Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Riverbed Steelhead Rodzina produktów"

Transkrypt

1 Riverbed Rodzina produktów 1

2 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji w sieci WAN. Urządzenia oraz Mobile można określić jako najwydajniejsze i najłatwiej skalowane rozwiązania w zakresie optymalizacji sieci WAN. Koniec problemów związanych z ograniczoną przepustowością i opóźnieniami. Oddziały i pracownicy mobilni rozproszeni po całym świecie mogą pracować tak szybko, jak gdyby korzystali z sieci lokalnej. Korzyści płynące z wdrożenia produktów Riverbed to zwiększona produktywność użytkowników, szybszy transfer danych oraz doskonała praca aplikacji. Riverbed sprawia, że świat staje się mniejszy, a praca nieporównywalnie łatwiejsza Akceleracja aplikacji podnosząca wydajność pracowników na całym świecie Produkty przyśpieszaj¹ dzia³anie aplikacji i transfer danych w sieci WAN, pokonuj¹c ograniczenia zarówno geograficzne, jak i zwi¹zane z przepustowości¹, aby zwiêkszyæ produktywnośæ i usprawniæ globaln¹ wspó³pracê. Dziêki rozwi¹zaniom Riverbed czas przesy³ania pliku mo e spaśæ z godzin do minut, a nawet sekund. W obecnych czasach pracownikom nale y zapewniæ dostêp do informacji, niezale nie od godziny i miejsca, w którym siê znajduj¹: czy to w siedzibie firmy, w oddziale, czy na innym kontynencie lub w zak³adzie klienta. Oczekiwana dostêpnośæ danych z ka dego miejsca/w dowolnym momencie to ogromne obci¹ enie dla infrastruktury informatycznej, która musi zapewniæ dzia³anie coraz wiêkszej ilości aplikacji poprzez sieæ WAN. Wielokrotnie nagradzane rozwi¹zania Riverbed umo liwiaj¹ strategiczn¹ centralizacjê infrastruktury, jednocześnie ograniczaj¹c koszty sta³e i wydatki oraz podnosz¹c komfort pracy u ytkowników koñcowych. Skutecznośæ produktów Riverbed zosta³a dowiedziona w trakcie ich pracy w najbardziej z³o onych i wymagaj¹cych sieciach na świecie. Dowodem s¹ tysi¹ce klientów, którzy wdro yli rozwi¹zania, by zoptymalizowaæ dzia³anie WAN. Rodzina produktów firmy Riverbed Nasze pliki i dane są teraz przesyłane między biurami przeszło 70-krotnie szybciej, dzięki czemu szybciej kończymy projekty Klienci mobilni Małe biuro Duże biuro lub Centrum danych Biuro średniej wielkości Bruce Bartolf, Dyrektor ds. Technologii, Gensler Już dostępne: urządzenie Virtual Wdro enie Virtual umo liwia optymalizacjê sieci WAN nawet w środowiskach o szczególnych wymaganiach fizycznych, np. tam, gdzie nale y zapewniæ zwiêkszon¹ odpornośæ na uszkodzenia sprzêtowe lub gdzie brakuje miejsca. W takich przypadkach lepiej sprawdzaj¹ siê urz¹dzenia wirtualne. Urz¹dzeniem Virtual mo na ³atwo zarz¹dzaæ przy pomocy najlepszych w bran y narzêdzi wirtualizacji. To u³atwia utrzymanie infrastruktury IT w ca³kowicie wirtualnych centrach danych. Riverbed Virtual Usługi Windows Platforma wirtualizacyjna Serwer Bezpieczenstwo/ Działanie sieci 2

3 Główne korzyści Akceleracja kluczowych aplikacji biznesowych Produkty firmy Riverbed przyśpieszaj¹ dzia³anie ca³ej gamy aplikacji o kluczowym znaczeniu dla przedsiêbiorstw. Modu³y aplikacyjne firmy Riverbed, w po³¹czeniu z usprawnieniem transportu danych oraz optymalizacji protoko³ów transportowych, przek³adaj¹ siê na gigantyczny nawet 100-krotny skok wydajnościowy wszystkich aplikacji TCP dzia³aj¹cych w sieci WAN. Konsolidacja i wirtualizacja infrastruktury IT Produkty Riverbed to mo liwośæ konsolidacji serwerów plików, pocztowych i aplikacyjnych oraz infrastruktury przechowywania danych w oddzia³ach, aby zredukowaæ koszty i uprościæ prowadzone dzia³ania bez obni ania wydajności. Teraz, poprzez instalacjê wirtualnych serwerów, desktopów i aplikacji, zwiêkszyæ zwiêkszony jest komfort pracy u ytkowników koñcowych i to przy minimalnym zapotrzebowaniu na przepustowośæ oraz krótszych czasach reakcji. Mniejsze wykorzystanie przepustowości Firmom, które wdro y³y produkty Riverbed, uda³o siê zmniejszyæ wykorzystanie przepustowości o średnio 60 do 90%. Dziêki temu mog³y przysz³ośæ zrezygnowaæ z kosztownych inwestycji maj¹cych na celu podniesienie przepustowości. Ulepszona ochrona danych Koniec zdalnej infrastruktury przechowuj¹cej kopie zapasowe; produkty Riverbed likwiduj¹ dodatkowo ryzyko zwi¹zane z ujawnieniem danych na skutek zagubienia taśm lub innych mediów. Przyśpieszaj¹c transfer danych umo liwiaj¹ szybk¹, niezawodn¹ i bezpieczn¹ replikacjê oraz tworzenie kopii zapasowych w sieci WAN. Czêsto czas replikowania danych spada z godzin do minut. Bezpieczna akceleracja działania aplikacji Riverbed jest jedyn¹ firm¹ na rynku, która mo e zoptymalizowaæ ruch oparty na protokole SSL, nie tworz¹c zagro enia dla modelu zaufania typu end-to-end. Firmy podlegaj¹ce przepisom o zgodności, takim jak SOX, HIPPA, PCI, czy innym wymogom w zakresie bezpieczeñstwa, mog¹ zapewniæ nie tylko bezpieczeñstwo, ale i wydajnośæ swoich aplikacji. Możliwość podglądu i analizy Riverbed zapewnia transparentnośæ systemu niezbêdn¹, aby: (a) określiæ, gdzie wyst¹pi³ problem; (b) przeanalizowaæ jego mo liwe rozwi¹zania; (c) dostroiæ infrastrukturê, by rozwi¹zaæ go jak najlepiej. Kompleksowe rozwi¹zania optymalizuj¹ce sieci WAN nie tylko podnosz¹ wydajnośæ o rz¹d wielkości, ale zapewniaj¹ tak e mo liwośæ mierzenia i monitorowania stanu tych usprawnieñ we wszystkich zoptymalizowanych jednostkach, a tak e innych miejscach, które mog³yby skorzystaæ na dalszych zabiegach optymalizacyjnych. Większa swoboda działania pracowników mobilnych Mobilni pracownicy czêsto narzekaj¹ na niezadowalaj¹c¹ wydajnośæ aplikacji, kiedy korzystaj¹ z zasobów udostêpnianych. Przy u yciu Mobile mo liwe jest zapewnienie im wydajności na poziomie sieci lokalnej, niezale nie od tego, sk¹d nawi¹zywane jest po³¹czenie. Urządzenie Virtual dla zindywidualizowanych wdrożeń Tam, gdzie potrzebne jest dzia³anie w trudnych środowiskach, niezbêdna jest szczególna elastycznośæ przy wdra aniu rozwi¹zañ, wirtualne urz¹dzenie spe³ni wszelkie oczekiwania. Rozwi¹zanie posiada równie zdolnośæ wirtualizacji typu dual-end. Dziêki niej organizacje mog¹ przenieśæ swoj¹ infrastrukturê do wirtualnej chmury bez szwanku dla wydajności aplikacji. Przewaga oferty Riverbed: szybkość, skalowalność, prostota Szybkość Produkty, w których stosuje siê wieloetapow¹ strategiê optymalizacji, to odpowiedź na problemy zwi¹zane ze spadkiem wydajności. W przeciwieñstwie do poprzednich generacji tych technologii, takich jak WAFS (Wide Area File Services) lub buforowanie plików, produkty optymalizuj¹ ruch w sieci, korzystaj¹c z opatentowanego, dzia³aj¹cego w ka dym środowisku algorytmu wspierania aplikacji. Wynikiem jego dzia³ania jest gigantyczna deduplikacja danych. Optymalizacja warstw TCP i protoko³ów oferowana przez produkty Riverbed w po³¹czeniu z technologi¹ redukcji danych to elementy wieloetapowej strategii optymalizacji, która ustanawia nowy standard w zakresie optymalizacji WAN, a tak e zapewnia niespotykane nigdzie indziej przyspieszenie dzia³ania aplikacji w sieci WAN. Skalowalność Uniwersalny magazyn danych (Data Store) Riverbed oferuje lepsz¹ skalowalnośæ ni modele przechowywania danych typu per-peer, a zarazem ogranicza wymagania w zakresie przestrzeni przechowywania w trakcie optymizacji WAN. Aby unikn¹æ problemów z przechowywaniem danych typowych dla modelu per-peer, mo na przeskalowaæ infrastrukturê, aby objê³a swoim zasiêgiem setki miejsc, które mog¹ komunikowaæ siê miêdzy sob¹ bez adnych ograniczeñ. Produkty korzystaj¹ z protoko³u TCP dziêki czemu mo liwe jest unikniêcie zagro eñ zwi¹zanych z dedykowanymi protoko³ami transportowymi. Produkty z rodziny obs³uguj¹ do 12 Gbps zoptymalizowanej przepustowości i miliona jednoczesnych po³¹czeñ. Rozwi¹zania te oferuj¹ absolutnie bezkonkurencyjn¹ skalowalnośæ. Prostota Instalacja produktów to kwestia kilku minut. Wdro enie technologii odbywa siê z pojedynczej konsoli, a instalacja przebiega w³aściwie na zasadzie plug&play. Rozwi¹zania Riverbed nie wymagaj¹ wprowadzania adnych zmian w ustawieniach klientów i serwerów, ani tym bardziej u ycia konkretnych protoko³ów trasowania. Sprawdzaj¹ siê równie doskonale w ogromnej liczbie środowisk sieciowych, a tak e VoIP, wideokonferencjach i QoS (Quality of Service), zapewniaj¹c klientom elastycznośæ i idealn¹ integracjê z istniej¹c¹ infrastruktur¹. 3

4 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Akceleracja kluczowych aplikacji biznesowych Produkty, w których stosuje siê wieloetapow¹ strategiê optymalizacji, mog¹ przyśpieszyæ dzia³anie ka dej aplikacji opartej o protokó³ TCP. Riverbed oferuje dedykowane modu³y akceleracji aplikacji dla technologii CIFS, MAPI, Lotus Notes, HTTP/HTTPS, NFS, Oracle Forms i MS-SQL. atwy w u yciu interfejs graficzny zapewnia czytelny podgl¹d ruchu w sieci WAN i statusu optymalizacji (wykorzystuj¹cy tzw. dashboard). Konsolidacja infrastruktury IT Kompromis w zakresie wydajności Wiele firm musi skonsolidowaæ swoj¹ infrastrukturê IT w celu uproszczenia procesów zarz¹dzania, poprawienia wykorzystania zasobów i redukcji kosztów. Niestety, bardzo czêsto wad¹ skonsolidowanego modelu infrastruktury IT jest spadek wydajności aplikacji i produktywności u ytkowników, które eliminuj¹ wszelkie oszczêdności kosztów uzyskane dziêki konsolidacji. Produkty Riverbed sprawiaj¹, e u ytkownicy maj¹ dostêp do skonsolidowanych zasobów IT bez spadku wydajności pracy. Boomerang załącznik do a 6.4 MB przesyłany siecią T1 WAN czas przesyłu (w sekundach) Kolejne przesyły Pierwszy przesył Bez produktów Ponad 63 razy szybciej Technologiczne przywództwo, by zwiększyć potencjał twojej firmy Produkty Riverbed w trudny do wyobra enia sposób podnosz¹ szybkośæ dzia³ania aplikacji i to w środowiskach pracy stawiaj¹cych najwy sze wymagania. Klienci Riverbed to zarówno giganci z list Fortune 50 i Global 1000, jak i firmy z jednym biurem. Wielokrotnie nagradzane produkty regularnie dowodz¹ swojej wartości jako najwydajniejsze rozwi¹zania optymalizacji sieci WAN. Dowodem na to jest nagroda InfoWorld Technologia Roku w kategorii Akceleratory WAN, któr¹ przyznawano produktom Riverbed 5 lat z rzêdu ( ). Przeprowadzka w chmurę Niezale nie od tego, czy firma konsoliduje infrastrukturê IT, tworz¹c prywatn¹ chmurê, czy zleca obs³ugê swojej infrastruktury firmom świadcz¹cym us³ugi typu IAAS (Infrastructure as a Service infrastruktura jako us³uga) czy PAAS (Platform as a service platforma jako us³uga), które zapewni¹ infrastrukturê typu chmura publiczna, problemy z ograniczon¹ przepustowości¹ i opóźnieniami nie znikn¹. U ytkownicy koñcowi pozostaj¹ daleko od danych i aplikacji, do których usi³uj¹ uzyskaæ dostêp, co przek³ada siê na nisk¹ responsywnośæ tych zasobów wobec ich potrzeb i ma³o efektywny sposób dostarczenia potrzebnych danych. Wdro enie urz¹dzeñ optymalizuj¹cych dzia³anie sieci WAN to idealny sposób na poradzenie sobie z tymi problemami bez konieczności kosztownych inwestycji w zwiêkszenie dostêpnej przepustowości. W uproszczeniu: optymalizacja sieci WAN mo e okazaæ siê si³¹ napêdow¹ przeprowadzki na architekturê publicznej lub prywatnej chmury. Bez produktów Riverbed musielibyśmy zainwestować duże środki w większą przepustowość. Teraz zaś co miesiąc oszczędzamy średnio dolarów, zaś zwrot z inwestycji nastąpił już po kilku miesiącach Riad Mounir, Dyrektor IT, Zain Group 4

5 Oddziały bez serwerów Przedsiêbiorstwa próbuj¹ przeprowadziæ konsolidacjê i wirtualizacjê us³ug IT w oddzia³ach dwiema metodami. Pierwsza to przeniesienie serwerów i magazynów danych do jednego centrum, gdzie mo na nimi efektywniej zarz¹dzaæ i agregowaæ wed³ug potrzeb. Dostêp do nich jest zapewniany po sieci WAN. Druga metoda to wirtualizacja serwerów oddzia³ów i uruchomienie ich bezpośrednio na Platformie Us³ug Riverbed (RSP) opartej o oprogramowanie VMware i urz¹dzenia, które instaluje siê w ka dej jednostce. obs³u y³y obs³uguj¹ wtedy us³ugi brzegowe, np. drukowanie, jak równie kluczowe, zwi¹zane z bezpieczeñstwem. Brak konieczności kupna, instalacji i zarz¹dzania skomplikowanymi systemami lub zdalnymi serwerami sprawia, e oddzia³y da siê uruchamiaæ szybciej i taniej. Korzystaj¹c z przyspieszonej replikacji, klienci mog¹ czêściej wykonywaæ migawki, co przek³ada siê na nieporównywalnie szybszy czas odtwarzania systemu w przypadku awarii. Riverbed oferuje tak e zaawansowane narzêdzia dla centrów danych z segmentu high end, umo liwiaj¹ce przywracanie danych, w tym specjalne funkcje, takie jak zwiêkszona wydajnośæ, konfigurowalna kompresja i klastrowanie, które zapewniaj¹ wysok¹ dostêpnośæ i skalowalnośæ. Urz¹dzenia mog¹ stosowaæ wy szy poziom kompresji, deduplikacjê lub QoS, aby ograniczyæ wp³yw na przepustowośæ, co pozwala innym aplikacjom dzia³aæ efektywnie w sieci WAN. Wymiana plików przy użyciu protokołu CIFS siecią T1 WAN czas przesyłu (w sekundach) Kolejne przesyły Ponad 66 razy szybciej Pierwszy przesył Bez produktów Ulepszona ochrona danych Rewolucyjne rozwiązanie Artyku³y z pierwszych stron gazet o taśmach wypadaj¹cych z ciê arówek i mo liwych wyciekach poufnych danych sta³y siê ju codzienności¹ tak dla firm, jak i klientów. Kadra zarz¹dzaj¹ca wymaga gwarancji, e krytyczne dane pozostan¹ poufne, szukaj¹c sposobów na zmniejszenie ryzyka ich utraty. Stosuj¹c produkty Riverbed, mo na tworzyæ kopie zapasowe danych i replikowaæ je, korzystaj¹c z sieci WAN bez ograniczeñ zwi¹zanych z w¹skimi oknami backupowymi. Wiêkszośæ rozwi¹zañ do przechowywania danych oferowanych przez takie firmy jak EMC czy HDS otrzyma³o ju wsparcie. W rezultacie dawn¹, niezadowalaj¹c¹ wydajnośæ osi¹gan¹ w sieci WAN poprawiono 30-krotnie. NetApp SnapMirror Całkowite włączenie lub przywrócenie magazynu danych (Drzewo katalogów: 5GB) przez sieć T1 WAN Czas przesyłu (w minutach) Kolejne przesyły Pierwszy przesył Bez produktów Ponad 45 razy szybciej Większa swoboda działania pracowników mobilnych Dla dzia³ów IT powa nym wyzwaniem jest zapewnienie ci¹g³ości pracy u ytkownikom mobilnym, którzy musz¹ mieæ dostêp do danych firmowych i aplikacji. Natomiast u ytkownicy mobilni przywykli do kiepskiej wydajności, kiedy pracuj¹ zdalnie. Oprogramowanie Mobile mo e obj¹æ dzia³aniem wielokrotnie nagradzanej technologii Riverbed ka dy komputer i laptop, aby zapewniæ przyśpieszon¹ pracê w sieci, ilekroæ u ytkownicy siê z ni¹ ³¹cz¹. Po wdro eniu Mobile aplikacje dzia³aj¹ szybciej, a pracownicy zdalni staj¹ siê lokalni. Narzêdzia wirtualizacji desktopów równie mo na zoptymalizowaæ, aby da³o siê z nich korzystaæ w sieci WAN. Zapis pliku SharePoint HTTP 6.14 MB z pomocą karty Verizon Wireless v620 do internetu szerokopasmowego (788Kbps z opóźnieniem 209ms RTT) Czas przesyłu pliku Kolejne przesyły Pierwszy przesył Bez produktów Ponad 63 razy szybciej

6 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Struktura Riverbed Brak tunelowania Automatyczna detekcja Instalacja praktycznie plug&play Inicjacja nowej sesji Utrzymanie sesji TCP Utrzymanie sesji TCP Urządzenie WAN CENTRUM DANYCH Urządzenie ODDZIAŁ Klient Mobile System Optymalizacji Riverbed (RiOS ) Oprogramowanie RiOS to silnik produktów. W jego sk³ad wchodzi technologia redukcji danych, obecnie oczekuj¹ca na przyznanie patentu, optymalizacja TCP oraz innych protoko³ów na poziomie aplikacji. Pracuj¹c wspólnie, technologie w po³¹czeniu z ogromnym potencja³em narzêdzi zarz¹dzania dostêpnych w RiOS zapewniaj¹ kompleksowe rozwi¹zanie optymalizacji sieci WAN klasy enterprise. RiOS sk³ada siê z czterech elementów: Usprawnianie przesy³u danych funkcja ta dzia³a we wszystkich aplikacjach opartych o TCP, zmniejszaj¹c zu ycie przepustowości o, na ogó³, 60 do 90%. Usprawnienie przesy³u danych dzia³a w przypadku: wymiany plików (systemy Windows, protokó³ NFS), korespondencji mailowej (w tym za pomoc¹ MS Exchange i Lotus Notes), programów CAD, ERP, aplikacji internetowych HTTP i HTTPS, baz danych (w tym Oracle), desktopów wirtualnych (w tym Citrix i VMware) i wszystkich innych aplikacji korzystaj¹cych z TCP. Usprawnienie transportu narzêdzia usprawniaj¹ce transport oferowane przez RiOS zmniejszaj¹ liczbê pakietów TCP niezbêdnych, by przes³aæ dane o 65% do 98%. Funkcja usprawnienia transportu umo liwia tak e przyśpieszenie ruchu opartego o szyfrowany protokó³ SSL w ca³ej firmie i to bez uszczerbku dla bezpieczeñstwa i wydajności. Korzystaj¹c z HS-TCP i MAX-TCP, system RiOS umo liwia optymalne wykorzystanie ³¹czy o wysokiej przepustowości (tj. sieci LFN, takich jak OC3, OC12, czy miejskich sieci świat³owodowych. Urządzenie ogranicza okna backupowe w sieci WAN z 16 do tylko 6 godzin. Dzięki temu możemy wykonywać kopie zapasowe częściej i z większą niezawodnością. Architekt Techniczny, Liz Claiborne Usprawnianie dzia³ania aplikacji to narzêdzie oferowane przez RiOS oferuje najszersze wsparcie dla specyficznych modu³ów aplikacji. Dziêki temu w przypadku kluczowych aplikacji w firmie odnotowuje siê dodatkowe przyrosty wydajności, obok korzyści osi¹ganych dziêki usprawnieniom w przesyle danych i transporcie dla ca³ości ruchu opartego o TCP. Ograniczaj¹c gadatliwośæ protoko³ów o nawet 98% i zmniejszaj¹c dzia³aniem narzuty protoko³ów aplikacyjnych, RiOS mo e w nieprawdopodobny sposób zwiêkszyæ wydajnośæ przesy³u danych aplikacji, w tym pośrednictwem systemów wymiany plików (CIFS and NFS), aplikacji Exchange (MAPI), Lotus Notes, internetowych (HTTP i HTTPS) oraz baz danych (MS-SQL i Oracle). Usprawnienie zarz¹dzania dziêki funkcjom automatycznego wykrywania sieci innych akceleratorów i przechwytywania ruchu RiOS mo na ³atwo wdro yæ bez potrzeby ponownej konfiguracji klientów, serwerów czy routerów. Wielu klientom udaje siê zainstalowaæ produkty w ci¹gu kilku minut, a RiOS u³atwia bie ¹ce zarz¹dzanie przez zapewnienie prostych lecz potê nych interfejsów WEB, wiersza poleceñ, a tak e zapewnia mo liwośæ tworzenia szczegó³owych raportów i eksport NetFlow w czasie rzeczywistym. Prosta integracja z sieciami sprawi³a, e produkty Rivebed instaluje siê w ogromnej liczbie środowisk i topologii sieciowych, np. MPLS, VoIP, systemach do wideokonferencji, QoS, VPN, infrastrukturze satelitarnej, bankomatach, przekazywaniu ramek, sieciach mikrofalowych i bezprzewodowych. 6

7 Główne cechy Urządzenia Przystêpne cenowo wdro enie skalowalne urz¹dzenia dostosowuj¹ce siê do potrzeb technicznych ka dego biura. Przyśpieszanie aplikacji akceleruj¹ dzia³anie ca³ej gamy aplikacji o kluczowym znaczeniu dla przedsiêbiorstw. Prostota ³atwa instalacja w ci¹gu minut, nie wymagaj¹ca adnych zmian w aplikacjach, u ytkownikach, routerach czy innych elementach infrastruktury IT. Skalowalnośæ jedno z najbardziej skalowalnych urz¹dzeñ przyśpieszaj¹cych dzia³anie aplikacji na rynku. Jedno urz¹dzenie mo e obs³u yæ tysi¹ce u ytkowników. Urządzenie Virtual Ca³kowicie wirtualne centra danych mo liwośæ wykorzystania potencja³u dotychczasowych inwestycji w wirtualizacjê, aby zarz¹dzaæ zwirtualizowanymi urz¹dzeniami. Instalacja na ograniczonej przestrzeni optymalizacja sieci WAN bez hardware'u. Utrudnione środowiska pracy urz¹dzenia bez problemu da siê wyprodukowaæ we wzmocnionych wersjach, aby sprawdza³y siê w zastosowaniach militarnych. Wy sza wydajnośæ na ka de ¹danie mo liwośæ zwiêkszania wydajności bez dokonywania inwestycji na du ¹ skalê. Oprogramowanie Mobile Bezpośrednie przyśpieszanie dla ka dego komputera korzystaæ z niego mog¹ pracownicy mobilni, biura domowe i bardzo ma³e oddzia³y. Pe³na transparentnośæ instalacja bez anga owania u ytkowników koñcowych, a tak e bez ich udzia³u w zarz¹dzaniu i monitorowaniu pracy oprogramowania. Transparentne dla po³¹czeñ sieciowych lub VPN. Interceptor Gigantyczne skalowanie korzystaj¹c z opcjonalnego rozwi¹zania Interceptor, firmy mog¹ przeprowadzaæ zakrojon¹ na szerok¹ skalê instalacjê urz¹dzeñ w klastrach. W tym samym czasie mo na zoptymalizowaæ nawet przepustowośæ rzêdu 12Gbps i do jednoczesnych po³¹czeñ. Wspiera z³o one rozwi¹zania sieciowe mo liwośæ instalacji zaawansowanych, redundantnych rozwi¹zañ, nawet w środowiskach korzystaj¹cych z asymetrycznego trasowania. Platforma Usług Riverbed (RSP) Wirtualizacja serwerów obs³uga wirtualnych maszyn w zastosowaniach takich jak drukowanie, DNS, DHCP, bezpieczeñstwo i strumieniowanie mediów na platformie VMware w urz¹dzeniach. Konsolidacja typu oddzia³ w jednym urz¹dzeniu mo liwośæ pozbycia siê urz¹dzeñ serwerowych, wci¹ zapewniaj¹c wysokiej jakości us³ugi brzegowe oddzia³om. Przyśpieszanie aplikacji akceleruj¹ dzia³anie ca³ej gamy aplikacji o kluczowym znaczeniu dla przedsiêbiorstw. Wysoka dostêpnośæ obs³uga wysokiej dostêpności maszyn wirtualnych dzia³aj¹cych na platformie RSP. Zarz¹dzanie przez CMC zintegrowane zarz¹dzanie platform¹ RSP za pomoc¹ Centralnej Konsoli Zarz¹dzaj¹cej (Central Management Console CMC). Cascade Tworzenie raportów czytelne raporty dotycz¹c optymalizacji i podgl¹d ruchu w sieci oraz wsparcie dla wielu typów procesów. Zarz¹dzanie wydajności¹ aplikacji mo liwośæ mierzenia i zarz¹dzania wydajności¹ w ca³ej firmie od serwerów po u ytkowników koñcowych. Analiza zachowañ sieci obs³uga wysokiej dostêpności maszyn wirtualnych dzia³aj¹cych na platformie RSP. Centralna Konsola Zarządzająca Instalacja umo liwia bezdotykow¹ konfiguracjê nowych urz¹dzeñ. Kontroluje polityki, regu³y optymalizacji, QoS i inne. Zarz¹dzanie jeden interfejs zarz¹dzania dla wszystkich urz¹dzeñ zainstalowanych w ca³ej firmie. Centralne zarz¹dzanie: aktualizacjami oprogramowania jednym klikniêciem, alertami o stanie systemu, kolejkami zadañ i wydajności¹ optymalizacji. Podgl¹d umo liwia podgl¹d w czasie rzeczywistym wydajności aplikacji i sieci WAN. Umo liwia tworzenia raportów i zasad eksportu dla protoko³u Netflow. Edycja wirtualna (-VE) mo liwośæ uruchomienia w charakterze maszyny wirtualnej. Kontroler Mobile (SMC i SMC-VE) Instalacja mo liwośæ automatycznej instalacji Mobile na zdalnych maszynach. Kontrola polityki, regu³ optymalizacji i innych. Zarz¹dzanie dostêp do pojedynczego źród³a w celu monitorowania i zarz¹dzania licencjami. Centralne zarz¹dzanie: aktualizacjami oprogramowania jednym klikniêciem, alertami o stanie systemu i wydajności¹ optymalizacji. Podgl¹d umo liwia podgl¹d w czasie rzeczywistym wydajności aplikacji i sieci WAN. Mo liwe jest tworzenie raportów dostosowanych do wymagañ u ytkowników. Edycja wirtualna (-VE) mo liwośæ uruchomienia w charakterze maszyny wirtualnej. Edycja wirtualna (-VE) w przypadku ma³ych środowisk mo liwośæ pracy na platformie RSP. Funkcje dodatkowe Integracja sieciowa i Opcje instalacji Transparentnośæ Eksport strumieni w czasie rzeczywistym z urz¹dzeñ do kolektora Netflow innego producenta (w tym v.9), oferuj¹cy pe³en podgl¹d ruchu w sieci WAN w podziale na źród³o, miejsce przeznaczenia, adres IP, port aplikacji i inne. Auto-detekcja urz¹dzenia automatycznie wykrywaj¹ inne akceleratory w sieci bez konieczności konfiguracji tuneli. Wdro enie transparentna instalacja typu na ście ce lub jako dodatek do routerów/prze³¹czników z bezpośredni¹ konfiguracj¹, WCC, PBR i trybami przekierowania prze³¹czników sieciowych L4. Wieloportowe interfejsy dostêpna 4 portowa karta GigE (opcjonalna we wszystkich modelach typu rack ). Do trzech kart (³¹cznie 12 portów) na jedno urz¹dzenie. Asymetryczne trasowanie wykrywanie asymetrycznych tras i przekazywanie po³¹czeñ w celu obs³ugi asymetrii tras zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Obs³uga wszystkich sieci pracuje z sieciami typu siatka, gwiazdowymi i topologiami warstwowymi. Obs³uga MPLS, IP VPN, sieci satelitarnych, Frame Relay, ATM i innych, gdzie wystêpuje transport IP. Idealna integracja doskonale wspó³pracuje z istniej¹cymi technologiami QoS, VoIP, rozwi¹zaniami wideokonferencyjnymi i innym ruchem aplikacji pracuj¹cych w czasie rzeczywistym. Zarządzanie i polityki Konfiguracja internetowy interfejs u ytkownika, wiersz poleceñ, Centralna Konsola Zarz¹dzaj¹ca (CMC), Konsola Zarz¹dzaj¹ca U ytkownikami Mobilnymi (SMC). Oznaczanie mapowanie i zachowywanie DSCP, portów i tagów VLAN. Automatyczne mapowanie typu z portu do aplikacji w celu tworzenia raportów. Tworzenie raportów kompleksowe zbieranie danych statystycznych o wydajności w czasie rzeczywistym, eksport i przygotowanie raportów graficznych; lokalnie, CMC, SMC i logowanie Syslog; raporty o ruchu wed³ug klasy QoS, aplikacji i innych; obs³uga SNMP (w tym v.2 and v.3) Polityki optymizacji sterowanie dostêpem do pojedynczych aplikacji i ich optymalizacj¹. Zarz¹dzanie przepustowości¹ QoS oparte o HFSC umo liwia ustalania priorytetów aplikacji, kolejkowanie o ma³ych opóźnieniach w przypadku VoIP, konfigurowanie przepustowości sieci WAN. Wysoka dostępność Klastrowanie szeregowe (in-path), równoleg³e (out-of-path) oraz wirtualne na ście ce, zapewniaj¹ce ogromn¹ skalowalnośæ. Funkcja Fail-to-wire zapewnia zachowanie po³¹czeñ w sieci w przypadku awarii urz¹dzenia. Redundancja N:1 i 1:11 redundancja gor¹cej rezerwy i klastrowanie N:1. Redundancja dysków i zasilania mo liwośæ monta y macierzy RAID i podwójnego zasilania w przypadku du ych modeli. Aktualizacje oprogramowania przy wykorzystaniu dwóch obrazów mo liwośæ zaplanowania aktualizacji oprogramowania poprzez sieæ przy u yciu dwóch obrazów; mo liwośæ wycofania zmian i zaplanowania restartu systemu. Dyski SSD odporne na b³êdy w serii 7050 urz¹dzeñ u yto dysków SSD, aby zapewniæ wysok¹ dostêpnośæ oraz wy sz¹ wydajnośæ. Bezpieczeństwo Przyśpieszenie ruchu opartego na protokole SSL, które zachowuje jego szyfrowanie bez naruszenia wybranego modelu zaufania. Obs³uga RADIUS i TACACS+ dla procesu uwierzytelniania dostêpu. Konfigurowalne szyfrowanie SSL dla ruchu w sieci WAN. Bezpieczna rejestracja sprawia, e tylko zatwierdzone urz¹dzenia mog¹ nawi¹zaæ kontakt z Centraln¹ Konsol¹ Zarz¹dzaj¹c¹ (CMC) 7

8 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Typowe wdrożenia produktów Riverbed PRACOWNICY MOBILNI O firmie Riverbed ODDZIAŁ Urządzenie vsh mobile vsh WAN vsh CENTRUM DANYCH / CHMURA PRYWATNA Virtual i urządzenia Sterownik Mobile P Urządzenie Cascade Profiler Riverbed to gwarancja wzrostu wydajności dla globalnie dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw. Dziêki rozwi¹zaniom Riverbed firmy mog¹ z powodzeniem i w inteligentny sposób wdra aæ projekty o strategicznym znaczeniu, takie jak wirtualizacja, konsolidacja, chmury obliczeniowe i odtwarzanie systemów (disaster recovery), w dodatku bez uszczerbku na wydajności. Oferuj¹c przedsiêbiorstwom platformê, dziêki której s¹ one w stanie usystematyzowaæ, zoptymalizowaæ i skonsolidowaæ swoje zaplecze IT, Riverbed staje siê ich pomocnikiem przy budowaniu szybkiej, elastycznej i dynamicznej architektury IT. Dodatkowe informacje o firmie Riverbed (indeks na rynku akcji NASDAQ: RVBD) mo na znaleźæ na stronie ŚRODOWISKA WYMAGAJĄCE ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ ŚRODOWISKA O SZCZEGÓLNYCH WYMAGANIA FIZYCZNYCH Produkty przyspieszają działanie całej gamy aplikacji. Najbardziej prawdopodobny zakres Szczytowa wydajność Wymiana plików Windows (CIFS) Wymiana plików Unix (NFS) Poczta Exchange (MAPI) Poczta - Notes SharePoint Internet HTTP, HTTPS, Intranet 20 ERP Oracle 11i, SAP NetWeaver FTP Tworzenie kopii zapasowych i replikacja Zarządzanie dokumentami Dystrybucja oprogramowania SMS Baza danych MS-SQL 10 Baza danych Oracle 5 ERP Ciężki klient 5 0 5x 10x 15x 20x x 100-krotnie lub więcej -> 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 Riverbed Technology Riverbed Technology Ltd. 199 Fremont Street One Thames Valley San Francisco, CA Woking ham Road, Poziom 2 Tel: Bracknell RG42 1NG Fax: Wlk. Brytania Tel: A Riverbed Technology Pte. Ltd. Riverbed Technology K.K. 391A Orchard Road #22-06/10 Shiba-Koen Plaza Building 9F Ngee Ann City Tower 3-6-9, Shiba, Minato-ku Singapur Tokio, Japonia Tel: Tel: Riverbed Technology. Wszelkie prawa zastrze one. Riverbed i wszystkie produkty Riverbed oraz nazwy us³ug i logo u yte w niniejszym dokumencie s¹ znakami handlowymi firmy Riverbed Technology. Pozosta³e znaki handlowe u yte w dokumencie nale ¹ odpowiednio do swoich w³aścicieli. Znaki handlowe i logo u yte w dokumencie nie mog¹ byæ wykorzystane bez uprzedniej zgody udzielonej w formie pisemnej przez Riverbed Technology lub ich odpowiednich w³aścicieli. DS-FPB

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Płynna praca w sieciach WAN i Internecie dzięki Riverbed Technology. Networking Unified Communication Data Center Iaas Security End to end

Płynna praca w sieciach WAN i Internecie dzięki Riverbed Technology. Networking Unified Communication Data Center Iaas Security End to end Płynna praca w sieciach WAN i Internecie dzięki Riverbed Technology Konsolidacja zasobów IT do centralnego ośrodka przetwarzania danych, a także coraz popularniejsze korzystanie z wybranych usług w modelu

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2013/2014 kierunek: informatyka

Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2013/2014 kierunek: informatyka Wykaz tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2013/2014 kierunek: informatyka L.p. Nazwisko i imię Promotor Temat pracy studenta magisterskiej 1 Frank Wojciech dr Andrzej Kurpiel Monitorowanie sieci

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie usług poczty elektronicznej oraz komunikacji błyskawicznej w oparciu o rozwiązania firmy Microsoft na platformie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ

Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Utrzymanie aplikacji biznesowych SI PSZ Grzegorz Dziwoki/Dawid Batko Inżynier Systemowy, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Plan prezentacji Aplikacje utrzymywane w CPD MPiPS Kolokacja Syriusz Std w CPD MPiPS

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o.

2016 Proget MDM jest częścią PROGET Sp. z o.o. Proget MDM to rozwiązanie umożliwiające administrację urządzeniami mobilnymi w firmie takimi jak tablet czy telefon. Nasza platforma to także bezpieczeństwo danych firmowych i prywatnych: poczty email,

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

EMC FORUM 2013. Transformacja funkcjonowania systemu backupu dzięki zastosowaniu EMC Avamar i Data Domain

EMC FORUM 2013. Transformacja funkcjonowania systemu backupu dzięki zastosowaniu EMC Avamar i Data Domain EMC FORUM 2013 Transformacja funkcjonowania systemu backupu dzięki zastosowaniu EMC Avamar i Data Domain Analiza przypadku na przykładzie wdrożenia w firmie Provident Polska S.A. Robert Kanigowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/20/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Metalurgii

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Appliance

Xopero Backup Appliance Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP Xopero Backup Appliance Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. T-Mobile wprowadza platformę T-Mobile Cloud - aktualizacja Polski T-

GSMONLINE.PL. T-Mobile wprowadza platformę T-Mobile Cloud - aktualizacja Polski T- GSMONLINE.PL T-Mobile wprowadza platformę T-Mobile Cloud - aktualizacja 2 2013-04-22 Polski T- Miroslav Rakowski Mobile zaprezentował dziś pierwsze usługi z pakietu T-Mobile Cloud. Na razie będą to usługi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk Krzysztof Jamiołkowski HP Storage Solutions Architect Bezpieczeństwo Danych Bezpieczeństwo danych to Dane podlegają wielu zagrożeniom Jakie problemy miałeś ostatnio?

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych w chmurze. Dostęp zdalny WIDE AREA NETWORK ROZLEGŁA SIEĆ KOMPUTEROWA. Łączność globalna

Przetwarzanie danych w chmurze. Dostęp zdalny WIDE AREA NETWORK ROZLEGŁA SIEĆ KOMPUTEROWA. Łączność globalna Łączność globalna Przetwarzanie danych w chmurze Dostęp zdalny WIDE AREA NETWORK ROZLEGŁA SIEĆ KOMPUTEROWA Rozszerzając twój potencjał biznesowy, sieć WAN zapewnia twojej firmie przewagę nad konkurencją.

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

System gastronomiczny izzyrest

System gastronomiczny izzyrest System gastronomiczny izzyrest Zasady licencjonowania: Ilość licencji to maksymalna ilość jednocześnie pracujących programów tj. równocześnie podłączonych do bazy danych np. mając zakupioną licencję na

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA

Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci. Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Kompleksowe zabezpieczenie współczesnej sieci Adrian Dorobisz inżnier systemowy DAGMA Ataki sieciowe SONY niedostępnośc usługi Playstation Network koszt: 3,4mld USD CIA niedostępnośc witryny Web cia.gov

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Przedstawiamy produkt KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Czynniki biznesowe i ich wpływ na środowisko IT SPRAWNOŚĆ Bądź szybki, zwinny i elastyczny 66 proc. właścicieli firm uważa sprawność prowadzenia

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Stanisława Staszica w Pile Załącznik do Zarządzenia Nr 64/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

AppSense - wirtualizacja użytkownika

AppSense - wirtualizacja użytkownika AppSense - wirtualizacja użytkownika Zaawansowana personalizacja, zarządzanie polisami: Personalizacja ustawień użytkownika, takich jak preferencje druku czy zasobów sieciowych, personalizacja ustawień

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo