Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl"

Transkrypt

1 1 z :12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Warszawa: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji projektu pt. Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji projektu pt. Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja projektu pt. Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce (badania, wirtualne konwersatorium naukowe, spotkanie audytoryjne podsumowujące badania, publikacja naukowa). I.ZAŁOŻENIA I CELE Cele projektu: 1.Ocena stopnia zaspakajania potrzeb społecznych i gospodarczych członków spółdzielni. 2.Rozpoznanie i zbadanie struktur organizacyjnych w aktualnie funkcjonujących spółdzielniach na obszarach wiejskich i analiza stosunków członkowskich w tych spółdzielniach. 3.Zidentyfikowanie nowych nurtów kształtujących idee spółdzielcze na obszarach wiejskich w zmieniających się warunkach społecznogospodarczych. Cele szczegółowe: 1)Zgromadzenie informacji niezbędnych do analizy roli członków spółdzielni w kontekście jej podstawowej działalności społecznej i gospodarcze. 2)Zdefiniowanie warunków wewnętrznych i zewnętrznych niezbędnych dla zapewnienia utrzymania i rozwoju działalności istniejących spółdzielni oraz tworzenia nowych podmiotów, a co za tym idzie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z wykorzystaniem formy spółdzielni. 3)Zbadanie i opisanie roli spółdzielczości w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 4)Określenie możliwości oddziaływania idei spółdzielczej na inne formy aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich jak np. grupy producentów rolnych czy podmioty ekonomii społecznej. Projekt obejmuje część badawczą

2 2 z :12 polegającą na zgromadzeniu informacji niezbędnych dla osiągnięcia celów projektu, analizie problemów związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z wykorzystaniem idei spółdzielczej, z zastosowaniem wirtualnego konwersatorium naukowego oraz na prezentacji wyników badań w trakcie spotkania audytoryjnego i w publikacji naukowej. Badania zostaną przeprowadzone wśród rolników-członków spółdzielni, członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni działających na obszarach wiejskich, na rzecz rozwoju rolnictwa i wsi, w Krajowej Radzie Spółdzielczej oraz krajowych związkach rewizyjnych, a także wśród członków zarządów regionalnych związków rewizyjnych spółdzielni działających na obszarach wiejskich, na rzecz rozwoju rolnictwa i wsi. Biuro Projektu - w celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje Biuro Projektu, zwane dalej Biurem, odpowiedzialne za całość prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W celu sprawnego funkcjonowania Biura Wykonawca zapewni: a)zespół składający się z osób zapewniających prawidłową i terminową realizację usług, b)minimum jeden numer telefonu oraz adres mailowy i korespondencyjny, c)organizację pracy, która umożliwi łatwy kontakt z przedstawicielami Biura Zamawiającemu i uczestnikom projektu. Czas odpowiedzi na zapytanie mailowe nie może przekroczyć dwóch dni roboczych. Przedstawiciele Biura będą ściśle współpracować z Zamawiającym i na bieżąco dostarczać wszelkich informacji o realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w terminie 4 dni od daty podpisania umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji całości projektu. II.REALIZACJA PROJEKTU: Część badawcza projektu 1.Zapewnienie zespołu ekspertów W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni Zespół ekspertów składający się co najmniej z 7 ekspertów, w tym: a)co najmniej 1 osoba z tytułem profesora zw. i z doświadczeniem w prowadzeniu (jako kierownik) minimum 1 projektu badawczego w okresie ostatnich 6 lat, autora minimum 3 publikacji artykułów naukowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, b)co najmniej 2 osoby ze stopniem doktora habilitowanego i doświadczeniem w badaniach społecznych lub ekonomicznych polegającym na udziale w realizacji, minimum 3 projektów badawczych w okresie ostatnich 5 latach, będące autorami minimum 3 publikacji artykułów naukowych o tematyce dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, przy czym jedna osoba będzie posiadała doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat w realizacji co najmniej 1 badania dotyczącego spółdzielczości. c)co najmniej 2 osoby z tytułem doktora i z minimum 3 letnim doświadczeniem w badaniach społecznych lub ekonomicznych polegającym na udziale w realizacji, minimum 2 projektów badawczych, będące autorami minimum 2 publikacji artykułów naukowych o tematyce dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, przy czym jedna osoba będzie posiadała doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat w realizacji co najmniej 1 badania dotyczącego spółdzielczości. d)co najmniej 2 osoby z wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu rolnictwa, ekonomii lub nauk społecznych. Do podstawowych zadań zespołu ekspertów należy: Przygotowanie raportu metodologicznego badania, przeprowadzenie badania, przeprowadzenie wirtualnego konwersatorium naukowego, w tym recenzje tekstów, opracowanie raportu podsumowującego oraz prezentacja wyników badania. 2.Metodologia badania a)pytania badawcze będą służyć: Ustaleniu aktualnego stanu i sposobów realizacji przez członków spółdzielni jej podstawowej działalności oraz roli członków w tym kontekście. Ocenie szans szerszego włączenia się rolników i innych mieszkańców wsi w rozwój ruchu spółdzielczości wiejskiej w Polsce. Ustaleniu uwarunkowań rozwoju podmiotów gospodarczych opartych na spółdzielczych formach prawnych. Identyfikacji elementów potencjału spółdzielni dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. b) Wykonawca zastosuje co najmniej następujące metody i techniki badań społecznych: 1.Metoda ilościowa: technika wywiad telefoniczny wśród

3 3 z :12 prezesów lub członków zarządów spółdzielni: grupa docelowa 600 respondentów, przy czym Wykonawca zagwarantuje skuteczność na poziomie 360 zarejestrowanych wywiadów. 2.Metoda ilościowa: technika ankieta pocztowa wśród rolników-członków spółdzielni, grupa docelowa 2000, przy czym Wykonawca zagwarantuje skuteczność na poziomie 200 wypełnionych ankiet. 3.Metoda jakościowa: technika zogniskowany wywiad grupowy, badania wśród przewodniczących rad nadzorczych spółdzielni, przy czym Wykonawca przeprowadzi 4 wywiady w grupach 8-12 osobowych. 4.Metoda jakościowa: technika wywiad pogłębiony, wśród prezesów spółdzielni lub członków zarządu regionalnych związków rewizyjnych, Wykonawca przeprowadzi 10 wywiadów pogłębionych. 5.Metoda jakościowa: technika analiza danych zastanych w co najmniej 9 jednostkach krajowych - w krajowych i związkach rewizyjnych i innych jednostkach zrzeszających spółdzielnie (np. Krajowa Rada Spółdzielcza oraz krajowe związki rewizyjne: Spółdzielni Samopomoc Chłopska; Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych; Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich; Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych; Spółdzielni Mleczarskich; Banków Spółdzielczych; Spółdzielni Socjalnych; Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza.) Przedmiotem analizy będą statuty, programy i plany działania, sprawozdania z ich realizacji w krajowych i związkach rewizyjnych i innych jednostkach zrzeszających spółdzielnie oraz dane statystyczne dotyczące liczby podmiotów i liczby członków, dane finansowe w tym dot. majątku trwałego w ostatnich 3 latach. Schemat analizy powinien być jeden wspólny dla wszystkich badanych podmiotów, tak by umożliwić dokonanie porównań. Uwaga: Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport metodologiczny badania w terminie 8 dni roboczych od daty zawarcia umowy, w wersji elektronicznej i papierowej w 1 egz. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do raportu w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania. Do uwag Wykonawca zobowiązuje się zastosować nieodpłatnie w terminie 5 dni roboczych. Raport metodologiczny będzie zawierał co najmniej: wprowadzenie do problematyki badawczej; cel i zakres badania; harmonogram realizacji projektu; szczegółowe pytania badawcze, sposoby zagwarantowania rzetelności zastosowanych narzędzi (w tym: sposób doboru próby do badania, sposoby kontroli jakości zbierania i analizy danych), potencjalne obszary ryzyka mogące wystąpić w trakcie realizacji badania oraz środki je minimalizujące, narzędzia badawcze zapewniające realizację celu badań, w tym w szczególności:?kwestionariusz ankiety do wywiadu telefonicznego, schemat doboru próby badawczej;?kwestionariusz ankiety pocztowej, schemat doboru próby badawczej?scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego, dobór uczestników,?kwestionariusz wywiadu pogłębionego, schemat doboru badanych;?założenia do przeprowadzenia analizy danych zastanych, dobór podmiotów do analizy dokumentów minimum 9; Pierwsza strona raportu musi zostać oznaczona przez Wykonawcę stałą i trwałą wizualizacją logotypów i sloganów wskazanych w Załączniku nr 8a do SIWZ, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie 3)Realizacja badań Badania zostaną przeprowadzone wśród rolników-członków spółdzielni, członków zarządów i rad nadzorczych spółdzielni, w Krajowej Radzie Spółdzielczej oraz krajowych związkach rewizyjnych, a także wśród członków zarządów regionalnych związków rewizyjnych. Wykonawca zapewni jakość i rzetelność pozyskiwanych danych. 4)Zorganizowanie wirtualnego konwersatorium naukowego Wykonawca opracuje szczegółowe założenia wirtualnego konwersatorium naukowego pod tytułem Spółdzielczość wiejska w literaturze i badaniach naukowych. Celem konwersatorium będzie umożliwienie środowiskom naukowym i akademickim, a także praktykom włączenia się do debaty o przyszłości spółdzielczości wiejskiej, zaprezentowanie własnych opracowań analiz naukowych i wyników badań, poddanie ich weryfikacji

4 4 z :12 naukowej i szansa umieszczenia swych komunikatów w publikacji naukowej podsumowującej badania. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowe założenia wraz z harmonogramem, wirtualnego konwersatorium naukowego, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych może zgłosić uwagi, a Wykonawca w terminie trzech dni roboczych odniesie się do tych uwag. Wykonawca zapewni co najmniej 10 analiz, opracowań lub komunikatów z badań dotyczących spółdzielczości w Polsce, w szczególności spółdzielczości wiejskiej. Członkowie zespołu ekspertów zapewnią dobór i recenzje naukową zgłoszonych do konwersatorium naukowego tekstów a także zatwierdzą ostateczne wersje minimum 10 tekstów do zamieszczenia w naukowej publikacji podsumowującej projekt. Wykonawca zapewni platformę internetową, na której zrealizowane zostanie konwersatorium. Wykonawca zapewni administrowanie platformą. Każdy uczestnik konwersatorium internetowego otrzyma indywidualny login i hasło do zalogowania się na platformie intranetowej, przez co będzie miał dostęp do zaprezentowanych tam tekstów oraz moderowanego forum i czatu. Konwersatorium będzie trwało co najmniej 15 dni. Jego uczestnikami będą autorzy analiz, opracowań lub komunikatów z badań, recenzenci oraz członkowie zespołu ekspertów. W trakcie konwersatorium zostaną zaprezentowane analizy, opracowania lub komunikaty z badań oraz przeprowadzona wirtualna dyskusja. Na zakończenie wirtualnego konwersatorium naukowego zostanie zorganizowana sesja podsumowująca wirtualną debatę transmitowaną w realnym czasie przez Internet. Sesja będzie trwała minimum 2 godziny zegarowe i zostanie utrwalona na nośniku audiowizualnym. W sesji będą uczestniczyć autorzy zatwierdzonych do opublikowania komunikatów i ich recenzenci oraz członkowie zespołu ekspertów. W sesji będzie uczestniczyło nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 osób. Ponadto do udziału przez internet, w sesji, Wykonawca zaprosi interesariuszy projektu, tj min.: przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczelni wyższych prowadzących kierunki związane z przedsiębiorczości, przedstawicieli spółdzielni i związków je zrzeszających. W trakcie sesji obserwatorzy jej przebiegu, którzy zgłoszą chęć aktywnego uczestnictwa będą mieli możliwość zadawania pytań, a także zwięzłych wypowiedzi za pośrednictwem czatu, który będzie realizowany równolegle z przebiegiem sesji podsumowującej. W trakcie sesji dwukrotnie zostaną omówione wypowiedzi z czatu oraz udzielone odpowiedzi na zadane pytania. Przebieg sesji podsumowującej wirtualnego konwersatorium naukowego zostanie przedstawiony w trakcie spotkania audytoryjnego. 5)Opracowanie raportu podsumowującego Końcowym efektem badań będą wnioski i rekomendacje sformułowane w formie pisemnego raportu podsumowującego. Raport podsumowujący będzie zawierał co najmniej: streszczenie raportu; wprowadzenie do tematyki; opis metodologii zastosowanej w badaniu; wyniki badań, odpowiedzi na pytania badawcze, podsumowanie, wnioski i rekomendacje; spis tabel i rysunków; spis wykresów. Treść raportu będzie opisem zagadnień zawartych w celu ogólnym i celach szczegółowych projektu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport podsumowujący badania w wersji elektronicznej i papierowej w 1 egz. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do raportu w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania. Do uwag Wykonawca zobowiązuje się zastosować nieodpłatnie w terminie 5 dni roboczych. Pierwsza strona raportu musi zostać oznaczona przez Wykonawcę stałą i trwałą wizualizacją logotypów i sloganów wskazanych w Załącznikach nr 8a do SIWZ, zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie 6)Prezentacja wyników badań 1.Opracowanie i druk publikacji naukowej W oparciu o przeprowadzone badania oraz wyniki wirtualnego konwersatorium naukowego przygotowana zostanie publikacja stanowiąca diagnozę stanu i uwarunkowań rozwoju spółdzielczości wiejskiej w

5 5 z :12 Polsce. Ponadto w publikacji opisana zostanie rola spółdzielczych form działalności gospodarczej i ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. a)wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne publikacji zgodnie z poniższym ramowym konspektem: A.Spółdzielczość w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. B.Uwarunkowania rozwoju spółdzielczości na obszarach wiejskich - teksty, analizy oraz komunikaty z badań prezentowane w trakcie wirtualnego konwersatorium naukowego (min. 10 str.). C.Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce - omówienie wyników badań realizowanych w projekcie. D.Spółdzielczość rolnicza i na obszarach wiejskich - stan zorganizowania i system funkcjonowania struktur koordynacyjno-rewizyjnych. E.Wykorzystanie idei spółdzielczej w kreowaniu nowych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. b)opracowanie i druk publikacji, zgodnie z poniższymi wymaganiami: minimalna objętość publikacji co najmniej 160 stron w formacie B5, papier offsetowy, druk 4+4, okładka usztywniona, kreda, kolor 4+0, nakład 330 egzemplarzy; autorskie zdjęcia, grafiki i schematy stanowiące ilustrację prezentowanych treści minimalnie 10%, maksymalnie do 20 % objętości publikacji; opracowanie redakcyjne publikacji w zakresie właściwej struktury tekstu, umieszczenia elementów graficznych, zdjęć, przypisów, bibliografii; korekta językowa publikacji c)wykonawca zapewni recenzję naukową publikacji. Recenzent publikacji będzie posiadał co najmniej stopień naukowym doktora habilitowanego oraz dorobek w postaci co najmniej 2 publikacji i 2 artykułów uwzględniających zagadnienia rozwoju obszarów wiejskich. Publikacja zostanie oznaczona co najmniej na okładce publikacji logotypami i sloganami stanowiącymi Załącznik nr 8a do SIWZ oraz na stronie tytułowej treścią zawartą w załączniku 8b do SIWZ. Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającemu tekst i projekt graficzny publikacji w wersji elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do publikacji w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Do uwag Wykonawca zobowiązuje się zastosować nieodpłatnie w terminie 4 dni roboczych. Teksty przygotowane na potrzeby publikacji muszą być tekstami autorskimi. Nie mogą być wykorzystywane w całości ani w części do innych publikacji przygotowywanych przez Wykonawcę. Teksty zamieszczone w publikacji, a także ich fragmenty, nie mogą pochodzić z innych publikacji. Wykonawca przekaże prawa autorskie do wszystkich tekstów wykorzystywanych w ramach projektu na rzecz MRiRW i Fundacja FAPA d)wykonawca przeprowadzi dystrybucję publikacji wśród podmiotów zainteresowanych wspieraniem ruchu spółdzielczego w Polsce w szczególności 16 urzędów wojewódzkich, 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, uniwersytetów rolniczych i przyrodniczych, a także ekonomicznych zainteresowanych spółdzielniami, instytutów badawczo-rozwojowych i szkół rolniczych podległych MRiRW oraz prześle informacje o publikacji do zamieszczenia na stronach internetowych m.in. KSOW. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji listę dystrybucyjną publikacji na 7 dni przed wykonaniem dystrybucji. 2.Spotkanie audytoryjne a)wykonawca zorganizuje spotkanie audytoryjne tj.: prezentację wyników badań oraz informacji o realizacji projektu przez ekspertów uczestniczących w projekcie. Podczas spotkania zorganizowana zostanie dyskusja na temat wyników badań, rekomendacje na temat rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z wykorzystaniem form spółdzielczych. b)wykonawca przekaże Zamawiającemu program spotkania audytoryjnego najpóźniej w terminie 14 dni przed dniem spotkania. Program spotkania musi zakładać co najmniej 5 godzin zegarowych prezentacji/wystąpień/dyskusji. c)wykonawca zapewni nabór minimalnie 40 a maksymalnie 50 uczestników spośród osób i podmiotów zainteresowanych rozwojem spółdzielczych form działalności gospodarczej, w tym przedstawicieli środowisk akademickich, doradztwa rolniczego, polskiej spółdzielczości, organizacji

6 6 z :12 pozarządowych i specjalistów Centrum Doradztwa Rolniczego. d)wykonawca zapewni wyżywienie w miejscu, gdzie odbędzie się spotkanie audytoryjne dla wszystkich uczestników: obiad składający się minimalnie z dwóch dań gorących, w tym zupa i drugie danie (do wyboru dwa rodzaje mięs i danie wegetariańskie z dodatkami), gotowane jarzyny i surówki, napoje zimne: woda, soki, serwis kawowy - 1 podanie składające się minimalnie z ciastek oraz napoi zimnych - woda, soki i gorących - kawy, herbaty. e)wykonawca zapewni salę dla minimalnie 40 a maksymalnie 50 osób (wyposażoną w sprzęt audiowizualny, mikrofony, nagłośnienie). Sala musi zostać oznakowana w sposób zapewniający odpowiednią widoczność logotypów i sloganów wskazanych w Załącznika 8a do SIWZ zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW dostępną na stronie Wykonawca przekaże Zamawiającemu na adresy: i informacje do zamieszczenia na portalu KSOW merytoryczną relację ze spotkania audytoryjnego wraz z prezentacjami i minimum 30 zdjęciami, najpóźniej na 3 dni od jego zakończenia. Ponadto informacja będzie zawierała podsumowanie całości projektu oraz elektroniczna wersje publikacji gotową do zamieszczenia na portalu. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie: a)liczbę dodatkowych, w stosunku do wymaganego minimum, wywiadów telefonicznych o gwarantowanej skuteczności zarejestrowanych wywiadów wśród prezesów lub członków zarządów spółdzielni; b)liczbę dodatkowych, w stosunku do wymaganego minimum, deklarowanych zogniskowanych wywiadów grupowych wśród przewodniczących rad nadzorczych spółdzielni; c)liczbę dodatkowych, w stosunku do wymaganego minimum, deklarowanych indywidualnych wywiadów pogłębionych wśród prezesów spółdzielni lub członków zarządów regionalnych związków rewizyjnych. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Oświadczenie III.3.2) Wiedza i doświadczenie Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat

7 7 z :12 przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej: jedną usługę o wartości co najmniej ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), która polegała na świadczeniu usług badawczych z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, oraz jedną usługę o wartości co najmniej ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), która polegała na świadczeniu usług badawczych z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, oraz dwie usługi, z których każda polegała na opracowaniu i druku publikacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich. III.3.3) Potencjał techniczny Oświadczenie III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a)co najmniej jedną osobą z tytułem naukowym profesora zwyczajnego i z doświadczeniem w prowadzeniu (jako kierownik) minimum 1 projektu badawczego w okresie ostatnich 6 lat, autora minimum 3 publikacji/artykułów naukowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, oraz b)co najmniej dwiema osobami z tytułem naukowym co najmniej doktora habilitowanego i doświadczeniem w badaniach społecznych lub ekonomicznych, polegającym na udziale w realizacji minimum 3 projektów badawczych w okresie ostatnich 5 lat, będących autorami minimum 3 publikacji/artykułów naukowych o tematyce dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, przy czym jedna osoba będzie posiadała doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat w realizacji co najmniej 1 badania dotyczącego spółdzielczości, oraz c)co najmniej dwiema osobami z tytułem naukowym co najmniej doktora i z minimum 3 letnim doświadczeniem w badaniach społecznych lub ekonomicznych, polegającym na udziale w realizacji minimum 2 projektów badawczych, będących autorami minimum 2 publikacji/artykułów naukowych o tematyce dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, przy czym jedna osoba będzie posiadała doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat w realizacji co najmniej 1 badania dotyczącego spółdzielczości. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oświadczenie III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

8 8 z :12 okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

9 9 z :12 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Metodologia badania - 26 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna Warszawa. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna Warszawa sekretariat - pok IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Schemat III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/anna/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2...

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/anna/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2... Strona 1 z 5 Kraków: Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz balustrad balkonów w budynkach Teatru Numer ogłoszenia: 141136-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej. Warszawa: Wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych Numer ogłoszenia: 32388-2015; data zamieszczenia: 13.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo