fomasz Mach Warszawa ul. Bednarska 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "fomasz Mach 00-310 Warszawa ul. Bednarska 7"

Transkrypt

1 Pracownia Architektoniczna..WARS" fomasz Mach Warszawa ul. Bednarska 7 tet. 652-i6-50 lub llu fax tg SZCZF',G6N-,OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dotyczyca instalacji wentylacj i i klimatyzacji w modemizowanych pomieszczeniach Oddzialu Chirurgii Og6lnej Adres obiektu: Inwestor: ul. Szpitalna 60, Suwalki Samodzielny Publiczny Szpital Wojew6dzki w Suwalkach Projekowal: mgr inz. Andrzej Kolomecki Bialystok, maj 2009r

2 a ' ZAWARTOSC OPRACOWANIA 1. Wstep 2. Deflnicje 3. MaterialY 4. Sprzgt 5. TransPort i skladowanie ' 6. WYkonYwanie rob6t 7. Odbi6rob6t na podstawie wymagari PrPN EN Kontrola jako6ci rob6t 9. Obmiarob6t powykonawczy instalacji wentylacji 10. Podstawa Platno6ci 11. PrzePisY zwiqzane szczeg6lowa specyfikacja Technicma instalacji wentylacji i w modemizowanych 2 oomie"szczeniach Ciaaaun Cnir*gii Og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu ivoi ew6dzkim w Suwalkach

3 SZCZEG O\.OWA SPECYF'IKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI w modernizowanych pomieszczeniach Oddzialu Chirurgii Og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojew6dzkim w Suwalkach * kod CPV Wstqp 1.1. Pnedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s4 wymagania dotycz4ce wykonania i odbioru rob6t w zakesie wykonania instalacji wentylacj i mechanicznej i klimatyzacji w modernizowanych pomie'szczeniach Oddzialu Chirurgii 096lnej w Samodzieln)'m Publicznym Szpitalu Wojew6dzkim w Suwalkach Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej Szczeg6lowa Specyfikacja Technicznajest stosowana j ako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie I Zakres rob6t objqtych Specyfikacjq Technicznq Roboty, kt6rych dotyczy specyfikacja, obejmuj4 wszystkie czynno6ci umozliwiaj4ce i maj4ce na celu wykonanie nowej instalacj i wentylacji mechanicznej na poziomie V pigtra, poddasz i dachu bloku A. Niniej sza specyfikacja techniczna zwi4zana jest z wykonaniem nizej wymienionych rob6t: 1 ) monta:z przewod6w wentylacyjnych, 2) montetz pozostalych urzqdzeh wentylacyjnych, 3) montaz element6w nawiewnych i wy'wiewnych (nawiewnik6w i wywiewnik6w) 4) badania instalacji, 5.1 wykonanie izolacj i termicznej 6) kontrola dzialania inslalacj i Og6lne wymagania 1) Wykonawca j est odpowiedzi a\ny za realizaclg rob6t zgodnie z dokumentacj4 projektow4, specyfikacj4 techniczn4, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegoraz zgodnie z art. 5,22,23i.28 ustawy Prawo budowlane,,,warunlami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta'zowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe". 2) Odstgpstwa od projektu mog4 dotyczy6 jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast4pienia zaprojektowanych material6w - w przypadku niemozliwodci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwaloici. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie mogq powodowai zmlliejszenta trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nale?y realizowai zgodnie z,,warunkami technicarymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitame i przemyslowe", Polskimi Normalrni, oraz innymi przepisami dotycz4cymi przedmiotowej instalacj i. 2. Definicje W warunkach technicznych sq stosowane okre6lenia zgodne z PN-B PoniZej podano podstawowe okreslenia stosowane w warunkach technicznych. Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modemizowanych pomieszczeniach Oddzialu Chirurgii Og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu

4 2.1 Wentylacia Pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czgsci, maj 4ca na celu usunigcie powietrza z\zytego I zelrieczy szczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrme go WentYlacia mechaniczna Wentylacja bgd4ca wynikiem dzialania vz4dzeir mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzaj qcych Powietrze w ruch 2.3. Instalacia wentylacii Zestavt urz4dzeh" zespol6w i element6w wentylacyjnych sluz4cych do uzdatniania i rozprowadzenia Powietrza 2.4. Rozdzial powietrza w pomieszczeniu Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnik6w i wywiewnik6w, w celu zagwarantowania wymaganych warunk6w - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglgdnej, prgdkosci ruchu powietrza, poziomu halasu w strefie przebywania ludzi' 2.5. RozP rowadzen i e Pow i etna przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objgtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na o96l z zastosowaniem przewod6w 2.6. Uzdatnianie Powietrza Procesy realizowan e przy :ulyciu srodk6w technicznych maj4ce na ceiu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzuj4cych stan i jakosi powietrz 2.7. Ognewanie Powietna Uzdatnianie powietrza polegaj4ce na podwyzszaniu jego temperatury 2.8. Chlodzenie Powietna Uzdatnianie powietrza polegaj4ce na obnizaniu jego temperatury 2.9. Nawil2anie Powietrza uzdatnianie powietrzapolegaj4ce na powigkszaniu w nim zawartosci wilgoci WentYlator IJrz4dzente s1u24ce do wprawiania powietrza w mch Filtracia Powietrza Uzdatnianie powietrza polegaj4ce na usuwaniu z niego zanieczyszczeft stalych lub cieklych Odzyskiwanie ciepla lub / i wilgoci. Wykorzystanie ciepla lub / i wilgoci odpadowej z proces6w technologicmych lub zawartej. w powietrzu wyrzutowym w celu zmniej szenia zapotrzebowania na cieplo lub / i wilgot przez instalacjg wentylacyjn g.czerpni a wentqlac2i na Element instalacj i, ptzezkt&y jest zasysane powiettze zev'rnqirzre Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modernizowanych 4 pomieszczeniach dddriuir, Chitutgii Og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojew6dzkim w Suwalkach

5 Wynutn i a wentylacyj na Element instalacj i, ptzez kt6ry powietrze j est usuwane na zevrn4trz Filtr powietna Zesp6L oczyszczaj4cy powietrze z zanieczyszczeri stalych i cieklych 2.1 6, Nagnewnica powietna Przeponowy wymiennik ciepla do ogrzewania powietrza Chlodnica powietrza Przeponowy wymiennik ciepla przeznaczony do chlodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza llnqdzenie do odzyskiwania ciepla lub / i wilgoci IJtz4dznnie przeznaczone do przekazywania ciepla lub / i wilgoci zawattej w strumieniu powietrza zt2ytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie Nawil2acz powietrza ljrz4dzenie przeznaczone do powigkszania zawartoici wilgoci w powietrzu Osuszacz powietrza IJtz4dzenie ptzeznaczone do zmniej szania zawartosci wilgoci w po wietrzu Odkraplacz Element przeznaczony do zatrzymywaniakropli wody unoszonych przez strumieli powietrza z nawillacza powietrza lub z powierzchni chlodnicy Pnew6d wentylacyjny Element, o zamknigtym obwodzie przekoju poprzecznego, stanowiqcy obudowg przesvzeni, przez kt6t4 ptzeplywa powietrze Pnepustnica Zesp6l samodzielny lub wbudowany w urz4dzenie 1ub w przew6d wentylacyjny pozwalajecy na zamkniecie lub na regulacj g strumienia powi eftza ptzez zmianp oporu przeplywu Tlumik halasu Element wbudowany w urzqdzenie lub w przew6d wentylacyjny maj4cy na celu zmniejszenie halasu przenoszonego drog4 powietrznq wzdhl przewod6w Nawiewnik Element iub zesp6l, przezkt6ry powiehze doplywa do wentylowanej przestrzeni Wywiewnik Element lub zesp6l, przezkl6ry powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni Okap Element instalacji odci4gu miejscowego umieszczony bezposrednio nad z16dlem wydzielania zanieczy szczeh p owietrza Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modemizowanych 5 pomieszczeniach Oddzialu Chirurgii Og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitaiu

6 2.28. Klapa po2arowa Zesp6N rmieszczony w sieci przewod6w wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami pozarowl,rni), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sig ognia i dymu zjednej strefy do drugiej 2,29. Aparat grzewczo - wentylacyiny ljrz4dzenie skladaj4ce sig z frltra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wsp6lnej obudolvie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powierrza zev'nqtznego i wewn?trzlego Specyfi kacj a tec h n iczn a Dokument okredlaj4cy cechy, kt6re powinien posiada6 wyr6b lub proces jego w1'twarzania w zakresie jako6ci, parameh6w technicznych, bezpieczefstwa lub wymiar6w, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badari i metodologii badan, opakowania, makowania i oznaczania Wtobu (Definic.la wg ustawy z dnia 30 sierpnia2}'2 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz U. Nr 166/02 pbz. 1360). 3. Materiaty 1) Do wykonania instalacji mog4 byi stosowane wyroby producent6w kajowych i zagranicznych. 2) Wszelkie materialy uiryte do wykonania instalacji musz4 posiadai aklualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadad Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inspektora Nadzoru. Odbi6r techniczny material6w powinien by6 dokonywany wedlug wymagari i w spos6b okreslony aktualnymi normami I nsta I acj a wentyl acyj na Przewody Przewody wentylacyjne powinny byi wykonywane z nastgpuj4cych material6w: a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana; b) blacha lub tasma stalowa aluminiowa; c) blacha stalowa odpoma na korozjg lub kwasoodpoma; d) blacha stalowa olowiowana; e) blacha cynkowa; f) plyty z PVC; C) plyty z polipropylenu; h) mur z cegly pelnej obustronnie otynkowany; i) mur betonowy monolityczny; j) inne materialy dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpo2arowym i. 1 ) Powierzchnie przewod6w powinny by6 gladkie, bez zalamah i wgnieceri. Materiatr powinien byd jednorodny, bez w2er6w, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry6 ochronnych nie powinny mied ubytk6w, pqkniei i tym podobnych wad' 2) Wymiary przewod6w o przekroju prostokqtnym i kolowym powinny odpowiada6 wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN ) SzczelnoS6 przewod6w wentylacyjnych powinna odpowiadai wymaganiom normy PN-B ) Wykonanie przewod6w prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiadai wymaganiom normy PN-B Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modemizowanych 6 pomieszczeniach Oddziafu Chirurgii O96lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu

7 lzolaqa termiczna 1) Izolacjg cieplochronn4 przewod6w nalezy wykonad z maty samoprzylepnej Thermasheet AC grubosci 13 mm. 2) Otuliny musz4 posiadai aprobatg techniczn4 o dopuszczeniu do stosowania w ' budownictwi e, Wdan4 przez Centralny Odrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjny. 4. Sprzqt Wykonawcajest zobovrir1zany do uzywaniajedynie takiego sprzqtu, kt6ry nie sqowg{tje. niekorzystnego wplywu najakos6 wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonjnvaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku material6w. 5. Transport i skladowanie wykonawca jest zobowtqzany do stosowania jedynie takich srodk6w hansportu, kt6re nie wplyn4 niekorzystnie najakos6 rob6t wykonywanych i wlasciwosci przewo2onych material6w. 5,1. Pnewody Przewody wentylacyjne i do transportu wody lodowej musz4 byi transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugodci. Wyladunek rur w wi4zkach wyma ga t2ycia podnosnika widlowego z plaskimi widelkami lub dzwigni4 z belk4 umozliwiaj4c4 zaciskanie sig zawiesia na wi 4zse. Ksztaltki naleiry przewozi' w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i m agazynowania przewod6w i ksztaltek nalezy unikad ich zatieczyszczetia 5.2. ljn4dzenia wentylacyine i moduly chlodzqce Transport urz4dzeri wentylacyjnych powinien odbywai sig krytymi drodkami. Zal9ca:ig transport na paletach dostosowanych ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byd pakowane urz4dzenia j ednego typu i wielkosci' Palety powinny byd ustawione i zabezpieczone, aby w czasie hansportu nie nast4pilo ich przemieszczenie i uszkodzenie urz4dzeh. Dopuszcza sig transportowanie urz4dzehhnem, ulozonych w warstwy, zabezpieczony ch przed przemiesznzaniem i uszkodzeniem Armatura Dostarczon4 na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzif na szczelno5f. Armaturg nalezy skladowai w mag azynach zamktigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byi dojtarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg zl4czki i materiaiy pomocnicze nalezy przechowywa6 w magazynach lub pomieszczeniach w zamkn igtych. w pojemnikach. 5,4. Izolacja termiczna 1 ) Materialy prze zrlaczorre do wykonania izolacj i cieplnych powinny by6 przewoaone - krytymi drodkami transpofiu w spos6b zabezpieczq4cy je przed zawiigoceniem, zanieczy szczeniem i miszczeniem. 2) Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywai ' * po*i..r"".niacir krytych i suchych. NaleZy unika6 dlu2szego dzialania promieni slonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odpomy na promienie ulhafioletowe. Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modernizowanych pomieizczeniach Oddziatu Chirurgii Og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu

8 3) Materialy przeznaczoee do wykonania izolacji cieplnych powinny mie( plaszczyzny i krawgdzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiar6w produkcyjnych powinny zawiera6 sig w granicach tolerancji okre3lonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 6. Wykonywanie rob6t 6.1. Mo ntaz i nstal acj i wentyl acyi n ei Przewody wentylacyjne 1) Przewody wentylacyjne powinny byi zamocowane do przegr6d budynk6w w odieglo6ci umozliwiaj4cej szczelne wykonanie polqczeh poprzecznych. W przypadku pol4czei kolnierzowych odleglosd ta powinna wynosi6 co najmniej 100 mm. 2) Przejscia przewod6w przez przegrody budynku nalezy wykonywa6 w otworach, kt6rych wlnniary s4 od 50 do 100 mm wigksze od wymiar6w zewngtrznych przewod6w lub przewod6w z izo1acj4. Przewody na calej grubosci przegrody powinny byi oblozone weln4 mineraln4 lub innym materialem elastycznym o podobnych wlasciwosciach. 3) Przej Scia przewo d6w przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byi wykonane w spos6b nie obni2aj4cy odpornodci ogniowej tych przegr6d 4) Izolacje cieplne przewod6w powinny mie6 szczelne pol4czenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by6 ponadto zachowana, na calej powierzchd izolacji, odpowiednia odpomodi na przenikanie wilgoci. 5) Izolacje cieplne nie wyposa:zone przez producenta w warstwg chroni4c4 przed uszkodzeniami mechanicmymi oraz izolacje nara?one na dzialanie c4'nnik6w atmosferycznych powinny mie6 odpowiednie zabezpieczenta, np. przez zastosowanie oslon na swojej zewngtrznej powierzchni. 6) Material podp6r i podwieszeri powinna charakteryzowai odpowiednia odporno56 na korozjg w miejscu zamontowania. 7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewod6w powinna byi odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w miej scu zamocowania. 8) OdlegloSi migdzy podporami lub podwieszeniami powinna byi ustalona z uwzglgdnieniem ich wytrzymalosci i wltrzymalo6ci przewod6w tak aby ugigcie sieci przewod6w nie wplywalo najej szczelnosi, wladciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno3d konstrukcj i. 9) Zamocowanie przewod6w do konstrukcji budowlanej powiruro przenosi6 obci4:zenia wynikaj4ce z cie2ar6w: a) przewod6w: b) materiatu izolacyjnego: c) element6w instalacji nie zamocowanych niezaieznie zamontowanych w sieci przewod6w, np. tlumik6w, przepustnic itp.; d) element6w skladowych podp6r lub podwieszeri; e) osoby lub os6b, kt6re bgd4 stanowily dodatkowe obciqzenie przewod6w w czasie czyszczenra lub konserwacji. 10) Zamocowanie przewod6w wentylacyjnych powinno byd odporne na podwy2szon4 temperaturg powietrza transpoftowanego w sieci przewod6w, jesli taka wystgpuje. 11. Elementy zamocowania podp6r lub podwieszeri do konstrukcj i budowlanej po winny mie6 wsp6lczynnik b ezpieczehstwa r6wny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciqzenia. Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modemizowanych 8 pomieszczeniach Oddzialu Chirurgii O96lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Woiew6dzkim w Suwalkach

9 12. Pionowe elementy podwieszeri oraz poziome elementy podp6r powinny mie6 wsp6lczynnik bezpieczehstwa r6wny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno6ci pod wpll.wem obliczeniowego obci42enia. i 3. Poziome elementy podwieszeri i podp6r powinny miei mozliwo6i przeniesienia obliczeniowego obci4zenia oraz by6 takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich pol4czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczalo 0,4 %o odleglolci migdzy zamocowaniami element6w pionowych. 14. Pol4czenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszeri i podp6r powinny mie6 wsp6lczynnik bezpieczefstwa r6wny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obci4zenia. 15. W przypadkach, gdyjest wymagane, aby vrz4dzenia i elementy w sieci przewod6w mogly by6 zdemontowane lub wymienione, nalely zapewnil niezale2ne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 16. W przypadkach oddzialywania sil wywolanych rozszerzalnoici4 ciepln4 konstrukcja podp6r lub podwieszeri powinna umo2liwia6 kompensacjg wydluzef liniowych. Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odleglosci nie mniej szej niz 15 m od lr6dla drgari powinny byi wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z mateial6w elastyczny ch lub wibroizo lator6w Otwory rewizyjne i mozliwo66 czyszczenia instalacji 1) Czyszczenie instalacj i powinno by6 zapewnione przez zastosowanie otwor6w rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalacji. 2) Otwory rewizyjne powinny umo2liwtad oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewod6w, a tak2e vrz4dzeh i element6w instalacji, je6li konstrukcja tych urz4dzeh i element6w nie umozliwia ich oczyszczenia w lnny spos6b. 3) Wykonanie otwor6w rewizyjnych nie powinno obniizut wytrzymaiosci szczelno$ct przewod6w, jak r6wnie2 wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. 4) Elementy usztyu'niaj 4ce i inne elementy wypos uzenia przewod6w powinny byd tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewod6w. 5) Elementy usztl'rvnraj4ce wewnqtrz przewod6w o przekroju prostok4tnym powirury mie6 oplywowe ksaalty, najiepiej o przekoju kolowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych element6w trudnych do czyszczenia. 6) Nie nalezy stosowad wewn4ffz przewod6w ostro zakoriczonych Srub lub innych element6w, kt6re mog4 powo dowat zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie uz4dzeh czyszcz4cych. 7) Nie dopuszcza sig ostrych krawgdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwor6w i drnviach rewizyjnych. 8) Pokywy otwor6w rewizyjnych i drzwi rewizyjne urz4dzeri powinny sig latwo otwierai. 9) W przewodach o przekroju kolowym o Srednicy nominalnej mniej szej ni? 200 mm nalezy stosowa6 zdejmowane zaslepki lub h6jniki z za{lepkami do czyszczenia. W przypadku przewod6w o wigkszych Srednicach nalezy stosowad tr6jniki o minimalnej Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1. 10) W przewodach o przekroju prostok4tnym nale2y wykonywai otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2. 11) W przypadku wykonywania otwor6w rewizyjnych na koricu przewodu, ich!\rymiary powinny by6 r6wne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 12) Je2eli jeden lub oba wymiary przekoju poprzecznego przewodu s4 mniej sze niz minimalne wymiary otworu rewizyjneg okre3lone w tablicy 2, to otw6r rewizyjny nalezy tak wykona6, aby jego kr6tsza kawgdz byla r6wnolegla do kr6tszej kawgdzi Scianki przewodu, w kt6rym jest umieszczony. Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modemizowanych 9 pomieszczeniach Oddzialu Chirurgii Og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu

10 mm d W przypadku, gdy przewiduje sig demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstale w ten spos6b otwory nie powinny byi mniej sze niz okreslone w tablicach I i 2. NaleZy zapewni6 dostgp do otwor6w rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Tablica I Minimalne wymiary otwor6w rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym ca przewodu Minimal"e *ynniry ot*o- rewizyl*go * Sciance przewodu 200<d> <d< otw6r rewizyjny gdy azyszczente zwr4za\e JesI z do wngtrza przewodu Tablica 2 Minimatne wymiary otwor6w rewizyjnych w przewodach o przekroju prostok4tnym Wymiar boku przewodu mm 200<s<500 Minimalne wymiary otworu rewtzyjnego w Sciance przewodu s oo 500 rvymiar boku wykonano otwor rewizyjny 2) otw6r rewiryjny jako wlaz, gdy czys zczenie zwi4zane jest z wejsciem do wngtrza przewodu 15) NaleZy zapewni dostep w celu czyszczenia do nastqpuj4cych, zamontowanych w przewodach urz4dzeri: a) przepustnice (z dw6ch stron); b) klapy pozarowe (zjednej strony); c) nagrzewnice i chlodnice (z dw6ch stron); d) tlumiki halasu o przekroju kolowym (zjednej strony); e) tlumiki halasu o przekoju prostok4tnym (z dw6ch stron); fl filtry (z dw6ch stron); g) wentylatory przewodowe (z dw6ch stron); h) urz4dzenia do odzyskiwania ciepla (z dw6ch stron); Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modernizowanych pomieszczeniach Oddzialu Chirurgii O96lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 10

11 i) urz4dzenia do automatycznej regulacji strumienia przeplywu (z dw6ch ' P owzsze--t#?11; nie dotyczy wz4dzeri, kt6re mozna latwo zdemontowai w celu oczyszczenia (z wyj4tkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chlodnic).. 16) Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by6 zamontowane wigcej ni2 dwa kolana lub luki o k4cie wigkszym ni2 45 ", aw przewodach poziomych odleglosi migdzy otworami rewizyjnl'rni nie powinna by6 wigksza niz 10 m. 17) W poziomych przewodach odprowadzaj4cych powretrze z okap6w kuchni zawodowych nalezy stosowai otwory rewizyjne w odstgpach nie wigkszych niz 6 m Wentylatory 1) Spos6b zamocowania wentylator6w powinien zabezpieczad przed przenoszeniem ich drgari na konstrukcjg budynku (przez stosowanie fundament6w, ply.t amortyzacyjnych, amortyzator6w sprgzynowych, amortyzator6w gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie l4cznik6w elastyczrych. 2) Anor:tyzatory pod wentylator nale2y rcztnieszczai w taki spos6b, aby Srodek cig2ko5ci wentylatora znajdowal sig w polowie odieglosci pomigdzy amoftyzatorami. 3) Wymiary poptzeczne i ksztah Lqcznik6w elastycznych powinny byd zgodne z wymiarami i kszahem otwor6w wentylatora. 4) DtugoSd l4cznik6w elastycznych (L) powinna wynosi6 100 < L < 250 mm. 5) N,4cznikr elastyczne powinny byd tak zamocowane, aby ich material zachowywal ksztaltl4cznrka podczas pracy wentylatora i jedno cze!;nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacjg. 6) Podczas montazr.r wentylatora nalezy zapewnii: - odpowiednie (poziome lub pionowe), w zale2nosci od konstmkcji, ustawienie osi wimika wentylatora; - r6wnolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; - ustawienie k61 pasowych w plaszczyznach prostopadlych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylator6w z przekladrn4 pasow4). 7) Przekladnie pasowe nalezy zabezpieczyi oslonami. 8) Wentylatory tloczece (zasysaj4ce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie6 otwory wlotowe zab ezpieczone siatk4. 9) Zasilenie elektrycme wirnika powinno zapewni6 prawidiowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrot6w wentylatora Aparaty grzewczo wentylacyjne 1) Aparaty grzewczo-wentylacyjne powinny by6 wyposazone w elastycznelementy dlugosci L wynosz4cej 100 < L < 250 mm zamontowane migdzy ich kr66cami wlotowymi wylotowymi a sieci4 przewod6w. 2) Spos6b doprowadzenia p owietrza zewnetrznego powinien umozliwia6 jak najbardziej r6wnomierny w danych warunkach budowlanych doplyw powietrza do otworu ssa\u1ego. aparatu. " 3) Aparaty grzewczo-wentylacyjne zasysajqce powietrze zev,nl?+fi:ne powinny byd po stronie ssawnej wlposa'2one w przepustnice umozliwiaj4ce odcigcie dopiywu powietrza zewngtznego po wyl4czeniu wenrylatora. Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modernizowanych i 1 pomieszczeniach Oddzialu Chirurgii Og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu

12 Wymienniki ciepla Nagrzewnice 1) Lamele nagrzewnic powinny by6 r6wnolegle do siebie i nie miei uszkodzei wynikaj4cych np. z nieprawidlowego ffansportu lub skladow-ania' 2) Iiagrzewnice powinny byi tak zamontowane, aby byl latwy calkowity spust czynnika ' giejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepla oraz ich demontaz w celu okresowego oczy szczenia lrtb wymiany. 3) Spos6b przy l4czenia przewodu doprowadzaj4cego czynnik grzejny do nagrzewnic ' - powinien uiatwiai ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przew6d zasilaj4cy powinienbyt przlt4czony od dolu, a przew6d powrotny od g6ry, a w przypadku nagrzewnic parowych spos6b ptzyl4czenia przewodu zasilaj4cego i powrotnego powinien byd odwrotny. 4) 3pos6b zamontowaniarmatury regulacyjnej i odcinaj4cej nagrzewnic powinien ' oipowiada6 wymaganym warunkom przeplywu czynnika w instalacji. NaleZy zapewni6 mozliwosi latwego demontazu zawor6w regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji. 5) Nagizewnice narazo1'e na zamarznigcie w wyniku oddzialywania niskiej temperatury ' zeingtrznej powinny byi zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamr o zeniowe go. 6) Nagrzewnicelektryczne powinny by6 wyposarzone w odpowiednie zabezpieczenie ' pr4io*" i zabezpreczenie'przed puektoczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni griejnej. Uklad steruj4cy powinien zabezpieczad przed wn4czeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji Urzqdzenia do odzyskiwania ciepla l) ljrz4dzenia do odzyskiwania ciepla powinny by6 wl.posazone z obu stron w otwory ' rewizyjne w przewodach umo zliwiaj4ce czyszczenie tych wz4dzsh, o ile ich konstrukcja nie umo2liwia ich czy szczenia w inny spos6b. 2) r,jrz4dzena do odzyskiwania ciepla, w kt6rych wystgpuje wykraplanie pary ' wodnejpowinny mie6 instalacjg do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiomika Filtry powietrza 1) Filtry powinny by6 wyposa2one we wska:zniki stopnia ich zanie czyszczetia, sygnalizuj4ie konieczro3d wymiany wkladu frltracyjnego lub jego regeneracji' Filtry mogq by6: - mocowane w przegrooze, - zamontowane w sieci Przewod6w. 3) Zamocowanie filtra powinno by6 trwale i szczelne. Szczelno(d zamocowania filtra powinna odpowiada6 wymaganiom podanym w normie PN-EN i 886' 4) 3pos6b uksdaltowania instalacji powinien zapewniai r6wnomiemy naplyw powietrza na filtr. 5) Wklady filtruj4ce nalezy monto wa6 po zakohczeniu,,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczat przed zabrudzeniem Nawiewniki, wywiewniki 1) Elementy ruchome nawiewnik6w i wywiewnik6w powinny by6 osadzone bez luz6w, ale z mozliwosci4 ich przestawienia. Polozenie ustalone powinno by6 utrzyml'rvane w spos6b trwaly. szczeg6lowa Specyfikacja Tecbniczna instalacji wentylacji w modernizowanych _ pomie-szczeniach dddriul.r Chi*rgii Og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Woi ew6dzkim w Suwaikach 12

13 2) Nawiewnik6w nie powinno sig umieszczai w poblizu przeszk6d (akich jak np'. elementy konstruk-yjne budynku, podwieszone lampy) maj 4cych zakl6caj4cy wpll"w na ksztalt i zasigg strumienia powietrza. 3) Nawiewniki i wwrdewniki powinny byd pol4czone z przewodem w spos6b trwaly i szczelny. 4) Pruew6dh4cz4cy sie6 przewod6w z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzid jak najkr6tsz4 tras4, bez zbgdnych luk6w i ostrych zmian kierunk6w' 5) W przypadku l4czenia nawiewnik6w lub wywiemik6w z sieci4 przewod6w za pomoc4 przewod6w elastycznych nie nalezy: - zgniataf tych Przewod6w, - stosowad przewod6w dlulszych niz 4 m. 6) JeSli umozliwiaj4 to warunki budowlane: - dlugos6 (L) prostego odcinka przewodu o Srednicy D, doprowadzaj4cego powietrze do nawiewnika powinna wynosii: L > 3D; - przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewod6w, do kt6rego podi4czony jest przew6d o Srednicy D, doprowadzajqcy powietrze do nawiewnika powinno wynosi6: s < L/8. 7) Spos6b zamocowania nawiewnik6w i w1'wiewnik6w powinien zapewni dogodn4 o6shg9, konserwacjg oraz wymiang jego element6w bez uszkodzenia element6w przegrody. S) Nawiewniki i wywiewniki powinny by6 zabezpieczone foli4 podczas,,brudnych" prac budowlanych. 9) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byi zamontowane w pozycji calkowicie otwartej. 6. l.b.czerpnie i wyrzutnie 1 ) Konstrukcj a czerpni i wyrzutni p owltna zabezpiecza, instalacje wentylacyjne przed wplywem warunk6w atmosferycznych np. przez zastosowanie Zaluzji, daszk6w ochronnych itp. 2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byd zabezpteczone przed przedostawaniem -Czerpnie sig drobnych gryzoni, ptak6w, lisci itp. 3) i wyrzutnie dachowe powinny byd zamocowane w spos6b zapewniaj4cy wodoszczelnos6 przejicia przez dach Przepustnice 1) Przepusbrice do regulacji wstqpnej i zanykaj4ce, nastawiane rqcznie, powinny by6 wyposazone w element umozliwiaj4cy trwale zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym polozeniu. Mechanizmy napgdu przepustnic nie powinny mie6 nadmiemych luz6w powoduj4cych powstawanie drgari halasu w czasie pracy instalacji. 2) Mechanizny napgdu przepustnic powinny umo2livna6latw4 zmialrtg polozenia lopat w pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powirury mied wyraine oznaczenie polozenia otlvartego i zamknigtego. 3) Szczelno66 przepustnicy zamykaj4cej w pozycj i zamknigtej powinna odpowiadai co najmniej klasie I wg klasyfikacj i podanej w PN - EN ) SzczelnoSi obudowy przepustnic powinna odpowiadad co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN Szczeg6lowa Specyfikacja Technicma instalacji wentylacji w modernizowanych 13 pomieszczeniach oddzialu chirurgii og6lnej w samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojew6dzkim w Suwalkach

14 Tlumiki halasu _ 1) Tlumiki powinny byi pol4czone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowan iem zawieraj4cy m: - kierunek przeplywu powietrza, : - wersje usltuowania tlumika w instalacji (np. g6ra f). 2) W pomieszczeniach z wewngtrznymi zr6dlami halasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tlumiki nale2y montowad w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielaj4cej to pomieszczenie od pomieszczenia s4siedniego. Odcinek przewodu pomigdzy tlumikiem a przegrod4 powinien by6 zaizolowany akustycznie. 3) Sie6 przewod6w nalezy N4czyt z tlumikiem za pomoc4lagodnych ksztaltek przejscio-!\ych. 7. Odbi6r rob6t na podstawie wymagaf PrPN EN ) Odbioru rob6t polegaj4cych na wykonaniu instalacj i nalezy dokona6 zgodnre z,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitame i przemyslowe". 2) Przy odbiorze koicowym powirury byi dostarczone nastgpuj4ce dokumenty: - Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupelnienia w trakcie wykonl.wania rob6t, - Dziennik budowy, - dokumenty dotycz4ce jakodci wbudowanych material6w (Swiadectwa j akodci wydane przez dostawc6w materialow). - protokolywszystkichodbior6wtechnicznychczgdciowych, - protok6l przeprowadzenia pr6by szczelnosci calej instalacji, 3) Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzi(,: - zgodnosd wykonania z Dokumentacj4 projeklow4 oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotycz4cymi zmian i odstgpstw od Dokumentacii proj ektowej, - protokoly z odbior6w czgsciowych i realizacji postanowieri dotycz4cych usunigcia usterek, - aktualno3i Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia), - protokoly badari szczelnosci instalacji. 7,1, Sprawdzenie kompletno5ci wykonanych prac Celem sprawdzenia kompletno6ci wykonanych prac jest wykazanie, 2e w pelni wykonano wszystkie prace zwi4zane z montu2em instalacji oraz stwierdzenie zgodnoscich wykonania z projektem oraz z obowi4zttj4cymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzii nastgpuj4ce dzlalania: a) Por6wnanie wszystkich element6w wykonanej instalacji ze specyfikacjq projektow4, zar6wno w zakresie material6w, jak i ilosci oraz, jesli jest to koniecme, w zakresie wlasciwosci i czgsci zamiennych; b) Sprawdzenie zgodno6ci wykonaaia instalacji z obowi4zuj4cymi przepisamr oraz z zasadami technicznymi; c) Sprawdzenie dostqpnodci dla obsluginstalacji ze wzglgdu na dzialanie, czyszczenie i konserwacjg; d) SprawdzenieczystoSciinstalacji; Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modemizowanych 14 pomieszczeniach Oddzialu Chirurgii Og6lnej w Samodzielnym Publicmym Szpitalu

15 e) Sprawdzenie kompletnosci dokurnent6w niezbgdnych do eksploatacjinstalacji. W szczeg6lno6ci nalezy wykona6 nastgpuj4ce badania: Badanie og6lne a) DostgpnoSci dla obslugi: b) Stanu czystofci :urzedzen, wymiennik6w ciepla i systemu rozprowadzenia powiehza; c) Rozmieszczenia i dostgpnodci otwor6w do czyszczeniatrz4dzef i przewod6w; d) KompletnoSci znakowania; e) Realizacji zabezpieczefi przeciwpozarowych (ron'nieszczenia klap pozarowych, powlok ogniochronnych itp.); f.1 Rozmieszczeria zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; g) Zabezpieczehantykorozyjnychkonstrukcji montazowychi wsporczych; h) Zainstalowania urz 4dzeh, zamocowania przewod6w itp. w spos6b nie powoduj4cy przenoszenia drgari; i) Srodk6w do uziemienia un4dzeh i przewod6w Badanie wentylator6w i innych centralnych urzqdzefi wentylacyjnych a) Sprawdzenie, czy elementy urz4dzenia zosta y pol4czone w prawidlowy spos6b; b) Sprawdzeniezgodnofcitabliczekznamionowych(wielkodcinominalnych); c) Sprawdzenie konstrukcji wlaiciwo5ci (np. podw6jna obudowa); d) Badanie przez oglqdziny szczelnosci wz4dzef i l4cznik6w elastycznych; e) Sprawdzeniezainstalowaniawibroizolator6w; f) Sprawdzeniezamocowaniasilnik6w; g) Sprawdzenie prawidlowosci obracania sig wimika w obudowie; h) Sprawdzenie naci4gu i liczby pas6w klinowych (wi4cznie z dostaw4 czgdci zamiennych); i) Sprawdzeniezainstalowaniaoslonprzekladnipasowych; j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; k) Sprawdzenie uksztaltowania lopatek wentylatora (lopatki zakrzywione do przodu lub do tylu); 1) Sprawdzenie zgodnosci prgdkodci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej Badanie wymiennik6w ciepla a) Sprawdzenie zgodno3ci tabliczek znamionowych (wielko5ci nominalnych) z projektem; b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie; c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzei (np. pogigte lamele); d) Sprawdzenie materialu, z jakiego wykonano wymienniki; e) Sprawdzenie prawidlowosci przyl4czenia zasllenia i powrotu czynnika; f) Sprawdzeniewarunk6wzainstalowaniazawor6wregulacyjnych; g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzei odhaplaczy; h) Sprawdzenie, czy zainstalowano utz4dzente przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepla Badanie filtr6w powietrza a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy fi1n6w na podstawie oznaczeh z danymi projellol\rymi; b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; c) Sprawdzenie systemu filtracj i pod wzglgdem ewentualnych uszkodzeri; Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modemizowanych 15 pomieszczeniach Oddzialu Chirurgii Og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Woj ew6dzkim w Suwalkach

16 d) Sprawdzenie wskaznika r62nicy cisnienia pod wzglgdem ewentualnego uszkodzenia i prawidlowosci poziomu plynu pomiarowego; e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtr6w (zgodnie z umow4); I Sprawdzenie czystosci filtra Badanie czerpni powietrza Sprawdzenie wielkosci, materialu i konsfiukcji zaluzit zewnqttznych z danymi projektowymi Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczeinienia (np. dzialanie wsp6lbie2ne, dziatratie ptzeciwbiezne) Badanie klap po2arowych a) Sprawdzeniewarunk6wzainstalowania; b) Sprawdzenie, czy,trz4dzenie ma certyfikat; c) Sprawdzenie, czy rxz4dzente wyzrvalaj4ce jest wla3ciwego t1pu Badanie sieci przewod6w Badanie wyrywkowe szczelnosci pol4czef przewod6w przez sprawdzenie wzrokowe i konholg dotykow4; Sprawdzenie wyryu4<owe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem Badanie nawiewnik6w i wywiewnik6w Sprawdzenie, czy typy,liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym '10. Badanie element6w regulacji automatycznej i szaf sterowniczych a) Sprawdzenie kompletnodci kazdego obwodu ukladu regulacji na podstawie schematu regulacji; b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnik6w; c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczeniaregulator6w; d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno5d z projektem odno3nie: - umiejscowienia. dostepu; - tozmieszczeria czg1ci zasilaj4cych i czgsci regulacyjnych; - systemu zabezpieczeh; - wentylacji; - oznaczenia: - typ6wkabli; - uziemienia; - schemat6w pol4czeri w obudowach. w ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy6 dokumenty podane w punktach 5.1.1, i \Nykaz dokument6w dotyczqcych podstawowych danych eksploatacyjnych a) Parametry powietrza wewngffznego (lato, zima) z dopttszczatnymi odchylkami; b) Parametry obliczeniowe powietrza zewn?trznego (lato, zima); c) Strumieri powie Irza zewnqtrznego w warunkach proj ektowych (minimum, maksimum); d) Liczbau2ltkownik6w; Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modemizowanych 16 pomieszczeniach Oddzialu Chirurgii Og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu

17 e) Czas dnataria; fj Ob"i4""ttie cieplne pomie szczeh (czas ttwania t rcdzaj); C) Inne 2r6dla emisji (iesli wvstgpuj fl; hi Rodzai stosowanych element6w nawiewnych i wywiewnych; i; Wymagane wielliosci r6znicy cisnienia migdzy pomieszczeniami (+/-); jt foziori azwlgt<u A w pomieizczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni wyrzutni powietrza; k) Klasa filtr6w lj Klasa zanieczyszczeh powietrza (podstawa do pomiar6w); m) Sumaryczna moc cieplna, chlodnicza i elektryczna; "j Parametry obliczeniowe wymiemik6w ciepla (dla lata i zimy); o) Wymagana jako56 wody zasilaj4cei; pi CiSnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; q) Napigcie i czestotliwo36 zasilaj4cego pr4du elektrycznego' \Nykaz dokument6w inwentarzowych a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; 61 l SJfr".uty insialacji uwzglgdniajqcelementy wyposmenia regulacji automatycznej; "j Schematy regulacyjne zawieraj4ce schemat pol4czeri elektrycmych i schemat - ruroci4g6w(schematoprzewodowaniaodbiomik6w); d) Schema'ty blokowe uklad6w regulacji zawieraj4ce schematy oprzewodowania odbiomik6w; e) Dokumenty dopuszczaj4ce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urz4dzen i element6w (w tym certyfikaty bezpiecze/rstwa); 0 Rapoft wykonawcy instalacji dotycz4cy nadzoru nad montazem (ksitka budowy)' Dokumenty dotyczqce eksploatacji i konsenruacji a)raportpotwierdzal4cyprawid oweprzeszkolenies}uzbeksploatacyjnych(esli istniej4) w zakesie obslugi instalacji wentylacyjnych w budynku; b) Podrqcznik obslugi i wyszukiwania usterek;..j Instrukcje obslugi wszystkich element6w skladowych instalacji; 6 Zestawienie czglci zamiennych zawieraj4ce wszystkie czg3ci podlegaj4ce normalnemu zuzyciu w eksploatacji; e) wyiaz etementow skladowych wszystkich urz4dzef regulacji automatycznej (czujniki, urz4bzenia steruj4ce, regulatory, styczniki, wyi4czniki); fl Dokument acja,v/..rqzarr- z oprogramowaniem system6w regulacj i automatycmej ' 7.2. Kontrola dzialania Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dzialania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuj e, czy.poszczeg6lne ele-menty instalacji takie jal frltry, wentylatory, wymienniki ciepla, nawil1acze itp. zostaly prawidlowo zamontowane i dzialaj4 efektywnie Prace wstqpne Przed rczpoczeciem kontroli dzialania instalacji nalezy wykonad nastgpuj4ce prace wstqpne: a) Probnyruch calej instalacji w warunkach 16 znych obcie;ireh (72 godzi'ny); b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych; szczeg6lowa specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modernizowanych. oomie-szcreniach Ciaariutu Chirurgii Og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu l7

18 c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglgdnieniem specjalnych warunk6w eksploatacyjnych; d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; e) Okre5lenie strumienia powi etrza nakaldym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyplywu powietrza z nawiewnik6w; 0 Nastawienie i sprawdzenie ur z4dzeh zabezpie czaj 4cy ch; Nastawienie ukladu regulacji i ukladu przeciwzamrozeniowego; h) Nastawienie regulator6w regulacji automatycznej ; i) Nastawienie element6w dlawi4cy ch urz4dzefi umiej scowionych w instalacjach ogrzewczej, chlodz4cej i nawilzaj 4cej, z uwzglgdnieniem wymaganych parametr6w eksploatacyjnych; j) Nastawienielement6w zasilania elektrycmego zgodnie z wymaganiami projektowymi; k) Przedlo2enie protokol6w z wszystkich pomiar6w wykonanych w czasie regulacji wstgpnej l) PrzeszkoleniesluZbeksploatacyjnych,jeSliistniej Procedura prac Wymagania 096lne Kontrola dzialania powinna postgpowa6 w kolejnosci od pojedynczych urz4dzeh i czg1ci skladowych instalacji, przez poszczegolne uklady instalacji (np. ogtzewczy, nawilzania itp.) do calych instalacji. Poszczeg6lne czgsci skladowe i uklady instalacji powinny by6 doprowadzone do okeslonych warunk6w pracy (np. ogrzewanie / chlodzenie, uzytkowanie / nie uzltkowanie pomieszczeti, czgsciowa i pelna wydajno5i, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglgdniai blokady i wsp6ldzialanie r62nych uklad6w regulacji, jak r6wnie2 sekwencj e regulacji symulacjg nadruryczapych warunk6w, dla kt6rych zastosowano dany uklad regulacji lub wystqpuje okeslona odpowiedz ukladu regulacji. Nalezy obserwowa6 rzeczywist4 reakcjg poszczeg6lnych element6w skladowych instalacji. Nie jest wystarczaj4ce poleganie na wskazaniach element6w regulacyjnych i imych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidlowego dz\alania wzydzea rcgulacyjnych nalezy r6wnie2 obserwowae zabimoi't migdzy sygnalem wyrnuszaj4cym a dzialaniem tych wz4dzefi. Dzialanie regulatora spraw dza sig przezkilkakrotn4 zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzaj4c jednoczesnie dzialanie spowodowane przez ten rcgulator. JeSli badanie to wykaze usterkg, nalezy sprawdzii sygnal wej5ciowy regulatora. Nale2y obserwowa6 stabilnosi dzialania instalacji jako calo6ci. Zakres ilosciowy sprawdzenia dzialania instalacji okre3lono w punkcie W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokonai weryfikacji poprzednio wykonanych badafu nastaw i regulacji wstepnej instalacji. 7, Kontrola dzianania wentylator6w i innych centralnych urzqdzefi wentylacyj nych a) Kierunek obrot6w wentylator6w; b) Regulacja prgdkosci obrotowej lub inny spos6b regulacji wydajnosci wentylatora; c) Dzialaniewyl4cznika: d) W4czanie i wyl4czanie regulacji oraz ukladu regulacji przepustnic; e) Dzialanie systemu przeciwzamro2eniowego ; f1 Kierunekruchuprzepustnicwieloplaszczyznowych; g) Dztalarie i kierunek regul acji :urzedzeh regulacyjnych; h) Elementyzabezpieczal4cesilnik6wnapgdzaj4cych' Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modemizowanych pomieszczeniach Oddzialu Chirurgii Og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu l8

19 7,2.2.3, Kontrola dzianania wymiennik6w ciepla a) Dzialanie i kierunek regul acli vz4dzen regulacyjnych; b) Kierunek obrot6w pomp cyrkulacyjnych wymiennik6w ciepla; c) Dzialanie regulacji obrotowych regenerator6w ciepla; d) Doprowadzenie czynnika do wymiennik6w. 7, Kontrola dzialania filtr6w powietrza Wskazania r62nicy cisnienia i monitorowanie' Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych Sprawdzenie kienrnku ruchu silownik6w Kontrola dzianania klap po2arowych a) Badanie urz4dzeniawyrwalaj4cego i sygnaluwyzwalaj4cego; b) Kontrola kierunku i polozeri granicznych klap i wskaznika. 7, Kontrola dzialania sieci przewod6w a) Dzialanie element6w dlawi4cych zainstalowanych w instalacj ach: ogtzewczej, chlodzenia i na'vu..il.2ania povieftza; b) DostgpnoSi do sieci Przewod6w. 7, Kontrola dzialania nawiewnik6w i wywiewnik6w oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu a) Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnik6w i wywiewnik6w; b) Pr6ba dymowa do wstgpnej oceny przeplyw6w powietrza w pomieszczeniu jak r6wniez cyrkulacji powiettza w poszczeg6lnych punktach pomieszczeria (w specjalnych przlpadkach okreslonych w projekcie lub umowie) Kontrola dzianania element6w regu lacyjnych i szaf sterowniczych Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej i blokad w r6znych_ warunkach ekspioatacyjnych przy r62nych wartosciach zadanych regulator6w, a w szczeg6lno3ci: a) Wartosci zadanej temperatury wewngtrznej: b) Wartodci zadanej temperatury zewnqtrznej; c) Dzialaniawl4cmikarozruchowego; d) DziaLaniaprzeciwzamrozeniowego; e) Dzialania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); fl Dzialania regulacji strumienia powietrza; g) Dzialaniaurz4dzeridoodzyskiwaniaciepla; h) WspoldzialaniazinstalacjamioclronyprzeciwpoZarowej Pomiary kontrolne Celem pomiar6w kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osi4ga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wlnnaganiami Zakres veczowy pomiar6w kontrolnych Zakes veczory pomiar6w kontrolnych w zale2nodci od funkcji spelnianych przez instalacjg podano w tablicy 4: Szczeg6trowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modernizowanych 19 pomie-szczeniach oddzialu chirurgii og6lnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu

20 Tablica 3 Zakres rzeczowy pomiar6w kontrolnych Miejsce pom Instalacia Pomieszczenie P o o p b 6 o r r Parametry Funkcje instalacji p r 4 u S i I n i k a Sh um ief obj gto Sci po wl za ) Te mp era tur a po wi za ft r 1l 1 v u n a f i I t r z e Str um ieri obj gto 3ci po wi etr za na wi ew ane go i!\ry wi ew ane go Tem perat ura powi etza nawi ewa nego i temp eratu la powi elrza pom ieszc zeni u wi igo tno s6 po wi etr za Po zio m d2 w1 u P19 dk oii po wie trz aw po mi niu F)Z 1 I 0 t (F) H 1 I 1 I (F) C 1 I (F)M/D I 1 1 I 2 2 I 2 2 (F)MD (F)HC 1 I G)HMAID/CM/CD I I I (F)HCMA4CD/CHD/HMD (F)HCMD Wyia6nienie odsylaczy i sym 'powietrze zewngtrzne. nawrewane l wywtewane ") w zalezno3ci od spolqby IggU!44!jg!!j!g? Le 0 - pomiar niejest konieczny 2 - wykonad flko w przypadku \aymagan w umowie I - wvkona6 w karzdym przypadku Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna instalacji wentylacji w modemizowanych 20 pomieszczeniach Oddzialu Chirurgii O96lnej w Samodzielnym Publiczrym Szpitalu Woiew6dzkim w Suwalkach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I-02.01. INSTALACJE C.O. Grupa robót:453 100000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót:453 30000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo