SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ZADANIA: Modernizacja pomieszczeń w budynku administracji WARSZAWA 2010 ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 3 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 3 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 3 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW _ 3 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 4 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 5 8. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY I WADIUM 6 9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKI WYKONAWCY FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WZÓR UMOWY POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POZOSTAŁE INFORMACJE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 9 2

3 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM; Nazwa: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny Adres: Warszawa, ul. Wolska 37 Strona internetowa: Numer telefonu: (022) , 214, Numer faksu: (022) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA; Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniŝej Euro. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA; 3.1 Przedmiotem zamówienia są następujące prace modernizacyjne w budynku administracji: Pakiet nr 1 Remont głównej klatki schodowej budynku; Pakiet nr 2 - Roboty modernizacyjne oraz malarskie; Pakiet nr 3 Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ Program funkcjonalnouŝytkowy Wspólny słownik zamówień (CPV) Roboty budowlane Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r Dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA; 4.1 Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Termin ten moŝe ulec zmianie o określoną ilość dni, w których wystąpiła jedna z następujących okoliczności: Ŝywioł lub niekorzystne warunki meteorologiczne; udokumentowane okoliczności niezaleŝne od stron, ograniczające lub uniemoŝliwiające wykonanie umowy w określonym terminie. 4.2 Przedmiot prac budowlanych nie wymaga posiadania zezwoleń budowlanych. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW; 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3

4 5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe zrealizował w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną w obiektach uŝyteczności publicznej, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sytuacji ekonomicznej i finansowej; Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU; 6.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w obiektach uŝyteczności publicznej wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. protokoły odbioru, referencje na formularzu stanowiącym zał. nr JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 6.3 SIWZ. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie 4

5 wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6.4 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w punkcie 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 6.5 Dokumenty, o których mowa w punkcie i powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. Dokument o którym mowa w punkcie powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert. 6.6 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie punktu 6.5 stosuje się odpowiednio. 6.7 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w punkcie 6.3 muszą być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców, natomiast dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1 mogą zostać złoŝone wspólnie. 6.8 W przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia naleŝy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI; 7.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wszelką pisemną korespondencję naleŝy kierować na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny, Warszawa, ul. Wolska 37; nr faxu: (0-22) JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5

6 7.3 Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umoŝliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz Do kontaktów z Wykonawcami w sprawie postępowania upowaŝnieni są: w sprawach formalnych: Katarzyna Massalska-Bartnik Młodszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel.: (0-22) , 214, fax.: (0-22) , w godz. od , w sprawach technicznych: Antoni Pilarski, Kierownik Działu Technicznego. tel.: , (0-22) w godz , Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o kaŝdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złoŝone temu Wykonawcy. 8. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY I WADIUM; 8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 8.2 Zamawiający wymaga wniesienia Zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wnoszone w formie określonej w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w formie pienięŝnej Wykonawca wpłaca na konto Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. O/W-WA NR RACHUNKU Dokument świadczący o wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy musi być przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem umowy Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na warunkach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Zamawiający ustala w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie zamówienia oraz słuŝy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. Pozostała część, tj. 30 %, zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ; Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY; 10.1 Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Ofertę naleŝy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym zgodnym w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Do oferty naleŝy załączyć dokumenty i oświadczenia wymagane w punkcie 6 SIWZ ZłoŜone dokumenty i oświadczenia powinny być zgodne z wymaganiami SIWZ Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy uŝyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 6

7 10.6 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, były ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w sposób, uniemoŝliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciąŝają wyłącznie Wykonawcę Wykonawca złoŝy ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego opisaną w następujący sposób: PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ZADANIA: Modernizacja pomieszczeń w budynku administracji Nie otwierać przed dniem r. przed godz Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego ofertę Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w punkcie 10., będzie dodatkowo oznaczona określeniami Zmiana oferty lub Wycofanie oferty W ofercie naleŝy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT; 11.1 Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego, do dnia r. do godziny Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego, w dnia r. o godzinie OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY; 12.1 Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia (z VAT) zgodnie z formularzem oferty z dokładnością co do grosza Wykonawca moŝe podać tylko jedną cenę bez moŝliwości proponowania rozwiązań wariantowych Cena ryczałtowa oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych prac niezbędnych do naleŝytego wykonania zamówienia. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT; 13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena 100 % 13.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŝszą ceną. 7

8 14. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO; 14.1 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania własnego zaplecza technicznego w trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, specyfikacją techniczną wykonania i przekazania go Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych Do realizacji zamówienia Wykonawca moŝe zaproponować asortyment równowaŝny do podanego przez Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych norm technicznych i wizualnych Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. 15. OBOWIĄZKI WYKONAWCY; 15.1 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z obwiązującymi normami, prawem budowlanym i innymi przepisami mogącymi mieć wpływ na przedmiot umowy oraz sztuką budowlaną Wykonawca przed sporządzeniem wyceny oferty, zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem wykonania prac po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. Termin wizji lokalnej naleŝy ustalić telefonicznie z Panem Antonim Pilarskim, Kierownikiem Działu Technicznego, tel.: w godzinach Brak rozpoznania miejsca inwestycji nie moŝe być podstawą do dodatkowych roszczeń finansowych z tytułu zakresu prac. 16. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; 16.1 Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niŝ określony w art. 94 ustawy Prawo Zamówień Publicznych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o konkretnym terminie i miejscu podpisania umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu. 17. WZÓR UMOWY; Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA; Ochronę prawną Wykonawców reguluje dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 19. POZOSTAŁE INFORMACJE; 19.1 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 8

9 20. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Załącznik nr 1 Oferta; 20.2 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału; 20.3 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 20.4 Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych; 20.5 Załącznik nr 5 Program funkcjonalno-uŝytkowy; 20.6 Załącznik nr 5a Część graficzna; 20.7 Załącznik nr 6 Wzór umowy. 9

10 PN/27RB/07/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania: Modernizacja pomieszczeń w budynku administracji, informujemy, iŝ: 1. Oferujemy wykonanie prac na kwotę brutto: Pakiet nr 1 słownie: Pakiet nr 2 słownie: Pakiet nr 3 słownie: 2. Termin płatności: 30 dni od daty wpłynięcia i zatwierdzenia faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac. 3. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej uwag. 4. UwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy przedłoŝonej przez Szpital. 6. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentującymi firmę w umowie są: W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, który naleŝy wpisać do umowy: Osobą upowaŝnioną do kontaktów z Zamawiającym w zawiązku z postępowaniem o zamówienie publiczne jest nr telefonu :... nr faksu : Oferta zawiera... stron.

11 10. Załącznikami do oferty są: miejscowość i data pieczątka i podpis

12 PN/27RB/07/2010 Załącznik nr 2... /pieczęć firmy/ OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania: Modernizacja pomieszczeń w budynku administracji, oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,... /data i podpis/

13 PN/27RB/07/2010 Załącznik nr 3... /pieczęć firmy/ OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania: Modernizacja pomieszczeń w budynku administracji oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.... /data i podpis/

14 PN/27RB/07/2010 Załącznik nr 4.. pieczęć Wykonawcy Wykaz robót budowlanych w zakresie (niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Lp. Przedmiot zamówienia/rodzaj wykonanych robót budowlanych Zleceniodawca Wartość zadania Miejsce i data realizacji /data i podpis/

15 PN/27RB/07/2010 Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Modernizacja pomieszczeń w budynku administracji. II. Adres i miejsce planowanej inwestycji: Warszawa ul. Wolska 37, budynek administracji III. IV. Pełna nazwa Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie. Spis zawartości programu funkcjonalno uŝytkowego Część opisowa. Część informacyjna. Część graficzna. 1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ OPISOWA Przedmiotem zamówienia są prace modernizacyjne w budynku administracji, polegające na : 1. robotach posadzkarskich i malarskich w budynku administracji, w tym remoncie klatki schodowej wraz z renowacją balustrady, 2. likwidacji zawilgocenia ścian w części piwnic wraz z malowaniem, 3. montaŝu sufitów podwieszanych w korytarzach komunikacyjnych pomieszczeń Izby Przyjęć, 4. robotach instalacyjno elektrycznych związanych z podwieszeniem przewodów w korytarzach, przeniesieniem części lamp oświetleniowych i osprzętu elektrycznego oraz wykonaniu dodatkowych gniazd elektrycznych, 5. drobnych robotach dotyczących instalacji wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji, 6. wykonaniu zabudowy elementów instalacji ściennych i podsufitowych, płytą G/K, 7. przebudowie jednego z pomieszczeń na wc dla osób niepełnosprawnych oraz na brudownik, 1

16 8. wymianie 5 szt. kompaktów wc na zestaw wiszący, pozwalający na zamontowanie desek samodezynfekujących. 9. wymianie starej stolarki drzwiowej ( drzwi zewnętrznych do budynku) w ilości 5 szt Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Zakres prac budowlanych związanych z realizacją zadania, nie wymaga posiadania zezwoleń budowlanych. 1.3 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje, by przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i p/poŝ oraz podanym opisem zadania Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlano instalacyjne wykonywane były w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla uŝytkowników pomieszczeń, a w szczególności przy wykonywaniu prac związanych z powstawaniem nadmiernego hałasu i zapylenia. Wyłączenia instalacji elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych mogą odbywać się za wiedzą i zgodą słuŝb technicznych szpitala. Dla maksymalnego ograniczenia utrudnień w funkcjonowaniu poszczególnych komórek administracji, naleŝy przewidzieć moŝliwość wykonywania pracy w godzinach popołudniowych czy nocnych. Wykonawca z naleŝytą starannością zabezpieczy teren i miejsca wykonywania prac oraz odpowiada za następstwa i wyniki działalności w zakresie: - wykonywania i organizacji robót budowlanych i instalacyjnych - warunków bezpieczeństwa pracy, - ochrony środowiska, - zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich. Materiały budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie realizacji inwestycji, muszą spełniać wymagania polskich przepisów i posiadać stosowne atesty i aprobaty. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - odbiór częściowy, - odbiór końcowy. Przed odbiorem końcowym, Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu dokumentację budowy, w postaci atestów i dopuszczenia do stosowania materiałów uŝytych do wykonywania robót oraz DTR i karty gwarancyjne wbudowanych urządzeń. Przekazanie tych dokumentów jest jednym z warunków przystąpienia do odbioru końcowego. W czasie realizacji zakresu prac, prowadzony będzie, na ogólnie przyjętych zasadach, wewnętrzny Dziennik Budowy. Przekazanie Dziennika Budowy Zamawiającemu, stanowić będzie równieŝ warunek przystąpienia do odbioru końcowego całej inwestycji. 2

17 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy CZĘŚĆ INFORMACYJNA Określony zakres wykonania prac budowlanych podzielony został na pakiety: Pakiet nr 1 Remont głównej klatki schodowej budynku Pakiet nr 2 Roboty modernizacyjne oraz malarskie Pakiet nr 3 Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku Pakiet nr 1 - Klatka schodowa budynku zakres prac 1. rozebranie starej zniszczonej posadzki z płytek ceramicznych, spoczników schodowych oraz przedsionka wejścia do pomieszczeń Centralnego Laboratorium Analitycznego i wykonanie w tym miejscu nowych wylewek cementowych, 2. szlifowanie powierzchni lastrykowej stopni schodowych i spoczników, przygotowanie podłoŝa pod epoksydową warstwę wierzchnią, 3. zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina PCV w przedsionku wejścia do Centralnego Laboratorium Analitycznego 4. wykonanie posadzek epoksydowych na stopniach, spocznikach i w przedsionku wejściowym, 5. demontaŝ stalowej balustrady schodowej, piaskowanie, malowanie i ponowny montaŝ, 6. uzupełnienie i odnowienie elementów drewnianego uchwytu, 7. przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie naprawa spękań, 8. wymiana metalowych drzwiczek skrzynek bezpieczników elektrycznych 3 szt., 9. przetarcie powierzchni ścian starej lamperii i malowanie / kolor jasny do ustalenia /, 10. przetarcie i malowanie powierzchni ścian farba emulsyjną / w kolorze jasnym do ustalenia /, 11. przetarcie i malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym, 12. licowanie granitowymi lub gresowymi płytkami antypoślizgowymi schodków wejściowych zewnętrznych, 13. wymiana pionu centralnego ogrzewania, wykonanego z rur stalowych na rury z polipropylenu łączonych przez zgrzewanie o gradacji średnic od 40mm do 25 mm o długości ok. 20 mb, 14. wymiana grzejników centralnego ogrzewania z termoregulacyjną armaturą 3 kpl. / moc grzejników o podobnych parametrach do starych, wymienianych / Pakiet nr 2 Roboty modernizacyjne oraz malarskie. a) II piętro budynku korytarz + dwa pomieszczenia wc 1. zeskrobanie starych warstw farb emulsyjnych i odspojonych gładzi gipsowych ze ścian i sufitów, 2. naprawa spękań ścian / rozkucie spękań i ich poszerzenie, wypełnienie specjalistyczną masą szpachlową /, 3. oczyszczenie i kontrola droŝności instalacji wyciągowej z pomieszczeń wc, 4. wymiana metalowych drzwiczek skrzynek bezpieczników elektrycznych 2 szt., 3

18 5. malowanie sufitów farbą emulsyjną białą, a ścian farbą emulsyjną w jasnym kolorze / do ustalenia / b) boczna klatka schodowa budynku 1. przetarcie powierzchni ścian i sufitów, przygotowanie do malowania, 2. wymiana grzejnika centralnego ogrzewania o wymiarach i wydajności istniejącego, z zainstalowaniem zaworu termoregulacyjnego, 3. malowanie sufitu i główki ścian farbą emulsyjną w jasnym kolorze / kolor do ustalenia /, 4. malowanie lamperii ścian, farbą w jasnym kolorze / kolor i gatunek do ustalenia / c) wszystkie pomieszczenia w Centralnym Laboratorium Analitycznym. Odnowienie pomieszczeń CLA, I piętro budynku, powierzchnia pomieszczeń 335 m2, przez wykonanie: drobnych napraw powierzchni ścian i sufitów, malowanie farbą bakteriobójczą przeznaczoną do tego typu pomieszczeń, posiadającą atesty i dopuszczenia / rodzaj i kolor farby do ustalenia/ Uwaga uzupełniająca: Praca w czynnym laboratorium, obowiązywać będzie ścisły harmonogram działania i dostępności pomieszczeń. Konieczność dokładnego wykonywania zabezpieczeń sprzętu i aparatury laboratoryjnej. Wykonywanie pracy przy duŝym utrudnieniu dostępu. d) pomieszczenie piwniczne w części uŝytkowanej jako szatnia CLA Ściana budynku, na długości 6 m i wysokości 2.40 wykazuje duŝy stopień zawilgocenia i zagrzybienia. W celu poprawy sytuacji przewidziano następujące działanie: 1. skucie zagrzybionego i zmurszałego tynku na podanej powierzchni, 2. osuszanie ściany z wilgoci podciąganej z gruntu metodą iniekcji krystalicznej / lub inną skuteczną metodą, dającą gwarancję skuteczności działania /, 3. wykonanie szlamowania muru jako podkładu i tynku właściwego lub inne podobne w skutkach działanie, 4. wykonanie zewnętrznej ściennej czerpni powietrz, poprawiającą wentylację pomieszczeń oraz udroŝnienie istniejącej z wymianą kratki, 5. naprawę miejscowych trepów wewnętrznej klatki schodowej zejście do piwnicy, 6. przetarcie pozostałej powierzchni ścian i sufitów / szatnia, korytarz i klatka piwnicy / i malowanie farbą emulsyjną, 7. odnowienie powierzchni lamperii na ścianach pomieszczeń, e) pomieszczenia Izby Przyjęć 1. wymiana odcinków rury stalowej ocynkowanej dn. 25mm szt. 4, dn. 20 mm szt. 6 na instalacje z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie, układanych na ścianie pomieszczeń, 2. przekładka przewodów instalacji komputerowej i elektrycznej na ścianie korytarza 4

19 komunikacyjnego, na długości 15 mb, 3. sufit podwieszany pełny na konstrukcji metalowej, wypełnianej płytami gipsowymi, wpuszczanymi w ścianę na obrysie ścian korytarzowych na głębokość 10 mm, 4. wykonanie zabudowy z płyty K/G osłaniających instalacje na ścianie lub suficie w pomieszczeniu izolatki nr 1 ok. 8 m2, 5. spoinowanie, szlifowanie i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni płyt gipsowych sufitowych i płyt zabudowy, 6. przygotowanie pow. ściany wyrównanie uskoku powstałego nad glazurą, na długości ok. 80 mb, 7. przetarcie i przygotowanie powierzchni ścian starych tynków i dwukrotne malowanie farbą bakteriobójczą przeznaczoną do odnawiania tego typu pomieszczeń, posiadającą odpowiednie atesty i dopuszczenia, 8. wymiana 5 szt. misek ustępowych, stropowych na wiszące, na zabudowanym płytkami glazury stelaŝu metalowym, przebudowa podejść kanalizacyjnych i wodociągowych dostosowanych do w/w misek. 9. przebudowa istniejącego korytarza i pomieszczenia sanitarnego na wc dla osób niepełnosprawnych z wydzieleniem części pomieszczenia na schowek porządkowy, zgodnie z załączoną koncepcją wersja nr 2. Koncepcja toalety dla osób niepełnosprawnych - zakres prac: 1. likwidacja istniejących drzwi do gabinetu lekarskiego i wstawienie nowych drzwi od strony korytarza w miejscu istniejącego naświetla; skrzydło drzwiowe 90 pełne, otwierane w kierunku do pokoju, 2. wstawienie drzwi łazienkowych 90 z otworami nawiewnymi w dolnej ich części, 3. zamurowanie istniejących drzwi do wc i wykonanie nowego wejścia od strony korytarza, wstawienie drzwi 80 w wykonaniu łazienkowym z otworami nawiewnymi 4. zamontowanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach, z wypełnieniem płytą gipsową wg opisu jw., na wysokości podanej na rysunku. 5. montaŝ urządzeń sanitarnych, poręczy i uchwytów oraz osprzętu elektrycznego oraz przewidzianego wyposaŝenia, zgodnie z rysunkiem, w obowiązującym standardzie i w uzgodnieniu z inwestorem. 6. montaŝ grzejnika w wykonaniu medycznym z zaworem termoregulacyjnym, 7. wymiana podejścia kanalizacyjnego, nowe podejście naleŝy wykonać z rur PCV układanych w posadzce, pod stropem oraz na ścianach piwnicy miejsce wcinki do istniejącej instalacji wskaŝe inwestor, 8. instalacja podłączenia i rozprowadzenia wody wykonana z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie, jako kryte; miejsce wcinki do istniejącej instalacji wody wskaŝe inwestor, 9. ułoŝenie płytek glazury i terakoty układane na klej, bez listw plastikowych, w kolorze uzgodnionym z inwestorem. 5

20 Pakiet nr 3 Wymiana drzwi zewnętrznych 1. wymiana 4 szt. drzwi zewnętrznych do budynku od strony ulicy Wolskiej, oraz 1 szt. od strony Pawilonu I w przejściu do łącznika, 2. drzwi drewniane, jednoskrzydłowe z zachowanym rysunkiem podziału, otwierane na zewnątrz, z uchylnym naświetlem z szybą obustronnie bezpieczną i niskim progiem aluminiowym, 3. drzwi o wymiarach 1360 x naświetle 800 mm, z przeszkleniem i wypełnieniem kasetonem panelowym / za wyjątkiem drzwi wejściowych do głównej klatki schodowej administracji przewidzianych jako pełne /. 4. stolarka w okleinie egzotycznej typu np. Maranti Drzwi do klatki schodowej i przejścia do łącznika w kolorze drewna obustronnie jednolite, a pozostałe 3 szt. do pomieszczeń izolatek od środka kolor biały z okuciami wzmocnionymi i samozamykaczem. Drzwi naleŝy wykonać w układzie rysunku szprosów jak istniejące. Dopuszcza się niewielkie zmiany wyglądu, lecz muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. CZĘŚĆ GRAFICZNA Część graficzną stanowi Załącznik nr 5a. 6

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo