Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego zmienia Mazowsze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze"

Transkrypt

1 F1 Regionalny Program Operacyjny zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego

2 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego wsparcia. Na Mazowszu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego korzystają m.in.: samorządy, przedsiębiorcy, szpitale, instytucje kultury i ośrodki naukowe. Koniec roku to czas wytężonej pracy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, czego najlepszym efektem są lawinowo podpisywane kolejne umowy o dofinansowanie. Wdrażanie środków unijnych w ramach RPO WM nabrało widocznego tempa. Mazowsze pięknieje, coraz więcej projektów weszło w fazę realizacji. Brukselskie euro to dla gospodarki województwa silnie pobudzający impuls finansowy. W dobie spowolnienia bardzo istotne jest, aby wykorzystywać szanse, jakie dają nam fundusze unijne. Świadomość beneficjentów w pozyskiwaniu środków europejskich stale rośnie, konkursy ogłoszone przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczba składanych wniosków niejednokrotnie przekraczała dostępną alokację. W bieżącym roku ogłoszonych zostało 13 naborów wniosków na łączną kwotę ponad 1 miliarda złotych. Województwo Mazowieckie coraz lepiej wypada na tle innych regionów, podpisano z beneficjentami już ponad 190 umów o dofinansowanie. Z miesiąca na miesiąc przybywa kolejnych umów i wszystko wskazuje na to, że tendencja wzrostowa zostanie utrzymana. Wybrane projekty Pierwsze listy wniosków Zarząd zatwierdził w marcu br. W kolejnych miesiącach sukcesywnie przybywało projektów wybranych do wsparcia. Obecnie na listach rankingowych widnieje przeszło 880 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 2,5 mld zł. Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymają mazowieckie miasta, gminy i powiaty na przebudowy i modernizacje dróg. Powstanie gęstej sieci dróg o dobrej jakości, wraz z nowoczesną infrastrukturą, umożliwi mieszkańcom Mazowsza szybszą i bezpieczniejszą komunikację, ułatwi dostęp do rynku pracy, edukacji, opieki zdrowotnej czy kultury. Kolejnym odbiorcą unijnych grantów jest sektor przedsiębiorczości. Ta grupa beneficjentów z pełną świadomością sięga po fundusze, a projekty realizowane w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności mikro, małych i średnich firm. Realizowane przedsięwzięcia mają charakter innowacyjny, a unijne wsparcie jest kołem zamachowym rozwoju i wzrostu prowadzonych działalności. W pozyskiwaniu dotacji z Brukseli świetnie sobie radzą lokalne samorządy. Dzięki ich aktywności udało się pozyskać środki na przygotowanie atrakcyjnych i konkurencyjnych terenów pod inwestycje. Wykorzystanie i rozwinięcie potencjału subregionów, które dysponują dużymi zasobami terenów nieuzbrojonych w infrastrukturę techniczną, jak i terenów poprzemysłowych oraz powojskowych pomoże przyciągnąć inwestorów, a w efekcie wpłynie na zmniejszenie bezrobocia Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Regionalny Program Operacyjny współfinansuje także projekty kulturalne. Inwestycje w tę dziedzinę są traktowane jako priorytetowe dla rozwoju Mazowsza. Wybrane do dofinansowania przedsięwzięcia opiewają na kwotę ponad 318 mln zł i dotyczą m.in. rozbudowy, modernizacji oraz konserwacji muzeów, budowy regionalnych ośrodków kultury, adaptacji zabytkowych budynków, rewitalizacji rynków miejskich, prac konserwatorskich w zabytkowych kościołach i klasztorach, zagospodarowania parków zdrojowych, pasaży uzdrowiskowych, remontów zabytkowych zamków i pałaców. Zdrowie to największa wartość. Możliwość poprawy dostępności i jakości opieki zdrowotnej ma zatem ogromne znaczenie dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Unia pomaga podnieść standard tego sektora do europejskiego poziomu. Projekty, które zostały wybrane do dofinansowania zakładają rozbudowę szpitali, doposażenie oddziałów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Dzięki inwestycjom pacjenci będą mieli zapewniony skuteczniejszy dostęp do leczenia, dobrą diagnostykę i lepsze warunki hospitalizacji. Jednym z Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jest Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Konieczne jest zapewnienie mieszkańcom województwa powszechnego dostępu do usług on-line, w tym zwłaszcza świadczonych przez administrację lokalną i regionalną. W ramach Działania 2.2 Rozwój e- usług nastąpi informatyzacja urzędów miast, gmin, starostw, powstaną e-platformy medyczne, a także elektroniczne platformy komunikacji na wyższych uczelniach oraz inne usługi dla mieszkańców. Złożone wnioski Mazowiecka Jednostka pierwsze wnioski w ramach RPO WM zaczęła przyjmować od 30 czerwca 2008 r. Na chwilę obecną beneficjenci złożyli ponad 3700 projektów, wnioskując o dofinansowanie ich realizacji w wysokości prawie 15 mld zł. Wydatkowanie funduszy zaczęło przyspieszać, dzięki milionom euro Mazowsze zmienia się, modernizuje drogi, staje się województwem jeszcze bardziej konkurencyjnym, przyciąga turystów i nowych mieszkańców. W przyszłym roku 2010 zostaną ogłoszone nowe nabory w ramach RPO WM. Harmonogram zatwierdzony przez Zarząd Województwa zostanie opublikowany na stronie internetowej Już dzisiaj wiadomo, że w pierwszym półroczu MJWPU przeprowadzi kolejny konkurs w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Zapraszamy wszystkich przyszłych beneficjentów do sięgania po wsparcie z funduszy europejskich, dzięki którym możliwa jest realizacja planów i wizji. Październik Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora ds. Wdrażania RPO WM i Działania 3.4 ZPORR Listopad Wzrostowa tendencja udzielanego wsparcia beneficjentom na podstawie ilości podpisanych umów. (stan na 2 XII 2009 r.)

3 F3 DNI OTWARTE czyli Europejski Tydzień Regionów i Miast Bruksela po raz kolejny stała się gospodarzem corocznego Open Days organizowanego przez unijne instytucje. Jest to największe wydarzenie w ramach unijnej polityki regionalnej. W Dniach Otwartych uczestniczyło w charakterze partnerów przeszło 200 regionów i miast wszystkich krajów członkowskich. Od siedmiu lat unijna stolica w październiku staje się miejscem spotkań regionów i miast, goszcząc u siebie tysiące uczestników Dni Otwartych, którzy prowadzą debaty i poszukują partnerów do realizacji wspólnych projektów. W tym roku około 7000 osób reprezentujących środowiska biznesowe, akademickie, samorządowe, a także organizacje pozarządowe wzięło udział w panelach seminaryjnych nt. polityk unijnych. Imprezę co roku organizuje Komisja Europejska i Komitet Regionów Unii Europejskiej. Komisarz ds. polityki regionalnej Paweł Samecki stwierdził: Wydarzenie ma na celu zwrócić szczególną uwagę opinii publicznej na lokalne i regionalne problemy i inicjatywy. Kryzys gospodarczy wciąż przypomina nam o tym, że wszystkie regiony muszą poszukiwać sposobów sprostania globalnym wyzwaniom. Dni Otwarte stanowią wyjątkową płaszczyznę dialogu między społeczeństwem, sektorami prywatnym i publicznym oraz środowiskami akademickimi, który prowadzić ma do wypracowania konkretnych rozwiązań. Global Challenges, European Responses Tematem seminariów tegorocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast były cztery główne zagadnienia: Przywrócenie wzrostu gospodarczego: innowacje w europejskich miastach i regionach Regiony Europy muszą stać się bardziej innowacyjne w celu sprostania wyzwaniom globalnym obecnego kryzysu gospodarczego. Seminaria w tej sekcji były polem do dyskusji na temat strategii, programów i projektów realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym, by pomóc regionom innowacji w różnych sektorach, m.in. opieka zdrowotna, turystyka, transport, przemysł motoryzacyjny, gospodarka, czy środowiska twórcze. Regiony wobec zmian klimatu: europejskie rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego; Warsztaty koncentrowały się na roli odnawialnych źródeł energii i wydajności energetycznej w budynkach pasywnych. Specjaliści z różnych instytucji i europejskich krajów zaprezentowali narzędzia i projekty stosowane do osiągania wymaganej redukcji emisji CO2. Delegacja MJWPU z Komisarzem ds. Polityki Regionalnej Pawłem Sameckim. Budynek Komisji Europejskiej w Brukseli. Współpraca terytorialna: wspólne inicjatywy ponad granicami; Tematem seminariów była europejska i międzynarodowa współpraca terytorialna, mająca kluczowe znaczenie dla rozwoju polityki i najlepszych praktyk, w tym niedawno przyjętej strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Szeroki zakres dyskusji obejmował takie zagadnienia jak transgraniczna i międzyregionalna współpraca, jak również wymianę z krajami spoza UE. Osiągnięte wyniki i plany na przyszłość: ocena polityki spójności UE oraz projekty na przyszłość. Dyskusja dotyczyła oceny polityki spójności Unii Europejskiej w latach , jak również bieżących refleksji na temat przyszłości polityki po 2013 roku. Seminaria były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między ekspertami. Co nowego na Open Days? Nowym elementem cyklicznie organizowanych Dni Otwartych była grupa 33 seminariów, zorganizowanych we współpracy z przedstawicielami biznesu w ramach Meeting Place miejsca spotkań. Ta formuła zastąpiła dotychczasową Kawiarenkę Inwestorów. Pionierskim punktem programu stał się również Uniwersytet Dni Otwartych. Głównym celem tego przedsięwzięcia był dialog ze środowiskiem akademickim nt. ukierunkowania rozwoju gospodarczego i społecznego w ramach wielopoziomowego sprawowania rządów. Założeniem Uniwersytetu było także znalezienie równowagi między niezbędnymi zasadami i procedurami, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń administracyjnych dla organów wykonawczych i beneficjentów. Komisarz Samecki podkreślił, że polityka spójności wymaga rzetelnej analizy, nowego spojrzenia i koncepcyjnych ram opartych na solidnych badaniach. Samecki wyraził również swoja nadzieję na wsparcie ze strony społeczności akademickiej. Europa w Twoim regionie Europa w moim regionie, Europa w moim mieście to inicjatywa realizowana na poziomie lokalnym. W ramach Dni Otwartych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała w Warszawie 15 października br. konferencję zatytułowaną Mazowsze region w okresie przejściowym. W spotkaniu uczestniczył m. in. Marszałek Adam Struzik oraz Dyrektor MJWPU Wiesław Raboszuk. Podczas konferencji omawiano sytuację regionów, w których PKB zbliżył się do 75% średniej Unii Europejskiej, czyli tzw. regionów przejściowych. Prelegenci poruszali kwestie związane z rozwojem przedsiębiorczości i innowacjami w regionie. W swoim wystąpieniu Marszałek Adam Struzik przypomniał, że według danych Eurostatu w roku 2006 Mazowsze osiągnęło 83% średniego unijnego PKB na osobę, przy średnim wskaźniku dla Polski 51%. Wysoka średnia PKB w statystykach województwa generowana jest głównie przez Warszawę, której PKB w roku 2006 wyniósł 189% średniego PKB województwa, to jest 143 mld zł, a więc 62% całego PKB województwa. Dualizm rozwoju województwa wymaga właściwego zarządzania, zarówno obszarem metropolitalnym, jak i całym regionem. Dyrektor MJWPU Wiesław Raboszuk w swojej prelekcji podsumował stan wdrażania środków unijnych w zakresie RPO WM. Liczba złożonych wniosków to ponad 3600 na łączną kwotę dofinansowania prawie 13,5 mld zł zaznaczył Raboszuk. Dyrektor MJWPU dodał również, że zatwierdzono dotychczas do dofinansowania 744 projekty na kwotę ogólną prawie 2,5 mld zł, co stanowi ponad 30% unijnych euro przewidzianych na cały okres Przedstawiono również aktywność wnioskodawców w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego ze wskazaniem na subregion Ostrołęcko-Siedlecki. Możliwości pozyskiwania środków unijnych przez przedsiębiorców na Mazowszu wnikliwie omówił Pan Wojciech Jabłoński V-ce Prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Jabłoński wyliczył Działania w ramach RPO WM, w których mogą aplikować przedsiębiorcy, a także przedstawił ich dotychczasową aktywność w tym zakresie. Konferencja szkoleniowa Mazowsze region w okresie przejściowym. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego , a przyszła polityka spójności i partnerstwo regionalne była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4 F4 Poprawa oferty kulturalnej za unijne pieniądze W Województwie Mazowieckim szereg przedsięwzięć związanych ze wzrostem dostępności do kultury zostanie dofinansowanych z funduszy europejskich. Wśród projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego można wyróżnić m.in. modernizację muzeów, ośrodków kultury, a także renowacje zabytkowych obiektów. Jednym z Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata jest Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Region mazowiecki to obszar gdzie znajduje się wiele ciekawych miejsc i obiektów, znaczących z punktu widzenia kultury i turystyki. Wsparcie unijne przyczyni się do skuteczniejszej informacji turystycznej i promocji walorów regionu. W ramach Priorytetu przewidziano dwa Działania ukierunkowane na rozwój kultury i turystyki. Unijne euro na wsparcie kultury Głównym celem Działania 6.1 Kultura RPO WM jest poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. Dziedzictwo kulturowe na Mazowszu pełni ważną rolę w określaniu tożsamości regionalnej mieszkańców i jest podstawą rozwoju turystyki kulturowej. Na obszarach wiejskich występuje konieczność działań skierowanych na ochronę, zachowanie tożsamości i różnorodności kulturowej. Wspierane przedsięwzięcia przyczynią się do wzrostu atrakcyjności regionu poprzez rozwój sektora kultury w miastach i na obszarach wiejskich. Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z kulturą pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w 2008 roku przeprowadziła nabór wniosków w ramach Działania 6.1 Kultura RPO WM. Prawie 200 wnioskodawców złożyło swoje projekty ubiegając się o dotację. Ostatecznie na liście rankingowej znalazły się 52 projekty zatwierdzone do dofinansowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Realizowane inwestycje zostaną dofinansowane kwotą w wysokości przeszło 260 mln zł. Na liście projektów znalazły się m.in. modernizacje muzeów z całego Mazowsza, rewitalizacje i rewaloryzacje historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, jak również projekty wspierające ośrodki kultury. O wsparcie ze środków unijnych mogły ubiegać się samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, a także kościoły. Muzeum Etnograficzne Jednym z najlepiej ocenionych przez niezależnych ekspertów wniosków jest projekt złożony przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Projekt pn. Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie zostanie dofinansowany kwotą w wysokości ponad 13,8 mln zł, natomiast całkowita wartość przedsięwzięcia opiewa na prawie 20 mln zł. Przedmiotem projektu inwestycyjnego jest modernizacja zabytkowego budynku neorenesansowego, wpisanego na listę zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększona zostanie dostępność do infrastruktury muzealnej i ogólnokulturalnej dla zwiedzających, w tym dla osób niepełnosprawnych, seniorów, osób z małymi dziećmi i dla przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych i środowisk artystycznych. Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy warunków lokalowych pod kątem prezentowania i przechowywania zgromadzonych eksponatów. Unijne granty pomogą stworzyć system promocji i informacji kulturalnej, a także umożliwią dostosowanie Muzeum do standardów Unii Europejskiej. Projekt kluczowy Tak będzie wyglądał dziedziniec wewnętrzny Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM znalazło się aż pięć projektów ukierunkowanych na wsparcie i rozwój kultury na Mazowszu. W sumie kulturalne projekty na tzw. liście kluczowych otrzymają dofinansowanie w wysokości ponad 113 mln zł. Jedna z inwestycji to Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem, którego beneficjentem jest Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Władze województwa 27 października 2009r. podpisały z wnioskodawcą preumowę o dofinansowanie na kwotę 15 mln zł. Dzięki projektowi muzeum będzie mogło poszerzyć swoją dotychczasową ofertę wystawienniczą. Większe powierzchnie muzeum pozwolą organizować więcej wystaw czasowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ponadto rozbudowa sal dydaktycznych umożliwi przeprowadzenie bardziej zróżnicowanych zajęć opartych m.in. na nowoczesnych środkach audiowizualnych, a także wprowadzenie zajęć interaktywnych. Stworzenie nowoczesnej sali odczytowo-kinowej wraz z zapleczem umożliwi organizowanie konferencji i spotkań naukowych, a także wykładów dla szerokiej publiczności. Wszystkie prace modernizacyjne prowadzić będą także do pełnego udostępnienia oferty kulturalnej Państwowego Muzeum Archeologicznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Głównym elementem realizowanego przez muzeum projektu będzie podpiwniczenie (częściowo na głębokość dwóch kondygnacji) dziedzińca wewnętrznego. Obecnie pełni on rolę pomocniczą. Znajdują się tam: parking dla samochodów, ogródek letni restauracji, a także część magazynowa. Projekt zakłada natomiast nadanie mu funkcji reprezentacyjnej miejsce głównego wejścia do muzeum i równocześnie placu przedwejściowego, na którym zlokalizowana będzie ekspozycja informująca o najciekawszych zbiorach muzeum. W planach jest organizacja imprez plenerowych o charakterze historycznym i artystycznym. Ponadto w ramach projektu powiększone zostaną sale wystawowe, pracownie naukowe, a także blok seminaryjny, który będzie pełnił rolę sali wykładowej. Blok seminaryjny składał się będzie z dużej sali wykładowej i 3 sal dydaktyczno-seminaryjnych każda z własnym zapleczem. Z sal tych będzie można korzystać w godzinach niezależnych od pracy muzeum. Zmieniona zostanie również lokalizacja biblioteki. Dostępna ona będzie bezpośrednio z dziedzińca, dzięki czemu czytelnicy będą mogli z niej korzystać jak z innych bibliotek publicznych. Rozmowa z Ludwikiem Rakowskim Wicemarszałkiem Panie Marszałku, jak udaje nam się wykorzystywać unijną pomoc? Sektor kultury dobrze radzi sobie z wykorzystaniem środków europejskich. Zarząd Województwa zaangażował na ten cel ponad 400 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu zostaną m.in. odnowione zabytki, zmodernizowane muzea, renowacji ulegną kościoły, powstaną centra kulturalno-rekreacyjne. Realizacja projektów niewątpliwie wpłynie na poprawę oferty kulturalnej i zwiększy jej dostępność dla mieszkańców naszego województwa. Jest to istotne wsparcie, czy beneficjenci mogliby się bez niego obejść? Unijne wsparcie dla wielu podmiotów jest warunkiem realizacji inwestycji. Okres programowania to bardzo istotny zastrzyk finansowy dla całego Województwa. Prawdopodobnie gdyby nie unijna pomoc realizacja poszczególnych inwestycji stałaby się niemożliwa lub przesunęłaby się w czasie. Samorządy szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego muszą rozważnie wydawać każdą złotówkę, dlatego wsparcie z Unii jest niezwykle istotne. Czy pieniądze przeznaczone na sektor kultury równomiernie trafiają na Mazowsze i jak Instytucje Kultury radzą sobie w aplikowaniu o środki europejskie? Mazowieckie instytucje kultury na poziomie województwa mają możliwość pozyskiwania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Szczególnym zainteresowaniem wśród nich cieszyły się konkursy bezpośrednio lub pośrednio finansujące infrastrukturę kulturalną, w tym Działanie 6.1 Kultura, Działanie 6.2 Turystyka, w ramach Priorytetu VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Zakres złożonych projektów obejmował przede wszystkim działania związane z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego, w tym prace remontowobudowlane historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, rozbudowę i modernizację publicznej infrastruktury kulturalnej oraz rewitalizację i adaptację historycznych, zabytkowych budynków na cele kulturalne. Wielkość środków na działania 6.1 i 6.2 to blisko 640 mln zł. Do działania 6.2 aplikowały przede wszystkim instytucje spoza Warszawy, a planowane dofinansowanie wynosi ,00 zł. Ponadto beneficjenci mają możliwości składania wniosków w procedurze pozakonkursowej na tak zwaną listę Projektów Kluczowych mających szczególne znaczenie ponadlokalne. Wśród dotychczas zatwierdzonych wniosków znalazło się 11 projektów z obszaru kultury z całego Mazowsza o łącznej wartości dofinansowania ,00 zł. Kryterium oceny wniosków jest zatem atrakcyjność projektów, a nie położenie geograficzne instytucji. Rozmawiał: Aleksander Świętochowski

5 F5 Unijne miliony na szkolnictwo wyższe na Mazowszu Wsparcie sektora edukacji ma kluczowe znaczenie dla władz. Inwestowanie w kapitał ludzki przekłada się na wykształcone społeczeństwo, na jego wysoki poziom intelektualny i naukowy. Na liście Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego znalazły się m.in. projekty Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nowy gmach wydziałów lingwistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski pod koniec 2005 r. ogłosił konkurs architektoniczny na zaprojektowanie nowej siedziby dla Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej, która stanąć ma na Powiślu w kwadracie ulic: Dobra, Lipowa, Browarna i Wiślana. Konkurs został rozstrzygnięty w kwietniu 2006 r. Pierwszą nagrodę otrzymała Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates. Jej projekt wyróżnił się zintegrowaniem nowego budynku z terenem Skarpy Warszawskiej oraz leżącym vis-a-vis gmachem Biblioteki Uniwersyteckiej. Połączenie to osiągnięto poprzez zaprojektowanie wielokondygnacyjnego hallu głównego biegnącego wzdłuż całego budynku, równolegle do ul. Lipowej. Drugim wyróżniającym elementem wizji przedstawionej przez Pracownię jest ogród z drewnianymi tarasami spacerowymi usytuowany na dachu budynku, który komponować się będzie z podobnym rozwiązaniem zastosowanym na dachu sąsiedniego BUW-u. Projekt Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates został przyjęty przez uczelnię do realizacji. Przewidywany koszt budowy inwestycji to ok. 235 mln zł. Realizacja projektu Pierwszy etap inwestycji o wartości ponad 85 mln zł zakłada budowę nowego obiektu dydaktycznego dla dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego Lingwistyki Stosowanej oraz Neofilologii. Obiekt będzie się składał z 4 kondygnacji naziemnych i 2 podziemnych, na których zlokalizowane zostaną sale wykładowe, pomieszczenia biblioteczne, pracownie i laboratoria dydaktyczne, pracownie informatyczne itp. Powierzchnia nowego budynku wyniesie ,63 m 2. To dla nas bardzo ważny moment, bo możemy realnie poprawić infrastrukturę dydaktyczną i badawczą w części nauk humanistyczno-społecznych powiedziała Rektor prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow. Dotychczas pieniądze kierowane były raczej na innowacyjną gospodarkę, a nie wszyscy rozumieją, że innowacyjna gospodarka to także inwestowanie w kapitał ludzki. Nowo powstały budynek przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z myślą o osobach poruszających się na wózkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa po zakończeniu inwestycji. zaprojektowano sieć wind, specjalnych podnośników oraz obniżeń. W czytelniach i pracowniach przewidziano stanowiska dla osób niewidomych i słabowidzących. Cały budynek wyposażony będzie również w czytelny system informacji wizualnej oraz numerację pomieszczeń w systemie Braille a. Budynek zostanie wzniesiony na należącej do Uniwersytetu Warszawskiego działce przy ul. Dobrej 55 na Powiślu w Warszawie. Zakończenie pierwszego etapu planowane jest na rok Wtedy też do użytku oddanych zostanie około 40 sal dydaktycznych, w których będzie można przeprowadzić pierwsze zajęcia. Po zakończeniu budowy całego gmachu wydziały lingwistyczne UW będą dysponować ponad 100 salami. W budynku powstaną nowocześnie wyposażone laboratoria, pracownie językowe, komputerowe oraz sale konferencyjne. Podpisana przez przedstawicieli władz województwa i Uniwersytetu Warszawskiego preumowa opiewa na kwotę 50 mln zł i daje zielone światło na rozpoczęcie prac przy realizacji tak dużej inwestycji. Projekt będzie miał wpływ na poziom intelektualny oraz naukowy naszego społeczeństwa. Euro dla studentów Zarząd stara się bardzo precyzyjnie inwestować w przedsięwzięcia, które wpływają na równomierny rozwój. Nie tylko uczelnie warszawskie otrzymują wsparcie ale również uczelnie w innych ośrodkach subregionalnych. Bez wątpienia takim ważnym ośrodkiem akademickim, którego pozycja stale rośnie jest Płock. Projekt pn. Poprawa jakości infrastruktury dydaktyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku zakłada przebudowę kompleksu budynków przy ul. Dąbrowskiego 2, w skład którego wchodzą Instytut Matematyki i Informatyki oraz Biblioteka PWSZ. Wykonana zostanie m.in.: nowa konstrukcja dachu, ścianki działowe, schody i szyb windowy, nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w. oraz instalacje: elektryczna, odgromowa, telefoniczna i przeciw pożarowa. W całym budynku wymienione zostaną okna, wykonane zostaną także posadzki i podłogi. Od strony dziedzińca powstanie parking. W ramach rozbudowy i przebudowy Instytutu Pedagogiki PWSZ przy ul. Gałczyńskiego powstaną m.in. dwa nowe skrzydła budynku. W jednym z nich, od strony północno-wschodniej, znajdzie się aula główna, pozwalająca pomieścić ponad 300 osób. W drugim, czterokondygnacyjnym skrzydle usytuowanym od strony północnozachodniej znajdą się m.in. pracownie muzyczne i plastyczne. Ponadto po stronie zachodniej budynku powstanie parking przeznaczony dla 25 pojazdów. - Realizacja tego projektu pozwoli nam poszerzyć naszą ofertę, a co za tym idzie przyciągać jeszcze większą liczbę studentów. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku, uda nam się otworzyć nowe kierunki studiów. Myślę tutaj głównie o kierunkach okołomedycznych mówił na konferencji prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie pozycji i konkurencyjności PWSZ na tle innych uczelni, zarówno w Płocku, jak i w całej północnej części Mazowsza. Wyposażenie obiektów w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz upowszechnienie dostępu do Internetu na terenie obiektów wpłynie na podniesienie poziomu kształcenia w oparciu o zmodernizowane zaplecze edukacyjne. Powiększenie bazy lokalowo-dydaktycznej przełoży się na zwiększenie liczby studentów. Planowany termin rozpoczęcia prac to grudzień 2009 roku, natomiast ich zakończenie planuje się na grudzień 2011 roku. Cała inwestycja PWSZ kosztować będzie ponad 24,5 mln zł, podpisana preumowa opiewa na kwotę 19 mln zł dofinansowania pochodzącego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6 F6 Mazowsze pięknieje konferencje regionalne Wydatkowanie funduszy unijnych w województwie mazowieckim nabrało tempa. W celu podsumowania stanu wdrażania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w roku 2009 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała cykl konferencji regionalnych pod hasłem Mazowsze pięknieje. Przedstawiciele Zarządu Województwa i MJWPU na konferencji w Płocku. RPO WM jest jednym z 16 programów regionalnych, który realizuje Strategię Rozwoju Kraju na lata (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Głównym celem programu jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Mazowiecka Jednostka chcąc przedstawić swoją rolę w zakresie wdrażania tego programu zorganizowała cykl konferencji w pięciu regionach województwa mazowieckiego. Siedlce Pierwsza konferencja odbyła się 7 października w Siedlcach, otworzył ją Pan Wicemarszałek Ludwik Rakowski, który podczas swojej prezentacji omówił zagadnienia związane z polityką regionalną prowadzoną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz przybliżył ideę projektów kluczowych, skupiając się głównie na inwestycjach realizowanych w regionie siedleckim. Ważnym punktem spotkania było podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy ciągu dróg w Powiecie Ostrowskim. Całkowity koszt inwestycji to blisko 24 mln zł, a wsparcie ze środków europejskich to ponad 20,3 mln zł. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu technicznego dróg i wpłynie na lepszą komunikację w regionie. Ciechanów Kolejna konferencja miała miejsce w Ciechanowie w dniu 21 października. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać m.in. wystąpienia Pana Grzegorza Świętoreckiego Zastępcy Dyrektora ds. Wdrażania RPO WM i Działania 3.4 ZPORR, który omówił stan wdrażania RPO WM na Mazowszu. Zebrani goście mieli możliwość dowiedzieć się jak unikać błędów w aplikacjach i zwiększyć szanse na pozyskiwanie funduszy unijnych (od projektu do wniosku, najczęstsze błędy w składanych aplikacjach, narzędzia wspomagające przygotowanie aplikacji). Radom Trzecia z cyklu konferencja odbyła się w Radomiu 26 października. Goście zostali poinformowani o zadaniach Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki regionalnej, a Pan Piotr Szprendałowicz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego przybliżył ideę projektów kluczowych w ramach RPO WM , skupiając się głównie na inwestycjach w regionie radomskim. W konferencji udział wzięli m.in. kierownicy i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, reprezentanci uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz lokalni przedsiębiorcy. Ostrołęka Przedostatnia konferencja odbyła się w Ostrołęce w dniu 28 października. W spotkaniu udział wziął Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, który przedstawił uczestnikom zagadnienia Traktatu Lizbońskiego, a także informacje o tym, co czeka Polskę w nadchodzącej perspektywie finansowej. Poseł na Sejm RP Andrzej Kania mówił o gminach wykazujących się wysoką inicjatywą w korzystaniu z funduszy Unii Europejskiej oraz zachęcał przedstawicieli samorządów do podejmowania działań w tym kierunku. Płock Piąta konferencja miała miejsce w Płocku w dniu 4 listopada. Inauguracji dokonał Pan Stefan Kotlewski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, który podczas swojego wystąpienia przybliżył ideę projektów kluczowych, przedstawiając w szczególności inwestycje realizowane w regionie płockim. Następnie głos zabrał Pan Eryk Smulewicz - Senator RP, który podkreślił wpływ środków unijnych na rozwój Mazowsza. Władze województwa podczas konferencji podpisały dwie umowy z beneficjentami Działań: 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia oraz 1.5 Rozwój przedsiębiorczości. Pierwszy projekt dotyczy rozbudowy budynku Szpitala SP ZOZ w Mławie. Ponadto placówka wyposażona zostanie w niezbędny sprzęt i urządzenia. Rozbudowa szpitala polegać będzie na dobudowie budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem. Obiekt ten będzie połączony łącznikiem z istniejącym już budynkiem szpitala. W nowo budowanej części swoje miejsce znajdą pomieszczenia bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni oraz część ortopedyczna oddziału chirurgicznego, a także część rehabilitacyjna oddziału wewnętrznego. Całkowita wartość inwestycji to ok. 16,5 mln zł, a kwota dofinansowania ok. 14 mln zł. Druga umowa została podpisana z Panem Henrykiem Zielonką, przedsiębiorcą (Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych). Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej na skalę krajową technologii produkcji folii polietylenowych trzywarstwowych metodą wytłaczania z możliwością zastosowania dodatku d2wtm. W ramach inwestycji wybudowany zostanie budynek produkcyjnosocjalno-magazynowy z zapleczem warsztatowym i pomieszczeniem grzewczym. Wprowadzenie tej technologii pozwoli na znaczący wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie wachlarza ofertowego o nowe innowacyjne produkty (folia trzywarstwowa o znacznie wyższych parametrach jakościowych w stosunku do dotychczas produkowanej folii jednowarstwowej oraz wyroby oksy-biodegradowalne). Całkowita wartość projektu wynosi ok. 1,3 mln zł, a dofinansowanie unijne 648 tys. zł. Programy wszystkich konferencji składały się z III paneli tematycznych. Omawiane były kwestie pomocy publicznej, jak unikać błędów w aplikacjach i zwiększyć szanse na pozyskiwanie funduszy unijnych. Zaproszeni eksperci przedstawiali także zasady oceny strategicznej złożonych wniosków w ramach RPO WM W każdym regionie prezentowane były projekty, które otrzymały dofinansowanie, lub które ubiegają się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedstawiono projekty m.in. Muzeum Romantyzmu z Opinogóry, Miasta Sokołów Podlaski, Powiatu Łosickiego, Politechniki Radomskiej, Miasta i Gminy Myszyniec. Konferencje pod hasłem Mazowsze pięknieje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Oprócz części oficjalnej pracownicy MJWPU, eksperci i prelegenci udzielali indywidualnych porad i konsultacji w temacie aplikowania o unijne granty. Konferencje były doskonałą okazją, aby rozwiać wątpliwości jakie beneficjenci napotykają przy staraniach o wsparcie ze środków europejskich. Konferencje były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu w ramach RPO WM

7 F7 Przedsiębiorczość na Mazowszu wspierana przez Unię Europejską Inwestycje realizowane w ramach Działania 1.5 RPO WM Rozwój przedsiębiorczości wywierają istotny wpływ na poprawę spójności gospodarczej, wzrost zatrudnienia na Mazowszu, jak również mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności sektora przedsiębiorczości. Fundusze unijne pomagają realizować plany i spełniać marzenia mazowieckich przedsiębiorców. Ważny jest dobry projekt i determinacja, aby zamierzony cel osiągnąć. Prężnie działającym beneficjentem jest firma PI- MET z Piastowa, który na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych złożył kilka wniosków o dofinansowanie. Dotyczyły one zakupu najwyższej jakości maszyn wtryskowych, elektrycznych, maszyny do obróbki elektroerozyjnej, frezarki i szlifierki numerycznej. Pierwszym zrealizowanym przedsięwzięciem jest projekt pt. Podniesie konkurencyjności firmy PI- MET poprzez wprowadzenie nowej ekologicznej technologii - unowocześnienie linii galwanizerni. Rodzinna tradycja Historia firmy sięga roku 1882, w którym Józef Popielawski dziadek Macieja Popielawskiego założył Zakład Kowalski. Rodzinną tradycję podtrzymywał syn Zygmunt czeladnik z wykształcenia i w 1952 r. stworzył firmę PIMET. Na początku działalność firmy polegała na produkcji siewników jednorzędowych dla rolnictwa, a także smarowniczek i części metalowych do długopisów. Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku to dla PIMETU czas wzrostu produkcji i osiągnięcia wysokiej pozycji na rynku. W kolejnych latach w firmie powstały oddzielne działy: obróbki plastycznej, wiórowej i galwanicznej, a także dział projektowania komputerowego. Usługi PIMETU zostały wzbogacone o obróbkę erozyjną i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Obecnie firma zajmuje się projektowaniem detali form wtryskowych, programowaniem obrabiarek CNC, produkcją detali dla przemysłu motoryzacyjnego. PIMET realizuje zamówienia klientów w zakresie form do wtrysku ZnAI-u, aluminium, magnezu i tworzyw sztucznych oraz narzędzia do obróbki plastycznej. Nowe możliwości Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 1,2 mln zł firma unowocześniła park maszynowy. Cała inwestycja kosztowała blisko 3 mln zł. Czekaliśmy 8 lat, aby móc sobie pozwolić na tak nowoczesną linię ale było warto powiedział Maciej Popielawski prezes firmy. Zaawansowana technologia wprowadzona w wyniku realizacji projektu dotyczy procesów elektrochemicznego nakładania powłok Galwanizernia - park maszynowy. Jeden z trzech wózków jezdnych, podczas transportu poprzecznego, mokrego nowego torowiska automatycznego do cynkowania. Beneficjent: Maciej i Tadeusz Popielawscy PIMET Spółka Jawna Tytuł projektu: Podniesie konkurencyjności firmy PIMET poprzez wprowadzenie nowej ekologicznej technologii - unowocześnienie linii galwanizerni Wartość projektu: ,00 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł zł galwanicznych. Od dotychczas stosowanych rozwiązań, nową linię odróżnia to, że procesy w całości będą przebiegały automatycznie. Cały wsad (elementy podlegające cynkowaniu) jest umieszczany na torze, następnie automatycznie podnoszony i płynnie przemieszczany (m.in. dzięki falownikom) przez poszczególne etapy procesu, tj. odtłuszczanie chemiczne i elektrochemiczne, płukanie, trawienie, ponowne płukanie oraz cynkowanie. Dopełnieniem procesu jest uszczelnianie pokrycia, opcjonalnie lakierownie, na końcu osuszanie. U wyjścia linii na stanowisku rozładunku otrzymywany jest gotowy element pokryty cynkiem. W trakcie procesu na bieżąco poprzez instalację, zasolone ścieki zawierające metale, substancje organiczne oraz zawiesiny i osady odprowadzane są do neutralizatora ścieków, gdzie zostają oczyszczone do takiego stanu, by bez szkody dla środowiska odprowadzać je do kanalizacji. Jest to w pełni automatyczna linia galwaniczna do cynkowania małych detali, bębnowa, sterowana komputerowo, spełniająca standardy unijne, z własną oczyszczalnią i wentylacją. Wszystkie odpady łapane są do wanny i przeprowadzane przez układ ścieków, które są automatycznie podczyszczane i odprowadzane do kanalizacji podkreślił Bartosz Popielawski Wiceprezes. Taka linia w pełnym automacie jest jedyna na Mazowszu. Dzięki tej innowacji nasz projekt otrzymał pieniądze dodał Maciej Popielawski. Ochrona środowiska Firma PIMET stara się być ekologiczna pod każdym względem. Pozytywny wpływ na ochronę środowiska to dla niej priorytet. Zneutralizowane ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej zakładu i dalej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Firma wykorzystuje także odpady z procesu produkcji poprzez ponowne ich przetwarzanie. Wprowadzone zostały kąpiele o niskiej zawartości substancji chemicznych, szkodliwe związki zastępowane są odpowiednikami bardziej przyjaznymi dla środowiska. Odpady metalowe ulegają segregacji na metale kolorowe i złom stalowy, po czym są odsprzedawane hutom. Zużyte oleje do maszyn są zbierane i odsprzedawane przedsiębiorstwom zajmującym się neutralizacją. Dzięki unijnej dotacji... Spółka z uwagi na swoją wieloletnią działalność i obecność w regionie jest motorem inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. Przyczynia się do poprawy spójności gospodarczej i społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym. Dzięki realizacji projektu powstały nowe miejsca pracy, a oferowane usługi mają najwyższą jakość i wyróżniają się wysokim poziomem konstrukcyjnym i technologicznym.

8 F8 Zwiększenie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw dzięki funduszom unijnym Regionalny Program Operacyjny wspiera nie tylko duże projekty infrastrukturalne. Celem programu jest także wzmocnienie i rozwój firm wprowadzających innowacje i nowe technologie, aby pobudzać i zwiększać konkurencyjność gospodarki na Mazowszu. Konkurs w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród beneficjentów, którzy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych złożyli ponad tysiąc wniosków o dofinansowanie projektów. Na listach rankingowych do tej pory znalazło się przeszło 370 mazowieckich przedsiębiorców, sukcesywnie podpisywane są z nimi umowy i przekazywane środki na realizację inwestycji, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nowoczesna piekarnia Szansę sięgnięcia po unijną dotację wykorzystała spółka Grahamka z Zągot w powiecie płockim w wysokości ponad 275 tys. zł, a całkowita jego wartość to ponad 600 tys. zł.. Projekt pt. Unowocześnienie wyposażenia piekarni zakup czterech pieców piekarniczych oraz zakup samochodu dostawczego otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 275 tyś. zł, a całkowita wartość jego projektu to 600 tyś. zł. Piekarnia istnieje od 1998 r. i jest jedną z największych w powiecie płockim. Od ponad 10 lat wyróżnia się wysoką jakością produktów oraz przywiązaniem do tradycji. Firma stawia na zdrową żywność, wypieki nie zawierają konserwantów i innych niezdrowych dodatków. Euro na modernizację Przedsiębiorstwo od początku swojej działalności sukcesywnie się rozrasta, inwestuje w nowe maszyny, samochody i sprzęt. W 2007 r. dokonano modernizacji budynku zakładu. W ramach inwestycji powstało nowe pomieszczenie cukierni wraz z dużą, nowoczesną chłodnią na wyroby cukiernicze i magazynem dodatków. Aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku, firma zdecydowała się na inwestycję polegającą na wymianie starych pieców na specjalistyczne, wysoce energooszczędne maszyny, które stworzą warunki do poprawy opłacalności zakładu. Przyznane środki doposażą piekarnię w dwa piece wsadowe PC 20 wraz z systemem kominowym i zmiękczalnią wody i dodatkowo w dwa piece obrotowe Miwe Roll-in TL. Piece są energooszczędne oraz wysoce wyspecjalizowane. Zastąpiliśmy stare zamortyzowane piece maszynami wyspecjalizowanymi, nowoczesnymi, energooszczędnymi, usprawniającymi pracę ludzi oraz poprawiającymi jakość produktów - podkreśliła Danuta Mokszan Prezes Zarządu Spółki. Poprawa jakości produktów Firma nieustannie dba o jakość, świeżość i najwyższą wartość odżywczą swoich wyrobów. Dzięki wymianie pieców, Grahamka podniesie swoją markę oraz przyczyni się do poszerzenia asortymentu. - Dotąd opalaliśmy piece olejem opałowym. Teraz, w nowych maszynach stosujemy znacznie tańsze źródło energii - biomasę. Jest to stosunkowo nowe rozwiązanie na rynku piekarniczym, dające możliwość znacznego obniżenia kosztów produkcji chwali pani Mokszan. Już teraz w ofercie piekarni są: chleby razowe, pszenne, żytnie i mieszane, bułki, drożdżówki, ciasta, torty. Nowy innowacyjny system air control daje możliwości oszczędzania energii poprzez dostosowanie ilości obiegowego powietrza do potrzeb danego produktu, co ma istotny wpływ na proces wypieku. Piece, w których temperatura wypieku na Piece zakupione dzięki dotacji unijnej. Beneficjent: GRAHAMKA Sp. z o.o. Tytuł projektu: Unowocześnienie wyposażenia piekarni zakup czterech pieców piekarniczych oraz zakup samochodu dostawczego Wartość projektu: ,16 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł każdej półce i w każdym miejscu jest równa, pozwalają na większą ingerencję w proces pieczenia oraz poprawę jakości i smaku. Dzięki tak profesjonalnym maszynom firma zaspokoi najbardziej wyszukane gusta w zakresie pieczywa i wyrobów cukierniczych. Realizacja projektu pozwoliła utrzymać dotychczasowe miejsca pracy, a ponadto umożliwiła stworzenie dodatkowych stanowisk. Bez otrzymania dotacji, naszej firmy nie byłoby stać na tak kapitałochłonną inwestycje podsumowała pani Prezes. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Dyrekcja oraz pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Dodatek o funduszach unijnych w ramach RPO WM został opracowany przez Zespół Prasowy MJWPU na podstawie materiałów przekazanych przez beneficjentów. Lidia Krawczyk Edyta Al-Tawil Aleksander Świętochowski

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Kolejne projekty na liście Projektów Kluczowych

Kolejne projekty na liście Projektów Kluczowych Kolejne projekty na liście Projektów Kluczowych W celu przyspieszenia wydatkowania środków unijnych Zarząd Województwa Mazowieckiego skierował do konsultacji społecznych listę projektów, które zamierza

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku

Nowsze Mazowsze podsumowanie 2012 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Prawie 3 mld zł z UE do wydania w 2016 r.

Prawie 3 mld zł z UE do wydania w 2016 r. Prawie 3 mld zł z UE do wydania w 2016 r. Przedsiębiorcy, instytucje naukowe, ale też samorządy będą mogli sięgać w przyszłym roku po unijne dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA. planowane konkursy

STAN WDRAŻANIA. planowane konkursy STAN WDRAŻANIA RPO - LUBUSKIE 2020 planowane konkursy ALOKACJA W ramach RPO- Lubuskie 2020 mamy 906 mln euro! tj. ok. 3,6 mld zł NABORY W 2015 R. W 2015 roku ogłoszono 21 naborów na łączną kwotę dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje Rekultywacja składowisk w Kobiernikach dzięki unijnej dotacji Dyrektor M. Frankowski przecina wstęgę na składowisku

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług.

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług to nowoczesny ośrodek wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i wywodzące się od nich Regionalne Instrumenty Terytorialne (RIT)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU WYSTĄPIENIE PANA dr GRZEGORZA ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU w dniu 25 listopada 2013 r. dot. sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Co się wydarzyło w mazowieckim RPO w 2013 roku?

Co się wydarzyło w mazowieckim RPO w 2013 roku? Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. (0-22) 542 20 00, fax (0-22) 698 31 44 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Warszawa, 24 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r. Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r. Założenia RPO-L2020 Konsultacje społeczne etap I Pierwszy projekt RPO - L2020 Konsultacje społeczne etap II Drugi projekt RPO - L2020 Trzeci projekt RPO - L2020 9

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl

Adaptacja Kina Polonia na Teatr Polonia Beneficjent: Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury. www.teatrpolonia.pl Fundusze europejskie na kulturę doświadczenia i przyszłość Karolina Tylus-Sowa Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Możliwości finansowania projektów

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Solina, 19 czerwca 2015 r.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego. Solina, 19 czerwca 2015 r. dla Województwa Podkarpackiego Solina, 19 czerwca 2015 r. Plan prezentacji: 1. definicja 2. podstawa prawna 3. źródła finansowania 4. dotychczasowe prace 5. aktualnie prowadzone prace 6. działania planowane

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi dr Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 25.04.2017 Finansowanie MŚP Główne źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DR BOGUMIŁ SZCZUPAK MODERATOR AKTUALIZACJI STRATEGII ORAZ ZESPÓŁ DS

DR BOGUMIŁ SZCZUPAK MODERATOR AKTUALIZACJI STRATEGII ORAZ ZESPÓŁ DS 17 LUTY 2010 r. DR BOGUMIŁ SZCZUPAK MODERATOR AKTUALIZACJI STRATEGII ORAZ ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA STRATEGII WYDZIAŁ PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I PRZESTRZENNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ X. Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji ROZDZIAŁ X Plan finansowy realizacji programu rewitalizacji 10.1 Źródła finansowania planu rewitalizacji miasta Makowa Mazowieckiego Realizacja zadań inwestycyjnych objętych w latach 2006-2013 kosztować

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Wizja Mazowsza do 2030 r.

Wizja Mazowsza do 2030 r. Wizja Mazowsza do 2030 r. Wizja rozwoju województwa Mazowsze to region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny z wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

informacja prasowa 12 listopada 2014 r. SZYDŁOWIECKIE ZABYTKI ODNOWIONE

informacja prasowa 12 listopada 2014 r. SZYDŁOWIECKIE ZABYTKI ODNOWIONE informacja prasowa 12 listopada 2014 r. SZYDŁOWIECKIE ZABYTKI ODNOWIONE Trwająca od 2008 roku unijna inwestycja zakończyła się pełnym sukcesem. Dzięki pozyskanym środkom z UE w kwocie ponad 25 mln zł przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Ponad 8 mld zł na lata 2014-2020 Ponad 640 mln zł na

Bardziej szczegółowo