Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011"

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego... 8 b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego /100

4 b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Inne istotne informacje o jednostkach w dzielnicy Wyróżniki bielańskich przedszkoli Wyróżniki bielańskich placówek pozaszkolnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Finanse Struktura wydatków w roku szkolnym 2010/ Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych w roku szkolnym 2010/ Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych Organizacja oddziałów Zajęcia pozalekcyjne i opieka specjalistyczna Działania podjęte przez Wydział Oświaty i Wychowania i dyrektorów szkół podstawowych Wsparcie ucznia uzdolnionego Wspieranie i wzbogacania oferty szkolnictwa zawodowego Racjonalizacja sieci szkół Założenie nowej szkoły Zmiany w sieci Programy typu Wiem co jem ; Profilaktyka medyczna ; Stop cyberprzemocy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkoła i inne Wiem co jem Stop cyberprzemocy Lato i zima w mieście /100

5 I Punkty dziennego pobytu II Zajęcia specjalistyczne III. Finansowanie akcji Młodzieżowa Rada Dzielnicowa Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr Projekty edukacji kulturalnej Projekty unijne Zagrajmy o sukces Edukacja na Bielanach-dialog z przyszłością Zawodowy Dialog na Bielanach Szansa dla wszystkich Dzielnicowe fora oświatowe (formy kontaktu ze środowiskiem) Dzień Europejskiej Stolicy Kultury II Festiwal Osiągnięć Bielańskich Placówek Oświatowych III Bielańskie Targi Edukacyjne Konferencja dla rodziców dzieci sześcioletnich 6-latek w pierwszej klasie III Dzielnicowa Konferencja z cyklu praca z uczniem zdolnym Kreatywność i jakość w kształceniu zdolnych IV Dzielnicowa Konferencja z cyklu praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 84 V Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych ELIOS Doskonalenie nauczycieli i kadr Doskonalenie zawodowe nauczycieli ze środków będących w dyspozycji Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Doskonalenie zawodowe nauczycieli ze środków będących w dyspozycji dyrektorów placówek Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inwestycje, remonty, termomodernizacje Zadania inwestycyjne Remonty bieżące Wdrażanie zaawansowanych technologii Rozszerzanie współpracy międzynarodowej Inne Realizacja polityki edukacyjnej m.st. Warszawy Awans zawodowy nauczycieli Opis Dzielnicy /100

6 6/100

7 1. Wprowadzenie Dzielnica Bielany, która zajmuje obszar ha, tj. ponad 6% powierzchni Warszawy, jest jedną z najładniejszych i najbardziej zielonych dzielnic warszawskich. Położona jest w północnej części Warszawy, na lewobrzeżnych tarasach Wisły, w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego, który jest unikatowym kompleksem leśnym w skali europejskiej. Znaczna część terenu dzielnicy to obszary zieleni, które zajmują ponad 28 % jej powierzchni. Nazwa Dzielnicy pochodzi prawdopodobnie od białych habitów kamedułów, którzy otrzymali te ziemie w 1639 r. od króla Władysława IV. Zakonnicy wybudowali drewnianą kaplicę-obecnie znajduje się tu kościół rektorski. Charakterystycznymi elementami bielańskiego krajobrazu są m.in. Lasek Bielański, Park i Las Młociński. Lasek Bielański o powierzchni 130 ha jest rezerwatem krajobrazowym. Chroni on cenny starodrzew oraz bogaty świat owadów i ptaków, jest również terenem otwartym dla ruchu turystycznego, zachęcającym do rekreacji i wypoczynku. Dzielnicę zamieszkuje (stan na r. żródło: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy) osób, co stanowi ok. 7,8 % ogólnej liczby mieszkańców stolicy. Pod względem liczby mieszkańców jest to piąta co do wielkości dzielnica warszawska. Według Miejskiego Systemu Informacji (MSI) Bielany dzielą się na 14 obszarów: Chomiczówka, Huta, Las Bielański, Marymont-Kaskada, Marymont-Ruda, Młociny, Piaski, Placówka, Radiowo, Stare Bielany, Słodowiec, Wawrzyszew, Wólka Węglowa, Wrzeciono. Na terenie dzielnicy znajduje się bardzo dobrze zorganizowana sieć 103 obiektów oświatowokulturalnych: 39 przedszkoli (27 publicznych i 13 niepublicznych), 2 punkty przedszkolne (niepubliczne-dotowane do grudnia 2010 r.), 19 szkół podstawowych (14 publicznych i 5 niepublicznych), 16 gimnazjów (10 publicznych i 6 niepublicznych), 12 liceów ogólnokształcących ( 9 publicznych i 3 niepubliczne), 2 licea profilowane (publiczne), 4 technika (3 publiczne i 1 niepubliczne), 1 zasadnicza szkoła zawodowa (publiczna), 2 szkoły policealne (1 publiczna i 1 niepubliczna), 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych ( niepubliczne), 1 liceum ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych (niepubliczne), 2 młodzieżowe domy kultury (placówki publiczne), Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej (placówka publiczna), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (placówka publiczna). Na Bielanach swoje siedziby mają także 4 wyższe uczelnie: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego- największa uczelnia sportowa w kraju, Papieski Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji. 7/100

8 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Dane statystyczne zamieszczono w Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie Część I Oświata w liczbach. 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Na terenie Dzielnicy Bielany najmłodsze dzieci miały zapewnioną opiekę w 27 przedszkolach publicznych w 130 oddziałach: w tym: 9 przedszkoli czterooddziałowych, 13 przedszkoli pięciooddziałowych, 3 przedszkola sześciooddziałowe, 1 przedszkole trzyoddziałowe, 1 przedszkole ośmiooddziałowe, 2 przedszkola prowadziły 4 oddziały integracyjne - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 przy ul. Andersena 7, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 przy ul. Wergiliusza 7, 1 przedszkole przyjmowało dzieci z wadami wzroku - Przedszkole Specjalne nr 245 (czterooddziałowe) przy ul. Pruszyńskiego 1 1 przedszkole przyjmowało dzieci z alergiami pokarmowymi - Przedszkole nr 334 przy ul. Przy Agorze 12. W roku szkolnym 2010/2011 w bielańskich placówkach opieką i edukacją przedszkolną objęto dzieci w wieku 3-6 lat (stan na 10 września 2010 r. wg arkusza organizacji). Opiekę nad dziećmi sprawowało 325 nauczycieli, w tym 260 pełnozatrudnionych i 65 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Na 298,81 etatów przeliczeniowych nauczycieli, zajęcia dydaktyczne tanowiły 278,30 etatów przeliczeniowych, godziny specjalistów stanowiły 20,51 etatów przeliczeniowych. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) zameldowanych na terenie Dzielnicy Bielany w roku 2011 wynosi (na podstawie danych uzyskanych z BAiSO wg stanu na dzień r.), z czego 84% dzieci zamieszkujących dzielnicę znajduje miejsce w przedszkolach publicznych. W Dzielnicy Bielany intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, przybywa młodych rodzin, wzrasta liczba małych dzieci, które należy objąć edukacją przedszkolną. Od kilku lat prowadzone są działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez: otwieranie nowych oddziałów przedszkolnych w aktualnie istniejących budynkach, zwiększenie stanu liczbowego grup przedszkolnych, jak również poprzez przeniesienie oddziałów zerowych do szkół podstawowych. W roku szkolnym 2010/2011 uruchomiono dodatkowy oddział w Przedszkolu nr 105 Wesoła Stopiątka. Usytuowanie przedszkoli w poszczególnych rejonach Dzielnicy Bielany przedstawia się następująco: Radiowo Przedszkola niepubliczne Prywatne Przedszkole Śpiewające Brzdące, ul. Estrady 75a Niepubliczne Przedszkole Radośni Odkrywcy, ul. Estrady 128a Młociny Przedszkola niepubliczne Niepubliczne Przedszkole Językowe Leśne Ludki, ul. Balaton 8a 8/100

9 Chomiczówka Przedszkola publiczne Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Przedszkole nr 327 Kolorowa Kraina, ul. J. Conrada 10a Przedszkole nr 328 Akademia pod czereśnią, ul. M. Dąbrowskiej 5a Przedszkole nr 340 Kasztanowego Ludka, ul.w. Bogusławskiego 8a Przedszkola niepubliczne Piaski Przedszkole Akademia Małych Smoków, ul. J. Conrada 7 Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka, ul. Brązownicza 17 Punkt przedszkolny Akademia Małego Człowieka, ul. J. Bajana 35 (do r.) Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Człowieka, ul. J. Bajana 35 (od r.) Przedszkola publiczne Przedszkole nr 105 Wesoła Stopiątka, ul. J. Kochanowskiego10 Przedszkole nr 271 Wróbelka Elemelka, ul.w. Broniewskiego 93 Przedszkole nr 287 Piotrusia Pana, ul. W. Broniewskiego 81 Przedszkole nr 308 Krasnala Hałabały, ul. W. Reymonta 8a Przedszkole nr 318 Zielony Zakątek, ul. J.Kochanowskiego 9a Przedszkola niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Kraina Czarów, ul. Literacka 19 lok.4 Wawrzyszew Przedszkola publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309 Baśniowa Kraina, ul. H.Ch. Andersena 7 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 Kota Filemona, ul. Wergiliusza 7 Przedszkole nr 409 Królestwo Maciusia I, ul. L. Tołstoja 2 Przedszkola niepubliczne Społeczne Przedszkole Fundacji Czas Dzieciństwa, ul. Wolumen 3 Wrzeciono Przedszkola publiczne Przedszkole nr 39 Pod Topolami, ul. Dorycka 1 Przedszkole nr 268 Słoneczny Promyk, ul. Przytyk 5a Przedszkole nr 272 Misia Uszatka, ul. T. Gajcego 9 Przedszkole nr 306 Mali Optymiści, ul. Szegedyńska 13 Przedszkole nr 334 Jasia i Małgosi, ul. Przy Agorze 12 Przedszkola niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Bajeczka, ul. Wrzeciono 12 lok. 4 Stare Bielany Przedszkola publiczne Przedszkole nr 49 Pluszowy Miś, ul. Skalbmierska 12 Przedszkole nr 97 Leśna Polanka, ul. Twardowska 23 9/100

10 Przedszkole nr 181 Wesołe nutki, ul. K. Pruszyńskiego 5 Przedszkole nr 182 Tajemniczy Ogród, ul. Z. Nałkowskiej 3 Przedszkole nr 236 Mali Odkrywcy, ul. A. Fontany 2 Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Marymoncka 34 Przedszkole Specjalne nr 245 Sowy Mądrej Głowy, ul. K. Pruszyńskiego 1 Przedszkole nr 301 Zaczarowany Świat, ul. L. Staffa 7b Przedszkole nr 307 Wesołe Ekoludki, ul. Księgarzy 9 Przedszkola niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Zygmunta, Pl. Konfederacji 55 Niepubliczne Przedszkole Dębowy Raj, ul. Cegłowska 13a Marymont-Ruda Przedszkola publiczne Przedszkole nr 346 Pod Kasztanem, ul. Klaudyny 8 Przedszkole nr 364 Pod Tęczą, ul. Gwiaździsta 27 Przedszkola niepubliczne Przedszkole Sióstr Imienia Jezus ul. Smoleńskiego 31 Niepubliczne Przedszkole Ciuchcia Puch Puch, ul. Klaudyny 32 Wólka Węglowa Punkt przedszkolny Maleństwo i Przyjaciele, ul. Estrady 124a (do r.) Punkt przedszkolny First Class, ul. Estrady 124a (do r.) Alternatywnym rozwiązaniem dla edukacji przedszkolnej w placówkach publicznych jest oferta przedszkoli niepublicznych. W roku szkolnym 2010/2011 do 13 niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Dzielnicy Bielany uczęszczało średnio 876 wychowanków i do 2 punktów przedszkolnych 37 wychowanków. b. Szkoły podstawowe W Dzielnicy Bielany w roku szkolnym 2010/2011 działało 14 szkół podstawowych publicznych, w tym 3 szkoły z oddziałami integracyjnymi i 1 szkoła z oddziałami sportowymi. W 26 oddziałach integracyjnych uczyło się 475 uczniów, a w 12 oddziałach sportowych 277 uczniów. 12 szkół funkcjonowało w samodzielnych budynkach, a 2 szkoły funkcjonowały w zespołach szkół. Do 14 szkół podstawowych uczęszczało łącznie dzieci (stan na 10 września 2010 r. - wg arkuszy organizacji), w tym: 533 dzieci sześcioletnich (23 oddziały przedszkolne) oraz uczniów (252 oddziały). W roku szkolnym 2010/2011 działało również 5 podstawowych szkół niepublicznych, w których łącznie uczyło się 878 uczniów (stan na 1 lipca 2011 roku- system ODPN). W Dzielnicy Bielany szkoły podstawowe rozmieszczone są równomiernie-szczegółowe ich położenie w poszczególnych osiedlach przedstawia się następująco: Wólka Węglowa Placówka publiczna Szkoła Podstawowa nr 79 im. Z. Sokołowskiego, ul. Arkuszowa 202 Młociny Placówka publiczna Szkoła Podstawowa nr 77 im. W. Zieleńczyk, ul. Samogłoski 9 10/100

11 Placówki niepubliczne Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 im Lotników Amerykańskich, ul. K. Wóycickiego 1/3 budynek 13 Katolicka Szkoła Podstawowa nr 109 Fundacji na Rzecz Rodziny im. Św. Rodziny, ul. K. Wóycickiego 1/3 budynek 18 Wrzeciono Placówki publiczne Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. K.Lisieckiego Dziadka, ul. Wrzeciono 9 Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr. A. Landy, ul. J. Balcerzaka 1 Zespół Szkół nr 52, ul. Szegedyńska 11: Placówka niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich nr 263, Gimnazjum nr 78 im. Powstańców Wielkopolskich, Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. T. Nocznickiego 7 Wawrzyszew Placówki publiczne Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej, ul. J. Kasprowicza 107 Szkoła Podstawowa nr 209 im. H. Ordonówny, ul. W. Reymonta 25 Placówka niepubliczna Społeczna Szkoła Integracyjna nr 100 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Wolumen 3 Chomiczówka Placówka publiczna Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej,ul. Aspekt 48 Stare Bielany Placówki publiczne Piaski Szkoła Podstawowa nr 133 im. S. Czarnieckiego, ul. A. Fontany 3 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 56, ul. A. Fontany 1: Placówki publiczne Ruda Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. St. Skrypija Gimnazjum Integracyjne nr 70 Szkoła Podstawowa nr 187 im. A. Mickiewicza, ul. L. Staffa 21 Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza, ul. W. Broniewskiego 99a Szkoła Podstawowa nr 293 im. J. Kochanowskiego, ul. J. Kochanowskiego 8 Placówka publiczna Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego, ul. Rudzka 6 11/100

12 Marymont Placówka niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. Błogosławionego Honorata Koźmińskiego, ul. W. Smoleńskiego 31 c. Gimnazja W roku szkolnym 2010/2011 w Dzielnicy Bielany funkcjonowało 10 gimnazjów publicznych, w tym 3 jako samodzielne jednostki, natomiast 7 - w zespołach. Dwa gimnazja wchodziły w skład zespołu ze szkołą podstawową, 5 z liceum ogólnokształcącym. Oprócz ogólnodostępnych oddziałów kształcenie odbywało się również w oddziałach integracyjnych i sportowych. W 10 publicznych gimnazjach realizowało naukę uczniów w 117 oddziałach (stan na 10 września 2010 r. - wg arkuszy organizacji), w tym: w 10 oddziałach sportowych uczyło się 250 uczniów, z czego w 4 oddziałach sportowych Gimnazjum nr 78 w Zespole Szkół nr 52 uczyło się 91 uczniów, a w 6 oddziałach sportowych Gimnazjum Sportowego nr 79 w Zespole Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego uczyło się 159 uczniów, w 13 oddziałach integracyjnych łącznie uczyło się 258 uczniów, z czego w 6 oddziałach Gimnazjum Integracyjnego nr uczniów, w 4 oddziałach Gimnazjum nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi - 80 uczniów, a w 3 oddziałach Gimnazjum nr 76 z Oddziałami Integracyjnymi- 60 uczniów. Uzupełnieniem oferty szkolnictwa gimnazjalnego na terenie Dzielnicy Bielany było 6 gimnazjów niepublicznych, w których łącznie uczyło się 275 uczniów (stan na 1 lipca 2011 roku- system ODPN). W Dzielnicy Bielany gimnazja rozmieszczone są równomiernie - szczegółowe ich położenie w poszczególnych osiedlach przedstawia się następująco: Młociny Placówki niepubliczne: Gimnazjum Niepubliczne Nr 12 im. Lotników Amerykańskich, ul. K. Wóycickiego 1/3 budynek 18 Wrzeciono Placówki publiczne: Gimnazjum nr 78 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Szegedyńska 11 Gimnazjum nr 75 z Oddziałami Integracyjnymi im. Aleksandra Fredry, ul. Wrzeciono 24 Gimnazjum Sportowe nr 79, ul. B. S. Lindego 20 Placówki niepubliczne: Gimnazjum nr 3 Przymierza Rodzin im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. T.Nocznickiego 7 Katolickie Gimnazjum Męskie im. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Dewajtis 3 Wawrzyszew Placówki publiczne: Gimnazjum nr 74 im. W. Górskiego, ul. L. Tołstoja 2 Chomiczówka Placówki publiczne: Gimnazjum nr 73 im. J.H. Wagnera, ul. J. Conrada 6 Placówki niepubliczne: Społeczne Gimnazjum Nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Bogusławskiego 6A 12/100

13 Prywatne Gimnazjum Hermes, ul. M. Dąbrowskiej 15 Stare Bielany Placówki publiczne: Piaski Gimnazjum nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego, ul. S. Przybyszewskiego 45 Gimnazjum Integracyjne nr 70, ul. A. Fontany 1 Placówki publiczne: Ruda Gimnazjum nr 71 im. K. K. Baczyńskiego, ul. W. Perzyńskiego 10 Gimnazjum nr 77 im. I. Domeyki, ul. L. Staffa 3/5 Placówki publiczne: Gimnazjum nr 76 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen S. Maczka, ul. Gwiaździsta 35 Marymont Placówki niepubliczne: Gimnazjum nr 13 im. Sł. B. Franciszki Marii Witkowskiej, ul. W. Smoleńskiego 31 Na terenie Dzielnicy Bielany nie funkcjonują gimnazja dla dorosłych. d. Licea ogólnokształcące W roku szkolnym 2010/2011 na terenie Dzielnicy Bielany funkcjonowało 9 publicznych liceów ogólnokształcących, w tym 3 jako samodzielne jednostki, natomiast 6 - w zespołach. Jedno liceum wchodziło w skład zespołu szkół zawodowych, a 5 pozostałych to zespoły z gimnazjami. Bielańskie licea ze względu na urozmaiconą i wciąż wzbogacaną ofertę edukacyjną stwarzają możliwość kształcenia młodzieży o różnych zdolnościach. W poszczególnych szkołach oprócz tradycyjnych rozszerzeń przedmiotowych uczniowie mieli do wyboru oddziały dwujęzyczne, sportowe oraz mistrzostwa sportowego. W 9 publicznych liceach realizowało naukę uczniów w 115 oddziałach (stan na 10 września 2010 r.- wg arkuszy organizacji), w tym: cztery oddziały dwujęzyczne (w tym klasa wstępna) z językiem hiszpańskim, w których uczyło się 120 uczniów, funkcjonowały w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, w 6 oddziałach sportowych uczyło się 159 uczniów XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego, a 411 uczniów w 15 oddziałach w LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego. Na terenie Dzielnicy Bielany funkcjonowały również 3 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży, 1 niepubliczne liceum dla dorosłych oraz 1 niepubliczne liceum uzupełniające dla dorosłych. W 5 niepublicznych liceach ogólnokształcących uczyło się łącznie 411 uczniów (stan na 1 czerwca 2011 roku system ODPN). Rozmieszczenie bielańskich liceów ogólnokształcących w poszczególnych osiedlach przedstawia się następująco: Młociny Placówki niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne Nr 43 im. Lotników Amerykańskich, ul. K. Wójcickiego 1/3 budynek 18 13/100

14 Wrzeciono Placówki publiczne: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych LXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Pułaskiego w Zespole Szkół nr 110, ul. Wrzeciono 24 LIX Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Zespole Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego, ul. S.B. Lindego 20 Placówki niepubliczne: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Ks. R. Archutowskiego, ul. Dewajtis 3 Wawrzyszew Placówki publiczne: LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego w Zespole Szkół nr 49, ul. L. Tołstoja 2 Chomiczówka Placówki niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące Nr 13, ul. Conrada 7 Stare Bielany Placówki publiczne: Piaski XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, ul. L. Staffa 111 LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta w Zespole Szkół nr 18, ul. S. Żeromskiego 81 XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego, ul. B. Zuga 16 Placówki publiczne: Ruda CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki w Zespole Szkół nr 51, ul. L. Staffa 3/5 Placówki publiczne: XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela, ul. Kiwerska 3 XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Zespole Szkół nr 55 im. gen. Stanisława Maczka, ul. Gwiaździsta 35 Marymont Placówki niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Expertus, ul.kolektorska 9/11 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Expertus, ul.kolektorska 9/11 e. Szkoły zawodowe Na terenie Dzielnicy Bielany szkolnictwo zawodowe rozwija się w szybkim w tempie. Szczególnie technika wzbogacają swoją ofertę edukacyjną oraz proponują kształcenie w nowych zawodach. W roku szkolnym 2010/2011 na Bielanach w ramach 3 zespołów funkcjonowało 7 publicznych szkół zawodowych: 3 technika, 2 licea profilowane, 1 zasadnicza szkoła zawodowa oraz 1 szkoła policealna: Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica przy ul. Kolektorskiej 9/11 w skład, którego wchodzą: Technikum nr 25 14/100

15 VII Liceum Profilowane Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Zespół Szkół nr 18 przy ul. S. Żeromskiego 81 w skład, którego wchodzą: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego Szkoła Policealna nr 6 Zespół Szkół nr 35 im. im. Zofii Jaroszewicz Kasi przy ul. S. Żeromskiego 22/28 w skład, którego wchodzą: Technikum Ekonomiczne nr 5 XXVIII Liceum Profilowane Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18 W technikach bielańskich można było kształcić się w zawodach: w Technikum nr 25 w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica: technik informatyk technik obsługi turystycznej technik ekonomista w Technikum Ekonomicznym nr 5 w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi : technik ekonomista technik handlowiec technik logistyk w Technikum Księgarskim im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół nr 18: technik księgarstwa technik cyfrowych procesów graficznych technik organizacji reklamy W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 18 w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi można było uzyskać kwalifikacje w zawodzie sprzedawca. Szkoła Policealna nr 6 w Zespole Szkół nr 18 kształciła w zawodzie technik archiwista. Licea profilowane posiadały profile: VII Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica - profil socjalny XXVIII Liceum Profilowane w Zespole Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi - profil administracyjno-ekonomiczny (klasa I) oraz profil usługowo-gospodarczy (klasy II i III) W roku szkolnym 2010/2011 w publicznych technikach realizowało naukę 821 uczniów w 33 oddziałach, w liceach profilowanych 265 uczniów w 9 oddziałach, 52 uczniów kształciło się w 2 oddziałach zasadniczej szkoły zawodowej, natomiast 14 słuchaczy w 1 oddziale szkoły policealnej (stan na 10 września 2010 roku - wg arkusza organizacji). W roku szkolnym 2010/2011 na terenie Dzielnicy Bielany funkcjonowały 2 niepubliczne szkoły zawodowe: 1 technikum oraz 1 szkoła policealna: Prywatne Technikum Handlowo-Menadżerskie Hermes ul. M. Dąbrowskiej 15, Szkoła Policealna EKSPERTUS, ul. Kolektorska 9/11. Niepubliczne szkoły zawodowe kształciły w zawodach: technik informatyk - Szkoła Policealna EKSPERTUS, technik handlowiec - Prywatne Technikum Handlowo-Menadżerskie Hermes. Łącznie 59 uczniów uczyło się w niepublicznych szkołach zawodowych (stan na 1 lipca 2011 rokusystem ODPN). 15/100

16 f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 10, ul. Grębałowska 14 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 10 mieści się w budynku o powierzchni 270 m 2 i nie jest samodzielnym użytkownikiem budynku. Swoim zasięgiem obejmuje 40 publicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Dzielnicy Bielany oraz 21 placówek niepublicznych (łącznie opieką objętych jest dzieci i młodzieży). Bielańska poradnia zatrudnia wysoko wykwalifikowanych psychologów i pedagogów. W roku szkolnym 2010/2011 zatwierdzono 31 etatów pedagogicznych oraz 5 etatów administracji i obsługi. Z uwagi na fakt, że w budynku zajmowanym przez Poradnię nie ma podjazdów i innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi, w czerwcu 2011 roku Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podjął działania zmierzające do przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 z ulicy Grębałowskiej 14 na ul. Wrzeciono 24. Na rok szkolny 2011/2012 zaplanowano adaptację i prace remontowe parteru budynku Zespołu Szkół nr 110 przy ul. Wrzeciono 24, a następnie przeniesienie poradni. Zmiana siedziby Poradni poprawi warunki jej funkcjonowania, pozwoli na usunięcie barier architektonicznych, a tym samym podniesie jakość świadczonych usług. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na kompleksowej wielospecjalistycznej diagnostyce, działaniach terapeutycznych, działaniach wspierających szkoły i placówki oświatowe. W placówce prowadzone są różnego rodzaju zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży, a także rodziców i nauczycieli. Wzrost zapotrzebowania na pomoc psychologiczno pedagogiczną powoduje zwiększanie zadań z zakresu poradnictwa, w tym m.in. pomoc dziecku molestowanemu i maltretowanemu. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 jest włączona w Warszawską Sieć Pomocy Dzieciom Krzywdzonym i Molestowanym. W placówce działa zespół wczesnego wspomagania rozwoju, który zapewnia kompleksową terapię stymulującą rozwój dzieci niepełnosprawnych oraz dwa zespoły orzekające: o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego. Z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe poradni część bielańskich wychowanków i uczniów korzysta z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 przy Al. Wojska Polskiego 36. Placówki wychowania pozaszkolnego Na terenie Dzielnicy Bielany funkcjonują trzy placówki wychowania pozaszkolnego: Młodzieżowy Dom Kultury Bielany, ul. Cegłowska 39, Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak, ul. H. Ch. Andersena 4, Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9a. Oferują one różnorodną ofertę zajęć zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i seniorów, w formie zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych. Rodzaj zajęć dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego. 2. Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Własne programy Przedszkole nr 39 Pod Topolami : program zdrowotny Zdrowie to największy skarb, program adaptacyjny Jesteśmy Przedszkolakami w Przedszkolu Pod Topolami, Przedszkole nr 49 Pluszowy Miś : program wychowawczy, program profilaktyczny, 16/100

17 program adaptacyjny Witaj Przedszkolaku, program Zabawy z komputerem, Przedszkole nr 97 Leśna Polanka : Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych program ekologiczny Poznajemy, kochamy, chronimy, program adaptacyjny Będę Przedszkolakiem, program wychowawczy Bezpieczny i szczęśliwy przedszkolak, program Tydzień dla Jubilata Przedszkole nr 105 Wesoła Stopiątka : program logopedyczny Stymulowanie rozwoju mowy dzieci trzyletnich, program wspomagający Stymulacja plastyczna z naturalnym wykorzystaniem ruchu dzieci w wieku przedszkolnym, program wspomagający- Rozwój dzieci pięcioletnich a zajęcia terapeutyczno-plastyczne, program wychowawczy przedszkola, program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich, Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki : program przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym Zdrowy Przedszkolach dobry Uczeń program muzyczny Śpiewam Tańczę Słucham Gram, program wychowawczy, program adaptacyjny, Przedszkole nr 182 Tajemniczy Ogród : program wychowawczy, program adaptacyjny Z uśmiechem do przedszkola, Przedszkole nr 236 Mali Odkrywcy : program wychowawczy przedszkola, program adaptacyjny Lubię przedszkole, Przedszkolak małym patriotą, Bezpieczny przedszkolak, Zabawa i nauka z komputerem, Przedszkole Specjalne nr 245 Sowy Mądrej Głowy : Przedszkolaki korzystają z komputera, Program edukacji przyrodniczej, Program zajęć adaptacyjnych dla dzieci trzyletnich, Program edukacji europejskiej w przedszkolu pedagogiką zabawy po Europie, Edukacja europejska w przedszkolu, Program pracy koła plastycznego Mali Artyści, Spotkania z baśnią, Przedszkole nr 268 Słoneczny Promyk : Program Wychowawczy, program logopedyczny Doskonalenie sprawności językowej dziecka, 17/100

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" Na jakich osiedlach działacie lub chcecie Działamy: Księże, szkoły w kilku innych lokalizacjach we Wrocławiu Chcemy: każde osiedle, które chce podnosić jakość życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo