WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ"

Transkrypt

1 M A R E K B U L A K SIEDLCE ul. CZERWONEGO KRZYśA 15/8 tel./fax.: (25) kom mail: WARSZAWA ul. JADŹWINGÓW 2 lok. 4 LuckyBoo creative workshop tel. (22) WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ OBIEKT INWESTOR PAŁAC PACA MINISTERTSWO ZDROWIA RP ADRES OBIEKTU WARSZAWA ul. MIODOWA 15 BRANśA ZAKRES OPRACOWANIA ARCHITEKTURA INWENTATRYZACJA STANU ISTENIEJĄCEGO PROJEKT REMONTU FRAGMETU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ PROJEKTANT mgr inŝ. arch. MAREK BULAK Gp 7342/171158/91 OPRACOWANIE KONSULTACJE z zakresu fizyki budowli MIKOŁAJ ZDANOWSKI mgr inŝ. JERZY B. ZEMBROWSKI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. INWENATRYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 2. PROJEKT REMONONTU FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ WARASZAWA

2 PROJEKT BUDOWLANY 2

3 1. STRONA TYTUŁOWA SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO : 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO I. INWENATARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 1. INWETARYZACJA FOTOGRAFICZNA 2. INWENTARYZACJA, DZIEDZINIEC- RZUT 3. INWENTARYZACJ A, DZIEDZINIEC- ROZWINIĘCIE 4. INWENTARYZACJA, DZIEDZINIEC- PRZEKRÓJ B B 5. INWETARZYZACJA GZYMS 6. INWETARZACJA- GZYMS PODOKIENNY, MUTULA 7. DZIEDZINIEC, ROZWINIĘCIE- KOLORYSTYKA 1:100 rys. nr 7 1:100 rys. nr 8 1:50 rys. nr 9 1:20 rys. nr 10 1:20 rys. nr 11 1:100 rys. nr 13 II. PROJEKT REMONONTU FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ 3

4 I. INWENARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 4

5 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 5

6 MUTULA Z GUTTAMI 6

7 GZYMS 7

8 II. PROJEKT REMONONTU FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ 8

9 SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Teren i otoczenie 5. Charakterystyka obiektu i stan istniejący 6. Konstrukcja obiektu 7. Specyfikacja warunków wykonania i odbioru robót remontowych 7.1. Opis ogólny 7.2. Informacje o terenie budowy Organizacja robót budowlanych Zabezpieczenie interesów osób trzecich 7.3. Nazwy i kody robót wg CPV 7.4. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń wcześniej nie zdefiniowanych 7.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Wypełnianie spoin i ubytków w murach Blokada przeciwwilgociowa ścian w strefie cokołów Naprawy betonu w gzymsie najwyŝszym Malowanie tynków renowacyjnych i sztukaterii 7.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych zgodnie z załoŝoną jakością 7.7. Wymagania dotyczące środków transportu 7.8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Renowacja najwyŝszego gzymsu betonowego Rekonstrukcja sztukaterii betonowej Wymiana obróbek blacharskich Naprawy tynków elewacyjnych i gzymsów I i II piętra elewacji ściany wschodniej dziedzińca głównego Tynk renowacyjny w strefie usuniętych tynków wschodniej dziedzińca głównego Tynk renowacyjny cienkowarstwowy ściany wschodniej dziedzińca głównego Malowanie tynków renowacyjnych ściany wschodniej dziedzińca głównego, tynków istniejących oraz sztukaterii Renowacja cokołu betonowego 7.9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Opis sposobu odbioru robót budowlanych Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących Dokumenty odniesienia ZastrzeŜenie 9

10 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji dziedzińca, fragmentu ściany wschodniej przy bramie głównej Pałacu Paca przy ul. Miodowej 15 w Warszawie. Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem Podstawa opracowania: Umowa nr 1/BULAK/MZ/05 z dnia r. Inwentaryzacja architektoniczna wizje lokalne na obiekcie dokumentacja fotograficzna (25 fotografii) 3. Zakres opracowania: Zakres opracowania obejmuje: remont elewacji ściany wschodniej dziedzińca głównego, remont sztukaterii i gzymsów, remont obróbek blacharskich (blacha miedziana), remont cokołu 4. Teren i otoczenie: Pałac usytuowany jest w zabytkowym centrum Starego Miasta w Warszawie. Teren wzdłuŝ obrysu dziedzińców budynku jest płaski. Dziedzińce wyłoŝone kostką bazaltową i granitową ze spadkiem do studzienek odpływowych. 5. Charakterystyka obiektu i stan istniejący: Pałac wybudowany przez księcia Dominika Mikołaja Radziwiłła w latach wg projektu Tylmana z Gameren w stylu barokowym. W latach był własnością Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego, dla którego Jakub Fontana wybudował oficyny i stajnię. Od roku 1759 Pałac ponownie w rękach rodziny Radziwiłłów. W roku 1794 Pałac częściowo zniszczony. W roku 1823 Pałac kupił generał Ludwik Pac a w latach przeprowadził gruntowną przebudowę wg projektu Henryka Marconiego (nowa elewacja i wnętrza mauretańskie i neogotyckie) w zakresie skrzydeł bocznych i gmachu frontowego w stylu neorenesansowym. W wieku XIX po skonfiskowaniu na skarb państwa Pałac jest siedzibą Sądu Okręgowego. W okresie międzywojennym Pałac restaurowano pod kierunkiem Oskara Sosnowskiego. W okresie II wojny światowej Pałac częściowo zburzony. W latach odbudowany pod kierunkiem Henryka Białobrzeskiego i Czesława Konopki. Nad bramą główną wjazdową w niszy głównej znajduje się płaskorzeźbiony fryz Ludwika Kaufmana. Budynek 3-kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Obecnie siedziba Ministerstwa Zdrowia. Na elewacji w strefie przyziemia (do wysokości pierwszego gzymsu) występują liczne zawilgocenia, zasolenia, zagrzybienia i spękania tynków - do renowacji. Cokół betonowy w ogólnym stanie średnim z miejscowymi uszkodzeniami i ubytkami - do renowacji. Wszystkie obróbki blacharskie uszkodzone - do wymiany. Sztukateria na ścianach w stanie dobrym z powierzchniową erozją - do częściowej renowacji. Gzymsy nad parterem oraz nad piętrem w stanie średnim - do częściowej renowacji. 10

11 Gzyms główny nad ostatnią kondygnacją intensywnie uszkodzony - do renowacji technologią odpowiednią dla Ŝelbetu. Mutule z guttami w większości odpadły od gzymsu - do odtworzenia wg wzorca ocalałych. 6. Konstrukcja obiektu: Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Tynki elewacyjne cementowo-wapienne. Cokoły betonowe. 7. Specyfikacja warunków wykonania i odbioru robót remontowych: wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego a takŝe wg Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 7.1. Opis ogólny: Remont zaprojektowano tak, aby przywrócić elewacji i dziedzińcowi ich pierwotny wygląd. Nie wprowadza się zmian gabarytów, ani innych form przebudowy. Ujednoliceniu podlegać będą elementy, które objęte są zakresem prac. Materiały dobrano tak, aby zapewnić istniejącym murom stabilne warunki termiczne i wilgotnościowe oraz maksymalną trwałość Informacje o terenie budowy: Organizacja robót budowlanych: Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jeden poziom piwnic. Robót z uŝyciem dźwigu nie przewiduje się. Roboty elewacyjne wymagają uŝycia rusztowań systemowych Zabezpieczenie interesów osób trzecich: Wymagane typowe zabezpieczenie otoczenia przed zanieczyszczeniem pyłem, kurzem, błotem i ściekami budowlanymi terenu przylegającego w warunkach istniejącej i uŝytkowanej zabudowy sąsiedniej w rejonie zabytkowego centrum miasta oraz funkcjonującego Ministerstwa Zdrowia. Typowe warunki bezpieczeństwa pracy w części nadziemnej dla budynków o wysokości do 5 kondygnacji (ok. 16,5 m nad poziom terenu). NaleŜy przewidzieć sposób i miejsce składowania i wywozu gruzu. Powierzchnia do wykorzystania dla wykonawcy na czas prac remontowych - tylko w obrębie dziedzińca ringu. Warunki dotyczące organizacji ruchu: wjazd bezpośrednio na posesję (dziedziniec) bezpośrednio ze Starego Miasta. Wymagana zabudowa ochrony wobec samochodów i przechodniów. 11

12 7.3. Nazwy i kody robót wg CPV: dział: Roboty budowlane grupa robót: Przygotowanie terenu pod budowę klasa robót: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budynków kategoria robót: Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie usuwania gruzu Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej Pałace Konserwacja zadaszeń Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg Wymiana nawierzchni Kładzenie dachów bitumicznych Usługi napraw i konserwacji dachów DemontaŜ rusztowań Wznoszenie rusztowań Betonowanie konstrukcji Roboty w zakresie naprawy betonu Kamieniarskie roboty wykończeniowe RóŜne specjalne roboty budowlane Okładziny Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych Tynkowanie Instalowanie wyrobów metalowych Zdobienie Zewnętrzne czyszczenie budynków Roboty renowacyjne Roboty restrukturyzacyjne Odnawianie 7.4. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń wcześniej nie zdefiniowanych. Tynk renowacyjno-osuszający przeznaczony dla obiektów zabytkowych do podłoŝy zawilgoconych i zasolonych - proszkowa mieszanka cementu, kruszyw krzemowych i wapiennych, modyfikowanych Ŝywic syntetycznych oraz domieszek napowietrzających. Po zarobieniu wodą łatwy i wygodny w 12

13 stosowaniu. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoŝa. Charakteryzuje się: silną hydrofobowością stwarzającą duŝy opór przeciw wnikaniu kapilarnemu wody i roztworów soli na styku tynku i muru, wysoką porowatością, co umoŝliwia kontrolowaną krystalizację soli wewnątrz warstwy tynku, wysoką paroprzepuszczalnością, co umoŝliwia zawilgoconym murom swobodne i intensywne wysychanie. Farba elewacyjna dyfuzyjna do pokrywania tynków renowacyjno-osuszających w obiektach zabytkowych - farba silikonowa na bazie zmodyfikowanych polimerów siloksanowych w dyspersji wodnej. Nie zawiera rozpuszczalników. Po wyschnięciu powstaje silnie przylegająca do podłoŝa hydrofobowa mikroporowata błona o wyjątkowo niskim oporze dyfuzyjnym w stosunku do pary wodnej. Pozwala to na swobodne wysychanie przegród pokrytych tą farbą, a jednocześnie uzyskuje się wysoką wodoszczelność (odporność na deszcz i wodę rozbryzgową). Powłoka charakteryzuje się wysoką odpornością na starzenie się i promieniowanie UV. Masy naprawcze typu PCC do betonu - produkty proszkowe jednokomponentowe na bazie cementu, wypełniaczy krzemowych i wapiennych, Ŝywic syntetycznych i domieszek - zbrojone włóknami z tworzyw sztucznych. Po zmieszaniu z wodą gotowe do uŝycia. WyróŜniają się doskonałą przyczepnością do betonu - równieŝ w obszarze nad głową. Charakteryzują się brakiem skurczu podczas wiązania i twardnienia, a nawet lekkim pęcznieniem, co zabezpiecza przed powstawaniem rys i pęknięć podczas wiązania i twardnienia masy. Po stwardnieniu uzyskują wysokie parametry wytrzymałościowe Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Wypełnianie spoin i ubytków w murach: Wymagania: Produkt mineralny w proszku na bazie cementu. Szybko wiąŝący o właściwościach tiksotropowych i minimalnym skurczu przy wiązaniu. Czas wiązania 3 do 5 minut w normalnych warunkach (temperatura +20ºC i wilgotność około 60%). Wytrzymałość na ściskanie po 24 h min. 15 MPa. Wybrano produkt ANTOL FLASH firmy Torggler-Ekor. Przechowywanie i składowanie: Przechowywać w suchym miejscu. Czas przechowywania 6 miesięcy w oryginalnych opakowaniach. Transport i warunki dostawy: Nie ma specjalnych ograniczeń. Warunki stosowania: W temperaturze +3 o C do +30 o C. Dokument odniesienia: Karta Techniczna Nr /01/ Blokada przeciwwilgociowa ścian w strefie cokołów: Wymagania: Produkt mineralny w proszku na bazie cementu wzbogacony polimerami o właściwościach 13

14 tiksotropowych i bez skurczu. Wytrzymałość na ciśnienie ujemne min. 5 m słupa wody. Zdolność do ssania wody z podłoŝa. Odporność na temperatury -20 o C do +90 o C. Wybrano produkt ANTOL AQUAPROOF firmy Torggler-Ekor. Przechowywanie i składowanie: Przechowywać w suchym miejscu. Czas przechowywania 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach. Transport i warunki dostawy: Nie ma specjalnych ograniczeń. Warunki stosowania: W temperaturze +3 o C do +30 o C. Dokument odniesienia: Karta Techniczna Nr 6031,6453/ Naprawy betonu w gzymsie najwyŝszym: Wymagania: Produkt proszkowy jednokomponentowy na bazie cementu, wypełniaczy krzemowych i wapiennych, Ŝywic syntetycznych i domieszek - zbrojony włóknami z tworzyw sztucznych. Po zmieszaniu z wodą gotowy do uŝycia. Doskonała przyczepność do betonu - równieŝ w obszarze nad głową. Odporność termiczna od -30 C do +90 C. Temperatura stosowania od +5 C do +30 C. Przyczepność do betonu min. 3 MPa. Przyczepność do stali min. 4 MPa. Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach min. 8 MPa, po 3 dniach min. 25 MPa, po 7 dniach min. 32 MPa. Wybrano produkty typu PCC: ANTOL RESTAURO oraz ANTOL RESTAURO KOSMETIC firmy Torggler-Ekor. Przechowywanie i składowanie: Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach szczelnie zamkniętych w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Czas przechowywania 6 miesiecy. Transport i warunki dostawy: W zadaszeniu. Warunki stosowania: Na podłoŝa o Ŝądanej wytrzymałości i przyczepności. Dokument odniesienia: Karta Techniczna Nr 6419/ Malowanie tynków renowacyjnych i sztukaterii: Wymagania: Elewacyjna farba na bazie zmodyfikowanych polimerów siloksanowych w dyspersji wodnej. Wymagana wysoka hydrofobowość z jednoczesnym oddychaniem ścian. Wysoka odporność na starzenie i na działanie agresywnych czynników atmosferycznych oraz pochodzących od zasadowych podłoŝy mineralnych. Odporność termiczna od -30 C do +80 C. Odporna na zmywanie. Opór dyfuzji pary wodnej S d < 0,03 m. Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w 24 < 0,02 kg/(m 2 /h 0,5. Temperatura stosowania od +7 C do +30 C. Wybrano produkt: ANTOL SILICON firmy Torggler-Ekor. Przechowywanie i składowanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze dodatniej. Chronić przed mrozem. Czas przechowywania 24 miesiące. 14

15 Transport i warunki dostawy: W temperaturze dodatniej. Warunki stosowania: Na podłoŝa o zakończonym procesie wysychania i twardnienia. Dokument odniesienia: Karta Techniczna Nr 15040/ Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych zgodnie z załoŝoną jakością. Do czyszczenia partii betonowej cokołu stosować agregat niskociśnieniowy aparat np. piaskowomgławicowy Wymagania dotyczące środków transportu. Materiały budowlane, którym wskazano ochronę przed opadami powinny być transportowane krytymi środkami transportu. Materiały budowlane, którym wskazano ochronę przed mrozem powinny być transportowane ogrzewanymi środkami transportu Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: Renowacja najwyŝszego gzymsu betonowego. Produkty: ANTOL RIPRISTINO FONDO, NEOPLAST LATEX, ANTOL RESTAURO KOSMETIC Dolną i czołową powierzchnię betonowego gzymsu przygotować do renowacji, tj. za pomocą fenoloftaleiny sprawdzić głębokość strefy karbonatyzacji, a następnie otulinę stali zbrojeniowej usunąć, aŝ do strefy wolnej od karbonatyzacji. Luźne i słabo przyczepne fragmenty betonu usunąć. Odkrytą stal zbrojeniową oczyścić z rdzy a następnie zabezpieczyć powłoką ANTOL RIPRISTINO FONDO wg Karty Technicznej produktu. Miejsca pęknięć w betonie zespolić Ŝywicą epoksydową EPOX RIPRESA (technologię poda autor po odkryciu zbrojenia i analizie pęknięć). PodłoŜe betonowe obficie nawilŝyć wodą kilkanaście godzin, a drugi raz na 1-2 godziny przed pracami naprawczymi masami PCC. Do odmierzonej ilości wody (3,5-4,0 l na worek 25 kg) podczas mieszania wsypywać proszek ANTOL RESTAURO. Mieszać przy uŝyciu wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego - aŝ uzyska się jednorodną mieszaninę pozbawioną bryłek. Równolegle przygotować roztwór NEOPLAST LATEX rozcieńczony wodą w proporcji 1:2, którym naleŝy zarobić proszek ANTOL RESTAURO do konsystencji szlamu. Szlam wetrzeć w podłoŝe betonowe i zabezpieczone pręty stalowe przy pomocy pędzla lub szczotki dachowej. Następnie na tę świeŝą warstwę sczepną metodą mokre na mokre narzucać kielnią lub pacą przygotowaną masę ANTOL RESTAURO. Masę szpachlową nanosić w warstwie grubości 1-3 cm. W przypadku wykonywania grubszej warstwy (do 8 cm), operację podzielić na dwie lub więcej, aby grubość kaŝdej nie była większa niŝ 3 cm. Warstwę następną nanosić po związaniu, ale przed stwardnieniem poprzedniej, tj. po ok. 90 minutach (przy +20 o C) lub po stwardnieniu, ale po wykonaniu warstwy sczepnej jw. Warstwy napraw grubsze niŝ 3 cm powinny 15

16 być wzmocnione stalową siatką ocynkowaną. Uwaga: Miejsca napraw chronić przed nadmiernym wysychaniem i pielęgnować jak klasyczny beton przez pierwsze dwa dni. W przypadku potrzeby wykonania szpachlowania dokładnego w grubościach 1-10 mm lub wygładzania napraw gzymsu, stosować produkt ANTOL RESTAURO RASANTE. PodłoŜe nawilŝyć do pełnego nasycenia usuwając nadmiar wody ręcznie np. gąbką. Zaprawę ANTOL RESTAURO RASANTE zarobić wodą (6,5 do 7,0 l na worek 25kg) do mieszania uŝywając mieszadła wolnoobrotowego. Gotową do uŝycia masę, bez grudek i zbryleń, nakładać szpachlą lub kielnią, a po związaniu zaprawy powierzchnię wygładzić packą z gąbką - bez uŝywania wody. Produktu nie stosować przy temperaturach niŝszych od +5 ºC i wyŝszych niŝ +30 ºC Rekonstrukcja sztukaterii betonowej. Produkt: beton klasy B-15 z domieszką upłynniającą URAPLAST SF lub gotowy beton lany ANTOL STRUTTURALE COLABILE, klej EPOX ADESIVO: Stosując sprawdzone w rekonstrukcjach zabytków masy formierskie np. FUNCOSIL SILICON ABFORMMASSE z komponentami firmy Remmers, wykonać formę do odlewów mutuli z guttami. Formę wypełniać alternatywnie: - betonem B-15 wykonanym na kruszywie 0-2 mm z domieszką URAPLAST SF w dawce 1 % wg wagi cementu i ilością wody doprowadzającą beton do konsystencji ciekłej lub - gotową masą ANTOL STRUTTURALE COLABILE zarabianą wodą do postaci ciekłej wg Karty Technicznej produktu. Stwardniałe elementy sztukaterii (po upływie min. 28 dni) przyklejać do gzymsów za pomocą kleju EPOX ADESIVO wg Karty Technicznej produktu oraz dodatkowo wzmacniać dwoma na element kołkami rozporowymi w oddaleniu min. 7 cm od skraju gzymsu. Miejsca po kołkach wypełniać masą ANTOL RESTAURO RASANTE Wymiana obróbek blacharskich. Wszystkie obróbki blacharskie: rynny, rury spustowe, parapety, ochrony murków i gzymsów wymienić na nowe wykonane z blachy miedzianej. Po zamocowaniu obróbki osłonić przed pracami elewacyjnymi Naprawy tynków elewacyjnych i gzymsów I i II piętra ściany wschodniej dziedzińca głównego. Produkt: ANTOL FLASH, ANTOL DEIDRO, NEOPLAST LATEX: Instalacje elektryczne zalegające na elewacji zdemontować i przeniść pod tynk. Całość tynków i gzymsów starannie ostukać celem sprawdzenia miejsc pustych lub uszkodzonych. W strefie spękań tynk odkuć z marginesem bezpieczeństwa po min. 50 cm od pęknięcia, zawilgocenia lub zasolenia. Przypadki ujawnionych pęknięć murów zgłosić inspektorowi nadzoru oraz autorowi celem ustalenia dalszego sposobu postępowania. W miejscach usuniętego tynku wykonać renowację systemowym tynkiem masą ANTOL DEIDRO. Spoiny między cegłami w murze usunąć na głębokość 2-3 cm i wydmuchać strumieniem powietrza. Odsłonięty mur zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia na ok. 24 godziny. Większe ubytki w murze wypełnić cegłami na zaprawie murarskiej EKOR 44. Lokalne ubytki w cegle na głębokość do 2 cm moŝna pozostawić. Głębsze uzupełnić 16

17 zaprawą ANTOL FLASH z domieszką kruszywa 0-4 mm w proporcji 1:1. Przygotować zaprawę składającą się z cementu i piasku w proporcji 1:2 i zarobić do wymaganej konsystencji wodą zarobową (mieszanina NEOPLAST LATEX oraz wody w proporcji 1:2). Zaprawą tą wykonać klasyczną obrzutkę pokrywając 50 % powierzchni przeznaczonej do tynkowania. Gotową mieszankę ANTOL DEIDRO zarobić wodą w ilości 4,25-4,75 l na worek 25 kg. Zaleca się dodać wstępnie 2/3 ilości wody i wymieszać a następnie domieszać resztę wody. Mieszać w mieszarce bębnowej lub mieszadłem elektrycznym wolnoobrotowym przez czas 5-7 minut. Ze względu na wymagany stopień napowietrzenia mieszanki, podczas prac wymieszać ją trzeba ręcznie lub mieszadłem co ok min. Po odczekaniu, aŝ obrzutka lekko stwardnieje nanieść w jednej warstwie tynk ANTOL DEIDRO o grubości 2,0 cm i wyrównać listwą lub łatą tynkarską z licem tynku sąsiedniego. Uwaga: Nie zacierać powierzchni na gładko, aby nie zasklepić porów na powierzchni tynku! Po wyschnięciu tynku moŝna nanosić warstwę szpachlującą ANTOL RISAN FINO z jednoczesnym nadaniem struktury lub wygładzeniu identycznemu jak występuje w tynku istniejącym. W przypadku trudności w dopasowaniu lub w przypadku znacznych powierzchni do szpachlowania, zaleca się przeprowadzenie szpachlowania całych partii od gzymsu do gzymsu. Po stwardnieniu tynku w miejscach naprawianych (min. 14 dni) wykonać mycie całości tynków piętra I i II wodą wodociągową z ew. dodaniem detergentów np. ALKUTEX SCHMUTZLOSER przy usuwaniu brudu, pyłu i oleistych osadów oraz ze wspomaganiem np. ALKUTEX BFA-ENTFERNER przy usuwaniu pleśni, glonów i mchu. Płyty piaskowca w cokole osłonić. Mycie zakończyć obfitym płukaniem czystą wodą oraz suszeniem min. 2 dniowym Wypełnianie spoin i ubytków w murach parteru ściany wschodniej dziedzińca głównego. Produkt ANTOL FLASH: Zaprawa doskonale trzyma się powierzchni pionowych, nie spływa. WiąŜe w czasie od 3 do 5 minut w normalnych warunkach (temperatura +20ºC i wilgotność około 60%). Wymieszać ANTOL FLASH z piaskiem w proporcji 1:1 a następnie dodać ok. 20 % zimnej wody latem (ciepłej zimą) do uzyskania jednolitej masy o Ŝądanej konsystencji. Przygotowywać ilości, które mogą być zuŝyte w ciągu ok. 3-4 minut. Gotową masę nakładać packą, kielnią lub szpachlą. Powierzchnię nałoŝonej warstwy jak najszybciej wyrównać, ale nie gładzić - jeszcze przed rozpoczęciem procesu wiązania. Uwagi: Nie stosować zaprawy po rozpoczęciu procesu wiązania (po czasie ok. 3 minut). Nie dolewać wody do rozrobionej masy po rozpoczęciu procesu wiązania. Przy przygotowywaniu masy ANTOL FLASH nie przekraczać podanej ilości wody. Nie mieszać z innymi spoiwami. Nie wykorzystaną część suchej zaprawy wsypać do hermetycznego pojemnika, który naleŝy zabezpieczyć przed wilgocią powietrza. Produkt stosować w temperaturze +5 do +30 ºC. Dalsze prace po upływie 24 godzin. 17

18 Blokada przeciwwilgociowa ściany parteru w strefie cokołu ściany wschodniej dziedzińca głównego (ok. 1,5 m ponad partią betonową cokołu). Produkt ANTOL AQUAPROOF i NEOPLAST LATEX: W strefie nasączania antysolnego zastosować szlamowanie. Do naczynia wlać odmierzoną ilość wody zarobowej i podczas mieszania wsypywać odmierzoną ilość proszku. Mieszać przy uŝyciu mieszadła wolnoobrotowego (max. 500 obr/min) do uzyskania jednorodnej masy i pozostawić na ok. 10 minut, po czym zaprawę ponownie przemieszać. StęŜałej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać wodą ani świeŝą zaprawą. Wagowa proporcja wody zarobowej i proszku 1:3 (nanoszenie szczotką dekarską). Wodę zarobową uzyskuje się ze zmieszania NEOPLAST LATEX z wodą w proporcji 1:2 do 1:3. Po wymieszaniu z wodą produkt zamienia się w szlam o bardzo dobrej urabialności i łatwości w nanoszeniu. Uwagi: Grubość warstwy ok. 1,5 mm (zuŝycie max. 2,0 kg/m 2 ). Unikać przeciągów, deszczu lub silnego słońca podczas wysychania zaprawy. Podczas twardnienia zaprawy stosować pielęgnację identyczną jak dla betonu. Temperatura stosowania +5 do +30 o C. Dalsze prace po odczekaniu min. 24 godzin Tynk renowacyjny w strefie usuniętych tynków ściany wschodniej dziedzińca głównego. Produkt ANTOL RISAN i NEOPLAST LATEX: Całość ścian z usuniętym tynkiem pokryć obrzutką wykonaną z zarobienia płynem (1 cz. NEOPLAST LATEX i 2 cz. wody) mieszanki cementu i piasku zmieszanych w proporcji 1 : 2. Uwaga: Obrzutką pokryć tylko 50 % powierzchni muru (bez krycia)! Po odczekaniu aŝ obrzutka lekko stwardnieje (nie dopuścić do wyschnięcia) nanieść w jednej warstwie tynk ANTOL RISAN w grubości 2 cm. Ilość wody potrzebna do przygotowania zaprawy tynkarskiej wynosi od 4,25 do 4,75 litra na worek 25 kg. Zaleca się wlanie do pojemnika 70 % ilości potrzebnej wody, resztę wody naleŝy dodawać w trakcie mieszania. Orientacyjne czasy mieszania wynoszą: w betoniarce zwykłej (gruszkowej) ok. 5-7 minut, w mieszalniku planetarnym z mieszadłem elektrycznym ok. 4 minuty, ręcznie ok. 5 minut. Uwaga: Mieszać, aŝ do uzyskania napowietrzonej, lekkiej i porowatej mieszanki. Rozrobiony, jeszcze nie nałoŝony tynk naleŝy takŝe przemieszać nie rzadziej niŝ co 15 minut podczas stosowania. Po lekkim przeschnięciu tynk ten zatrzeć na ostro. ZuŜycie masy wynosi 28 kg/m 2. Przed dalszymi pracami odczekać min. 14 dni Tynk renowacyjny cienkowarstwowy (wygładzający) ściany wschodniej dziedzińca głównego. Produkt ANTOL RISAN FINO biały: Najwcześniej po 3 dniach omawianą powierzchnię zaszpachlować zaprawą ANTOL RISAN FINO biały przy pomocy pacy stalowej na grubość warstwy 1,0 do maksymalnie 2,0 mm (zuŝycie 2,0-3,0 kg/m 2 ) i wstępnie wygładzić pacą. Po odczekaniu minut, zatrzeć packą drewnianą lub filcową do wymaganej gładkości. Pracować przy tym od naroŝa do naroŝa wg metody świeŝe na świeŝe, co pozwoli uniknąć śladów 18

19 łączy poszczególnych pasów szpachlowania. Masą tą wyrównać takŝe drobne ubytki czy zniszczenia elementów sztukaterii a następnie drobnoziarnistym papierem ściernym doprowadzić do wyrównania gładkości. Podczas twardnienia zaprawy powierzchnię chronić przed nad-miernym wysuszaniem (przeciągi) i ew. zwilŝać lekko wodą przez pierwsze 3 dni Malowanie tynków renowacyjnych ściany wschodniej dziedzińca głównego, tynków istniejących oraz sztukaterii. Produkt ANTOL SILICON: Jest to specjalna dla zabytków farba elewacyjna na bazie zmodyfikowanych polimerów siloksanowych w dyspersji wodnej. Charakteryzuje się wysoką hydrofobowością jednocześnie umoŝliwiając osuszanie ściany przez odparowanie zawartej w niej wilgoci. Posiada wyjątkową odporność na starzenie (promieniowanie UV) i na działanie agresywnych czynników atmosferycznych (kwaśnych deszczów) i pochodzących od reakcji zasadowych podłoŝy. Po nałoŝeniu tworzy matową powłokę bardzo dobrze przylegającą do podłoŝy mineralnych (zarówno nowych i starych). Zapobiega wnikaniu w ścianę wilgoci z atmosfery oraz zapewnia znakomitą i trwałą estetykę elewacji. Po odczekaniu min. 4 tygodni od ostatniego szpachlowania powierzchnie ścian pomalować 2-krotnie przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla farbą ANTOL SILICON przy zuŝyciu 2 x 0,2 l/m 2. Do pierwszego malowania rozcieńczyć ANTOL SILICON maksymalnie w 30 % wodą (objętościowo). Do drugiego malowania moŝna dodać maksymalnie 10% wody. Między pierwszym a drugim malowaniem odczekać przynajmniej 6 godzin (w warunkach normalnych). Uwagi: Podczas prac chronić świeŝo naniesioną warstwę przed bezpośrednim działaniem silnych promieni słonecznych i silnym wiatrem. Nie stosować, jeŝeli w trakcie prac lub w ciągu 48 godzin po nałoŝeniu istnieje moŝliwość wystąpienia mgły lub opadów deszczu. Temperatura stosowania +5 o C do +25 o C. Uwaga: Kolorystykę farby uzgodnić z autorem projektu Renowacja cokołu betonowego. Produkty: ALKUTEX BFA ENTFERNER, ALKUTEX SCHMUTZLÖSER, PIASTRELLITE RAPID SOVRAPPOSIZIONE, PROMURAL SILICON Zakres prac: Na całą powierzchnię pokrytą betonem nanieść preparat zawierający heterocykliczne związki bakterio-, grzybo- i glonobójcze np. ALKUTEX BFA ENTFERNER przy pomocy pędzla z zuŝyciem 0,3 kg/m 2. Po odczekaniu ok. 6 godzin powierzchnię wyszczotkować na sucho szczotką ryŝową lub z twardego włókna sztucznego (zabrania się uŝywać szczotki stalowe) i zmieść po czym ponownie nanieść ten sam preparat w tej samej ilości i ponownie pozostawić na czas ok. 6 godzin. Całość powierzchni starannie zmyć z wszelkich zanieczyszczeń pyłami, kurzem, brudem i sadzą za pomocą agregatu niskociśnieniowego (najlepiej przez mycie mgławicowo-piaskowe z zastosowaniem urządzenia specjalistycznego do tego celu np. IEDERDRUCKNEBELSTRAHLGERÄT wodą z dodatkiem preparatu ALKUTEX SCHMUTZLÖSER rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:40 (zuŝycie ok. 0,2 kg/m 2 ). Proces mycia przeprowadzać od 19

20 góry do dołu Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. Przedmiar i obmiar robót powinny być przeprowadzane w oparciu o niniejszy projekt wykonawczy i kontrolowane z kosztorysem Opis sposobu odbioru robót budowlanych; Roboty zanikowe powinny być obmierzane przed ich zakryciem. Wszystkie klasy i kategorie robót muszą być odbierane z wpisem do dziennika budowy z czytelnym podpisem osoby odbierającej Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. Roboty tymczasowe i towarzyszące powinny być odebrane pod względem jakościowym i ilościowym z wydzielonym wpisem do dziennika budowy Dokumenty odniesienia. Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: niniejszy projekt wykonawczy, rzuty i przekroje inwentaryzacji architektonicznobudowlanej, rysunki detali, specyfikacja warunków wykonania i odbioru robót, kolorystyka istniejącej elewacji dziedzińca głównego, odpowiednie normy, aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami, karty techniczne zastosowanych produktów ZastrzeŜenie: Projekt chroniony prawem autorskim. Przewidziane produkty i technologie w projekcie wykonawczym zostały poprzedzone szczegółową analizą techniczno-ekonomiczną celowości ich zastosowania dla tej klasy obiektu zabytkowego oraz uwarunkowań technicznych. KaŜdorazowe jakiekolwiek odstępstwo od rozwiązań przewidzianych w projekcie musi być bezwzględnie poprzedzone zatwierdzeniem autora projektu i potwierdzone stosownym wpisem do Dziennika Budowy. 20

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu Środka do izolacji ścian

Bardziej szczegółowo

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod: 45453100 Roboty renowacyjne SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02

Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ryszard Rozborski Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego pn:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego pn: REMONT FASADY SZKLANEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ - ULICA KONSTANTYNOWSKA 62 W PABIANICACH SPIS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO Załącznik nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO Obiekty: BUDYNKI CENTRALNEGO MUZEUM WŁÓKIENNICTWA Rodzaj robót: ZABEZPIECZENIE PRZCIWOGNIOWE

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Histolith. Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol

Histolith. Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol Histolith Ochrona i renowacja zabytków Profesjonalne rozwiązania firmy Caparol Spis treści Wstęp 3 Historia firmy Caparol 4 Farby mineralne 5 Farby wapienne 12 Program materiałów wapiennych Histolith 14

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 31 CF Normal

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 31 CF Normal KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest bezrozpuszczalnikowym, niewrażliwym na wilgoć, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem i zaprawą

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

UK ADANIE KLEJE PROFESJONALNE

UK ADANIE KLEJE PROFESJONALNE UK ADANIE KLEJE PROFESJONALNE Profesjonalny i zaawansowany technologicznie klej z bardzo drobnymi wypełniaczami kwarcowymi, o wysokiej obrabialności i przyczepności. Odpowiedni do układania przy dużej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo