Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania..."

Transkrypt

1 Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN Nr indeksu Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie przygotowana do roii Matki M atko, M am o, Matulu, M am usiu, M a tu le ń k o.. na sto sposobów odm ieniam y Twoje im ię... W każdym z nich pragn iem y o d d a ć chociaż szczyptę w dzięczności za dni pra co w ite i noce nieprzespane, za to, że m okrą pieluchę w ym ieniałaś nam na suchą, g d y Twój sen przeryw aliśm y swym p łaczem n ad ranem M atko, M atulu, M atuleńko ir przededn iu Twojego święta pom nij, że Twoje dziecię też o tym św ięcie pam ięta. W szystkiego n ajlepszego M am usiu kocham y C iebie! W szystkim M amom w przededniu ich święta życzenia składa redakcja TKA. Tekst i zdjęcie Tadeusz PŁ.ÓCIENNIK Zdjęcie Bogusław Rogowski Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Upłynął termin składania ofert przez kan dydatów na stanowisko prezesa Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Wyłoniony ze składu Rady N adzorczej pięcioosobow y zespół dokonał w stępnej oceny zgłoszo nych ofert, przede wszystkim pod względem formalnym. Na tej podstawie przygotuje on Radzie Nadzorczej zbiorczą inform ację o kandydatach. Do czasu przyjęcia przez R adę N adzorczą listy osób, które będą uczestniczyły w dalszych etapach konkursu, nie będzie mowy o personaliach. Dlatego przedstaw iam y tylko trochę statystyki. W Finisz na nowej tlenowni przewidzianym term inie wpłynęły 23 oferty, w tym tylko dwóch kobiet. W gronie kandy datów są cztery osoby legitymujące się ty tułem doktora, pozostałe są absolwentami przede wszystkim uczelni ekonomicznych lub technicznych. W iększość zdobyła d o datkowe kwalifikacje kończąc studia pody plom ow e i specjalistyczne kursy. S w oje oferty zgłosiło sześciu pracowników ZAK i dwie osoby z naszego miasta. Wśród ofert zewnętrznych dominują mieszkańcy z o b szaru Górnego i Dolnego Śląska. Na swoim najbliższym posiedzeniu maja br. - Rada Nadzorcza dokona w ybo ru kandydatów, którzy będą brali udział w kolejnych etapach konkursu. Zatwierdzi tak- ze szczegóło w e zasady rozstrzygn ięcia konkursu. Prawdopodobnie procedura obej mie ocenę przygotowanej pracy pisem nej zw iązanej bezpośrednio z problem atyką Zakładów, w e ryfikację p osiada nej przez kandydatów merytorycznej wiedzy potrzeb nej do zarządzania firm ą (z zakresu m.in. organizacji i zarządzania, marketingu, finan sów) oraz sprawdzenie ich kwalifikacji kie rowniczych, czyli umiejętności kierowania ludźmi i podejm owania decyzji (np. cechy przywódcze, kompetencje interpersonalne, motywacje, preferowany styl zarządzania, stabilność emocjonalna). Celem takiej pro cedury jest dokonanie optym alnego w ybo ru, jednak w możliwie najkrótszym czasie. M arzena JA N IC K A Wstrzymanie prac restrukturyzacyjnych Na nowej tlenowni gorące dni. Prowadzone są ostatnie prace przed ostatecznym uru chomieniem nowoczesnej i efektywnej instalacji. Załoga starej tlenowni częściowo przej dzie na nową instalację, nad zagospodarowaniem pozostałych czuwa Biuro Polityki Per sonalnej. Ta instalacja dosłownie i w przenośni rosła na naszych oczach. TAP Zapow iadaliśm y w ostatnim tekście o restrukturyzacji pracowite tygodnie. Tym czasem od miesiąca w Zakładach nie m oż na spotkać konsultantów firm y B ossard/ Gemini i wszelkie prace zostały praktycznie wstrzymane. Powód? Kilka okoliczności, z których najistotniejszą jest ogłoszenie kon kursu na prezesa zarządu naszej firm y. M om ent w yłaniania nowego prezesa, w konsekwencji prawdopodobna zmiana całe go zarządu, nie jest odpowiedni do podej mowania decyzji wprowadzających radykal ne zmiany, decyzji o strategicznym znacze niu dla przyszłości Zakładów. Koncepcja restrukturyzacji i rezultaty dotychczasowych prac zostaną przez konsultantów Bossard/ Gemini przedstawione Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu (15 maja). Z pewnością zapozna się z nimi - po powo łaniu - zarząd. Decyzja nowych władz Spół ki przesądzi o dalszych losach restruktury zacji ZAK. MJ

2 S tr. 2 POLEMI KA Kilka dni temu w lokalnej prasie ukazał się list otwarty pana Ernesta Kubnego do Komitetu Zakładowego NSZZ S w ZAK S.A. List ten przeznaczyliśmy do druku także w TKA. W m ięd zyczasie korespondencji przybyło, postanow iliśm y opublikować ją w całości i bez poprawek redakcyjnych. Kędzierzyn-Koźle, r. List otwarty do KZ NSZZ Solidarność A kto zapytał załogę? Czytając wieści w Echu Gmin oraz oświadczenia Solidarności" z miesiąca kwietnia, nasuwa się podstawowe pytanie: który z Szanownych Działaczy" został upoważniony przez większość załogi do siania zamętu, do obnoszenia się z własnym zdaniem pod przykrywką Związku? Jako to możliwe, że byli i korzystali z przywileju opłacania przez ZA Kędzierzyn ich działalności w okresie, gdy zaczął się okres recesji i upadku naszego Zakładu. Dlaczego wówczas nie sięgnęli po doradców ekonomicznych, których w szeregach związkowców na pewno nie brakuje? Dlaczego nie raczyli wesprzeć czy też wywrzeć nacisku na Zarząd w czasie, gdy na to można było sobie pozwolić?dzisiaj takie działanie, które chce nam zaserwować Solidarność", to przysłowiowy nóż w plecy. Myślę, że wyrażę zdanie wielu pracowników Azot, iż postawa OPZZ-u jest o wiele poprawniejsza. Ten Związek wykazał niezbędną dozę dyplomacji. Pozwolę sobie podnieść glos i zadać pytanie: kiedy wreszcie związkowi działacze przejdą na własny garnuszek, kiedy ich brak kontaktu z Załogą, ten codzienny, zaowocuje utratą środków na utrzyma nie się? Przykład postawy działaczy Solidarności" potwierdza starą prawidłowość. Jest spokój i jakoś leci, to po co przejmować się głosami wzburzenia, pytaniami i dezaprobatą wypływającą od załogi? Gdy grunt pod nogami się pali, to jest jak w przysłowiu: Jak trwoga, to do Boga", nasi działacze przypominają sobie o załodze i raczą prosić o zrozumienie swoich intencji. Oddzielenie płac działaczy związkowych od struktury funduszu płac ZA Kędzierzyn" będzie wła ściwym barometrem i wskaźnikiem działania i okaże się, którzy działacze danego związku mają lep sze poparcie wśród załogi, który związek interesuje się załogą, który potrafi pozyskać załogę w swo je szeregi. Słabi będą musieli odejść albo pracować społecznie. Uważam, że realia gospodarki rynkowej powinny wykreować model działacza reprezentującego głosy wyborców, a nie własne ego. Przyszłościowy działacz to człowiek, który jest z Załogą, rozma wia z nią, żyje jej problemami. Przyszły działacz nie może być dyletantem w sprawach zarządzania, marketingu czy finansów. Mówię tu o osobie kompetentnej i przygotowanej do prowadzenia rozmów Związku z Zarządem. Ambicje i chęci to dzisiaj za mało. Dzisiaj zrobić zamieszanie, zniszczyć miejsca pracy to chwila, to proste, lecz osiągnąć cel bez rewolty jest bardzo trudno. Moim marzeniem jest, aby życie zmusiło związki zawodowe do weryfikacji osób wybieranych czy wręcz do ustanowienia osób zatrudnianych do określonych celów. Mam zatem nadzieję, że Solidarność nie przejmie w swoje ręce losu Załogi, że działania podję te przez osoby kierujące firmą przyniosą powolne i skuteczne efekty poprawy kondycji i wizerunku Zakładu. Mam też nadzieję, że Załoga wykaże rozwagę i nie podejmie inicjatywy Solidarności. Uważam, że za obecny stan firmy winę ponoszą również działacze Związków, chociażby za to, że byli ślepi i głusi w momencie, gdy zjechaliśmy z twardej, prostej drogi i zaczęliśmy się poruszać ku krawędzi przepaści, gdzie się obecnie znajdujemy. Uważam również, że rozsądni członkowie Związku powinni zacząć porządki od swojego podwórka, od przywrócenia wiarygodności, od odej ścia poza dzisiejsze rozumienie działania w Związku, a przede wszystkim od powołania nowych przed stawicieli. Oczekujący na usłyszenie Ernest KUBNY rialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Czytajmy Ustawę dalej-art. 7, ust. 1: W zakresie praw i interesów zbiorowych, związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowni ków, niezależnie od ich przynależności związkowej. I jeszcze jeden cytat ustawowy - art. 26: Do zakre su działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności: (...) p. 2)zajmowanie sta nowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych inte resów i praw pracowników. Na koniec zaś owych cytatów z Ustawy proponuję przypomnieć sobie art. 1, ust. 2: Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, admi nistracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. To byłoby pokrótce na temat upoważnienia szanownego działacza Wystarczy przeczytać stosowne przepisy, a nie będzie potrzebne rzucanie gromów i podnoszenie głosu. Nie chciałbym też imputować celu, jaki przyświecał Pańskiej interpretacj Ustawy, ponieważ zamiar rozsiewania zamętu - nomen omen! - jest tu aż nadto widoczny. Prawo jest prawem, niezależnie, czy ono się komuś podoba, czy też nie, natomiast cytat: sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie ( Sami swoi ) nasuwa się niemalże automa tycznie. W dalszej części pisma czytam o przywileju opłacania przez ZAK S.A. działalności związkowej w okresie recesji i początku upadku firmy. Nie chciałbym być cyniczny, jednakże Pan również korzystał bez zmrużenia oka z owego przywileju", albowiem nie złożył Pan rezygnacji ze swych poborów. Brał Pan wypłatę tak, jak pozostałych kilka tysięcy pracowników ZAK S.A. (czyżby Oni też korzystali z przywilejów?), a szanowni działacze związkowi (mam na myśli również etatowych) są - jak inni - pracownikami ZAK S.A. na umowie o pracę. To także gwarantuje Ustawa o związkach zawodowych, a rezygnowanie przez Związek ze swych uprawnień ustawowych byłoby co najmniej dziwne. Etatowi związkowcy są opłacani z ogólnozakładowego funduszu wynagrodzeń, zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy i nie są,/ia garnuszku" Zarządu ZAK S.A. Natomiast domaganie się oddzielenia płac działaczy od funduszu zakładowego nie jest niczym nowym, lecz - w tej chwili - mrzonką, ponieważ zarówno prawo, jak i statuty związków na razie nie są na to przygotowa ne. A weryfikacja, który Związek lepszy? To nie lista rankingowa - to brutalna rzeczywistość- i skala zagro żeń weryfikuje nas w zakładzie. I nie mam zamiaru przekonywać, że MY jesteśmy lepsi. Każdy Związek dzia ła według własnych ścieżek i - tak myślę - nie mam prawa oceniać innych, zaś najważniejsze jest, aby pra cownicy naszego zakładu nie zostali bez środków do życia. Ocenę efektów pracy Związku pozostawiam in nym. Bo - proszę sobie wyobrazić - co by było, gdybym negatywnie ocenił sposób pracy kolegów z MZZP ZAK S A, a okazałoby się, że to ich metoda pracy jest efektywniejsza? Toż zapewniam, że wstydu byłoby co niemiara. Nie mówię już o podważeniu autorytetu samego Związku. Można by tak w nieskończoność polemizować z Pańskim wielowątkowym pismem, jednakże uważam, że to temat winno się wyczerpać, a nie odbiorców. Toteż na koniec moich konstatacji jedynie śladowo odpowiem na pozostałe zarzuty: działacz związkowy nigdy nie będzie spełniał Pańskich kryteriów, tzn. nie będzie specjalistą w sprawach zarządzania, marketingu i finansów jednocześnie, i to z dwóch powodów. Po pierw sze - szkoda byłoby nie wykorzystać takiego fachowca dla rozwoju firmy. Takich ludzi właśnie nam potrzeba do zarządzania przedsiębiorstwem, a nie do pracy związkowej. Po drugie zaś - wymaga Pan przymiotów i umiejętności niestandardowych, a jeśli doda Pan do tego milą aparycję, mistrzostwo w tańcu i posiadanie ogromnej fortuny odziedziczonej po wujku z Ameryki (aby nie padl zarzut korzystania z przywileju - czyt. prze kupstwa), to mamy do czynienia ze związkowcem supermenem. A taki - niestety - na razie jest jeszcze w Hollywood. Natomiast Pańskie marzenie, zawarte w jednym z ostatnich akapitów, napawa mnie trwogą, albowiem jego klimat niesie ze sobą pewien chłód cmentarny. Bez urazy - odnoszę wrażenie, że tylko dlatego, iż nie lubi Pan jednego z moich kołegów (z przyczyn osobistych), to całą niechęć wylewa Pan na wszystkich działaczy związkowych, szczególnie solidarnościowych. Adlaczego chłód cmentarny? Bo kontekst owych życzeń ma posmak siarki, tudzież słyszę skrzypienie krypty, woskowa figurka przykryta kurzą łapką, jakieś zaklęcia typu: jamba, jamba, jamba... i życzenia: ażeby was... życie zmusiło.... Trochę więcej czytać (me chodzi o księgi tajemne), a mniej emocji i żonglowania prawem. I więcej zainte resowania tym. co się w Związkach dzieje, a mniej powtarzania plotek. Pozdrawiam serdecznie. Ireneusz PISKORSKI Kędzierzyn-Koźle r. List Otwarty nr li Do KZ NSZZ Solidarność Kędzierzyn-Koźle, r. Kto mi dał prawo? Odpowiedź na list otwarty p. Ernesta Kubnego Demagogia niewiele ma wspólnego z demokracją. Czytając Pański U st Otwarty do KZ NSZZ Solidar ność odnoszę wrażenie, że nie do końca zdaje Pan sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje może ów Ust... spowodować wśród naszej Załogi. Prócz sporej dozy emocji i nihilizmu nie ma w nim ani krzty chęci przyjrze nia się meritum naszego Azotowego" problemu. Gdyby pokusić się o wyciśnięcie esencji z Pańskiego pisma, pozosta e jedynie agresywny wrzask: ażeby tę Solidarność i w ogóle - wszystkie Związki - szlag...". Tylko DLACZEGO? A przecież znamy się już tyle lat - niejeden raz rozmawialiśmy o humanitaryzmie, poszanowa niu cudzej godności, o wartościach i miejscu człowieka w dzisiejszych realiach. Skąd nagle taka wolta w myśleniu? Skąd nagle tyle agresji i nienawiści u człowieka, który jeszcze niedawno przekonywał mnie, że należy nadstawić drugi policzek? Zostawiam te dywagacje nad istotą przemian osobowościowych. Myślę, że winniśmy pewne sprostowa nie tym, którzy zostali obdarzeni owym Ustom... Na początek słów kilka o prawie ustawowym - padł zarzut: KTÓRY z Szanownych Działaczy został upoważniony do siania zamętu i obnoszenia się z własnym zdaniem pod pokrywką Związku? Po mijam cynizm. Wyjaśnienie jest proste dla każdego, kto był lub jest Związkowcem: Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do repre zentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. To mówi art 1, ust. 1, Ustawy o związkach zawodowych. Uprawnionio do reprezentowania i obrony interesów pracowniczych oznacza prawo do występowania i działania w obronie zarówno zbioro wych, jak i indywidualnych interesów wszystkich pracowników, objętych zakresem dziania danego związku zawodowego, niezależnie od tego, czy są członkami związku - to jest natomiast interpretacja prawna współtwórców powyższej Ustawy (nie jest to interpretacja szanownego działacza ). I dalej, art. 4 Ustawy: Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2 (tu znajduje się wyszczególnienie tych osób -przyp. I.P.), a także bronią ich godności, praw oraz interesów mate Rozumiem, że kolega Irek został upoważniony do sformułowania odpowiedzi nie na temat. Ton i treść myśli kolegi wiceprzewodniczącego utwierdza mnie i sądzę, że coraz szersze grono osób, że mamy do czynienia z powtórką z rozrywki: Ja to partia, partia to ja. Pozwolę sobie jeszcze raz zachęcić kolegów działaczy do ruszenia się z foteli i do wysłuchania słów załogi, przede wszystkim tych, które są odmienne od ich zdania. Jeszcze raz powtórzę, nie pomogą nikomu sterty petycji, którymi zasłaniają się działacze Solidar ności". Siła i znaczenie zależy od bywania i od zaplecza. Nasi gniewni koledzy, niech powiedzą, czym się mogą pochwalić w tym temacie? Następna uwaga: nie przystoi, aby porównywać plącę działacza z płacą za pracę, np. moją, jest to nietaktowne. Może pochwalicie się, na poziomie jakiego stanowiska (bez podawania kwoty) otrzymuje cie wynagrodzenie? Cokolwiek by więcej powiedzieć, koledzy Działacze chyba nie zmienią swego zdania. Toteż ich od powiedź na moje wystąpienie powinna zachęcić do nieco krytyczniejszej oceny osób, którym powierzo no reprezentowanie naszych interesów. Jak widzimy, twierdzą, że skoro zostali wybrani, to mają pra wo siać ziarno zawarte w ulotkach i marzą, że wszyscy grzecznie za nimi pójdziemy. Powiedzcie do kąd? Dodam odstępując od meritum, że aby kogoś określić jako skorumpowanego, a już, gdy mówi się w liczbie mnogiej, to na to trzeba mieć dowody i wystąpić z tym do prokuratury. Korupcja podlega karze, a wyrok ogłasza się po orzeczeniu winy, a nie przed. Na zakończenie powiem, że przyjęcie rzeczowe krytyki, nawet tej z innej beczki, jest panie Irku tym przysłowiowym nastawieniem drugiego policzka, a kolega serwuje nam raczej maczugę aniżeli policzek. Polecę raz jeszcze gorąco; z sercem do ludzi, a ludzie Was nie ugryzą i tym bardziej nie będą krzy czeć. Ludzie także muszą zobaczyć, że interesują Was pracownicy wszystkich grup zawodowych. Z poważaniem Ernest KUBNY

3 N r 10 ( ) Związkowy jubileusz Ruch Zawodowy Chemików w Polsce ma już 80 lat. Rada Federacji Zw iązków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce zorganizowała uroczystości jubileuszowe 30 kwietnia br. w Mościckiej Fundacji Kultury w Tarnowie-Mościcach. Wśród gości uroczystości jubileuszowych znaleźli się: Józef Wiaderny - przewodniczą cy OPZZ, Zbigniew Kam iński - poseł na Sejm, przew odniczący Sejm owej Komisji Gospodarki, Konstanty Chmielewski - pre zes Izby Przemysłu Chemicznego, Kazimierz Piątkowski - prezes Związku Pracodawców Branży Chemicznej, a także liczne delegacje związkowych środowisk chemików, szklarzy i ceramików z całej Polski. Wśród nich byl Jerzy M ajchrzak - prezydent Kędzierzyna-Koźla, który w Federacji ZZPCh, Sz i C pelnil funkcję przewodniczącego jednej z kom isji, oraz siedm ioosobow a delegacja członków Międzyzakładowego Związku Za wodowego Pracowników ZAK S.A. na czele z przewodniczącym Edmundem Taranow ski m. Przewodniczący Federacji Józef Woźny (rodem z ZAK S.A.) w wystąpieniu okoliczno W trakcie wręczania wyróżnień - drugi z lewej Konstanty Chmielewski ściowym przypomniał bogatą, 80-letnią histo rię działalności związkowej chemików. Wspo mniał też o licznych działaczach Ruchu Za wodowego Chemików wywodzących się z Zakładów Azotowych Kędzierzyn". Należą do nich kolejno: Józef Bryła - były członek ZG ZZCh, Ryszard Krzyżanowski - zmarły tragicznie redaktor naczelny Spraw chemi ków (były redaktor naczelny Trybuny Kędzierzyńskich Azotów ), Andrzej Lis - były przewodniczący Zarządu Głównego ZZCh (członek delegacji) i inni obecnie działający w strukturach związkowych branży chemicz nej związkowcy. W trakcie uroczystości jubileuszowych wręczono okolicznościowe wyróżnienia, któ re z członków delegacji z Kędzierzyna-Koźla otrzymali Tadeusz Plóciennik i Jan Włodar czyk - Srebrny Krzyz Zasługi (obydwaj po raz drugi), Andrzej Góra - Brązowy Krzyż Zasłu gi (po raz drugi), Konstanty Chmielewski, Członkowie delegacji z ZAK na widowni - od lewej: Jan Włodarczyk, Andrzej Józef Bryla i Józef Woźny - Złote Honorowe Góra, Edmund Taranowski i Bogusław Wach O dznaki Federacji ZZPCh, Sz i C, Jerzy Majchrzak - okolicznościowy dyplom hono Szybowskiego, aktora Teatru Juliusza Sło Uroczystości jubileuszowe zakończono rowy za aktywną działalność w Związku. wackiego z Krakowa, wypełniły swoim pro koleżeńskim spotkaniem związkowców z Część artystyczną uroczystości pod prze gramem zespoły muzyczne i taneczne z oko przemysłu chemicznego, szklarskiego i cera wodnictwem i słowem wiążącym Tadeusza lic Tarnowa. micznego. Tekst i zdjęcia TAP Ziarnko do ziarnka... Rmuły nie wyrzucaj!!! Po raz drugi wraz z paskami wynagrodzeń otrzy maliśmy raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej (RMUA), w którym płatnik składek, czyli zakład pra cy, informuje nas o wysokości składek ubezpiecze niowych przekazanych na nasze imienne konta. Płatnik ma taki ustawowy obowiązek. Dla nas to podstawa weryfikacji informacji oraz dokument po twierdzający wysokość przekazanych na nasze kon to indywidualne składek, co za tym idzie - podsta wa wszelkich roszczeń. Jeżeli ubezpieczony stwier dzi, iż dane zawarte w raporcie ZUS RMUA nie są zgodne ze stanem faktycznym, zgłasza na piśmie do płatnika składek wniosek o sprostowanie informacji w terminie 3 miesięcy od jej otrzymania, jednocze śnie informując o tym fakcie ZUS. W razie nie uwzględnienia przez płatnika składek reklamacji w terminie jednego miesiąca od daty jej wpływu, na wniosek ubezpieczonego, ZUS po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wyda decyzję. Dlatego dla naszego dobra należy te informacje pieczołowicie przechowywać. Apeluję szczególnie do osób nie mających duszy kolekcjonera świstków i papierków. Wiem, co mówię. Sama pierwszą rmułę przejrzałam, po czym skrupulatnie podarłam na kawałki i... śladu nie ma. JAM S tr. 3 Odeszli od nas na zawsze: 30 kwietnia 1999 r. w wieku 89 lat zmarł Alfons Rakoczy były długoletni pracownik służby ruchu Zakładu Transportu Kolejowego ZAK. Urodził się 21 marca 1910 r. w Dziergowicach. W Zakładach Azotowych Kędzierzyn pracował w latach maja 1999 r. został pochowany na cmentarzu w rodzinnych Dziergowicach. 4 maja 1999 r. w wieku 71 lat zmarł Edmund Gwóźdź długoletni kierowca Zakładu Transportu Samochodowego ZAK. Urodził się 30 października 1928 r. w Dziergowicach. W Zakładach Azotowych Kę dzierzyn pracował w latach maja 1999 r. został pochowany na cmentarzu w rodzinnych Dziergowicach. Rodzinom zmarłych kolegów wyrazy serdecznego współczucia składa Sek cja Emerytów i Rencistów przy Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Koleżance GRAŻYNIE BANI wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci męża składają kierownictwo i pracownicy Biura Sprzedaży oraz przyjaciele OGŁOSZENIA A uto-m o to S przedam fia ta 12S bis. ko lo r biały, rok prod przebieg km. C ena zi. Tel S przedam m otocykl M Z T S 250, 5 biegów, rok p ro dukcji stan dobry oraz 2 ka ski i pas na nerki. Tel po S przedam seata ibizę 1.7D, 1990 rok. Tel S prze d a m audi S c m 3, bog a te w yp o sa że n ie e le k try c z n e, sta n b a rd zo dobry. Tel P rywatna Szkoła K ierow ców A U T O SZ KOŁA. Kędzie rz y n. ul. D z ie rż o n ia 2. z a p ra s z a na ku rsy. Tel S p rze d a m p o lo n e z a tru c k a, ro c z n ik Tel po godz. 16. S przedam sko d ę fa v o ritt 136 L. ro k produkcji 1991 (sierpień), garażow any, p ierw szy w łaściciel. Cena do u zgodnienia. Tel po godz. 16. S prze d a m audi p e łn y w try s k, ekono m ize r. w n ę trze m odelu B -4. b ord o w y m e ta lik, a tra kcyjn y w ygląd, zadbany. Cena do uzgodnienia. W iadom ość: tel. inform acyjny (0 77) Sprzedam przycze p ę o ła do w n o ści 5 00 kg, n ie u ży w aną. w bardzo dobrym stanie oraz se g m en t sto ło w y z D obrodzienia. Tel d o g o d z lub po godz K om putery Sprzedam kom puter Am iga fabrycznie przysto sow any do HD. m onitor co lo r Philips, jo ystick, m ysz, d yskietki, literatura, program y użytkow e: Digital W ordw orfh. Deluxepaint IV AG A, Digital P rint M anager, j. angielski, o rtografia, m atem atyka, geografia i inne. Tel do godz lub S przedam ko m p u te r A m ig a 5 00 A. jo y s tic k, m ysz, d yskietki. Cena ok. 400 zł. Tel do godz. 14 lub (0-36) Sprzedam kom puter Pentium Intel 200 M M X. pełne w yposażenie. Tel po godz. 16. Sprzedam kom puter Pentium 130, HDD 1,3 GB. 24 MB RAM. fax-m odem zew nętrzny, m o nitor kolorowy, CD -R O M. drukarka a tram entow a Epson-color. Cena zl. Tel. (077) FAKT - rew elacyjny program kom puterow y do o bsłu gi rachunkow ej firm y. W ersja pod W indow s. Zobacz w Internecie: h ttp ://w w w.am folo.polbox.com /fakt.htm l T e l./fa x : (p o g o d z 16). te l kom A M F - Usługi Kom puterow e: - sp rze da ż ko m p u te ró w i a k c e s o rió w ko m p u te ro w ych - napraw a i ko n se rw a cja ko m p uteró w - skład i nagryw anie p łyt C D -R O M - kom putero p isan ie - skanow anie zd ję ć, te ks tó w - w yrób w izytów ek, d ru kó w reklam ow ych i innych - za rządzanie i nsta la cja s ie ci kom puterow ych - instalacja i ko n fig ura cja opro g ra m o w a nia - tw orzenie stron w w w - sprzedaż opro g ra m o w a nia Internet: http ://w w w.am folo.p o lbo x.co m T e l./fa x : (p o g o d z. 16), te l. kom Różne D ekoracje do ce rem o n ii ślu b n yc h w kościołach p o le ca firm a S ty l" M a c ie ja J a n is z e w s k ie g o. Tel lub P oszu kuję o so by p o s ia d a ją c e j u m ie ję tn o ść g ry na instrum entach klaw iszo w ych (keyboard) do zespołu g ra ją ce go na w e se lach i im p re za ch o ko lic zn o śc io w ych. Kontakt: tel A m erykański koncern ko sm e tyczn y w chodzi na pol ski rynek z produkcją now ej generacji. Poszukujem y osób zain te re so w a n ych budow ą ogólnopolskiej s ie ci dystrybucji lub sp rze da ży deta liczne j. Zgłoszenia pod nr. tel C hcesz płacić n iższe rachu n ki za tele fo n? M ożesz zaoszczędzić naw et do 20 pro ce n t! Zadzw oń! Tel Język francuski. Tel Zaw iązujący się ze sp ó ł m u zyczny poszukuje o rg a n i sty z własnym sprzętem. Tel

4 S tr. 4 Srebrny Jubileusz 29 kw ietnia br. mszą św. odprawioną w kozielskim kościele pw. świętych Zygmunta i Jadwigi Śląskiej rozpoczęły się jubileuszowe uroczystości związane z 50-leciem istnienia Domu Dziecka w przy ul. Skarbowej w Koźlu. w nim kasyno wojsko we. 1 k w ie tn ia 1949 roku przywieziono tam 60 pierwszych wycho wanków. Byty to głów nie sieroty w ojenne z w ojew ództw k a to w ic kiego i warszawskiego oraz z O polszczyzny. Początkowo warunki w Dom u były s p a rta ń skie. Na wyposażeniu sypialni d zie ci były żelazne łóżka częścio wo z m ateracam i i siennikami wypchany mi słom ą. Jak w sp o m niał jeden z pierw W dniu 30 kwietnia były długoletni dyrek tor tej placówki Czesław Trybus i jej obec ny szef S tanisław Sadkowski odsłonili na frontonie Domu tablicę pamiątkową, na któ rej przeczytać m ożna m.in. myśl: W iele trzeba cierpliwości, aby skrzywdzone dziec ko w ychow ać na człow ieka kochającego świat i ludzi. Po odsłonięciu tablicy odbyło się spotka nie jubileuszowe, będące również okazją do wspom nień. Jak przypomniał w swoim wy stąpieniu dyrektor Sadkowski, Dom Dziec ka w Koźlu jest jedną z najstarszych placó wek opieki całkowitej w województwie opol skim. Jest jedyną tego typu placówką w mie ście dla dzieci i m łodzieży p o zb a w io n e j opieki ze strony rodziny. Państwowy Dom Dziecka w Koźlu założony został 1 kwietnia 1949 roku decyzją kuratorium w K ato w i cach. Na siedzibę wybrano budynek należą cy do kompleksu wojskowego. Mieściło się szych wychowanków tej placówki, literat i pi sarz Zbigniew Strzałkowski, po słom ę do Emeryci 30-lecie W marcu i kwietniu 1999 r. uprawnienia do świadczeń (emerytalnych i przedemery talnych) uzyskali i na emerytury odeszli: Zdzisław Piotrowski - operator pomp i sprężarek PZ-9, Elżbieta Kuehn - maszy nista maszyn typograficznych Drukarni EZ, Aleksander W olosek - aparatowy produk cji aldehydów PM-6, Halina Sziff - apara towa produkcji nawozów sztucznych PZ-12, Teodozja M iem iec - operator urządzeń dozujących i formujących PZ, Jadwiga Bernatek - kucharz hotelu OWR Ustka, Elżbie ta Wąsala -labora ntka PZ, Ernest Czogała -k ie ro w n ik magazynu EZ, Irena Zielińska - magazynier EH-6. Zbigniew Bajas - aparatowy procesów kondensacji chem icznej PO-3, Stanisław Białkowski - aparatowy produkcji kwasów nieorganicznych PZ-10, Janina Koszyk gospodarz obiektu EA, Karol Kubata elektromonter maszyn wirujących PZ 14-5, Oskar Pejm - aparatowy produkcji gazów te ch n ic zn y c h -s te ro w n icz y PZ-6, M aria Strzelczyk - laborant PZ 13-1, Maria Szy manek - kierownik ADM EA-1, Irena Zie lińska - magazynier EH-6, Marek Polit kierownik robót IP-3. Jubilaci W marcu i kw ietniu 1999 r. jubileusze pracy zawodowej obchodzili: 25-lecie R u d o lf B ajer - op e ra to r ładow arki PZ-12, Bożena Bojar - laborant PZ 13-2, Alicja Dyba - ekspedytor poczty NB-3, Sta nisław Grabowski - szef zmiany TS, Ali na Wieczorek - specjalista energetyk PE-8, Greta Każmierska - operator urządzeń do zujących, formujących i pakujących PZ-12, Stefan Kurczyk - dowódca sekcji TS, Aloj zy Rokstein - aparatowy produktów nie organicznych PZ lecie Paweł Górniak - ślusarz remontowy PZ 14-4, Marta Nawrot - specjalista ds. eko nomicznych, Jan Szewczyk - aparatowy produkcji bezwodnika-sterow niczy PM-8, Halina Sziff - aparatowy produkcji nawo zów sztucznych PZ-12, Anatol Głowacki maszynista kotła PE-5, Franciszek Kowal ski - maszynista maszyn i urządzeń przepomp. i oczyszczania ścieków PE-7, Cze sław Durka - elektromonter pogotowia sie ciowego PZ 14-5, Zofia Szczygieł - apa ratowy produkcji gazów technicznych PK lecie G rzegorz Fabisiński - mistrz zmiany PO-4, Z d zis ła w P iotrow ski - operator pomp i sprężarek PZ-9, Aleksander W olo sek - a p a ra to w y produkcji aldehydów PM L A T DOM U D ZIE C K A w Kędzierzynie-Koźlu 1949 sienników trzeba było chodzić do majątku w R eńskiej W si. W salach zn a jd o w a ły się meble z demobilu. Nie było zasłon i firanek w oknach. Nie było też ani jednego radiood biornika. Kroniki podają, że posiłki podawa ne były na metalowych miseczkach, napo- je piło się też z m etalow ych kub ków. Nie było pod ręczników i to rn i strów szkolnych. W m iarę upły wu la t polepszał się poziom życia w ychow anków, warunki m aterial ne i wyposażenie. R em onty p o p ra wiały stan budyn ku. Pod koniec lat 50. kozielski Pań stw owy Dom Dziecka byl jedną z pie rw szych placówek w Koźlu, na której dachu zainstalowana była antena telewizyjna. Pro gram TV oglądało się na ekranie 12-calowego NRD-owskiego Rubensa. Pierwszym dyrektorem Domu byl Franci szek Fernezy, po nim szefowali Jerzy Gu towski, Piotr Milewski, a od marca 1951 roku przez 39 lat Czesław Trybus, następnie jego m ałżonka Anna. Od 1990 roku Dom em Dziecka kieruje Stanisław Sadkowski. Dnia 9 lipca 1997 roku powódź stulecia zmieniła bieg historii tego domu. W jej wy niku zniszczeniu uległy piwnice i parter bu- Przedstawiciel Otwartego Fun duszu Emerytalnego Zurich-Solidarni Wojciech Komosiński, tel. (0 77) , kom dynku. W n ie k tó ryc h p o m ieszczeniach woda sięgała czterech metrów. Pod wodą znalazły się cały sprzęt i wyposażenie. Oca lałe piętro zde w astow ane zostało przez wodę deszczową z przeciekającego dachu. Dzieci ewakuowano am fibią, a następnie śmigłowcem. Przez siedem miesięcy dach nad głową i gościnę znalazły w budynku internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądo wej w Koźlu. Dzięki zapobiegliwości dyrek tora Sadkowskiego i pom ocy ludzi dobrej woli dosłownie z całego świata już w kwiet niu 1998 roku dzieci przeniosły się do swo jego domu, chociaż odbudowa i moderniza cja trwały jeszcze do końca 1998 roku. Dzi siaj dzięki w ytężonej pracy i pomocy wielu ludzi kozielski Dom Dziecka jest jednym z najładniejszych w Polsce. Zgodnie z przy jętą koncepcją pracy w drażane są w nim innowacje pedagogiczne, program y i pro jekty autorskie realizowane pod auspicjami UNESCO. Jak podają statystyki, przez tę placówkę w ciągu 50 lat przewinęło się bli sko 1500 wychowanków. Gratulując pięknego jubileuszu, wicesta- rosta Andrzej Krebs powiedział m.in.: - Ten dom wspom ina bardzo wiele ludzi, któ rzy byli z nim związani przez długie lata. Dom ten był zawsze dom em pełnym cie pła, serdeczności i poszanowania czło wieka. Dziękuję za pracę kierownictwu, wychowaw com, personelow i pom ocni czemu za trud i wszystkim ludziom do brej woli za zaangażowanie w jego od budowę. Dziękuję za serce i m iłość dla dzieci.(...) Oby słońce w tym domu za wsze św ieciło i św iadczyło o tym, że wychowujem y dzieci i kształtujem y ich postawy i sumienia. Nie zabrakło też ciepłych i serdecznych stów ze strony Urzędu Miasta, Kuratorium i Sejmiku W ojewódzkiego. Na zakończenie spotkania wychowankowie przedstawili in scenizację bajki Kot w butach i obdarowali gości kwiatami. Tekst i zdjęcia BOR

5 S t r.5 COMMERCIAL UNION Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jest najdynamiczniej rozwijającą się częścią CU w Europie. Podstawą działalności tirmy w Polsce jest zezwolenie mini stra finansów z dnia r. Partnerem Commercial Union w naszym kraju jest Wielkopol ski Bank Kredytowy S.A. z Poznania - pierwszy sprywatyzowany bank w Polsce, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościo wych. Jesteśmy przekonani, że nasza strategia inwestycyjna będzie wpływała na rozwój polskiej gospodarki, podobnie jak w innych krajach, w któ rych działamy. Commercial Union na świecie istnieje od po nad 130 lat, a w Polsce sprzedaje ubezpieczenia od 1992 roku. W tym czasie Towarzystwo zdobyło duże doświadczenie w zarządzaniu składką regu larną oraz w inwestowaniu dużych środków na rynku kapitałowym. Towarzyszy temu bardzo wysoka jakość obsługi klientów i dbałość o kształ cenie agentów ubezpieczeniowych. BPH i WBK należą do najlepszych i najbardziej efektywnych banków w Polsce. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych weszła w życie 1 stycznia 1999 i dla wszystkich osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku ozna cza zmiany w sposobie płacenia składki oraz na liczania i wypłacania świadczeń emerytalnych i rentowych. Trzy filary reformy ubezpieczeniowej: - 1filar to zreformowany ZUS - II filar to Otwarte Fundusze Emerytalne - III filar to indywidualne ubezpieczenia z fun duszem emerytalnym oraz Pracownicze Progra my Emerytalne. Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) - utworzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierp nia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fundu szy emerytalnych (Dziennik Ustaw Nr 139, poz. 934), zarządzające Otwartym Funduszem Eme rytalnym (OFE). Commercial Union wraz z dwo ma bankami utworzyło Commercial Union Po wszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A., którego kapitał akcyjny wynosi 125 milionów złotych. Solidni udziałowcy gwarantują możliwość podwyższenia kapitału, jeżeli wystąpi taka konieczność. Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) - jest zarządzany przez PTE, gromadzi i pomnaża na sze pieniądze. Powszechne Towarzystwo Emery talne ma prawo zarządzać tylko jednym fundu szem. CU PTE zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym Commercial Union BPH CU WBK. Ważne! Każdy fundusz emerytalny pobiera określoną opłatę za pracę na rzecz swoich Klientów. Com mercial Union Powszechne Towarzystwo Emery talne BPH CU WBK SA ustaliło ją na jednym z najniższych poziomów. Będąc naszym klientem, w czasie pierwszych 24 miesięcy od momentu wpłaty pierwszej składki zapłacisz jedynie 10% jej wartości, a po ich upływie oplata pobierana z Twojej składki zmniejsza się i wynosi tylko 4%. Sposoby inwestowania Z uwagi na długość okresu gromadzenia środ ków na przyszłe świadczenia emerytalne, efek tywność polityki lokacyjnej funduszu nabiera spe cjalnego znaczenia. Tylko jej skuteczność gwa rantuje bowiem, iż w każdej chwili możemy być spokojni o stan swoich oszczędności. Nadrzędnym celem Commercial Union Otwar tego Funduszu Emerytalnego jest zapewnienie jego uczestnikom godziwego poziomu zysków kapitałowych z jednoczesnym ograniczeniem wielkości ponoszonego ryzyka. Należy bowiem pamiętać, iż każda forma działalności gospodar czej, a w szczególności działalność inwestycyjna, obarczona jest kilkoma rodzajami ryzyk. Do głów nych z nich można zaliczyć ryzyko zmienności cen papierów wartościowych, ryzyko polityczne czy też ryzyko związane ze zmianami otoczenia gospodarczego - wahania stóp procentowych lub wahania kursów walutowych. Strategia inwestycyjna dopasowana jest rów nież do określonych ustawowo limitów inwestycyj nych, które zwiększają bezpieczeństwo środków zgromadzonych przez uczestników funduszu. Poprzez ich określenie ustawodawca zagwaran tował bowiem minimalne rozproszenie aktywów, zmniejszając w ten sposób ponoszone ryzyko. Ważne! Pieniądze zgromadzone na Twoim koncie w Otwartym Funduszu Emerytalnym w razie Twojej śmierci podlegają dziedziczeniu, podczas gdy to, co jest zgromadzone w ZUS nie!!! Karta Emerytalna Będąc członkiem Commercial Union Otwarte go Funduszu Emerytalnego otrzymujesz kartę emerytalną. Na Twojej karcie obok Twojego imie nia i nazwiska widnieje numer Twojego rachunku w Commercial Union OFE. Dzięki niemu możesz zawsze sprawdzić, jaki jest stan Twojego konta ile jest na nim jednostek uczestnictwa. Każdego dnia, mnożąc tę liczbę przez cenę jednostki pu Kup sobie ka wałek Wawelu przez Internet Kwesta po nowemu Dyrekcja Zam ku Królewskiego na W aw elu c h c e w e jś ć w tr z e c ie ty s ią c le c ie z odrestaurowanym dziedzińcem. Pieniędzy na to nie ma, ale zgodnie z duchem czasu szuka się ich poprzez Internet. Akcja jest n a g ła ś n ia n a ja k o ko n tyn u a cja słyn n ej r e k o n s tr u k c ji z la t , odrestaurowano w ów czas między innymi k r u ż g a n k i, a le z a b ra k ło c za s u na naw ierzchnię dziedzińca. Na początku naszego stulecia W awelskie W zgórze było areną zakrojonych na szeroką skalę prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych. Kosztowało to sporo pieniędzy, toteż zorganizo wano narodową kwestę i polscy patrioci w róż nych zakątkach świata, robotnicy, rzemieślnicy, żołnierze, staruszkowie i kto tylko mógł, wysuplywał, co tylko mógł, by wesprzeć remont naj św iętszego dla każdego Polaka zamku. Pa miątką ich ofiarności są oprócz samego zamku kamienne tabliczki na murze przed Bramą Her bową. Dziś po raz pierwszy organizatorzy naro dowej kwesty zwracają się do nieco innej grupy potencjalnych ofiarodawców - do użytkowników Internetu, ale też i cel jest bardziej przyziemny", a mianowicie rekonstrukcja nawierzchni zamko wego dziedzińca. Obecna nawierzchnia arkadowego dziedziń ca (żwirek w błotku) nie dość, że nie jest taka jak w XVI wieku, to jeszcze utrudnia zwiedzającym chodzenie. Chcąc, by wygląd Zamku Królew skiego na Wawelu byl jak najbardziej zbliżony do stanu, w jakim pozostawili go królowa Bona i Zygmunt Stary, dyrekcja zamku podjęła decyzję o zrekonstruowaniu trwalej nawierzchni dzie dzińca. W XVI wieku dziedziniec, którego po ziom byl wówczas niższy o co najmniej metr, wyłożony byl brukiem z białych bloczków w a piennych (tzw. pieńków krakowskich ), o zróż nicowanych wymiarach (jak się udało urąbać). Projekt rekonstrukcji zakłada powrót do tego sta nu oraz wykonanie wokół dziedzińca pasa z sze rokich płyt wapiennych. Wszystkie wykorzysta ne w rekonstrukcji elementy kamienne, zarów no bloczki, jak i płyty, zostaną obrobione ręcz nie, co nada powierzchni kamieni oryginalny wy gląd. Prace mają być zakończone do końca XX wieku. Ponieważ powierzchnia dziedzińca wyno si prawie 3000 m2, będzie to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Wartość samego materiału (ka mienia) szacuje się na prawie 2 min zł, a co naj mniej drugie tyle wyniosą koszty robocizny i nie blikowaną w prasie ogólnopolskiej, możesz łatwo obliczyć, ile pieniędzy jest zgromadzonych na Twoim rachunku. Równocześnie masz pewność, że pracodawca terminowo przekazuje na konto pieniądze na Twoją emeryturę. Dlaczego Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A.? Grupa Commercial Union objęła 80% akcji, na tomiast banki BPH i WBK po 10% akcji w Commer cial Union Powszechnym Towarzystwie Emerytal nym BPH CU WBK S.A. Commercial Union Polska -Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. działa na polskim rynku od ponad sześciu lat. Obecnie ma ponad milion klientów, którzy posiadają polisę ubez pieczeniową z funduszem inwestycyjnym (prywatna emerytura) w III filarze reformy ubezpieczeniowej i zajmuje pozycję lidera na rynku polskim w sektorze firm ubezpieczeniowych na życie. Wybierając Commercial Union Otwarty Fun dusz Emerytalny, decydujesz się na związanie z tirmą, której akcjonariusze mają ogromne do świadczenie zarówno w zarządzaniu regularną, indywidualną składką (Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie), jak i w bankowości (BPH, WBK). Równocześnie akcjonariusze mają na polskim rynku finansowym uznaną pozycję, która została wypracowana przez lata doświadczeń z ogromną liczbą klientów. Commercial Union ma milion klientów, WBK - ponad 900 tysięcy, BPH - ponad 1,2 min klientów detalicznych. Akcjonariusze chcą umacniać swoją pozycję na rynku w długoterminowej perspektywie, co gwarantuje klientom solidność w ich działaniu i chęć zapewnienia członkom Otwartego Funduszu Emerytalnego Commercial Union nie tylko godzi wej emerytury w przyszłości, ale także już dziś poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze świa domości, że ich pieniądze są dobrze ulokowane. Do Commercial Union OFE BPH CU WBK przystąpiło już ponad osób!!!** Oferujemy jedną z najkorzystniejszych na ryn ku alokacji składki. W Commercial Union Otwar tym Funduszu Emerytalnym BPH CU WBK S.A. aż 90%, a następnie od 3. roku aż 96% Twojej składki będzie pracowało dla Ciebie. Naszym celem jest wieloletnia współpraca z Tobą. Zapraszamy do naszego biura w Kędzierzynie-Kożlu. Dodatkowe informacje oraz zawieranie umów: ul. Matejki 6, II piętro (wejście od Kramu), tel , , Inwestowanie jest sztuką Karta będzie wydawana klientom - członkom CU OFE po 30 dniach od wpłynięcia do funduszu pierwszej składki. Stan konta będzie można sprawdzać w bankomatach BPH i WBK. "D ane zaczerpnięte z Rzeczpospolitej z dnia r. zbędnych prac towarzyszących. Wszystkie do tychczas prowadzone roboty były finansowane głównie z dochodów własnych zamku, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Narodowe go Funduszu Odnowy Zabytków Krakowa, przy niewielkim udziale innych sponsorów. Wydatków dużo, a czasu i pieniędzy tradycyj nie mało, toteż pojawił się pomysł znalezienia fundatorów dla poszczególnych kamieni, jakie będą ułożone na wawelskim dziedzińcu. Za je dyne 50 zl można na zawsze wpisać swoje na zwisko w historię Wawelskiego Wzgórza - jako fundator konkretnego krakowskiego pieńka. Fir my i stowarzyszenia za ten honor muszą zapła cić co najmniej 2000 zł, ale za to będą mogły się chwalić ufundowaniem całkiem sporej wapiennej płytki w okalającym dziedziniec szerszym ich pasie. Jedni i drudzy będą mogli chwalić się swoją fundacją rodzinie i znajomym, legitymując się odpowiednim certyfikatem fundatora i wska zując im w terenie swój wawelski kamień". Uła twi to mapka rozmieszczenia ufundowanych ka mieni, która wraz z listą fundatorów będzie udo stępniona zwiedzającym w specjalnym komputerze-kiosku informacyjnym oraz w Internecie. Z podjęciem decyzji o ufundowaniu należy się spieszyć, bo powierzchnia wawelskiego dzie dzińca jest ograniczona. Szczegółowe informa cje na temat całej akcji oraz regulamin fundo wania" można znaleźć w Internecie na stronie / BB O GŁOSZENIA U sługi Zespól Constans" oferuje profesjonalne usługi muzycz ne w zakresie imprez weselnych, przyjęć okolicznościo wych, zabaw itp. Tel TransTax świadczy usługi w zakresie - przewozy pod wskazany adres na terenie całego kraju - przewozy do sanatoriów, domów wczasowych i uzdro wiskowych - dowóz na lotniska, dworce PKP. PKS, PŻM - przewozy na wczasy, kolonie, letniska, zimowiska, obo zy, biwaki - dowozy do uczelni, na szkolenia. Zlecenia przyjm owane są cod zien n ie telefonicznie (077) (w godz 18-20) lub (w godz ), osobiście: Kędzierzyn-Koźle, ul. Bławatków 2c/5. Tanio, szybko, komfortowo Kafelkowanie, montaż boazerii wszystkich typów i sufitów podwieszanych Tel, Usługi tapicerskie: - renowac a mebli tapicerowanych i antyków - przeróbka mebli tapicerowanych - duzy wybór materiałów i konkurencyjne ceny Usługi wykonuję również u klienta Rafał Kołsut, ul Grabskiego 12/22(Azoty), tel , Montaż boazerii panelowej plastikowej i drewnianei, ukła danie paneli podłogowych, przeróbki mebli, montaż sufi tów podwieszanych oraz inne usługi. Płatnik VAT. Teł lub Usługi remontowo-budowlane w zakresie: - robót ogólnobudowlanych - remontów mieszkań - adaptacji pomieszczeń - kafelkowama - montażu boazerii oraz instalacji wod.-kan. - innych prac wykonuje.koma" S C, płatnik VAT Tel , Prowadzimy usługi w zakresie - demontażu i montażu okien - ocieplania budynków - montażu boazerii panelowych. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tele fonu lub Sprzedaz i montaż okien i drzwi PCV, ceny producenta. Tel służbowy Zakład remontowo-usługowy, płatnik podatku VAT: tynko wanie, malowanie, tapetowanie, kafelkowanie montaż boazerii i paneli Teł Usługi budowlane: kafelkowanie, montaż boazerii w szyst kich typów, demontaż i montaż okien i drzwi W ystawia my rachunki vatowskie Tel Usługi remontowe - kafelkowanie - panełe ścienne, podłogowe - malowanie, tapetowanie - płyty kartonowo-gipsowe Tel Usługi tapicerskie z materiałem własnym i klienta, reno wacja i naprawa mebli tapicerowanych Usługi wykonuje my również u klienta Waldemar Mozoła 8 Marek Frontczak. Kędzierzyn-Koźle, ul. Kościuszki 79/1, Tel , Elektrotechnik - usługi elektryczne: - instalacje i urządzenia elektryczne: przeglądy, naprawa, konserwacja, montaż - pomiary ochronne i bieżące - naprawa prostowników i spawarek - elektrotechnika samochodowa Tel lub P U. Elektro-fach" s c. świadczy usługi w zakresie - montażu instalacji elektrycznych (projekty, pomiary, odbiory), - montażu, naprawy urządzeń elektrycznych oraz ełektr. kotłów c.o., - montażu instalacji c.o. oraz wodnej PCV, - montażu płytek ceram icznych, płyt kartonowo-gipsowych, paneli podłogowych, ściennych, - montażu okien, drzwi. Usługi wykonujemy z materiałów własnych lub powierzo nych. Kontakt tel. (0 77) , kom Jesteśmy płatnikiem VAT. Firma ELPLAST oferuje usługi: - instalacje i pomiary elektryczne - pokrywanie ścian i podłóg (panele, boazene, płyty kar ton-gips) - docieplame poddaszy - aranżacja wnętrz - adaptacja pomieszczeń Płatnik VAT. Tel (0 77) , kom Specjalistyczny serwis magnetowidów i odtwarzaczy w i deo, ul Sobieskiego 11. pn, śr., pt. wgodz Tel Color-systemusługi elektroniczne: serwis magnetowidów, odtwarzaczy, odbiorników telewizyjnych, analogowych i cyfrowych, kamer wideo analogowych i cyfrowych, kom puterów i monitorów PC, drukarek, sprzętu audio, faksów, telefonów. Pon - p t. w godz , os. Azoty, ul. Witosa 1B/1, tel kom W ideofilm owanie Efekty cyfrow e plus dźwięk stereo Wysoka jakość usług. Niskie ceny. Tel

6 S tr. 6 OGŁOSZENIA Nieruchomości Szukam kaw alerki do w ynajęcia. Tel , po p o łudniu Sprzedam m ieszkanie 48 m2, 3 pokoje plus kuchnia na o s ie d lu L e ś n y m. Tel (do g od z ) (po godz 15.00). S p rze d a m m ie s z k a n ie 36 m 2, II piętro, N D M. ul. D m ow skiego. Tel P ilnie sprzedam kawalerkę: 36 m2, balkon, IV piętro. Tel Z a m ie n ię m ie s z k a n ie s p ó łd z ie lc z e na o s ie d lu W schód, 67 m2 na dwie kawalerki lub jedno m niejsze w K ędzierzynie Tel , Rosną młode Iwy Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle - Yawal-Jurajska-AZS-Bank Częstochowa 0:3 (21:25:23:25:22:25) Przedsezonowe założenia trenera Mosto stalu Jana Sucha zostały zrealizowane. Mostostal-Azoty awansował do finału mistrzostw Polski. Tegoroczna forma drugiego finalisty - Yawalu Częstochowa okazała się za wyso ka dla Mostostalu, który zdziesiątkow any kontuzjam i, nie mógł podjąć wyrów nanej walki w konfrontacji o zloty medal. Nie bez znaczenia dla wyniku końcowego miało rów- wicz. W trzeciej odsłonie, kiedy to Mostostal objął przy stanie 18:17 prowadzenie, kibice mieli nadzieję, że losy meczu nareszcie się odwrócą. Yawal nie dal sobie jednak wydrzeć zwycięstwa i po skutecznym ataku Radosła wa Panasa sięgnął po raz kolejny w swojej historii po zloty medal. Na ostatniej konferencji prasowej w tym sezonie glos zabrali trenerzy obu drużyn. S przedam kaw alerkę w Kędzierzynie-K oźlu na o sie dlu Azoty. Tel. (0 68) K u p ię m ie szka n ie 3 -p o ko jo w e w K ę d zie rzyn ie na osiedlu Piastów. Tel M ie szka n ie w łasnościow e na osiedlu P iastów o po w ierzchni 51.5 m2, 3 pokoje na III piętrze, zam ienię na 2-pokojow e o pow ierzchni 38 m2 na I lub II piętrze na osiedlu Piastów, NDM lub Leśnym - lub takie ku pię. Tel K u p ię n ie d u ży dom w K ę d zie rzyn ie -K o ź lu do z a m ieszkania. Tel S przedam m ie szka n ie w Koźlu: 37 m2. nie zalane. Tel S przedam dom w ym agający rem ontu: 6 pokoi, p ie karnia, sklep z zapleczem. Jastrzem bie k. Raciborza, tel. (077) S przedam garaż na osiedlu A zoty. Tel S p rze d a m g a ra ż o b o k sp ó łd z ie ln i In p a rco ". Tel S przedam lub w yd zie rżaw ię garaż przy ul. P ow stań ców (za Inparco"). Tel S przedam d zia łk ę przy ul. Kozielskiej. Powierzchnia 4 ary. m urow ana altanka, cena do uzgodnienia. Tel Kupno - sprzedaż S przedam b iurko dostosow ane do pracy na ko m p u te rze oraz b iurko m łodzieżow e, stan bardzo dobry. Tel S przedam su kn ię ślubną, dość oryginalną. Rozm iar Tel po godz S p rze d a m s z c z e n ię ta sy b e ria n h usky. Tel Sprzedam bulteriery z rodowodem. Do godz. 15 tel po godz. 15 tel S prze d a m ta n io now ą k u ch n ię w ę g lo w ą Ja w o r" i n o w ą c h ło d z ia rk ę A m ic a " na g w a ra n c ji. Tel Sprzedam nową bram ę stalow ą do garażu (pokryta blachą), szer mm. wys m m.-cena 1000 zl. Tel S przedam pianino Calisia. stan bardzo dobry. Tel S przedam narożnik rozkładany plus fo te l, ko lo r ja snobeżow y, stan bardzo dobry. Tel Sprzedam organy Roland - E -9 6, stan bardzo d o bry. Tel do godz S p rze d a m piec c.o. ty p u O g n iw o. P o w ie rz c h n ia grzew cza..2", na gwarancji. Tel Z d ro w ie S taw iaj na zdrow ie Bezpłatne badanie ja ko ści wody bezpośrednio u klienta. Z a kup filtra do uzdatniania w ody odliczysz od podatku. Tel. (077) lub M a sz pro b le m z nad w a g ą, ukła de m tra w ie n n y m, nadciśnieniem lub cukrzycą? C hcesz być zdrow y? Z a d zw o ń! Tel lub po god z M istrz m edycyny niekonw encjonalnej przyjm uje pa cjentów z następującym i schorzeniam i: - nerwice, depresje - kam ica nerkowa - kam ica żółciowa - choroba wrzodow a żołądka i dw unastnicy - inne przew lekle dolegliwości - uzdraw ia krótkow zroczność. C odziennie od godz k o ś c ió ł-b la c h o w n ia (po m ieszczenia Caritasu). nież sędziow anie w pierwszym m eczu w Częstochowie, które podcięło nieco skrzydła kędzierzyńskim zawodnikom. Cieszy się Warszawa, cieszy się Częstochowa, a my po prostu wiemy swoje - takie opinie słyszy się wśród kibiców i kto wie, ile w tym racji. W pierwszym secie od samego początku znaczną przewagę uzyskał Yawal, a bardzo dobre ataki Nowaka i Gruszki siały zamęt w drużynie gospodarzy. W pewnym momencie kontuzji doznał Rafał Musielak i musiał opu ścić parkiet. Bez jego obecności zespól kędzierzyński nie byl w stanie podjąć równo rzędnej walki i oddal pole gościom. Drugi set rozpoczął się również od prowadzenia gości i tak też się zakończył. Mostostalowców pró bował podrywać do gry Paweł Papkę, ale jego osamotnione ataki nie mogły wyrządzić zbyt wielkiej szkody Yawalowi. Seta zakoń czył bardzo dobrze grający w tym dniu Dace- Nie zawsze aktualne Takich haseł jak to stojące przy głównej bramie mamy na terenie Zakładów więcej. Są w większości zapomniane i często zdez aktualizowane. Ze względu na obecny ich stan (estetykę) są niekiedy nawet odstra szające, czyli oddziałują przeciwnie niż za mierzano (miały budzić entuzjazm, zachę cać, mobilizować). W iosna (ta kalendarzowa) juz jakiś czas tem u do nas zawitała. M oże by tak przy okazji wiosennych porządków coś zrobić z tą i innym i w ątpliw ej jakości ozdobam i? Dobry gospodarz zwykle twierdzi, że jak coś ma być źle - niech lepiej tego nie będzie wcale. Taką uwagę kierujemy pod adresem gospodarzy terenów, obiektów. TAP Maciej Jarosz (trener Yawalu): - Spo tkanie stało na bardzo wysokim poziomie, w którym jednak to my wykazaliśmy więcej kon sekwencji i przechyliliśmy szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Wielkie uznanie należy się również Mostostalowi, którego zawodnicy przyjęli porażkę z godnością i przyszli nam pogratulować. Trzeba przyznać, że nie każdą drużynę stać na taki gest. Oby w lidze było więcej takich meczów, po których wygrany i przegrany pozostają przyjaciółmi. O finan sach nie powiem nic, gdyż nie w mojej gestii leży informowanie o tych sprawach. Myślę, że w tej kwestii mógłby państwu odpowie dzieć prezes. Andrzej G ołaszew ski (prezes Yawalu): - Sponsorzy nie chcieli, abym ujawniał kwo tę, którą drużyna otrzym a za zwycięstwo. Wspólnie z drobnymi sponsorami będzie to na pewno spora suma do podziału. Jeśli zdo- SPORT bylibyśmy srebro, byłaby to na pewno o wie le mniejsza kwota. Jan Such (trener M o s to s ta lu ):-M ia łe m nadzieję, że w alka finałow a będzie trochę dłuższa, ale gdy kontuzji doznał Rafał Musie lak, wiedziałem, że nie będzie łatwo. Yawal w tych trzech konfrontacjach okazał się dru żyną lepszą i wygrał. My przegraliśmy, bo od dłuższego czasu trapią naszą drużynę różne urazy. Przed sezonem zakładałem, by zna leźć się w finale i cel został osiągnięty. Zdo byliśmy srebrne meda le, wyprzedzając co naj m niej sześciu preten dentów do tego tytułu. Św iadczy to o bardzo równym poziom ie dru żyn w ystępujących w ekstraklasie. Aktualnie m am y bardzo m łodą drużynę i mam nadzieję, że w przyszłości będzie to procentować. Po wielu miesiącach intensywnej gry na naj wyższym poziomie kędzierzyński M ostostal zakończył rozgrywki siatkarskie sezonu 98/ 99. Zakończył je oczywi ście wielkim sukcesem, zdobywając po raz drugi srebrny medal mi strzostw Polski. Złoto pojechało pod Jasną Górę, ale najmłodsza drużyna w lidze, którą stworzył Jan Such, może za rok być teamem nie do pokonania. Aby jednak tak się stało, trzeba utrzymać w Kędzierzynie-Koźlu poten cjał zawodniczy, którym obecnie KS Mostostal-Azoty dysponuje. Nie lada orzech do zgryzienia będzie miał więc prezes Pietrzyk, któremu na pewno ostatnim i czasy nawar stwiły się problemy dotyczące dalszej dzia łalności klubu. 5 maja byl tak rozkojarzony, że nie chciał z nami rozmawiać na tematy spor towe. Rozumiemy poniekąd prezesa i mamy nadzieję, że wszystko zostanie poukładane, jak zwykle zresztą w sposób należyty. Gratulujem y drużynie srebrnego medalu i życzymy żelaznej konsekwencji w dążeniu do kolejnego mistrzostwa Polski. Rom an W IKTOREK

7 S tr. 7 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ogłaszają przetarg pisemny (ofertowy) ograniczony do pracowników, emerytów i rencistów oraz pracowni ków spółek-córek, którzy przedwydzieleniem byli pracownikami ZAK S.A. na sprzedaż nw. sprzętu żeglarskiego. Lp. Nazwa przedmiotu przeznaczonego do sprzedaży Ilość sztuk 1. Łódź Omega nr 518 z dwoma żaglami 1 Łódź Omega" nr 519 z dwoma żaglami 1 Łódź Omega nr 520 z dwoma żaglami Poziom o: 1) utwór literacki, 6) makieta, 9) figura w szachach, 10) centralna część ato mu, 11) uciekinier, 12) wstążka we włosach, 13) prawdziwa krytyk się nie boi, 15) izba szkol na, 18) rodzicielka, 21) wprawka muzyczna, 23) wyrabia przedmioty ze skóry, 24) gwara, żargon, 25) opad atmosferyczny 26) przedmiot, rzecz, 28) nóżka grzyba, 31) rusztowanie w kopalni, 34) nagrobkowa świeca, 36) tętnica, 37) dziura, szpara, 38) część koszuli, 39) mi nerał krystaliczny, dwutlenek krzemu, 40) boczna ściana statku, 41) ogól naczyń i nakryć stołowych. P ionow o: 1) myślowy odpowiednik nazwy, 2) zjawa, 3) okres w dziejach, 4) buraczki z chrzanem, 5) żyje z jałmużny, 6) flamaster, 7) broń drzewcowa, włócznia, 8) warszawski klub sportowy, 14) masło lub smalec, 16) kolorowa latarnia z papieru, 17) owoc fasoli lub gro chu, 18) wystaje z żaglowca, 19) oblicze, 20) gaz szlachetny, 22) zmora aktorów, 27) wnętrz ności, 29) ceremoniał, 30) koło z paska metalu, 31) kwietnik, 32) gorąco, upał, 33) sprzęt kuchenny, 34) szkic dzieła, 35) częsta przyczyna pożaru. Na rozwiązania na kartkach pocztowych czekamy do końca maja. Zwycięzca otrzyma 50 zł. Krzyżówkę s p o n so ru je PTE AIG. Rozwiązanie krzyżówki nr 8 Poziom o: pigment, parking, brulion, matrona, typ, rezerwa, anilana, las, aparat, bażant, oliwa, furman, turkus, zol, wystawa, amnezja, pik, replika, mennica, koszary, siekacz. P ionow o: poborca, gruszka, ekierka, tantal, pampas, rytmika, izobara, gwarant, awizo, rum, ton, bat, żer, faworek, rysopis, analiza, uznanie, kazeina, szafarz, zapasy, lakmus. Nagrodę 50 zl otrzymuje pani Maria Owczarska, mieszkająca w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 11 Listopada. Po odbiór nagrody proszę zgłosić się w kasie głównej ZAK S.A. po 20 maja. OGŁOSZENIA TELCENT S.C. - p rofesjonalny serwis urządzeń telekomunikacyjnych prowadzi serw is i m ontaż aparatów, telefaksów, central telefonicznych, montaż i naprawy domofonów cyfrowych, projekty instalacji teletechnicznych, konsultacje, doradztwo. Płatnik VAT. Tel , fax WATER-BUD oferuje usługi: likw idacja przecieków, uszczelnianie dylatacji, im pregnacja betonu, inwentaryzacja obiek tów hydrotechnicznych, antykorozja, in wentaryzacja wewnętrzna rurociągów, odm ulanie i oczyszczanie zbiorników w od nych, pomiary batymetryczne, spawanie, betonowanie podwodne, adaptacja i reno wacja wnętrz, skuteczne odgrzybianie i osuszanie budynków, gładzie gipsowe, wykonywanie instalacji rynnowych, bieżą ce remonty dachów, wymiana pokryć da chowych, ocieplanie dachów, malowanie elewacji. Płatnik VAT. Kędzierzyn-Koźle, ul. Rey monta 2/4, tel Cena wywoławcza 1 sztuki 2 770zl zł zł 1. Ww. przedmioty przeznaczone do sprzedaży można oglądać na terenie ZAK S.A. (budynek 301) w dniach 14 i br. w godzinach od do Forma zapłaty - jednorazowo, gotówką, w następnym dniu roboczym po przetargu. Oferty pisemne z zaproponowaną ceną oraz numerem lodzi należy składać w terminie do w biurze działu socjalno-mieszkaniowego (siedziba w pralni zakładowej). 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywo ławczej, najpóźniej do godz dnia r. Polecenie wpłaty wadium należy pobrać w biurze działu socjalno-mieszkaniowego. 5. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od uiszczenia opłaty. 6. Cena sprzedaży będzie powiększona o 22% podatku VAT. 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w na stępnym dniu roboczym po przeprowadzeniu przetargu, a oferentowi, którego oferta została przy jęta, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu o godz Informacja o wynikach prze targu będzie podana na tablicy ogłoszeń w budynku działu socjalno-mieszkaniowego o godz Można będzie je też uzyskać telefonicznie - tel W przypadku zaoferowania tej samej ceny przez więcej niż jednego uczestnika przetargu wśród nich w tym samym dniu o godz w biurze działu socjalno-mieszkaniowego zostanie przeprowadzony przetarg w formie licytacji. 9. ZAK S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Apel Polskiego Czerwonego Krzyża Społeczność Czerwonokrzyska od w ielu miesięcy niesie pomoc uchodźcom z re jonu Kosowa. Ludność tej części Jugosławii w trosce o swoje życie masowo opusz cza swoje domostwa kierując się do Albanii, Macedonii i Czarnogóry. Polski Czerwony Krzyż zwraca się z prośbą do Społeczeństwa Polskiego o przyłą czenie się do akcji pomocy. Przyjmujemy wpłaty pieniężne, proszki, mydlą oraz inne artykuły sanitarne. Oczekujemy licznego udziału pracowników różnych zakładów pracy i firm na tere nie woj. opolskiego. Każda złotówka zebrana w 100-osobowej załodze to 100 złotych, a 100 takich wpłat to kwota złotych. Codzienne potrzeby wielu tysięcy uchodźców są olbrzymie. Świat pomagał nam w okresie klęski powodzi w 1997 roku, spróbujmy częściowo zrewanżować się dzisiaj innym oczekującym na pomoc. W płaty finansowe prosimy kierować na konto. Zarząd Okręgowy PCK BZ I O/Opole Kosowo I ZJAZD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM BUDOWLANEGO o d b ę d z ie się w d n iu 25 cze rw ca 1999 r. w Z e s p o le S zkól Z a w o d o w y c h w K ę d z ie rzy n ie -K o ź lu p rzy ul. S k a rb o w e j 2. W programie zjazdu przewidziano: Od godz W oczekiwaniu na rozpoczęcie zjazdu spotkania indywidualne w in ternacie (tam przygotowany dla uczestników bufet - czynny do godzin popołudniowych) oraz zakwaterowanie nocujących w internacie szkoły, pobranie okolicznościowych, pa miątkowych materiałów przygotowanych dla absolwentów i zaproszonych gości. Godz Dla chętnych udział w mszy św. w kościele pw. św.św. Zygmunta i Jadwigi Śl. celebrowanej przez absolwentów szkoły i księży miejscowej parafii. Godz Rozpoczęcie części oficjalnej I Zjazdu w auli szkolnej: pow ita nie absolwentów i zaproszonych gości, spotkanie z nauczycielami, występy artystyczne młodzieży. Godz Spotkania indywidualne klas z wychowawcami i nauczyciela mi w budynku szkolnym, a na terenie szkolnym do obejrzenia wystawa prom ocyjna spon sorów. Godz i Wyjazd z centrum Kędzierzyna i z Koźla autobusami przygoto wanymi przez organizatorów do Hotelu Centralnego na osiedlu Azoty. Godz Bal absolwentów i zaproszonych gości w Hotelu Centralnym na osiedlu Azoty. Godz i Powrót do centrum Kędzierzyna i Koźla autobusami przygotow a nymi przez organizatorów. Dodatkowe informacje na temat zjazdu do uzyskania w sekretariacie Zespołu Szkół Za wodowych. TK A ukazuje się dwa razy w m iesiącu. Rada prog ram ow a: M arzena Janicka (przew odnicząca). C zesław M asal. Izabela Turza M arek G alantow icz. Jan K lim ek R edaktor naczelny: B olesław Bezeg. tel dzien nikarze: Tadeusz P lóciennik. tel w spół praca Roman W iktorek, tel w fo to re po rte r B ogusław R ogowski, tel w spółpraca g raficzna Dariusz D obrogowski. A dres redakcji: Zakłady Azotowe..Kędzierzyn'' S.A.. paw ilon 110 (budynek adm inistracji), pok tel. (0 77) , fax (dopisać dla TKA"). Skład i korekta: S tudio B52. Druk: PARA. tel. (0 77) Redakcja nie zw raca m ateriałów nie zam ów ionych. Z a strze g a m y sobie prawo skracania oraz adiustacji a rtyku łó w i korespondencji, a także zm iany ich tytułów. Redakcja nie odpow iada za treść zam ieszczanych ogłoszeń. t S T N I K i e *,^ 9

8 S tr. 8 Majowy festyn u św. Floriana Stało się tradycją, że w pierwszą niedzielę maja na osiedlu Zacisze odbywa się festyn. Są ku temu dwie okazje: swoje święto obchodzą strażacy, a mieszkańcy osiedla Azoty świętują imieniny św. Floriana - patrona parafii i zarazem opiekuna strażaków, hutników oraz chemików. Na pom ysł zorganizow ania festynu na tym peryferyjnym osiedlu wpadł przed k il kom a laty proboszcz z Zacisza ks. Janusz Dworzak. Jego inicjatyw ę poparli straża cy i dyrekcja naszych Zakładów. Impreza z roku na rok nabiera rozm achu i rozgło su. Składa się tradycyjnie z dwóch części: k o śc ie ln e j i św ieckiej. Tak było i w tym ro ku. O godz. 15 o d p ra w io n a zo sta ła msza św. w intencji strażaków i pracow ników Azotów ". Tradycyjnie brały w niej u d zia ł p o czty szta n d a ro w e i d e le g a c je s tra ża kó w z o ko liczn ych O ch o tn iczych Staży Pożarnych. W części świeckiej uczestniczą zwykle m ie szka ń cy z ca łe g o p o w ia tu, m a ją cy pewność, że na Zaciszu znaleźć można dobrą zabawę i rozrywkę dla całej ro d zi ny. Tak było i tym razem. Obok w ystępów ze sp o łó w m uzycznych i ka b a re to w ych, k o n c e rtu o rk ie s try d ę te j, d la m ło d ych uczestników festynu dużą a trakcją była m o ż liw o ść o b e jrz e n ia z b liska sp rzę tu strażackiego, wdrapania się na czołg ga śniczy, przejażdżka ponad 100-letnią si kawką konną ciągniętą przez prawdziw e konie i powożoną przez strażaka z M ie j sca K lodnickiego. Dla a m atorów sportu dowych. Dużą tegoroczną atrakcją byl po kaz ra to w n ic tw a w ys o k o śc io w e go i pu b liczna p re ze n ta cja je d n e g o z najnow szych nabytków azotow skich strażaków - odbył się turniej tenisa stołow ego, zaw o dy strze leckie, sym ultana szachow a na 20 s za ch o w n ica ch oraz tra d y c y jn y już mecz piłkarski pom iędzy reprezentantam i służby liturgicznej parafii a strażakam i. W tym roku po raz pierw szy zw ycię żyli ci pierwsi 5:4, a strzelcem jednej z bram ek byl ks. Dworzak. Jak zwykle przy okazji festynu stra ża cy dali pokaz swoich um iejętności zaw o sam ochodu do ratow nictw a ekolo g iczn e go i chem icznego. S talą już a trakcją fe stynu byl punkt program u zwany P rezen ty z nieba. Ze śm igłow ca na plac przyko ścielny posypały się słodycze. C iepła sło neczna pogoda dopełniła całości i śm ia ło m o żn a p o w ie d zie ć, że o s o b y, które przyszły na Zacisze w niedzielę, tego nie żałowały. Tekst i zdjęcia Bogusław ROGOWSKI Opakowanie zastępcze Anglicy twierdzą, a nie mam prawa im nie wierzyć, że nawet w mowach pogrzebo wych powinny zmieścić się co najmniej dwa dowcipy, gdyż akcenty pogodne, rozła dowujące atm osferę potrzebne są w każdej sytuacji. Brzmi to dla przeciętnego zjada cza chleba znad Wisły, Odry zresztą też, przynajmniej dziwnie. Angielski humor, an gielskie kobiety! A mimo wszystko, jak się tak głębiej zastanowić... U nas nie ma nic na żarty, wszystko na serio. Kiedyś nawet sieriozno. Tylko że czasami wychodzi śmiesznie. Zapominamy często, o co właściwie poszło. Byle nasze na wierzchu było. Czyja racja - demokracja!. A właściwie - moja racja = demokra cja. Bo moje musi być na wierzchu. Naprawdę?! Źle się dzieje w gnieździe ptasim. Pisano już o tym poprzednio. Ptasi raj jakby nie byl już rajem. Gniazdo na gniazdo kracze i odpadkami rzuca. W imię (?) ptasiego po spólstwa podobno. Podobno, bo jak gniazdo wiatr tym spowodowany zwali z drzewa, to wtedy co? Wiemy, wiemy, kruk krukowi oka nie wykoli, a rząd (inne nazwy wpisy wać do woli i jeszcze dalej) się sam wyżywi. Ale co z resztą? A o tym jakby się w momencie krakania zapomniało. Co tam ptaki? A świat wodny albo i pod... wodny. Gdyby tak poprosić (po kolei) złotą rybkę o spełnienie trzech życzeń, to już po pierwszej turze łuski by jej poodpadaly. Bo przeciez nie takie szczupaki chciały pogodzić to, co w myśli, z tym, co w czynie. Łatwo udaje nam się formułować wnioski. Gorzej potem z ich realizacją. I jeszcze przy zało żeniu, że wszyscy mają dobrą wolę. Osobiście zresztą w to jakby trudno było mi uwie rzyć, oj naiwny, naiwny, naiwny jak dziecko we mgle... Przecież dawno już napisano słowa kłamią głosowi, a glos myślom kłamie". Jakie to szczęście, że chociaż ryby głosu nie mają. Nie twierdzą, że one wiedzą (albo nawet..wią). I że jest to jedyna słuszna wykładnia. A jak słuszna to prawdziwa. A jak prawdziwa to dyskusji nie ma. Od pewnego czasu w szuwarach naszych, mimo że rzekomo głosu tutaj nie ma, słychać wiele. Niektórzy to już nawet zapomnieli o pracy i tylko nadsłuchują, co tez woda niesie. Zapomnieli, że glos rozchodzi się tutaj szybciej niż na powierzchni i o zafałszowanie łatwiej. Ale za to rozwijamy się - uszy nam rosną, popatrzcie do lustra. Teraz wszyscy wiedzą... i mówią. Z sensem czy bez, to już zupełna inna rybka. I cze kają. I mają nadzieję. Na poprawę? Broń Boże, na to by ich... został. Bo jak nie... Niedawno wydawało się niektórym, że po wyborze szuwarstwa dostojnego nastą pi era wszelkiej pomyślności. Wybrano. Coś się zmieniło? Teraz pluton chętnych prze dziera się przez więcierza obrączki, by stać się tym jednym, jedynym, wymarzonym. Przez siebie przede wszystkim, ale i przez wierną ławicę. Bo to krew z krwi naszej. A może to nie krew, tylko woda. I w dodatku niekoniecznie mineralna. Bo przecież działania nowego areopagu szuwarnego jakby mocno ograniczone. Przynajmniej w decyzjach o złotych łusek wydawaniu. A i to ważne, że łuski złotym rybkom trzeba będzie zwracać. I to regularnie. Bo jak nie... Bagienko?! ANACHORETA

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie jakiej umowy opiera się system emerytalny w Polsce? A. emerytalnej B. rentowej C. pokoleniowej D. pracowniczej

1. Na podstawie jakiej umowy opiera się system emerytalny w Polsce? A. emerytalnej B. rentowej C. pokoleniowej D. pracowniczej KONKURS P.T. ZADBAJ O SWOJĄ FINANSOWĄ PRZYSZŁOŚĆ SPONSOREM KONKURSU JEST AVIVA PRZEDSTAWICIELSTWO W BIELSKU BIAŁEJ (OSOBY ODPOWIEDZIALNE Z AVIVA DORADCY FINANSOWI MAGDALENA MIROSŁAWSKA I MAREK WIELGUS)

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Literatura I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa, 2007, s.266-275. 2 Składki

Bardziej szczegółowo

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych Oprócz wielu możliwości inwestowania swojego kapitału jedną z lepszych form stanowią otwarte fundusze inwestycyjne. Programy SKANDII i AEGONA pozwalają

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku 5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku treść Wykonanie 2003 r. plan na 2004r. wykonanie 2004 r. 1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY

ZUS CZY ZUS I OFE? PO PIERWSZE, CO WYBIERAMY PO DRUGIE, JAK WYBIERAMY 01 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

III filar ubezpieczenia emerytalnego

III filar ubezpieczenia emerytalnego III filar ubezpieczenia emerytalnego 1 Przesłanki reformy emerytalnej 2 Wskaźniki zgonów i urodzeń w tys. 600 550 Zgony Urodzenia 500 450 400 350 300 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za zainteresowanie Pracownią Projektowania Wnętrz Viva Design.

Dziękuję za zainteresowanie Pracownią Projektowania Wnętrz Viva Design. Dzień dobry, Dziękuję za zainteresowanie Pracownią Projektowania Wnętrz Viva Design. Siłą każdej firmy są ludzie. Mam szczęście pracować z osobami obdarzonymi ambicją, wytrwałością oraz tym co potocznie

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Warszawa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi /w tym również autyzmem/ na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Numer

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Pracowniczy Program Emerytalny Jest to system oszczędzania dla osób, które chcą powiększyć swoją emeryturę oraz stworzyć sobie możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Reforma emerytalna Co zrobimy? Grudzień, 2013 Kilka podstawowych pojęć.. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa. Gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto należeć do ZNP?

Dlaczego warto należeć do ZNP? Dlaczego warto należeć do ZNP? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce. ZNP liczy obecnie 300 tysięcy osób zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania:

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania: 21 marca 2013 r. Stanowisko Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w kwestii wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego Rozwiązanie wypłat z korzyścią dla gospodarki i klientów Główne zalety

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

/5 Nagroda dla mistrzów

/5 Nagroda dla mistrzów 26-11-17 1/5 20.11.2017 15:45 Marcin Durasik / Wydział Sportu kategoria: Aktualności sportowe Za zdobycie mistrzostwa Polski rugbiści Master Pharm Budowlani otrzymają od władz miasta finansową nagrodę

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I A D RES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. I. 1) NAZWA I A D RES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Adres strony internetow ej, na której Z am aw iający udostępnia S p e cyfikację Isto tn ych W arunków Zam ów ienia: ww w.opsbieianf.w aw.pl Warszawa: Usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków

Bardziej szczegółowo

W trakcie analizy ofert pomocny będzie poniższy wzór do obliczenia wkładu na lokacie po n latach:

W trakcie analizy ofert pomocny będzie poniższy wzór do obliczenia wkładu na lokacie po n latach: Imię i nazwisko studenta: Szkolny Klub Przedsiębiorczych Grupa grupa: Grupa B Nauczany przedmiot: WOS Szkoła: Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego Miejscowość: Lębork Nazwa sprawozdania: Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Zdaję się na to Was. I zawsze się udaje. Specjalista w dziedzinie konstrukcji metalowych, Harry Schmidt, w rozmowie o terminach i planowaniu. Liczą się

Bardziej szczegółowo

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Informacje MZZPRC z dnia 20.02.2017 r. Witam. Bogdan Żulewski w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Pojęcie i ewolucja ryzyka starości. Metody zabezpieczenia ryzyka starości w prawie polskim

Wprowadzenie. Pojęcie i ewolucja ryzyka starości. Metody zabezpieczenia ryzyka starości w prawie polskim Wprowadzenie Pojęcie i ewolucja ryzyka starości Metody zabezpieczenia ryzyka starości w prawie polskim Przemiany gospodarczo polityczne, a reformy systemów emerytalnych. Reformy systemów emerytalnych :

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych.

MATERIAŁY. uzyskane przez Zarząd. NSZZ PRC w temacie. emerytur - emerytur. pomostowych. Poznań, dnia 20-05-2013 r. MATERIAŁY uzyskane przez Zarząd NSZZ PRC w temacie emerytur - emerytur pomostowych. Pytania w sprawie emerytur pomostowych i wcześniejszych: 1. Pytanie czy takie warunki uprawniają

Bardziej szczegółowo

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. Informacje MZZPRC z dnia 09.10.2017 r. Witam. Bogdan Żulewski w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Ostatnia prosta!!! Koleżanki i Koledzy Absolwenci AWF w Warszawie.

Ostatnia prosta!!! Koleżanki i Koledzy Absolwenci AWF w Warszawie. Ostatnia prosta!!! Koleżanki i Koledzy Absolwenci AWF w Warszawie. Dzięki Waszemu wsparciu kończymy remont w Klubie Relax Qultura. Robiliśmy to systemem gospodarczym, dlatego wydaliśmy znacznie mniej środków,

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz!

wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz! wszystko gra Jak dobrze zainwestujesz! START Zanim zaczniesz, poznaj zasady! Bądź niezależny finansowo i wybierz: 2 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Programy ubezpieczeniowo-inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Z nami sięgaj po dotacje!

Z nami sięgaj po dotacje! Zielona Góra Z nami sięgaj po dotacje! Poszerzaj wiedzę o Europejskim Funduszu Społecznym. Podnoś kwalifikacje przez szkolenia. Korzystaj z wiedzy animatorów i doradców. Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers. Doświadczenie w inwestowaniu, a apetyt na zysk Ponad 53% inwestujących po raz pierwszy oczekuje, że inwestycja przyniesie im zysk zdecydowanie przewyższający inflację. Choć nie mają doświadczenia w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3

Katowice, 2 stycznia 2008 r. ANEKS NR 3 ANEKS NR 3 Katowice, 2 stycznia 2008 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent

Bardziej szczegółowo

Program Rekomendacyjny Student poleca

Program Rekomendacyjny Student poleca Program Rekomendacyjny Student poleca 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Student poleca zwanej dalej Programem jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr SP /2016 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie z dnia 29 lutego 2016 r.

Protokół nr SP /2016 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie z dnia 29 lutego 2016 r. Protokół nr SP80-000-2-2/2016 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie z dnia 29 lutego 2016 r. Na posiedzeniu Rady Rodziców dnia 29 lutego 2016 roku ustalono następujący porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY

PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) DRUGA STRONA EMERYTURY Skorzystaj z ulgi podatkowej w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE) PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (IKE + IKZE) Inwestycja w ramach

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjny In Plus

Program Inwestycyjny In Plus PRODUKT NA JAKI OKRES ZAWIERANA JEST UMOWA? DLA KOGO? MINIMALNA SKŁADKA W JAKI SPOSÓB OTWORZYĆ IN PLUS? GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK? DOSTĘPNE UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK): W FUNDUSZE JAKICH

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy ekonomicznej

Konkurs wiedzy ekonomicznej POZIOMO: 1. zdolność pieniądza do przechowywania wartości 2. pośrednik giełdowy 3. stan rachunku lub konta 4. punkt wymiany walut 5. waluta zjednoczonej Europy 6. spadek cen kursu papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli po uwzględnieniu zastrzeżeń

Protokół z kontroli po uwzględnieniu zastrzeżeń Pabianice, dnia 7 sierpnia 2007 r. KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU PABIANICKIEGO Protokół z kontroli po uwzględnieniu zastrzeżeń Kontrola została przeprowadzona w okresie od 25.06 do 26.06 2007 roku przez

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS Spis treści Czym jest okresowa emerytura kapitałowa... 3 Kiedy możesz uzyskać okresową emeryturę kapitałową... 3 Jak ustalamy wysokość

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się Bariery w komunikowaniu się to wszystko to, co utrudnia ci porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia.

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia. Promyk.go.pl Domel Gazetka wydawana przez Dom dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu, ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg wydanie specjalne Redaktor naczelny - Ewa Wiśniewska, zespół redakcyjny: Aneta Terebiłow,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt USTAWA z dnia. 2016r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości -

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - O AIP Działająca od 2004 roku Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największe w Europie przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w dążeniu do założenia i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r.

UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r. UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r. Kontrakt! PLAN SPOTKANIA: Częstochowa, 25.11.2014 r. 1. CZYM SA UBEZPIECZENIA? A) WSTĘP B) PRZYKŁAD C) HISTORIA D) KTO OFERUJE? 2. RODZAJE

Bardziej szczegółowo

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku

jesteśmy GroupEuroService Sp. z o. o. 2005 roku Kim jesteśmy? GroupEuroService Sp. z o. o. powstała w 2005 roku jako firma świadcząca usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe. Z biegiem czasu, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, rozszerzyliśmy

Bardziej szczegółowo