OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PŁOCKU PRZY UL.KOLEGIALNEJ 15 II ETAP REALIZACJI ZADANIA 1.Opis przedmiotu zamówienia 1.1.Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres II etapu realizacji zadania inwestycyjnego pn.:"odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15" obejmujących roboty przy fundamentach budynku, rozbiórkę ścian wewnętrznych oraz kominów i wykonanie nowych ścian wewnętrznych i kominów, stropów parteru, I i II piętra, montaż stalowej więźby dachowej oraz nowej więźby drewnianej, wykonanie pokrycia dachowego i ocieplenia połaci dachowej, podłóż pod posadzki, tynków wewnętrznych, wymianę drewnianej stolarki okiennej, remont elewacji, wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan i c.o., węzła cieplnego, przyłączy i doziemnych instalacji wod-kan, instalacji odgromowej, wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy, montaż tymczasowego zasilenia rozdzielnicy GTR oraz opracowanie dokumentacji zamiennej i projektów technologicznych w zakresie wymaganym do zrealizowania zadania. 1.2.Lokalizacja budynku Budynek zlokalizowany jest w województwie mazowieckim, w mieście powiatowym Płock, w Śródmieściu - centralnej części miasta, przy jednej z głównych ulic miasta-ulicy Kolegialnej 15, na działce nr ew. gruntu 783/3. Obiekt jest wolnostojący. Od południa, przez ulicę Kolegialną budynek graniczy z Placem Obrońców Warszawy. Od północnej strony budynku znajduje się niezagospodarowany teren zielony. Budynek jest własnością Skarbu Państwa i stanowi siedzibę Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 1.3.Rys historyczny Budynek powstał w latach według projektu Davida Gilly dla potrzeb administracji pruskiej, stąd dawna nazwa budynku Kamera Pruska". W 1844 roku budynek powiększono, dobudowując po obu stronach skrzydła. W trakcie wieloletniej eksploatacji budynek był siedzibą władz: departamentu, guberni, powiatu, a ostatnio województwa. Jest to obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków w roku 1979 pod nr 482, ponadto położony jest na obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka i znajduje się pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków. 1.4.Opis budynku 1

2 Budynek stanowi zwartą bryłę tworzącą w planie rzut prostokąta. Posiada 5 kondygnacji, z których najniższą stanowi niewielkie podpiwniczenie, gdzie usytuowany jest węzeł cieplny. Najwyższa kondygnacja nieużytkowe poddasze ma być adaptowane na funkcję biurową z przeznaczeniem na archiwa. Południową (frontową) elewację otaczają dwa ryzality dekorowane pilastrami i zwieńczone szczytami w formie tympanonów. Wszystkie elewacje o kompozycji osiowej, z głównym wejściem od strony południowej usytuowanym na osi centralnej. Kondygnacja parteru jest wyraźnie wyróżniona boniowaniem i podwójnym gzymsem. Od strony wschodniej do budynku przylega niewielka parterowa przybudówka, powiązana funkcjonalnie z budynkiem zasadniczym. Podstawowe gabaryty: - długość budynku - 75,63 m - szerokość budynku - 14,65 m - wysokość budynku - 18,41 m - liczba kondygnacji podziemnych - 1 (częściowe podpiwniczenie budynku) - liczba kondygnacji nadziemnych - 4 (w tym poddasze użytkowe) - bezwzględny poziom 0,00 budynku 103,33m n.p.m. Żadne z gabarytów stanu istniejącego budynku nie ulegają zmianie na skutek przebudowy. 1.5.Dane techniczne budynku Powierzchnie budynku: Stan istniejący Stan projektowany po przebudowie - Powierzchnia zabudowy ,00 m ,00 m 2 - Powierzchnia użytkowa ,68 m ,43 m 2 - Powierzchnia całkowita ,00 m ,30 m 2 - Kubatura ,52 m ,52 m Cel inwestycji Planowana inwestycja ma na celu powstrzymanie dalszej destrukcji technicznej budynku, doprowadzenie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, higieniczno-sanitarnych, poprawę komfortu użytkowania podczas dalszej eksploatacji obiektu oraz zwiększenie jego dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu nie planuje się ingerencji wpływających na zmianę wyglądu i gabarytów budynku. Przebudowany budynek będzie nadal pełnił funkcję budynku biurowego dla siedziby Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W 2011 roku opracowana została dokumentacja techniczna na zrealizowanie przedsięwzięcia w planowanym zakresie. Dokumentację techniczną, zawierającą wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracował zespół autorski z Pracowni INWESTPROJ Wojciech Osak z Torunia. Całość zamierzenia budowlanego objęta jest Decyzją Nr 647/2011 wydaną w dniu 15 grudnia 2

3 2011 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych obejmujących: Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję użytkową biurową w budynku biurowym z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociagową, p.poż, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, budowę węzła cieplnego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: budowę parkingu powyżej 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wewnętrzny układ drogowy, oświetlenie zewnętrzne, iluminację budynku, budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, zlokalizowanego w Płocku przy ul.kolegialnej 15, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 783/3, 794,775 w ramach zadania inwestycyjnego Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego", wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 482 w dniu 29 stycznia 1979 roku, dodatkowo stanowiącego element zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 51/182/59 W w dniu 16 listopada 1959 roku. 1.7.Stan istniejący, inwentaryzacja robót zrealizowanych w I etapie zadania Budynek w istniejącym stanie nie posiada dachu i stropów międzykondygnacyjnych. Całą konstrukcję budynku wzmacnia system stalowych stężeń rozpiętych pomiędzy ścianami, zgodnie z rozwiązaniami projektowymi opracowanymi dla potrzeb etapowania inwestycji w maju 2013 roku. Pozostawiono także belki drewniane stropów na wszystkich kondygnachach budynku, które dodatkowo stężają ściany. Realizację robót budowlanych objętych I etapem zadania rozpoczęto w lipcu 2013 roku i zakończono w grudniu 2013 roku. W ramach I etapu zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: -)wzmocniono fundamenty zewnętrzne oraz wewnętrzne poprzez poszerzenie podstawy ław fundamentowych za pomocą wzmocnień stalowych i żelbetowych, zakres i sposób wykonanych wzmocnień - zgodnie z dokumentacją powykonawczą, -)osuszono i wykonano izolacje przeciwwilgociowe fundamentów -)rozebrano wypełnienia wszystkich międzykondygnacyjnych stropów drewnianych, pozostawiając drewniane belki stropowe na wszystkich poziomach dla stężenia budynku, -)przed rozbiórką stropów wzmocniono konstrukcję budynku systemem stężeń za pomocą stalowych elementów z belek HEA 220 i HEA 140, zgodnie z rozwiązaniem projektowym przygotowanym dla potrzeb etapowania inwestycji: pierwszy typ stężeń z belek HEA 220 zamontowano w osiach I-II oraz XI-XII rozpiętych pomiędzy ścianami zewnętrznymi budynku na dwóch poziomach i połączonych stężeniami pionowymi wykonanymi z prętów średnicy 32 mm. Drugi typ stężeń z belek HEA 140 zamontowano między osiami II-XI rozpiętych między zewnętrznymi a wewnętrzną ścianą budynku, na dwóch poziomach i belki te spięto stężeniami pionowymi wykonanymi z prętów średnicy 25 mm. Belki stężające połączono z elementami przytwierdzonymi do ścian, składającymi się z dwóch ceowników 220, ceowniki te zamontowano z dwóch stron ściany i połączono szpilkami średnicy 20 mm co 1,5 m. 3

4 -)skuto tynki wewnętrzne ze wszystkich ścian -)rozebrano wszystkie instalacje wewnętrzne -)rozebrano pokrycie dachowe i drewnianą konstrukcję więźby dachowej -)wykonano nową klatkę schodową -)rozebrano taras przylegający do ściany wschodniej budynku i wykonano nowe fundamenty, ściany oraz dach tarasu oraz zewnętrzne schody prowadzące na taras -)rozebrano kominy do poziomu +2 -)zabezpieczono przed zamakaniem gzymsy i wierzchy odkrytych ścian - poprzez ofoliowanie. Po skuciu tynków wewnętrznych stwierdzony został zły stan techniczny ścian i kominów, który nie pozwala na dalszą eksploatację tych elementów budynku. Materiał ścienny okazał się skruszały, a ściany wewnętrzne są odspojone od ścian zewnętrznych. W ścianach wewnętrznych znajdują się liczne przemurowania materiałem wtórnym, co powoduje osłabienie ich nośności i nie pozwala na oparcie na tych ścianach projektowanych stropów żelbetowych. Z uwagi na powyżej opisany stan zaistniały w trakcie realizacji I etapu robót, konieczne było dokonanie zmiany w pierwotnych rozwiązaniach projektowych, które zakładały, iż stan techniczny ścian jest dobry i można będzie na nich oprzeć nowe stropy żelbetowe. Przewidziano rozbiórkę ścian wewnętrznych i kominów oraz ich odtworzenie, do wykonania w II etapie realizacji zadania. Autorskie biuro projektowe opracowało projekt wykonaczy na rozbiórkę ścian wewnętrznych i kominów wraz z ich odbudową. W oparciu o ten projekt Miejski Konserwator Zabytków wydał w dniu roku Decyzję Nr 308/2013 pozwalającą na rozbiórkę ścian wewnętrznych i kominów raz ich odbudowę. Zmiana rozwiązań projektowych w zakresie rozbiórki i odbudowy ścian wewnętrznych i kominów uniemożliwiła wykonanie pełnego zakresu robót przewidzianych w I etapie inwestycji nie wykonano stropu nad II piętrem oraz nie zamontowano stalowej więźby dachowej wraz z pokryciem z blachy tytanowo-cynkowej. Wykonanie tych prac przewidziane jest w II etapie zadania. 2. Podstawa realizacji zadania, warunki techniczne, ekspertyzy Wymienione poniżej decyzje administarcyjne, opinie i warunki techniczne wydane dla przedmiotowej inwestycji oraz ekspertyzy wykonane w zakresie objętym inwestycją zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia w celu ich wnikliwego przeanalizowania przez oferenta i zapoznania się z wymaganiami jakie zawierają w odniesieniu do przyszłego wykonawcy i realizacji robót oraz z tego względu, iż mają wpływ na koszty wynikające z konieczności spełnienia przez wykonawcę wymogów przy należytej realizacji zadania, a wiąże się to z prawidłową wyceną ofertową przedmiotu zamówienia. Podstawą realizacji zadania jest zatwierdzony projekt budowlany, decyzje administracyjne i warunki rechniczne wymienione niżej: a)decyzja Nr 647/2011 wydana przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 15 grudnia 2011 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza 4

5 nieużytkowego na funkcję użytkową biurową w budynku biurowym z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociagową, p.poż, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, budowe węzła cieplnego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym:budowe parkingu powyżej 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wewnętrzny układ drogowy, oświetlenie zewnętzrne, iluminację budynku, budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, zlokalizowanego w Płocku przy ul.kolegialnej 15, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 783/3, 794,775 w ramach zadania inwestycyjnego Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego", wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 482 w dniu 29 stycznia 1979 roku, dodatkowo stanowiącego element zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 51/182/59 W w dniu 16 listopada 1959 roku. b)decyzja Nr 302/2011 wydana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w dniu roku o udzieleniu pozwolenia na roboty budowlane w budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 783/3, 775,794 zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną dla zamierzenia budowlanego wymienioną w powyższej Decyzji, z wyłączeniem wszelkich robót ziemnych, które należy prowadzić równocześnie z badaniami archeologicznymi w oparciu o wydane odrębnie pozwolenie konserwatorskie (wniosek o wydanie tego pozwolenia winien złożyć wykonawca robót). c)decyzja Nr 60/2012 wydana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w dniu roku o udzieleniu pozwolenia na wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku d)decyzja Nr 53/PG/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana w dniu roku określająca wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza w budynku przy ul.kolegialnej 15 z nieużytkowego na użytkowe z przeznaczeniem na funkcje biurową wraz z budową parkingu powyżej 10 miejsc postojowych w Płocku na działce nr 783/3 warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu określone powyższą Decyzją podają wymagania konieczne do spełnienia na etapie realizacji inwestycji, w tym: -pkt inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona z zachowaniem przepisów: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie przedsięwzięć 5

6 mogących znacząco oddziaływać na środowisko -pkt 4.3. odpady powstałe podczas budowy należy przekazać firmie posiadajcej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarować na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku -pkt.5.2. Zamierzenie dotyczy budynku (d.kamera Pruska) przy ul.kolegialnej 15a w Płocku, indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 482, data wpisania r.; ponadto, stanowiącego część zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 51/182/59 W, data wpisania: r., a tym samym chronionego prawnie mocą ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami -pkt.5.5.wszystkie prace ziemne związane z zamierzeniem należy objąć badaniami archeologicznymi -pkt.5.6.na prowadzenie robót budowlanych oraz badań archeologocznych w ramach zamierzenia należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie. e)warunki techniczne zasilania w wodę, odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych dla projektowanej przebudowy budynku biurowego przy ul.kolegialnej 15 w Płocku TT/8/3796/2011 wydane przez Wodociągi Płockie Sp. z.o.o. w dniu r., określające sposób wykonania instalacji sanitarnych i przyłączy oraz informujące, że włączenia do czynnych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych dokonywane są na zlecenie inwestora wyłącznie przez służby eksploatacyjne Spółki. Zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach technicznych należy, przed przystąpieniem do przeglądów technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonać inspekcję wbudowanych rurociągów kamerą TV z rejestracją przeglądu na płycie CD, którą sytanowić ma załącznik do protokołu z przeglądu. f)geotechniczne warunki posadowienia dla przebudowy budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku opracowanie z października 2011 roku, Autorzy: mgr inż.zbigniew Woziwodzki i dr inż.andrzej Zawalski g)ekspertyza techniczna dotycząca warunków użytkowania budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku opracowanie z października 2011 roku, Autor mgr inż.mirosław Meller h)opinia Nr BGM-I-ZUDP EP z dnia z uzgodnienia dokumentacji projektowej dot. przebudowy budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku w przedmiocie uzbrojenia: wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyka, opiniująca pozytywnie projekt w zakresie kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem i określająca wymogi wykonywania robót ziemnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi kablami infrastruktury podziemnej oraz sposób zabezpieczenia istniejących kabli w miejscach kolizji z projektowanym uzbrojeniem. W zaleceniach powyższej opinii podano, że 6

7 w świetle art.15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej wznowienie tych punktów musi być zlecone (przez wykonawcę) uprawnionej jednostce geodezyjnej. i) Decyzje wydane przez Prezydenta Miasta Płocka -)Decyzja Nr 271/11 z dnia r. (MZD-DT 5548/8668/11) zezwalającą na lokalizację sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym ulicy Kolegialnej w Płocku dz. nr 794 -)Decyzja Nr 34/11 z dnia r. (MZD-DT 5548/8991/11) zezwalająca na przebudowę zjazdów publicznych z ulicy Kolegialnej oraz z ulicy 1-go Maja w Płocku do działki nr 783/3 -)Decyzja Nr 284/11 z dnia r. (MZD-DT 5548/8942/11) zezwalająca na lokalizację elementu budynku: wzmocnienie i rozszerzenie fundamentów (w tym wykonanie prac izolacyjnych przy ścianach fundamenntowych) w pasie drogowym ulic Kolegialnej - dz. nr 794 i 1-go Maja - dz. nr 775 -)Decyzja Nr 283/11 z dnia r. (MZD-DT 5548/8939/11) zezwalająca na lokalizację elementu budynku: okap dachu w pasie drogowym ulic Kolegialnej - dz. nr 794 i 1-go Maja - dz. nr 775 -)Decyzja Nr 279/11 z dnia r. (MZD-DT 5548/8935/11) zezwalająca na lokalizację studni kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy 1-go Maja dz. nr 775 -)Decyzja nr 278/11 z dnia r. (MZD-DT 5548/8934/11) z dnia r. zezwalająca na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy 1-go Maja dz. nr 775 -)Pismo MZD-DT BS z dnia r. o wyrażeniu zgody na likwidację przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ulicy Kolegialnej dz. nr ewid )Pismo MZD-DT BS z dnia r. o wyrażeniu zgody na remont dachu i elewacji w pasie drogowym ulic Kolegialnej - dz. nr 794 i 1-go Maja - dz. nr 775 -)Pismo MZD-DT BS z dnia r. o wyrażeniu zgody na przebudowę schodów w pasie drogowym ulicy 1-go Maja - dz. nr 775 j)opinia Nr BGM-I-ZUDP EP z dnia z uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku: układ drogowy, słupy oświetleniowe, kanalizacja deszczowa, rury ochronne na kablach energetycznych, opiniująca pozytywnie projekt w zakresie kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem i określająca wymogi wykonywania robót ziemnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi kablami infrastruktury podziemnej oraz sposób zbezpieczenia istniejących kabli w miejscach kolizji z projektowanym uzbrojeniem. W zaleceniach powyższej opinii podano, że w świetle art.15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej wznowienie tych punktów musi być zlecone (przez wykonawcę) uprawnionej jednostce geodezyjnej. k)warunki Nr 26832/D1 przyłączenia budynku przy ul.kolegialnej 15 do sieci 7

8 elektroenergetycznej ENERGI-OPERATORA SA w zakresie wydane w dniu r. dokupienia mocy dla obiektu l)pismo 71MMD z dnia r. dot. warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej infrastruktury energetycznej Uzgodnienie nr 48/R1/2011 w następującym zakresie: -)o konieczności pisemnego lub telefonicznego powiadomienia, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, ENERGA OPERATOR O/Płock o terminie rozpoczęcia robót budowlnych -)uzgodnienie harmonogramu niezbędnych wyłączeń linii SN i nn z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR O/Płock -)w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą techniczną prace ziemne prowadzić ręcznie pod stałym nadzorem pracownika ENERGA OPERATOR SA O/Płock -)istniejące linie kablowe nn należy osłonić w miejscach skrzyżowań z projektowaną infrastrukturą wodociągową, sanitarną i deszczową rurami dwudzielnymi o średnicy fi 110 koloru niebieskiego z polietylenu o wysokiej gęstości np.a 110PS (osobna rura na każdy kabel) -)istniejące linie kablowe SN należy osłonić w miejscach skrzyżowań z projektowaną infrastrukturą wodociągową, sanitarną i deszczową rurami dwudzielnymi o średnicy fi 110 koloru czerwonego z polietylenu o wysokiej gęstości np.a 160PS -)sposób zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych SN-15 kv i nn-0,4 kv podczas wykonywania robót związanych ze wzmocnieniem fundamentów budynku należy uzgodnić z pracownikiem sprawującym stały nadzór ze strony ENERGA OPERATOR SA O/Płock Wyjaśnienie Zakres I etapu zadania obejmował usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną dla wykonania izolacji fundamentów i ułożenia sieci wzdłuż południowej strony budynku. Po odkopaniu fundamentów stwierdzony został odmienny od zakładanego stan w zakresie ilości kabli, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych wzdłuż trasy kabli zgodnie z przyjętą wcześniej technologią i operator w piśmie OP-71MZE z dnia zawarł informację o konieczności przeprojektowania i przełożenia kabli w inne miejsce, gdyż sposób zabezpieczenia linii poprzez nałożenie rur osłonowych będzie niewystarczający przy wykonaniu wykopu o głęb. 2 m dla zaizolowania fundamentów. W chwili obecnej trwają przygotowania do zawarcie umowy z operatorem sieci na opracowanie projektu i przełożenie kabli w inne miejsce. Zakres tych prac leży w gestii operatora sieci i nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia. ł)pismo STTCREZRS/MŁ/1509/11 z dnia r. z warunkami technicznymi określającymi sposób zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych oraz pisma: 14110/TOTCSBU/P/2013 z dnia r. i 27874/TOTCSBU/P/2013 z dnia r. o przedłużeniu wydanych warunków technicznych, potwierdzające iż wydane warunki pozostają bez zmian m)opinia Nr BGM-I-ZUDP EP z dnia r. z uzgodnienia dokumentacji 8

9 projektowej dot. przebudowy budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku w przedmiocie: kabel energetyczny, kanalizacja telefoniczna, opiniująca pozytywnie projekt w zakresie kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem. W zaleceniach powyższej opinii podano, że w świetle art.15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej wznowienie tych punktów musi być zlecone (przez wykonawcę) uprawnionej jednostce geodezyjnej. n)pismo MZD-DT BS z dnia r.o wyrażeniu zgody na przebudowę dwóch studni kablowych oraz zabezpieczenie kabli sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym ulicy Kolegialnej dz. nr 794 wraz z określeniem warunków dotyczących terminu prowadzenia w/w prac i odtworzenia terenu po prowadzonych pracach zgodnie z Instrukcją na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w wyniku robót budowlanych dotyczących sieci zewnętrznych, wprowadzoną Zarządzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. o)decyzja Nr 308/2013 wydana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w dniu roku o udzieleniu pozwolenia na roboty budowlane w budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 783/3, w zakresie rozbiórki ścian wewnętrznych i kominów wraz z ich odbudową oraz zmiany w zakresie stropów żelbetowych (większe powierzchnie, zmieniony schemat podparcia), zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej i konstrukcyjnej z listopada 2013 roku Treść powyżej wymienionych decyzji, opinii, pism, warunków załącza się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.Projekt budowlany i wykonawczy Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy dla zadania opracowane zostały w 2011 roku przez zespół autorski Pracowni INWESTPROJ Wojciech Osak z Torunia. Projekt wykonawczy został zmodyfikowany w maju 2013 roku dla potrzeb etapowania inwestycji. W listopadzie 2013 roku, po wykonaniu robót rozbiórkowych w ramach I etapu realizacji, opracowany został projekt rozbiórki ścian wewnętrznych i kominów wraz z ich odtworzeniem. Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącza się projekt budowlany i wykonawczy w pełnym zakresie przewidzianym do zrealizowania całego zadania. Projekty obejmujące zakres rzeczowy zadania nie przewidziane II etapem realizacji przekazane są w celu dokonania analizy m.in. w zakresie ilości i usytuowania otworów technologicznych w nowo wykonanych elementach konstrukcyjnych budynku, które należy pozostawić dla przejść instalacyjnych. 9

10 3.1. Projekt budowlany Projekt budowlany przygotowany został dla zrealizowania zamierzenia budowlanego w następującym zakresie: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję użytkową biurową w budynku biurowym z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, p.poż, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, budowę węzła cieplnego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: budowę parkingu powyżej 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wewnętrzny układ drogowy, oświetlenie zewnętrzne, iluminację budynku, budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, zlokalizowanego w Płocku przy ul.kolegialnej 15, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 783/3, 794,775 w ramach zadania inwestycyjnego Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego", wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 482 w dniu 29 stycznia 1979 roku, dodatkowo stanowiącego element zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 51/182/59 W w dniu 16 listopada 1959 roku". Projekt budowlany zawiera następujące opracowania: TOM I Dokumenty formalno-prawne TOM II Projekt zagospodarowania terenu, branża drogowa TOM III Architektura TOM IV Konstrukcja TOM V Instalacje wewnętrzne wod-kan TOM VI Przyłącza i instalacje doziemne wod-kan TOM VII Węzeł cieplny TOM VIII Instalacje ogrzewcze TOM IX Wentylacja TOM X Instalacje elektryczne, projekt iluminacji TOM XI Inwentaryzacja Instalacja odgromowa 3.2.Projekt wykonawczy Projekt wykonawczy składa się z następujących opracowań branżowych: TOM I Dokumenty formalno-prawne TOM II Projekt zagospodarowania terenu, branża drogowa TOM III Branża architektoniczna TOM IV Branża konstrukcyjna TOM V Branża sanitarna - przyłącza i instalacje doziemne wod-kan TOM VII Branża sanitarna - węzeł cieplny TOM VIII Branża sanitarna - instalacje ogrzewcze TOM IX Branża sanitarna wentylacja mechaniczna 10

11 TOM XA Branża elektryczna instalacje zewnętrzne TOM XB Branża elektryczna instalacje wewnętrzne TOM XI Inwentaryzacja TOM XII Audyt energetyczny TOM XIII Dokumentacja konserwatorska TOM XIV Zabezpieczenie kabli TP Załącznik - do projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej zawierający rozwiązania projektowe umożliwiające etapowanie robót konstrukcyjnych obejmujących przebudowę konstrukcji budynku z maja 2013 r Projekt rozbiórki ścian wewnętrznych i kominów wraz z ich odbudową - z listopada 2013r. 4.Wykaz robót budowlanych objętych II etapem zadania, wymogi i uwarunkowania dotyczące realizacji robót W 2014 roku planowana jest realizacja II etapu zadania obejmująca wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kostrukcji budynku oraz wykonaniem robót branży sanitarnej i elektrycznej Szczegółowy zakres robót budowlanych, rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, rodzaje zastosowanych materiałów budowlanych, warunki techniczne wykonania robót zawiera zatwierdzony projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które w wersji papierowej i elektronicznej załączone są do opisu przedmiotu zamówienia. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH W II ETAPIE REALIZACJI ZADANIA 1. BRANŻA BUDOWLANA W II etapie realizacji zadania należy wykonać wymieniony poniżej zakres robót: 1.1.Rozbiórki, demontaże, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki Rozbiórka ścian wewnętrznych i kominów murowanych z cegły pełnej Rozbiórka starych ław kamienno-ceglanych pod wykonanie nowych ław: a) LF-05 19,4 m (odcinki usytuowane w osi B o długości 4,75 m i 14,627 m) b) LF-06 5,0 m (odcinek o dług. 3,5 m usytuowany w osi B pomiędzy osiami II i III oraz odcinek o dług.1,56 m usytuowany w osi C przy kominie) Rozbiórka belek drewnianych stropów międzykondygnacyjnych i zeskładowanie tych belek na placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z ich zabezpieczeniem Rozbiórka wewnętrznej klatki schodowej usytuowanej przy wejściu głównym do budynku Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych i demontażowych 11

12 1.2.Ławy fundamentowe żelbetowe, stopy pod kominy, ściany fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe: LF-05-19,4 m LF- 06 5,0 m usytuowane jak podanow pkt z wykorzystaniem stali zbrojeniowej zmagazynowanej na placu budowy w ilości zgodnej z wykazem załączonym do SIWZ, stanowiącej dostawę Inwestora, przekazanej wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy Ściany fundamentowe z cegły pełnej nad ławami LF-05 i LF-06 wykonanymi jak w pkt Stopy pod kominy Wykopy z zasypaniem dowiezionym piaskiem nowych ław, ścian fundamentowych i stóp 1.3.Wzmocnienia fundamentów stalowe Stalowe wzmocnienia fundamentów w osi B: WW O1 2,69 m WW O5 2,99 m i 12,74 m WW O6 4,13 m z wykorzystaniem stali kształtowej i zbrojeniowej zmagazynowanej na placu budowy w ilości zgodnej z wykazem załączonym do SIWZ, stanowiącej dostawę Inwestora, przekazanej wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy Wykopy z zasypaniem dowiezionym piaskiem dla wzmocnień stalowych 1.4.Izolacje fundamentów przeciwwilgociowe Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe: ław fundamentowych wzmocnionych wg pkt nowych ław funfdamentowych wykonanych jak w pkt stóp pod kominy Osuszanie i izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych wewnętrznych o łącznej długości 22,55 m, usytuowanych nad ławami fundamentowymi podlegającymi wzmocnieniu przy pomocy stalowych wzmocnień jak podano w pkt Otynkowanie i izolacje przeciwwilgociowe nowych ścian fundamentowych murowanych z cegły pełnej nad ławami LF-05 i LF Elementy konstrukcji żelbetowych Stropy żelbetowe monolityczne, wieńce i belki żelbetowe, ścianki kolankowe, w tym: strop nad parterem strop nad I piętrem strop nad II piętrem z wykorzystaniem stali zbrojeniowej zmagazynowanej na placu budowy w ilości zgodnej z wykazem załączonym do SIWZ, stanowiącej dostawę Inwestora, przekazanej wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy 1.6.Konstrukcje stalowe nadproży i więźby dachowej, stężenia konstrukcji budynku, w tym: Nadproża stalowe - z wykorzystaniem stali kształtowej zmagazynowanej na placu budowy w ilości zgodnej z wykazem załączonym do SIWZ, stanowiącej dostawę Inwestora, przekazanej wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy Zamontowanie konstrukcji stalowej więźby dachowej i ramy stalowej poddasza z materiału przekazanego przez Zamawiającego stanowiącego dostawę Inwestora, obejmującego prefabrykaty więźby i ramy zmagazynowane na placu budowy, przekazane 12

13 wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy; materiały wymagane do zamontowania konstrukcji, m in. trzpienie stalowe muszą być zabezpieczone przez wykonawcę robót Wykonanie napraw i uzupełnienie uszkodzeń ogniochronnych powłok malarskich powstałych w trakcie montażu i scalania elementów konstrukcyjnych więźby Modyfikacja konstrukcji stężającej budynek, demontaż i ponowny montaż tej konstrukcji przy prowadzeniu prac obejmujących rozbiórkę ścian wewnętrznych oraz wykonanie stropów poszczególnych kondygnacji 1.7.Konstrukcje drewniane więźby Więźba dachowa drewniana nowa 1.8.Konstrukcje murowe Ściany z bloczków SILKA 18 cm Ścianki działowe z płytek gazobetonowych Ściany i zamurowania cegłą pełną Ściany odtworzone Kominy wieloprzewodowe odtworzone 1.9.Pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, akcesoria Pokrycie dachowe: płyta OSB, mata systemowa, blacha tytanowo-cynkowa, Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, zabezpieczenia przeciw ptakom Wyłaz dachowy o wym. 90x90 cm wraz z drabiną wyłazową, usytuowany w pomieszczeniu 3.09 pomiędzy osiami VII i VII w połaci dachowej wychodzącej na dziedziniec Podłoża pod posadzki Podłoża, izolacje i warstwy konstrukcyjne pod posadzki na gruncie Podłoża, izolacje i warstwy wyrównawcze pod posadzki stropy międzykondygnacyjne 1.11.Docieplenie dachu i ścian kolankowych wełna mineralna oraz folia paroizolacyjna 1.12.Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne Wymiana stolarki okiennej, parapety drewniane Demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej Okna napowietrzające na obydwu klatkach schodowych należy zamontować wraz z siłownikami Montaż parapetów wewnętrznych drewnianych Montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej 1.14.Elewacje Elewacje budynku (bez okładziny kamiennej cokołu): renowacja elewacji do wysokości parteru tynki zwykłe elewacji, naprawa pęknięć w murach, konserwacja elementów wystroju, malowanie renowacja balkonu konserwacja profili i detali kamiennych Elewacje przybudówki pod taras 13

14 Rusztowania 1.15.Stolarka drzwiowa zewnętrzna Wykonanie i zamontowanie drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku 4 szt. (1 szt. od południa drzwi frontowe, 2 szt. od północy i 1 szt. od zachodniej strony budynku) 1.16.Wykonanie robót wykończeniowych w piwnicy Tynki, podłoża, izolacje, posadzki gres, malowanie, montaż drzwi ppoż.ei-60 2 szt Kanały nawiewne typu Z w pomieszczeniach piwnicy TECHNOLOGIA PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH W II etapie realizacji zadania należy w pierwszej kolejności wykonać stalowe wzmocnienia fundamentów w osi B - WW O1 2,69 m, WW O5 2,99 m i 12,74 m, WW O6 4,13 m oraz osuszanie i izolacje fundamentów na tych odcinkach. Prace te zakończą przewidziany projektem zakres zadania obejmujący wzmocnienie istniejących fundamentów budynku. W następnej kolejności przewidziana jest rozbiórka ścian wewnętrznych i kominów, którą należy zrealizować zgodnie z "Projektem rozbiórki ścian wewnętrznych i kominów wraz z ich odbudową", opracowanym przez autorskie biuro projektów w listopadzie 2013 roku. Ściany przeznaczone do rozbiórki należy rozbierać od góry do poziomu wzmocnionego fundamentu. W obrębie piwnicy ściany należy rozebrać do poziomu zero. W miejscu nowo projektowanej ławy fundamentowej ściany należy rozebrać w całości. Ściany, które nie będą odbudowywane rozebrać tak, aby można było wykonać posadzkę poziomu zero (z pozostawieniem pozostałości ściany w ziemi). W trakcie prac rozbiórkowych ścian, należy pozostawić istniejące drewniane belki stropowe, które będą pełniły rolę usztywnień dla ścian zewnętrznych. Wykonane stężenia stalowe wewnątrz budynku w części środkowej należy rozebrać, pozostawić w częściach skrajnych I-II oraz XI-XII. W przypadku braku ciągłości belek drewnianych należy je wzmocnić obustronnie ceownikiem z rozbiórki stężeń. Istniejące kominy portkowe oraz komin prostopadłościenny przeznaczone są do rozbiórki, z uwagi na zły stan techniczny. Kominy należy rozbierać od góry do poziomu parteru, kondygnacjami, analogicznie jak ściany wewnętrzne. Zgodnie z ww. projektem należy wykonać nowe ławy LF-O5 i LF-O6 w części środkowej budynku i ściany fundamentowe z cegły pełnej wraz z izolacjami, co zakończy prace przy fundamentach budynku i pozwoli na dalszą realizację zadania w zakresie odbudowy ścian wewnętrznych, kominów oraz wykonania stropów monolitycznych kolejno w poziomie parteru, I i II piętra budynku, z wykorzystaniem stali zbrojeniowej zmagazynowanej na placu budowy w ilości zgodnej z wykazem załączonym do SIWZ, która stanowić będzie dostawę Inwestora i zostanie przekazana wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy. Nowe ściany nośne parteru o gr. 38 cm z cegły ceramicznej należy wymurować do poziomu wieńca stropu w miejscu wyburzonych ścian wewnętrznych. Wszystkie ubytki i luźne cegły w istniejących ścianach należy uzupełnić poprzez nowe przemurowania. Kominy należy odbudować zgodnie z rysunkami inwentaryzacji, murować je z cegły ceramicznej zaczynając 14

15 od poziomu ławy fundamentowej i poprzez wszystkie kondygnacje w górę, równolegle z postępem murowania ścian na poszczególnych kondygnacjach.należy zachować wewnętrzne kanały wentylacji grawitacyjnej o wym 38x38 cm, obmurowane dookoła cegłą o szer. 12 cm, lufty przewidziane do wykorzystania dla wentylacji mechanicznej muszą być wymurowane na pełną spoinę. Rozwiązanie konstrukcyjne przewiduje, że wykonywane w II etapie realizacji zadania stropy żelbetowe zostaną oparte na ścianach klatki schodowej, która została zrealizowana w I etapie zadania. W tym celu w ścianach klatki schodowej zostały ukryte pręty do powiązania ze stropem poprzez systemowe elementy (comax). Z uwagi na zmianę szerokości odtworzonych ścian (szer. ścian historycznych dochodziła do 100 cm, natomiast nowoprojektowane ściany nośne parteru mają grubość 38 cm), zmianie uległa powierzchnia płyt stropowych oraz sposób ich oparcia, który podano w "Projekcie rozbiórki ścian wewnętrznych i kominów wraz z ich odbudową". Stropy zostaną wykonane jako monolityczne na podstemplowanym deskowaniu, na nowych ścianach oparte poprzez wieniec, na istniejących ścianach poprzez wsporniki wykonane w gniazdach ściany. Na ścianach zewnętrznych należy dodatkowo osadzić stalową belkę pełniącą rolę nadproży, która zostanie wykonana nad oknami w miejscu obecnej belki drewnianej osadzonej w ścianie i pełniącej rolę podpory dla belek stropowych. Podczas wykonywania stropów żelbetowych należy przewidzieć wykonane otworów technologicznych dla przejść instalacji wentylacji mechanicznej oraz przepusty dla istalacji wewnętrznych, zgodnie z dokumentacją branży budowlanej i sanitarnej i elektrycznej. Przebudowę konstrukcji budynku zakończy montaż więźby stalowej i ramy stalowej poddasza. Zamawiający przekaże Wykonawcy do zamontowania prefabrykaty stalowe więźby i ramy zmagazynowane na placu budowy, materiał ten stanowić będzie dostawę Inwestora i zostanie przekazany wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy. Na placu budowy znajduje się także stal kształtowa w ilości zgodnej z wykazem załączonym do SIWZ, która zostanie przekazana wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy do wykorzystania przy realizacji robót. Po zakończeniu przebudowy konstrukcji budynku i wykonaniu wszystkich jego elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej ułożonej na płycie OSB i macie systemowej oraz dociepleniu dachu wełną mineralną osłoniętą folią paroizolacyjną, w II etapie realizacji zadania przewidziane jest wykonanie podłoża, izolacji i warstw konstrukcyjnych pod posadzkę na gruncie oraz podłóż, izolacji i warstw wyrównawczych pod posadzki na stropach międzykondygnacyjnych, z rozprowadzeniem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wykonanie tynków wewnętrznych cementowowapiennych, wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i przyłączy raz wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami drewnianymi i obróbkami zewnętrznymi z blachy tytanowocynkowej. W projekcie budowlanym z 2011 roku nie został zaprojektowany oddzielny wyłaz dachowy, ponieważ założono że dwie klapy dymowe mogłyby służyć jako wyłazy dachowe. Jednak z uwagi na ich lokalizację korzystanie z wyjścia na dach byłoby utrudnione i projektant zaproponował wykonanie wyłazu dachowego 90x90cm w pomieszczeniu 3.09 pomiędzy osiami 15

16 VII i VIII, w połaci dachu wychodzącej na dziedziniec. W zakresie rzeczowym II etapu należy ująć wykonanie tego wyłazu wraz z drabinką wyłazową na dach. W II etapie przewidziano wykonanie remontu wszystkich elewacji budynku gównego w zakresie objętym projektem, bez montażu cokołu kamiennego zaplanowanego do wykonania w ostatnim etapie realizacji zadania, jak również wykonanie tynków przybudówki pod taras przylegający do wschodniej ściany budynku. Z uwagi na to, że w II Ietapie wykonana ma być instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania oraz węzeł cieplny, co umożliwi osuszenie budynku dla przygotowania pod kolejny etap realizacji wewnętrznych robót wykończeniowych, w zakresie przedmiotu zamówienia należy wykończyć wszystkie pomieszczenia piwniczne pod montaż węzła c.o. - tynki, podłoża, izolacje, posadzki gres, malowanie, montaż drzwi ppoż. EI-60 2 szt., kanały nawiewnw typu Z WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ I KSZTAŁTOWEJ STANOWIĄCEJ DOSTAWĘ INWESTORA PRZEWIDZIANEJ DO WYKORZYSTANIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRZY REALIZACJI ROBÓT OBJĘTYCH II ETAPEM ZADANIA STAL ZBROJENIOWA PRĘTY, w tym: Stal gładka A-0 fi 6-400,00 kg fi ,00 kg Stal żebrowa A-IIIN fi 8 700,00 kg fi ,00 kg fi ,00 kg fi ,00 kg razem ,00 kg PREFABRYKATY ZE STALI ZBROJENIOWEJ BELKI, w tym: B-2-2 2,50 M 1 SZT. W-2-1 5,00 M 1 SZT. W-2-1 8,00 M 1 SZT. W-2-1 7,00 M 5 SZT. W-2-2 7,00 M 4 SZT. W-2-3 7,50 M 3 SZT. B-2-1 6,10 M 1 SZT. STRZEMIONA ze stali fi 12, w tym: 64x12 CM 138 SZT. 63x20 CM 215 SZT. STAL KSZTAŁTOWA DWUTEOWNIKI, w tym: 160x160 1,75 M 6 SZT. 160x160 1,90 M 2 SZT. 160x160 1,55 M 2 SZT. 160x160 1,50 M 1 SZT. 160x160 1,70 M 2 SZT. 160x160 1,20 M 2 SZT. 160x160 4,45 M 1 SZT. 160x160 6,60 M 1 SZT. 160x70 1,50 M 2 SZT. 160x90 2,20 M 1 SZT. 120x120 1,50 M 1 SZT. 240x240 12,00 M 6 SZT. 16

17 240x240 7,15 M 1 SZT. KĄTOWNIKI, w tym: 100x150 1,50 M 8 SZT. 100x150 1,30 M 1 SZT. 100x150 4,40 M 1 SZT. 120x120 1,20 M 4 SZT. CEOWNIKI, w tym: 100x50 1,00 M 4 SZT. 100x50 1,50 M 2 SZT. MATERIAŁ SPREFABRYKOWANY -)HEA 240: ZASTRZAŁY WS 01/55-33 SZT. ZASTRZAŁY WS 02/40-64 SZT. ZASTRZAŁY WS 03/60-9 SZT. -)PREFABRYKATY WIĘŹBY DACHOWEJ I RAMY STALOWEJ PODDASZA ELEMENTY STALOWEJ WIĘŹBY DACHOWEJ I RAMY Wykonane w I etapie realizacji zadania elementy stalowej więźby dachowej i ramy zostały zmagazynowane na placu budowy i zostaną przekazane wykonawcy w II etapie do zamontowania. Ilość i rodzaj wykonanych prefabrykatów zestawiono na rysunku powykonawczym, który załącza się do SIWZ wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wykonaną na dla budynku - pod montaż więźby oraz dla sprefabrykowanej konstrukcji stalowej, co ma potwierdzić prawidłowość przygotowanej do montażu konstrukcji w odniesieniu do rzeczywistych wymiarów budynku. OGÓLNE WYTYCZNE I UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BRANŻY BUDOWLANEJ -)Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych winien zapoznać się z treścią kompletnej dokumentacji w zakresie wymaganym do zrealizowania przedmiotu zamówienia, dokonać analizy rozwiązań przyjętych w projektach oraz wskazań projektowych dotyczących technologii prowadzenia robót. -)Przy realizacji robót budowlanych objętych II etapem należy wykorzystać stal zbrojeniową i stal kształtową w ilości określonej w wykazie zawartym w SIWZ, którą Zamawiający przekaże wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy i materiał ten stanowić będzie dostawę Inwestora -)Przy realizacji robót II etapu zadania obejmujących montaż więźby dachowej należy wykorzystać prefabrykowane stalowe elementy więźby dachowej oraz ramy, które Zamawiający przekaże wykonawcy z przekazaniem placu budowy i materiał ten stanowić będzie dostawę Inwestora -)Roboty ziemne mogą być prowadzone po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia 17

18 wydanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przy robotach ziemnych w ramach zamierzenia obejmującego przebudowę budynku przy ul.kolegialnej 15 -)Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. Niezbędne jest przeprowadzenie geotechnicznych odbiorów wykopów dla posadowienia fundamentów, a także badania zagęszczenia i nośności nasypów budowlanych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy ochraniać podłoże gruntowe w wykopach przed napływem wód opadowych lub sączących się ze ścian wykopów, ponieważ może to spowodować uplastycznienie i utratę nośności gruntów w dnie wykopów. Dlatego po wykonaniu wykopu wskazane jest natychmiastowe przykrycie jego dna warstwą chudego betonu. W przypadku lokalnego występowania grunów uplastycznionych (miękkoplastycznych) należy dokonać ich wymiany na chudy beton. Glinę należy także chronić przez wysuszeniem lub przemarznięciem. -)Podczas realizacji wykopów w sąsiedztwie istniejących fundamentów prace należy prowadzić w sposób ręczny. -)Zasypanie wykonanych fundamentów należy wykonać z zagęszczonego gruntu spoistego, aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się wód opadowych pod fundament. Wzmacnianie fundamentów należy prowadzić przy maksymalnie odciążonym budynku, tj. bez dachu i stropów. Po wzmocnieniu fundamentów można rozpocząć konstrukcyjne prace budowlane wewnątrz budynku przewidziane w II etapie realizacji zadania. Wykonanie więźby dachowej może nastąpić dopiero po zakończeniu konstrukcyjnych prac budowlanych we wnętrzu budynku, objętych II etapem realizacji zadania. -)Wyznaczenie i przenoszenie osi modularnych musi przeprowadzać uprawniony geodeta, który każdorazowo zobowiązany jest potwierdzać te czynności wpisem do dziennika budowy. -)Przy montażu deskowań należy kontrolować jego dokładność sprawdzając osiowe i pionowe ustawienie elementu oraz wielkość przesunięć w pionie i poziomie. -)Wykonywanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych musi być zgodne z normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, wykonawca jest obowiązany kontrolować jakość betonu wbudowanego w konstrukcje w akredytowanym laboratorium, co powinien udokumentować przedstawiając dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami. -)Przed przystąpieniem do wykonywania elementów konstrukcyjnych na danym poziomie budynku, każdorazowo należy w wyraźny sposób zaznaczyć osie modularne. Wyznaczenie i przenoszenie osi powinien przeprowadzić uprawniony geodeta. 18

19 -)Podczas wykonywania stropów żelbetowych należy przewidzieć wykonane otworów technologicznych dla przejść instalacyjnych, zgodnie z dokumentacją techniczną -)Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, szczegółami i detalami niezbędnymi do bezpiecznej i prawidłowej realizacji robót obejmujących przebudowę budynku. -)Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem geodezyjnym potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy geodezyjnej należy je wznowić przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. -)Po wykonaniu wzmocnień fundamentów oraz ich obciążeniu należy kontrolować ewentualne osiadanie. W przypadku zauważenia osiadania większego niż dopuszczalne bezzwłocznie należy powiadomić nadzór inwestorski i autorskie biuro projektów. -)Przy rozwiązaniach systemowych należy stosować się do wytycznych producenta. -)Przy wykonywaniu elementów żelbetowych konieczny jest każdorazowy odbiór zbrojenia potwierdzony wpisem do dziennika budowy. -)Przy wykonywaniu elementów stalowych konieczny jest każdorazowy odbiór połączeń spawanych i skręcanych potwierdzony wpisem do dziennika budowy. -)Podczas prowadzenia prac budowlanych objętych II etapem zadania należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i chronić tynki ścian oraz lastriko na schodach zachodniej klatki schodowej, która będzie zachowana. Badania na obecność polichromii na ścianach klatki, odkrycie i odtworzenie tych polichromii oraz renowacja posadzki z lastrika nie wchodzi w zakres II etapu zadania i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. -)W zakresie rzeczowym przewidzianym do realizacji w ramach II etapu zadania nie przewiduje się montażu klap dymowych 2 - szt. i wyrzutni wentylacyjnych- 2 szt. Dlatego w II etapie realizacji podczas montażu pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej należy przewidzieć taki sposób zamontowania paneli blaszanych w miejscach klap i wyrzutni, który umożliwi demontaż tych paneli dla wykonania otworów do wyprowadzenie urządzeń wentylacyjnych ponad dach oraz zamontowanie klap dymowych w trakcie kolejnego etapu realizacji zadania. Wymagane jest, aby Wykonawca II etapu zadania przekazał Zamawiającemu oświadczenie o wyrażeniu zgody na demontaż paneli blaszanych do celów zamontowania klap dymowych oraz wyrzutni wentylacyjnych bez utraty gwarancji udzielonej na zrealizowany zakres robót budowlanych dotyczący pokrycia dachowego. 19

20 -)Okna napowietrzające na obydwu klatkach schodowych należy zamontować wraz z siłownikami -)Podczas wykonywania stropów międzykondygnacyjnych należy stale monitorować ściany pod kątem ich ewentualnego wychylenia od pionu. Monitoring musi być prowadzony przez uprawniona jednostkę geodezyjną zapewnioną przez wykonawcę robót. -)Należy wykonać ogrodzenie terenu budowy w wymaganym zakresie oraz chronić istniejące ogrodzenie terenu budowy (wykonane w I etapie realizacji zadania) przed zniszczeniem w trakcie wykonywania prac budowlanych przewidzianych w II etapie. Wszelkie uszkodzenia elementów ogrodzeniowych powstałe z winy wykonawcy, wykonawca jest obowiązany niezwłocznie usunąć w sposób nie pogarszający stabilności i estetyki tego ogrodzenia, ponieważ ogrodzenie będzie wykorzystane przez Zamawiającego nadal i pozostanie jako zabezpieczenie terenu budowy przez kolejny III etap realizacji zadania. -)Z uwagi na realizację robót budowlanych na wysokości przy budynku usytuowanym u zbiegu dwóch głównych ulic miejskich o bardzo dużym natężeniu ruchu, należy zapewnić szczególne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót oraz przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z charakteru prowadzonych robót, a także stosować wytyczne zawarte w sporządzonym przez wykonawcę planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót przyjętych do realizacji. -) Niedopuszczalne jest gromadzenie materiałów z robót rozbiórkowych i demontażowych na terenie budowy, materiały te należy niezwłocznie wywozić z terenu budowy. B. BRANŻA SANITARNA W II etapie realizcji zadania należy wykonać wymieniony poniżej zakres robót: 1. Wewnętrzne instalacje wod. - kan. - montaż instalacji wody zimnej ze stali ocynkowanej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z rur PP, - montaż zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym, - montaż zestawu wodomierzowego dla wody do podlewania zieleni na doziemnej instalacji wodociągowej, - montaż 12 hydrantów wewnętrznych HP 25 HW-25 N-20/30 ''UN'', - montaż zestawu hydroforowego dwupompowego typ Wilo-Comfort-Vario COR-2MVIE 403/VR- P lub równoważne, - montaż zaworu pierwszeństwa typ VV, - montaż zaworów antyskażeniowych typ HA przed zaworami czerpalnymi ze złączką do węża, - w pomieszczeniu parteru 031 wykonać instalację wodociągową do miejsca zaworów odcinających przed podgrzewaczem elektrycznym z wyłączeniem jego montażu, - odcinek instalacji wodnej do nawilżacza powietrza wykonać do miejsca przejścia instalacji ze 20

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis poszczególnych instalacji... 3 3.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowy domu

Kosztorys budowy domu Kosztorys budowy domu Lp. Rodzaj robót Jedn. przedmiaru Cena jedn. materiału Cena jedn. robocizny materiału robocizny brutto 1 Roboty ziemne 0,00 2950,00 2950,00 1.1 Zdjęcie humusu wraz z utylizacją 0,3mb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole Głubczyce dnia 19-05-2010r. Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Piastowska, Opole Właściciel lub posiadacz zabytku Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Sosnowiecka 3, 48-100

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

,00 zł ,80 zł ,80 zł. Vat 8%

,00 zł ,80 zł ,80 zł. Vat 8% Projekt domu Majka Mini(Pracownia Architektoniczna Archeton.pl ) Oferta budowy Oferta wstępna wykonania budynku jednorodzinnego wg. projektu o nazwie Majka Mini (pracowni architektonicznej Archeton) w

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27 Egz. NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU STADIUM: Materiały do zgłoszenia przebudowy drogi w zakresie nawierzchni jezdni. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Projekt budowy dźwigu osobowego do transportu osób niepełnosprawnych w istniejącym

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO Miasto Łeba, działki nr 58/1, 361/15, obręb 2 kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII inne budowle INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA PRZEBUDOWĘ I REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W NOSKOWIE I TYCHOWIE

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA PRZEBUDOWĘ I REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W NOSKOWIE I TYCHOWIE Sławno, dnia 26 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA PRZEBUDOWĘ I REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W NOSKOWIE I TYCHOWIE Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 153030-2013 data 18.04.2013 r. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N PROJEKTOW ANIE OBIEKTÓW BUDOW LANYCH 2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D L A P R OJEKTU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA WOD-KAN

ZADANIE 3 INSTALACJA WOD-KAN ZADANIE 3 INSTALACJA WOD-KAN 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Opis poszczególnych instalacji... 3 3.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej,

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia - realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Przedmiot zamówienia - realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przedmiot zamówienia - realizacja I etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: obejmujący przebudowę konstrukcji budynku, wykonanie doziemnych sieci sanitarnych i elektrycznych wraz z usunięciem kolizji z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. BRANŻA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I ARCHITEKTURA 1.1 Strona tytułowa. 1.2 Spis zawartości projektu wykonawczego 1.3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 1.3.1

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adres: ul. Nowa Murowana Gośliona. Kod CPV 1: Miaso i Gmina Murowana Gośłina Adres: ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Adres: ul. Nowa Murowana Gośliona. Kod CPV 1: Miaso i Gmina Murowana Gośłina Adres: ul. PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu w budynku przy ul. Nowa 8 w Murowanej Goślinie Budynek ul. Nowa 8 Wykonanie prac remontowych Adres:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 165,65 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl Klisino- Rozbudwa budynku świetlicy wiejskiej' 1 Roboty budowlane i rozbiórkowe 1 Roboty ziemne 1 d kalk. własna Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-42/14 CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A L.p. Nazwa elementu Wartość robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Wartość, I. Roboty budowlano-konserwatorskie pałacu w Łosiowie I.1. Roboty budowlano-konserwatorskie dachu 1. PD ST-01, ST-02 2. PD ST-01, ST-02 Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej -

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr zał. z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa *

PROTOKÓŁ Nr zał. z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * PROTOKÓŁ Nr zał. nr 7 SIWZ 31/PN/2017 z okresowej kontroli pięcioletniej i rocznej stanu technicznego budynku / obiektu budowlanego* Nr / nazwa * ZARZĄDCA ( Nazwa i adres ). ADMINISTRATOR ( Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poznań, 20.07.2016 Załącznik nr 1 do: Zapytania ofertowego z dnia 20.07.2016 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 61-704 Poznań, ul. Z. Noskowskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS BUDYNKU I PARAMETRY TECHNICZNE 4. ANALIZA I OCENA STANU TECHNICZNEGO 5. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo