Warszawa, marzec 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, marzec 2014 r."

Transkrypt

1 Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c. Beata Andrzejewska, Małgorzata Hoser Warszawa, marzec 2014 r.

2 I. INFORMACJE WSTĘPNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POWIĄZANIA SPORZĄDZANEGO PLANU MIEJSCOWEGO Z INNYMI DOKUMENTAMI... 6 II. INFORMACJE, ANALIZY I OCENY ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO PLANU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego planu Problematyka ochrony środowiska w projekcie planu ANALIZA PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU MPZP NA ŚRODOWISKO I LUDZI, Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA I MIĘDZY ODDZIAŁYWANIAMI NA TE ELEMENTY Przewidywane skutki realizacji ustaleń planu miejscowego na poszczególne elementy środowiska Przewidywane zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z realizacji projektu Planu Przewidywane skutki wpływu ustaleń projektu Planu na różnorodność biologiczną, faunę i florę, w tym rzadkie i chronione gatunki roślin, zwierząt i siedliska przyrodnicze Ocena oddziaływania projektu Planu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów, a także inne formy ochrony przyrody Przewidywane skutki wpływu ustaleń projektu Planu na krajobraz, zabytki i dobra materialne Ocena oddziaływania projektu Planu na ludzi podsumowanie analiz INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO III. ROZWIĄZANIA ŁAGODZĄCE, ALTERNATYWNE I KOMPENSACYJNE STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM Warszawa

3 I. INFORMACJE WSTĘPNE 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest ocena wpływu ustaleń projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Małkinia Górna sporządzanego dla obszaru położonego w rejonie istniejącego cmentarza (opracowywany na podstawie Uchwały Nr 161/XXVIII/2013 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 czerwca 2013 r.), nazwanego dalej Planem, na zasoby środowiska przyrodniczego i krajobraz, a także przedstawienie skutków wpływu ustaleń Planu na stan i funkcjonowanie środowiska, w tym warunki życia mieszkańców. Prognoza oddziaływania na środowisko, jako element procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, została wykonana zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo nr: WOOŚ.I DC z dn. 13 sierpnia 2013 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej (pismo nr: ZNS AK z dn. 18 lipca 2013 r.). Przy sporządzaniu prognozy posłużono się również literaturą z zakresu metodyki sporządzania ocen oddziaływania planów i studiów, w tym publikacjami takimi jak: Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszar Natura Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG; Natura 2000 w planowaniu przestrzennym rola korytarzy ekologicznych, Kistowski, Pchałek, 2009 r., Natura Niezbędnik urzędnika; 2008 r.; Pawlaczyk. 2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz wytycznych, określeniu i ocenie podlegają skutki rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i innych ustaleń zawartych w projekcie Planu, które wpływają na jakość, stan i funkcjonowanie środowiska, w tym obszary Natury 2000 i inne obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz jakość życia ludzi. Powyższe analizy zostały przeprowadzone dla całego obszaru objętego Planem oraz jego otoczenia. W pierwszym etapie rozpoznano szczegółowo ustalenia analizowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Małkinia Górna - obszaru położonego w rejonie istniejącego cmentarza, jako źródła generującego oddziaływanie na środowisko oraz ustalono jego powiązania z innymi dokumentami, w tym stwierdzono jego zgodność z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna. W drugim etapie dokonano rozpoznania stanu środowiska, jego zasobów, zdolności do regeneracji oraz tendencji do zmian, określono istniejące problemy ochrony środowiska oraz cele ochrony na podstawie analiz i wniosków zawartych w dostępnych opracowaniach. Podstawą odniesienia w prognozie była charakterystyka i ocena stanu istniejącego opracowana na podstawie wizji terenowej i dostępnych materiałów: 1. dane ze stron internetowych: dane dotyczące modernizacji linii kolejowej E75 Warszaw Białystok Sokółka, w tym Raport oddziaływania na środowisko: 3. Dokumentacja geologiczna z badań podłoża gruntowego terenu projektowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w miejscowości Małkinia Górna, działki geodezyjne nr 580, 581, 582, 583 powiat ostrowski województwo mazowieckie, Piotr Rant, grudzień 2012; 4. Standardowy Formularz Danych obszaru Dolina Dolnego Bugu (2013); 5. Standardowy Formularz Danych obszaru Ostoja Nadbużańska (2013); 6. Standardowy Formularz Danych obszaru Puszcza Biała (2013); Warszawa

4 7. Plan zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004 r.; 8. Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Biała PLB (http://warszawa.rdos.gov.pl); 9. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Biała PLB w województwie mazowieckim, 2012 r. (http://warszawa.rdos.gov.pl); 10. Główne zagrożenia walorów faunistycznych doliny dolnego Bugu, Dombrowski A., Goławski A., Kuczborski R., Mitrus C.; 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna wsi Zawisty Podleśne, Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 111, poz. 3648; Uchwała Nr 220/XXXVI/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2006 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko; 12. Opracowanie fizjograficzne dla planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia, Geoprojekt, 1979 r.; 13. Plan gospodarki odpadami dla gminy Małkinia Górna na lata , ClinMed s.c.; 14. Program ochrony środowiska dla gminy Małkinia Górna na lata , ClinMed s.c.; 15. Program ochrony środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata z perspektywą do roku 2019 przyjęty Uchwałą Nr 115/Xx/2012 Rady Gminy Małkini Górnej wraz prognozą oddziaływania na środowisko; 16. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Małkinia Górna - obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza marzec 2014 r.; 17. Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim w roku 2008, WIOŚ, 2009 r.; 18. Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim w roku 2012, WIOŚ, 2013 r.; 19. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna - Uchwała Nr 15a/IV/2002 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2002 r.; 20. zdjęcia lotnicze i mapy (http://maps.geoportal.gov.pl/); 21. Znaczenie starorzeczy w kształtowaniu różnorodności przyrodniczej doliny dolnego Bugu, Kasprzykowski, Goławski, 2007 r. Na podstawie zebranych danych określono przewidywane oddziaływanie Planu, na poszczególne elementy środowiska oraz ustalono wpływ ustaleń Planu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody zidentyfikowano możliwe źródła oddziaływań, określono typy oddziaływań, skonfrontowano możliwe oddziaływania z uwarunkowaniami danego obszaru, prognozowano natężenie i zakres oddziaływań, a następnie oceniono ich znaczenie. W przypadku wpływu Planu na obszary sieci Natura 2000 oceniano, czy realizacja ustaleń analizowanego dokumentu będzie wywierać negatywne oddziaływanie na integralność danego obszaru (uwzględniając wszystkie elementy środowiska i spójność obszaru) w nawiązaniu do celów ochrony tego obszaru. Należy podkreślić, iż plan miejscowy jest zbiorem wytycznych, na podstawie którego można realizować zagospodarowanie. Nie przedstawia on jednak ostatecznego i pełnego obrazu zagospodarowania, tylko możliwe kierunki. Z tego względu ocena ustaleń Planu dotyczy kierunków procesów, które mogą zajść pod wpływem realizacji ustaleń Planu, a nie dotyczy rzeczywistych procesów, które zajdą. W Prognozie założono, że zostanie zrealizowany wariant maksymalnego zagospodarowania Planu wg reguł określonych w Planie (również tych najmniej korzystnych dla środowiska). Prognoza obejmuje tereny objęte Planem oraz tereny, na które będą miały wpływ ustalenia sporządzanego dokumentu. Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ani innych ustaw nie regulują metod analizy ustaleń planu miejscowego. W prognozie przyjęto metodę oceny porównawczej i opisowej przewidywanych zmian w środowisku w odniesieniu do stanu istniejącego. W pierwszym etapie oceny zidentyfikowano możliwe procesy, które zajdą pod wpływem realizacji ustaleń Planu, a następnie oceniono ich znaczenie. Warszawa

5 Jeżeli w prognozie stwierdzono możliwość wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego Planu, ustalono rozwiązania łagodzące i zapobiegające. Jeżeli mimo zastosowania środków łagodzących zagrożenie dla środowiska nadal występuje należy rozważyć możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych, a następnie poddać je prognozie oddziaływania. W przypadku, gdy brak jest rozwiązań alternatywnych, które wykluczą negatywne oddziaływanie należy określić i ocenić środki kompensujące. Prognoza składa się z części tekstowej oraz części kartograficznej Mapy Prognoza oddziaływania na środowisko - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Małkinia Górna obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza. Na rysunku Prognozy przedstawiono waloryzację oddziaływania Planu na środowisko. Wyznaczono obszary, gdzie nie przewiduje się istotnego negatywnego oddziaływania Planu oraz obszary, gdzie przewiduje się umiarkowane lub istotne oddziaływania Planu na środowisko. Opracowując Prognozę wykorzystano następujące akty prawa krajowego: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647, z późn. zm.) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1205) ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm.) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określania, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. Nr 52, poz. 315) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1302) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2012 r. poz. 81) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. Nr 237, poz. 1419) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257 poz. 1545) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826, z poźn. zm.) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz. 690, z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25, poz. 133) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 48 poz. 284) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984, z późn. zm.) Warszawa

6 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136 poz. 964). 3. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA Po wejściu w życie planu miejscowego skutki jego realizacji będą analizowane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt gminy, co najmniej raz w czasie trwania kadencji rady gminy, przeprowadza analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i po uzyskaniu odpowiednich opinii przekazuje radzie gminy uzyskane wyniki. Wskazuje się, aby w dokumencie tym oceniono czy przewidywane w niniejszej prognozie skutki są zgodne z rzeczywistym stanem. W przypadku stwierdzenia negatywnych oddziaływań nieprzewidzianych w niniejszym dokumencie należałoby podjąć odpowiednie działania określone w art. 27 powyższej ustawy. 4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Regulacje zawarte w Planie mają na celu ustalenie zasad zagospodarowania terenów, w tym wyznaczenie terenu pod powiększenie cmentarza oraz określenie zasad z zakresu kształtowania przestrzeni oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną, w tym wynikających z lokalizacji nowej części cmentarza. W Planie zostały określone: przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym: zasady i warunki zabudowy; szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy dotyczące terenów; zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym: zasady lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ochrony środowiska gruntowo - wodnego i wód powierzchniowych, ochrony przed hałasem, ochrony jakości powietrza, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed promieniowaniem elektroenergetycznym; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym obiektu wpisanego do rejestru zabytków: kościół murowany p.w. Najświętszego Serca Jezusowego wraz z ogrodzeniem istniejącym drzewostanem i otoczeniem oraz obiektu znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytkowych: cmentarz parafialny rzymsko-katolicki; zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, w tym zasady lokalizacji reklam, kolorystykę i formę budynków, formę ogrodzeń; zasady obsługi komunikacyjnej; zasady dotyczące infrastruktury technicznej, w tym ustalenia z zakresu: o zaopatrzenia w wodę, o odprowadzania i oczyszczania ścieków, o usuwania odpadów stałych, o zaopatrzenia w energię elektryczną, o zaopatrzenia w ciepło. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznacza następujące tereny o różnych formach zagospodarowania: ZC - tereny cmentarzy: 1ZC cmentarz istniejący, 2ZC cmentarz planowany, gdzie przewiduje się m.in. lokalizację domu przedpogrzebowego; MN-U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i/lub zabudowa usługowa - budynki lub lokale użytkowe, w których prowadzona jest działalność z zakresu usług i rzemiosła wraz z zielenią i urządzeniami towarzyszącymi. Na terenach oznaczonych symbolami 1MN-U i 2MN-U, w strefie 50 m od cmentarza dopuszcza się realizację obiektów usługowych prowadzących działalność hurtową, składową, magazynową, wytwórczą, Warszawa

7 w tym związaną z funkcją cmentarza pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla przeznaczenia podstawowego; U - tereny zabudowy usługowej wraz z zielenią i urządzeniami towarzyszącymi: 1U istniejący kościół wpisany do rejestru zabytków; 2U - usługi z zakresu handlu oraz związane z funkcjonowaniem cmentarza i kościoła, dopuszcza się lokalizację garaży jako funkcji uzupełniającej; 3U - usługi związane z obsługą cmentarza; E - teren obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu energetyki istniejący GPZ; R - tereny rolnicze (wraz z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej w zakresie energetyki); ZL - tereny lasów (gruntów leśnych); KP tereny miejsc postojowych, wewnętrznych dojazdów oraz usług związanych z obsługą cmentarza okazjonalnych (tymczasowych) i obejmujących handel akcesoriami pogrzebowymi; KDZ, KDL i KDD - tereny dróg publicznych; CP - teren ciągu pieszego. Ponadto na rysunku Planu wyznaczono m.in.: nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do nowych budynków lub rozbudowy istniejących budynków, zwymiarowane odległości, granice stref od cmentarzy, strefy techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, strefę lokalizacji domu przedpogrzebowego oraz lokalizację głównej bramy cmentarnej, a także wskazano obiekt będący w rejestrze zabytków, granicę strefy otocznia zabytku, obiekt wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków i granicę terenu obiektu wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków,. 5. POWIĄZANIA SPORZĄDZANEGO PLANU MIEJSCOWEGO Z INNYMI DOKUMENTAMI Przeznaczenie terenu, jak również inne ustalenia, w tym zasady ochrony środowiska przyrodniczego, zostały opracowane w projekcie Planu na podstawie wytycznych określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małkinia Górna. Wymienione Studium zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 15a/IV/2002 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2002 r. W trakcie procedury sporządzania uzyskało pozytywne opinie organów ochrony środowiska. W obrębie obszaru wyznaczonego do sporządzenia Planu w na rysunku Studium wyznaczono tereny: zabudowy mieszkaniowej, siedliskowej i towarzyszącej, teren Głównego Punktu Zasilania oraz przebieg napowietrznej sieci elektroenergetycznej, tereny lasów. Na rysunku Studium, na przedmiotowym terenie, znajdują (graficznie wyróżnione) się również tereny rolne i cmentarz niewyróżnione w legendzie. W części tekstowej Studium jest natomiast mowa, że na terenie miejscowości Małkinia Górna wyznacza się m.in. funkcje mieszkaniowo-usługową, w tym tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej z usługami do uzupełnienia, tereny usługowe o różnych funkcjach, teren istniejącej kaplicy, lasu, tereny zielni urządzonej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, cmentarza do adaptacji i powiększenia, kościoła oraz punktu energetycznego. W części tekstowej Studium znajduje się zapis Inne tereny nie wskazane w rysunku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Małkinia Górna ( ) należy realizować w oparciu o bieżącą analizę przestrzenną i ekonomiczną zapotrzebowania inwestycyjnego uwzględniającą stan środowiska społecznego, przyrodniczego i stan własnościowy (możliwości powstawania konfliktów przestrzennych i osobowych). Ponadto w rozdziale Środowisko przyrodnicze kierunki działań wskazano, że grunty rolne najniższych klas bonitacyjnych o pochodzeniu mineralnym mogą być przeznaczane pod zabudowę lub pod zalesienia. W Studium wyznaczono jedynie podstawowy układ drogowy. W ustaleniach kierunkowych wskazano potrzebę planowania i realizacji nowych dróg o charakterze lokalnym w zależności od potrzeb. Ponadto wskazano, że najważniejszym zadaniem polityki przestrzennej powinno być zapewnienie Warszawa

8 nienaruszalności elementów układu obszarów przyrodniczych. Do tych elementów zaliczono: tereny leśne, dolin rzecznych, parki, tereny zieleni o funkcji specjalnej, w tym cmentarze. Analizując powyższe ustalenia kierunkowe Studium i ustalenia Planu należy stwierdzić, że projekt Planu nie narusza ustaleń Studium. W trakcie prac nad Planem uwzględniono uwarunkowania przyrodnicze określone w Opracowaniu fizjograficznym. Dominująca część terenu objętego Planem znajduje się w obszarze wyznaczonym w Opracowaniu fizjograficznym predysponowanym dla rozwoju osadnictwa. Obszar ten charakteryzuje się korzystnymi warunkami fizjograficznymi dla lokalizacji różnego typu zabudowy, ze względu na uwarunkowania gruntowo-wodne, ukształtowanie terenu i klimat lokalny. Posiada małe wartości dla rozwoju rolnictwa ze względu na występowanie tu gleb niskiej jakości, zbudowanych z piasków luźnych lub słabogliniastych, bielicowych lub pseudobielicowych, przesuszonych. Północna część obszaru Planu przylegająca do rowu melioracyjnego to obszary użytków zielonych, wskazane do zachowania istniejącej formy użytkowania. Jest to teren z wysokim poziomem wód gruntowych, z glebami o złych warunkach dla budownictwa i niekorzystnymi warunkami klimatycznymi dla ludzi (duża wilgotność powietrza, inwersje radiacyjne temperatur). W otoczeniu sporządzanego Planu nie występują obszary objęte obwiązującymi planami miejscowymi, dla których sporządzono by prognozy oddziaływania na środowisko. Również dla obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia nie opracowano prognozy oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym w niniejszej prognozie nie uwzględniono informacji zawartych w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem opracowania. II. INFORMACJE, ANALIZY I OCENY 6. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM Charakterystyka obszaru opracowania Planem został objęty teren położony we wsi Małkinia Górna, w środkowej części gminy Małkinia Górna (po północnej stronie rzeki Bug). Teren Planu zajmuje powierzchnię około 35,16 ha. Obecnie tereny rolne i leśne stanowią około 70% powierzchni Planu. Tereny zabudowy skupiają się wzdłuż ul. Kościelnej stanowiącej południową granicę opracowania. Jest to głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, a także kościół. W części centralnej Planu znajduje się cmentarz parafialny. We wschodniej części położony jest teren Głównego Punktu Zasilania (GPZ) w energię elektryczną, do którego dochodzą linie elektroenergetyczne wysokiego- i średniego- napięcia. Ulica Kościelna jest drogą powiatową, od niej prowadzi droga gruntowa w kierunku cmentarza, która następie odbija w kierunku zachodnim do drogi wojewódzkiej nr 627/ul. Ostrowskiej. Fragment wschodniej granicy Planu stanowi wschodnia krawędź drogi asfaltowej obsługującej GPZ. Północną granicę opracowania stanowi krawędź rowu melioracyjnego, prowadzącego wody z zachodu na wschód, a w dalszej odległości od Planu, w kierunku południowym do rzeki Bug. Niewielki południowo-zachodni odcinek Planu stanowi również krawędź lokalnego rowu melioracyjnego, którego wody spływają do niedużego stawu położonego na terenie Planu. Podstawowo teren Planu graniczy z terenami rolnymi. Wyjątek stanowi południowa granica Planu rejon ulicy Kościelnej, gdzie teren Planu sąsiaduje z zabudową mieszkaniową i zagrodową oraz fragment zachodniej granicy Planu, przy styku z drogą wojewódzką nr 627, gdzie przy granicy Planu znajduje się teren szkoły. W odległości około od 150 (w części zachodniej) do 270 m (w części wschodniej) od południowej granicy opracowania znajduje się linia kolejowa Warszawa-Białystok E75. Jest ona oddzielona od terenu opracowania terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Analizowany Plan, jego najbardziej wysunięta na zachód granica, graniczy poprzez drogę wojewódzką nr 627/ ul. Ostrowską z Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Biała Warszawa

9 PLB Ponadto na północ od terenu sporządzanego aktu prawa miejscowego znajdują się: w odległości od 300 do 900 m od południowej granicy Planu - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB , w odległości od 360 m do 1 km od południowej granicy Planu Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Nadbużańska PLH oraz w odległości około 2,5 km Nadbużański Park Krajobrazowy. Rysunek 1 Zdjęcie lotnicze terenu Planu (czerwoną linią oznaczono granice Planu). źródło: Geomorfologicznie, wg podziału J. Kondrackiego (2000r.), teren opracowania znajduje się w północnym skraju obszaru Doliny Dolnego Bugu (318.74), mezoregionu - Nizina Środkowomazowiecka. Jest to wysoki poziom erozyjny doliny Bugu silnie zniszczona powierzchnia wysoczyzny polodowcowej, której przemodelowanie nastąpiło w różnych okresach zlodowacenia środkowopolskiego w wyniku intensywnego i powtarzającego się przepływu wód fluwioglacjalnych płynących doliną marginalną przed czołem lądolodu glacistadiału Wkry i Czerwonego Boru. Obecnie poziom ten stanowi prawie płaską powierzchnię, na terenie opracowania wyniesioną na ok m n.p.m. Najwyższy punkt terenu znajduje się w części północno-zachodniej przy istniejącej drodze gruntowej prowadzącej do drogi wojewódzkiej na rzędnej około 108,5 m n.p.m.. Najniższy punkt terenu znajduje się zaś w części południowo-wschodniej, przy ul Kościelnej i drodze prowadzącej do GPZ na rzędnej około 102,5 m n.p.m. Generalnie większa część terenu położona jest na wysokości m n.p.m. Obniżenie, poza częścią południowo-wschodnią, tworzy dolinka usytuowana w części północnej Planu. Na jej terenie rzędne opadają z zachodu na wschód ze 106,2 m do 103,5 m n.p.m. Spadki terenu nie przekraczają na całym obszarze Planu 2 O. Środkowa część Planu położona jest najwyżej, zaś rzędne terenu opadają w kierunku południowym, do doliny Bugu i północnym do dolinki rowu znajdującego się za północną granicą Planu. W północnej części opracowania znajduje się niewielka dolinka rzeczna powstała w skutek budującej i niszczącej działalności wód rzecznych, obniżona o ok. 1-2 m w stosunku do poziomu erozyjnego doliny Bugu. Jest to forma holoceńska, charakteryzująca się wysokim poziomem wód gruntowych. Omawiany obszar Planu zbudowany jest z osadów fluwioglacjalnych, eluwialnych i deluwialnych zlodowacenia środkowopolskiego stadiału mławskiego. Podłoże gruntowe tworzą zarówno utwory sypkie, jak i spoiste oraz przypowierzchniowo grunty organiczne. Na terenie Planu, do ok. 4 m ppt dominują grunty sypkie wykształcone jako piaski drobne i średnie, oraz pospółki. Grunty te charakteryzują się średnimi wartościami stopnia zagęszczenia kształtującego się w przedziale wartości około ID = 0,40 0,50. Grunty spoiste, występują na tych terenach poniżej 4 m ppt. Warszawa

10 i wykształcone są jako gliny piaszczyste występujące przeważnie w stanie plastycznym, zbliżone do gruntów twardoplastycznych. W warstwie przypowierzchniowej dominują przepuszczalne grunty sypkie, których parametry filtracyjne można określić jako dobre i bardzo dobre. Są to grunty korzystne dla potrzeb budownictwa. W zachodniej części opracowania do około 4,5 m występują piaski różnoziarniste z domieszką żwirów i kamieni oraz miejscowo żwiry piaszczyste. Są to grunty o bardzo korzystnych parametrach geotechnicznych dla budownictwa. W północnej części Planu, wzdłuż rowu melioracyjnego wierzchnią warstwę gruntu budują namuły organiczne, pyły i piaski grunty organiczne i mineralne o miąższości powyżej 4,5 m. Są to grunty słabonośne o zróżnicowanych warunkach geotechnicznych. Rysunek 2. Mapa warunków wodnych opracowana na podstawie Opracowania fizjograficznego gminy Małkinia Górna. Czerwoną, ciągłą linią oznaczono granice Planu, fioletową, przerywaną linią oznaczono granice jednostek geomorfologicznych, obszary o różnych kolorach wypełnień oznaczają tereny charakteryzujące się poziomem wód gruntowych określonym w obrębie danego wypełnienia. Strzałki określają główne kierunki spływu wód podziemnych. Dolina cieku wodnego >2 m ppt 2-3 m ppt < 4 m ppt 3-4 m ppt Poziom erozyjny doliny Bugu Źródło mapy topograficznej: Rzeźba terenu została do tej pory w niedużym stopniu przekształcona na znacznej części terenu. Niewielkie odkształcenia - nasypy i wykopy - powstały na terenach zabudowy (w związku z kształtowaniem niwelety terenu na potrzeby zagospodarowania terenu), istniejącego cmentarza i wzdłuż istniejących dróg. Z prowadzeniem prac agrotechnicznych związane jest wyrównywanie rzeźby terenu. Na terenie objętym Planem nie występują udokumentowane złoża kopalin. Ze względu na nieduże zróżnicowanie wysokości terenu oraz typ gleb na obszarze opracowania nie występuje zagrożenie zachodzenia procesów erozji, w tym nie występują tu tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi i tereny, na których występują te ruchy. Obszar objęty Planem znajduje się w zlewni rzeki Bug, która jest oddalona od terenu Planu o ok. 2,2 km. Najwyższe stany wód w rzece obserwowane są w miesiącach marzec-kwiecień, najniższe zaś sierpień i listopad. Warszawa

11 Na terenie opracowania brak jest naturalnych zbiorników wodnych. Północną część opracowania odwadnia rów melioracyjny prowadzący wody najpierw w kierunku wschodnim, a dalej w kierunku południowym do rzeki Bug. W południowo-zachodniej części opracowania znajduje się fragment rowu melioracyjnego odprowadzający wody do niedużego stawu (o powierzchni ok. 150 m 2 ) znajdującego się na jednej z posesji na terenie Planu. Oba rowy prowadzą wody w okresach intensywnych deszczy i roztopów, a w okresach suchych osuszają się. Teren opracowania nie jest położony w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Na omawianym obszarze występuje kilka poziomów wodonośnych. Najniżej zwierciadło wód gruntowych występuje w centralnej oraz południowo-zachodniej części Planu, wg Opracowania fizjograficznego poniżej 4 m ppt, zaś wg Dokumentacji geologicznej opracowywanej dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego w Małkini Górnej - na wysokości 5-10 m ppt. W żadnym z wykonanych w środkowej części Planu, na potrzeby ww. Dokumentacji, otworów wiertniczych nie stwierdzono występowania wód gruntowych do głębokości 4 m p.p.t. Okres, w którym prowadzono badania terenowe charakteryzował się średnimi stanami wód podziemnych. Nie można wykluczyć, że w okresach mokrych czy roztopowych, okresowo na stropie przegłębień utworów spoistych pojawi się poziom wód gruntowych związanych z zasilaniem powierzchniowym. Lustro tych wód nie powinno jednak podnieść się do poziomu płytszego niż 2,5 m poniżej poziomu powierzchni terenu. W okresach suchych pierwszy poziom wód gruntowych w tym rejonie może zanikać. Najwyżej poziom wód gruntowych występuje zaś w dolince, wzdłuż rowu melioracyjnego położonego przy północnej granicy opracowania. Wody gruntowe występują tam powyżej 2 m p.p.t., a w okresach wysokich stanów mogą lokalnie stagnować na powierzchni gruntu. Na pozostałej części Planu wody gruntowe występują na głębokości pomiędzy 2 a 4 m p.p.t. Podstawę drenażu dla wód gruntowych stanowi lustro wód powierzchniowych rzeki Bug. Lokalna podstawę stanowi jednak rów melioracyjny stanowiący północną granicę opracowania z rzędna lustra wody około 101,0 m n.p.m. Rów ten odprowadza wody w kierunku wschodnim, a dalej południowym w stronę rzeki Bug. W części południowo-zachodniej wody gruntowe są drenowane przez lokalny system - rów melioracyjny odprowadzający wody do niewielkiego stawu. Kierunek spływu okresowych wód gruntowych związanych z infiltrującymi wodami opadowymi i roztopowymi odbywa się po stropie utworów nieprzepuszczalnych i jest skierowany podstawowo w stroną wschodnią z odchyleniem północnym i południowym. Woda na potrzeby wodociągu gminnego jest ujmowana z niższych poziomów wód czwartorzędowych na terenie gminy Małkinia Górna: w miejscowości Kańkowo z głębokości m p.p.t., w m. Małkinia Górna z głębokości m p.p.t., zaś w m. Rostki Wielkie z 38 m p.p.t. Wszystkie wymienione ujęcia, jak i ujęcia Zakładu Rockwool Polska Sp. z o.o. są położone w odległości powyżej 500 m od granic Planu. Dla ujęć tych poza strefą ochrony bezpośredniej nie wyznaczono stref ochrony pośredniej. Przy wszystkich ujęciach komunalnych istnieją stacje uzdatniania składające się tylko z odżelaziaczy. Wymienione studnie korzystające z głębszych poziomów wód czwartorzędowych charakteryzują się znaczną wydajnością. W związku z powyższym dostarczanie wód do zabudowań nie stanowi ograniczenia rozwoju gminy. Na terenie opracowania średnia potencjalna wydajność wód jest przeciętna i wynosi m 3 /dobę. Na terenie opracowania wzdłuż ul. Kościelnej znajduje się wodociąg komunalny (Ø160 mm) obsługujący zabudowania na terenie Planu. Na terenie gminy (w obrębie Planu) wyznaczono w utworach trzeciorzędowych Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr Subniecka Warszawska - Niecka Mazowiecka. Tylko część centralna tego zbiornika - 215A, nie znajdująca się na obszarze gminy, jest dostatecznie rozpoznana do planowania zagospodarowania zasobów i racjonalnej ochrony. W Dokumentacji geologicznej z badań podłoża gruntowego terenu projektowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w miejscowości Małkinia Górna, działki geodezyjne nr 580, 581, 582, 583 powiat ostrowski województwo mazowieckie, stwierdzono, że planowany pod rozbudowę cmentarza teren w zdecydowanej większości spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określania, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze - warunki hydrogeologiczne, chemizm wód i gleby, kierunki spadków wód podziemnych i zagospodarowanie terenu w infrastrukturę ujmującą wody podziemne. Warszawa

12 Na terenie opracowania występują podstawowo grunty orne niskich klas bonitacyjnych (RV i RVI, rzadziej RIVb), wytworzone z piasków różnoziarnistych, zaliczane do gleb bielicowych i psedobielicowych. Podnoszenie wysokości plonów wymaga tu stosowania dużej dawki nawozów oraz środków ochrony roślin. Grunty te nie są korzystne dla funkcji rolniczej. W części północnej i południowo-zachodniej opracowania występują użytki zielone. Są to pastwiska, rzadziej łąki zaliczane podstawowo do V klasy bonitacyjnej. Wg Opracowania fizjograficznego grunty te powinny być nadal wykorzystywane dla funkcji hodowli bydła. Klimat lokalny jest związany z ukształtowaniem, pokryciem terenu oraz zaleganiem wód gruntowych. Na topoklimat równiny erozyjnej w rejonie opracowania ma wpływ przede wszystkim położenie w płaskim terenie otwartym. Tereny otwarte o niskim poziomie zalegania wód gruntowych oraz przewagą utworów piaszczystych charakteryzują się dużą amplitudą temperatur oraz niewielką wilgotnością powietrza, są natomiast dobrze przewietrzane (wiatr może osiągać duże prędkości) i nasłonecznione. Utwory piaszczyste charakteryzują się małym przewodnictwem cieplnym, tym samym szybko się nagrzewają i szybko wychładzają w warstwie przypowierzchniowej. Niski poziom wód gruntowych, brak dużych zbiorników wód powierzchniowych warunkuje rzadkie występowanie na tym terenie mgieł. W południowej części Planu wzdłuż ul. Kościelnej w lecie, w okresie upałów może występować wzdłuż ulicy zjawisko przegrzewania, związane z nagrzewaniem się powierzchni takich jak asfalt i mury budynków. Odmiennym topoklimatem charakteryzuje się dolinka cieku wodnego znajdująca się w północnej części opracowania. Na klimat tej części opracowania ma wpływ występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych, lokalnie utworów organicznych charakteryzujących się dużą pojemnością cieplną, a także występowanie lokalnych zadrzewień. Zespół tych czynników powoduje, że są to tereny o mniejszej amplitudzie temperatur, szczególnie w dni pochmurne i bez wietrzne, niż na równinie erozyjnej, charakteryzujące się dużą wilgotnością powietrza i nieco większym zacienieniem. W dni wietrzne ze względu na duże przestrzenie otwarte i wilgoć na terenie doliny odczuwa się silniej zimno. W bezwietrzne i bezchmurne noce może tu występować zjawisko inwersji temperatur powstaje ono po dniu, kiedy grunt i powietrze są wygrzane. Na terenie równiny następuje szybkie wychłodzenie powietrza, ze względu na małą pojemność cieplną gruntów. Ciepłe powietrze z doliny jest przenoszone wyżej i następuje spływ zimnego powietrza z równiny. Zimne i wilgotne powietrze stagnuje na tym terenie tworząc mgły. Na terenie opracowania dominują wiatry z zachodniej ćwiartki horyzontu tj. północno-zachodnie, południowo-zachodnie i zachodnie. Znaczący wpływ na kierunek wiatrów ma położenie w tym rejonie doliny Bugu na kierunku wschód-zachód. Ww. dolina tworzy naturalny korytarz wentylacyjny, korzystnie wpływający na przewietrzanie obszaru gminy. Z zachodu na wschód następuje nawietrzanie terenu, a w kierunku przeciwnym odpływ zanieczyszczonego powietrza. Teren opracowania charakteryzuje się zróżnicowaną szorstkością terenu. Najsilniejsze wiatry występują na terenach otwartych w północnej części opracowania. Niska zabudowa oraz towarzyszące jej zadrzewienia zmniejszają nieco prędkości odczuwalnego wiatru w części południowej. Obszary pokryte roślinnością, stale lub okresowo, stanowią aktualnie około 80% powierzchni opracowania. Są one zajęte głównie przez zbiorowiska roślinności o pochodzeniu antropogenicznym lub zbiorowiska półnaturalne, zarastające wtórnie tereny pól, gdzie w składzie gatunkowym mieszają się gatunki roślin rodzimych charakterystycznych dla danego typu siedliska z gatunkami roślin synantropijnych lub ruderalnych. Najbogatsze zbiorowiska roślinne występują wzdłuż rowu melioracyjnego stanowiącego północną granicę terenu opracowania. Sam rów ma szerokość ok. 1 m i znajduje się poza terenem Planu. Wzdłuż tego uregulowanego cieku wodnego, przede wszystkim na jego skarpie (poza granicami Planu) wykształciły się różnego typu zbiorowiska roślinności hydrofilnej, charakterystyczne dla zbiorników wód płynących, eutroficznych. Płaty występujących tu zbiorowisk są różnej wielkości i przeplatają się wzdłuż rowu. Podstawowo są to zbiorowiska przejściowe o niejednoznacznej randze systematycznej, w składzie gatunkowym mieszają się tu gatunki roślin charakterystyczne dla zespołów z klasy Phragmitetea takie jak trzcina pospolita Phragmites communis, pałka wąskolistna Typha angustifolia, manna mielec Glyceria maxima, turzyca błotna Carex acutiformis, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, turzyca zaostrzona Carex acuta oraz gatunków roślin nitrofilnych (azotolubnych) Warszawa

13 klasy Artemisietea jak pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, ostrożeń polny Cirsium arvense, mlecz błotny Sonchus palustris, przytulia czepna Galium aparine. Najczęściej występują fitocenozy o charakterze degeneracyjnych form zespołu mozgi trzcinowatej Phalaridetum arundinaceae. Zbiorowiska pokrywającego siedliska łęgu jesionowo-olszowego. Wzdłuż rowu, na terenie Planu, występują pojedynczo a także w formie liniowej lub skupisk, drzewa i krzewy: olsza czarna Alnus glutinosa, rzadziej czeremcha zwyczajna Padus avium. Skupiska olszy, z niewielkim udziałem czeremchy oraz ubogą warstwą krzewów (trzmieliny europejskiej, kruszyny pospolitej) oraz licznie występującymi gatunkami roślin zielnych, azotolubnych takimi jak pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, kuklik pospolity Geum urbanum oraz jasnota plamista Lamium maculatum), a także gatunki łąkowymi (m.in. śmiłek darniowy Deschampsia cespitosa, ostrożeń błotny Cirsium palustre, turzyce) tworzą zubożałe formy łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum. Są to zbiorowiska zgodne z występującym siedliskiem. Zbiorowiska te znajdują się na liście priorytetowych typów siedlisk przyrodniczych będące przedmiotem zainteresowania wspólnoty (91E0, Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae i olsy źródliskowe) wskazanych w Dyrektywie Siedliskowej (Dyrektywa Rady Nr 92/43 z 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura W skali kraju łęgi jesionowo-olszowe nie są zbiorowiskiem zagrożonym pod względem areału ich występowania. Istotnym zagrożeniem może być jednak utrata ich cech jakościowych ekosystemu. W wielu częściach Polski powszechne jest przesuszenie ekosystemów łęgowych, będące efektem ogólnego obniżenia poziomu wód gruntowych i przyspieszonej erozji wgłębnej cieków (np. w wyniku ich regulacji). Ich ochrona polega zatem na ochronie ich warunków siedliskowych. Kolejną grupę tworzą zbiorowiska roślin położone pomiędzy roślinnością nadwodną porastającą skarpy rowu melioracyjnego stanowiącego północną granicę Planu, a terenami zabudowy i cmentarza położonymi w rejonie ulicy Kościelnej. Do terenów zabudowy przylegają pola uprawne, pozostałe tereny to głównie pastwiska i łąki. Tereny zajęte przez łąki położone są przede wszystkim na glebach żyznych namułów torfiastych. Występuje tu głównie roślinność niska. Część działek wykorzystywana jest jako intensywnie użytkowane pastwiska, na części zaś pastwisk i łąk użytkowanych ekstensywnie pojawiają się pojedyncze brzozy brodawkowate Betula pendula w wieku około od 5 do 10 lat. Na terenie łąk i pastwisk zaobserwowano takie gatunki jak m.in.: stokrotka pospolita Bellis perennis, miniszek pospolity Taraxacum vulgare, koniczyna łąkowa Trifolium pratense, koniczyna biała Trifolium repens, przytulia pospolita Galium elatum, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, szczaw rozpierzchły Rumex thyrsiflorus, kuklik pospolity Geum urbanum, wiązówka błotna Filipendula ulmaria, jaskier rozłogowy Ranunculus repens. Gatunki te w zależności od siedliska tworzą różne zbiorowiska roślin z rzędu Arrhenatheretali. Na terenach z wyższym poziomem wody gruntowej, podtapianych okresowo wiosną i jesienią, występują zbiorowiska przejściowe o niejednoznacznej randze systematycznej, w kierunku zdegradowanych łąk wilgotnych z rzędu Molinietali. Są to jednak zbiorowiska przekształcone wydeptywane (odbywa się na nich wypas bydła), a także występują na ich terenie gatunki roślin pochodzące ze zbiorowisk je otaczających zmeliorowanych, koszonych łąk świeżych i terenów upraw polowych. Występują tu gatunki charakterystyczne dla typu zbiorowisk ze związku Molinion: sit skupiony Juncus conglomeraatus i trzęślica modra Molinia coerulea. Ponadto zanotowano tu gatunki takie jak: płonnik pospolity Polytrichum commune, dziurawiec Hypericum maculatum, śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa, perz właściwy Elymus repens. Ponieważ występowanie gatunków charakterystycznych dla związku Molinion dotyczy bardzo niewielkich obszarów, nie można więc stwierdzić występowania w tym rejonie zbiorowisk z tej grupy. Pola uprawne zajęte są głównie przez sezonowe uprawy zbóż, którym towarzyszą gatunki jednorocznych roślin segetalnych z klasy Secalietea. Występują tu takie gatunki roślin jak: chaber zwyczajny Centaurea cyanus, mak polny Papaver rhoeas, nawrot polny Lithospermum arvense, kąkol polny Agrostemma githago, wyka siewna Vicia sativa. Część z pól uprawnych jest odłogowana. Są to głównie pola odłogowane stosunkowo niedługo, gdzie dominują gatunki roślin jednorocznych, które towarzyszyły uprawom. Części terenów upraw jest już odłogowana od lat. Pola uprawiane przeplatają się z polami nieużytkowanymi, porośniętymi lokalnie murawami napiaskowymi, Warszawa

14 pojedynczymi drzewami i w końcu młodnikami sosnowymi i brzozowymi. Na tych terenach odłogowanych, poza gatunkami roślin jednorocznych, występują również byliny i rośliny wieloletnie, a także występują pojedyncze drzewa i grupy drzew głównie brzozy brodawkowatej Betula pendula, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i dębu szypułkowego Qurcus robur. W składzie gatunkowym roślin zielnych występuje wiele gatunków roślin kserotermicznych, typowych dla terenów zbudowanych z utworów przepuszczalnych z niskim poziomem wód gruntowych. Na terenie opracowania pola odłogowane od lat pokrywają m.in. wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, bylica pospolita Artemisia vulgaris, nicennica polna Filago arvensis, nawłoć pospolita Solidago virgaurea, ostrożeń polny Cirsium arvense, szczwół plamisty Conium maculatum, szczaw tępolistny Rumex obtusifolius. Na miedzach i pastwiska licznie występuje śliwa tarnina Prunus spinosa. W części zachodnio-środkowej, przy istniejącym cmentarzu znajduje się nieduże zagłębienie, którego krawędzie porastają topole białe Populus alba (i mieszańce) i wierzby białe Salix alba. W zagłębieniu dominuje roślinność szuwarowa. Terenom zabudowanym towarzyszą różnego typu zbiorowiska kultywowane roślin ozdobnych, sady, a także roślinność ruderalna. Na terenach zabudowy licznie występują drzewa i krzewy iglaste świerki i żywotniki, rzadziej występują również klony, topole, lipy. Z pośród drzew towarzyszących terenom zabudowy wyróżniają się zadrzewienia znajdujące się na terenie otaczającym kościół, położone przy drodze do cmentarza i na cmentarzu, a także przy ul. Kościelnej. Są to dojrzałe formy dębu szypułkowego Quecus robur oraz kasztanowca białego Aesculus hippocastanum. Kasztanowce są w złym stanie zdrowotnym (zaatakowane przez motyla - szrotówka kasztanowiaczka). Opisane gatunki roślin nie podlegają ochronie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Świat zwierzęcy większej części opracowania - terenów zabudowy i upraw - nie jest szczególnie zróżnicowany. Zabudowa terenów oraz gospodarka rolna spowodowały przeniesienie się większości zwierząt na tereny trudniej dostępne okolice rowu melioracyjnego stanowiącego południowowschodnią granicę opracowania i towarzyszące im pastwiska, łąki i zadrzewienia. Faunę terenów pól i użytków zielonych z zadrzewieniami stanowią drobne i najczęściej pospolite gatunki zwierząt, część z nich podlega jednak ochronie. Powszechnie w tym rejonie gminy występują takie gatunki jak kret Talpa europaea (zarówno na stanowiskach łąk i pól otwartych, gdzie podlega ochronie, jak terenach zabudowy), zając szarak Lepus europaeus (gatunek łowny z okresem ochronnym), jeż wschodni Erinaceus concolor (gatunek pod ochroną), a także mysz zaroślowa Apodemus sylvaticus (gatunek objęty ochroną częściową) bardzo popularna w tej części Polski. Okolice rowu melioracyjnego i towarzyszących mu zbiorowisk roślinnych są dogodnym biotopem dla bobra zwyczajnego, jak i wydry. Nie mniej obecnie zwierząt tych, jak i ich nor i żeremi nie zaobserwowano na tym terenie. Łąki i pastwiska, tereny nadwodne są zasiedlane przez płazy i gady (wszystkie gatunki płazów i gadów podlegają ochronie). Występuje tu żaba trawna Rana temporaria (gatunek ten jest bardzo powszechny), ropucha szara Bufo bufo, czy jaszczurka zwinka Lacerta agilis (głównie na terenach suchych pastwisk i terenach odłogowanych pól). Ponadto tereny łąk i pól są miejscem bytowania pospolitych gatunków zwierząt takich jak mysz polna, czy nornica ruda. Niewątpliwie najcenniejszym obszarem dla ptaków w tym rejonie jest dolinka położona w północnej części Planu. Kompilacja terenów otwartych, zadrzewień i siedlisk nadwodnych wzdłuż rowu melioracyjnego sprawia, iż ptaki znajdują tu miejsca korzystne dla żerowania i gniazdowania. Tereny pól uprawnych i pastwisk, ze względu na koszenie, a także penetrację tych terenów przez psy i koty z pobliskich domów są mniej korzystnym terenem dla gniazdowania ptaków. Tereny łąk i pastwisk z zadrzewieniami oraz tereny pól są miejscem bytowania i żerowania takich gatunków jak: bażant Phasianus colchicus, kuropatwa Perdix perdix, pliszka żółta Motacilla flava (gatunek chroniony), skowronek Alauda arvensis (gatunek chroniony), trznadel zwyczajny Emberiza citrinella, kopciuszek zwyczajny Phoenicurus ochruros, kukułka Cuculus canorus. Poza tym na terenach zabudowy i towarzyszących im terenach zieleni stwierdzono terytoria nielicznych, bardzo pospolitych, ale objętych ochroną gatunkową, ptaków lęgowych spotykanych w naszym kraju tj.: dzwońca Carduelis chloris, sikory bogatki Parus major, sierpówki Streptopelia decaocto szpaka zwyczajnego Sturnus vulgaris, wróbla zwyczajnego Passer domesticus, zięby zwyczajnej Fringilla coelebs. Warszawa

15 Zagrożeniem dla ptaków przelatujących w północno-środkowej części opracowania są linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia. Nie mniej terenami o największym znaczeniu dla zwierząt w tym rejonie są tereny położone wzdłuż północnej granicy Planu roślinność nadwodna, łąki, pastwiska, miedze i zadrzewienia nadwodne. Jakość i zagrożenia środowiska, w tym zdrowia ludzi W latach ocena jednolitych części wód przeprowadzona przez WIOŚ w Warszawie została wykonana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. W tym czasie jakość wód rzeki Bóg, która jest odbiornikiem wód opadowych i oczyszczonych ścieków z terenu gminy w punkcie pomiarowym Glina Nadbużańska (miejscowość położona poniżej miejscowości Małkinia Górna, w gminie Małkinia Górna) została określona jako: stan chemiczny dobry oraz stan/potencjał ekologiczny słaby, na który składają się: stan elementów biologicznych słaby (ze względu na obecność ichtiofauny w klasie słabej), stan elementów hydromorfologicznych bardzo dobry, stan elementów fizykochemicznych poniżej stanu dobrego i stan elementów fizykochemicznych specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych - dobry. Wg Programu ochrony środowiska gminy Małkinia Górna (2012 r.) na stan jakościowy wód Bugu mają wpływ takie czynniki występujące na terenie gminy jak: spływy powierzchniowe i wody infiltrujące z pól uprawnych i łąk zawierające środki ochrony roślin i nawozy; zrzuty ścieków bytowych bezpośrednio do rzeki i cieków ją zasilających; odprowadzanie ścieków bytowych ze znacznej części gminy do nieszczelnych zbiorników (niedostateczne skanalizowanie gminy oraz znikoma ilość gospodarstw posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków). Na terenie gminy około 30% mieszkańców korzysta z sieci kanalizacyjnej, zaś blisko 60% mieszkańców obejmuje sieć wodociągowa. Kanalizacja głównie obejmuje miejscowość Małkinia Górna oraz najbliższe jej miejscowości. Ścieki z kanalizacji zbiorczej odprowadzane są do komunalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowana w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej. Jest to oczyszczalnia biologiczna. Obecnie realizowana jest przebudowa oczyszczalni mająca na celu zwiększenie jej przepustowości. Po przebudowie oczyszczone ścieki będą odprowadzane do rzeki Bug gdyż dotychczas były odprowadzane do starorzecza Bugu. Na terenie Planu ścieki bytowe są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych, skąd po wybraniu są przewożone do oczyszczalni ścieków w Małkini. Wg danych WIOŚ na terenie gminy Małkinia Górna w ostatnich latach nie był prowadzony monitoring zanieczyszczeń powietrza. W Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2012 r. (WIOŚ 2013 r.) przedstawiono wyniki metody modelowania matematycznego zanieczyszczeń powietrza. Stwierdzono w 2012 r. na terenie Małkini Górnej przekroczenie rocznego poziomu docelowego bezo(a)pirenu. Dla pozostałych zanieczyszczeń powietrza (PM10, PM2,5, O 3, SO 2, NO 2, C 6H 6, As, Cd, Ni) w roku 2012 nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm wg kryterium ochrona zdrowia i roślin. Nie mniej strefa mazowiecka w obrębie, której znajduje się gmina Małkinia Górna została zakwalifikowana do klasy C 1 ze względu na przekroczenie norm w zakresie ochrony zdrowia nie tylko ze względu na obecność benzo(a)pirenu w pyle, ale również ze względu na ponadnormatywną zawartość w powietrzu pyłów PM10 i PM2,5. Głównym źródłem benzo(a)pirenu w powietrzu jest niepełne spalanie paliw stałych, w tym przede wszystkim węgla i drewna w paleniskach domowych, w szczególności w piecach oraz otwartych kominkach. Największy udział w emisji benzo(a)pirenu na terenie strefy ostrołęcko-ostrowskiej (w której położona jest Małkinia Górna, wyznaczonej na potrzeby Program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu) ma emisja powierzchniowa i punktowa. Udział emisji powierzchniowej to 49% (105,2 kg), a emisji punktowej to 43% (91,3 kg). Najmniejszy procent udziału w emisji całkowitej z terenu strefy ma emisja komunikacyjna, stanowiąca 8% (17,8 kg) całkowitej emisji. 1 Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, docelowego i celu długoterminowego, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Warszawa

16 Na terenie gminy Małkinia Górna zaopatrzenie w ciepło odbywa się z indywidualnych kotłowni, brak jest centralnego systemu grzewczego obsługującego poszczególne miejscowości. Domy mieszkalne posiadają kotłownie indywidualne, w większości opalane węglem i drewnem. Większe kotłownie posiadają szkoły, urzędu oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Uchwałą Nr 184/13 z dnia 25 listopada 2013 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego określił program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz Program obowiązuje od dnia 25 grudnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.). Spośród istotnych dla sporządzanego planu miejscowego zadań określonych w niniejszym programie dla strefy mazowieckiej należy wymienić ograniczenie emisji komunalno-bytowej (powierzchniowej) poprzez zmianę sposobu ogrzewania na proekologiczny: podłączenia do sieci ciepłowniczej podmiotów ogrzewanych indywidualnie oraz wymianę nie ekologicznych pieców na ogrzewane paliwami niskoemisyjnymi (gaz lub ekogroszek). Ponadto rozważano również inne działania służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, m.in.: Promowanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE m.in.: energia wiatrowa, słoneczna, biomasa, wodna i geotermalna), w tym budowa i modernizacja lokalnych instalacji do produkcji energii ze szczególnym uwzględnieniem technologii kogeneracji i poligeneracji oraz wykorzystania OZE. Rozwój sieci zaopatrzenia w ciepło i chłód - tworzenie systemu zachęt do pozyskiwania energii z OZE. Tworzenie spójnego systemu regulacji prawnych zapobiegających presji urbanistycznej na tereny cenne przyrodniczo, pełniące funkcje klimatyczne (wymiana i regeneracja powietrza), biologiczne (siedliskotwórcze), regenerujące i zasilające wewnątrzmiejskie zespoły, biocentryczne i hydrologiczne. Kształtowanie struktur przestrzennych minimalizujących zapotrzebowanie na energię i zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Na terenie opracowania jak i w jego najbliższym otoczeniu brak jest istotnych punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Głównym źródłem tworzącym tło zanieczyszczeń na tym terenie jest emisja ze źródeł powierzchniowych z palenisk domowych, unos pyłu z zaoranych pól. Nieco mniejsze znaczenie ma emisja liniowa - unos pyłu z dróg gruntowych oraz ruch pojazdów po drogach utwardzonych. Tło zanieczyszczeń na terenie opracowania tworzą również emisja z Zakładów ROCKWOOL Polska Sp. z o. o. w Małkini Górnej, kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze, Spółdzielni Mieszkaniowej Małkinianka w Małkini Górnej, a także z lokalnych piekarni, kotłowni centralnego ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej oraz kotłowni indywidualnych budynków. Miejscowość Małkinia Górna nie posiada mapy akustycznej. WIOŚ prowadzi badania poziomu hałasu w zależności od potrzeb w miejscach o szczególnym zagrożeniu w wybranych punktach województwa, a także w wybranych latach. Dla terenu gminy Małkinia Górna od roku 2003 r. nie opublikowano danych z monitoringu hałasu. Miejscowym źródłem hałasu komunikacyjnego w obrębie Planu, w jego południowej części, jest ruch pojazdów po ul. Kościelnej drodze powiatowej. Jest to droga obsługująca lokalny ruch. W zachodnim skraju Planu znajduje się fragment drogi wojewódzkiej klasy zbiorczej, nr 627 prowadzącej do Ostrowi Mazowieckiej. Droga ta prowadzi stosunkowo nieduży jak na drogę wojewódzką ruch pojazdów (wg danych z Pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku drogą tą w ciągu doby przejeżdża na odcinku Ostrów Mazowiecka Małkinia Górna 2325 pojazdy, z tego zaledwie 17,5% to samochody ciężarowe, autobusy i ciągniki). W związku z powyższym nie stanowi istotnej uciążliwości na obszarze Planu. W części północno-środkowej Planu, na kierunku wschód-zachód przebiega dwutorowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV, z obecnością której związany jest hałas technologiczny (szum akustyczny spowodowany ulotem oraz wyładowaniami powierzchniowymi na izolatorach). Zjawisko hałasu pochodzącego z linii elektroenergetycznej wzrasta podczas złej pogody zwłaszcza mżawki i deszczu. Poziom hałasu wytwarzanego przez układ przesyłowy linii 110 kv wynosi db i nie przekracza, w odległości kilkunastu metrów od linii, w najgorszych warunkach pogodowych dopuszczalnych norm. Hałas ten oddziałuje, więc lokalnie na klimat akustyczny. Warszawa

17 W otoczeniu Planu potencjalnym źródłem hałasu jest ruch kolejowy na trasie Warszawa Białystok Sokółka (linia E75). Linia kolejowa położona jest na południe od terenu opracowania w odległości od ok. 100 do ok. 200 m od granicy Planu. W obszarze oddzielającym trasę linii kolejowej (stację kolejową) od terenu opracowania znajduje się zwarta zabudowa mieszkaniowa i usługowa z zielenią urządzoną, która ogranicza rozprzestrzenianie się fal dźwiękowych z terenów kolejowych. Ww. linia kolejowa ma zostać zmodernizowana. Wg Raportu oddziaływania modernizacji tej linii na środowisko (2007 r., dane ze strony internetowej SISKOM) nie występują przekroczenia na terenie opracowania norm określonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w porze dziennej. W część południowej terenu opracowania przebiega izofona 50dB obliczona dla pory nocnej (wg uśrednionych wyników pomiarów dla terenów otwartych). Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa dopuszczalny poziom hałasu od dróg i linii kolejowych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej L AeqD 61 db, a L AeqN 56 (zgodnie z zaleceniami WHO, dotyczącymi dokuczliwości, zakłóceń snu i zakłóceń rozmów, należy uznać, że przekroczenie granicy poziomów hałasu na zewnątrz budynku równej 70 db w porze dziennej i 60 db w porze nocnej, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia). Przewidywana strefa ponadnormatywnego oddziaływania linii kolejowej w wariancie 1+ (bez zastosowania ekranów akustycznych) jest więc mniejsza niż to przedstawiono na poniższym rysunku, ze względu na zmianę unormowań prawnych, jak również ze względu na stan zagospodarowania terenów przyległych do linii kolejowej. Rysunek 3 Fragment mapy z poziomem granic hałasu sporządzonej na potrzeby Raportu oddziaływania na środowisko Modernizacja linii kolejowej E 75 na odcinku Warszawa Białystok Sokółka, 2007 r. (linią czerwoną zaznaczono granice Planu) Nie mniej w związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm na terenie miejscowości Małkinia Górna zaplanowano lokalizację ekranów akustycznych, redukujących uciążliwości. W związku z powyższym nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego ww. linii kolejowej po modernizacji na terenach zabudowy znajdujących się w granicach Planu. Warszawa

18 Rysunek 4 Fragment mapy planowanej lokalizacji ekranów akustycznych wzdłuż linii E 75 sporządzonej na potrzeby Raportu oddziaływania na środowisko Modernizacja linii kolejowej E 75 na odcinku Warszawa Białystok Sokółka, 2007 r. Niebiską linią oznaczoną lokalizację planowanych ekranów akustycznych, czerwoną linią zaznaczono granice Planu. W otoczeniu terenu Planu nie był prowadzony monitoring promieniowania elektromagnetycznego przez WIOŚ w Warszawie w ostatnich latach. Przez teren Planu przebiegają linie elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia, które są źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Przyjmuje się (biorąc pod uwagę prowadzone badania pól elektromagnetycznych), iż obszar negatywnego oddziaływania linii elektroenergetycznych średniego napięcia, w zakresie wytwarzania pól elektromagnetycznych, mieści się w strefie 14 m (po 7,5 m od osi linii), zaś dla linii wysokiego napięcia przyjmuje się strefę 20 m. Na terenie opracowania są obecnie wytwarzane odpady komunalne w tym niebezpieczne w gospodarstwach domowych, odpady z terenów dróg i funkcjonującego cmentarza. Ponadto pośrednio w związku z funkcjonowaniem gospodarstw domowych wytwarzane są odpady z oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów i stacji uzdatniania wody. Wg Planu gospodarki odpadami dla gminy Małkinia Górna (2004 r.) wskaźnik wytwarzania odpadów w 2011 r. kształtował się na poziomie 295 kg/mk/rok. Na omawianym terenie i w jego najbliższym otoczeniu nie wyznaczono obszarów ograniczonego użytkowania (na podstawie ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska), nie występują tu również zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Terenami stanowiącymi potencjalne zagrożenie poważnymi awarii związanymi z transportem materiałów niebezpiecznych są znajdujące się w sąsiedztwie droga wojewódzka nr 627 i linia kolejowa Warszawa Białystok. Krajobraz W obrębie Planu znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków kościół parafialny (nr rej. A-413) wraz ze strefą ochronną oraz cmentarz parafialny wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Pod względem krajobrazowym teren opracowania można podzielić na kilka jednorodnych stref. Pierwsza z nich to strefa zabudowy położona wzdłuż ul. Kościelnej, do której przylega od północy cmentarz. Dominantą tej części opracowania jest ww. neogotycki kościół parafialny. Tereny zabudowy tworzą stosunkowo harmonijny krajobraz dominuje zabudowa dwu kondygnacyjna, o kolorystyce białej, beżowej, żółtej, najczęściej z dachami dwuspadowymi pokrytymi materiałem dachówkopodobnym z blachy lub bitumiczne (rzadziej eternit) w kolorze czerwonym lub szarym. Ogrodzenia terenów zabudowy są ażurowe, wykonane z siatki lub kute. Miejscowo występują również negatywnie wyróżniające się w krajobrazie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych. Zabudowaniom towarzyszą ogrody z zielenią urządzoną. Pod względem Warszawa

19 krajobrazowym wyróżniają się zadrzewienia położone na terenie kościoła, wzdłuż ul. Kościelnej oraz przy drodze prowadzącej do cmentarza i na cmentarzu. Wzdłuż ulicy Kościelnej poprowadzona jest napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia szpecąca tą część opracowania. Rysunek 5 Widok na kościół parafilny obiekt wpisany do rejestru zabytków Rysunek 6 Ulica Kościelna Warszawa

20 Rysunek 7 Widok od ul. Ostrowskiej (droga wojewódzka nr 627) na drogę prowadzącą do cmentarza Część północna, a także wschodnia i zachodnia to głównie tereny rolnicze, otwarte. W części wschodniej znajduje się Główny Punkt Zasilania w energię elektryczną, od którego odchodzą liczne napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia. Linie te, jak i sam teren GPZ stanowią negatywny, antropogeniczny element w harmonijnym krajobrazie rolniczym. W północnej części Planu pozytywnie na percepcje krajobrazu wpływają pojedyncze zadrzewienia i grupy drzew tworząc liczne, harmonijne wnętrza krajobrazowe. Na całym terenie opracowania brak jest wolnostojących nośników reklamowych, co zdecydowania wpływa na korzystny odbiór krajobrazu. 7. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU Obszar analizowanego Planu nie posiada obowiązującego planu miejscowego, w związku z powyższym zmiany stanu środowiska na tym terenie mogą wynikać z kumulowania się istniejących problemów lub cech pozytywnych, bądź mogą być spowodowane przekształceniami związanymi z możliwością wydawania w tym terenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Należy podkreślić, iż decyzje te nie muszą być zgodne z ustaleniami kierunkowymi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna. Muszą natomiast być zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi m.in. stref uciążliwości od linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, stref od istniejącego cmentarza, a także z przepisami dotyczącymi ochrony zabytków będących w rejestrze i ewidencji. W strefach uciążliwości od tych linii elektroenergetycznych, które wynoszą do linii wysokiego napięcia 110kV 20 m, a dla linii średniego napięcia 15 m zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zakazuje się lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Pod liniami elektroenergetycznymi istnieje również zakaz sadzenia drzew. Zatem, nie przewiduje się możliwości w części północnej Planu, w strefach pod liniami elektroenergetycznymi, istotnych zmian w zagospodarowaniu, które to zmiany mogłoby spowodować przekształcenia stanu środowiska. Tereny te nie mogą podlegać zabudowie, jak i zalesieniu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r., w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie pod cmentarze od cmentarza obowiązują następujące strefy: odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności Warszawa

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 1 WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE Studium zostało uchwalone Uchwałą Nr... Rady gminy Dobrzyniewo Duże z dnia... DOBRZYNIEWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO (projekt przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 20.06.2005 r.) Dyrektor

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO tekst ujednolicony załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Duszniki z dnia... 2009 r. Poznań, 2008/2009 1 ZESPÓŁ AUTORSKI:

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/90 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo