FX Energy Poland Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FX Energy Poland Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy rur okładzinowych i wydobywczych dla otworu Grundy-2 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim Zamawiający nie wyraŝa zgody na złoŝenie oferty w innym języku. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zwanej dalej ustawą Pzp. ZATWIERDZAM 1/31

2 SPIS TREŚCI 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 4 WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ śe ZAOFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 15. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 17. WZÓR UMOWY 18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM. Załącznik nr 1 Projekt Umowy Załącznik nr 2 Formularz Oferty wzór. Załącznik nr 3 Wykaz dostaw Załącznik nr 4 Oświadczenie o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa wzór Załącznik nr 5 Wykaz podwykonawców- wzór Załącznik nr 6 Oświadczenia z pkt SIWZ wzór Załącznik nr 7 Oświadczenia procentowy udział towarów pochodzących z Unii Europejskiej wzór 2/31

3 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO FX Energy Poland Sp. z o.o Warszawa ul. Chałubińskiego 8-35/64 NIP: REGON KRS , Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XII Wydz. Gospodarczy Korespondencję moŝna przekazywać faksem pod nr +48 (22) w godzinach (Wymagamy niezwłocznego potwierdzenia pisemnego). strona internetowa: tel.: (+48 22) , faks: (+48 22) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na podstawie art. 134 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami; zamówienie sektorowe) zwane dalej Pzp. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Fabrycznie nowych (rok produkcji 2007) walcowanych (nie dopuszcza się rur walcowanych na zimno) rur okładzinowych i wydobywczych dla otworów wiertniczych, wykonanych i oznakowanych wg normy EN ISO (API SPEC 5 CT), o zakresie długości R3 dla rur okładzinowych, oraz R2 dla rur wydobywczych, (Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ). Wszystkie połączenia muszą być zabezpieczone smarem konserwującym typu Kendex oraz ochraniaczami, równocześnie połączenia gazoszczelne muszą być fosforanowane (nie dotyczy symbolu W1 - mufy W1 miedziowane). Wykonawca przedstawi w ofercie oświadczenie, Ŝe z dostarczanymi rurami przedstawi kopię waŝnego certyfikatu American Petroleum Institute, przyznanego wytwórcy oferowanych rur, stwierdzającego wykonanie rur zgodnie ze specyfikacją API 5 CT i uprawniającego do uŝycia monogramu API. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w poniŝszej tabeli. Zamawiający informuje, Ŝe niniejsze zamówienie obejmujące dostawę rur okładzinowych, wydobywczych zostało podzielone na części, i w związku z tym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z poniŝszymi wskazaniami. 3/31

4 Cześć 1 Symbol Przedmiot dostawy rury: Parametry Ilość [w mb] Miejsce dostawy* Środek transportu** O1 9 5/8 11,99mm L80 New VAM lub HCP ZG S/K O2 9 5/8 11,99mm P110 New VAM lub HCP ZG S/K Termin dostawy - do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy Cześć 2 Symbol Przedmiot dostawy rury: Parametry Ilość [w mb] Miejsce dostawy* Środek transportu** O4 7 11,51mm T95 typ 1 New VAM lub HCP ZG S/K O5 7 11,51mm C95 New VAM lub HCP ZG S/K O6 7 12,65 mm VM110HC New VAM 735 ZG S/K Termin dostawy - do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy Część 3 Symbol Przedmiot dostawy rury: Parametry W1 2 7/8 5,51mm T95-typ1 TPS TS8 TR / Hydrill CS- CB Termin dostawy - do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy Ilość Miejsce Środek [w mb] dostawy* transportu** 4100 PI S/K * ZG Zielona Góra, PI - Piła zgodnie z pkt SIWZ ** K transport koleją, S transport samochodowy 3.2. JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - naleŝy przyjąć, Ŝe w związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert na równowaŝny przedmiot zamówienia o parametrach techniczno / eksploatacyjno / uŝytkowych nie gorszych niŝ te, podane pod pojęciem typu Miejsce dostaw: (ZG) Baza Rurowa, ul. Naftowa 3, Zielona Góra, woj. lubuskie (PI) Baza Rurowa filia w Pile, ul. Powstańców Wlkp. 167, Piła, woj. wielkopolskie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z zamieszczoną powyŝej tabelą - ilość części Wykonawca ma prawo złoŝyć jedną ofertę na całość zamówienia albo na poszczególne części przy czym kaŝdy moŝe złoŝyć jedną ofertę na daną część przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w ramach zamówienia podstawowego Zamawiający dopuszcza dostawę poszczególnych części partiami uzgodnionymi przez obie Strony Szczegółowe zasady realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ. 4/31

5 3.10. Transport kaŝdej partii przedmiotu zamówienia przeprowadzony będzie po uzgodnieniu z Zamawiającym - transportem samochodowym lub na otwartej platformie kolejowej, zgodnie z DDP INCOTERMS 2000 na miejsce dostaw określone w p niniejszego rozdziału. Do kaŝdej partii rur Dostawca bezwarunkowo załączy atesty i certyfikaty Termin realizacji kaŝdej partii dostawy będzie uzgadniany z czternastodniowym wyprzedzeniem z osobami określonymi w Umowie odpowiedzialnymi za realizację dostaw. 4. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania (zgodnie z art. 24 ustawy Pzp) oraz spełniają warunki podmiotowe (zgodnie z art. 22 ustawy Pzp): zrealizowali co najmniej jedną dostawę - odpowiednio z kaŝdej części na którą Wykonawca składa ofertę wykonaną w okresie ostatnich 3 lat, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy zbliŝone do przedmiotu zamówienia w ramach danej części, z podaniem ich wartości, dat, miejsca wykonania, odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzajacych, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie (np. referencje) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Posiadają środki finansowe, względnie zdolność kredytową na poziomie minimum 20% zamówienia: Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej na okres 24 miesięcy od dnia zakończenia dostawy danej partii przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w pkt 3 SIWZ Na potwierdzenie spełniania warunków wykonawca złoŝy oświadczenia i dokumenty stosownie do punktu 12 SIWZ Niespełnienie choćby jednego z ww. warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz nierozpatrywanie złoŝonej przez niego oferty. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do danej części wynosi: dla rur okładzinowych odpowiednio: do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy - symbole O1 do O6 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do danej części wynosi: dla rur wydobywczych odpowiednio: do 210 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy - symbol W1 6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 6.1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: d/s. technicznych i formalnych Aleksander Nowak Tel.: faks: d/s finansowo-księgowych Władysław Opłotny Tel.: faks: Godziny kontaktu z Wykonawcami: (pn. pt.) 5/31

6 Adres do korespondencji: FX Energy Poland Sp. z o.o Warszawa, ul. Chałubińskiego 8-35/64 Tel.: faks: Korespondencję moŝna przekazywać faksem w godz do Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz zapytania mogą być zawsze przekazywane w formie pisemnej Wykonawca moŝe zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających specyfikację istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza takŝe na tej stronie i jest wiąŝąca. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 7.1. KaŜda składana oferta musi być zabezpieczona wadium waŝnym w okresie związania ofertą. Wysokość wadium dla poszczególnych części: Część Przedmiot dostawy Kwota wadium Słownie (w PLN) 1 Dostawa rur okładzinowych ,00 osiemdziesiąt tysięcy złotych 2 Dostawa rur okładzinowych ,00 sześćdziesiąt tysięcy złotych 3 Dostawa rur wydobywczych ,00 pięćdziesiąt tysięcy złotych 7.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania oferty, a dowód wniesienia wadium (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) powinien załączyć do oferty wraz z informacją na jaki nr konta naleŝy zwrócić wadium, oraz danymi osoby do kontaktu Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze z poręczeniem pienięŝnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wadium wnoszone w formie określonej w pkt powinno obowiązywać cały okres związania ofertą. 6/31

7 7.5. Wadium wnoszone w formie pienięŝnej naleŝy wpłacić na rachunek nr: Banku Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Marszałkowska 111, Warszawa. z adnotacją: Wadium Przetarg nieograniczony Część * na Dostawę rur okładzinowych i wydobywczych. Za termin wniesienia wadium w formie pienięŝnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. *- podać odpowiednią cześć na jaką składane jest wadium 7.6. Wadium wnoszone w innej formie niŝ pienięŝna Wykonawca złoŝy w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 64 przy ul. Chałubińskiego 8 (budynek Oxford Tower) w Warszawie Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŝeli: Upłynął termin związania ofertą; Zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy; Zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert; który został wykluczony z postępowania; którego oferta została odrzucona ZłoŜenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu JeŜeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy JeŜeli Wykonawca nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca, którego oferta została wybrana moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium w poczet zabezpieczenia naleŝytego wykonania przedmiotu umowy. 8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 8.1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) na kaŝdą część/części zamówienia (odpowiednio wypełniony formularz ofertowy). W przypadku rozbieŝności pomiędzy oryginałem, a kopią za wiąŝącą przyjmuje się treść oryginału. Inne wymagane dokumenty Wykonawca składa w jednym egzemplarzu w odniesieniu do wszystkich części zamówienia, o które się ubiega, mogą być one złoŝone w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę Ofertę naleŝy złoŝyć w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złoŝeniem oferty ponosi Wykonawca Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. W przypadku załączonych do oferty materiałów sporządzonych w 7/31

8 języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język polski poświadczone przez Wykonawcę Dokumenty załączone do oferty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 153, poz z późn. zm.), Wykonawca moŝe złoŝyć w odrębnej części oferty z oznaczeniem Tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający przyjmie, Ŝe ta część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca moŝe zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjątkiem informacji, które Zamawiający zobowiązany jest do podania na otwarciu ofert (art. 86 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania lub na komputerze. PoŜądana jest numeracja stron w ofercie. 8.9 Wszystkie strony oferty powinny być połączone w sposób uniemoŝliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki Jakiekolwiek zmiany dokonywane w ofercie, powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę Wykonawca moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zamiany oferty naleŝy ją opisać adnotacją: Oferta zamieniona Zaleca się złoŝyć ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, które naleŝy zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem. Na opakowaniu naleŝy podać następujący adres Zamawiającego (miejsce składania ofert): FX Energy Poland Sp. z o.o Warszawa, ul. Chałubińskiego 8-35/64 oraz napis: Oferta zamówienie sektorowe, znak: ZP/01/2007/FX Dostawa rur okładzinowych i wydobywczych Nie otwierać przed dniem r. do godz Na opakowaniu moŝna podać nazwę i adres Wykonawcy lub opatrzyć pieczęcią adresową Wykonawcy JeŜeli oferta zostanie złoŝona w inny sposób niŝ wyŝej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty Ofertę złoŝoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Oferta oraz wymagane załączniki, powinny być podpisane przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Wykonawcy, upowaŝnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Oryginał pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 8/31

9 9.3. Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. 10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty naleŝy składać pod adres FX Energy Poland Sp. z o.o, Warszawa, ul. Chałubińskiego 8-35/ Termin składania ofert upływa dnia r. o godz MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego w FX Energy Poland Sp. z o.o, Warszawa, ul. Chałubińskiego 8-35/64, sala konferencyjna Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy i adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Informacje, o których mowa w punkcie 11.4 doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 12. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ śe ZAOFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: Oświadczenie z art. 22 Pzp na Formularzu ofertowym odpowiednio wypełnionym i podpisanym (załącznik Nr 2 SIWZ) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolnośc kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9/31

10 Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie (załącznik Nr 3 SIWZ) Potwierdzić okres udzielanej gwarancji (24 miesiące) odpowiednim wpisem do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ Ponadto oferta powinna zawierać: Oświadczenie lub inny dokument poświadczający, Ŝe dostarczane rury będą towarem fabrycznie nowym i pochodzą z partii wyprodukowanej w 2007 (załącznik Nr 6 SIWZ) Oświadczenie, Ŝe dostarczony przedmiot zamówienia wykonany jest/będzie przez Producenta posiadającego certyfikat American Petroleum Institute stwierdzający wykonanie rur zgodnie ze specyfikacją API 5 CT i uprawniający do uŝycia monogramu API (załącznik Nr 6 SIWZ) Oświadczenie, Ŝe dostarczone rury będą zabezpieczone smarem konserwującym typu Kendex i ochraniaczami oraz połączenia gazoszczelne będą odpowiednio fosforanowane lub miedziowane (załącznik Nr 6 SIWZ) Informację producenta o typie zalecanego smaru do skręcania połączeń gwintowych którym będą skręcane połączenia fabryczne (załącznik Nr 6 SIWZ) Oświadczenia o zastrzeŝeniu przez Wykonawcę określonych informacji zawartych w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu odpowiednich przepisów, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (zał. nr 4 SIWZ) Dowodu wniesienia wadium (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) wraz z informacjami o których mowa w pkt Osobno dla kaŝdej części oświadczenie o procentowym udziale towarów pochodzących z państw Unii Europejskiej lub państw z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców (załącznik Nr 7 SIWZ) Oferta powinna równieŝ zawierać wykaz podwykonawców oraz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - (Załącznik Nr 5 SIWZ) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty), w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp KaŜdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest złoŝyć dokumenty, o których mowa w pkt. od do SIWZ. Przed podpisaniem właściwej umowy Zamawiający moŝe zaŝądać przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , i składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organudokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. zamiast dokumentu o których mowa w pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4 8 ustawy pzp, - dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŝej zastępuje się je 10/31

11 dokumentem zawierającym oswiadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Dokumenty są składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY Cena oferty musi być podana w złotych polskich w wartościach netto, brutto z wyodrębnieniem stawki podatku VAT (netto + stawka VAT = brutto), naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami dla kaŝdej z części o udzielenie, której ubiega się Wykonawca. Cena całkowita określona w ofercie musi być wynikiem sumy kwot dla wszystkich części zamówienia, o udzielenie których ubiega się Wykonawca, w tym taŝe opłaty warunkujące dopuszczenie przedmiotu zamówienia do uŝytku na terenie Polski. Jak równieŝ wszelkie koszty związane z dostawą, w tym takŝe koszty transportu Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 14. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT Spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami (dla kaŝdej części zamówienia): Lp. Opis kryterium Waga [%] Opis metody przyznawanych punktów 1 Cena podana w ofercie 70 najniŝsza cena brutto badanych ofert (x 70) cena brutto oferty badanej max. 70 punktów 2 Czas Realizacji 30 Najkrótszy czas dostawy (x 30) oferowany czas dostawy max. 30 punktów 14.2 JeŜeli nie moŝna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe zostały złoŝone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. Zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert W przypadku pojawienia się w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej oraz omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi ją zgodnie z art. 88 ustawy Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców zgodnie z art. 24 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uwaŝa się za odrzuconą. 11/31

12 14.5 Zamawiający odrzuci oferty na podstawie art. 89 ustawy Pzp Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Jednocześnie Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje wymienione powyŝej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŝeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 93 ustawy Pzp O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 15. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę pisemnie JeŜeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2004 r Nr 19, poz.177 z późn.zm). 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy (ceny całkowitej podanej w ofercie) Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w niŝej wymienionych formach: Pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego nr: w Banku Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ul. Marszałkowska 111, Warszawa. z adnotacją: ZNWU ZP/2007/01/FX część... Dostawa rur okładzinowych i wydobywczych dla otworu Grundy-2. Za termin wniesienia ZNWU w formie pienięŝnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego Poręczeniach bankowych, Gwarancjach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym Gwarancjach ubezpieczeniowych, 12/31

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo