PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO"

Transkrypt

1 Zatwierdzam: STAROSTA Roman Ochy ski STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWźżO PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO OPRACOWAŁŚ INSPEKTOR Marian Wodnicki LIPSKO 2011 ROK 1

2 Lp. Tre ć dokumentu strona Uwagi od do I Cz ć ogólnaś ń.obja nienia skrótów u ytych w tre ci, 2.Podstawy prawne opracowania planu, 3.Podstawowe definicje zwi zane z zagro eniem powodziowym, 4.Cel opracowania planu, 5.Zasady aktualizacji planu, 6.Adresaci Planu II Cz ć organizacyjnaś 1.Charakterystyka hydrologiczna powiatu lipskiego. 6 8 III Cz ć operacyjnaś 1.Informacje podstawowe, 2.Charakterystyka rodzajów działa, 3.Zabezpieczenie pracy Zespołu podczas działa operacyjnych, 4.Współpraca PCZK z Kierownictwem i członkami Zespołu, 5.Źziałania Kierownictwa i członków Zespołu, 6.Organizacja działa ratowniczych podczas powodzi. 6.ń. ródła informacji o zagro eniach, 6.2. reagowanie w czasie kryzysu, 6.3. schemat powiadamiania i współdziałania, 6.4. czynno ci wykonywane przez instytucje 6.5. procedury osi gania gotowo ci PZZK, 6.6. karta zdarze podczas powodzi, 6.7. procedura reagowania podczas powodzi IV Ewakuacja. 1. Plan ewakuacji, mienia i zwierz t, 2. Wykaz miejsc obiektów do zakwaterowania, 3. Wzór komunikatu,, 4. Zestawienie liczbowe ewakuowanej ludno ci, 5. Zagro ona zniszczeniem infrastruktura 6. Zbiorczy plan ewakuacji ludno ci i zwierz t V Zał cznikiś 1.Wykaz imienny PZZK, 2. Siatka bezpiecze stwa, Wzory zarz dze Starosty Lipskiego, dotycz ce pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego Zasady ogłaszania i odwoływania pogotowia przeciwpowodziowego lub alarmu przeciwpowodziowego oraz informowania o sytuacji powodziowej, 5. Zasady u ycia sił i rodków do prowadzenia akcji

3 przeciwpowodziowej i likwidacji jej skutków. 5. Wykaz instytucji zwi zanych z zarz dzaniem kryzysowym powód. 6.Porozumienia decyzje: z o ciennymi powiatami, w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Dyspozycyjnego Alarmowego w Lipsku, z hurtowni Kinga, z PKS S.A. w Ostrowcu w., decyzja na miejsce zakwaterowania wojska, decyzje na miejsca pobytu ludno ci. 7.Dane logistyczne: miejsca poboru piasku, wykaz sprz tu w magazynie przeciwpowodziowym, rezerwy w magazynach p.powodziowych, wykaz sprz tu w dyspozycji GZZK i PZZK, siły i rodki do akcji p.powodziowej, wykaz sprz tu i materiałów w I/WZMiUW, kadra I/WZMiUW w Zwoleniu, zestawienie sił i rodków PZŹP, 8.Inne: poradnik Jak si przygotować na wypadek katastrofy lub kl ski ywiołowej, poradnik Jak uchronić swój dom przed powodzi, informacje dla ludno ci ( ywno ć, woda, studnie, choroby zaka ne), meldunki wzory; stan wody, najtrudniejsza sytuacja, meldunek sytuacja powodziowa na terenie powiatu, sygnały alarmowe. 9. Mapy. 10. Arkusz aktualizacji. 11. Arkusz uzgodnie. 12. Materiały wył czone

4 I. Cz ć ogólna. ń. Obja nienia skrótów u ytych w tre ciś Plan Plan operacyjny bezpo redniej ochrony przed powodzi powiatu lipskiego Zespół Powiatowy Zespół Zarz dzania Kryzysowego w Lipsku PCZK Powiatowe Centrum Zarz dzania Kryzysowego w Lipsku 2. Podstawy prawne opracowania Planu; Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.-Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz z 2001r.) - Art.8ń cyt. Ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej - koniec cytatu. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.-o samorz dzie powiatowym (Źz. U. nr ń42, poz. ń592 z 2ŃŃńr. z pó n. zm.)-art. 34, ust.1a-cyt. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy - koniec cytatu. 3. Podstawowe definicje zwi zane z zagro eniem powodziowymś Powód -to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagro enie dla ludno ci lub mienia (art. 9, ust.1, pkt 10 ustawy Prawo wodne). Katastrofa naturalna - to zdarzenie zwi zane z działaniami sił natury, w szczególno ci wyładowania atmosferyczne, wstrz sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe wyst powanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, po ary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wyst powanie szkodników, chorób ro lin lub zwierz t albo chorób zaka nych ludzi albo te działanie innego ywiołu-(art. 3, ust. ń, pkt 2 ustawy o stanie kl ski ywiołowej). Lokalne zagro enie powodziowe-to wyst pienie powodzi lub sygnalizowana komunikatami z Instytutu Meteorologii i żospodarki Wodnej, mo liwo ć wyst pienia powodzi o skali i zasi gu, dla których rutynowe czynno ci ratownicze, podejmowane samodzielnie przez organy samorz dowe gmin i powiatu, jednostki Pa stwowej Stra y Po arnej, Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnychs wystarczaj ce dla utrzymania bezpiecze stwa ludzi i zabezpieczenia mienia przed stratami na znaczn skal (def. własna). 4. Cel opracowania Planu; Plan operacyjny bezpo redniej ochrony przed powodzi powiatu lipskiego - zwany dalej Planem-stanowi jedno z podstawowych narz dzi Starosty Lipskiego oraz Zespołu podczas działa w przypadku wyst pienia powodzi na skale wymagaj c koordynacji akcji ratowniczej i zaanga owania w ni sił i rodków szczebla powiatowego i ponad powiatowego. Plan stanowi aneks funkcyjny Powiatowego Planu Zarz dzania Kryzysowego i nie zawiera tych procedur post powania, które opisano lub powinny być opisane w pozostałych aneksach funkcyjnych oraz w formie odr bnych planów. Szczególnie dotyczy to procedur post powania niezale nych od charakteru zagro enia ( np. ł czno ć, 4

5 ewakuacja, pomoc społeczna, itp.) jak i działa specjalistycznych podejmowanych zgodnie z własnymi planami przez Pa stwow Stra Po arna, wojsko, pozostałe inspekcje i stra e, organy administracji publicznej a tak e pozostałe jednostki organizacyjne b d ce uczestnikami działa ratowniczych. Plan ma zastosowanie do operacyjnych działa przeciwpowodziowych w fazie reagowania. Plan nie ma zastosowania w przypadku lokalnego zagro enia powodziowego. Plan okre la w szczególno ci: Żunkcje poszczególnych organów zapewniaj cych wła ciwe prowadzenie działa, Zasady prowadzenia działa ratowniczych przez ró ne rodzaje słu b, Zasady współdziałania ró nych szczebli administracyjnych, w zale no ci od skali powstałego zagro enia powodziowego, Zasady dokumentowania przeciwpowodziowych działa operacyjnych, 5. Zasady aktualizacji Planu; Plan wg potrzeb jest na bie co aktualizowany. Ka da aktualizacja planu odnotowana jest w Arkuszu aktualizacji planu. Aktualizacji dokonuje pracownik ze Stanowiska ds. Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarz dzania Kryzysowego Starostwa (SO), informuj c o tym uczestników działa przeciwpowodziowych zgodnie z rozdzielnikiem planu, poprzez przekazanie im poprawionych fragmentów planu. Aktualizacj planu przeprowadza si na podstawieś Ustale z posiedzenia Zespołu, Pisemnego wniosku lub pisemnej informacji o zmianie danych zawartych w zał cznikach do planu Źokumenty, stanowi ce podstaw aktualizacji, s doł czane do planu jako zał czniki o numeracji zgodnej z liczb porz dkow Arkusza aktualizacji planu odpowiadaj c wprowadzeniu zmiany. 6. Adresaci Planu; Plan i jego bie ce aktualizacje zawsze otrzymuj Ś 1. Starosta Lipski, 2. Komendant Powiatowy Pa stwowej Stra y Po arnej, 3. Komendant Powiatowy Policji, 4. Kierownik WZMiUW- Inspektorat w Zwoleniu. Pozostałym uczestnikom działa przeciwpowodziowych plan jest przekazywany w przypadku wyst pienia realnej gro by powodzi na du skal oraz innych uzasadnionych potrzeb. List dodatkowych adresatów planu ustala Inspektor SO. 5

6 II. Cz ć organizacyjna. W przypadku wyst pienia na obszarze powiatu lipskiego zagro enia powodziowego lub powodzi o skali wymagaj cej działa koordynacyjno-ratowniczych, podejmuje je Starosta Lipski przy pomocy Zespołu we współpracy zś Wójtami żminś(chotcza i Solec), a tak e Powiatowymi organami administracji zespolonej (KP PSP, KP Policji.) Starostami o ciennych powiatów (Opatów, Opole Lub., Zwole ) Tryb powołania, skład oraz zasady działania w/w Zespołu okre la Zarz dzenie Nr 7/ZK/2011 Starosty Lipskiego z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarz dzania Kryzysowego w Lipsku. 1.Charakterystyka hydrologiczna powiatu lipskiego; Na terenie powiatu lipskiego znajduje si ńń7.83 km rzek, w tym km uregulowanych i km wałów przeciwpowodziowych. Obszar chroniony wynosi 3399 ha. Zagro enie powodziowe stwarza rzeka Wisła, która przylega bezpo rednio do granic powiatu, jak równie mog stanowić przepływaj ce przez teren powiatu rzeki tj. Kamienna, Ił anka i Kr pianka. Dolina rzeki WisłyŚ Marianów-Solec. rozci ga si wzdłu lewego brzegu rzeki Wisły od ń km rzeki. żranic doliny wyznaczaj od strony wschodniej- rz. Wisła, od strony południowej rz. Kamienna, od północnej- rz.kr pianka, od zachodniej- skarpa wysoczyzny. Źolina chroniona jest wałem p.powodziowym o ł cznej długo ci ń7.28 km, w tym 7.9 km wału rz. Wisły, 7.ŃŃ km wały wsteczne (prawobrze ny 3.8 km i lewobrze ny 3.2 km rzeki Kamienna, 2.38 km wału prawobrze nego rz. Kr pianki ). Obszar chroniony wynosi 2429 ha i obejmuje grunty orne, sady oraz zabudowania miejscowo ciś Marianów, Wola Pawłowska, Pawłowice, K pa Piotrowi ska, Sadkowice, Raj i Kolonia Nadwi la ska. Wody spływaj ce do doliny zbiera system rowów melioracyjnych, nast pnie poprzez przepusty wałowe (Ń+76Ń km wału rz. Kr pianki i 4+Ń5Ń km wału rz.wisły) odprowadzane s do Wisły i Kr pianki, a w przypadku wyst pienia wysokich stanów wód wypompowywane przez przepompowni Solec n/wisł. W mi dzywalu wyst puj k py drzew i krzaków, miejscami te pastwiska i grunty orne oraz oczka wodne. Pomi dzy 2+ŃŃŃ, a 3+3ŃŃ znajduj si nieliczne zabudowania, które były chronione letnim wałem o ok. ń.ń m ni szym od wału zimowego. W wyniku zniszcze spowodowanych przez powód w 2ŃńŃr i niecelowo ci odbudowy został on dniu 2 wrze nia 2ŃńŃr. wył czony z ewidencji. Od 5+5ŃŃ do 6+3ŃŃ km wału, kryto rzeki przybli a si do wału na odległo ć ńńń-150 m, na pozostałym odcinku odległo ć ta wynosi 5ŃŃ do 8ŃŃ m. W miejscowo ci Wola Pawłowska na prawym brzegu rzeki Kamiennej znajduje si (Ń+755 km wału) pompownia oraz przepust wałowy. 6

7 Źolina rzeki Wisłyś Boiska-Jarentowskie Pole. Obejmuje obszar wzdłu lewego brzegu rzeki od km rzeki. Chroni j przed zalaniem wał p.powodziowy rz. Wisły o długo ci 6.8ńń km oraz prawobrze ny wał wsteczny rzeki Ił anki o długo ci ń.7 km. Źolina od strony południowej zamkni ta jest wałem wi lanym, od zachodu ograniczona skarpa wysoczyzny, od północnej wałem wstecznym rzeki Ił anki. Obszar chroniony 624 ha i znajduj si na nim grunty orne, ł ki, pastwiska i zabudowania miejscowo ciś Boiska, Białobrzegi, Jarentowskie Pole i żórki. Wody z doliny zbieraj rowy melioracyjne i poprzez przepust wałowy odprowadzone s do Wisły, a przy wysokim stanie wody w Wi le przepompowywane s poprzez przepompowni w Jarentowskim Polu. Mi dzywale zajmuj głównie nieu ytki oraz liczne starorzecza, miejscami krzaki i drzewa. Źolina rzeki Wisłyś Chotcza-żniazdkówŚ le y na lewym brzegu Wisły od 34ń-345 km rzeki. Od strony południowej ogranicza dolin lewobrze ny wał wsteczny Ił anki o długo ci 3.8 km, od wschodu-wał rzeki Wisły 3.ń km, który na północy zamyka dolin opieraj c si o skarp wysoczyzny. Wały chroni obszar o powierzchni 394 ha. Wody z doliny odprowadzane s rowami do Wisły przez przepusty wałowe w km Ń+ń83 km wału i w km wału. Na zawalu znajduj si grunty orne, cz ciowo ł ki i pastwiska oraz zabudowania wsi Chotcza żórna i Dolna. Na odcinku 0+ooo ń+5ńń km wału odnoga Wisły jest w odległo ci ńń-30 m od stopy wału, nast pnie oddala si na odległo ć ńńń-200 m. Mi dzywale wykorzystywane jest jako pastwisko. Źolina Wisłyś żniazdków - Lucimia. Rozci ga si wzdłu lewego brzegu Wisły od km rzeki. Źolina nie jest chroniona wałami. Obszar zalewowy wynosi 35Ń ha (naturalny polder) w tym150 ha na terenie powiatu lipskiego i znajduj si na nim pastwiska, nieu ytki oraz zabudowania miejscowo ci żniazdków. Budowle hydrotechniczne na terenie powiatu lipskiego, to: Rowy km Jazy-14 szt. Przepusty-651 szt.parametry rzek: Lp. Rzeka Powierzchnia Źługo ć w km Ogółem w woj. w powiecie zlewni w (km 2 ) 1. Ił anka 1127,4 75,87 75,87 20,27 2. Kr pianka 298,14 34,60 34,60 34,60 3. Kamienna w zarz dzie RZżW w Warszawie 4. Wisła w zarz dzie RZżW w Warszawie Wały przeciwpowodziowe najbardziej zagro one: Lp. Rzeka Odcinek wałów w km 1. Wisła Boiska-Jarentowskie Pole Kamienna Wola Pawłowska-Ostrów Kamienna Wola Pawłowska-Marianów Stan alarmowy wg. lokalnych wodowskazów Wysoko ć wałów Brzeg rzeki (L-lewy, P- prawy) 156 4,5 L - 3,5 P - 3,0 L 7

8 ZźSTAWIźNIź CHARAKTźRYSTYCZNYCH STANÓW WOŹY ŹLA SYżNALIZACYJNYCH POSTźRUNKÓW WODOWSKAZOWYCH. Lp. Wodo - wskaz Rzeka Km. biegu rzeki Pow. zlewni km² Rz dna zera Alar m Ostrz. WW SWW żr. górna SW SW Gr. dolna SW SNW NW Obliczone z lat Obs. max Data Obs. min. Data Zawichost Wisła 287, ,0 133, Annopol Wisła 298, ,0 131, Solec Wisła 332, Puławy Wisła 372, ,0 113,

9 III. Cz ć operacyjna. 1.Informacje podstawowe; Operacyjne działania przeciwpowodziowe w fazie reagowania, podejmowane s przez Szefa, Zast pc i członków Zespołu w przypadku wyst pienia zjawisk powodziowych o skali wymagaj cej koordynacji tych działa przez słu by Starosty. Ma to miejsce w przypadkach gdy rutynowe czynno ci ratownicze podejmowane samodzielnie przez jednostki Pa stwowej Stra y Po arnej, organy samorz dowe, słu by Wojewódzkiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych s niewystarczaj ce dla utrzymania wła ciwego stanu bezpiecze stwa ludzi i zabezpieczenia mienia przed stratami na znaczn skal. Celem dostosowania procedur działa operacyjnych do struktury Zespołu wyró niono 4 podstawowe rodzaje operacyjnych działa p.powodziowychś Prognozowanie, ostrzeganie i alarmowanie, monitoring i analizy, Przeprowadzanie wód powodziowych, Akcja ratownicza na zalanych terenach, Logistyczne zabezpieczenie działa. 2. Charakterystyka w/w rodzajów działa ś 2.1. Prognozowanie, ostrzeganie i alarmowanie, monitoring i analizy. Powy sze działania obejmuj Ś A. Przyjmowanie i analizowanie: Komunikatów z IMżW o stanie, prognozie i rozwoju sytuacji hydrometeorologicznej, Informacji o ogłoszonych przez samorz dy terytorialne stanach pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, Informacji o powstałych zagro eniach na terenach zalanych, Informacji o przebiegu działa prowadzonych przez uczestników akcji ratowniczych, ze szczególnym uwzgl dnieniem problemów w ich przebiegu, Informacji przekazywanych z powiatów o ciennych oraz informacji i polece przekazywanych z organów wojewódzkich, zwi zanych z prowadzon akcj przeciwpowodziow. B. Monitorowanie: Źziała ratowniczych prowadzonych przez władze gminś Chotcza i Solec, Przejezdno ci dróg oraz innych tras transportowych w rejonie prowadzenia akcji ratowniczej, Wielko ci i rodzaju szkód powstałych na terenach zalanych, Wielko ci sił i rodków u ytych do akcji ratowniczej przez jednostki nadzorowane przez Zespół, C. Opracowywanie: Analiz dotycz cych trafno ci prognoz czasu przebiegu, wysoko ci i zasi gu fali powodziowej oraz efektywno ci działa ratowniczych, Źokumentacji prowadzonych działa, Okresowych informacji o sytuacji na obszarach obj tych powodzi oraz przebiegu akcji przeciwpowodziowej, zgodnie z otrzymanymi poleceniami od Szefa Zespołu i jego Zast pcy. D. Przekazywanie ustalonym adresatom: Źanych i informacji, o których mowa wy ej w punktach A, B, C, Zarz dze, decyzji, polece i wytycznych otrzymanych od szefa, zast pcy i członków Zespołu. E. Realizowanie ostrzegania i alarmowania ludno ci zgodnie z procedur alarmowania, b d cej cz ci składow Powiatowego Planu Zarz dzania Kryzysowego Powy sze zadania realizuje Powiatowe Centrum Zarz dzania Kryzysowego, zwane dalej PCZK, przy cisłej współpracy ze słu bami dy urnymi Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej i Komendy Powiatowej Policji w zakresie ostrzegania i alarmowania ludno ci, 9

10 monitoringu, wymiany informacji i analiz w odniesieniu do terenów, na których działania ratownicze prowadz jednostki PSP, OSP i Policji. Źziałania te prowadzone s pod bezpo rednim zwierzchnictwem Kierownika PCZK i Sekcji Monitorowania i Stałego Źy uru Centrum Przeprowadzanie wód powodziowychś Przeprowadzanie wód powodziowych obejmuje wszelkie działania polegaj ce na sterowaniu dost pnymi rodkami technicznymi, przepływem wód wezbranych w taki sposób, aby ograniczyć do minimum zalewanie terenów zamieszkałych oraz takich, których zalanie spowoduje znaczne straty materialne a tak e zagrozi rodowisku naturalnemu. Źziałania te realizowane s poprzezś Prognozowanie zasi gu zala w odniesieniu do prognozowanej i aktualnej sytuacji hydrometeorologicznej i w oparciu o prowadzon prac urz dze hydrotechnicznych, ze szczególnym uwzgl dnieniem zbiorników retencyjnych i polderów oraz w oparciu o dost pne mapy zalewów, Udział w przygotowaniu danych niezb dnych do skutecznego ostrzegania i alarmowania ludno ci, Wykonanie wg potrzeb, dodatkowych prac zabezpieczaj cych na wałach, urz dzeniach hydrotechnicznych i na terenach nie obwałowanych, Ci gły monitoring pracy urz dze hydrotechnicznych i wałów przeciwpowodziowych, Sterownie prac urz dze hydrotechnicznych, Bie ce usuwanie powstałych usterek i awarii w/w urz dze, Zabezpieczanie i usuwanie przesi ków i przecieków wałów przeciwpowodziowych, Kierowanie pierwszymi pracami naprawczymi i zabezpieczaj cymi uszkodzonych wałów i urz dze hydrotechnicznych po opadni ciu wód oraz nadzór nad usuwaniem wód z terenów zalanych, Kierowanie dodatkowymi siłami i rodkami przydzielonymi do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania urz dze hydrotechnicznych i wałów przeciwpowodziowych oraz prac zwi zanych z odprowadzeniem wód z terenów zalanych, jak i do pomocy przy prowadzeniu pierwszych niezb dnych prac naprawczych. Powy sze działania prowadz członkowie Zespołu i inne wyznaczone osoby zgodnie z siatk bezpiecze stwa w ramach Grupy Operacji prowadz cej akcj ratownicz w czasie powstania sytuacji kryzysowej spowodowanej przez powodzie i podtopienia, któr kieruje Komendant Powiatowy Pa stwowej Stra y Po arnej Szef Operacji Akcja ratownicza na terenach zalanych. Akcja ratownicza na terenach zalanych obejmuje wszelkie działania w okresie bezpo rednio poprzedzaj cym zalanie terenu jak i po jego zalaniu, zmierzaj ce do maksymalnego ograniczenia zagro enia ycia i zdrowia ludzi oraz zminimalizowania strat materialnych jak i zagro e rodowiska naturalnego. Źziałania te realizowane s poprzezś Przeprowadzenie ewakuacji ludzi, zwierz t oraz odpowiednie zabezpieczenie maj tku trwałego, Zapewnienie ewakuowanej ludno ci oraz ludno ci pozostaj cej na terenach zalanych, niezb dnych warunków bytowania a w szczególno ciś jedzenia i wody pitnej, odpowiednich warunków noclegowych i sanitarnych, pomocy medycznej w tym psychologicznej, bezpiecze stwa i porz dku publicznego, dost pu do niezb dnych informacji i rodków ł czno ci, Zapewnienie paszy, wody i odpowiednich warunków bytowania ewakuowanym zwierz tom oraz pozostaj cym na terenach zalanych, 10

11 Odpowiednie do skali zagro enia zabezpieczenie infrastruktury technicznej, dóbr kultury oraz innych rodzajów maj tku trwałego, Bezpo rednie ratowanie od zagro e ludzi, zwierz t a tak e usuwanie zagro e ze strony zniszczonych lub uszkodzonych elementów infrastruktury technicznej, Ograniczanie zagro e sanitarno-epidemiologicznych oraz zagro e rodowiska na znaczn skale, Usuwanie wszelkich innych zagro e spowodowanych zniszczeniami i awariami na terenach zalanych, celem stworzenia mo liwo ci szybkiego przyst pienia do odbudowy przywrócenia do funkcjonowania instytucji publicznych oraz jednostek gospodarczych istotnych dla mieszka ców tych terenów. Powy sze działania prowadz członkowie Zespołu i inne wyznaczone osoby w ramach Grup: Operacji i organizacji działa, Zabezpieczenia logistycznego, Oraz je li zajdzie potrzeba, w ramach dodatkowo zorganizowanych zespołów Logistyczne zabezpieczenie działa. Logistyczne zabezpieczenie działa obejmuje wszystkie działania w okresie bezpo rednio poprzedzaj cym zalanie terenu jak i po jego zalaniu, maj ce na celu stworzenie wła ciwych, techniczno-zaopatrzeniowych warunków do prowadzenia w/w operacyjnych działa przeciwpowodziowych. Logistyczne zabezpieczenie działa realizowane jest poprzezś Bie ce rozpoznawanie potrzeb uczestników działa przeciwpowodziowych, w zakresie rodków i sprz tu technicznego, niezb dnych do prowadzenia działa ratowniczych w terenie oraz zabezpieczenia socjalno-bytowego osób prowadz cych w terenie akcj ratownicza, w przypadku gdy etatowy sprz t i wyposa enie jest niewystarczaj ce do prowadzenia działa, Organizacje pozyskiwania w/w rodków i sprz tu technicznego, Przygotowanie i nadzór transportu w/w rodków i sprz tu do miejsc docelowych oraz ich dystrybucja, Organizacj transportu i składowania, rodków i sprz tu niezb dnych dla poszkodowanej ludno ci, Przyj cie i rozlokowanie zadysponowanych sił ratowniczych, Zabezpieczenie wy ywienia. Powy sze działania prowadz członkowie Zespołu i inne wyznaczone osoby w ramach Grupy Zabezpieczenia Logistycznego, organizowanej i kierowanej przez Inspektora Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. 3. Zabezpieczenie pracy Zespołu podczas operacyjnych działa przeciwpowodziowych. Sprz t informatyczny i ł czno ci Powiatowego Centrum Zarz dzania Kryzysowego jest podczas działa operacyjnych w dyspozycji Kierownictwa i członków Zespołu. PCZK działa całodobowo w oparciu o stan osobowy dy urnych PSK PSP oraz wyznaczonych pracowników Starostwa Powiatowego, który w zale no ci od rozwoju sytuacji, mo e być wzmocniony poprzez dy ury członków Zespołu lub innych, wskazanych przez nich osób. PCZK spełnia podczas działa przeciwpowodziowych, funkcj o rodka dyspozycyjno-informacyjnego Zespołu. Prac PCZK kieruje Kierownik Centrum, który bezpo rednio odpowiada przed Szefem Zespołu, za sprawne jego funkcjonowanie oraz aktualizacje danych teleadresowych niezb dnych do prowadzenia działa na terenie powiatu w sytuacji kryzysowej. Zabezpieczenie logistyczne niezb dne do niezakłóconej pracy Zespołu, realizuje Wydział Administracyjno- Gospodarczy Starostwa. 11

12 4. Współpraca PCZK z Kierownictwem i członkami Zespołu. Przyjmuje si zasad, e w realizacji zada wykorzystuje si przede wszystkim rodki teleinformatyczne PCZK. W przypadku prowadzenia działa w oparciu o indywidualne rodki ł czno ci, Kierownictwo i członkowie Zespołu informuj niezwłocznie PCZK o istocie podj tych działa, uzgodnieniach, ustaleniach itp. Wszelkie pozyskane dane i informacje, zwi zane z mo liwo ci wyst pienia zagro enia powodziowego, które wyst piły podczas powodzi PCZK przekazuje niezwłocznie Kierownictwu i członkom Zespołu wg nast puj cych zasadś Źane dotycz ceś 1. Prognoz hydrologiczno-meteorologicznych z IMiżW o mo liwych zagro eniach powodziowych, stanach wód i opadach PCZK przekazuje niezwłocznieś Szefowi lub Zast pcy Szefa Zespołu, Komendantowi Powiatowemu PSP, Komendantowi Powiatowemu Policji, 2. Awarii urz dze i budowli hydrotechnicznych (zapory, wały, pompownie, itp.) oraz o parametrach ich pracy PCZK przekazuje niezwłocznieś 1. Szefowi Zespołu, 2. Komendantowi Powiatowemu PSP, 3. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, 4. Kierownikowi Inspektoratu WZMiUW w Zwoleniu, 3. Obszarów zala i strat w infrastrukturze, mieniu, zagro eniach dla ludzi PCZK przekazuje niezwłocznieś Adresatom wymienionym w pkt Potrzeb dotycz cych wsparcia siłami i rodkami jednostek prowadz cych akcj ratownicz dotycz c ludzi i ich mienia PCZK przekazuje niezwłocznieś Szefowi lub Zast pcy Szefa Zespołu lub bezpo rednio Szefowi Operacji. 5. Potrzeb dotycz cych wsparcia lud mi i sprz tem jednostek zabezpieczaj cych przeciwpowodziowe urz dzenia techniczne i budowle oraz zabezpieczaj cych pozostał zagro on infrastruktur techniczn PCZK przekazuje niezwłocznieś Szefowi lub Zast pcy Szefa Zespołu, Kierownikowi Inspektoratu WZMiUW w Zwoleniu, 6. Zagro e epidemiologicznych PCZK przekazuje niezwłocznieś Pa stwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. 7. Zagro e rodowiska PCZK przekazuje niezwłocznieś Naczelnikowi IO ir, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony rodowiska, 8. Potrzeb w zakresie udzielania pomocy medycznej i socjalnej dla poszkodowanych ludzi PCZK przekazuje niezwłocznieś Kierownikowi PCPR, Dyrektorowi SP ZZOZ, 9.Innych zagro e i potrzeb wy ej wymienionych PCZK przekazuje niezwłocznieś Adresatom wskazanych przez Kierownictwo Zespołu. Ponadto PCZK niezwłocznie przekazujeś Polecenia i wytyczne z jednostek wojewódzkich - adresatowi wskazanemu przez jednostk powiatow oraz do wiadomo ci Szefowi lub Zast pcy Szefa Zespołu. Poza przekazywaniem informacji wg zasad jak wy ej, PCZK zgodnie z wydanymi przez Kierownictwo lub członków Zespołu poleceniamiś Zbiera w oparciu o dost pne rodki ł czno ci dodatkowe dane i informacje, Realizuje poł czenia telefoniczno radiowe, Przekazuje wskazanym adresatom wytyczne, polecenia, decyzje, 12

13 Uwzgl dnia w raportach dobowych dodatkowe istotne działania wskazane przez w/w osoby, Udziela informacji mediom zgodnie z wytycznymi Kierownika PCZK. W przypadku zbie no ci w czasie znacznej ilo ci polece do wykonania przez PCZK, kolejno ć ich wykonania ustala Kierownik PCZK w uzgodnieniu z Szefem Zespołu. Polecenia Szefa lub Zast pcy Szefa Zespołu, PCZK wykonuje zawsze w pierwszej kolejno ci. 5. Działania Kierownictwa i członków Zespołu. W oparciu o dane i informacje uzyskane za po rednictwem PCZK lub z innych dost pnych ródeł Kierownictwo i członkowie Zespołu podejmuj nast puj ce działaniaś 5.1. Szef Zespołu Starosta Lipski; Nadzoruje i koordynuje, wg potrzeb- prac Zespołu, Ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, Wyst puje do Wojewody z wnioskiem o wprowadzenie stanu kl ski ywiołowej, Współpracuje z organami administracji wojewódzkiej, powiatów o ciennych i innymi jednostkami organizacyjnymi osobi cie lub za po rednictwem członków Zespołu, zgodnie z wydanymi poleceniami w tym zakresie, Koordynuje działania Wojska i Obrony Cywilnej podczas prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, Poleca zorganizowanie dodatkowych grup operacji Komendant Powiatowy PSP w Lipsku; Podejmuje działania ratownicze, bezpo rednio` kieruje i nadzoruje działania podległych mu jednostek zgodnie z siatk bezpiecze stwa, Wnioskuje o przydzielenie do akcji ratowniczej dodatkowych sił i rodków, Koordynuje przebieg ewakuacji ludno ci i mienia z terenów zagro onych, Przekazuje niezwłocznie Szefowi Zespołu informacje o istotnych działaniach podj tych przez jednostki PSP i OSP oraz o zdarzeniach mog cych w istotny sposób wpłyn ć na dalszy przebieg działa, z terenów obj tych akcja ratownicz, Nadzoruje sporz dzanie dla Szefa Zespołu okresowych meldunków, sprawozda i ocen z przebiegu prowadzonych i koordynowanych akcji ratowniczych, Wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu, 5.3. Komendant Powiatowy Policji w Lipsku koordynator porz dku publicznego i informowania; wchodzi w skład grupy operacji i organizacji działa ś jest realizatorem wszystkich działa w zakresie zapewnienia bezpiecze stwa i ochrony porz dku publicznego w rejonie kl ski powodzi oraz informowania ludno ci, zabezpiecza wspólnie z PZŹP oznakowanie dróg i terenu prowadzonej AR, zapewnia przejezdno ć dróg dla jednostek i organizacji bior cych udział w AR, organizuje pomoc przy ewakuacji ludno ci i mienia, zapewnia ochron mienia pozostawionego na obszarze powodzi, współopracowywuje i rozpowszechnia informacje na temat powodzi w ród ludno ci z terenów obj tych powodzi, wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyś wchodzi w skład żrupy operacji i organizacji działa, wykonuje zadania sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiologiczne w rejonie powodzi, nadzoruj c min. szczepienia ochronne i zaopatrzenie punktów szczepie w szczepionki, 13

14 nadzoruje kontrol ywno ci i stanu higienicznego w rejonie powodzi oraz rozmieszczenia ewakuowanej ludno ci, zarz dza badania laboratoryjne punktów czerpania wody pitnej oraz nadzoruje dezynfekcj studni przydomowych i pomieszcze mieszkalnych, nadzoruje usuwanie nieczysto ci stałych, przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne w przypadku zgłoszenia choroby zaka nej, wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu Powiatowy Lekarz Weterynarii; wchodzi w skład żrupy operacji i organizacji działa, zapobiega zagro eniom epizootycznym epidemii, organizuje szczepienia ochronne zwierz t, kieruje ewakuacj zwierz t, a po powodzi usuni ciem i utylizacj padliny, opracowuje i przedstawia Szefowi Zespołu meldunek o stania zagro enia epizootycznego oraz zwi zanych z nim ogranicze i nakazów a tak e przedstawia wnioski w sprawie ich zniesienia, współpracuje z organizacjami zajmuj cymi si opiek nad zwierz tami w zakresie zapewnienia im paszy, ukryć i pomocy weterynaryjnej, wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego; wchodzi w skład żrupy operacji i organizacji działa, nadzoruje prowadzenie działa w sytuacjach kryzysowych, które zaistniały na terenach zabudowanych, obiektach hydrotechnicznych i towarzysz cych, koordynuje realizacj zada funkcyjnych z zakresu oceny strat i zniszcze, powołuje komisj do ustalenia przyczyn i okoliczno ci zaistniałych katastrof budowlanych oraz okre lenia zakresu czynno ci niezb dnych do likwidacji zagro enia bezpiecze stwa ludzi i mienia, nadzoruje prace zabezpieczaj ce na obiektach budowlanych, wykonuje zadania zwi zane z napraw i odbudow infrastruktury technicznej, wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu Dyrektor SP ZZOZ w Lipsku; wchodzi w skład żrupy operacji i organizacji działa, kieruje udzielaniem pomocy medycznej w czasie prowadzenia AR, współdziała z s siednimi szpitalami i pogotowiem ratunkowym w zakresie wykorzystania miejsc szpitalnych i transportu sanitarnego, wykonuje szczepienia ochronne ratowników bior cych udział w AR, wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu Źyrektor Powiatowego Zarz du Źróg Publicznychś Wchodzi w skład żrupy operacji i organizacji działa, Opracowuje i przedstawia ocen stanu technicznego dróg i budowli komunikacyjnych i zgodnie z ustaleniami Sztabu Kryzysowego wprowadza zakaz ruchu i go odwołuje, Współuczestniczy wraz z Policj w zapewnieniu przejezdno ci dróg oraz informowaniu ludno ci o stanie przejezdno ci a tak e prowadzonych zmianach w organizacji ruchu, wykonuje zadania zwi zane z napraw i odbudowa infrastruktury drogowo mostowej, wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu. 14

15 5.9. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie koordynator pomocy socjalnej; Wchodzi w skład żrupy operacji i organizacji działa. Prowadzi bie c analiz i ocen potrzeb pomocy społecznej, Utrzymuje bie ce kontakty z żops w zakresie ustalania potrzeb dla poszkodowanej ludno ci, Okre la list obiektów na potrzeby pomocy społecznej, Koordynuje przebieg zbiórki i rozdzielnictwa pomocy rzeczowej dla poszkodowanej ludno ci, Przygotowuje i wyst puje z apelami o pomoc dla poszkodowanych, Opracowuje oraz aktualizuje baz danych o instytucjach i organizacjach pomocy społecznej i charytatywnej, Koordynuje i nadzoruje pomoc humanitarn adresowana do jednostek administracji powiatowej oraz wg potrzeb nadzoruje realizacj takiej pomocy dla innych powiatów, Wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu Inspektor Wydziału Administracyjno Gospodarczego Starostwa koordynator zabezpieczenia logistycznego; Kieruje prac żrupy Zabezpieczenia Logistycznego, Organizuje i realizuje wspólnie z Wydziałem Komunikacji i Transportu zabezpieczenie logistyczne oraz dodatkowe rodki i sprz t techniczny, zgodnie z wnioskami jednostek i słu b, bior cych udział w akcji, Nadzoruje przygotowanie i transport w/w rodków i sprz tu do miejsc docelowych oraz ich dystrybucj, Wykonuje zadania maj ce na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludno ci w wyznaczonych miejscach, Wykonuje inne zadania zlecone przez Szefa Zespołu, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarz dzania Kryzysowego kierownik PCZK: Organizuje prac Centrum oraz zabezpiecza warunki techniczno-biurowe pracy Zespołu, Opracowuje baz danych sil i rodków na wypadek kl ski powodzi, Opracowuje i aktualizuje planyś zarz dzania kryzysowego, ewakuacji i ochrony przeciwpowodziowej, Współpracuje z pracownikami ds. zarz dzania kryzysowego instytucji współdziałaj cych podczas powodzi, Opracowuje i przedstawia Szefowi Zespołu okresowe raporty i meldunki z przebiegu powodzi, Wykonuje inne zadanie polecone przez Szefa Zespołu. Pozostali pracownicy Starostwa Powiatowego; Skarbnik Powiatu; Koordynuje pozyskiwanie dodatkowych rodków finansowych, Nadzoruje finansowe szacowanie oraz sporz dza bilans strat i szkód popowodziowych, Wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu. 5.ń3. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki koordynator zakwaterowania ewakuowanych: Wchodzi w skład grupy zabezpieczenia logistycznego, 15

16 Opracowuje i utrzymuje w aktualno ci plan ewakuacji młodzie y szkolnej z placówek znajduj cych si w rejonie kl ski powodzi, Opracowuje zasady pomocy społecznej dla ewakuowanej młodzie y szkolnej, Opracowuje plan rozmieszczenia oraz zapewnia warunki zakwaterowania ewakuowanej ludno ci oraz sił ratowniczych, Przekazuje kierownikowi PCPR wykaz obiektów o wiatowych mo liwych do wykorzystania przez pomoc społeczn, Wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Grupy. 5.ń4. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu koordynator transportu; Wchodzi w skład żrupy zabezpieczenia logistycznego, Opracowuje baz danych dotycz c instytucji i osób posiadaj cych rodki transportu, ci le współpracuje z koordynatorem ewakuacji, Bierze udział w zorganizowaniu przejezdno ci dróg, Przedkłada Szefowi Grupy wnioski w zakresie zabezpieczenia potrzeb AR w zast pcze rodki transportu oraz wyznacza trasy przewozu materiałów niebezpiecznych, Wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Grupy Kierownik Referatu Ochrony rodowiska, żospodarki Wodnej i Rolnictwa; Wchodzi w skład żrupy zabezpieczenia logistycznego. Uzgadnia z zarz dcami wód, zapór, jazów, wałów przeciwpowodziowych oraz innych urz dze wodnych sposób przeprowadzenia fali powodziowej, Uczestniczy w opracowywaniu komunikatów i ostrze e o zasi gu i wysoko ci mo liwych zala, przygotowywanych do publicznego ogłoszenia, Nadzoruje i koordynuje działania zwi zane z identyfikacj i usuwaniem skutków powodzi w rolnictwie, Nadzoruje przebieg likwidacji zagro e i usuwania ich skutków- opracowuje plany przywracania rodowiska do pierwotnego stanu, Wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Grupy, 5.16.Inspektor na Stanowisku Zdrowia i Opieki Społecznejś Wchodzi w skład sekcji planowania, prognoz i analiz Centrum. ci le współpracuje z Źyrektorem SP ZZOZ i PCPR w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej, Prowadzi rozpoznanie bie cych, faktycznych potrzeb poszkodowanej ludno ci w zakresie opieki zdrowotnej i warunków bytowych w miejscach ewakuacji oraz ludno ci pozostałej na terenach zalanych, Wykonuje inne zadania polecone przez Kierownika Centrum, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym: Jest Szefem Sekcji Monitorowania i Stałego Źy uru Centrum, Uzgadnia z Sekretarzem Powiatu wykaz osób do pełnienia dy urów w Centrum, Opracowuje baz danych oraz procedury ostrzegania i alarmowania ludno ci w rejonach kl ski powodzi, Opracowuje i aktualizuje wykazy osób i instytucji uczestnicz cych w akcji, Współpracuje z koordynatorem informowania (Policja) w celu przygotowania informacji i instrukcji dla ludno ci, Opracowuje i przesyła informacje i meldunki do WCZK i innych instytucji, Wykonuje inne zadanie polecone przez Kierownika Centrum. 16

17 Wszyscy członkowie Zespołuś Podejmuj działania w zakresie merytorycznym zgodnym ze statutowymi i regulaminowymi zadaniami okre lonymi dla swoich jednostek, Źostosowuj w/w działania do rozwoju sytuacji powodziowej, Współpracuj z członkami Zespołu w prowadzeniu akcji ratowniczej, Organizuj dodatkowe grupy operacyjne i kieruj ich działaniami zgodnie z poleceniami Szefa Zespołu, Wykonuj inne zadania polecone przez Szefa Zespołu, Zakres czynno ci wykonywanych podczas kl ski powodzi przez instytucje przedstawiony został w punkcie 6. 17

18 6. ORżANIZACJA DZIAŁA RATOWNICZYCH PODCZAS POWODZI ZDARZENIE Powódź spowodowana gwałtownymi opadami atmosferycznymi, gwałtownymi przyborami wód, zatorami lodowymi. GZZK Inspektorat WZMiUW Powiatowe Centrum Zarz dzania Kryzysowego (Rozwini cie PCZK) KIEROWNIK PCZK Szef Powiatowego Zespołu Zarz dzania Kryzysowego Szef operacji K-t Powiatowy PSP Informacja do WCZK 1. Źu a ilo ć osób obj tych powodzi 2. Potrzeba zadysponowania dodatkowych sił i sprz tu specjalistycznego z innych powiatów. Instytucja wiod ca Komenda Powiatowa PSP JRG Siły i rodki ń-go rzutu zgodnie z procedurami obowi zuj cymi w KP PSP Siły i rodki powiatowego systemu ratowniczo ga niczego zgodnie z potrzebami Instytucje pomocnicze Siły i rodki wspomagaj ce na poziomie powiatu zgodnie z potrzebami 18

19 6.1. RÓŹŁA INŻORMACJI O ZAżRO źniach W POWIźCIź MEDIA STAROSTA WOJEWODA POWIATY S SIźŹNIź WOJźWÓŹZKIź CźNTRUM ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWEGO WÓJTOWIE POWIATOWź CźNTRUM ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWźżO INNE POGOTOWIE SZPITAL KOM.ENDA POWIATOWA PSP POLICJA WETERYNARIA WOJSKO STRA źś - RYBACKA, - Lź NA, - PRZYRODY, - INNE LABORATORIA: 1. SANEPID, 2. WET. 3. OCHR. ROD. 4. OCHR. RO L. 5. INNE SŁU BY PKS SŁU BY KOMUNALNźŚ a) ENERGETYCZNE, b) WOŹOCI żowź, c) KOMUNIKACYJNE, d) DROGOWO-MOSTOWE, e) INNE 19

20 6.2 REAGOWANIE W CZASIE KRYZYSU POWIAT STAROSTA WOJEWODA SPźCJALISTYCZNź SIŁY RATOWNICZE (RESORTOWE) WÓJTOWIE WOJźWÓŹZKIź CENTRUM ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWEGO żminny ZźSPÓŁ ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWEGO GMINNE PUNKTY KONTAKTOWE POWIATOWY ZźSPÓŁ ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWEGO POWIATOWE CENTRUM ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWEGO SIŁY RATOWNICZź WOJźWÓŹZTWA sł. rat. zakł. pracy w tym jednostki OC personel i wyposa enie laboratoriów SŁU BY KOMUNALNźŚ rat. energetyczne; rat. wodoci goweś rat. gazowe; rat. drogowo-most.; inne. ZORGANIZOWANE SŁ. ORGANIZACJI SPOŁźCZNYCHŚ 1. WOPR; 2. PCK; 3. Aerokluby; 4. LOK; 5. CB Radio; 6. inne Komenda Powiatowa Policji inne Komenda Powiatowa PSP; Jedn. OSP; Jedn. Rat.- ża. Pododdziały wojskowe. Organizacje i Słu by Pomocy Społecznej zespoły weterynaryjne; lekarz wet. technik wet. zespoły woj. pogot. rat.; lekarze; piel gniarkiś ambulanse. 20

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2014 ROKU.

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2014 ROKU. ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ WROCŁAWIA MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W 2014 ROKU. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO ZATWIERDZAM... PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO UZGODNIONO... KOMENDANT SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO... KĘDZIERZYN-KOŹLE 2011 SAMODZIELNA DRUŻYNA RATOWNICTWA WODNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Samborzec

Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Samborzec Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/2012 Wójta Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2012 r. Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Samborzec

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RADZYNIU PODLASKI POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE W RADZYNIU PODLASKI POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2009 Starosty Radzyńskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. STAROSTWO POWIATOWE W RADZYNIU PODLASKI POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 171/08 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 2 grudnia 2008 r. Regulamin organizacji i pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Oleśnica Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 CZĘŚC I opisowa 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biura Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN Biura Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zał cznik do Zarz dzenia nr 37/2011 Rektora UKSW z dnia 19 wrze nia 2011 r. REGULAMIN Biura Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy skiego w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działając

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2016 ROK WARMIŃSKO - MAZURSKIE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 stycznia 2016 roku ZATWIERDZAM /organizator szkolenia/ URZĄD GMINY W WYDMINACH UZGADNIAM... /Wojewoda Warmińsko-Mazurski/

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść dokumentu strona Uwagi od do powodziowym, 4.Cel opracowania planu, 5.Zasady aktualizacji planu, 6.Adresaci Planu.

Lp. Treść dokumentu strona Uwagi od do powodziowym, 4.Cel opracowania planu, 5.Zasady aktualizacji planu, 6.Adresaci Planu. Lp. Treść dokumentu strona Uwagi od do I Część ogólna: 1.Objaśnienia skrótów użytych w treści, 2.Podstawy prawne opracowania planu, 3.Podstawowe definicje związane z zagrożeniem 4 4 4 4 4 4 powodziowym,

Bardziej szczegółowo

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/08 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 lutego 2008 r. I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO SZEF ZESPOŁU GMINNEGO Wójt Gminy Zarszyn ZASTĘPCA

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i zakres stosowania procedury

I. Przedmiot i zakres stosowania procedury Standardowa procedura ewakuacji najemców z nieruchomo ci przy ul.barona 30 w Tychach stanowi cej w asno Miasta Tychy administrowanego przez Miejski Zarz d Budynków Mieszkalnych w Tychach Instrukcja obejmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, SKŁAD OSOBOWY, PODSTAWOWE ZADANIA ORAZ WYPOSAŻENIE FORMACJI WYKRYWANIA I ALARMOWANIA. Nazwa stanowiska Ilość stanowisk Uwagi

PRZEZNACZENIE, SKŁAD OSOBOWY, PODSTAWOWE ZADANIA ORAZ WYPOSAŻENIE FORMACJI WYKRYWANIA I ALARMOWANIA. Nazwa stanowiska Ilość stanowisk Uwagi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 295/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2015 r. PRZEZNACZENIE, SKŁAD OSOBOWY, PODSTAWOWE ZADANIA ORAZ WYPOSAŻENIE FORMACJI WYKRYWANIA I ALARMOWANIA I. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja na Komisję Rolnictwa Sprawozdanie PZZK ochrona przeciwpowodziowa 24.10.2013 r.

Informacja na Komisję Rolnictwa Sprawozdanie PZZK ochrona przeciwpowodziowa 24.10.2013 r. Kamienna Góra, 24.10.2013 r. Informacja na Komisję Rolnictwa Sprawozdanie PZZK ochrona przeciwpowodziowa 24.10.2013 r. Zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony p/pow. Szczególne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej i imprezy masowej sportowej

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej i imprezy masowej sportowej KI-116-110 Strona:1 Wydanie:1 Siedlce, dnia.. PREZYDENT MIASTA SIEDLCE Przedkładając niniejszy wniosek wraz z załącznikami proszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie opisanej poniŝej imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 października 2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej

Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 października 2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej Wójt Gminy Lipnik woj. śwrętokrzvskie 27-540 LIpnik ZARZĄDZENIE nr 52/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 października 2012r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej Na podstawie 5

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA I GMINY FROMBORK NA LATA 2015-2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA I GMINY FROMBORK NA LATA 2015-2017 Z A T W I E R D Z A M BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH I OC Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 12 /2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ZATWIERDZAM: REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA Włoszczowa, wrzesień 2003 r. 2 CZĘŚĆ PIERWSZA Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Gminnego Zespołu Reagowania,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/2017

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie organizacji oraz funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Wczesnego Ostrzegania miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Opisowa Dokumenty odniesienia: a) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 416); b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku ZASADY POSTĘPOWANIA I PROCEDURY PODEJMOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW OSTROWSKIEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SYTUACJI WYSTĄPIENIANA TERENIE POWIATU KATASTROFY DROGOWEJ, KOLEJOWEJ

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO - POMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WE WŁOCŁAWKU Powódź rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W ASPEKCIE OCHRONY WÓD. mgr Jarosław Śliwiński

SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W ASPEKCIE OCHRONY WÓD. mgr Jarosław Śliwiński SZKOLENIE W ZAKRESIE OBJĘTYM PROJEKTEM UE RIVER SHIELD OCHRONA WÓD PRZED AWARYJNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI RS/PL/SEM.2/R.8 (Gorzów Wielkopolski, 27 listopada 2007 r.) SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 0050.416.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 162/2007 Rektora AR z dnia 22.11.07 Regulamin administrowania budynkami Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Niniejszy Regulamin wydano na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 64/2011 Starosty Lubartowskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zatwierdzam REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LUBARTOWIE

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 238/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 28.02.2011 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Na podstawie art. 17 ust. 4,5,6,7 w związku z art. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje :

zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 0151/ 68/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice Organu Wykonawczego Gminy z dnia 16 września 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 26/2016 STAROSTY MAKOWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie powiatu makowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

PROJEKT. 7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z PROJEKT PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KOŃSKOWOLA NA ROK 2012 1 1.Celem Programu jest : 1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki organów kierujących i ogniw uczestniczących w procesie kierowania zarządzaniem kryzysowym Powiatu Szczecineckiego Starosta Szczecinecki

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Zbiornik Racibórz Dolny

Zbiornik Racibórz Dolny URZ D MIASTA RACIBÓRZ BIURO ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO ZK.5544.1.2015 Zbiornik Racibórz Dolny (Informacja Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Gliwicach o stanie zaawansowania prac) RACIBÓRZ LUTY 2015

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ INFORMACJE PODANE DO Strona 1 z 6 INFORMACJE PODANE DO PROWADZ CEGO ZAK AD O WYST PIENIA POWA NEJ AWARII zgodnie z Art. 261a. 1. Ustawy Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 672) JANKOWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 44/2013. Burmistrza Słubic. z dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Słubic z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA LUDNOŚCI W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY W GMINIE HERBY

PLAN SZKOLENIA LUDNOŚCI W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY W GMINIE HERBY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr SO.0050.41.2012 Wójta Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 lipca 2012 roku ZATWIERDZAM... Wójt Szef Obrony Cywilnej PLAN SZKOLENIA LUDNOŚCI W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE. z dnia 5 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia Programu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI Załącznik nr 3 SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBOWIĄZKI DYREKTORA Organizacja pobytu w szkole zapewnienie bezpiecznych i higienicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r.

Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. Zarządzenie Nr 309/KU/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 02. kwietnia 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Kancelarii Urzędu w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Na podstawie 2 ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ (pieczątka Organizatora Imprezy Masowej) (miejscowość, data) (znak opłaty skarbowej) Burmistrz Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 14 500 Braniewo (numer pisma, data wpływu) WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r.

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Na podstawie art. 35 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 03.02.2014r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo