Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu"

Transkrypt

1 Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof. dr hab. Macieja Sadowskiego Warszawa, listopad 2013

2 KLIMADA - Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Praca zrealizowana na podstawie Umowy nr DZKiOApek-6/2011 przez Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy na zamówienie Ministerstwa Środowiska w ramach trzyletniego projektu badawczego, ukończona w listopadzie 2013 r. SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ZAMÓWIENIE MINISTERSTWA ŚRODOWISKA Zespół kierujący: Prof. dr hab. Maciej Sadowski Mgr Anna Romańczak Mgr inż. Ewelina Siwiec Mgr Magdalena Dynakowska Mgr Małgorzata Hajto Pełna lista zespołów badawczych uczestniczących w projekcie KLIMADA zawarta jest w Załączniku 1. niniejszego opracowania. Redakcja i korekta: Sylwia Pociupany Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Zakład Ochrony Klimatu ul. Krucza 5/11 d Warszawa tel.: (sekretariat)

3 Spis treści Wykaz skrótów Synteza Wstęp Cele i zadania Podstawy działań adaptacyjnych Ocena aktualnych i przewidywanych zmian klimatu do końca XXI wieku na podstawie scenariuszy zmian klimatu Zmiany klimatu w skali globalnej i europejskiej Aktualne i przewidywane zmiany klimatu w skali krajowej i regionalnej Wpływ zmian klimatu, wrażliwość i adaptacja do zmian Rolnictwo Leśnictwo Zasoby i gospodarka wodna Bioróżnorodność i ekosystemy Strefa wybrzeża i gospodarka morska Energetyka Budownictwo Transport Górnictwo Gospodarka przestrzenna i miasta Zdrowie Turystyka i rekreacja Horyzontalne aspekty adaptacji Społeczności lokalne Nadzwyczajne zagrożenia Ocena zagrożeń i korzyści środowiskowych, społecznych i gospodarczych Zgodność działań adaptacyjnych w Polsce z priorytetami adaptacji w UE Obserwacje i system ostrzegania Badania naukowe Edukacja i informacja Wnioski dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w kontekście zmian klimatu. Kierunki działań adaptacyjnych Zadania dla Polski wynikające ze Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu Kierunki działań adaptacyjnych Wytyczne do przyszłych polityk sektorowych i regionalnych Zadania adaptacyjne administracji państwowej i samorządowej Niezbędne regulacje prawne i mechanizmy finansowe Monitoring wdrażania i wskaźniki realizacji działań adaptacyjnych Literatura Załączniki 1. Lista autorów ekspertyz wykonanych w ramach projektu KLIMADA Ekspertyzy badawcze wykonane w ramach projektu KLIMADA Wpływ działań adaptacyjnych na analizowane sektory Zgodność działań adaptacyjnych z priorytetami adaptacji w UE Projekty badawcze dotyczące zmian klimatu i adaptacji do tych zmian i ich skutków Wykaz działań adaptacyjnych w pakiecie podstawowym, rozszerzonym i pełnym Proponowany zakres odpowiedzialności za realizacje działań adaptacyjnych.331

4 4

5 Wykaz skrótów 7 PR Siódmy Ramowy Program Badań Unii Europejskiej ARP Agencja Rozwoju Przemysłu ARR Agencja Rynku Rolnego DGLP Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Dyrektywa Wodna Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej Dyrektywa Powodziowa Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Dyrektywa Siedliskowa Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory EEA Europejska Agencja Środowiska European Environmental Agency EFMR Europejski Fundusz Morski i Rybacki EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS Europejski Fundusz Społeczny ETS Europejski System Handlu Emisjami CO 2 Emission Trading Scheme EWRS System wczesnego ostrzegania Early Warning and Response System FA Fundusz Adaptacyjny Adaptation Fund FS Fundusz Spójności GCZK Gminne (Miejskie) Centra Zarządzania Kryzysowego GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska GIOŚ Generalny Inspektor Ochrony Środowiska GUS Głowny Urząd Statystyczny GUS Główny Urząd Statystyczny IBL Instytut Badawczy Leśnictwa IBS Instytut Badań Strukturalnych ICM Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego IGPiM Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa IMGW-PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy IOŚ-PIB Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy IPCC Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu Intergovernmental Panel on Climate Change ISOK Informatyczny System Osłony Kraju IUNG-PIB Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa KIG KLIMADA KPB KSRR MAC MEN MF Krajowa Izba Gospodarcza Projekt pn. Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu realizowany ze środków NFOŚiGW w latach Krajowy Program Badań Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów 5

6 MFF Wieloletnie ramy finansowe Multiannual Financial Framework for MG Ministerstwo Gospodarki MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON Ministerstwo Obrony Narodowej MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MŚ Ministerstwo Środowiska MŚP Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw MSW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych MTBiGM Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej MWC Miejska Wyspa Ciepła MZ Ministerstwo Zdrowia NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NOT Naczelna Organizacja Techniczna NPL Narodowy Program Leśny OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Organisation for Economic Co-operation and Development ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych OZE Odnawialne źródła energii PAN Polska Akademia Nauk PIG-PIB Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy PIS Państwowa Inspekcja Sanitarna PKP Polskie Koleje Państwowe PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska PSE Operator S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. PSHM Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna PZH Państwowy Zakład Higieny RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych RZGW Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej RZZK Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego SOPO System Osłony Przeciwosuwiskowej SPA 2020 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r. TUP Towarzystwo Urbanistów Polskich UAM Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu UE Unia Europejska UNEP Program Środowiska Narodów Zjednoczonych United Nations Environment Programme UNFCCC Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu United Nations Framework Convention on Climate Change UNWTO Światowa Organizacja Turystyki World Tourism Organization UW Uniwersytet Warszawski WHO Światowa Organizacja Zdrowia World Health Organisation WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska WPR Wspólna Polityka Rolna ZMŚP Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego 6

7 1. Synteza Postawy tworzenia Strategii Adaptacyjnej w Polsce Konieczność opracowania strategii adaptacyjnej (Strategicznego Planu Adaptacyjnego) wynika ze stanowiska rządu przyjętego w dniu 19 marca 2010 roku przez Komitet Europejski Rady Ministrów jako wypełnienie postanowień dokumentu strategicznego Komisji Europejskiej Białej Księgi [COM (2009) 147] ws. adaptacji do zmian klimatu. Zgodnie z tym stanowiskiem rządu Strategia obejmuje: przygotowanie do adaptacji sektorów najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu, tj. rolnictwa i obszarów wiejskich; zasobów i gospodarki wodnej, strefy wybrzeża i obszarów morskich; zdrowia człowieka, zwierząt i roślin oraz niektórych sektorów gospodarczych; włączenie strategii adaptacyjnych do strategii i polityk społeczno-gospodarczych na poziomie kraju i regionów oraz sektorów, zwłaszcza do programów rozwoju regionalnego; wymianę informacji o wdrażanych przedsięwzięciach i zwiększanie świadomości społeczeństwa. Stanowisko Rządu stworzyło podstawy do uruchomienia w latach projektu KLIMADA Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu, który był realizowany w latach na zlecenie Ministra Środowiska przez IOŚ-PIB wraz z zespołem ekspertów zewnętrznych. Rezultaty tego projektu stanowiły podstawę do przygotowania Strategicznego Planu Adaptacji do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). Dokument stanowi pierwszy krok w kierunku zdefiniowania długofalowej wizji adaptacji do zmian klimatu do 2070 roku. Aktualne i przewidywane zmiany klimatu w Polsce Klimat Polski wykazuje od końca XIX wieku systematyczną tendencję rosnącą temperatury powietrza ze znaczącym wzrostem od 1989 roku. Opady nie wykazują jednokierunkowych tendencji. Zmieniła się natomiast struktura opadów, głównie w ciepłej porze roku; opady są bardziej gwałtowne, krótkotrwałe, niszczycielskie, powodujące coraz częściej powodzie i podtopienia. Jednocześnie zanikają opady niewielkie (poniżej 1 mm/dobę). Symulowana temperatura wykazuje wyraźną tendencję wzrostową na obszarze całego kraju, większe ocieplenie jest spodziewane pod koniec stulecia. Przyrosty temperatury są zróżnicowane regionalnie i sezonowo. Najsilniejsze wzrosty temperatury w ostatnim trzydziestoleciu XXI wieku, powyżej 4,5 C w zakresie temperatur minimalnych, są obserwowane zimą w regionie północno-wschodnim kraju, a w przypadku temperatur wysokich latem w południowo-wschodniej Polsce. Ze wzrostem temperatury związane są zmiany w przebiegu wszystkich wskaźników klimatycznych opartych na tej zmiennej. Wyraźna jest tendencja wydłużenia termicznego okresu wegetacyjnego, spadek liczby dni z temperaturą minimalną niższą niż 0 C i wzrost liczby dni z temperaturą maksymalną wyższą niż 25 C, przy zróżnicowaniu przestrzennym tych charakterystyk. 7

8 W przypadku opadu tendencje są mniej wyraźne; symulacje wskazują na pewne zwiększenie opadów zimowych i zmniejszenie opadów letnich pod koniec stulecia. Charakterystyki opadowe wskazują na wydłużenie okresów bezopadowych, wzrost sumy opadów maksymalnych oraz skrócenie okresu zalegania pokrywy śnieżnej. Skutkiem ocieplania się klimatu jest wzrost występowania groźnych zjawisk pogodowych. Ocena wrażliwości sektorów Rolnictwo. Wraz ze wzrostem temperatury poprawiają się warunki klimatyczne do uprawy roślin ciepłolubnych w Polsce. Wzrost temperatury w okresie późnozimowym i wczesnowiosennym przyspiesza początek okresu wegetacyjnego i stwarza możliwość wcześniejszego rozpoczęcia prac polowych oraz wypasu bydła. Wcześniejszy siew odbywa się często w warunkach dostatecznego uwilgotnienia gleby, co pozwala uniknąć negatywnych skutków ewentualnych susz wiosennych. Wydłużenie sezonu wegetacyjnego wpływa na wydłużenie czasu wypasu oraz produktywność gatunków i odmian roślin wchodzących w skład bazy paszowej. W okresie zimowym łagodniejszy przebieg temperatur sprzyja obniżeniu kosztów ogrzewania budynków w chowie drobiu i trzody chlewnej. Jednak większa zmienność plonowania roślin uprawnych z roku na rok powodowana niekorzystnym przebiegiem pogody zwiększyła ryzyko prowadzenia gospodarstwa. Wzrasta ryzyko braku pasz w gospodarstwie lub wysokich cen pasz w latach niekorzystnych dla produkcji roślinnej. Większe zagrożenie dla roślin i zwierząt spowodowane nowymi chorobami i szkodnikami generuje dodatkowe koszty. Pogłębiający się niedobór wody może powodować w rolnictwie stopniowe zmniejszanie się efektywności nakładów na produkcję. W produkcji roślinnej przejawia się to występowaniem dużych wahań plonów (lata urodzaju i nieurodzaju). W miarę podnoszenia się ogólnego poziomu agrotechniki i plonów coraz większego znaczenia nabiera ilość i jakość wody dostępnej dla roślin. Niedobór wody, rzadziej jej nadmiar, staje się coraz częściej przyczyną niewykorzystania możliwości produkcyjnych, jakie stwarzają warunki termiczno-energetyczne środowiska przyrodniczego i nowoczesne technologie. Dotyczy to przede wszystkim środkowej części Polski, gdzie obecnie woda staje się czynnikiem ograniczającym wydajność produkcji roślinnej. Wyższa temperatura w okresie letnim powoduje dodatkowy stres termiczny dla zwierząt, co może wpływać na zmniejszenie produktywności stad, a w przypadku bydła mlecznego zmniejszać mleczność oraz cechy jakościowe mleka. Podczas okresów z wysoką temperaturą w pomieszczeniach inwentarskich, które wymagają chłodzenia, następuje wzrost kosztów zużycia energii elektrycznej, związany z wprowadzeniem wspomagającej wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji pomieszczeń. Wysoka temperatura powietrza w sezonie wegetacyjnym powoduje ograniczenie wypasu, pozostawianie bydła w budynkach wiąże się z koniecznością zwiększenia izolacji termicznej stropów i wiat na okres lata oraz z potrzebą wyposażenia pomieszczeń inwentarskich w systemy schładzania powietrza i większe moce wentylacji. Stres termiczny będzie zwiększać zapotrzebowanie na wodę w produkcji zwierzęcej. Wyższa temperatura wymaga rozbudowy urządzeń chłodniczych także w przechowalnictwie surowców zwierzęcych (jaj, mleka i mięsa), co wpływa na wzrost zapotrzebowania na energię, a tym samym na koszty produkcji. 8

9 Leśnictwo. Zmiany zachodzące współcześnie, głównie zmiany temperatury i opadów, nie odpowiadają warunkom klimatycznym, w których kształtowało się optimum ekologiczne gatunków współczesnych ekosystemów, a tempo tych zmian przekracza zdolności adaptacyjne ekosystemów. Istotne jest, że przez terytorium kraju przebiegają naturalne, jak i ukształtowane w wyniku działalności gospodarczej człowieka granice zasięgów głównych, lasotwórczych gatunków drzew. Obserwowane i prognozowane zmiany warunków klimatycznych wiążą się z przesunięciem optimum ekologicznego gatunków drzew na północny-wschód oraz w wyższe partie w górach. Zmiany zasięgów dotyczą nie tylko zespołów roślinnych, ale także ich konsumentów, a więc owadów, ptaków, ssaków i innych grup zwierząt. Stąd też problem o zasadniczym znaczeniu dla trwałości lasów i przyszłości gospodarki leśnej pojawia się na poziomie ekosystemowym. Przekształceniom ulegną bowiem dotychczasowe relacje międzygatunkowe, a zmiany również na poziomie krajobrazu będą dotyczyły reakcji gatunków na środowisko abiotyczne. Ocena wrażliwości lasów i gospodarki leśnej oraz całego sektora leśno-drzewnego na zmiany warunków klimatycznych zawiera zarówno negatywne, jak i pozytywne elementy, a można ją zawrzeć w następujących punktach: zmiana lokalizacji lasów i przesunięcie się optimum ekologicznego dla wielu gatunków drzew; przesunięcie lub zanik niektórych formacji leśnych; zmniejszenie (choć niekiedy zwiększenie) produktywności ekosystemów, zarówno drewna, jak i produktów niedrzewnych, na jednostkę powierzchni; zmiany w typie i nasileniu występowania szkodników i chorób; uszkodzenie funkcji ekosystemowych, tj. cykli geobiochemicznych i przemian energii (rozkład i mineralizacja materii organicznej); wzrost lub spadek retencji elementów odżywczych; zmiany cykli reprodukcyjnych (pogorszenie lub poprawa warunków odnawiania się lasów); zmiany wartości/atrakcyjności ekosystemów leśnych jako miejsc wypoczynku i rekreacji. Zasoby i gospodarka wodna. Zasoby wód powierzchniowych w Polsce są szczególnie wrażliwe na warunki klimatyczne, przede wszystkim na wahania opadów i parowanie. Średnie przepływy roczne na większości analizowanych rzek w wieloleciu wykazywały nieznaczną tendencję rosnącą. Wzrost przepływu jest obserwowany przeważnie na rzekach położonych we wschodnich częściach dorzecza Wisły i Odry oraz rzekach Przymorza, a jego spadek na rzekach w zachodnich częściach tych dorzeczy, nie licząc górnych odcinków sudeckich dopływów Odry. Wyniki symulacji z różnych modeli RCM/GCM wskazują na znaczne zróżnicowanie kierunku i intensywności prognozowanych zmian. Większość modeli wskazuje na wzrost, o różnym natężeniu średniego rocznego odpływu, zwłaszcza na terenach górskich oraz brak zmian na pozostałym obszarze. W pierwszym okresie prognostycznym ( ) prognozowany jest wzrost średnich rocznych przepływów od 14,83% do 111,92%. W drugim okresie ( ) prognozowane zmiany są mniej intensywne i wahają się od 10,76% do 58,76%. W latach odnotowano wzrost częstotliwości występowania wezbrań, a jednocześnie wyraźny wzrost odpływu i to zarówno w półroczu zimowym, jak i letnim. W tych latach Polska doświadczyła szeregu katastrofalnych powodzi. Częstotliwość przepływów maksymalnych rzek o prawdopodobieństwie 1% (woda stuletnia) wzrosła dwukrotnie w latach w porównaniu z latami

10 Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną w obu okresach prognostycznych wykazuje tendencję spadkową w porównaniu z okresem referencyjnym. W latach pokrywa śnieżna będzie zalegała średnio o 28 dni krócej niż w okresie Pod koniec XXI wieku pokrywa śnieżna będzie zalegała średnio tylko 37 dni, średnio o 51 dni krócej niż w okresie referencyjnym. Wyniki wszystkich analizowanych modeli klimatycznych symulują wzrost temperatury wody. Najwyższy wzrost temperatury wody nawet o 4 C prognozowany jest dla miesięcy wiosennych (kwiecień, maj) oraz w grudniu. Do połowy bieżącego dziesięciolecia średnie wartości potrzeb wodnych kraju dla całego XXI wieku będą nieznacznie rosnąć. W przemyśle, energetyce i gospodarce komunalnej wdrażanie mniej wodochłonnych technologii i bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów spowoduje, że zużycie wody w tych sektorach będzie spadać przez cały okres prognozowania, pomimo znacznego zwiększenia wolumenu produkcji przemysłowej. Jedynym sektorem, w którym średnie roczne potrzeby wodne wykazują stałą tendencję rosnącą jest rolnictwo. Wraz z rozwojem technicznym rolnictwa będzie rosła jego efektywność ekonomiczna, pociągając za sobą zwiększone zużycie wody. Zmiany klimatu wymuszają konieczność intensyfikacji sztucznych nawodnień rolnych, co sprawia, że pojawia się wyraźny trend rosnący potrzeb wodnych, które w pierwszym okresie wynoszą ok. 30% a w końcu XXI wieku przekraczają stan obecny o ok %. Potrzeby wodne są zróżnicowane regionalnie i są funkcją strategii rozwojowych. Największy wzrost potrzeb w stosunku do stanu aktualnego w pierwszym okresie prognozowania będzie w województwach centralnych i wschodnich oraz lubuskim, a w drugim okresie tendencja ta utrzyma się, z wyjątkiem województw centralnych, gdzie zapotrzebowanie na wodę będzie na poziomie dostępnych zasobów. Dla pierwszego okresu prognostycznego sytuacja najgorzej przedstawia się w województwie mazowieckim i świętokrzyskim, gdzie potrzeby nieomal zrównują się z zasobami. Ogólna sytuacja pogorszy się w drugim okresie w stosunku do okresu pierwszego prognozowania w województwach opolskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. Bioróżnorodność. Wrażliwość gatunków i siedlisk jest nie tylko uwarunkowana zmianami temperatury czy opadów, lecz także zmianami częstotliwości i amplitudy zjawisk ekstremalnych, takich jak powodzie, wichury, ulewy. Wpływ wymienionych warunków spowoduje zmiany w zasięgu występowania gatunków, wielkości populacji, parametrach rozrodu, a w konsekwencji całej bioróżnorodności. Spodziewane ocieplanie się klimatu spowoduje intensyfikację migracji gatunków z Europy Południowej, z równoczesnym wycofywaniem się tych gatunków, które nie są przystosowane do wysokich temperatur i suszy latem, a dobrze znoszą ostre mrozy. Wpływ zmian klimatu na bioróżnorodność był rozpatrywany w dwóch aspektach: z punktu widzenia siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz zmienności przestrzennej wynikającej z położenia geograficznego. Grupa siedlisk nadbrzeżnych i słonaw obejmująca siedliska morskie i przymorskie jest jedną z najbardziej wrażliwych na przewidywane zmiany środowisk morskich związane z ociepleniem klimatu. Główne zagrożenia dla grupy siedlisk na wydmach nadmorskich i śródlądowych wiążą się ze wzrostem poziomu morza oraz możliwym zmniejszeniem ich powierzchni, a także wzrostem siły wiatrów i wysokości fal. 10

11 Grupa siedlisk wód słodkich płynących i stojących jest bardzo wrażliwa na zmiany klimatyczne, takie jak wzrost opadów nawalnych, okresy suche, intensyfikacja procesów eutrofizacji wód stojących i płynących. Biorąc pod uwagę tempo zanikania jezior, a także prognozowane zmiany klimatyczne, można oczekiwać, że zdecydowana większość jezior mazurskich zaniknie w ciągu najbliższych 100 lat. Podobnie wysoka wrażliwość na zmiany w środowisku wodnym cechuje siedliska z grupy torfowisk, trzęsawisk i źródlisk śródlądowych. Zmiany w reżimie opadowym i wzrost ewapotranspiracji w połączeniu z antropogenicznym odwodnieniem ich stanowi istotne zagrożenie dla tych siedlisk. Zanik bagien, małych zbiorników wodnych, a także potoków i małych rzek jest największym zagrożeniem dla licznych gatunków, które bądź to bezpośrednio bytują na tych terenach, bądź korzystają z nich jako rezerwuarów wody pitnej. Dotyczy to też łąk wilgotnych i pastwisk, będących siedliskiem dla wielu roślin łąkowych, które zostały w ostatnich dekadach wytrzebione na rzecz monokultur trawy oraz będących ważną bazą pokarmową dla licznych gatunków zwierząt. Grupy wrzosowisk i zarośli oraz naturalnych i półnaturalnych formacji łąkowych i muraw także są zagrożone przez obniżenie poziomu wód gruntowych i częste susze. Zjawiska te będą powodować ich stopniowe przechodzenie od postaci wilgotnych i świeżych do bardziej termofilnych. W górach wrażliwe na zmiany klimatu są zbiorowiska muraw alpejskich, szczególnie narażone na zanikanie w miarę przesuwania w górę pięter termicznych. Spośród siedlisk leśnych do najbardziej zagrożonych należy zaliczyć siedliska lasów bagiennych, z powodu spadku poziomu wód gruntowych, lasy wysokogórskie i silnie termofilne lasy dębowe oraz niektóre postaci lasów na stokach południowych i zachodnich, szczególnie narażonych na skutki susz wiosenno-letnich. Silnie narażone na utratę wartości będą obszary Natura 2000 desygnowane dla ochrony pojedynczego przedmiotu, który jednocześnie jest silnie zagrożony zmianami klimatycznymi, w wyniku których może on doznać znaczącego pogorszenia parametrów struktury i funkcji w stosunkowo krótkim czasie. Obszary Natura 2000 leżące w pasie Nizin Polskich należy generalnie uznać za silnie narażone, co związane jest z obniżaniem poziomu wód gruntowych. Strefa wybrzeża. Zmiany klimatu w strefach brzegowych będą miały negatywny wpływ na ich stan. Skutki zmian klimatu w tym obszarze można podzielić na dwie grupy: związane z procesami fizycznymi (wzrost poziomu morza, zanik pokrywy lodowej, wzrost intensywności falowania i spiętrzeń sztormowych) oraz te o charakterze ekologicznym (zagrożenie dla bioróżnorodności, inwazje gatunków obcych). Spośród terenów o unikalnej wartości przyrodniczej zagrożone są obszary Słowińskiego Parku Narodowego i Wolińskiego Parku Narodowego oraz Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zmiany klimatu spowodują ogromne zakłócenia funkcjonowania ekosystemów na ich obszarach i wzrost kosztów na utrzymanie funkcji związanych z ochroną przyrody. Na skutek spiętrzeń sztormowych, spowodowanych większą ilością i rosnącą siłą sztormów, fragmentacją zagrożony jest obszar Półwyspu Helskiego, a także mierzeje jezior przymorskich. Miastem najbardziej zagrożonym powodzią od strony morza jest Gdańsk. Bezpośrednio zagrożone są również Szczecin, Świnoujście i Kołobrzeg. Wielkość szkód na terenach miast jest wysoka z powodu dużego zagęszczenia zabudowy miejskiej, dodatkowo rozmiary powodzi zwiększa uszczelnienie powierzchni terenu. 11

12 Wzrost poziomu morza oraz przewidywane zmiany w systemie opadów są czynnikami przyspieszającymi recesję klifów. Na skutek erozji morskiej nastąpi utrata co najmniej 120 km 2 powierzchni kraju. Zmiany klimatyczne będą także generować straty związane z ekologią Morza Bałtyckiego, a więc będą istotnie wpływać na funkcjonowanie stref brzegowych w Polsce. Zmniejszanie się wlewów dobrze natlenionej powierzchniowej wody słonej z Morza Północnego do Bałtyku spowoduje pogłębienie się jego wrażliwości na niekorzystne zmiany ekologiczne. Może to wywołać dramatyczny zanik cennych gatunków ryb, ogólne zmniejszenie się bioróżnorodności, inwazję gatunków obcych oraz pogorszenie warunków do rekreacji i turystyki, a zatem spadek dochodów tych sektorów. Energetyka. Sektor energetyki jest relatywnie mało wrażliwy na zmiany klimatu. Wzrost temperatury jest korzystny z punktu widzenia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło. Zmniejsza się zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczeń, a także wyrównaniu ulegają zmiany obciążenia w wyniku zmniejszenia różnic między zapotrzebowaniem minimalnym i maksymalnym, co dotyczy zarówno energii elektrycznej i ciepła. Wzrost temperatury może jednak wpływać na zwiększenie zapotrzebowania na chłód, a tym samym energię elektryczną. W przypadku zapotrzebowania nie można zatem wskazać prawdopodobnych zagrożeń i strat. Najczulszą, z punktu widzenia zmian klimatu, składową sektora energetyki jest infrastruktura wykorzystywana do dystrybucji energii elektrycznej. Już obecnie obfite opady śniegu połączone z przechodzeniem temperatury przez wartość 0 C powodują masowe awarie sieci niskiego napięcia i nawet kilkudniowe braki zasilania, głównie na obszarach wiejskich. Wzrost temperatury w warunkach krajowych spowoduje, że zimą dni o temperaturze ok. 0 C znacznie przybędzie. Wzrastać będą zatem straty spowodowane brakiem zasilania w energię elektryczną. W przypadku elektrowni i elektrociepłowni gazowych wraz ze wzrostem temperatury powietrza następuje niewielka utrata mocy osiągalnej i sprawności. Istotnym problemem w elektrowniach cieplnych jest dostępność wody dla potrzeb chłodzenia i uzupełniania obiegu. Rozwój technologiczny zmniejszy energochłonność poszczególnych sektorów gospodarki. Energooszczędność struktur budowlanych, odpowiednie materiały, inteligentna obudowa budynku, systemy odpowiednio zarządzane i sterowane spowodują, że budynki będą zeroenergetyczne w odniesieniu do ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń. Natomiast będą produkować energię elektryczną i ciepło, co zostanie wykorzystane do zaopatrywania budynków, zaś nadmiar energii będzie magazynowany albo oddawany do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej. Wraz ze wzrostem średniej temperatury wzrośnie efektywność działania cieplnych systemów słonecznych. Zmiany klimatu będą więc miały korzystny wpływ w tym zakresie. Ponadto przyszłe technologie energetyczne OZE będą mniej wrażliwe na zmiany klimatu, co zapewni odpowiedni rozwój poszczególnych technologii i ich adaptację do nowych warunków. Budownictwo. Za najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu należy uznać budownictwo mieszkaniowe na terenach zurbanizowanych (miejskie) oraz na terenach wiejskich (zagrodowe budownictwo kubaturowe). Pozostałe rodzaje, tj. budownictwo przemysłowe i użyteczności publicznej, wykazują większą odporność na zmiany klimatu. Konstrukcja nośna obiektów budownictwa mieszkaniowego na terenach zurbanizowanych jest wrażliwa na czynniki klimatyczne. Przy zmieniających się warunkach klimatycznych stosowane obecnie normy i wskaźniki trzeba będzie dostosować do tych zmian. 12

13 Tradycyjne budownictwo mieszkaniowe jest obarczone błędami systemowymi ujawniającymi się w postaci niejednorodności termoizolacji obudowy, a tym samym podatnym na zmiany temperatury i niezapewniającym komfortu termicznego w warunkach niskich lub wysokich temperatur. W użytkowanych obecnie budynkach mieszkalnych najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu są instalacje: wodnokanalizacyjna, grzewcza oraz wentylacyjno-klimatyzacyjna. Budynki wiejskie najczęściej są budowane w technologii tradycyjnej, z elementów drobnowymiarowych i stropów z pustaków lub płyt żelbetowych, przy braku izolacji, właściwych zabezpieczeń antykorozyjnych czy odwodnień, więźba dachowa z reguły jest drewniana. Ponadto rozproszenie przestrzenne budownictwa wiejskiego sprawia, że budynki są szczególnie podatne na ekstremalne zjawiska klimatyczne (wiatr, ulewy, powodzie, osuwiska). Budownictwo usługowe i produkcyjne na terenach wiejskich, takie jak: magazyny, szklarnie oraz naziemne stalowe zbiorniki na gnojowicę wrażliwe są na silne podmuchy wiatru lub na intensywne opady śniegu. Instalacje przemysłowe nieosłonięte są szczególnie wrażliwe na warunki klimatyczne, zwłaszcza na opady, silny wiatr czy wyładowania atmosferyczne (wieże, maszty, dźwigi, zbiorniki i in.). Wzrost gwałtowności działania porywów wiatru jest szczególnie niebezpieczny dla obiektów wysokich i wysokościowych. Oprócz budynków wysokościowych, na oddziaływanie wiatru szczególnie narażone są konstrukcje halowe, wieże, mosty, wiadukty, estakady. Wyjątkową wrażliwością na podwyższoną temperaturę charakteryzują się: szpitale, hospicja, domy opieki i przedszkola, które w okresie lata muszą być wyposażone w klimatyzację ze względu na stres termiczny. Narażone na bardzo wysoką lub bardzo niską temperaturę powietrza oraz silne wiatry i intensywne opady atmosferyczne, szczególnie na etapie prowadzenia robót budowlanych oraz remontowych, są także takie obiekty jak: skocznie i wyciągi narciarskie, schroniska górskie, przystanie jachtowe. Grupą podatną na zagrożenia związane ze zmianami klimatu są obiekty zabytkowe, na które w sposób destrukcyjny mogą wpływać również częstość występowania i gwałtowność opadów, z dużą ich zmiennością w czasie, silne wiatry, wzrost poziomu wód gruntowych, zwiększenie liczby powodzi będących następstwem ulewnych, gwałtownych deszczy. Wysoki poziom wód gruntowych jest szczególnie niebezpieczny także dla budynków zabytkowych, nieposiadających izolacji przeciwwodnej. Transport. Analiza przewidywanych zmian klimatu dowodzi, że oczekiwane zmiany w perspektywie końca wieku będą negatywnie oddziaływać na transport. Dotyczy to wszystkich kategorii transportu, czyli drogowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej. Największym zagrożeniem dla transportu mogą być zmiany w strukturze występowania zjawisk ekstremalnych oraz zwiększenie opadu zimowego We wszystkich wymienionych kategoriach największą wrażliwość na warunki klimatyczne wykazuje infrastruktura, która jest budowana na długi okres funkcjonowania (np. 100 lat). Infrastruktura transportu drogowego i kolejowego jest najbardziej wrażliwa na czynniki klimatyczne, przede wszystkim na: silny wiatry, opady śniegu, oblodzenie, deszcz i mróz. Ze względu na prognozowane zmiany struktury opadów większego znaczenia nabierze m.in. poprawne określanie światła mostów i przepustów, projektowanie drogi na dojazdach do mostów, problem osuwisk i zagadnienia związane z odwodnieniem powierzchni transportowych oraz kwestie przejść podziemnych, tuneli i in. Równie niekorzystne jest oddziaływanie wysokich temperatur (upałów) 13

14 szczególnie długotrwałych na infrastrukturę drogową i kolejową. Istotny jest problem wpływu wysokich temperatur na nawierzchnie powierzchni komunikacyjnych. Transport lotniczy najbardziej wrażliwy jest na warunki pogodowe w czasie startu i lądowania (silny wiatr, oblodzenie, opady śniegu). Wyższa temperatura powietrza będzie rzutować na gęstość powietrza i tym samym powodować konieczność zwiększenia szybkości samolotów, zwłaszcza w fazie wznoszenia, zużycie większej ilości paliwa, natomiast w fazie startu rzadsze powietrze wymagać będzie dłuższych pasów startowych lub ograniczenia ładunku. Infrastruktura lotnicza podlega takim samym wpływom klimatu jak każda infrastruktura budowlana i techniczna. Śródlądowy transport wodny jest wrażliwy na warunki wodne w rzekach (niskie i wysokie stany wody oraz zlodzenie). Górnictwo. Sektor górnictwa węgla kamiennego i brunatnego ze względu na zajmowaną powierzchnię zakładów wydobywczych oraz rozbudowaną infrastrukturę jest szczególnie narażony na działanie niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Zakłady wydobywcze zmieniają stosunki wodne i rzeźbę terenu, niekorzystnie wpływają na ekosystemy i uprawy, obniżają walory estetyczne i uzdrowiskowe terenów sąsiednich. Obiekty kubaturowe, wieże szybowe i wyciągowe są narażone na wszelkiego typu oddziaływania zewnętrzne, w tym na intensywne zjawiska pogodowe. Wyniki ankiety przeprowadzonej w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego wskazują, że najistotniejsze negatywne znaczenie mają deszcze nawalne/ulewy o dużej intensywności, huragany oraz powodzie. Oprócz utrudnień w transporcie wewnątrzzakładowym silne opady i wiatry powodują erozję wodną oraz wietrzną na skarpach i półkach składowisk, a także obwałowaniach osadników. Pozytywne działanie na wszystkie elementy sektora górniczego mają: niski stan wód oraz duże nasłonecznienie. W zakładach głębinowych większa liczba elementów jest szczególnie narażona na oddziaływanie silnych wiatrów jest to związane z infrastrukturą przemysłową. Wspólnym elementem wrażliwym na silny wiatr (trąby powietrzne, huragany) dla górnictwa głębinowego i odkrywkowego są linie energetyczne. Powyższe zjawiska pogodowe wraz z oblodzeniami występującymi w okresie zimowym mogą w istotny sposób wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania, w szczególności głębinowych zakładów wydobywczych. Brak zasilania głębinowego zakładu wydobywczego skutkować może drastycznym obniżeniem poziomu bezpieczeństwa załogi pracującej w podziemnych wyrobiskach. Wspólnymi elementami górnictwa głębokiego i odkrywkowego szczególnie narażonymi na zmiany klimatu są kanalizacja deszczowa, odwodnienie zwałów węgla, odwodnienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, osadniki, drogi wewnętrzne i technologiczne na obiektach unieszkodliwiania odpadów, bocznice i szlaki kolejowe. Gospodarka przestrzenna i miasta. Konsekwencje zmian klimatu, jakie zachodzą w środowisku, doprowadzą do narastania problemów związanych z gospodarowaniem przestrzenią, w tym konkurencji o wykorzystanie przestrzeni. Większość następstw dotyczy wszystkich regionów Polski, część z nich odnosi się jednak głównie do wybranych regionów geograficznych lub obszarów funkcjonalno-przestrzennych. Do takich obszarów należą miasta, dla których największe zagrożenia powodują zjawiska związane ze zmianami klimatu, jak np. zanieczyszczenie powietrza czy powodzie. Na globalne zmiany klimatu nakłada się wpływ procesów urbanizacyjnych i intensywna działalność gospodarcza, co pogłębia negatywne oddziaływanie klimatu. Procesy te sprzyjają rozrostowi miast i zajmowaniu nowych obszarów często marginalnych 14

15 szczególnie wrażliwych na konsekwencje zmian klimatu (np. obszary zalewowe). Duża gęstość zaludnienia i różnorodność grup społecznych oraz wiekowych sprawia, że wrażliwość na takie zmiany jest większa niż w regionach pozamiejskich. Wysokie temperatury powietrza w dużych miastach zwiększają efekt miejskiej wyspy ciepła (MWC). Intensywność miejskiej wyspy ciepła jest wyraźnie zależna od udziału terenów biologicznie czynnych i systemu wentylacji, w nieco mniejszym zaś stopniu istotny jest wskaźnik intensywności zabudowy czy funkcja odległości od centrum miasta. Prognozowane zwiększenie częstotliwości i intensywności fal upałów może pogłębiać zjawiska związane z MWC i jej skutkami dla warunków życia oraz zdrowia ludzi. Nadmiary wody w miastach sprowadzają się do dwóch kwestii: powodzi i podtopień. O ile powodzie zagrażają większości miast położonych w dolinach rzecznych (powodzie rzeczne) i w strefie wybrzeża (powodzie od strony morza), o tyle podtopienia mogą wystąpić w każdym miejscu jako efekt gwałtownych ulew (powodzie błyskawiczne), intensywnych długotrwałych opadów, czy roztopów. W obliczu zmian klimatu można oczekiwać coraz częstszych powodzi miejskich generowanych głównie przez nawalne opady deszczu. Zagrożenie tym rodzajem powodzi zwiększa niewydolność systemu odwadniającego oraz uszczelnienie powierzchni terenu ograniczającego możliwości retencji wodnej. Wraz ze wzrostem temperatur i związanych z nimi fal gorąca i długich okresów bezopadowych zwiększać się będzie zagrożenie suszami, pogłębiające niedobór wody. Długie okresy bezopadowe skutkują zarówno spadkiem wilgotności gleby w wyniku intensywnego parowania, jak i obniżeniem się przepływów w rzekach i zwierciadła wód podziemnych, co może utrudniać zaopatrzenie w wodę. Zdrowie. Wzrost ryzyka zgonu lub choroby podczas fal gorąca jest związany nie tylko z wysoką temperaturą powietrza, ale także dużym natężeniem promieniowania słonecznego oraz wysoką wilgotnością powietrza. W Polsce najwyższy wzrost ryzyka zgonu towarzyszy dużemu stresowi gorąca i wynosi dla zgonów z ogółu przyczyn +23% w stosunku do warunków termoneutralnych i +24% dla zgonów z powodu chorób układu krążenia. Grupami szczególnie wrażliwymi na wpływ wysokiej temperatury są osoby starsze i małe dzieci, u których łatwo dochodzi do zaburzeń gospodarki cieplnej organizmu, oraz osoby ze specyficznymi schorzeniami. W nadchodzących 90 latach można się spodziewać znaczącego wzrostu liczby zgonów spowodowanych dysfunkcjami układu krążenia. Mimo zmniejszenia się liczby ludności w Polsce pod koniec XXI wieku liczba zgonów z tych przyczyn wzrośnie w stosunku do stanu obecnego średnio o około 20 30%. Podstawową klimatyczną przyczyną tego wzrostu jest obciążający stres wysokiej temperatury. W okresie zimowym najbardziej niebezpieczne dla organizmu są duże, gwałtowne spadki temperatury powietrza, które mogą stać się przyczyną nagłych zgonów, zwłaszcza osób starszych z chorobami tętnic czy z chorobą niedokrwienną serca. W warunkach zmieniającego się klimatu i zwiększonej zmienności zjawisk takie sytuacje będą się nasilać. Pozytywnym skutkiem postępującego ocieplenia okresów zimowych jest wyraźne zmniejszenie liczby zgonów z wychłodzenia organizmu. Pod koniec XXI wieku liczba takich zdarzeń może się zmniejszyć o 45 80%. Ze wzrostem temperatury powietrza wiąże się także inwazja chorób odkleszczowych, takich jak kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza oraz babeszjoza. Symulacje zakładają wzrost liczby zachorowań na boreliozę od 20% do 50%. W Polsce od kilkudziesięciu lat notuje się wzrost zachorowalności na alergię pyłkową, której główną przyczyną jest występowanie w powietrzu alergenów pyłku 15

16 roślin wiatropylnych, przede wszystkim traw, na które jest uczulonych prawie 90% pacjentów z alergią pyłkową. Pod wpływem zmian klimatu, a zwłaszcza wzrostu temperatury obserwuje się m.in.: coraz wcześniejszy początek sezonów pyłkowych, zwłaszcza na wiosnę (drzewa wczesnowiosenne) średnio o 6 dni, wydłużenie sezonu pyłkowego o dni, wzrost stężenia rocznego pyłku, który jest zależny od regionu oraz migrację pyłku (transport daleki) i zasiedlenia nowymi gatunkami. Prognozowany dla lata wzrost temperatury powietrza oraz wzrost liczby dni gorących o 12 32% będzie skutkował wzrostem zatruć salmonellą średnio o około 85% pod koniec wieku. Turystyka i rekreacja. Wrażliwość sektora turystyki jest zróżnicowana regionalnie w zależności od zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowych, na których jest oparta, a tym samym specyficznych aktywności turystycznych w regionach, zwłaszcza w górach i na pojezierzach. Zmiany klimatu będą wpływać na rozwój turystyki w Polsce poprzez wzrost atrakcyjności wybrzeża Bałtyku i pojezierzy w wyniku wzrostu temperatury i poprawy warunków solarnych w lecie. Turystyce w całym kraju sprzyjać będzie wydłużenie sezonu letniego w turystycznych regionach Polski, co umożliwi poszerzenie oferty wypoczynku. Jednocześnie należy oczekiwać zmniejszenia atrakcyjności turystycznej rejonów o wysokim ryzyku wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych i ich skutków oraz o słabym systemie ostrzeżeń. W rejonach górskich w zimie pogorszeniu ulegną warunki do uprawiania sportów zimowych, zwłaszcza w niższych partiach gór. Także utrata lub obniżenie wartości zasobów przyrodniczych w wyniku zmian klimatu (np. zanikanie jezior) będzie powodować spadek atrakcyjności turystycznej. Natomiast wzrost częstości ekstremalnych zjawisk pogodowych będzie generować wyższe koszty ruchu turystycznego, co zmniejszy atrakcyjność polskich rejonów turystycznych, zwłaszcza w porównaniu z innymi rejonami w Europie i na świecie. Horyzontalne aspekty adaptacji Wszystkie działania adaptacyjne mają charakter horyzontalny, bowiem ich oddziaływanie dotyczy wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Do najwszechstronniejszych oddziaływań należy zaliczyć gospodarowanie zasobami wodnymi i ochronę przeciwpowodziową, ochronę wybrzeża, gospodarkę przestrzenną i działania na poziomie regionalnym i transgranicznym. Wszechstronnego podejścia do zmian klimatu wymagają obszary zurbanizowane i miasta. Skuteczna adaptacja powinna uwzględniać wszystkie aspekty związane z warunkami klimatycznymi, tj. ulewy, silne wiatry, powodzie, wyspy ciepła i przewietrzanie miasta, obszary zielone i wodne. Aspekt społeczny ma także wymiar horyzontalny, ponieważ działania adaptacyjne włączające społeczeństwo mają znaczenie w przypadku większości sektorów. Społeczności lokalne Skuteczność działań adaptacyjnych zależy w dużym stopniu od zaangażowania w ich realizacje społeczności i władz lokalnych. Z tego względu bardzo ważne jest włączanie społeczności lokalnych w proces planowania działań adaptacyjnych i zapewnianie szerokiego dostępu do informacji. Edukacja na tym poziomie ma szczególne znaczenie i powinna obejmować zarówno problematykę zmian klimatu, jak i wskazywać na 16

17 konkretne metody zabezpieczenia przed nimi, z uwzględnieniem specyfiki lokalnej. Świadomość konieczności podejmowania działań zapobiegawczych stopniowo wzrasta, zwłaszcza na terenach często nawiedzanych przez zjawiska nadzwyczajne, czego przykładem są liczne inicjatywy lokalne prowadzące do zwiększenia odporności społeczności na zjawiska związane ze zmianami klimatu. Nadzwyczajne zagrożenia Spośród groźnych zjawisk klimatycznych lub związanych z warunkami klimatycznymi, które wykazują tendencję do zmian, należy wymienić powodzie rzeczne o zróżnicowanej tendencji zmian. Na większości rzek zmiany te nie są obserwowane. Jedynie na niektórych obserwuje się wzrost prawdopodobieństwa występowania przepływów maksymalnych. Wyraźnie wzrasta częstotliwość powodzi od strony morza na Bałtyku oraz występowanie błyskawicznych powodzi opadowych powodujących zalania i podtopienia oraz erozje. Występowaniu opadów ulewnych towarzyszą długie okresy bezdeszczowe powodujące susze glebowe. Wyraźną tendencję wzrostową wykazuje częstotliwość występowania trąb powietrznych i huraganowych wiatrów. W przypadku innych zjawisk, takich jak grad czy gołoledź, brak jest wystarczających danych do oceny tendencji zmian. Ocena zagrożeń i korzyści środowiskowych, społecznych i gospodarczych Pomimo deklaracji o wadze zagadnień klimatycznych i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, władze prowadzą stosunkowo bierną politykę klimatyczną, co zwiększa zagrożenia polityczno-prawne dla skutecznego dostosowywania kraju do zmian klimatycznych. Zagrożeniem mogą być także bariery biurokratyczne i brak podstawowych dokumentów prawnych umożliwiających wdrażanie działań adaptacyjnych, a zwłaszcza brak uregulowania problemów gospodarki wodnej i planowania przestrzennego. Ważnym czynnikiem jest nastawienie i świadomość społeczeństwa oraz jego chęć uczestniczenia w procesie wdrażania działań adaptacyjnych (wymiar socjokulturowy). Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie adaptacji może przynieść najwięcej korzyści społeczno-gospodarczych, ale obarczona jest również największym ryzykiem wystąpienia czynników ograniczających. Zidentyfikowanie źródeł ryzyka i sytuacji ryzykownych umożliwi sprawną implementację działań adaptacyjnych. W pierwszej pięciolatce, kiedy podejmowana jest pierwsza faza adaptacji, utrata PKB spowodowana przeniesieniem części wydatków rządowych na te cele sięga ponad 1,5%. Z drugiej strony, w kolejnych dekadach, dzięki wybudowanej już infrastrukturze, PKB wzrośnie ze względu na to, że kapitał fizyczny wykorzystywany w bieżącej aktywności gospodarczej jest w dużo mniejszym stopniu niszczony przez ekstremalne zjawiska klimatyczne. Oddziaływanie adaptacji do zmian klimatu na zatrudnienie jest znacząco silniejsze niż na PKB w pierwszych 15 latach wdrażania działań adaptacyjnych. W latach działania adaptacyjne przynoszą wzrost zatrudnienia sięgający 1%. Po 2030 roku oddziaływanie pakietów adaptacji na zatrudnienie jest pomijalne i nie przekracza 0,1% PKB. Wdrożenie działań adaptacyjnych przyczyni się do ograniczenia wpływu negatywnych konsekwencji zmian klimatu na działalność człowieka, głównie poprzez zmniejszenie strat finansowych związanych z usuwaniem skutków wywołanych 17

18 zmianami klimatu, a także konsekwencji społecznych. Korzyścią z wdrożenia działań jest tworzenie dodatkowego dobra publicznego, z którego mogą korzystać wszyscy ludzie. Korzyścią gospodarczą są również pozytywne efekty zewnętrzne działań adaptacyjnych rozumiane jako win-win adaptation. Zmniejszenie np. wodochłonności gospodarki przyczyni się do uzyskania wymiernych oszczędności finansowych i ochrony środowiska. Dostosowanie procesów społeczno-gospodarczych do warunków klimatycznych pomoże zmniejszyć i korzystnie przełoży się na jakość życia i poprawę warunków funkcjonowania ludności poprzez poprawę dostępu do niezbędnych zasobów i ich lepszą jakość. Zgodność działań adaptacyjnych z priorytetami adaptacji w UE Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu (przyjęta w 2013 r.) jest dokumentem strategicznym, który nakreśla ramy i ukierunkowuje Europę na skuteczniejsze reagowanie na skutki zmian klimatu na poziomie UE i krajów członkowskich, a ponadto ustala terminarz działań na poziomie UE i krajów członkowskich w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Celem ogólnym Strategii jest skuteczne zwiększenie odporności Europy na zmiany klimatu ze szczególnym zwróceniem uwagi na współpracę transgraniczną i między sektorami zintegrowanymi na poziomie UE w ramach wspólnej polityki. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji trzech celów cząstkowych: 1. Podejmowanie bardziej świadomych decyzji. 2. Zwiększenie odporności terytorium UE. 3. Zwiększenie odporności kluczowych sektorów narażonych na zmiany klimatu. Przyjęto trzy kluczowe wytyczne stanowiące podstawę do wdrażania strategii. Są to: wspieranie działań w tworzeniu kompleksowej strategii adaptacyjnej w krajach UE, intensyfikacja rozwijania bazy wiedzy i wspieranie adaptacji na szczeblu UE w kluczowych sektorach podatnych na zagrożenia. Zagadnienia adaptacji zostały już włączone do prawodawstwa w takich sektorach jak: wody morskie, leśnictwo i transport oraz do instrumentów polityki w zakresie wód śródlądowych, różnorodności biologicznej, a także migracji i mobilności ludności. Komisja uwzględniła adaptację do zmian klimatu w swoich wnioskach dotyczących wszystkich właściwych programów finansowania UE na lata , tj. europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, Programu Horyzont 2020 oraz Programu LIFE. Komisja w 2017 roku przedstawi sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady na temat stanu wdrożenia strategii i w razie potrzeby przedstawi wniosek dotyczący jej przeglądu. Przeprowadzona analiza zgodności zaproponowanych działań z dokumentami UE wykazała, że wszystkie zaproponowane działania są zgodne z legislacją UE. 18

19 Obserwacje i system ostrzegania Obserwacje i pomiary stanowiące podstawę do monitorowania zmian klimatu i ich skutków w systemie przyrodniczym obejmują: pomiary i obserwacje meteorologiczne stanu atmosfery i klimatu; pomiary i obserwacje hydrologiczne ilości i jakości zasobów wodnych wód powierzchniowych i podziemnych oraz pokrywy śnieżnej; pomiary i obserwacje oceanograficzne oraz programy monitorowania zmian w powierzchni ziemi i biosfery. Obserwacje i pomiary satelitarne prowadzone są w ramach systemu Światowej Organizacji Meteorologicznej i programu UE Copernicus (Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa) i obejmują wszystkie elementy systemu Ziemi. Pomiary i obserwacje prowadzone są przez szereg instytucji, wśród których podstawową rolę odgrywa Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB, a która prowadzi pomiary, obserwacje i badania podstawowych elementów klimatycznych w zakresie atmosfery, wód i Morza Bałtyckiego. Obserwacje wód podziemnych prowadzone są przez Państwową Służbę Hydrologiczną w Państwowym Instytucie Geologicznym-PIB. Sieci pomiarowe obu służb są uzupełniane pomiarami prowadzonymi przez wiele uniwersytetów i instytutów badawczych, które koncentrują się albo na wąskich aspektach zmian klimatu (np. zmiany w lasach Instytut Badawczy Leśnictwa), albo na zmianach regionalnych (Stacja w Puszczy Boreckiej Instytut Ochrony Środowiska-PIB na zlecenie Głównego Inspektoratu ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). W ramach międzynarodowych programów badawczych, tj. IGBP, BAHC, GCTE, IGAC, PAGES, JGOFS, LOICZ, WCP, GCOS zbierane są informacje i dane o wszystkich podsystemach globalnego systemu środowiska. Uczestniczy w tym wiele instytucji naukowych z całego kraju. Edukacja i informacja Podnoszenie poziomu świadomości społecznej w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu wymaga wzmożonych, powszechnych działań edukacyjnych i szkoleniowych z zastosowaniem całej gamy środków przekazu oraz zaangażowania różnorodnych źródeł finansowania, jak i zapewnienia dostępu do informacji. Edukacja w systemie oświaty formalnej wymaga rozpoczęcia prac nad uzupełnieniem odpowiednich treści w Podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz prowadzenia dodatkowych szkoleń w ośrodkach doskonalenia nauczycieli. Praktyczne zagadnienia adaptacji do zmian klimatu stanowić powinny integralną część minimów programowych na kierunkach uczelni wyższych kształcących specjalistów w najbardziej newralgicznych dziedzinach, jak planowanie przestrzenne, architektura i budownictwo, transport, leśnictwo i nauki rolnicze, a także zdrowie publiczne. Edukacja nieformalna prowadzona przez organizacje społeczne i instytucje naukowe wymaga większego niż do tej pory ukierunkowania na sferę działań dostosowawczych do zmian klimatu oraz poradnictwa w tej dziedzinie, zwłaszcza na poziomie lokalnym i samorządowym. Szkolenie przedsiębiorców zarówno w dziedzinie działań dostosowawczych w danej branży gospodarczej, jak i szkolenia uświadamiające możliwość powstawania nowych przedsiębiorstw usługowych odpowiadających na 19

20 potrzeby prowadzenia działań adaptacyjnych stanowią wyzwanie dla stowarzyszeń biznesowych, jak np. KIG. Ze względu na siłę docierania do społeczeństwa najistotniejszymi nośnikami informacji i wzorców zachowań są telewizja i Internet. Należy więc dążyć do najlepszego ich wykorzystania w kształtowaniu powszechnej świadomości społecznej w dziedzinie indywidualnych działań dostosowawczych do zmian klimatu. Niezbędne jest też prowadzenie stałego monitoringu dostępności i efektów rzeczowych edukacji oraz poziomu jej finansowania, a w konsekwencji potrzebne są prowadzone okresowo badania zmian poziomu świadomości społecznej. Badania naukowe Badania naukowe i rozwojowe wspierające proces adaptacji powinny koncentrować się na następujących kierunkach: diagnoza warunków klimatycznych i wodnych; stworzenie zintegrowanego systemu gromadzenia informacji o zmianach klimatu i ich skutkach; opracowanie nowych scenariuszy klimatycznych; ocena aktualnych i przyszłych kosztów zmian klimatu oraz ocena kosztów i korzyści związanych z procesem adaptacji; ocena ryzyka zagrożeń dla najbardziej wrażliwych sektorów i dziedzin życia; opracowanie narzędzi umożliwiających dokonywanie oceny adaptacji jako elementu podejmowania decyzji; identyfikacja wpływu przyjętych działań adaptacyjnych na ograniczenie ryzyka i ich skuteczności; czynniki wspierające zwiększenie odporności i zdolności adaptacyjnych. Wraz z postępem prac i rozwojem badań kierunki te będą ulegać ewolucji tak, aby możliwe było dostosować badań do aktualnych potrzeb. Kierunki działań adaptacyjnych Działania adaptacyjne obejmują pięć kategorii: prawne i polityczne, technicznoorganizacyjne, edukacyjne, naukowo-badawcze oraz monitoring i informacja. Działania pogrupowane zostały w trzech pakietach o charakterze progresywnym według pilności ich realizacji i z uwzględnieniem kosztów wdrażania (pakiet podstawowy, rozszerzony i pełny). Pakiet podstawowy ukierunkowany jest na instrumenty obejmujące systemy monitoringu ekstremalnych zjawisk i zagrożeń wywołanych zmianami klimatycznymi oraz narzędzia prawne służące do unikania zbędnego ryzyka i dostosowania się do zmian klimatycznych. Jedyne działania infrastrukturalne w tym pakiecie dotyczą ochrony przeciwpowodziowej. W pakiecie rozszerzonym do działań podstawowych dochodzą działania bardziej zaawansowane, często inwestycyjne, pozwalające na adaptację budowli do zmian klimatycznych czy aktywne działania na rzecz poprawy jakości lasów (zalesienia i zróżnicowanie drzewostanu). W pakiecie pełnym najważniejszym instrumentem jest wsparcie inwestycyjne gospodarstw rolnych. Ponadto pakiet zawiera propozycje zmian w energetyce, przyczyniających się do dywersyfikacji dostaw i rozwoju odnawialnych źródeł energii, a także działania zmierzające do opracowania 20

Zmiany klimatu i kwestia adaptacji

Zmiany klimatu i kwestia adaptacji Zmiany klimatu i kwestia adaptacji Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020) Szymon Tumielewicz Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Straty gospodarcze z powodu upałów i suszy 2015 r.

Straty gospodarcze z powodu upałów i suszy 2015 r. NARZĘDZIA WSPIERANIA LOKALNYCH POLITYK ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU AKTUALNE DZIAŁANIA MINISTERSTWA ŚRODOWIDKA Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Etap III

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Etap III Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Etap III 10. Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 -

Bardziej szczegółowo

Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta. Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy

Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta. Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy Cele klimatyczne Warszawy\ kierunki rozwoju Miasta Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy Wyzwania Warszawy związane z polityką klimatyczną Dostosowanie gospodarki do zaostrzających

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKA RETENCJA Piotr Czarnocki Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

BYDGOSKA RETENCJA Piotr Czarnocki Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej BYDGOSKA RETENCJA +2050 Piotr Czarnocki Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej POIŚ 2014-2020 Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Etap III

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Etap III Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Etap III Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 Umowa

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu konsekwencje dla rolnictwa. Jerzy Kozyra Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zmiana klimatu konsekwencje dla rolnictwa. Jerzy Kozyra Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach SZKOLENIE CENTRALNE Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce ocena zagrożeń i sposoby adaptacji Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych Zmiana klimatu konsekwencje dla

Bardziej szczegółowo

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu Otwarte seminaria 2015 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu dr inż. arch. Justyna Gorgoń Zespół GIS Katowice, 26 lutego 2015 www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

LEŚNICTWO W OBLICZU GLOBALNYCH ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

LEŚNICTWO W OBLICZU GLOBALNYCH ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO LEŚNICTWO W OBLICZU GLOBALNYCH ZMIAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO Prof. Jan Szyszko Minister Środowiska Sękocin Stary, 14 marca 2017 Plan prezentacji Zrównoważona gospodarka leśna Wylesianie problem globalny

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Magdalena Głogowska OŚRODEK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Magdalena Głogowska OŚRODEK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Magdalena Głogowska OŚRODEK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KATOWICE, 03.10.2013 Bieruń 2010 Bielsko Biała 2010 Czechowice 2013 Gliwice 2010 Nawałnice w województwie śląskim, 2012 http://www.tvs.pl/40299,zerwane_dachy_powalone_drzewa_domy_bez_pradu_slask_po_przejsciu_nawalnic.html,galeria,67083

Bardziej szczegółowo

Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej TWORZENIE PLANÓW ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH W POLSCE Szymon Tumielewicz Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Zagrożenia klimatyczne w Polsce - wzrost

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Ekologii Lasu 2015/2016

Zagadnienia. Ekologii Lasu 2015/2016 Zagadnienia z Ekologii Lasu 2015/2016 Spis ważniejszych zagadnień w ramach przedmiotu (rozszerzonego) EKOLOGIA LASU 1. EKOLOGIA OGÓLNA (wybrane zagadnienia) - Podstawowe pojęcia (ich znaczenie i wzajemne

Bardziej szczegółowo

Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom

Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Najlepsze polskie projekty Adaptacja do zmian klimatu RadomKlima, Miasto Radom Witold Retke Wydział ds. Programu LIFE Logika tworzenia projektu LIFE

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania aktualizacja

Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania aktualizacja Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania 2014-2020 aktualizacja 1 Główne cele i zadania funduszy UE w sektorze energetyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Leszna

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Leszna Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Leszna EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa 1B/2 62-002 Suchy Las www.ekostandard.pl e-mail: ekostandard@ekostandard.pl tel. 505 006

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 13 Podsumowanie i wnioski W 755.13 2/7 I. Podstawowe zadania Aktualizacji założeń

Bardziej szczegółowo

SUSZA OCENA, WYSTĘPOWANIE, MONITORING. Marta BEDRYJ. Tamara Tokarczyk Wiwiana Szalińska

SUSZA OCENA, WYSTĘPOWANIE, MONITORING. Marta BEDRYJ. Tamara Tokarczyk Wiwiana Szalińska SUSZA OCENA, WYSTĘPOWANIE, MONITORING Marta BEDRYJ Tamara Tokarczyk Wiwiana Szalińska Seminarium Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody Problematyka suszy w planowaniu wodnogospodarczym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. em strategicznym WFOŚiGW w Olsztynie jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WODĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WODĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Konferencja naukowo-techniczna p.n.: Uwarunkowania przebiegu zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych na obszarach wiejskich Falenty, 1-2.12.2010 r. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie powodzią i erozją morską w warunkach zmiany klimatu a podejmowanie decyzji w obszarze przybrzeżnym

Zagrożenie powodzią i erozją morską w warunkach zmiany klimatu a podejmowanie decyzji w obszarze przybrzeżnym Zagrożenie powodzią i erozją morską w warunkach zmiany klimatu a podejmowanie decyzji w obszarze przybrzeżnym Andrzej Cieślak Urząd Morski w Gdyni cieslak@umgdy.gov.pl Przewidywane zmiany klimatyczne Wzrost

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Zbigniew M. Karaczun CZY I JAK ADAPTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN KLIMATU W POLSCE

Dr hab. Zbigniew M. Karaczun CZY I JAK ADAPTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN KLIMATU W POLSCE Dr hab. Zbigniew M. Karaczun CZY I JAK ADAPTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN KLIMATU W POLSCE ZAKRES Co to jest adaptacja Problemy z adaptacją Czy należy adaptować się do zmian klimatu? W jaki sposób adaptować się do

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Czy w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe Dorota Wyszkowska Anna Rogalewska Białowieża, 4 6 grudzień 2013 Zielona gospodarka na forum międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu www.ietu.katowice.pl Otwarte seminaria 2014 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu Dr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Lokalną Grupę Działania. Debata realizowana w ramach projektu. wdrażanego przez

Lokalną Grupę Działania. Debata realizowana w ramach projektu. wdrażanego przez Odchylenie od normy (1961-1990; o C) 2016-09-12 Debata realizowana w ramach projektu wdrażanego przez Lokalną Grupę Działania a finansowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ze środków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Wydział Monitoringu Środowiskowego.

Wydział Monitoringu Środowiskowego. Wpływ zmian klimatycznych na projektowanie i utrzymanie dróg Piotr Ochnio Departament Środowiska, Wydział Monitoringu Środowiskowego. Falenty, Listopad 2013 Zmiany Klimatyczne wpływ na sektor drogowy:

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

... (tytuł projektu) FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

... (tytuł projektu) FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Załącznik nr 2.2... (tytuł projektu).. Pieczęć lub nazwa wnioskodawcy FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 1. Zgodność projektu z polityką ochrony

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r.

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r. FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH 14 października 2015 r. Finansowanie projektów Możliwe finansowanie ze środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Prognoza temperatury i opadów w rejonie Bydgoszczy do połowy XXI wieku. Bogdan Bąk, Leszek Łabędzki

Prognoza temperatury i opadów w rejonie Bydgoszczy do połowy XXI wieku. Bogdan Bąk, Leszek Łabędzki Prognoza temperatury i opadów w rejonie Bydgoszczy do połowy XXI wieku Bogdan Bąk, Leszek Łabędzki Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy www.itp.edu.pl Aktualne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE

PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE WYDZIAŁU BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Pracownicy naukowi Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dysponują

Bardziej szczegółowo

RAMY PRAWNE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE

RAMY PRAWNE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE RAMY PRAWNE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE Katarzyna Krzywda Zastępca Dyrektora Kierująca Pracami Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Warszawa, 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Marlena Ballak Obowiązki podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych w ramach narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Szczecin, 15 kwietnia 2016 r. GOSPODARKA NIESKOEMISYJNA zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

3. Omów pokrótce poszczególne etapy tworzenia wizualizacji obiektu inżynierskiego

3. Omów pokrótce poszczególne etapy tworzenia wizualizacji obiektu inżynierskiego Lista zagadnień na egzamin magisterski na kierunku Gospodarka przestrzenna od roku akademickiego 2016/2017 Ogólne 1. Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych 2. Metody

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Dr hab. inż. Andrzej Tiukało prof. IMGW PIB Warszawa 13.01.2015 Celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych

Bardziej szczegółowo

Adaptacja do zmian klimatu w Regionalnych Programach Operacyjnych

Adaptacja do zmian klimatu w Regionalnych Programach Operacyjnych Adaptacja do zmian klimatu w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Marta Majka Wiśniewska Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI

Bardziej szczegółowo

"Wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu a kierunki polityki miejskiej"

Wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu a kierunki polityki miejskiej "Wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu a kierunki polityki miejskiej" II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków 12-14.09.2012 r. Szymon Tumielewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Początki początków - maj br.

Początki początków - maj br. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie egzekwowania i ujmowania zagadnień klimatycznych w składanych dokumentach na etapie ooś w województwie kujawsko - pomorskim Rdoś Bydgoszcz Początki początków - maj

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY ZDJĘĆ SATELITARNYCH DO OCENY ZMIENNOŚCI TERMIKI PODŁOŻA NA OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY ZDJĘĆ SATELITARNYCH DO OCENY ZMIENNOŚCI TERMIKI PODŁOŻA NA OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY ZDJĘĆ SATELITARNYCH DO OCENY ZMIENNOŚCI TERMIKI PODŁOŻA NA OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH Autorzy: dr Janina Fudała, dr Adam Nadudvari, dr Joachim Bronder, mgr Marta Fudała Prezentuje:

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja a wycena funkcji lasu

Waloryzacja a wycena funkcji lasu Waloryzacja a wycena funkcji lasu Gołojuch Piotr, Adamowicz Krzysztof, Glura Jakub, Jaszczak Roman Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb grzewczych

Bilans potrzeb grzewczych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 04 Bilans potrzeb grzewczych W 854.04 2/9 SPIS TREŚCI 4.1 Bilans potrzeb grzewczych

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie krajobrazu dla przyrody i rozwoju regionalnego: Możliwości zielonej infrastruktury

Kształtowanie krajobrazu dla przyrody i rozwoju regionalnego: Możliwości zielonej infrastruktury Kształtowanie krajobrazu dla przyrody i rozwoju regionalnego: Możliwości zielonej infrastruktury Warsztaty 4-5 listopada 2014, Biebrzański Park Narodowy Małgorzata Siuta, CEEweb for Biodiversity Plan warsztatów

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym

WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym WPROWADZENIE Zarządzanie ryzykiem powodziowym Witold Jaworski Centrum Modelowania Powodzi i Suszy w Krakowie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Radziejowice, 02.12.2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo