INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012"

Transkrypt

1 INFORMACJA o zakresie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Katowice w roku 2012 W Wydziale Administracyjnym zatrudnionych jest 117 osób, w tym 106 osób na stanowiskach obsługi Urzędu (pomoc administracyjna, magazyn, poligrafia, pracownicy warsztatu, kierowcy, portierzy, sprzątaczki) * W skład Wydziału wchodzą 3 Referaty oraz stanowiska pracy podległe bezpośrednio Naczelnikowi (sekretariat) i Zastępcy Naczelnika (warsztat Młyńska 4, Francuska 70 w tym 2 osoby zajmujące się administracją budynku). Wydział Administracyjny został utworzony 1 kwietnia 2012 roku Zarządzeniem wewnętrznym nr 92/2012 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Katowice. Zakres działania Wydziału Administracyjnego ustalony został Zarządzeniem wewnętrznym nr 94/2012 Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. w sprawie ustalenia zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Katowice, zmienionym w roku bieżącym Zarządzeniem wewnętrznym nr 62/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy. Realizacja zadań przedstawia się następująco: Z A D A N I A W Ł A S N E: I. REFERAT OBSŁUGI URZĘDU Do zakresu działania Referatu należy: A. Obsługa Gospodarcza Urzędu. 1. Planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów w budynkach Urzędu. 2. Wykonywanie bieżących konserwacji i napraw w zakresie własnym. 3. Prowadzenie gospodarki transportowej. 4. Obsługa poligraficzna wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu. 5. Ochrona mienia Urzędu. 6. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej w obiektach Urzędu. 7. Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu. 8. Zawieranie umów najmu pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Urzędu i podmiotów zewnętrznych. 9. Prowadzenie ewidencji pomieszczeń, składników majątkowych Urzędu pomiędzy komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi. 10. Rozliczanie kosztów użytkowania lokali biurowych, w tym kosztów mediów. 11. Wnioskowanie do Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej o likwidację zniszczonego sprzętu biurowego. */stan na r. B. Obsługi jednostek pomocniczych w tym:

2 1. Zawieranie umów najmu na lokale będące siedzibą organów jednostek pomocniczych II. REFERAT ROZLICZEŃ I ZAOPATRZENIA Do zakresu działania Referatu należy: A. Zaopatrzenie Urzędu Miasta w materiały służące do bieżącej pracy. 1. Zaopatrywanie komórek organizacyjnych Urzędu w materiały służące do bieżącej pracy: a/ zakup materiałów biurowych, b/ zaopatrzenie w publikacje i prasę, c/ zakup biletów komunikacji miejskiej, d/ wyposażanie w meble i sprzęt biurowy, e/ zakup materiałów do drobnych remontów przeprowadzanych w budynkach Urzędu, f/ zakup materiałów do bieżącej eksploatacji urządzeń działających w Urzędzie, g/ obsługa w zakresie poligrafii. 2. Zlecanie wykonywania pieczęci urzędowych oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i innych pieczęci, stempli zamówionych przez Urząd. 3. Prowadzenie gospodarki magazynowej. 4. Obsługa wyborów. B. Obsługa jednostek pomocniczych w tym: 1. Finansowa obsługa działalności administracyjno-biurowej jednostek. Opis wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie JP w części : Budżet. C. Obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych. Do zadań w tym zakresie należy: 1. Przygotowywanie i rozliczanie oficjalnych wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta. 2. Przyjmowanie i analizowanie sprawozdań z wyjazdów zagranicznych przedstawicieli miasta. D. Zadanie w zakresie przynależności Miasta do organizacji krajowych i międzynarodowych Do zadań w tym zakresie należy: 1. Odprowadzanie składek za uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych fundacjach, stowarzyszeniach, związkach i organizacjach, których członkiem jest miasto Katowice. E. Obsługa finansowo-rozliczeniowa Wydziału: Do zadań w tym zakresie należy: 1. Planowanie budżetu 2. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej 3. Nadzór nad realizacją Planu Jednostkowego Dochodów i Wydatków Budżetowych III. REFERAT ORGANIZACJI SPOTKAŃ I KONFRENCJI: Do zakresu działania Referatu należy: A. Organizacja wizyt dyplomatycznych. Do zadań w tym zakresie należy: 2

3 1. Organizacja wizyt dyplomatycznych. Współpraca ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Marszałkowskim w tym zakresie. 2. Przygotowywanie i obsługa spotkań i konferencji organizowanych przez komórki Urzędu z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych. 3. Koordynacja spraw związanych z udziałem przedstawicieli miasta w konferencjach za granicą. 4. Zapewnianie tłumaczenia na oficjalnych spotkaniach przedstawicieli miasta z partnerami zagranicznymi oraz tłumaczenie korespondencji oficjalnej. 5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad sposobem wykorzystania budynku reprezentacyjnego Urzędu - Pałacu Goldsteinów. B. Zadanie w zakresie przynależności Miasta do organizacji krajowych i międzynarodowych. Do zadań w tym zakresie należy: 1. Opracowywanie informacji nt. działań, inicjatyw oraz propozycji współpracy dotyczących międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń i przekazywanie do merytorycznie właściwych komórek organizacyjnych. Z A D A N I A Z L E C O N E Wydział Administracyjny realizuje zadania zlecone w zakresie: A. Obronności Państwa. Do zadań w tym zakresie należy : 1. Przygotowanie wyznaczonego stanowiska kierowania na terenie Urzędu oraz obsługa logistyczna tego stanowiska tj. wyposażenie w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy organu, wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku. Zadanie realizowane jest we współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. Zadanie realizują Referat Obsługi Urzędu i Referat Rozliczeń i Zapatrzenia. IV. ADMINISTRACJA BUDYNKU FRANCUSKA 70. W administracji budynku zatrudnionych jest 7 osób, w tym 5 na stanowiskach obsługi. Do zadań w zakresie działania administracji należy: 1. Obsługa budynku w zakresie bieżących rozliczeń i opłat (m.in. media, ochrona budynku, sprzątanie pomieszczeń, telewizja wewnętrzna, windy). 2. Zlecanie bieżących i doraźnych usług remontowych i napraw. 3.Fakturowanie za wynajem lokali i media firmom zewnętrznym wynajmującym pomieszczenia w budynku. 4. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych w tym: a/ prowadzenie księgi ewidencyjnej rzeczy znalezionych b/ magazynowanie przedmiotów znalezionych c/ współpraca z Urzędem Skarbowym, Komisariatami Policji oraz Strażą Miejską d/ ustalanie właścicieli rzeczy znalezionych 5. Bieżące konserwacje i naprawy, malowanie pomieszczeń, realizacja przeprowadzek. 3

4 BUDŻET WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO ROK 2012 W Y D A T K I Wydział Administracyjny na rok 2012 otrzymał środki finansowe na kwotę ogółem zł. Środki wydatkowane były w okresie r. Wykonanie wydatków na dzień r. wyniosło ogółem ,01 zł, co stanowiło 75,95% planu rocznego. W ramach planu Wydziału Administracyjnego realizowane były następujące wydatki: 1. Zadania zlecone/dotacje W ramach Dz. 750 Rozdz Wydział Administracyjny otrzymał dotację w wysokości 1.000,- zł, która została wydatkowana na oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego Zakup usług pozostałych Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę 1.000,- zł wydatkowano na dzień r ,- zł, co stanowiło 100% planu rocznego. 2. Obsługa jednostek pomocniczych Środki na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek pomocniczych realizowane były w ramach Dz. 750, Rozdział Na planowaną kwotę ,- zł w roku 2012 wydatkowano ,85 zł, co stanowiło 59,09% planu w tym Rozdziale, w tym: Zakup materiałów i wyposażenia Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano 4.413,67 zł, co stanowiło 41,23% planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły drobnych zakupów dla jednostek pomocniczych /materiały biurowe, meble, kwiaty, pieczątki/ Zakup energii Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,54 zł, co stanowiło 58,32% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na zakup mediów dla lokali użytkowanych przez jednostki pomocnicze Zakup usług remontowych Na planowaną kwotę 1.089,- zł wydatkowano 332,10 zł, co stanowiło 30,50% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na konserwację windy w lokalu użytkowanym przez jednostkę pomocniczą nr 22 /Podlesie/ Zakup usług pozostałych Na planowaną kwotę 8.617,- zł wydatkowano 3.757,45 zł, co stanowiło 43,61% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na usługi komunalne i utrzymanie czystości w lokalach użytkowanych przez jednostki pomocnicze. 4

5 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Na planowaną kwotę 5.826,- zł wydatkowano 2.658,01 zł, co stanowiło 45,62% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na usługi telekomunikacyjne w lokalach jednostek pomocniczych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,08 zł, co stanowiło 92,14% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na opłaty czynszowe w budynkach użytkowanych przez jednostki pomocnicze. Środki na funkcjonowanie jednostek na rok bieżący zostały zabezpieczone w wysokości ogółem: ,- zł. Dodatkowo, zgodnie z wnioskiem RP nr 6 Ligota Panewniki, w budżecie Wydziału Administracyjnego zostaną zabezpieczone środki z rezerwy celowej budżetu Miasta na obsługę uroczystości państwowych i własnych jednostki (5.000,- zł). Wniosek o zmianę budżetu został złożony do realizacji. 3. Obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu Miasta Środki na obsługę Urzędu i komórek organizacyjnych były realizowane w ramach Działu 750 Rozdział i Rozdział Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę ,- zł wydatkowano na dzień r. kwotę ,70 zł, co stanowiło 76,15% planu rocznego ogółem w tym Rozdziale, w tym: Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,83 zł, co stanowiło 70,16% planu rocznego w tym paragrafie. Kwota ,83 zł została wydatkowana na wynagrodzenia inkasentów opłaty skarbowej Zakup materiałów i wyposażenia Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,10 zł, co stanowiło 90,02% planu w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły: - zakupu paliwa i części do samochodów służbowych - zakupu materiałów biurowych i druków - zakupu wydawnictw i prenumeraty prasy - zakupu środków czystości - zakupu sprzętu biurowego - zakupu i doróbek mebli na potrzeby komórek organizacyjnych - zakupu sprzętu technicznego - zakupu sprzętu gaśniczego - zakupów remontowych/ artykuły warsztatowe, elektryczne i malarskie - zakupu artykułów spożywczych i kwiatów - zakupu tonerów, tuszy i pochodnych 5

6 Zakup energii Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,97 zł, co stanowiło 60,14% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na zakup mediów dla lokali użytkowanych przez Urząd Miasta Katowice w tym: energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz Zakup usług remontowych Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,30 zł, co stanowiło 83,60% planu rocznego w tym paragrafie. Remonty i konserwacje wykonane w roku 2012: REMONTY: - Remont instalacji ściekowej /Francuska 70 - Projekt naprawy dachu /Francuska 70 - Malowanie pomieszczeń w Urzędzie Miasta - Naprawa drzwi zewnętrznych wejściowych w budynku /Młyńska 4 - Odgrzybianie i osuszanie ścian w pomieszczeniach piwnic/ Pocztowa 7 - Remont łazienek /Młyńska 4 - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej KONSERWACJE: - Awarie i drobne naprawy - Konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń - Konserwacje dźwigów - Naprawa środków transportu Zakup usług pozostałych Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,38 zł, co stanowiło 70,88% planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły: - zakupu usług gastronomicznych - zakupu usług komunalnych - zakupu usług pocztowych i kurierskich - monitorowania systemów antywłamaniowych i przeglądów przeciwpożarowych - przeglądów samochodów służbowych - utrzymania czystości 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieć ruchoma Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,79 zł, co stanowiło 37,34% planu w tym paragrafie. Środki zostały wydatkowane na opłaty związane z korzystaniem z sieci telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych sieć stacjonarna Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,33 zł, co stanowiło 74,43% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały wydatkowane na opłaty związane z użytkowaniem telefonii stacjonarnej. 6

7 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,05 zł, co stanowiło 75,71% planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły: - tłumaczeń słowa żywego podczas spotkań z przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych oraz gośćmi z kraju i zagranicy, - tłumaczeń pisemnych wykonywanych na potrzeby Urzędu Miasta Katowice Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,87 zł, co stanowiło 60,61% planu w tym paragrafie. Wykonanie wydatków w tym paragrafie było uzależnione od potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w tym m.in. Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych oraz Księgowo-Rachunkowego Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,67 zł, co stanowiło 71,47% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na opłaty z tytułu użytkowania przez Urząd Miasta: budynków, pomieszczeń i garaży Podróże służbowe krajowe Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,-zł, co stanowiło 97,92% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników Urzędu Miasta Katowice Podróże służbowe zagraniczne Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,39 zł, co stanowiło 76,96% planu rocznego w tym paragrafie. W roku 2012 miały miejsce 33 wyjazdy służbowe zagraniczne realizowane ze środków bieżących, w tym: - wynikające z realizacji umów i porozumień o współpracy oraz listów intencyjnych - w ramach istniejących oraz przyszłych kontaktów zagranicznych - związane z przynależnością Katowic do organizacji międzynarodowych - wyjazdy o charakterze promocyjno inwestycyjnym, imprezy targowe oraz udział w konferencjach i seminariach za granicą Różne opłaty i składki Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano kwotę ,57 zł, co stanowiło 87,01% planu rocznego w tym paragrafie. Środki zostały przeznaczone na pokrycie składek ubezpieczeniowych z tytułu umowy ubezpieczenia: Program ubezpieczeniowy Miasta Katowice w latach oraz ubezpieczenia samochodów służbowych Podatek od nieruchomości Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano kwotę ,- zł, co stanowiło 70,33 % planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły opłat z tytułu podatku od nieruchomości za m-ce od kwietnia do grudnia 2012 r. 7

8 4580 Pozostałe odsetki ( ) Na planowaną kwotę 1.000,- zł wydatkowano 21,20 zł, co stanowiło 2,12% planu w tym paragrafie. Kwota stanowiła zwrot odsetek ustawowych w związku z umorzeniami postępowań egzekucyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano kwotę ,02 zł, co stanowiło 70,24% planu w tym paragrafie. Wydatki dotyczyły opłat z tytułu postępowań egzekucyjnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan w tym paragrafie wynosił ,- zł. Na planowaną kwotę wydatkowano 7.130,28 zł, co stanowiło 63,11% planu w tym paragrafie. Kwota 7.130,28 zł została wydatkowana za zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi Urzędu Miasta. WYDATKI MAJĄTKOWE 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Na planowaną kwotę ,-zł wydatkowano ,88 zł, co stanowiło 98,23% planu w tym paragrafie. Wydatki inwestycyjne poniesione w roku 2012: - Przebudowa systemu telewizji wewnętrznej i antywłamaniowej/francuska70 - Przebudowa (modernizacja) rozdzielni niskiego napięcia/ Francuska 70 - Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Urzędu Miasta - Zakup i montaż dławika prądu USC /Pl. Wolności 12a - Montaż instalacji elektrycznej hydroforni w zespole budynków/ Francuska 70 - Wymiana balustrady w budynku Urzędu/Młyńska 4 - Zakup pompy wirowej wraz z montażem/ Francuska Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,07 zł, co stanowiło 90,43% planu rocznego w tym paragrafie. Opis zakupów inwestycyjnych: - Zakup powielacza RISO/raty - Zakup kserokopiarek - Zakup rusztowania aluminiowego z ramą jezdną - Zakup 2 samochodów osobowych - Zakup samochodu elektrycznego - Zakup bindownicy elektrycznej - Zakup telewizora LCD do Pałacu Goldsteinów - Zakup systemu kolejkowego Q-matic/Francuska 70 - Zakup systemu konferencyjnego do budynku Pałac Goldsteinów - Zakup maszyny czyszczącej do posadzek 8

9 Rozdział Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę ,- zł, wydatkowano na dzień r. kwotę ,53 zł, co stanowiło 89,18% planu rocznego ogółem w tym Rozdziale, w tym: Zakup usług pozostałych: Na planowaną ogółem w tym paragrafie kwotę ,- zł wydatkowano ,97 zł, co stanowiło 79,98% planu rocznego w tym paragrafie. Pieniądze w kwocie ,97 zł wydatkowano na organizację spotkań i wydarzeń współorganizowanych przez Miasto Katowice, w tym m.in.: - konferencji międzynarodowych - spotkań z inwestorami, przedstawicielami firm outsourcingowych, banków, instytucji krajowych i zagranicznych - spotkań z przedstawicielami placówek konsularnych i dyplomatycznych, gośćmi z kraju i zagranicy - uroczystej sesji z okazji nadania honorowego obywatelstwa Miasta - spotkania młodzieży grupy Wyszehradzkiej - wręczenia nagród w dziedzinie sportu Zakup usług obejmujących tłumaczenia: Na planowaną ogółem w tym paragrafie kwotę 5.000,- zł wydatkowano 4.951,50 zł, co stanowiło 99,03% planu rocznego w tym paragrafie. Wydatki w kwocie ogółem 4.951,50 zł dotyczyły zapewnienia tłumaczeń podczas organizacji spotkań i wydarzeń o charakterze międzynarodowym Różne opłaty i składki: Na planowaną ogółem w tym paragrafie kwotę ,- zł wydatkowano ,28 zł, co stanowiło 99,14% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe w tym paragrafie zostały wydatkowane na zapłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Miasta Katowice do organizacji krajowych tj. - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów/Katowice - Górnośląskiego Związku Metropolitalnego/Katowice - Związku Miast Polskich /Poznań - Śląskiej Organizacji Turystycznej /Katowice - Unii Metropolii Polskich /Warszawa 4540 Składki do organizacji międzynarodowych Na planowaną ogółem w tym paragrafie kwotę 2.581,- zł wydatkowano 2.580,78 zł, co stanowiło 99,99% planu rocznego w tym paragrafie. Kwota została wydatkowana na składkę do międzynarodowej organizacji ICLEI. 4. Projekty współfinansowane środkami UE: Środki na projekty były realizowane w ramach Działu 801, Rozdział oraz Działu 900, Rozdz Środki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów: - Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi - Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych REURIS - Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie EVUE - Zrównoważona Mobilność Miejska SUM 9

10 Rozdział Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę 2.980,- zł wydatkowano na dzień r. kwotę 981,05 zł, co stanowiło 32,92% planu rocznego ogółem w tym Rozdziale, w tym: 4217 Zakup materiałów i wyposażenia Na planowaną kwotę 2.533,- zł wydatkowano 833,90 zł, co stanowiło 32,92 % planu w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Zakup materiałów i wyposażenia Na planowaną kwotę 447,- zł wydatkowano 147,15 zł, co stanowiło 32,92% planu w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu (wkład własny). Rozdział Na planowaną ogółem w Rozdziale kwotę ,- zł wydatkowano na dzień r. kwotę ,88 zł, co stanowi 54,95% planu rocznego ogółem w tym Rozdziale, w tym: Projekt REURIS 4427 Podróże służbowe zagraniczne /REURIS Na planowaną kwotę 4.202,- zł wydatkowano 3.321,45 zł, co stanowiło 79,04 % planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdu na spotkanie partnerów Projektu REURIS do Stuttgartu w dniach r. Wydatki dotyczyły zakupu dewiz, polis ubezpieczeniowych oraz biletów lotniczych Podróże służbowe zagraniczne /REURIS Na planowaną kwotę 742,- zł wydatkowano 586,14 zł, co stanowiło 78,99% planu rocznego w tym paragrafie. Zaplanowane w tym paragrafie środki stanowiły wkład własny Miasta Katowice z tytułu udziału w projekcie REURIS (15%). Projekt EVUE 4307 Zakup usług pozostałych /EVUE Na planowaną kwotę 4.996,- zł wydatkowano 4.995,28 zł, co stanowiło 99,99% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdów na spotkania partnerów projektu do Oslo/Norwegia i Sztokholmu/Szwecja w dniach r. oraz Londynu/Wielka Brytania w dniach r. członków Lokalnej Grupy Wsparcia Zakup usług pozostałych /EVUE Na planowaną kwotę 1.249,- zł wydatkowano 1.248,82 zł, co stanowiło 99,99% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdów na spotkania partnerów projektu członków Lokalnej Grupy Wsparcia Podróże służbowe zagraniczne /EVUE Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,56 zł, co stanowiło 77,68% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdów na spotkania partnerów projektu do Oslo/Norwegia i Sztokholmu/Szwecja w dniach 10

11 r., Londynu/Wielka Brytania w dniach r. oraz Kopenhagi/Dania w dniach r Podróże służbowe zagraniczne /EVUE Na planowaną kwotę 5.729,- zł wydatkowano 4.449,88 zł, co stanowiło 77,67% planu rocznego w tym paragrafie. Zaplanowane w tym paragrafie środki stanowiły wkład własny Miasta Katowice z tytułu udziału w projekcie EVUE (20%). Projekt SUM 4427 Podróże służbowe zagraniczne /SUM Na planowaną kwotę ,- zł wydatkowano ,88 zł co stanowiło 32,68% planu rocznego w tym paragrafie. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wyjazdów na spotkania partnerów projektu do Faro/Portugalia w dniach r., Vigo/Hiszpania w dniach r. oraz Rygi/Łotwa w dniach r Podróże służbowe zagraniczne /SUM Na planowaną kwotę 7.080,- zł wydatkowano 2.313,87 zł, co stanowiło 32,68% planu rocznego w tym paragrafie. Zaplanowane w tym paragrafie środki stanowiły wkład własny Miasta Katowice z tytułu udziału w projekcie SUM (15%). D O C H O D Y Plan dochodów na dzień r. wynosił ogółem ,- zł. Realizacja dochodów na dzień r. wyniosła ogółem: ,35 zł, co stanowiło 74,42% planu. Dochody dotyczyły: 1. Zadania zlecone/dotacje Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.000,- zł otrzymana na sfinansowanie wydatków rzeczowych Urzędu Stanu Cywilnego/oprawa ksiąg/. 2. Dochody z najmu i dzierżawy Na planowaną kwotę ,- zł wykonanie na r. roku wyniosło ,54 zł, co stanowiło 76,28% planu rocznego. Dochody dotyczyły wpłat za wynajem powierzchni biurowych, opłat za korzystanie z parkingu oraz wynajmu powierzchni w celu umieszczenia reklam w budynku przy ul. Francuskiej Wpływy z różnych opłat Na planowaną kwotę ,- zł wykonanie na r. wyniosło ,18 zł, co stanowiło 81,83% planu rocznego w tym paragrafie, w tym: opłaty różne wtórniki intelkarty telefony komórkowe prowizja z karty kredytowej VISA materiały do przetargu zwrot za media i rozmowy telefoniczne (bez f-r) zwrot za rozmowy telefoniczne refaktury za media (Francuska 70) ,17 zł 80,71 zł 211,72 zł 37,16 zł 231,95 zł ,60 zł 2.024,60 zł ,27 zł 11

12 4. Refundacje wydatków na projekty współfinansowane środkami UE W roku 2012 na konto Miasta wpłynęły dochody z tytułu refundacji poniżej wymienionych projektów, współrealizowanych przez Wydział Administracyjny: 1. Nodus ,02 zł 2. Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi - 966,34 zł 3. Sieć inkubatorów społecznej przedsiębiorczości ,50 zł 4. Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie 8.114,67 zł 5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/dochody majątkowe Na planowaną kwotę 5.000,- zł wykonanie na r. wyniosło 141,10 zł, co stanowiło 2,82% planu rocznego w tym paragrafie. Kwota dochodów dotyczyła sprzedaży zużytych składników majątkowych. Katowice, 6 maja 2013 r. 12

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r.

Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. Uchwała nr 32/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka za 2013 r. I. Dochody

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka za 2013 r. I. Dochody Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka za 2013 r. I. Dochody W części 14 budżetu państwa - Rzecznik Praw Dziecka - na 2013 rok zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób:

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób: Uzasadnienie do zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. Wydatki bieżące Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 122.400

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1028/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2015 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2007

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY 6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok przyjęto dochody

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku

Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku Uchwała nr XVI/21/2013 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego za 2012 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL. z dnia 24 stycznia 2014 r.

Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL. z dnia 24 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. za 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej za 2014 r. Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu (planu finansowego) MZKZG zawiera: 1.

Bardziej szczegółowo

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY 6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok przyjęto dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok

Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Część opisowa do planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2012 rok Plan finansowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został sporządzony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

W ramach powyższego działu przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy funkcjonuje. Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany

W ramach powyższego działu przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy funkcjonuje. Stan środków pieniężnych na początek roku został zaplanowany Objaśnienia do załącznika Nr 7 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia 07.01.2014r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. 6 431 036 zł 6 277 020,71 zł

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE M I A S T O Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA ROK 2010

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA ROK 2010 Pozostałość środków z roku 2009 42.786,32 Plan Wykonanie % wykonania PRZYCHODY OGÓŁEM 1.500.090,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 431/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

Zarządzenie Nr 431/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Zarządzenie Nr 431/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 56/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1237/98/15

UCHWAŁA Nr 1237/98/15 UCHWAŁA Nr 1237/98/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan: 4 135,00 zł Wykonanie: 4

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j.

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 211 r. 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 211 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 308.2007 Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/192/13 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 5 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł Załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 Z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pani Urszula

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów Zaplanowane na 2006 r. w dziale 750 rozdziale 75095 dochody na kwotę 50.050,00 zł. zrealizowane zostały w I półroczu 2006 roku w wysokości 12.520,69 zł.,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/189/12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/189/12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok UCHWAŁA NR XXXIV/189/12 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku

Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo