ZARZĄDZENIE NR 138/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 138/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 10 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 138/215 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 1 sierpnia 215 r. w sprawie zasad opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej w 216 r. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. Nr 594 ze zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje: 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, kierownik samorządowej instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu Gminy oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy opracowują plany rzeczowe zadań oraz materiały do projektu budżetu gminy na 216 rok w szczegółowości i terminach określonych w niniejszym zarządzeniu. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować zgodnie z: 2. 1) zasadami ustalonymi w uchwale Nr XLI/424/1 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 21 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 2) ustawą z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 ze zm), 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 21 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 214 r. poz. 153), 4) ustawą z dnia 13 listopada 23 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z dnia 18 marca 215 r. (Dz. U. z 215 r. poz. 513.), 5) ustawą z dnia 24 kwietnia 23 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 214 r., poz.1118), 6) obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Stegna mającymi wpływ na budżet Gminy Stegna, 7) warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Stegna z innymi podmiotami. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 216 r. opracowuje się na podstawie: 3. 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku bieżącym na podstawie wykonania budżetu na koniec sierpnia 215 r. zgodnie z klasyfikacja budżetową, 2) wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 215 r., 3) przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec 215 r. oraz uzasadnionych zmian na 216 r., 4) dotychczasowej zasady podziału środków finansowych dla szkół w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacyjny jednostek oświatowych, 5) stawek podatkowych, opłat z uwzględnieniem prognozowanych uzasadnionych ich zmian od stycznia 216 r. (projekty uchwał podatkowych) Komisje Rady Gminy oraz Radni składają wnioski do projektu budżetu gminy na 216 rok w terminie do 15 września 215 r. Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 1

2 2. Projekty planów finansowych kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 215 r. 3. Zbiorcze zestawienie wniosków (komisji i radnych) wraz z oceną możliwości uwzględnienia w projekcie budżetu 216 r. dokonaną przez Wójta oraz projekty planów finansowych, kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy przedkładają Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 215 r. 4. Samorządowe instytucje kultury składają plany finansowe na 216 r. w terminie do 3 września 215 r. 5. Szczegółowe zasady opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 216 rok i wykaz obowiązujących formularzy określa załącznik do niniejszego zarządzenia Pierwszą informację dotyczącą projektu budżetu na 216 rok Skarbnik Gminy przedstawi Wójtowi w terminie do 25 października 215 r. 2. Informacja ta winna przedstawiać: 1) zestawienie planowanych dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów budżetu gminy opracowane na podstawie danych przekazanych przez kierowników jednostek i referatów, 2) projekt dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy proponowany przez skarbnika. 3. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Gminy przedstawi Wójtowi wieloletnią prognozę finansową. 4. W terminie do 3 października 215 r. Wójt Gminy na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2 określi priorytety i wytyczne w celu korekty przedstawionych danych. 5. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prac nad projektem budżetu powodują konieczność niezwłocznej aktualizacji planów przez referaty i jednostki organizacyjne. 7. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostaną przedłożone Radzie Gminy, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Wójt mgr Ewa Dąbska Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/215 Wójta Gminy Stegna z dnia 1 sierpnia 215 r. 1. Szczegółowość informacji o przewidywanym wykonaniu budżetu w 215 r. oraz planów na 216 rok określają tabele do niniejszego załącznika; 1) tabela 1 - Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej wraz z załącznikami (załączniki mogą wystąpić w innej formie lecz z uwzględnieniem wszystkich danych), 2) tabela 2 Plan finansowy zadania realizowanego przez jednostkę budżetową (poza utrzymaniem jednostki), plan sporządza się odrębnie dla każdego zadania budżetowego: zdania zlecone (np. USC, Ewidencja ludności, Świadczenia rodzinne i Składki na ubezpieczenia zdrowotne realizowane przez GOPS), powierzone, G.P.P.iR.P.A., 3) tabela 3 Plan wydatków na zadania wieloletnie (bieżące i majątkowe), 4) tabela 4 Plan finansowy środków funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiących informację dodatkową, 5) tabela 5 Plan finansowy środków funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw i przedsięwzięć stanowiących informację dodatkową, 6) tabela 6 Plan finansowy dochodów (zbiorczy) jednostki budżetowej, 7) tabela 7 Plan finansowy wydatków (zbiorczy) jednostki budżetowej, 8) tabela 8 Plan finansowy instytucji kultury 2. Planowanie dochodów Prognozując dochody należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić każdy składnik, podając ich szczegółową kalkulację 1) dochody z podatków i opłat lokalnych planuje referat podatków i opłat lokalnych 2) dochody z mienia komunalnego planują pracownicy na stanowiskach ds. gospodarki nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie ) 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE planuje referat rozwoju i inwestycji 4) kierownicy referatów oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych planują dochody wynikające z wydawanych przez referat zezwoleń, decyzji i innych dochodów np. umów cywilno-prawnych określających opłaty na rzecz budżetu gminy 5) kierownicy jednostek budżetowych planują dochody prognozowane do osiągnięcia ze wszystkich źródeł w danej jednostce budżetowej odrębnie dla każdego rozdziału 6) jednostki budżetowe, przy których utworzony jest wydzielony rachunek dochodów, opracowują plany finansowe dla każdego rozdziału w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem źródeł dochodów 3. Planowanie wydatków Wydatki bieżące i wydatki majątkowe należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem: a) zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych, b) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku, c) wydatków jednorazowych lub niewystępujących w 215 roku, d) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 216 roku. Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 1

4 Wydatki inwestycyjne należy szczegółowo uzasadnić, oraz przedstawić kosztorys na cały zakres zadania. W przypadku wydatków wykraczających poza rok budżetowy (216) należy dostarczyć wykaz umów/decyzji wieloletnich zawierający pozycje: - nazwa przedsięwzięcia i cel - okres realizacji (data, np. od do ) - łączne nakłady finansowe - źródło finansowania (środki własne, UE, inne) - nakłady poniesione dotychczas - do 216 r. - wydatki w poszczególnych latach 4. Opracowywanie materiałów planistycznych 1) kierownicy instytucji kultury sporządzają plany finansowe zgodnie z tabelą 8 dołączając wykaz zadań i kwoty na wynagrodzenia osobowe, planowane do sfinansowania z dotacji budżetu gminy, 2) kierownicy jednostek budżetowych oświatowych sporządzają tabele 1, 2, 6, 7 (zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym jednostki pracownik referatu oświaty potwierdza pisemnie) 3) kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej sporządza tabele 1, 2, 6, 7 4) pracownicy urzędu gminy sporządzają tabele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 2

5 Jednostki budżetowe Tabela 1 Dział... Rozdział... Poz Dochody ogółem,,,, Wyszczególnienie Wydatki bieżące,,,, 2.1 Wynagrodzenia 41,,,, miesięczne wynagrodzenia osobowe,,,, jednorazowe płatności,,,, 2.2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 44,,,, 2.3 Pochodne od wynagrodzeń,,,, składki na ubezpieczenia społeczne 411,,,, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 478,,,, składki na Fundusz Pracy 412,,,, 2.4 Pozostałe wydatki,,,, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,,,, Średnioroczna liczba zatrudnionych x w osobach x w przeliczeniu na pełne etaty x 4. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne *... /Nazwa jednostki organizacyjnej/ PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2 Plan finansowy utrzymania jednostki budżetowej Utrzymanie jednostki budżetowej /Nazwa zadania/ Wykonanie w 214 r. * wynagrodzenie miesięczne wraz z nagrodami, premiami, bez jednorazowych płatności Plan na 215 r. (na ) Przewidywane wykonanie w 215 r. Projekt planu na 216 r. % kol.7/6 Sporządził.. data i podpis Główny Księgowy Dyrektor Jednostki data, podpis data, podpis Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 1

6 Załącznik A do Tabeli Nr 1 Załącznik do projektu planu finansowego bieżącego utrzymania jednostki budżetowej na rok 2. Lp Treść Wykonanie w 214 r. Plan na 215r. (na ) Przewidywane wykonanie w 215r. Projekt planu na 216 r Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wg arkusza organizacyjnego x 2. Zatrudnie pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty x a/ wynikające ze struktury organizacyjnej x b/ faktyczne x 3. Ilość oddziałów x % kol.6/5 4. Ilość uczniów x 5. Nauczyciele: I. wynagrodzenia osobowe,,,, 1) miesięczne wynagrodzenia osobowe,,,, a/ wynagrodzenie zasadnicze b/ fundusz nagród c/ dodatek motywacyjny d/ pozostałe składniki wynagrodzeń 2) jednorazowe płatności:,,,, a/ odprawy emerytalne i rentowe b/ nagrody jubileuszowe c/ odprawy z tytułu zwolnień d/ inne II. dodatkowe wynagrodzenie roczne III. składki na ubezpieczenie społeczne IV. składki na Fundusz Emerytur Pomostowych V. składki na Fundusz Pracy VI. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6. Pracownicy administracji i obsługi: I. wynagrodzenia osobowe,,,, 1) miesięczne wynagrodzenia osobowe,,,, a/ wynagrodzenie zasadnicze b/ fundusz nagród c/ premie d/ pozostałe składniki wynagrodzeń 2) jednorazowe płatności:,,,, a/ odprawy emerytalne i rentowe b/ nagrody jubileuszowe c/ odprawy z tytułu zwolnień d/ inne II. dodatkowe wynagrodzenie roczne III. składki na ubezpieczenie społeczne IV. składki na Fundusz Pracy V. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Sporządzono dnia... Główny Księgowy... data, podpis Nadzór merytoryczny Dyrektor Jednostki... data, podpis Pracownik Referatu Oświaty... data, podpis Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 1

7 ROZDZIAŁ:.. KALKULACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2...ROKU ( 41): Załącznik B do Tabeli Nr 1 Lp. Wyszczególnienie ETATY stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE wynagrodzenie zasadnicze z tego: stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany wysługa lat fundusz nagród dodatek motywacyjny dodatek funkcyjny dodatek za warunki pracy nadgodziny inne WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe inne OGÓŁEM NAUCZYCIELE (kol. 8 + kol. 21) STYCZEŃ,,,,, 2. LUTY,,,,, 3. MARZEC,,,,, 4. KWIECIEŃ,,,,, 5. MAJ,,,,, 6. CZERWIEC,,,,, 7. LIPIEC,,,,, 8. SIERPIEŃ,,,,, 9. WRZESIEŃ,,,,, 1. PAŹDZIERNIK,,,,, 11. LISTOPAD,,,,, 12. GRUDZIEŃ,,,,, RAZEM X X X X X,,,,,,,,,,,,,,,,,,, II. KALKULACJA PLANOWANYCH WYNAGRODZEŃ ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W 2.. ROKU ( 41): Lp. Wyszczególnienie ETATY WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNE wynagrodzenie zasadnicze wysługa lat fundusz nagród dodatek funkcyjny premie inne WYNAGRODZENIA JEDNORAZOWE odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe inne OGÓŁEM (kol. 4 + kol. 11) STYCZEŃ,,, 2. LUTY,,, 3. MARZEC,,, 4. KWIECIEŃ,,, 5. MAJ,,, 6. CZERWIEC,,, 7. LIPIEC,,, 8. SIERPIEŃ,,, 9. WRZESIEŃ,,, 1. PAŹDZIERNIK,,, 11. LISTOPAD,,, 12. GRUDZIEŃ,,, RAZEM X,,,,,,,,,,,, III. KALKULACJA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO W 2.. ROKU ( 44): LP I. II. WYSZCZEGÓLNIENIE 41 - PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 212 ROKU: 44 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZA 211 ROK WYPŁACANE W 212 ROKU NAUCZYCIELE, POZOSTALI PRACOWNICY, RAZEM,, Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 1

8 IV. KALKULACJA POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2.. ROKU: LP WYSZCZEGÓLNIENIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 411 PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK % składka SKŁADKI NA FP 412 PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK składka SKŁADKI NA FEP 478 PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK składka I. WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE, X,,, X, nauczyciele,,, pozostali pracownicy,, X X II. DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE, X,,, X, nauczyciele,,, pozostali pracownicy,, X X III. UMOWY ZLECENIA,,, RAZEM X X, X, X, V. KALKULACJA ZFŚS W 2. ROKU ( 444): LP WYSZCZEGÓLNIENIE PLANOWANE ETATY/ LICZBA OSÓB ODPIS NA ZFŚS I. II. NAUCZYCIELE, POZOSTALI PRACOWNICY X, 1. PRACOWNICY ZATRUDNIENI W NORMALNYCH WARUNKACH, PRACOWNICY O ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (zwiększenie odpisu) EMERYCI I RENCIŚCI OBJĘCI OPIEKĄ SOCJALNĄ (BYLI PRACOWNICY) RAZEM X,,, V. KALKULACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: Główny Księgowy Dyrektor Jednostki data, podpis data, podpis Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 2

9 Tabela Nr 2 Dział... Rozdział... PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2. Plan finansowy zadania realizowanego przez Urząd Gminy lub inną jednostkę budżetową (poza utrzymaniem jednostki) Poz. Wyszczególnienie Dochody ogółem 1.1 Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące Dotacje Wynagrodzenuia z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki na zadania remontowe Pozostałe wydatki 2.2 Wydatki majątkowe Wynikające z realizacji zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych Współfinansowane ze środków unijnych i innych zagranicznych Pozostałe zadania inwestycyjne Akcje, udziały * skreślić odpowiednio Opis zadania do ujęcia w części opisowej projektu budżetu: 1) Dochody:... /Nazwa zadania/ zadanie własne Gminy / zlecone z zakresu administracji rządowej / powierzone *... /podstawa prawna realizacji zadania/ Wykonanie w 214 r. Plan na 215 r. (na ) Przewidywane wykonanie w 215 r. Projekt planu na 216 r. w złotych % kol.7/6 2) Wydatki: Opis zadania: Zakres rzeczowo-finansowy: Cele: Rezultaty: Załącznik do tabeli Nr 2 - szczegółowa kalkulacja planowanych dochodów i wydatków na 212 rok Sporządził... data, podpis Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 1

10 Jednostka Tabela 3 Limity wydatków na zadania wieloletnie Okres Nakłady Ogólny koszt zadania i źródła finansowania Klasyfikacja budżetowa Przewidywane Limity wydatków w poszczególnych latach po 212 r. Cel zadania Jednostka realizacji poniesione L.p.Nazwa zadania/projektu/przedsięwzięcia wykonanie w /projektu realizująca do końca Wyszczególnienie Koszty całkowite % Rozdział Paragraf 215 r. Ogółem * 214 r I. Zadania wieloletnie ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych PROJEKT BUDŻETU GMINY STEGNA NA 215 ROK 1.. Wartość projektu wydatki majątkowe Razem Źródła finansowania: 1,% a/ środki UE b/ Dotacja budżet państwa c/ Środki własne Gminy d/ Inne źródła (jakie) 2.. Wartość projektu 3.. Razem Źródła finansowania: 1,% a/ środki UE b/ Dotacja budżet państwa c/ Środki własne Gminy d/ Inne źródła (jakie) II Pozostałe zadania wieloletnie 1.. Wartość zadania a) wydatki majątkowe Razem Nr umowy z dnia b) wydatki bieżące Razem Nr umowy z dnia 2.. Wartość zadania a) wydatki majątkowe Razem Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 1

11 Okres Nakłady Ogólny koszt zadania i źródła finansowania Klasyfikacja budżetowa Przewidywane Limity wydatków w poszczególnych latach po 212 r. Cel zadania Jednostka realizacji poniesione L.p.Nazwa zadania/projektu/przedsięwzięcia wykonanie w /projektu realizująca do końca Wyszczególnienie Koszty całkowite % Rozdział Paragraf 215 r. Ogółem * 214 r b) wydatki bieżące Razem 3.. * Wymienić wszystkie lata do zakończenia zadania Sporządził. data i podpis Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 2

12 Dział Rozdział PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 21 Plan finansowy środków funduszu celowego Tabela 4 Lp Wyszczególnienie Wykonanie w 214 r. Plan na 215 r. (na ) Przewidywane wykonanie w 215 r. Projekt na 216 r. w złotych Stan środków na początek okresu 1 sprawozdawczego 2 Inne zwiększenia 3 Przychody (nazwa funduszu) % kol. 7/6 4 Koszty i inne obciążenia 4.1 związane z działalnością bieżącą dotacje na zadania bieżące koszty bieżące związane z działalności inwestycyjną dotacje na inwestycje wydatki na inwestycje 5 Inne zmniejszenie 6 Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 6.1 Środki pieniężne 6.2 Należności 6.3 Pozostałe środki obrotowe 6.4 Zobowiązania Sporządził... data, podpis Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 1

13 Plan wydatków Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa Tabela 5 Klasyfikacja budżetowa Lp. Sołectwo Opis przedsięwzięcia Plan 1 Bronowo Rozdział Paragraf 2 Chełmek 3 Chełmek Osada 4 Chorążówka 5 Drewnica 6 Dworek - Niedźwiedzica 7 Głobica 8 Izbiska 9 Jantar 1 Jantat Leśniczówka 11 Junoszyno 12 Mikoszewo 13 Nowotna 14 Przemysław 15 Rybina 16 Stegna 17 Stegienka 18 Stegienka Osada 19 Stobiec 2 Świerznica 21 Tujsk 22 Żuławki Wydatki bieżące = Wydatki majątkowe = Sporządził Razem. data i podpis Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 1

14 Jednostka budżetowa. Plan finansowy dochodów budżetowych na 2.rok Tabela 6 (Wzór z przykładem) Rozdzi Dział Nazwa Plan ogółem ał Dochody bieżące 1 Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody majątkowe razem: Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 1

15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody ogółem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Sporządził.. Data i podpis Główny księgowy Kierownik jednostki. Data i podpis Data i podpis Plan finansowy dochodów jednostki..zatwierdzono na łączną wartość..zł słownie:. Wójt Gminy.. Data i podpis Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 2

16 Plan finansowy wydatków jednostki na 2..rok Tabela 7 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan 2.rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z świadczenia udziałem na rzecz osób środków, o fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki razem jednostki budżetowej Sporządził: Główny księgowy: Kierownik jednostki:... Data i podpis Data i podpis Data i podpis Plan finansowy wydatków..zatwierdzono na łączną wartość zł, słownie: Data i podpis Wójta Gminy.. Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 1

17 Dział. Rozdział.. PROJEKT BUDŻETU GMINY NA ROK 2 Plan finansowy instytucji kultury Tabela 8 Nazwa Jednostki Lp. Treść Wykonanie 214 r. * Plan na 215 r. * (na r.) Przewidywane wykonanie w 215 r. ** Projekt planu na 216 r. ** % (kol. 6/5) PRZYCHODY OGÓŁEM,, I. Przychody na dział.podst.,, 1. dotacje na dział.statutową,, a) ze środków Gminy b) z innych j.s.t. c) ze środków Budżetu Państwa 2. dotacje na wskazane imprezy,, a) z budżetu gminy b) z budżetu innych j.s.t. c) z Budżetu Państwa d) z innych żródeł 3. przychody ze świadcz.usług 4. przychody z najmu i dzierż, reklam 5. na realiz.projektów współfin.z UE 6. pozostałe przychody II. Przychody finansowe III. Zmiana stanu produktów (VII.a - VII.b) IV. Pozostałe przychody operacyjne,, 1. ze sprzedaży skł.majątkowych 2. pozostałe przychody V. Pokrycie amortyzacji,, 1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji 2. śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. 3. śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie - pozostałe VI. Zyski nadzwyczajne KOSZTY OGÓŁEM,, VII. VII.a Koszty wg układu Koszty w ukł. kalkulacyjnym,, 1. koszty działalności podstawowej 2. koszty działalności pomocniczej 3. koszty ogólnozakładowe i zarządu VII.b Koszty w układzie rodzajowym,, 1. zużycie materiałów i energii,, a) zużycie materiałów b) zużycie energii, co 2. zakupy zbior.bibliot.(odpis.w koszty w momen.zakupu) 3. usługi obce,, a) usługi remontowe budynków b) usługi konserwacji zbiorów muzeal. c) usługi ochrony d) opłaty czynszowe z tyt.wynajmu e) pozostałe usługi 4. podatki i opłaty 5. wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.),, a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę) b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę) c) wynagrodzenia prac.merytoryczn.um.o pracę) d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę) e) wyn.pozostałe(nagr.jubil.odpr.em.i rent.,inne - jedn.) f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło, g) honoraria artystów 6. składki ZUS od wynagrodzeń,,, a) ubezpieczenia społeczne b) fundusz pracy c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 1

18 7. świadczenia na rzecz pracowników,,, a) odpisy na ZFŚS b) pozostałe 8. amortyzacja,, a) środków trwałych finans. ze środkow własnych b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od org. założyciel. d) śr. trwałych - pozostałych nie wykaz.w p-kt.(a-c) 9. pozostałe koszty,,, a) ubezpieczenia OC i majątkowe b) koszty podróży służbowych c) pozostałe VIII. Koszty finansowe,, 1. płatn.odsetkowe wynik. z zaciągn. zobowiazań 2. pozostałe IX. Pozostałe koszty operacyjne,, 1. wartość sprzedaży skł. majątkowych 2. pozostałe koszty X. Środki przyznane innym podmiotom XI. Straty nadzwyczajne XII. Wynik (przychody - koszty),, XIII. Obciążenia wyniku finansowego XIV. Wynik netto,, XV. Przychody na inwestycje,, 1. finan.ze śr.gminy 2. finan.ze śr.budżetu Państwa 3. finan.ze śr.unijnych 4. finan.z innych źródeł XVI. Nakłady na inwestycje,, 1. finan.ze śr.gminy 2. finan.ze śr.budżetu Państwa 3. finan.ze śr.unijnych 4. finan.z innych źródeł 5. finan.ze środków własnych XVII. Wydatki na zakup muzealiów, zbior.bibliot.(ewidenc.w gr. "Majątek Trwały"),, 1. finan.ze śr.gminy 2. finan.ze śr.budżetu Państwa 3. finan.ze śr.unijnych 4. finan.z innych źródeł 5. finan.ze środków własnych Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia Lp. Treść Stan na Plan na 215 r. * Przewidywany stan Projekt planu zmiana r.* (na r.) na r. ** na 216 r. ** (kol. 6-5) Zatrudnienie Etaty,, 1. administracja 2. obsługa 3. pracownicy merytoryczni 4. artyści Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów Lp. Treść Stan na Plan na 215 r. * Przewidywany stan Projekt planu zmiana r.* (na r.) na r. ** na 216 r. ** (kol. 6-5) I. Należności ogółem (bez ZFŚS) (1+2+3),, w tym wymagalne 1. z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw 2. z tytułu świadczonych usług 3. pozostałe I.a Odpisy aktualizujące wartość należności II. Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (IIa+IIb),, w tym wymagalne II.a Zobowiązania ( ),, 1. z tyt.wynagrodzeń 2. z tyt.podatków 3. z tyt.zus 4. pozostałe II.b Zobowiązania finansowe (1+2),, 1. z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe krótkoterm. 2. z tyt.pożyczek, kredytów - bankowe długoterm. Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 2

19 III. Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.) IV. Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest. V. Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.) * dane w złotych (po przecinku dwa miejsca) ** dane w pełnych złotych (bez miejsc po przecinku) Pieczątka Jednostki Główny Księgowy... data podpis Dyrektor Jednostki... data podpis Id: 3A9BF75-61EA-4E7A-B D7474E. Podpisany Strona 3

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 21 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie: Opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2013 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 06 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2014 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2017 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 04 września 2017 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2018 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2015 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 73/2016 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2017 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku

Zarządzenie Nr Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku Zarządzenie Nr Or. 0050.96.2016 WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 19 września 2016 roku w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 września 2014 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 141/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 września 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz trybu przyjmowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* TABELA NR 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW wydział/jednostka... Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)* Dział Rozdział Wyszczególnienie (z jakiego tytułu są wykonywane dochody uzasadnić)*

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r.

Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 450/2017 BURMISTRZA WOŁCZYNA w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r. Zarządzenie Nr 88/2013 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 3 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2017 rok

Plan dochodów na 2017 rok Plan dochodów na 2017 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Źródło Przewidywanie Dz Rozdz Treść Plan 2017 r. Finansowania wykonanie 2016 r. bieżące z tego majątkowe Dochody ogółem budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 4 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 4 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1228.2017 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 4 września 2017 r. w sprawie: opracowania materiałów dotyczących budżetu, zmiany wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej miasta Ełku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 3 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 149/2015 BURMISTRZA WOŁCZYNA w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/320/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 2 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 2 września 2014 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2015 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 września 2015 r. UCHWAŁA NR 86/2015 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016rok. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK. PLAN DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK. PLAN DOCHODÓW ....... nazwa jednostki Tabela Nr 1 Dział Rozdział Wyszczególnienie wg źródeł PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA ROK. PLAN DOCHODÓW Plan wg uchwały budżetowej. (rok bieżący) Przewidywane wykonanie..... (rok bieżący)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 294/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 294/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 294/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2017r. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA. z dnia 25 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 67/2017 BURMISTRZA GONIĄDZA w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Goniądz na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r.

Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r. Zarządzenie nr 05151/100/08 Burmistrza Szprotawy z dnia 30 września 2008 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy Szprotawa na rok 2009 Na podstawie 2 uchwały Nr XV/112/07 Rady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 4 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 4 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 57/2018 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie: sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2019 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 739/17 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 739/17 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 25 sierpnia 2017 r. BR.0050.171.2017 ZARZĄDZENIE NR 739/17 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu gminy Czersk na 2018 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 4 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 4 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.112.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 4 września 2017 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Kolonowskie na 2018 rok dla placówek oświatowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Łaocuta z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Łaocuta na rok 2013 w zakresie zadao oświaty i wychowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr F/116/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Nr F/116/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 sierpnia 2014 roku Zarządzenie Nr F/116/2014 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Chojnice na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017 ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA STRYKOWA w sprawie przedstawienia propozycji finansowych na rok 2017 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 07 września 2012r.

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 07 września 2012r. Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 07 września 2012r. w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W-58/2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 18 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W-58/2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 18 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR W-58/2015 WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz wytycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.98.12 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2013 r. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Zarządzenie Nr 0050.0.93.2016 Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 118.2016 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Szudziałowo na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania własne, zlecone* NA ROK 2016 (w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r.

PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania własne, zlecone* NA ROK 2016 (w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r. 4 Załącznik Nr 1... /nazwa jednostki/ PROGNOZOWANE DOCHODY W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ - zadania, zlecone* NA ROK 2016 DZIAŁ ROZDZIAŁ N A Z W A WYKONANIE na 31.08.2015r. Przewidywane wykonanie na 31.12.2015r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 600/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 600/2013 Burmistrza Gostynia z dnia 7 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 600/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie: sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na 2014 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016 ZARZĄDZENIE NR 9/201 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 października 201 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 201 Na podstawie art. 2 i art 222 ust. ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku

UCHWAŁA Nr 262/2010 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 07 października 2010 roku UCHWAŁA Nr 262/2010 z dnia 07 października 2010 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2011 rok, przyjęcia metod kalkulacji oraz wzorów wniosków i formularzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r. ZARZĄDZENIE NR 78/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad Budżetem Miasta Chełmży na 2006 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/381/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXI/381/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 roku UCHWAŁA NR XXI/381/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 10 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 10 września 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.329.2015 Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Łańcuta na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120.54.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2016. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r.

ZARZĄDZENIE nr 152/2015 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 września 2015r. ZARZĄDZENIE nr 152/2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Żukowo na 2016r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2016-2023 Na podstawie 1 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 172/2017 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 5 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 172/2017 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 5 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 172/2017 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.).

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.). Uchwała Nr LI/704/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 58. 67.2016 Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 4 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 4 września 2014 r. Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza iasta Józefowa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 19 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 19 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 148.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grębocice na 2015 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/1056/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.07.2016 r. Wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok 1. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

UCHWAŁA NR XVIII/174/16 UCHWAŁA NR XVIII/174/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIII/725/18 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 27 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

UCHWAŁA Nr LIII/725/18 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 27 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: UCHWAŁA Nr LIII/725/18 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 113/141/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 10 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 113/141/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 10 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 113/141/2017 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

- stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego,

- stan środków obrotowych na początek i koniec roku budżetowego, ZARZĄDZENIE NR 95/2015 BURMISTRZA WASILKOWA w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Wasilków na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.367.2014 ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r. w sprawie opracowania materiałów do projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Druk Nr 9/23 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 383/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 383/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 383/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 r. Na podstawie 1 uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 337 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 337 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 337 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września dla samorządowych instytucji kultury Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 1 września 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/421/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/421/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR LII/421/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 300/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 300/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 300/14 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 315/V/2010 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 24 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR 315/V/2010 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 24 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR 315/V/2010 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/.../2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.

UCHWAŁA NR VII/.../2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok. Projekt z dnia 21 marca 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR VII/.../2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu)

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu) Tabela 4... Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego Prognozowane wydatki bieżące na rok 2017 (z podziałem na zadania gminy i miasta na prawach powiatu) Plan po zmianach Przewidywane wykonanie Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 6 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 6 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.112.2016 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Olecko na 2017 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 2024

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17 /2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 18 września 2014

Zarządzenie Nr 17 /2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 18 września 2014 Zarządzenie Nr 17 /2014 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 18 września 2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2015 Na podstawie 1 ust.1 uchwały Nr XXX/175/2010 Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 1 sierpnia 2018 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 1 sierpnia 2018 r. Uchwała Nr 125.53.2018 Zarządu Powiatu w Opatowie w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ROO BURMISTRZA RZEPINA. z dnia 23 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ROO BURMISTRZA RZEPINA. z dnia 23 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ROO.120.18.2017 BURMISTRZA RZEPINA w sprawie: wytycznych, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Rzepin na 2018 rok Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 270/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 11 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 270/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 11 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 270/2017 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Na podstawie 1 uchwały

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 295.2018 WÓJTA GMINY JELENIEWO Z dnia 31 pażdziernika 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2015 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 11 września 2015r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok. Na podstawie 1 Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 376/18. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 376/18. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 376/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 270/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 270/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 31 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 270/2018 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 r. Na podstawie 1 uchwały Nr LVIII/467/10 Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 5 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 5 września 2016 r. UCHWAŁA NR 443/16 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 5 września 2016 r. w sprawie procedury opracowywania do dnia 15 listopada 2016 roku projektu uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 192.2017 WÓJTA GMINY JELENIEWO 27 kwietnia 2017 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Gołuchów dla samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 215/13 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 roku

Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Słupska na 2015 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 535/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 7 sierpnia 2014r. Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 75/14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE Nr 75/14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok ZARZĄDZENIE Nr 75/14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 40.2013 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR FN BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR FN BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR FN.37.2017 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta Redy na 2017 rok Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 r. i w planach finansowych wydzielonych rachunków jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45/17 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 15 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45/17 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 15 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 45/17 WÓJTA GMINY GNOJNO w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Gnojnie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gnojno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.

UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r. UCHWAŁA NR XLVI/204/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo