INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012"

Transkrypt

1 INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012 W Wydziale Administracyjnym zatrudnionych jest 117 osób, w tym 106 osób na stanowiskach obsługi Urzędu (pomoc administracyjna, magazyn, poligrafia, pracownicy warsztatu, kierowcy, portierzy, sprzątaczki) * W skład Wydziału wchodzą 3 Referaty oraz stanowiska pracy podległe bezpośrednio Naczelnikowi (sekretariat) i Zastępcy Naczelnika (warsztat Młyńska 4, Francuska 70 w tym 2 osoby zajmujące się administracją budynku). Wydział Administracyjny został utworzony 1 kwietnia 2012 roku Zarządzeniem wewnętrznym nr 92/2012 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice. Zakres działania Wydziału Administracyjnego ustalony został Zarządzeniem wewnętrznym nr 94/2012 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie ustalenia zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Katowice, zmienionym w roku bieżącym Zarządzeniem wewnętrznym nr 62/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy. Realizacja zadań przedstawia się następująco: Z A D A N I A W Ł A S N E: I. REFERAT OBSŁUGI URZĘDU Do zakresu działania Referatu należy: A. Obsługa Gospodarcza Urzędu. 1. Planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów w budynkach Urzędu. 2. Wykonywanie bieżących konserwacji i napraw w zakresie własnym. 3. Prowadzenie gospodarki transportowej. 4. Obsługa poligraficzna wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu. 5. Ochrona mienia Urzędu. 6. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej w obiektach Urzędu. 7. Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu. 8. Zawieranie umów najmu pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Urzędu i podmiotów zewnętrznych. 9. Prowadzenie ewidencji pomieszczeń, składników majątkowych Urzędu pomiędzy komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi. 10. Rozliczanie kosztów użytkowania lokali biurowych, w tym kosztów mediów. 11. Wnioskowanie do Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej o likwidację zniszczonego sprzętu biurowego. */stan na r. B. Obsługi jednostek pomocniczych w tym:

2 1. Zawieranie umów najmu na lokale będące siedzibą organów jednostek pomocniczych II. REFERAT ROZLICZEŃ I ZAOPATRZENIA Do zakresu działania Referatu należy: A. Zaopatrzenie Urzędu Miasta w materiały służące do bieżącej pracy. 1. Zaopatrywanie komórek organizacyjnych Urzędu w materiały służące do bieżącej pracy: a/ zakup materiałów biurowych, b/ zaopatrzenie w publikacje i prasę, c/ zakup biletów komunikacji miejskiej, d/ wyposażanie w meble i sprzęt biurowy, e/ zakup materiałów do drobnych remontów przeprowadzanych w budynkach Urzędu, f/ zakup materiałów do bieżącej eksploatacji urządzeń działających w Urzędzie, g/ obsługa w zakresie poligrafii. 2. Zlecanie wykonywania pieczęci urzędowych oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i innych pieczęci, stempli zamówionych przez Urząd. 3. Prowadzenie gospodarki magazynowej. 4. Obsługa wyborów. B. Obsługa jednostek pomocniczych w tym: 1. Finansowa obsługa działalności administracyjno-biurowej jednostek. Opis wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie JP w części : Budżet. C. Obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych. Do zadań w tym zakresie należy: 1. Przygotowywanie i rozliczanie oficjalnych wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta. 2. Przyjmowanie i analizowanie sprawozdań z wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta. D. Zadanie w zakresie przynależności Miasta do organizacji krajowych i międzynarodowych Do zadań w tym zakresie należy: 1. Odprowadzanie składek za uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych fundacjach, stowarzyszeniach, związkach i organizacjach, których członkiem jest miasto Katowice. E. Obsługa finansowo-rozliczeniowa Wydziału: Do zadań w tym zakresie należy: 1. Planowanie budżetu 2. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej 3. Nadzór nad realizacją Planu Jednostkowego Dochodów i Wydatków Budżetowych III. REFERAT ORGANIZACJI SPOTKAŃ I KONFRENCJI: Do zakresu działania Referatu należy: A. Organizacja wizyt dyplomatycznych. Do zadań w tym zakresie należy: 2

3 1. Organizacja wizyt dyplomatycznych. Współpraca ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim w tym zakresie. 2. Przygotowywanie i obsługa spotkań i konferencji organizowanych przez komórki Urzędu z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych. 3. Koordynacja spraw związanych z udziałem przedstawicieli miasta w konferencjach za granicą. 4. Zapewnianie tłumaczenia na oficjalnych spotkaniach przedstawicieli miasta z partnerami zagranicznymi oraz tłumaczenie korespondencji oficjalnej. 5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad sposobem wykorzystania budynku reprezentacyjnego Urzędu - Pałacu Goldsteinów. B. Zadanie w zakresie przynależności Miasta do organizacji krajowych i międzynarodowych. Do zadań w tym zakresie należy: 1. Opracowywanie informacji nt. działań, inicjatyw oraz propozycji współpracy dotyczących międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń i przekazywanie do merytorycznie właściwych komórek organizacyjnych. Z A D A N I A Z L E C O N E Wydział Administracyjny realizuje zadania zlecone w zakresie: A. Obronności Państwa. Do zadań w tym zakresie należy : 1. Przygotowanie wyznaczonego stanowiska kierowania na terenie Urzędu oraz obsługa logistyczna tego stanowiska tj. wyposażenie w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy organu, wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku. Zadanie realizowane jest we współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. Zadanie realizują Referat Obsługi Urzędu i Referat Rozliczeń i Zapatrzenia. IV. ADMINISTRACJA BUDYNKU FRANCUSKA 70. W administracji budynku zatrudnionych jest 7 osób, w tym 5 na stanowiskach obsługi. Do zadań w zakresie działania administracji należy: 1. Obsługa budynku w zakresie bieżących rozliczeń i opłat (m.in. media, ochrona budynku, sprzątanie pomieszczeń, telewizja wewnętrzna, windy). 2. Zlecanie bieżących i doraźnych usług remontowych i napraw. 3.Fakturowanie za wynajem lokali i media firmom zewnętrznym wynajmującym pomieszczenia w budynku. 4. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych w tym: a/ prowadzenie księgi ewidencyjnej rzeczy znalezionych b/ magazynowanie przedmiotów znalezionych c/ współpraca z Urzędem Skarbowym, Komisariatami Policji oraz Strażą Miejską d/ ustalanie właścicieli rzeczy znalezionych 5. Bieżące konserwacje i naprawy, malowanie pomieszczeń, realizacja przeprowadzek. 3

4 BUDŻET WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO ROK 2012 W Y D A T K I Wydział Administracyjny na rok 2012 otrzymał środki finansowe na kwotę ogółem zł. Środki wydatkowane były w okresie r. Wykonanie wydatków na dzień r. wyniosło ogółem ,01 zł, co stanowiło 75,95% planu rocznego. W ramach planu Wydziału Administracyjnego realizowane były następujące wydatki: 1. Zadania zlecone/dotacje W ramach Dz. 750 Rozdz Wydział Administracyjny otrzymał dotację w wysokości 1.000,- zł, która została wydatkowana na oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego Zakup usług pozostałych Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę 1.000,- zł wydatkowano na dzień r ,- zł, co stanowiło 100% planu rocznego. 2. Obsługa jednostek pomocniczych Środki na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek pomocniczych realizowane były w ramach Dz. 750, Rozdział Na planowaną kwotę ,- zł w roku 2012 wydatkowano ,85 zł, co stanowiło 59,09% planu w tym Rozdziale, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano 4.413,67 zł, co stanowiło 41,23% planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły drobnych zakupów dla jednostek pomocniczych /materiały biurowe, meble, kwiaty, pieczątki/ Zakup energii Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,54 zł, co stanowiło 58,32% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na zakup mediów dla lokali użytkowanych przez jednostki pomocnicze Zakup usług remontowych Na planowaną kwotę 1.089,- zł wydatkowano 332,10 zł, co stanowiło 30,50% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na konserwację windy w lokalu użytkowanym przez jednostkę pomocniczą nr 22 /Podlesie/ Zakup usług pozostałych Na planowaną kwotę 8.617,- zł wydatkowano 3.757,45 zł, co stanowiło 43,61% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na usługi komunalne i utrzymanie czystości w lokalach użytkowanych przez jednostki pomocnicze. 4

5 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Na planowaną kwotę 5.826,- zł wydatkowano 2.658,01 zł, co stanowiło 45,62% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na usługi telekomunikacyjne w lokalach jednostek pomocniczych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,08 zł, co stanowiło 92,14% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na opłaty czynszowe w budynkach użytkowanych przez jednostki pomocnicze. Środki na funkcjonowanie jednostek na rok bieżący zostały zabezpieczone w wysokości ogółem: ,- zł. Dodatkowo, zgodnie z wnioskiem RP nr 6 Ligota Panewniki, w budżecie Wydziału Administracyjnego zostaną zabezpieczone środki z rezerwy celowej budżetu Miasta na obsługę uroczystości państwowych i własnych jednostki (5.000,- zł). Wniosek o zmianę budżetu został złożony do realizacji. 3. Obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu Miasta Środki na obsługę Urzędu i komórek organizacyjnych były realizowane w ramach Działu 750 Rozdział i Rozdział Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę ,- zł wydatkowano na dzień r. kwotę ,70 zł, co stanowiło 76,15% planu rocznego ogółem w tym Rozdziale, w tym: Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,83 zł, co stanowiło 70,16% planu rocznego w tym paragrafie. Kwota ,83 zł została wydatkowana na wynagrodzenia inkasentów opłaty skarbowej Zakup materiałów i wyposażenia Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,10 zł, co stanowiło 90,02% planu w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły: - zakupu paliwa i części do samochodów służbowych - zakupu materiałów biurowych i druków - zakupu wydawnictw i prenumeraty prasy - zakupu środków czystości - zakupu sprzętu biurowego - zakupu i doróbek mebli na potrzeby komórek organizacyjnych - zakupu sprzętu technicznego - zakupu sprzętu gaśniczego - zakupów remontowych/ artykuły warsztatowe, elektryczne i malarskie - zakupu artykułów spożywczych i kwiatów - zakupu tonerów, tuszy i pochodnych 5

6 Zakup energii Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,97 zł, co stanowiło 60,14% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na zakup mediów dla lokali użytkowanych przez Urząd Miasta Katowice w tym: energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz Zakup usług remontowych Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,30 zł, co stanowiło 83,60% planu rocznego w tym paragrafie. Remonty i konserwacje wykonane w roku 2012: REMONTY: - Remont instalacji ściekowej /Francuska 70 - Projekt naprawy dachu /Francuska 70 - Malowanie pomieszczeń w Urzędzie Miasta - Naprawa drzwi zewnętrznych wejściowych w budynku /Młyńska 4 - Odgrzybianie i osuszanie ścian w pomieszczeniach piwnic/ Pocztowa 7 - Remont łazienek /Młyńska 4 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej KONSERWACJE: - Awarie i drobne naprawy - Konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń - Konserwacje dźwigów - Naprawa środków transportu Zakup usług pozostałych Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,38 zł, co stanowiło 70,88% planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły: - zakupu usług gastronomicznych - zakupu usług komunalnych - zakupu usług pocztowych i kurierskich - monitorowania systemów antywłamaniowych i przeglądów przeciwpożarowych - przeglądów samochodów służbowych - utrzymania czystości 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieć ruchoma Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,79 zł, co stanowiło 37,34% planu w tym paragrafie. Środki zostały wydatkowane na opłaty związane z korzystaniem z sieci telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieć stacjonarna Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,33 zł, co stanowiło 74,43% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały wydatkowane na opłaty związane z użytkowaniem telefonii stacjonarnej. 6

7 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,05 zł, co stanowiło 75,71% planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły: - tłumaczeń słowa żywego podczas spotkań z przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych oraz gośćmi z kraju i zagranicy, - tłumaczeń pisemnych wykonywanych na potrzeby Urzędu Miasta Katowice Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,87 zł, co stanowiło 60,61% planu w tym paragrafie. Wykonanie wydatków w tym paragrafie było uzależnione od potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w tym m.in. Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Księgowo-Rachunkowego Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,67 zł, co stanowiło 71,47% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania przez Urząd Miasta: budynków, pomieszczeń i garaży Podróże służbowe krajowe Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,-zł, co stanowiło 97,92% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników Urzędu Miasta Katowice Podróże służbowe zagraniczne Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,39 zł, co stanowiło 76,96% planu rocznego w tym paragrafie. W roku 2012 miały miejsce 33 wyjazdy służbowe zagraniczne realizowane ze środków bieżących, w tym: - wynikające z realizacji umów i porozumień o współpracy oraz listów intencyjnych - w ramach istniejących oraz przyszłych kontaktów zagranicznych - związane z przynależnością Katowic do organizacji międzynarodowych - wyjazdy o charakterze promocyjno inwestycyjnym, imprezy targowe oraz udział w konferencjach i seminariach za granicą Różne opłaty i składki Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano kwotę ,57 zł, co stanowiło 87,01% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na pokrycie składek ubezpieczeniowych z tytułu umowy ubezpieczenia: Program ubezpieczeniowy Miasta Katowice w latach oraz ubezpieczenia samochodów służbowych Podatek od nieruchomości Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano kwotę ,- zł, co stanowiło 70,33 % planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły opłat z tytułu podatku od nieruchomości za m-ce od kwietnia do grudnia 2012 r. 7

8 4580 Pozostałe odsetki ( ) Na planowaną kwotę 1.000,- zł wydatkowano 21,20 zł, co stanowiło 2,12% planu w tym paragrafie. Kwota stanowiła zwrot odsetek ustawowych w związku z umorzeniami postępowań egzekucyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano kwotę ,02 zł, co stanowiło 70,24% planu w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły opłat z tytułu postępowań egzekucyjnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan w tym paragrafie wynosił ,- zł. Na planowaną kwotę wydatkowano 7.130,28 zł, co stanowiło 63,11% planu w tym paragrafie. Kwota 7.130,28 zł została wydatkowana za zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi Urzędu Miasta. WYDATKI MAJĄTKOWE 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Na planowaną kwotę ,-zł wydatkowano ,88 zł, co stanowiło 98,23% planu w tym paragrafie. Wydatki inwestycyjne poniesione w roku 2012: - Przebudowa systemu telewizji wewnętrznej i antywłamaniowej/francuska70 - Przebudowa (modernizacja) rozdzielni niskiego napięcia/ Francuska 70 - Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Urzędu Miasta - Zakup i montaż dławika prądu USC /Pl. Wolności 12a - Montaż instalacji elektrycznej hydroforni w zespole budynków/ Francuska 70 - Wymiana balustrady w budynku Urzędu/Młyńska 4 - Zakup pompy wirowej wraz z montażem/ Francuska Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,07 zł, co stanowiło 90,43% planu rocznego w tym paragrafie. Opis zakupów inwestycyjnych: - Zakup powielacza RISO/raty - Zakup kserokopiarek - Zakup rusztowania aluminiowego z ramą jezdną - Zakup 2 samochodów osobowych - Zakup samochodu elektrycznego - Zakup bindownicy elektrycznej - Zakup telewizora LCD do Pałacu Goldsteinów - Zakup systemu kolejkowego Q-matic/Francuska 70 - Zakup systemu konferencyjnego do budynku Pałac Goldsteinów - Zakup maszyny czyszczącej do posadzek 8

9 Rozdział Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę ,- zł, wydatkowano na dzień r. kwotę ,53 zł, co stanowiło 89,18% planu rocznego ogółem w tym Rozdziale, w tym: Zakup usług pozostałych: Na planowaną ogółem w tym paragrafie kwotę ,- zł wydatkowano ,97 zł, co stanowiło 79,98% planu rocznego w tym paragrafie. Pieniądze w kwocie ,97 zł wydatkowano na organizację spotkań i wydarzeń współorganizowanych przez Miasto Katowice, w tym m.in.: - konferencji międzynarodowych - spotkań z inwestorami, przedstawicielami firm outsourcingowych, banków, instytucji krajowych i zagranicznych - spotkań z przedstawicielami placówek konsularnych i dyplomatycznych, gośćmi z kraju i zagranicy - uroczystej sesji z okazji nadania honorowego obywatelstwa Miasta - spotkania młodzieży grupy Wyszehradzkiej - wręczenia nagród w dziedzinie sportu Zakup usług obejmujących tłumaczenia: Na planowaną ogółem w tym paragrafie kwotę 5.000,- zł wydatkowano 4.951,50 zł, co stanowiło 99,03% planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki w kwocie ogółem 4.951,50 zł dotyczyły zapewnienia tłumaczeń podczas organizacji spotkań i wydarzeń o charakterze międzynarodowym Różne opłaty i składki: Na planowaną ogółem w tym paragrafie kwotę ,- zł wydatkowano ,28 zł, co stanowiło 99,14% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe w tym paragrafie zostały wydatkowane na zapłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta Katowice do organizacji krajowych tj. - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów/Katowice - Górnośląskiego Związku Metropolitalnego/Katowice - Związku Miast Polskich /Poznań - Śląskiej Organizacji Turystycznej /Katowice - Unii Metropolii Polskich /Warszawa 4540 Składki do organizacji międzynarodowych Na planowaną ogółem w tym paragrafie kwotę 2.581,- zł wydatkowano 2.580,78 zł, co stanowiło 99,99% planu rocznego w tym paragrafie. Kwota została wydatkowana na składkę do międzynarodowej organizacji ICLEI. 4. Projekty współfinansowane środkami UE: Środki na projekty były realizowane w ramach Działu 801, Rozdział oraz Działu 900, Rozdz Środki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów: - Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi - Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych REURIS - Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie EVUE - Zrównoważona Mobilność Miejska SUM 9

10 Rozdział Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę 2.980,- zł wydatkowano na dzień r. kwotę 981,05 zł, co stanowiło 32,92% planu rocznego ogółem w tym Rozdziale, w tym: 4217 Zakup materiałów i wyposażenia Na planowaną kwotę 2.533,- zł wydatkowano 833,90 zł, co stanowiło 32,92 % planu w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Zakup materiałów i wyposażenia Na planowaną kwotę 447,- zł wydatkowano 147,15 zł, co stanowiło 32,92% planu w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu (wkład własny). Rozdział Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę ,- zł wydatkowano na dzień r. kwotę ,88 zł, co stanowi 54,95% planu rocznego ogółem w tym Rozdziale, w tym: Projekt REURIS 4427 Podróże służbowe zagraniczne /REURIS Na planowaną kwotę 4.202,- zł wydatkowano 3.321,45 zł, co stanowiło 79,04 % planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdu na spotkanie partnerów Projektu REURIS do Stuttgartu w dniach r. Wydatki dotyczyły zakupu dewiz, polis ubezpieczeniowych oraz biletów lotniczych Podróże służbowe zagraniczne /REURIS Na planowaną kwotę 742,- zł wydatkowano 586,14 zł, co stanowiło 78,99% planu rocznego w tym paragrafie. Zaplanowane w tym paragrafie środki stanowiły wkład własny Miasta Katowice z tytułu udziału w projekcie REURIS (15%). Projekt EVUE 4307 Zakup usług pozostałych /EVUE Na planowaną kwotę 4.996,- zł wydatkowano 4.995,28 zł, co stanowiło 99,99% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdów na spotkania partnerów projektu do Oslo/Norwegia i Sztokholmu/Szwecja w dniach r. oraz Londynu/Wielka Brytania w dniach r. członków Lokalnej Grupy Wsparcia Zakup usług pozostałych /EVUE Na planowaną kwotę 1.249,- zł wydatkowano 1.248,82 zł, co stanowiło 99,99% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdów na spotkania partnerów projektu członków Lokalnej Grupy Wsparcia Podróże służbowe zagraniczne /EVUE Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,56 zł, co stanowiło 77,68% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdów na spotkania partnerów projektu do Oslo/Norwegia i Sztokholmu/Szwecja w dniach 10

11 r., Londynu/Wielka Brytania w dniach r. oraz Kopenhagi/Dania w dniach r Podróże służbowe zagraniczne /EVUE Na planowaną kwotę 5.729,- zł wydatkowano 4.449,88 zł, co stanowiło 77,67% planu rocznego w tym paragrafie. Zaplanowane w tym paragrafie środki stanowiły wkład własny Miasta Katowice z tytułu udziału w projekcie EVUE (20%). Projekt SUM 4427 Podróże służbowe zagraniczne /SUM Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,88 zł co stanowiło 32,68% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdów na spotkania partnerów projektu do Faro/Portugalia w dniach r., Vigo/Hiszpania w dniach r. oraz Rygi/Łotwa w dniach r Podróże służbowe zagraniczne /SUM Na planowaną kwotę 7.080,- zł wydatkowano 2.313,87 zł, co stanowiło 32,68% planu rocznego w tym paragrafie. Zaplanowane w tym paragrafie środki stanowiły wkład własny Miasta Katowice z tytułu udziału w projekcie SUM (15%). D O C H O D Y Plan dochodów na dzień r. wynosił ogółem ,- zł. Realizacja dochodów na dzień r. wyniosła ogółem: ,35 zł, co stanowiło 74,42% planu. Dochody dotyczyły: 1. Zadania zlecone/dotacje Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000,- zł otrzymana na sfinansowanie wydatków rzeczowych Urzędu Stanu Cywilnego/oprawa ksiąg/. 2. Dochody z najmu i dzierżawy Na planowaną kwotę ,- zł wykonanie na r. roku wyniosło ,54 zł, co stanowiło 76,28% planu rocznego. Dochody dotyczyły wpłat za wynajem powierzchni biurowych, opłat za korzystanie z parkingu oraz wynajmu powierzchni w celu umieszczenia reklam w budynku przy ul. Francuskiej Wpływy z różnych opłat Na planowaną kwotę ,- zł wykonanie na r. wyniosło ,18 zł, co stanowiło 81,83% planu rocznego w tym paragrafie, w tym: opłaty różne wtórniki intelkarty telefony komórkowe prowizja z karty kredytowej VISA materiały do przetargu zwrot za media i rozmowy telefoniczne (bez f-r) zwrot za rozmowy telefoniczne refaktury za media (Francuska 70) ,17 zł 80,71 zł 211,72 zł 37,16 zł 231,95 zł ,60 zł 2.024,60 zł ,27 zł 11

12 4. Refundacje wydatków na projekty współfinansowane środkami UE W roku 2012 na konto Miasta wpłynęły dochody z tytułu refundacji poniżej wymienionych projektów, współrealizowanych przez Wydział Administracyjny: 1. Nodus ,02 zł 2. Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi - 966,34 zł 3. Sieć inkubatorów społecznej przedsiębiorczości ,50 zł 4. Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie 8.114,67 zł 5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/dochody majątkowe Na planowaną kwotę 5.000,- zł wykonanie na r. wyniosło 141,10 zł, co stanowiło 2,82% planu rocznego w tym paragrafie. Kwota dochodów dotyczyła sprzedaży zużytych składników majątkowych. Katowice, 6 maja 2013 r. 12

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów Zaplanowane na 2006 r. w dziale 750 rozdziale 75095 dochody na kwotę 50.050,00 zł. zrealizowane zostały w I półroczu 2006 roku w wysokości 12.520,69 zł.,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Informacje szczegółowe 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Działalnością klubów zajmują się utworzone przez mieszkańców (nawet początkowo dla potrzeb konkursu)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo