ANALIZA SIŁ REAKCJI PODŁOśA U DZIECI ZE STOPĄ PŁASKO-KOŚLAWĄ 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SIŁ REAKCJI PODŁOśA U DZIECI ZE STOPĄ PŁASKO-KOŚLAWĄ 1"

Transkrypt

1 MODELOWANIE INśYNIERSKIE ISSN X 36, s , Gliwice 2008 ANALIZA SIŁ REAKCJI PODŁOśA U DZIECI ZE STOPĄ PŁASKO-KOŚLAWĄ 1 MARCIN DERLATKA, JOLANTA PAUK Katedra Automatyki i Robotyki, Politechnika Białostocka Streszczenie. W pracy przedstawiono analizę sił reakcji podłoŝa u dzieci w wieku 8-13 lat ze stopą płasko-koślawą. Na podstawie typowych wartości ekstremalnych występujących w przebiegach poszczególnych składowych sił reakcji podłoŝa oraz dwóch własnych parametrów przeprowadzono analizę statystyczną (test t-studenta) chodu człowieka. Uzyskane wyniki wskazują na występowanie statystycznie istotnych róŝnic w przypadku obu grup. Stwierdzono, Ŝe analiza sił reakcji moŝe być uzupełnieniem stosowanych obecnie metod wykrywania stopy płasko-koślawej oraz śledzenia postępów rehabilitacji. 1. WPROWADZENIE odgrywa ogromną rolę w lokomocji człowieka. W czasie chodu bezpośrednio styka się z podłoŝem i jednym z jej zadań jest amortyzacja - przyjmowanie cięŝaru całego ciała. Niewłaściwie ukształtowana stopa moŝe być źródłem problemów w Ŝyciu codziennym Dlatego teŝ podstawową sprawą jest badanie i usprawnianie stanu stóp u dzieci. Wczesne zastosowanie odpowiedniej rehabilitacji skutkuje zahamowaniem rozwoju patologii narządu ruchu u dzieci, a w duŝej części przypadków następuje znaczna poprawa. płasko-koślawa jest jednym z najczęściej występujących schorzeń w obrębie stopy. W zaleŝności od źródeł literaturowych częstość jej występowania szacuje się od kilku do kilkudziesięciu procent dzieci w wieku wczesnoszkolnym [1,5,6,7, 11,13,14,15] Obecnie do diagnostyki stopy płasko-koślawej wykorzystuje się następujące metody: - ocenę ortopedyczną najczęściej subiektywną, polegającą na obserwacji ustawienia stopy w obciąŝeniu i ewentualnie odciąŝeniu; ocena ortopedyczna zostaje czasami wzbogacona o analizę zdjęć RTG (kąt infleksji oraz kąt Nikołajewa) [16], - metodę badań czynnościowych wykorzystującą szereg testów pomagających określić wydolność mięśni stopy [9], - metodę plantokonturograficzną polegająca na analizie odbitki podporowej powierzchni stopy poprzez wyznaczenie np. połoŝenia osi stopy, kąta Clarka, wskaźnika Bałakirewa, wskaźnika Ky (Sztritera-Godunowa) itp. [9, 12], 1 Praca finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska Białoruś - Ukraina INTERREG III A / TACIS CBC projekt NEB/PL/PDL/2.1/05/238

2 50 M. DERLATKA, J. PAUK - analizę z wykorzystaniem podoskopu (rys. 1), która, szczególnie przy sprzęgnięciu podoskopu z komputerem, umoŝliwia wyznaczenie z duŝą dokładnością tych samych parametrów jak metoda plantokonturgraficzna; - analizę pomiarów baropedograficznych analiza ciśnień w obrębie stopy [3, 7]; - analizę sił reakcji podłoŝa; - inne. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe powyŝszy podział jest subiektywny, a wykonywane badania mogą łączyć kilka powyŝszych metod. a) b) Rys. 1.Obraz z podoskopu: a) stopa płasko-koślawa; b) stopa Diagnostyka stopy płasko-koślawej przy wykorzystaniu sił reakcji podłoŝa wydaje się szczególnie istotna w coraz bardziej popularnych laboratoriach lokomocji człowieka, wykorzystujących optoelektroniczną aparaturę pomiarową (Vicon, SMART itd.). Laboratoria te wyposaŝone są najczęściej równieŝ w platformy dynamometryczne. W piśmiennictwie z zakresu analizy sił reakcji podłoŝa w schorzeniach stóp spotyka się szereg publikacji [2,4,10]. JednakŜe nie dotyczą one bezpośrednio diagnostyki stóp płasko-koślawych. Celem niniejszej pracy jest analiza porównawcza sił reakcji podłoŝa u dzieci w wieku 8-13 lat ze stopą płasko-koślawą. 2. MATERIAŁ I METODA W badaniach wykonanych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej wzięło udział 45 dzieci ze stopą płasko - koślawą statyczną i 20 dzieci zdrowych (jako grupa referencyjna). Wśród dzieci chorych 2/3 było w wieku 8-10 lat. Grupę badawczą dzieci ze stopą płasko-koślawą statyczną tworzyło 30 chłopców oraz 15 dziewcząt (2 razy więcej chłopców niŝ dziewcząt). Większość dzieci została wyselekcjonowana w badaniach przesiewowych przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Białymstoku przebadano ogółem 250 dzieci w wieku 8-13 lat. U dzieci ze stopą płasko-koślawą stwierdzono obniŝenie sklepienia podłuŝnego w obciąŝeniu, które w odciąŝeniu korygowało się u wszystkich poza 4 dzieci. U 31 dzieci stwierdzono koślawość stępu, u 4 dzieci z przykurczem ścięgna Achillesa; zniekształcenia przodostopia odwiedzenie lub przywiedzenie - 6 dzieci; modzele po przyśrodkowej stronie podeszwowej stopy - 4 dzieci. Zespół wiotkości wielostawowej rozpoznano u 15 dzieci (1/3 grupy badanych dzieci chorych).

3 ANALIZA SIŁ REAKCJI PODŁOśA U DZIECI ZE STOPĄ PŁASKO-KOŚLAWĄ 51 Podczas badań w laboratorium analizy chodu dziecko kroczyło boso z prędkością swobodną po ścieŝce pomiarowej, na której była ukryta platforma dynamometryczna KISTLER. Proces ten był powtarzany kilkakrotnie. Z dalszej analizy wykluczono te przejścia, w których dziecko stawało na platformę częścią stopy lub obiema stopami w tym samym cyklu chodu. Podczas analizy sił reakcji pod uwagę brano następujące parametry [8]: dla składowej pionowej: o maksimum fazy przeciąŝenia (Fy.max.przec), o minimum fazy odciąŝenia (Fy.min.odc.), o maksimum fazy napędowej (Fy.max.prop.); dla składowej przednio-tylnej siły reakcji podłoŝa, o czas trwania fazy hamowania (Fx.t.ham), o minimum fazy hamowania (Fx.min.ham.), o maksimum fazy przyspieszania (Fx.max.psp.); dla składowej bocznej: o maksimum fazy przeciąŝenia (Fz.max.przec), o minimum fazy odciąŝenia (Fz.min.odc.), o maksimum fazy napędowej (Fz.max.prop.) [F/mg] czas [s] Rys. 1. Rozkład sił reakcji podłoŝa dziecka ze stopą typową Na rys. 1 i 2 przedstawiono wykresy składowych sił reakcji podłoŝa dziecka ze stopą typową (rys. 1) i płasko-koślawą (rys. 2). Porównując oba wykresy, moŝna zauwaŝyć, Ŝe pierwsze maksimum dla składowej pionowej (F y linia kreskowana) jest nieco większe w przypadku dzieci zdrowych (por. [4]). NaleŜy równieŝ zwrócić uwagę na brak typowego dla stopy zdrowej załomku występującego w fazie kontaktu pięty z podłoŝem.

4 52 M. DERLATKA, J. PAUK [F/mg] czas [s] Rys. 2. Rozkład sił reakcji podłoŝa dla dzieci ze stopą płasko-koślawą W tabeli 1 zamieszczono podstawowe dane statystyczne wraz z testem t-studenta na róŝnicę średnich w przypadku osób ze stopą płasko-koślawą a typową. Tab.1. Parametry charakterystyczne stóp prawidłowych i płasko-koślawych uzyskane z platformy dynamometrycznej KISTLER Średnia Odch. standardowe płaskokoślawa płaskokoślawa Fy.max.przec Fy.min.odc Fy.max.prop * Fx.t.ham Fx.min.ham Fx.max.psp Fz.max.przec * Fz.min.odc Fz.max.prop * poziom istotności dla testu t-studenta z oddzielną oceną wariancji po odrzuceniu hipotezy (test Browna i Forsythe'a) o jednorodności wariancji w obu zbiorach. p NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe analiza chodu tylko na podstawie powyŝszych wielkości jest zuboŝona o brak informacji dotyczącej zarówno zaleŝności wzajemnych powyŝszych ekstremów, jak i przebiegu sił reakcji podłoŝa pomiędzy ekstremami. Mając powyŝsze na uwadze, wprowadzono dwa następujące wskaźniki:

5 ANALIZA SIŁ REAKCJI PODŁOśA U DZIECI ZE STOPĄ PŁASKO-KOŚLAWĄ 53 Wskaźnik R1 = Fz.max.przec. Fz.min.odc., (1) Wskaźnik R2 = Fz.min.odc. Fz.max.prop.. (2) Przeprowadzono test t-studenta na róŝnicę średnich wielkości wskaźników R1 i R2 dla stopy prawidłowej i płasko-koślawej. Wynik testu zamieszczono w Tab.2. płaskokoślawa Tab.2. pwskaźniki R1 i R2 dla stóp prawidłowych i płasko-koślawych Średnia Odch. Standardowe płaskokoślawa R * R * poziom istotności dla testu t-studenta z oddzielną oceną wariancji po odrzuceniu hipotezy (test Browna i Forsythe'a) o jednorodności wariancji w obu zbiorach. p Uzyskane wyniki wskazują na istotne statystycznie róŝnice pomiędzy wartościami średnich wskaźników R1 i R2 dla stopy prawidłowej i płasko-koślawej. NaleŜy podkreślić fakt, Ŝe te róŝnice (R1 i R2) są mniejsze dla stopy płasko-koślawej. MoŜna domniemywać, Ŝe jest to wynik mniejszych zmian w ustawieniu stopy w płaszczyźnie bocznej w przypadku stopy płasko-koślawej. PODSUMOWANIE Na podstawie odpowiednich testów statystycznych porównano wartości ekstremalne występujące w przebiegach poszczególnych składowych sił reakcji podłoŝa oraz dwa własne parametry dla dzieci zdrowych i dzieci ze stopą płasko-koślawą. Uzyskane wyniki są dobre i wskazują, Ŝe analiza sił reakcji podłoŝa moŝe być uzupełnieniem stosowanych obecnie metod wykrywania stopy płasko-koślawej oraz śledzenia postępów rehabilitacji. Niewątpliwie zastosowanie innej formy zapisu matematycznego przebiegu składowych sił reakcji pozwoliłby na pełne przedstawienie zmienności omawianych wielkości w czasie trwania fazy podporowej. JednakŜe naleŝy sobie zdawać sprawę, Ŝe zbytnie sformalizowanie moŝe pociągnąć za sobą kłopoty w rozumieniu i interpretacji wyników przez personel medyczny, a co za tym, idzie utrudnić wprowadzenie do praktyki klinicznej takiej metody. LITERATURA 1. Аnosow W.S.: Компьютерно-фотоплантографическая методика диагностики патологии стоп//рецепт.2006, 6, s Bertani A., Cappello A., Benedetti M.G., Simoncini L., Catani F.: Flat foot functional evaluation using pattern recognition of ground reaction data. Clinical Biomechanics 1999, 14, p

6 54 M. DERLATKA, J. PAUK 3. Chesnin K. J., Selby-Silverstein L., Besser M. P.: Comparison of an in-shoe pressure measurement device to a force plate: concurrent validity of center of pressure measurements. Gait & Posture Vol. 12, Iss. 2, p Claeys R: The analysis of ground reaction forces in pathological gait secondary to disorders of the foot. International Orthopaedics 1983, Vol. 7, p García-Rodríguez A, Martín-Jiménez F., Carnero-Varo M., Gómez-Gracia E., Gómez- Aracena J. and Fernández-Crehuet J.: Flexible flat feet in children: a real problem? Pediatrics 1999, 103(6), p Hlaváček P, Stastna P.: Level of footwear by children and youth contrasts with the health of their feet. W: Materiały Międzynarodowej Konferencji Baltic Textile and Leather. Litwa Ihnatouski M.I., Sviridenok A.I., Gaida L.S., Krupich B., Lahkovski V.V., Sychevski L.Z.: Biomechanical research and elaboration the methods for improvement of children gait from Podlasie and Grodno are. W: Proceeding of VII international scientific conference Energy- & resource saving ecological pure technology. Mińsk 2007, p Jureczko P., Michnik R., Jurkojć J.: Zastosowanie platformy Kistlera do monitorowania postępów rehabilitacji. W: V Międzynarodowe Seminarium Mechaniki Stosowanej. Wisła 2001, s Kasperczyk T.: Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie. KASPER, s.c, Kraków Ledoux W. R., Hillstrom H. J.: The distributed plantar vertical force of neutrally aligned and pes planus feet. Gait and Posture 2002, Vol. 15, p Leung AK., Cheng JC., Mak AF.: A cross-sectional study on the development of foot arch function of 2715 Chinese children. Prosthet Orthot Int. 2005, 29(3), p Malinowski A.: Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy. Warszawa: PWN, Nadolska-Ćwikła I.: Wysklepienie stopy dzieci i młodzieŝy 7-14 letnich ze szkół koszalińskich. Poznań :AWF, Monografie nr Pfeiffer M., Kotz R., Ledl T., Hauser G., Sluga M: Prevalence of flat foot in preschoolaged children. Pediatrics 2006, 118(2), p Rao UB., Joseph B.: The influence of footwear on the prevalence of flat foot. A survey of 2300 children. Bone Joint Surg Br. 1992, 74(4), p Wołkow М.W., Dedowa W.D.: Ortopedia dziecięca. Medycyna ANALYSIS OF GROUND REACTION FORCES FOR CHILDREN WITH PLANO-VALGUS Summary. The ground reaction forces for children in the age of 8-13 with pes plano-valgus has been shown in the paper. The statistic analysis (t-test) has been made based on typical extreme values in components of all ground reaction forces and two own additional parameters. Obtained results show that there is significant statistical difference in both groups of subjects (with pes plano-valgus and control group). Conclusion is that analysis of ground reaction forces could be an useful an useful supplement of used recently methods.

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem Dr inŝ. Rafał S. Jurecki Dr inŝ. Marek Jaśkiewicz Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-143

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY

ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY Magdalena Głowacka, Artur Fredyk, Jerzy Trzaska ZAKRES MAKSYMALNYCH DOWOLNYCH WYCHYLEŃ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ LUDZI W RÓŻNYM WIEKU JAKO MIARA STABILNOŚCI POSTAWY Stabilność postawy

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15 21 lat

Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15 21 lat Psychiatr. Pol. 2015; 49(1):119 134 PL ISSN 0033-2674 www.psychiatriapolska.pl DOI: 10.12740/PP/25962 Walidacja kwestionariusza ORTO-15 w grupie młodzieży miejskiej w wieku 15 21 lat Validation of ORTO-15

Bardziej szczegółowo

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym

Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 2 113-117 Praca oryginalna Original Article Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ

SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ NOŻNĄ Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Prace oryginalne - Original papers Copyright by PHMPS in Opole ISSN 2080-2021 SPOSÓB ŻYWIENIA I STAN ODŻYWIENIA DZIEWCZĄT WYCZYNOWO UPRAWIAJĄCYCH PIŁKĘ

Bardziej szczegółowo

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł stanowi próbę identyfikacji i uporządkowania zadań

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ?

ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ? ZASTOSOWANIA STATYSTYKI W BADANIACH NAUKOWYCH POTRZEBA CZY KONIECZNOŚĆ? Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. Przy próbie oceny korzyści i ograniczeń, jakie występują w przypadku stosowania statystyki

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego

Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego Czas. Stomat., 2006, LIX, 2 Wpływ wieku badanych na przebieg i czas sprowadzania zatrzymanych kłów w szczęce do łuku zębowego The influence of the patients age on the course and time of bringing the impacted

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ OKRESÓW PRZECIĘTNYCH, SUCHYCH I WILGOTNYCH W SŁUPSKU THE FREQUENCY OF AVERAGE, DRY AND WET PERIODS IN SŁUPSK

CZĘSTOŚĆ OKRESÓW PRZECIĘTNYCH, SUCHYCH I WILGOTNYCH W SŁUPSKU THE FREQUENCY OF AVERAGE, DRY AND WET PERIODS IN SŁUPSK Sł upskie Prace Geograficzne 7 200 Małgorzata Kirschenstein Dariusz Baranowski Akademia Pomorska Słupsk CZĘSTOŚĆ OKRESÓW PRZECIĘTNYCH, SUCHYCH I WILGOTNYCH W SŁUPSKU THE FREQUENCY OF AVERAGE, DRY AND WET

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum

Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum Grzegorz Humenny Maciej Koniewski Przemysław Majkut Paulina Skórska Instytut Badań Edukacyjnych XX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gdańsk 2014 Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH

KRYTERIA OCENY STRONY INTERNETOWEJ SZPITALI W KONTEKŚCIE INNOWACYJNYCH STRATEGII W SEKTORZE USŁUG ZDROWOTNYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Tomasz OWCZAREK, Dariusz ZDONEK Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska KRYTERIA OCENY STRONY

Bardziej szczegółowo

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland

VIII Krajowa Konferencja. VIII National Conference. 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland BEZPOŚREDNIA OCENA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY STANU NAWIERZCHNI SIECI DROGOWEJ EVALUATION METHODS OF PAVEMENT CONDITION OF ROAD NETWORK

METODY OCENY STANU NAWIERZCHNI SIECI DROGOWEJ EVALUATION METHODS OF PAVEMENT CONDITION OF ROAD NETWORK ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 72 Nr kol. 1860 Marcin STANIEK METODY OCENY STANU NAWIERZCHNI SIECI DROGOWEJ Streszczenie. W artykule przedstawiono System Oceny Stanu Nawierzchni,

Bardziej szczegółowo

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1 Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 30/2013 Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego

Bardziej szczegółowo