CZĘŚĆ A - INFORMACJE PODSTAWOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ A - INFORMACJE PODSTAWOWE"

Transkrypt

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-20 WNIOSEK o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem upy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania za okres od do Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa /pieczęć/... Data przyjęcia i podpis... Znak sprawy... Numer dokumentu CZĘŚĆ A - INFORMACJE PODSTAWOWE A.1 Cel ożenia wniosku Wniosek Korekta wniosku Zmiana wniosku A.2 Numer identyfikacyjny Numer identyfikacyjny A.3 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna NIP REGON Forma prawna Dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania Klasa PKD Numer dokumentu urzędowego wskazującego organy i osoby uprawnione do reprezentowania A.4 Adres (adres siedziby ) Województwo Powiat Gmina Kod pocztowy Poczta Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Telefon stacjonarny / komórkowy Faks A.5 Adres do korespondencji (wypełnić jeśli adres do korespondencji jest inny niż podany w pozycji A.4) Województwo Powiat Gmina Kod pocztowy Poczta Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Telefon stacjonarny / komórkowy Faks A.6 Dane osób uprawnionych do reprezentowania A.7 Numer rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe Numer rachunku bankowego właściwe zaznaczyć znakiem X 7

2 CZĘŚĆ B - DANE DOTYCZĄCE WSTĘPNEGO UZNANIA GRUPY PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW B.1 Data wstępnego uznania upy producentów owoców i warzyw B.2 Grupa/upy produktów, ze względu na które upa producentów owoców i warzyw została wstępnie uznana B.3 Liczba conków (należy podać liczbę producentów będących conkami upy) B.4 B5. Rok realizacji planu dochodzenia do uznania (1-5) Liczba osób prawnych wchodzących w skład upy B.6 od do Okres, który obejmuje zatwierdzony plan dochodzenia do uznania CZĘŚĆ C - WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY C.1 Wartość produktów sprzedanych w okresie objętym wnioskiem wynosi: (wypełnić na podstawie części D wniosku) C.2 Limit pomocy finansowej na dany rok realizacji planu dochodzenia do uznania: C.3 Kurs przeliczeniowy Euro na w celu określenia górnego limitu pomocy finansowej Za pierwsze półrocze Dzień, którego dotyczy kurs przeliczeniowy, Kurs przeliczeniowy Za drugie półrocze Dzień, którego dotyczy kurs przeliczeniowy, Kurs przeliczeniowy C.4 Wnioskuję o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem upy producentów owoców i warzyw oraz prowadzeniem działalności administracyjnej w wysokości: C.5 Wysokość poniesionych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania wynosi: (wypełnić na podstawie sumy kosztów inwestycji z części E1. i E2. wniosku) C.6 Wnioskuję o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania w wysokości: C.7 ŁĄCZNA WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY (C.4 + C.6) 2/ 2/ wartość pomocy finansowej będąca sumą wnioskowanych kwot z części C.4 i C.6 2/7

3 CZĘŚĆ D - PRZYCHODY WSTĘPNIE UZNANEJ GRUPY PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW Wartość produktów sprzedanych w okresie od do L.p Sprzedaż owoców i warzyw świeżych, ze względu na które upa została wstępnie uznana i wytworzonych przez jej conków, dokonana za pośrednictwem upy producentów. Wartość opakowań owoców i warzyw, o których mowa w punkcie 1 (jeżeli została zafakturowana oddzielnie). Wartość przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży, o których mowa w punkcie 1 (jeżeli została zafakturowana oddzielnie). Wartość produktów poddanych pierwszemu przetworzeniu przetworzenie owoców lub warzyw w celu otrzymania innego produktu wymienionego w załączniku I do Traktatu (Dział 7, 8, 20). Mycie, obcinanie, przycinanie, osuszanie i pakowanie produktów świeżych, celem ich sprzedaży, nie są uważane za pierwsze przetworzenie. Sprzedaż owoców i warzyw przetworzonych przez upę producentów we własnym zakresie w ramach tzw. autoprzetworzenia (produkty przetworzone ponad pierwsze przetworzenie, o którym mowa w pkt 4). Koszty transportu w przypadku, gdy produkty były zafakturowane w innym miejscu niż na etapie locoupa producentów. Sprzedaż produktów zakupionych przez upę producentów nie od conków upy i wliczonych do wartości produktów, o których mowa w punktach 1-5. Wartość redukcji stosowanej dla owoców i warzyw przetworzonych, w przypadku gdy upa producentów sprzedaje produkty przetworzone ponad pierwsze przetworzenie, zgodnie z pkt 5 (redukcja do wartości pierwszego przetworzenia). Ilość [t/szt.] [] [] 9 Koszt transportu wewnętrznego, w przypadku, gdy odległość pomiędzy scentralizowanym punktem zbioru lub pakowania upy producentów, a punktem dystrybucji upy producentów jest znaczna (powyżej 100 km). 10 Zniżki, redukcje cen, upusty itp. 11 Wartość produktów sprzedanych wstępnie uznanej upy producentów owoców i warzyw ogółem: ( ) - ( ) 3/7

4 CZĘŚĆ E - WYKAZ KWALIFIKOWANYCH KOSZTÓW PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ INWESTYCJI UJĘTYCH W ZATWIERDZONYM PLANIE DOCHODZENIA DO UZNANIA CZĘŚĆ E.1 - INWESTYCJE UJĘTE W ZATWIERDZONYM PLANIE DOCHODZENIA DO UZNANIA, ZREALIZOWANE W OKRESIE OBJĘTYM WNIOSKIEM 3/ L.p. Nazwa całej inwestycji / kompleksowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, spełniającego przynajmniej jeden cel funkcjonalno-użytkowy (inwestycja ujęta w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania) poniesionych kosztów inwestycji [] (z VAT) poniesionych kosztów inwestycji przyjęta do naliczenia pomocy finansowej [] I. II. III. IV. V. VI. VII. Ogółem wartość poniesionych kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania w okresie objętym wnioskiem (koszt realizacji całej inwestycji lub jej etapu I + koszt realizacji całej inwestycji lub jej etapu II + III + IV + V + VI + VII) 3/ część E.1 wniosku należy wypełnić na podstawie załącznika W-1.4/20 Wykaz faktur i rachunków potwierdzających wartość poniesionych kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania 4/7

5 CZĘŚĆ E.2 - KOSZTY ZAKUPU GRUNTU ORAZ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI, UJĘTYCH W ZATWIERDZONYM PLANIE DOCHODZENIA DO UZNANIA 4/ I. Nazwa całej inwestycji / kompleksowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, spełniającego przynajmniej jeden cel funkcjonalnoużytkowy (inwestycja ujęta w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania): Data rozpoczęcia Data zakończenia całej inwestycji: - - całej inwestycji: 1.1 Koszty zakupu untu, przeznaczonego pod budowę lub rozbudowę budynków i budowli oraz zagospodarowanie terenu, związanego z realizacją całej inwestycji I, poniesione w okresie od.../.../20... do.../.../20... ogółem, zgodnie z pozycją XI załącznika W-1.4a/20 z uwzględnieniem limitu: 1.2 Koszty związane z przygotowaniem i realizacją całej inwestycji I, poniesione w okresie od.../.../20... do.../.../20... ogółem, zgodnie z pozycją XII załącznika W-1.4a/20 z uwzględnieniem limitu: 1.3 Łączne koszty związane z przygotowaniem i realizacją całej inwestycji I oraz koszty zakupu untu, związanego z realizacją całej inwestycji I, (poz poz. 1.2) z uwzględnieniem limitu: - - w (z VAT) w II. 2.1 Nazwa całej inwestycji / kompleksowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, spełniającego przynajmniej jeden cel funkcjonalnoużytkowy (inwestycja ujęta w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania): Data rozpoczęcia Data zakończenia całej inwestycji: - - całej inwestycji: w (z VAT) Koszty zakupu untu, przeznaczonego pod budowę lub rozbudowę budynków i budowli oraz zagospodarowanie terenu, związanego z realizacją całej inwestycji II, poniesione w okresie od.../.../20... do.../.../20... ogółem, zgodnie z pozycją XI załącznika W-1.4a/20 z uwzględnieniem limitu: - - w 2.2 Koszty związane z przygotowaniem i realizacją całej inwestycji II, poniesione w okresie od.../.../20... do.../.../20... ogółem zgodnie z pozycją XII załącznika W-1.4a/20 z uwzględnieniem limitu: 2.3 Łączne koszty związane z przygotowaniem i realizacją całej inwestycji II oraz koszty zakupu untu, związanego z realizacją całej inwestycji II (poz poz. 2.2) z uwzględnieniem limitu: III. 3.1 Nazwa całej inwestycji / kompleksowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, spełniającego przynajmniej jeden cel funkcjonalnoużytkowy (inwestycja ujęta w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania): Data rozpoczęcia Data zakończenia całej inwestycji: - - całej inwestycji: w (z VAT) Koszty zakupu untu, przeznaczonego pod budowę lub rozbudowę budynków i budowli oraz zagospodarowanie terenu, związanego z realizacją całej inwestycji III, poniesione w okresie od.../.../20... do.../.../20... ogółem, zgodnie z pozycją XI załącznika W-1.4a/20 z uwzględnieniem limitu: - - w 3.2 Koszty związane z przygotowaniem i realizacją całej inwestycji III, poniesione w okresie od.../.../20... do.../.../20... ogółem, zgodnie z pozycją XII załącznika W-1.4a/20 z uwzględnieniem limitu: 3.3 Łączne koszty związane z przygotowaniem i realizacją całej inwestycji III oraz koszty zakupu untu, związanego z realizacją całej inwestycji III (poz poz. 3.2) z uwzględnieniem limitu: Ogółem wartość poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją całych inwestycji oraz kosztów zakupu untu, związanych z realizacją całych inwestycji, zakończonych w okresie objętym wnioskiem, zakwalifikowanych do objęcia pomocą finansową (poz poz poz. 3.3): 4/ część E.2 wniosku należy wypełnić na podstawie załącznika W-1.4a/20 Wykaz kosztów zakupu untu oraz przygotowania i realizacji inwestycji, związanych z zakończeniem całej inwestycji, ujętej w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, w przypadku zakończenia realizacji całej inwestycji, stanowiącej kompleksowe przedsięwzięcie inwestycyjne, spełniające przynajmniej jeden cel funkcjonalno-użytkowy, do realizacji której poniesiono koszty zakupu untu i/lub koszty związane z jej przygotowaniem i realizacją. Część E.2 należy wypełnić we wniosku o przyznanie pomocy finansowej za okres, w którym zakończono realizację całej inwestycji. 5/7

6 CZĘŚĆ F - LISTA ZAŁĄCZNIKÓW F1 - Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem upy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania 1. Kopia decyzji administracyjnej w sprawie wstępnego uznania upy producentów. 5/ 2. Dokument urzędowy wskazujący organy i osoby uprawnione do reprezentowania upy producentów. 5/ 3. Statut lub umowa upy producentów. 5/ 4. Kserokopia aktualnego, zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania upy producentów. 5/ 5. Sprawozdanie z realizacji planu dochodzenia do uznania sporządzone za okres objęty wnioskiem - załącznik nr 3 do wniosku (W-1.3/20). 5/ F2 - Załączniki do części dotyczącej przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem upy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej 1. Chronologiczny wykaz faktur i rachunków potwierdzających wartość produktów sprzedanych wstępnie uznanej upy producentów owoców i warzyw, wytworzonych przez jej conków, w okresie objętym wnioskiem - załącznik nr 1 do wniosku (W-1.20). 6/ 2. Chronologiczny wykaz faktur i rachunków potwierdzających ilość skupionych od conków upy producentów i wytworzonych przez nich produktów, ze względu na które upa została wstępnie uznana, w okresie objętym wnioskiem - załącznik nr 2 do wniosku (W-1.2/20). 6/ F3 - Załączniki do części dotyczącej przyznania pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania 1. Wykaz faktur i rachunków potwierdzających wartość poniesionych kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania w okresie objętym wnioskiem - załącznik nr 4 do wniosku (W-1.4/20) 6/ 2. Wykaz kosztów zakupu untu oraz przygotowania i realizacji inwestycji związanych z zakończeniem całej inwestycji ujętej w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania - załącznik nr 4a do wniosku (W-1.4a/20). 6/ 3. Oświadczenie wstępnie uznanej upy producentów o stanie realizacji inwestycji i jej wykorzystaniu przez upę producentów zgodnie z upą produktów, dla której upa została wstępnie uznana (W-1.5/20). 7/ 4. Oświadczenie upy producentów, że nabycie untu jest związane z realizacją inwestycji zatwierdzonej w planie dochodzenia do uznania (W-1.6/20). 7/ 5. Oświadczenie upy producentów, że nabyte używane narzędzie, maszyna, urządzenie lub samochód ciężarowy posiada właściwości techniczne zgodne z ich przeznaczeniem określonym w planie dochodzenia do uznania oraz spełnia obowiązujące normy techniczne (W-1.7/20). 7/ 6. Oświadczenie zbywcy, że był uprawniony do zbycia używanego narzędzia, maszyny, urządzenia, samochodu ciężarowego oraz budynku i budowli nabytych przez upę producentów (W-1.8/20). 7/ 7. Oświadczenie upy producentów, że nabyte maszyny lub urządzenia zamontowane na uncie, w budynku lub w jego części albo w budowli będących w posiadaniu innego podmiotu po zdemontowaniu i ponownym montażu zachowają stan techniczny umożliwiający ich użytkowanie zgodne z przeznaczeniem (W-1.9/20). 7/ 8. Oświadczenie potwierdzające, że unt, na którym została zrealizowana inwestycja, lub budynek albo budowla, w których została zrealizowana inwestycja stanowią własność lub przedmiot użytkowania wieczystego upy (W-1.10/20) 7/ 9. Oświadczenie potwierdzające, że unt, na którym została zrealizowana inwestycja, lub budynek albo budowla, w których została zrealizowana inwestycja są w posiadaniu innego podmiotu (W-1.120) 7/ 10. Kserokopie faktur, rachunków oraz innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających wysokość kosztów poniesionych na zrealizowanie inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. 8/ 11. Kserokopie dokumentów zapłaty za faktury, rachunki oraz inne dokumenty potwierdzające poniesienie kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania. 8/ 12. Aktualny kosztorys sporządzony z zastosowaniem cen rynkowych, na podstawie obmiaru zrealizowanej inwestycji, z potwierdzonym przez kierownika budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - przez inwestora, zakresem wykonanych robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru budowlanego (dla inwestycji lub jej etapu dotyczącego prac budowlanych). 5/ 13. Kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych (w przypadku, gdy inwestycja lub jej etap dotyczy prac budowlanych oraz na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania takiego pozwolenia lub dokonania zgłoszenia). 5/ 14. Kserokopia protokołu odbioru końcowego i decyzji dopuszczającej do użytkowania obiekt - po zrealizowaniu inwestycji (dla inwestycji lub jej etapu dotyczącego prac budowlanych). 5/ 15. Dokument wystawiony przez uprawnionego rzeczoznawcę określający wartość rynkową nabytego untu, budynku, budowli, używanego narzędzia, używanej maszyny, używanego urządzenia lub używanego samochodu ciężarowego. 16. Kserokopia umowy zawartej między upą a innym podmiotem będącym w posiadaniu untu, budynku lub budowli, w których nastąpi montaż zakupionej przez upę maszyny lub urządzenia, określającej okres i warunki dzierżawy, najmu lub użyczenia upie tego untu, budynków lub ich części, lub budowli, warunki montażu i demontażu maszyny lub urządzenia oraz warunki wypowiedzenia umowy 8/. Liczba załączników Objaśnienia: 5/ dokumenty powinny być ożone w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania lub organ wydający / zatwierdzający dokument lub pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po przedstawieniu do wglądu oryginału dokumentu. 6/ dokumenty należy ożyć w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej. 7/ dokumenty należy sporządzić dla każdej inwestycji osobno. 8/ dokumenty powinny być ożone w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania lub pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po przedstawieniu do wglądu oryginału dokumentu. 6/7

7 CZĘŚĆ G - OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA G1. Oświadczenia Oświadczam, że: 1) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art Kodeksu karnego; 2) znane mi są zasady przyznawania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania; 3) zostałem poinformowany, że: a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 70 w Warszawie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w celu przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania, b) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania, c) obowiązek podania danych wynika z przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności a także przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego; 4) dane przedstawione we wniosku o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania są prawdziwe oraz zgodne ze stanem rzeczywistym; 5) wstępnie uznana upa producentów spełnia i będzie spełniać przepisy rozporządzeń: RR (WE) nr 1234/2007 oraz RK (WE) nr 1580/2007; 6) wstępnie uznana upa producentów nie korzystała, nie korzysta i nie będzie korzystała, bezpośrednio ani pośrednio, z podwójnego finansowania wspólnotowego lub krajowego w odniesieniu do działań realizowanych zgodnie ze swoim planem dochodzenia do uznania, na które przysługuje finansowanie wspólnotowe na mocy RK (WE) nr 1580/2007. G2. Zobowiązania Zobowiązuję się do: 1) niezwłocznego informowania na piśmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: a) o każdym fakcie, który miał wpływ na nienależne przyznanie pomocy finansowej, b) o każdej zmianie powstałej w okresie od dnia ożenia wniosku do dnia przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i prowadzeniem działalności administracyjnej oraz o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania; 2) udostępniania osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych: a) wstępu na teren nieruchomości, do obiektu, lokalu lub ich części należących do wstępnie uznanej upy producentów lub jej conków i służących do prowadzenia działalności przez wstępnie uznaną upę producentów lub jej conków, b) dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów, c) oraz udzielania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli; 3) przechowywania dokumentów źródłowych dotyczących przyznanej pomocy finansowej przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym przyznano pomoc finansową; 4) niezwłocznego powiadomienia conków upy producentów o przetwarzaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących ich danych w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. CZĘŚĆ H - INFORMACJA O PODANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI KWOT PRZYZNANEJ POMOCY FINANSOWEJ 1. Przyznana kwota pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw Unii Europejskiej zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z , str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Komisji (WE) Nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 76 z , str. 28) oraz ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.). 2. Dane o wypłaconej kwocie pomocy finansowej, o której mowa w pkt 1, oraz dane podmiotowe określone we wniosku o przyznanie pomocy finansowej, mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot oraz krajowe, dla zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot, a beneficjenci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich ochrony na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. CZĘŚĆ I - DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY Data wypełnienia wniosku (dzień -miesiąc-rok) /7

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE. 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR. Pieczątka kancelarii Data wpływu i godzina

CZĘŚĆ A DANE REJESTRACYJNE. 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR. Pieczątka kancelarii Data wpływu i godzina Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania dopłaty wprowadzonych Zarządzeniem Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe Załącznik 4 do Zarządzenia Nr 55/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 kwietnia 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2014/Z Prezesa ARR z dnia 9 kwietnia 2014 r. Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo