FX Energy Poland Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FX Energy Poland Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy rur okładzinowych i wydobywczych dla otworu Grundy-2 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim Zamawiający nie wyraŝa zgody na złoŝenie oferty w innym języku. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zwanej dalej ustawą Pzp. ZATWIERDZAM 1/31

2 SPIS TREŚCI 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 4 WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ śe ZAOFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 15. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 17. WZÓR UMOWY 18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM. Załącznik nr 1 Projekt Umowy Załącznik nr 2 Formularz Oferty wzór. Załącznik nr 3 Wykaz dostaw Załącznik nr 4 Oświadczenie o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa wzór Załącznik nr 5 Wykaz podwykonawców- wzór Załącznik nr 6 Oświadczenia z pkt SIWZ wzór Załącznik nr 7 Oświadczenia procentowy udział towarów pochodzących z Unii Europejskiej wzór 2/31

3 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO FX Energy Poland Sp. z o.o Warszawa ul. Chałubińskiego 8-35/64 NIP: REGON KRS , Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydz. Gospodarczy Korespondencję moŝna przekazywać faksem pod nr +48 (22) w godzinach (Wymagamy niezwłocznego potwierdzenia pisemnego). strona internetowa: tel.: (+48 22) , faks: (+48 22) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na podstawie art. 134 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami; zamówienie sektorowe) zwane dalej Pzp. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Fabrycznie nowych (rok produkcji 2007) walcowanych (nie dopuszcza się rur walcowanych na zimno) rur okładzinowych i wydobywczych dla otworów wiertniczych, wykonanych i oznakowanych wg normy EN ISO (API SPEC 5 CT), o zakresie długości R3 dla rur okładzinowych, oraz R2 dla rur wydobywczych, (Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ). Wszystkie połączenia muszą być zabezpieczone smarem konserwującym typu Kendex oraz ochraniaczami, równocześnie połączenia gazoszczelne muszą być fosforanowane (nie dotyczy symbolu W1 - mufy W1 miedziowane). Wykonawca przedstawi w ofercie oświadczenie, Ŝe z dostarczanymi rurami przedstawi kopię waŝnego certyfikatu American Petroleum Institute, przyznanego wytwórcy oferowanych rur, stwierdzającego wykonanie rur zgodnie ze specyfikacją API 5 CT i uprawniającego do uŝycia monogramu API. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w poniŝszej tabeli. Zamawiający informuje, Ŝe niniejsze zamówienie obejmujące dostawę rur okładzinowych, wydobywczych zostało podzielone na części, i w związku z tym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z poniŝszymi wskazaniami. 3/31

4 Cześć 1 Symbol Przedmiot dostawy rury: Parametry Ilość [w mb] Miejsce dostawy* Środek transportu** O1 9 5/8 11,99mm L80 New VAM lub HCP ZG S/K O2 9 5/8 11,99mm P110 New VAM lub HCP ZG S/K Termin dostawy - do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy Cześć 2 Symbol Przedmiot dostawy rury: Parametry Ilość [w mb] Miejsce dostawy* Środek transportu** O4 7 11,51mm T95 typ 1 New VAM lub HCP ZG S/K O5 7 11,51mm C95 New VAM lub HCP ZG S/K O6 7 12,65 mm VM110HC New VAM 735 ZG S/K Termin dostawy - do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy Część 3 Symbol Przedmiot dostawy rury: Parametry W1 2 7/8 5,51mm T95-typ1 TPS TS8 TR / Hydrill CS- CB Termin dostawy - do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy Ilość Miejsce Środek [w mb] dostawy* transportu** 4100 PI S/K * ZG Zielona Góra, PI - Piła zgodnie z pkt SIWZ ** K transport koleją, S transport samochodowy 3.2. JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - naleŝy przyjąć, Ŝe w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert na równowaŝny przedmiot zamówienia o parametrach techniczno / eksploatacyjno / uŝytkowych nie gorszych niŝ te, podane pod pojęciem typu Miejsce dostaw: (ZG) Baza Rurowa, ul. Naftowa 3, Zielona Góra, woj. lubuskie (PI) Baza Rurowa filia w Pile, ul. Powstańców Wlkp. 167, Piła, woj. wielkopolskie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z zamieszczoną powyŝej tabelą - ilość części Wykonawca ma prawo złoŝyć jedną ofertę na całość zamówienia albo na poszczególne części przy czym kaŝdy moŝe złoŝyć jedną ofertę na daną część przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego Zamawiający dopuszcza dostawę poszczególnych części partiami uzgodnionymi przez obie Strony Szczegółowe zasady realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ. 4/31

5 3.10. Transport kaŝdej partii przedmiotu zamówienia przeprowadzony będzie po uzgodnieniu z Zamawiającym - transportem samochodowym lub na otwartej platformie kolejowej, zgodnie z DDP INCOTERMS 2000 na miejsce dostaw określone w p niniejszego rozdziału. Do kaŝdej partii rur Dostawca bezwarunkowo załączy atesty i certyfikaty Termin realizacji kaŝdej partii dostawy będzie uzgadniany z czternastodniowym wyprzedzeniem z osobami określonymi w Umowie odpowiedzialnymi za realizację dostaw. 4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania (zgodnie z art. 24 ustawy Pzp) oraz spełniają warunki podmiotowe (zgodnie z art. 22 ustawy Pzp): zrealizowali co najmniej jedną dostawę - odpowiednio z kaŝdej części na którą Wykonawca składa ofertę wykonaną w okresie ostatnich 3 lat, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy zbliŝone do przedmiotu zamówienia w ramach danej części, z podaniem ich wartości, dat, miejsca wykonania, odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzajacych, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie (np. referencje) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Posiadają środki finansowe, względnie zdolność kredytową na poziomie minimum 20% zamówienia: Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej na okres 24 miesięcy od dnia zakończenia dostawy danej partii przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w pkt 3 SIWZ Na potwierdzenie spełniania warunków wykonawca złoŝy oświadczenia i dokumenty stosownie do punktu 12 SIWZ Niespełnienie choćby jednego z ww. warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz nierozpatrywanie złoŝonej przez niego oferty. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do danej części wynosi: dla rur okładzinowych odpowiednio: do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy - symbole O1 do O6 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do danej części wynosi: dla rur wydobywczych odpowiednio: do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy - symbol W1 6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 6.1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: d/s. technicznych i formalnych Aleksander Nowak Tel.: faks: d/s finansowo-księgowych Władysław Opłotny Tel.: faks: Godziny kontaktu z Wykonawcami: (pn. pt.) 5/31

6 Adres do korespondencji: FX Energy Poland Sp. z o.o Warszawa, ul. Chałubińskiego 8-35/64 Tel.: faks: Korespondencję moŝna przekazywać faksem w godz do Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz zapytania mogą być zawsze przekazywane w formie pisemnej Wykonawca moŝe zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza takŝe na tej stronie i jest wiąŝąca. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 7.1. KaŜda składana oferta musi być zabezpieczona wadium waŝnym w okresie związania ofertą. Wysokość wadium dla poszczególnych części: Część Przedmiot dostawy Kwota wadium Słownie (w PLN) 1 Dostawa rur okładzinowych ,00 osiemdziesiąt tysięcy złotych 2 Dostawa rur okładzinowych ,00 sześćdziesiąt tysięcy złotych 3 Dostawa rur wydobywczych ,00 pięćdziesiąt tysięcy złotych 7.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania oferty, a dowód wniesienia wadium (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) powinien załączyć do oferty wraz z informacją na jaki nr konta naleŝy zwrócić wadium, oraz danymi osoby do kontaktu Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze z poręczeniem pienięŝnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie określonej w pkt powinno obowiązywać cały okres związania ofertą. 6/31

7 7.5. Wadium wnoszone w formie pienięŝnej naleŝy wpłacić na rachunek nr: Banku Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Marszałkowska 111, Warszawa. z adnotacją: Wadium Przetarg nieograniczony Część * na Dostawę rur okładzinowych i wydobywczych. Za termin wniesienia wadium w formie pienięŝnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. *- podać odpowiednią cześć na jaką składane jest wadium 7.6. Wadium wnoszone w innej formie niŝ pienięŝna Wykonawca złoŝy w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 64 przy ul. Chałubińskiego 8 (budynek Oxford Tower) w Warszawie Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŝeli: Upłynął termin związania ofertą; Zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy; Zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert; który został wykluczony z postępowania; którego oferta została odrzucona ZłoŜenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu JeŜeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy JeŜeli Wykonawca nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca, którego oferta została wybrana moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium w poczet zabezpieczenia naleŝytego wykonania przedmiotu umowy. 8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 8.1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) na kaŝdą część/części zamówienia (odpowiednio wypełniony formularz ofertowy). W przypadku rozbieŝności pomiędzy oryginałem, a kopią za wiąŝącą przyjmuje się treść oryginału. Inne wymagane dokumenty Wykonawca składa w jednym egzemplarzu w odniesieniu do wszystkich części zamówienia, o które się ubiega, mogą być one złoŝone w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę Ofertę naleŝy złoŝyć w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. W przypadku załączonych do oferty materiałów sporządzonych w 7/31

8 języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język polski poświadczone przez Wykonawcę Dokumenty załączone do oferty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 153, poz z późn. zm.), Wykonawca moŝe złoŝyć w odrębnej części oferty z oznaczeniem Tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający przyjmie, Ŝe ta część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca moŝe zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjątkiem informacji, które Zamawiający zobowiązany jest do podania na otwarciu ofert (art. 86 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania lub na komputerze. PoŜądana jest numeracja stron w ofercie. 8.9 Wszystkie strony oferty powinny być połączone w sposób uniemoŝliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki Jakiekolwiek zmiany dokonywane w ofercie, powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę Wykonawca moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zamiany oferty naleŝy ją opisać adnotacją: Oferta zamieniona Zaleca się złoŝyć ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, które naleŝy zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem. Na opakowaniu naleŝy podać następujący adres Zamawiającego (miejsce składania ofert): FX Energy Poland Sp. z o.o Warszawa, ul. Chałubińskiego 8-35/64 oraz napis: Oferta zamówienie sektorowe, znak: ZP/01/2007/FX Dostawa rur okładzinowych i wydobywczych Nie otwierać przed dniem r. do godz Na opakowaniu moŝna podać nazwę i adres Wykonawcy lub opatrzyć pieczęcią adresową Wykonawcy JeŜeli oferta zostanie złoŝona w inny sposób niŝ wyŝej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty Ofertę złoŝoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Oferta oraz wymagane załączniki, powinny być podpisane przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Wykonawcy, upowaŝnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Oryginał pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 8/31

9 9.3. Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty naleŝy składać pod adres FX Energy Poland Sp. z o.o, Warszawa, ul. Chałubińskiego 8-35/ Termin składania ofert upływa dnia r. o godz MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego w FX Energy Poland Sp. z o.o, Warszawa, ul. Chałubińskiego 8-35/64, sala konferencyjna Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy i adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Informacje, o których mowa w punkcie 11.4 doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ śe ZAOFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: Oświadczenie z art. 22 Pzp na Formularzu ofertowym odpowiednio wypełnionym i podpisanym (załącznik Nr 2 SIWZ) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolnośc kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9/31

10 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie (załącznik Nr 3 SIWZ) Potwierdzić okres udzielanej gwarancji (24 miesiące) odpowiednim wpisem do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ Ponadto oferta powinna zawierać: Oświadczenie lub inny dokument poświadczający, Ŝe dostarczane rury będą towarem fabrycznie nowym i pochodzą z partii wyprodukowanej w 2007 (załącznik Nr 6 SIWZ) Oświadczenie, Ŝe dostarczony przedmiot zamówienia wykonany jest/będzie przez Producenta posiadającego certyfikat American Petroleum Institute stwierdzający wykonanie rur zgodnie ze specyfikacją API 5 CT i uprawniający do uŝycia monogramu API (załącznik Nr 6 SIWZ) Oświadczenie, Ŝe dostarczone rury będą zabezpieczone smarem konserwującym typu Kendex i ochraniaczami oraz połączenia gazoszczelne będą odpowiednio fosforanowane lub miedziowane (załącznik Nr 6 SIWZ) Informację producenta o typie zalecanego smaru do skręcania połączeń gwintowych którym będą skręcane połączenia fabryczne (załącznik Nr 6 SIWZ) Oświadczenia o zastrzeŝeniu przez Wykonawcę określonych informacji zawartych w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu odpowiednich przepisów, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (zał. nr 4 SIWZ) Dowodu wniesienia wadium (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) wraz z informacjami o których mowa w pkt Osobno dla kaŝdej części oświadczenie o procentowym udziale towarów pochodzących z państw Unii Europejskiej lub państw z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców (załącznik Nr 7 SIWZ) Oferta powinna równieŝ zawierać wykaz podwykonawców oraz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - (Załącznik Nr 5 SIWZ) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty), w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp KaŜdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest złoŝyć dokumenty, o których mowa w pkt. od do SIWZ. Przed podpisaniem właściwej umowy Zamawiający moŝe zaŝądać przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organudokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. zamiast dokumentu o których mowa w pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 8 ustawy pzp, - dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej zastępuje się je 10/31

11 dokumentem zawierającym oswiadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Dokumenty są składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY Cena oferty musi być podana w złotych polskich w wartościach netto, brutto z wyodrębnieniem stawki podatku VAT (netto + stawka VAT = brutto), naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami dla kaŝdej z części o udzielenie, której ubiega się Wykonawca. Cena całkowita określona w ofercie musi być wynikiem sumy kwot dla wszystkich części zamówienia, o udzielenie których ubiega się Wykonawca, w tym taŝe opłaty warunkujące dopuszczenie przedmiotu zamówienia do uŝytku na terenie Polski. Jak równieŝ wszelkie koszty związane z dostawą, w tym takŝe koszty transportu Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT Spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami (dla kaŝdej części zamówienia): Lp. Opis kryterium Waga [%] Opis metody przyznawanych punktów 1 Cena podana w ofercie 70 najniŝsza cena brutto badanych ofert (x 70) cena brutto oferty badanej max. 70 punktów 2 Czas Realizacji 30 Najkrótszy czas dostawy (x 30) oferowany czas dostawy max. 30 punktów 14.2 JeŜeli nie moŝna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe zostały złoŝone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. Zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert W przypadku pojawienia się w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej oraz omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi ją zgodnie z art. 88 ustawy Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uwaŝa się za odrzuconą. 11/31

12 14.5 Zamawiający odrzuci oferty na podstawie art. 89 ustawy Pzp Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Jednocześnie Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje wymienione powyŝej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŝeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 93 ustawy Pzp O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę pisemnie JeŜeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2004 r Nr 19, poz.177 z późn.zm). 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy (ceny całkowitej podanej w ofercie) Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w niŝej wymienionych formach: Pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego nr: w Banku Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Marszałkowska 111, Warszawa. z adnotacją: ZNWU ZP/2007/01/FX część... Dostawa rur okładzinowych i wydobywczych dla otworu Grundy-2. Za termin wniesienia ZNWU w formie pienięŝnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego Poręczeniach bankowych, Gwarancjach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym Gwarancjach ubezpieczeniowych, 12/31

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Organizacja wycieczki promowej do Malmo (Szwecja) dla katedry Mikroekonomii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zakup wraz z dostawą szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym Numer ogłoszenia: 179886-2009; data zamieszczenia: 05.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-08-22 08:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa dozowników i ręczników na rolce

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Choszczno: Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - KoŜedo oraz ulicy Polnej. Numer ogłoszenia: 335464-2009; data zamieszczenia: 28.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego i LPG do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2010r. Numer ogłoszenia: 222477-2009; data zamieszczenia: 26.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Wieruszów: DOSTAWA OPATRUNKÓW I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE Numer ogłoszenia: 176265-2009; data zamieszczenia: 12.10.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, woj. Strona 1 z 5 Wejherowo: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych Numer ogłoszenia: 179265-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kutno: Remont drogi powiatowej nr 2156E Kruki - Kaczkowizna odc. Sędki - Zagroby od km 1+741 do km 4+817 Numer ogłoszenia: 177043-2009; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.10.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TROCIN DO CELÓW ENERGETYCZNYCH NA SEZON 2010/2011 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach,,.

Bardziej szczegółowo

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Warszawa: Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== Nazwa zadania: remont budynku amfiteatru i biblioteki w Chybiu Nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: FORMULARZ ZP-400

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  FORMULARZ ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Wieruszów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Numer ogłoszenia: 212528-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 1 z 5 2009-01-08 08:59 Tomaszów Lubelski: Dostawy materiałów opatrunkowych i medycznych. Numer ogłoszenia: 7389-2009; data zamieszczenia: 08.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Choszczno: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choszcznie Numer ogłoszenia: 99671-2009; data zamieszczenia: 25.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Ul. Kopcińskiego 58,

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Ul. Kopcińskiego 58, Łódź: Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i licencji oraz rozbudowa pamięci serwerów - ZP/ŁOW NFZ/5/11 Numer ogłoszenia: 263630-2011; data zamieszczenia: 29.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był Ozorków: Dostawa - zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem. Numer ogłoszenia: 347552-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: ZP/118/2009 Rabka-Zdrój, 2009-03-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę leków do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Proboszcz Parafii Katolickiej. p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, Radomsko

Proboszcz Parafii Katolickiej. p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, Radomsko Proboszcz Parafii Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, 97-500 Radomsko ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyŝej 14.000 euro lecz nie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4. Zielona Góra: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Numer ogłoszenia: 77271-2009; data zamieszczenia: 19.05.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

CRZ 2011/01/000021OZ/EHU

CRZ 2011/01/000021OZ/EHU SYGNATURA... CRZ 2011/01/000021OZ/EHU PROJEKT UMOWA NR EHU-16-486/./2011 zawarta w dniu...2011 roku w Zielonej Górze pomiędzy: Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo