WYKORZYSTANIE SPREADÓW W STRATEGIACH GRY NA RYNKU FOREX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE SPREADÓW W STRATEGIACH GRY NA RYNKU FOREX"

Transkrypt

1 Mirosław GAJER WYKORZYSTANIE SPREADÓW W STRATEGIACH GRY NA RYNKU FOREX Streszczenie W artykule zaproponowano now technik gry na rynku forex. Rozwaana technika gry bazuje na tzw. spreadach, czyli złoonych instrumentach finansowych polegajcych na jednoczesnym otwieraniu przeciwnych pozycji (długiej i krótkiej) na silnie wzajemnie skorelowanych instrumentach finansowych. Jednak w odrónieniu od klasycznej wersji gry na spreadach autor zaproponował jednoczesne otwieranie pozycji długich lub krótkich a na szeciu głównych parach dolarowych. W rezultacie otrzymuje si zupełnie nowy instrument finansowy o interesujcych właciwociach statystycznych, w przypadku którego istniejce trendy wydaj si mie o wiele bardziej stabilny i trwały charakter ni w przypadku pojedynczych par walutowych notowanych na rynku forex. Słowa kluczowe: rynek wymiany walutowej, korelacje par walutowych, strategie gry Wstp Niniejszy artykuł zawiera analiz zaproponowanej przez autora taktyki gry na midzynarodowym rynku wymiany walut forex (ang. foreign exchange). Rynek forex jest rynkiem zdecentralizowanym, w którym uczestnicz banki, rónego rodzaju fundusze inwestycyjne i inne instytucje finansowe dokonujce transakcji zwizanych z wymian walut 1. Rynek ten działa nieustannie przez cał dob od poniedziałku do pitku i charakteryzuje si bardzo du płynnoci i obrotem przekraczajcym obecnie 3 biliony dolarów amerykaskich dziennie (ponad 10 razy wicej ni roczny PKB Polski). Ocenia si, e około 90% transakcji na tym rynku ma charakter czysto spekulacyjny. Dawniej dostp do tego rynku był zarezerwowany jedynie dla duych potentatów finansowych, obecnie jednak, dziki rozpowszechnieniu si sieci Internet i elektronicznych platform obrotu, jest on dostpny praktycznie dla Dr in. Mirosław Gajer, adiunkt w Wyszej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku- Białej. 1 K. Kochan, Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego, Wydawnictwo Onepress, Warszawa

2 kadego (wystarczy nawet kwota o równowartoci 100 dolarów amerykaskich - w przypadku brokerów oferujcych tzw. mikroloty, odpowiadajce 1000 jednostek waluty bazowej). Niezwykle istotnym czynnikiem w inwestowaniu na rynku forex jest mechanizm d wigni finansowej, polegajcy na tym, e broker udziela nam poyczki, która moe nawet kilkaset razy przewysza posiadany przez gracza kapitał, co pozwala na osiganie w krótkim czasie ponadprzecitnych zysków (np. podwojenie posiadanego kapitału w przecigu kilkudziesiciu minut) niestety równie szybko na rynku forex mona straci cały posiadany kapitał 2. To wszystko sprawia, e rynek forex jest rynkiem niezwykle wymagajcym i z cał pewnoci inwestowanie na nim nie jest zajciem dla pocztkujcych graczy. W sieci Internet mona znale wrcz niezliczon ilo publikacji i wypowiedzi zawierajcych propozycje rónych strategii inwestycyjnych, majcych rzekomo przynosi w sposób systematyczny zyski. Jednak zdecydowana wikszo z nich nie jest podparta adnymi wiarygodnymi statystycznymi dowodami. Nawet gdyby jaka strategia dawała ponadprzecitny zysk w oparciu o dane historyczne, to nie ma absolutnie adnej gwarancji, e sprawdzi si ona równie w przeszłoci, poniewa parametry stochastyczne rynku nieustannie si zmieniaj, a wszelkie przebiegi notowa par walutowych maj charakter silnie niestacjonarny 3. Bezporedni motywacj do napisania niniejszego artykułu stanowi ksika J. Bernsteina zatytułowana Inwestor jednosesyjny 4. Uwag autora zwrócił zwłaszcza jej rozdział noszcy tytuł Spready. W rozdziale tym J. Bernstein opisuje mało znan technik gry opart na tzw. spreadach, rozumianych tutaj jako dynamicznie zmieniajca si rónica pomidzy cenami notowa rónych walorów finansowych. Otwarcie pozycji typu spread moe polega np. na jednoczesnym otwarciu pozycji długiej na marcowych kontraktach na olej opałowy oraz pozycji krótkiej na takich samych kontraktach kwietniowych. Jeeli rónica cen pomidzy kontraktami marcowymi a kwietniowymi bdzie 2 J. Dicks, Forex dla pocztkujcych. Pierwsze kroki na rynku walutowym, Wydawnictwo Onepress, Warszawa, J. Klepacki, Polski rynek walutowy. Szanse i zagroenia, Scientific publishing Group, Warszawa J. Bernstein, Inwestor jednosesyjny Day trading: systemy inwestycyjne, strategie, wskaniki i metody analityczne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

3 si powiksza, inwestor osignie z tego tytułu okrelony zysk. Jednak w przypadku przeciwnym zanotuje strat. Pozycje typu spread mona otwiera równie na rónego typu kontraktach. Na przykład spreadem bdzie otwarcie pozycji długiej na kontraktach na złoto i jednoczenie pozycji krótkiej na kontraktach na srebro, poniewa ceny tych metali s ze sob silnie dodatnio skorelowane. Zdecydowanie najsilniejsze korelacje cen obserwowane s w przypadku kontraktów na róne gatunki ropy naftowej. Na przykład kontrakty na rop w gatunku WTI, pochodzc z Zatoki Meksykaskiej, s zwykle wyceniane nieco wyej ni kontrakty na pochodzc z Morza Północnego rop w gatunku Brent, czasem jednak dochodzi do zrównania cen kontraktów na oba gatunki ropy. W takiej sytuacji mona otwiera pozycj dług na kontraktach na rop WTI i jednoczenie pozycj krótk na kontraktach na rop Brent, majc nadziej, e w niezbyt odległej przyszłoci sytuacja powróci do normy i ropa w gatunku WTI ponownie stanie si drosza od ropy Brent. 1. Multispready na rynku forex Jest faktem powszechnie znanym, e notowania rónych par walutowych s ze sob do silnie skorelowane i kady silniejszy ruch na jednej z par walutowych znajduje natychmiast swoje odzwierciedlenie na pozostałych. Na stronach internetowych (np. pod adresem publikowane s na bieco informacje o aktualnych wartociach współczynników korelacji rónych par walutowych wyliczonych w oparciu o notowania godzinne i dzienne. W przypadku szeciu podstawowych krosów dolarowych (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD i USD/CAD ) ich notowania s silnie ze sob skorelowane, co zostało pokazane w tab. 1, gdzie wartoci współczynników korelacji obliczone dla danych godzinnych zostały podane w procentach. Otwarcie zaproponowanego przez autora multispreadu polega na jednoczesnym otwarciu szeciu pozycji długich lub jednoczesnym otwarciu szeciu pozycji krótkich na wszystkich wymienionych szeciu krosach dolarowych. W przypadku otwarcia szeciu pozycji długich, gdy dojdzie do osłabienia dolara amerykaskiego wzgldem pozostałych walut wiata, odnotujemy zysk na nastpujcych parach walutowych: EUR/USD, GBP/USD i AUD/USD. Jednoczenie poniesiemy strat w przypadku par walutowych, w których dolar amerykaski wymieniany 31

4 jest na pierwszym miejscu, czyli: USD/CHF, USD/JPY i USD/CAD. Okazuje si, e odnotowane zyski i poniesione jednoczenie straty w duej mierze wzajemnie si kompensuj, w wyniku czego dostajemy swego rodzaju oscylator, który na przemian przyjmował bdzie wartoci ujemne i dodatnie. Tabela 1. Wartoci współczynników korelacji dla szeciu podstawowych krosów dolarowych EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY AUD/USD USD/CAD EUR/USD ,1-96,8 74,7 88,2-91,4 GBP/USD 87, ,2 91,7 65,1-93,0 USD/CHF -96,8-90, ,4-80,7 93,7 USD/JPY 74,7 91,7-76, ,1-84,7 AUD/USD 88,2 65,1-80,7 55, ,6 USD/CAD -91,4-93,0 93,7-84,7-70,6 100 ródło: opracowanie własne 2. Analiza wyników symulacji komputerowych W celu rozwaenia rónych moliwoci inwestowania w oparciu o złoony instrument finansowy, który autor nazwał multispreadem, przeprowadzone zostały odpowiednie symulacje. załoono, e w dniu otwarto jednoczenie pozycje długie na wszystkich szeciu krosach dolarowych. Jako cen zakupu kadej z par walutowych przyjto ceny otwarcia w wymienionym dniu, które wynosiły odpowiednio: EUR/USD = 1,4717 GBP/USD = 1,9949 USD/CHF = 1,0841 USD/JPY = 112,54 AUD/USD = 0,8771 USD/CAD = 0,

5 Rozwaane symulacje zostały przeprowadzone za okres od do , a na ich potrzeby, jako ceny notowa poszczególnych par walutowych, przyjto ceny otwarcia z kolejnych dni. Rysunek 1. Wykres oscylatora uzyskanego ze złoenia szeciu par walutowych ródło: opracowanie własne Rezultaty przeprowadzonych eksperymentów zostały zilustrowane na rys. 1, gdzie pokazano na wykresie stan rachunku inwestora (wyraony w punktach) w kolejnych dniach badanego okresu. Wida, e w rezultacie złoenia szeciu par walutowych otrzymano swego rodzaju oscylator, który w badanym okresie wielokrotnie przeszedł przez zero. Dzieje si tak dlatego, e ruchy na poszczególnych parach walutowych w znacznym stopniu wzajemnie si kompensuj. Podsumowanie Artykuł stanowi oryginalna propozycj nowej techniki inwestowania na rynku forex. Okazuje si bowiem, e łczc ze sob inwestycje na szeciu silnie skorelowanych ze sob parach walutowych mona uzyska nowy instrument pochodny, którego wykres ma interesujce właciwoci statystyczne. Przede wszystkim uzyskany w ten sposób proces stochastyczny wydaje si by w znacznie wikszym stopniu zbliony do procesu stacjonarnego, poniewa jego wykres zdaje si oscylowa wokół zera. Zatem potencjalna technika gry mogłaby polega na obserwacji rozwaanego wykresu i w przypadku jego silnego odchylenia od zera 33

6 otwieraniu pozycji krótkiej bd długiej, odpowiednio dla wartoci dodatnich i ujemnych wykresu, w nadziei, e wykres niebawem powróci w okolice zera. Inna z moliwych technik gry mogłaby polega na poruszaniu si zgodnie z aktualnie panujcym trendem na wykresie zagregowanych szeciu par walutowych, poniewa panujce na nim trendy wydaj si mie o wiele bardziej trwały i stabilny charakter ni w przypadku pojedynczych par walutowych. Literatura [1]. Bernstein J., Inwestor jednosesyjny Day trading: systemy inwestycyjne, strategie, wskaniki i metody analityczne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków [2]. Kochan K., Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego, Wydawnictwo Onepress, Warszawa, [3]. Dicks J., Forex dla pocztkujcych. Pierwsze kroki na rynku walutowym, Wydawnictwo Onepress, Warszawa, [4]. Klepacki J., Polski rynek walutowy. Szanse i zagroenia, Scientific publishing Group, Warszawa, USING SPREADS IN THE GAME ON THE FOREX MARKET Summary In the paper there is proposed a new technique of game on the forex market. This technique is based on so called spreads that are compound financial instruments based on two opposite positions (long and short) that are opened on strongly correlated financial instruments. On the contrary to the classical version of game based on spreads the author proposed simultaneous opening of long or short positions on the main dollar crosses. In the result a totally new financial instrument is obtained that posses interesting statistical properties because the existing trends seem to have more constant and stabile character than in the case of single currency pairs. This fact give a big potential according to the possible investments on the forex market. Key words: foreign exchange market, currency pairs correlations, game strategies 34

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil

OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1. Anna Ujwary-Gil OCENA METODY KCE TM WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA 1 Anna Ujwary-Gil Artykuł ukazał si w: Ujwary-Gil A., Ocena metody KCE TM wnioski z przeprowadzonych bada, Przegld Organizacji 2008, nr 11, s. 39-42.

Bardziej szczegółowo

Rynek Forex i kontrakty róŝnic kursowych CFD

Rynek Forex i kontrakty róŝnic kursowych CFD Rynek Forex i kontrakty róŝnic kursowych CFD Teraz wiesz i inwestujesz Rynek Forex i kontrakt CFD wymieniane są często jednym tchem, poniewaŝ są przykładem dynamicznych zmian, które zachodzą w świecie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY JAKO PRZYKŁAD RYNKU WIRTUALNEGO

RYNEK WALUTOWY JAKO PRZYKŁAD RYNKU WIRTUALNEGO NAUKI O FINANSACH FINANCIAL SCIENCES 1(18) 2014 ISSN 2080-5993 Paweł Żukowski Uczelnia Łazarskiego RYNEK WALUTOWY JAKO PRZYKŁAD RYNKU WIRTUALNEGO Streszczenie: W artykule opisane zostały przyczyny wirtualnej

Bardziej szczegółowo

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU INWESTYCYJNYM Obrót na rynku Forex oraz kontraktami różnic kursowych (CFD) jest działalnością spekulacyjną, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena w wartości godziwej

Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena w wartości godziwej Jerzy Gierusz * Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena w wartości godziwej Wstęp Zgodnie z Założeniami Koncepcyjnymi Sprawozdawczości finansowej... wycena to proces zmierzający do

Bardziej szczegółowo

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze

Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze 22 RYNEK OBROTU WALUTAMI W INTERNECIE Platforma czy kantor czyli gdzie wymieniać pieniądze Obecnie pieniądze możemy wymienić na kilka sposobów: w banku, w kantorze stacjonarnym i kantorze lub platformie

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNE METODY BADANIA ZWIĄZKÓW MIĘDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ BANKOWĄ. 1. Płynność a rentowność

STATYSTYCZNE METODY BADANIA ZWIĄZKÓW MIĘDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ BANKOWĄ. 1. Płynność a rentowność B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 2006 Bogusław GUZIK* STATYSTYCZNE METODY BADANIA ZWIĄZKÓW MIĘDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ BANKOWĄ W artykule opisano najczęściej spotykane podejścia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

RENTOWNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ W POLSCE

RENTOWNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ W POLSCE RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 1-2 2001 ARTUR DEMBNY RENTOWNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ W POLSCE 1. WSTĘP W obiegowej opinii prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

2. Wybór odpowiedniego dealera.

2. Wybór odpowiedniego dealera. FOREX WIARYGODNOŚĆ DEALERÓW WALUTOWYCH I DOSTARCZANYCH PRZEZ NICH NOTOWAŃ WOJCIECH SKOWRON KNRK HOSSA PROCAPITAL 1 1. Wstęp. Rynek Forex staje się coraz bardziej popularny w Polsce. Ludzie zafascynowani

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI ZŁÓŻ KOPALIN. WYBRANE METODY WYCENY

WYCENA WARTOŚCI ZŁÓŻ KOPALIN. WYBRANE METODY WYCENY Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 125 Politechniki Wrocławskiej Nr 125 Studia i Materiały Nr 35 2009 Robert UBERMAN* wycena, złoża, metody wyceny, sprawozdania WYCENA WARTOŚCI ZŁÓŻ KOPALIN. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Stopień urynkowienia gospodarki jako element konwergencji regionów na przykładzie republik nadbałtyckich

Stopień urynkowienia gospodarki jako element konwergencji regionów na przykładzie republik nadbałtyckich III. DEBIUTY EKONOMICZNE Agnieszka Borkowska Stopień urynkowienia gospodarki jako element konwergencji regionów na przykładzie republik nadbałtyckich Streszczenie: Artykuł dotyczy szans rozwojowych Litwy,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CZY STATYSTYKI?

WYNIKI CZY STATYSTYKI? Strona 0 WYNIKI CZY STATYSTYKI? CZYLI OPIEKUN POMAGA WYBIERAĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią

Bardziej szczegółowo