Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Riverbed Steelhead Rodzina produktów"

Transkrypt

1 Riverbed Rodzina produktów 1

2 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji w sieci WAN. Urządzenia oraz Mobile można określić jako najwydajniejsze i najłatwiej skalowane rozwiązania w zakresie optymalizacji sieci WAN. Koniec problemów związanych z ograniczoną przepustowością i opóźnieniami. Oddziały i pracownicy mobilni rozproszeni po całym świecie mogą pracować tak szybko, jak gdyby korzystali z sieci lokalnej. Korzyści płynące z wdrożenia produktów Riverbed to zwiększona produktywność użytkowników, szybszy transfer danych oraz doskonała praca aplikacji. Riverbed sprawia, że świat staje się mniejszy, a praca nieporównywalnie łatwiejsza Akceleracja aplikacji podnosząca wydajność pracowników na całym świecie Produkty przyśpieszaj¹ dzia³anie aplikacji i transfer danych w sieci WAN, pokonuj¹c ograniczenia zarówno geograficzne, jak i zwi¹zane z przepustowości¹, aby zwiêkszyæ produktywnośæ i usprawniæ globaln¹ wspó³pracê. Dziêki rozwi¹zaniom Riverbed czas przesy³ania pliku mo e spaśæ z godzin do minut, a nawet sekund. W obecnych czasach pracownikom nale y zapewniæ dostêp do informacji, niezale nie od godziny i miejsca, w którym siê znajduj¹: czy to w siedzibie firmy, w oddziale, czy na innym kontynencie lub w zak³adzie klienta. Oczekiwana dostêpnośæ danych z ka dego miejsca/w dowolnym momencie to ogromne obci¹ enie dla infrastruktury informatycznej, która musi zapewniæ dzia³anie coraz wiêkszej ilości aplikacji poprzez sieæ WAN. Wielokrotnie nagradzane rozwi¹zania Riverbed umo liwiaj¹ strategiczn¹ centralizacjê infrastruktury, jednocześnie ograniczaj¹c koszty sta³e i wydatki oraz podnosz¹c komfort pracy u ytkowników koñcowych. Skutecznośæ produktów Riverbed zosta³a dowiedziona w trakcie ich pracy w najbardziej z³o onych i wymagaj¹cych sieciach na świecie. Dowodem s¹ tysi¹ce klientów, którzy wdro yli rozwi¹zania, by zoptymalizowaæ dzia³anie WAN. Rodzina produktów firmy Riverbed Nasze pliki i dane są teraz przesyłane między biurami przeszło 70-krotnie szybciej, dzięki czemu szybciej kończymy projekty Klienci mobilni Małe biuro Duże biuro lub Centrum danych Biuro średniej wielkości Bruce Bartolf, Dyrektor ds. Technologii, Gensler Już dostępne: urządzenie Virtual Wdro enie Virtual umo liwia optymalizacjê sieci WAN nawet w środowiskach o szczególnych wymaganiach fizycznych, np. tam, gdzie nale y zapewniæ zwiêkszon¹ odpornośæ na uszkodzenia sprzêtowe lub gdzie brakuje miejsca. W takich przypadkach lepiej sprawdzaj¹ siê urz¹dzenia wirtualne. Urz¹dzeniem Virtual mo na ³atwo zarz¹dzaæ przy pomocy najlepszych w bran y narzêdzi wirtualizacji. To u³atwia utrzymanie infrastruktury IT w ca³kowicie wirtualnych centrach danych. Riverbed Virtual Usługi Windows Platforma wirtualizacyjna Serwer Bezpieczenstwo/ Działanie sieci 2

3 Główne korzyści Akceleracja kluczowych aplikacji biznesowych Produkty firmy Riverbed przyśpieszaj¹ dzia³anie ca³ej gamy aplikacji o kluczowym znaczeniu dla przedsiêbiorstw. Modu³y aplikacyjne firmy Riverbed, w po³¹czeniu z usprawnieniem transportu danych oraz optymalizacji protoko³ów transportowych, przek³adaj¹ siê na gigantyczny nawet 100-krotny skok wydajnościowy wszystkich aplikacji TCP dzia³aj¹cych w sieci WAN. Konsolidacja i wirtualizacja infrastruktury IT Produkty Riverbed to mo liwośæ konsolidacji serwerów plików, pocztowych i aplikacyjnych oraz infrastruktury przechowywania danych w oddzia³ach, aby zredukowaæ koszty i uprościæ prowadzone dzia³ania bez obni ania wydajności. Teraz, poprzez instalacjê wirtualnych serwerów, desktopów i aplikacji, zwiêkszyæ zwiêkszony jest komfort pracy u ytkowników koñcowych i to przy minimalnym zapotrzebowaniu na przepustowośæ oraz krótszych czasach reakcji. Mniejsze wykorzystanie przepustowości Firmom, które wdro y³y produkty Riverbed, uda³o siê zmniejszyæ wykorzystanie przepustowości o średnio 60 do 90%. Dziêki temu mog³y przysz³ośæ zrezygnowaæ z kosztownych inwestycji maj¹cych na celu podniesienie przepustowości. Ulepszona ochrona danych Koniec zdalnej infrastruktury przechowuj¹cej kopie zapasowe; produkty Riverbed likwiduj¹ dodatkowo ryzyko zwi¹zane z ujawnieniem danych na skutek zagubienia taśm lub innych mediów. Przyśpieszaj¹c transfer danych umo liwiaj¹ szybk¹, niezawodn¹ i bezpieczn¹ replikacjê oraz tworzenie kopii zapasowych w sieci WAN. Czêsto czas replikowania danych spada z godzin do minut. Bezpieczna akceleracja działania aplikacji Riverbed jest jedyn¹ firm¹ na rynku, która mo e zoptymalizowaæ ruch oparty na protokole SSL, nie tworz¹c zagro enia dla modelu zaufania typu end-to-end. Firmy podlegaj¹ce przepisom o zgodności, takim jak SOX, HIPPA, PCI, czy innym wymogom w zakresie bezpieczeñstwa, mog¹ zapewniæ nie tylko bezpieczeñstwo, ale i wydajnośæ swoich aplikacji. Możliwość podglądu i analizy Riverbed zapewnia transparentnośæ systemu niezbêdn¹, aby: (a) określiæ, gdzie wyst¹pi³ problem; (b) przeanalizowaæ jego mo liwe rozwi¹zania; (c) dostroiæ infrastrukturê, by rozwi¹zaæ go jak najlepiej. Kompleksowe rozwi¹zania optymalizuj¹ce sieci WAN nie tylko podnosz¹ wydajnośæ o rz¹d wielkości, ale zapewniaj¹ tak e mo liwośæ mierzenia i monitorowania stanu tych usprawnieñ we wszystkich zoptymalizowanych jednostkach, a tak e innych miejscach, które mog³yby skorzystaæ na dalszych zabiegach optymalizacyjnych. Większa swoboda działania pracowników mobilnych Mobilni pracownicy czêsto narzekaj¹ na niezadowalaj¹c¹ wydajnośæ aplikacji, kiedy korzystaj¹ z zasobów udostêpnianych. Przy u yciu Mobile mo liwe jest zapewnienie im wydajności na poziomie sieci lokalnej, niezale nie od tego, sk¹d nawi¹zywane jest po³¹czenie. Urządzenie Virtual dla zindywidualizowanych wdrożeń Tam, gdzie potrzebne jest dzia³anie w trudnych środowiskach, niezbêdna jest szczególna elastycznośæ przy wdra aniu rozwi¹zañ, wirtualne urz¹dzenie spe³ni wszelkie oczekiwania. Rozwi¹zanie posiada równie zdolnośæ wirtualizacji typu dual-end. Dziêki niej organizacje mog¹ przenieśæ swoj¹ infrastrukturê do wirtualnej chmury bez szwanku dla wydajności aplikacji. Przewaga oferty Riverbed: szybkość, skalowalność, prostota Szybkość Produkty, w których stosuje siê wieloetapow¹ strategiê optymalizacji, to odpowiedź na problemy zwi¹zane ze spadkiem wydajności. W przeciwieñstwie do poprzednich generacji tych technologii, takich jak WAFS (Wide Area File Services) lub buforowanie plików, produkty optymalizuj¹ ruch w sieci, korzystaj¹c z opatentowanego, dzia³aj¹cego w ka dym środowisku algorytmu wspierania aplikacji. Wynikiem jego dzia³ania jest gigantyczna deduplikacja danych. Optymalizacja warstw TCP i protoko³ów oferowana przez produkty Riverbed w po³¹czeniu z technologi¹ redukcji danych to elementy wieloetapowej strategii optymalizacji, która ustanawia nowy standard w zakresie optymalizacji WAN, a tak e zapewnia niespotykane nigdzie indziej przyspieszenie dzia³ania aplikacji w sieci WAN. Skalowalność Uniwersalny magazyn danych (Data Store) Riverbed oferuje lepsz¹ skalowalnośæ ni modele przechowywania danych typu per-peer, a zarazem ogranicza wymagania w zakresie przestrzeni przechowywania w trakcie optymizacji WAN. Aby unikn¹æ problemów z przechowywaniem danych typowych dla modelu per-peer, mo na przeskalowaæ infrastrukturê, aby objê³a swoim zasiêgiem setki miejsc, które mog¹ komunikowaæ siê miêdzy sob¹ bez adnych ograniczeñ. Produkty korzystaj¹ z protoko³u TCP dziêki czemu mo liwe jest unikniêcie zagro eñ zwi¹zanych z dedykowanymi protoko³ami transportowymi. Produkty z rodziny obs³uguj¹ do 12 Gbps zoptymalizowanej przepustowości i miliona jednoczesnych po³¹czeñ. Rozwi¹zania te oferuj¹ absolutnie bezkonkurencyjn¹ skalowalnośæ. Prostota Instalacja produktów to kwestia kilku minut. Wdro enie technologii odbywa siê z pojedynczej konsoli, a instalacja przebiega w³aściwie na zasadzie plug&play. Rozwi¹zania Riverbed nie wymagaj¹ wprowadzania adnych zmian w ustawieniach klientów i serwerów, ani tym bardziej u ycia konkretnych protoko³ów trasowania. Sprawdzaj¹ siê równie doskonale w ogromnej liczbie środowisk sieciowych, a tak e VoIP, wideokonferencjach i QoS (Quality of Service), zapewniaj¹c klientom elastycznośæ i idealn¹ integracjê z istniej¹c¹ infrastruktur¹. 3

4 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Akceleracja kluczowych aplikacji biznesowych Produkty, w których stosuje siê wieloetapow¹ strategiê optymalizacji, mog¹ przyśpieszyæ dzia³anie ka dej aplikacji opartej o protokó³ TCP. Riverbed oferuje dedykowane modu³y akceleracji aplikacji dla technologii CIFS, MAPI, Lotus Notes, HTTP/HTTPS, NFS, Oracle Forms i MS-SQL. atwy w u yciu interfejs graficzny zapewnia czytelny podgl¹d ruchu w sieci WAN i statusu optymalizacji (wykorzystuj¹cy tzw. dashboard). Konsolidacja infrastruktury IT Kompromis w zakresie wydajności Wiele firm musi skonsolidowaæ swoj¹ infrastrukturê IT w celu uproszczenia procesów zarz¹dzania, poprawienia wykorzystania zasobów i redukcji kosztów. Niestety, bardzo czêsto wad¹ skonsolidowanego modelu infrastruktury IT jest spadek wydajności aplikacji i produktywności u ytkowników, które eliminuj¹ wszelkie oszczêdności kosztów uzyskane dziêki konsolidacji. Produkty Riverbed sprawiaj¹, e u ytkownicy maj¹ dostêp do skonsolidowanych zasobów IT bez spadku wydajności pracy. Boomerang załącznik do a 6.4 MB przesyłany siecią T1 WAN czas przesyłu (w sekundach) Kolejne przesyły Pierwszy przesył Bez produktów Ponad 63 razy szybciej Technologiczne przywództwo, by zwiększyć potencjał twojej firmy Produkty Riverbed w trudny do wyobra enia sposób podnosz¹ szybkośæ dzia³ania aplikacji i to w środowiskach pracy stawiaj¹cych najwy sze wymagania. Klienci Riverbed to zarówno giganci z list Fortune 50 i Global 1000, jak i firmy z jednym biurem. Wielokrotnie nagradzane produkty regularnie dowodz¹ swojej wartości jako najwydajniejsze rozwi¹zania optymalizacji sieci WAN. Dowodem na to jest nagroda InfoWorld Technologia Roku w kategorii Akceleratory WAN, któr¹ przyznawano produktom Riverbed 5 lat z rzêdu ( ). Przeprowadzka w chmurę Niezale nie od tego, czy firma konsoliduje infrastrukturê IT, tworz¹c prywatn¹ chmurê, czy zleca obs³ugê swojej infrastruktury firmom świadcz¹cym us³ugi typu IAAS (Infrastructure as a Service infrastruktura jako us³uga) czy PAAS (Platform as a service platforma jako us³uga), które zapewni¹ infrastrukturê typu chmura publiczna, problemy z ograniczon¹ przepustowości¹ i opóźnieniami nie znikn¹. U ytkownicy koñcowi pozostaj¹ daleko od danych i aplikacji, do których usi³uj¹ uzyskaæ dostêp, co przek³ada siê na nisk¹ responsywnośæ tych zasobów wobec ich potrzeb i ma³o efektywny sposób dostarczenia potrzebnych danych. Wdro enie urz¹dzeñ optymalizuj¹cych dzia³anie sieci WAN to idealny sposób na poradzenie sobie z tymi problemami bez konieczności kosztownych inwestycji w zwiêkszenie dostêpnej przepustowości. W uproszczeniu: optymalizacja sieci WAN mo e okazaæ siê si³¹ napêdow¹ przeprowadzki na architekturê publicznej lub prywatnej chmury. Bez produktów Riverbed musielibyśmy zainwestować duże środki w większą przepustowość. Teraz zaś co miesiąc oszczędzamy średnio dolarów, zaś zwrot z inwestycji nastąpił już po kilku miesiącach Riad Mounir, Dyrektor IT, Zain Group 4

5 Oddziały bez serwerów Przedsiêbiorstwa próbuj¹ przeprowadziæ konsolidacjê i wirtualizacjê us³ug IT w oddzia³ach dwiema metodami. Pierwsza to przeniesienie serwerów i magazynów danych do jednego centrum, gdzie mo na nimi efektywniej zarz¹dzaæ i agregowaæ wed³ug potrzeb. Dostêp do nich jest zapewniany po sieci WAN. Druga metoda to wirtualizacja serwerów oddzia³ów i uruchomienie ich bezpośrednio na Platformie Us³ug Riverbed (RSP) opartej o oprogramowanie VMware i urz¹dzenia, które instaluje siê w ka dej jednostce. obs³u y³y obs³uguj¹ wtedy us³ugi brzegowe, np. drukowanie, jak równie kluczowe, zwi¹zane z bezpieczeñstwem. Brak konieczności kupna, instalacji i zarz¹dzania skomplikowanymi systemami lub zdalnymi serwerami sprawia, e oddzia³y da siê uruchamiaæ szybciej i taniej. Korzystaj¹c z przyspieszonej replikacji, klienci mog¹ czêściej wykonywaæ migawki, co przek³ada siê na nieporównywalnie szybszy czas odtwarzania systemu w przypadku awarii. Riverbed oferuje tak e zaawansowane narzêdzia dla centrów danych z segmentu high end, umo liwiaj¹ce przywracanie danych, w tym specjalne funkcje, takie jak zwiêkszona wydajnośæ, konfigurowalna kompresja i klastrowanie, które zapewniaj¹ wysok¹ dostêpnośæ i skalowalnośæ. Urz¹dzenia mog¹ stosowaæ wy szy poziom kompresji, deduplikacjê lub QoS, aby ograniczyæ wp³yw na przepustowośæ, co pozwala innym aplikacjom dzia³aæ efektywnie w sieci WAN. Wymiana plików przy użyciu protokołu CIFS siecią T1 WAN czas przesyłu (w sekundach) Kolejne przesyły Ponad 66 razy szybciej Pierwszy przesył Bez produktów Ulepszona ochrona danych Rewolucyjne rozwiązanie Artyku³y z pierwszych stron gazet o taśmach wypadaj¹cych z ciê arówek i mo liwych wyciekach poufnych danych sta³y siê ju codzienności¹ tak dla firm, jak i klientów. Kadra zarz¹dzaj¹ca wymaga gwarancji, e krytyczne dane pozostan¹ poufne, szukaj¹c sposobów na zmniejszenie ryzyka ich utraty. Stosuj¹c produkty Riverbed, mo na tworzyæ kopie zapasowe danych i replikowaæ je, korzystaj¹c z sieci WAN bez ograniczeñ zwi¹zanych z w¹skimi oknami backupowymi. Wiêkszośæ rozwi¹zañ do przechowywania danych oferowanych przez takie firmy jak EMC czy HDS otrzyma³o ju wsparcie. W rezultacie dawn¹, niezadowalaj¹c¹ wydajnośæ osi¹gan¹ w sieci WAN poprawiono 30-krotnie. NetApp SnapMirror Całkowite włączenie lub przywrócenie magazynu danych (Drzewo katalogów: 5GB) przez sieć T1 WAN Czas przesyłu (w minutach) Kolejne przesyły Pierwszy przesył Bez produktów Ponad 45 razy szybciej Większa swoboda działania pracowników mobilnych Dla dzia³ów IT powa nym wyzwaniem jest zapewnienie ci¹g³ości pracy u ytkownikom mobilnym, którzy musz¹ mieæ dostêp do danych firmowych i aplikacji. Natomiast u ytkownicy mobilni przywykli do kiepskiej wydajności, kiedy pracuj¹ zdalnie. Oprogramowanie Mobile mo e obj¹æ dzia³aniem wielokrotnie nagradzanej technologii Riverbed ka dy komputer i laptop, aby zapewniæ przyśpieszon¹ pracê w sieci, ilekroæ u ytkownicy siê z ni¹ ³¹cz¹. Po wdro eniu Mobile aplikacje dzia³aj¹ szybciej, a pracownicy zdalni staj¹ siê lokalni. Narzêdzia wirtualizacji desktopów równie mo na zoptymalizowaæ, aby da³o siê z nich korzystaæ w sieci WAN. Zapis pliku SharePoint HTTP 6.14 MB z pomocą karty Verizon Wireless v620 do internetu szerokopasmowego (788Kbps z opóźnieniem 209ms RTT) Czas przesyłu pliku Kolejne przesyły Pierwszy przesył Bez produktów Ponad 63 razy szybciej

6 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Struktura Riverbed Brak tunelowania Automatyczna detekcja Instalacja praktycznie plug&play Inicjacja nowej sesji Utrzymanie sesji TCP Utrzymanie sesji TCP Urządzenie WAN CENTRUM DANYCH Urządzenie ODDZIAŁ Klient Mobile System Optymalizacji Riverbed (RiOS ) Oprogramowanie RiOS to silnik produktów. W jego sk³ad wchodzi technologia redukcji danych, obecnie oczekuj¹ca na przyznanie patentu, optymalizacja TCP oraz innych protoko³ów na poziomie aplikacji. Pracuj¹c wspólnie, technologie w po³¹czeniu z ogromnym potencja³em narzêdzi zarz¹dzania dostêpnych w RiOS zapewniaj¹ kompleksowe rozwi¹zanie optymalizacji sieci WAN klasy enterprise. RiOS sk³ada siê z czterech elementów: Usprawnianie przesy³u danych funkcja ta dzia³a we wszystkich aplikacjach opartych o TCP, zmniejszaj¹c zu ycie przepustowości o, na ogó³, 60 do 90%. Usprawnienie przesy³u danych dzia³a w przypadku: wymiany plików (systemy Windows, protokó³ NFS), korespondencji mailowej (w tym za pomoc¹ MS Exchange i Lotus Notes), programów CAD, ERP, aplikacji internetowych HTTP i HTTPS, baz danych (w tym Oracle), desktopów wirtualnych (w tym Citrix i VMware) i wszystkich innych aplikacji korzystaj¹cych z TCP. Usprawnienie transportu narzêdzia usprawniaj¹ce transport oferowane przez RiOS zmniejszaj¹ liczbê pakietów TCP niezbêdnych, by przes³aæ dane o 65% do 98%. Funkcja usprawnienia transportu umo liwia tak e przyśpieszenie ruchu opartego o szyfrowany protokó³ SSL w ca³ej firmie i to bez uszczerbku dla bezpieczeñstwa i wydajności. Korzystaj¹c z HS-TCP i MAX-TCP, system RiOS umo liwia optymalne wykorzystanie ³¹czy o wysokiej przepustowości (tj. sieci LFN, takich jak OC3, OC12, czy miejskich sieci świat³owodowych. Urządzenie ogranicza okna backupowe w sieci WAN z 16 do tylko 6 godzin. Dzięki temu możemy wykonywać kopie zapasowe częściej i z większą niezawodnością. Architekt Techniczny, Liz Claiborne Usprawnianie dzia³ania aplikacji to narzêdzie oferowane przez RiOS oferuje najszersze wsparcie dla specyficznych modu³ów aplikacji. Dziêki temu w przypadku kluczowych aplikacji w firmie odnotowuje siê dodatkowe przyrosty wydajności, obok korzyści osi¹ganych dziêki usprawnieniom w przesyle danych i transporcie dla ca³ości ruchu opartego o TCP. Ograniczaj¹c gadatliwośæ protoko³ów o nawet 98% i zmniejszaj¹c dzia³aniem narzuty protoko³ów aplikacyjnych, RiOS mo e w nieprawdopodobny sposób zwiêkszyæ wydajnośæ przesy³u danych aplikacji, w tym pośrednictwem systemów wymiany plików (CIFS and NFS), aplikacji Exchange (MAPI), Lotus Notes, internetowych (HTTP i HTTPS) oraz baz danych (MS-SQL i Oracle). Usprawnienie zarz¹dzania dziêki funkcjom automatycznego wykrywania sieci innych akceleratorów i przechwytywania ruchu RiOS mo na ³atwo wdro yæ bez potrzeby ponownej konfiguracji klientów, serwerów czy routerów. Wielu klientom udaje siê zainstalowaæ produkty w ci¹gu kilku minut, a RiOS u³atwia bie ¹ce zarz¹dzanie przez zapewnienie prostych lecz potê nych interfejsów WEB, wiersza poleceñ, a tak e zapewnia mo liwośæ tworzenia szczegó³owych raportów i eksport NetFlow w czasie rzeczywistym. Prosta integracja z sieciami sprawi³a, e produkty Rivebed instaluje siê w ogromnej liczbie środowisk i topologii sieciowych, np. MPLS, VoIP, systemach do wideokonferencji, QoS, VPN, infrastrukturze satelitarnej, bankomatach, przekazywaniu ramek, sieciach mikrofalowych i bezprzewodowych. 6

7 Główne cechy Urządzenia Przystêpne cenowo wdro enie skalowalne urz¹dzenia dostosowuj¹ce siê do potrzeb technicznych ka dego biura. Przyśpieszanie aplikacji akceleruj¹ dzia³anie ca³ej gamy aplikacji o kluczowym znaczeniu dla przedsiêbiorstw. Prostota ³atwa instalacja w ci¹gu minut, nie wymagaj¹ca adnych zmian w aplikacjach, u ytkownikach, routerach czy innych elementach infrastruktury IT. Skalowalnośæ jedno z najbardziej skalowalnych urz¹dzeñ przyśpieszaj¹cych dzia³anie aplikacji na rynku. Jedno urz¹dzenie mo e obs³u yæ tysi¹ce u ytkowników. Urządzenie Virtual Ca³kowicie wirtualne centra danych mo liwośæ wykorzystania potencja³u dotychczasowych inwestycji w wirtualizacjê, aby zarz¹dzaæ zwirtualizowanymi urz¹dzeniami. Instalacja na ograniczonej przestrzeni optymalizacja sieci WAN bez hardware'u. Utrudnione środowiska pracy urz¹dzenia bez problemu da siê wyprodukowaæ we wzmocnionych wersjach, aby sprawdza³y siê w zastosowaniach militarnych. Wy sza wydajnośæ na ka de ¹danie mo liwośæ zwiêkszania wydajności bez dokonywania inwestycji na du ¹ skalê. Oprogramowanie Mobile Bezpośrednie przyśpieszanie dla ka dego komputera korzystaæ z niego mog¹ pracownicy mobilni, biura domowe i bardzo ma³e oddzia³y. Pe³na transparentnośæ instalacja bez anga owania u ytkowników koñcowych, a tak e bez ich udzia³u w zarz¹dzaniu i monitorowaniu pracy oprogramowania. Transparentne dla po³¹czeñ sieciowych lub VPN. Interceptor Gigantyczne skalowanie korzystaj¹c z opcjonalnego rozwi¹zania Interceptor, firmy mog¹ przeprowadzaæ zakrojon¹ na szerok¹ skalê instalacjê urz¹dzeñ w klastrach. W tym samym czasie mo na zoptymalizowaæ nawet przepustowośæ rzêdu 12Gbps i do jednoczesnych po³¹czeñ. Wspiera z³o one rozwi¹zania sieciowe mo liwośæ instalacji zaawansowanych, redundantnych rozwi¹zañ, nawet w środowiskach korzystaj¹cych z asymetrycznego trasowania. Platforma Usług Riverbed (RSP) Wirtualizacja serwerów obs³uga wirtualnych maszyn w zastosowaniach takich jak drukowanie, DNS, DHCP, bezpieczeñstwo i strumieniowanie mediów na platformie VMware w urz¹dzeniach. Konsolidacja typu oddzia³ w jednym urz¹dzeniu mo liwośæ pozbycia siê urz¹dzeñ serwerowych, wci¹ zapewniaj¹c wysokiej jakości us³ugi brzegowe oddzia³om. Przyśpieszanie aplikacji akceleruj¹ dzia³anie ca³ej gamy aplikacji o kluczowym znaczeniu dla przedsiêbiorstw. Wysoka dostêpnośæ obs³uga wysokiej dostêpności maszyn wirtualnych dzia³aj¹cych na platformie RSP. Zarz¹dzanie przez CMC zintegrowane zarz¹dzanie platform¹ RSP za pomoc¹ Centralnej Konsoli Zarz¹dzaj¹cej (Central Management Console CMC). Cascade Tworzenie raportów czytelne raporty dotycz¹c optymalizacji i podgl¹d ruchu w sieci oraz wsparcie dla wielu typów procesów. Zarz¹dzanie wydajności¹ aplikacji mo liwośæ mierzenia i zarz¹dzania wydajności¹ w ca³ej firmie od serwerów po u ytkowników koñcowych. Analiza zachowañ sieci obs³uga wysokiej dostêpności maszyn wirtualnych dzia³aj¹cych na platformie RSP. Centralna Konsola Zarządzająca Instalacja umo liwia bezdotykow¹ konfiguracjê nowych urz¹dzeñ. Kontroluje polityki, regu³y optymalizacji, QoS i inne. Zarz¹dzanie jeden interfejs zarz¹dzania dla wszystkich urz¹dzeñ zainstalowanych w ca³ej firmie. Centralne zarz¹dzanie: aktualizacjami oprogramowania jednym klikniêciem, alertami o stanie systemu, kolejkami zadañ i wydajności¹ optymalizacji. Podgl¹d umo liwia podgl¹d w czasie rzeczywistym wydajności aplikacji i sieci WAN. Umo liwia tworzenia raportów i zasad eksportu dla protoko³u Netflow. Edycja wirtualna (-VE) mo liwośæ uruchomienia w charakterze maszyny wirtualnej. Kontroler Mobile (SMC i SMC-VE) Instalacja mo liwośæ automatycznej instalacji Mobile na zdalnych maszynach. Kontrola polityki, regu³ optymalizacji i innych. Zarz¹dzanie dostêp do pojedynczego źród³a w celu monitorowania i zarz¹dzania licencjami. Centralne zarz¹dzanie: aktualizacjami oprogramowania jednym klikniêciem, alertami o stanie systemu i wydajności¹ optymalizacji. Podgl¹d umo liwia podgl¹d w czasie rzeczywistym wydajności aplikacji i sieci WAN. Mo liwe jest tworzenie raportów dostosowanych do wymagañ u ytkowników. Edycja wirtualna (-VE) mo liwośæ uruchomienia w charakterze maszyny wirtualnej. Edycja wirtualna (-VE) w przypadku ma³ych środowisk mo liwośæ pracy na platformie RSP. Funkcje dodatkowe Integracja sieciowa i Opcje instalacji Transparentnośæ Eksport strumieni w czasie rzeczywistym z urz¹dzeñ do kolektora Netflow innego producenta (w tym v.9), oferuj¹cy pe³en podgl¹d ruchu w sieci WAN w podziale na źród³o, miejsce przeznaczenia, adres IP, port aplikacji i inne. Auto-detekcja urz¹dzenia automatycznie wykrywaj¹ inne akceleratory w sieci bez konieczności konfiguracji tuneli. Wdro enie transparentna instalacja typu na ście ce lub jako dodatek do routerów/prze³¹czników z bezpośredni¹ konfiguracj¹, WCC, PBR i trybami przekierowania prze³¹czników sieciowych L4. Wieloportowe interfejsy dostêpna 4 portowa karta GigE (opcjonalna we wszystkich modelach typu rack ). Do trzech kart (³¹cznie 12 portów) na jedno urz¹dzenie. Asymetryczne trasowanie wykrywanie asymetrycznych tras i przekazywanie po³¹czeñ w celu obs³ugi asymetrii tras zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Obs³uga wszystkich sieci pracuje z sieciami typu siatka, gwiazdowymi i topologiami warstwowymi. Obs³uga MPLS, IP VPN, sieci satelitarnych, Frame Relay, ATM i innych, gdzie wystêpuje transport IP. Idealna integracja doskonale wspó³pracuje z istniej¹cymi technologiami QoS, VoIP, rozwi¹zaniami wideokonferencyjnymi i innym ruchem aplikacji pracuj¹cych w czasie rzeczywistym. Zarządzanie i polityki Konfiguracja internetowy interfejs u ytkownika, wiersz poleceñ, Centralna Konsola Zarz¹dzaj¹ca (CMC), Konsola Zarz¹dzaj¹ca U ytkownikami Mobilnymi (SMC). Oznaczanie mapowanie i zachowywanie DSCP, portów i tagów VLAN. Automatyczne mapowanie typu z portu do aplikacji w celu tworzenia raportów. Tworzenie raportów kompleksowe zbieranie danych statystycznych o wydajności w czasie rzeczywistym, eksport i przygotowanie raportów graficznych; lokalnie, CMC, SMC i logowanie Syslog; raporty o ruchu wed³ug klasy QoS, aplikacji i innych; obs³uga SNMP (w tym v.2 and v.3) Polityki optymizacji sterowanie dostêpem do pojedynczych aplikacji i ich optymalizacj¹. Zarz¹dzanie przepustowości¹ QoS oparte o HFSC umo liwia ustalania priorytetów aplikacji, kolejkowanie o ma³ych opóźnieniach w przypadku VoIP, konfigurowanie przepustowości sieci WAN. Wysoka dostępność Klastrowanie szeregowe (in-path), równoleg³e (out-of-path) oraz wirtualne na ście ce, zapewniaj¹ce ogromn¹ skalowalnośæ. Funkcja Fail-to-wire zapewnia zachowanie po³¹czeñ w sieci w przypadku awarii urz¹dzenia. Redundancja N:1 i 1:11 redundancja gor¹cej rezerwy i klastrowanie N:1. Redundancja dysków i zasilania mo liwośæ monta y macierzy RAID i podwójnego zasilania w przypadku du ych modeli. Aktualizacje oprogramowania przy wykorzystaniu dwóch obrazów mo liwośæ zaplanowania aktualizacji oprogramowania poprzez sieæ przy u yciu dwóch obrazów; mo liwośæ wycofania zmian i zaplanowania restartu systemu. Dyski SSD odporne na b³êdy w serii 7050 urz¹dzeñ u yto dysków SSD, aby zapewniæ wysok¹ dostêpnośæ oraz wy sz¹ wydajnośæ. Bezpieczeństwo Przyśpieszenie ruchu opartego na protokole SSL, które zachowuje jego szyfrowanie bez naruszenia wybranego modelu zaufania. Obs³uga RADIUS i TACACS+ dla procesu uwierzytelniania dostêpu. Konfigurowalne szyfrowanie SSL dla ruchu w sieci WAN. Bezpieczna rejestracja sprawia, e tylko zatwierdzone urz¹dzenia mog¹ nawi¹zaæ kontakt z Centraln¹ Konsol¹ Zarz¹dzaj¹c¹ (CMC) 7

8 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Typowe wdrożenia produktów Riverbed PRACOWNICY MOBILNI O firmie Riverbed ODDZIAŁ Urządzenie vsh mobile vsh WAN vsh CENTRUM DANYCH / CHMURA PRYWATNA Virtual i urządzenia Sterownik Mobile P Urządzenie Cascade Profiler Riverbed to gwarancja wzrostu wydajności dla globalnie dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw. Dziêki rozwi¹zaniom Riverbed firmy mog¹ z powodzeniem i w inteligentny sposób wdra aæ projekty o strategicznym znaczeniu, takie jak wirtualizacja, konsolidacja, chmury obliczeniowe i odtwarzanie systemów (disaster recovery), w dodatku bez uszczerbku na wydajności. Oferuj¹c przedsiêbiorstwom platformê, dziêki której s¹ one w stanie usystematyzowaæ, zoptymalizowaæ i skonsolidowaæ swoje zaplecze IT, Riverbed staje siê ich pomocnikiem przy budowaniu szybkiej, elastycznej i dynamicznej architektury IT. Dodatkowe informacje o firmie Riverbed (indeks na rynku akcji NASDAQ: RVBD) mo na znaleźæ na stronie ŚRODOWISKA WYMAGAJĄCE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ ŚRODOWISKA O SZCZEGÓLNYCH WYMAGANIA FIZYCZNYCH Produkty przyspieszają działanie całej gamy aplikacji. Najbardziej prawdopodobny zakres Szczytowa wydajność Wymiana plików Windows (CIFS) Wymiana plików Unix (NFS) Poczta Exchange (MAPI) Poczta - Notes SharePoint Internet HTTP, HTTPS, Intranet 20 ERP Oracle 11i, SAP NetWeaver FTP Tworzenie kopii zapasowych i replikacja Zarządzanie dokumentami Dystrybucja oprogramowania SMS Baza danych MS-SQL 10 Baza danych Oracle 5 ERP Ciężki klient 5 0 5x 10x 15x 20x x 100-krotnie lub więcej -> 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 Riverbed Technology Riverbed Technology Ltd. 199 Fremont Street One Thames Valley San Francisco, CA Woking ham Road, Poziom 2 Tel: Bracknell RG42 1NG Fax: Wlk. Brytania Tel: A Riverbed Technology Pte. Ltd. Riverbed Technology K.K. 391A Orchard Road #22-06/10 Shiba-Koen Plaza Building 9F Ngee Ann City Tower 3-6-9, Shiba, Minato-ku Singapur Tokio, Japonia Tel: Tel: Riverbed Technology. Wszelkie prawa zastrze one. Riverbed i wszystkie produkty Riverbed oraz nazwy us³ug i logo u yte w niniejszym dokumencie s¹ znakami handlowymi firmy Riverbed Technology. Pozosta³e znaki handlowe u yte w dokumencie nale ¹ odpowiednio do swoich w³aścicieli. Znaki handlowe i logo u yte w dokumencie nie mog¹ byæ wykorzystane bez uprzedniej zgody udzielonej w formie pisemnej przez Riverbed Technology lub ich odpowiednich w³aścicieli. DS-FPB

Raport firmy Riverbed Technology

Raport firmy Riverbed Technology Raport firmy Riverbed Technology Maksymalne oszczędności: cięcie kosztów poprzez optymalizację sieci WAN Maksymalne oszczędności: cięcie kosztów poprzez optymalizację sieci WAN Wersja 1.0 04/16/08 2008

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 12

SUSE Linux Enterprise Server 12 Broszura informacyjna www.suse.pl SUSE Linux Enterprise Server 12 Zestawienie nowych funkcji i najważniejszych możliwości systemu S U S E L I N U X E N T E R P R I S E S E R V E R 1 2 w p r o w a d z e

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Suite 14 Zarządzanie opakowaniami, projektowanie i przygotowanie do produkcji

Suite 14 Zarządzanie opakowaniami, projektowanie i przygotowanie do produkcji Suite 14 Zarządzanie opakowaniami, projektowanie i przygotowanie do produkcji Software Suite 14 to kompletny zestaw oprogramowania do przygotowywania do druku opakowań, oznakowań i ekspozytorów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja osób i mienia

Lokalizacja osób i mienia Lokalizacja osób i mienia Prosty w obs³udze system lokalizacji Ekahau RTLS to prosty w obs³udze i szybki sposób lokalizacji osób i mienia. Dziêki Ekahau RTLS mo esz usprawniæ dzia³ania biznesowe, obni

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo