Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego zmienia Mazowsze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze"

Transkrypt

1 F1 Regionalny Program Operacyjny zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego

2 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego wsparcia. Na Mazowszu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego korzystają m.in.: samorządy, przedsiębiorcy, szpitale, instytucje kultury i ośrodki naukowe. Koniec roku to czas wytężonej pracy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, czego najlepszym efektem są lawinowo podpisywane kolejne umowy o dofinansowanie. Wdrażanie środków unijnych w ramach RPO WM nabrało widocznego tempa. Mazowsze pięknieje, coraz więcej projektów weszło w fazę realizacji. Brukselskie euro to dla gospodarki województwa silnie pobudzający impuls finansowy. W dobie spowolnienia bardzo istotne jest, aby wykorzystywać szanse, jakie dają nam fundusze unijne. Świadomość beneficjentów w pozyskiwaniu środków europejskich stale rośnie, konkursy ogłoszone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczba składanych wniosków niejednokrotnie przekraczała dostępną alokację. W bieżącym roku ogłoszonych zostało 13 naborów wniosków na łączną kwotę ponad 1 miliarda złotych. Województwo Mazowieckie coraz lepiej wypada na tle innych regionów, podpisano z beneficjentami już ponad 190 umów o dofinansowanie. Z miesiąca na miesiąc przybywa kolejnych umów i wszystko wskazuje na to, że tendencja wzrostowa zostanie utrzymana. Wybrane projekty Pierwsze listy wniosków Zarząd zatwierdził w marcu br. W kolejnych miesiącach sukcesywnie przybywało projektów wybranych do wsparcia. Obecnie na listach rankingowych widnieje przeszło 880 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 2,5 mld zł. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymają mazowieckie miasta, gminy i powiaty na przebudowy i modernizacje dróg. Powstanie gęstej sieci dróg o dobrej jakości, wraz z nowoczesną infrastrukturą, umożliwi mieszkańcom Mazowsza szybszą i bezpieczniejszą komunikację, ułatwi dostęp do rynku pracy, edukacji, opieki zdrowotnej czy kultury. Kolejnym odbiorcą unijnych grantów jest sektor przedsiębiorczości. Ta grupa beneficjentów z pełną świadomością sięga po fundusze, a projekty realizowane w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności mikro, małych i średnich firm. Realizowane przedsięwzięcia mają charakter innowacyjny, a unijne wsparcie jest kołem zamachowym rozwoju i wzrostu prowadzonych działalności. W pozyskiwaniu dotacji z Brukseli świetnie sobie radzą lokalne samorządy. Dzięki ich aktywności udało się pozyskać środki na przygotowanie atrakcyjnych i konkurencyjnych terenów pod inwestycje. Wykorzystanie i rozwinięcie potencjału subregionów, które dysponują dużymi zasobami terenów nieuzbrojonych w infrastrukturę techniczną, jak i terenów poprzemysłowych oraz powojskowych pomoże przyciągnąć inwestorów, a w efekcie wpłynie na zmniejszenie bezrobocia Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Regionalny Program Operacyjny współfinansuje także projekty kulturalne. Inwestycje w tę dziedzinę są traktowane jako priorytetowe dla rozwoju Mazowsza. Wybrane do dofinansowania przedsięwzięcia opiewają na kwotę ponad 318 mln zł i dotyczą m.in. rozbudowy, modernizacji oraz konserwacji muzeów, budowy regionalnych ośrodków kultury, adaptacji zabytkowych budynków, rewitalizacji rynków miejskich, prac konserwatorskich w zabytkowych kościołach i klasztorach, zagospodarowania parków zdrojowych, pasaży uzdrowiskowych, remontów zabytkowych zamków i pałaców. Zdrowie to największa wartość. Możliwość poprawy dostępności i jakości opieki zdrowotnej ma zatem ogromne znaczenie dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Unia pomaga podnieść standard tego sektora do europejskiego poziomu. Projekty, które zostały wybrane do dofinansowania zakładają rozbudowę szpitali, doposażenie oddziałów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Dzięki inwestycjom pacjenci będą mieli zapewniony skuteczniejszy dostęp do leczenia, dobrą diagnostykę i lepsze warunki hospitalizacji. Jednym z Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jest Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Konieczne jest zapewnienie mieszkańcom województwa powszechnego dostępu do usług on-line, w tym zwłaszcza świadczonych przez administrację lokalną i regionalną. W ramach Działania 2.2 Rozwój e- usług nastąpi informatyzacja urzędów miast, gmin, starostw, powstaną e-platformy medyczne, a także elektroniczne platformy komunikacji na wyższych uczelniach oraz inne usługi dla mieszkańców. Złożone wnioski Mazowiecka Jednostka pierwsze wnioski w ramach RPO WM zaczęła przyjmować od 30 czerwca 2008 r. Na chwilę obecną beneficjenci złożyli ponad 3700 projektów, wnioskując o dofinansowanie ich realizacji w wysokości prawie 15 mld zł. Wydatkowanie funduszy zaczęło przyspieszać, dzięki milionom euro Mazowsze zmienia się, modernizuje drogi, staje się województwem jeszcze bardziej konkurencyjnym, przyciąga turystów i nowych mieszkańców. W przyszłym roku 2010 zostaną ogłoszone nowe nabory w ramach RPO WM. Harmonogram zatwierdzony przez Zarząd Województwa zostanie opublikowany na stronie internetowej Już dzisiaj wiadomo, że w pierwszym półroczu MJWPU przeprowadzi kolejny konkurs w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Zapraszamy wszystkich przyszłych beneficjentów do sięgania po wsparcie z funduszy europejskich, dzięki którym możliwa jest realizacja planów i wizji. Październik Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora ds. Wdrażania RPO WM i Działania 3.4 ZPORR Listopad Wzrostowa tendencja udzielanego wsparcia beneficjentom na podstawie ilości podpisanych umów. (stan na 2 XII 2009 r.)

3 F3 DNI OTWARTE czyli Europejski Tydzień Regionów i Miast Bruksela po raz kolejny stała się gospodarzem corocznego Open Days organizowanego przez unijne instytucje. Jest to największe wydarzenie w ramach unijnej polityki regionalnej. W Dniach Otwartych uczestniczyło w charakterze partnerów przeszło 200 regionów i miast wszystkich krajów członkowskich. Od siedmiu lat unijna stolica w październiku staje się miejscem spotkań regionów i miast, goszcząc u siebie tysiące uczestników Dni Otwartych, którzy prowadzą debaty i poszukują partnerów do realizacji wspólnych projektów. W tym roku około 7000 osób reprezentujących środowiska biznesowe, akademickie, samorządowe, a także organizacje pozarządowe wzięło udział w panelach seminaryjnych nt. polityk unijnych. Imprezę co roku organizuje Komisja Europejska i Komitet Regionów Unii Europejskiej. Komisarz ds. polityki regionalnej Paweł Samecki stwierdził: Wydarzenie ma na celu zwrócić szczególną uwagę opinii publicznej na lokalne i regionalne problemy i inicjatywy. Kryzys gospodarczy wciąż przypomina nam o tym, że wszystkie regiony muszą poszukiwać sposobów sprostania globalnym wyzwaniom. Dni Otwarte stanowią wyjątkową płaszczyznę dialogu między społeczeństwem, sektorami prywatnym i publicznym oraz środowiskami akademickimi, który prowadzić ma do wypracowania konkretnych rozwiązań. Global Challenges, European Responses Tematem seminariów tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast były cztery główne zagadnienia: Przywrócenie wzrostu gospodarczego: innowacje w europejskich miastach i regionach Regiony Europy muszą stać się bardziej innowacyjne w celu sprostania wyzwaniom globalnym obecnego kryzysu gospodarczego. Seminaria w tej sekcji były polem do dyskusji na temat strategii, programów i projektów realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym, by pomóc regionom innowacji w różnych sektorach, m.in. opieka zdrowotna, turystyka, transport, przemysł motoryzacyjny, gospodarka, czy środowiska twórcze. Regiony wobec zmian klimatu: europejskie rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego; Warsztaty koncentrowały się na roli odnawialnych źródeł energii i wydajności energetycznej w budynkach pasywnych. Specjaliści z różnych instytucji i europejskich krajów zaprezentowali narzędzia i projekty stosowane do osiągania wymaganej redukcji emisji CO2. Delegacja MJWPU z Komisarzem ds. Polityki Regionalnej Pawłem Sameckim. Budynek Komisji Europejskiej w Brukseli. Współpraca terytorialna: wspólne inicjatywy ponad granicami; Tematem seminariów była europejska i międzynarodowa współpraca terytorialna, mająca kluczowe znaczenie dla rozwoju polityki i najlepszych praktyk, w tym niedawno przyjętej strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Szeroki zakres dyskusji obejmował takie zagadnienia jak transgraniczna i międzyregionalna współpraca, jak również wymianę z krajami spoza UE. Osiągnięte wyniki i plany na przyszłość: ocena polityki spójności UE oraz projekty na przyszłość. Dyskusja dotyczyła oceny polityki spójności Unii Europejskiej w latach , jak również bieżących refleksji na temat przyszłości polityki po 2013 roku. Seminaria były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między ekspertami. Co nowego na Open Days? Nowym elementem cyklicznie organizowanych Dni Otwartych była grupa 33 seminariów, zorganizowanych we współpracy z przedstawicielami biznesu w ramach Meeting Place miejsca spotkań. Ta formuła zastąpiła dotychczasową Kawiarenkę Inwestorów. Pionierskim punktem programu stał się również Uniwersytet Dni Otwartych. Głównym celem tego przedsięwzięcia był dialog ze środowiskiem akademickim nt. ukierunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego w ramach wielopoziomowego sprawowania rządów. Założeniem Uniwersytetu było także znalezienie równowagi między niezbędnymi zasadami i procedurami, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych dla organów wykonawczych i beneficjentów. Komisarz Samecki podkreślił, że polityka spójności wymaga rzetelnej analizy, nowego spojrzenia i koncepcyjnych ram opartych na solidnych badaniach. Samecki wyraził również swoja nadzieję na wsparcie ze strony społeczności akademickiej. Europa w Twoim regionie Europa w moim regionie, Europa w moim mieście to inicjatywa realizowana na poziomie lokalnym. W ramach Dni Otwartych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała w Warszawie 15 października br. konferencję zatytułowaną Mazowsze region w okresie przejściowym. W spotkaniu uczestniczył m. in. Marszałek Adam Struzik oraz Dyrektor MJWPU Wiesław Raboszuk. Podczas konferencji omawiano sytuację regionów, w których PKB zbliżył się do 75% średniej Unii Europejskiej, czyli tzw. regionów przejściowych. Prelegenci poruszali kwestie związane z rozwojem przedsiębiorczości i innowacjami w regionie. W swoim wystąpieniu Marszałek Adam Struzik przypomniał, że według danych Eurostatu w roku 2006 Mazowsze osiągnęło 83% średniego unijnego PKB na osobę, przy średnim wskaźniku dla Polski 51%. Wysoka średnia PKB w statystykach województwa generowana jest głównie przez Warszawę, której PKB w roku 2006 wyniósł 189% średniego PKB województwa, to jest 143 mld zł, a więc 62% całego PKB województwa. Dualizm rozwoju województwa wymaga właściwego zarządzania, zarówno obszarem metropolitalnym, jak i całym regionem. Dyrektor MJWPU Wiesław Raboszuk w swojej prelekcji podsumował stan wdrażania środków unijnych w zakresie RPO WM. Liczba złożonych wniosków to ponad 3600 na łączną kwotę dofinansowania prawie 13,5 mld zł zaznaczył Raboszuk. Dyrektor MJWPU dodał również, że zatwierdzono dotychczas do dofinansowania 744 projekty na kwotę ogólną prawie 2,5 mld zł, co stanowi ponad 30% unijnych euro przewidzianych na cały okres Przedstawiono również aktywność wnioskodawców w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego ze wskazaniem na subregion Ostrołęcko-Siedlecki. Możliwości pozyskiwania środków unijnych przez przedsiębiorców na Mazowszu wnikliwie omówił Pan Wojciech Jabłoński V-ce Prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Jabłoński wyliczył Działania w ramach RPO WM, w których mogą aplikować przedsiębiorcy, a także przedstawił ich dotychczasową aktywność w tym zakresie. Konferencja szkoleniowa Mazowsze region w okresie przejściowym. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego , a przyszła polityka spójności i partnerstwo regionalne była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4 F4 Poprawa oferty kulturalnej za unijne pieniądze W Województwie Mazowieckim szereg przedsięwzięć związanych ze wzrostem dostępności do kultury zostanie dofinansowanych z funduszy europejskich. Wśród projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego można wyróżnić m.in. modernizację muzeów, ośrodków kultury, a także renowacje zabytkowych obiektów. Jednym z Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata jest Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Region mazowiecki to obszar gdzie znajduje się wiele ciekawych miejsc i obiektów, znaczących z punktu widzenia kultury i turystyki. Wsparcie unijne przyczyni się do skuteczniejszej informacji turystycznej i promocji walorów regionu. W ramach Priorytetu przewidziano dwa Działania ukierunkowane na rozwój kultury i turystyki. Unijne euro na wsparcie kultury Głównym celem Działania 6.1 Kultura RPO WM jest poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. Dziedzictwo kulturowe na Mazowszu pełni ważną rolę w określaniu tożsamości regionalnej mieszkańców i jest podstawą rozwoju turystyki kulturowej. Na obszarach wiejskich występuje konieczność działań skierowanych na ochronę, zachowanie tożsamości i różnorodności kulturowej. Wspierane przedsięwzięcia przyczynią się do wzrostu atrakcyjności regionu poprzez rozwój sektora kultury w miastach i na obszarach wiejskich. Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z kulturą pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w 2008 roku przeprowadziła nabór wniosków w ramach Działania 6.1 Kultura RPO WM. Prawie 200 wnioskodawców złożyło swoje projekty ubiegając się o dotację. Ostatecznie na liście rankingowej znalazły się 52 projekty zatwierdzone do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Realizowane inwestycje zostaną dofinansowane kwotą w wysokości przeszło 260 mln zł. Na liście projektów znalazły się m.in. modernizacje muzeów z całego Mazowsza, rewitalizacje i rewaloryzacje historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, jak również projekty wspierające ośrodki kultury. O wsparcie ze środków unijnych mogły ubiegać się samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, a także kościoły. Muzeum Etnograficzne Jednym z najlepiej ocenionych przez niezależnych ekspertów wniosków jest projekt złożony przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Projekt pn. Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie zostanie dofinansowany kwotą w wysokości ponad 13,8 mln zł, natomiast całkowita wartość przedsięwzięcia opiewa na prawie 20 mln zł. Przedmiotem projektu inwestycyjnego jest modernizacja zabytkowego budynku neorenesansowego, wpisanego na listę zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększona zostanie dostępność do infrastruktury muzealnej i ogólnokulturalnej dla zwiedzających, w tym dla osób niepełnosprawnych, seniorów, osób z małymi dziećmi i dla przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych i środowisk artystycznych. Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy warunków lokalowych pod kątem prezentowania i przechowywania zgromadzonych eksponatów. Unijne granty pomogą stworzyć system promocji i informacji kulturalnej, a także umożliwią dostosowanie Muzeum do standardów Unii Europejskiej. Projekt kluczowy Tak będzie wyglądał dziedziniec wewnętrzny Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM znalazło się aż pięć projektów ukierunkowanych na wsparcie i rozwój kultury na Mazowszu. W sumie kulturalne projekty na tzw. liście kluczowych otrzymają dofinansowanie w wysokości ponad 113 mln zł. Jedna z inwestycji to Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem, którego beneficjentem jest Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Władze województwa 27 października 2009r. podpisały z wnioskodawcą preumowę o dofinansowanie na kwotę 15 mln zł. Dzięki projektowi muzeum będzie mogło poszerzyć swoją dotychczasową ofertę wystawienniczą. Większe powierzchnie muzeum pozwolą organizować więcej wystaw czasowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ponadto rozbudowa sal dydaktycznych umożliwi przeprowadzenie bardziej zróżnicowanych zajęć opartych m.in. na nowoczesnych środkach audiowizualnych, a także wprowadzenie zajęć interaktywnych. Stworzenie nowoczesnej sali odczytowo-kinowej wraz z zapleczem umożliwi organizowanie konferencji i spotkań naukowych, a także wykładów dla szerokiej publiczności. Wszystkie prace modernizacyjne prowadzić będą także do pełnego udostępnienia oferty kulturalnej Państwowego Muzeum Archeologicznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Głównym elementem realizowanego przez muzeum projektu będzie podpiwniczenie (częściowo na głębokość dwóch kondygnacji) dziedzińca wewnętrznego. Obecnie pełni on rolę pomocniczą. Znajdują się tam: parking dla samochodów, ogródek letni restauracji, a także część magazynowa. Projekt zakłada natomiast nadanie mu funkcji reprezentacyjnej miejsce głównego wejścia do muzeum i równocześnie placu przedwejściowego, na którym zlokalizowana będzie ekspozycja informująca o najciekawszych zbiorach muzeum. W planach jest organizacja imprez plenerowych o charakterze historycznym i artystycznym. Ponadto w ramach projektu powiększone zostaną sale wystawowe, pracownie naukowe, a także blok seminaryjny, który będzie pełnił rolę sali wykładowej. Blok seminaryjny składał się będzie z dużej sali wykładowej i 3 sal dydaktyczno-seminaryjnych każda z własnym zapleczem. Z sal tych będzie można korzystać w godzinach niezależnych od pracy muzeum. Zmieniona zostanie również lokalizacja biblioteki. Dostępna ona będzie bezpośrednio z dziedzińca, dzięki czemu czytelnicy będą mogli z niej korzystać jak z innych bibliotek publicznych. Rozmowa z Ludwikiem Rakowskim Wicemarszałkiem Panie Marszałku, jak udaje nam się wykorzystywać unijną pomoc? Sektor kultury dobrze radzi sobie z wykorzystaniem środków europejskich. Zarząd Województwa zaangażował na ten cel ponad 400 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu zostaną m.in. odnowione zabytki, zmodernizowane muzea, renowacji ulegną kościoły, powstaną centra kulturalno-rekreacyjne. Realizacja projektów niewątpliwie wpłynie na poprawę oferty kulturalnej i zwiększy jej dostępność dla mieszkańców naszego województwa. Jest to istotne wsparcie, czy beneficjenci mogliby się bez niego obejść? Unijne wsparcie dla wielu podmiotów jest warunkiem realizacji inwestycji. Okres programowania to bardzo istotny zastrzyk finansowy dla całego Województwa. Prawdopodobnie gdyby nie unijna pomoc realizacja poszczególnych inwestycji stałaby się niemożliwa lub przesunęłaby się w czasie. Samorządy szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego muszą rozważnie wydawać każdą złotówkę, dlatego wsparcie z Unii jest niezwykle istotne. Czy pieniądze przeznaczone na sektor kultury równomiernie trafiają na Mazowsze i jak Instytucje Kultury radzą sobie w aplikowaniu o środki europejskie? Mazowieckie instytucje kultury na poziomie województwa mają możliwość pozyskiwania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Szczególnym zainteresowaniem wśród nich cieszyły się konkursy bezpośrednio lub pośrednio finansujące infrastrukturę kulturalną, w tym Działanie 6.1 Kultura, Działanie 6.2 Turystyka, w ramach Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Zakres złożonych projektów obejmował przede wszystkim działania związane z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego, w tym prace remontowobudowlane historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, rozbudowę i modernizację publicznej infrastruktury kulturalnej oraz rewitalizację i adaptację historycznych, zabytkowych budynków na cele kulturalne. Wielkość środków na działania 6.1 i 6.2 to blisko 640 mln zł. Do działania 6.2 aplikowały przede wszystkim instytucje spoza Warszawy, a planowane dofinansowanie wynosi ,00 zł. Ponadto beneficjenci mają możliwości składania wniosków w procedurze pozakonkursowej na tak zwaną listę Projektów Kluczowych mających szczególne znaczenie ponadlokalne. Wśród dotychczas zatwierdzonych wniosków znalazło się 11 projektów z obszaru kultury z całego Mazowsza o łącznej wartości dofinansowania ,00 zł. Kryterium oceny wniosków jest zatem atrakcyjność projektów, a nie położenie geograficzne instytucji. Rozmawiał: Aleksander Świętochowski

5 F5 Unijne miliony na szkolnictwo wyższe na Mazowszu Wsparcie sektora edukacji ma kluczowe znaczenie dla władz. Inwestowanie w kapitał ludzki przekłada się na wykształcone społeczeństwo, na jego wysoki poziom intelektualny i naukowy. Na liście Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego znalazły się m.in. projekty Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nowy gmach wydziałów lingwistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski pod koniec 2005 r. ogłosił konkurs architektoniczny na zaprojektowanie nowej siedziby dla Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej, która stanąć ma na Powiślu w kwadracie ulic: Dobra, Lipowa, Browarna i Wiślana. Konkurs został rozstrzygnięty w kwietniu 2006 r. Pierwszą nagrodę otrzymała Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates. Jej projekt wyróżnił się zintegrowaniem nowego budynku z terenem Skarpy Warszawskiej oraz leżącym vis-a-vis gmachem Biblioteki Uniwersyteckiej. Połączenie to osiągnięto poprzez zaprojektowanie wielokondygnacyjnego hallu głównego biegnącego wzdłuż całego budynku, równolegle do ul. Lipowej. Drugim wyróżniającym elementem wizji przedstawionej przez Pracownię jest ogród z drewnianymi tarasami spacerowymi usytuowany na dachu budynku, który komponować się będzie z podobnym rozwiązaniem zastosowanym na dachu sąsiedniego BUW-u. Projekt Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates został przyjęty przez uczelnię do realizacji. Przewidywany koszt budowy inwestycji to ok. 235 mln zł. Realizacja projektu Pierwszy etap inwestycji o wartości ponad 85 mln zł zakłada budowę nowego obiektu dydaktycznego dla dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego Lingwistyki Stosowanej oraz Neofilologii. Obiekt będzie się składał z 4 kondygnacji naziemnych i 2 podziemnych, na których zlokalizowane zostaną sale wykładowe, pomieszczenia biblioteczne, pracownie i laboratoria dydaktyczne, pracownie informatyczne itp. Powierzchnia nowego budynku wyniesie ,63 m 2. To dla nas bardzo ważny moment, bo możemy realnie poprawić infrastrukturę dydaktyczną i badawczą w części nauk humanistyczno-społecznych powiedziała Rektor prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow. Dotychczas pieniądze kierowane były raczej na innowacyjną gospodarkę, a nie wszyscy rozumieją, że innowacyjna gospodarka to także inwestowanie w kapitał ludzki. Nowo powstały budynek przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o osobach poruszających się na wózkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa po zakończeniu inwestycji. zaprojektowano sieć wind, specjalnych podnośników oraz obniżeń. W czytelniach i pracowniach przewidziano stanowiska dla osób niewidomych i słabowidzących. Cały budynek wyposażony będzie również w czytelny system informacji wizualnej oraz numerację pomieszczeń w systemie Braille a. Budynek zostanie wzniesiony na należącej do Uniwersytetu Warszawskiego działce przy ul. Dobrej 55 na Powiślu w Warszawie. Zakończenie pierwszego etapu planowane jest na rok Wtedy też do użytku oddanych zostanie około 40 sal dydaktycznych, w których będzie można przeprowadzić pierwsze zajęcia. Po zakończeniu budowy całego gmachu wydziały lingwistyczne UW będą dysponować ponad 100 salami. W budynku powstaną nowocześnie wyposażone laboratoria, pracownie językowe, komputerowe oraz sale konferencyjne. Podpisana przez przedstawicieli władz województwa i Uniwersytetu Warszawskiego preumowa opiewa na kwotę 50 mln zł i daje zielone światło na rozpoczęcie prac przy realizacji tak dużej inwestycji. Projekt będzie miał wpływ na poziom intelektualny oraz naukowy naszego społeczeństwa. Euro dla studentów Zarząd stara się bardzo precyzyjnie inwestować w przedsięwzięcia, które wpływają na równomierny rozwój. Nie tylko uczelnie warszawskie otrzymują wsparcie ale również uczelnie w innych ośrodkach subregionalnych. Bez wątpienia takim ważnym ośrodkiem akademickim, którego pozycja stale rośnie jest Płock. Projekt pn. Poprawa jakości infrastruktury dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku zakłada przebudowę kompleksu budynków przy ul. Dąbrowskiego 2, w skład którego wchodzą Instytut Matematyki i Informatyki oraz Biblioteka PWSZ. Wykonana zostanie m.in.: nowa konstrukcja dachu, ścianki działowe, schody i szyb windowy, nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w. oraz instalacje: elektryczna, odgromowa, telefoniczna i przeciw pożarowa. W całym budynku wymienione zostaną okna, wykonane zostaną także posadzki i podłogi. Od strony dziedzińca powstanie parking. W ramach rozbudowy i przebudowy Instytutu Pedagogiki PWSZ przy ul. Gałczyńskiego powstaną m.in. dwa nowe skrzydła budynku. W jednym z nich, od strony północno-wschodniej, znajdzie się aula główna, pozwalająca pomieścić ponad 300 osób. W drugim, czterokondygnacyjnym skrzydle usytuowanym od strony północnozachodniej znajdą się m.in. pracownie muzyczne i plastyczne. Ponadto po stronie zachodniej budynku powstanie parking przeznaczony dla 25 pojazdów. - Realizacja tego projektu pozwoli nam poszerzyć naszą ofertę, a co za tym idzie przyciągać jeszcze większą liczbę studentów. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku, uda nam się otworzyć nowe kierunki studiów. Myślę tutaj głównie o kierunkach okołomedycznych mówił na konferencji prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie pozycji i konkurencyjności PWSZ na tle innych uczelni, zarówno w Płocku, jak i w całej północnej części Mazowsza. Wyposażenie obiektów w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz upowszechnienie dostępu do Internetu na terenie obiektów wpłynie na podniesienie poziomu kształcenia w oparciu o zmodernizowane zaplecze edukacyjne. Powiększenie bazy lokalowo-dydaktycznej przełoży się na zwiększenie liczby studentów. Planowany termin rozpoczęcia prac to grudzień 2009 roku, natomiast ich zakończenie planuje się na grudzień 2011 roku. Cała inwestycja PWSZ kosztować będzie ponad 24,5 mln zł, podpisana preumowa opiewa na kwotę 19 mln zł dofinansowania pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6 F6 Mazowsze pięknieje konferencje regionalne Wydatkowanie funduszy unijnych w województwie mazowieckim nabrało tempa. W celu podsumowania stanu wdrażania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w roku 2009 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała cykl konferencji regionalnych pod hasłem Mazowsze pięknieje. Przedstawiciele Zarządu Województwa i MJWPU na konferencji w Płocku. RPO WM jest jednym z 16 programów regionalnych, który realizuje Strategię Rozwoju Kraju na lata (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Głównym celem programu jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Mazowiecka Jednostka chcąc przedstawić swoją rolę w zakresie wdrażania tego programu zorganizowała cykl konferencji w pięciu regionach województwa mazowieckiego. Siedlce Pierwsza konferencja odbyła się 7 października w Siedlcach, otworzył ją Pan Wicemarszałek Ludwik Rakowski, który podczas swojej prezentacji omówił zagadnienia związane z polityką regionalną prowadzoną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz przybliżył ideę projektów kluczowych, skupiając się głównie na inwestycjach realizowanych w regionie siedleckim. Ważnym punktem spotkania było podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy ciągu dróg w Powiecie Ostrowskim. Całkowity koszt inwestycji to blisko 24 mln zł, a wsparcie ze środków europejskich to ponad 20,3 mln zł. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu technicznego dróg i wpłynie na lepszą komunikację w regionie. Ciechanów Kolejna konferencja miała miejsce w Ciechanowie w dniu 21 października. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać m.in. wystąpienia Pana Grzegorza Świętoreckiego Zastępcy Dyrektora ds. Wdrażania RPO WM i Działania 3.4 ZPORR, który omówił stan wdrażania RPO WM na Mazowszu. Zebrani goście mieli możliwość dowiedzieć się jak unikać błędów w aplikacjach i zwiększyć szanse na pozyskiwanie funduszy unijnych (od projektu do wniosku, najczęstsze błędy w składanych aplikacjach, narzędzia wspomagające przygotowanie aplikacji). Radom Trzecia z cyklu konferencja odbyła się w Radomiu 26 października. Goście zostali poinformowani o zadaniach Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki regionalnej, a Pan Piotr Szprendałowicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego przybliżył ideę projektów kluczowych w ramach RPO WM , skupiając się głównie na inwestycjach w regionie radomskim. W konferencji udział wzięli m.in. kierownicy i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, reprezentanci uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz lokalni przedsiębiorcy. Ostrołęka Przedostatnia konferencja odbyła się w Ostrołęce w dniu 28 października. W spotkaniu udział wziął Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, który przedstawił uczestnikom zagadnienia Traktatu Lizbońskiego, a także informacje o tym, co czeka Polskę w nadchodzącej perspektywie finansowej. Poseł na Sejm RP Andrzej Kania mówił o gminach wykazujących się wysoką inicjatywą w korzystaniu z funduszy Unii Europejskiej oraz zachęcał przedstawicieli samorządów do podejmowania działań w tym kierunku. Płock Piąta konferencja miała miejsce w Płocku w dniu 4 listopada. Inauguracji dokonał Pan Stefan Kotlewski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, który podczas swojego wystąpienia przybliżył ideę projektów kluczowych, przedstawiając w szczególności inwestycje realizowane w regionie płockim. Następnie głos zabrał Pan Eryk Smulewicz - Senator RP, który podkreślił wpływ środków unijnych na rozwój Mazowsza. Władze województwa podczas konferencji podpisały dwie umowy z beneficjentami Działań: 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia oraz 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Pierwszy projekt dotyczy rozbudowy budynku Szpitala SP ZOZ w Mławie. Ponadto placówka wyposażona zostanie w niezbędny sprzęt i urządzenia. Rozbudowa szpitala polegać będzie na dobudowie budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem. Obiekt ten będzie połączony łącznikiem z istniejącym już budynkiem szpitala. W nowo budowanej części swoje miejsce znajdą pomieszczenia bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni oraz część ortopedyczna oddziału chirurgicznego, a także część rehabilitacyjna oddziału wewnętrznego. Całkowita wartość inwestycji to ok. 16,5 mln zł, a kwota dofinansowania ok. 14 mln zł. Druga umowa została podpisana z Panem Henrykiem Zielonką, przedsiębiorcą (Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych). Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej na skalę krajową technologii produkcji folii polietylenowych trzywarstwowych metodą wytłaczania z możliwością zastosowania dodatku d2wtm. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek produkcyjnosocjalno-magazynowy z zapleczem warsztatowym i pomieszczeniem grzewczym. Wprowadzenie tej technologii pozwoli na znaczący wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie wachlarza ofertowego o nowe innowacyjne produkty (folia trzywarstwowa o znacznie wyższych parametrach jakościowych w stosunku do dotychczas produkowanej folii jednowarstwowej oraz wyroby oksy-biodegradowalne). Całkowita wartość projektu wynosi ok. 1,3 mln zł, a dofinansowanie unijne 648 tys. zł. Programy wszystkich konferencji składały się z III paneli tematycznych. Omawiane były kwestie pomocy publicznej, jak unikać błędów w aplikacjach i zwiększyć szanse na pozyskiwanie funduszy unijnych. Zaproszeni eksperci przedstawiali także zasady oceny strategicznej złożonych wniosków w ramach RPO WM W każdym regionie prezentowane były projekty, które otrzymały dofinansowanie, lub które ubiegają się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedstawiono projekty m.in. Muzeum Romantyzmu z Opinogóry, Miasta Sokołów Podlaski, Powiatu Łosickiego, Politechniki Radomskiej, Miasta i Gminy Myszyniec. Konferencje pod hasłem Mazowsze pięknieje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Oprócz części oficjalnej pracownicy MJWPU, eksperci i prelegenci udzielali indywidualnych porad i konsultacji w temacie aplikowania o unijne granty. Konferencje były doskonałą okazją, aby rozwiać wątpliwości jakie beneficjenci napotykają przy staraniach o wsparcie ze środków europejskich. Konferencje były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu w ramach RPO WM

7 F7 Przedsiębiorczość na Mazowszu wspierana przez Unię Europejską Inwestycje realizowane w ramach Działania 1.5 RPO WM Rozwój przedsiębiorczości wywierają istotny wpływ na poprawę spójności gospodarczej, wzrost zatrudnienia na Mazowszu, jak również mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności sektora przedsiębiorczości. Fundusze unijne pomagają realizować plany i spełniać marzenia mazowieckich przedsiębiorców. Ważny jest dobry projekt i determinacja, aby zamierzony cel osiągnąć. Prężnie działającym beneficjentem jest firma PI- MET z Piastowa, który na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych złożył kilka wniosków o dofinansowanie. Dotyczyły one zakupu najwyższej jakości maszyn wtryskowych, elektrycznych, maszyny do obróbki elektroerozyjnej, frezarki i szlifierki numerycznej. Pierwszym zrealizowanym przedsięwzięciem jest projekt pt. Podniesie konkurencyjności firmy PI- MET poprzez wprowadzenie nowej ekologicznej technologii - unowocześnienie linii galwanizerni. Rodzinna tradycja Historia firmy sięga roku 1882, w którym Józef Popielawski dziadek Macieja Popielawskiego założył Zakład Kowalski. Rodzinną tradycję podtrzymywał syn Zygmunt czeladnik z wykształcenia i w 1952 r. stworzył firmę PIMET. Na początku działalność firmy polegała na produkcji siewników jednorzędowych dla rolnictwa, a także smarowniczek i części metalowych do długopisów. Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku to dla PIMETU czas wzrostu produkcji i osiągnięcia wysokiej pozycji na rynku. W kolejnych latach w firmie powstały oddzielne działy: obróbki plastycznej, wiórowej i galwanicznej, a także dział projektowania komputerowego. Usługi PIMETU zostały wzbogacone o obróbkę erozyjną i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Obecnie firma zajmuje się projektowaniem detali form wtryskowych, programowaniem obrabiarek CNC, produkcją detali dla przemysłu motoryzacyjnego. PIMET realizuje zamówienia klientów w zakresie form do wtrysku ZnAI-u, aluminium, magnezu i tworzyw sztucznych oraz narzędzia do obróbki plastycznej. Nowe możliwości Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 1,2 mln zł firma unowocześniła park maszynowy. Cała inwestycja kosztowała blisko 3 mln zł. Czekaliśmy 8 lat, aby móc sobie pozwolić na tak nowoczesną linię ale było warto powiedział Maciej Popielawski prezes firmy. Zaawansowana technologia wprowadzona w wyniku realizacji projektu dotyczy procesów elektrochemicznego nakładania powłok Galwanizernia - park maszynowy. Jeden z trzech wózków jezdnych, podczas transportu poprzecznego, mokrego nowego torowiska automatycznego do cynkowania. Beneficjent: Maciej i Tadeusz Popielawscy PIMET Spółka Jawna Tytuł projektu: Podniesie konkurencyjności firmy PIMET poprzez wprowadzenie nowej ekologicznej technologii - unowocześnienie linii galwanizerni Wartość projektu: ,00 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł zł galwanicznych. Od dotychczas stosowanych rozwiązań, nową linię odróżnia to, że procesy w całości będą przebiegały automatycznie. Cały wsad (elementy podlegające cynkowaniu) jest umieszczany na torze, następnie automatycznie podnoszony i płynnie przemieszczany (m.in. dzięki falownikom) przez poszczególne etapy procesu, tj. odtłuszczanie chemiczne i elektrochemiczne, płukanie, trawienie, ponowne płukanie oraz cynkowanie. Dopełnieniem procesu jest uszczelnianie pokrycia, opcjonalnie lakierownie, na końcu osuszanie. U wyjścia linii na stanowisku rozładunku otrzymywany jest gotowy element pokryty cynkiem. W trakcie procesu na bieżąco poprzez instalację, zasolone ścieki zawierające metale, substancje organiczne oraz zawiesiny i osady odprowadzane są do neutralizatora ścieków, gdzie zostają oczyszczone do takiego stanu, by bez szkody dla środowiska odprowadzać je do kanalizacji. Jest to w pełni automatyczna linia galwaniczna do cynkowania małych detali, bębnowa, sterowana komputerowo, spełniająca standardy unijne, z własną oczyszczalnią i wentylacją. Wszystkie odpady łapane są do wanny i przeprowadzane przez układ ścieków, które są automatycznie podczyszczane i odprowadzane do kanalizacji podkreślił Bartosz Popielawski Wiceprezes. Taka linia w pełnym automacie jest jedyna na Mazowszu. Dzięki tej innowacji nasz projekt otrzymał pieniądze dodał Maciej Popielawski. Ochrona środowiska Firma PIMET stara się być ekologiczna pod każdym względem. Pozytywny wpływ na ochronę środowiska to dla niej priorytet. Zneutralizowane ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej zakładu i dalej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Firma wykorzystuje także odpady z procesu produkcji poprzez ponowne ich przetwarzanie. Wprowadzone zostały kąpiele o niskiej zawartości substancji chemicznych, szkodliwe związki zastępowane są odpowiednikami bardziej przyjaznymi dla środowiska. Odpady metalowe ulegają segregacji na metale kolorowe i złom stalowy, po czym są odsprzedawane hutom. Zużyte oleje do maszyn są zbierane i odsprzedawane przedsiębiorstwom zajmującym się neutralizacją. Dzięki unijnej dotacji... Spółka z uwagi na swoją wieloletnią działalność i obecność w regionie jest motorem inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. Przyczynia się do poprawy spójności gospodarczej i społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Dzięki realizacji projektu powstały nowe miejsca pracy, a oferowane usługi mają najwyższą jakość i wyróżniają się wysokim poziomem konstrukcyjnym i technologicznym.

8 F8 Zwiększenie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw dzięki funduszom unijnym Regionalny Program Operacyjny wspiera nie tylko duże projekty infrastrukturalne. Celem programu jest także wzmocnienie i rozwój firm wprowadzających innowacje i nowe technologie, aby pobudzać i zwiększać konkurencyjność gospodarki na Mazowszu. Konkurs w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród beneficjentów, którzy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych złożyli ponad tysiąc wniosków o dofinansowanie projektów. Na listach rankingowych do tej pory znalazło się przeszło 370 mazowieckich przedsiębiorców, sukcesywnie podpisywane są z nimi umowy i przekazywane środki na realizację inwestycji, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nowoczesna piekarnia Szansę sięgnięcia po unijną dotację wykorzystała spółka Grahamka z Zągot w powiecie płockim w wysokości ponad 275 tys. zł, a całkowita jego wartość to ponad 600 tys. zł.. Projekt pt. Unowocześnienie wyposażenia piekarni zakup czterech pieców piekarniczych oraz zakup samochodu dostawczego otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 275 tyś. zł, a całkowita wartość jego projektu to 600 tyś. zł. Piekarnia istnieje od 1998 r. i jest jedną z największych w powiecie płockim. Od ponad 10 lat wyróżnia się wysoką jakością produktów oraz przywiązaniem do tradycji. Firma stawia na zdrową żywność, wypieki nie zawierają konserwantów i innych niezdrowych dodatków. Euro na modernizację Przedsiębiorstwo od początku swojej działalności sukcesywnie się rozrasta, inwestuje w nowe maszyny, samochody i sprzęt. W 2007 r. dokonano modernizacji budynku zakładu. W ramach inwestycji powstało nowe pomieszczenie cukierni wraz z dużą, nowoczesną chłodnią na wyroby cukiernicze i magazynem dodatków. Aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku, firma zdecydowała się na inwestycję polegającą na wymianie starych pieców na specjalistyczne, wysoce energooszczędne maszyny, które stworzą warunki do poprawy opłacalności zakładu. Przyznane środki doposażą piekarnię w dwa piece wsadowe PC 20 wraz z systemem kominowym i zmiękczalnią wody i dodatkowo w dwa piece obrotowe Miwe Roll-in TL. Piece są energooszczędne oraz wysoce wyspecjalizowane. Zastąpiliśmy stare zamortyzowane piece maszynami wyspecjalizowanymi, nowoczesnymi, energooszczędnymi, usprawniającymi pracę ludzi oraz poprawiającymi jakość produktów - podkreśliła Danuta Mokszan Prezes Zarządu Spółki. Poprawa jakości produktów Firma nieustannie dba o jakość, świeżość i najwyższą wartość odżywczą swoich wyrobów. Dzięki wymianie pieców, Grahamka podniesie swoją markę oraz przyczyni się do poszerzenia asortymentu. - Dotąd opalaliśmy piece olejem opałowym. Teraz, w nowych maszynach stosujemy znacznie tańsze źródło energii - biomasę. Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie na rynku piekarniczym, dające możliwość znacznego obniżenia kosztów produkcji chwali pani Mokszan. Już teraz w ofercie piekarni są: chleby razowe, pszenne, żytnie i mieszane, bułki, drożdżówki, ciasta, torty. Nowy innowacyjny system air control daje możliwości oszczędzania energii poprzez dostosowanie ilości obiegowego powietrza do potrzeb danego produktu, co ma istotny wpływ na proces wypieku. Piece, w których temperatura wypieku na Piece zakupione dzięki dotacji unijnej. Beneficjent: GRAHAMKA Sp. z o.o. Tytuł projektu: Unowocześnienie wyposażenia piekarni zakup czterech pieców piekarniczych oraz zakup samochodu dostawczego Wartość projektu: ,16 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł każdej półce i w każdym miejscu jest równa, pozwalają na większą ingerencję w proces pieczenia oraz poprawę jakości i smaku. Dzięki tak profesjonalnym maszynom firma zaspokoi najbardziej wyszukane gusta w zakresie pieczywa i wyrobów cukierniczych. Realizacja projektu pozwoliła utrzymać dotychczasowe miejsca pracy, a ponadto umożliwiła stworzenie dodatkowych stanowisk. Bez otrzymania dotacji, naszej firmy nie byłoby stać na tak kapitałochłonną inwestycje podsumowała pani Prezes. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Dyrekcja oraz pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Dodatek o funduszach unijnych w ramach RPO WM został opracowany przez Zespół Prasowy MJWPU na podstawie materiałów przekazanych przez beneficjentów. Lidia Krawczyk Edyta Al-Tawil Aleksander Świętochowski

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie Numer 3(23)/2014 ISSN 2081 8033 Rozmowa numeru Johannes Hahn, były unijny komisarz ds. polityki regionalnej: Pięć lat pod znakiem reformy polityki spójności kalendarium Nowe departamenty od zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo