucerny siewnej Legend Radius a Liczba nasion nienormalnie kiełkujcych - Number of seeds germinating abnormally, % R R3x1 R3x3 R3x R6x1 R6x3 R6x Dawka i krotno nawietlania Dose and repetition of irradiation b Liczba nasion nienormalnie kiełkujcych - Number of seeds germinating abnormally, % , 16,7 19,42 17, 18,33 14,83 2,19 1,6 R R3 R6 NIR, Dawka nawietlania Dose of irradiation Liczba nasion nienormalnie kiełkujcych - Number of seeds germinating abnormally, % , 16,7 21, 16,37 18, 1,87 17,12 1,87 2,29 1,72 c 1 3 NIR, Krotno nawietlania Number of repetitions of irradiation Rys. 3. Procentowy udział nasion nienormalnie kiełkujcych lucerny siewnej i mieszacowej w zalenoci od: a) dawki i krotnoci nawietlania, b) dawki nawietlania, c) krotnoci nawietlania Fig. 3. Percentage of the abnormal germinating seeds of alfalfa and hybrid alfalfa versus: a) dose and repetition of irradiation, b) dose of irradiation, c) number of repetition of irradiation Technica Agraria (1) 26

6 32 A. Dziwulska Legend Radius Liczba nasion twardych - Number of hard seeds, % R R3x1 R3x3 R3x R6x1 R6x3 R6x a Dawka i krotno nawietlania Dose and repetition of irradiation Liczba nasion twardych - Number of hard seeds, % ,7 36,83 36,7 3, 1,92 2,,23 r.n. R R3 R6 NIR, b Dawka nawietlania Dose of irradiation Liczba nasion twardych - Number of hard seeds, % ,7 3,62 36, 38, 3, 2, 2,7 1,87,27 r.n. 1 3 NIR, c Krotno nawietlania Number of repetitions of irradiation Rys. 4. Procentowy udział nasion twardych lucerny siewnej i mieszacowej w zalenoci od: a) dawki i krotnoci nawietlania, b) dawki nawietlania, c) krotnoci nawietlania Fig. 4. Percentage of the hard seeds of alfalfa and hybrid alfalfa versus:a) dose and repetition of irradiation, b) dose of irradiation, c) number of repetition of irradiation Acta Sci. Pol.

7 Wpływ przedsiewnej stymulacji laserowej na warto siewn nasion lucerny siewnej Legend Radius 12 Liczba nasion poraonych przez choroby grzybowe - Number of seeds infected with pathogenic fungi, % a R R3x1 R3x3 R3x R6x1 R6x3 R6x Dawka i krotno nawietlania Dose and repetition of irradiation 12 Liczba nasion poraonych przez choroby grzybowe - Number of seeds infected with pathogenic fungi, % , 6,7 1, 4,8,67 7,,11,8 b R R3 R6 NIR, Dawka nawietlania Dose of irradiation 12 Liczba nasion poraonych przez choroby grzybowe - Number of seeds infected with pathogenic fungi, % , 6,7 1, 8,12,87 4, 1,37,,14, NIR, c Krotno nawietlania Number of repetitions of irradiation Rys.. Procentowy udział nasion poraonych chorobami grzybowymi lucerny siewnej i mieszacowej w zalenoci od: a) dawki i krotnoci nawietlania, b) dawki nawietlania, c) krotnoci nawietlania Fig.. Percentage of the seeds infected with pathogenic fungi of alfalfa and hybrid alfalfa versus: a) dose and repetition of irradiation, b) dose of irradiation, c) number of repetition of irradiation Technica Agraria (1) 26

8 34 A. Dziwulska Analizujc wpływ krotnoci nawietlania na omawian cech, niezalenie od dawki naley stwierdzi, i najsłabszy efekt był przy 1-krotnym nawietlaniu dla obydwu odmian. Najmniej tych nasion zanotowano przy 3-krotnym nawietlaniu u odmiany Radius, za w przypadku Legend przy -krotnym. Badano take wpływ zrónicowanych dawek nawietlania na liczb nasion twardych (rys. 4). Przedsiewna stymulacja laserowa spowodowała niewielki spadek udziału tych nasion w porównaniu z obiektem kontrolnym. Pomidzy dawkami wystpiły nieistotne rónice, niezalenie od serii nawietle w stosunku do kontroli. W przypadku Legend zanotowano najwikszy spadek liczby nasion twardych przy dawce R3 (o 1,3%). Promienie lasera nie wpłynły istotnie na udział nasion twardych lucerny mieszacowej odmiany Radius. Najlepszy efekt zanotowano w kombinacji R3x1. Badajc wpływ liczby nawietle, niezalenie od dawki nawietlania, na rozwaan cech naley podkreli, e najwikszy spadek udziału nasion twardych był przy 1-krotnym nawietlaniu, a najmniejszy przy -krotnym, niezalenie od dawki nawietlania. Stosowane czynniki eksperymentu wpływały rónie na zdrowotno nasion lucerny siewnej odmiany Legend i mieszacowej Radius (rys. ). Przy nawietlaniu wiatłem lasera o powierzchniowej gstoci mocy 3 mw cm -2 wzrosła nieznacznie liczba nasion poraonych o,% (Legend) oraz zmalała o 2,17% (Radius) w porównaniu do obiektu kontrolnego, niezalenie od liczby nawietle. Podwojenie powierzchniowej gstoci mocy do 6 mw cm -2 spowodowało niewielk zwyk omawianych nasion o,% u lucerny Radius. Najwikszy spadek liczby nasion twardych był w obiekcie R6x3 w obu odmianach. Najmniej ich otrzymano w kombinacji R6x1 w przypadku odmiany Radius (wzrost o 4,7%). Analizowanie wpływu liczby nawietlania wykazało, e najmniej szczepów grzybów uzyskano w przypadku 3-krotnego nawietlania u obu odmian, niezalenie od dawki nawietlania. PODSUMOWANIE Przedsiewna stymulacja laserowa nasion lucerny siewnej odmiany Legend i mieszacowej Radius wpłynła istotnie na udział nasion normalnie kiełkujcych. Najwicej tych nasion uzyskano przy 3-krotnym nawietlaniu wiatłem lasera He-Ne o powierzchniowej gstoci mocy 6 mw cm -2 u obydwu odmian. Liczba nasion nienormalnie kiełkujcych uległa istotnie zmniejszeniu wskutek nawietlaniu wizk rozbien lasera He-Ne. Najmniej tych nasion zanotowano w wariancie R6x1 i R6x u Radius, a w przypadku Legend w R6x3 i R6x. Napromieniowanie wiatłem lasera zmniejszyło istotnie udział nasion twardych odmiany Legend, a nasiona odmiany Radius nie reagowały na stymulacj laserow. Dawki i krotnoci promieni lasera oddziaływały niejednoznacznie na udział nasion poraonych grzybami. W obiekcie z lucern siewn (Legend) działały ograniczajco, natomiast w przypadku lucerny mieszacowej (Radius) otrzymano istotn zwyk omawianych nasion w wariancie R6x1. Acta Sci. Pol.

9 Wpływ przedsiewnej stymulacji laserowej na warto siewn nasion lucerny siewnej... 3 PIMIENNICTWO Bewley J. D., Black M., Physiology and biochemistry of seeds in relation to germination, vol. 1, 2. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York. COBORU 24. Lista odmian rolin rolniczych i warzywnych wpisanych do rejestru w Polsce. Słupia Wielka. Dziamba Sz., Koper R., Wpływ nawietlania laserem nasion na plon ziarna pszenicy jarej. Fragm. Agron. 1(33), Dziwulska A.,. Wpływ przedsiewnej stymulacji laserowej nasion lucerny na zdolno kiełkowania, obsad rolin po wschodach, plonowanie i jako plonów. Rozpr. doktorska. AR Lublin. Dziwulska A., Koper R., 23. Wpływ przedsiewnej biostymulacji laserowej na kiełkowanie nasion lucerny siewnej. Acta Agroph. 82, Dziwulska A., Koper R., Wilczek M., 24. Ocena wpływu wiatła lasera He-Ne na zdolno kiełkowania nasion koniczyny białej odmiany Anda. Acta Agroph. 3(3), Gaweł E., Brzoska F., 22. Uprawa i uytkowanie mieszanek lucerny z trawami oraz wykorzystanie w ywieniu zwierzt gospodarskich. Wyd. IUNG Puławy. Gładyszewska B., Koper R., Kornarzyski K., Technologia i efekty przedsiewnej laserowej biostymulacji nasion ogórków. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 44, Górecki R. J., Grzesiuk S., wiatowe tendencje i kierunki uszlachetniania materiałów nasiennych. Mat. konf. Uszlachetnianie materiałów nasiennych. Olsztyn-Kortowo, Grzesiuk S., Kulka K., Fizjologia i biochemia nasion. PWRiL Warszawa. Grzesiuk S., Kulka K., Biologia ziarniaków zbó. PWN Warszawa. Injuszin W., Chernova O., Cytological and features of the action of radiation on seed and seedlings of durum wheat. Kirov. Injuszin W., Hajsow G. U., Fetorowa N. N., Łucz łazera i uraaj. Kanar, Ałma-Ata. ISTA International Rules for Seed Testing. Seed. Sci. and Technol., 24, supplement. Jelinowska A., Skrzyniarz H., Technologia uprawy rolin lucerna. Wyd. IUNG Puławy. Koper R., Dygdała Z., Urzdzenie do obróbki przedsiewnej nasion promieniowaniem laserowym. Patent UP RP, nr Koper R., Mikos-Bielak M., Próchniak T., Podleny J., 2. Wpływ przedsiewnej biostymulacji laserowej nasion łubinu białego na właciwoci chemiczne plonów. In. Rol. 4, Oktaba W., Rachunek prawdopodobiestwa i statystyka matematyczna. Wyd. AR Lublin. Pietruszewski S., Effect of magnetic seed treatment on yields of wheat. Seed Sci. & Technol. 21, Plebaski T., 197. Uprawa i uytkowanie lucerny. PWRiL Warszawa. Podleny J., Koper R., Efektywno stosowania przedsiewnej obróbki nasion łubinu białego wiatłem laserowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 44, 262. Staszewski Z., 197. Lucerny. PWRiL Warszawa. Wilczek M., 2. Wieloletnie motylkowe. [w:] Nasiennictwo, pod red. K. W. Duczmala i H. Tucholskiej. PWRiL Pozna, 2, 14 17, Wilczek M., Koper R., wintal M., Korniłłowicz-Kowalska T., 24. Germination capacity and the health status of red clover seeds following laser treatment. Intern. Agroph. 18, Wilczek M., Koper R., wintal M., Korniłłowicz-Kowalska T.,. Germination capacity and health status of alfalfa seeds after laser treatment. Intern. Agroph. 19, Technica Agraria (1) 26

10 36 A. Dziwulska EFFECTS OF PRE-SOWING LASER STIMULATION ON SOWING VALUE OF LUCERNE SEEDS Abstract. Seeds of alfalfa c.v. Legend and hybrid alfalfa c.v. Radius were irradiated with divergent He-Ne laser bundle and sown on Petri dishes with four repetitions. Germination lasted for 1 days at a constant temperature 2 ± 1ºC. Seeds germinating normally, abnormally, hard seeds and those infected with pathogenic fungi were determined. The number of seeds germinating normally increased and hard seeds decreased upon laser stimulation. Key words: laser stimulation, germination, lucerne seeds Zaakceptowano do druku Accepted for print: Acta Sci. Pol.

WPŁYW LASEROWEJ STYMULACJI NASION NA PLONOWANIE LUCERNY SIEWNEJ I MIESZACOWEJ W ROKU SIEWU. Agata Dziwulska, Mieczysław Wilczek, Marek wintal

WPŁYW LASEROWEJ STYMULACJI NASION NA PLONOWANIE LUCERNY SIEWNEJ I MIESZACOWEJ W ROKU SIEWU. Agata Dziwulska, Mieczysław Wilczek, Marek wintal Acta Sci. Pol., Technica Agraria 5(2) 2006, 13-21 WPŁYW LASEROWEJ STYMULACJI NASION NA PLONOWANIE LUCERNY SIEWNEJ I MIESZACOWEJ W ROKU SIEWU Agata Dziwulska, Mieczysław Wilczek, Marek wintal Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU ŚWIATŁA LASERA He-Ne NA ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA NASION KONICZYNY BIAŁEJ ODMIANY ANDA

OCENA WPŁYWU ŚWIATŁA LASERA He-Ne NA ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA NASION KONICZYNY BIAŁEJ ODMIANY ANDA Acta Agrophysica, 2004, 3(3), OCENA WPŁYWU ŚWIATŁA LASERA He-Ne NA ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA NASION KONICZYNY BIAŁEJ ODMIANY ANDA Agata Dziwulska 1, Roman Koper 1, Mieczysław Wilczek 2 1 Katedra Fizyki, Akademia

Bardziej szczegółowo

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp

REAKCJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRKA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) DANUTA DROZD, HANNA SZAJSNER REACJA NASION WYBRANYCH ODMIAN OGÓRA NA PRZEDSIEWNĄ BIOSTYMULACJĘ LASEROWĄ Z atedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV (3) SECTIO E 2010 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, e-mail:

Bardziej szczegółowo

USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA. Wstęp. Materiał i metody

USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (7) HANNA SZAJSNER, DANUTA DROZD USZLACHETNIANIE NASION WYBRANYCH GATUNÓW ROŚLIN WARZYWNYCH POPRZEZ STYMULACJĘ PROMIENIAMI LASERA Z atedry Hodowli Roślin

Bardziej szczegółowo

EFEKTY PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI NASION LUCERNY ŚWIATŁEM LASERA W ROKU SIEWU I LATACH PEŁNEGO UśYTKOWANIA

EFEKTY PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI NASION LUCERNY ŚWIATŁEM LASERA W ROKU SIEWU I LATACH PEŁNEGO UśYTKOWANIA Acta Sci. Pol., Agricultura 5(1) 2006, 11-23 EFEKTY PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI NASION LUCERNY ŚWIATŁEM LASERA W ROKU SIEWU I LATACH PEŁNEGO UśYTKOWANIA Marek Ćwintal, Piotr Sowa 1 Akademia Rolnicza w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Porównanie reakcji nasion różnych odmian pszenicy i pszenżyta na promieniowanie laserowe

Porównanie reakcji nasion różnych odmian pszenicy i pszenżyta na promieniowanie laserowe NR 226/227/1 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 DANUTA DROZD HANNA SZAJSNER Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa Akademia Rolnicza, Wrocław Porównanie reakcji nasion różnych odmian

Bardziej szczegółowo

NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001

NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 SZYMON DZIAMBA 1 MICHAŁ DZIAMBA JOANNA DZIAMBA 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ przedsiewnej biostymulacji

Bardziej szczegółowo

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, Lublin

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, Lublin Acta Agrophysica, 2010, 15(1), 65-76 WPŁYW MIKROELEMENTÓW (B, M O ) I STYMULACJI LASEROWEJ NA WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION KONICZYNY CZERWONEJ Marek Ćwintal, Piotr Sowa, Sylwester Goliasz Katedra Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STYMULACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION DWÓCH ODMIAN KONICZYNY BIAŁEJ

WPŁYW STYMULACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION DWÓCH ODMIAN KONICZYNY BIAŁEJ Acta Agroph., 2017, 24(1), 29-40 WPŁYW STYMULACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION DWÓCH ODMIAN KONICZYNY BIAŁEJ Marek Ćwintal 1, Agata Dziwulska-Hunek 2, Anna Przybylska 1 1 Zakład Agrometeorologii,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION O NISKIEJ ZDOLNOŚCI KIEŁKOWANIA

WPŁYW ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION O NISKIEJ ZDOLNOŚCI KIEŁKOWANIA Acta Agrophysica, 8, 11(2), 429-435 WPŁYW ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION O NISKIEJ ZDOLNOŚCI KIEŁKOWANIA Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski Katedra Fizyki, Akademia Rolnicza,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA WSPOMAGANIA KIEŁKOWANIA NASION POMIDORÓW PRZY UYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO ORAZ MODELOWANIE TEGO PROCESU Z WYKORZYSTANIEM KRZYWEJ LOGISTYCZNEJ

TECHNIKA WSPOMAGANIA KIEŁKOWANIA NASION POMIDORÓW PRZY UYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO ORAZ MODELOWANIE TEGO PROCESU Z WYKORZYSTANIEM KRZYWEJ LOGISTYCZNEJ Technica Agraria 1(1) 22, 83-88 TECHNIKA WSPOMAGANIA KIEŁKOWANIA NASION POMIDORÓW PRZY UYCIU POLA ELEKTRYCZNEGO ORAZ MODELOWANIE TEGO PROCESU Z WYKORZYSTANIEM KRZYWEJ LOGISTYCZNEJ Stanisław Pietruszewski,

Bardziej szczegółowo

Hanna Szajsner, Danuta Drozd

Hanna Szajsner, Danuta Drozd Acta Agrophysica, 2007, 9(3), 783-790 REAKCJA ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO NA PROMIENIOWANIE LASEROWE Hanna Szajsner, Danuta Drozd Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytet Przyrodniczy Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

ul. Cybulskiego 34, Wrocław 2 Instytut InŜynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza

ul. Cybulskiego 34, Wrocław   2 Instytut InŜynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza Acta Agrophysica, 2004, 4(3), 809-813 OCENA EFEKTU POŁĄCZENIA DWU SPOSOBÓW POPRAWY WARTOŚCI SIEWNEJ NASION PSZENICY Hanna Szajsner 1, Danuta Drozd 1, Jerzy Bieniek 2 1 Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEDSIEWNEJ LASEROWEJ STYMULACJI NASION NA INTENSYWNOŚĆ FOTOSYNTEZY I TRANSPIRACJI ORAZ PLONOWANIE LUCERNY Marek Ćwintal 1, Jacek Olszewski 2

WPŁYW PRZEDSIEWNEJ LASEROWEJ STYMULACJI NASION NA INTENSYWNOŚĆ FOTOSYNTEZY I TRANSPIRACJI ORAZ PLONOWANIE LUCERNY Marek Ćwintal 1, Jacek Olszewski 2 Acta Agrophysica, 2007, 9(2), 345-352 WPŁYW PRZEDSIEWNEJ LASEROWEJ STYMULACJI NASION NA INTENSYWNOŚĆ FOTOSYNTEZY I TRANSPIRACJI ORAZ PLONOWANIE LUCERNY Marek Ćwintal 1, Jacek Olszewski 2 1 Katedra Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO I ELEKTRYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROŚLIN KWIATOWYCH

WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO I ELEKTRYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROŚLIN KWIATOWYCH InŜynieria Rolnicza 5/2006 Krzysztof Kornarzyński, Ryszard Łacek Katedra Fizyki Akademia Rolnicza w Lublinie WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO I ELEKTRYCZNEGO NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROŚLIN KWIATOWYCH Wstęp

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OCENA WPŁYWU ŚWIATŁA LASERA NA ZMIANY CECH MORFOLOGICZNYCH I SIŁY DIASTATYCZNEJ GENOTYPÓW PSZENICY OZIMEJ. Hanna Szajsner

WSTĘPNA OCENA WPŁYWU ŚWIATŁA LASERA NA ZMIANY CECH MORFOLOGICZNYCH I SIŁY DIASTATYCZNEJ GENOTYPÓW PSZENICY OZIMEJ. Hanna Szajsner Acta Agrophysica, 2009, 14(2), 491-499 WSTĘPNA OCENA WPŁYWU ŚWIATŁA LASERA NA ZMIANY CECH MORFOLOGICZNYCH I SIŁY DIASTATYCZNEJ GENOTYPÓW PSZENICY OZIMEJ Hanna Szajsner Katedra Genetyki, Hodowli Roślin

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PÓL MAGNETYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROLIN UPRAWNYCH

WPŁYW PÓL MAGNETYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROLIN UPRAWNYCH Technica Agraria 1(1) 2, 75-81 WPŁYW PÓL MAGNETYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION WYBRANYCH ROLIN UPRAWNYCH Stanisław Pietruszewsi Streszczenie. W pracy przedstawiono wpływ pola magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 3 KATARZYNA PANASIEWICZ, AGNIESZKA

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION RZODKIEWKI (RAPHANUS SATIVUS L.)

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION RZODKIEWKI (RAPHANUS SATIVUS L.) Acta Agrophysica, 2012, 19(4), 737-748 WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH NA KIEŁKOWANIE NASION RZODKIEWKI (RAPHANUS SATIVUS L.) Marcela Krawiec 1, Agata Dziwulska-Hunek 2, Krzysztof Kornarzyński 2,

Bardziej szczegółowo

PRE-SOWING LASER BIOSTIMULATION OF CEREAL GRAINS

PRE-SOWING LASER BIOSTIMULATION OF CEREAL GRAINS Pre-sowing TECHNICAL laser biostimulation SCIENCES of cereal grains Abbrev.: Tech. Sc., Pap. And Rep., No 9, Y. 06 33 PRE-SOWING LASER BIOSTIMULATION OF CEREAL GRAINS Bo ena G³adyszewska Department of

Bardziej szczegółowo

WPŁYW LASEROWEJ STYMULACJI NASION NA PLONOWANIE DI- I TETRAPLOIDALNEJ KONICZYNY CZERWONEJ W ROKU SIEWU

WPŁYW LASEROWEJ STYMULACJI NASION NA PLONOWANIE DI- I TETRAPLOIDALNEJ KONICZYNY CZERWONEJ W ROKU SIEWU Acta Agrophysica, 2006, 8(2), 527-536 WPŁYW LASEROWEJ STYMULACJI NASION NA PLONOWANIE DI- I TETRAPLOIDALNEJ KONICZYNY CZERWONEJ W ROKU SIEWU Mieczysław Wilczek 1, Marek Ćwintal 1, Barbara Kornas-Czuczwar

Bardziej szczegółowo

2

2 Acta Agrophysica, 2004, 3(3), WSTĘPNE BADANIA WPŁYWU STAŁEGO I ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA SZYBKOŚĆ WZROSTU KIEŁKÓW PSZENICY Krzysztof Kornarzyński, Stanisław Pietruszewski, Zbigniew Segit 2, Krystyna

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI POPRAWY WARTOŚCI SIEWNEJ NASION KONICZYNY CZERWONEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI LASEROWEJ

OCENA MOśLIWOŚCI POPRAWY WARTOŚCI SIEWNEJ NASION KONICZYNY CZERWONEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI LASEROWEJ Acta Agrophysica, 2009, 14(1), 221-231 OCENA MOśLIWOŚCI POPRAWY WARTOŚCI SIEWNEJ NASION KONICZYNY CZERWONEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI LASEROWEJ Mieczysław Wilczek, Marek Ćwintal Katedra

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXVI (2) SECTIO E 2011 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wpływ stymulacji laserowej nasion na kształtowanie cech morfologicznych siewek i wielkość siły diastatycznej form żyta i pszenżyta

Wpływ stymulacji laserowej nasion na kształtowanie cech morfologicznych siewek i wielkość siły diastatycznej form żyta i pszenżyta NR 250 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2008 HANNA SZAJSNER 1 DANUTA DROZD 1 JÓZEF BŁAŻEWICZ 2 1 Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

Wpływ traktowania nasion polem magnetycznym na wzrost, rozwój i dynamik gromadzenia masy grochu siewnego (Pisum sativum L.)

Wpływ traktowania nasion polem magnetycznym na wzrost, rozwój i dynamik gromadzenia masy grochu siewnego (Pisum sativum L.) Janusz Podleny, Marek Sowiski * Instytut Uprawy, Nawoenia i Gleboznawstwa w Puławach * Rolniczy Zakład Dowiadczalny IUNG w Grabowie n/wisł Wpływ traktowania nasion polem magnetycznym na wzrost, rozwój

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012 Tom 6 Zeszyt 2 AGNIESZKA FALIGOWSKA, JERZY SZUKAŁA

Bardziej szczegółowo

ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław e-mail: danutad@ozi.ar.wroc.pl 2 Instytut InŜynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza

ul. Cybulskiego 34, 50-205 Wrocław e-mail: danutad@ozi.ar.wroc.pl 2 Instytut InŜynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza cta grophysica, 2004, 4(3), 637-643 WPŁYW STYMULJI LSEROWEJ N ZOLNOŚĆ KIEŁKOWNI I EHY SIEWEK RÓśNYH OMIN OWS anuta rozd 1, Hanna Szajsner 1, Jerzy ieniek 2, Jan anasiak 2 1 Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa,

Bardziej szczegółowo

Badania procesu wibracyjnej selekcji nasion

Badania procesu wibracyjnej selekcji nasion Marek Domoradzki, Wojciech Korpal, Wojciech Weiner Katedra Technologii i Aparatury Przemysłu Chemicznego i Spoywczego Akademia Techniczno Rolnicza w Bydgoszczy Badania procesu wibracyjnej selekcji nasion

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRAKTOWANIA NASION POLEM MAGNETYCZNYM NA WZROST, ROZWÓJ I DYNAMIKĘ GROMADZENIA MASY ŁUBINU BIAŁEGO (LUPINUS ALBUS L.)

WPŁYW TRAKTOWANIA NASION POLEM MAGNETYCZNYM NA WZROST, ROZWÓJ I DYNAMIKĘ GROMADZENIA MASY ŁUBINU BIAŁEGO (LUPINUS ALBUS L.) InŜynieria Rolnicza 6/6 Janusz Podleśny *, Stanisław Pietruszewski ** * Zakład Uprawy Roślin Pastewnych Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ** Katedra Fizyki

Bardziej szczegółowo

Wpływ biostymulacji światłem lasera na wartość siewną nasion i plon wybranych roślin uprawnych

Wpływ biostymulacji światłem lasera na wartość siewną nasion i plon wybranych roślin uprawnych NR 242 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2006 KRZYSZTOF KLIMONT Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Wpływ biostymulacji światłem

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

RÓWNOMIERNOŚĆ PODŁUŻNA WYSIEWU NASION PSZENICY SIEWNIKIEM Z REDLICAMI TALERZOWYMI

RÓWNOMIERNOŚĆ PODŁUŻNA WYSIEWU NASION PSZENICY SIEWNIKIEM Z REDLICAMI TALERZOWYMI Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 RÓWNOMIERNOŚĆ PODŁUŻNA WYSIEWU NASION PSZENICY SIEWNIKIEM Z REDLICAMI TALERZOWYMI Adam Józef Lipiński Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIESKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXV (4) SECTIO EE 2010 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, 20950 Lublin, email: marek.cwintal@up.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE I JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA KORZENI BURAKA CUKROWEGO W ZALEśNOŚCI OD STYMULACJI NASION

PLONOWANIE I JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA KORZENI BURAKA CUKROWEGO W ZALEśNOŚCI OD STYMULACJI NASION InŜynieria Rolnicza 6/2006 Wójcik Stanisława Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie PLONOWANIE I JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA KORZENI BURAKA CUKROWEGO W ZALEśNOŚCI OD STYMULACJI NASION

Bardziej szczegółowo

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające. - Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Bardziej szczegółowo

KIE KOWANIE NASION AMARANTUSA ODMIAN AZTEK I RAWA W RÓ NYCH TEMPERATURACH. Agata Dziwulska-Hunek, Krzysztof Kornarzy ski

KIE KOWANIE NASION AMARANTUSA ODMIAN AZTEK I RAWA W RÓ NYCH TEMPERATURACH. Agata Dziwulska-Hunek, Krzysztof Kornarzy ski Acta Sci. Pol., Technica Agraria 8(1-2) 2009, 3-10 KIE KOWANIE NASION AMARANTUSA ODMIAN AZTEK I RAWA W RÓ NYCH TEMPERATURACH Agata Dziwulska-Hunek, Krzysztof Kornarzy ski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

2 Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Roślin, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski

2 Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Roślin, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski Acta Agrophysica, 2007, 9(2), 517-524 WPŁYW STYMULACJI NASION ŚWIATŁEM LASERA NA INTENSYWNOŚĆ FOTOSYNTEZY I TRANSPIRACJI ORAZ PLONOWANIE KONICZYNY CZERWONEJ Mieczysław Wilczek 1, Gabriel Fordoński 2 1

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój, plonowanie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne kierunki użytkowania roślin motylkowatych drobnonasiennych

Alternatywne kierunki użytkowania roślin motylkowatych drobnonasiennych Rośliny motylkowate : Dostarczają paszy o wysokiej zawartości białka i innych składników pokarmowych Podnoszą żyzność gleby dzięki wiązaniu N z atmosfery (Rhisobium) i uruchamianiu trudno rozpuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych

Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych Ocena dostępności i jakości nasion warzyw z upraw ekologicznych Autorzy: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski dr Anna Szafirowska Opracowanie redakcyjne: dr Ludwika

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIKROFALOWEJ STYMULACJI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA NA WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN POTOMNYCH

WPŁYW MIKROFALOWEJ STYMULACJI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA NA WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN POTOMNYCH Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 WPŁYW MIKROFALOWEJ STYMULACJI SADZENIAKÓW ZIEMNIAKA NA WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN POTOMNYCH Tomasz Jakubowski Katedra Techniki Rolno-Spożywczej, Akademia Rolnicza w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nawożenia azotem przez odmianę pszenżyta ozimego Fidelio w zależności od gęstości siewu

Wykorzystanie nawożenia azotem przez odmianę pszenżyta ozimego Fidelio w zależności od gęstości siewu NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wykorzystanie nawożenia azotem przez

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2010 Raport

Bardziej szczegółowo

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, Lublin

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 15, Lublin Acta Agrophysica 211, 17(1), 27-217 WPŁYW PRZEDSIEWNEJ STYMULACJI LASEROWEJ NASION I DOKARMIANIA MIKROELEMENTAMI (B, Mo) NA PLONOWANIE NASIENNEJ, TETRAPLOIDALNEJ KONICZYNY CZERWONEJ W CZTEROLETNIM UśYTKOWANIU

Bardziej szczegółowo

Reakcja odmian gryki na długoterminowe przechowywanie w banku genów

Reakcja odmian gryki na długoterminowe przechowywanie w banku genów NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 MARIAN GÓRSKI Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Reakcja odmian gryki na długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO

WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2) 2006 WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO JERZY SZUKAŁA 1, AGNIESZKA MYSTEK 1, DANUTA KURASIAK-POPOWSKA

Bardziej szczegółowo

Technica Agraria 2(1) 2003, 3-12

Technica Agraria 2(1) 2003, 3-12 Technica Agraria 2(1) 3, 3-12 ZASTOSOWANIE MODELU ANALITYCZNEGO I SYMULACYJNEGO DO OPISU PROCESU KIEŁKOWANIA NASION GRYKI PODDANYCH PRZEDSIEWNEJ BIOSTYMULACJI POLEM ELEKTRYCZNYM I MAGNETYCZNYM Stanisław

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DESZCZOWANIA, SYSTEMÓW UPRAWY ROLI I POLIMERU NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION GROCHU

WPŁYW DESZCZOWANIA, SYSTEMÓW UPRAWY ROLI I POLIMERU NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION GROCHU FRAGM. AGRON. 28(1) 2011, 15 22 WPŁYW DESZCZOWANIA, SYSTEMÓW UPRAWY ROLI I POLIMERU NA PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ NASION GROCHU AGNIESZKA FALIGOWSKA, JERZY SZUKAŁA Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wpływ naświetlania laserem nasion na plon ziarna i wartość siewną ziarna jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)

Wpływ naświetlania laserem nasion na plon ziarna i wartość siewną ziarna jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 KRZYSZTOF KLIMONT Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików Wpływ naświetlania laserem

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STYMULACJI MAGNETYCZNEJ NASION NA WZROST I PLONOWANIE GROCHU SIEWNEGO UPRAWIANEGO PRZY RÓŻNEJ WILGOTNOŚCI GLEBY

WPŁYW STYMULACJI MAGNETYCZNEJ NASION NA WZROST I PLONOWANIE GROCHU SIEWNEGO UPRAWIANEGO PRZY RÓŻNEJ WILGOTNOŚCI GLEBY Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW STYMULACJI MAGNETYCZNEJ NASION NA WZROST I PLONOWANIE GROCHU SIEWNEGO UPRAWIANEGO PRZY RÓŻNEJ WILGOTNOŚCI GLEBY Janusz Podleśny Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010) Nano-Gro w badaniach rolniczych na kukurydzy (badania rejestracyjne, IUNG Puławy, 2010) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro dynamikę wschodów, plonowanie oraz zdrowotność kukurydzy.

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Danuta Leszczyńska, Jerzy Grabiński. Kiełkowanie zbóż w układach mieszanych aspekt allelopatyczny

ANNALES. Danuta Leszczyńska, Jerzy Grabiński. Kiełkowanie zbóż w układach mieszanych aspekt allelopatyczny ANNALES UNIVERSITATIS VOL. LIX, Nr 4 MARIAE LUBLIN * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 24 Zakład Uprawy Roślin Zbożowych IUNG ul. Czartoryskich 8, 24-1 Puławy, Poland Danuta Leszczyńska, Jerzy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŚWIATŁA LASERA NA WSKAŹNIKI JAKOŚCI TECHNOLOGICZNEJ DWÓCH ODMIAN PSZENICY OZIMEJ. Ewa Makarska

WPŁYW ŚWIATŁA LASERA NA WSKAŹNIKI JAKOŚCI TECHNOLOGICZNEJ DWÓCH ODMIAN PSZENICY OZIMEJ. Ewa Makarska Acta Agrophysica, 2009, 14(1), 137-144 WPŁYW ŚWIATŁA LASERA NA WSKAŹNIKI JAKOŚCI TECHNOLOGICZNEJ DWÓCH ODMIAN PSZENICY OZIMEJ Ewa Makarska Katedra Chemii, Pracownia Chemii ZbóŜ, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Badania biostymulacji laserem na wartość siewną nasion i plon roślin pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) i ogórka (Cucumis sativus L.

Badania biostymulacji laserem na wartość siewną nasion i plon roślin pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) i ogórka (Cucumis sativus L. NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 KRZYSZTOF KLIMONT Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików Badania biostymulacji laserem

Bardziej szczegółowo

NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005

NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 MAREK ĆWINTAL DOROTA KOŚCIELECKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ sposobu i ilości wysiewu nasion

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXII (1) SECTIO E 2007 Instytut Uprawy Nawoenia i Gleboznawstwa Pastwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ SIEWNA NASION ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO W ZALEŻNOŚCI OD DESZCZOWANIA I ZAPRAWIANIA NASION

JAKOŚĆ SIEWNA NASION ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO W ZALEŻNOŚCI OD DESZCZOWANIA I ZAPRAWIANIA NASION Fragm. Agron. 32(1) 2015, 10 16 JAKOŚĆ SIEWNA NASION ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO W ZALEŻNOŚCI OD DESZCZOWANIA I ZAPRAWIANIA NASION Agnieszka Faligowska 1, Katarzyna Panasiewicz 1, Grażyna Szymańska 1, Monika

Bardziej szczegółowo

Efektywno ekonomiczno-produkcyjna nawadniania i nawoenia mineralnego wybranych gatunków warzyw

Efektywno ekonomiczno-produkcyjna nawadniania i nawoenia mineralnego wybranych gatunków warzyw Cezary Podsiadło, Anna Jaroszewska, Emilia Rokosz Zakład Produkcji Rolinnej i Nawadniania Akademia Rolnicza w Szczecinie Efektywno ekonomiczno-produkcyjna nawadniania i nawoenia mineralnego wybranych gatunków

Bardziej szczegółowo

NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005

NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 MAREK ĆWINTAL DOROTA KOŚCIELECKA Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ sposobu i ilości wysiewu nasion

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ NAGOZIARNISTYCH I OPLEWIONYCH ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO I OWSA

ODDZIAŁYWANIE FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ NAGOZIARNISTYCH I OPLEWIONYCH ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO I OWSA Acta Agrophysica, 2006, 8(2), 501-508 ODDZIAŁYWANIE FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA PLONOWANIE ORAZ JAKOŚĆ NAGOZIARNISTYCH I OPLEWIONYCH ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO I OWSA Grzegorz Szumiło, Leszek Rachoń Katedra

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu NR 25 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach Dynamika wzrostu roślin pszenżyta

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW PRZYGOTOWANIA ZIARNA PSZENICY DO PRZEMIAŁU NA WILGOTNOŚĆ MĄKI

WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW PRZYGOTOWANIA ZIARNA PSZENICY DO PRZEMIAŁU NA WILGOTNOŚĆ MĄKI Acta Sci. Pol., Technica Agraria 10(1-2) 2011, 15-21 WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW PRZYGOTOWANIA ZIARNA PSZENICY DO PRZEMIAŁU NA WILGOTNOŚĆ MĄKI Mariusz Kania, Dariusz Andrejko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ogółem pastewne jadalne

ogółem pastewne jadalne Znaczenie roślin strączkowych w polskim rolnictwie Powierzchnia uprawy Powierzchnia zasiewów roślin strączkowych w Polsce w okresie ostatnich 25 lat ulegała dużym zmianom, największą powierzchnię, (ponad

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UPRAWY WSPÓŁRZĘDNEJ SOCZEWICY Z ROŚLINĄ PODPOROWĄ NA PLONOWANIE I CECHY ROŚLIN TEGO GATUNKU ISTOTNE PODCZAS ZBIORU KOMBAJNOWEGO

WPŁYW UPRAWY WSPÓŁRZĘDNEJ SOCZEWICY Z ROŚLINĄ PODPOROWĄ NA PLONOWANIE I CECHY ROŚLIN TEGO GATUNKU ISTOTNE PODCZAS ZBIORU KOMBAJNOWEGO Inżynieria Rolnicza 10(108)/2008 WPŁYW UPRAWY WSPÓŁRZĘDNEJ SOCZEWICY Z ROŚLINĄ PODPOROWĄ NA PLONOWANIE I CECHY ROŚLIN TEGO GATUNKU ISTOTNE PODCZAS ZBIORU KOMBAJNOWEGO Andrzej Żabiński Katedra Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wysokość plonu ziarna i zawartość białka ogółem pszenicy ozimej odmiany Almari

Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na wysokość plonu ziarna i zawartość białka ogółem pszenicy ozimej odmiany Almari NR 233 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 MARIA RALCEWICZ TOMASZ KNAPOWSKI Katedra Chemii Rolnej, Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE BOCZNIAKA PLEUROTUS PRECOCE (FR.) QUEL W ZALEŻNOŚCI OD MASY PODŁOŻA. Wstęp

PLONOWANIE BOCZNIAKA PLEUROTUS PRECOCE (FR.) QUEL W ZALEŻNOŚCI OD MASY PODŁOŻA. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (27) MIROSŁAWA ZIOMBRA, ALEKSANDRA CZERWIŃSKA, KINGA ŁAWICKA PLONOWANIE BOCZNIAKA PLEUROTUS PRECOCE (FR.) QUEL W ZALEŻNOŚCI OD MASY PODŁOŻA Z Katedry Warzywnictwa

Bardziej szczegółowo

Skierniewice Zakład Odmianoznawstwa Szkółkarstwa i Nasiennictwa Pracownia Nasiennictwa. Autor: dr Regina Janas

Skierniewice Zakład Odmianoznawstwa Szkółkarstwa i Nasiennictwa Pracownia Nasiennictwa. Autor: dr Regina Janas Janas R. 216. Doskonalenie ekologicznej produkcji ogrodniczej : Ocena fizjologicznych, biologicznych i fizycznych metod Zakład Odmianoznawstwa Szkółkarstwa i Nasiennictwa Pracownia Nasiennictwa OCENA FIZJOLOGICZNYCH,

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW GINIEGO JAKO METODA OKRELENIA WPŁYWU STYMULACJI NASION POLEM MAGNETYCZNYM NA MODUŁ SPRYSTOCI DBEŁ ZBÓ

PORÓWNANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW GINIEGO JAKO METODA OKRELENIA WPŁYWU STYMULACJI NASION POLEM MAGNETYCZNYM NA MODUŁ SPRYSTOCI DBEŁ ZBÓ Acta Sci. Pol., Technica Agraria 3(1-2) 2004, 105-110 PORÓWNANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW GINIEGO JAKO METODA OKRELENIA WPŁYWU STYMULACJI NASION POLEM MAGNETYCZNYM NA MODUŁ SPRYSTOCI DBEŁ ZBÓ Andrzej Bochniak, Mirosława

Bardziej szczegółowo

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych

Uprawa zbóŝ jarych. Wymagania wodne. Wymagania klimatyczne owsa. Wymagania glebowe. Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Uprawa zbóŝ jarych Porównanie plonów zbóŝ ozimych i jarych Wymagania wodne Owies>pszenica jara>pszenŝyto jare>jęczmień Wymagania klimatyczne owsa Owies jest zaliczany do roślin klimatu umiarkowanego i

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY NORMĄ WYSIEWU NASION A PLONEM ZIELA KARCZOCHA (CYNARA SCOLYMUS L.) * Wstęp. Materiał i metody

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY NORMĄ WYSIEWU NASION A PLONEM ZIELA KARCZOCHA (CYNARA SCOLYMUS L.) * Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (27) ANDRZEJ SAŁATA, HALINA BUCZKOWSKA ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY NORMĄ WYSIEWU NASION A PLONEM ZIELA KARCZOCHA (CYNARA SCOLYMUS L.) * Z Katedry Warzywnictwa i Roślin

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ZEWNĘTRZNEGO I KĄTA NATURALNEGO USYPU NASION ŁUBINU ODMIANY BAR I RADAMES

BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ZEWNĘTRZNEGO I KĄTA NATURALNEGO USYPU NASION ŁUBINU ODMIANY BAR I RADAMES Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ZEWNĘTRZNEGO I KĄTA NATURALNEGO USYPU NASION ŁUBINU ODMIANY BAR I RADAMES Bronisława Barbara Kram Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

Wpływ promieniowania optycznego na wzrost i rozwój wybranych odmian pietruszki korzeniowej mgr inż. Katarzyna Grabowska

Wpływ promieniowania optycznego na wzrost i rozwój wybranych odmian pietruszki korzeniowej mgr inż. Katarzyna Grabowska Wpływ promieniowania optycznego na wzrost i rozwój wybranych odmian pietruszki korzeniowej mgr inż. Katarzyna Grabowska Promotorzy: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. PWr, dr inż. Sylwia Olsztyńska

Bardziej szczegółowo

Ta uprawa się opłaca! Skąd wziąć nasiona soi?

Ta uprawa się opłaca! Skąd wziąć nasiona soi? .pl Ta uprawa się opłaca! Skąd wziąć nasiona soi? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 19 marca 2017 Coraz większe zainteresowanie konsumentów budzą produkty bez GMO. Aby zatem sprostać wymogom rynku,

Bardziej szczegółowo

Wpływ światła lasera na plon roślin i jakość nasion szarłatu krwistego (Amaranthus cruentus L.)

Wpływ światła lasera na plon roślin i jakość nasion szarłatu krwistego (Amaranthus cruentus L.) NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 KRZYSZTOF KLIMONT Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików Wpływ światła lasera na

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05 1/8 Wstępne opracowanie wyników plonu pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z doświadczeń polowych przeprowadzonych w sezonie wegetacyjnym 2009/2010 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ SIEWNA I WIGOR NASION ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY I SPOSOBU UPRAWY ROLI*

WARTOŚĆ SIEWNA I WIGOR NASION ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY I SPOSOBU UPRAWY ROLI* Fragm. Agron. 33(2) 2016, 55 62 WARTOŚĆ SIEWNA I WIGOR NASION ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ODMIANY I SPOSOBU UPRAWY ROLI* Katarzyna Panasiewicz 1, Wiesław Koziara, Jerzy Szukała Katedra Agronomii,

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRODUKCJA ROŚLINNA Technikum Rolnicze

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRODUKCJA ROŚLINNA Technikum Rolnicze WYMAGANIA EDUKACYJNE PRODUKCJA ROŚLINNA Technikum Rolnicze Klasa IV Opracowała: Ewelina Krystowczyk DZIAŁ: TRWAŁE UŻYTKI ROLNE korzysta z różnych źródeł wiedzy rolniczej zna: cechy wyróżniające TUZ, czynniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU CZYSZCZENIA NASION GORCZYCY. CZ. 2. ALGORYTMY PROCESU CZYSZCZENIA

ANALIZA PROCESU CZYSZCZENIA NASION GORCZYCY. CZ. 2. ALGORYTMY PROCESU CZYSZCZENIA Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 ANALIZA PROCESU CZYSZCZENIA NASION GORCZYCY. CZ. 2. ALGORYTMY PROCESU CZYSZCZENIA Zdzisław Kaliniewicz, Krzysztof Konrad Jadwisieńczak Katedra Maszyn Roboczych i Procesów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2011 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2011 Raport

Bardziej szczegółowo

Działania prowadzone w ramach zadania

Działania prowadzone w ramach zadania ZAD. 7.1 ANALIZA FUNKCJONOWANIA RYNKU NASIENNEGO ORAZ TWORZENIE SYSTEMÓW INFORMACJI WSPIERAJĄCYCH PODEJMOWANIE STRATEGICZNYCH DECYZJI W SEKTORZE HODOWLANO NASIENNYM ROŚLIN UPRAWNYCH. PW Ulepszanie Roślin

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BIOMASY ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) JAKO KOSUBSTRATU DO BIOGAZOWNI ROLNICZEJ *

PRODUKCJA BIOMASY ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) JAKO KOSUBSTRATU DO BIOGAZOWNI ROLNICZEJ * PRODUKCJA BIOMASY ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO (SIDA HERMAPHRODITA RUSBY) JAKO KOSUBSTRATU DO BIOGAZOWNI ROLNICZEJ * Jacek Kwiatkowski, Łukasz Graban, Waldemar Lajszner, Józef Tworkowski Katedra Hodowli Roślin

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW OCENY WARTOŚCI SIEWNEJ ZIARNA ZBÓŻ Z PLANTACJI NASIENNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH

ANALIZA WYNIKÓW OCENY WARTOŚCI SIEWNEJ ZIARNA ZBÓŻ Z PLANTACJI NASIENNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH Fragm. Agron. 30(2) 2013, 123 133 ANALIZA WYNIKÓW OCENY WARTOŚCI SIEWNEJ ZIARNA ZBÓŻ Z PLANTACJI NASIENNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2005 2010 Janusz Prusiński 1, Ewa Jendrzejczak 1, Karolina Barca

Bardziej szczegółowo

STANDARYZACJA BADAŃ WPŁYWU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA MATERIAŁY POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO Wiktor Pietrzyk

STANDARYZACJA BADAŃ WPŁYWU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA MATERIAŁY POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO Wiktor Pietrzyk Acta Agrophysica, 2006, 8(4), 915-921 STANDARYZACJA BADAŃ WPŁYWU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA MATERIAŁY POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO Wiktor Pietrzyk Katedra InŜynierii Komputerowej i Elektrycznej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU 1 WPROWADZENIE

OPIS PRODUKTU 1 WPROWADZENIE OPIS PRODUKTU 1 WPROWADZENIE Uprawa warzyw jest trudną sztuką I wymaga specjalistycznej wiedzy. W wyniku zapotrzebowania na coraz lepszą jakość, producenci warzyw i dostawcy rozsad wymagają coraz lepszej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW PRZYGOTOWANIA ZIARNA PSZENICY DO PRZEMIAŁU NA WILGOTNOŚĆ MĄKI

WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW PRZYGOTOWANIA ZIARNA PSZENICY DO PRZEMIAŁU NA WILGOTNOŚĆ MĄKI Acta Sci. Pol., Technica Agraria 9(3-4) 2010, 29-35 WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW PRZYGOTOWANIA ZIARNA PSZENICY DO PRZEMIAŁU NA WILGOTNOŚĆ MĄKI Mariusz Kania, Dariusz Andrejko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA METODYKI OCENY SIEWU ROZPROSZONEGO

KONCEPCJA METODYKI OCENY SIEWU ROZPROSZONEGO Inżynieria Rolnicza 2(120)/2010 KONCEPCJA METODYKI OCENY SIEWU ROZPROSZONEGO Adam J. Lipiński Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Streszczenie. W pracy

Bardziej szczegółowo

Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów

Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta z pszenicą ozimą w zależności od udziału komponentów NR 236 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 ANDRZEJ OLEKSY ALEKSANDER SZMIGIEL Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Akademia Rolnicza w Krakowie Wielkość i struktura plonu mieszanek pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady Owies Uprawa owsa od wielu lat systematycznie się zmniejszała. Obecnie obserwuje się nieznaczny jej wzrost. Wynika to z zainteresowania wykorzystaniem owsa na cele energetyczne i zwiększającego się pogłowia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WODY UZDATNIANEJ MAGNETYCZNIE NA KIEŁKOWANIE I WZROST SIEWEK ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (Lupinus angustifolius L.)

WPŁYW WODY UZDATNIANEJ MAGNETYCZNIE NA KIEŁKOWANIE I WZROST SIEWEK ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (Lupinus angustifolius L.) Acta Sci. Pol., Technica Agraria 11(1-2) 2012, 21-32 WPŁYW WODY UZDATNIANEJ MAGNETYCZNIE NA KIEŁKOWANIE I WZROST SIEWEK ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO (Lupinus angustifolius L.) Tomasz Stankiewicz 1, Kamila Kozak

Bardziej szczegółowo