ZAPROSZENI PRELEGENCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENI PRELEGENCI"

Transkrypt

1 ZAPRASZA: ZAPRASZA: 6-7listopada2008 7listopada2008 Warszawa HotelIntercontinental ul.emiliiplater49 NAJLEPSZAKONFERENCJAWPOLSCE! MUSISZTAMBYĆ! ZAPROSZENIPRELEGENCI BERTILHEERINK COLIPA PanHeerinkjestobywatelemholenderskim.UkończyłUniwersytetwLeidennawydzialeHistoriiWspółczesnej.Specjalizujesię w prawie europejskim, spędził dużą część swojego życia zawodowego w holenderskiej służbie państwowej, na różnych stanowiskachwhadzeibrukseli. Między innymi obowiązkami, był szefem ds. UE w Ministerstwie Środowiska Holandii, Radcą Ambasady w Stałym PrzedstawicielstwieHolandiiprzyKomisjiEuropejskiejidoradcąKomisjiEuropejskiejdlanegocjacjiwielostronnychwobszarze ochronyśrodowiska(zmianaklimatu,chemikalia)istosunkówzusawtymobszarze. PrzedwstąpieniemdoColipajakoDyrektorGeneralny(listopad2002),byłDyrektoremSprawRządowychUEprzyEuropejskiej RadziePrzemysłuChemicznego[EuropeanChemicalIndustryCouncil(Cefic)wBrukseli. PROF.VERAROG VERAROGIERS IERS SCCP,ECOPA,UNIWERSYTETVRIJE,BRUKSELA Prof.VeraRogiersjestSzefemWydziałuToksykologii,Dermato-KosmetologiiiFarmakognozjinaVrijeUniversiteitBrussels(VUB). Jest profesorem toksykologii i organizuje regularnie kursy podyplomowe dotyczące oceny ryzyka składników kosmetycznych i produktów gotowych w Europie(http://safetycourse.vub.ac.be). Jej główna działalność badawcza koncentruje się na toksykologii eksperymentalnej in vitro. Jej zespół badawczy specjalizuje się w opracowywaniu modeli in vitro dla celów farmakotoksykologicznych jako alternatywy do wykorzystywania zwierząt eksperymentalnych w badaniach biotransformacji i toksyczności leków,kosmetykówiinnychsubstancjichemicznych.wszczególnościkoncentrujesięaktualnienadwóchstrategiach,amianowicie epigenetycznej modyfikacji hepatocytów głównych dla stabilizacji ich specyficznego fenotypu w kulturze i produkcji w pełni funkcjonującychhepatocytówludzkichzmezenchymalnychkomórekpoprzednichtkankidorosłegoczłowieka,takiejjakszpikkości. Jest autorem ponad 200 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych i jest edytorem szeregu książek naukowych. OstatniadotyczyocenybezpieczeństwakosmetykówwUE.Ponad200razyzapraszanabyładowygłoszeniawykładówiaktywnie uczestniczyławorganizacjiponad30międzynarodowychkongresów.uzyskałaszeregmiędzynarodowychnagródnaukowychijest recenzentem w szeregu międzynarodowych magazynów naukowych w dziedzinie toksykologii, farmakologii i dermatologii. Na poziomie UE jest współprzewodniczącą Komitetu Naukowego ds. Produktów Konsumenckich SCCP (Scientific Committee on Consumer Products) i członkiem ESAC (Naukowego Komitetu Doradczego ECVAM, Europejskiego Ośrodka Walidacji Metod Alternatywnych(EuropeanCenterfortheValidationofAlternativeMethods).JestprezesemECOPA(EuropeanConsensusPlatform on 3R-Alternatives), skupiającej środowiska akademickie, przemysł, obrońców zwierząt i instytucje rządowe w różnych krajach UE podjednymeuropejskimparasolem. Prof.VeraRogiersbyłakoordynatorem(dlaECOPA)projektuFP6CONAM(SSA),którywłaśniezostałzakończony.W2008rokujest koordynatoremrozruchuprojektuecopafp7.jejgrupabadawczajestpartnerembadawczymwprojektachpredictomics(strep), LIINTOP(STREP), Carcinogenomics(IP) i ESNATS(IP). Ostatnio uzyskała dwa patenty za stosowanie inhibitorów deacetylazy histonów w celu (i) stabilizacji fenotypu podstawowych hepatocytów w kulturze i (ii) rozróżnienia mezenchymalnych hemocytoblastówdorosłychkomórekszpikukostnegoiinnegopochodzeniadodojrzałychkomórektypuhepatocytów.

2 PROF.PHILIPPEMASSON PHILIPPEMASSON ISO,EVIC PoszkoleniunauczelniachmedycznychinaukowychParyża,PhilippeMASSONuzyskałtytułbiologa. Philippe MASSON prowadzi działalność wykładową jako stały profesor nadzwyczajny Toksykologii i Kosmetologii Eksperymentalnej na Uniwersytecie wbordeaux(francja) i na Wolnym Uniwersytecie Brukseli(Belgia). Uczestniczy również, jakoprofesornakursieszkoleniowymocenybezpieczeństwakosmetyków,prowadzonymprzezuniwersytetvrijewbrukseli. Philippe MASSON jest Kierownikiem Naukowym Organizacji Międzynarodowej EVIC i Dyrektorem Generalnym EVIC France Laboratories,spółkizograniczonąodpowiedzialnością,którąutworzyłiktórąkierujeod1969roku.Działalnośćobejmujeocenę bezpieczeństwaiefektywności,głownieleków,substancjichemicznychikosmetyków. Jestekspertemnaukowymwspółpracującymzwładzamifrancuskimiizostałzarejestrowanyoficjalniew1985rokujakoEkspert wfarmako-toksykologii. Jestaktualnieczłonkiemlubbyłymczłonkiemnastępującychinstytucjikrajowychimiędzynarodowych: Krajowe: Krajowykomitetds.EksperymentównaZwierzętach[NationalCommitteefortheAnimalExperimentation], Członek Commission of Pharmacodynamy from the Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la RépressiondesFraudes, AFNOR,Komisjads.bio-kompatybilnościmateriałówiurządzeńmedycznych[CommissionBiocompatibilityofmaterialsand medicaldevices](przewodniczący), AFNOR,KomisjaKosmetologiczna[CommissionCosmetology](Przewodniczący), MinisterstwoZdrowia,Urządds.Zwalczanianadużyćikorupcji[FraudServices,HealthMinistra](AFSSAPS), AFSSAPS,KomisjaKosmetologiczna(Ekspert). Międzynarodowe: Naukowy Komitet ds. Produktów Konsumenckich[Scientific Committee on Consumer Products]- DG Sanco Komisja Europejska(Byłyczłonek), SLIMCommission-DGEnterprise KomisjaEuropejska(ByłyPrzewodniczący), CEN(TC206-BTS3), GrupaEEMCO EuropejskaGrupads.BadańWydajnościKosmetykówiinnychproduktów[EuropeanGroupfortheEfficacy MeasurementsonCosmeticsandotherTopicalProducts](ByłyPrzewodniczący), ISO(TC194iTC217). PhilippeMASSONjestczłonkiemwielukrajowychimiędzynarodowychstowarzyszeńnaukowych. Dotejporymawdorobku29publikacji,18plakatówiponad150prezentacjiustnych. DRGERHARDNOHYNEK L OREAL Gerhard J. Nohynek uzyskał tytuł magistra biochemii na Politechnice w Monachium, Niemcy, w roku 1972, i doktora toksykologiiwmiędzynarodowymośrodkubezpieczeństwaśrodowiska[internationalcenterofenvironmentalsafety]/albany MedicalCollege/wAlbany,USA(1976).Posiadaświadectwoamerykańskie(DyplomantAmericanboardofToxicology,1984)i EUROTOX, jest członkiem Stowarzyszenia Toksykologicznego USA, EUROTOX, francuskich i niemieckich stowarzyszeń toksykologicznych.historiajegozatrudnieniaobejmuje:10lat( )jakostarszytoksykolog/kierownikbezpieczeństwa środowiska w międzynarodowej spółce agrochemicznej(stauffer Chemical Company) w Richmond, Kalifornia, Farmington, Connecticut (USA) i Genewie (Szwajcaria), 10 lat ( ) na stanowiskach kierowniczych w laboratoriach toksykologicznych międzynarodowych spółek farmaceutycznych, m.in. Dyrektor ds. toksykologii w Pfizer Central Research Europe(WielkaBrytaniaiFrancja)iDyrektords.toksykologiiwRhone-PoulencRorer/Aventis,Alfortville,Paryż(Francja).Był zaangażowanyi/lubodpowiedzialnyzaopracowanietoksykologiczneważnych,nowychsubstancjiagrochemicznychileków.w 1997 roku został zatrudniony w L OREAL i aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora Naukowego Wydziału Bezpieczeństwa Globalnego L OREAL Research. Jego publikacje obejmują ponad 50 publikacji badawczych w profesjonalnych magazynach naukowych,artykułyprzeglądowe,kilkarozdziałówwpodręcznikachtoksykologicznychiszeregopublikowanychstreszczeńi krótkich komunikatów. Jest autorem szeregu farmakologicznych/ toksykologicznych raportów eksperckich na temat nowych leków, prezentacji i plakatów, i autorem książki na temat raportowania i interpretacji wyników toksykologicznych. Jest zaproszonymwykładowcą(toksykologia)nauniwersytecielyon-rthlaennec,wydziałfarmakologii,toksykologiimedycznej i Medycyny Środowiska, Uniwersytecie w Marsylii, Wydział Farmacji i Toksykologii, i Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, WydziałToksykologii. KATARZYNAPYTKOWSKA WYŻSZASZKOŁAZAWODOWAKOSMETYKIIPIELĘGNACJIZDROWIA Chemikkosmetolog,absolwentkaWydziałuChemicznegoPolitechnikiWarszawskiej.Odpoczątkukarieryzawodowejaktywna wzakresieedukacjiidydaktyki,związanejzszerokorozumianąkosmetologiąichemiąkosmetyczną. Praktykazawodowa: WydziałMITOPolitechnikiRadomskiej od2000dochwiliobecnej:wyższaszkołazawodowakosmetykiipielęgnacjizdrowia Od1994rokudochwiliobecnej:konsultantds.kosmetykówdowłosówwHenkelPolskasp.zo.o.(d.HenkelPolskaS.A.) Od1996rokuwspółpracakonsultingowawzakresiekosmetologiizwielomafirmami,m.in.z:Johnson&JohnsonPolska,Coty PolskaS.A.(d.BenckiserPolska),UnileverPolskaS.A.,LaboratoriumKosmetykówNowejGeneracji Dermika,Laboratorium DermaPharm

3 Innestanowiskaifunkcjezawodowe: CzłonekZarząduPolskiegoTowarzystwaKosmetologów Członekzespołuredakcyjnegokwartalników SOFWJournaledycjapolska oraz CosmetologyToday Ekspert grupy roboczej Bezpieczeństwo i skuteczność przy Polskim Związku Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej Pracadydaktyczna daktyczna WyższaSzkołaZawodowaKosmetykiiPielęgnacjiZdrowiawWarszawie OdutworzeniaSzkoływroku2000zatrudnionanastanowiskuasystenta, Do prorektords.ogólnych. Od pełnomocnikrektorads.ogólnych Od pełnomocnikrektorads.naukiidydaktyki Aktualnieprowadzonewykłady: Surowceifizykochemiaformkosmetycznych Kosmetologia Pielęgnacjaiupiększaniewłosów Metodyocenykosmetyków Ewaluacjaproduktówkosmetycznych Towaroznawstwowyrobówchemiigospodarczej Sensoryka PolitechnikaWarszawska,WydziałChemiczny Od1997umowyodziełodydaktyczne. Aktualnieprowadzonewykłady: Środkipowierzchniowoczynneidetergenty Fizykochemiaformkosmetycznych Wykłady na studiach podyplomowych Chemia kosmetyczna prowadzonych od 1997 roku na Wydziale Chemicznym PolitechnikiWarszawskiej(od2004wspólniezWyższaSzkołąZawodowąKosmetykiiPielęgnacjiZdrowia) DRPIOTRKOZIEJ DRPIOTRKOZIEJCENTRUMKOSMETYKÓW Wykształcenie wyższefarmaceutyczne Tytułnaukowy doktornaukfarmaceutycznychnadany13września1978d/196/234 Doświadczeniezawodowe: AkademiaMedycznawydziałFarmacjiWarszawa StudiaorazpracamagisterskawZakładzieToksykologiipromotorprof.Rusiecki asystent,starszyasystent,adiunkt pracadoktorska MazowieckieZakładyChemiczneCELIAPruszków KierownikLaboratoriumRozwojowego AkademiaMedycznawydziałFarmacjiZakładChemiiFarmaceutycznej dwuletniestypendiumnaukoweuniwersytetj.guttenbergmainz v-cedyrektords.produkcjiwmazowieckichzakładachchemicznychcelia dwuletniestypendiumnaukoweuniwersytetwbaselszwajcaria dwuletniestypendiumnaukowefreieuniversitatwestberlin 1991 współwłaścicielfirmyzako-farmsp.jawna 2007 współwłaścicielfirmydrpiotrkoziejcentrumkosmetyków Innedoświadczenia: Gruntownawiedzatoksykologicznaosurowcachzarównochemicznychjakteżnaturalnych.Znajomośćoraztworzeniereceptur, procesówprodukcyjnychwprzemyślekosmetycznym Praktycznaznajomośćpolskichiunijnychprzepisówprawnychwzakresierynkuikosmetyków potwierdzonapozytywniezdanymtestemiodbytymkursem: OCENABEZPIECZEŃSTWAKOSMETYKÓWWUNIIEUROPEJSKIEJ Brukselakwiecień2003 INTENSYWNYKURSWZAKRESIENAUKDERMATOLOGICZNO-KOSMETYCZNYCH Brukselawrzesień2004 INTENSYWNYKURSWZAKRESIENAUKDERMATOLOGICZNO-KOSMETYCZNYCH Brukselawrzesień2005 INTENSYWNYKURSWZAKRESIENAUKDERMATOLOGICZNO-KOSMETYCZNYCH Brukselawrzesień2006 INTENSYWNYKURSWZAKRESIENAUKDERMATOLOGICZNO-KOSMETYCZNYCH Brukselawrzesień2007

4 IRENAOZGA COSMETOSHPERA Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Ukończyła francuski program MBA prowadzonyprzezgroupehecparis.ukończyłastudiapodyplomowesgh-centrumrozwojuprogramówmiędzynarodowych wzakresiezarządzaniagospodarkaeuropejska. Od początku kariery zawodowej związana z przemysłem kosmetycznym. Swoje doświadczenie zdobyła w działach jakości, technologii oraz badawczo- rozwojowych znanych firm jak: L Oreal Polska, PZ Cussons, Oriflame Products Poland, Harper Hygienics S.A. Wykładowca Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej z dziedziny GMP, metod wytwarzania oraz zarządzania jakością. Właściciel firmy Cosmetosphera, oferującej doradztwozzakresugmp,technologiiorazrozwojukosmetyków. EWANOWACKA LABORATORIUMKOSMETYCZNEDRIRENAERIS SzefDziałuZarządzaniaJakościąLaboratoriumKosmetycznegoDrIrenaErisSA. AbsolwentkaWydziałuŻywieniaCzłowiekanaSGGWwWarszawieorazpodyplomowegostudiumManagerJakościwSzkole GłówniejHandlowejwWarszawie.WcześniejzatrudnionawKamis Przyprawy,nastanowiskachTechnologiKierownikDziału ZapewnieniaJakości.Od10-ciulatwL.K.DrIrenaErisS.A.,odpowiadazaproceskontrolijakościkosmetyków.Pełnomocnik Dyrektora Generalnego ds. systemów zarządzania jakością i środowiskiem. Członek Grupy Legislacyjnej Polskiego Związku PracodawcówPrywatnychBranżyKosmetycznej. IRENAKURZĄTKOWSKA WOJEWÓDZKASTACJASANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNAW WARSZAWIE AbsolwentkaWydziałuFarmacjiAkademiiMedycznejwWarszawie.Poukończeniustudiówpracowałajakoasystentwaptece firmy CEFARM Warszawa. Następnie jako nauczyciel chemii w Liceum Muzycznym w Warszawie. Obecnie jako asystent w WojewódzkiejStacjiSanitarno-EpidemiologicznejwWarszawie,zajmujesięnadzoremnadkosmetykami.

5 PROGRAMKONFERENCJI 6-7listopada2008 HotelIntercontinental,ul.EmiliiPlater49,Warszawa SalaBalowaKompozytorzy Dzień1. 6Listopada Rejestracjauczestników,kawapowitalna Powitanie HenrykaBochniarz,PrezydentPolskiejKonfederacjiPracodawcówPrywatnych Lewiatan WojciechInglot,PrezesPolskiegoZwiązkuPracodawcówPrywatnychBranżyKosmetycznej ProjektRozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRadydotyczącykosmetyków BertilHeerink,DyrektorGeneralny(Colipa) -Harmonogrampracnadprojektemrozporządzenia -Rozporządzenie-wprzyszłościvsdyrektywa-obecnie -Najważniejszeelementypodlegającezmianom:definicje,CMR,nanocząstki,dossierkosmetyku,normy,deklaracje, nadzórnadrynkiem ProjektRozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRadydotyczącykosmetyków ParlamentuEuropejskiegoiRadydotyczącykosmetyków ProjektRozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRadydotyczącykosmetyków BlankaChmurzynska-Brown,EwaStarzyk(Związek) -UdziałbranżykosmetycznejwPolscewpracachnadprojektemrozporządzenianaforumPolskiiUE WspółpracazEKES,polskimRządem,polskimieuroparlamentarzystami -OcenaskutkówzmianprawnychzpunktuwidzeniaprzedsiębiorcówwPolsce -Szczegółyprojekturozporządzenia -noweobowiązkidystrybutorówkosmetyków -notyfikacjakosmetykówwcentralnym,elektronicznymsystemieeuropejskim -bezpieczeństwoskładnikówkosmetyków:listysubstancji,cmrinanomateriały -noweznaczenienormalizacjidlabranżykosmetycznej -nowespojrzenienadossierkosmetykuiocenębezpieczeństwa -Korzyści,wątpliwościiobawyprzemysłu-wstępdodebatyplenarnej ok Przerwanakawę PracenadprojektemrozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRadydotyczącegokosmetyków-punkt punkt widzeniakompetentnychwładziprzemysłu ziprzemysłu Paneldyskusyjny:IzabelaBurzyńska(GłównyInspektoratSanitarny),AnnaRusiecka(Ministerstwo Gospodarki),Blanka-ChmurzyńskaBrown(Związek) -UdziałpolskiegoRząduwpracachnadprojektemrozporządzenianaforumUE -WspółpracapolskiegoRząduibranżykosmetycznejpodczaspracnadrozporządzeniem -Nadzórnadrynkiempowejściuwżycierozporządzenia -Wątpliwościkompetentnychwładziobawyprzemysłu-pytaniaiodpowiedzi Lunch Ocenabezpieczeństwaidossierkosmetyku yku Ocenabezpieczeństwakosmetyków.RaportBezpieczeństwaKosmetyku Prof.VeraRogiers(SCCP,ECOPA,UniwersytetVrije,Bruksela) - KluczowepunktyprawodawstwaUEwobszarzekosmetykiipropozycjazmian - ProcesocenyryzykakosmetykówwUE - PotencjalnywpływzmianynaocenębezpieczeństwakosmetykówwUE - DostępnośćiwykorzystaniemetodalternatywnychdlaocenybezpieczeństwakosmetykówwUE - DoświadczeniaSCC(NF)Pzalternatywami3R MarginesBezpieczeństwainarażenienaproduktykosmetyczne enaproduktykosmetyczne Prof.PhilippeMasson(ISO,EVIC) -MarginesBezpieczeństwa:ocenaryzykaskładnikówkosmetyków -Narażenienakosmetyki:rozważaniaogólne -ObliczenienarażenianaróżneklasykosmetykówzgodniezWytycznymiSCCP

6 Nanocząstkiwkosmetykach:bezpieczeństwoinowewymaganiadotyczącebezpieczeństwa DrGerhardNohynek(L Oreal) Jakkolwiekpreparatykosmetycznemogązawieraćkomponentyowielkościrzędunano,włącznieznano-emulsjamii mikroskopijnymipęcherzykami(nanosomy,niosomyiliposomy)składającymisięztradycyjnychmateriałów kosmetycznych. Biorącpoduwagę,żetakiepłyny,preparatynabaziepłynu,sąwewnętrznieniestabilne,niejestpewne,czypowinnybyć kwalifikowanejakofaktycznenanomateriały.szeregbadańsugeruje,żetakiemateriałypęcherzykowenieprzenikająprzez skóręludzkąpozawarstwypowierzchniowewarstwyrogowejnaskórka.wporównaniuzabsorpcją/przenikaniemprzez skóręskładnikówwpreparatachtradycyjnych(roztwór,żelelubkremy),preparatyowielkościrzędunanomogą usprawniaćlubredukowaćabsorpcjęprzezskóręskładników,jakkolwiekwograniczonejskali.nowoczesneśrodki przeciwsłonecznezawierająnanocząsteczkidwutlenkutytanu(tio 2 )lubtlenkucynku(zno),którefiltrująuvbardziej efektywnieniżcząsteczkiwiększe.wynikiszeregubadańsugerują,żenierozpuszczalnenanocząstkinieprzenikajądolub przezskóręludzką.wynikitestówtoksycznościinvivopotwierdziły,żenanocząsteczkitio 2 iznosąnietoksyczne, biologicznieobojętneicharakteryzująsiędobrątolerancjąskóry.szeregbadańcytotoksyczności,genotoksyczności,fotogenotoksyczności,toksycznościostrej,uczulaniaiekotoksyczności,invitroiinvivo,dotyczącenanoczasteczektio 2 stwierdziłybrakróżnicywprofilubezpieczeństwamateriałówowielkościmikroinano,zktórychwszystkiebyły nietoksyczne.jakkolwiekniektórebadaniainvitrotio2lubinnychcząsteczeknierozpuszczalnychstwierdziłypobieranie przezkomórki,utleniająceuszkodzeniekomóreklubgenotoksyczność,takiedanenależyinterpretowaćzostrożnością, ponieważmogąbyćwtórnedofagocytozykomóreknarażonychnanadmiernestężeniacząsteknierozpuszczalnych.dane zbadańnadnano-imikrocząstkamiszczątkamipochodzącymizzużytychimplantówchirurgicznychiinnychcząstek nierozpuszczalnychwspierajątradycyjnypoglądtoksykologii,żetoksycznośćmałychcząstekjestgeneralnieraczej związanazichchemiąniżwielkościącząstek.istniejemałodowodówwspierającychgeneralnązasadę,żeujemnywpływ cząsteknaskóręlubinnetkankizwiększasięzzmniejszającąsięwielkościącząstek,lub,żestwarzanowetoksycznościw stosunkudotychwystępującychdlawiększychcząstek.ogólniemówiąc,ciężaraktualnychdowodównaukowych sugeruje,żeskładnikikosmetycznelubśrodkiprzeciwsłoneczneowielkościrzędunanoniestwarzajążadnegolub pomijalnepotencjalneryzykodlazdrowialudzkiego,podczasgdyichzastosowaniewśrodkachprzeciwsłonecznychdaje znacznekorzyści,takiejakochronaskóryludzkiejprzedrakiemskóry Przerwanakawę Źródłainformacjinaukowejitoksykologicznej KatarzynaPytkowska(WyższaSzkołaZawodowaKosmetykiiPielęgnacjiZdrowia) -Dlaczegoważnajestliteraturanaukowa -GdzieszukaćwInternecieinformacjiopublikacjachnaukowych -Jakznaleźćtocojestpotrzebne-czylionajczęściejpopełnianychbłędach -Literaturabranżowa -Bazydanychtoksykologicznych PraktyczneprzykładyocenybezpieczeństwawybranychkosmetykówzgodniezRaportemBezpieczeństwa dniezraportembezpieczeństwa Kosmetyku DrPiotrKoziej,(DrPiotrKoziejCentrumKosmetyków) -RaportBezpieczeństwawpraktyce -ObowiązkiProducenta,czyliwypełnienieCzęściA,awnim: -opisekspozycji -zanieczyszczeniawsurowcachiopakowaniach -profiltoksykologicznyskładników -marginesybezpieczeństwa -testy -ObowiązekKontrolerads.Bezpieczeństwa,czyliwypełnienieCzęściB

7 Dzień2 7Listopada Rejestracjauczestników,kawapowitalna NotyfikacjakosmetykówwUE UE Centralny,europejskisystemnotyfikacjikosmetyków-zasady,zaletyiwątpliwości zasady,zaletyiwątpliwości IzabelaBurzyńska(GłównyInspektoratSanitarny) -Europejskanotyfikacjakosmetyków-omówieniesystemu -RolaKrajowegoSystemuInformowaniaoKosmetykachwprzyszłości -UstawaokosmetykachpowejściuwżycierozporządzeniaUE -JakzmienisięnadzórPaństwowejInspekcjiSanitarnejpowejściuwżycierozporządzeniaUE? -WspółpracakompetentnychwładzróżnychkrajówUEwzakresienadzoru Notyfikacjawcentrachkontrolizatruć(PoisonCenters).Recepturyramowe. BirgitHuber IKW NiemieckieStowarzyszenieKosmetyki,PreparatówToaletowych,PerfumeryjnychI Detergentów -DlaczegonotyfikacjawCentrachkontrolizatrućjestniezbędna? -JakichinformacjiwymagaCentrumkontrolizatruć? -Jakiesąwymaganiaprawne? -Dlaczegostosowaćformułyramowe? -JakiesązaletystosowaniaSysdecos? Przerwanakawę DobrePraktykiProdukcjikosmetyków GMP-Dobr DobrePraktykiProdukcjiwprzemyślekosmetycznym.NormaPNENISO22716 epraktykiprodukcjiwprzemyślekosmetycznym.normapneniso22716(część1) IrenaOzga(Cosmetoshpera) -Pomieszczenia-organizacjaprzestrzeniiwymaganiakonstrukcyjne -PersonelwprodukcjizgodnejzGMP -Produkcjamasykosmetycznejijejnapełnianiezuwzględnieniemmaszyn -Mycieidezynfekcjawzakładziekosmetycznym Przerwanakawęiprzekąski GMP-DobrePraktykiProdukcjiwprzemyślekosmetycznym.NormaPNENISO22716 DobrePraktykiProdukcjiwprzemyślekosmetycznym.NormaPNENISO22716(Część2) EwaNowacka(LaboratoriumKosmetyczneDrIrenaEris) -Kontrolasurowcówiopakowań -LaboratoriumKontroliJakości -Kontrolaizwolnieniewyrobugotowego,postępowaniezwyrobempozaspecyfikacją -Reklamacjeklientówiwycofanieproduktuzrynku -Audytywewnętrzneorazdokumentacjasystemu Obiad Normalizacjawprzemyślekosmetycznym Aktualneiplanowaneprojektynormalizacyjnedotyczącekosmetykównapoziomieeuropejskimi międzynarodowym DrRichardvanBuuren(HolenderskiInspektoratBezpieczeństwaŻywnościiProduktówKonsumenckich,ISO, CEN,NEN) -KomitetTechnicznyTC217ds.KosmetykówwMiędzynarodowejOrganizacjiNormalizacyjnej -PraceISOTC217:normyopublikowaneiprzygotowywane -działaniacenwobszarzekosmetyków -Normymiędzynarodoweieuropejskieaprzepisyprawnedotyczącekosmetyków Nadzórnadrynkiem Praktykanadzorunadrynkiemkosmetyków.Najczęściejwystępująceprzypadkiniezgodnościzprzepisami prawa IrenaKurzątkowska(WojewódzkaStacjaSanitarno-EpidemiologicznawWarszawie) -PaństwowaInspekcjaSanitarna-urzędowakontrolakosmetyków. -Najczęściejwystępująceprzypadkiniezgodnościzprzepisamiprawawzakresie:posiadanejprzezproducenta dokumentacji,oznakowaniaopakowaniakosmetyków. -Najczęściejpopełnianebłędyprzezdystrybutorówkosmetyków. Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej Warszawa, ul. Flory 9 lok. 3; tel. (22) /76; fax. (22) ;

Forum QP. ISPE Polska. Łódź, r. ISPE Polska

Forum QP. ISPE Polska. Łódź, r. ISPE Polska Forum QP ISPE Polska Łódź, 4-5.04.2017r. Bezpieczeństwo jakości produktu, czyli decyzje Osoby Wykwalifikowanej podejmowane dla odchyleń. Na szkoleniu poznasz praktyczne rozwiązania odchyleń, z którymi

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Zaproszenie na spotkanie z cyklu Śniadanie z ekspertem r. Warszawa

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Zaproszenie na spotkanie z cyklu Śniadanie z ekspertem r. Warszawa Konserwanty i barwniki w produktach kosmetycznych Analiza wymagań prawnych i profilów toksykologicznych. Zaproszenie na spotkanie z cyklu Śniadanie z ekspertem 08.05.2017r. Warszawa KARTA ZGŁOSZENIA Spotkanie

Bardziej szczegółowo

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Zaproszenie na spotkanie z cyklu Śniadanie z ekspertem r. Warszawa

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Zaproszenie na spotkanie z cyklu Śniadanie z ekspertem r. Warszawa Zmiany w przepisach prawnych dotyczących produktów kosmetycznych Zaproszenie na spotkanie z cyklu Śniadanie z ekspertem 12.06.2017r. Warszawa KARTA ZGŁOSZENIA Spotkanie z cyklu Śniadanie z ekspertem Szanowni

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Airport Hotel. Audyt Wytwórcy Substancji Czynnych. Warsztaty odbywaj się w: Data warszatu: 20.01.2015-21.01.2015

Warsztaty. Airport Hotel. Audyt Wytwórcy Substancji Czynnych. Warsztaty odbywaj się w: Data warszatu: 20.01.2015-21.01.2015 Warsztaty Audyt Wytwórcy Substancji Czynnych Warsztaty odbywaj się w: Airport Hotel ul. 17 Stycznia 24, 02-146 Warszawa Data warszatu: 20.01.2015-21.01.2015 Przyjmujemy zgłoszenia do: 16.01.2015 Warunkiem

Bardziej szczegółowo

FARMACEUTYCZNY SYSTEM JAKOŚCI WARSZTATY

FARMACEUTYCZNY SYSTEM JAKOŚCI WARSZTATY 17 listopada 2016r., Warszawa FARMACEUTYCZNY SYSTEM JAKOŚCI Wytyczna ICH Q10, Rozdział 1 GMP - polityka jakości, elementy systemu Zarządzanie zmianą - ocena, analiza wpływu zmiany - role i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP ECHO Environmental Group zaprasza na 2-dniowe szkolenie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi REACH,

Bardziej szczegółowo

Ekspert: MAGDALENA GARBOLIŃSKA

Ekspert: MAGDALENA GARBOLIŃSKA Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: TESTY KONSERWACJI PRODUKTU KOSMETYCZNEGO ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA WARSZTATY 28 października 2015 r. Centrum Konferencyjne

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA. Good Manufacturing Practice (GMP)

AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA. Good Manufacturing Practice (GMP) AKADEMIA DOBREJ PRAKTYKI WYTWARZANIA Good Manufacturing Practice (GMP) 2013 W związku z wysoką dynamiką zmian w standardach Dobrej Praktyki Wytwarzania i brakiem adekwatnej oferty szkoleniowej odpowiadającej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE WYMAGANIA GMP 2015 zmiany, nowości

AKTUALNE WYMAGANIA GMP 2015 zmiany, nowości Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: AKTUALNE WYMAGANIA GMP 2015 zmiany, nowości WARSZTATY 26 października 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Patron honorowy: SZCZEGÓLNE OBAWY W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA REACH NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Jak interpretować ustawę o odpadach pod kątem legislacji dotyczącej chemikaliów? Czy surowiec, który wprowadzam

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE GMP zmiany, nowości WARSZTATY

SZKOLENIE OKRESOWE GMP zmiany, nowości WARSZTATY 10 października 2016r., Warszawa SZKOLENIE OKRESOWE GMP Aktualne wymagania GMP - wpływ na system jakości wytwórcy Implementacja wymagań do systemu jakości wytwórcy w zakresie substancji czynnej i substancji

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Ekspert: PATRYCJA WROSZ Autorka opracowań metod jakościowych i ilościowych wykorzystujących spektroskopię IR i NIR, a także prelegent i szkoleniowiec, audytor wewnętrzny systemu HACCP i BRC/IFS oraz audytor

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1-1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca:

Bardziej szczegółowo

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Borysiewicz Rok urodzenia: 1953 Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE GMP zmiany, nowości

SZKOLENIE OKRESOWE GMP zmiany, nowości Firma szkoleniowa 2015 roku TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: SZKOLENIE OKRESOWE GMP zmiany, nowości WARSZTATY 20 maja 2016r. Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Legislacja kosmetyczna w Komisji Europejskiej najnowsze wyzwania i zagrożenia dla przemysłu

Legislacja kosmetyczna w Komisji Europejskiej najnowsze wyzwania i zagrożenia dla przemysłu Nasi Członkowie Legislacja kosmetyczna w Komisji Europejskiej najnowsze wyzwania i zagrożenia dla przemysłu dr inż. Anna Oborska Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANA DERMOKONSULTANTKA

CERTYFIKOWANA DERMOKONSULTANTKA Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: CERTYFIKOWANA DERMOKONSULTANTKA WARSZTATY PRAKTYCZNE 2 października 2015 r., Warszawa Dlaczego warto? Dostęp do aktualnej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SZKOLEŃ GMP W FARMACJI podejście praktyczne

SYSTEM SZKOLEŃ GMP W FARMACJI podejście praktyczne Firma szkoleniowa 2015 roku TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: SYSTEM SZKOLEŃ GMP W FARMACJI podejście praktyczne 20 maja 2016 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło Prof. zw. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry i

Bardziej szczegółowo

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Strona 1 z 5 Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 26/2014 data dodania 2014-07-08 16:16:12 spółka Orphee SA Powołanie Członków Rady Dyrektorów (Zarządu) nowej kadencji Rada Dyrektorów (Zarząd) Orphée

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA I WARSZTATY REACH REJESTRACJA, OCENA I AUTORYZACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

KONFERENCJA I WARSZTATY REACH REJESTRACJA, OCENA I AUTORYZACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH KONFERENCJA I WARSZTATY REACH REJESTRACJA, OCENA I AUTORYZACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 16-17 czerwca 2016 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor (budynek Millenium Plaza), Aleje Jerozolimskie 123 a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma niestacjonarna, profil praktyczny.

PLAN STUDIÓW od roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: kosmetologia, studia I stopnia, forma niestacjonarna, profil praktyczny. Semestr I 1 Anatomia 30 30 E 4 2 Podstawy chemii 25 15 15 z/o 4 3 Histologia I 23 8 15 4 Biologia z genetyką 30 30 E 4 5 Higiena 25 25 6 Estetyka 15 15 7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 15 15 8 Moduł fakultatywny

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE WYTWÓRNI DO INSPEKCJI GMP / FDA warsztaty

PRZYGOTOWANIE WYTWÓRNI DO INSPEKCJI GMP / FDA warsztaty Data: 1 2 grudnia 2016 r., Miejsce: Warszawa-Centrum 18 listopada 2016r., Warszawa PRZYGOTOWANIE WYTWÓRNI warsztaty Obszary wymagające przeglądu pod kątem przygotowania do inspekcji Organizacja Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii

02.2006 nadal Kancelaria Prawnicza FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka Sp. komandytowa Zastępca szefa kancelarii Ireneusz Andrzej Chadaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 41 lat. Pan Ireneusz Andrzej Chadaj posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie gdzie uzyskał tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. I stopnia Rok 2013/2014, semestr zimowy

RAPORT Z PLANU STUDIÓW. I stopnia Rok 2013/2014, semestr zimowy Instytut: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Kierunek: Kosmetologia I st/st WF Specjalność: Brak RAPORT Z PLANU STUDIÓW I stopnia Rok 2013/2014, semestr zimowy Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW Aktualne przepisy prawne teoria i warsztaty

OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW Aktualne przepisy prawne teoria i warsztaty Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOSMETYKÓW Aktualne przepisy prawne teoria i warsztaty 11 grudnia 2015 r. Centrum Konferencyjne

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI

WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI Szkolenie otwarte WDRAŻANIE PROGRAMU MENTORINGU W ORGANIZACJI 19 20 maja 2015 r. Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32

Bardziej szczegółowo

VISTAL GDYNIA SA Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2015r.

VISTAL GDYNIA SA Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2015r. 2015-04-30 17:51 VISTAL GDYNIA SA Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2015r. Raport bieżący 29/2015 Zarząd Vistal Gdynia

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A. POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 24.06.2008R. Jacek Kosteczka Jacek Kosteczka sprawuje

Bardziej szczegółowo

Współpraca podmiotów służb publicznych

Współpraca podmiotów służb publicznych Współpraca podmiotów służb publicznych WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Współpraca podmiotów służb publicznych - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Konkurencja na rynkach gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Rynek leków onkologicznych w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek leków onkologicznych w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak będzie rozwijał się rynek

Bardziej szczegółowo

WEJŚCIE TRENINGOWE DO ORYGINALNEGO LABORATORIUM TYPU CLEAN ROOM!

WEJŚCIE TRENINGOWE DO ORYGINALNEGO LABORATORIUM TYPU CLEAN ROOM! WEJŚCIE TRENINGOWE DO ORYGINALNEGO LABORATORIUM TYPU CLEAN ROOM! Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprasza na szkolenie CLEAN ROOM HIGIENA I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH WYSOKICH KLAS CZYSTOŚCI WARSZTATY

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Ryzykiem w Firmie Farmaceutycznej

System Zarządzania Ryzykiem w Firmie Farmaceutycznej Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Praktyczne warsztaty 25 września 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa EKSPERT:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Farmacja dziś i jutro

Farmacja dziś i jutro Prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Wydział Farmaceutyczny jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Administracyjnie podzielony jest na 9 katedr, w skład

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) KM-CHiT-n Kosmetologia - studia niestacjonarne profil praktyczny 1 Instytut Kosmetologii, PWSZ w Nysie Kierunek: Kosmetologia Specjalność: Chemia i technologia kosmetyków studia niestacjonarne w systemie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobrych Rozwiązań

Fundacja Dobrych Rozwiązań Fundacja Dobrych Rozwiązań Tel./Faks 22/ 849-92-53 www.fdr.org.pl e-mail: biuro@fdr.org.pl Lp Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, e-mail Rodzaj mediacji specjaliz

Bardziej szczegółowo

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności wykorzystywanych w pracy analityka finansowego.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności wykorzystywanych w pracy analityka finansowego. Analityk finansowy WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe: Analityk finansowy w WSB w Toruniu Sprawozdania, raporty finansowe, wskaźniki ekonomiczne oraz informacje niefinansowe

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

SYMFONIA Mała Księgowość Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów SYMFONIA Mała Księgowość Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7100/10545 Cena netto 410,00 zł Cena brutto 410,00 zł Cena netto za godzinę 51,25 zł Cena brutto za godzinę 51,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń ZAPROSZENIE NA KURS Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Politechnika Śląska ul. Stefana Banacha 7 44-100 Gliwice tel. 32 400 34 00 e-mail: biznes@polsl.pl www.citt.polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy Obecnie zadania służby bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Ryzykiem w Firmie Farmaceutycznej

System Zarządzania Ryzykiem w Firmie Farmaceutycznej Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Warsztaty 29 stycznia 2016 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa EKSPERT: Urszula

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 1 Przeprowadzenie 147 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną,

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor,

1) w latach 1975-1976 w Średzkim Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej jako instruktor, ANDRZEJ TOMASZEWSKI PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Lat 58, wykształcenie wyższe (magister pedagogiki), ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto ukończył

Bardziej szczegółowo

Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku

Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku Gabriela Stanisławska Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję do dnia 28 lutego 2015 roku Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu na Wydziale Rachunkowości i auditingu

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Studia podyplomowe Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie w WSB w Toruniu Ochrona środowiska była, jest i z pewnością

Bardziej szczegółowo

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r.

Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Cykl konferencji Instytutu Studiów Podatkowych: Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r. Serdecznie zapraszam na konferencję

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Kosmetologia

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Akademia Rolniczo-Techniczna Olsztyn 1969-1972

CURRICULUM VITAE. Akademia Rolniczo-Techniczna Olsztyn 1969-1972 CURRICULUM VITAE 1. Nazwisko: ŁYSAKOWSKI 2. Imię: KRZYSZTOF 3. Data urodzin: 24 kwietnia 1949 4. Narodowość: polska 5. Stan cywilny: wdowiec 6. Wykształcenie: Uczelnia Tytuł: Akademia Rolniczo-Techniczna

Bardziej szczegółowo

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego:

Pan Roman Trębacz w okresie ostatnich 3 lat pełnił następujące funkcje w spółkach prawa handlowego: Pan Roman Trębacz członek Rady Nadzorczej, Lat 51; absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w latach 1994-1999 jego pracownik dydaktyczno-naukowy. Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów łącznik nr 3 do wytycznych dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia, programy i plany studiów wyższych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków oraz przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2016r., Warszawa

10 czerwca 2016r., Warszawa 10 czerwca 2016r., Warszawa Techniki chemometryczne stosowane w opracowywaniu metod ilościowych i jakościowych Walidacja metod jakościowych Walidacja modeli ilościowych Praca z urządzeniem i obsługującym

Bardziej szczegółowo

KURS CERTYFIKOWANA DERMOKONSULTANTKA Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia dermokonsultacji w aptekach i w drogeriach

KURS CERTYFIKOWANA DERMOKONSULTANTKA Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia dermokonsultacji w aptekach i w drogeriach 14 maja 2016r., Warszawa KURS Dermokosmetyki definicja, rodzaje marek, rodzaje kosmetyków aptecznych i grupy odbiorców Dermokonsultantka rola, współpraca z farmaceutą Dermokonsultacje co zyskuje klienta,

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Czyste Piękno

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Czyste Piękno Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Czyste Piękno Nasi Członkowie Kim jesteśmy? Działamy od 1992 roku Jedyna organizacja w Polsce działająca w oparciu o synergię przemysłu

Bardziej szczegółowo

KURS przygotowujący do egzaminu na URZĘDNIKA UE

KURS przygotowujący do egzaminu na URZĘDNIKA UE KURS przygotowujący do egzaminu na URZĘDNIKA UE POCZĄTEK KURSU: 20 / 24 / 25 stycznia 2014 r. CZAS TRWANIA: 12 tygodni (64h) ZAJĘCIA: sesja 4h raz w tygodniu / 2x sesja 4h raz na 2 tygodnie JĘZYK WYKŁADOWY:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM Termin:

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012 MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE Logroño - Maj 2012 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej: zgłoszenia, rejestracja i ochrona w trybie krajowym i

Bardziej szczegółowo

19 lat doświadczenia w konsultingu i szkoleniach

19 lat doświadczenia w konsultingu i szkoleniach 19 lat doświadczenia w konsultingu i szkoleniach 1 1 Podstawowe informacje Rok założenia: 1995 Działalność gospodarcza (Wojciech Podemski) Rejestr: CEIDG NIP: 899-101-13-44 REGON: 930448120 Biuro i sala

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu Piotr Górowski Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

CENTRUM SZKOLENIOWE ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Mgr Janina Wuczyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu CENTRUM SZKOLENIOWE ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO Pojęcie zdrowie środowiskowe Według przyjmowanej powszechnie definicji Światowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 11/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 11/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów: karty kwalifikacyjnej asystenta, adiunkta; kart kwalifikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pan Jerzy Biel Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek: 47 lat Pan Jerzy Biel pełni funkcję Prezesa Zarządu PBS Finanse S.A. (do 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Alternatywne metody badania kosmetyków

Alternatywne metody badania kosmetyków Alternatywne metody badania kosmetyków Błażej Dolniak, PhD Cell Line Research Wprowadzenie Before humans can be exposed to new chemical substances their tendency to cause skin damage must be determined

Bardziej szczegółowo

B Z. 2. Biofizyka A E. 3. Biologia z genetyką A Z. 4. Chemia ogólna

B Z. 2. Biofizyka A E. 3. Biologia z genetyką A Z. 4. Chemia ogólna PLAN STUDIÓW- rok akademicki 2016/17 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Kierunek: Kosmetologia Rok: I Semestr: I II studiów: stacjonarne kształcenia: studia I stopnia Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Pocztą elektroniczną na adres mailowy (Oferta w wersji papierowej będzie stanowiła załącznik do umowy z wykonawcą)

Pocztą elektroniczną na adres mailowy (Oferta w wersji papierowej będzie stanowiła załącznik do umowy z wykonawcą) Termin składania ofert do dnia 24 04-2017 Nazwa zamawiającego KEMIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miejsce i sposób składania ofert Pocztą elektroniczną na adres mailowy djasina@kemipol.com.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Dla części 1 Przeprowadzenie zajęć przedmiotu Farmakologia na studiach stacjonarnych, rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki

Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Raport bieżący numer: 105/2012 Wysogotowo, 29.10.2012r. Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu PBG, które nastąpiły

Bardziej szczegółowo

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą

Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą Opracowanie dotyczy spółek powstałych na bazie przekształconych samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Marek

Bardziej szczegółowo

Lista Mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji

Lista Mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji Lista Mediatorów Międzynarodowego Centrum Mediacji 1. Dr Ewelina Stobiecka Koordynator MCM Mediator, radca prawny, partner zarządzający w TaylorWessing e n w c, inicjator i koordynator Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Piotr Kozakiewicz. Dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku. Tomasz Łukaszuk

Piotr Kozakiewicz. Dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku. Tomasz Łukaszuk ODZNACZENI ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI Piotr Kozakiewicz Dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Pierwszy dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie w latach 1998-2005. Od 2006 roku kieruje Instytutem Polskim w Mińsku.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ EKO MARKETING EKOLOGIA W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Studia podyplomowe współfinansowane ze środków UE Uczestnicy Uczestnikami studiów mogą być pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadający

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. 15-17 luty 2012 r. Kraków C 34/B/12

P R O G R A M. 15-17 luty 2012 r. Kraków C 34/B/12 OSU II 1410 2/12 Lublin, dnia 13 stycznia 2012 r. P R O G R A M SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO, RODZINNEGO I NIELETNICH ORAZ PRACY I UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r.

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 r. Barbara Mazgaj Od 1999 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo