Wymagania na ocenę śródroczną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania na ocenę śródroczną"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. PLASTYKA KLASA IV Wymagania na ocenę śródroczną wymienia przykłady otoczenia estetycznego i uzasadnia swój wybór, omawia rolę środków plastycznych zastosowanych w odtworzeniu fragmentu otoczenia na płaszczyźnie, stosuje różnorodne rodzaje linii i punktów w działaniach plastycznych z uwzglednieniem cech materiałów, przedmiotów, i zjawisk, wskazuje w fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je element plastyczne, rysuje kontur wskazanego przedmiotu zgodnie z podana instrukcją, określa rolę środków plastycznych, zastosowanych przez siebie w pracy plastycznej, wyjaśnia na podanych przykładach, czym się różnią ślady narzędzi na powierzchni gładkiej i porowatej oraz mokrej i śliskiej, wyjaśnia, w jaki sposób ukazać światłocień w rysunku, poszukuje w działaniach plastycznych zestawień kontrastowych w grupie barw czystych, uzyskuje zmierzony odcień w wyniku mieszania określonych barw, klasyfikuje daną barwę do odpowiedniego rodzaju barw złamanych, Omawia wpływ barw ciepłych i zimnych na samopoczucie człowieka, wymienia barwy zastosowane przez siebie w pracy malarskiej i odpowiednio klasyfikuje je do grupy barw zimnych lub ciepłych, wyraża w pracy plastycznej uczucia i nastrój za pomocą odpowiednio dobranych barw, bierze udział w szkolnych konkursach plastycznych, Ocena bardzo dobra posługuje się kontrastem w działaniach plastycznych, dobiera narzędzia i podłoża rysunkowe w zależności od charakteru i tematu pracy, wyjaśnia co to jest walor, tworzy plamy walorowe, głównie poprzez zagęszczanie linii krótkich, poprawnie przedstawia na rysunku cień przedmiotu w zależności od kierunku padania światła i odległości od źródła światła, opisuje sposoby otrzymywania odcieni barw pochodnych, wykorzystuje barwy w działaniach plastycznych, klasyfikuje daną barwę do odpowiedniego rodzaju barw czystych, dopełniających, dobiera barwy ciepłe i zimne stosownie do tematu pracy, wskazuje i opisuje element abecadła plastycznego w najbliższym otoczeniu, z uwzględnieniem kilku elementów języka plastyki, określa rolę plastyki w najbliższym otoczeniu, wymienia rodzaje i kierunki linii, wyjaśnia co to jest kontur, tłumaczy na czym polega kontrast w rysunku, omawia wybraną reprodukcje dzieła pod kątem zastosowanych zróżnicowań walorowych, tłumaczy, co to jest światłocień, określa, jaka jest rola światłocienia w rysunku, na podstawie obserwacji rysuje oświetlone, jednobarwne formy trójwymiarowe, wyjaśnia, co to są barwy czyste, wskazuje barwy czyste w najbliższym otoczeniu, wymienia pary barw dopełniających, podaje wszystkie poznane sposoby otrzymywania wybranych barw złamanych, określa daną barwę jako ciepłą lub zimną, wymienia barwy ciepłe i zimne, obrazu, rozróżnia podstawowe właściwości barw ciepłych i zimnych, wskazuje niektóre barwy ciepłe i zimne na wybranej reprodukcji

2 Ocena dostateczna (obejmuje wymagania na ocenę dopuszczająca) podejmuje próby różnicowania linii i punktów, przedstawia w pracy plastycznej fragment najbliższego otoczenia, z uwzględnieniem co najmniej jednego elementu języka plastyki, stosuje walor w działaniach plastycznych odpowiednio do tematu i charakteru pracy, podaje podstawowe przykłady zastosowania odmiennych rodzajów linii w rysunku, przedstawia w pracy plastycznej fragment najbliższego otoczenia, nazywa podstawowe narzędzia rysunkowe, stosuje w działaniach plastycznych różne narzędzia i podłoża rysunkowe, utrzymuje w ładzie swój warsztat pracy, rozpoznaje barwy podstawowe i pochodne, podaje sposoby otrzymywania poszczególnych barw pochodnych, wykonuje prace z zastosowaniem barw zbliżonych pod względem temperatury, uzyskuje kilka barw złamanych oraz powstałych ze zmieszania par barw dopełniających, stosuje niektóre barwy złamane i dopełniające w działaniach plastycznych, Ocena dopuszczająca z pomocą nauczyciela podejmuje próby różnicowania linii i punktów, przedstawia w pracy plastycznej fragment najbliższego otoczenia, z uwzględnieniem z jednym elementem języka plastyki, stosuje walor w działaniach plastycznych, nazywa kilka podstawowych narzędzi rysunkowych, podejmuje próby stosowania w działaniach plastycznych różne narzędzia i podłoży rysunkowych, z pomocą nauczyciela utrzymuje w ładzie swój warsztat pracy, rozpoznaje barwy podstawowe, z pomocą nauczyciela próbuje uzyskać poszczególne barwy pochodne, z pomocą nauczyciela podejmuje próby wykonania pracy z zastosowaniem barw zbliżonych pod względem temperatury, uzyskuje kilka barw złamanych, z pomocą nauczyciela stosuje niektóre barwy złamane i dopełniające w działaniach plastycznych. PLASTYKA KLASA IV Wymagania na ocenę roczną (z uwzględnieniem wymagań na oceną śródroczną) porównuje gamy barwne i tonacje dwóch wybranych reprodukcji dzieł malarskich, F. Goi, podaje przykłady różnych rodzajów gamy barwnej w najbliższym otoczeniu, określa gamę barwną i tonacje wybranych obrazów, stosuje w działaniach plastycznych gamę barwną i tonację, omawia na podstawie wykonanej pracy sposób malowania akwarelami, opisuje efekty wykorzystania określonego podłoża w technice pastelowej, omawia własną pracę wykonaną pastelami olejnymi pod kątem uzyskanych efektów plastycznych, wybiera ciekawy fragment otoczenia do przedstawienia na rysunku, określa rolę środków plastycznych zastosowanych przez siebie w pracy plastycznej, wyjaśnia, czemu służy stosowanie technik mieszanych w działaniach plastycznych, wybiera dana technikę mieszaną dla najlepszego wyrażenia tematu pracy i analizuje ją pod katem uzyskanych efektów plastycznych na podstawie wykonanej kompozycji, eksperymentuje z łączeniem różnych technik w celu uzyskania nowych rozwiązań plastycznych, opisuje kolejne etapy pracy podczas tworzenia kolażu, tłumaczy na czym polega wykonanie fotokolażu, bierze udział w szkolnych konkursach plastycznych,

3 Ocena bardzo dobra wskazuje kolor lokalny na reprodukcji Parasol, poprawnie wykorzystuje narzędzia i podłoża typowe dla techniki akwarelowej, wyjaśnia znaczenie podłoża w malarstwie, poprawnie stosuje w działaniach plastycznych narzędzia i podłoża typowe dla techniki temperowej i plakatowej, tłumaczy, do jakiego rodzaju farb należy tempera i plakatówka, określa, czym charakteryzują się farby plakatowe i temperowe, na podstawie prac wykonanych farbami plakatowymi lub temperowymi porównuje sposoby malowania w obu technikach, wyjaśnia co to jest ikona, poprawnie stosuje narzędzia i podłoża w technice pasteli olejnych, uwzględnia w pracy rysunkowej fakturę i światłocień, opisuje kolejne etapy pracy podczas działań w technice wydrapywanki, określa, co decyduje o wyborze materiałów do wykonania kolażu, wykonuje prace w technice kolażu z materiałów odpowiednio dobranych do tematu, tłumaczy, co to jest gama barwna, podaje rodzaje gamy barwnej, wyjaśnia, co to jest kolor lokalny wskazuje kilka przykładów w najbliższym otoczeniu, określa, co to jest tonacja, tłumaczy czym jest technika malarska, wymienia typowe narzędzia i podłoża wykorzystywane w technice akwarelowej, wyjaśnia, co to jest pigment, określa funkcję typowych narzędzi używanych w technice akwarelowej, wymienia typowe podłoża i narzędzia stosowanych w technice plakatowej i temperowej, wyjaśnia, co to jest farba kryjąca, omawia funkcję typowych narzędzi stosowanych w technice plakatowej i temperowej, wymienia typowe narzędzia i podłoża stosowane w technice pastelowej, podaje rodzaje pasteli, określa, w jaki sposób zabezpiecza się prace wykonane techniką pastelową, wymienia sposoby nanoszenia pasteli na podłoże, wykorzystuje zdobyte wiadomości na temat barw, aktywnie współpracuje w grupie, wymienia rodzaje technik mieszanych, określa, na czym polegają wybrane techniki mieszane, wykonuje prace w technice mieszanej (farby wodne i pastele) wyjaśnia, co to jest sgrafitto, wyjaśnia, co to jest kolaż, wymienia niektóre materiały stosowane w kolażu, omawia, w jaki sposób tworzy się kolaż, Ocena dostateczna stosuje wąską i szeroką gamę barwną w działaniach plastycznych, podejmuje próbę wykonania pracy na dowolny temat z zastosowaniem techniki akwarelowej, maluje prace w technice akwarelowej z zastosowaniem wąskiej gamy barwnej, wykonuje prace malarską w szerokiej gamie barwnej z zastosowaniem techniki plakatowej lub temperowej, wykonuje pracę w technice pasteli olejnych, wykonuje szkic z zastosowaniem podanych środków wyrazu, wykonuje rysunek z wykorzystaniem zdobytej wiedzy na temat terminów: linia, kontur, kontrast, barwa, dostrzega wpływ faktury powierzchni malarskiej na efekt końcowy, wyjaśnia co to są techniki mieszane, stosuje technikę wydrapywanki, wykonuje prace w technice kolażu z wykorzystaniem dowolnych materiałów, Ocena dopuszczająca z pomocą nauczyciela stosuje wąską i szeroką gamę barwną w działaniach plastycznych, z pomocą podejmuje próbę wykonania pracy na dowolny temat z zastosowaniem techniki akwarelowej, stara się wykonać pracę malarską w szerokiej gamie barwnej z zastosowaniem techniki plakatowej lub temperowej, z pomocą nauczyciela wykonuje pracę w technice pasteli olejnych, wykonuje szkic z zastosowaniem podanych rysunkowy do pracy, wykonuje pracę z wykorzystaniem faktury, podejmuje próby wykonania pracy w technice wydrapywanki, podejmuje próby wykonania pracy w technice w technice kolażu.

4 PLASTYKA KLASA V Wymagania na ocenę śródroczną omawia różnice w fakturach uzyskanych w różnego typu działaniach plastycznych, realizuje pracę na zadany temat z wykorzystaniem poznanych sposobów uzyskiwania rozmaitych faktur na płaszczyźnie, wykorzystuje formę jako środek wyrazu plastycznego w działaniach twórczych, twórczo wykorzystuje kompozycje centralną w działaniach plastycznych, wyjaśnia funkcje formy w sztuce, wyjaśnia, co to jest akcent plastyczny, omawia przykłady kompozycji centralnej w przyrodzie, przedstawia rolę kompozycji jako środka wyrazu plastycznego, porównuje znaczenie terminu kompozycja w plastyce i muzyce, twórczo stosuje kompozycję symetryczną i asymetryczną w działaniach plastycznych, przedstawia na płaszczyźnie kompozycję otwartą złożoną z kilku powtarzających się elementów, twórczo wykorzystuje różnorodne techniki i środki wyrazu do tworzenia kompozycji statycznej i dynamicznej, wskazuje przykłady kompozycji rytmicznej w wybranych dziełach, przedstawia perspektywę rzędową w pracach plastycznych o zróżnicowanej gamie barwnej, wyjaśnia, na czym polega układ pasowy, porównuje reprodukcje malowideł sztuki prehistorycznej i starożytnego Egiptu pod kątem zastosowanej perspektywy, wyjaśnia pochodzenie nazwy perspektywa kulisowa, omawia poszczególne plany w obrazie List miłosny Jana Vermeera tworzące perspektywę kulisową, twórczo stosuje perspektywę kulisową w działaniach plastycznych, dokonuje analizy reprodukcji wybranych dzieł pod kątem zastosowanej perspektywy kulisowej, określa rodzaj perspektywy zbieżnej w wybranych reprodukcjach dzieł, bierze udział w szkolnych konkursach plastycznych, Ocena bardzo dobra wymienia rodzaje faktury w dziełach różnych dyscyplin plastycznych opisuje sposoby przedstawiania faktury w rysunku i w malarstwie, wymienia podstawowe rodzaje form występujących w otoczeniu człowieka, tłumaczy, czym różni się forma przestrzenna od rzeźby, stosuje akcent plastyczny, odróżnia dobrą kompozycje od złej, wymienia cechy kompozycji otwartej i zamkniętej, wykonuje pracę, w której stosuje kompozycję zamkniętą, wskazuje przykłady kompozycji otwartej i zamkniętej w najbliższym otoczeniu, wykonuje na płaszczyźnie kompozycję dynamiczną z zastosowaniem wybranej techniki plastycznej, wymienia różne rodzaje rytmów i wyjaśnia, jakie elementy mogą je tworzyć, realizuje pracę na zadany temat z zastosowaniem kompozycji rytmicznej, z uwzględnieniem dowolnego rodzaju rytmu, wyjaśnia termin perspektywa, określa rolę perspektywy w dziele plastycznym, wskazuje na reprodukcjach wybranych dzieł perspektywę rzędową, Wyjaśnia termin faktura, wymienia na podstawie obserwacji rodzaje powierzchni występujących w przyrodzie, określa rodzaje różnych powierzchni na przykładach z najbliższego otoczenia, podaje poznane przykłady otrzymywania faktury w działaniach plastycznych, wyjaśnia termin forma, tłumaczy wyjaśnia termin kompozycja, wskazuje przykłady kompozycji centralnej w najbliższym otoczeniu, wymienia zasady tworzenia kompozycji centralnej, podaje zasady harmonijnej kompozycji, wymienia niektóre cechy kompozycji symetrycznej i asymetrycznej, wskazuje przykłady kompozycji symetrycznej w najbliższym otoczeniu, rozpoznaje układy symetryczne i asymetryczne na płaszczyźnie

5 oraz w przestrzeni, omawia cechy kompozycji statycznej i dynamicznej, podaje przykłady kompozycji statycznej i dynamicznej w najbliższym otoczeniu, wymienia elementy i układy tworzące kompozycję dynamiczną i statyczną, wskazuje przykłady kompozycji statycznej i dynamicznej w reprodukcjach wybranych dzieł, wskazuje układy rytmiczne w najbliższym otoczeniu, wykonuje kompozycję rytmiczną poprzez odbijanie wzoru z szablonu, wyjaśnia, czym się charakteryzuje kompozycja rytmiczna, omawia, na czym polega stosowanie perspektywy, definiuje perspektywę rzędową wymienia cechy perspektywy kulisowej, podaje przykłady perspektywy kulisowej zaczerpnięte z najbliższego otoczenia, określa tonację obrazu List miłosny Jana Vermeera, Ocena dostateczna (obejmuje wymagania na ocenę dopuszczającą) uzyskuje w pracy fakturę poprzez odciśnięcie przedmiotu lub zastosowanie frotażu, przedstawia przykłady faktury w rysunku i w malarstwie, wyodrębnia i określa kształty przedmiotów z najbliższego otoczenia, zaznacza w dziełach plastycznych kształty przedmiotów o prostej budowie, potrafi wskazać, jaka jest różnica między formą płaską a przestrzenną, wykorzystuje wybrane formy w działaniach plastycznych, wykorzystuje zasady tworzenia kompozycji centralnej w działaniach plastycznych, stosuje metodę odbijania elementów przy tworzeniu kompozycji symetrycznej, podejmuje próbę tworzenia kompozycji symetrycznej i asymetrycznej za pomocą poznanych środków wyrazu, przedstawia na płaszczyźnie scenę rodzajową z zastosowaniem kompozycji statycznej, tworzy na płaszczyźnie układy z zastosowaniem kompozycji rytmicznej, przedstawia na płaszczyźnie kompozycję z zastosowaniem perspektywy rzędowej, przedstawia na płaszczyźnie kilkuelementową kompozycję z zastosowaniem perspektywy kulisowej, Ocena dopuszczająca z pomocą nauczyciela uzyskuje w pracy fakturę poprzez odciśnięcie przedmiotu lub zastosowanie frotażu, z pomocą wyodrębnia i określa kształty przedmiotów z najbliższego otoczenia, potrafi wskazać formę płaską i przestrzenną, z pomocą wykorzystuje wybrane formy w działaniach plastycznych, z pomocą nauczyciela wykorzystuje zasady tworzenia kompozycji centralnej w działaniach plastycznych, podejmuje próby stosowania metody odbijania elementów przy tworzeniu kompozycji symetrycznej, podejmuje próbę tworzenia kompozycji symetrycznej i asymetrycznej, z pomocą nauczyciela przedstawia na płaszczyźnie scenę rodzajową z zastosowaniem kompozycji statycznej, tworzy na płaszczyźnie układy z zastosowaniem kompozycji rytmicznej, z pomocą nauczyciela przedstawia na płaszczyźnie kompozycję z zastosowaniem perspektywy rzędowej, z pomocą nauczyciela przedstawia na płaszczyźnie kilkuelementową kompozycję z zastosowaniem perspektywy kulisowej, PLASTYKA KLASA V Wymagania na ocenę roczną (z uwzględnieniem wymagań na oceną śródroczną) twórczo stosuje w działaniach plastycznych różne rodzaje perspektywy zbieżnej, stosuje zasady tworzenia perspektywy powietrznej i malarskiej, poprawnie ocenia temperaturę poszczególnych barw względem innych, znajdujących się w ich sąsiedztwie, analizuje pracę własną i innych osób pod kątem zastosowanej perspektywy, wyjaśnia różnice między

6 rodzajami perspektywy zastosowanymi w pracach koleżanek i kolegów, porównuje wybrane dzieła pod kątem form i funkcji, wyjaśnia, w jaki sposób różnicuje się fakturę, określa sposób przedstawiania przestrzeni oraz rodzaje faktury w rysunku na podstawie wybranych reprodukcji, świadomie i ekspresyjnie posługuje się w rysunku linią, plamą walorową i światłocieniem, wybiera ciekawy kadr otoczenia, stosuje różne techniki malarskie, kompozycje i zestawy barw w działaniach plastycznych, porównuje dzieła reprezentujące różne rodzaje malarstwa pod kątem zastosowanych środków wyrazu plastycznego, aktywnie i twórczo uczestniczy w lekcji, dokonuje analizy oglądanych dzieł sztuki, stosując, poznane na lekcjach terminy plastyczne, bierze udział w szkolnych konkursach plastycznych, Ocena bardzo dobra zna rodzaje perspektywy zbieżnej, stosuje zasady tworzenia perspektywy zbieżnej w działaniach plastycznych, wie jaka jest rola perspektywy zbieżnej w dziele sztuki, wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy zbieżnej, tłumaczy, na czym polega przedstawiona perspektywa, dobiera rodzaj perspektywy do tematu pracy, określa formy, funkcje i cele dzieł sztuki na podanych przez nauczyciela przykładach, omawia funkcje szkicu, przedstawia światłocień w rysunku, właściwie dobiera narzędzia rysunkowe do zadanego tematu, uwzględnia w pracy rysunkowej fakturę i światłocień, wyjaśnia, wymienia rodzaje malarstwa, czym się różni malarstwo realistyczne od abstrakcyjnego, rozpoznaje na przykładowych reprodukcjach dzieł wybrane rodzaje malarstwa, omawia rodzaje malarstwa na przykładach reprodukcji obrazów zamieszczonych w podręczniku, wyjaśnia terminy poznane na lekcji, wymienia miejsca z bliskiego otoczenia, w których można oglądać dzieła sztuki, podaje główne elementy perspektywy zbieżnej, wymienia rodzaje perspektywy zbieżnej, podaje cechy perspektywy powietrznej i malarskiej, wymienia barwy, które tworzą pierwszy plan oraz plany dalsze w perspektywie malarskiej, wyjaśnia, na czym polega stosowanie perspektywy powietrznej i malarskiej, wymienia poznane rodzaje perspektywy, podaje najważniejsze cechy przedstawionej perspektywy, omawia funkcje rysunku, podaje elementy abecadła plastycznego wykorzystywane w rysunku, kadruje fragment otoczenia zawierający co najmniej dwa elementy, wykonuje szkic fragmentu otoczenia z zastosowaniem wybranych środków wyrazu charakterystycznych dla rysunku, wyjaśnia, czym jest malarstwo, stosuje poznane narzędzia malarskie, omawia rodzaje malarstwa, wskazuje miejsca w swojej okolicy, w których można zobaczyć dzieła sztuki, wymienia kilka dzieł sztuki spośród obejrzanych na wycieczce, Ocena dostateczna (obejmuje wymagania na ocenę dopuszczającą) próbuje przedstawić na płaszczyźnie trójwymiarowy przedmiot o prostej budowie z zastosowaniem perspektywy zbieżnej, dopasowuje kolory pod względem ich temperatury, podejmuje próby tworzenia na płaszczyźnie perspektywy powietrznej lub malarskiej za pomocą odpowiednio dobranych barw, wykonuje pracę z zastosowaniem wybranej perspektywy, tworzy klasową galerię prac uczniów, wyjaśnia, czym się charakteryzuje rysunek jako dziedzina sztuki, samodzielnie organizuje warsztat pracy, wymienia narzędzia rysunkowe, wykonuje rysunek z zastosowaniem wybranych środków wyrazu, rozpoznaje rysunek wśród dzieł innych dziedzin sztuki, wykonuje pracę malarską o charakterze realistycznym, odróżnia obraz realistyczny od dzieła abstrakcyjnego, podaje zasady zachowania się w muzeum,

7 Ocena dopuszczająca z pomocą nauczyciela próbuje przedstawić na płaszczyźnie trójwymiarowy przedmiot o prostej budowie z zastosowaniem perspektywy zbieżnej, z pomocą nauczyciela podejmuje próby tworzenia na płaszczyźnie perspektywy powietrznej lub malarskiej za pomocą odpowiednio dobranych barw, stara się wykonać pracę z zastosowaniem wybranej perspektywy, bierze udział w tworzeniu klasowej galerii prac uczniów, potrafi wyróżnić rysunek wśród innych technik plastycznych, z pomocą organizuje warsztat pracy, wymienia kilka narzędzi rysunkowych, wykonuje rysunek, rozpoznaje rysunek wśród dzieł innych dziedzin sztuki, z pomocą nauczyciela wykonuje pracę malarską o charakterze realistycznym, z pomocą nauczyciela odróżnia obraz realistyczny od dzieła abstrakcyjnego, wymienia kilka zasad zachowania się w muzeum,

Klasa IV Wymagania edukacyjne

Klasa IV Wymagania edukacyjne Zagadnienia plastyczne Co widzimy i jak to pokazać? Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Klasa IV Wymagania edukacyjne - wskazuje i opisuje elementy abecadła - wskazuje na fotografiach i reprodukcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 I okres roku szkolnego 2015/2016 temat lekcji Podstawowe Ocena dopuszczająca i dostateczna Ponadpodstawowe Ocena dobra i bardzo dobra Co widzimy i jak to pokazać?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne plastyka / kl. IV

Wymagania edukacyjne plastyka / kl. IV 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? 3. i 4. Linia i punkt 5. Narzędzia i podłoża rysunkowe 6. Plama walorowa 7., 8. i 9. Światłocień - wskazuje i opisuje elementy abecadła plastycznego w najbliższym otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę bardzo dobrą wskazuje i opisuje formie abecadła plastycznego: linia, perspektywa

Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę bardzo dobrą wskazuje i opisuje formie abecadła plastycznego: linia, perspektywa Plastyka Temat / wymagania Co widzimy i jak to pokazać? Linia i punkt Narzędzia i podłoża rysunkowe klasa IV dopuszczającą dostateczną. dobrą. bardzo dobrą. 2 3 4 5 6 - wskazuje elementy - określa rolę

Bardziej szczegółowo

Wymagania. wskazuje na fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je elementy plastyczne wyjaśnia pojęcie planu w pracy plastycznej

Wymagania. wskazuje na fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je elementy plastyczne wyjaśnia pojęcie planu w pracy plastycznej PLASTYKA -SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE STAWIANE UCZNIOM W KL IV Wymagania Co widzimy i jak to pokazać? wymienia elementy wskazuje i opisuje języka plastyki elementy abecadła tworzące abecadło plastycznego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV Wymagania 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? - terminy plastyczne w formie abecadła plastycznego: linia, kontur, plama, walor, światłocień,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy IV 1. Kryteria ocen z plastyki. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: indywidualny wkład pracy potrzebny

Bardziej szczegółowo

wymienia rodzaje faktury występujące w dziełach różnych dyscyplin plastycznych

wymienia rodzaje faktury występujące w dziełach różnych dyscyplin plastycznych PLASTYKA -SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE STAWIANE UCZNIOM W KL V Zagadnienia Dopuszczający Wymagania dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Faktura zna pojęcie faktury wymienia na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości. Podczas wystawiania

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe ponadpodstawowe Uczeń:

Wymagania podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: edukacyjne plastyka / kl. V 1. Co wiemy o sztuce? Czego się dowiemy? - wymienia pojęcia poznane w - wskazuje w dziełach sztuki klasie 4 zastosowane środki wyrazu - objaśnia pojęcie stylu 2. Faktura - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV

Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV Numer ponad 1. Co widzimy i jak to pokazać? 2. ABC sztuki 3. i 4. Linia i punkt 1 - termin język plastyki oraz terminy plastyczne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS / 04. 1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS / 04. 1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia, PLASTYKA KLASA V KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS-5002-66/ 04 I wiedzy każdego ucznia. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę na przede wszystkim na: 1) poziom uzdolnień i predyspozycji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 5. I okres roku szkolnego 2015/2016

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 5. I okres roku szkolnego 2015/2016 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 5 Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV

Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV Numer 1. Co widzimy i jak to pokazać? 2. ABC sztuki 3. i 4. Linia i punkt 1 - termin język plastyki orazpodstawowe terminy plastyczne w formie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedmiot: plastyka Klasa: 4 Rok szkolny: 2017/18 Nauczyciel: Marek Lebdowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu Temat 1. Co widzimy

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS /04

PLASTYKA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS /04 PLASTYKA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS- 5002-66/04 KLASA IV I Ocena wiedzy każdego ucznia. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę na przede wszystkim na: 1) poziom uzdolnień

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV Numer Klasa IV 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? 2 - podręcznik Do dzieła!, s. 6 7 - blok rysunkowy, tekturę, farby plakatowe, pędzel,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY IV : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra i celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY IV Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV

Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV Numer ponad 1. Co widzimy i jak to pokazać? 2. ABC sztuki 3. i 4. Linia i punkt 1 - terminy plastyczne w formie abecadła plastycznego:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z plastyki dla klasy czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z plastyki dla klasy czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z plastyki dla klasy czwartej OCENY CELUJĄCA Elementy., - wyjaśnia czemu służy, - wskazuje na obrazie, przykłady otoczenia estetycznego i uzasadnia swój wybór

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ w klasie V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ w klasie V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ w klasie V Uczeń jest przygotowany do lekcji, gdy posiada: podręcznik, oraz materiały potrzebne do wykonania pracy plastycznej. W każdym

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa V

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa V Numer i temat lekcji 1. Co wiemy o sztuce? Czego się dowiemy? Liczba godzin Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa V Treści nauczania Wymagania Odniesienia do podstawowe ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę śródroczną

Wymagania na ocenę śródroczną Plastyka Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną ujawnia kreatywność i dużą biegłość w posługiwaniu się poszczególnymi środkami wyrazu podczas przedstawiania w pracy fragmentu najbliższego otoczenia, omawia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 5 Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości. Podczas wystawiania

Bardziej szczegółowo

Plastyka klasa 4 OCENA CELUJĄCA: LINIA I PUNKT uczeń wskazuje i opisuje elementy abecadła plastycznego w

Plastyka klasa 4 OCENA CELUJĄCA: LINIA I PUNKT uczeń wskazuje i opisuje elementy abecadła plastycznego w Plastyka klasa 4 Uczeń powinien opanować i wykorzystać w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności. Bierze czynny udział w dyskusjach na temat sztuki i uzasadnia swoje zdanie.

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA - KLASY IV -VI

PLASTYKA - KLASY IV -VI PLASTYKA - KLASY IV -VI Szczegółowe wymagania podstawowe i ponadpodstawowe programowe z plastyki dostępne są w bibliotece szkolnej, u nauczyciela -przedmiotowca, na szkolnej witrynie http://www.sp13.rybnik.pl/

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedmiot: PLASTYKA Klasa: 5 Rok szkolny: 2017/18 Nauczyciel: Marek Lebdowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu Wymagania Numer i temat

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV Opracowanie: Andrzej Murzydło 1) Na ocenę dopuszczającą z plastyki, uczeń: wymienia miejsca, w których można zobaczyć dzieła

Bardziej szczegółowo

Plastyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - w klasie IV

Plastyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - w klasie IV Plastyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - w klasie IV Niedostateczny otrzymuje uczeń, który : nie opanował podstawowych wiadomości z zakresu przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i nagminnie

Bardziej szczegółowo

2,3 Kompozycja otwarta i zamknięta. Akwarium. podręcznik Do dzieła!, s

2,3 Kompozycja otwarta i zamknięta. Akwarium. podręcznik Do dzieła!, s 1 Lekcja organizacyjna. Formy i kształty- praca z wyobraźni - wyodrębnia kształt przedmiotu i otacza konturem(2) - tworzy prostą pracę plastyczną z zastosowaniem zasad kompozycji(3) - podejmuje próby różnicowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE IV Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz kultury, tłumaczy zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA TEMAT WYMAGANIA NA OCENY 1 Lekcja organizacyjna. - wyodrębnia kształt przedmiotu i otacza konturem(2) - tworzy prostą pracę plastyczną z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY V : oceny dopuszczająca i dostateczna ponad: oceny dobra, bardzo dobra i celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY V Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Plastyka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Plastyka SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Plastyka 1 SPIS TREŚCI SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania wiadomości i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA, KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA, KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA, KLASY IV Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: a) prace plastyczne wykonane za pomocą różnych technik i materiałów plastycznych, b) wypowiedzi ustne lub pisemne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki w Szkole Podstawowej w Miękini

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki w Szkole Podstawowej w Miękini Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki w Szkole Podstawowej w Miękini Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU PLASTYKA KL. IV i V. Klasa IV

PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU PLASTYKA KL. IV i V. Klasa IV PLAN WYNIKOWY DO PRZEDMIOTU PLASTYKA KL. IV i V Numer Klasa IV 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? 2 - podręcznik Do dzieła!, s. 8 9 - blok rysunkowy, tekturę, farby plakatowe, pędzel, ołówek, nożyczki,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka dla klasy 4 szkoły podstawowej Temat Ocena dopuszczająca 1. Co to jest sztuka? wymienia miejsca, w których można zobaczyć dzieła wskazane ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE V

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE V KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE V Zagadnienia wiodące Zagadnienia szczegółowe Procedury osiągania celów Założone osiągnięcia ucznia Odniesienia do podstawy programowej podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: ABECADŁO

Bardziej szczegółowo

b) za przedstawioną do oceny pracę lekcyjną ocena nie niższa niż 3 (wykluczona ocena niedostateczna i dopuszczająca)

b) za przedstawioną do oceny pracę lekcyjną ocena nie niższa niż 3 (wykluczona ocena niedostateczna i dopuszczająca) PLASTYKA klasa 4: wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania: nauczyciel mgr Joanna Dywan Przedmiotowy system oceniania Podczas oceniania każdorazowo szczególną uwagę przywiązuje się do zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu.

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach IV-VI: Prace plastyczne(malarskie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki

Wymagania edukacyjne z plastyki Wymagania edukacyjne z plastyki WYMAGANIA PODSTAWOWE (dop., dst.) - wskazuje i opisuje elementy abecadła plastycznego w najbliższym otoczeniu - przedstawia w pracy plastycznej fragment najbliższego otoczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - plastyka klasa 5

ZASADY OCENIANIA - plastyka klasa 5 I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH ZASADY OCENIANIA - plastyka klasa 5 1. Podczas wystawiania ocen z przedmiotu plastyka, nauczyciel zwraca uwagę przede wszystkim na indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI. Podręcznik dla klas IV, V, VI, VII do plastyki Do dzieła! Jadwiga Lukas, Krystyna Onak,

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI. Podręcznik dla klas IV, V, VI, VII do plastyki Do dzieła! Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu. Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach

Bardziej szczegółowo

PSO (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) z plastyki do programu nauczania Do dzieła! kl 4

PSO (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) z plastyki do programu nauczania Do dzieła! kl 4 PSO (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) z plastyki do programu nauczania Do dzieła! kl temat podstawowe Na oceny ponadpodstawowe 1. i 2. - wskazuje i opisuje elementy abecadła plastycznego w najbliższym otoczeniu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Wymagania 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? - terminy plastyczne w formie abecadła plastycznego: linia, kontur, plama, walor, światłocień, barwa,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE PLASTYKA KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE PLASTYKA KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE PLASTYKA KLASA IV WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE: Wymagania na ocenę dopuszczającą: uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV

Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV Wymagania ponad 1. - wskazuje i opisuje elementy abecadła - wskazuje na fotografiach i Co widzimy i jak plastycznego w najbliższym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIAOCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA. dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIAOCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA. dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIAOCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy IV Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego iosobowościowegoucznia. 1. Kryteria ocen z plastyki.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV Wymagania konieczne Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dopuszczającą. Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KL. 4 SP PLASTYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KL. 4 SP PLASTYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE W KL. 4 SP PLASTYKA Numer i temat lekcji Liczba godzin Środki dydaktyczne Treści nauczania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienia do podstawy programowej Uczeń: Klasa IV

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim KLASA IV Przy wystawianiu ocen z przedmiotu plastyka bardzo ważnym elementem składowym oceny jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASA V SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASA V SP Nr Temat niedostateczna 1 Lekcja organizacyjna. Informacja o wymaganiach edukacyjnych. Bezpieczeństwo podczas lekcji plastyki. 2 Świat w kolorze przypomnienie wiadomości o barwie. Wykonanie pracy poprzez

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 5 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 5 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 5 szkoły podstawowej Temat 1. Dowiadujemy się, czym jest bryła 2. Tworzymy niezwykłą bryłę - Moja ulica Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z PLASTYKI w klasie 4 Szkoły Podstawowej str. 1 W klasie IV uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA. dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA. dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne formułowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI KLASY 4-7

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI KLASY 4-7 Stopień dopuszczający WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI KLASY 4-7 Przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności wymienionych w programie nauczania dla przedmiotu plastyka stanowi podstawę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka dostosowane do podręcznika Do dzieła

Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka dostosowane do podręcznika Do dzieła Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka dostosowane do podręcznika Do dzieła Wydawnictwo Nowa Era na podstawie materiałów zamieszczonych na portalu Nowa Era autorstwa Jadwigi Lukas, Krystyny Onak, Marty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie V

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie V Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie V Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka dla klasy VII szkoły podstawowej, Nowa Era Do dzieła

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka dla klasy VII szkoły podstawowej, Nowa Era Do dzieła Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka dla klasy VII szkoły podstawowej, Nowa Era Do dzieła Wymagania konieczne ocenę dopuszczającą. Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl.5 1)Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował zakresu wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASA IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASA IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASA IV VI Przedmiotowy system oceniania ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA PLASTYKA KLASY IV VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA PLASTYKA KLASY IV VI mgr Anna Wiktorowicz nauczyciel plastyki WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA PLASTYKA KLASY IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA im. Jana Kasprowicza w Klikuszowej I. Dokumenty określające sposoby oceniania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału-treści programowe plastyka klasa IV-VI : Do dzieła

Rozkład materiału-treści programowe plastyka klasa IV-VI : Do dzieła Rozkład materiału-treści programowe plastyka klasa IV-VI : Do dzieła Numer Klasa IV 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? 2 - podręcznik Do dzieła!, s. 8 9 - blok rysunkowy, tekturę, farby plakatowe, pędzel,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA Temat lekcji Światło i cień. 1. Światłocień w malarstwie ćwiczenie rysunkowe. 2. Budowa bryły światłem i cieniem. Wymagania programowe podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PLASTYKI W KLASIE VII wymagania dopuszczającą Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA KL.VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA KL.VII WYMAGANIA EDUKACYJNE PLASTYKA KL.VII Wymagania konieczne dopuszczającą. Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz kultury, tłumaczy zasady zachowania się w muzeum, wskazuje zabytki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Numer Klasa IV 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? 2 - podręcznik Do dzieła!, s. 8 9 - blok rysunkowy, tekturę, farby plakatowe, pędzel, ołówek,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z PLASTYKI

WYMAGANIA Z PLASTYKI WYMAGANIA Z PLASTYKI 1 Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Numer Klasa IV 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? 2 - podręcznik Do dzieła!, s. 8 9 - blok rysunkowy, tekturę, farby plakatowe,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasy IV VI

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasy IV VI Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasy IV VI Numer Klasa IV 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? 2 - podręcznik Do dzieła!, s. 8 9 - blok rysunkowy, tekturę, farby plakatowe, pędzel,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI.

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zestaw wymagań z przedmiotu plastyka w klasie VI

Zestaw wymagań z przedmiotu plastyka w klasie VI Zestaw wymagań z przedmiotu plastyka w klasie VI Lp. Ocena Wiadomości i umiejętności. 1. Celująca Ogólne, zauważalne zainteresowanie sztukami plastycznymi ( np. kolekcjonowanie książek o sztuce, reprodukcji,

Bardziej szczegółowo

uczeń spełnia kryteria wymagane na ocenę bardzo dobrą w danej klasie.

uczeń spełnia kryteria wymagane na ocenę bardzo dobrą w danej klasie. Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV OCENA CELUJĄCA bierze udział w konkursach plastycznych szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich. uczeń potrafi dokonać podziału barw na podstawowe i pochodne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! dla klasy VI Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! dla klasy VI Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne. klasa IV

Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne. klasa IV Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne klasa IV Ocena semestralna i roczna jest wystawiana z uwzględnieniem WSO oraz zgodna nową podstawą programową przedmiotu plastyka. Jest ona wykładnikiem osiągniętych

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA klasa 5: wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania: nauczyciel mgr Joanna Dywan

PLASTYKA klasa 5: wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania: nauczyciel mgr Joanna Dywan PLASTYKA klasa 5: wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania: nauczyciel mgr Joanna Dywan Przedmiotowy system oceniania Podczas oceniania każdorazowo szczególną uwagę przywiązuje się do zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Temat KLASA 5 1. Kontrast w plastyce 2. Barwy kontrastowe na urodzinowym stole wykonanie pracy plastycznej

Bardziej szczegółowo

Iwona Piętowska Kusior. Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła!

Iwona Piętowska Kusior. Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Iwona Piętowska Kusior Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania wiedzy z plastyki w roku szkolnym 2010\2011

Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania wiedzy z plastyki w roku szkolnym 2010\2011 mgr Anna Wiktorowicz Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania wiedzy z plastyki w roku szkolnym 2010\2011 KLASA V Ocena dopuszczająca : - wykonuje prace plastyczne, często niestaranne i schematyczne,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasy IV VI

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasy IV VI Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasy IV VI Numer Klasa IV 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? 2 - podręcznik Do dzieła!, s. 8 9 1. Lekcja teoretyczna - podręcznik, zeszyt, ołówek,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DO PROGRAMU LUBIĘ TWORZYĆ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DO PROGRAMU LUBIĘ TWORZYĆ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DO PROGRAMU LUBIĘ TWORZYĆ KLASA V Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Ocena niedostateczna - uczeń nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni Przedmiotowy System oceniania z plastyki w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Zórawinie nauczyciel mgr Zofia Adamek Zasady oceniania uczniów 1 ocenie podlegają ćwiczenia plastyczne rysunkowe,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania na ocenę bardzo dobrą. Podst programowa I.1 III.1 III.3 Agnieszka Czerska Pawlak. Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV. Temat. Treści nauczania i aktywność plastyczna. celującą. bardzo dobrą. dobrą. dostateczną. 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VI Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu plastyki w klasie 4, 5 i 6

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu plastyki w klasie 4, 5 i 6 Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu plastyki w klasie 4, 5 i 6 Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Plastyka kl IV-VI

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Plastyka kl IV-VI Wymagania edukacyjne z przedmiotu Plastyka kl IV-VI Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z Plastyki w klasie IV, V i VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI 1. Kryteria ocen z plastyki. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: poziom uzdolnień i predyspozycji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki

Wymagania edukacyjne z plastyki Wymagania edukacyjne z plastyki 1) KLAS IV 2) KLASA V 3) KLASA VI 1. Wymagania edukacyjne z plastyki klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach 4 i 7 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach 4 i 7 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach 4 i 7 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Stopnie szkolne

Wymagania edukacyjne. Stopnie szkolne Wymagania edukacyjne Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Wymagania Podstawowe na oceną dopuszczającą, dostateczną, dobrą, uwzględniające możliwości i zaangażowanie ucznia

Wymagania Podstawowe na oceną dopuszczającą, dostateczną, dobrą, uwzględniające możliwości i zaangażowanie ucznia Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka klasa V do programu Ciekawi Świata Numer Temat Wymagania Podstawowe na oceną dopuszczającą, dostateczną, dobrą, uwzględniające możliwości i zaangażowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki klasa V SP

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki klasa V SP Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki klasa V SP Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na: wysiłek wkładany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, plastyka kl.iv VII, reforma 2017

Wymagania edukacyjne, plastyka kl.iv VII, reforma 2017 Wymagania edukacyjne, plastyka kl.iv VII, reforma 2017 Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze

Bardziej szczegółowo

PSO Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka dla klas 4-7 Nauczyciel Lidia Knap

PSO Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka dla klas 4-7 Nauczyciel Lidia Knap PSO Wymagania edukacyjne z przedmiotu plastyka dla klas 4-7 Nauczyciel Lidia Knap Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. IV-VI nauczyciel przedmiotu Dorota Kondracka na rok 2015/16 1 Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach

Bardziej szczegółowo

Wymagania klasa VI OKRES I

Wymagania klasa VI OKRES I Numer i temat lekcji Wymagania klasa VI OKRES I 1., 2. i 3. Grafika artystyczna (warsztatowa) podstawowe - wyjaśnia, czym się charakteryzuje grafika jako dziedzina twórczości - podaje dwa podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo