WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ"

Transkrypt

1 M A R E K B U L A K SIEDLCE ul. CZERWONEGO KRZYśA 15/8 tel./fax.: (25) kom mail: WARSZAWA ul. JADŹWINGÓW 2 lok. 4 LuckyBoo creative workshop tel. (22) WYPIS I WYRYS Z PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI DZIEDZIŃCA, STROPU PIWNICY POD DZIEDZIŃCEM RING, FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ OBIEKT INWESTOR PAŁAC PACA MINISTERTSWO ZDROWIA RP ADRES OBIEKTU WARSZAWA ul. MIODOWA 15 BRANśA ZAKRES OPRACOWANIA ARCHITEKTURA INWENTATRYZACJA STANU ISTENIEJĄCEGO PROJEKT REMONTU FRAGMETU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ PROJEKTANT mgr inŝ. arch. MAREK BULAK Gp 7342/171158/91 OPRACOWANIE KONSULTACJE z zakresu fizyki budowli MIKOŁAJ ZDANOWSKI mgr inŝ. JERZY B. ZEMBROWSKI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. INWENATRYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 2. PROJEKT REMONONTU FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ WARASZAWA

2 PROJEKT BUDOWLANY 2

3 1. STRONA TYTUŁOWA SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO : 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO I. INWENATARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 1. INWETARYZACJA FOTOGRAFICZNA 2. INWENTARYZACJA, DZIEDZINIEC- RZUT 3. INWENTARYZACJ A, DZIEDZINIEC- ROZWINIĘCIE 4. INWENTARYZACJA, DZIEDZINIEC- PRZEKRÓJ B B 5. INWETARZYZACJA GZYMS 6. INWETARZACJA- GZYMS PODOKIENNY, MUTULA 7. DZIEDZINIEC, ROZWINIĘCIE- KOLORYSTYKA 1:100 rys. nr 7 1:100 rys. nr 8 1:50 rys. nr 9 1:20 rys. nr 10 1:20 rys. nr 11 1:100 rys. nr 13 II. PROJEKT REMONONTU FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ 3

4 I. INWENARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO 4

5 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 5

6 MUTULA Z GUTTAMI 6

7 GZYMS 7

8 II. PROJEKT REMONONTU FRAGMENTU ŚCIANY WSCHODNIEJ PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ 8

9 SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Teren i otoczenie 5. Charakterystyka obiektu i stan istniejący 6. Konstrukcja obiektu 7. Specyfikacja warunków wykonania i odbioru robót remontowych 7.1. Opis ogólny 7.2. Informacje o terenie budowy Organizacja robót budowlanych Zabezpieczenie interesów osób trzecich 7.3. Nazwy i kody robót wg CPV 7.4. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń wcześniej nie zdefiniowanych 7.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Wypełnianie spoin i ubytków w murach Blokada przeciwwilgociowa ścian w strefie cokołów Naprawy betonu w gzymsie najwyŝszym Malowanie tynków renowacyjnych i sztukaterii 7.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych zgodnie z załoŝoną jakością 7.7. Wymagania dotyczące środków transportu 7.8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Renowacja najwyŝszego gzymsu betonowego Rekonstrukcja sztukaterii betonowej Wymiana obróbek blacharskich Naprawy tynków elewacyjnych i gzymsów I i II piętra elewacji ściany wschodniej dziedzińca głównego Tynk renowacyjny w strefie usuniętych tynków wschodniej dziedzińca głównego Tynk renowacyjny cienkowarstwowy ściany wschodniej dziedzińca głównego Malowanie tynków renowacyjnych ściany wschodniej dziedzińca głównego, tynków istniejących oraz sztukaterii Renowacja cokołu betonowego 7.9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Opis sposobu odbioru robót budowlanych Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących Dokumenty odniesienia ZastrzeŜenie 9

10 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji dziedzińca, fragmentu ściany wschodniej przy bramie głównej Pałacu Paca przy ul. Miodowej 15 w Warszawie. Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem Podstawa opracowania: Umowa nr 1/BULAK/MZ/05 z dnia r. Inwentaryzacja architektoniczna wizje lokalne na obiekcie dokumentacja fotograficzna (25 fotografii) 3. Zakres opracowania: Zakres opracowania obejmuje: remont elewacji ściany wschodniej dziedzińca głównego, remont sztukaterii i gzymsów, remont obróbek blacharskich (blacha miedziana), remont cokołu 4. Teren i otoczenie: Pałac usytuowany jest w zabytkowym centrum Starego Miasta w Warszawie. Teren wzdłuŝ obrysu dziedzińców budynku jest płaski. Dziedzińce wyłoŝone kostką bazaltową i granitową ze spadkiem do studzienek odpływowych. 5. Charakterystyka obiektu i stan istniejący: Pałac wybudowany przez księcia Dominika Mikołaja Radziwiłła w latach wg projektu Tylmana z Gameren w stylu barokowym. W latach był własnością Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego, dla którego Jakub Fontana wybudował oficyny i stajnię. Od roku 1759 Pałac ponownie w rękach rodziny Radziwiłłów. W roku 1794 Pałac częściowo zniszczony. W roku 1823 Pałac kupił generał Ludwik Pac a w latach przeprowadził gruntowną przebudowę wg projektu Henryka Marconiego (nowa elewacja i wnętrza mauretańskie i neogotyckie) w zakresie skrzydeł bocznych i gmachu frontowego w stylu neorenesansowym. W wieku XIX po skonfiskowaniu na skarb państwa Pałac jest siedzibą Sądu Okręgowego. W okresie międzywojennym Pałac restaurowano pod kierunkiem Oskara Sosnowskiego. W okresie II wojny światowej Pałac częściowo zburzony. W latach odbudowany pod kierunkiem Henryka Białobrzeskiego i Czesława Konopki. Nad bramą główną wjazdową w niszy głównej znajduje się płaskorzeźbiony fryz Ludwika Kaufmana. Budynek 3-kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Obecnie siedziba Ministerstwa Zdrowia. Na elewacji w strefie przyziemia (do wysokości pierwszego gzymsu) występują liczne zawilgocenia, zasolenia, zagrzybienia i spękania tynków - do renowacji. Cokół betonowy w ogólnym stanie średnim z miejscowymi uszkodzeniami i ubytkami - do renowacji. Wszystkie obróbki blacharskie uszkodzone - do wymiany. Sztukateria na ścianach w stanie dobrym z powierzchniową erozją - do częściowej renowacji. Gzymsy nad parterem oraz nad piętrem w stanie średnim - do częściowej renowacji. 10

11 Gzyms główny nad ostatnią kondygnacją intensywnie uszkodzony - do renowacji technologią odpowiednią dla Ŝelbetu. Mutule z guttami w większości odpadły od gzymsu - do odtworzenia wg wzorca ocalałych. 6. Konstrukcja obiektu: Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Tynki elewacyjne cementowo-wapienne. Cokoły betonowe. 7. Specyfikacja warunków wykonania i odbioru robót remontowych: wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego a takŝe wg Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 7.1. Opis ogólny: Remont zaprojektowano tak, aby przywrócić elewacji i dziedzińcowi ich pierwotny wygląd. Nie wprowadza się zmian gabarytów, ani innych form przebudowy. Ujednoliceniu podlegać będą elementy, które objęte są zakresem prac. Materiały dobrano tak, aby zapewnić istniejącym murom stabilne warunki termiczne i wilgotnościowe oraz maksymalną trwałość Informacje o terenie budowy: Organizacja robót budowlanych: Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jeden poziom piwnic. Robót z uŝyciem dźwigu nie przewiduje się. Roboty elewacyjne wymagają uŝycia rusztowań systemowych Zabezpieczenie interesów osób trzecich: Wymagane typowe zabezpieczenie otoczenia przed zanieczyszczeniem pyłem, kurzem, błotem i ściekami budowlanymi terenu przylegającego w warunkach istniejącej i uŝytkowanej zabudowy sąsiedniej w rejonie zabytkowego centrum miasta oraz funkcjonującego Ministerstwa Zdrowia. Typowe warunki bezpieczeństwa pracy w części nadziemnej dla budynków o wysokości do 5 kondygnacji (ok. 16,5 m nad poziom terenu). NaleŜy przewidzieć sposób i miejsce składowania i wywozu gruzu. Powierzchnia do wykorzystania dla wykonawcy na czas prac remontowych - tylko w obrębie dziedzińca ringu. Warunki dotyczące organizacji ruchu: wjazd bezpośrednio na posesję (dziedziniec) bezpośrednio ze Starego Miasta. Wymagana zabudowa ochrony wobec samochodów i przechodniów. 11

12 7.3. Nazwy i kody robót wg CPV: dział: Roboty budowlane grupa robót: Przygotowanie terenu pod budowę klasa robót: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budynków kategoria robót: Roboty w zakresie burzenia Roboty w zakresie usuwania gruzu Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej Pałace Konserwacja zadaszeń Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg Wymiana nawierzchni Kładzenie dachów bitumicznych Usługi napraw i konserwacji dachów DemontaŜ rusztowań Wznoszenie rusztowań Betonowanie konstrukcji Roboty w zakresie naprawy betonu Kamieniarskie roboty wykończeniowe RóŜne specjalne roboty budowlane Okładziny Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych Tynkowanie Instalowanie wyrobów metalowych Zdobienie Zewnętrzne czyszczenie budynków Roboty renowacyjne Roboty restrukturyzacyjne Odnawianie 7.4. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń wcześniej nie zdefiniowanych. Tynk renowacyjno-osuszający przeznaczony dla obiektów zabytkowych do podłoŝy zawilgoconych i zasolonych - proszkowa mieszanka cementu, kruszyw krzemowych i wapiennych, modyfikowanych Ŝywic syntetycznych oraz domieszek napowietrzających. Po zarobieniu wodą łatwy i wygodny w 12

13 stosowaniu. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoŝa. Charakteryzuje się: silną hydrofobowością stwarzającą duŝy opór przeciw wnikaniu kapilarnemu wody i roztworów soli na styku tynku i muru, wysoką porowatością, co umoŝliwia kontrolowaną krystalizację soli wewnątrz warstwy tynku, wysoką paroprzepuszczalnością, co umoŝliwia zawilgoconym murom swobodne i intensywne wysychanie. Farba elewacyjna dyfuzyjna do pokrywania tynków renowacyjno-osuszających w obiektach zabytkowych - farba silikonowa na bazie zmodyfikowanych polimerów siloksanowych w dyspersji wodnej. Nie zawiera rozpuszczalników. Po wyschnięciu powstaje silnie przylegająca do podłoŝa hydrofobowa mikroporowata błona o wyjątkowo niskim oporze dyfuzyjnym w stosunku do pary wodnej. Pozwala to na swobodne wysychanie przegród pokrytych tą farbą, a jednocześnie uzyskuje się wysoką wodoszczelność (odporność na deszcz i wodę rozbryzgową). Powłoka charakteryzuje się wysoką odpornością na starzenie się i promieniowanie UV. Masy naprawcze typu PCC do betonu - produkty proszkowe jednokomponentowe na bazie cementu, wypełniaczy krzemowych i wapiennych, Ŝywic syntetycznych i domieszek - zbrojone włóknami z tworzyw sztucznych. Po zmieszaniu z wodą gotowe do uŝycia. WyróŜniają się doskonałą przyczepnością do betonu - równieŝ w obszarze nad głową. Charakteryzują się brakiem skurczu podczas wiązania i twardnienia, a nawet lekkim pęcznieniem, co zabezpiecza przed powstawaniem rys i pęknięć podczas wiązania i twardnienia masy. Po stwardnieniu uzyskują wysokie parametry wytrzymałościowe Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych Wypełnianie spoin i ubytków w murach: Wymagania: Produkt mineralny w proszku na bazie cementu. Szybko wiąŝący o właściwościach tiksotropowych i minimalnym skurczu przy wiązaniu. Czas wiązania 3 do 5 minut w normalnych warunkach (temperatura +20ºC i wilgotność około 60%). Wytrzymałość na ściskanie po 24 h min. 15 MPa. Wybrano produkt ANTOL FLASH firmy Torggler-Ekor. Przechowywanie i składowanie: Przechowywać w suchym miejscu. Czas przechowywania 6 miesięcy w oryginalnych opakowaniach. Transport i warunki dostawy: Nie ma specjalnych ograniczeń. Warunki stosowania: W temperaturze +3 o C do +30 o C. Dokument odniesienia: Karta Techniczna Nr /01/ Blokada przeciwwilgociowa ścian w strefie cokołów: Wymagania: Produkt mineralny w proszku na bazie cementu wzbogacony polimerami o właściwościach 13

14 tiksotropowych i bez skurczu. Wytrzymałość na ciśnienie ujemne min. 5 m słupa wody. Zdolność do ssania wody z podłoŝa. Odporność na temperatury -20 o C do +90 o C. Wybrano produkt ANTOL AQUAPROOF firmy Torggler-Ekor. Przechowywanie i składowanie: Przechowywać w suchym miejscu. Czas przechowywania 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach. Transport i warunki dostawy: Nie ma specjalnych ograniczeń. Warunki stosowania: W temperaturze +3 o C do +30 o C. Dokument odniesienia: Karta Techniczna Nr 6031,6453/ Naprawy betonu w gzymsie najwyŝszym: Wymagania: Produkt proszkowy jednokomponentowy na bazie cementu, wypełniaczy krzemowych i wapiennych, Ŝywic syntetycznych i domieszek - zbrojony włóknami z tworzyw sztucznych. Po zmieszaniu z wodą gotowy do uŝycia. Doskonała przyczepność do betonu - równieŝ w obszarze nad głową. Odporność termiczna od -30 C do +90 C. Temperatura stosowania od +5 C do +30 C. Przyczepność do betonu min. 3 MPa. Przyczepność do stali min. 4 MPa. Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach min. 8 MPa, po 3 dniach min. 25 MPa, po 7 dniach min. 32 MPa. Wybrano produkty typu PCC: ANTOL RESTAURO oraz ANTOL RESTAURO KOSMETIC firmy Torggler-Ekor. Przechowywanie i składowanie: Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach szczelnie zamkniętych w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Czas przechowywania 6 miesiecy. Transport i warunki dostawy: W zadaszeniu. Warunki stosowania: Na podłoŝa o Ŝądanej wytrzymałości i przyczepności. Dokument odniesienia: Karta Techniczna Nr 6419/ Malowanie tynków renowacyjnych i sztukaterii: Wymagania: Elewacyjna farba na bazie zmodyfikowanych polimerów siloksanowych w dyspersji wodnej. Wymagana wysoka hydrofobowość z jednoczesnym oddychaniem ścian. Wysoka odporność na starzenie i na działanie agresywnych czynników atmosferycznych oraz pochodzących od zasadowych podłoŝy mineralnych. Odporność termiczna od -30 C do +80 C. Odporna na zmywanie. Opór dyfuzji pary wodnej S d < 0,03 m. Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w 24 < 0,02 kg/(m 2 /h 0,5. Temperatura stosowania od +7 C do +30 C. Wybrano produkt: ANTOL SILICON firmy Torggler-Ekor. Przechowywanie i składowanie: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze dodatniej. Chronić przed mrozem. Czas przechowywania 24 miesiące. 14

15 Transport i warunki dostawy: W temperaturze dodatniej. Warunki stosowania: Na podłoŝa o zakończonym procesie wysychania i twardnienia. Dokument odniesienia: Karta Techniczna Nr 15040/ Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych zgodnie z załoŝoną jakością. Do czyszczenia partii betonowej cokołu stosować agregat niskociśnieniowy aparat np. piaskowomgławicowy Wymagania dotyczące środków transportu. Materiały budowlane, którym wskazano ochronę przed opadami powinny być transportowane krytymi środkami transportu. Materiały budowlane, którym wskazano ochronę przed mrozem powinny być transportowane ogrzewanymi środkami transportu Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: Renowacja najwyŝszego gzymsu betonowego. Produkty: ANTOL RIPRISTINO FONDO, NEOPLAST LATEX, ANTOL RESTAURO KOSMETIC Dolną i czołową powierzchnię betonowego gzymsu przygotować do renowacji, tj. za pomocą fenoloftaleiny sprawdzić głębokość strefy karbonatyzacji, a następnie otulinę stali zbrojeniowej usunąć, aŝ do strefy wolnej od karbonatyzacji. Luźne i słabo przyczepne fragmenty betonu usunąć. Odkrytą stal zbrojeniową oczyścić z rdzy a następnie zabezpieczyć powłoką ANTOL RIPRISTINO FONDO wg Karty Technicznej produktu. Miejsca pęknięć w betonie zespolić Ŝywicą epoksydową EPOX RIPRESA (technologię poda autor po odkryciu zbrojenia i analizie pęknięć). PodłoŜe betonowe obficie nawilŝyć wodą kilkanaście godzin, a drugi raz na 1-2 godziny przed pracami naprawczymi masami PCC. Do odmierzonej ilości wody (3,5-4,0 l na worek 25 kg) podczas mieszania wsypywać proszek ANTOL RESTAURO. Mieszać przy uŝyciu wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego - aŝ uzyska się jednorodną mieszaninę pozbawioną bryłek. Równolegle przygotować roztwór NEOPLAST LATEX rozcieńczony wodą w proporcji 1:2, którym naleŝy zarobić proszek ANTOL RESTAURO do konsystencji szlamu. Szlam wetrzeć w podłoŝe betonowe i zabezpieczone pręty stalowe przy pomocy pędzla lub szczotki dachowej. Następnie na tę świeŝą warstwę sczepną metodą mokre na mokre narzucać kielnią lub pacą przygotowaną masę ANTOL RESTAURO. Masę szpachlową nanosić w warstwie grubości 1-3 cm. W przypadku wykonywania grubszej warstwy (do 8 cm), operację podzielić na dwie lub więcej, aby grubość kaŝdej nie była większa niŝ 3 cm. Warstwę następną nanosić po związaniu, ale przed stwardnieniem poprzedniej, tj. po ok. 90 minutach (przy +20 o C) lub po stwardnieniu, ale po wykonaniu warstwy sczepnej jw. Warstwy napraw grubsze niŝ 3 cm powinny 15

16 być wzmocnione stalową siatką ocynkowaną. Uwaga: Miejsca napraw chronić przed nadmiernym wysychaniem i pielęgnować jak klasyczny beton przez pierwsze dwa dni. W przypadku potrzeby wykonania szpachlowania dokładnego w grubościach 1-10 mm lub wygładzania napraw gzymsu, stosować produkt ANTOL RESTAURO RASANTE. PodłoŜe nawilŝyć do pełnego nasycenia usuwając nadmiar wody ręcznie np. gąbką. Zaprawę ANTOL RESTAURO RASANTE zarobić wodą (6,5 do 7,0 l na worek 25kg) do mieszania uŝywając mieszadła wolnoobrotowego. Gotową do uŝycia masę, bez grudek i zbryleń, nakładać szpachlą lub kielnią, a po związaniu zaprawy powierzchnię wygładzić packą z gąbką - bez uŝywania wody. Produktu nie stosować przy temperaturach niŝszych od +5 ºC i wyŝszych niŝ +30 ºC Rekonstrukcja sztukaterii betonowej. Produkt: beton klasy B-15 z domieszką upłynniającą URAPLAST SF lub gotowy beton lany ANTOL STRUTTURALE COLABILE, klej EPOX ADESIVO: Stosując sprawdzone w rekonstrukcjach zabytków masy formierskie np. FUNCOSIL SILICON ABFORMMASSE z komponentami firmy Remmers, wykonać formę do odlewów mutuli z guttami. Formę wypełniać alternatywnie: - betonem B-15 wykonanym na kruszywie 0-2 mm z domieszką URAPLAST SF w dawce 1 % wg wagi cementu i ilością wody doprowadzającą beton do konsystencji ciekłej lub - gotową masą ANTOL STRUTTURALE COLABILE zarabianą wodą do postaci ciekłej wg Karty Technicznej produktu. Stwardniałe elementy sztukaterii (po upływie min. 28 dni) przyklejać do gzymsów za pomocą kleju EPOX ADESIVO wg Karty Technicznej produktu oraz dodatkowo wzmacniać dwoma na element kołkami rozporowymi w oddaleniu min. 7 cm od skraju gzymsu. Miejsca po kołkach wypełniać masą ANTOL RESTAURO RASANTE Wymiana obróbek blacharskich. Wszystkie obróbki blacharskie: rynny, rury spustowe, parapety, ochrony murków i gzymsów wymienić na nowe wykonane z blachy miedzianej. Po zamocowaniu obróbki osłonić przed pracami elewacyjnymi Naprawy tynków elewacyjnych i gzymsów I i II piętra ściany wschodniej dziedzińca głównego. Produkt: ANTOL FLASH, ANTOL DEIDRO, NEOPLAST LATEX: Instalacje elektryczne zalegające na elewacji zdemontować i przeniść pod tynk. Całość tynków i gzymsów starannie ostukać celem sprawdzenia miejsc pustych lub uszkodzonych. W strefie spękań tynk odkuć z marginesem bezpieczeństwa po min. 50 cm od pęknięcia, zawilgocenia lub zasolenia. Przypadki ujawnionych pęknięć murów zgłosić inspektorowi nadzoru oraz autorowi celem ustalenia dalszego sposobu postępowania. W miejscach usuniętego tynku wykonać renowację systemowym tynkiem masą ANTOL DEIDRO. Spoiny między cegłami w murze usunąć na głębokość 2-3 cm i wydmuchać strumieniem powietrza. Odsłonięty mur zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia na ok. 24 godziny. Większe ubytki w murze wypełnić cegłami na zaprawie murarskiej EKOR 44. Lokalne ubytki w cegle na głębokość do 2 cm moŝna pozostawić. Głębsze uzupełnić 16

17 zaprawą ANTOL FLASH z domieszką kruszywa 0-4 mm w proporcji 1:1. Przygotować zaprawę składającą się z cementu i piasku w proporcji 1:2 i zarobić do wymaganej konsystencji wodą zarobową (mieszanina NEOPLAST LATEX oraz wody w proporcji 1:2). Zaprawą tą wykonać klasyczną obrzutkę pokrywając 50 % powierzchni przeznaczonej do tynkowania. Gotową mieszankę ANTOL DEIDRO zarobić wodą w ilości 4,25-4,75 l na worek 25 kg. Zaleca się dodać wstępnie 2/3 ilości wody i wymieszać a następnie domieszać resztę wody. Mieszać w mieszarce bębnowej lub mieszadłem elektrycznym wolnoobrotowym przez czas 5-7 minut. Ze względu na wymagany stopień napowietrzenia mieszanki, podczas prac wymieszać ją trzeba ręcznie lub mieszadłem co ok min. Po odczekaniu, aŝ obrzutka lekko stwardnieje nanieść w jednej warstwie tynk ANTOL DEIDRO o grubości 2,0 cm i wyrównać listwą lub łatą tynkarską z licem tynku sąsiedniego. Uwaga: Nie zacierać powierzchni na gładko, aby nie zasklepić porów na powierzchni tynku! Po wyschnięciu tynku moŝna nanosić warstwę szpachlującą ANTOL RISAN FINO z jednoczesnym nadaniem struktury lub wygładzeniu identycznemu jak występuje w tynku istniejącym. W przypadku trudności w dopasowaniu lub w przypadku znacznych powierzchni do szpachlowania, zaleca się przeprowadzenie szpachlowania całych partii od gzymsu do gzymsu. Po stwardnieniu tynku w miejscach naprawianych (min. 14 dni) wykonać mycie całości tynków piętra I i II wodą wodociągową z ew. dodaniem detergentów np. ALKUTEX SCHMUTZLOSER przy usuwaniu brudu, pyłu i oleistych osadów oraz ze wspomaganiem np. ALKUTEX BFA-ENTFERNER przy usuwaniu pleśni, glonów i mchu. Płyty piaskowca w cokole osłonić. Mycie zakończyć obfitym płukaniem czystą wodą oraz suszeniem min. 2 dniowym Wypełnianie spoin i ubytków w murach parteru ściany wschodniej dziedzińca głównego. Produkt ANTOL FLASH: Zaprawa doskonale trzyma się powierzchni pionowych, nie spływa. WiąŜe w czasie od 3 do 5 minut w normalnych warunkach (temperatura +20ºC i wilgotność około 60%). Wymieszać ANTOL FLASH z piaskiem w proporcji 1:1 a następnie dodać ok. 20 % zimnej wody latem (ciepłej zimą) do uzyskania jednolitej masy o Ŝądanej konsystencji. Przygotowywać ilości, które mogą być zuŝyte w ciągu ok. 3-4 minut. Gotową masę nakładać packą, kielnią lub szpachlą. Powierzchnię nałoŝonej warstwy jak najszybciej wyrównać, ale nie gładzić - jeszcze przed rozpoczęciem procesu wiązania. Uwagi: Nie stosować zaprawy po rozpoczęciu procesu wiązania (po czasie ok. 3 minut). Nie dolewać wody do rozrobionej masy po rozpoczęciu procesu wiązania. Przy przygotowywaniu masy ANTOL FLASH nie przekraczać podanej ilości wody. Nie mieszać z innymi spoiwami. Nie wykorzystaną część suchej zaprawy wsypać do hermetycznego pojemnika, który naleŝy zabezpieczyć przed wilgocią powietrza. Produkt stosować w temperaturze +5 do +30 ºC. Dalsze prace po upływie 24 godzin. 17

18 Blokada przeciwwilgociowa ściany parteru w strefie cokołu ściany wschodniej dziedzińca głównego (ok. 1,5 m ponad partią betonową cokołu). Produkt ANTOL AQUAPROOF i NEOPLAST LATEX: W strefie nasączania antysolnego zastosować szlamowanie. Do naczynia wlać odmierzoną ilość wody zarobowej i podczas mieszania wsypywać odmierzoną ilość proszku. Mieszać przy uŝyciu mieszadła wolnoobrotowego (max. 500 obr/min) do uzyskania jednorodnej masy i pozostawić na ok. 10 minut, po czym zaprawę ponownie przemieszać. StęŜałej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać wodą ani świeŝą zaprawą. Wagowa proporcja wody zarobowej i proszku 1:3 (nanoszenie szczotką dekarską). Wodę zarobową uzyskuje się ze zmieszania NEOPLAST LATEX z wodą w proporcji 1:2 do 1:3. Po wymieszaniu z wodą produkt zamienia się w szlam o bardzo dobrej urabialności i łatwości w nanoszeniu. Uwagi: Grubość warstwy ok. 1,5 mm (zuŝycie max. 2,0 kg/m 2 ). Unikać przeciągów, deszczu lub silnego słońca podczas wysychania zaprawy. Podczas twardnienia zaprawy stosować pielęgnację identyczną jak dla betonu. Temperatura stosowania +5 do +30 o C. Dalsze prace po odczekaniu min. 24 godzin Tynk renowacyjny w strefie usuniętych tynków ściany wschodniej dziedzińca głównego. Produkt ANTOL RISAN i NEOPLAST LATEX: Całość ścian z usuniętym tynkiem pokryć obrzutką wykonaną z zarobienia płynem (1 cz. NEOPLAST LATEX i 2 cz. wody) mieszanki cementu i piasku zmieszanych w proporcji 1 : 2. Uwaga: Obrzutką pokryć tylko 50 % powierzchni muru (bez krycia)! Po odczekaniu aŝ obrzutka lekko stwardnieje (nie dopuścić do wyschnięcia) nanieść w jednej warstwie tynk ANTOL RISAN w grubości 2 cm. Ilość wody potrzebna do przygotowania zaprawy tynkarskiej wynosi od 4,25 do 4,75 litra na worek 25 kg. Zaleca się wlanie do pojemnika 70 % ilości potrzebnej wody, resztę wody naleŝy dodawać w trakcie mieszania. Orientacyjne czasy mieszania wynoszą: w betoniarce zwykłej (gruszkowej) ok. 5-7 minut, w mieszalniku planetarnym z mieszadłem elektrycznym ok. 4 minuty, ręcznie ok. 5 minut. Uwaga: Mieszać, aŝ do uzyskania napowietrzonej, lekkiej i porowatej mieszanki. Rozrobiony, jeszcze nie nałoŝony tynk naleŝy takŝe przemieszać nie rzadziej niŝ co 15 minut podczas stosowania. Po lekkim przeschnięciu tynk ten zatrzeć na ostro. ZuŜycie masy wynosi 28 kg/m 2. Przed dalszymi pracami odczekać min. 14 dni Tynk renowacyjny cienkowarstwowy (wygładzający) ściany wschodniej dziedzińca głównego. Produkt ANTOL RISAN FINO biały: Najwcześniej po 3 dniach omawianą powierzchnię zaszpachlować zaprawą ANTOL RISAN FINO biały przy pomocy pacy stalowej na grubość warstwy 1,0 do maksymalnie 2,0 mm (zuŝycie 2,0-3,0 kg/m 2 ) i wstępnie wygładzić pacą. Po odczekaniu minut, zatrzeć packą drewnianą lub filcową do wymaganej gładkości. Pracować przy tym od naroŝa do naroŝa wg metody świeŝe na świeŝe, co pozwoli uniknąć śladów 18

19 łączy poszczególnych pasów szpachlowania. Masą tą wyrównać takŝe drobne ubytki czy zniszczenia elementów sztukaterii a następnie drobnoziarnistym papierem ściernym doprowadzić do wyrównania gładkości. Podczas twardnienia zaprawy powierzchnię chronić przed nad-miernym wysuszaniem (przeciągi) i ew. zwilŝać lekko wodą przez pierwsze 3 dni Malowanie tynków renowacyjnych ściany wschodniej dziedzińca głównego, tynków istniejących oraz sztukaterii. Produkt ANTOL SILICON: Jest to specjalna dla zabytków farba elewacyjna na bazie zmodyfikowanych polimerów siloksanowych w dyspersji wodnej. Charakteryzuje się wysoką hydrofobowością jednocześnie umoŝliwiając osuszanie ściany przez odparowanie zawartej w niej wilgoci. Posiada wyjątkową odporność na starzenie (promieniowanie UV) i na działanie agresywnych czynników atmosferycznych (kwaśnych deszczów) i pochodzących od reakcji zasadowych podłoŝy. Po nałoŝeniu tworzy matową powłokę bardzo dobrze przylegającą do podłoŝy mineralnych (zarówno nowych i starych). Zapobiega wnikaniu w ścianę wilgoci z atmosfery oraz zapewnia znakomitą i trwałą estetykę elewacji. Po odczekaniu min. 4 tygodni od ostatniego szpachlowania powierzchnie ścian pomalować 2-krotnie przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla farbą ANTOL SILICON przy zuŝyciu 2 x 0,2 l/m 2. Do pierwszego malowania rozcieńczyć ANTOL SILICON maksymalnie w 30 % wodą (objętościowo). Do drugiego malowania moŝna dodać maksymalnie 10% wody. Między pierwszym a drugim malowaniem odczekać przynajmniej 6 godzin (w warunkach normalnych). Uwagi: Podczas prac chronić świeŝo naniesioną warstwę przed bezpośrednim działaniem silnych promieni słonecznych i silnym wiatrem. Nie stosować, jeŝeli w trakcie prac lub w ciągu 48 godzin po nałoŝeniu istnieje moŝliwość wystąpienia mgły lub opadów deszczu. Temperatura stosowania +5 o C do +25 o C. Uwaga: Kolorystykę farby uzgodnić z autorem projektu Renowacja cokołu betonowego. Produkty: ALKUTEX BFA ENTFERNER, ALKUTEX SCHMUTZLÖSER, PIASTRELLITE RAPID SOVRAPPOSIZIONE, PROMURAL SILICON Zakres prac: Na całą powierzchnię pokrytą betonem nanieść preparat zawierający heterocykliczne związki bakterio-, grzybo- i glonobójcze np. ALKUTEX BFA ENTFERNER przy pomocy pędzla z zuŝyciem 0,3 kg/m 2. Po odczekaniu ok. 6 godzin powierzchnię wyszczotkować na sucho szczotką ryŝową lub z twardego włókna sztucznego (zabrania się uŝywać szczotki stalowe) i zmieść po czym ponownie nanieść ten sam preparat w tej samej ilości i ponownie pozostawić na czas ok. 6 godzin. Całość powierzchni starannie zmyć z wszelkich zanieczyszczeń pyłami, kurzem, brudem i sadzą za pomocą agregatu niskociśnieniowego (najlepiej przez mycie mgławicowo-piaskowe z zastosowaniem urządzenia specjalistycznego do tego celu np. IEDERDRUCKNEBELSTRAHLGERÄT wodą z dodatkiem preparatu ALKUTEX SCHMUTZLÖSER rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:40 (zuŝycie ok. 0,2 kg/m 2 ). Proces mycia przeprowadzać od 19

20 góry do dołu Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. Przedmiar i obmiar robót powinny być przeprowadzane w oparciu o niniejszy projekt wykonawczy i kontrolowane z kosztorysem Opis sposobu odbioru robót budowlanych; Roboty zanikowe powinny być obmierzane przed ich zakryciem. Wszystkie klasy i kategorie robót muszą być odbierane z wpisem do dziennika budowy z czytelnym podpisem osoby odbierającej Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. Roboty tymczasowe i towarzyszące powinny być odebrane pod względem jakościowym i ilościowym z wydzielonym wpisem do dziennika budowy Dokumenty odniesienia. Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: niniejszy projekt wykonawczy, rzuty i przekroje inwentaryzacji architektonicznobudowlanej, rysunki detali, specyfikacja warunków wykonania i odbioru robót, kolorystyka istniejącej elewacji dziedzińca głównego, odpowiednie normy, aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami, karty techniczne zastosowanych produktów ZastrzeŜenie: Projekt chroniony prawem autorskim. Przewidziane produkty i technologie w projekcie wykonawczym zostały poprzedzone szczegółową analizą techniczno-ekonomiczną celowości ich zastosowania dla tej klasy obiektu zabytkowego oraz uwarunkowań technicznych. KaŜdorazowe jakiekolwiek odstępstwo od rozwiązań przewidzianych w projekcie musi być bezwzględnie poprzedzone zatwierdzeniem autora projektu i potwierdzone stosownym wpisem do Dziennika Budowy. 20

EKOR 45. SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA WYRÓWNAWCZO-KORYGUJĄCA DO BETONU I ŻELBETU do stosowania w warstwie o grubości od 5 do 30mm

EKOR 45. SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA WYRÓWNAWCZO-KORYGUJĄCA DO BETONU I ŻELBETU do stosowania w warstwie o grubości od 5 do 30mm EKOR 45 SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA WYRÓWNAWCZO-KORYGUJĄCA DO BETONU I ŻELBETU do stosowania w warstwie o grubości od 5 do 30mm Wytrzymałość na ściskanie: minimum 10MPa po 24 godzinach ponad 30MPa po 28 dniach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY "KOSZT" TOMASZ KURPIOS Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji dziedzińca ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.miodowa 15 INWESTOR : Ministerstwo Zdrowia RP ADRES INWESTORA : Warszawa

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem Od ponad 60-u lat Kompetencja made in Germany SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH REMMERS Genialny pomysł i jego realizacja Zadaniem systemów

Bardziej szczegółowo

Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit

Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit Gładzie i szpachle w wykańczaniu wnętrz Właściwości oraz zastosowanie produktów Ceresit Autor: Ceresit Z kolei masy szpachlowe przeznaczone są do wypełniania ubytków, mocowania listew narożnych itp. Mogą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH STOSOWANIA MIESZANEK GRS. 1. Informacje ogólne

INFORMACJA O WARUNKACH STOSOWANIA MIESZANEK GRS. 1. Informacje ogólne 1. Informacje ogólne Zaprawa GRS-4 stosowana jest do wypełniania powierzchni ubytków w konstrukcjach betonowych oraz napraw konstrukcji betonowych takich jak: mosty, wiadukty, tunele, ściany oporowe i

Bardziej szczegółowo

Zaprawa M-38 to produkt jednoskładnikowy na bazie cementu specjalnego MPz, z dodatkiem plastyfikatora, o uziarnieniu do 4mm.

Zaprawa M-38 to produkt jednoskładnikowy na bazie cementu specjalnego MPz, z dodatkiem plastyfikatora, o uziarnieniu do 4mm. 1. Informacje ogólne Zaprawa M-38 przeznaczone jest w inŝynierii komunikacyjnej do wykonywania napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i spręŝonych, w tym w szczególności prac naprawczych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 08 Kod CPV , TYNKI WEWNĘTRZNE I ROBOTY MALARSKIE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 08 Kod CPV , TYNKI WEWNĘTRZNE I ROBOTY MALARSKIE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 08 Kod CPV 45 410 000-4, 45 442 100-8 TYNKI WEWNĘTRZNE I ROBOTY MALARSKIE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV , ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV , ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 01 Kod CPV 45 110 000-1, 45 453 000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie,

do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie, NIVOPLAN SZPACHLÓWKA DO WYRÓWNYWANIA ŚCIAN ZAKRES ZASTOSOWANIA wyrównywanie ścian pionowych, do robót tynkarskich i wyrównawczych na powierzchniach ścian na wszelkich podłożach występujących w budownictwie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD TYNKOWANIE KOD MALOWANIE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD TYNKOWANIE KOD MALOWANIE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych KOD 45410000-4 TYNKOWANIE KOD 45442100 MALOWANIE 1. Wstęp 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Modernizacja budynków

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 118 M-20.01.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Nr.1/2015. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk. Katalog Produktów. Profesjonalna chemia budowlana.

Nr.1/2015. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk. Katalog Produktów. Profesjonalna chemia budowlana. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych 19 80-298 Gdańsk Nr.1/2015 Profesjonalna chemia budowlana Katalog Produktów www.cekol.pl PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA Spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C1 Przyczepność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 139 1.1. Przedmiot SST... 139 1.2. Zakres stosowania... 139 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zaprawy murarskie ogólnego stosowania 14 Zaprawy murarsko-tynkarskie 16 Zaprawy murarskie ciepłochronne 17 Cienkowarstwowe zaprawy klejące 18

Zaprawy murarskie ogólnego stosowania 14 Zaprawy murarsko-tynkarskie 16 Zaprawy murarskie ciepłochronne 17 Cienkowarstwowe zaprawy klejące 18 14 ogólnego stosowania 14 murarsko-tynkarskie 16 ciepłochronne 17 Cienkowarstwowe zaprawy klejące 18 15 ogólnego stosowania HM 2a Zaprawa murarska Uniwersalna zaprawa murarska do każdego rodzaju cegły,

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarskiej 83 i Saperów 44 w Bydgoszczy.

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarskiej 83 i Saperów 44 w Bydgoszczy. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarskiej 83 i Saperów 44 w Bydgoszczy. Inwestor: Administracja Domów Miejskich

Bardziej szczegółowo

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte Knauf Bauprodukte 2010 Knauf buduje Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Klienta, jego wymaganiami i oczekiwaniami korzystając z wieloletniego doświadczenia całej Grupy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH SYSTEM PAGEL NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 1. Wstęp Poniższy artykuł przedstawia sposób naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu materiałów naprawczych PAGEL, od momentu rozpoznania uszkodzenia aż

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CEMENTOWO - WAPIENNE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW)

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) S 02.00 ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-6 Roboty malarskie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 6 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. ST 11. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

ST 2.2. S.T Tynki (CPV ) S.T Tynki cementowo - wapienne

ST 2.2. S.T Tynki (CPV ) S.T Tynki cementowo - wapienne ST 2.2. S.T.-2.2.4. Tynki (CPV 45410000-4) S.T.-2.2.4.1. Tynki cementowo - wapienne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M.20.01.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 8 ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 8 ROBOTY MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 8 ROBOTY MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POWŁOKI MALARSKIE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Świętojańska 6

PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Świętojańska 6 Z082/07-10 DATA : 07.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT TECHNICZNY CPV: 45442110-1 TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji i podwórza budynku przy ul. Rybnej 4 w Lublinie - Tom I - remont elewacji

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji i podwórza budynku przy ul. Rybnej 4 w Lublinie - Tom I - remont elewacji PRACOWNIA PROJEKTOWA Ryszard Jabłoński 20-085 Lublin, ul. Lubartowska 26/20 tel. (081) 747 54 37, 0-502 346 167 PRZEDMIAR ROBÓT Remont elewacji i podwórza budynku przy ul. Rybnej 4 w Lublinie Tom I - remont

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tynki cementowo-wapienne, gipsowe CPV Warszawa 2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tynki cementowo-wapienne, gipsowe CPV Warszawa 2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tynki cementowo-wapienne, gipsowe CPV 45400000-1 Warszawa 2011 1 1/10. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE. 10.1. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE, GIPSOWE 1.WSTĘP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa i adres obiektu : Składowisko śmieci Owińska Nazwa i adres Zamawiającego : Urząd Gminu Czerwonak Ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak Nazwa specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA mały pędzel duży pędzel ławkowiec wałek pistolet natryskowy maska ochronna rękawice robocze metalowa szczotka papier ścierny mieszadło do farb wiertarka z tarczą szlifierską

Bardziej szczegółowo

M INNE ROBOTY MOSTOWE M Powłoki impregnacyjne betonu.

M INNE ROBOTY MOSTOWE M Powłoki impregnacyjne betonu. M-20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE M-20.01.08. Powłoki impregnacyjne betonu. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zabezpieczających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Specialchem. www.specialchem.pl

Specialchem. www.specialchem.pl Specialchem www.specialchem.pl Impregnacja i czyszczenie Katalog 2016 Specialchem Specialchem to marka produktów profesjonalnych przeznaczonych dla domu i inwestycji. Znakomity stosunek jakości do ceny

Bardziej szczegółowo

Szybki sposób na piękne ściany

Szybki sposób na piękne ściany BOTAMENT RENOVATION Szybki sposób na piękne ściany Inteligentny system tynków regulujących wilgotność Materiały budowlane dla fachowców Przyczyny i skutki Zawilgocenia murów Długotrwałe zawilgocenie murów

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja ARTIS VISIO ARDEX :

Specyfikacja ARTIS VISIO ARDEX : Dzia ł Techniczny ARDEX Po lska Sp. z o.o. STANO WICE ul. Jarzębino wa 6 55-200 OŁA WA www.ardex.pl e-mail:biuro@ardex.pl Tel: 71 716 45 60 Fax: 71 716 45 61 stan: maj 2016 Specyfikacja ARTIS VISIO ARDEX

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 15 Renowacja betonu 241 239 240 Renowacja betonu 15 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45261214 1. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 452521 1. Rozbiórka murów i fundamentów 2. Wykonanie fundamentów betonowych 452550 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Bartłomiej Linkiewicz DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PPIOI PROBUD Sp. z o. o. Konieczki 5B 9-300 EŁK PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000- Przygotowanie terenu pod budowę 45500- Roboty budowlane w zakresie budowy placówek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. B2- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Kod CPV 45453000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. B2- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Kod CPV 45453000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B2- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Kod CPV 45453000-7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot SST 1.2 Zakres stosowania SST 1.3

Bardziej szczegółowo

BALTUS POLSKA. BREMEŃSKI wapień muszlowy K zaprawa tynkarska. Mury ceglane, mury mieszane, mury z kamienia naturalnego, mury z głazów narzutowych

BALTUS POLSKA. BREMEŃSKI wapień muszlowy K zaprawa tynkarska. Mury ceglane, mury mieszane, mury z kamienia naturalnego, mury z głazów narzutowych BREMEŃSKI wapień muszlowy K zaprawa tynkarska Mury ceglane, mury mieszane, mury z kamienia naturalnego, mury z głazów narzutowych Tynk odbić. Usunąć luźne elementy. Oczyścić wysokociśnieniowym oczyszczaczem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROBÓT. REMONT ELEWACJI - FILIA Nr 57 WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDAŃSKU im. Josepha Conrada Korzeniowskiego

PROGRAM ROBÓT. REMONT ELEWACJI - FILIA Nr 57 WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDAŃSKU im. Josepha Conrada Korzeniowskiego PROGRAM ROBÓT REMONT ELEWACJI - FILIA Nr 57 WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GDAŃSKU im. Josepha Conrada Korzeniowskiego INWESTOR OBIEKT WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. JOSEPHA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Nazwa zadania: rozbiórka budynku gospodarczego w Szypliszkach, uaktualnienie na gruncie granic, podział działki nr 38/1 Adres obiektu: Szypliszki, ul. Suwalska 25A Kody

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Na wykonanie robót remontowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głębowicach przy

Bardziej szczegółowo

Jako spoiwo szpachli epoksydowych.

Jako spoiwo szpachli epoksydowych. Instrukcja Techniczna Strona 1/6 Charakterystyka Funkcja śywica epoksydowa o duŝej odporności mechanicznej i chemicznej. Odporna na ścieranie. Szybkie utwardzanie w temperaturze pokojowej. Odporna na działanie

Bardziej szczegółowo

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna.

1. Ściany podwórza. Kosztorys Kordeckiego KNR Analiza własna 3 KNR Analiza własna. 1. Ściany podwórza 1. Ściany podwórza 1 KNR-0202-16-10-2 Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne. Wysokość rusztowania do 16m. Ilość: 840 Jedn.: m2 2 Analiza własna Dzierżawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych

Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych 12 Naprawa i montaż konstrukcji betonowych oraz murowych Zaprawy zalewowe i kotwiące 14 System naprawy konstrukcji betonowych 16 Betony natryskowe 17 Betony i zaprawy murarsko-tynkarskie 18 13 Zaprawy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A. OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545.

K A R T A T Y T U Ł O W A. OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545. 1 K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545. TREŚĆ: Remont elewacji budynku. INWESTOR: Przedszkole nr 5. Ustroń, ul. Lipowska 127, autor: arch. Zofia

Bardziej szczegółowo

Zaprawa do zadań specjalnych CX 20

Zaprawa do zadań specjalnych CX 20 Zaprawa do zadań specjalnych CX 20 Autor: Ceresit Nowy produkt Ceresit CX 20 Comfort łączy w sobie właściwości zapraw przeznaczonych do naprawy elementów betonowych i zapraw montażowych. Takie zestawienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON SYSTEM Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:.........................................................................................

Bardziej szczegółowo

Valtti Expert Cedr 2,5L

Valtti Expert Cedr 2,5L Dane aktualne na dzień: 29-09-2017 21:34 Link do produktu: https://www.fabrykabarwy.pl/valtti-expert-cedr-2-5l-p-240.html Valtti Expert Cedr 2,5L Cena Cena poprzednia Dostępność Czas wysyłki 73,00 zł 79,90

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoCrete SM P

Instrukcja Techniczna StoCrete SM P Zaprawa do szybkich napraw, ze zintegrowaną ochroną antykorozyjną, o spoiwie cementowym, modyfikowana polimerami, grubość warstwy 3 40 mm Charakterystyka Zastosowanie zaprawa naprawcza do konstrukcji betonowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241

Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień. Strona. 15 Renowacja betonu 241 Układanie kamienia naturalnego bez przebarwień Strona 15 Renowacja betonu 241 239 Renowacja betonu 15 Podstawy Beton, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, stosowany jest we wszystkich obszarach budownictwa.

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Bazyliańskiej 19, Żeromskiego 3 (bez dziedzińca" Data: 2016-06-02 Budowa: ul. KOŚCIUSZKI 4 Kody CPV: Obiekt: Zamawiający: 45 000000-7 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT : Remont pracowni elektrycznej ( II P. 208) OBIEKT: Remont pracowni elektrycznej na II-gim piętrze w Powiatowym Zespole nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Bardziej szczegółowo