Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM"

Transkrypt

1 Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec lat dziewi çdziesiàtych XX wieku dotychczasowy sposób przygotowania produkcji [1 3]. Zmiany zasz y praktycznie na ka dym etapie, poczàwszy od pojawienia si koncepcji przysz ego wyrobu, a koƒczàc na sposobie wygenerowania danych obróbkowych dla obrabiarek sterowanych numerycznie, systemach skomputeryzowanej kontroli jakoêci czy te komputerowo sterowanych systemach transportu wewn trznego. Oferowane obecnie na rynku oprogramowanie mo na podzieliç na dwie g ówne grupy. Pierwszà stanowià zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE, drugà programy specjalizujàce si w jednej z dziedzin CAx. Programy te uzupe niajà si wzajemnie. Projektowanie z zastosowaniem systemów CAD/CAM Rozwój technik komputerowych, jaki dokona si w ostatnich trzech dekadach, umo liwi powstanie zaawansowanych programów do tworzenia profesjonalnej dokumentacji technicznej. Rozpoczà si proces zast powania konwencjonalnych, r cznych technik rysowania znacznie bardziej efektywnymi technikami grafiki komputerowej. Ogromny wzrost wydajnoêci i dost pnoêci komputerów, jaki dokona si w ostatnich kilku latach, przyczyni si do powstania nowej kategorii aplikacji programów do modelowania 3D [4]. Przy u yciu tego oprogramowania projektuje si z za o enia trójwymiarowe obiekty, które mogà byç bazà nie tylko dla tworzenia dwuwymiarowej dokumentacji technicznej, ale równie punktem wyjêcia do obliczeƒ wytrzyma- oêciowych (np. przy zastosowaniu metody elementów skoƒczonych), czy te do opracowania technologii obróbki i wygenerowania kodów sterujàcych dla obrabiarek sterowanych numerycznie przy Prof. dr hab. in. Krzysztof Tubielewicz i dr in. Andrzej Zaborski sà pracownikami Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Cz stochowskiej. wykorzystaniu wyspecjalizowanych samodzielnych programów CAD/CAM lub modu ów technologicznych w zintegrowanych systemach przygotowania produkcji (rys. 1) [5, 6]. Modelowanie 3D sta o si mo liwe dzi ki zastosowaniu komputera do zapisu konstrukcji i wprowadzeniu dostatecznie szybkich komputerów dysponujàcych wystarczajàcà pami cià operacyjnà i pojemnoêcià twardych dysków. Sta o si to praktycznie mo liwe dopiero w po owie lat dziewi çdziesiàtych XX wieku. Stosowane od lat tradycyjne dwuwymiarowe rysunki z o eniowe nie zapewniajà szybkiego wychwytywania wad i nieciàg oêci w konstrukcji poszczególnych elementów. Dla skontrolowania poprawnoêci za o eƒ monta owych i kinematycznych konieczne by o cz sto zbudowanie modelu projektowanego obiektu lub nawet dzia ajàcego prototypu. Rysunki dwuwymiarowe wymagajà z regu y bardzo wnikliwego, d ugotrwa ego sprawdzania, które cz sto jest dodatkowo utrudnione faktem, e poszczególne elementy z o enia by y projektowane przez wiele osób. Aktualizacja dokumentacji 2D jest bardzo czasoch onna. Ka dà zmian w projekcie trzeba wprowadziç na kilka rzutów, a cz sto tak e na kilka pomocniczych przekrojów i widoków. Bardzo atwo wówczas o pomy k i przeoczenie zmiany na pewnym fragmencie dokumentacji, a wówczas wykonane rzuty i przekroje nie pasujà ju do siebie. Zaprojektowanie cz Êci i zespo ów w klasycznej metodzie 2D uniemo liwia z regu y wykonanie nawet najprostszych analiz kinematycznych czy wytrzyma- oêciowych. Coraz powszechniejsze u ycie systemów modelowania cz Êci w 3D wyraênie u atwia i przyspiesza proces przygotowania produkcji i generowania niezb dnych danych obróbkowych [7]. Modelowanie trójwymiarowe eliminuje koniecznoêç wykonywania kolejnych rzutów i widoków elementu, poniewa ca a dokumentacja powstaje niemal automatycznie. Projektantowi pozostaje jedynie wskazanie odpowiednich widoków i przekrojów, które sà automatycznie generowane na podstawie bry owego modelu i rozmieszczane na p askim rysunku. Ponadto, w przypadku modeli bry- ROK WYD. LXIV ZESZYT 6/

2 analizowanie wielu wariantów wykonania cz Êci czy rozwiàzania konstrukcyjnego. Powiàzanie tych wielkoêci mi dzy sobà mo e przebiegaç na rozmaite sposoby, np. powiàzanie wymiarów za pomocà relacji czy te powiàzanie wymiarów za pomocà tabeli zmiennych, budowanych wewnàtrz systemu CAD, czy te przy u yciu aplikacji zewn trznych (np. MS Excel) [8]. Przygotowanie produkcji w systemach CAD/CAM Rys. 1. Modelowanie geometryczne (a), analiza MES w konstruowaniu (b) oraz symulacja przebiegu obróbki (c) owych, zmiana geometrii modelu nie pociàga za sobà koniecznoêci modyfikowania kolejnych rzutów rysunku wykonawczego. Program aktualizuje je po ka dej zmianie geometrii bazowej. Wspó czesne metody projektowania to nie tylko przejêcie od p askiego do trójwymiarowego sposobu zapisu konstrukcji. Coraz cz Êciej wykonane projekty cz Êci wymiaruje si w sposób parametryczny. Sparametryzowane modele cz Êci lub zespo ów pozwalajà u ytkownikowi na szybkie wprowadzanie zmian w projekcie, Wspó czesne przygotowanie produkcji to równie zmiana samego sposobu projektowania i opracowania technologii. W trakcie tego procesu coraz cz Êciej obowiàzuje strategia Concurrent Engineering (CE), polegajàca na jednoczesnym lub prawie jednoczesnym wykonywaniu dzia aƒ, które kiedyê wykonywane by y sekwencyjnie [9]. Dzia ania te majà doprowadziç do znacznego skrócenia procesu przygotowania produkcji. W klasycznym projektowaniu zazwyczaj najpierw powstawa zespó, a póêniej (na jego podstawie) cz Êci. Dopiero po ca kowitym wykonaniu projektu opracowaniu rysunków z o- eniowych i wykonaniu na ich podstawie rysunków wykonawczych mo na by o przejêç do opracowania procesów technologicznych poszczególnych cz Êci. W projektowaniu wspó bie nym (Concurrent Design) modelowanie zespo u i jego cz Êci mo e si zaczàç prawie jednoczeênie. Nowoczesne, komputerowo wspomagane wspó bie ne przygotowanie produkcji zak ada, e opracowanie technologii wytwarzania wyrobu rozpocznie si niemal równoczeênie z procesem rozpocz cia modelowania pierwszych opracowanych cz Êci. Oznacza to, e cz Êci zaprojektowane na samym poczàtku procesu przygotowania produkcji zostanà jeszcze wielokrotnie zmodyfikowane, by wspó pracowaç z elementami zaprojektowanymi póêniej. Zmiany te, niemo liwe do przewidzenia w chwili, gdy dana cz Êç by a projektowana, mogà prowadziç do znacznych zmian jej budowy i wymiarów. Je eli rozpocznie si tworzenie procesu technologicznego bezpoêrednio po wst pnym zaprojektowaniu danych cz Êci, to oczywistym jest, e w trakcie opracowania tego procesu technolog musi liczyç si z koniecznoêcià wprowadzenia du ej liczby zmian. Trudno sobie wyobraziç, by wówczas proces technologiczny projektowaç za ka dym razem od poczàtku. Wymusza to integracj stosowanych wspó czeênie systemów przygotowania produkcji. Trzeba równie zwróciç uwag, e coraz mniej konstrukcji na Êwiecie powstaje w klasycznych biurach czy zespo ach konstrukcyjnych, zgromadzonych w jednym budynku i opracowujàcych wspólnie warianty rozwiàzaƒ. Obecnie projektanci tworzàcy dany wyrób znajdujà si w innych budynkach, a cz sto równie w innych miejscach kraju, a nawet Êwiata. Ze wzgl du na obecne techniki komunikacji nie jest to szczególnie istotne. Potrzebne sà jedynie odpowiednie narz dzia i techniki pracy. Pojawiajà si wówczas wirtualne biura projektowe [10 12]. Wspó czesne oprogramowanie umo liwia równoczesnà prac rozrzuconemu po ca ym kraju czy nawet Êwiecie wirtualnemu zes- 32 ROK WYD. LXIV ZESZYT 6/2005

3 po owi projektantów. Wszyscy uczestnicy procesu projektowania majà jednoczesny dost p do danych. Ka dy z uczestników ma okreêlone uprawnienia do dokonywania zmian w tworzonym wspólnie projekcie, tak aby nie zatraci on spójnoêci. Ka da zmiana modelu przenosi si automatycznie na elementy dokumentacji, model procesu technologicznego obróbki czy monta u itp. Integracja systemów przygotowania produkcji Obecnie na Êwiatowym i na krajowym rynku jest bardzo wiele programów z grupy CAD/CAM czy te CAE. Nierzadko w jednym przedsi biorstwie stosuje si kilka ró nych systemów. Zmusza to u ytkowników do komunikowania si mi dzy systemami i wymiany danych. Szczególnie wa ne jest to w przypadku du ych firm o strukturach holdingu, z którym kooperuje nawet kilkuset, a cz sto i wi cej, dostawców komponentów. Cz Êç z systemów to pojedyncze, wyspecjalizowane aplikacje s u àce do wykonywania konkretnych grup czynnoêci zwiàzanych z komputerowo wspomaganym przygotowaniem konstrukcji i opracowaniem procesu produkcji, np. analiza wytrzyma oêciowa metodà elementów skoƒczonych (ANSYS, MSC/NASTRAN, COSMOS, ADINA, FEMAP itp.), czy te np. generowanie kodów na obrabiarki sterowane numerycznie (GTJ, KSP/WIN, AlphaCAM, EdgeCAM, MasterCAM, SolidCAM itp.). Inne to z o one systemy zintegrowane bazujàce na wspólnym kodzie, wyposa one w komplet specjalistycznych modu ów u atwiajàcych projektowanie, planowanie i wytwarzanie (I-deas, Unigraphics, Pro/Engineer, CATIA itp.). Systemy zintegrowane zapewniajà wymian danych na wszystkich etapach pracy, zaczynajàc od koncepcji, przez projekt, analiz, po pe nà dokumentacj i wytwarzanie, poniewa bazujà na wspólnym formacie plików, z regu y umo liwiajà one równie import i eksport potrzebnych danych z innych programów. Niestety przez wiele lat mo liwoêci takich nie dawa y wyspecjalizowane tematycznie programy. Analizujàc systemy wyst pujàce wspó czeênie na Êwiatowych rynkach, mo na zauwa yç, e wykorzystujà one coraz cz Êciej standaryzowane biblioteki procedur. Bardzo istotna dla rozwoju rynku oprogramowania CAD/CAM i CAE jest niewàtpliwie integracja jàder graficznych (kerneli) systemów wyst pujàcych na wspó czesnym rynku oprogramowania. Jàdro modelowania przestrzennego jest podstawowà cz Êcià programu, która musi byç wprowadzona do pami ci operacyjnej. Jest ono w istocie bibliotekà z o onych, zoptymalizowanych algorytmów matematycznych i nie jest bezpoêrednio wykorzystywane przez u ytkownika, znajduje zastosowanie dzi ki aplikacji, która si do niego odwo- uje [13]. Zastosowanie tego samego jàdra umo liwia przenoszenie obiektów z jednego programu do innego (dzi ki wspólnemu formatowi plików). Aktualnie na Êwiatowym rynku obecne sà w istocie dwa jàdra modelowania przestrzennego ACIS i Parasolid: Jàdro ACIS 3D Toolkit jest g ównym produktem firmy Spatial (obecnie przej tym przez Dassault Systems), ma najwi kszà liczb u ytkowników koƒcowych [13]. Jàdro to jest stosowane w bardzo wielu aplikacjach wykorzystujàcych modelowanie 3D. W grupie tych aplikacji znajdowa y si mi dzy innymi programy, takie jak AutoCAD i Mechanical Desktop (Autodesk) czy te MSC/Nastran (MSC Software). Jest ono równie jàdrem aplikacji tworzonych na w asne potrzeby przez wielkie koncerny przemys owe, takie jak Boeing, Daimler-Benz, Ford, Lockheed Martin, Sony itd. Mo na dodaç, e od listopada 2001 roku firma Autodesk rozwija na bazie jàdra ACIS w asne jàdro graficzne. Wynika to z dà- enia firmy do uniezale nienia si od konkurencyjnej firmy Dassault Systems, która jest w posiadaniu praw autorskich do jàdra ACIS [14]. Koncepcja ACIS Geometry Bus wykorzystania tego jàdra graficznego do powiàzania szeregu aplikacji polega na przekazywaniu sobie danych dotyczàcych geometrii przedmiotu pomi dzy ró nymi aplikacjami za po- Êrednictwem formatu zapisu danych SAT, które odczytujà bezpoêrednio aplikacje zawierajàce jàdro ACIS. Pozwala to na unikni cie b dów powstajàcych podczas t umaczenia z jednego formatu na drugi przy przekazywaniu danych pomi dzy kooperantami. Parasolid zosta stworzony przez EDS Unigraphics w Cambridge [13]. Parasolid jest dostarczany w postaci biblioteki ponad 600 obiektowo zorientowanych procedur, które mogà byç stosowane w systemach CAD/CAM/CAE i specjalistycznych aplikacjach. Jest wykorzystywany w programach Unigraphics i Solid Edge oraz licencjonowany przez twórców systemów CAD/CAM/CAE i stosowany w SolidWorks firmy Dassault Systems, MicroStation firmy Bentley, Design Space firmy Ansys. Jàdro to jest równie stosowane do tworzenia aplikacji dla koncernów przemys owych, np. Boeinga, General Motors, Hitachi Research, Mitsubishi Motors, Pratt & Whitney, British Aerospace i General Electric. Wspólny format plików pozwala na jednoznacznà wymian danych mi dzy wewn trznymi systemami tych firm i ich kooperantów. Koncepcja Pipeline Parasolid firmy EDS Unigraphics zak ada a, e model numeryczny b dzie wykorzystywany równolegle przez wiele aplikacji. Wynika z tego koniecznoêç bezb dnej wymiany danych mi dzy takimi programami. Zastosowanie jàdra Parasolid do wymiany danych modeli bry owych gwarantuje 100% bezb dnoêci, podczas gdy konwersja danych za pomocà formatów IGES i STEP napotyka cz sto problemy, takie jak b dy geometrii i inne niedok adnoêci. Warto podkreêliç, e 27 lutego 2001 roku przedstawiciele Spatial Corp. i UGS podpisali umow o wspó pracy w zakresie poprawy wymiany danych 3D mi dzy jàdrami modelowania geometrycznego ACIS i Parasolid [13]. Porozumienie mi dzy firmami, które majà najwi kszy udzia w rynku kerneli, powinno zaowocowaç rozwiàzaniem wi kszoêci problemów zwiàzanych z wymianà danych. Zastosowanie komputera do opracowania technologii Istniejàce dotychczas systemy CAD/CAM zorientowane na programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie wyposa one by y we w asne modu y CAD s u àce do modelowania (2D lub 3D) ROK WYD. LXIV ZESZYT 6/

4 wyrobów, dla których opracowuje si technologi [15 17]. Do koƒca lat dziewieçdziesiatych XX wieku poszczególni producenci starali si zwi kszyç mo liwoêci projektowe tych modu ów. Przekonywano odbiorców, e praktycznie wszystko mo na zamodelowaç, wykorzystujàc modu y projektowe tych systemów. Mo liwoêç importu geometrii z innego systemu by a traktowana jedynie pomocniczo. Na poczàtku obecnej dekady zauwa ono, e pomimo wysi ków programistów modu y CAD tych systemów nie mogà zapewniç takich mo liwoêci projektowych, jak wyspecjalizowane programy CAD zaprojektowane z myêlà o realizowaniu modelowania nawet najbardziej skomplikowanych cz Êci. W miejsce rozwoju mo liwoêci tworzenia projektu wspó czesne systemy CAD/CAM majà zazwyczaj zaawansowane funkcje przenoszenia plików z profesjonalnych modelerów. Zasadniczym celem tego rozwiàzania jest bezpoêrednie przenoszenie modeli z programu CAD do programu CAM bez utraty danych. Obecnie sama mo liwoêç wczytania pliku wydaje si ju niewystarczajàca. Dlatego producenci programów CAD/CAM, wspó pracujàcych z innymi systemami CAD, starajà si zapewniç asocjatywnoêç poszczególnych etapów powstawania produktu. Znaczy to, e nie wystarczy ju wczytanie kszta tu cz Êci poprzez procedury importu za pomocà uniwersalnych formatów. System musi widzieç dany model, tak by w ka dej chwili mo liwe by o uwzgl dnienie poprawek naniesionych przez konstruktora bez potrzeby wprowadzania zmian w ca ym projekcie technologii. Poprawki powinny byç wykonane automatycznie przez system i dotyczyç jedynie tego fragmentu procesu technologicznego, który w danym momencie uleg zmianie. Jednym z tych programów jest EdgeCAM firmy Pathrace (rys. 2) nia jej cech. Wystarczy odêwie yç po àczenie z plikiem, aby zdefiniowane kieszenie, otwory, zakresy obróbki i kraw dzie uaktualni y swoje parametry geometrii, a powierzchnie dostosowa y si do wprowadzonych zmian [19]. Obecnie wêród producentów oprogramowania technologicznego coraz cz Êciej pojawia si myêl, e systemom CAD/CAM cz Êç projektowa CAD zupe nie przestaje byç potrzebna, gdy i tak oprogramowanie to korzystaç b dzie z projektów cz Êci wykonanych w zewn trznych systemach CAD. Oprogramowanie CAD/CAM staje si powoli oprogramowaniem CAM zintegrowanym w sposób nierozerwalny z istniejàcymi na rynku wyspecjalizowanymi systemami graficznymi. Przyk adem takiej ewolucji oprogramowania mogà byç zmiany w systemie SolidCAM firmy Cadtech [23]. System ten zaliczany do wyspecjalizowanych systemów CAD/CAM s u- àcych do programowania OSN do niedawna (np. wersja z 1999 r. rys. 3) wyposa ony by w bardzo Rys. 3. SolidCAM 99 Modu CAD systemu [18 20]. Wspó praca tego systemu z programami CAD nie ogranicza si do biernego przej cia geometrii, ale zapewnia pe nà asocjatywnoêç wygenerowanych Êcie ek z modelem wczytanym z innego programu [21 23]. To znaczy, e je eli konstruktor, pracujàcy na dowolnym programie CAD opartym na jàdrze Parasolid lub ACIS wprowadzi zmiany w geometrii cz Êci, to technolog nie traci nic z dotychczas podj tych dzia aƒ dzi ki mo liwoêci automatycznego lub pó automatycznego rozpoznawaprzyjazny dla u ytkownika modu CAD zapewniajàcy modelowanie zarówno 2D, jak i 3D. Wspó czesna wersja tego systemu z roku 2003 zosta a pozbawiona modu u CAD. Program zosta w pe ni zintegrowany z modelerem CAD 3D SolidWorks (rys. 4). Nie jest to ju program CAD/CAM, ale nak adka CAM do odr bnego programu CAD. Nie ma ju mo liwoêci niezale nej pracy w systemie SolidCAM Rys. 2. Symulacja przebiegu operacji toczenia przy zastosowaniu EdgeCAM Rys. 4. Obróbka w SolidCAM 2003 w pe ni zintegrowanym z SolidWorks [23] 34 ROK WYD. LXIV ZESZYT 6/2005

5 2003, gdy nie mo na wykonaç w nim projektu cz Êci, dla której chce si zaprojektowaç technologi na OSN. Program mo e dzia aç tylko w powiàzaniu z modelerem SolidWorks, z którym zosta nierozerwalnie zintegrowany [24]. Podsumowanie Omówione pokrótce tendencje zmian, które zasz y w ciàgu ostatnich kilku lat w przygotowaniu produkcji w systemach CAx wprowadzajà innà filozofi kszta towania umiej tnoêci projektowych i technologicznych absolwentów kierunków technicznych uczelni wy szych. Miejsce klasycznego zapisu konstrukcji realizowanego w systemie 2D zajmuje nabywanie umiej tnoêci komputerowego projektowania cz Êci maszyn w systemach modelujàcych bry- owo. Tradycyjnie prowadzone przedmioty technologiczne ust pujà miejsca nauce pos ugiwania si wspó czesnymi systemami komputerowego przygotowania produkcji i automatycznego generowania kodów na obrabiarki sterowane numerycznie. In ynier technolog staje si obecnie in ynierem komputerowo wspomaganego przygotowania produkcji cz Êci maszyn. LITERATURA 1. Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w in ynierii produkcji. WNT, Warszawa Drozd Z., Miecielica M., Grochowski A.: Projektowanie i wytwarzanie wyrobów w systemach CAx. Materia y IV Szko y komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata, maja 2000, s Tubielewicz K., Zaborski A.: Zastosowanie systemów CAD/ CAM do przygotowania produkcji. Materia y VI Szko y komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata maja 2002, ss Winkler T.: Komputerowy zapis konstrukcji. Seria Wspomaganie komputerowe CAD/CAM. WNT, Warszawa 1989, I-deas 6. Unigraphics 7. åwik a K.: Projektowanie 2D i 3D wady i zalety. CAD CAM Forum nr 5/ Kazimierczak G.: Parametryzacja w Solid Edge. CAD Magazyn nr 6/ Jaskulski A.: Projektowanie wspó bie ne DesignWave. CAD CAM Forum nr 3/ Jaskulski A.: Mechanical Desktop w wirtualnym biurze projektów. CAD CAM Forum 3/ Jaskulski A.: Projektowanie wspó bie ne konstrukcji mechanicznych w wirtualnym zespole konstruktorów. Materia- y IV Szko y komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata, maj 2000, ss Jaskulski A.: Autodesk Inventor Series w wirtualnym zespole konstruktorów. CAD CAM Forum nr 6-7/ Knyziak P.: Jàdra modelowania przestrzennego. CAD CAM Forum nr 6/ Knyziak P.: Autodesk tworzy w asny kernel. CAD CAM Forum 1/ Kobylecki M.: CAM Raport. CAD Magazyn nr 2/ AlphaCAM 17. MasterCAM 18. Augustyn K.: EdgeCAM i korpusy. CAD Magazyn 2/2002 i 3/ Augustyn K.: EdgeCAM Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wyd. Helion, Gliwice EdgeCAM Augustyn K.: EdgeCAM for Solid. CAD CAM Forum nr 2/ Augustyn K.: EdgeCAM dla Mechanical Desktop. CAD CAM Forum nr 4/ SolidCAM 23. Augustyn K.: Toczenie bry w EdgeCAM-ie. CAD CAM Forum nr 12/ Kowalski D.: Zintegrowane Êrodowisko CAD/CAM. Mechanik nr 4/2004. ROK WYD. LXIV ZESZYT 6/

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Autor: Andrzej We³yczko ISBN:

Bardziej szczegółowo