SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr: 21/1, 21/2, 21/3 21/4 w obrębie w Warszawie. Strona 1 z 31

2 1. DANE OGÓLNE Inwestycja : 2. WSTĘP Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr: 21/1, 21/2, 21/3 21/4 w obrębie w Warszawie Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Zakres robót, których dotyczy niniejsza ST, obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie instalacji: - wentylacji mechanicznej, - freonowych dla: układu grzewczo-chłodzącego (VRF), układu klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia Serwerowni oraz układu zasilania chłodnicy kanałowej za centralą wentylacyjną, - wod-kan i p.poż, - robót budowlanych w zakresie dostosowanie istniejących instalacji sanitarnych w obrębie zakresu opracowania do wymogów p.poż w tym demontażu starych instalacji dla modernizacji i przebudowy pomieszczeń R583, R584B, R584A, R585a, R585, R574 i R582 zlokalizowanych na poziomie +18,27 gmachu Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w opracowaniu branżowym Podstawa opracowania Umowa ze Zleceniodawcą, Archiwalne podkłady architektoniczne, Wytyczne Inwestora, Projekt budowlany Uzgodnienia z Inwestorem, Aktualne normy i przepisy prawne, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Elaborat dotyczący wymagań ochrony przeciwpożarowej - Opinia p.poż. z dnia (integralna część Projektu Budowlanego), Operat Akustyczny - ekspertyza i wytyczne do projektowania w zakresie akustyki wnętrz oraz ochrony przeciwdźwiękowej dla potrzeb reżyserni dźwięku, pomieszczenia do realizacji nagrań oraz streamingu dla projektowanych pomieszczeń Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Wytyczne i uzgodnienie branżowe, Uzgodnienia z rzeczoznawcami, Inwentaryzacja dla celów projektowych, Informacje uzyskane w Dziale Technicznym Teatru. Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót budowlanomontażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu Szczegółowej Specyfikacji Technicznej) 3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 2 z 31

3 3.1. Instalacje freonowe dla układu grzewczo-chłodzącego (VRF), układu klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia Serwerowni oraz układu zasilania chłodnicy kanałowej za centralą wentylacyjną KOD WSTĘP a) Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie freonowych instalacji: układu grzewczo-chłodzącego (VRF), układu klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia Serwerowni oraz układu zasilania chłodnicy kanałowej za centralą wentylacyjną dla inwestycji pn: Budowa systemu emisji rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. b) Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych poniżej. c) Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie freonowych instalacji: układu grzewczo-chłodzącego (VRF), układu klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia Serwerowni oraz układu zasilania chłodnicy kanałowej za centralą wentylacyjną. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: montaż zewnętrznego freonowego agregatu grzewczo-chłodzącego (pompy ciepła Qch=22,4 [kw]) współpracującego z klimatyzatorami ( freonowymi jednostkami wewnętrznymi) jako układ chłodzenia i grzania pomieszczeń Studia Nagrań, montaż 3 jednostek zewnętrznych oraz 3 jednostek wewnętrznych - klimatyzatorów rzędowych dla klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia Serwerowni, montaż freonowego agregatu zewnętrznego o wydajności chłodniczej nominalnej 2,5[kW] dla zasilania chłodnicy kanałowej za centralą wentylacyjną jako źródło chłodu dla chłodnicy kanałowej za centralą wentylacyjną, montaż rurociągów, montaż panelów sterujących do klimatyzatorów oraz innych urządzeń grzewczo-chłodzących do podłączenia przez branże elektryczną badania instalacji, wykonanie izolacji termicznej Ogólne wymagania Roboty instalacyjne powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacje Materiały Do wykonania instalacji ciepła i chłodu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Strona 3 z 31

4 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swoją jakość. Rozprowadzenie instalacji freonowych Plan sytuacyjny i lokalizację opracowywanych pomieszczeń przedstawiono na rys. TWON-IS-06. Rurociągi freonowe od jednostek zewnętrznych zlokalizowanych na zewnątrz budynku na podeście technicznym (kondygnacja +21,00) oraz daszku nad maszynownią (kondygnacja +23,70) poprowadzono wspólną trasą do ściany zewnętrznej Korytarza R574A na kondygnacji +18,70 i następnie wspólnym przebiciem wewnątrz Korytarza R574A w zabudowie wzdłuż ściany zewnętrznej do wejścia przewodów do pomieszczenia Serwerowni. W serwerowni zasilane są bezpośrednio jednostki klimatyzacji precyzyjnej obsługujące Serwerownię, chłodnica kanałowa za centralą wentylacyjną. Dla systemu dwururowego odzysku (system grzewczo-chłodzący pomieszcza Studia Nagrań) w pomieszczeniu Serwerowni zaprojektowano pod stropem pomieszczenia urządzenie do odzysku ciepła między jednostkami wewnętrznymi- rozdzielacz freonu. Dane techniczne - rozdzielacz freonu - Pobór mocy chłodzenie 0.082/0.093/0.104 [kw] - Pobór mocy chłodzenie grzanie 0.038/0.043/ Pobór prądu [A] Chłodzenie 0.38/0.41/0.44 -Wysokość x Wysokość x Głębokość [mm] 284 x 648 x 432 -masa 27 [kg]. Od rozdzielacza freonu poprowadzono indywidualnie przewody freonowe (gaz/ciecz) do jednostek wewnętrznych na kondygnacji +18,27 oraz klimatyzatora kanałowego w pomieszczeniu Wentylatorni na kondygnacji +21,00 pionem freonowym P1. Średnice rur freonowych opisano na rzutach. Instalację wewnętrzną wykonać z rur miedzianych chłodniczych bezszwowych lutowanych na twardo materiał JIS H3300 C1220T-O lub odpowiednik. Wydłużenia termiczne przewodów kompensowane będą naturalnie poprzez wykorzystanie zmian tras prowadzenia rurociągów. Rurociągi należy montować zgodnie z częścią rysunkową, mocując do ścian i stropów obejmami ze stali, wyposażonymi w podkładkę zapobiegającą uszkodzeniu rurociągu. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodu. Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy uszczelnić materiałami ogniochronnymi posiadającymi odpowiedni atest. Sposób i miejsce prowadzenia instalacji zostało pokazane na załączonych rzutach. W miejscach przejść rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy uszczelnić. Izolacja rurociągów freonowych Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu przewodów, urządzeń i armatury oraz przeprowadzeniu prób szczelności. Powierzchnie izolowane powinny być suche i czyste. Izolację rurociągów freonowych należy wykonać z otulin na bazie kauczuku syntetycznego z pianki z kauczuku syntetycznego lub polietylenu, pokrytych białą poliolefinowokopolymerową folią ochronną o grubości zgodnej z załączona tabelą: Strona 4 z 31

5 Zapewniając właściwą izolację przeciw kondensacyjną i termiczną. Rurka cieczowa i gazowa powinny być całkowicie zaizolowane, nie należy izolować rurek wspólną izolacją. Izolacja powinna być odporna na temperatury rzędu 120 C i więcej. Istnieje możliwość zastosowania rurociągów freonowych z fabryczną izolacją. Wszystkie elementy składowe dobranych urządzeń muszą posiadać aktualne certyfikaty oraz deklaracje zgodności. Montaż urządzeń należy przeprowadzić ściśle wg. projektu, wytycznych producenta oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowych. Montaż oraz serwis systemów musi być wykonany wyłącznie przez firmę posiadającą uprawnienia do montażu pomp ciepła z odzyskiem ciepła w systemie dwururowym, poświadczonych aktualnymi certyfikatami producenta urządzeń. Opis poszczególnych układów - Freonowy układu grzewczo-chłodzący pomieszczenia studia nagrań (VRF) Do chłodzenia i grzania pomieszczeń Studia Nagrań zaprojektowano ścienne oraz kanałowe wewnętrzne freonowe jednostki grzewczo-chłodzące (klimatyzatory) przeznaczone do pracy całorocznej. Dobrano jednostki kanałowe wysokim sprężu - nie mniejszym niż 150Pa przy maksymalnym wydatku powietrza każda. Jako źródło chłodu i ciepła dla freonowych jednostek chłodząco-grzewczych zaprojektowano rewersyjną freonową pompę ciepła typu powietrze-powietrze posadowioną na zewnątrz budynku podeście technicznym przyległym do ściany zewnętrznej Teatru na konstrukcji wsporczej rozwiązanej w pt Konstrukcji - rys. TWON-IS-03). Klimatyzacja pomieszczeń realizowana będzie przez systemy o zmiennym przepływie czynnika. Dane dobranej jednostki zewnętrznej: - Qch=22,4 [kw] - Pobór mocy 5,23 kw, 400 [V] - Pobór prądu 8,8 A - EER (kw/kw) 4,28 - Qg=25,0 [kw] - Pobór mocy 5,81 kw - Pobór prądu 9,8 A - wymiary: wys. x szer. x gł. 1,710 (1,650 bez nożek) x 1,220 x760 - rury freonowe (R410A): 19,05/28,58 [mm], - Masa netto 275 [kg] - Poziom ciśnienia akustycznego 56dB(A) - Wydatek powietrza m3/h - Czynnik chłodniczy R410A x 11,8 kg - Pionowy wyrzut powietrza Układ pracuje w systemie dwururowego freonowego odzysku ciepła pomiędzy jednostkami wewnętrznymi (funkcja jednoczesnego chłodzenia / grzania). Moduł odzysku ciepła (dla zapewnienia jednoczesnego chłodzenia i grzania) zaprojektowano w Serwerowni. Moduł posiada 8 par portów do podłączenia jednostek wewnętrznych. Jedna para portów obsługuje jednostkę wewnętrzną o max. Strona 5 z 31

6 wydajności chłodniczej 9,0kW. Z modułu należy odprowadzić kondensat ( króćce odprowadzenia skroplin 1 1/4 ). Dane techniczne modułu odzysku ciepła: Wys.x szer. x głęb. 284 x 648 x 432 [mm], masa netto 27 [kg]. Urządzenia zostały tak dobrane aby zapewnić zapewnić całkowite odprowadzenie zysków ciepła w okresie letnim przy jak najmniejszym poziomie hałasu od jednostek. Dobrane jednostki całkowite pokrywają straty ciepła obsługiwanych pomieszczeń. Jednostki naścienne wyposażone są w zewnętrzne zawory rozprężne zlokalizowane w pomieszczeniu Serwerowni (wys. x szer. x gł. 183 x 355 x 142 [mm]). Maksymalna odległość zaworu od jednostki wewnętrznej może wynosić max. 15 m. Klimatyzatory należy wyposażyć w pompki skroplin. Klimatyzatory nawiewają powietrze o parametrach: - Temperatura powietrza nawiewanego Grzanie :35-40 [C], - Temperatura powietrza nawiewanego Chłodzenie :10-15 [C], do uzyskania projektowej temperatury wewnętrznej. Na rysunkach przy urządzeniach klimatyzacyjnych podano nominalne moce chłodnicze i grzewcze. Jednostki kanałowe wyposażone są w fabryczne, zewnętrzne czujniki pomiaru temperatury (1-4szt na urządzenie). Układ klimatyzacji posiada własną automatykę oraz sterowanie indywidualne za pomocą sterowników: - ściennych (w przypadku jednostek kanałowych), - sterowników bezprzewodowych (w przypadku jednostek naściennych). Z poziomu sterowników przewodowych ściennych można: - sterować pracą klimatyzatora (tryb pracy, bieg wentylatora, temperatura) - ustalić harmonogram pracy energoszczędnej - wprowadzić 8 ustawień wzorców pracy dziennie na cały tydzień - kontrolować poziom czynnika chłodniczego - blokować ustawienia - wprowadzać ograniczenia nastawu temperatury - automatycznie przywrócić ustawienia - wykrywać usterki Dodatkowo z poziomu sterownika mamy dostępne wszystkie funkcje serwisowe. Urządzenia klimatyzacyjne nie wymagają do swojego prawidłowego funkcjonowania współpracy z Systemem Sygnalizacji Pożarowej. W przypadku wymogu zastosowania takiego rozwiązania, istnieje możliwość dostosowania automatyki wewnętrznej systemu klimatyzacji do takiego celu, poprzez montaż modułów zdalnego włącz/wyłącz dla każdej jednostki wewnętrznej. Strona 6 z 31

7 Zestawienie urządzeń - Klimatyzacja pomieszczeń Studia Nagrań: Lokalizacja Dedykowane dla Ilość [szt.] Nazwa Urządzenia R584B SERWEROW NIA Klimatyzatory obługujące Studio Nagrań 1 Moduł freonowego odzysku ciepła pomiędzy jednostkami wewnętrznymi. Podstawowe parametry techniczne: Moduł posiada 8 par portów do podłączenia jednostek wewnętrznych. Jedna para portów obsługuje jednostkę wewnętrzną o max. wydajności chłodniczej 9,0kW. Wys.x szer. x głęb. 284 x 648 x 432 [mm], Rurka skroplin 32 mm, masa netto 27 [kg]. Dane elektryczne (Pobór mocy [kw], Pobór prądu [A] Zasilanie 1-fazowe 220/230/240V 50Hz, Chłodzenie 0.067/0.076/0.085 kw, 0.38/0.41/0.44 [A]; Grzanie 0.038/0.043/0.048 [kw], 0.18/0.19/0.20 [A] R584B SERWEROW NIA Klimatyzatory naścienne obługujące Sdudio Nagrań 3 zewnętrzny zawór rozprężny do klimatyzatorów naściennych wys. x szer. x gł. 183 x 355 x 142 [mm], Maksymalna odległość zaworu od jednostki wewnętrznej może wynosić max. 15 m. Na zewnątrz budynku - Podest Poziom +21,00 Klimatyzatory naścienne Klimatyzatory obługujące Sdudio Nagrań 2 Pilot naścienny Z poziomu sterownika można: - sterować pracą klimatyzatora (tryb pracy, bieg wentylatora, temperatura) - ustalić harmonogram pracy energoszczędnej - wprowadzić 8 ustawień wzorców pracy dziennie na cały tydzień - kontrolować poziom czynnika chłodniczego - blokować ustawienia - wprowadzać ograniczenia nastawu temperatury - automatycznie przywrócić ustawienia - wykrywać usterki Dodatkowo z poziomu sterownika są dostępne wszystkie funkcje serwisowe. 1 Jednostka zewnętrzna - rewersyjna freonowa pompa ciepła typu powietrzepowietrze Qch=22,4 [kw] Qg=25,0[kW] EER (kw/kw) 4,28 COP (kw/kw) 4,3 R410A x 11,8 kg, wymiary: wys. x szer. x gł. 1,710 (1,650 bez nożek) Í 1,220 Í 760, rury freonowe (R410A):Ř19,05/Ř28,58 [mm], Masa netto 275 [kg], Poziom ciśnienia akustycznego 56dB(A), Wydatek powietrza m3/h Chłodzenie: - Pobór mocy 5,23 kw - Pobór prądu 8,8 A Grzanie: - Pobór mocy 5,81 kw - Pobór prądu 9,8 A Strona 7 z 31

8 WENTYLATO RNIA (KONDYGNA CJA +21,00) R585A - REŻYSERNIA AUDIO 1 klimatyzator kanałowy z pompką skroplin + pilot naścienny V=360/450/510 [m3/h] (Bieg 1/2/3), Spręż max.150 [Pa] Ciśnienie akustyczne db(a)qchłodnicza nom.2,8 kw, Qgrzewcza nom. 3,2 kwwys.x szr.x łęb. 250x700x732 [mm] masa 23 kgrury freonowe (R410A): Ř6,35/Ř12,7[mm]odprowadzenie skroplin: d= 32 [mm] (1 1/4") Zasilanie 1-fazowe V 50Hz/60Hz(nominalne) Chłodzenie Moc wejściowa 0,06 (0,04) kwprąd rozruchowy 0,53 (0,42) AWydajność grzewcza (nominalna) *2 3,2 kwmoc wejściowa 0,04 (0,04) kwprąd rozruchowy 0,42 (0,42) A R584A KOMORA NAGRAŃ R584A KOMORA NAGRAŃ 2 klimatyzator naścienny z pompką skroplin z zewnętrznym zaworem rozprężnym + pilot bezprzewodow y V=240/276/378/498/630 [m3/h] Ciśnienie akustyczne db(a) Qchłodnicze nom. 3,5 kw wys.x szer. x głęb. 299x895x195 [mm] masa 11,5 [kg],r410a: Ř6,35/Ř9,52 [mm] odprowadzenie skroplin: d= 16 [mm] (5/8") Zasilanie 1-fazowe, 230V, 50 Hz Wydajność chłodnicza (nominalna) *1 3,5kW Moc wejściowa 0,014 kw Prąd rozruchowy 0,14 A Wydajność grzewcza (nominalna) *2 4 [kw] Moc wejściowa 0,031 kw Prąd rozruchowy 0,3 A R583 REŻYSERNIA VIDEO R583 REŻYSERNIA VIDEO 1 klimatyzator naścienny z pompką skroplin z zewnętrznym zaworem rozprężnym + pilot bezprzewodow y V=240/276/378/498/630 [m3/h] Ciśnienie akustyczne db(a) Qchłodnicze nom. 3,5 kw wys.x szer. x głęb. 299x895x195 [mm] masa 11,5 [kg],r410a: Ř6,35/Ř9,52 [mm] odprowadzenie skroplin: d= 16 [mm] (5/8") Zasilanie 1-fazowe, 230V, 50 Hz Wydajność chłodnicza (nominalna) *1 3,5kW Moc wejściowa 0,014 kw Prąd rozruchowy 0,14 A Wydajność grzewcza (nominalna) *2 4 [kw] Moc wejściowa 0,031 kw Prąd rozruchowy 0,3 A R584B SERWEROW NIA R583 REŻYSERNIA VIDEO 1 klimatyzator kanałowy z pompką skroplin+pilot naścienny V=360/450/510 [m3/h] (Bieg 1/2/3), Spręż max.150 [Pa] Ciśnienie akustyczne db(a) Qchłodnicza nom.2,8 kw, Qgrzewcza nom. 3,2 kw wys.x szr.x łęb. 250x700x732 [mm] masa 23 kg rury freonowe (R410A): Ř6,35/Ř12,7[mm] odprowadzenie skroplin: d= 32 [mm] (1 1/4") Zasilanie 1-fazowe V 50Hz/60Hz (nominalne) Chłodzenie Moc wejściowa 0,06 (0,04) kw Prąd rozruchowy 0,53 (0,42) A Wydajność grzewcza (nominalna) *2 3,2 kw Moc wejściowa 0,04 (0,04) kw Prąd rozruchowy 0,42 (0,42) A Strona 8 z 31

9 Kanały wentylacyjne ( Systemy W2, N1,W1,C1,U1) oraz klimatyzacyjne (Systemy KLIMA N, KLIMA W) Z blachy stalowej ocynkowanej izolowane termicznie zaprojektowano połączenia elastyczne z centralą wentylacyjną, kanały okrągłe (W2, N1,W1,C1,U1, KLIMA N, KLIMA W) oraz na systemach N1 i W1 kanały w miejscu montażu kulis tłumiących. Kanały z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone wewnątrz budynku izolowane wełną mineralną w płaszczu na folii aluminiowej gr. 40mm. Czerpnię ścienną oraz fragment instalacji na zewnątrz budynku (C1) należy zaizolować cieplnie wełną mineralną o gr 80mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciw wilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi i narażone nadziałanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być aerodynamiczne. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Zamocowanie kanałów wykonać w systemie zawierającym elementy wytłumiające drgania. Połączenia kołnierzowe dla montowania kanałów należy uszczelnić materiałem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Połączenie kanałów z centralami wentylacyjnymi oraz wentylatorami zrealizowane będzie za pomocą króćców elastycznych nieprzenoszących drgań. Kanały z wełny mineralnej zaprojektowano z niepalnej płyty z wełny szklanej o realnej gęstości 85 kg/m3, pokrytej z zewnątrz jednolitym, gładkim, czystym, niezbrojonym aluminium o grubości 100 nm, bez prowadnic a od strony wewnętrznej czarnym woalem wysokiej prędkości z wełny szklanej, odpornym na czyszczenie mechaniczne. Płyty przeznaczone są do wykonywania gotowych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych charakteryzujące się wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięku. Płyta wyposażona jest w pióra wpusty, męskie i żeńskie. Kanały wykonuje się poprzez nacinanie płyty profesjonalnymi nożami. Dodatkowo do montażu wykorzystuje się zszywki rozprężne, klej i tasmę aluminiową o grubości 50 nm i szerokości 75 mm. Kanały łączy się ze sobą na pióra wpusty. W zależności od przekroju i ciśnienia kanały należy dodatkowo wzmocnić profilami T-ownikami, wykonanymi z blachy ocynkowanej wg wytycznych producenta. Wzmocnienia mogą być wykorzystane do podwieszania kanałów. Instalację czyści się za pomocą miękkich szczotek nylonowych. Parametry płyt ( nie gorsze niż): - dopuszczane ciśnienie robocze 800 Pa, - prędkości do 20 m/s, - maks. Temperatura do 80 [C] - izolacyjność termiczna nie mniej niż 0,034W/MK - głębokość pióra 12,5 [mm] - klasyfikacja ogniowa Klasa A2-s1, d0 (p³yta niepalna) - współczynnik pochłaniania dźwięku alfa sabine Częstotliwość [Hz] ,30 0,40 0,70 0,75 0,90 0,90 Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych a izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Montaż instalacji wewnątrz budynku, izolacji, połączeń, wykończenia powinien być wykonany z należytą starannością, zgodnie z wiedzą techniczną oraz przepisami branżowymi, przy zachowaniu pełnej estetyki i funkcjonalności projektowanych instalacji. Podwieszenia i podpory urządzeń oraz przewodów powinny posiadać przekładki elastyczne dla tłumienia drgań. Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane stosować wypełnienia elastyczne pomiędzy przewodem a przegrodą. Po uruchomieniu instalacji i wyregulowaniu przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych elementy regulacyjne należy zablokować. Kanały w szachtach wentylacyjnych prowadzić z połączeniami uszczelkowymi. Całość robót należy wykonywać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i europejskimi, warunkami zawartymi w opracowaniach Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w koordynacji z innymi branżami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Strona 9 z 31

10 Kanały wyposażono w klapy rewizyjne umożliwiające ich okresowe czyszczenie. Lokalizację klap rewizyjnych pokazano w części graficznej. Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym przedstawia poniższa tabela: Kanały prostokątne Wymiary boku przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego AxB [mm] A (długość) B (szerokość) < <s< Kanały okrągłe średnica przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego AxB [mm] A (długość) B (obwód) 200<s< <s< Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być mniejsza niż 10 m. Podczas montażu kanałów powietrznych należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się ich wewnętrzne ścianki. - Układ klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia Serwerowni W pomieszczeniu Serwerowni zgodnie z wytycznymi Inwestora (Załącznik 4. Serwerownia- wymagania od Inwestora) dla chłodzenia szaf UPS dobrano 3 jednostki systemu klimatyzacji precyzyjnej - klimatyzatory rzędowe, zlokalizowane pomiędzy szafami UPS, wyposażone w mikroprocesorową automatykę sterującą ich pracą przy zmiennym obciążeniu. Nawiew powietrza realizowany jest od frontu jednostki, zasysanie powietrza od tyłu. Klimatyzatory rzędowe posadowione na ramach dostarczonych wraz z urządzeniami przez producenta urządzeń. Dane jednostek wewnętrznych ( 3 sztuki): -Szer. X Głęb x Wys. 300 x 1100 x 2000 mm 230 kg, 70,5 db(a), Gaz 16 mm / Ciecz 16 mm Opcje dodatkowe: Nagrzewnica elektryczna: Q=4,50kW Nawilżacz Q= 1,5 [kw], 1,2 kg/h wody Dane jednostek zewnętrznych ( 3 sztuki): 230 V/1 ph/50 Hz Pobór mocy 1,10 kw, 9,60 A Szer. X Głęb x Wys x 2340 x 907 mm Gaz 16 mm / Ciecz 16 mm Pionowy wyrzut powietrza (do góry) m3/h 53,0 db(a) Jednostki zewnętrzne zaprojektowano na zewnątrz budynku na daszku nad maszynownią kondygnacja +23,70 ( rys.twon-is-03) na konstrukcji wsporczej rozwiązanej w pt Konstrukcji. Parametry techniczne klimatyzatora rzędowego oraz skraplacza chłodzonego powietrzem: - min. wydajność chłodnicza jawna netto w nominalny pkt. pracy: 19,8 [kw], wilgotność 24% rh, 40 C temp. zewnętrznego - max. pobór mocy elektrycznej klimatyzatora rzędowego i skraplacza w nominalny pkt. Pracy (bez uwzględnienia nawilżacza i nagrzewnicy) wynosi 6,81kW - max. pobór mocy elektrycznej jednostki wewnętrznej 5,71kW Strona 10 z 31

11 - strumień powietrza: 4050 m3/h - temp. nawiewanego powietrza: 21,9 C - wydajność i moc elektryczna nagrzewnicy i nawilżacza = 4,5 + 1,5 kw - gabaryty i ciężar jednostki zewnętrznej: szerokość x głebokość x wysokość = 1112x2340x907mm; 92kg - gabaryty i ciężar jednostki wewnętrznej: szerokość x głebokość x wysokość = 300 x 1100 x 2000; 230 kg - max. poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej z odległości 5 m - 53 db(a) - typ czynnika chłodniczego R410A - klasę filtracji powietrza: F5 + czujniki zapchania filtra - zasilanie elektryczne jednostki wewnętrznej: 400V/3fazy/50Hz - zasilanie elektryczne jednostki zewnętrznej: 230V/3fazy/50Hz Opis funkcjonalności pojedynczego klimatyzatora rzędowego i skraplacza chłodzonego powietrzem: - sprężarka Digital Scroll z płynną regulacją wydajności w zakresie % przy stałej prędkości obrotowej spiral - awaria elementu odpowiedzialnego za modulację mocy chłodniczej nie może powodować wyłączenia urządzenia, a jedynie przejścia w tryb działania ON / OFF - ograniczenie wydajności sprężarki dla temp. pow. zewnętrznego przekraczających wartości nominalne założone w karcie doborowej w celu uniknięcia wyłączenia urządzenia w trybie alarmu wysokiego ciśnienia praca klimatyzatorów CRV do temp. powietrza zewnętrznego do -35 C - elektroniczny zawór rozprężny w obiegu freonowym - regulacji wydajności chłodniczej oraz ilości powietrza nawiewanego poprzez czujniki temp. powietrza wlotowego do serwerów. Klimatyzator może obsłużyć do 10 szt. czujników montowanych na drzwiach szaf RACK - dwukierunkowa regulacja temperatury i wilgotności powietrza: grzanie / chłodzenie / nawilżanie / osuszanie powietrza - pełny dostęp serwisowy od części tylniej i przedniej szafy - kierownice powietrza rozmieszczone na całej wysokości klimatyzatora - automatyczna zmiana sterownika nadrzędnego do zarządzania pracą grupową urządzeń w w przypadku awarii sterownika pełniącego funkcję nadrzędną - karta komunikacyjna obsługująca protokoły: Modbus, SNMP, BACnet Web, IP; możliwość wykorzystania jednocześnie dwóch z powyższych protokołów Strona 11 z 31

12 Lokalizacja R584B SERWEROWNIA Dedykowa ne dla R584B SERWERO WNIA Ilość [szt.] Nazwa Urządzenia 3 Jednostka wewnętrzna klimatyzacji precyzyjnej - klimatyzator rzędowy Podstawowe parametry techniczne: Szer. X Głęb x Wys. 300 x 1100 x 2000 mm 230 kg, 70,5 db(a), Gaz 16 mm / Ciecz 16 mm Opcje dodatkowe: Nagrzewnica elektryczna: Q=4,50kW Nawilżacz Q= 1,5 [kw], 1,2 kg/h wody Dane elektryczne (Pobór mocy [kw], Pobór prądu [A] 400V/3fazy/50Hz Nominalny pobór mocy jednostki 6,81kW (ze skraplaczem), bez skraplacza 5,71kW (Jednostki zewnętrze zasilane są z jednostek wewnętrznych lub z niezależnego żródła). Pobór mocy nagrzewnicy i nawilżacza: 4,5 + 1,5 kw = 6 kw. Na zewnątrz budynku Daszek nad Maszynownią Daszek +23,70 3 Jednostka zewnętrzna klimatyzacji precyzyjnej (zasilanie klimatyzator a rzędowego) Szer. X Gleb x Wys x 2340 x 907 mm Gaz 16 mm / Ciecz 16 mm Pionowy wyrzut powietrza (do góry) m3/h 53,0 db(a) 230V/3fazy/50Hz Pobór mocy 1,10 kw, 9,60 A Urządzenia są wyposażone w karty komunikacyjne, które umożliwiają pracę w protokole SNMP, Modbus, BACnet, Web, IP. Jedna karta obsługuje wybrane protokoły (możliwość wybrania do pracy jednoczesnej dwóch protokołów). - Układu zasilania chłodnicy kanałowej za centralą wentylacyjną Dla zasilania chłodnicy zaprojektowano jeden system freonowy składający się z jednego agregatu zewnętrznego o wydajności chłodniczej nominalnej 2,5[kW] (wydajność grzewcza nominalna 3,4 [kw]), który będzie komunikował się z chłodnicą poprzez dedykowany moduł sterujący. Wyposażenie systemu: - czujniki temperatury - min 3 szt. - moduł sterujący (zasilany z agregatu). System (układ) wyposażony jest w następujące sygnały zewnętrzne: Sygnały wejściowe: - załącz/wyłącz - sterowanie temperaturąsterowanie trybem pracy. Sygnały wyjściowe: - informacja o pracy urządzenia/awarii/trybie oszczędzania/pracy wentylatora. Zapotrzebowanie na w/w moc w funkcji chłodzenia powinno być wysterowane poprzez automatykę chłodnicy kanałowej zintegrowanej z modułem komunikacyjnym wykorzystując sygnał analogowy 0-10[V]. Przy montażu systemu istnieje możliwość wyboru temperatury wiodącej dla sterowania pracą modułu. Do wyboru jest temperatura nawiewu albo powietrza zasysanego z pomieszczenia. Sterowanie systemem będzie realizowane przez sterowanie indywidualne. Agregat posadowiona na zewnątrz budynku podeście technicznym przyległym do ściany zewnętrznej Teatru (rys.twon-is-03) na konstrukcji wsporczej rozwiązanej w pt Konstrukcji. Dane techniczne agregatu: Strona 12 z 31

13 - Zasilanie 230 V/1 ph/50 Hz, - Maksymalny prąd pracy 7,4 A, - Zabezpieczenie elektryczne 10 A, - Moc chłodnicza nom. Qch=2,5 kw, pobór mocy 0,706 kw, - Moc grzewcza nom. Qg=3,5 kw, pobór mocy 0,744 kw, - Wymiary: wys. x szer. x gł. 550*800*285 mm, - Rury freonowe (R410A) 6.35 / 9.52 [mm], - Masa netto 35 [kg], - Poziomy wyrzut powietrza (do przodu). Lokalizacja Dedykowane dla Ilość [szt.] Nazwa Urządzenia Podstawowe parametry techniczne: Dane elektryczne (Pobór mocy [kw], Pobór prądu [A] Na zewnątrz budynku - Podest Poziom +21,00 1 jednostka zewnętrznaagregat skraplający dla chłodnicy freonowej kanałowej w Serwerowni Moc chłodnicza nom. Qch=2,5 kw, pobór mocy 0,706 kw, - Moc grzewcza nom. Qg=3,5 kw, pobór mocy 0,744 kw, - Wymiary: wys. x szer. x gł. 550*800*285 mm, - Rury freonowe (R410A) 6.35 / 9.52 [mm], - Masa netto 35 [kg], - Poziomy wyrzut powietrza (do przodu). Zasilanie 230 V/1 ph/50 Hz, Maksymalny prąd pracy 7,4 A, Zabezpieczenie elektryczne 10 A. R584B SERWEROWNIA 1 Moduł do komunikacji z chłodnicą Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Wykonawca odpowiada za nieprzestrzeganie przepisów BHP, p.poż. i innych obowiązujących w szpitalu w czasie wykonywania remontu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Strona 13 z 31

14 3.1.5 Transport i składowanie Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiału przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Transport elementów powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach Wykonanie robót Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych obejmuje swoim zakresem: - zaprojektowanie freonowej grzewczo-chłodzącej, klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczeń nowoprojektowanego Studia Audio-Video. - dostosowanie istniejących i projektowanych instalacji sanitarnych w obrębie pomieszczeń: R583, R584B, R584A, R585a, R585, R574 i R582 do wymogów p.poż zgodnie z opinią p.poż. z r. Projekt budowlany będący podstawą projektu wykonawczego został zaopiniowany pozytywnie przez rzeczoznawców pod względem ochrony przeciwpożarowej i przepisów sanitarnych. Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały określone w Elaboracie dotyczącym wymagań ochrony przeciwpożarowej będącym integralną częścią opracowania Projektu Budowlanego. Wszelkie wytyczne zawarte w tym opracowaniu zostały uwzględnione w projekcie architektoniczno budowlanym oraz w projektach branżowych. Dostosowanie istniejących instalacji sanitarnych do nowej aranżacji oraz wymogów p.poż. Uwaga: W przedmiarze i kosztorysie: - prace polegające na demontażach, zaślepieniach istniejących instalacji zostały ujęte w części DEMONTAŻ INSTALACJI - Wykonanie przejść instalacyjnych w tulejach ochronnych przez przegrody budowlane, uszczelnienia materiałami ogniochronnymi, przejścia przewodów przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego wykonać z zabezpieczeniem opaską, o odporności ogniowej równej lub wyższej od odporności ściany / stropu przez który przechodzi zostały ujęte w części POZOSTAŁE w pozycji: Wykonanie przejść instalacyjnych przez oddzielenia przeciwpożarowe oraz wskazano na rysunkach (wg Legendy). Roboty instalacyjne powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego Kontrola jakości robót Jakość robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne czy etapy robót ulegających zakryciu należy dokonać wpisów w dzienniku budowy. Wszelkie próby szczelności instalacji i zbiorników oraz próby funkcjonalne muszą być odnotowane w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. Nad prawidłowością wykonania robót i ich zgodnością z projektem kontrolę sprawować będzie Inspektor Nadzoru powołany przez Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje Komisja Odbioru Robót powołana przez Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru. Strona 14 z 31

15 3.1.8 Badania jakości i poprawności robót. a) stanu kompletności urządzeń freonowych wyrób fabryczny (typ urządzeń winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Urządzenia powinny posiadać dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu.) b) stan techniczny wizualny (uszkodzenia mechaniczne) c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokółu Instalacja elektryczna Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Odbiór techniczny Odbiór robót Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych i porządkowych. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciel Inwestora. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: - zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, - zgodność wykonania WTWiO, a w przypadku odstępstw uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru. - ogólny stan pomieszczeń, w których odbywały się prace montażowe Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: - dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy - dziennik budowy - protokoły wykonanych prób i badań, - świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. W ramach prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; c) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; d) Sprawdzenie konstrukcji montażowych i wsporczych; e) Sprawdzenie zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; f) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; g) Sprawdzenie czystości instalacji; h) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji Przepisy związane Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI Instal ; oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia r.; Nr 75; poz. 690). PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja Terminologia Strona 15 z 31

16 PN-76/B Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego PN-78/B Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi PN-B Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem PN-EN 1736:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, tłumiki drgań i złącza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Wyd. ITB, 2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa Wszystkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały ujęte Instalacja wentylacji mechanicznej kod CPV , Wstęp a. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie nowoprojektowanej instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń Studia Nagrań oraz demontażach i zaślepieniach istniejących instalacji w obrębie pomieszczeń Studia Nagrań. b. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych poniżej. c. Zakres robót objętych SST Obejmuje część technologiczno-mechaniczną wentylacji mechanicznej, w której uwzględniono zabezpieczenia akustyczne i zabezpieczenia p.poż w/w instalacji. Opracowanie obejmuje dobór urządzeń i rozmieszczenie systemów wentylacyjnych wraz z trasami prowadzenia kanałów wentylacyjnych. Opracowanie obejmuje demontaże i zaślepienia istniejących instalacji w obrębie pomieszczeń Studia Nagrań Ogólne wymagania Roboty instalacyjne powinny być wykonane przez przedsiębiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacje Wykonanie robót Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych obejmuje swoim zakresem: - zaprojektowanie nowych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. - dostosowanie istniejących i projektowanych instalacji sanitarnych w obrębie pomieszczeń: R583, R584B, R584A, R585a, R585, R574 i R582 do wymogów p.poż zgodnie z opinią p.poż. z r. Projekt budowlany będący podstawą projektu wykonawczego został zaopiniowany pozytywnie przez rzeczoznawców pod względem ochrony przeciwpożarowej i przepisów sanitarnych. Strona 16 z 31

17 Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały określone w Elaboracie dotyczącym wymagań ochrony przeciwpożarowej będącym integralną częścią opracowania Projektu Budowlanego. Wszelkie wytyczne zawarte w tym opracowaniu zostały uwzględnione w projekcie architektoniczno budowlanym oraz w projektach branżowych. Dostosowanie istniejących instalacji sanitarnych do nowej aranżacji oraz wymogów p.poż. Uwaga: W przedmiarze i kosztorysie: - prace polegające na demontażach, zaślepieniach istniejących instalacji zostały ujęte w części DEMONTAŻ INSTALACJI - Wykonanie przejść instalacyjnych w tulejach ochronnych przez przegrody budowlane, uszczelnienia materiałami ogniochronnymi, przejścia przewodów przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego wykonać z zabezpieczeniem opaską, o odporności ogniowej równej lub wyższej od odporności ściany / stropu przez który przechodzi zostały ujęte w części POZOSTAŁE w pozycji: Wykonanie przejść instalacyjnych przez oddzielenia przeciwpożarowe oraz wskazano na rysunkach (wg Legendy). Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlana, wytycznymi niniejszej specyfikacji, oraz opisem warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Wykonawca musi uwzględnić wykonywanie prac w warunkach utrudnionych z uwagi na przebywanie osób/pacjentów na terenie remontowanego obiektu. Należy zgłaszać na bieżąco do odbioru inspektorom roboty zanikowe. Przed wbudowaniem materiałów przedstawić atesty dopuszczające wyrób do wbudowania. - Demontaże i zaślepienia istniejących elementów wentylacji Elementy ulegające likwidacji / zaślepieniu zostały przedstawione na rysunkach TWON-IS-01 oraz TWON-IS-04. Systemy N4,W4 Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją ( rysunek TWON-IS-01: WYKAZ INSTALACJI WENTYLACJI DO DEMONTAŻU NA POZ. +18,27 ORAZ +15,50. SYSTEMY N4, W4 ORAZ W2) pomieszczenia R583, R584B, R584A, R585A, R585 wentylowane były za pomocą kanałów wentylacyjnych systemów N4 / W4. Istniejący system N4 jest systemem nawiewnym obsługującym Scenę Teatru oraz pomieszczenia Studia. System N4 wentyluje pomieszczenia Studia w sposób niekontrolowany, nawiew włącza się do pomieszczeń w okresach gdy obsługuje Scenę Teatru. Istniejący system W4 jest systemem wywiewnym obsługującym wyłącznie pomieszczenia Studia. System W4 podłączony jest do wentylatora W4 zlokalizowanego w pomieszczeniu Wentylatorni na kondygnacji +21,00 (nad przedmiotowymi pomieszczeniami). Należy zaślepić przebicia po kratkach nawiewnych systemu N4 (na kondygnacji +18,70). Należy całkowicie zdemontować kanały oraz wentylator systemu W4 (na kondygnacjach +18,70 oraz +21,00 w pom. Wentylatorni). Opracowanie w części kosztorysowej dla systemu N4 ujmuje prace polegające na: - zaślepieniu przebić po kratkach nawiewnych systemu N4 i wypełnieniu przebić materiałem budowlanym (uzupełnienie pustakiem ceramicznym, wełną mineralną oraz 2xGKF do uzyskania REI120). Opracowanie w części kosztorysowej dla systemu W4 ujmuje prace polegające na: - całkowitym demontażu kanałów systemu W4 na kondygnacjach +18,70 oraz +21,00 w pom. Wentylatorni, - demontażu wentylatora systemu W4 zlokalizowanego na kondygnacji+21,00 w pom. Wentylatorni, Kanały i wentylator systemu W4 w pom. Wentylatorni pokazane na rys. TWON-IS zaślepieniu przebić po kratkach wywiewnych systemu W4 i wypełnieniu przebić materiałem budowlanym (uzupełnienie pustakiem ceramicznym, wełną mineralną oraz 2xGKF do uzyskania REI120). W dalszej części opracowania ujęto opis nowoprojektowanej -w miejsce usuniętych systemówinstalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. System W2 Strona 17 z 31

18 Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją ( rysunek TWON-IS-01: WYKAZ INSTALACJI WENTYLACJI DO DEMONTAŻU NA POZ. +18,27 ORAZ +15,50. SYSTEMY N4, W4 ORAZ W2) przez pomieszczenia R574, R583, R582 objęte zakresem opracowania przebiegają kanały wentylacyjne systemu wentylacyjnego wywiewnego z sanitariatów zlokalizowanych na różnych kondygnacjach Teatru - system W2. Projekt wentylacji mechanicznej zakłada w przeważającej części likwidację istniejących i zaprojektowanie całkowicie nowych kanałów systemu W2. Opracowanie w części kosztorysowej DEMONTAŻ INSTALACJI ujmuje prace polegające na: - demontażu kanałów systemu W2 na kondygnacji +18,27 w zakresie pokazanym na rys. TWON-IS zaślepienie przebić po kanałach systemu W2 na kondygnacji +18,70, wypełnienie przebić materiałem budowlanym w zakresie pokazanym na rys. TWON-IS Przeprojektowanie kanałów wentylacyjnych istniejących systemów wentylacyjnych System W2 Projekt wentylacji mechanicznej zakłada w przeważającej części zaprojektowanie całkowicie nowych kanałów systemu W2 (wymiary i materiał) uwzględniając zmianę tras ich prowadzenia do nawiązania się z istniejącymi kanałami systemu W2, które nie ulegają likwidacji: - na Kondygnacji +18,27 osie D-1: połączenie z istniejącymi kanałami z pomocą redukcji asymetrycznej, - na Kondygnacji +18,27 oś 5: przejście kanałów systemu W2 do pomieszczenia R586 (DSO, CENTRALE SSF): połączenie z istniejącymi kanałami za pomocą klapy p.poż oraz redukcji asymetrycznej, -na Kondygnacji +15,50 nawiązanie się do kanałów systemu W2 zlokalizowanych w szachcie w Łazience, -na Kondygnacji +21,00 nawiązanie się do kanałów systemu W2 w Wentylatorni. Zmiana tras i wymiarów kanałów polega przede wszystkim na przesunięciu ich z korytarza wewnętrznego R585 na korytarz R574, zmiana przebić kanałów między kondygnacjami +18,70/+21,00 oraz +15,50/+18,70. Na kondygnacji +15,50 (Łazienki) w szachcie przy ustępie WC należy nawiązać się kanałami istniejącymi do projektowanych kanałów na Kondygnacji +18,27 przy drzwiach w pomieszczeniu R583 - Reżysernia Video. Prace polegające na przeróbce systemu wentylacji W2 w szachcie na kondygnacji +15,50 zostały ujęte w kosztorysie. Nawiązanie pokazano na rysunkach TWON-IS-01 (+15,50), rys TWON-IS-02, rys TWON-IS-05 Przekrój B-B. Na przejściu kanałów przez strop zaprojektowano klape p.poz (Załącznik 2. : Klapa Nr 1). Przebicie i kanał między Kondygnacjami +18,27/+15,50 w pom. R583 (przy drzwiach) należy domierzyć na etapie wykonawstwa. W projekcje konstrukcji wydano przebicie 650x250 [mm]. Propozycja kanału: wymiary 550x150[mm]. Na Kondygnacji +18,27 w osi C-1 na przejściu kanałów przez ścianę w osi C zaprojektowano klapę p.poż (Załącznik 2. : Klapa Nr 14). Na kondygnacji +18,27 oś 5 w miejscu przejście kanałów systemu W2 do pomieszczenia R586 (DSO, CENTRALE SSF) zaprojektowano połączenie kanałów nowoprojektowanych z istniejącymi kanałami systemu W2 w pom. DSO za pomocą klapy p.poż oraz redukcji asymetrycznej (Załącznik 2. : Klapa Nr 5). Przebicie kanałów systemu W2 przez strop kondygnacji / w pom. R583 należy wykonać poniżej istniejącej belki i rury kanalizacyjnej rys TWON-IS-01 (+15,50), rys TWON-IS-02, rys TWON-IS-05 Przekrój B-B. Propozycja kanału: wymiary 900x1250[mm]. Na przejściu kanałów przez strop zaprojektowano klape p.poz (Załącznik 2. : Klapa Nr 13). W projekcje konstrukcji wydano przebicie 1000x230 [mm]. Przebicie i kanał należy domierzyć na etapie wykonawstwa. Wyjście kanału w pom. Scenografi na kondygnacji +21,00 w lewym górnym rogu pomieszczenia Scenografii. Kanał W2 na kondygnacji +21,00 z pom. Scenografii poprowadzony jest pod stropem Strona 18 z 31

19 pomieszczenia do pomieszczenia Wentylatorni. W pomieszczeniu Wentylatorni zaprojektowano podłączenie kanałów do istniejącego wentylatora W2. Na przejściu kanałów przez ścianę Wentylatorni zaprojektowano klape p.poz (Załącznik 2. : Klapa Nr 24). Zabudowa kanałów systemu W2 w pom. Scenografii oraz przejście kanałów z pom. Scenografii do pomieszczenia Wentylatorni nie została ujęta w opracowaniach pt. Architektury i Konstrukcji - pomieszczenia na kondygnacji +21,00 poza zakresem opracowania (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem kolejny etap projektu ma obejmować remont i dostosowanie pomieszczeń na kond. +21,00 do wymogów p.poż zgodnie z opinią p.poż. z r.). Na kanałach systemu W2 zaprojektowano zgodnie z opinią p.poż. z r klapy p.poż z siłownkiami 24 V z wyzwalaczem termicznym oraz niezależnie z siłownikami 24 V, które wpięto do instalacji sygnalizacji zagrożenia pożarem SSP. Klapy p.poż. będą uruchamiane przez instalację sygnalizacji pożaru, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego. Instalację sygnalizacji zagrożenia pożarem SSP rozwiązano w pt. Elektryki i Teletechniki. Szczegółowe zapisy z Ekspertyzy zawarto w dalszych punktach opracowania (Pkt. Wytyczne projektowe/ekspertyza p.poż.). Wykaz zaprojektowanych klap p.poż zgodnie z Załącznikiem 2. Zestawienie klap p.poż. - System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NWCU1 Ogólny opis systemu NWCU1 Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NWCU 1 zapewniający dostarczenie uzdatnianego świeżego powietrza do pomieszczeń do Studia Nagrań oparty na nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła z wymiennikiem przeciwprądowym, w wykonaniu wewnętrznym, pionowym. Centralę zlokalizowano w pomieszczeniu Serwerowni. Parametry centrali wentylacyjnej Centrala wentylacyjna została zaprojektowana w opcji z nagrzewnicą elektryczną - do wbudowania w centrali), na parametry nominalne Vnaw/Vwyw= 375/375 [m3/h], dp=300 [Pa]. Parametry nagrzewnicy elektrycznej : Qel=4,5 [kw], 6,5 [A], masa 2,8[kg]. Centrala posiada w pełni izolowaną obudowę z podwójnej blachy stalowej. Centrala wyposażona jest w kompletną automatykę z protokołem Modbus z wbudowanym panelem sterowania CD z wyświetlaczem LCD, przewody zasilające i sterujące, energooszczędne silniki EC, wysokosprawny wymiennik przeciwprądowy (sprawność odzysku ciepła do 90%). Dane ogólne : - Napięcie 400 [V] - Moc pobierana nominalna, silnik wentylatora 2x168 W - Wbudowana nagrzewnica elektryczna 4,5 kw - Zalecany bezpiecznik 10 A - Klasa zamknięcia obudowy 24 IP - Masa 162 kg - Filtr, powietrze nawiewane G4 - Filtr, powietrze wywiewane G4 -króćce odprowadzenia skroplin ½ - Wymiary centrali (całkowite): Szerokość x głębokość x wysokość: 860 x 1170 x 1214[mm], Strona rewizyjna: 1170 x 1214[mm], Króćce podłączeniowe Nawiew/Wywiew/Czerpny/Wyrzutowy d=250 [mm]. Inspekcja centrali wentylacyjnej i przestrzeń serwisowa: Dla zapewnienia poprawnej obsługi, min do wyjmowania filtrów (p. Rys. 4) centrala musi być zainstalowana tak, aby przed frontem obudowy zachować minimalna przestrzeń jak na poniższym rysunku (wymiar B minimum 1380 [mm]): Strona 19 z 31

20 Dostęp do wewnętrznych elementów centrali realizowany jest przez odkręcenie drzwi inspekcyjnych. Automatyka centrali wentylacyjnej: Układ automatyki przełącza automatycznie między normalnym trybem odzysku ciepła w okresie zimowym, a trybem bez odzysku ciepła w okresie letnim. Układ automatyki pozwala również na odzysk chłodu w pomieszczeniach klimatyzowanych. Zmiana wydajności przepływu powietrza, temperatury nawiewu i innych funkcji jest możliwa z panelu CD. Na panelu CD wyświetlane są wybrane symbole, tekst, ustawienia np. praca dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej, tryb pracy letniej, wymiana filtrów itd. Uruchomienie przepływu powietrza nawiewanego i wywiewanego jest możliwe na każdym kroku z panela sterującego CD. Nastawy czasowe (np. tryb noc/dzień) są zintegrowane w układzie automatyki. Sygnał alarmu wskaże na panelu CD ewentualne usterki. Panel CD ma również poziom obsługi przez autoryzowanych instalatorów lub serwis. Połączenie panela CD z centralą jest możliwe poprzez przewód sygnałowy ze szybkozłączkami (RJ) lub alternatywnie poprzez 4 żyłowy przewód elektryczny do odpowiednich zacisków w centrali. Centrale wyposażona jest w układ automatycznego odmrażania, które może być wybrane z 5 trybów w zależności od warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Uwaga: Centrala wentylacyjna wyposażona jest w sterownik z wbudowanym portem komunikacji Modbus RTU. Centralę wentylacyjną należy wyposażyć w konwerter Modbus RTU/ Modbus TCP możliwiający komunikację TCP/IP z centralą. Po zastosowaniu konwertera Modbus RTU/ Modbus TCP możliwa komunikacja TCP/IP z centralą. Zgodnie z założeniami scenariusza pożarowego w instalacji automatyki centrali zostaną wykorzystane styki bezpotencjałowe do celów współpracy z systemem SSP. Po wykryciu zagrożenia pożarowego na sygnał podany z centrali SSP praca centrali zostanie zatrzymana. Okablowanie zostało zawarte w pt Elektryki. Parametry doboru - Zima Parametry centrali w punkcie pracy V= 375/375 [m3/h] (nawiew/wywiew), dp=300 [Pa], temperatura powietrza nawiewanego 20[ C]: - Moc 115 W / 101 W - Prędkość 2268/2171 [obr./min.] Strona 20 z 31

21 - SFP 2.07 [kw/m³/s] Hałas od centrali w punkcie pracy - Zima Poziom mocy akust. Nawiew db(a) Powietrze zewnętrzne db(a) Wyrzut db(a) Wywiew db(a) Otoczenie db(a) Odzysk ciepła - Zima k 2k 4k 8k Całk Nawiew Temp. pow. na wlocie [ C] Temp. powietrza wylotowa 20-7 [ C] Wilg. wzgl. na wlocie [%] Wilgotność wzgl. na wylocie [%] Spadek ciśnienia powietrza [Pa] Ilosć kondensatu [l/min] 0,02 Moc odzysku ciepła [kw] 4,98 Sprawność temperaturowa [%] Sprawność temperaturowa odzysku ciepła zgodnie z PN-EN 308* [%] Typ wymiennika ciepła Obrotowy Wywiew * kalkulacja dla temp. powietrza zewnętrznego +5 C, powietrze wywiewane +25 C, wilg. wzgl. 27% Centrala wentylacyjna została zaprojektowana w opcji z nagrzewnicą elektryczną ( w przypadku obniżenia sprawności odzysku ciepła na wymienniku), która zagwarantuje w okresie zimowym dla parametrów obliczeniowych uzyskanie temperatury minimum 20 [ C]: Parametry doboru Nagrzewnicy Elektrycznej : Temp. powietrza wylotowa 20 C Wilgotność wzgl. na wylocie 32 % Moc nominalna 4,5 kw Moc wyjściowa 24.7 % Parametry doboru - Lato Parametry centrali w punkcie pracy V= 375/375 [m3/h] (nawiew/wywiew), dp=300 [Pa], temperatura powietrza nawiewanego z centrali 25 [ C] (temperatura powietrza nawiewanego z centrali obniżana jest 24 C na chłodnicy kanałowej zaprojektowanej za centralą na kanale nawiewnym): - Moc 109 W / 101 W Strona 21 z 31

22 - Prędkość 2220/2170 [obr./min.] - SFP 2.01 [kw/m³/s] Hałas od centrali w punkcie pracy - Lato Poziom mocy akust. Nawiew db(a) Powietrze zewnętrzne db(a) Wyrzut db(a) Wywiew db(a) Otoczenie db(a) Odzysk ciepła - Lato k 2k 4k 8k Całk Nawiew Temp. pow. na wlocie [ C] Temp. powietrza wylotowa [ C] Wilg. wzgl. na wlocie [%] Wilgotność wzgl. na wylocie [%] Spadek ciśnienia powietrza [Pa] Ilosć kondensatu [l/min] 0 Moc odzysku ciepła [kw] 0,651 Sprawność temperaturowa [%] Typ wymiennika ciepła Obrotowy Wywiew * kalkulacja dla temp. powietrza zewnętrznego +5 C, powietrze wywiewane +25 C, wilg. wzgl. 27% Dane techniczne chłodnicy kanałowej: - wymiary A x B x L 438 x 238 x 395 [mm] - czynnik freon (R410A): - parametry: Z chłodnicy kanałowej należy odprowadzić kondensat ( króćce odprowadzenia skroplin ½ ). Sposób prowadzenia instalacji systemu NWCU1 Strona 22 z 31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : KLIMATYZACJA SERWEROWNI URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY Zamawiający : URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ. ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) CZĘŚCIOWA WYMIANA URZĄDZEŃ i OSPRZĘTU w KOTŁOWNI GAZOWEJ ROBOTY REMONTOWE w BUDYNKU PAŃSKA 99 w WARSZAWIE Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA

STADIUM PROJEKTU. SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA s t r. 2 STADIUM PROJEKTU SPECYFIKACJE TECHNICZNE Branża: Instalacje Sanitarne WENTYLACJA MECHANICZNA Inwestycja: Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacje wod.-kan. KOD CPV 45332200-5, 45332200-6, 45332200-7, 45343000-3 NAZWA PROJEKT PRZEBUDOWY W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA II

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA Strona 2 z 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZPITALA W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA Inwestycja : PRZEBUDOWA WENTYLACJI W SALACH 113 I 114 BUDYNKU WYDZIAŁU FIZYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOSZYKOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW. Lp. Tytuł rysunku 1 Instalacja klimatyzacji rzut przyziemia. 2 Instalacja klimatyzacji rzut poddasza

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW. Lp. Tytuł rysunku 1 Instalacja klimatyzacji rzut przyziemia. 2 Instalacja klimatyzacji rzut poddasza SPIS ZAWARTOŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEPISY I NORMY...4 3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...5 4. OBLICZENIA I OPIS ROZWIĄZAŃ...5 4.1. Zapotrzebowanie chłodu dla pomieszcza...5 4.2. ochładzanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU INWESTOR PGE OBRÓT S.A. TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU ADRES INWESTYCJI Tarnobrzeg ul. Szpitalna 3 BRANŻA WENTYLACJA PROJEKTOWAŁ inż.

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Karta doboru RP-3000-SPE-ALU

Karta doboru RP-3000-SPE-ALU Karta doboru Data 13.04.2016 Centrala wentylacyjna RP-3000-SPE-ALU Wykonanie: wewnętrzne/prawe Obudowa szkieletowa z profili aluminiowych oraz przegród zewnętrznych. Przegrody nieotwierane o grubości 50

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 OBIEKT ADRES PROJEKT FAZA DOM STUDENCKI NR III KRAKÓW AL. 29-LISTOPADA 48C WENTYLACJA MECHANICZNA WĘZŁÓW SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH BRANŻA/ TOM: SANITARNA/

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST 00.02.01. W PRZEBUDOWYWANYM WIWARIUM USYTUOWANYM NA PARTERZE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO - NAUKOWEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1.1 1.2. Zakres stosowania. 1.3. Zakres robót. 1.4. Określenia podstawowe. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 2.2. Urządzenia 2.2.1.

Wstęp. 1.1 1.2. Zakres stosowania. 1.3. Zakres robót. 1.4. Określenia podstawowe. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 2.2. Urządzenia 2.2.1. 1. Wstęp. 1.1 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

Karta doboru RK-4000-UPE-2.5

Karta doboru RK-4000-UPE-2.5 Karta doboru Data 13.04.2016 Centrala wentylacyjna RK-4000-UPE-2.5 Wykonanie: wewnętrzne/prawe Obudowa szkieletowa z profili aluminiowych oraz przegród zewnętrznych. Przegrody nieotwierane o grubości 50

Bardziej szczegółowo

Karta doboru RK UPE-3.0

Karta doboru RK UPE-3.0 Karta doboru Data 13.04.2016 Centrala wentylacyjna RK-12000-UPE-3.0 Wykonanie: wewnętrzne/prawe Obudowa szkieletowa z profili aluminiowych oraz przegród zewnętrznych. Przegrody nieotwierane o grubości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE All on board MONOBLOKOWE CENTRALE KLIMATYZACYJNE XD ROOF ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA, KTÓRYCH OCZEKUJESZ Uniwersalne rozwiązanie: Monoblokowe centrale klimatyzacyjne serii XD ROOF to odpowiedź na zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT obiekt MODERNIZACJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ I HALI BASENU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WG CPV : 45000000 45331100-,45232410-9, 45330000-9, 45343000-3, 45331000-6, 45331210-1 NIP 813-03-36-010 35-209 Rzeszów ul. M iko³ajczyka 5A architekt@ pro.onet.pl tel/ fax. 8630 733 tel. 8630 928 tel. 8630 877 OBIEKT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP ADRES : 35-307 RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO TJ. SZATNI Z INST. WEW. WOD-KAN, CO-MPEC, PRĄDU, WENT. MECH. Z PRZEBUDOWĄ ZEW. ODCINKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ, CHODNIKAMI, BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013 Dokumentacja Projektowa dla prac aranżacyjnych pomieszczeń konferencyjnych na parterze oraz powierzchni biurowych w budynku biurowym Odeon w Warszawie przy ul. Płockiej 13 w Warszawie na potrzeby Narodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU PRALNI W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35 05-140 Serock INWESTOR: Centrum Kultury i Czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH Nazwa zamówienia Zadanie I Instalacja wentylacji mechanicznej dla sali wykładowej nr 127 Wydziału InŜynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22 INSTALACJE SANITARNE 45 346 Opole 22 7. Opis techniczny Projekt instalacyjny w zakresie wentylacji... str. 24 7.1. Przedmiot opracowania.... str. 24 7.2. Podstawa opracowania... str. 24 7.3. Zakres opracowania..

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU

SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 2 W BYTOMIU PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT PRZEBUDOWY, NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU BLOKU VA NA TERENIE SZPITALA W BYTOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DOJAZDU DLA KARETEK SANITARNA: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA BUDYNEK BLOKU VA NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ 123 W TYCHACH. INNY WYMIAR Pracownia Architektoniczna Jarosław Stelmaszyk Ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice NIP 634 247 00 60 Tel. 604 320 166 Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU WĘZŁÓW SANITARNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo