Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM"

Transkrypt

1 Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec lat dziewi çdziesiàtych XX wieku dotychczasowy sposób przygotowania produkcji [1 3]. Zmiany zasz y praktycznie na ka dym etapie, poczàwszy od pojawienia si koncepcji przysz ego wyrobu, a koƒczàc na sposobie wygenerowania danych obróbkowych dla obrabiarek sterowanych numerycznie, systemach skomputeryzowanej kontroli jakoêci czy te komputerowo sterowanych systemach transportu wewn trznego. Oferowane obecnie na rynku oprogramowanie mo na podzieliç na dwie g ówne grupy. Pierwszà stanowià zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE, drugà programy specjalizujàce si w jednej z dziedzin CAx. Programy te uzupe niajà si wzajemnie. Projektowanie z zastosowaniem systemów CAD/CAM Rozwój technik komputerowych, jaki dokona si w ostatnich trzech dekadach, umo liwi powstanie zaawansowanych programów do tworzenia profesjonalnej dokumentacji technicznej. Rozpoczà si proces zast powania konwencjonalnych, r cznych technik rysowania znacznie bardziej efektywnymi technikami grafiki komputerowej. Ogromny wzrost wydajnoêci i dost pnoêci komputerów, jaki dokona si w ostatnich kilku latach, przyczyni si do powstania nowej kategorii aplikacji programów do modelowania 3D [4]. Przy u yciu tego oprogramowania projektuje si z za o enia trójwymiarowe obiekty, które mogà byç bazà nie tylko dla tworzenia dwuwymiarowej dokumentacji technicznej, ale równie punktem wyjêcia do obliczeƒ wytrzyma- oêciowych (np. przy zastosowaniu metody elementów skoƒczonych), czy te do opracowania technologii obróbki i wygenerowania kodów sterujàcych dla obrabiarek sterowanych numerycznie przy Prof. dr hab. in. Krzysztof Tubielewicz i dr in. Andrzej Zaborski sà pracownikami Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Cz stochowskiej. wykorzystaniu wyspecjalizowanych samodzielnych programów CAD/CAM lub modu ów technologicznych w zintegrowanych systemach przygotowania produkcji (rys. 1) [5, 6]. Modelowanie 3D sta o si mo liwe dzi ki zastosowaniu komputera do zapisu konstrukcji i wprowadzeniu dostatecznie szybkich komputerów dysponujàcych wystarczajàcà pami cià operacyjnà i pojemnoêcià twardych dysków. Sta o si to praktycznie mo liwe dopiero w po owie lat dziewi çdziesiàtych XX wieku. Stosowane od lat tradycyjne dwuwymiarowe rysunki z o eniowe nie zapewniajà szybkiego wychwytywania wad i nieciàg oêci w konstrukcji poszczególnych elementów. Dla skontrolowania poprawnoêci za o eƒ monta owych i kinematycznych konieczne by o cz sto zbudowanie modelu projektowanego obiektu lub nawet dzia ajàcego prototypu. Rysunki dwuwymiarowe wymagajà z regu y bardzo wnikliwego, d ugotrwa ego sprawdzania, które cz sto jest dodatkowo utrudnione faktem, e poszczególne elementy z o enia by y projektowane przez wiele osób. Aktualizacja dokumentacji 2D jest bardzo czasoch onna. Ka dà zmian w projekcie trzeba wprowadziç na kilka rzutów, a cz sto tak e na kilka pomocniczych przekrojów i widoków. Bardzo atwo wówczas o pomy k i przeoczenie zmiany na pewnym fragmencie dokumentacji, a wówczas wykonane rzuty i przekroje nie pasujà ju do siebie. Zaprojektowanie cz Êci i zespo ów w klasycznej metodzie 2D uniemo liwia z regu y wykonanie nawet najprostszych analiz kinematycznych czy wytrzyma- oêciowych. Coraz powszechniejsze u ycie systemów modelowania cz Êci w 3D wyraênie u atwia i przyspiesza proces przygotowania produkcji i generowania niezb dnych danych obróbkowych [7]. Modelowanie trójwymiarowe eliminuje koniecznoêç wykonywania kolejnych rzutów i widoków elementu, poniewa ca a dokumentacja powstaje niemal automatycznie. Projektantowi pozostaje jedynie wskazanie odpowiednich widoków i przekrojów, które sà automatycznie generowane na podstawie bry owego modelu i rozmieszczane na p askim rysunku. Ponadto, w przypadku modeli bry- ROK WYD. LXIV ZESZYT 6/

2 analizowanie wielu wariantów wykonania cz Êci czy rozwiàzania konstrukcyjnego. Powiàzanie tych wielkoêci mi dzy sobà mo e przebiegaç na rozmaite sposoby, np. powiàzanie wymiarów za pomocà relacji czy te powiàzanie wymiarów za pomocà tabeli zmiennych, budowanych wewnàtrz systemu CAD, czy te przy u yciu aplikacji zewn trznych (np. MS Excel) [8]. Przygotowanie produkcji w systemach CAD/CAM Rys. 1. Modelowanie geometryczne (a), analiza MES w konstruowaniu (b) oraz symulacja przebiegu obróbki (c) owych, zmiana geometrii modelu nie pociàga za sobà koniecznoêci modyfikowania kolejnych rzutów rysunku wykonawczego. Program aktualizuje je po ka dej zmianie geometrii bazowej. Wspó czesne metody projektowania to nie tylko przejêcie od p askiego do trójwymiarowego sposobu zapisu konstrukcji. Coraz cz Êciej wykonane projekty cz Êci wymiaruje si w sposób parametryczny. Sparametryzowane modele cz Êci lub zespo ów pozwalajà u ytkownikowi na szybkie wprowadzanie zmian w projekcie, Wspó czesne przygotowanie produkcji to równie zmiana samego sposobu projektowania i opracowania technologii. W trakcie tego procesu coraz cz Êciej obowiàzuje strategia Concurrent Engineering (CE), polegajàca na jednoczesnym lub prawie jednoczesnym wykonywaniu dzia aƒ, które kiedyê wykonywane by y sekwencyjnie [9]. Dzia ania te majà doprowadziç do znacznego skrócenia procesu przygotowania produkcji. W klasycznym projektowaniu zazwyczaj najpierw powstawa zespó, a póêniej (na jego podstawie) cz Êci. Dopiero po ca kowitym wykonaniu projektu opracowaniu rysunków z o- eniowych i wykonaniu na ich podstawie rysunków wykonawczych mo na by o przejêç do opracowania procesów technologicznych poszczególnych cz Êci. W projektowaniu wspó bie nym (Concurrent Design) modelowanie zespo u i jego cz Êci mo e si zaczàç prawie jednoczeênie. Nowoczesne, komputerowo wspomagane wspó bie ne przygotowanie produkcji zak ada, e opracowanie technologii wytwarzania wyrobu rozpocznie si niemal równoczeênie z procesem rozpocz cia modelowania pierwszych opracowanych cz Êci. Oznacza to, e cz Êci zaprojektowane na samym poczàtku procesu przygotowania produkcji zostanà jeszcze wielokrotnie zmodyfikowane, by wspó pracowaç z elementami zaprojektowanymi póêniej. Zmiany te, niemo liwe do przewidzenia w chwili, gdy dana cz Êç by a projektowana, mogà prowadziç do znacznych zmian jej budowy i wymiarów. Je eli rozpocznie si tworzenie procesu technologicznego bezpoêrednio po wst pnym zaprojektowaniu danych cz Êci, to oczywistym jest, e w trakcie opracowania tego procesu technolog musi liczyç si z koniecznoêcià wprowadzenia du ej liczby zmian. Trudno sobie wyobraziç, by wówczas proces technologiczny projektowaç za ka dym razem od poczàtku. Wymusza to integracj stosowanych wspó czeênie systemów przygotowania produkcji. Trzeba równie zwróciç uwag, e coraz mniej konstrukcji na Êwiecie powstaje w klasycznych biurach czy zespo ach konstrukcyjnych, zgromadzonych w jednym budynku i opracowujàcych wspólnie warianty rozwiàzaƒ. Obecnie projektanci tworzàcy dany wyrób znajdujà si w innych budynkach, a cz sto równie w innych miejscach kraju, a nawet Êwiata. Ze wzgl du na obecne techniki komunikacji nie jest to szczególnie istotne. Potrzebne sà jedynie odpowiednie narz dzia i techniki pracy. Pojawiajà si wówczas wirtualne biura projektowe [10 12]. Wspó czesne oprogramowanie umo liwia równoczesnà prac rozrzuconemu po ca ym kraju czy nawet Êwiecie wirtualnemu zes- 32 ROK WYD. LXIV ZESZYT 6/2005

3 po owi projektantów. Wszyscy uczestnicy procesu projektowania majà jednoczesny dost p do danych. Ka dy z uczestników ma okreêlone uprawnienia do dokonywania zmian w tworzonym wspólnie projekcie, tak aby nie zatraci on spójnoêci. Ka da zmiana modelu przenosi si automatycznie na elementy dokumentacji, model procesu technologicznego obróbki czy monta u itp. Integracja systemów przygotowania produkcji Obecnie na Êwiatowym i na krajowym rynku jest bardzo wiele programów z grupy CAD/CAM czy te CAE. Nierzadko w jednym przedsi biorstwie stosuje si kilka ró nych systemów. Zmusza to u ytkowników do komunikowania si mi dzy systemami i wymiany danych. Szczególnie wa ne jest to w przypadku du ych firm o strukturach holdingu, z którym kooperuje nawet kilkuset, a cz sto i wi cej, dostawców komponentów. Cz Êç z systemów to pojedyncze, wyspecjalizowane aplikacje s u àce do wykonywania konkretnych grup czynnoêci zwiàzanych z komputerowo wspomaganym przygotowaniem konstrukcji i opracowaniem procesu produkcji, np. analiza wytrzyma oêciowa metodà elementów skoƒczonych (ANSYS, MSC/NASTRAN, COSMOS, ADINA, FEMAP itp.), czy te np. generowanie kodów na obrabiarki sterowane numerycznie (GTJ, KSP/WIN, AlphaCAM, EdgeCAM, MasterCAM, SolidCAM itp.). Inne to z o one systemy zintegrowane bazujàce na wspólnym kodzie, wyposa one w komplet specjalistycznych modu ów u atwiajàcych projektowanie, planowanie i wytwarzanie (I-deas, Unigraphics, Pro/Engineer, CATIA itp.). Systemy zintegrowane zapewniajà wymian danych na wszystkich etapach pracy, zaczynajàc od koncepcji, przez projekt, analiz, po pe nà dokumentacj i wytwarzanie, poniewa bazujà na wspólnym formacie plików, z regu y umo liwiajà one równie import i eksport potrzebnych danych z innych programów. Niestety przez wiele lat mo liwoêci takich nie dawa y wyspecjalizowane tematycznie programy. Analizujàc systemy wyst pujàce wspó czeênie na Êwiatowych rynkach, mo na zauwa yç, e wykorzystujà one coraz cz Êciej standaryzowane biblioteki procedur. Bardzo istotna dla rozwoju rynku oprogramowania CAD/CAM i CAE jest niewàtpliwie integracja jàder graficznych (kerneli) systemów wyst pujàcych na wspó czesnym rynku oprogramowania. Jàdro modelowania przestrzennego jest podstawowà cz Êcià programu, która musi byç wprowadzona do pami ci operacyjnej. Jest ono w istocie bibliotekà z o onych, zoptymalizowanych algorytmów matematycznych i nie jest bezpoêrednio wykorzystywane przez u ytkownika, znajduje zastosowanie dzi ki aplikacji, która si do niego odwo- uje [13]. Zastosowanie tego samego jàdra umo liwia przenoszenie obiektów z jednego programu do innego (dzi ki wspólnemu formatowi plików). Aktualnie na Êwiatowym rynku obecne sà w istocie dwa jàdra modelowania przestrzennego ACIS i Parasolid: Jàdro ACIS 3D Toolkit jest g ównym produktem firmy Spatial (obecnie przej tym przez Dassault Systems), ma najwi kszà liczb u ytkowników koƒcowych [13]. Jàdro to jest stosowane w bardzo wielu aplikacjach wykorzystujàcych modelowanie 3D. W grupie tych aplikacji znajdowa y si mi dzy innymi programy, takie jak AutoCAD i Mechanical Desktop (Autodesk) czy te MSC/Nastran (MSC Software). Jest ono równie jàdrem aplikacji tworzonych na w asne potrzeby przez wielkie koncerny przemys owe, takie jak Boeing, Daimler-Benz, Ford, Lockheed Martin, Sony itd. Mo na dodaç, e od listopada 2001 roku firma Autodesk rozwija na bazie jàdra ACIS w asne jàdro graficzne. Wynika to z dà- enia firmy do uniezale nienia si od konkurencyjnej firmy Dassault Systems, która jest w posiadaniu praw autorskich do jàdra ACIS [14]. Koncepcja ACIS Geometry Bus wykorzystania tego jàdra graficznego do powiàzania szeregu aplikacji polega na przekazywaniu sobie danych dotyczàcych geometrii przedmiotu pomi dzy ró nymi aplikacjami za po- Êrednictwem formatu zapisu danych SAT, które odczytujà bezpoêrednio aplikacje zawierajàce jàdro ACIS. Pozwala to na unikni cie b dów powstajàcych podczas t umaczenia z jednego formatu na drugi przy przekazywaniu danych pomi dzy kooperantami. Parasolid zosta stworzony przez EDS Unigraphics w Cambridge [13]. Parasolid jest dostarczany w postaci biblioteki ponad 600 obiektowo zorientowanych procedur, które mogà byç stosowane w systemach CAD/CAM/CAE i specjalistycznych aplikacjach. Jest wykorzystywany w programach Unigraphics i Solid Edge oraz licencjonowany przez twórców systemów CAD/CAM/CAE i stosowany w SolidWorks firmy Dassault Systems, MicroStation firmy Bentley, Design Space firmy Ansys. Jàdro to jest równie stosowane do tworzenia aplikacji dla koncernów przemys owych, np. Boeinga, General Motors, Hitachi Research, Mitsubishi Motors, Pratt & Whitney, British Aerospace i General Electric. Wspólny format plików pozwala na jednoznacznà wymian danych mi dzy wewn trznymi systemami tych firm i ich kooperantów. Koncepcja Pipeline Parasolid firmy EDS Unigraphics zak ada a, e model numeryczny b dzie wykorzystywany równolegle przez wiele aplikacji. Wynika z tego koniecznoêç bezb dnej wymiany danych mi dzy takimi programami. Zastosowanie jàdra Parasolid do wymiany danych modeli bry owych gwarantuje 100% bezb dnoêci, podczas gdy konwersja danych za pomocà formatów IGES i STEP napotyka cz sto problemy, takie jak b dy geometrii i inne niedok adnoêci. Warto podkreêliç, e 27 lutego 2001 roku przedstawiciele Spatial Corp. i UGS podpisali umow o wspó pracy w zakresie poprawy wymiany danych 3D mi dzy jàdrami modelowania geometrycznego ACIS i Parasolid [13]. Porozumienie mi dzy firmami, które majà najwi kszy udzia w rynku kerneli, powinno zaowocowaç rozwiàzaniem wi kszoêci problemów zwiàzanych z wymianà danych. Zastosowanie komputera do opracowania technologii Istniejàce dotychczas systemy CAD/CAM zorientowane na programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie wyposa one by y we w asne modu y CAD s u àce do modelowania (2D lub 3D) ROK WYD. LXIV ZESZYT 6/

4 wyrobów, dla których opracowuje si technologi [15 17]. Do koƒca lat dziewieçdziesiatych XX wieku poszczególni producenci starali si zwi kszyç mo liwoêci projektowe tych modu ów. Przekonywano odbiorców, e praktycznie wszystko mo na zamodelowaç, wykorzystujàc modu y projektowe tych systemów. Mo liwoêç importu geometrii z innego systemu by a traktowana jedynie pomocniczo. Na poczàtku obecnej dekady zauwa ono, e pomimo wysi ków programistów modu y CAD tych systemów nie mogà zapewniç takich mo liwoêci projektowych, jak wyspecjalizowane programy CAD zaprojektowane z myêlà o realizowaniu modelowania nawet najbardziej skomplikowanych cz Êci. W miejsce rozwoju mo liwoêci tworzenia projektu wspó czesne systemy CAD/CAM majà zazwyczaj zaawansowane funkcje przenoszenia plików z profesjonalnych modelerów. Zasadniczym celem tego rozwiàzania jest bezpoêrednie przenoszenie modeli z programu CAD do programu CAM bez utraty danych. Obecnie sama mo liwoêç wczytania pliku wydaje si ju niewystarczajàca. Dlatego producenci programów CAD/CAM, wspó pracujàcych z innymi systemami CAD, starajà si zapewniç asocjatywnoêç poszczególnych etapów powstawania produktu. Znaczy to, e nie wystarczy ju wczytanie kszta tu cz Êci poprzez procedury importu za pomocà uniwersalnych formatów. System musi widzieç dany model, tak by w ka dej chwili mo liwe by o uwzgl dnienie poprawek naniesionych przez konstruktora bez potrzeby wprowadzania zmian w ca ym projekcie technologii. Poprawki powinny byç wykonane automatycznie przez system i dotyczyç jedynie tego fragmentu procesu technologicznego, który w danym momencie uleg zmianie. Jednym z tych programów jest EdgeCAM firmy Pathrace (rys. 2) nia jej cech. Wystarczy odêwie yç po àczenie z plikiem, aby zdefiniowane kieszenie, otwory, zakresy obróbki i kraw dzie uaktualni y swoje parametry geometrii, a powierzchnie dostosowa y si do wprowadzonych zmian [19]. Obecnie wêród producentów oprogramowania technologicznego coraz cz Êciej pojawia si myêl, e systemom CAD/CAM cz Êç projektowa CAD zupe nie przestaje byç potrzebna, gdy i tak oprogramowanie to korzystaç b dzie z projektów cz Êci wykonanych w zewn trznych systemach CAD. Oprogramowanie CAD/CAM staje si powoli oprogramowaniem CAM zintegrowanym w sposób nierozerwalny z istniejàcymi na rynku wyspecjalizowanymi systemami graficznymi. Przyk adem takiej ewolucji oprogramowania mogà byç zmiany w systemie SolidCAM firmy Cadtech [23]. System ten zaliczany do wyspecjalizowanych systemów CAD/CAM s u- àcych do programowania OSN do niedawna (np. wersja z 1999 r. rys. 3) wyposa ony by w bardzo Rys. 3. SolidCAM 99 Modu CAD systemu [18 20]. Wspó praca tego systemu z programami CAD nie ogranicza si do biernego przej cia geometrii, ale zapewnia pe nà asocjatywnoêç wygenerowanych Êcie ek z modelem wczytanym z innego programu [21 23]. To znaczy, e je eli konstruktor, pracujàcy na dowolnym programie CAD opartym na jàdrze Parasolid lub ACIS wprowadzi zmiany w geometrii cz Êci, to technolog nie traci nic z dotychczas podj tych dzia aƒ dzi ki mo liwoêci automatycznego lub pó automatycznego rozpoznawaprzyjazny dla u ytkownika modu CAD zapewniajàcy modelowanie zarówno 2D, jak i 3D. Wspó czesna wersja tego systemu z roku 2003 zosta a pozbawiona modu u CAD. Program zosta w pe ni zintegrowany z modelerem CAD 3D SolidWorks (rys. 4). Nie jest to ju program CAD/CAM, ale nak adka CAM do odr bnego programu CAD. Nie ma ju mo liwoêci niezale nej pracy w systemie SolidCAM Rys. 2. Symulacja przebiegu operacji toczenia przy zastosowaniu EdgeCAM Rys. 4. Obróbka w SolidCAM 2003 w pe ni zintegrowanym z SolidWorks [23] 34 ROK WYD. LXIV ZESZYT 6/2005

5 2003, gdy nie mo na wykonaç w nim projektu cz Êci, dla której chce si zaprojektowaç technologi na OSN. Program mo e dzia aç tylko w powiàzaniu z modelerem SolidWorks, z którym zosta nierozerwalnie zintegrowany [24]. Podsumowanie Omówione pokrótce tendencje zmian, które zasz y w ciàgu ostatnich kilku lat w przygotowaniu produkcji w systemach CAx wprowadzajà innà filozofi kszta towania umiej tnoêci projektowych i technologicznych absolwentów kierunków technicznych uczelni wy szych. Miejsce klasycznego zapisu konstrukcji realizowanego w systemie 2D zajmuje nabywanie umiej tnoêci komputerowego projektowania cz Êci maszyn w systemach modelujàcych bry- owo. Tradycyjnie prowadzone przedmioty technologiczne ust pujà miejsca nauce pos ugiwania si wspó czesnymi systemami komputerowego przygotowania produkcji i automatycznego generowania kodów na obrabiarki sterowane numerycznie. In ynier technolog staje si obecnie in ynierem komputerowo wspomaganego przygotowania produkcji cz Êci maszyn. LITERATURA 1. Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w in ynierii produkcji. WNT, Warszawa Drozd Z., Miecielica M., Grochowski A.: Projektowanie i wytwarzanie wyrobów w systemach CAx. Materia y IV Szko y komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata, maja 2000, s Tubielewicz K., Zaborski A.: Zastosowanie systemów CAD/ CAM do przygotowania produkcji. Materia y VI Szko y komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata maja 2002, ss Winkler T.: Komputerowy zapis konstrukcji. Seria Wspomaganie komputerowe CAD/CAM. WNT, Warszawa 1989, I-deas 6. Unigraphics 7. åwik a K.: Projektowanie 2D i 3D wady i zalety. CAD CAM Forum nr 5/ Kazimierczak G.: Parametryzacja w Solid Edge. CAD Magazyn nr 6/ Jaskulski A.: Projektowanie wspó bie ne DesignWave. CAD CAM Forum nr 3/ Jaskulski A.: Mechanical Desktop w wirtualnym biurze projektów. CAD CAM Forum 3/ Jaskulski A.: Projektowanie wspó bie ne konstrukcji mechanicznych w wirtualnym zespole konstruktorów. Materia- y IV Szko y komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata, maj 2000, ss Jaskulski A.: Autodesk Inventor Series w wirtualnym zespole konstruktorów. CAD CAM Forum nr 6-7/ Knyziak P.: Jàdra modelowania przestrzennego. CAD CAM Forum nr 6/ Knyziak P.: Autodesk tworzy w asny kernel. CAD CAM Forum 1/ Kobylecki M.: CAM Raport. CAD Magazyn nr 2/ AlphaCAM 17. MasterCAM 18. Augustyn K.: EdgeCAM i korpusy. CAD Magazyn 2/2002 i 3/ Augustyn K.: EdgeCAM Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wyd. Helion, Gliwice EdgeCAM Augustyn K.: EdgeCAM for Solid. CAD CAM Forum nr 2/ Augustyn K.: EdgeCAM dla Mechanical Desktop. CAD CAM Forum nr 4/ SolidCAM 23. Augustyn K.: Toczenie bry w EdgeCAM-ie. CAD CAM Forum nr 12/ Kowalski D.: Zintegrowane Êrodowisko CAD/CAM. Mechanik nr 4/2004. ROK WYD. LXIV ZESZYT 6/

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 EdgeCAM 12.0 PL Skrótowy opis nowości EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 Uwaga!!! Aby zaktualizować EdgeCAM do wersji 12.0 wymagane jest posiadanie opieki technicznej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu systemów komputerowych

Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu systemów komputerowych BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu systemów komputerowych ANDRZEJ ZABORSKI, KRZYSZTOF TUBIELEWICZ Politechnika Częstochowska, Instytut Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

Jądra (kernele) modelowania przestrzennego ACIS i Parasolid.

Jądra (kernele) modelowania przestrzennego ACIS i Parasolid. Piotr Knyziak p.knyziak@il.pw.edu.pl Jądra (kernele) modelowania przestrzennego ACIS i Parasolid. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele programów CAD/CAM/CAE. Część z nich to pojedyncze wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zaborski Modelowanie i symulacja komputerowa w procesach przygotowania produkcji. Dydaktyka Informatyki 5,

Andrzej Zaborski Modelowanie i symulacja komputerowa w procesach przygotowania produkcji. Dydaktyka Informatyki 5, Andrzej Zaborski Modelowanie i symulacja komputerowa w procesach przygotowania produkcji Dydaktyka Informatyki 5, 209-222 2010 Andrzej Zaborski MODELOWANIE I SYMULACJA KOMPUTEROWA W PROCESACH PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja tworzenia z o eƒ modeli parametrycznych MAREK WYLE O

Automatyzacja tworzenia z o eƒ modeli parametrycznych MAREK WYLE O Automatyzacja tworzenia z o eƒ modeli parametrycznych MAREK WYLE O Wspó czeênie wa nym zagadnieniem w procesie projektowania i konstruowania wyrobów jest tworzenie ich wirtualnych modeli. Modele te mogà

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie konstruowania - narzędzia i obszary ich zastosowao. Dariusz Skibicki

Komputerowe wspomaganie konstruowania - narzędzia i obszary ich zastosowao. Dariusz Skibicki Komputerowe wspomaganie konstruowania - narzędzia i obszary ich zastosowao Dariusz Skibicki Plan wykładu Historia komputerowego wspomagania Dwuwymiarowe obiekty geometryczne Modelowanie przestrzenne Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Tubielewicz, Andrzej Zaborski

Krzysztof Tubielewicz, Andrzej Zaborski Krzysztof Tubielewicz, Andrzej Zaborski INFORMATYZACJA PROCESÓW PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI I JEJ PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE INFORMATIZATION OF PRODUCTION PREPARATION PROCESSES AND ITS PRACTICAL CONSEQUENCES

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[20]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Microtech International Ltd. Systemy teletechniczne

Microtech International Ltd. Systemy teletechniczne Microtech International Ltd Systemy teletechniczne 1990 ROK ZA O ENIA Microtech International Ltd instalacje projekty wykonawstwo SYSTEMY TELETECHNICZNE Wykonujemy instalacje teletechniczne obejmujàce

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI WYROBÓW PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMÓW CAD I CAD/CAM

PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI WYROBÓW PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMÓW CAD I CAD/CAM Dr inż. Michał TAGOWSKI DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.305 Dr hab. inż. Andrzej ZABORSKI, prof. PCz Politechnika Częstochowska, Instytut Technologii Mechanicznych PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI WYROBÓW PRZY ZASTOSOWANIU

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIENIE WARIANTÓW TECHNOLOGII OBRÓBKI KORPUSU GAZOMIERZA POPRZEZ WYBÓR ROZWIĄZANIA KONSTRUKCJI UCHWYTU MOCUJĄCEGO

PRZEDSTAWIENIE WARIANTÓW TECHNOLOGII OBRÓBKI KORPUSU GAZOMIERZA POPRZEZ WYBÓR ROZWIĄZANIA KONSTRUKCJI UCHWYTU MOCUJĄCEGO PRZEDSTAWIENIE WARIANTÓW TECHNOLOGII OBRÓBKI KORPUSU GAZOMIERZA POPRZEZ WYBÓR ROZWIĄZANIA KONSTRUKCJI UCHWYTU MOCUJĄCEGO Jan KACZMAREK 1, Sebastian LANGE 1, Robert ŚWIĘCIK 2, Artur ŻURAWSKI 1 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Transport - studia I stopnia

Transport - studia I stopnia Transport - studia I stopnia Organizacja i logistyka transportu Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia w charakterze: inżyniera transportu, w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III Standardy wymiany danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł III 1 Wprowadzenie do zagadnienia wymiany dokumentów. Lekcja rozpoczynająca moduł poświęcony standardom wymiany danych. Wprowadzenie do zagadnień wymiany danych w

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU PRACA PRZEJŚCIOWA Control work Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-510-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-510-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Inżynierskie oprogramowanie komputerowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-510-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie CAD. w projektowaniu konstrukcji mechanicznych

Oprogramowanie CAD. w projektowaniu konstrukcji mechanicznych Oprogramowanie CAD w projektowaniu konstrukcji mechanicznych Opracował: dr inż.zbigniew Rudnicki Oprogramowanie CAD w projektowaniu konstrukcji mechanicznych Wykład 1: Organizacja i tematyka zajęć Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły

Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Numer obszaru: 8 E-learning w szkole - wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły Temat szkolenia: Zastosowania e-learningu na przykładzie platformy Moodle w nauczaniu różnych przedmiotów SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD

Zbigniew Krzysiak. Projektowanie 2D w programie AutoCAD Zbigniew Krzysiak Projektowanie 2D w programie AutoCAD Recenzenci Dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH w Bielsku-Białej Dr inż. Kamil Sybilski Projekt okładki Andrzej Leśkiewicz Redakcja Krzysztof Janus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE INDYWIDUALNYCH POST PÓW REINTEGRACJI SPO ECZNEJ UCZESTNIKÓW PROGRAMU NARZ DZIA MONITORINGU

MONITOROWANIE INDYWIDUALNYCH POST PÓW REINTEGRACJI SPO ECZNEJ UCZESTNIKÓW PROGRAMU NARZ DZIA MONITORINGU Miros aw Starzyƒski MONITOROWANIE INDYWIDUALNYCH POST PÓW REINTEGRACJI SPO ECZNEJ UCZESTNIKÓW PROGRAMU NARZ DZIA MONITORINGU Przyj ty do realizacji we wrzeêniu 2004 r. Program Druga szansa zak ada, e po

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015.

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. Nowe podejście Punktem wyjścia - samodzielność życiowa stan niezależności

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Pingwin kontra Okna, czyli Wolne Oprogramowanie kontra...?

Pingwin kontra Okna, czyli Wolne Oprogramowanie kontra...? Pingwin kontra Okna, czyli Wolne Oprogramowanie kontra...? Łukasz Jachowicz lukasz@jachowicz.com Polska Grupa Użytkowników Linuksa Ruch Wolnego Oprogramowania serwis informacyjny 7thGuard.net Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze Oznaczenie kwalifikacji: M.44 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie parametryczne

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji)

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) I. Dwa zestawy oprogramowania (2 licencje (PODAĆ NAZWĘ PRODUCENTA I NAZWĘ PAKIETU 1. Parametryczne

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA BUDOWY MASZYN I MONTAŻU PRINCIPLES OF MACHINES BUILDING TECHNOLOGY AND ASSEMBLY Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: projektowanie systemów

Bardziej szczegółowo

Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115

Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115 Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115 2008 z umową, nastąpiło we wrześniu b.r. Gmina uzyskała łącznie 290 lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

wytwarzania (CAD/CAM)

wytwarzania (CAD/CAM) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Komputerowe wspomaganie projektowania i Nazwa modułu wytwarzania (CAD/CAM) Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce

Human Resource. Benchmarking. Saratoga. Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Human Resource Benchmarking Kompleksowa analiza kluczowych mierników efektywnoêci HR w Polsce Pomiar efektywnoêci Zarzàdzania Kapita em Ludzkim Baza danych najwa niejszych wskaêników efektywnoêci HR Saratoga

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo