G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl"

Transkrypt

1 G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: NIP: W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA dla potrzeb rozbudowy ulicy Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyŝowania ulic Towarowej i Leonharda do granicy miasta (w kierunku projektowanej obwodnicy Olsztyna węzła Klebark) WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE Opracował Zespół : Zleceniodawca: EGIS POLAND Sp z o.o. ul. Puławska 182, Warszawa... mgr Marian Zawadzki upr. CUG ,MOŚZNiL V-1176 mgr Piotr Gołębiewski upr. MŚ VII-1538 tech. Waldemar Wiśniewski tech. Piotr Sosnowski Kierownik Zakładu mgr inŝ. Wojciech Baran upr. CUG , MŚ VII-1369 Warszawa lipiec/sierpień 2011 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... str Charakterystyka projektowanej inwestycji... str Wykorzystane materiały archiwalne i przepisy str Lokalizacja, morfologia i obecne zagospodarowanie terenu... str Zakres wykonanych prac w stosunku do projektu. str Budowa geologiczna.. str Prognoza wpływu inwestycji na środowisko... str Warunki geologiczno inŝynierskie i hydrogeologiczne podłoŝa gruntowego str Warunki geologiczno inŝynierskie. str Warunki hydrogeologiczne str Ocena warunków geologiczno-inŝynierskich w podłoŝu obiektów. str Ocena przydatności gruntów z wykopów do wbudowania w nasyp... str Wnioski i zalecenia. str Kopia Decyzji Nr 61237/05/2011 znak SD EB z dnia 11 maja 2011r. zatwierdzającej projekt prac geologicznych. 1

3 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Lokalizacja terenu badań w skali 1: zał. nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1: zał. nr 2 Mapa warunków geologiczno inŝynierskich. zał. nr 3 Karty otworów badawczych zał. nr 4 Karty otworów i przekroje archiwalne... zał. nr 5 Przekroje geologiczno-inŝynierskie... zał. nr 6 Karty sondowań dynamicznych DPL... zał. nr 7 Karty sondowań CPT i CPTU..... zał. nr 8 Objaśnienia znaków i symboli zastosowanych w opracowaniu... zał. nr 9 Zestawienie badań laboratoryjnych gruntu... zał. nr 10 Wyniki badań wody gruntowej i gruntu pod kątem agresywności korozyjnej w stosunku do betonu i Ŝelbetu... zał. nr 11 Współrzędne otworów badawczych i zestawienie działek ewidencyjnych.. zał. nr 12 Wykresy uziarnienia gruntu w egzemplarzu archiwalnym Karta informacyjna Dokumentacji geologiczno-inŝynierskiej 2

4 1. Wstęp Przedstawiona poniŝej dokumentacja geologiczno-inŝynierska została opracowana na zlecenie Firmy EGIS POLAND Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej Warszawa. Podstawę do wykonania robót stanowił Projekt prac geologicznych... zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Olsztyn Decyzją z dnia 11 maja 2011r., znak SD EB. Prace terenowe przewidziane zatwierdzonym Projektem prac geologicznych... wykonano w dniach czerwca 2011r. pod nadzorem autora niniejszej dokumentacji. Zakres opracowania dostosowano do: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. (Dz. Ust. 2005r. Nr 201, poz. 1673) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŝynierskie. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Instrukcji badań podłoŝa gruntowego budowli drogowych i mostowych Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dokumentacja niniejsza podlega przyjęciu przez Prezydenta Miasta Olsztyn, stosownie do postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. O zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 2. Charakterystyka projektowanej inwestycji Inwestycją, dla której sporządza się niniejszą dokumentację geologiczno - inŝynierską jest projektowana przebudowa ul. Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyŝowania z ul. Leonharda do granic miasta, w kierunku projektowanej obwodnicy Olsztyna (węzeł Klebark), wraz z dwoma wiaduktami WD-1 w km nad linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn Główny - Ełk i WD-2 w km nad bocznicą linii kolejowej. Przedmiotowy odcinek ul. Towarowej zlokalizowany jest w części usługowo gospodarczej Olsztyna i stanowi wylot z miasta w kierunku wschodnim oraz połączenie z projek- 3

5 towaną obwodnicą. Ulica Towarowa na odcinku od skrzyŝowania z ul. Leonharda do projektowanego skrzyŝowania z ul. Cementową przebiega w terenie zurbanizowanym i posiada nawierzchnię bitumiczną. Do skrzyŝowania z ul. Budowlaną występuje przekrój 1 x 4 (dwa pasy ruchu w kaŝdym kierunku, bez pasa rozdzielającego). Na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Cementowej ulica Towarowa spełnia rolę drogi dojazdowej (o nawierzchni bitumicznej). W obszarze zurbanizowanym ulica krzyŝuje się z linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn Główny Ełk na działkach nr: 19/3 i 26, nad którą zlokalizowany jest wiadukt drogowy. Teren od ul. Cementowej do projektowanej obwodnicy Olsztyna nie jest zurbanizowany. Przedmiotowa inwestycja na tym odcinku zostanie poprowadzona po nowym śladzie i zlokalizowana na terenie zróŝnicowanym wysokościowo, porośniętym trawami i roślinnością wyŝszą. Przebiega tam równieŝ bocznica kolejowa do fabryki Michelin, nad którą w ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się wiadukt drogowy. Koniec projektowanego odcinka (jego włączenie do węzła drogowego w ciągu obwodnicy) zlokalizowany jest w miejscu obecnego przebiegu ul. Lubelskiej. W km projektowana ulica Towarowa przechodzi wiaduktem drogowym nad linią kolei nr 219 relacji Olsztyn Główny Ełk na działkach nr: 19/3 i 26. W km projektowana ulica Towarowa przechodzi wiaduktem drogowym nad linią bocznicy zakładowej znajdującej się na działkach nr: 11/5 i 3 obsługującej przyległe tereny przemysłowe. Parametry techniczne projektowanej drogi Klasa techniczna: G Przekrój uliczny: dwujezdniowy Liczba pasów: 2 x (2 x 3,5 m), w obrębie skrzyŝowań dodatkowo pasy wyłączeń (3,5 m) Prędkość projektowa [Vp]: 50 km/h (w terenie zurbanizowanym), 70 km/h (poza terenem zurbanizowanym) Dopuszczalne obciąŝenia nawierzchni: 115 kn/oś Szerokość pasa dzielącego jezdnie: 6,0 m; w obrębie skrzyŝowań: 2,5 m Chodnik: po stronie północnej Chodnik ze ścieŝką rowerową: po stronie południowej, szerokość 4,0 m (1,5 m chodnik, 2,5 m ścieŝka rowerowa, dwukierunkowa) 4

6 Parametry techniczne projektowanych obiektów mostowych W ciągu projektowanej ulicy Towarowej zaprojektowane zostaną dwa obiekty inŝynierskie wiadukty drogowe WD-1 (nad linią kolejową) w km i WD-2 (nad bocznicą kolejową) w km Oba obiekty zaprojektowano jako jednoprzęsłowe o konstrukcji zespolonej. Rozpiętości teoretyczne wiaduktów wynoszą: WD - 1: 39,0 m WD - 2: 28,8 m Zgodnie z informacją uzyskaną od Zleceniodawcy dla obiektów inŝynierskich WD-1 i WD-2 wstępnie planuje się posadowienie pośrednie. 3. Wykorzystane materiały archiwalne i przepisy Dla celów porównawczych oraz oceny warunków wodno gruntowych wykorzystano następujące materiały merytoryczne, archiwalne i przepisy prawne: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1: arkusz Barczewo Państwowy Instytut Geologiczny Mapa Hydrogeologiczna Polski 1: arkusz Barczewo Państwowy Instytut Geologiczny Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne i projekt piezometru w związku z projektowaniem inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne dla automatycznej stacji paliw NESTE w Olsztynie przy al. Gen. Władysława Sikorskiego GEOVIA styczeń 2004r. Dokumentacja geotechniczna odnośnie posadowienia budynku przy ulicy Towarowej 17B w Olsztynie ( GEOL Olsztyn, styczeń 2006). Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego budynku biurowo - magazynowego z funkcją handlową usytuowanego na działce budowlanej nr 17 w obrębie 79 połoŝonej przy ulicy Towarowej w Olsztynie ( GEOL Olsztyn, marzec 2004). Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego budynku biurowo - magazynowego usytuowanego na działce budowlanej nr 18/5 połoŝonej przy ulicy Towarowej w Olsztynie ( GEOL Olsztyn, marzec 2004). 5

7 Opinia geotechniczna odnośnie warunków gruntowo wodnych na działce budowlanej nr przy ul. Towarowej w miejscowości Olsztyn ( GEOL Olsztyn, grudzień 2010). Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego budynku handlowo - biurowego usytuowanego na działce nr 43/1, obręb 82 przy ul. Towarowej w Olsztynie ( GEOL Olsztyn, lipiec 2009). Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego posadowienia pylonu reklamowego przy ul. Lubelskiej w Olsztynie ( GEOL Olsztyn, październik 2007). Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu budowlanego hali magazynowej z obiektem biurowo socjalnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektów na działce nr 83-8/7przy ulicy Budowlanej w Olsztynie. Geografia fizyczna Polski. J. Kondracki.1978 r. Materiały uzyskane od Zleceniodawcy; mapy sytuacyjno wysokościowe w skali 1:1000 z określoną lokalizacją otworów, współrzędnymi i głębokością otworów badawczych, charakterystyka techniczna projektowanych obiektów. Prawo geologiczne i górnicze ustawa z 4 lutego 1994 r z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie projektów prac geologicznych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŝynierskie. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Instrukcja badań podłoŝa gruntowego budowli drogowych i mostowych Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1998r. 4. Lokalizacja, morfologia i obecne zagospodarowanie terenu Dokumentowany teren znajduje się we wschodniej części miasta Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim. Ogólne połoŝenie terenu pokazano na mapie w skali 1: (zał. 1.), natomiast dokładne rozmieszczenie wykonanych badań na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1 000 (zał. 2.). 6

8 Zestawienie działek, na terenie których przeprowadzono badania dla przedmiotowej inwestycji, przedstawia zał. 12. Według podziału na jednostki fizyczno geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia Fizyczna Polski, 1978), teren badań połoŝony jest w obrębie mezoregionu Pojezierza Olsztyńskiego naleŝącego do makroregionu Pojezierza Mazurskiego. Morfologicznie teren badań znajduje się na wysoczyźnie morenowej falistej o średnich wysokościach względnych wielkości 2-5m i nachyleniu około 5 o. Ukształtowanie terenu w zachodniej, zurbanizowanej części obszaru badań jest zmienione działalnością człowieka przeznaczony do przebudowy fragment ulicy Towarowej wybudowany został na gruntach antropogenicznych (udokumentowano nasyp o miąŝszości do 13,5m). Wschodnia część terenu badań nie została zmieniona w takim stopniu działalnością człowieka. Powierzchnia terenu jest zróŝnicowana wysokościowo a wysokości względne znajdujących się tu pagórków dochodzą do 9m. Znajdują się tu równieŝ zagłębienia wytopiskowe po martwym lodzie, które są wypełnione wodą. Rzędne terenu na całej długości przebiegu projektowanej drogi kształtują się w przedziale m n.p.m. W sąsiedztwie projektowanych obiektów inŝynierskich (WD-1 i WD-2) nie zaobserwowano powierzchniowych ruchów masowych na istniejących skarpach o nachyleniu: WD-1 skarpa zachodnia o wysokości ~7m nachylenie do ~30 0, wschodnia o wysokości ~8m nachylenie do ~40 0 WD-2 skarpy o wysokości do3,5m i nachyleniu ~35 0 Przyczółki istniejącego, przewidzianego do przebudowy wiaduktu na torami kolejowymi (WD-1) wbudowane są w istniejące skarpy. Pod względem hydrograficznym przedmiotowy teren naleŝy zaliczyć do zlewni rzeki Łyny, lewego dopływu Pregoły. Łyna jest główną bazą drenaŝu dla omawianego obszaru. Na charakteryzowanym obszarze oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się liczne (o genezie typowo wytopiskowej) zagłębienia terenowe wypełnione osadami akumulacji bagiennej (grunty organiczne) oraz wytopiskowe jeziora polodowcowe. Największe z nich - jezioro Track znajduje się na północ od terenu badań. Zachodnia część inwestycji zlokalizowana jest w terenie zurbanizowanym z zabudową usługowo-gospodarczą, natomiast część wschodnia na obszarze niewielkiej działalności człowieka. W miejscach wykonanych wierceń, wykonanymi w terenie zurbanizowanym wykopami do głębokości 80cm, nie stwierdzono uzbrojenia podziemnego, jednak do 7

9 celów projektowych przedmiotowej inwestycji naleŝy wykorzystać aktualną mapę uzgodnioną z ZUDP. 5. Zakres wykonanych prac w stosunku do projektu W ramach robót terenowych, wykonanych w dniach czerwca 2011r., pod nadzorem autora niniejszej dokumentacji oraz prac laboratoryjnych, zrealizowano pełen zakres prac przewidzianych zatwierdzonym projektem. Zestawienie wykonanych w stosunku do projektu, robót terenowych i badań laboratoryjnych podano w zestawieniu poniŝej: Zestawienie wykonanych prac w stosunku do projektu OBIEKT PRACE I ROBOTY PROJEKTOWANE WYKONANE Wiadukt WD-1 Wiadukt WD-2 Trasa drogi Wiercenia Wiercenia Wiercenia 4 otw. do gł. 22,0m Łącznie: 88,0 mb 6 otw. do gł. 15,0m Łącznie: 90,0 mb 1 otw. do gł. 15,0m 1 otw. do gł. 12,0m 1 otw. do gł. 10,0m 1 otw. do gł. 8,0m 2 otw. do gł. 6,0m 4 otw. do gł. 5,0m 50 otw. do gł. 3,0m Łącznie: 227,0mb 3 otw. do gł. 22,0m 1 otw. do gł. 27,0m Łącznie: 93,0 mb 6 otw. do gł. 15,0m Łącznie: 90,0 mb 1 otw. do gł. 17,5m 1 otw. do gł. 16,0m 1 otw. do gł. 15,0m 1 otw. do gł. 10,0m 1 otw. do gł. 9,0m 1 otw. do gł. 7,5m 6 otw. do gł. 7,0m 1 otw. do gł. 6,5m 3 otw. do gł. 6,0m 1 otw. do gł. 5,5m 4 otw. do gł. 5,0m 2 otw. do gł. 4,5m 4 otw. do gł. 4,0m 1 otw. do gł. 3,5m 53 otw. do gł. 3,0m Łącznie: 354,5mb Wiercenia Razem: 405,0mb Razem: 537,5mb 8

10 OBIEKT PRACE I ROBOTY PROJEKTOWANE WYKONANE Trasa + obiekty inŝynierskie Trasa + obiekty inŝynierskie 11 sondowań CPT lub CPTU Sondowania sondowania DPL zgodnie z decyzją nadzoru Prace geodezyjne: wytyczenie urządzeniem GPS - na podstawie podanych współrzędnych Badania laboratoryjne: uziarnienie ~ 25 badań, granice konsystencji, stopień plastyczności ~ 20 badań wilgotność opt., maks. gęstość objętościowa (Proctor) 2-3 badania analiza wody lub gruntu pod kątem agresywności 2 badania 11 sondowań CPT lub CPTU 25 sondowań DPL Prace geodezyjne: wytyczenie urządzeniem GPS - na podstawie podanych współrzędnych Badania laboratoryjne: uziarnienie - 27 badań, granice konsystencji, stopień plastyczności - 21 badań wilgotność opt., maks. gęstość objętościowa (Proctor) 2 badania analiza wody lub gruntu pod kątem agresywności 2 badania Ogólny metraŝ wykonanych wierceń został przekroczony w stosunku do projektowanego o 132,5m.b. RóŜnica ta wynika z konieczności przegłębienia poszczególnych otworów lub wykonania otworów dodatkowych w związku z występowaniem rodzimych nienośnych utworów organicznych. Ponadto decyzją dozoru geologicznego część otworów przegłębiono na skutek występowania miąŝszych pokładów utworów nasypowych. Zgodnie z Ŝyczeniem Zamawiającego przegłębiono równieŝ jeden otwór badawczy (OB B) w podło- Ŝu wiaduktu WD-1 z 22,0m do 27,0m głębokości. Wykonanie dodatkowych otworów dla uściślenia występowania gruntów słabonośnych i nienośnych oraz przegłębianie otworów poniŝej spągu tych gruntów było przewidziane w Projekcie prac geologicznych, na podstawie którego wykonano roboty geologiczne. Wiercenie dodatkowych otworów badawczych oraz przegłębianie otworów było kaŝdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. Wytyczenia otworów dokonano urządzeniem GPS na podstawie współrzędnych podanych przez Zamawiającego, natomiast rzędne otworów zostały określone przez Zamawiającego na podstawie mapy cyfrowej w skali 1:1000. Lokalizację wszystkich punktów badawczych pokazano na mapie dokumentacyjnej zał nr 2. 9

11 6. Budowa geologiczna Wykonane roboty terenowe potwierdziły przyjęty w Projekcie prac geologicznych model budowy geologicznej. Projektowana przebudowa ul. Towarowej w Olsztynie zlokalizowana jest w obrębie wyniesienia mazursko suwalskiego gdzie w profilu geologicznym występują: kompleks utworów mezozoicznych nawierconych na głębokości 340m p.p.t. oraz utwory kenozoiczne trzeciorzędu i czwartorzędu. Osady czwartorzędowe leŝą tu na utworach trzeciorzędu reprezentowanego przez ilaste osady oligocenu, miocenu i pliocenu. Najstarszymi osadami czwartorzędowymi w podłoŝu projektowanej inwestycji są gliny zwałowe zlodowacenia Nidy leŝące bezpośrednio na utworach neogenu. Gliny te charakteryzują się duŝym rozprzestrzenieniem lecz niewielką miąŝszością. Przykrywa je duŝo bardziej miąŝszy kompleks glin zwałowych zlodowacenia Sanu, o tak samo duŝym rozprzestrzenieniu w poziomie. Oba poziomy glin mogą być lokalnie rozdzielone piaskami wodnolodowcowymi. Nad utworami zlodowaceń południowopolskich występują osady naniesione przez lodowiec oraz wodnolodowcowe z okresu zlodowaceń środkowopolskich. Wśród nich moŝna wyróŝnić : najcieńszą, w znacznym stopniu wyerodowaną warstwę glin zwałowych zlodowacenia Odry oraz dwa kompleksy glin zwałowych zlodowacenia Warty związane ze stadiałem dolnym (o niewielkim rozprzestrzenieniu), oraz ze stadiałem środkowym o znacznym zasięgu w poziomie i miąŝszości dochodzącej do 20m. Utwory spoiste są porozdzielane przez piaski, Ŝwiry i miejscami mułki wodnolodowcowe głównie ze zlodowacenia Odry. MiąŜszość tych warstw moŝe dochodzić do 20m. Lokalnie udokumentowane zostały wykształcone w postaci soczewek piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe stadiału dolnego zlodowacenia Warty. Podczas wykonanych wierceń udokumentowano utwory najmłodszego zlodowacenia - zlodowacenia Wisły. Wśród nich wyróŝnić moŝna rozprzestrzenione w poziomie piaski wodnolodowcowe stadiału środkowego, których strop znajduje się na zmiennej głębokości 6,7-20,8m p.p.t. nawiercone jedynie głębszymi otworami w podłoŝu projektowanych obiektów inŝynierskich. Udokumentowano równieŝ zalegający często od powierzchni terenu kompleks glin zwałowych stadiału górnego o miąŝszości od kilku do kilkunastu metrów. Lokalnie, w podłoŝu obiektu inŝynierskiego WD-2 we wschodniej części terenu badań udokumentowano równieŝ gliny zwałowe i piaski wodnolodowcowe stadiału środkowego zlodowacenia Wisły. 10

12 Najmłodszymi udokumentowanymi osadami rodzimymi są utwory holocenu piaszczyste osady deluwialno aluwialne oraz grunty organiczne (namuły i torfy). Grunty organiczne występują na dwóch odcinkach projektowanej drogi: w km : występują dość liczne soczewki gruntów organicznych o niewielkim rozprzestrzenieniu w poziomie. Utwory te nie występują od powierzchni terenu, a ich średnia miąŝszość to 1,5m (maksymalna udokumentowana miąŝszość 3,3m), w km : występują dwa rozległe obszary ze stagnującą wodą powierzchniową, w podłoŝu których stwierdzono obecność gruntów organicznych o miąŝszości do 4,1m. Obecnie rodzime utwory czwartorzędowe przykryte są współczesnymi nasypami antropogenicznymi występującymi głównie na odcinkach: w km (na zachód od obiektu inŝynierskiego WD-1) korpus nasypu budowlanego obecnej ul. Towarowej, miąŝszość utworów antropogenicznych na tym odcinku dochodzi do 13,5m, w km nasypy niekontrolowane o miąŝszości 0,5-2m. 7. Prognoza wpływu inwestycji na środowisko Projektowaną inwestycją będzie przebudowa ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyŝowania z ul. Leonharda do granic miasta (w kierunku obwodnicy węzła Klebark) wraz z budową jej nowego odcinka od ul. Budowlanej do granicy miasta w rejonie ul. Lubelskiej. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane równieŝ dwa obiekty inŝynierskie WD-1 i WD-2 wiadukty drogowe nad torami kolejowymi. Budowa obiektów drogowych, wiąŝe się z oddziaływaniem na środowisko naturalne. Oddziaływanie to dotyczy głównie przekształceń powierzchni terenu, zmiany uŝytkowania gruntów, wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz wiąŝe się ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza i poziomu akustycznego. Największy wpływ inwestycji na środowisko przewiduje się we wschodniej, niezurbanizowanej części terenu badań. Przekształcenia powierzchni terenu wiąŝą się z budową nasypów co wiąŝe się z koniecznością uregulowania spływów powierzchniowych. Zmiany uŝytkowania terenu związane będą z koniecznością przeklasyfikowania terenów zielonych, w pasie drogowym projektowanej drogi, gdzie wystąpi potencjalne zagro- 11

13 Ŝenie skaŝenia gleb i ewentualnym zwiększeniem stęŝenia m.in. substancji ropopochodnych, soli chlorkowych i metali cięŝkich. Wpływ na środowisko wód powierzchniowych, moŝe być związany z przebiegiem drogi przez obecnie istniejące zagłębienia bezodpływowe, które zostaną zlikwidowane w całości lub częściowo. Oddziaływanie na wody podziemne spowodowane będzie natęŝeniem ruchu pojazdów samochodowych co wiąŝe się z emisją spalin i moŝe spowodować wzrost zawartości metali cięŝkich (ołów, cynk, kadm, nikiel) oraz związków ropopochodnych w wodach gruntowych w obszarach przyległych do projektowanej drogi. Ze względu na głębokość występowania i izolację uŝytkowego poziomu wodonośnego, szacuje się iŝ wpływ ten będzie dotyczył jedynie wód gruntowych występujących lokalnie w formie zawieszonej na utworach spoistych lub w soczewkach osadów sypkich. UŜytkowy poziom wodonośny nie będzie naraŝony na zanieczyszczenia związane z projektowaną inwestycją. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja w ramach, której projektuje się przebudowę ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyŝowania z ul. Leonharda do granic miasta (w kierunku obwodnicy węzła Klebark) wraz z obiektami inŝynierskimi zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 8. Warunki geologiczno-inŝynierskie i hydrogeologiczne podłoŝa gruntowego 8.1. Warunki geologiczno inŝynierskie Na podstawie robót i badań terenowych oraz analizy wyników badań laboratoryjnych pobranych reprezentatywnych próbek gruntu, występujące w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne przyjmując jako kryterium podziału genezę, wykształcenie litologiczne oraz cechy fizyczno mechaniczne. Za cechę wiodącą występujących tu gruntów sypkich przyjęto stopień zagęszczenia I D, a dla gruntów spoistych stopień plastyczności I L. Parametry te ustalono metodą A na podstawie wyników przeprowadzonych badań polowych (sondowań statycznych CPT i CPTU, sondowań dynamicznych sondą DPL), badań laboratoryjnych reprezentatywnych próbek gruntu, badań penetrometrem tłoczkowym i ścinarką obrotową. Na podstawie badań laboratoryjnych określono dla reprezentatywnych próbek gruntów spoistych wilgotność naturalną i gęstość objętościową. Dla potrzeb zestawienia wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw (tabela 1) wilgotność naturalna w n, gęstość objętościowa ρ ο oraz kąt 12

14 tarcia wewnętrznego φ, spójność gruntu c u, edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M o, moduł pierwotnego odkształcenia gruntu E o ustalono metodą B zgodnie z normą PN 81/B na podstawie zaleŝności korelacyjnych z parametrami wytrzymałościowymi wyznaczonymi metodą A. PodłoŜe budowlane na dokumentowanym terenie, do głębokości wykonanych wierceń zgrupowano w następujące warstwy geotechniczne: Grunty nasypowe WARSTWA 0 Ze względu na skład i genezę w obrębie występujących nasypów wydzielono nasyp budowlany (korpus obecnego nasypu drogowego) oraz nasypy niekontrolowane. Nasypy niekontrolowane są słabonośne i bardzo zmienne nie określano ich parametrów wytrzymałościowych. Nasypy budowlane charakteryzują się zmiennym składem i stanem, lokalnie udokumentowano w nich domieszki humusu i gruzu. Wśród nasypów budowlanych wydzielono następujące podwarstwy piaszczyste: Warstwa nr 0A nasypy budowlane piaszczyste w stanie luźnym o uśrednionym stopniu zagęszczenia I D = 0,30, Warstwa nr 0B nasypy budowlane piaszczyste w stanie średniozagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenia I D = 0,45, Warstwa nr 0C nasypy budowlane piaszczyste w stanie średniozagęszczonym/ zagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenia I D = 0,67, oraz gliniaste: Warstwa nr 0D nasypy budowlane gliniaste w stanie miękkoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności I L = 0,60, Warstwa nr 0E nasypy budowlane gliniaste w stanie plastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności I L = 0,35, Warstwa nr 0F nasypy budowlane gliniaste w stanie plastycznym/twardoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności I L = 0,25, Warstwa nr 0G nasypy budowlane gliniaste w stanie twardoplastycznym o uśrednionym stopniu plastyczności I L = 0,20. Układ warstw w nasypie budowlanym między ul. Leonharda a obiektem inŝynierskim WD-1 przedstawiono na zał.5 (przekrój IA). Sugeruje się rozwaŝenie wgłębnego dogęsz- 13

15 czenia luźnych nasypów piaszczystych poprzez wibroflotację. Nasypy gliniaste w stanie miękkoplastycznym zaleca się wymienić na grunt sypki zagęszczany warstwami. Grunty humusowe WARSTWA H Grunty humusowe występują na charakteryzowanym obszarze w postaci gleby, głównie na odcinku od km do końca opracowania. Mniej znaczące powierzchnie gleby znajdują się wzdłuŝ istniejącej ulicy Towarowej. Średnia miąŝszość warstwy humusu wynosi 0,3m, maksymalnie 0,4m. Na odcinku od km ~1+700 do km ~2+250 na obszarze występowania nasypów niekontrolowanych warstwa gleby charakteryzuje się mniejszą miąŝszością. Grunty bagienne WARSTWA I Są to namuły organiczne i torfy osiągające znaczne miąŝszości (do 4,1m), występujące na dwóch odcinkach projektowanej drogi: w km i w km Są to grunty nienośne i bardzo wysadzinowe. Zaleca się wymianę tych utworów na sypki grunt mineralny zagęszczany warstwami do osiągnięcia wskaźnika zagęszczeni Is o wartości określonej w normie PN-S Sugeruje się przeprowadzić wymianę gruntów na odległość równą miąŝszości wymienianych gruntów od dolnej krawędzi nasypu z zachowaniem skarp wykopu 1:1. Na czas wymiany gruntów obniŝenie zwierciadła wody gruntowej proponuje się przeprowadzić przy zastosowaniu ścianek szczelnych lub ścian szczelinowych. Grunty sypkie deluwialno aluwialne WARSTWA I Są to luźne lub średniozagęszczone piaski, najczęściej drobne lub pylaste, rzadziej średnie. Występują głównie w strefie przypowierzchniowej, a takŝe lokalnie poniŝej udokumentowanych utworów bagiennych. W obrębie tej warstwy geotechnicznej wyodrębniono następujące podwarstwy: Warstwa nr IA luźne piaski drobne o średnim stopniu I D = 0,20, Warstwa nr IB średniozagęszczone piaski drobne o średnim stopniu I D = 0,40, Warstwa nr IC średniozagęszczone piaski drobne i pylaste o średnim stopniu I D = 0,50, Warstwa nr ID średniozagęszczone piaski średnie o średnim stopniu I D = 0,50. 14

16 Grunty sypkie zgrupowane w Warstwie I są niewysadzinowe (G1), lokalnie wątpliwe (G2) piaski pylaste. Grunty sypkie wodnolodowcowe WARSTWA II Grunty sypkie - są to średniozagęszczone, zagęszczone i sporadycznie luźne, piaski róŝnej granulacji oraz średniozagęszczone/zagęszczone pospółki. Grunty te zgrupowano w warstwie geotechnicznej Nr II w obrębie, której wydzielono 11 warstw podrzędnych Warstwa nr IIA luźne piaski drobne o średnim stopniu I D = 0,20, Warstwa nr IIB luźne/średniozagęszczone piaski drobne o średnim stopniu I D = 0,33, Warstwa nr IIC średniozagęszczone piaski drobne o średnim stopniu I D = 0,40, Warstwa nr IID średniozagęszczone piaski drobne i pylaste o średnim stopniu I D = 0,50, Warstwa nr IIE średniozagęszczone piaski drobne i pylaste o średnim stopniu I D = 0,60, Warstwa nr IIF zagęszczone piaski drobne o średnim stopniu I D = 0,75, Warstwa nr IIG luźne piaski średnie o średnim stopniu I D = 0,20, Warstwa nr IIH średniozagęszczone piaski średnie o średnim stopniu I D = 0,50, Warstwa nr IIJ średniozagęszczone piaski średnie i grube o średnim stopniu I D = 0,60, Warstwa nr IIK zagęszczone piaski średnie i grube o średnim stopniu I D = 0,75, Warstwa nr IIL średniozagęszczone/zagęszczone pospółki o średnim stopniu I D = 0,67. Grunty sypkie zgrupowane w Warstwie II są niewysadzinowe (G1). Grunty spoiste morenowe WARSTWA III Grunty te stwierdzono w postaci morenowych glin piaszczystych, glin, piasków gliniastych, glin pylastych i glin zwięzłych. Zgodnie z PN-81/B grunty te zaliczono do grupy konsolidacji B i wydzielono w postaci warstwy geotechnicznej nr III, w obrębie której wyróŝniono 9 warstw podrzędnych: Warstwa nr IIIA twardoplastyczne gliny piaszczyste i gliny, o uśrednionym I L = 0,10, Warstwa nr IIIB twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny i gliny zwięzłe o uśrednionym I L = 0,15, Warstwa nr IIIC twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny zwięzłe o uśrednionym I L = 0,20, 15

17 Warstwa nr IIID plastyczne/twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste i gliny zwięzłe o uśrednionym I L = 0,25, Warstwa nr IIIE plastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny zwięzłe o uśrednionym I L = 0,30, Warstwa nr IIIF plastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny zwięzłe o uśrednionym I L = 0,35, Warstwa nr IIIG plastyczne gliny, gliny piaszczyste i gliny pylaste o uśrednionym I L = 0,40, Warstwa nr IIIH miękkoplastyczne/plastyczne gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste o uśrednionym I L = 0,50, Warstwa nr IIIJ miękkoplastyczne gliny piaszczyste o uśrednionym I L = 0,65. Grunty spoiste zgrupowane w Warstwie III są bardzo wysadzinowe (G4) Warunki hydrogeologiczne Na dokumentowanym terenie stwierdzono występowanie przypowierzchniowej warstwy wodonośnej w zachodniej części terenu badań (otwory OB 2 OB 6). Zwierciadło występującej tu wody gruntowej ma charakter swobodny i znajduje się na głębokości 2,4-3,2m p.p.t. co odpowiada rzędnej 126,9 127,7m n.p.m. Występowanie wody gruntowej związane jest z holoceńskimi, deluwialno-aluwialnymi piaskami drobnymi i średnimi oraz plejstoceńskimi piaskami wodnolodowcowymi. Głębokość połoŝenia zwierciadła wody gruntowej przypowierzchniowej warstwy wodonośnej uzaleŝnione jest od morfologii terenu. Warstwa ta jest zasilana na drodze bezpośredniej, lokalnie pośredniej infiltracji opadów atmosferycznych przez wyŝej zalegające utwory. Zwierciadło wody uŝytkowego poziomu wodonośnego stwierdzono jedynie przegłębionym otworem OB. B, wierconym w podłoŝu obiektu inŝynierskiego WD-1. Udokumentowano występowanie swobodnego zwierciadła powyŝszego poziomu wodonośnego na głębokości 24,6m p.p.t. co odpowiada rzędnej 111,8m n.p.m. Występowanie uŝytkowego poziomu wodonośnego związane jest z obecnością wodnolodowcowych piasków średnich i drobnych stadiału środkowego zlodowacenia Wisły. Charakteryzowany uŝytkowy poziom wodonośny zasilany jest poza terenem badań. Na pozostałych odcinkach terenu badań stwierdzono obecność wśród utworów spoistych wielu przewarstwień osadów piaszczystych, w których niejednokrotnie odnotowano obecność wód gruntowych. Są to z reguły odizolowane od siebie soczewki piaszczyste za- 16

18 trzymujące przesączające się przez utwory półprzepuszczalne wody opadowe. Zwierciadło wody gruntowej w powyŝszych soczewkach ma zazwyczaj charakter napięty i nie ma więzi hydraulicznej zarówno z przypowierzchniowym, jak i uŝytkowym poziomem wodonośnym. Wśród utworów spoistych odnotowano równieŝ sączenia wody gruntowej. Zarówno liczba jak i wydajność sączeń jest zmienna i ściśle związana z sumą opadów atmosferycznych. Po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w bezodpływowych zagłębieniach terenu zbudowanych z gruntów spoistych (zarówno rodzimych jak i nasypowych) mogą tworzyć się lokalne oczka wodne o niewielkiej powierzchni. Poziom zwierciadła zarówno przypowierzchniowego jak i uŝytkowego poziomu wodonośnego ze względu na zróŝnicowaną ilość opadów atmosferycznych w ciągu roku ulega sezonowym wahaniom o ok. 0,5m. Prace terenowe wykonywano w czerwcu 2011, w okresie stanów średnich. Wykonane analizy laboratoryjne gruntu i wody gruntowej pobranych z otworów znajdujących się w podłoŝu projektowanych obiektów inŝynierskich (OB. B i OB. I), pod kątem agresywności korozyjnej do betonu i Ŝelbetu wykazały słaby stopień agresywności chemicznej środowiska - klasa XA1 (PN-EN 206-1/2003). Rodzaj występujących w podłoŝu gruntów, głębokość występowania zwierciadła wód gruntowych, układ i rozprzestrzenienie przestrzenne poszczególnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach otworów /zał. 4/ i przekrojach geologiczno-inŝynierskich /zał. 6./ a zestawienie dokonanego podziału wraz z geotechnicznymi parametrami charakterystycznymi zostało podane poniŝej w tabeli Ocena warunków geologiczno-inŝynierskich w podłoŝu obiektów Obiekt drogowy Ocenę warunków geotechnicznych podłoŝa gruntowego projektowanej przebudowy ul. Towarowej w Olsztynie t.j. charakterystykę budowy podłoŝa dokonano dla gruntów zalegających do głębokości przemarzania dla dokumentowanego obszaru (1m.p.p.t.) do której moŝliwe jest oddziaływanie środowiska gruntowego na konstrukcję nawierzchni drogi głównie pod względem wysadzinowości i pęcznienia. Na podstawie wykonanych badań terenowych stwierdzono, Ŝe najmniej korzystne warunki gruntowo wodne występują na 3 odcinkach projektowanej przebudowy ul. Towarowej: 17

19 w km ze względu na występowanie budowlanych nasypów gliniastych w stanie miękkoplastycznym (do głębokości maks. 5,4m p.p.t.) oraz nasypów piaszczystych w stanie luźnym o miąŝszości do 4,6m. Zmienność warstw w nasypie budowlanym została przedstawiona na przekroju geologiczno inŝynierskim IA (Zał.5). w km ze względu na występowanie na powierzchni terenu gruntów antropogenicznych o miąŝszości do 2,0m (nasypy niekontrolowane o bardzo zmiennym składzie), a takŝe licznych soczew gruntów organicznych znajdujących się w głębszych partiach podłoŝa gruntowego. w km ze względu na występowanie wód powierzchniowych w zagłębieniach bezodpływowych na trasie projektowanej drogi, w których występują równieŝ grunty organiczne o miąŝszości do 4,1m. W tym rejonie występują złoŝone warunki gruntowo-wodne i złe warunki budowy ze względu na środowisko. Na pozostałym odcinku projektowanej przebudowy ul. Towarowej w Olsztynie w podłoŝu gruntowym nie stwierdzono gruntów nienośnych i występują proste warunki gruntowo-wodne. Na etapie realizacji zaleca się na bieŝąco sprawdzać moduł odkształcenia wtórnego E 2 dla podłoŝa gruntowego, zgonie z PN-S Rodzaj występujących w podłoŝu projektowanej drogi gruntów, głębokość występowania zwierciadła wód gruntowych, układ i rozprzestrzenienie przestrzenne poszczególnych warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geologiczno-inŝynierskich nr IA ID oraz II - XIV. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r (Dz. U. Nr 126 poz 839 z 1998r.) obiekt drogowy planowany w ramach projektowanej przebudowy ul. Towarowej w Olsztynie proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. Zdecydowana większość gruntów występujących w podłoŝu projektowanego obiektu drogowego do głębokości 1,0m p.p.t. została zaliczona do kategorii nośności podłoŝa G4 (grunty bardzo wysadzinowe). Jedynie lokalnie w miejscu występowania do głębokości 1,0m p.p.t. gruntów sypkich lub kontrolowanych nasypów piaszczystych, grunty te zaliczono do kategorii nośności podłoŝa G1 (grunty niewysadzinowe). Zmienność nośności 18

20 podłoŝa w przestrzeni została przedstawiona na zał. 3 (Mapa warunków geologiczno in- Ŝynierskich) i zał.6 (Przekroje geologiczno inŝynierskie IA, IB, IC, ID). Obiekty inŝynierskie W rejonie projektowanej lokalizacji obiektów inŝynierskich (wiaduktów drogowych WD-1 i WD-2) wykonano badania głębszego podłoŝa do głębokości 15-27m, celem ustalenia rodzaju i właściwości wytrzymałościowych gruntów w strefie ich oddziaływania na podłoŝe gruntowe. Wiadukt drogowy WD-1 w km nad linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn Główny - Ełk (otwory OB. A, B, C i D, przekroje geol - inŝ nr A i B) Warunki gruntowe proste w podłoŝu w strefie aktywnej posadowienia występują osady polodowcowe plastyczne, plastyczne/twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste i pylaste przewarstwione średniozagęszczonymi i zagęszczonymi piaskami. Pod pakietem utworów spoistych występują piaski drobne i średnie zagęszczone, lokalnie średniozagęszczone. W profilu geologicznym udokumentowano równieŝ grunty spoiste (w tym nasypowe) w stanie miękkoplastycznym/plastycznym, lecz nie znajdą się one w strefie aktywnej posadowienia (z uwagi na brak moŝliwości wjazdu wiertnicy otwory były wiercone z poziomu korony drogi a nie z poziomu torowiska). Zwierciadło wody gruntowej o charakterze swobodnym, zalega na głębokości 24,6m p.p.t. Wiadukt drogowy WD-2 w km nad bocznicą linii kolejowej (otwory OB. E OB. J, przekroje geol inŝ nr C i D) Warunki gruntowe złoŝone w podłoŝu występują grunty spoiste o duŝej zmienności stanu (od twardoplastycznych do miękkoplastycznych), na zagęszczonych piaskach średnich i drobnych. Zwierciadło wody gruntowej nawiercone w przewarstwieniu piasków wśród pakietu glin stabilizuje się na głębokości 4,0-4,8m p.p.t. W sąsiedztwie projektowanych obiektów inŝynierskich (WD-1 i WD-2) nie zaobserwowano powierzchniowych ruchów masowych na istniejących skarpach. Nachylenie skarp przedstawia się następująco: Dla przewidzianego do przebudowy obiektu WD-1 skarpa zachodnia o wysokości ~7m nachylenie do ~30 0, wschodnia o wysokości ~8m nachylenie do ~40 0 Dla projektowanego obiektu WD-2 skarpy o wysokości do3,5m i nachyleniu ~35 0 Przyczółki istniejącego, przewidzianego do przebudowy wiaduktu na torami kolejowymi (WD-1) wbudowane są w istniejące skarpy. 19

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 1 WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE Studium zostało uchwalone Uchwałą Nr... Rady gminy Dobrzyniewo Duże z dnia... DOBRZYNIEWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego miejscowość: gmina: powiat: województwo: Cudzynowice Kazimierza Wielka kazimierski świętokrzyskie l. nr V-1264 Opracowali:...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury

4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury 4. Podstawowe kryteria i załoŝenia efektywnego systemu opłat 4.1. Proces podejmowania decyzji o rozwoju infrastruktury Podejmowanie decyzji o rozwoju infrastruktury odbywa się dwuszczeblowo. Na szczeblu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 329 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo