Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Niniejsze sprawozdanie przeznaczone jest wyłącznie do wiadomości członków spółdzielni mieszkaniowej Przy SGGW 1. Wstęp Szanowni Państwo, Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od powołania aktualnego zarządu do końca roku, czyli od 27/6/2008 do 31/12/. W związku z tym, że pomimo kilkukrotnych próśb, nie było możliwe uzyskanie protokołu zdawczo odbiorczego ani sprawozdania za okres do 16/6/2008 od ustępującego prezesa zarządu, nie jestem w stanie przedstawić informacji dotyczącej pierwszego półrocza czerwca rada nadzorcza powołała zarząd w składzie Marzenia Pracz i Michał Bud-Gusaim. 8 lipca 2008 Marzena Pracz zrezygnowała z funkcji członka zarządu. Ponadto w dniach 4 i 23 lipca 2008 zarząd powołał odpowiednio na pełnomocników Jadwigę Mazur Kowalską i Jacka Adamowicza. Członkowie zarządu oraz pełnomocnicy pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia. 2. Reorganizacja administracji i usługodawców Bezpośrednio po objęciu przeze mnie funkcji członka zarządu i w związku z bardzo wysokimi kosztami administracji, niezadowalającą jakością i wydajnością pracy biura spółdzielni, a także niską jakością usług naszych dostawców, konieczne okazało się wprowadzenie gruntownych zmian w organizacji biura spółdzielni. Zanim wyjaśnię istotę wprowadzonych zmian i uzyskane korzyści, chciałbym nieco przybliżyć zastaną sytuację. W czerwcu 2008 administracja spółdzielni zatrudniała 5 osób na 4,5 etatu. Koszt samych tylko wynagrodzeń i świadczeń (płace wraz z narzutami, ryczałty samochodowe, szkolenia, itp.) w ujęciu rocznym wynosił ponad 360 tysięcy zł (dane za 2007 rok). Mimo tak wysokich kosztów oraz dużej liczby zatrudnionych okazało się, że jakość i wydajność pracy jest wysoce niezadowalająca, stosunek prawie wszystkich pracowników do nowego zarządu jest niechętny, a próby zmotywowania do wydajniejszej i lepszej jakości pracy nie powiodły się. Dobrą ilustracją powyższego jest brak wsparcia przy przejmowaniu przez nas zadań od poprzedniego zarządu i bieżąca współpraca z pracownikami administracji w początkowym okresie. Okazało się, że nawet najprostsze zadania takie jak aktualizacja wpisów do KRS, sporządzenie kompletnej listy płatności, opracowanie i wdrożenie kontroli jakości pracy naszych usługodawców, itp. sprawiają duże trudności pracownikom administracji. Co ciekawsze niektórzy z pracowników biura spółdzielni nawet pouczali mnie, że widocznie moje prośby i polecenia są nieprecyzyjne, lub wyjaśniali, że nie dotrzymali terminów w związku z realizacją innych obowiązków. Niestety zachowania te były wspierane poprzez bardzo niechętną postawę poprzedniego prezesa zarządu, który nie zważając na zapisy w łączącej nas umowie o pracę i odpowiednie regulaminy spółdzielni, odmówił współpracy z nowym zarządem, oraz samowolnie, na wiele dni, opuścił miejsce pracy. Wiele spośród stosowanych przez administrację praktyk było nie do zaakceptowania. Na przykład protokoły odbioru prac eliminujących usterki, były w formie oświadczenia mieszkańca, że prace były wykonywane, nawet w przypadku prac zawierających prace zanikowe. Innym przykładem są przeglądy techniczne budynków, odebrane i/lub sporządzone przez pracowników administracji, które to przeglądy były bardzo lakoniczne i nie stwierdzały szeregu powszechnie znanych usterek, na przykład przeciekających tarasów, balkonów, garaży (np. 5 letni przegląd z 5 maja 2003). O zastanej jakości pracy biura spółdzielni świadczy też jakość pracy naszych usługodawców oraz ich postawa w stosunku do pojawiających się problemów związanych z ich usługami. Szereg naszych usługodawców kompletnie nie rozumiało, że istotą ich pracy jest dobra usługa, na przykład czyste klatki schodowe i podwórka lub skuteczna i uprzejma ochrona. 1

2 Przykładowo, w lipcu 2008 roku skradziono z garażu w budynku 11 rower. Na moją prośbę jeden za administratorów miał zająć się tą sprawą. Ponieważ rower skradziono z miejsca objętego ochroną i monitorowanego, wydawało się, że sprawa zostanie szybko i skutecznie rozwiązania. Niestety, administrator, po skierowaniu pisma i uzyskaniu negatywnej odpowiedzi ze strony firmy świadczącej usługi ochrony, uznał, że sprawa jest załatwiona. Ponadto nagranie z kamer monitorujących miejsce kradzieży zostało przez ochronę skasowane i ani ochrona ani ówczesny administrator nie widzieli w tym nic niestosownego. Po przejęciu obowiązków przez aktualnego administratora (kilka miesięcy po zdarzeniu) okazało się, że ta oczywista sprawa nie została jeszcze załatwiona. Wobec braku zrozumienia ze strony ochrony, sprawa została ostatecznie rozwiązana przez potrącenie odpowiedniej kwoty z faktury wystawionej przez firmę ochroniarską i jej zwrot poszkodowanemu. Tak będziemy postępować również w innych przypadkach rażącego niedbalstwa i lekceważenia obowiązków przez usługodawców. Ten przykład, bardzo typowy i nie odosobniony, pokazuje, że zastana przez nas administracja spółdzielni nie chciała lub nie potrafiła należycie wykonać swoich obowiązków, oraz nie miała poczucia, że jej zadaniem jest działanie dla dobra członków spółdzielni i mieszkańców naszych budynków. Z kolei firma świadcząca usługi ochrony, wykazała się zupełnym brakiem profesjonalizmu, elastyczności, a także chęci spełnienia naszych uzasadnionych oczekiwań. Być może wynikało to z niedoskonałości pracowników tej firmy, ale na pewno wynika to też z tego, że do tej pory nasza spółdzielnia pozwalała na taką postawę. Trudno wymagać od dostawcy, aby sam od siebie wymagał więcej niż jego klienci wymagają od niego. Innym przykładem braku nadzoru i sposobu realizowania usług w zakresie technicznego utrzymania budynku była współpraca z firmą Symetria. Firma ta za ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne usuwała skutki usterek nie eliminując ich przyczyn, co prowadziło w bardzo krótkim czasie do ponownego występowania tych samych problemów. Na przykład latem 2008, w budynku 13 w klatce X, na poziomie piwnicy, w korytarzu przy windzie występują przecieki, które niszczą ścianę. Zamiast uruchomić prace powodujące eliminację usterki (diagnoza przyczyny i eliminacja źródła przecieku) lub minimalizację skutków (elektryczne osuszanie murów) firma wykonała naprawę polegającą na uzupełnieniu ubytków w tynku i odmalowaniu ścian. W kilka tygodni po wykonaniu prac, nastąpił powrót do poprzedniego stanu, to znaczy zniszczony tynk i zacieki na ścianie. Po rozwiązaniu umowy z firma Symetria przekazaliśmy jej zakres obowiązków innemu z naszych usługodawców za kilkakrotnie niższą cenę. Warto dodać, że Symetria była reprezentowana przez tę samą osobę, która z ramienia wykonawcy wcześniej bezskutecznie eliminowała usterki budowlane. Inną kwestią, ale również istotną dla osób pracujących, było niedostosowanie godzin otwarcia biura (otwartego w typowych godzinach pracy: lub 8-16) spółdzielni do potrzeb mieszkańców, co zmieniliśmy pod koniec 2008 roku. Początkowo moim celem było rozeznanie się w możliwościach i chęciach do współpracy administracji, a w dalszej kolejności wprowadzenie zmian w organizacji, wydajności i jakości pracy biura spółdzielni. W związku z tym, poza redukcją jednego etatu administratora w lipcu 2008, nie dokonaliśmy żadnych zwolnień. Podjąłem również próby zmobilizowania pracowników administracji do zmiany nastawienia i jakości pracy. Dość szybko okazało się jednak, że trudno jest liczyć na współpracę, a ponadto rozeznanie kosztów utrzymania zastanej administracji wykazało, że znacznie przekraczają one uzasadniony poziom. Późnym latem 2008 wypowiedzenia złożyli główna księgowa i drugi administrator. W toku zmian nastąpiło ograniczenie etatów w administracji do 3/4 etatu i przekazanie szeregu zadań firmom zewnętrznym. Reasumując, główne działania związane z reorganizacją administracji to: Likwidacja jednego z 2 etatów administratora budynku lipiec 2008 Rozwiązanie umowy z Symetrią i przekazanie większości zakresu do Elzach lipiec 2008 Zatrudnienie firmy księgowej Tik-SOFT Sp. z o.o. 2

3 Zmiana zakresu obowiązków i zwiększenie zatrudnienia z 0,5 do 0,75 etatu- specjalista d/s administracyjno-członkowskich Zatrudnienie firmy administrującej nieruchomościami Nestor Kompleksowa Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o.. Reorganizacja administracji doprowadziła do szybkiego uzyskania zakładanych od początku efektów finansowych i jakościowych. Przy utrzymaniu społecznego charakteru pracy zarządu i pełnomocników, planowane na rok koszty administracji wynoszą 167 tys zł, wobec 408 tys zł kosztów zaakceptowanych na rok 2008 przez ówczesną radę nadzorczą. Przy okazji ograniczono również koszty bieżących remontów o ponad 80% w stosunku do pierwszego półrocza 2008 roku, co daje roczne oszczędności na poziomie ok. 120 tys zł. Po wprowadzonych zmianach w administracji możliwe było podjęcie skutecznych działań prowadzących do egzekwowania odpowiedniej jakości pracy naszych dostawców usług. Zakładamy, że w roku dokończymy proces poprawy jakości usług albo w trybie weryfikacji umów i poprawy działania dotychczasowych dostawców albo przez ich zmianę. Szczególnie dotyczy to usług w zakresie technicznego utrzymania budynku, ochrony i sprzątania. Wprowadzone zmiany ułatwiły również komunikację z mieszkańcami poprzez wprowadzenie komunikacji mailowej, oraz dostosowanie pracy biura spółdzielni do potrzeb mieszkańców (biuro otwarte jest dwa dni w tygodniu od 8 do 10 i dwa dni od 17 do 19:30. W ostatnim roku zmieniliśmy sposób prac administracji spółdzielni z biurokratycznego na praktyczny, czyli nastawiony na rozwiązywanie problemów a nie ich tworzenie. 3. Stan finansowy spółdzielni Sytuacja finansowa na koniec 2008 roku: Pozycje w tysiącach złotych Wynik netto Stan gotówki na koniec roku Stan należności na koniec roku Stan zobowiązań na koniec roku Stan funduszu remontowego na koniec roku

4 Koszty według planu rzeczowo finansowego na rok. Pozycje w tysiącach złotych 2008 Uwagi Koszty eksploatacyjne ogółem Administracja - Koszty biurowe, administracja, obsługa mieszkańców, księgowość, obsługa prawna Koszty materiałowe - Zużycie materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda i ścieki Reorganizacja pracy administracji Wzostu kosztów energii elektrycznej, wody i kanalizacji. Bieżące naprawy, konserwacje, przeglądy Zmiana dostawcy usług konserwacji ogólnobudowlanej. Ochrona - Koszty ochrony, monitorowania i utrzymania i konserwacji systemów bezpieczeństwa Utrzymanie czystości - Sprzątanie, utrzymanie zieleni, wywóz śmieci Podatki i ubezpieczenia - Wieczysta dzierżawa, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia Pozostałe koszty - Inne koszty, w tym VAT nie do odliczenia Nadwyżka gotówki (przed kosztami remontów) Wzrost opłat za wywóz śmieci Zmniejszenie kwoty ubezpieczenia pracowników, zwiększenie kwoty ubezpieczenia majątkowego, ubezpieczenie OC Planowana nadwyżka gotówki w wysokości 524 tys. zł zgodnie z planem rzeczowo finansowym na rok, zatwierdzonym przez rade nadzorczą będzie przeznaczona na realizację części remontów oraz stanowi rezerwę na nieprzewidziane wydatki. W poprzednich latach spółdzielnia nie generowała nadwyżek gotówki- wszystkie środki były na bieżąco wydawane na administrację, usługi utrzymania budynków i nieskuteczne remonty. W roku 2008 dzięki oszczędnościom na administracji i wstrzymaniu wszystkich pozorowanych remontów, uzyskaliśmy nadwyżkę ponad 300 tys zł. W tym roku nadwyżka wyniesie prawdopodobnie ponad 500 tys zł. Kwoty te odpowiadają ponad 20% wpływów spółdzielni od czerwca 2008 roku i zostaną przeznaczone na niezbędne remonty w zakresie i wg harmonogramu, które zostaną przedstawione podczas najbliższego walnego zgromadzenia. 4. Przegląd stanu technicznego budynków W związku z występującymi usterkami technicznymi, niekompletną i nierzetelną dokumentacją stanu technicznego budynków, stwierdzeniem nieprawidłowości w dotychczas stosowanych metodach planowania, realizowania i nadzorowania remontów, wspólnie z przewodniczącym rady nadzorczej podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu w celu identyfikacji wszystkich istotnych usterek, oraz opracowania harmonogramu ich eliminacji i szacunku kosztów. Przegląd przeprowadzono w okresie październik grudzień W jego wyniku zaewidencjonowaliśmy dużą liczbę usterek. Istotne usterki zidentyfikowano w: 52% lokali mieszkalnych (147 z 281), 92% klatek schodowych (23 z 25), 3 na 17 lokali użytkowych, 4 na 5 garaży (oba garaże w budynku 11 oraz garaże 2 i 3 w budynku 13), Około 80% obróbek blacharskich przy kominach wymaga naprawy, 4

5 Opracowany harmonogram eliminacji usterek zakłada 4 letni okres ich eliminacji ( 2012), przy założeniu zgromadzenia odpowiednich funduszy. Wstępny szacunek kosztów eliminacji usterek to ponad 3 miliony zł. Kwota ta istotnie przekracza wielkość środków zgromadzonych do tej pory na funduszu remontowym. Ponadto musimy pamiętać o tym, że fundusz remontowy ma na celu zapewnienie środków na remonty wynikające z naturalnego zużycia elementów budynków a nie na eliminację usterek wynikających z błędnego wykonania budynków, które nie zostały usunięte w ramach gwarancji przez wykonawcę, oraz nie zostały trwale wyeliminowane przez dotychczas realizowane remonty. Planując harmonogram eliminacji usterek przyjąłem następujące priorytety: po pierwsze eliminacja usterek uciążliwych dla mieszkańców a więc przecieków do mieszkań (tarasy, balkony, wadliwe obróbki blacharskie przy kominach), poprawa izolacji termicznej mieszkań, rozwiązanie problemów z nawiewem zimnego powietrza lub przykrych zapachów do mieszkań; po drugie eliminacja przecieków do piwnic i garaży. Szczegółowe wnioski z przeglądu stanu technicznego budynków i ramowy harmonogram eliminacji usterek przedstawimy podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto warto zauważyć, że: Koszty prac remontowych związanych z eliminacją wad budowlanych w okresie (tj. po zwolnieniu wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych przez spółdzielnię) znacznie przekroczyły kwotę ugody jaka spółdzielnia zawarła z wykonawcą budynków 24 listopada 2005 roku. Na remonty w tym okresie wydano około ponad 650 tysięcy złotych, z tego 75% w ujęciu wartościowym wykonanych w tym czasie remontów wymaga szybkiego powtórzenia. Pomimo wykonania szeregu remontów i wydania znaczących środków nie zlikwidowano usterek. Szacunkowe koszty trwałej eliminacji usterek to około 3 miliony złotych. W szeregu wypadków stwierdzono brak profesjonalnego nadzoru nad prowadzonymi pracami remontowymi zamiast protokołów odbioru, oświadczenia mieszkańca, ze wykonywano prace w lokalu. Z dużym prawdopodobieństwem jest to przyczyną, że większość wykonanych remontów wymaga pilnej poprawy. Do wykonania ww przeglądu stanu technicznego nie istniał żaden kompleksowy plan trwałej eliminacji usterek, mimo że spółdzielnia ponosiła koszty okresowych przeglądówm.in. wynajmując do tego celu na dodatkowe zlecenia byłych administratorów. Dlatego też trudno zrozumieć sens ugody zawartej przez p. Witolda Krawczyka i p. Andrzeja Pisulę, na mocy której w zamian za 0,5 miliona złotych spółdzielnia zrzekła się roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi. Tym bardziej, że przykładowo idący bardziej stanowczą drogą jeden z byłych członków spółdzielni zawarł w 2008 roku sądową ugodę z wykonawcą budynku, na warunkach, które naszym zdaniem jednoznacznie dowodzą, odpowiedzialności wykonawcy budynku za usterki. 5. Ważniejsze działania w ostatnim okresie w zakresie eliminacji usterek, bieżącej konserwacji i utrzymania nieruchomości Lp. Rodzaj działania i wyjaśnienia Kiedy 1 Przywrócenie swobodnego dostępu i wyjścia z nieruchomości od strony Al. Kasztanowej Wstrzymanie wszelkich remontów nakierowanych na eliminację skutków a nie przyczyn usterek budowlanych

6 3 Weryfikacja jakości usługi konserwacji wind. Podczas rutynowej kontroli dokumentacji stwierdzono w książkach serwisowych brak wpisów o przeprowadzanych pracach konserwacyjnych. W chwili obecnej jakość kontroli jest zgodna z umową. 4 Wyegzekwowanie odszkodowania za kradzież roweru z miejsca objętego ochroną, Odszkodowanie potrącono z wynagrodzenia firmy. 5 Weryfikacja jakości usług w zakresie konserwacji monitoringu. Przy okazji wymiany rejestratora stwierdzono nieprawidłowości i brak należytej konserwacji, co skutkowało brakiem obrazu w niektórych kamerach. Po bezskutecznych monitach o poprawę jakości usług podjęlismy decyzje o zmianie dostawcy. Okazało się również, że wymiana rejestratora przez firmę zewnętrzną była tańsza od oferty dotychczasowego usługodawcy. 6 Weryfikacja jakości usług konserwacji bram przez firmę. Częste awarie bram spowodowane brakiem działań konserwacyjnych, bardzo długi czas oczekiwania na naprawę zgłoszonych usterek. W związku z tym podjęlismy decyzję o zmianie dostawcy Weryfikacja jakości usług w zakresie konserwacji budynków - wentylatory. Stwierdzono, że silniki instalacji wentylacji od początku ich działania nie miały wymienionych filtrów, co być może w przeszłości powodowało ich przepalanie się. Filtry takie powinny być wymieniane przynajmniej co 18 miesięcy. W przeciwnym razie nie działają one prawidłowo oraz niszczą się. 8 Skucie i nałożenie nowych tynków na sufitach w trzech mieszkaniach, których właściciele bezskutecznie domagali się od poprzedniej administracji naprawy spadających tynków. 9 W klatach schodowych budynku 13 założono czujki ruchu na parterach (przedsionki, hole przy windach), które w istotny sposób poprawiają komfort w nocy. Niestety, sposób ich montazu wymaga poprawek. 10 Odnawianie klatek schodowych. Sukcesywne odnawianie parterów klatek schodowych obu budynków - planowane dwie klatki schodowe na tydzień. 11 Wdrażanie procedur dla usługodawców (ochrona, sprzątanie i ogólna konserwacja budynków) mających na celu poprawę jakości usług oraz poprawę komunikacji pomiędzy usługodawcami a administracją. Na przykład sprawienie, aby ochrona w trakcie obchodu identyfikowała i przekazywała informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach. 12 Doczyszczanie części wspólnych nieruchomości. 13 Eliminacja zanieczyszczeń budynków przez ptaki, oraz zapewnienia ptakom miejsc na gdniazda. Próby (jak na razie skuteczne, oczywiście jak najbardziej humanitarne) walki z gołębiami. W późniejszym okresie planowane jest założenie gniazd dla gołębi, a przede wszystkim dla jeżyków. 14 Zmiana sposobu rozliczania zużycia wody polewaczki trawników. Zgłoszenie do MPWiK liczników wody zużytej na potrzeby podlewania, aby zwolnić nas z opłaty za ścieki. Opłata za ścieki jest dużo wyższa niż za wodę, a przy tak dużej ilości terenów zielonych pozwoli nam to zaoszczędzić pieniądze. 15 Udrożnienie rury kanalizacyjnej w garażu w budynku 13 w celu likwidacji powtarzającego wybijania szamba Badanie przyczyn zapychania kanalizacji wskazało, że w związku z nieodpowiednim zagęszczeniem podłoża, na którym ułożona jest instalacja kanalizacji nastąpiło zapadniecie rur kanalizacyjnych. W związku ze zbyt dużym kosztem poprawy ułożenia kanalizacji na całej długości, w celu eliminacji wybijania szamba będzie stosowany coroczny monitoring kanalizacji i czyszczenie w razie potrzeby. Dla przypomnienia, przez wiele lat tłumaczono nam, że awarie kanalizacji są skutkiem wrzucania pieluch do ubikacji przez opiekunki dzieci. Okazało się, że przyczyną jest błąd wykonawcy budynku. 6. Przekształcenie w odrębną własność Oba budynki są posadowione na gruntach, które częściowo należą do Miasta Stołecznego Warszawa, a częściowo do Skarbu Państwa. Grunty, które są w gestii Skarbu Państwa podlegają tzw. komunalizacji, tj. z mocy prawa przeszły w 1990 r. na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa, lecz dla formalnego przejścia praw do gruntu konieczna jest decyzja komunalizacyjna, mająca charakter deklaratoryjny. Ta decyzja wojewody jest podstawą stosownych wpisów w księdze 6

7 wieczystej. Z wnioskami o wydanie takiej decyzji wystąpił do wojewody urząd dzielnicy Warszawa Ursynów pod koniec 2007 roku, lecz do chwili obecnej nie zostały one rozpoznane. Po zorientowaniu się w stanie sprawy na podstawie dokumentów znalezionych w biurze spółdzielni oraz informacji uzyskanych z urzędu dzielnicy, podjęliśmy kroki zmierzające do dopuszczenia spółdzielni w charakterze strony postępowania tak, aby mieć ewentualny wpływ na przyśpieszenie postępowania. Wnioski o dopuszczenie w charakterze strony na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zostały jeszcze rozpoznane. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że procedura komunalizacji, choć prosta, w praktyce jest bardzo długotrwała i w zasadzie wnioski, bez aktywnego udziału podmiotów najbardziej zainteresowanych (tj. w naszym wypadku spółdzielni), pozostają przez wiele lat bez decyzji. 7. Sprawy sądowe Dodatkowym obciążeniem dla nowych władz spółdzielni są liczne sprawy sadowe, wytoczone przez byłego prezesa zarządu Pana Marka Czaprackiego. Szkoda, że Pan Czapracki wkłada tak dużo wysiłku w w dochodzenie roszczeń niekorzystnych dla naszej spółdzielni, a nie był w stanie, z jemu tylko wiadomych przyczyn, przygotować odpowiedniego protokołu zdawczo odbiorczego. IIIC 664/08, pozew o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia z Spółdzielnia została pozwana przez p. Marka Czaprackiego, który domaga się uchylenia 3 spośród 13 uchwał walnego zgromadzenia: o nie udzieleniu mu absolutorium, o odwołaniu z funkcji prezesa zarządu. Dotychczas odbyły się 4 rozprawy, zeznawali świadkowie powołani przez powoda: p. Agnieszka Sadłowska, p. Małgorzata Baraniecka-Witek i p. Sylwester Serafin. W dużym skrócie, powód twierdzi m.in., jakoby wybrane przez niego uchwały zostały podjęte z naruszeniem prawa, ponieważ walne zgromadzenie nie zajmowało się wszystkimi punktami porządku obrad ustalonymi przez powoda, a w głosowaniach nad tymi uchwałami miały jakoby wziąć udział osoby nie uprawnione do głosowania. W toku sprawy powód złożył wniosek o zabezpieczenie powództwa, które miałoby polegać na zakazie sprawowania funkcji członka zarządu spółdzielni przez osoby inne niż sam powód, co z kolei doprowadziłoby do całkowitego paraliżu funkcjonowania spółdzielni. Sąd wniosek ten odrzucił. Spółdzielnia nie uznaje pozwu i wnosi o jego odrzucenie oraz obciążenie powoda kosztami zastępstwa procesowego. IIIC 1052/08, pozew o uchylenie uchwały rady nadzorczej o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni. Spółdzielnia została pozwana przez p. Marka Czaprackiego, który domaga się uchylenia uchwały rady nadzorczej o wykreśleniu go z rejestru członków ze względu na zbycie mieszkania i miejsca postojowego w 2005 roku. W pierwszej instancji sąd przychylił się do wniosku powoda, uchylając uchwałę ze względu na fakt, że uchwała nie uzyskała bezwzględnej większości głosów. Za wykreśleniem powoda głosowało 3 członków rady nadzorczej, przeciw wykreśleniu było 2 członków, zaś 1 członek się wstrzymał. 1/4/ spółdzielnia zaskarżyła ten wyrok do sądu wyższej instancji, zarzucając mu m.in. naruszenie zapisów par. 30 ust. 1 i par. 47 ust 1 statutu oraz przepisu art. 35 par 4 prawa spółdzielczego. W dużym skrócie, do wykreślenia z rejestru członków wymagane jest podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów (a więc za podjęciem musi być więcej niż połowa głosujących), przy czym zgodnie z przepisami naruszonymi przez sąd pierwszej instancji w zaskarżonym przez nas wyroku, w spółdzielni do obliczenia wyniku głosowania w każdym organie, a więc też w radzie nadzorczej, liczy się wyłącznie głosy oddane za i przeciw, nie uwzględniając głosów wstrzymujących się. Oznacza to, że w głosowaniu zaskarżonej przez powoda uchwale wzięło ważny udział 5 członków rady nadzorczej, z czego 3 było za wykreśleniem powoda, zatem uchwała uzyskała bezwzględną większość głosów. 7

8 VIIP 1393/08, pozew o przywrócenie do pracy. Spółdzielnia została pozwana przez p. Marka Czaprackiego, który domaga się przywrócenia do pracy. Dotychczas odbyły się 3 rozprawy, na których zeznawali świadkowie powołani przez spółdzielnię p. Sławomir Straszewski i p. Tomasz Grzelak spółdzielnia otrzymała od powoda za pośrednictwem sądu propozycję zawarcia ugody polegającej na zmianie warunków wypowiedzenia umowy o pracę, na którą odpowiedziała pozytywnie, warunkując zawarcie ugody m.in. wycofaniem przez powoda pozwów skierowanych przeciwko spółdzielni w obu wyżej wymienionych sprawach. Niestety, nasza propozycja została przez powoda odrzucona. 8. Inne sprawy Wykonawca naszych budynków, obecnie pod nazwą Budimex Dromex S.A. w ramach ugody z jednym z byłych członków spółdzielni odkupił lokal 88b w budynku 11, a następnie kilkukrotnie zwracał się do spółdzielni z żądaniem dokonania naprawy lokalu. Po ostatnim wystąpieniu poinformowałem pełnomocnika wykonawcy, że spółdzielnia nie wykona naprawy lokalu. Ponieważ dotychczasowe ubezpieczenie nieruchomości spółdzielni pokrywało tylko wartość księgową nieruchomości, która jest znacząco niższa od wartości odtworzeniowej, zawarłem ubezpieczenie, które zapewni odtworzenie majątku spółdzielni w przypadku wystąpienia szkody. Ponadto dotychczasowy zakres ubezpieczenia został rozszerzony o ubezpieczenie OC członków zarządu, pełnomocników i członków rady nadzorczej spółdzielni. 9. Ważniejsze umowy zawarte między a Zgodnie z regulaminem określającym tryb zlecania zamówień na usługi uchwalonym przez radę nadzorczą 1 września 2008, poniżej przedstawiam listę umów o wartości powyżej 10 tys zl rocznie zawartych w drugiej połowie 2008 roku: L.p. Nazwa dostawcy Przedmiot zamówienia 1 Elzach Aneks do umowy, rozszerzenie zakresu prac w obszarze konserwacji części wspólnych budynków 2 TIK-SOFT Sp. z o.o. 3 Adwokat Marcin Jędrzejczyk Umowa na prowadzenie obsługi księgowej i kadrowopłacowej Obsługa prawna Spółdzielni Roczna wartość netto w zł Data podpisania umowy Tryb zlecenia zamówienia Rozszerzenie zlecenia dotychczasowego dostawcy. Aneks zastąpił umowę z Symetrią i ma istotnie niższą cenę Złożenie zamówienia do wybranego dostawcy. Działanie związane z restrukturyzacją administracji, umowa opiewa na niższą kwotę niż ówczesny koszt zatrudnienia głównego księgowego Wartość u mowy zależna od liczby godzin, w roku 2008 poniżej 10 tys zł, w przekroczy 10 tys zł Złożenie zamówienia do wybranego dostawcy bez przeprowadzania konkursu ofert.

9 4 Nestor Administrowanie Kompleksowa zasobami Spółdzielni Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. 5 WARTA Ubezpieczenie budynków Konkurs ofert w oparciu o zapytanie ofertowe skierowane, do co najmniej 3 podmiotów Złożenie zamówienia do wybranego dostawcy bez przeprowadzania konkursu ofert, za zgodą przewodniczącego rady nadzorczej. Warszawa, 4 maja 9

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści:

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści: REGULAMIN FINANSOWY Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady gospodarki finansowej. 3. Tworzenie i wykorzystanie funduszy podstawowych Spółdzielni. 4. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN budowy, finansowania i użytkowania garaży oraz lokali użytkowych w SML-W Wanacja w Starachowicach

REGULAMIN budowy, finansowania i użytkowania garaży oraz lokali użytkowych w SML-W Wanacja w Starachowicach REGULAMIN budowy, finansowania i użytkowania garaży oraz lokali użytkowych w SML-W Wanacja w Starachowicach I. Podstawa Prawna 1. 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I.

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I. REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie Rozdział I. Pojęcia związane z funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomością Umowa o zarządzanie nieruchomością zawarta w... w dniu... r. pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy położonej w... przy ul...., reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w składzie: 1)..., 2)...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU Tekst jednolity. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku jest organem Spółdzielni działającym na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności: UMOWA O ZARZĄDZANIE zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy : Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul....w Krakowie, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:...... a......... 1 Strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA U C H W A Ł A nr 43 /2011 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej OSOWSKA" w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej OSOWSKA w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej OSOWSKA" w Warszawie I. Podstawa działalności Zarządu 1. Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Przy SGGW odbytego w dniu 8 grudnia 2009 roku

PROTOKÓŁ. z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Przy SGGW odbytego w dniu 8 grudnia 2009 roku PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Przy SGGW odbytego w dniu 8 grudnia 2009 roku Na posiedzeniu Rady Nadzorczej (RN) byli obecni: 1. Krzysztof Gregorczyk VRN, protokolant posiedzenia 2. Tomasz Grzelak

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku.

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku. PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku. Obecnych 5 osób według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU

REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N budowy, finansowania, ustanawiania prawa i użytkowania garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 I. Podstawa prawna. 1 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 28.08.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 29/2011 Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2011 r. REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SBM POWIŚLE 1 Podstawa prawna 1. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Powiśle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy ul., reprezentowaną przez Pełnomocnika, wybranego na mocy uchwały nr.. w osobie,

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Załącznik do Uchwały nr 6/2008 Rady Nadzorczej ŁSM z dnia 18.09.2008 r R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wstęp... Wprowadzenie... XI XV XVII Rozdział I. Istota spółdzielni mieszkaniowej... 1 1. Pojęcie spółdzielni... 1 2. Działalność spółdzielni... 5 3. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity sporządzony na podstawie Uchwały nr 908 Rady Nadzorczej PSM Idealne Mieszkanie z dnia 11 stycznia 2016r.

Tekst jednolity sporządzony na podstawie Uchwały nr 908 Rady Nadzorczej PSM Idealne Mieszkanie z dnia 11 stycznia 2016r. Tekst jednolity sporządzony na podstawie Uchwały nr 908 Rady Nadzorczej PSM Idealne Mieszkanie z dnia 11 stycznia 2016r. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r.

Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia r. UCHWAŁA NR 78 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia 24.09.2013 r. w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Wypis z protokołu nr 16/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór" we Wrocławiu z dnia r.

Wypis z protokołu nr 16/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Dwór we Wrocławiu z dnia r. Uchwała nr 147 147/18.11.2013 Wyrażenie zgody na odstąpienie od rozliczania kosztów dostawy wody za II półrocze 2012 r. według 8 ust. 3 Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity - Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY OBOWIĄZUJE OD 1.02.2016r. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy:

UMOWA O ZARZĄDZANIE. Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE Zawarta w dniu 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej dla nieruchomości położonej w Krakowie przy reprezentowanym przez następujące osoby: a), b), c), zwanym

Bardziej szczegółowo

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu

Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu R e g u l a m i n Z a r z ą d u Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Kiełczów we Wrocławiu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią przepisy: 1. Ustawa prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 Nr 188,poz.1848

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI ======================================================================

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI ====================================================================== REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RETKINIA-PÓŁNOC W ŁODZI ====================================================================== I. PODSTAWA PRAWNA Statut Spółdzielni 121 ust. 1 pkt 14 oraz 126-130.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach Na podstawie 39 pkt. 1 pp. 14 Statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler S/13/056 Prawidłowość rozliczeń kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Zarządzanie Nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku szczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

Siedziba Biura. ul. Polowa 16 lok , Łomża. kom tel. (86) NIP:

Siedziba Biura. ul. Polowa 16 lok , Łomża. kom tel. (86) NIP: Siedziba Biura ul. Polowa 16 lok. 8 18-400, Łomża kom 692 224 924 tel. (86) 218 13 60 zarzadzanienieruchomosciami@negreskodom.pl NIP: 718-204-78-37 Przedsiębiorstwo Deweloperskie Negresko Dom spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR

REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR REGULAMIN RAD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWY DWÓR Podstawy działalności organu statutowego. Rozdział I 1 Rady Mieszkańców Nieruchomości, zwane dalej Radami, prowadzą swoją działalność

Bardziej szczegółowo

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1.Uchwała ZPCz Nr 7/XI/07 2. Statut Spółdzielni 3. Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO Spółdzielni Mieszkaniowej Diament z siedzibą w Piekarach Śląskich Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę Prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ UL.TYSIĄCLECIA 10 R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ SKARŻYSKO KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach I. Podstawy działania Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Działdowie

REGULAMIN UŻYTKOWANIA GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Działdowie REGULAMIN UŻYTKOWANIA GARAŻY w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Działdowie I. Postanowienia ogólne Podstawa prawna regulaminu: 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARCZY NA 2016 ROK

PLAN GOSPODARCZY NA 2016 ROK I. DANE OGÓLNE wg stanu na dzień 31.12.2015r. Wspólnota Mieszkaniowa Nr Adres Nieruchomości: Udział właścicieli w nieruchomości: właściciele prywatni: Gmina Miasta Tychy: 1. Powierzchnia użytkowa: 0,00

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ VII DWÓR W GDAŃSKU 1 R E G U L A M I N TWORZENIA I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA REMONTY ZASOBÓW W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W GRAJEWIE I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Spółdzielni działa na zasadach określonych przepisami Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącego 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie.

REGULAMIN ZARZĄDU. Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. REGULAMIN ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej Kamienny Potok w Sopocie. 1. Zarząd działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze oraz postanowień Statutu i niniejszego regulaminu. 2. Zarząd składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

i ustalania opłat za używanie lokali

i ustalania opłat za używanie lokali REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Pomezania" w Kwidzynie. Kwidzyn, 2016 r. Strona 1 z 7 Rada Nadzorcza Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. UCHWAŁA NR 7/2011 właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej położonej przy ulicach Czumy 15 Kossutha 10, Kossutha 12 w Warszawie z dnia 11 czerwca 2011 r. w sprawie: ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE 1. Postanowienia ogólne. 2. Cel montażu monitoringu. 3. Zasady montażu monitoringu. 4. Funkcjonowanie monitoringu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW I. Podstawa działalności Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września1982r. - Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawy prawne 1 1. Podstawowe akty prawne przyjęte za podstawę

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Niniejsza umowa jest tylko wzorem a jej treść podlega szczegółowym uzgodnieniom przed jej zawarciem UMOWA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ Umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością

Bardziej szczegółowo

1. Ilość wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Katowice, na dzień r: 1089.

1. Ilość wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta Katowice, na dzień r: 1089. ~~I j,j. Informacja dot. współpracy Wspólnot Mieszkaniowych z Miastem Katowice - KZGM W KZGM bieżącą współpracą ze wspólnotami mieszkaniowymi zajmuje się Dział Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych, do zadań

Bardziej szczegółowo

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11.

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11. Ocena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w świetle wyników przeprowadzonej całościowej lustracji działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2012 r. 31.12.2014 r. i badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załącznik 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 21/2010 z dnia 29.11.2010r Uwaga! Regulamin rozliczeń za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/05 w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Warszawa 16 sierpnia 2017. Zarządzanie Nieruchomością MIESZKALNĄ USŁUGOWĄ KOMERCYJNĄ OFERTA BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Warszawa 05-077 ul. Trakt Brzeski 29 www.abon.com.pl abon@abon.com.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarki finansowej

Regulamin gospodarki finansowej S p ó ł d z i e l n i a M i e s z k a n i o w a K r a k u s w K r a k o w i e I PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz. U. 1995r. nr 54 poz. 288, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH REGULAMIN WYNAJMOWANIA PRZEZ SPÓLDZILNIĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże członkom oraz osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art. 17. (uchylony) Art. 17 1. 1-5. (uchylone). 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy o ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ZWIĄŻE ^, W!ZVJ^4Y 15-879 Białystok, u, Sw rfccna 11/1 te!. 7445083. 7*2001)1 w. 306, 313 H! P 54? 14-59-9D. Białystok 17.12.2012 Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.01.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo