G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl"

Transkrypt

1 G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: NIP: W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA dla potrzeb rozbudowy ulicy Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyŝowania ulic Towarowej i Leonharda do granicy miasta (w kierunku projektowanej obwodnicy Olsztyna węzła Klebark) WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE Opracował Zespół : Zleceniodawca: EGIS POLAND Sp z o.o. ul. Puławska 182, Warszawa... mgr Marian Zawadzki upr. CUG ,MOŚZNiL V-1176 mgr Piotr Gołębiewski upr. MŚ VII-1538 tech. Waldemar Wiśniewski tech. Piotr Sosnowski Kierownik Zakładu mgr inŝ. Wojciech Baran upr. CUG , MŚ VII-1369 Warszawa lipiec/sierpień 2011 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... str Charakterystyka projektowanej inwestycji... str Wykorzystane materiały archiwalne i przepisy str Lokalizacja, morfologia i obecne zagospodarowanie terenu... str Zakres wykonanych prac w stosunku do projektu. str Budowa geologiczna.. str Prognoza wpływu inwestycji na środowisko... str Warunki geologiczno inŝynierskie i hydrogeologiczne podłoŝa gruntowego str Warunki geologiczno inŝynierskie. str Warunki hydrogeologiczne str Ocena warunków geologiczno-inŝynierskich w podłoŝu obiektów. str Ocena przydatności gruntów z wykopów do wbudowania w nasyp... str Wnioski i zalecenia. str Kopia Decyzji Nr 61237/05/2011 znak SD EB z dnia 11 maja 2011r. zatwierdzającej projekt prac geologicznych. 1

3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Lokalizacja terenu badań w skali 1: zał. nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1: zał. nr 2 Mapa warunków geologiczno inŝynierskich. zał. nr 3 Karty otworów badawczych zał. nr 4 Karty otworów i przekroje archiwalne... zał. nr 5 Przekroje geologiczno-inŝynierskie... zał. nr 6 Karty sondowań dynamicznych DPL... zał. nr 7 Karty sondowań CPT i CPTU..... zał. nr 8 Objaśnienia znaków i symboli zastosowanych w opracowaniu... zał. nr 9 Zestawienie badań laboratoryjnych gruntu... zał. nr 10 Wyniki badań wody gruntowej i gruntu pod kątem agresywności korozyjnej w stosunku do betonu i Ŝelbetu... zał. nr 11 Współrzędne otworów badawczych i zestawienie działek ewidencyjnych.. zał. nr 12 Wykresy uziarnienia gruntu w egzemplarzu archiwalnym Karta informacyjna Dokumentacji geologiczno-inŝynierskiej 2

4 1. Wstęp Przedstawiona poniŝej dokumentacja geologiczno-inŝynierska została opracowana na zlecenie Firmy EGIS POLAND Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej Warszawa. Podstawę do wykonania robót stanowił Projekt prac geologicznych... zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Olsztyn Decyzją z dnia 11 maja 2011r., znak SD EB. Prace terenowe przewidziane zatwierdzonym Projektem prac geologicznych... wykonano w dniach czerwca 2011r. pod nadzorem autora niniejszej dokumentacji. Zakres opracowania dostosowano do: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. (Dz. Ust. 2005r. Nr 201, poz. 1673) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŝynierskie. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Instrukcji badań podłoŝa gruntowego budowli drogowych i mostowych Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dokumentacja niniejsza podlega przyjęciu przez Prezydenta Miasta Olsztyn, stosownie do postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. O zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 2. Charakterystyka projektowanej inwestycji Inwestycją, dla której sporządza się niniejszą dokumentację geologiczno - inŝynierską jest projektowana przebudowa ul. Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyŝowania z ul. Leonharda do granic miasta, w kierunku projektowanej obwodnicy Olsztyna (węzeł Klebark), wraz z dwoma wiaduktami WD-1 w km nad linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn Główny - Ełk i WD-2 w km nad bocznicą linii kolejowej. Przedmiotowy odcinek ul. Towarowej zlokalizowany jest w części usługowo gospodarczej Olsztyna i stanowi wylot z miasta w kierunku wschodnim oraz połączenie z projek- 3

5 towaną obwodnicą. Ulica Towarowa na odcinku od skrzyŝowania z ul. Leonharda do projektowanego skrzyŝowania z ul. Cementową przebiega w terenie zurbanizowanym i posiada nawierzchnię bitumiczną. Do skrzyŝowania z ul. Budowlaną występuje przekrój 1 x 4 (dwa pasy ruchu w kaŝdym kierunku, bez pasa rozdzielającego). Na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Cementowej ulica Towarowa spełnia rolę drogi dojazdowej (o nawierzchni bitumicznej). W obszarze zurbanizowanym ulica krzyŝuje się z linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn Główny Ełk na działkach nr: 19/3 i 26, nad którą zlokalizowany jest wiadukt drogowy. Teren od ul. Cementowej do projektowanej obwodnicy Olsztyna nie jest zurbanizowany. Przedmiotowa inwestycja na tym odcinku zostanie poprowadzona po nowym śladzie i zlokalizowana na terenie zróŝnicowanym wysokościowo, porośniętym trawami i roślinnością wyŝszą. Przebiega tam równieŝ bocznica kolejowa do fabryki Michelin, nad którą w ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się wiadukt drogowy. Koniec projektowanego odcinka (jego włączenie do węzła drogowego w ciągu obwodnicy) zlokalizowany jest w miejscu obecnego przebiegu ul. Lubelskiej. W km projektowana ulica Towarowa przechodzi wiaduktem drogowym nad linią kolei nr 219 relacji Olsztyn Główny Ełk na działkach nr: 19/3 i 26. W km projektowana ulica Towarowa przechodzi wiaduktem drogowym nad linią bocznicy zakładowej znajdującej się na działkach nr: 11/5 i 3 obsługującej przyległe tereny przemysłowe. Parametry techniczne projektowanej drogi Klasa techniczna: G Przekrój uliczny: dwujezdniowy Liczba pasów: 2 x (2 x 3,5 m), w obrębie skrzyŝowań dodatkowo pasy wyłączeń (3,5 m) Prędkość projektowa [Vp]: 50 km/h (w terenie zurbanizowanym), 70 km/h (poza terenem zurbanizowanym) Dopuszczalne obciąŝenia nawierzchni: 115 kn/oś Szerokość pasa dzielącego jezdnie: 6,0 m; w obrębie skrzyŝowań: 2,5 m Chodnik: po stronie północnej Chodnik ze ścieŝką rowerową: po stronie południowej, szerokość 4,0 m (1,5 m chodnik, 2,5 m ścieŝka rowerowa, dwukierunkowa) 4

6 Parametry techniczne projektowanych obiektów mostowych W ciągu projektowanej ulicy Towarowej zaprojektowane zostaną dwa obiekty inŝynierskie wiadukty drogowe WD-1 (nad linią kolejową) w km i WD-2 (nad bocznicą kolejową) w km Oba obiekty zaprojektowano jako jednoprzęsłowe o konstrukcji zespolonej. Rozpiętości teoretyczne wiaduktów wynoszą: WD - 1: 39,0 m WD - 2: 28,8 m Zgodnie z informacją uzyskaną od Zleceniodawcy dla obiektów inŝynierskich WD-1 i WD-2 wstępnie planuje się posadowienie pośrednie. 3. Wykorzystane materiały archiwalne i przepisy Dla celów porównawczych oraz oceny warunków wodno gruntowych wykorzystano następujące materiały merytoryczne, archiwalne i przepisy prawne: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1: arkusz Barczewo Państwowy Instytut Geologiczny Mapa Hydrogeologiczna Polski 1: arkusz Barczewo Państwowy Instytut Geologiczny Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne i projekt piezometru w związku z projektowaniem inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne dla automatycznej stacji paliw NESTE w Olsztynie przy al. Gen. Władysława Sikorskiego GEOVIA styczeń 2004r. Dokumentacja geotechniczna odnośnie posadowienia budynku przy ulicy Towarowej 17B w Olsztynie ( GEOL Olsztyn, styczeń 2006). Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego budynku biurowo - magazynowego z funkcją handlową usytuowanego na działce budowlanej nr 17 w obrębie 79 połoŝonej przy ulicy Towarowej w Olsztynie ( GEOL Olsztyn, marzec 2004). Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego budynku biurowo - magazynowego usytuowanego na działce budowlanej nr 18/5 połoŝonej przy ulicy Towarowej w Olsztynie ( GEOL Olsztyn, marzec 2004). 5

7 Opinia geotechniczna odnośnie warunków gruntowo wodnych na działce budowlanej nr przy ul. Towarowej w miejscowości Olsztyn ( GEOL Olsztyn, grudzień 2010). Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego budynku handlowo - biurowego usytuowanego na działce nr 43/1, obręb 82 przy ul. Towarowej w Olsztynie ( GEOL Olsztyn, lipiec 2009). Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego posadowienia pylonu reklamowego przy ul. Lubelskiej w Olsztynie ( GEOL Olsztyn, październik 2007). Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu budowlanego hali magazynowej z obiektem biurowo socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów na działce nr 83-8/7przy ulicy Budowlanej w Olsztynie. Geografia fizyczna Polski. J. Kondracki.1978 r. Materiały uzyskane od Zleceniodawcy; mapy sytuacyjno wysokościowe w skali 1:1000 z określoną lokalizacją otworów, współrzędnymi i głębokością otworów badawczych, charakterystyka techniczna projektowanych obiektów. Prawo geologiczne i górnicze ustawa z 4 lutego 1994 r z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie projektów prac geologicznych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŝynierskie. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Instrukcja badań podłoŝa gruntowego budowli drogowych i mostowych Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998r. 4. Lokalizacja, morfologia i obecne zagospodarowanie terenu Dokumentowany teren znajduje się we wschodniej części miasta Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim. Ogólne połoŝenie terenu pokazano na mapie w skali 1: (zał. 1.), natomiast dokładne rozmieszczenie wykonanych badań na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1 000 (zał. 2.). 6

8 Zestawienie działek, na terenie których przeprowadzono badania dla przedmiotowej inwestycji, przedstawia zał. 12. Według podziału na jednostki fizyczno geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia Fizyczna Polski, 1978), teren badań połoŝony jest w obrębie mezoregionu Pojezierza Olsztyńskiego naleŝącego do makroregionu Pojezierza Mazurskiego. Morfologicznie teren badań znajduje się na wysoczyźnie morenowej falistej o średnich wysokościach względnych wielkości 2-5m i nachyleniu około 5 o. Ukształtowanie terenu w zachodniej, zurbanizowanej części obszaru badań jest zmienione działalnością człowieka przeznaczony do przebudowy fragment ulicy Towarowej wybudowany został na gruntach antropogenicznych (udokumentowano nasyp o miąŝszości do 13,5m). Wschodnia część terenu badań nie została zmieniona w takim stopniu działalnością człowieka. Powierzchnia terenu jest zróŝnicowana wysokościowo a wysokości względne znajdujących się tu pagórków dochodzą do 9m. Znajdują się tu równieŝ zagłębienia wytopiskowe po martwym lodzie, które są wypełnione wodą. Rzędne terenu na całej długości przebiegu projektowanej drogi kształtują się w przedziale m n.p.m. W sąsiedztwie projektowanych obiektów inŝynierskich (WD-1 i WD-2) nie zaobserwowano powierzchniowych ruchów masowych na istniejących skarpach o nachyleniu: WD-1 skarpa zachodnia o wysokości ~7m nachylenie do ~30 0, wschodnia o wysokości ~8m nachylenie do ~40 0 WD-2 skarpy o wysokości do3,5m i nachyleniu ~35 0 Przyczółki istniejącego, przewidzianego do przebudowy wiaduktu na torami kolejowymi (WD-1) wbudowane są w istniejące skarpy. Pod względem hydrograficznym przedmiotowy teren naleŝy zaliczyć do zlewni rzeki Łyny, lewego dopływu Pregoły. Łyna jest główną bazą drenaŝu dla omawianego obszaru. Na charakteryzowanym obszarze oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się liczne (o genezie typowo wytopiskowej) zagłębienia terenowe wypełnione osadami akumulacji bagiennej (grunty organiczne) oraz wytopiskowe jeziora polodowcowe. Największe z nich - jezioro Track znajduje się na północ od terenu badań. Zachodnia część inwestycji zlokalizowana jest w terenie zurbanizowanym z zabudową usługowo-gospodarczą, natomiast część wschodnia na obszarze niewielkiej działalności człowieka. W miejscach wykonanych wierceń, wykonanymi w terenie zurbanizowanym wykopami do głębokości 80cm, nie stwierdzono uzbrojenia podziemnego, jednak do 7

9 celów projektowych przedmiotowej inwestycji naleŝy wykorzystać aktualną mapę uzgodnioną z ZUDP. 5. Zakres wykonanych prac w stosunku do projektu W ramach robót terenowych, wykonanych w dniach czerwca 2011r., pod nadzorem autora niniejszej dokumentacji oraz prac laboratoryjnych, zrealizowano pełen zakres prac przewidzianych zatwierdzonym projektem. Zestawienie wykonanych w stosunku do projektu, robót terenowych i badań laboratoryjnych podano w zestawieniu poniŝej: Zestawienie wykonanych prac w stosunku do projektu OBIEKT PRACE I ROBOTY PROJEKTOWANE WYKONANE Wiadukt WD-1 Wiadukt WD-2 Trasa drogi Wiercenia Wiercenia Wiercenia 4 otw. do gł. 22,0m Łącznie: 88,0 mb 6 otw. do gł. 15,0m Łącznie: 90,0 mb 1 otw. do gł. 15,0m 1 otw. do gł. 12,0m 1 otw. do gł. 10,0m 1 otw. do gł. 8,0m 2 otw. do gł. 6,0m 4 otw. do gł. 5,0m 50 otw. do gł. 3,0m Łącznie: 227,0mb 3 otw. do gł. 22,0m 1 otw. do gł. 27,0m Łącznie: 93,0 mb 6 otw. do gł. 15,0m Łącznie: 90,0 mb 1 otw. do gł. 17,5m 1 otw. do gł. 16,0m 1 otw. do gł. 15,0m 1 otw. do gł. 10,0m 1 otw. do gł. 9,0m 1 otw. do gł. 7,5m 6 otw. do gł. 7,0m 1 otw. do gł. 6,5m 3 otw. do gł. 6,0m 1 otw. do gł. 5,5m 4 otw. do gł. 5,0m 2 otw. do gł. 4,5m 4 otw. do gł. 4,0m 1 otw. do gł. 3,5m 53 otw. do gł. 3,0m Łącznie: 354,5mb Wiercenia Razem: 405,0mb Razem: 537,5mb 8

10 OBIEKT PRACE I ROBOTY PROJEKTOWANE WYKONANE Trasa + obiekty inŝynierskie Trasa + obiekty inŝynierskie 11 sondowań CPT lub CPTU Sondowania sondowania DPL zgodnie z decyzją nadzoru Prace geodezyjne: wytyczenie urządzeniem GPS - na podstawie podanych współrzędnych Badania laboratoryjne: uziarnienie ~ 25 badań, granice konsystencji, stopień plastyczności ~ 20 badań wilgotność opt., maks. gęstość objętościowa (Proctor) 2-3 badania analiza wody lub gruntu pod kątem agresywności 2 badania 11 sondowań CPT lub CPTU 25 sondowań DPL Prace geodezyjne: wytyczenie urządzeniem GPS - na podstawie podanych współrzędnych Badania laboratoryjne: uziarnienie - 27 badań, granice konsystencji, stopień plastyczności - 21 badań wilgotność opt., maks. gęstość objętościowa (Proctor) 2 badania analiza wody lub gruntu pod kątem agresywności 2 badania Ogólny metraŝ wykonanych wierceń został przekroczony w stosunku do projektowanego o 132,5m.b. RóŜnica ta wynika z konieczności przegłębienia poszczególnych otworów lub wykonania otworów dodatkowych w związku z występowaniem rodzimych nienośnych utworów organicznych. Ponadto decyzją dozoru geologicznego część otworów przegłębiono na skutek występowania miąŝszych pokładów utworów nasypowych. Zgodnie z Ŝyczeniem Zamawiającego przegłębiono równieŝ jeden otwór badawczy (OB B) w podło- Ŝu wiaduktu WD-1 z 22,0m do 27,0m głębokości. Wykonanie dodatkowych otworów dla uściślenia występowania gruntów słabonośnych i nienośnych oraz przegłębianie otworów poniŝej spągu tych gruntów było przewidziane w Projekcie prac geologicznych, na podstawie którego wykonano roboty geologiczne. Wiercenie dodatkowych otworów badawczych oraz przegłębianie otworów było kaŝdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. Wytyczenia otworów dokonano urządzeniem GPS na podstawie współrzędnych podanych przez Zamawiającego, natomiast rzędne otworów zostały określone przez Zamawiającego na podstawie mapy cyfrowej w skali 1:1000. Lokalizację wszystkich punktów badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej zał nr 2. 9

11 6. Budowa geologiczna Wykonane roboty terenowe potwierdziły przyjęty w Projekcie prac geologicznych model budowy geologicznej. Projektowana przebudowa ul. Towarowej w Olsztynie zlokalizowana jest w obrębie wyniesienia mazursko suwalskiego gdzie w profilu geologicznym występują: kompleks utworów mezozoicznych nawierconych na głębokości 340m p.p.t. oraz utwory kenozoiczne trzeciorzędu i czwartorzędu. Osady czwartorzędowe leŝą tu na utworach trzeciorzędu reprezentowanego przez ilaste osady oligocenu, miocenu i pliocenu. Najstarszymi osadami czwartorzędowymi w podłoŝu projektowanej inwestycji są gliny zwałowe zlodowacenia Nidy leŝące bezpośrednio na utworach neogenu. Gliny te charakteryzują się duŝym rozprzestrzenieniem lecz niewielką miąŝszością. Przykrywa je duŝo bardziej miąŝszy kompleks glin zwałowych zlodowacenia Sanu, o tak samo duŝym rozprzestrzenieniu w poziomie. Oba poziomy glin mogą być lokalnie rozdzielone piaskami wodnolodowcowymi. Nad utworami zlodowaceń południowopolskich występują osady naniesione przez lodowiec oraz wodnolodowcowe z okresu zlodowaceń środkowopolskich. Wśród nich moŝna wyróŝnić : najcieńszą, w znacznym stopniu wyerodowaną warstwę glin zwałowych zlodowacenia Odry oraz dwa kompleksy glin zwałowych zlodowacenia Warty związane ze stadiałem dolnym (o niewielkim rozprzestrzenieniu), oraz ze stadiałem środkowym o znacznym zasięgu w poziomie i miąŝszości dochodzącej do 20m. Utwory spoiste są porozdzielane przez piaski, Ŝwiry i miejscami mułki wodnolodowcowe głównie ze zlodowacenia Odry. MiąŜszość tych warstw moŝe dochodzić do 20m. Lokalnie udokumentowane zostały wykształcone w postaci soczewek piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe stadiału dolnego zlodowacenia Warty. Podczas wykonanych wierceń udokumentowano utwory najmłodszego zlodowacenia - zlodowacenia Wisły. Wśród nich wyróŝnić moŝna rozprzestrzenione w poziomie piaski wodnolodowcowe stadiału środkowego, których strop znajduje się na zmiennej głębokości 6,7-20,8m p.p.t. nawiercone jedynie głębszymi otworami w podłoŝu projektowanych obiektów inŝynierskich. Udokumentowano równieŝ zalegający często od powierzchni terenu kompleks glin zwałowych stadiału górnego o miąŝszości od kilku do kilkunastu metrów. Lokalnie, w podłoŝu obiektu inŝynierskiego WD-2 we wschodniej części terenu badań udokumentowano równieŝ gliny zwałowe i piaski wodnolodowcowe stadiału środkowego zlodowacenia Wisły. 10

12 Najmłodszymi udokumentowanymi osadami rodzimymi są utwory holocenu piaszczyste osady deluwialno aluwialne oraz grunty organiczne (namuły i torfy). Grunty organiczne występują na dwóch odcinkach projektowanej drogi: w km : występują dość liczne soczewki gruntów organicznych o niewielkim rozprzestrzenieniu w poziomie. Utwory te nie występują od powierzchni terenu, a ich średnia miąŝszość to 1,5m (maksymalna udokumentowana miąŝszość 3,3m), w km : występują dwa rozległe obszary ze stagnującą wodą powierzchniową, w podłoŝu których stwierdzono obecność gruntów organicznych o miąŝszości do 4,1m. Obecnie rodzime utwory czwartorzędowe przykryte są współczesnymi nasypami antropogenicznymi występującymi głównie na odcinkach: w km (na zachód od obiektu inŝynierskiego WD-1) korpus nasypu budowlanego obecnej ul. Towarowej, miąŝszość utworów antropogenicznych na tym odcinku dochodzi do 13,5m, w km nasypy niekontrolowane o miąŝszości 0,5-2m. 7. Prognoza wpływu inwestycji na środowisko Projektowaną inwestycją będzie przebudowa ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyŝowania z ul. Leonharda do granic miasta (w kierunku obwodnicy węzła Klebark) wraz z budową jej nowego odcinka od ul. Budowlanej do granicy miasta w rejonie ul. Lubelskiej. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane równieŝ dwa obiekty inŝynierskie WD-1 i WD-2 wiadukty drogowe nad torami kolejowymi. Budowa obiektów drogowych, wiąŝe się z oddziaływaniem na środowisko naturalne. Oddziaływanie to dotyczy głównie przekształceń powierzchni terenu, zmiany uŝytkowania gruntów, wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz wiąŝe się ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza i poziomu akustycznego. Największy wpływ inwestycji na środowisko przewiduje się we wschodniej, niezurbanizowanej części terenu badań. Przekształcenia powierzchni terenu wiąŝą się z budową nasypów co wiąŝe się z koniecznością uregulowania spływów powierzchniowych. Zmiany uŝytkowania terenu związane będą z koniecznością przeklasyfikowania terenów zielonych, w pasie drogowym projektowanej drogi, gdzie wystąpi potencjalne zagro- 11

13 Ŝenie skaŝenia gleb i ewentualnym zwiększeniem stęŝenia m.in. substancji ropopochodnych, soli chlorkowych i metali cięŝkich. Wpływ na środowisko wód powierzchniowych, moŝe być związany z przebiegiem drogi przez obecnie istniejące zagłębienia bezodpływowe, które zostaną zlikwidowane w całości lub częściowo. Oddziaływanie na wody podziemne spowodowane będzie natęŝeniem ruchu pojazdów samochodowych co wiąŝe się z emisją spalin i moŝe spowodować wzrost zawartości metali cięŝkich (ołów, cynk, kadm, nikiel) oraz związków ropopochodnych w wodach gruntowych w obszarach przyległych do projektowanej drogi. Ze względu na głębokość występowania i izolację uŝytkowego poziomu wodonośnego, szacuje się iŝ wpływ ten będzie dotyczył jedynie wód gruntowych występujących lokalnie w formie zawieszonej na utworach spoistych lub w soczewkach osadów sypkich. UŜytkowy poziom wodonośny nie będzie naraŝony na zanieczyszczenia związane z projektowaną inwestycją. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja w ramach, której projektuje się przebudowę ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyŝowania z ul. Leonharda do granic miasta (w kierunku obwodnicy węzła Klebark) wraz z obiektami inŝynierskimi zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 8. Warunki geologiczno-inŝynierskie i hydrogeologiczne podłoŝa gruntowego 8.1. Warunki geologiczno inŝynierskie Na podstawie robót i badań terenowych oraz analizy wyników badań laboratoryjnych pobranych reprezentatywnych próbek gruntu, występujące w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne przyjmując jako kryterium podziału genezę, wykształcenie litologiczne oraz cechy fizyczno mechaniczne. Za cechę wiodącą występujących tu gruntów sypkich przyjęto stopień zagęszczenia I D, a dla gruntów spoistych stopień plastyczności I L. Parametry te ustalono metodą A na podstawie wyników przeprowadzonych badań polowych (sondowań statycznych CPT i CPTU, sondowań dynamicznych sondą DPL), badań laboratoryjnych reprezentatywnych próbek gruntu, badań penetrometrem tłoczkowym i ścinarką obrotową. Na podstawie badań laboratoryjnych określono dla reprezentatywnych próbek gruntów spoistych wilgotność naturalną i gęstość objętościową. Dla potrzeb zestawienia wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw (tabela 1) wilgotność naturalna w n, gęstość objętościowa ρ ο oraz kąt 12

14 tarcia wewnętrznego φ, spójność gruntu c u, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M o, moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E o ustalono metodą B zgodnie z normą PN 81/B na podstawie zaleŝności korelacyjnych z parametrami wytrzymałościowymi wyznaczonymi metodą A. PodłoŜe budowlane na dokumentowanym terenie, do głębokości wykonanych wierceń zgrupowano w następujące warstwy geotechniczne: Grunty nasypowe WARSTWA 0 Ze względu na skład i genezę w obrębie występujących nasypów wydzielono nasyp budowlany (korpus obecnego nasypu drogowego) oraz nasypy niekontrolowane. Nasypy niekontrolowane są słabonośne i bardzo zmienne nie określano ich parametrów wytrzymałościowych. Nasypy budowlane charakteryzują się zmiennym składem i stanem, lokalnie udokumentowano w nich domieszki humusu i gruzu. Wśród nasypów budowlanych wydzielono następujące podwarstwy piaszczyste: Warstwa nr 0A nasypy budowlane piaszczyste w stanie luźnym o uśrednionym stopniu zagęszczenia I D = 0,30, Warstwa nr 0B nasypy budowlane piaszczyste w stanie średniozagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenia I D = 0,45, Warstwa nr 0C nasypy budowlane piaszczyste w stanie średniozagęszczonym/ zagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenia I D = 0,67, oraz gliniaste: Warstwa nr 0D nasypy budowlane gliniaste w stanie miękkoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności I L = 0,60, Warstwa nr 0E nasypy budowlane gliniaste w stanie plastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności I L = 0,35, Warstwa nr 0F nasypy budowlane gliniaste w stanie plastycznym/twardoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności I L = 0,25, Warstwa nr 0G nasypy budowlane gliniaste w stanie twardoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności I L = 0,20. Układ warstw w nasypie budowlanym między ul. Leonharda a obiektem inŝynierskim WD-1 przedstawiono na zał.5 (przekrój IA). Sugeruje się rozwaŝenie wgłębnego dogęsz- 13

15 czenia luźnych nasypów piaszczystych poprzez wibroflotację. Nasypy gliniaste w stanie miękkoplastycznym zaleca się wymienić na grunt sypki zagęszczany warstwami. Grunty humusowe WARSTWA H Grunty humusowe występują na charakteryzowanym obszarze w postaci gleby, głównie na odcinku od km do końca opracowania. Mniej znaczące powierzchnie gleby znajdują się wzdłuŝ istniejącej ulicy Towarowej. Średnia miąŝszość warstwy humusu wynosi 0,3m, maksymalnie 0,4m. Na odcinku od km ~1+700 do km ~2+250 na obszarze występowania nasypów niekontrolowanych warstwa gleby charakteryzuje się mniejszą miąŝszością. Grunty bagienne WARSTWA I Są to namuły organiczne i torfy osiągające znaczne miąŝszości (do 4,1m), występujące na dwóch odcinkach projektowanej drogi: w km i w km Są to grunty nienośne i bardzo wysadzinowe. Zaleca się wymianę tych utworów na sypki grunt mineralny zagęszczany warstwami do osiągnięcia wskaźnika zagęszczeni Is o wartości określonej w normie PN-S Sugeruje się przeprowadzić wymianę gruntów na odległość równą miąŝszości wymienianych gruntów od dolnej krawędzi nasypu z zachowaniem skarp wykopu 1:1. Na czas wymiany gruntów obniŝenie zwierciadła wody gruntowej proponuje się przeprowadzić przy zastosowaniu ścianek szczelnych lub ścian szczelinowych. Grunty sypkie deluwialno aluwialne WARSTWA I Są to luźne lub średniozagęszczone piaski, najczęściej drobne lub pylaste, rzadziej średnie. Występują głównie w strefie przypowierzchniowej, a takŝe lokalnie poniŝej udokumentowanych utworów bagiennych. W obrębie tej warstwy geotechnicznej wyodrębniono następujące podwarstwy: Warstwa nr IA luźne piaski drobne o średnim stopniu I D = 0,20, Warstwa nr IB średniozagęszczone piaski drobne o średnim stopniu I D = 0,40, Warstwa nr IC średniozagęszczone piaski drobne i pylaste o średnim stopniu I D = 0,50, Warstwa nr ID średniozagęszczone piaski średnie o średnim stopniu I D = 0,50. 14

16 Grunty sypkie zgrupowane w Warstwie I są niewysadzinowe (G1), lokalnie wątpliwe (G2) piaski pylaste. Grunty sypkie wodnolodowcowe WARSTWA II Grunty sypkie - są to średniozagęszczone, zagęszczone i sporadycznie luźne, piaski róŝnej granulacji oraz średniozagęszczone/zagęszczone pospółki. Grunty te zgrupowano w warstwie geotechnicznej Nr II w obrębie, której wydzielono 11 warstw podrzędnych Warstwa nr IIA luźne piaski drobne o średnim stopniu I D = 0,20, Warstwa nr IIB luźne/średniozagęszczone piaski drobne o średnim stopniu I D = 0,33, Warstwa nr IIC średniozagęszczone piaski drobne o średnim stopniu I D = 0,40, Warstwa nr IID średniozagęszczone piaski drobne i pylaste o średnim stopniu I D = 0,50, Warstwa nr IIE średniozagęszczone piaski drobne i pylaste o średnim stopniu I D = 0,60, Warstwa nr IIF zagęszczone piaski drobne o średnim stopniu I D = 0,75, Warstwa nr IIG luźne piaski średnie o średnim stopniu I D = 0,20, Warstwa nr IIH średniozagęszczone piaski średnie o średnim stopniu I D = 0,50, Warstwa nr IIJ średniozagęszczone piaski średnie i grube o średnim stopniu I D = 0,60, Warstwa nr IIK zagęszczone piaski średnie i grube o średnim stopniu I D = 0,75, Warstwa nr IIL średniozagęszczone/zagęszczone pospółki o średnim stopniu I D = 0,67. Grunty sypkie zgrupowane w Warstwie II są niewysadzinowe (G1). Grunty spoiste morenowe WARSTWA III Grunty te stwierdzono w postaci morenowych glin piaszczystych, glin, piasków gliniastych, glin pylastych i glin zwięzłych. Zgodnie z PN-81/B grunty te zaliczono do grupy konsolidacji B i wydzielono w postaci warstwy geotechnicznej nr III, w obrębie której wyróŝniono 9 warstw podrzędnych: Warstwa nr IIIA twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny, o uśrednionym I L = 0,10, Warstwa nr IIIB twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny i gliny zwięzłe o uśrednionym I L = 0,15, Warstwa nr IIIC twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny zwięzłe o uśrednionym I L = 0,20, 15

17 Warstwa nr IIID plastyczne/twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste i gliny zwięzłe o uśrednionym I L = 0,25, Warstwa nr IIIE plastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny zwięzłe o uśrednionym I L = 0,30, Warstwa nr IIIF plastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny zwięzłe o uśrednionym I L = 0,35, Warstwa nr IIIG plastyczne gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste o uśrednionym I L = 0,40, Warstwa nr IIIH miękkoplastyczne/plastyczne gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste o uśrednionym I L = 0,50, Warstwa nr IIIJ miękkoplastyczne gliny piaszczyste o uśrednionym I L = 0,65. Grunty spoiste zgrupowane w Warstwie III są bardzo wysadzinowe (G4) Warunki hydrogeologiczne Na dokumentowanym terenie stwierdzono występowanie przypowierzchniowej warstwy wodonośnej w zachodniej części terenu badań (otwory OB 2 OB 6). Zwierciadło występującej tu wody gruntowej ma charakter swobodny i znajduje się na głębokości 2,4-3,2m p.p.t. co odpowiada rzędnej 126,9 127,7m n.p.m. Występowanie wody gruntowej związane jest z holoceńskimi, deluwialno-aluwialnymi piaskami drobnymi i średnimi oraz plejstoceńskimi piaskami wodnolodowcowymi. Głębokość połoŝenia zwierciadła wody gruntowej przypowierzchniowej warstwy wodonośnej uzaleŝnione jest od morfologii terenu. Warstwa ta jest zasilana na drodze bezpośredniej, lokalnie pośredniej infiltracji opadów atmosferycznych przez wyŝej zalegające utwory. Zwierciadło wody uŝytkowego poziomu wodonośnego stwierdzono jedynie przegłębionym otworem OB. B, wierconym w podłoŝu obiektu inŝynierskiego WD-1. Udokumentowano występowanie swobodnego zwierciadła powyŝszego poziomu wodonośnego na głębokości 24,6m p.p.t. co odpowiada rzędnej 111,8m n.p.m. Występowanie uŝytkowego poziomu wodonośnego związane jest z obecnością wodnolodowcowych piasków średnich i drobnych stadiału środkowego zlodowacenia Wisły. Charakteryzowany uŝytkowy poziom wodonośny zasilany jest poza terenem badań. Na pozostałych odcinkach terenu badań stwierdzono obecność wśród utworów spoistych wielu przewarstwień osadów piaszczystych, w których niejednokrotnie odnotowano obecność wód gruntowych. Są to z reguły odizolowane od siebie soczewki piaszczyste za- 16

18 trzymujące przesączające się przez utwory półprzepuszczalne wody opadowe. Zwierciadło wody gruntowej w powyŝszych soczewkach ma zazwyczaj charakter napięty i nie ma więzi hydraulicznej zarówno z przypowierzchniowym, jak i uŝytkowym poziomem wodonośnym. Wśród utworów spoistych odnotowano równieŝ sączenia wody gruntowej. Zarówno liczba jak i wydajność sączeń jest zmienna i ściśle związana z sumą opadów atmosferycznych. Po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w bezodpływowych zagłębieniach terenu zbudowanych z gruntów spoistych (zarówno rodzimych jak i nasypowych) mogą tworzyć się lokalne oczka wodne o niewielkiej powierzchni. Poziom zwierciadła zarówno przypowierzchniowego jak i uŝytkowego poziomu wodonośnego ze względu na zróŝnicowaną ilość opadów atmosferycznych w ciągu roku ulega sezonowym wahaniom o ok. 0,5m. Prace terenowe wykonywano w czerwcu 2011, w okresie stanów średnich. Wykonane analizy laboratoryjne gruntu i wody gruntowej pobranych z otworów znajdujących się w podłoŝu projektowanych obiektów inŝynierskich (OB. B i OB. I), pod kątem agresywności korozyjnej do betonu i Ŝelbetu wykazały słaby stopień agresywności chemicznej środowiska - klasa XA1 (PN-EN 206-1/2003). Rodzaj występujących w podłoŝu gruntów, głębokość występowania zwierciadła wód gruntowych, układ i rozprzestrzenienie przestrzenne poszczególnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach otworów /zał. 4/ i przekrojach geologiczno-inŝynierskich /zał. 6./ a zestawienie dokonanego podziału wraz z geotechnicznymi parametrami charakterystycznymi zostało podane poniŝej w tabeli Ocena warunków geologiczno-inŝynierskich w podłoŝu obiektów Obiekt drogowy Ocenę warunków geotechnicznych podłoŝa gruntowego projektowanej przebudowy ul. Towarowej w Olsztynie t.j. charakterystykę budowy podłoŝa dokonano dla gruntów zalegających do głębokości przemarzania dla dokumentowanego obszaru (1m.p.p.t.) do której moŝliwe jest oddziaływanie środowiska gruntowego na konstrukcję nawierzchni drogi głównie pod względem wysadzinowości i pęcznienia. Na podstawie wykonanych badań terenowych stwierdzono, Ŝe najmniej korzystne warunki gruntowo wodne występują na 3 odcinkach projektowanej przebudowy ul. Towarowej: 17

19 w km ze względu na występowanie budowlanych nasypów gliniastych w stanie miękkoplastycznym (do głębokości maks. 5,4m p.p.t.) oraz nasypów piaszczystych w stanie luźnym o miąŝszości do 4,6m. Zmienność warstw w nasypie budowlanym została przedstawiona na przekroju geologiczno inŝynierskim IA (Zał.5). w km ze względu na występowanie na powierzchni terenu gruntów antropogenicznych o miąŝszości do 2,0m (nasypy niekontrolowane o bardzo zmiennym składzie), a takŝe licznych soczew gruntów organicznych znajdujących się w głębszych partiach podłoŝa gruntowego. w km ze względu na występowanie wód powierzchniowych w zagłębieniach bezodpływowych na trasie projektowanej drogi, w których występują równieŝ grunty organiczne o miąŝszości do 4,1m. W tym rejonie występują złoŝone warunki gruntowo-wodne i złe warunki budowy ze względu na środowisko. Na pozostałym odcinku projektowanej przebudowy ul. Towarowej w Olsztynie w podłoŝu gruntowym nie stwierdzono gruntów nienośnych i występują proste warunki gruntowo-wodne. Na etapie realizacji zaleca się na bieŝąco sprawdzać moduł odkształcenia wtórnego E 2 dla podłoŝa gruntowego, zgonie z PN-S Rodzaj występujących w podłoŝu projektowanej drogi gruntów, głębokość występowania zwierciadła wód gruntowych, układ i rozprzestrzenienie przestrzenne poszczególnych warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geologiczno-inŝynierskich nr IA ID oraz II - XIV. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r (Dz. U. Nr 126 poz 839 z 1998r.) obiekt drogowy planowany w ramach projektowanej przebudowy ul. Towarowej w Olsztynie proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. Zdecydowana większość gruntów występujących w podłoŝu projektowanego obiektu drogowego do głębokości 1,0m p.p.t. została zaliczona do kategorii nośności podłoŝa G4 (grunty bardzo wysadzinowe). Jedynie lokalnie w miejscu występowania do głębokości 1,0m p.p.t. gruntów sypkich lub kontrolowanych nasypów piaszczystych, grunty te zaliczono do kategorii nośności podłoŝa G1 (grunty niewysadzinowe). Zmienność nośności 18

20 podłoŝa w przestrzeni została przedstawiona na zał. 3 (Mapa warunków geologiczno in- Ŝynierskich) i zał.6 (Przekroje geologiczno inŝynierskie IA, IB, IC, ID). Obiekty inŝynierskie W rejonie projektowanej lokalizacji obiektów inŝynierskich (wiaduktów drogowych WD-1 i WD-2) wykonano badania głębszego podłoŝa do głębokości 15-27m, celem ustalenia rodzaju i właściwości wytrzymałościowych gruntów w strefie ich oddziaływania na podłoŝe gruntowe. Wiadukt drogowy WD-1 w km nad linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn Główny - Ełk (otwory OB. A, B, C i D, przekroje geol - inŝ nr A i B) Warunki gruntowe proste w podłoŝu w strefie aktywnej posadowienia występują osady polodowcowe plastyczne, plastyczne/twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste i pylaste przewarstwione średniozagęszczonymi i zagęszczonymi piaskami. Pod pakietem utworów spoistych występują piaski drobne i średnie zagęszczone, lokalnie średniozagęszczone. W profilu geologicznym udokumentowano równieŝ grunty spoiste (w tym nasypowe) w stanie miękkoplastycznym/plastycznym, lecz nie znajdą się one w strefie aktywnej posadowienia (z uwagi na brak moŝliwości wjazdu wiertnicy otwory były wiercone z poziomu korony drogi a nie z poziomu torowiska). Zwierciadło wody gruntowej o charakterze swobodnym, zalega na głębokości 24,6m p.p.t. Wiadukt drogowy WD-2 w km nad bocznicą linii kolejowej (otwory OB. E OB. J, przekroje geol inŝ nr C i D) Warunki gruntowe złoŝone w podłoŝu występują grunty spoiste o duŝej zmienności stanu (od twardoplastycznych do miękkoplastycznych), na zagęszczonych piaskach średnich i drobnych. Zwierciadło wody gruntowej nawiercone w przewarstwieniu piasków wśród pakietu glin stabilizuje się na głębokości 4,0-4,8m p.p.t. W sąsiedztwie projektowanych obiektów inŝynierskich (WD-1 i WD-2) nie zaobserwowano powierzchniowych ruchów masowych na istniejących skarpach. Nachylenie skarp przedstawia się następująco: Dla przewidzianego do przebudowy obiektu WD-1 skarpa zachodnia o wysokości ~7m nachylenie do ~30 0, wschodnia o wysokości ~8m nachylenie do ~40 0 Dla projektowanego obiektu WD-2 skarpy o wysokości do3,5m i nachyleniu ~35 0 Przyczółki istniejącego, przewidzianego do przebudowy wiaduktu na torami kolejowymi (WD-1) wbudowane są w istniejące skarpy. 19

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego odcinka drogi Kistowo Chojna, gmina Sulęczyno SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa str. 5 5. Wnioski geotechniczne str. 6 ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ. A. Część opisowa strona 1. Tekst Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 7

ZAWARTOŚĆ. A. Część opisowa strona 1. Tekst Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 7 ZAWARTOŚĆ A. Część opisowa strona 1. Tekst 1 6 2. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 7 B. Część graficzna załączniki 1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:2000 1 2. Objaśnienia znaków i symboli 2 3.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 14 Zamawiający: Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego Zleceniodawca: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4 Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83-031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail: biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1161/16 Nr egz. - TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TEKST: ZAŁĄCZNIKI

SPIS TREŚCI TEKST: ZAŁĄCZNIKI 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp 2. Zakres wykonanych prac 3. Budowa geologiczna i warunki wodne 4. Charakterystyka geotechniczna podłoŝa 5. Wnioski geotechniczne ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko biuro: 87-100 Toruń, ul. Iwanowskiej 10d siedziba: 87-165 Cierpice, ul. Dobra 43 tel. (056) 66 44 908 e-mail:.geolit@wp.pl kom. 512 154 778 NIP 8792531897

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Nr arch.:4589/14 Egz.: nr OPINIA GEOTECHNICZNA DLA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 92/32, 92/33, 92/35, 92/36, 92/37 i 92/38 PRZY UL. HELIOSA W GDAŃSKU Opracowała: mgr inŝ. Emilia Prowadzisz nr upr.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE MG PROJEKT ul. Śreniawitów 1/44, 03-188 Warszawa, tel./fax. (22) 100-59-89, 601-200-706, mgprojekt.geologia@wp.pl WYNIKI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI UL. JANA PAWŁA II W HALINOWIE

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Październik 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity". Droga gminna Nowa Wieś Mała Praslity,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Ch. De Gaulle a w Wałbrzychu Finansujący: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWLI INŻYNIERSKICH TOMASZ MACIOŁEK ul. Harcerska 4, 58-301 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Łęgowo ul. Krótka 4 1 Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail: biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1045/2015 Nr egz. TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH GEO-Art GEOTECHNIKA 05-152 Czosnów, Łomna Las 10/9 REGON: 142823958, NIP: 532-180-74-53 Telefon: +48 600670175 geolog@g.pl SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH NA DZIAŁKACH

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. Nr OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kębłowo (Zad. V) gm. Luzino woj. pomorskie Opracował mgr Eryk

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny.

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny. EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.reublika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Wodociąg na trasie Kronin -

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim.

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim. Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inŝ. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

z badań podłoŝa gruntowego OSTRÓDA ul. Mickiewicza Most drogowy

z badań podłoŝa gruntowego OSTRÓDA ul. Mickiewicza Most drogowy Tadeusz Zarucki 10-450 Olsztyn, al. J. Piłsudskiego 58/58 0 601 448 958 NIP 739 103 86 99 Regon 510336060 e-mail geoservis@o2.pl Konto: Kredyt Bank S.A. II oddział Olsztyn 46 1500 1562 1215 6000 6492 0000

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD GEOLOGICZNY GEOL 10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6, tel. (0-89) 542 70 86 10-456 Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 15, tel./fax (0-89) 539 18 93 tel. kom. (0-602) 73 11 92 NIP 739-106-09-48 REGON 004450600

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku PET-CT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie

Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku PET-CT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku PET-CT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie Opracował mgr Marek Winskiewicz upr. geol. 070964 Dobre Miasto, 10.03.2010

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA WIT STANISŁAW WITASZAK Tel. 660 422 637 ul. Dąbrowskiego 1/11 63-000 Środa Wlkp. e-mail: w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO DOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOśA GRUNTOWEGO dla oceny geotechnicznych warunków wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości GROCHOLUB gm. Walce Nr zlecenia: Z - 2788 Zleceniodawca: inŝ. Zbigniew Wydrych

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Grudzień 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi leśnej na terenie Leśnictwa Napromek". Droga leśna na terenie Leśnictwa Napromek,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Opracował: Dariusz Luks upr. geol. VII-1727 Warszawa, czerwiec 2015 r. Spis treści: 1. Wstęp...3 2. Cel badań...4 3. Położenie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo Zleceniodawca: PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego TEMAT: Zagospodarowanie terenów MOSIR w m. Mielec. INWESTOR : Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26 39-300 Mielec MIEJSCOWOŚĆ: Mielec GMINA:

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA 1 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb wstępnego rozpoznania warunków gruntowo wodnych w Olsztynie Track na dz. nr 13618/2 gmina: Olsztyn powiat: olsztyński województwo: warmińsko sko mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA INWESTOR: GMINA HACZÓW 36-213 HACZÓW OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działki nr 591 położonej w miejscowości: Gmina: Powiat: Województwo: Haczów Haczów brzozowski podkarpackie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN >PROJEKTOWANIE BUDOWLANE & OBSŁUGA INWESTYCJI< www.projektowanie-budowlane.pl romanprojektowanie@prokonto.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO DLA PROJEKTU UL. FIRMOWEJ W PASŁĘKU gm. Pasłęk, powiat elbląski

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO DLA PROJEKTU UL. FIRMOWEJ W PASŁĘKU gm. Pasłęk, powiat elbląski Wykonawca: ZAKŁAD PRAC GEOLOGICZNYCH KLIWAŻ 14 300 MORĄG, MARKOWO 28/2 ZLECENIODAWCA: DAN-TOR Sp. z o.o. UL. KOPERNIKA 4c/22, 14-200 IŁAWA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW PODŁOŻA GRUNTOWO-WODNEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu przebudowy drogi KARTUZY - RĘBOSZEWO pow. kartuski, gmina Kartuzy

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla projektu przebudowy drogi KARTUZY - RĘBOSZEWO pow. kartuski, gmina Kartuzy Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A tel/fax (058) 342 38 63, (058) 3410274 email: geote@wp.pl Nr umowy: 100/14 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO badania podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową ulicy Tęczowej w m. Tarnów Zleceniodawca: Miejscowość: Powiat: Województwo: Drogowiec Biuro Projektów,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Zamawiający: URZĄD GMINY JEDLIŃSK 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 tel./fax: 0-48 321-30-21 e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa oraz rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Straszyn ul. Południowa 28, Jagatowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba Straszyn ul. Południowa 28, Jagatowo Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83-010 Straszyn ul. Południowa 28, Jagatowo tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail: biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO WODNE NA POTRZEBY ZADANIA: BUDOWA TRASY ROWEROWEJ WZDŁUś AL. JANA PAWŁA II W GDAŃSKU. Część opisowa i graficzna

OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO WODNE NA POTRZEBY ZADANIA: BUDOWA TRASY ROWEROWEJ WZDŁUś AL. JANA PAWŁA II W GDAŃSKU. Część opisowa i graficzna Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba 83-031 Łęgowo ul. Krótka 4 tel. 609 141 447 tel. biuro: 531 31 31 63 fax: 58 728 22 92 mail:biuro@pgaqua.pl www.pgaqua.pl Nr arch. 1007/15 Nr egz. - TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA POD ROZBUDOWĘ WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU IM. WALENTEGO MAZURKA W KRACZKOWEJ Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Kraczkowa Łańcut łańcucki podkarpackie Zleceniodawca: AB CONSULTING

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacji badań podłoża gruntowego na dz. nr 41, obręb 073 przy ulicy Roberta de Plelo w GDAŃSKU

OPINIA GEOTECHNICZNA. OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacji badań podłoża gruntowego na dz. nr 41, obręb 073 przy ulicy Roberta de Plelo w GDAŃSKU Zał. Nr 15 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2016/DZP/001 OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumenatcji badań podłoża gruntowego terenu pkanowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA

WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA GEOTECH REGON 931967129 NIP 898-137-05-15 BIURO USŁUG GEOTECHNICZNYCH dr inŝ. Czesław Rybak 55-093 Kiełczów, ul. Kasztanowa 19 tel./fax. (071) 399-46-15 WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl

BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Inwestor: Praska Giełda Spożywcza ul. Piłsudskiego 180 05 091 Ząbki Tytuł opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION

Opinia geotechniczna. Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: MI Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRM GEOLOGICZN GEOOPTIM Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna

Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk Chełm, ul. Lubelska Opinia geotechniczna Zakład Prac Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk 22-100 Chełm, ul. Lubelska 69 82 5640 669 507 066 277 biuro@geologicznie.pl Opinia geotechniczna dla potrzeb projektu hali głównej wraz z wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz.

OPINIA GEOLOGICZNA. OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. OPINIA GEOLOGICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE DLA POTRZEB PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI ZIELĘCIN w m. LIPY (dz. nr 396/2) Miejscowość: LIPY Gmina: KŁODAWA Powiat: GORZOWSKI Województwo:

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna os. B. Chrobrego 14/38 60-681 Poznań NIP: 972-047-29-96 SIEDZIBA: ul. Szkolna 96B 62-002 Suchy Las tel./fax: +48 61 855 29 09 e-mail: info@geodrill.pl RODZAJ OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna Projektowana

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo