PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO"

Transkrypt

1 Zatwierdzam: STAROSTA Roman Ochy ski STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWźżO PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO OPRACOWAŁŚ INSPEKTOR Marian Wodnicki LIPSKO 2011 ROK 1

2 Lp. Tre ć dokumentu strona Uwagi od do I Cz ć ogólnaś ń.obja nienia skrótów u ytych w tre ci, 2.Podstawy prawne opracowania planu, 3.Podstawowe definicje zwi zane z zagro eniem powodziowym, 4.Cel opracowania planu, 5.Zasady aktualizacji planu, 6.Adresaci Planu II Cz ć organizacyjnaś 1.Charakterystyka hydrologiczna powiatu lipskiego. 6 8 III Cz ć operacyjnaś 1.Informacje podstawowe, 2.Charakterystyka rodzajów działa, 3.Zabezpieczenie pracy Zespołu podczas działa operacyjnych, 4.Współpraca PCZK z Kierownictwem i członkami Zespołu, 5.Źziałania Kierownictwa i członków Zespołu, 6.Organizacja działa ratowniczych podczas powodzi. 6.ń. ródła informacji o zagro eniach, 6.2. reagowanie w czasie kryzysu, 6.3. schemat powiadamiania i współdziałania, 6.4. czynno ci wykonywane przez instytucje 6.5. procedury osi gania gotowo ci PZZK, 6.6. karta zdarze podczas powodzi, 6.7. procedura reagowania podczas powodzi IV Ewakuacja. 1. Plan ewakuacji, mienia i zwierz t, 2. Wykaz miejsc obiektów do zakwaterowania, 3. Wzór komunikatu,, 4. Zestawienie liczbowe ewakuowanej ludno ci, 5. Zagro ona zniszczeniem infrastruktura 6. Zbiorczy plan ewakuacji ludno ci i zwierz t V Zał cznikiś 1.Wykaz imienny PZZK, 2. Siatka bezpiecze stwa, Wzory zarz dze Starosty Lipskiego, dotycz ce pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego Zasady ogłaszania i odwoływania pogotowia przeciwpowodziowego lub alarmu przeciwpowodziowego oraz informowania o sytuacji powodziowej, 5. Zasady u ycia sił i rodków do prowadzenia akcji

3 przeciwpowodziowej i likwidacji jej skutków. 5. Wykaz instytucji zwi zanych z zarz dzaniem kryzysowym powód. 6.Porozumienia decyzje: z o ciennymi powiatami, w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Dyspozycyjnego Alarmowego w Lipsku, z hurtowni Kinga, z PKS S.A. w Ostrowcu w., decyzja na miejsce zakwaterowania wojska, decyzje na miejsca pobytu ludno ci. 7.Dane logistyczne: miejsca poboru piasku, wykaz sprz tu w magazynie przeciwpowodziowym, rezerwy w magazynach p.powodziowych, wykaz sprz tu w dyspozycji GZZK i PZZK, siły i rodki do akcji p.powodziowej, wykaz sprz tu i materiałów w I/WZMiUW, kadra I/WZMiUW w Zwoleniu, zestawienie sił i rodków PZŹP, 8.Inne: poradnik Jak si przygotować na wypadek katastrofy lub kl ski ywiołowej, poradnik Jak uchronić swój dom przed powodzi, informacje dla ludno ci ( ywno ć, woda, studnie, choroby zaka ne), meldunki wzory; stan wody, najtrudniejsza sytuacja, meldunek sytuacja powodziowa na terenie powiatu, sygnały alarmowe. 9. Mapy. 10. Arkusz aktualizacji. 11. Arkusz uzgodnie. 12. Materiały wył czone

4 I. Cz ć ogólna. ń. Obja nienia skrótów u ytych w tre ciś Plan Plan operacyjny bezpo redniej ochrony przed powodzi powiatu lipskiego Zespół Powiatowy Zespół Zarz dzania Kryzysowego w Lipsku PCZK Powiatowe Centrum Zarz dzania Kryzysowego w Lipsku 2. Podstawy prawne opracowania Planu; Ustawa z dnia 18 lipca 2001r.-Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz z 2001r.) - Art.8ń cyt. Ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej - koniec cytatu. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.-o samorz dzie powiatowym (Źz. U. nr ń42, poz. ń592 z 2ŃŃńr. z pó n. zm.)-art. 34, ust.1a-cyt. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy - koniec cytatu. 3. Podstawowe definicje zwi zane z zagro eniem powodziowymś Powód -to takie wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagro enie dla ludno ci lub mienia (art. 9, ust.1, pkt 10 ustawy Prawo wodne). Katastrofa naturalna - to zdarzenie zwi zane z działaniami sił natury, w szczególno ci wyładowania atmosferyczne, wstrz sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe wyst powanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, po ary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wyst powanie szkodników, chorób ro lin lub zwierz t albo chorób zaka nych ludzi albo te działanie innego ywiołu-(art. 3, ust. ń, pkt 2 ustawy o stanie kl ski ywiołowej). Lokalne zagro enie powodziowe-to wyst pienie powodzi lub sygnalizowana komunikatami z Instytutu Meteorologii i żospodarki Wodnej, mo liwo ć wyst pienia powodzi o skali i zasi gu, dla których rutynowe czynno ci ratownicze, podejmowane samodzielnie przez organy samorz dowe gmin i powiatu, jednostki Pa stwowej Stra y Po arnej, Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnychs wystarczaj ce dla utrzymania bezpiecze stwa ludzi i zabezpieczenia mienia przed stratami na znaczn skal (def. własna). 4. Cel opracowania Planu; Plan operacyjny bezpo redniej ochrony przed powodzi powiatu lipskiego - zwany dalej Planem-stanowi jedno z podstawowych narz dzi Starosty Lipskiego oraz Zespołu podczas działa w przypadku wyst pienia powodzi na skale wymagaj c koordynacji akcji ratowniczej i zaanga owania w ni sił i rodków szczebla powiatowego i ponad powiatowego. Plan stanowi aneks funkcyjny Powiatowego Planu Zarz dzania Kryzysowego i nie zawiera tych procedur post powania, które opisano lub powinny być opisane w pozostałych aneksach funkcyjnych oraz w formie odr bnych planów. Szczególnie dotyczy to procedur post powania niezale nych od charakteru zagro enia ( np. ł czno ć, 4

5 ewakuacja, pomoc społeczna, itp.) jak i działa specjalistycznych podejmowanych zgodnie z własnymi planami przez Pa stwow Stra Po arna, wojsko, pozostałe inspekcje i stra e, organy administracji publicznej a tak e pozostałe jednostki organizacyjne b d ce uczestnikami działa ratowniczych. Plan ma zastosowanie do operacyjnych działa przeciwpowodziowych w fazie reagowania. Plan nie ma zastosowania w przypadku lokalnego zagro enia powodziowego. Plan okre la w szczególno ci: Żunkcje poszczególnych organów zapewniaj cych wła ciwe prowadzenie działa, Zasady prowadzenia działa ratowniczych przez ró ne rodzaje słu b, Zasady współdziałania ró nych szczebli administracyjnych, w zale no ci od skali powstałego zagro enia powodziowego, Zasady dokumentowania przeciwpowodziowych działa operacyjnych, 5. Zasady aktualizacji Planu; Plan wg potrzeb jest na bie co aktualizowany. Ka da aktualizacja planu odnotowana jest w Arkuszu aktualizacji planu. Aktualizacji dokonuje pracownik ze Stanowiska ds. Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarz dzania Kryzysowego Starostwa (SO), informuj c o tym uczestników działa przeciwpowodziowych zgodnie z rozdzielnikiem planu, poprzez przekazanie im poprawionych fragmentów planu. Aktualizacj planu przeprowadza si na podstawieś Ustale z posiedzenia Zespołu, Pisemnego wniosku lub pisemnej informacji o zmianie danych zawartych w zał cznikach do planu Źokumenty, stanowi ce podstaw aktualizacji, s doł czane do planu jako zał czniki o numeracji zgodnej z liczb porz dkow Arkusza aktualizacji planu odpowiadaj c wprowadzeniu zmiany. 6. Adresaci Planu; Plan i jego bie ce aktualizacje zawsze otrzymuj Ś 1. Starosta Lipski, 2. Komendant Powiatowy Pa stwowej Stra y Po arnej, 3. Komendant Powiatowy Policji, 4. Kierownik WZMiUW- Inspektorat w Zwoleniu. Pozostałym uczestnikom działa przeciwpowodziowych plan jest przekazywany w przypadku wyst pienia realnej gro by powodzi na du skal oraz innych uzasadnionych potrzeb. List dodatkowych adresatów planu ustala Inspektor SO. 5

6 II. Cz ć organizacyjna. W przypadku wyst pienia na obszarze powiatu lipskiego zagro enia powodziowego lub powodzi o skali wymagaj cej działa koordynacyjno-ratowniczych, podejmuje je Starosta Lipski przy pomocy Zespołu we współpracy zś Wójtami żminś(chotcza i Solec), a tak e Powiatowymi organami administracji zespolonej (KP PSP, KP Policji.) Starostami o ciennych powiatów (Opatów, Opole Lub., Zwole ) Tryb powołania, skład oraz zasady działania w/w Zespołu okre la Zarz dzenie Nr 7/ZK/2011 Starosty Lipskiego z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarz dzania Kryzysowego w Lipsku. 1.Charakterystyka hydrologiczna powiatu lipskiego; Na terenie powiatu lipskiego znajduje si ńń7.83 km rzek, w tym km uregulowanych i km wałów przeciwpowodziowych. Obszar chroniony wynosi 3399 ha. Zagro enie powodziowe stwarza rzeka Wisła, która przylega bezpo rednio do granic powiatu, jak równie mog stanowić przepływaj ce przez teren powiatu rzeki tj. Kamienna, Ił anka i Kr pianka. Dolina rzeki WisłyŚ Marianów-Solec. rozci ga si wzdłu lewego brzegu rzeki Wisły od ń km rzeki. żranic doliny wyznaczaj od strony wschodniej- rz. Wisła, od strony południowej rz. Kamienna, od północnej- rz.kr pianka, od zachodniej- skarpa wysoczyzny. Źolina chroniona jest wałem p.powodziowym o ł cznej długo ci ń7.28 km, w tym 7.9 km wału rz. Wisły, 7.ŃŃ km wały wsteczne (prawobrze ny 3.8 km i lewobrze ny 3.2 km rzeki Kamienna, 2.38 km wału prawobrze nego rz. Kr pianki ). Obszar chroniony wynosi 2429 ha i obejmuje grunty orne, sady oraz zabudowania miejscowo ciś Marianów, Wola Pawłowska, Pawłowice, K pa Piotrowi ska, Sadkowice, Raj i Kolonia Nadwi la ska. Wody spływaj ce do doliny zbiera system rowów melioracyjnych, nast pnie poprzez przepusty wałowe (Ń+76Ń km wału rz. Kr pianki i 4+Ń5Ń km wału rz.wisły) odprowadzane s do Wisły i Kr pianki, a w przypadku wyst pienia wysokich stanów wód wypompowywane przez przepompowni Solec n/wisł. W mi dzywalu wyst puj k py drzew i krzaków, miejscami te pastwiska i grunty orne oraz oczka wodne. Pomi dzy 2+ŃŃŃ, a 3+3ŃŃ znajduj si nieliczne zabudowania, które były chronione letnim wałem o ok. ń.ń m ni szym od wału zimowego. W wyniku zniszcze spowodowanych przez powód w 2ŃńŃr i niecelowo ci odbudowy został on dniu 2 wrze nia 2ŃńŃr. wył czony z ewidencji. Od 5+5ŃŃ do 6+3ŃŃ km wału, kryto rzeki przybli a si do wału na odległo ć ńńń-150 m, na pozostałym odcinku odległo ć ta wynosi 5ŃŃ do 8ŃŃ m. W miejscowo ci Wola Pawłowska na prawym brzegu rzeki Kamiennej znajduje si (Ń+755 km wału) pompownia oraz przepust wałowy. 6

7 Źolina rzeki Wisłyś Boiska-Jarentowskie Pole. Obejmuje obszar wzdłu lewego brzegu rzeki od km rzeki. Chroni j przed zalaniem wał p.powodziowy rz. Wisły o długo ci 6.8ńń km oraz prawobrze ny wał wsteczny rzeki Ił anki o długo ci ń.7 km. Źolina od strony południowej zamkni ta jest wałem wi lanym, od zachodu ograniczona skarpa wysoczyzny, od północnej wałem wstecznym rzeki Ił anki. Obszar chroniony 624 ha i znajduj si na nim grunty orne, ł ki, pastwiska i zabudowania miejscowo ciś Boiska, Białobrzegi, Jarentowskie Pole i żórki. Wody z doliny zbieraj rowy melioracyjne i poprzez przepust wałowy odprowadzone s do Wisły, a przy wysokim stanie wody w Wi le przepompowywane s poprzez przepompowni w Jarentowskim Polu. Mi dzywale zajmuj głównie nieu ytki oraz liczne starorzecza, miejscami krzaki i drzewa. Źolina rzeki Wisłyś Chotcza-żniazdkówŚ le y na lewym brzegu Wisły od 34ń-345 km rzeki. Od strony południowej ogranicza dolin lewobrze ny wał wsteczny Ił anki o długo ci 3.8 km, od wschodu-wał rzeki Wisły 3.ń km, który na północy zamyka dolin opieraj c si o skarp wysoczyzny. Wały chroni obszar o powierzchni 394 ha. Wody z doliny odprowadzane s rowami do Wisły przez przepusty wałowe w km Ń+ń83 km wału i w km wału. Na zawalu znajduj si grunty orne, cz ciowo ł ki i pastwiska oraz zabudowania wsi Chotcza żórna i Dolna. Na odcinku 0+ooo ń+5ńń km wału odnoga Wisły jest w odległo ci ńń-30 m od stopy wału, nast pnie oddala si na odległo ć ńńń-200 m. Mi dzywale wykorzystywane jest jako pastwisko. Źolina Wisłyś żniazdków - Lucimia. Rozci ga si wzdłu lewego brzegu Wisły od km rzeki. Źolina nie jest chroniona wałami. Obszar zalewowy wynosi 35Ń ha (naturalny polder) w tym150 ha na terenie powiatu lipskiego i znajduj si na nim pastwiska, nieu ytki oraz zabudowania miejscowo ci żniazdków. Budowle hydrotechniczne na terenie powiatu lipskiego, to: Rowy km Jazy-14 szt. Przepusty-651 szt.parametry rzek: Lp. Rzeka Powierzchnia Źługo ć w km Ogółem w woj. w powiecie zlewni w (km 2 ) 1. Ił anka 1127,4 75,87 75,87 20,27 2. Kr pianka 298,14 34,60 34,60 34,60 3. Kamienna w zarz dzie RZżW w Warszawie 4. Wisła w zarz dzie RZżW w Warszawie Wały przeciwpowodziowe najbardziej zagro one: Lp. Rzeka Odcinek wałów w km 1. Wisła Boiska-Jarentowskie Pole Kamienna Wola Pawłowska-Ostrów Kamienna Wola Pawłowska-Marianów Stan alarmowy wg. lokalnych wodowskazów Wysoko ć wałów Brzeg rzeki (L-lewy, P- prawy) 156 4,5 L - 3,5 P - 3,0 L 7

8 ZźSTAWIźNIź CHARAKTźRYSTYCZNYCH STANÓW WOŹY ŹLA SYżNALIZACYJNYCH POSTźRUNKÓW WODOWSKAZOWYCH. Lp. Wodo - wskaz Rzeka Km. biegu rzeki Pow. zlewni km² Rz dna zera Alar m Ostrz. WW SWW żr. górna SW SW Gr. dolna SW SNW NW Obliczone z lat Obs. max Data Obs. min. Data Zawichost Wisła 287, ,0 133, Annopol Wisła 298, ,0 131, Solec Wisła 332, Puławy Wisła 372, ,0 113,

9 III. Cz ć operacyjna. 1.Informacje podstawowe; Operacyjne działania przeciwpowodziowe w fazie reagowania, podejmowane s przez Szefa, Zast pc i członków Zespołu w przypadku wyst pienia zjawisk powodziowych o skali wymagaj cej koordynacji tych działa przez słu by Starosty. Ma to miejsce w przypadkach gdy rutynowe czynno ci ratownicze podejmowane samodzielnie przez jednostki Pa stwowej Stra y Po arnej, organy samorz dowe, słu by Wojewódzkiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych s niewystarczaj ce dla utrzymania wła ciwego stanu bezpiecze stwa ludzi i zabezpieczenia mienia przed stratami na znaczn skal. Celem dostosowania procedur działa operacyjnych do struktury Zespołu wyró niono 4 podstawowe rodzaje operacyjnych działa p.powodziowychś Prognozowanie, ostrzeganie i alarmowanie, monitoring i analizy, Przeprowadzanie wód powodziowych, Akcja ratownicza na zalanych terenach, Logistyczne zabezpieczenie działa. 2. Charakterystyka w/w rodzajów działa ś 2.1. Prognozowanie, ostrzeganie i alarmowanie, monitoring i analizy. Powy sze działania obejmuj Ś A. Przyjmowanie i analizowanie: Komunikatów z IMżW o stanie, prognozie i rozwoju sytuacji hydrometeorologicznej, Informacji o ogłoszonych przez samorz dy terytorialne stanach pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, Informacji o powstałych zagro eniach na terenach zalanych, Informacji o przebiegu działa prowadzonych przez uczestników akcji ratowniczych, ze szczególnym uwzgl dnieniem problemów w ich przebiegu, Informacji przekazywanych z powiatów o ciennych oraz informacji i polece przekazywanych z organów wojewódzkich, zwi zanych z prowadzon akcj przeciwpowodziow. B. Monitorowanie: Źziała ratowniczych prowadzonych przez władze gminś Chotcza i Solec, Przejezdno ci dróg oraz innych tras transportowych w rejonie prowadzenia akcji ratowniczej, Wielko ci i rodzaju szkód powstałych na terenach zalanych, Wielko ci sił i rodków u ytych do akcji ratowniczej przez jednostki nadzorowane przez Zespół, C. Opracowywanie: Analiz dotycz cych trafno ci prognoz czasu przebiegu, wysoko ci i zasi gu fali powodziowej oraz efektywno ci działa ratowniczych, Źokumentacji prowadzonych działa, Okresowych informacji o sytuacji na obszarach obj tych powodzi oraz przebiegu akcji przeciwpowodziowej, zgodnie z otrzymanymi poleceniami od Szefa Zespołu i jego Zast pcy. D. Przekazywanie ustalonym adresatom: Źanych i informacji, o których mowa wy ej w punktach A, B, C, Zarz dze, decyzji, polece i wytycznych otrzymanych od szefa, zast pcy i członków Zespołu. E. Realizowanie ostrzegania i alarmowania ludno ci zgodnie z procedur alarmowania, b d cej cz ci składow Powiatowego Planu Zarz dzania Kryzysowego Powy sze zadania realizuje Powiatowe Centrum Zarz dzania Kryzysowego, zwane dalej PCZK, przy cisłej współpracy ze słu bami dy urnymi Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej i Komendy Powiatowej Policji w zakresie ostrzegania i alarmowania ludno ci, 9

10 monitoringu, wymiany informacji i analiz w odniesieniu do terenów, na których działania ratownicze prowadz jednostki PSP, OSP i Policji. Źziałania te prowadzone s pod bezpo rednim zwierzchnictwem Kierownika PCZK i Sekcji Monitorowania i Stałego Źy uru Centrum Przeprowadzanie wód powodziowychś Przeprowadzanie wód powodziowych obejmuje wszelkie działania polegaj ce na sterowaniu dost pnymi rodkami technicznymi, przepływem wód wezbranych w taki sposób, aby ograniczyć do minimum zalewanie terenów zamieszkałych oraz takich, których zalanie spowoduje znaczne straty materialne a tak e zagrozi rodowisku naturalnemu. Źziałania te realizowane s poprzezś Prognozowanie zasi gu zala w odniesieniu do prognozowanej i aktualnej sytuacji hydrometeorologicznej i w oparciu o prowadzon prac urz dze hydrotechnicznych, ze szczególnym uwzgl dnieniem zbiorników retencyjnych i polderów oraz w oparciu o dost pne mapy zalewów, Udział w przygotowaniu danych niezb dnych do skutecznego ostrzegania i alarmowania ludno ci, Wykonanie wg potrzeb, dodatkowych prac zabezpieczaj cych na wałach, urz dzeniach hydrotechnicznych i na terenach nie obwałowanych, Ci gły monitoring pracy urz dze hydrotechnicznych i wałów przeciwpowodziowych, Sterownie prac urz dze hydrotechnicznych, Bie ce usuwanie powstałych usterek i awarii w/w urz dze, Zabezpieczanie i usuwanie przesi ków i przecieków wałów przeciwpowodziowych, Kierowanie pierwszymi pracami naprawczymi i zabezpieczaj cymi uszkodzonych wałów i urz dze hydrotechnicznych po opadni ciu wód oraz nadzór nad usuwaniem wód z terenów zalanych, Kierowanie dodatkowymi siłami i rodkami przydzielonymi do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania urz dze hydrotechnicznych i wałów przeciwpowodziowych oraz prac zwi zanych z odprowadzeniem wód z terenów zalanych, jak i do pomocy przy prowadzeniu pierwszych niezb dnych prac naprawczych. Powy sze działania prowadz członkowie Zespołu i inne wyznaczone osoby zgodnie z siatk bezpiecze stwa w ramach Grupy Operacji prowadz cej akcj ratownicz w czasie powstania sytuacji kryzysowej spowodowanej przez powodzie i podtopienia, któr kieruje Komendant Powiatowy Pa stwowej Stra y Po arnej Szef Operacji Akcja ratownicza na terenach zalanych. Akcja ratownicza na terenach zalanych obejmuje wszelkie działania w okresie bezpo rednio poprzedzaj cym zalanie terenu jak i po jego zalaniu, zmierzaj ce do maksymalnego ograniczenia zagro enia ycia i zdrowia ludzi oraz zminimalizowania strat materialnych jak i zagro e rodowiska naturalnego. Źziałania te realizowane s poprzezś Przeprowadzenie ewakuacji ludzi, zwierz t oraz odpowiednie zabezpieczenie maj tku trwałego, Zapewnienie ewakuowanej ludno ci oraz ludno ci pozostaj cej na terenach zalanych, niezb dnych warunków bytowania a w szczególno ciś jedzenia i wody pitnej, odpowiednich warunków noclegowych i sanitarnych, pomocy medycznej w tym psychologicznej, bezpiecze stwa i porz dku publicznego, dost pu do niezb dnych informacji i rodków ł czno ci, Zapewnienie paszy, wody i odpowiednich warunków bytowania ewakuowanym zwierz tom oraz pozostaj cym na terenach zalanych, 10

11 Odpowiednie do skali zagro enia zabezpieczenie infrastruktury technicznej, dóbr kultury oraz innych rodzajów maj tku trwałego, Bezpo rednie ratowanie od zagro e ludzi, zwierz t a tak e usuwanie zagro e ze strony zniszczonych lub uszkodzonych elementów infrastruktury technicznej, Ograniczanie zagro e sanitarno-epidemiologicznych oraz zagro e rodowiska na znaczn skale, Usuwanie wszelkich innych zagro e spowodowanych zniszczeniami i awariami na terenach zalanych, celem stworzenia mo liwo ci szybkiego przyst pienia do odbudowy przywrócenia do funkcjonowania instytucji publicznych oraz jednostek gospodarczych istotnych dla mieszka ców tych terenów. Powy sze działania prowadz członkowie Zespołu i inne wyznaczone osoby w ramach Grup: Operacji i organizacji działa, Zabezpieczenia logistycznego, Oraz je li zajdzie potrzeba, w ramach dodatkowo zorganizowanych zespołów Logistyczne zabezpieczenie działa. Logistyczne zabezpieczenie działa obejmuje wszystkie działania w okresie bezpo rednio poprzedzaj cym zalanie terenu jak i po jego zalaniu, maj ce na celu stworzenie wła ciwych, techniczno-zaopatrzeniowych warunków do prowadzenia w/w operacyjnych działa przeciwpowodziowych. Logistyczne zabezpieczenie działa realizowane jest poprzezś Bie ce rozpoznawanie potrzeb uczestników działa przeciwpowodziowych, w zakresie rodków i sprz tu technicznego, niezb dnych do prowadzenia działa ratowniczych w terenie oraz zabezpieczenia socjalno-bytowego osób prowadz cych w terenie akcj ratownicza, w przypadku gdy etatowy sprz t i wyposa enie jest niewystarczaj ce do prowadzenia działa, Organizacje pozyskiwania w/w rodków i sprz tu technicznego, Przygotowanie i nadzór transportu w/w rodków i sprz tu do miejsc docelowych oraz ich dystrybucja, Organizacj transportu i składowania, rodków i sprz tu niezb dnych dla poszkodowanej ludno ci, Przyj cie i rozlokowanie zadysponowanych sił ratowniczych, Zabezpieczenie wy ywienia. Powy sze działania prowadz członkowie Zespołu i inne wyznaczone osoby w ramach Grupy Zabezpieczenia Logistycznego, organizowanej i kierowanej przez Inspektora Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. 3. Zabezpieczenie pracy Zespołu podczas operacyjnych działa przeciwpowodziowych. Sprz t informatyczny i ł czno ci Powiatowego Centrum Zarz dzania Kryzysowego jest podczas działa operacyjnych w dyspozycji Kierownictwa i członków Zespołu. PCZK działa całodobowo w oparciu o stan osobowy dy urnych PSK PSP oraz wyznaczonych pracowników Starostwa Powiatowego, który w zale no ci od rozwoju sytuacji, mo e być wzmocniony poprzez dy ury członków Zespołu lub innych, wskazanych przez nich osób. PCZK spełnia podczas działa przeciwpowodziowych, funkcj o rodka dyspozycyjno-informacyjnego Zespołu. Prac PCZK kieruje Kierownik Centrum, który bezpo rednio odpowiada przed Szefem Zespołu, za sprawne jego funkcjonowanie oraz aktualizacje danych teleadresowych niezb dnych do prowadzenia działa na terenie powiatu w sytuacji kryzysowej. Zabezpieczenie logistyczne niezb dne do niezakłóconej pracy Zespołu, realizuje Wydział Administracyjno- Gospodarczy Starostwa. 11

12 4. Współpraca PCZK z Kierownictwem i członkami Zespołu. Przyjmuje si zasad, e w realizacji zada wykorzystuje si przede wszystkim rodki teleinformatyczne PCZK. W przypadku prowadzenia działa w oparciu o indywidualne rodki ł czno ci, Kierownictwo i członkowie Zespołu informuj niezwłocznie PCZK o istocie podj tych działa, uzgodnieniach, ustaleniach itp. Wszelkie pozyskane dane i informacje, zwi zane z mo liwo ci wyst pienia zagro enia powodziowego, które wyst piły podczas powodzi PCZK przekazuje niezwłocznie Kierownictwu i członkom Zespołu wg nast puj cych zasadś Źane dotycz ceś 1. Prognoz hydrologiczno-meteorologicznych z IMiżW o mo liwych zagro eniach powodziowych, stanach wód i opadach PCZK przekazuje niezwłocznieś Szefowi lub Zast pcy Szefa Zespołu, Komendantowi Powiatowemu PSP, Komendantowi Powiatowemu Policji, 2. Awarii urz dze i budowli hydrotechnicznych (zapory, wały, pompownie, itp.) oraz o parametrach ich pracy PCZK przekazuje niezwłocznieś 1. Szefowi Zespołu, 2. Komendantowi Powiatowemu PSP, 3. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, 4. Kierownikowi Inspektoratu WZMiUW w Zwoleniu, 3. Obszarów zala i strat w infrastrukturze, mieniu, zagro eniach dla ludzi PCZK przekazuje niezwłocznieś Adresatom wymienionym w pkt Potrzeb dotycz cych wsparcia siłami i rodkami jednostek prowadz cych akcj ratownicz dotycz c ludzi i ich mienia PCZK przekazuje niezwłocznieś Szefowi lub Zast pcy Szefa Zespołu lub bezpo rednio Szefowi Operacji. 5. Potrzeb dotycz cych wsparcia lud mi i sprz tem jednostek zabezpieczaj cych przeciwpowodziowe urz dzenia techniczne i budowle oraz zabezpieczaj cych pozostał zagro on infrastruktur techniczn PCZK przekazuje niezwłocznieś Szefowi lub Zast pcy Szefa Zespołu, Kierownikowi Inspektoratu WZMiUW w Zwoleniu, 6. Zagro e epidemiologicznych PCZK przekazuje niezwłocznieś Pa stwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. 7. Zagro e rodowiska PCZK przekazuje niezwłocznieś Naczelnikowi IO ir, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony rodowiska, 8. Potrzeb w zakresie udzielania pomocy medycznej i socjalnej dla poszkodowanych ludzi PCZK przekazuje niezwłocznieś Kierownikowi PCPR, Dyrektorowi SP ZZOZ, 9.Innych zagro e i potrzeb wy ej wymienionych PCZK przekazuje niezwłocznieś Adresatom wskazanych przez Kierownictwo Zespołu. Ponadto PCZK niezwłocznie przekazujeś Polecenia i wytyczne z jednostek wojewódzkich - adresatowi wskazanemu przez jednostk powiatow oraz do wiadomo ci Szefowi lub Zast pcy Szefa Zespołu. Poza przekazywaniem informacji wg zasad jak wy ej, PCZK zgodnie z wydanymi przez Kierownictwo lub członków Zespołu poleceniamiś Zbiera w oparciu o dost pne rodki ł czno ci dodatkowe dane i informacje, Realizuje poł czenia telefoniczno radiowe, Przekazuje wskazanym adresatom wytyczne, polecenia, decyzje, 12

13 Uwzgl dnia w raportach dobowych dodatkowe istotne działania wskazane przez w/w osoby, Udziela informacji mediom zgodnie z wytycznymi Kierownika PCZK. W przypadku zbie no ci w czasie znacznej ilo ci polece do wykonania przez PCZK, kolejno ć ich wykonania ustala Kierownik PCZK w uzgodnieniu z Szefem Zespołu. Polecenia Szefa lub Zast pcy Szefa Zespołu, PCZK wykonuje zawsze w pierwszej kolejno ci. 5. Działania Kierownictwa i członków Zespołu. W oparciu o dane i informacje uzyskane za po rednictwem PCZK lub z innych dost pnych ródeł Kierownictwo i członkowie Zespołu podejmuj nast puj ce działaniaś 5.1. Szef Zespołu Starosta Lipski; Nadzoruje i koordynuje, wg potrzeb- prac Zespołu, Ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, Wyst puje do Wojewody z wnioskiem o wprowadzenie stanu kl ski ywiołowej, Współpracuje z organami administracji wojewódzkiej, powiatów o ciennych i innymi jednostkami organizacyjnymi osobi cie lub za po rednictwem członków Zespołu, zgodnie z wydanymi poleceniami w tym zakresie, Koordynuje działania Wojska i Obrony Cywilnej podczas prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, Poleca zorganizowanie dodatkowych grup operacji Komendant Powiatowy PSP w Lipsku; Podejmuje działania ratownicze, bezpo rednio` kieruje i nadzoruje działania podległych mu jednostek zgodnie z siatk bezpiecze stwa, Wnioskuje o przydzielenie do akcji ratowniczej dodatkowych sił i rodków, Koordynuje przebieg ewakuacji ludno ci i mienia z terenów zagro onych, Przekazuje niezwłocznie Szefowi Zespołu informacje o istotnych działaniach podj tych przez jednostki PSP i OSP oraz o zdarzeniach mog cych w istotny sposób wpłyn ć na dalszy przebieg działa, z terenów obj tych akcja ratownicz, Nadzoruje sporz dzanie dla Szefa Zespołu okresowych meldunków, sprawozda i ocen z przebiegu prowadzonych i koordynowanych akcji ratowniczych, Wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu, 5.3. Komendant Powiatowy Policji w Lipsku koordynator porz dku publicznego i informowania; wchodzi w skład grupy operacji i organizacji działa ś jest realizatorem wszystkich działa w zakresie zapewnienia bezpiecze stwa i ochrony porz dku publicznego w rejonie kl ski powodzi oraz informowania ludno ci, zabezpiecza wspólnie z PZŹP oznakowanie dróg i terenu prowadzonej AR, zapewnia przejezdno ć dróg dla jednostek i organizacji bior cych udział w AR, organizuje pomoc przy ewakuacji ludno ci i mienia, zapewnia ochron mienia pozostawionego na obszarze powodzi, współopracowywuje i rozpowszechnia informacje na temat powodzi w ród ludno ci z terenów obj tych powodzi, wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyś wchodzi w skład żrupy operacji i organizacji działa, wykonuje zadania sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiologiczne w rejonie powodzi, nadzoruj c min. szczepienia ochronne i zaopatrzenie punktów szczepie w szczepionki, 13

14 nadzoruje kontrol ywno ci i stanu higienicznego w rejonie powodzi oraz rozmieszczenia ewakuowanej ludno ci, zarz dza badania laboratoryjne punktów czerpania wody pitnej oraz nadzoruje dezynfekcj studni przydomowych i pomieszcze mieszkalnych, nadzoruje usuwanie nieczysto ci stałych, przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne w przypadku zgłoszenia choroby zaka nej, wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu Powiatowy Lekarz Weterynarii; wchodzi w skład żrupy operacji i organizacji działa, zapobiega zagro eniom epizootycznym epidemii, organizuje szczepienia ochronne zwierz t, kieruje ewakuacj zwierz t, a po powodzi usuni ciem i utylizacj padliny, opracowuje i przedstawia Szefowi Zespołu meldunek o stania zagro enia epizootycznego oraz zwi zanych z nim ogranicze i nakazów a tak e przedstawia wnioski w sprawie ich zniesienia, współpracuje z organizacjami zajmuj cymi si opiek nad zwierz tami w zakresie zapewnienia im paszy, ukryć i pomocy weterynaryjnej, wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego; wchodzi w skład żrupy operacji i organizacji działa, nadzoruje prowadzenie działa w sytuacjach kryzysowych, które zaistniały na terenach zabudowanych, obiektach hydrotechnicznych i towarzysz cych, koordynuje realizacj zada funkcyjnych z zakresu oceny strat i zniszcze, powołuje komisj do ustalenia przyczyn i okoliczno ci zaistniałych katastrof budowlanych oraz okre lenia zakresu czynno ci niezb dnych do likwidacji zagro enia bezpiecze stwa ludzi i mienia, nadzoruje prace zabezpieczaj ce na obiektach budowlanych, wykonuje zadania zwi zane z napraw i odbudow infrastruktury technicznej, wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu Dyrektor SP ZZOZ w Lipsku; wchodzi w skład żrupy operacji i organizacji działa, kieruje udzielaniem pomocy medycznej w czasie prowadzenia AR, współdziała z s siednimi szpitalami i pogotowiem ratunkowym w zakresie wykorzystania miejsc szpitalnych i transportu sanitarnego, wykonuje szczepienia ochronne ratowników bior cych udział w AR, wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu Źyrektor Powiatowego Zarz du Źróg Publicznychś Wchodzi w skład żrupy operacji i organizacji działa, Opracowuje i przedstawia ocen stanu technicznego dróg i budowli komunikacyjnych i zgodnie z ustaleniami Sztabu Kryzysowego wprowadza zakaz ruchu i go odwołuje, Współuczestniczy wraz z Policj w zapewnieniu przejezdno ci dróg oraz informowaniu ludno ci o stanie przejezdno ci a tak e prowadzonych zmianach w organizacji ruchu, wykonuje zadania zwi zane z napraw i odbudowa infrastruktury drogowo mostowej, wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu. 14

15 5.9. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie koordynator pomocy socjalnej; Wchodzi w skład żrupy operacji i organizacji działa. Prowadzi bie c analiz i ocen potrzeb pomocy społecznej, Utrzymuje bie ce kontakty z żops w zakresie ustalania potrzeb dla poszkodowanej ludno ci, Okre la list obiektów na potrzeby pomocy społecznej, Koordynuje przebieg zbiórki i rozdzielnictwa pomocy rzeczowej dla poszkodowanej ludno ci, Przygotowuje i wyst puje z apelami o pomoc dla poszkodowanych, Opracowuje oraz aktualizuje baz danych o instytucjach i organizacjach pomocy społecznej i charytatywnej, Koordynuje i nadzoruje pomoc humanitarn adresowana do jednostek administracji powiatowej oraz wg potrzeb nadzoruje realizacj takiej pomocy dla innych powiatów, Wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu Inspektor Wydziału Administracyjno Gospodarczego Starostwa koordynator zabezpieczenia logistycznego; Kieruje prac żrupy Zabezpieczenia Logistycznego, Organizuje i realizuje wspólnie z Wydziałem Komunikacji i Transportu zabezpieczenie logistyczne oraz dodatkowe rodki i sprz t techniczny, zgodnie z wnioskami jednostek i słu b, bior cych udział w akcji, Nadzoruje przygotowanie i transport w/w rodków i sprz tu do miejsc docelowych oraz ich dystrybucj, Wykonuje zadania maj ce na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludno ci w wyznaczonych miejscach, Wykonuje inne zadania zlecone przez Szefa Zespołu, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarz dzania Kryzysowego kierownik PCZK: Organizuje prac Centrum oraz zabezpiecza warunki techniczno-biurowe pracy Zespołu, Opracowuje baz danych sil i rodków na wypadek kl ski powodzi, Opracowuje i aktualizuje planyś zarz dzania kryzysowego, ewakuacji i ochrony przeciwpowodziowej, Współpracuje z pracownikami ds. zarz dzania kryzysowego instytucji współdziałaj cych podczas powodzi, Opracowuje i przedstawia Szefowi Zespołu okresowe raporty i meldunki z przebiegu powodzi, Wykonuje inne zadanie polecone przez Szefa Zespołu. Pozostali pracownicy Starostwa Powiatowego; Skarbnik Powiatu; Koordynuje pozyskiwanie dodatkowych rodków finansowych, Nadzoruje finansowe szacowanie oraz sporz dza bilans strat i szkód popowodziowych, Wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Zespołu. 5.ń3. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki koordynator zakwaterowania ewakuowanych: Wchodzi w skład grupy zabezpieczenia logistycznego, 15

16 Opracowuje i utrzymuje w aktualno ci plan ewakuacji młodzie y szkolnej z placówek znajduj cych si w rejonie kl ski powodzi, Opracowuje zasady pomocy społecznej dla ewakuowanej młodzie y szkolnej, Opracowuje plan rozmieszczenia oraz zapewnia warunki zakwaterowania ewakuowanej ludno ci oraz sił ratowniczych, Przekazuje kierownikowi PCPR wykaz obiektów o wiatowych mo liwych do wykorzystania przez pomoc społeczn, Wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Grupy. 5.ń4. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu koordynator transportu; Wchodzi w skład żrupy zabezpieczenia logistycznego, Opracowuje baz danych dotycz c instytucji i osób posiadaj cych rodki transportu, ci le współpracuje z koordynatorem ewakuacji, Bierze udział w zorganizowaniu przejezdno ci dróg, Przedkłada Szefowi Grupy wnioski w zakresie zabezpieczenia potrzeb AR w zast pcze rodki transportu oraz wyznacza trasy przewozu materiałów niebezpiecznych, Wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Grupy Kierownik Referatu Ochrony rodowiska, żospodarki Wodnej i Rolnictwa; Wchodzi w skład żrupy zabezpieczenia logistycznego. Uzgadnia z zarz dcami wód, zapór, jazów, wałów przeciwpowodziowych oraz innych urz dze wodnych sposób przeprowadzenia fali powodziowej, Uczestniczy w opracowywaniu komunikatów i ostrze e o zasi gu i wysoko ci mo liwych zala, przygotowywanych do publicznego ogłoszenia, Nadzoruje i koordynuje działania zwi zane z identyfikacj i usuwaniem skutków powodzi w rolnictwie, Nadzoruje przebieg likwidacji zagro e i usuwania ich skutków- opracowuje plany przywracania rodowiska do pierwotnego stanu, Wykonuje inne zadania polecone przez Szefa Grupy, 5.16.Inspektor na Stanowisku Zdrowia i Opieki Społecznejś Wchodzi w skład sekcji planowania, prognoz i analiz Centrum. ci le współpracuje z Źyrektorem SP ZZOZ i PCPR w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej, Prowadzi rozpoznanie bie cych, faktycznych potrzeb poszkodowanej ludno ci w zakresie opieki zdrowotnej i warunków bytowych w miejscach ewakuacji oraz ludno ci pozostałej na terenach zalanych, Wykonuje inne zadania polecone przez Kierownika Centrum, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym: Jest Szefem Sekcji Monitorowania i Stałego Źy uru Centrum, Uzgadnia z Sekretarzem Powiatu wykaz osób do pełnienia dy urów w Centrum, Opracowuje baz danych oraz procedury ostrzegania i alarmowania ludno ci w rejonach kl ski powodzi, Opracowuje i aktualizuje wykazy osób i instytucji uczestnicz cych w akcji, Współpracuje z koordynatorem informowania (Policja) w celu przygotowania informacji i instrukcji dla ludno ci, Opracowuje i przesyła informacje i meldunki do WCZK i innych instytucji, Wykonuje inne zadanie polecone przez Kierownika Centrum. 16

17 Wszyscy członkowie Zespołuś Podejmuj działania w zakresie merytorycznym zgodnym ze statutowymi i regulaminowymi zadaniami okre lonymi dla swoich jednostek, Źostosowuj w/w działania do rozwoju sytuacji powodziowej, Współpracuj z członkami Zespołu w prowadzeniu akcji ratowniczej, Organizuj dodatkowe grupy operacyjne i kieruj ich działaniami zgodnie z poleceniami Szefa Zespołu, Wykonuj inne zadania polecone przez Szefa Zespołu, Zakres czynno ci wykonywanych podczas kl ski powodzi przez instytucje przedstawiony został w punkcie 6. 17

18 6. ORżANIZACJA DZIAŁA RATOWNICZYCH PODCZAS POWODZI ZDARZENIE Powódź spowodowana gwałtownymi opadami atmosferycznymi, gwałtownymi przyborami wód, zatorami lodowymi. GZZK Inspektorat WZMiUW Powiatowe Centrum Zarz dzania Kryzysowego (Rozwini cie PCZK) KIEROWNIK PCZK Szef Powiatowego Zespołu Zarz dzania Kryzysowego Szef operacji K-t Powiatowy PSP Informacja do WCZK 1. Źu a ilo ć osób obj tych powodzi 2. Potrzeba zadysponowania dodatkowych sił i sprz tu specjalistycznego z innych powiatów. Instytucja wiod ca Komenda Powiatowa PSP JRG Siły i rodki ń-go rzutu zgodnie z procedurami obowi zuj cymi w KP PSP Siły i rodki powiatowego systemu ratowniczo ga niczego zgodnie z potrzebami Instytucje pomocnicze Siły i rodki wspomagaj ce na poziomie powiatu zgodnie z potrzebami 18

19 6.1. RÓŹŁA INŻORMACJI O ZAżRO źniach W POWIźCIź MEDIA STAROSTA WOJEWODA POWIATY S SIźŹNIź WOJźWÓŹZKIź CźNTRUM ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWEGO WÓJTOWIE POWIATOWź CźNTRUM ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWźżO INNE POGOTOWIE SZPITAL KOM.ENDA POWIATOWA PSP POLICJA WETERYNARIA WOJSKO STRA źś - RYBACKA, - Lź NA, - PRZYRODY, - INNE LABORATORIA: 1. SANEPID, 2. WET. 3. OCHR. ROD. 4. OCHR. RO L. 5. INNE SŁU BY PKS SŁU BY KOMUNALNźŚ a) ENERGETYCZNE, b) WOŹOCI żowź, c) KOMUNIKACYJNE, d) DROGOWO-MOSTOWE, e) INNE 19

20 6.2 REAGOWANIE W CZASIE KRYZYSU POWIAT STAROSTA WOJEWODA SPźCJALISTYCZNź SIŁY RATOWNICZE (RESORTOWE) WÓJTOWIE WOJźWÓŹZKIź CENTRUM ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWEGO żminny ZźSPÓŁ ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWEGO GMINNE PUNKTY KONTAKTOWE POWIATOWY ZźSPÓŁ ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWEGO POWIATOWE CENTRUM ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWEGO SIŁY RATOWNICZź WOJźWÓŹZTWA sł. rat. zakł. pracy w tym jednostki OC personel i wyposa enie laboratoriów SŁU BY KOMUNALNźŚ rat. energetyczne; rat. wodoci goweś rat. gazowe; rat. drogowo-most.; inne. ZORGANIZOWANE SŁ. ORGANIZACJI SPOŁźCZNYCHŚ 1. WOPR; 2. PCK; 3. Aerokluby; 4. LOK; 5. CB Radio; 6. inne Komenda Powiatowa Policji inne Komenda Powiatowa PSP; Jedn. OSP; Jedn. Rat.- ża. Pododdziały wojskowe. Organizacje i Słu by Pomocy Społecznej zespoły weterynaryjne; lekarz wet. technik wet. zespoły woj. pogot. rat.; lekarze; piel gniarkiś ambulanse. 20

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA ZAŁ CZNIK A Katalog najcz ciej wyst puj cych uszkodze poboczy nieutwardzonych oraz elementów systemu odwodnienia dróg 1. Wst p...2

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo