OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PŁOCKU PRZY UL.KOLEGIALNEJ 15 II ETAP REALIZACJI ZADANIA 1.Opis przedmiotu zamówienia 1.1.Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres II etapu realizacji zadania inwestycyjnego pn.:"odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15" obejmujących roboty przy fundamentach budynku, rozbiórkę ścian wewnętrznych oraz kominów i wykonanie nowych ścian wewnętrznych i kominów, stropów parteru, I i II piętra, montaż stalowej więźby dachowej oraz nowej więźby drewnianej, wykonanie pokrycia dachowego i ocieplenia połaci dachowej, podłóż pod posadzki, tynków wewnętrznych, wymianę drewnianej stolarki okiennej, remont elewacji, wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan i c.o., węzła cieplnego, przyłączy i doziemnych instalacji wod-kan, instalacji odgromowej, wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy, montaż tymczasowego zasilenia rozdzielnicy GTR oraz opracowanie dokumentacji zamiennej i projektów technologicznych w zakresie wymaganym do zrealizowania zadania. 1.2.Lokalizacja budynku Budynek zlokalizowany jest w województwie mazowieckim, w mieście powiatowym Płock, w Śródmieściu - centralnej części miasta, przy jednej z głównych ulic miasta-ulicy Kolegialnej 15, na działce nr ew. gruntu 783/3. Obiekt jest wolnostojący. Od południa, przez ulicę Kolegialną budynek graniczy z Placem Obrońców Warszawy. Od północnej strony budynku znajduje się niezagospodarowany teren zielony. Budynek jest własnością Skarbu Państwa i stanowi siedzibę Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 1.3.Rys historyczny Budynek powstał w latach według projektu Davida Gilly dla potrzeb administracji pruskiej, stąd dawna nazwa budynku Kamera Pruska". W 1844 roku budynek powiększono, dobudowując po obu stronach skrzydła. W trakcie wieloletniej eksploatacji budynek był siedzibą władz: departamentu, guberni, powiatu, a ostatnio województwa. Jest to obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków w roku 1979 pod nr 482, ponadto położony jest na obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka i znajduje się pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków. 1.4.Opis budynku 1

2 Budynek stanowi zwartą bryłę tworzącą w planie rzut prostokąta. Posiada 5 kondygnacji, z których najniższą stanowi niewielkie podpiwniczenie, gdzie usytuowany jest węzeł cieplny. Najwyższa kondygnacja nieużytkowe poddasze ma być adaptowane na funkcję biurową z przeznaczeniem na archiwa. Południową (frontową) elewację otaczają dwa ryzality dekorowane pilastrami i zwieńczone szczytami w formie tympanonów. Wszystkie elewacje o kompozycji osiowej, z głównym wejściem od strony południowej usytuowanym na osi centralnej. Kondygnacja parteru jest wyraźnie wyróżniona boniowaniem i podwójnym gzymsem. Od strony wschodniej do budynku przylega niewielka parterowa przybudówka, powiązana funkcjonalnie z budynkiem zasadniczym. Podstawowe gabaryty: - długość budynku - 75,63 m - szerokość budynku - 14,65 m - wysokość budynku - 18,41 m - liczba kondygnacji podziemnych - 1 (częściowe podpiwniczenie budynku) - liczba kondygnacji nadziemnych - 4 (w tym poddasze użytkowe) - bezwzględny poziom 0,00 budynku 103,33m n.p.m. Żadne z gabarytów stanu istniejącego budynku nie ulegają zmianie na skutek przebudowy. 1.5.Dane techniczne budynku Powierzchnie budynku: Stan istniejący Stan projektowany po przebudowie - Powierzchnia zabudowy ,00 m ,00 m 2 - Powierzchnia użytkowa ,68 m ,43 m 2 - Powierzchnia całkowita ,00 m ,30 m 2 - Kubatura ,52 m ,52 m Cel inwestycji Planowana inwestycja ma na celu powstrzymanie dalszej destrukcji technicznej budynku, doprowadzenie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, higieniczno-sanitarnych, poprawę komfortu użytkowania podczas dalszej eksploatacji obiektu oraz zwiększenie jego dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu nie planuje się ingerencji wpływających na zmianę wyglądu i gabarytów budynku. Przebudowany budynek będzie nadal pełnił funkcję budynku biurowego dla siedziby Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W 2011 roku opracowana została dokumentacja techniczna na zrealizowanie przedsięwzięcia w planowanym zakresie. Dokumentację techniczną, zawierającą wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracował zespół autorski z Pracowni INWESTPROJ Wojciech Osak z Torunia. Całość zamierzenia budowlanego objęta jest Decyzją Nr 647/2011 wydaną w dniu 15 grudnia 2

3 2011 roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych obejmujących: Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję użytkową biurową w budynku biurowym z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociagową, p.poż, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, budowę węzła cieplnego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: budowę parkingu powyżej 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wewnętrzny układ drogowy, oświetlenie zewnętrzne, iluminację budynku, budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, zlokalizowanego w Płocku przy ul.kolegialnej 15, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 783/3, 794,775 w ramach zadania inwestycyjnego Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego", wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 482 w dniu 29 stycznia 1979 roku, dodatkowo stanowiącego element zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 51/182/59 W w dniu 16 listopada 1959 roku. 1.7.Stan istniejący, inwentaryzacja robót zrealizowanych w I etapie zadania Budynek w istniejącym stanie nie posiada dachu i stropów międzykondygnacyjnych. Całą konstrukcję budynku wzmacnia system stalowych stężeń rozpiętych pomiędzy ścianami, zgodnie z rozwiązaniami projektowymi opracowanymi dla potrzeb etapowania inwestycji w maju 2013 roku. Pozostawiono także belki drewniane stropów na wszystkich kondygnachach budynku, które dodatkowo stężają ściany. Realizację robót budowlanych objętych I etapem zadania rozpoczęto w lipcu 2013 roku i zakończono w grudniu 2013 roku. W ramach I etapu zadania zrealizowano następujący zakres rzeczowy: -)wzmocniono fundamenty zewnętrzne oraz wewnętrzne poprzez poszerzenie podstawy ław fundamentowych za pomocą wzmocnień stalowych i żelbetowych, zakres i sposób wykonanych wzmocnień - zgodnie z dokumentacją powykonawczą, -)osuszono i wykonano izolacje przeciwwilgociowe fundamentów -)rozebrano wypełnienia wszystkich międzykondygnacyjnych stropów drewnianych, pozostawiając drewniane belki stropowe na wszystkich poziomach dla stężenia budynku, -)przed rozbiórką stropów wzmocniono konstrukcję budynku systemem stężeń za pomocą stalowych elementów z belek HEA 220 i HEA 140, zgodnie z rozwiązaniem projektowym przygotowanym dla potrzeb etapowania inwestycji: pierwszy typ stężeń z belek HEA 220 zamontowano w osiach I-II oraz XI-XII rozpiętych pomiędzy ścianami zewnętrznymi budynku na dwóch poziomach i połączonych stężeniami pionowymi wykonanymi z prętów średnicy 32 mm. Drugi typ stężeń z belek HEA 140 zamontowano między osiami II-XI rozpiętych między zewnętrznymi a wewnętrzną ścianą budynku, na dwóch poziomach i belki te spięto stężeniami pionowymi wykonanymi z prętów średnicy 25 mm. Belki stężające połączono z elementami przytwierdzonymi do ścian, składającymi się z dwóch ceowników 220, ceowniki te zamontowano z dwóch stron ściany i połączono szpilkami średnicy 20 mm co 1,5 m. 3

4 -)skuto tynki wewnętrzne ze wszystkich ścian -)rozebrano wszystkie instalacje wewnętrzne -)rozebrano pokrycie dachowe i drewnianą konstrukcję więźby dachowej -)wykonano nową klatkę schodową -)rozebrano taras przylegający do ściany wschodniej budynku i wykonano nowe fundamenty, ściany oraz dach tarasu oraz zewnętrzne schody prowadzące na taras -)rozebrano kominy do poziomu +2 -)zabezpieczono przed zamakaniem gzymsy i wierzchy odkrytych ścian - poprzez ofoliowanie. Po skuciu tynków wewnętrznych stwierdzony został zły stan techniczny ścian i kominów, który nie pozwala na dalszą eksploatację tych elementów budynku. Materiał ścienny okazał się skruszały, a ściany wewnętrzne są odspojone od ścian zewnętrznych. W ścianach wewnętrznych znajdują się liczne przemurowania materiałem wtórnym, co powoduje osłabienie ich nośności i nie pozwala na oparcie na tych ścianach projektowanych stropów żelbetowych. Z uwagi na powyżej opisany stan zaistniały w trakcie realizacji I etapu robót, konieczne było dokonanie zmiany w pierwotnych rozwiązaniach projektowych, które zakładały, iż stan techniczny ścian jest dobry i można będzie na nich oprzeć nowe stropy żelbetowe. Przewidziano rozbiórkę ścian wewnętrznych i kominów oraz ich odtworzenie, do wykonania w II etapie realizacji zadania. Autorskie biuro projektowe opracowało projekt wykonaczy na rozbiórkę ścian wewnętrznych i kominów wraz z ich odbudową. W oparciu o ten projekt Miejski Konserwator Zabytków wydał w dniu roku Decyzję Nr 308/2013 pozwalającą na rozbiórkę ścian wewnętrznych i kominów raz ich odbudowę. Zmiana rozwiązań projektowych w zakresie rozbiórki i odbudowy ścian wewnętrznych i kominów uniemożliwiła wykonanie pełnego zakresu robót przewidzianych w I etapie inwestycji nie wykonano stropu nad II piętrem oraz nie zamontowano stalowej więźby dachowej wraz z pokryciem z blachy tytanowo-cynkowej. Wykonanie tych prac przewidziane jest w II etapie zadania. 2. Podstawa realizacji zadania, warunki techniczne, ekspertyzy Wymienione poniżej decyzje administarcyjne, opinie i warunki techniczne wydane dla przedmiotowej inwestycji oraz ekspertyzy wykonane w zakresie objętym inwestycją zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia w celu ich wnikliwego przeanalizowania przez oferenta i zapoznania się z wymaganiami jakie zawierają w odniesieniu do przyszłego wykonawcy i realizacji robót oraz z tego względu, iż mają wpływ na koszty wynikające z konieczności spełnienia przez wykonawcę wymogów przy należytej realizacji zadania, a wiąże się to z prawidłową wyceną ofertową przedmiotu zamówienia. Podstawą realizacji zadania jest zatwierdzony projekt budowlany, decyzje administracyjne i warunki rechniczne wymienione niżej: a)decyzja Nr 647/2011 wydana przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 15 grudnia 2011 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza 4

5 nieużytkowego na funkcję użytkową biurową w budynku biurowym z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociagową, p.poż, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, budowe węzła cieplnego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym:budowe parkingu powyżej 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wewnętrzny układ drogowy, oświetlenie zewnętzrne, iluminację budynku, budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, zlokalizowanego w Płocku przy ul.kolegialnej 15, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 783/3, 794,775 w ramach zadania inwestycyjnego Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego", wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 482 w dniu 29 stycznia 1979 roku, dodatkowo stanowiącego element zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 51/182/59 W w dniu 16 listopada 1959 roku. b)decyzja Nr 302/2011 wydana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w dniu roku o udzieleniu pozwolenia na roboty budowlane w budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 783/3, 775,794 zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną dla zamierzenia budowlanego wymienioną w powyższej Decyzji, z wyłączeniem wszelkich robót ziemnych, które należy prowadzić równocześnie z badaniami archeologicznymi w oparciu o wydane odrębnie pozwolenie konserwatorskie (wniosek o wydanie tego pozwolenia winien złożyć wykonawca robót). c)decyzja Nr 60/2012 wydana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w dniu roku o udzieleniu pozwolenia na wykonanie instalacji odgromowej na budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku d)decyzja Nr 53/PG/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana w dniu roku określająca wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na zmianie sposobu użytkowania poddasza w budynku przy ul.kolegialnej 15 z nieużytkowego na użytkowe z przeznaczeniem na funkcje biurową wraz z budową parkingu powyżej 10 miejsc postojowych w Płocku na działce nr 783/3 warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu określone powyższą Decyzją podają wymagania konieczne do spełnienia na etapie realizacji inwestycji, w tym: -pkt inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna być prowadzona z zachowaniem przepisów: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku w sprawie przedsięwzięć 5

6 mogących znacząco oddziaływać na środowisko -pkt 4.3. odpady powstałe podczas budowy należy przekazać firmie posiadajcej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarować na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku -pkt.5.2. Zamierzenie dotyczy budynku (d.kamera Pruska) przy ul.kolegialnej 15a w Płocku, indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 482, data wpisania r.; ponadto, stanowiącego część zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 51/182/59 W, data wpisania: r., a tym samym chronionego prawnie mocą ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami -pkt.5.5.wszystkie prace ziemne związane z zamierzeniem należy objąć badaniami archeologicznymi -pkt.5.6.na prowadzenie robót budowlanych oraz badań archeologocznych w ramach zamierzenia należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie. e)warunki techniczne zasilania w wodę, odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych dla projektowanej przebudowy budynku biurowego przy ul.kolegialnej 15 w Płocku TT/8/3796/2011 wydane przez Wodociągi Płockie Sp. z.o.o. w dniu r., określające sposób wykonania instalacji sanitarnych i przyłączy oraz informujące, że włączenia do czynnych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych dokonywane są na zlecenie inwestora wyłącznie przez służby eksploatacyjne Spółki. Zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach technicznych należy, przed przystąpieniem do przeglądów technicznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonać inspekcję wbudowanych rurociągów kamerą TV z rejestracją przeglądu na płycie CD, którą sytanowić ma załącznik do protokołu z przeglądu. f)geotechniczne warunki posadowienia dla przebudowy budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku opracowanie z października 2011 roku, Autorzy: mgr inż.zbigniew Woziwodzki i dr inż.andrzej Zawalski g)ekspertyza techniczna dotycząca warunków użytkowania budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku opracowanie z października 2011 roku, Autor mgr inż.mirosław Meller h)opinia Nr BGM-I-ZUDP EP z dnia z uzgodnienia dokumentacji projektowej dot. przebudowy budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku w przedmiocie uzbrojenia: wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyka, opiniująca pozytywnie projekt w zakresie kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem i określająca wymogi wykonywania robót ziemnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi kablami infrastruktury podziemnej oraz sposób zabezpieczenia istniejących kabli w miejscach kolizji z projektowanym uzbrojeniem. W zaleceniach powyższej opinii podano, że 6

7 w świetle art.15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej wznowienie tych punktów musi być zlecone (przez wykonawcę) uprawnionej jednostce geodezyjnej. i) Decyzje wydane przez Prezydenta Miasta Płocka -)Decyzja Nr 271/11 z dnia r. (MZD-DT 5548/8668/11) zezwalającą na lokalizację sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym ulicy Kolegialnej w Płocku dz. nr 794 -)Decyzja Nr 34/11 z dnia r. (MZD-DT 5548/8991/11) zezwalająca na przebudowę zjazdów publicznych z ulicy Kolegialnej oraz z ulicy 1-go Maja w Płocku do działki nr 783/3 -)Decyzja Nr 284/11 z dnia r. (MZD-DT 5548/8942/11) zezwalająca na lokalizację elementu budynku: wzmocnienie i rozszerzenie fundamentów (w tym wykonanie prac izolacyjnych przy ścianach fundamenntowych) w pasie drogowym ulic Kolegialnej - dz. nr 794 i 1-go Maja - dz. nr 775 -)Decyzja Nr 283/11 z dnia r. (MZD-DT 5548/8939/11) zezwalająca na lokalizację elementu budynku: okap dachu w pasie drogowym ulic Kolegialnej - dz. nr 794 i 1-go Maja - dz. nr 775 -)Decyzja Nr 279/11 z dnia r. (MZD-DT 5548/8935/11) zezwalająca na lokalizację studni kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy 1-go Maja dz. nr 775 -)Decyzja nr 278/11 z dnia r. (MZD-DT 5548/8934/11) z dnia r. zezwalająca na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy 1-go Maja dz. nr 775 -)Pismo MZD-DT BS z dnia r. o wyrażeniu zgody na likwidację przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ulicy Kolegialnej dz. nr ewid )Pismo MZD-DT BS z dnia r. o wyrażeniu zgody na remont dachu i elewacji w pasie drogowym ulic Kolegialnej - dz. nr 794 i 1-go Maja - dz. nr 775 -)Pismo MZD-DT BS z dnia r. o wyrażeniu zgody na przebudowę schodów w pasie drogowym ulicy 1-go Maja - dz. nr 775 j)opinia Nr BGM-I-ZUDP EP z dnia z uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku: układ drogowy, słupy oświetleniowe, kanalizacja deszczowa, rury ochronne na kablach energetycznych, opiniująca pozytywnie projekt w zakresie kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem i określająca wymogi wykonywania robót ziemnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi kablami infrastruktury podziemnej oraz sposób zbezpieczenia istniejących kabli w miejscach kolizji z projektowanym uzbrojeniem. W zaleceniach powyższej opinii podano, że w świetle art.15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej wznowienie tych punktów musi być zlecone (przez wykonawcę) uprawnionej jednostce geodezyjnej. k)warunki Nr 26832/D1 przyłączenia budynku przy ul.kolegialnej 15 do sieci 7

8 elektroenergetycznej ENERGI-OPERATORA SA w zakresie wydane w dniu r. dokupienia mocy dla obiektu l)pismo 71MMD z dnia r. dot. warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej infrastruktury energetycznej Uzgodnienie nr 48/R1/2011 w następującym zakresie: -)o konieczności pisemnego lub telefonicznego powiadomienia, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, ENERGA OPERATOR O/Płock o terminie rozpoczęcia robót budowlnych -)uzgodnienie harmonogramu niezbędnych wyłączeń linii SN i nn z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR O/Płock -)w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą techniczną prace ziemne prowadzić ręcznie pod stałym nadzorem pracownika ENERGA OPERATOR SA O/Płock -)istniejące linie kablowe nn należy osłonić w miejscach skrzyżowań z projektowaną infrastrukturą wodociągową, sanitarną i deszczową rurami dwudzielnymi o średnicy fi 110 koloru niebieskiego z polietylenu o wysokiej gęstości np.a 110PS (osobna rura na każdy kabel) -)istniejące linie kablowe SN należy osłonić w miejscach skrzyżowań z projektowaną infrastrukturą wodociągową, sanitarną i deszczową rurami dwudzielnymi o średnicy fi 110 koloru czerwonego z polietylenu o wysokiej gęstości np.a 160PS -)sposób zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych SN-15 kv i nn-0,4 kv podczas wykonywania robót związanych ze wzmocnieniem fundamentów budynku należy uzgodnić z pracownikiem sprawującym stały nadzór ze strony ENERGA OPERATOR SA O/Płock Wyjaśnienie Zakres I etapu zadania obejmował usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną dla wykonania izolacji fundamentów i ułożenia sieci wzdłuż południowej strony budynku. Po odkopaniu fundamentów stwierdzony został odmienny od zakładanego stan w zakresie ilości kabli, co uniemożliwiło wykonanie robót budowlanych wzdłuż trasy kabli zgodnie z przyjętą wcześniej technologią i operator w piśmie OP-71MZE z dnia zawarł informację o konieczności przeprojektowania i przełożenia kabli w inne miejsce, gdyż sposób zabezpieczenia linii poprzez nałożenie rur osłonowych będzie niewystarczający przy wykonaniu wykopu o głęb. 2 m dla zaizolowania fundamentów. W chwili obecnej trwają przygotowania do zawarcie umowy z operatorem sieci na opracowanie projektu i przełożenie kabli w inne miejsce. Zakres tych prac leży w gestii operatora sieci i nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia. ł)pismo STTCREZRS/MŁ/1509/11 z dnia r. z warunkami technicznymi określającymi sposób zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych oraz pisma: 14110/TOTCSBU/P/2013 z dnia r. i 27874/TOTCSBU/P/2013 z dnia r. o przedłużeniu wydanych warunków technicznych, potwierdzające iż wydane warunki pozostają bez zmian m)opinia Nr BGM-I-ZUDP EP z dnia r. z uzgodnienia dokumentacji 8

9 projektowej dot. przebudowy budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku w przedmiocie: kabel energetyczny, kanalizacja telefoniczna, opiniująca pozytywnie projekt w zakresie kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem. W zaleceniach powyższej opinii podano, że w świetle art.15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej wznowienie tych punktów musi być zlecone (przez wykonawcę) uprawnionej jednostce geodezyjnej. n)pismo MZD-DT BS z dnia r.o wyrażeniu zgody na przebudowę dwóch studni kablowych oraz zabezpieczenie kabli sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym ulicy Kolegialnej dz. nr 794 wraz z określeniem warunków dotyczących terminu prowadzenia w/w prac i odtworzenia terenu po prowadzonych pracach zgodnie z Instrukcją na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego naruszonych w wyniku robót budowlanych dotyczących sieci zewnętrznych, wprowadzoną Zarządzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia r. o)decyzja Nr 308/2013 wydana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w dniu roku o udzieleniu pozwolenia na roboty budowlane w budynku przy ul.kolegialnej 15 w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 783/3, w zakresie rozbiórki ścian wewnętrznych i kominów wraz z ich odbudową oraz zmiany w zakresie stropów żelbetowych (większe powierzchnie, zmieniony schemat podparcia), zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej i konstrukcyjnej z listopada 2013 roku Treść powyżej wymienionych decyzji, opinii, pism, warunków załącza się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.Projekt budowlany i wykonawczy Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy dla zadania opracowane zostały w 2011 roku przez zespół autorski Pracowni INWESTPROJ Wojciech Osak z Torunia. Projekt wykonawczy został zmodyfikowany w maju 2013 roku dla potrzeb etapowania inwestycji. W listopadzie 2013 roku, po wykonaniu robót rozbiórkowych w ramach I etapu realizacji, opracowany został projekt rozbiórki ścian wewnętrznych i kominów wraz z ich odtworzeniem. Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącza się projekt budowlany i wykonawczy w pełnym zakresie przewidzianym do zrealizowania całego zadania. Projekty obejmujące zakres rzeczowy zadania nie przewidziane II etapem realizacji przekazane są w celu dokonania analizy m.in. w zakresie ilości i usytuowania otworów technologicznych w nowo wykonanych elementach konstrukcyjnych budynku, które należy pozostawić dla przejść instalacyjnych. 9

10 3.1. Projekt budowlany Projekt budowlany przygotowany został dla zrealizowania zamierzenia budowlanego w następującym zakresie: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na funkcję użytkową biurową w budynku biurowym z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, p.poż, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, budowę węzła cieplnego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: budowę parkingu powyżej 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wewnętrzny układ drogowy, oświetlenie zewnętrzne, iluminację budynku, budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zewnętrznej instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, zlokalizowanego w Płocku przy ul.kolegialnej 15, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 783/3, 794,775 w ramach zadania inwestycyjnego Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego", wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 482 w dniu 29 stycznia 1979 roku, dodatkowo stanowiącego element zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 51/182/59 W w dniu 16 listopada 1959 roku". Projekt budowlany zawiera następujące opracowania: TOM I Dokumenty formalno-prawne TOM II Projekt zagospodarowania terenu, branża drogowa TOM III Architektura TOM IV Konstrukcja TOM V Instalacje wewnętrzne wod-kan TOM VI Przyłącza i instalacje doziemne wod-kan TOM VII Węzeł cieplny TOM VIII Instalacje ogrzewcze TOM IX Wentylacja TOM X Instalacje elektryczne, projekt iluminacji TOM XI Inwentaryzacja Instalacja odgromowa 3.2.Projekt wykonawczy Projekt wykonawczy składa się z następujących opracowań branżowych: TOM I Dokumenty formalno-prawne TOM II Projekt zagospodarowania terenu, branża drogowa TOM III Branża architektoniczna TOM IV Branża konstrukcyjna TOM V Branża sanitarna - przyłącza i instalacje doziemne wod-kan TOM VII Branża sanitarna - węzeł cieplny TOM VIII Branża sanitarna - instalacje ogrzewcze TOM IX Branża sanitarna wentylacja mechaniczna 10

11 TOM XA Branża elektryczna instalacje zewnętrzne TOM XB Branża elektryczna instalacje wewnętrzne TOM XI Inwentaryzacja TOM XII Audyt energetyczny TOM XIII Dokumentacja konserwatorska TOM XIV Zabezpieczenie kabli TP Załącznik - do projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej zawierający rozwiązania projektowe umożliwiające etapowanie robót konstrukcyjnych obejmujących przebudowę konstrukcji budynku z maja 2013 r Projekt rozbiórki ścian wewnętrznych i kominów wraz z ich odbudową - z listopada 2013r. 4.Wykaz robót budowlanych objętych II etapem zadania, wymogi i uwarunkowania dotyczące realizacji robót W 2014 roku planowana jest realizacja II etapu zadania obejmująca wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kostrukcji budynku oraz wykonaniem robót branży sanitarnej i elektrycznej Szczegółowy zakres robót budowlanych, rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, rodzaje zastosowanych materiałów budowlanych, warunki techniczne wykonania robót zawiera zatwierdzony projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które w wersji papierowej i elektronicznej załączone są do opisu przedmiotu zamówienia. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH W II ETAPIE REALIZACJI ZADANIA 1. BRANŻA BUDOWLANA W II etapie realizacji zadania należy wykonać wymieniony poniżej zakres robót: 1.1.Rozbiórki, demontaże, wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki Rozbiórka ścian wewnętrznych i kominów murowanych z cegły pełnej Rozbiórka starych ław kamienno-ceglanych pod wykonanie nowych ław: a) LF-05 19,4 m (odcinki usytuowane w osi B o długości 4,75 m i 14,627 m) b) LF-06 5,0 m (odcinek o dług. 3,5 m usytuowany w osi B pomiędzy osiami II i III oraz odcinek o dług.1,56 m usytuowany w osi C przy kominie) Rozbiórka belek drewnianych stropów międzykondygnacyjnych i zeskładowanie tych belek na placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z ich zabezpieczeniem Rozbiórka wewnętrznej klatki schodowej usytuowanej przy wejściu głównym do budynku Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych i demontażowych 11

12 1.2.Ławy fundamentowe żelbetowe, stopy pod kominy, ściany fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe: LF-05-19,4 m LF- 06 5,0 m usytuowane jak podanow pkt z wykorzystaniem stali zbrojeniowej zmagazynowanej na placu budowy w ilości zgodnej z wykazem załączonym do SIWZ, stanowiącej dostawę Inwestora, przekazanej wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy Ściany fundamentowe z cegły pełnej nad ławami LF-05 i LF-06 wykonanymi jak w pkt Stopy pod kominy Wykopy z zasypaniem dowiezionym piaskiem nowych ław, ścian fundamentowych i stóp 1.3.Wzmocnienia fundamentów stalowe Stalowe wzmocnienia fundamentów w osi B: WW O1 2,69 m WW O5 2,99 m i 12,74 m WW O6 4,13 m z wykorzystaniem stali kształtowej i zbrojeniowej zmagazynowanej na placu budowy w ilości zgodnej z wykazem załączonym do SIWZ, stanowiącej dostawę Inwestora, przekazanej wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy Wykopy z zasypaniem dowiezionym piaskiem dla wzmocnień stalowych 1.4.Izolacje fundamentów przeciwwilgociowe Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe: ław fundamentowych wzmocnionych wg pkt nowych ław funfdamentowych wykonanych jak w pkt stóp pod kominy Osuszanie i izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych wewnętrznych o łącznej długości 22,55 m, usytuowanych nad ławami fundamentowymi podlegającymi wzmocnieniu przy pomocy stalowych wzmocnień jak podano w pkt Otynkowanie i izolacje przeciwwilgociowe nowych ścian fundamentowych murowanych z cegły pełnej nad ławami LF-05 i LF Elementy konstrukcji żelbetowych Stropy żelbetowe monolityczne, wieńce i belki żelbetowe, ścianki kolankowe, w tym: strop nad parterem strop nad I piętrem strop nad II piętrem z wykorzystaniem stali zbrojeniowej zmagazynowanej na placu budowy w ilości zgodnej z wykazem załączonym do SIWZ, stanowiącej dostawę Inwestora, przekazanej wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy 1.6.Konstrukcje stalowe nadproży i więźby dachowej, stężenia konstrukcji budynku, w tym: Nadproża stalowe - z wykorzystaniem stali kształtowej zmagazynowanej na placu budowy w ilości zgodnej z wykazem załączonym do SIWZ, stanowiącej dostawę Inwestora, przekazanej wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy Zamontowanie konstrukcji stalowej więźby dachowej i ramy stalowej poddasza z materiału przekazanego przez Zamawiającego stanowiącego dostawę Inwestora, obejmującego prefabrykaty więźby i ramy zmagazynowane na placu budowy, przekazane 12

13 wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy; materiały wymagane do zamontowania konstrukcji, m in. trzpienie stalowe muszą być zabezpieczone przez wykonawcę robót Wykonanie napraw i uzupełnienie uszkodzeń ogniochronnych powłok malarskich powstałych w trakcie montażu i scalania elementów konstrukcyjnych więźby Modyfikacja konstrukcji stężającej budynek, demontaż i ponowny montaż tej konstrukcji przy prowadzeniu prac obejmujących rozbiórkę ścian wewnętrznych oraz wykonanie stropów poszczególnych kondygnacji 1.7.Konstrukcje drewniane więźby Więźba dachowa drewniana nowa 1.8.Konstrukcje murowe Ściany z bloczków SILKA 18 cm Ścianki działowe z płytek gazobetonowych Ściany i zamurowania cegłą pełną Ściany odtworzone Kominy wieloprzewodowe odtworzone 1.9.Pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, akcesoria Pokrycie dachowe: płyta OSB, mata systemowa, blacha tytanowo-cynkowa, Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, zabezpieczenia przeciw ptakom Wyłaz dachowy o wym. 90x90 cm wraz z drabiną wyłazową, usytuowany w pomieszczeniu 3.09 pomiędzy osiami VII i VII w połaci dachowej wychodzącej na dziedziniec Podłoża pod posadzki Podłoża, izolacje i warstwy konstrukcyjne pod posadzki na gruncie Podłoża, izolacje i warstwy wyrównawcze pod posadzki stropy międzykondygnacyjne 1.11.Docieplenie dachu i ścian kolankowych wełna mineralna oraz folia paroizolacyjna 1.12.Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne Wymiana stolarki okiennej, parapety drewniane Demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej Okna napowietrzające na obydwu klatkach schodowych należy zamontować wraz z siłownikami Montaż parapetów wewnętrznych drewnianych Montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej 1.14.Elewacje Elewacje budynku (bez okładziny kamiennej cokołu): renowacja elewacji do wysokości parteru tynki zwykłe elewacji, naprawa pęknięć w murach, konserwacja elementów wystroju, malowanie renowacja balkonu konserwacja profili i detali kamiennych Elewacje przybudówki pod taras 13

14 Rusztowania 1.15.Stolarka drzwiowa zewnętrzna Wykonanie i zamontowanie drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku 4 szt. (1 szt. od południa drzwi frontowe, 2 szt. od północy i 1 szt. od zachodniej strony budynku) 1.16.Wykonanie robót wykończeniowych w piwnicy Tynki, podłoża, izolacje, posadzki gres, malowanie, montaż drzwi ppoż.ei-60 2 szt Kanały nawiewne typu Z w pomieszczeniach piwnicy TECHNOLOGIA PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH W II etapie realizacji zadania należy w pierwszej kolejności wykonać stalowe wzmocnienia fundamentów w osi B - WW O1 2,69 m, WW O5 2,99 m i 12,74 m, WW O6 4,13 m oraz osuszanie i izolacje fundamentów na tych odcinkach. Prace te zakończą przewidziany projektem zakres zadania obejmujący wzmocnienie istniejących fundamentów budynku. W następnej kolejności przewidziana jest rozbiórka ścian wewnętrznych i kominów, którą należy zrealizować zgodnie z "Projektem rozbiórki ścian wewnętrznych i kominów wraz z ich odbudową", opracowanym przez autorskie biuro projektów w listopadzie 2013 roku. Ściany przeznaczone do rozbiórki należy rozbierać od góry do poziomu wzmocnionego fundamentu. W obrębie piwnicy ściany należy rozebrać do poziomu zero. W miejscu nowo projektowanej ławy fundamentowej ściany należy rozebrać w całości. Ściany, które nie będą odbudowywane rozebrać tak, aby można było wykonać posadzkę poziomu zero (z pozostawieniem pozostałości ściany w ziemi). W trakcie prac rozbiórkowych ścian, należy pozostawić istniejące drewniane belki stropowe, które będą pełniły rolę usztywnień dla ścian zewnętrznych. Wykonane stężenia stalowe wewnątrz budynku w części środkowej należy rozebrać, pozostawić w częściach skrajnych I-II oraz XI-XII. W przypadku braku ciągłości belek drewnianych należy je wzmocnić obustronnie ceownikiem z rozbiórki stężeń. Istniejące kominy portkowe oraz komin prostopadłościenny przeznaczone są do rozbiórki, z uwagi na zły stan techniczny. Kominy należy rozbierać od góry do poziomu parteru, kondygnacjami, analogicznie jak ściany wewnętrzne. Zgodnie z ww. projektem należy wykonać nowe ławy LF-O5 i LF-O6 w części środkowej budynku i ściany fundamentowe z cegły pełnej wraz z izolacjami, co zakończy prace przy fundamentach budynku i pozwoli na dalszą realizację zadania w zakresie odbudowy ścian wewnętrznych, kominów oraz wykonania stropów monolitycznych kolejno w poziomie parteru, I i II piętra budynku, z wykorzystaniem stali zbrojeniowej zmagazynowanej na placu budowy w ilości zgodnej z wykazem załączonym do SIWZ, która stanowić będzie dostawę Inwestora i zostanie przekazana wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy. Nowe ściany nośne parteru o gr. 38 cm z cegły ceramicznej należy wymurować do poziomu wieńca stropu w miejscu wyburzonych ścian wewnętrznych. Wszystkie ubytki i luźne cegły w istniejących ścianach należy uzupełnić poprzez nowe przemurowania. Kominy należy odbudować zgodnie z rysunkami inwentaryzacji, murować je z cegły ceramicznej zaczynając 14

15 od poziomu ławy fundamentowej i poprzez wszystkie kondygnacje w górę, równolegle z postępem murowania ścian na poszczególnych kondygnacjach.należy zachować wewnętrzne kanały wentylacji grawitacyjnej o wym 38x38 cm, obmurowane dookoła cegłą o szer. 12 cm, lufty przewidziane do wykorzystania dla wentylacji mechanicznej muszą być wymurowane na pełną spoinę. Rozwiązanie konstrukcyjne przewiduje, że wykonywane w II etapie realizacji zadania stropy żelbetowe zostaną oparte na ścianach klatki schodowej, która została zrealizowana w I etapie zadania. W tym celu w ścianach klatki schodowej zostały ukryte pręty do powiązania ze stropem poprzez systemowe elementy (comax). Z uwagi na zmianę szerokości odtworzonych ścian (szer. ścian historycznych dochodziła do 100 cm, natomiast nowoprojektowane ściany nośne parteru mają grubość 38 cm), zmianie uległa powierzchnia płyt stropowych oraz sposób ich oparcia, który podano w "Projekcie rozbiórki ścian wewnętrznych i kominów wraz z ich odbudową". Stropy zostaną wykonane jako monolityczne na podstemplowanym deskowaniu, na nowych ścianach oparte poprzez wieniec, na istniejących ścianach poprzez wsporniki wykonane w gniazdach ściany. Na ścianach zewnętrznych należy dodatkowo osadzić stalową belkę pełniącą rolę nadproży, która zostanie wykonana nad oknami w miejscu obecnej belki drewnianej osadzonej w ścianie i pełniącej rolę podpory dla belek stropowych. Podczas wykonywania stropów żelbetowych należy przewidzieć wykonane otworów technologicznych dla przejść instalacji wentylacji mechanicznej oraz przepusty dla istalacji wewnętrznych, zgodnie z dokumentacją branży budowlanej i sanitarnej i elektrycznej. Przebudowę konstrukcji budynku zakończy montaż więźby stalowej i ramy stalowej poddasza. Zamawiający przekaże Wykonawcy do zamontowania prefabrykaty stalowe więźby i ramy zmagazynowane na placu budowy, materiał ten stanowić będzie dostawę Inwestora i zostanie przekazany wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy. Na placu budowy znajduje się także stal kształtowa w ilości zgodnej z wykazem załączonym do SIWZ, która zostanie przekazana wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy do wykorzystania przy realizacji robót. Po zakończeniu przebudowy konstrukcji budynku i wykonaniu wszystkich jego elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej ułożonej na płycie OSB i macie systemowej oraz dociepleniu dachu wełną mineralną osłoniętą folią paroizolacyjną, w II etapie realizacji zadania przewidziane jest wykonanie podłoża, izolacji i warstw konstrukcyjnych pod posadzkę na gruncie oraz podłóż, izolacji i warstw wyrównawczych pod posadzki na stropach międzykondygnacyjnych, z rozprowadzeniem instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, wykonanie tynków wewnętrznych cementowowapiennych, wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i przyłączy raz wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami drewnianymi i obróbkami zewnętrznymi z blachy tytanowocynkowej. W projekcie budowlanym z 2011 roku nie został zaprojektowany oddzielny wyłaz dachowy, ponieważ założono że dwie klapy dymowe mogłyby służyć jako wyłazy dachowe. Jednak z uwagi na ich lokalizację korzystanie z wyjścia na dach byłoby utrudnione i projektant zaproponował wykonanie wyłazu dachowego 90x90cm w pomieszczeniu 3.09 pomiędzy osiami 15

16 VII i VIII, w połaci dachu wychodzącej na dziedziniec. W zakresie rzeczowym II etapu należy ująć wykonanie tego wyłazu wraz z drabinką wyłazową na dach. W II etapie przewidziano wykonanie remontu wszystkich elewacji budynku gównego w zakresie objętym projektem, bez montażu cokołu kamiennego zaplanowanego do wykonania w ostatnim etapie realizacji zadania, jak również wykonanie tynków przybudówki pod taras przylegający do wschodniej ściany budynku. Z uwagi na to, że w II Ietapie wykonana ma być instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania oraz węzeł cieplny, co umożliwi osuszenie budynku dla przygotowania pod kolejny etap realizacji wewnętrznych robót wykończeniowych, w zakresie przedmiotu zamówienia należy wykończyć wszystkie pomieszczenia piwniczne pod montaż węzła c.o. - tynki, podłoża, izolacje, posadzki gres, malowanie, montaż drzwi ppoż. EI-60 2 szt., kanały nawiewnw typu Z WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ I KSZTAŁTOWEJ STANOWIĄCEJ DOSTAWĘ INWESTORA PRZEWIDZIANEJ DO WYKORZYSTANIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRZY REALIZACJI ROBÓT OBJĘTYCH II ETAPEM ZADANIA STAL ZBROJENIOWA PRĘTY, w tym: Stal gładka A-0 fi 6-400,00 kg fi ,00 kg Stal żebrowa A-IIIN fi 8 700,00 kg fi ,00 kg fi ,00 kg fi ,00 kg razem ,00 kg PREFABRYKATY ZE STALI ZBROJENIOWEJ BELKI, w tym: B-2-2 2,50 M 1 SZT. W-2-1 5,00 M 1 SZT. W-2-1 8,00 M 1 SZT. W-2-1 7,00 M 5 SZT. W-2-2 7,00 M 4 SZT. W-2-3 7,50 M 3 SZT. B-2-1 6,10 M 1 SZT. STRZEMIONA ze stali fi 12, w tym: 64x12 CM 138 SZT. 63x20 CM 215 SZT. STAL KSZTAŁTOWA DWUTEOWNIKI, w tym: 160x160 1,75 M 6 SZT. 160x160 1,90 M 2 SZT. 160x160 1,55 M 2 SZT. 160x160 1,50 M 1 SZT. 160x160 1,70 M 2 SZT. 160x160 1,20 M 2 SZT. 160x160 4,45 M 1 SZT. 160x160 6,60 M 1 SZT. 160x70 1,50 M 2 SZT. 160x90 2,20 M 1 SZT. 120x120 1,50 M 1 SZT. 240x240 12,00 M 6 SZT. 16

17 240x240 7,15 M 1 SZT. KĄTOWNIKI, w tym: 100x150 1,50 M 8 SZT. 100x150 1,30 M 1 SZT. 100x150 4,40 M 1 SZT. 120x120 1,20 M 4 SZT. CEOWNIKI, w tym: 100x50 1,00 M 4 SZT. 100x50 1,50 M 2 SZT. MATERIAŁ SPREFABRYKOWANY -)HEA 240: ZASTRZAŁY WS 01/55-33 SZT. ZASTRZAŁY WS 02/40-64 SZT. ZASTRZAŁY WS 03/60-9 SZT. -)PREFABRYKATY WIĘŹBY DACHOWEJ I RAMY STALOWEJ PODDASZA ELEMENTY STALOWEJ WIĘŹBY DACHOWEJ I RAMY Wykonane w I etapie realizacji zadania elementy stalowej więźby dachowej i ramy zostały zmagazynowane na placu budowy i zostaną przekazane wykonawcy w II etapie do zamontowania. Ilość i rodzaj wykonanych prefabrykatów zestawiono na rysunku powykonawczym, który załącza się do SIWZ wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wykonaną na dla budynku - pod montaż więźby oraz dla sprefabrykowanej konstrukcji stalowej, co ma potwierdzić prawidłowość przygotowanej do montażu konstrukcji w odniesieniu do rzeczywistych wymiarów budynku. OGÓLNE WYTYCZNE I UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BRANŻY BUDOWLANEJ -)Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych winien zapoznać się z treścią kompletnej dokumentacji w zakresie wymaganym do zrealizowania przedmiotu zamówienia, dokonać analizy rozwiązań przyjętych w projektach oraz wskazań projektowych dotyczących technologii prowadzenia robót. -)Przy realizacji robót budowlanych objętych II etapem należy wykorzystać stal zbrojeniową i stal kształtową w ilości określonej w wykazie zawartym w SIWZ, którą Zamawiający przekaże wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy i materiał ten stanowić będzie dostawę Inwestora -)Przy realizacji robót II etapu zadania obejmujących montaż więźby dachowej należy wykorzystać prefabrykowane stalowe elementy więźby dachowej oraz ramy, które Zamawiający przekaże wykonawcy z przekazaniem placu budowy i materiał ten stanowić będzie dostawę Inwestora -)Roboty ziemne mogą być prowadzone po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia 17

18 wydanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przy robotach ziemnych w ramach zamierzenia obejmującego przebudowę budynku przy ul.kolegialnej 15 -)Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. Niezbędne jest przeprowadzenie geotechnicznych odbiorów wykopów dla posadowienia fundamentów, a także badania zagęszczenia i nośności nasypów budowlanych. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy ochraniać podłoże gruntowe w wykopach przed napływem wód opadowych lub sączących się ze ścian wykopów, ponieważ może to spowodować uplastycznienie i utratę nośności gruntów w dnie wykopów. Dlatego po wykonaniu wykopu wskazane jest natychmiastowe przykrycie jego dna warstwą chudego betonu. W przypadku lokalnego występowania grunów uplastycznionych (miękkoplastycznych) należy dokonać ich wymiany na chudy beton. Glinę należy także chronić przez wysuszeniem lub przemarznięciem. -)Podczas realizacji wykopów w sąsiedztwie istniejących fundamentów prace należy prowadzić w sposób ręczny. -)Zasypanie wykonanych fundamentów należy wykonać z zagęszczonego gruntu spoistego, aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się wód opadowych pod fundament. Wzmacnianie fundamentów należy prowadzić przy maksymalnie odciążonym budynku, tj. bez dachu i stropów. Po wzmocnieniu fundamentów można rozpocząć konstrukcyjne prace budowlane wewnątrz budynku przewidziane w II etapie realizacji zadania. Wykonanie więźby dachowej może nastąpić dopiero po zakończeniu konstrukcyjnych prac budowlanych we wnętrzu budynku, objętych II etapem realizacji zadania. -)Wyznaczenie i przenoszenie osi modularnych musi przeprowadzać uprawniony geodeta, który każdorazowo zobowiązany jest potwierdzać te czynności wpisem do dziennika budowy. -)Przy montażu deskowań należy kontrolować jego dokładność sprawdzając osiowe i pionowe ustawienie elementu oraz wielkość przesunięć w pionie i poziomie. -)Wykonywanie żelbetowych elementów konstrukcyjnych musi być zgodne z normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, wykonawca jest obowiązany kontrolować jakość betonu wbudowanego w konstrukcje w akredytowanym laboratorium, co powinien udokumentować przedstawiając dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami. -)Przed przystąpieniem do wykonywania elementów konstrukcyjnych na danym poziomie budynku, każdorazowo należy w wyraźny sposób zaznaczyć osie modularne. Wyznaczenie i przenoszenie osi powinien przeprowadzić uprawniony geodeta. 18

19 -)Podczas wykonywania stropów żelbetowych należy przewidzieć wykonane otworów technologicznych dla przejść instalacyjnych, zgodnie z dokumentacją techniczną -)Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, szczegółami i detalami niezbędnymi do bezpiecznej i prawidłowej realizacji robót obejmujących przebudowę budynku. -)Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem geodezyjnym potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy geodezyjnej należy je wznowić przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. -)Po wykonaniu wzmocnień fundamentów oraz ich obciążeniu należy kontrolować ewentualne osiadanie. W przypadku zauważenia osiadania większego niż dopuszczalne bezzwłocznie należy powiadomić nadzór inwestorski i autorskie biuro projektów. -)Przy rozwiązaniach systemowych należy stosować się do wytycznych producenta. -)Przy wykonywaniu elementów żelbetowych konieczny jest każdorazowy odbiór zbrojenia potwierdzony wpisem do dziennika budowy. -)Przy wykonywaniu elementów stalowych konieczny jest każdorazowy odbiór połączeń spawanych i skręcanych potwierdzony wpisem do dziennika budowy. -)Podczas prowadzenia prac budowlanych objętych II etapem zadania należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i chronić tynki ścian oraz lastriko na schodach zachodniej klatki schodowej, która będzie zachowana. Badania na obecność polichromii na ścianach klatki, odkrycie i odtworzenie tych polichromii oraz renowacja posadzki z lastrika nie wchodzi w zakres II etapu zadania i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. -)W zakresie rzeczowym przewidzianym do realizacji w ramach II etapu zadania nie przewiduje się montażu klap dymowych 2 - szt. i wyrzutni wentylacyjnych- 2 szt. Dlatego w II etapie realizacji podczas montażu pokrycia dachowego z blachy tytanowo-cynkowej należy przewidzieć taki sposób zamontowania paneli blaszanych w miejscach klap i wyrzutni, który umożliwi demontaż tych paneli dla wykonania otworów do wyprowadzenie urządzeń wentylacyjnych ponad dach oraz zamontowanie klap dymowych w trakcie kolejnego etapu realizacji zadania. Wymagane jest, aby Wykonawca II etapu zadania przekazał Zamawiającemu oświadczenie o wyrażeniu zgody na demontaż paneli blaszanych do celów zamontowania klap dymowych oraz wyrzutni wentylacyjnych bez utraty gwarancji udzielonej na zrealizowany zakres robót budowlanych dotyczący pokrycia dachowego. 19

20 -)Okna napowietrzające na obydwu klatkach schodowych należy zamontować wraz z siłownikami -)Podczas wykonywania stropów międzykondygnacyjnych należy stale monitorować ściany pod kątem ich ewentualnego wychylenia od pionu. Monitoring musi być prowadzony przez uprawniona jednostkę geodezyjną zapewnioną przez wykonawcę robót. -)Należy wykonać ogrodzenie terenu budowy w wymaganym zakresie oraz chronić istniejące ogrodzenie terenu budowy (wykonane w I etapie realizacji zadania) przed zniszczeniem w trakcie wykonywania prac budowlanych przewidzianych w II etapie. Wszelkie uszkodzenia elementów ogrodzeniowych powstałe z winy wykonawcy, wykonawca jest obowiązany niezwłocznie usunąć w sposób nie pogarszający stabilności i estetyki tego ogrodzenia, ponieważ ogrodzenie będzie wykorzystane przez Zamawiającego nadal i pozostanie jako zabezpieczenie terenu budowy przez kolejny III etap realizacji zadania. -)Z uwagi na realizację robót budowlanych na wysokości przy budynku usytuowanym u zbiegu dwóch głównych ulic miejskich o bardzo dużym natężeniu ruchu, należy zapewnić szczególne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót oraz przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z charakteru prowadzonych robót, a także stosować wytyczne zawarte w sporządzonym przez wykonawcę planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót przyjętych do realizacji. -) Niedopuszczalne jest gromadzenie materiałów z robót rozbiórkowych i demontażowych na terenie budowy, materiały te należy niezwłocznie wywozić z terenu budowy. B. BRANŻA SANITARNA W II etapie realizcji zadania należy wykonać wymieniony poniżej zakres robót: 1. Wewnętrzne instalacje wod. - kan. - montaż instalacji wody zimnej ze stali ocynkowanej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z rur PP, - montaż zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym, - montaż zestawu wodomierzowego dla wody do podlewania zieleni na doziemnej instalacji wodociągowej, - montaż 12 hydrantów wewnętrznych HP 25 HW-25 N-20/30 ''UN'', - montaż zestawu hydroforowego dwupompowego typ Wilo-Comfort-Vario COR-2MVIE 403/VR- P lub równoważne, - montaż zaworu pierwszeństwa typ VV, - montaż zaworów antyskażeniowych typ HA przed zaworami czerpalnymi ze złączką do węża, - w pomieszczeniu parteru 031 wykonać instalację wodociągową do miejsca zaworów odcinających przed podgrzewaczem elektrycznym z wyłączeniem jego montażu, - odcinek instalacji wodnej do nawilżacza powietrza wykonać do miejsca przejścia instalacji ze 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo