PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/ GDAŃSK TEL , FAX PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY LUB AZYL Adres obiektu: ul. Taborowa 33 Warszawa Zamawiający: Urząd do Spraw Cudzoziemców ul. Koszykowa Warszawa KOD I NAZWA ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe Roboty remontowe i renowacyjne Roboty w zakresie naprawy betonu Roboty w zakresie okładziny tynkowej AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Janusz Filipek mgr inż. Wojciech Tyszkiewicz mgr inż. Michał Suchcicki SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA - wg. Spisu treści CZĘŚĆ INFORMACYJNA załączniki wg wykazu Grudzień 2012

2 SPIS TREŚCI: ` CZĘŚĆ OPISOWA OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ROBÓT AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uwarunkowania lokalizacyje Uwarunkowania geotechniczne OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE Budynek stan istniejący Opis problemów OGÓLNY OPIS ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH Działania wstępnej fazy remontu Technologia wykonania remontu Uwagi dodatkowe SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE WG POLSKIEJ NORMY PN-ISO 9836: OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA OGÓLNE Ogólny zakres prac budowlanych Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Nadzór inwestorski WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY I PRAC ROZBIÓRKOWYCH WYKOŃCZENIE WNĘTRZ Posadzki i podłogi wewnętrzne CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Ogólne wymagania dotyczące robót Przekazanie terenu budowy Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno - Użytkowym Zabezpieczenie terenu budowy Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Materiały szkodliwe dla otoczenia Ochrona własności publicznej i prywatnej Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Stosowanie się do prawa i innych przepisów Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych Materiały Przechowywanie i składowanie materiałów Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola Certyfikaty i deklaracje Dokumenty budowy Przechowywanie dokumentów budowy Obmiar robót Odbiór robót Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór częściowy Odbiór ostateczny robót Odbiór pogwarancyjny Podstawa płatności CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3 3.1 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU POZIOM PIWNICZNY DODATKOWE WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM HARMONOGRAM PRAC ZAŁĄCZNIKI: 1. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego 2. Rzut kondygnacji podziemnej wyciąg z dokumentacji powykonawczej. 3. Szacunkowy przedmiar prac remontowych 2

4 CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: remont punktu przyjmowania wniosków od cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (projektów wykonawczych) w branży konstrukcyjno - budowlanej, oraz wykonanie robót w oparciu o wykonane projekty. Ogólny zakres zadania obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej pomieszczeń piwnicznych i izolacji ścian fundamentowych budynku, - opracowanie przedmiarów robót, oraz kosztorysów inwestorskich, - opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, przedmiarami robót i STWiOR, Ogólny zakres prac budowlanych obejmuje: 1) Rozebranie płyty posadzkowej na poziomie piwnic na szerokości ok. 100cm wzdłuż ścian nośnych i słupów nośnych. 2) Rozebranie podłoża (usunięcie gruntu), odkrycie wierzchu ław. 3) Wykonanie izolacji poziomej, pionowej i strukturalnej (wgłębnej), głównie metadoami iniekcyjnymi. 4) Skucie zdegradowanych tynków. 5) Prawidłowe ułożenie gruntu z odkładu i naprawa płyty posadzkowej 6) Roboty wykończeniowe malowanie, miejscowo układanie płytek gresowych Opracowania projektowe należy realizować zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz z dnia 16 września 2004r.) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Realizacja robót remontowych powinna być wykonana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz z dnia 16 września 2004r.) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w instrukcji dla Wykonawców oraz przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Podstawa opracowania programu. Umowa z Zamawiającym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz z poźn. zm.), 3

5 inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym Eksportyza dotycząca oceny stanu technicznego w kwestii zawilgocenia poziomu -1 budynku Urzędu ds. Cudzoziemców przy ul. Tsaborowej 33 w Warszawie, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa sierpień 2009r. Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia potrzeb użytkownika, zarówno pod względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów eksploatacji. Podczas sporządzania dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół projektowy rozwiązania, które dopiero po jego akceptacji zostaną przyjęte do realizacji. Decyzje co do etapowania inwestycji powinny zostać podjęte na etapie opracowywania dokumentacji w odniesieniu do aktualnych uwarunkowań, wynikających np. z pory roku, w której wypadnie początek realizacji inwestycji oraz z organizacji użytkownika obiektu. 1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość robót Dla założonego zakresu prac remontowych, na etapie programu funkcjonalno-użytkowego oszacowano przedmiar tych zał.3 - na etapie opracowywania projektu należy zweryfikować oszacowane wartości. 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Uwarunkowania lokalizacyje Działki nr 7/2, 7/4 i 7/6 w obrębie 10817, na których znajduje się budynek Urzedu ds. Cudzoziemców położone są w Warszawie przy ul. Taborowej. Północną granice działki stanowi jezdnia ul. Taborowej, która jest odwadniana przy pomocy wpustów ulicznych podłączonych do systemu kanalizacji MPWiK Uwarunkowania geotechniczne Badania geotechniczne wykonanał Geotest w listopadzie 2004r. (faza przedprojektowa), oraz w maju 2007r. (po zakończeniu budowy). Z badań z 2004r wynika, że budynek posadowiony jest na piaskach, piaskach gliniastych i glinach piaszczystych. Miąższość tych utworów pod fundamentami jest większa niż 6m, ponieważ w czasie wierceń do głębokości 8m nie osiągnięto ich spągu. Wiercenia wykazały liczne przewarstwienia gruntów spoistych utworami piaszczystymi. W trakcie wierceń stwierdzono obecność wody gruntowej na dwóch poziomach wodonośnych. Pierwszy poziom, ze swobodnym zwierciadłem nawiercono na głębokości 2,5 2,7 m ppt., co odpowiada rzędnym 21,80-22,00 m np. 0 Wisły. Drugi poziom wodonośny, o zwierciadle napiętym stwierdzono na głębokości 3,45 4,05m ppt., tj na rzednej 20,65-20,95m np. 0 Wisły. 4

6 W trakcie przeprowadzania robót fundamentowych stwierdzono występowanie wyższego poziomu wody gruntowej w stosunku do dokumentacji z 2004r. Od tego czasu badania przeprowadzono kilkukrotnie, i zawsze wskazywały one na znaczne wahania poziomu wód gruntowych. Ze względu na te wahania zdecydowano w 2006r. o wprowadzeniu drenażu opaskowego wokół budynku. 1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Budynek stan istniejący Budynek Urzędu położony jest w odległości 6m od granicy działki przy ul. Taborowej. Zbudowany w 2006r. Posiada 5 kondygnacji z jedną kondygnacją podziemną. Kondygnacje nadziemne mieszczą funkcję biurową. W podziemiach znajduje się garaż z 23 miejscami parkingowymi, archiwum, pomieszczenia techniczne, klatka schodowa i dwa szyby windowe. Wjazd do podziemnych garaży znajduje się po stronie zachodniej budynku. Podziemia budynku zbudowane są na fundamentach stropowych pod żelbetowymi słupami oraz ławowych w osiach ścian nośnych. Zewnętrzne ściany piwniczne o grubości 38cm zbudowane są z bloczków betonowych. Ściany wewnętrzne przy garażu zbudowane są z bloczków gazobetonowych i wykończone gładzią gipsową. Posadzka cześci podziemnej budynku znajduje się wg dokumentacji projektowej i powykonawczej na rzędnej 22,60m np. 0 Wisły, tj. ok. 2m pod poziomem terenu. Grubość warstw konstrukcyjnych posadzek wynosi ok. 30cm. Tworzą ją od góry żelbetowa płyta o grubości cm, zatarta i utwardzona preparatem durobet, warstwy termoizolacyjne i hydroizolacyjne o łącznej grubości 5cm, płyta betonowa grubości 18cm wylana na podsypce z zagęszczonego piasku lub Chudego betonu. Posadzka posiada regularne spadki. Klatka schodowa zbudowana jest w układzie dwubiegunowym. Żelbetowe płyty biegów oparte są na podestach w poziomie stropów oraz podestach międzypiętrowych. Za wschodnią ściana klatki schodowej znajduje się węzeł ciepłowniczy z dwiema studzienkami odwadniającymi posadzkę pomieszczenia Opis problemów Podstawowe problemy występujące w budynku omówiono w opracowaniu eksperckim z sierpnia 2009r. Ekspertyza dotycząca oceny stanu technicznego w kwestii zawilgocenia poziomu -1 budynku urzędu ds. cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie - opracowanie Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa, ul. Filtrowa 1. W opracowaniu tym, na podstawie analizy dokumentacji technicznej, dodatkowych inwentaryzacji, oględzin obiektu, badań laboratoryjnych pobranych próbek, pomiarów, przedstawiono przypuszczalny szeroko pojęty mechanizm powstania zawilgocenia piwnic. Jednym z większych zagrożeń eksploatacyjnych ze strony wody gruntowej było zalewanie dna szybów windowych. Najbardziej 5

7 widocznym skutkiem jest charakterystyczna destrukcja tynków w dolnych partiach ścian zewnętrznych i wewnętrznych. W ekspertyzie podano szereg zaleceń, dzieląc je na etapy realizacyjne uzależnione od stopnia poprawy sytuacji, jakie wywołają tak opisane kroki naprawcze niosące za sobą coraz wyższe koszty. Określono działania bezwzględnie konieczne do wykonania naprawa i udrożnienie systemu drenażowego, likwidacja nadmiernego (recyrkulacyjnego) nawodnienia terenu działki, obniżenie poziomu wody gruntowej w bezpośrednim otoczeniu szybów windowych. Licząc na pozytywne efekt tych działań zalecono poprawę estetyki garażu poprzez wyminę tynków na ścianach w pasmach przyposadzkowych. Za podstawowe przyczyny takiego stanu rzeczy zostały uznane: - znaczny wzrost poziomu okresowych wahań wód gruntowych w czasie od analizy projektowej do zakończenia budowy (sama przyczyna tych wahań jest warta wyjaśnienia), - błędy przy wykonywaniu drenażu, - prawdopodobne błędy przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej budynku. Przeprowadzono podstawowe założone prace remontowe. Dobry skutek przyniosło obniżenie wody w rejonie szybów windowych, gdyż zalewanie szybów windowych ustało. Jednak mimo udrożnienia drenażu opaskowego pozostałe zjawiska nie zostały wyeliminowane. Zgodnie z zaleceniem ekspertyzy należy przeprowadzić dalej idące działania zabezpieczające budynek przed zawilgoceniem. 1.4 Ogólny opis zakresu prac remontowych Działania wstępnej fazy remontu Wnioski podane w ekspertyzie w obecnej analizie zjawisk wilgociowych w garażu budynku wydają się słuszne, obawy i zastrzeżenia tam sformułowane uzasadnione. Napływ i poziom wody w rejonie fundamentów jest tak duży, że drenaż nie jest w stanie ochronić budynku przed obecnością wody. Budynek jest źle zaizolowany przeciwwodnie. Izolacja, szczególnie przy znacznie podwyższonym poziomie wody w gruncie, nie chroni elementów budynku przed wnikaniem wody w strukturę fundamentów i ścian garażowych. Planowana faza remontu sprowadza się do naprawy izolacji bezpośrednio chroniącej ściany fundamentowe i garażowe przed działanie wody gruntowej, co najmniej okresowo naporowej. Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy wykonać odkrywki pozwalające sprawdzić zakres spodziewanej naprawy oraz dobrać odpowiednią metodę wykonawczą i materiały. Celem obecnej fazy remontu jest ostateczne odcięcie budynku od wpływu wody gruntowej. Dostęp wody do ścian może odbywać się przez powierzchnie boczne ścian, od strony zewnętrznej i 6

8 wewnętrznej, lub przez spód ścian fundamentowych. Należy sprawdzić stan izolacji w tych miejscach., (przy czym sprawdzenie izolacji od strony zewnętrznej budynku należy przeprowadzić tylko w przypadku, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe - temperatura powyżej zera stopni Celcjusza). Pominiecie naprawy lub uzupełnienia izolacji w którymkolwiek z tych miejsc może uczynić proces remontu co najmniej miejscowo nieskutecznym. Istotną okolicznością, którą należy zbadać jest aktualny poziom wody gruntowej w rejonie i w obrębie budynku. Należy wykonać odkrywki wewnętrzne. W ramach odkrywek wewnętrznych 2-3 szt. powinny być wykonane na obwodzie budynku, przy ścianach zewnętrznych. Co najmniej jedna z nich powinna odkryć podstawę słupa nośnego. Kolejną odkrywkę należy wykonać przy ścianie wewnętrznej, na odcinku lub przy narożniku najbardziej oddalonym od szybów windowych i studni drenażowej w przepompowni. Odkrywkę fundamentową należy wykonać również przy wewnętrznym słupie żelbetowym, którymś z rzędu słupów po lewej stronie przejazdu środkowego patrząc od strony wjazdu. Celem odkrywek wewnętrznych fundamentowych jest określenie istnienia, jakości izolacji pionowych i zabezpieczenia tych izolacji na ścianach, istnienia i jakości izolacji poziomych na powierzchniach ław i stóp fundamentowych, pobrania próbek wodoszczelności betonu konstrukcyjnego w słupach żelbetowych nośnych, poziomu wody w bezpośrednim sąsiedztwie fundamentów i ścian fundamentowych. Wyniki wyżej wymienionych obserwacji i badań pomogą podjąć decyzje o: ewentualnym rozszerzeniu zakresu odkrywek i badań w celu wyjaśnienia wątpliwości, wykonaniu, uzupełnieniu lub naprawie izolacji pionowych, ewentualnym wykonaniu lub naprawie izolacji poziomej w ścianach fundamentowych, potrzebie lub zaniechaniu wykonania iniekcji odcinającej w słupach konstrukcyjnych, ewentualnej potrzebie odwodnienia i wyborze metody odwodnienia bezpośredniego otoczenia fundamentów w celu wykonania izolacji pionowych, możliwości osuszenia ścian fundamentowych i odpowiedniego doboru środków uszczelniających dobranych do materiału ściany i do stosowania na powierzchnie suche lub wilgotne, zakresie przygotowania powierzchni izolowanych do aplikacji powłok uszczelniających, sposobie naprawy izolacji w posadzkach. Wykopy pozwalające na oceny w powyższych zagadnieniach powinny być wykonywane o przekroju poziomym ok. 80 x 80 cm i odpowiedniej głębokości. Przy głębokości powyżej 1 m ściany wykopów należy zabezpieczać szalunkiem. Należy prowadzić je ostrożnie, by nie uszkodzić ewentualnej izolacji Technologia wykonania remontu Bazą ustalenia zakresu remontu są badania i wskazania opisane w przytoczonej ekspertyzie oraz analiza obserwowanych odpowiedzi budynku po zastosowanych do tej pory zabiegach. 7

9 Ustanie zalewania szybu windowego wskazuje na istnienie, przynajmniej okresowego znacznego wzrostu poziomu wody, aż pod poziom posadzki, który został opanowany przez lokalne obniżenie tego poziomu zmodyfikowaną wewnętrzną studnią drenażową w przepompowni. Odpompowywanie wody ze studni drenażowej jest ciągłe, co świadczy o utrzymywaniu się wody wewnątrz obrysu budynku na relatywnie wysokim poziomie. Pozwala to założyć, że w innych rejonach budynku, odległych do szybów windowych, poziom taki lub wyższy może być osiągany. Widoczne zawilgocenie ścian i tynków przy posadzkach w garażu i innych pomieszczeniach piwnicznych świadczy o ciągłym dostępie wody do ścian fundamentowych przez brak izolacji lub poważne jej uszkodzenia. Zdecydowanie większy zakres podmakania ścian zewnętrznych świadczy o braku lub uszkodzeniu izolacji pionowych zewnętrznych lub o większym wpływie otoczenia wodnego budynku na ściany zewnętrzne niż wewnętrzne, co pozwala przypisać korzystne, ale nie wystarczające działanie drenażowi opaskowemu, który nie stanowi zapory, ale odbierając wodę obniża stopień jej penetracji pod budynek (należy to potwierdzić przez obserwację i zbadanie efektywności działania drenażu). Wyższy zasięg stref zawilgocenia w rejonie słupów konstrukcyjnych skłania do wniosku, że beton konstrukcyjny w słupach nie jest szczelny i jego kapilary efektywnie podciągają wilgoć w górę. Innym powodem może być zła jakość betonu w słupach (złe zawibrowanie, zbyt duży stosunek w/c (wskaźnik wodno-cementowy), który przy braku izolacji zewnętrznej powoduje mniejszą szczelność betonu). Do ustalenia technologii przyjęto następujące założenia: Poziom wody w gruncie w obrysie fundamentów sięga powyżej stóp i podstawy ław fundamentowych. Brak jest lub wymagane jest uzupełnienie izolacji pionowej na całej powierzchni ścian fundamentowych od strony wewnętrznej od poziomu ław do powierzchni izolacji w posadzkach. Powierzchnia podposadzkowa słupów nie posiada izolacji (lub izolacja jest zdegradowana), a beton nie posiada odpowiedniej szczelności. Izolacje przeciwwodne od strony zewnętrznej są w stanie wystarczającym. Zastosowana w pierwotnym projekcje powłoka emulsyjna Dysperbit jest stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa, a typowa przeciwwodna powłoka ze środka Aquafin 2K wykonana została do poziomu 50 cm nad fundamentami, co przy wzroście poziomu wody w okresie budowy o ok. 80 cm mogło się okazać za mało. Izolacje w posadzkach są skuteczne i nie wymagają poprawy. Zabezpieczenie przejść instalacyjnych w płytach posadzkowych i na obwodach studzienek są skuteczne pod względem szczelności wilgociowej. Przejścia instalacyjne w ścianach wymagają uszczelnienia. Wszelkie uszczelnienia należy wykonywać przy pomocy jednorodnych kompletnych systemów naprawczych, należy uwzględnić wzajemne oddziaływanie na siebie elementów tych systemów, należy zapewnić nadzór producencki nad wykonywaniem napraw tymi systemami. 8

10 Założenie lub uzupełnienie izolacji pod poziomem posadzki należy wykonać na wszystkich wewnętrznych powierzchniach ścian fundamentowych. Dotyczy to ścian oraz obwodów słupów. Przy uwzględnieniu powyższych założeń technologia wykonywania II opisanego w ekspertyzie etapu działań naprawczych, po wykonaniu zakresu działań wstępnych, ujęta jest w poniższych punktach. Przyjęto wykonanie dostępu wzdłuż wszystkich wewnętrznych powierzchni pionowych ścian fundamentowych i na obwodach lub dostępnych od wewnątrz płaszczyznach słupów pod poziomem posadzki. a) Ze ścian usunąć zdegradowany tynk. b) Rozebranie płyty posadzkowej grubości cm na szerokości 100 cm. Przy słupach zdemontować wcześniej barierki zabezpieczające. c) Rozebranie izolacji górnej (stanowiącej zapewne również warstwę poślizgową płyty posadzkowej) na szerokości 85 cm. d) Rozebranie termoizolacji na szerokości 85 cm. e) Rozebranie izolacji przeciwwodnej dolnej na szerokości 70 cm. f) Rozebranie płyty podkładu grubości 18 cm na szerokości 70 cm. g) Rozebranie podłoża pod płytą podkładową na szerokości 60 cm. Na tym etapie powinny być odkryte wierzchy ław. Należy ocenić jakość izolacji poziomej na ławach, sprawdzić obecność takiej izolacji pod murowanymi ścianami na ławach, oraz obecność i jakość izolacji pionowej na ścianach fundamentowych nad ławami, do poziomu posadzki. h) Przy słupach należy pogłębić wykopy przynajmniej do wierzchu stóp fundamentowych. Przeprowadzić oględziny izolacji poziomej na stopach, pionowych na podposadzkowych odcinkach słupów. Odnotować poziom wody, jeżeli zostanie zaobserwowane jej zwierciadło. i) Jeśli poziom wody gruntowej będzie się sytuował ponad wierzchem stóp lub ław należy w wykopach ławowych, w pobliżu stóp, zagłębić studzienki żelbetowe lub stalowe służące do zbierania i odpompowywania wody z poszczególnych odcinków robót pompami szlamowymi. Poziom widy musi być obniżony przynajmniej do poziomu wierzchów stóp fundamentowych. j) W zależności od stopnia zawilgocenia ścian podposadzkowych nad ławami należy w przypadku konieczności podjąć próbę ewentualnego podsuszenia tych ścian. k) W przypadku braku izolacji poziomej pod ścianami fundamentowymi należy podjąć decyzję o iniekcji odcinającej nad ławami na całej szerokości ścian. Ponadto jako poszerzenie tej metody będzie zastosowanie w podposadzkowej części ścian iniekcji strukturalnej (w objętości ścian). l) W przypadki istnienia skutecznej izolacji poziomej nad ławami należy założyć konieczność użycia izolacji do układania na wilgotną (nie mokrą) ścianę. Służą do tego preparaty do wgłębnej penetracji ściany i krystalizacji zamykającej kapilary (np. Penetron, Hydrostop) warunkiem stosowania jest jednak brak wody naporowej od strony zewnętrznej. Wszelkie powłokowe izolacje do układania na wilgotne podłoże nie są w takim wypadku dobrym rozwiązaniem, gdyż nie pozwalają na odparowanie wilgoci ze ściany i ostateczne wysuszenie muru. 9

11 m) Idąc dalej ścieżką wykonywania izolacji powłokowych wewnętrznych na ścianach fundamentowych należy wykonać naprawę, spoinowanie i wyrównanie tych ścian. Izolację poziomą na odsadzkach ław należy przystosować do połączenia z izolacją powłokową ścian, oczyścić, zagruntować, wykonać fasety w narożnikach wklęsłych poziomych i pionowych, wyoblić i wygładzić narożniki wypukłe. n) Na ścianach (suchych) należy wykonać gruntowanie, a następnie nałożenie warstwy (warstw) izolacji. Do prac renowacyjnych wygodniejsze w użyciu są masy KMB (np. Superflex 10 Deitermann), które tworzą skuteczne izolacje przeciwwodne. Można stosować inne materiały powłokowe i rolowe o porównywalnej skuteczności, wszystkie jednak z gwarancjami producenta i zgodnie z ich przeznaczeniem i w systemowym wykonaniu. o) Izolację na ścianie należy połączyć z warstwa poziomej izolacji na odsadzkach ław. Należy ją wyprowadzić również na tyle wysoko, by móc wykonać skuteczne połączenie z naprawianą później izolacją podposadzkową. p) Izolację należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przy zasypywaniu folią kubełkową (np. Tefond) do poziomu izolacji poziomej w posadzce. q) Izolację należy zasypać gruntem złożonym wcześniej na odkładzie. Zasypka nie może zawierać okruchów gruzu i innych ostrych zanieczyszczeń. Należy ją zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia I S = 0,96. r) Uzupełnić podkład betonowy grubości 18 cm z betonu B20. Przygotować połączenie z betonem istniejącego podkładu: wkleić w połowie grubości warstwy pręty żebrowane 8 długości 25 cm w odstępach co 25 cm na głębokość cm, oczyścić powierzchnię z gruntu i okruchów luźnego betonu, przed wylaniem betonu zmoczyć wodą. s) Uzupełnić izolację przeciwwodną pod warstwą termiczną. Połączyć szczelnie z istniejącą izolacją ułożoną na podkładzie betonowym oraz po wyprowadzeniu na ścianę połączyć z izolacją ściany fundamentowej. Połączenie nie powinno wystawać ponad poziom posadzki wykończonej. Należy użyć materiału izolacyjnego w typie izolacji istniejącej lub użyć materiału umożliwiającego skuteczną kontynuację izolacji istniejącej. t) Uzupełnić izolację termiczną w posadzce dostosowując jej grubość do izolacji istniejącej. u) Uzupełnić górną warstwę izolacji wodochronnej w posadzce. Dobór typu i połączenia wg zasad z punktu s). v) Wylać warstwę posadzkową z nawiązaniem do istniejących spadków z betonu B30. W styku betonu starego z nowym zastosować warstwę sczepną (np. Estrifan Haftbrücke MC Bauchemie). Uzupełnić utwardzenie powierzchniowe posadzki preparatem Durobet. w) Po odkopaniu podstaw słupów należy w zależności od wyników badania szczelności betonu przy jej braku wykonać iniekcję strukturalną dolnych podposadzkowych odcinków słupów, w przypadku betonu szczelnego wykonać na podposadzkowych powierzchniach słupów warstwę gruntującą i nawierzchniową izolacji z materiałów odpowiednich do połączenia z warstwami izolacyjnymi z posadzek. 10

12 x) Zasypanie przestrzeni wokół słupów i uzupełnienia warstw posadzkowych wg zasad podanych w punktach q) w). y) Na ścianach i słupach usunąć ewentualne wykwity solne oraz odtworzyć warstwy tynku przy użyciu zapraw tynkowych renowacyjnych. z) Ściany pomalować. aa) Zamontować powtórnie bariery ochronne słupów. bb) Przy przejściach instalacji przez ściany zewnętrzne, gdzie występują ślady zawilgocenia, przeprowadzić doszczelnienie od strony wewnętrznej przejścia dowolną skuteczną metodą (np. uszczelnienie zaprawą Penecrete w systemie Penetron) Uwagi dodatkowe W trakcie wykonywania robót remontowych prowadzić dziennik budowy, gdzie należy notować postępy robót, odstępstwa od zadanej technologii, informacje wpływające na decyzje o modyfikacjach technologii (stwierdzone poziomy wody, stany gruntu i konstrukcji, odkryte stany odkrytych izolacji, istotne stany pogodowe, wskazania piezometrów, przerwy w prowadzeniu robót lub pompowania wody), zastosowane materiały i systemy uszczelniające. Osuszanie murów budynku należy przeprowadzać metodami przyspieszonymi. Należy rozważyć zastosowanie metody elektroosmotycznej wspomnianej w tekście powyżej. Ściany fundamentowe pod ścianami pomieszczeń technicznych z ustawionymi licznymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi należy starać się osuszyć metodą odwróconej elektroosmozy i zastosować iniekcję strukturalną podposadzkowej części ściany przy dostępie jednostronnym od strony zewnętrznej pomieszczenia technicznego. Izolację ścian wewnętrznych należy potraktować bardzo wnikliwie i starannie ze względu na materiał ścian na poziomie garażu gazobeton materiał łatwo wchłaniający wodę. Sprawność izolacji zewnętrznej ścian podziemnych budynku ma kluczowe znaczenie dla skuteczności tej fazy remontu izolacji przeciwwodnych. W przypadku stwierdzenia nieskutecznej izolacji zewnętrznej budynku należy rozważyć pod względem kosztowym wykonanie w niedalekiej przyszłości odkopania całego budynku i naprawy izolacji na wszystkich powierzchniach zewnętrznych. w ramach niniejszego zadania planowane jest wykonanie iniekcji kurtynowej roboty prowadzone od wewnątrz budynku - wykonanie iniekcji strukturalnej w ścianach zewnętrznych podziemnych. Należy ustalić kolejność prowadzenia robót. Będzie to wynikało z wielkości możliwych do wyłączenia stref w garażu. Należy zapewnić nadzór producencki przy stosowaniu systemów uszczelniających i naprawczych. 11

13 Poszczególne etapy prowadzenia robót powinny być na bieżąco kontrolowane przez Inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego. Miejsca pobrania próbek elementów konstrukcyjnych powinny zostać naprawione betonem konstrukcyjnym szczelnym klasy wyższej niż beton użyty w konstrukcji. Zalecane jest użycie dodatku pęczniejącego do betonu. 1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Z uwagi na brak zmian w układzie funkcjonalno-użytkowym pomieszczeń, których dotycza planowane prace remontowe nie okresla się szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych. 1.6 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 Z uwagi na brak zmian w układzie funkcjonalno-użytkowym pomieszczeń, których dotycza planowane prace remontowe nie okresla się docelowych wskaźników powierzchniowo-kubaturowych (nie ulegną one zmianie w stosunku do stanu istniejącego) 1.7 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników Z uwagi na brak zmian w układzie funkcjonalno-użytkowym pomieszczeń nie określa się wielkości możliwych przekroczeń. Należy pamiętać, że zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym parametry dotyczące przedmiaru planowanych prac mają charakter szacunkowy, które powinny zostac zweryfikowane na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. 2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Wymagania ogólne Ogólny zakres prac budowlanych W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się realizację prac projektowych wymienionych w pkt Technologia remontu Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 12

14 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowych specyfikacji technicznych zawierających w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje te muszą składać się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Specyfikacje techniczne muszą odpowiadać wytycznym zawartym w programie funkcjonalno-użytkowym, oraz stanowić uzupełnienie ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawartych w rozdziale 2.5 programu. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Nadzór inwestorski Nad realizacją budowy zostanie ustanowiony nadzór inwestorski. Do jego zadań będzie należało: administrowanie kontraktem - zarządzanie przedsięwzięciem, nadzór techniczny i prawny na budowie (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy, weryfikacja i rozliczenie kosztów zadania. Do jego szczególnych zadań należy poświadczanie płatności należnych Wykonawcy w trakcie realizacji robót oraz sporządzanie raportów dla Zamawiającego. Wykonawca jest znacząco odpowiedzialny za terminowy przebieg budowy w zgodzie z budżetem i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 2.2 Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu budowy i prac rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Na czas prowadzenia robót garaż podziemny będzie wyłączony z użytkowania. Prace prowadzone będą wewnątrz obiektu. Z tego powodu transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić nadmiernego utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania obiektu. Z uwagi na powyższe należy ograniczyć emisję hałasu, czas i zakres wykonywanych robót budowlanych uzgodnić z Zamawiającym, a w razie potrzeby wstrzymać czasowo prace na uzgodniony okres. Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie można wywieszać reklam innych niż uzgodnionych z Zamawiającym oraz za jego zgoda i wiedzą. 13

15 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym. Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na wprowadzeniu. Materiały należy dowozić na bieżąco w ograniczonych ilościach unikając składowania na terenie dużych ilości nie wbudowanych materiałów Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. Wykonawca jest zwłaszcza zobowiązany do osobnego opomiarowania na potrzeby późniejszego rozliczenia wszystkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w nośników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. Zamawiający może udostępnić odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i urządzi szatnię z węzłem sanitarnym we własnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Zamawiającym. Prace zostaną zetapowane i organizacja placu budowy uwzględniać powinna odpowiednią modyfikację zaplecza budowy w miarę postępu prac. 2.3 Wykończenie wnętrz W miejscach, w których w stanie istniejącym występują płytki gresowe, cokoły itp., po wykonaniu prac budowlanych należy je odtworzyć. Wymagania w tym zakresie należy zawsze odnosić do stanu istniejącego, wyjściowego na początku wykonywania prac. 14

16 2.3.1 Posadzki i podłogi wewnętrzne Gres polerowany: Typ pomieszczeń - ciągi komunikacyjne, Parametry techniczne: - płytki gresowe, barwione ze spoiną; - antypoślizgowość min.r10 w strefie wejściowej, - grubość mm; - powierzchnie naturalne, impregnowane fabrycznie; - nasiąkliwość wodna - <=0,05%; - wytrzymałość na zginanie min. 45N/mm 2 ; - ścieranie wgłębne max 130mm 3 ; - twardość powierzchni 8 (skala Mosha); - mrozoodporność dobra; - odporność na plamienie - dobre; Zastosowanie pełnego systemu: płytka +elementy specjalne - cokół, narożnik wewnętrzny, narożnik zewnętrzny, stopnica oraz listwy dylatacyjnych. Kolorystyka w oparciu o katalog ofertowy, zgodnie z wytycznymi projektu architektury wnętrz. Konieczne zastosowanie listew dylatacyjnych, narożnikowych, cokołów, masy spoinowej i innych detali. Szczegółowy dobór kolorystyki i wzornictwa w oparciu o katalog ofertowy i zgodnie z wytycznymi projektu architektury wnętrz. Układanie kombinowane. 2.4 Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych W projektowanych rozwiązaniach należy przyjmować technologie gwarantujące wysoką jakość uzyskanego efektu końcowego, oraz ekonomię wykonania. 2.5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadają zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z późn. zm.) Ogólne wymagania dotyczące robót 15

17 Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy. Dokumentacja przetargowa będzie zawierała program funkcjonalno - użytkowy dla przedmiotowej inwestycji oraz koncepcję architektoniczną. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji inwestycji będącej w posiadaniu Zamawiającego. Pozostałe niezbędne dokumenty, zgody, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporządzi we własnym zakresie Zgodność robót z dokumentacją i Programem Funkcjonalno - Użytkowym Program funkcjonalno użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie sporządzania programu funkcjonalno użytkowego lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, jakby stanowiły jeden z elementów umowy kontraktowej. Uznaje się, że wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace mieści się w całkowitej cenie ryczałtowej określonej w kontrakcie, nie powodując jej podwyższenia. Dane określone w programie funkcjonalno - użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca musi sporządzić projekt organizacji budowy (POB) i przedstawić go przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę wraz z całością dokumentacji do zaakceptowania przez Zamawiającego. Wykonawca może w celu realizacji inwestycji wykorzystywać teren objęty inwestycją w zakresie wynikającym z uzgodnionego z Zamawiającym projektu organizacji robót. Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów zagospodarowania terenu, po wykonaniu robót budowlanych ich stan powinien zostać przywrócony do stanu sprzed budowy. Dojazd drogowy do terenu inwestycji może być realizowany od ul. Taborowej. Ziemia z wykopów powinna zostać odłożona na odkład, natomiast materiały rozbiórkowe, np. posadzki i gruz, muszą zostać wywiezione na koszt Wykonawcy, np.: na wysypisko komunalne. Wszelkie materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego i może on podjąć decyzję o odpowiednim ich zagospodarowaniu lub powiadomić Wykonawcę o konieczności wywozu i utylizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 16

18 Wywóz materiałów odpadowych musi zostać uzgodniony z odpowiednim organem ochrony środowiska i gestorem składowiska, na które wywóz będzie dokonywany. Miejsce poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy należy uzgodnić w Zakładzie Energetycznym lub z Zamawiającym, zapewniając niezbędny zapas mocy oraz opomiarowanie punktu poboru dla potrzeb budowy umożliwiającego rozliczenie pobranej przez wykonawcę energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem jej opomiarowania umożliwiającego rozliczenie końcowe Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki działalności w zakresie: - organizacji i wykonywania robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, - bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, - ochrony mienia związanego z budową, - ubezpieczenie placu budowy. Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane. Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane i prowadził rozładunek i załadunek jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach wskazanych w projekcie organizacji robót, uzgodnionych z Zamawiającym Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca ma obowiązek opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a także spełnienie wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 17

19 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, 2) utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu budowlanego, 3) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Należy mieć jednak na uwadze, że prace budowlane będą prowadzone w użytkowanym budynku, dlatego należy zapewnić pełna ochronę zdrowia użytkowników Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników okolicznych budynków. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane jego działalnością uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy. Wykonawca zapewni podczas realizacji robót budowlanych normalne użytkowanie obiektów sąsiednich. 18

20 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia Materiały Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowe w placówkach Poczty Polskiej S.A. 1) FUP Jastrzębie-Zdrój, ulica Katowicka PU-623 2) UP Pszczyna, ulica Batorego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka, usunięcie i utylizacja z 34 obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 3b do SIWZ ROBOTY BUDOWLANE W DOMU STUDENCKIM SPARTAKUS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie II Remont schodów zewnętrznych Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-6-03/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1. Nazwa zadania: Rozbiórka budynku technicznego podstawowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA Załącznik nr 2b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH POLAGAJĄCYCH NA REMONCIE NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ CHODNIKA Z BRUKU BETONOWEGO PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ul. Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45453000-7, roboty remontowe i renowacyjne Dane ogólne 1.1. Dane ewidencyjne opracowania a) Inwestor - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA TEMAT OPRACOWANIA : ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I OSIĄGNIĘĆ KULTURALNYCH ZAGŁĘBIA Projekt budowlano - wykonawczy punktu widokowego przy Alei Hugo Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego

2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1-4 1.1 Podstawa opracowania... 1-4 2. Część opisowa... 2-4 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego... 2-4 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2-4 2.3 Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST 0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

D WYMAGANIA OGÓLNE

D WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE W niniejszej SST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej D-M- 00.00.00 "Wymagania Ogólne GDDP 2002, z następującymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA INWEST-BUD 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 Tel.245-67-88 Specyfikacja techniczna Obiekt: Ratusz Miejski w Koninie. Temat: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbiórka budynku gospodarczego (ubikacje suche i pomieszczenia gospodarcze) zlokalizowanego na działce nr 155/1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK GOSPODARCZY Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Adres: dz. nr 277/5 w Moczelach, obręb Stare Osieczno, gmina Dobiegniew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU.

2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. 2.9. ALTANA ŚMIETNIKOWA PRZY ULICY RZEŹNICKA 65 W GDAŃSKU. A.P.P. ARCHITEKA - 139 - 2.9.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2.9.1.1. Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem. Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Pawilon I Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o Ul. Uzdrowiskowa 63 ZAKRES ROBÓT : Remont niecki basenu OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU ADRES ROBÓT : budynki administrowane przez Miejski Zarząd

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku PROJEKT BUDOWLANY Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku Spis treści I. Część opisowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa robót budowlanych: Renowacja elewacji Zespołu Szkół w Pamiątce Adres obiektu, w którym będą wykonywane roboty: Zespół Szkół w Pamiątce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 ROBOTY BUDOWLANE 10 PRZEDMIAR ROBÓT 14 Strona 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE Strona 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE REMONT KAPITALNYPOKRYCIA DACHU BYDYNKU MIESZKALNEGO ULICY MODELARSKIEJ 9 W KATOWICACH Opracował : Zdzisław Skomro, Upr. bud.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKI BUDYNKU POMOCNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 112/2 OBRĘB 108 W BYDGOSZCZY PRZY UL.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKI BUDYNKU POMOCNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 112/2 OBRĘB 108 W BYDGOSZCZY PRZY UL. FRABUD JOACHIM FRANZ ul. Niecała 33; 85-516 Bydgoszcz nr tel. 52 321 48 56 kom. 601 665 795 adres e-mail: frabud@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKI BUDYNKU POMOCNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. AD.272.2.17.2014 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Obiekt: Posesja Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający (Inwestor):

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Załącznik Nr 8b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. na wykonanie Wymiany rynien I rur spustowych dachów ( część I zamówienia) i naprawa ogrodzenia terenu szkoły ( 15 przęseł) i pomalowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : ZADANIE NR 1: Przebudowa części ogrodzenia pomiędzy kompleksem Szpitalnym, a terenem miejskim w 4 Wojskowym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE Inwestor: dotyczące zadania: Wymiana stolarki okiennej Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu Klasyfikacja robót

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. ( Dz.U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy na punkt przedszkolny. ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO INWESTOR: GMINA LUZINO Ul. Ofiar Stutthofu 11 84-242 Luzino OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 1. Wstęp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Oznaczenie CPV : II - 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe TREŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA IZOLACJI WODOCHRONNEJ ŚCIAN PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska ul. Gabriela

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Budowie Skateparku na dz. nr ew. 3/35 i 4/1 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) Zagospodarowanie terenu przy budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Remont ogrodzenia. ZAMAWIAJĄCY: Kujawsko-Pomorski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH NA WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ METODĄ INIEKCJI NISKOCIŚNIENIOWEJ I PIONOWEJ ŚCIAN PIWNICZNYCH W BUDYNKU przy ul. Boh. Warszawy 98 w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

CPV: roboty w zakresie zagospodarowania terenu roboty budowlane roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV: roboty w zakresie zagospodarowania terenu roboty budowlane roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne INWESTOR: GMINA ŻNIN ul. 700-lecia 39 88-400 Żnin SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV: 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45000000-7 roboty budowlane 45511000-8 roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont magazynku i zmywalni w internacie oraz magazynku na mleko w ZSCKR w Okszowie ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów CPV Główny przedmiot 45.00.00.00 7 W tym:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH G M I N A G R Ę B Ó W SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Grębów, czerwiec 2007 r. Strona 1 z 5 1. Wstęp. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia Adres Zamówienia : Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czarna Woda : Przedszkole Czarna Woda, ul. Mostowa 2,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 101 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 ROZBIÓRKI 102 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane 103 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg, posadzek z betonu i zaprawy cementowej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg, posadzek z betonu i zaprawy cementowej. ST-03. POSADZKI WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 45262321-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ODPROWADZENIE DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ WÓD OPADOWYCH Z CZEŚCI DZIEDZIŃCA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA przy ul. I Armi Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót ziemnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym C

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót ziemnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym C Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót ziemnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym C 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL

BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BOISKO SZKOLNE I SKOCZNIA SKOKU W DAL BRANŻA: BUDOWLANA ADRES: Kielno, gm. Szemud, dz. 25/4, 547. INWESTOR: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST - 1 ROBOTY ZIEMNE Nazwa zadania: Nazwa obiektu: Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy Szkole

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Wykonał : Bogdan Wołowicz

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Wykonał : Bogdan Wołowicz SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE Wykonał : Bogdan Wołowicz Lipiec 2009 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... S. 01.09 POSADZKI 1. WSTĘP... 19 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 19 1.2. Zakres stosowania ST... 19 1.3. Zakres robót objętych ST... 19 1.4. Określenia podstawowe... 19 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA

D PODBUDOWY D PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA D.04.00.00. PODBUDOWY D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA, WYKONANIE KORYTA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA REWITALIZACJĘ ELEWACJI ZESPOŁU ZAMKOWEGO W BYTOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA REWITALIZACJĘ ELEWACJI ZESPOŁU ZAMKOWEGO W BYTOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA REWITALIZACJĘ ELEWACJI ZESPOŁU ZAMKOWEGO W BYTOWIE Bytów lipiec 2011 r Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: KUCHNIA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W ŁOMŻY Temat: Branża: INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO SANITARNA Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Posądzy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Posądzy. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Posądzy. adres obiektu: Gimnazjum w Posądzy działka nr 428/1 Obr. Posądza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla Zabezpieczenia wieży oraz piwnicy od strony zachodniej zamku górnego w Iłży.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. dla Zabezpieczenia wieży oraz piwnicy od strony zachodniej zamku górnego w Iłży. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla Zabezpieczenia wieży oraz piwnicy od strony zachodniej zamku górnego w Iłży. Lokalizacja : ZAMEK GÓRNY W IŁZY Działka nr ewid. gr. 407 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) DLA ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: Zaprojektowanie i wykonanie drzwi zewnętrznych realizowanego w ramach zamówienia Modernizacja i wyposażenie COEK Studio sposobem na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SSTWiORB)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SSTWiORB) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SSTWiORB) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : ROZBIÓRKA KOMINA PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 LOKALIZACJA ZAMÓWIENIA : Ul. Farbiarska 51/57,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont ogrodzenia terenu Radia Kielce przy ul. Radiowa 4 w Kielcach CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane INWESTOR: Polskie Radio Regionalna

Bardziej szczegółowo