dz. nr ew. 10/1 obręb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dz. nr ew. 10/1 obręb 60811."

Transkrypt

1 D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego nr rej. 267 Firma posiada certyfikat ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000 Temat: ZESPÓŁ PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18, W.C.B.K.T. S.A. W WARSZAWIE dz. nr ew. 10/1 obręb Branża: I N S T A L A C J E S A N I R A T N E I W E N T Y L A C J I Faza: P R O J EKT B UDOW LA N O -W Y KONAW CZY TOM 3 Kody: Inwestor: CPV Roboty instalacyjne w budynkach CPV Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CPV Roboty sanitarne WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE S.A., Warszawa tel , fax Jednostka Projektowa: MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o. o Warszawa, ul. Wolska 50A paw. 9B tel , , fax P R O J E K T A N C I : Branża: Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: ARCHITEKTURA: Projektant: Inż. Jacek Klepacki Inż. Jakub Szybilski St-745/71 05/ /2013 Sprawdził: mgr inż. Ewa Klepacka St-224/77 05/2013 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Tom 1 Projekt budowlano-wykonawczy architektura Tom 2 Projekt budowlano-wykonawczy instalacje elektryczne Tom 3 Projekt budowlano-wykonawczy instalacje sanitarne i wentylacji SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tom 4 STWiOR - roboty budowlane Tom 5 STWiOR - roboty elektryczne Tom 6 STWiOR - roboty instalacji sanitarnej i wentylacji PRZEDMIARY Tom 7a Przedmiar - roboty budowlane +Tom 7b Przedmiar roboty budowlane - meble Tom 8 Przedmiar - roboty elektryczne Tom 9 Przedmiar - projekt instalacji sanitarnej i wentylacji KOSZTORYSY INWESTORSKIE Tom 10a Kosztorys inwestorski - roboty budowlane +Tom 10b Kosztorys inwestorski roboty budowlane - meble Tom 11 Kosztorys inwestorski - roboty elektryczne Tom 12 Kosztorys inwestorski - projekt instalacji sanitarnej i wentylacji Tom 13 Kosztorys inwestorski - zbiorcze zestawienie kosztów Warszawa, maj 2013

2 OŚWIADCZENIE PROJEKTOWE Oświadczamy, że opracowana DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA ZESPOŁU PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18, W.C.B.K.T. S.A. W zlokalizowanego na terenie WAT przy ul. Gen. S. Kaliskiego 2 w Warszawie została wykonana zgodnie z zawartą umową, posiadaną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że prace te są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. P R O J E K T A N C I : Branża: Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: SANITARNA: Projektant: inż. Jacek Klepacki St 745/71 05/ /2013 Sprawdziła: mgr inż. Ewa Klepacka St 224/77 05/2013 Strona 1 z 14

3 Strona 2 z 14

4 Strona 3 z 14

5 Strona 4 z 14

6 Strona 5 z 14

7 Spis treści I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Charakterystyka obiektu 4. Rozwiązania techniczne 4.1. Instalacja wentylacji 4.2. Klimatyzacja 4.3. Stanowiska pracy 4.4. Dobór grzejników elektrycznych. 5. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej 6. Uzgodnienia międzybranżowe 6.1. Branża budowlana 6.1. Branża elektryczna 7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 7.1. Zakres robót 7.2. Wykaz elementów zagospodarowania terenu objętego inwestycją 7.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 7.4. Instruktaż pracowników 7.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych II. Część rysunkowa 8. Spis rysunków Strona 6 z 14

8 I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania - Wytyczne i ustalenia z Inwestorem - Wizja lokalna, - Obowiązujące przepisy i normy, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75 z 2002r. poz.690 z późniejszymi zmianami), 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji, dobór grzejników elektrycznych oraz dobór urządzeń odciągów miejscowych dla 6 stanowisk pracy, dla zespołu pracowni (pom. nr 15, 15s, 16, 17, 18) w budynku nr 121 należącego do Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno Technologicznego S.A. zlokalizowanego na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie. 3. Charakterystyka obiektu Budynek nr 121 zlokalizowany jest na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie, jest budynkiem 4 piętrowym należący do Wojskowego Centralnego Biura konstrukcyjno Technologicznego S.A. Opracowaniu podlegają pomieszczenia o numerach 15, 15a, 16, 17, 18 zlokalizowane na parterze budynku. 4. Rozwiązania techniczne 4.1. Instalacja wentylacji W pomieszczeniach zainstalowana jest instalacja ogólnej wentylacji mechanicznej realizowana w następujący sposób: nawiew do pomieszczeń przez ogrzewacze wentylatorowe OWPE-P produkcji Klimor z nagrzewnicą elektryczną, a Strona 7 z 14

9 wyciąg kratkami wywiewnymi za pomocą wentylatora dachowego DAS-315, wspólnego dla wszystkich kondygnacji nadziemnych. Na podstawie projektu budowlano wykonawczego, wykonanego na podstawie umowy 12/KE/2004, wydajność wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach zapewnia minimum 3 wymiany powietrza w ciągu godziny. Opisany wyżej wentylator dachowy ulega częstym uszkodzeniom. Należy wentylator wymienić na nowy, identyczny jak zainstalowany wentylator. Dodatkowo przed wentylatorem wyciągowym należy zainstalować dwa tłumiki RKS o średnicy 500mm i długości 1500mm produkcji BerlinerLuft lub równoważne. W obecnym systemie wentylacji wyciągowej, w każdym pomieszczeniu z którego realizowany jest wyciąg wentylatorem DAS-315, zainstalowany jest włącznik, który uruchamia wyciąg we wszystkich pomieszczeniach. Proponuje się aby zdemontować lub odłączyć wszystkie wyłączniki i pozostawić jeden, na parterze, który uruchamiał będzie wentylację wyciągową. W pomieszczeniu 18 zainstalowany jest wentylator osiowy ścienny wywiewny, który wyrzuca powietrze z pomieszczenia na przyległą do niego halę. Wentylator należy pozostawić, a na przeciwległej ścianie zainstalować kratkę o wymiarach 400x400, przez którą powietrze z hali będzie podciśnieniowo napływało do pomieszczenia. W pomieszczeniu 17 należy zdemontować fragment kanału wentylacyjnego wraz z kratkami. Kratki należy zainstalować w miejscach pokazanych na rysunku. Aby zainstalować jedną z kratek należy zainstalować trójnik na kanale wentylacyjnym. Aby nie rozregulować instalacji należy przed trójnikiem zainstalować przepustnicę o wielkości równej przekrojowi kanału. Według projektu budowlano wykonawczego, wykonanego na podstawie umowy 12/KE/2004 jest to kanał o przekroju 160x160mm 4.2. Klimatyzacja W pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzatory typu ściennego PKFY-P25VBM-E, PKFY-P32VHM-E, PKFY-P40VHM-E i PKFY-P63VKM-E produkcji Mitsubishi Electric lub równoważne. Urządzenia zostały podzielone na dwa systemy Strona 8 z 14

10 klimatyzacji i podłączone zostały do dwóch jednostek zewnętrznych PUMY-P140VHM produkcji Mitsubishi Electric lub równoważnych. Skropliny odprowadzone zostaną do kanalizacji przez trójnik włączony za umywalką w pomieszczeniu 16. Odpływ skroplin należy zasyfonować, aby uniknąć rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczeń. Instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić ze spadkiem 2% w kierunku odprowadzenia do kanalizacji. Skropliny odprowadzane będą grawitacyjna, a w razie konieczności za pomocą pompek skroplin np. Mini Orange z pływakiem zamontowanym w obudowie klimatyzatora. Po zakończonym montażu klimatyzatorów, należy wykonać 24 godzinna próbę ciśnieniową, napełniając instalację azotem technicznym do ciśnienia 40bar. Następnie wykonać dwukrotne osuszanie próżniowe do ciśnienia -785mbar. Osuszanie przerwać po osiągnięciu znamionowego podciśnienia, napełniając instalacje azotem technicznym do ciśnienia 1bar. Po wykonaniu osuszania instalacje napełnić czynnikiem R410A zawartym w agregatach i uzupełnić braki czynnika. Instalacje chłodniczą należy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych do chłodnictwa i izolować np.: izolacją kauczukowa rur chłodniczych FRIGO K FLEX ST lub równoważną o grubości 13mm. Przewody prowadzone wewnątrz pomieszczeń mocować za pomocą obejm np.: FRS produkcji Fischer. Instalacje freonową prowadzoną na zewnątrz i wewnątrz zabezpieczyć, prowadząc ją w korytach osłonowych wykonanych z PCV. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PCV łączonych przez klejenie. Jednostki zewnętrzne zainstalowane zostaną na elewacji na wspornikach ściennych. Moc chłodniczą klimatyzatorów przyjęto na podstawie obliczeń zysków ciepła wykonanych za pomocą oprogramowania TeknoSim i przedstawiono ich dobór w tabeli poniżej: Lp. Nr pom. Opis Typ klimatyzatora Moc Moc Ilość chłodnicza grzewcza [szt.] [kw] [kw] Strona 9 z 14 Typ agregatu

11 System Stanowisko kier. zesp. Prac. PKFY-P25VBM-E 1 2,8 3,2 2 PKFY-P63VKM-E 1 7,1 8,0 15a Pracownia 3 elektroniczna PKFY-P63VKM-E 1 7,1 8,0 System 2 4 Pracownia modeli i PKFY-P32VHM-E 1 3,6 4, prototypów PKFY-P40VHM-E 1 4,5 5,0 6 Pracownia PKFY-P32VHM-E 1 3,6 4, konstruktorów PKFY-P40VHM-E 1 4,5 5,0 PUMY- P140VH MB PUMY- P140VH MB 4.3. Stanowiska pracy W pomieszczeniu 15a wykonywane są prace lutowania. Do dociągów miejscowych z 6 stanowisk do lutowania wykorzystywane będą 3 zestawy urządzeń filtrowentylacyjnych typu EK 2500 produkcji Nederman lub równoważne z dwoma ramionami odciągowymi (wyciąg na jedno stanowisko 75m 3 /h). Urządzenie wyposażone jest w filtr węglowy do usuwania zanieczyszczeń gazowych oraz filtr HEPA do usuwania cząstek stałych. Powietrze po przefiltrowaniu wyrzucane jest powrotem na pomieszczenia (skuteczność filtracji 90%). Zużyty filtr nie nadaje się do czyszczenia. Trwałość filtru jest bezpośrednio związana ze środowiskiem, w którym jest on eksploatowany, oraz rodzajem odfiltrowywanych cząstek. Jedno urządzenie jest wykorzystywane do odciągu z dwóch stanowisk pracy i są one włączane niezależnie. Włączenie jednego urządzenia powoduje odciąg z dwóch stanowisk pracy wyciąg na jedno stanowisko 75m 3 /h. Łączna ilość powietrza obiegowego, przy współczynniku jednoczesności wynoszącym 1, wynosi 450m 3 /h Dobór grzejników elektrycznych. W projektowanych pomieszczeniach do ogrzewania wykorzystywane są kaflowe, elektryczne piece akumulacyjne. Piece należy zdemontować, a pod oknami między ogrzewaczami wentylatorowymi należy zainstalować grzejniki elektryczne np.: Basic ML 07 o mocy 1250W produkcji Airelec lub równoważne. W tabeli poniżej przedstawiono zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń oraz ilość grzejników elektrycznych, jaką należy w nich zainstalować: Strona 10 z 14

12 Lp. Nr pom a Opis Stanowisko kier. Zesp. Prac. Pracownia elektryczna Pracownia modeli i prototypów Pracownia konstruktorów Straty Ilość Pow. ciepła grzejników [m 2 ] [W] [szt.] Typ grzejnika Moc grzejnika [W] 20, Basic ML , Basic ML , Basic ML , Basic ML Zapotrzebowanie mocy elektrycznej Lp Urządzenie Grzejnik elektryczny Basic ML 12 Jednostka wewnętrzna PKFY-P25VBM-E Jednostka wewnętrzna PKFY-P32VHM-E Jednostka wewnętrzna PKFY-P40VHM-E Jednostka wewnętrzna PKFY-P63VKM-E Jednostka zewnętrzna PUMY-P140VHMB Urządzenie filtracyjne EK 2500 Pompka skroplin Mini Orange Ilość Moc urządzenia Napięcie Liczba faz Łączna moc urządzeń [szt.] [kw] [V] [-] [kw] 9 1, ,25 1 0, ,04 2 0, ,08 2 0, ,08 2 0, ,10 2 5, ,16 3 0, ,51 7 0, , Uzgodnienia międzybranżowe 6.1. Branża budowlana - należy wykonać przebicie przez ścianę zewnętrzną do przeprowadzenia rurociągów freonowych na dach budynku. Strona 11 z 14

13 6.1. Branża elektryczna Należy doprowadzić zasilanie do urządzeń związanych z projektowaną instalacją wentylacji. 7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 7.1. Zakres robót Zamierzenie budowlane obejmuje projekt instalacji klimatyzacji, dobór grzejników elektrycznych oraz dobór urządzeń odciągów miejscowych 6 stanowisk pracy dla zespołu pracowni (pom. nr 15, 15s, 16, 17, 18) w budynku nr 121 należący do Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno Technologicznego S.A. zlokalizowanego na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie. Kolejność realizacji poszczególnych etapów realizacji obiektu jest następująca: 1. Demontaż istniejących elektrycznych piecy kaflowych 2. Montaż tłumików akustycznych 3. Montaż nowego wentylatora dachowego 4. Montaż klimatyzatorów 5. Montaż urządzeń do odciągów miejscowych 7.2. Wykaz elementów zagospodarowania terenu objętego inwestycją Budynek istniejący projektuje się instalację klimatyzacji oraz dobiera urządzenia odciągów miejscowych dla 12 stanowisk pracy oraz grzejniki elektryczne. W budynku nie znajdują się elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń Podczas realizacji robót budowlanych przewidywanymi zagrożeniami będą roboty przy montażu elementów zewnętrznych urządzeń na konstrukcji budynku i praca na wysokości powyżej 6,0 m. Strona 12 z 14

14 7.4. Instruktaż pracowników Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach instalacyjnych Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych - opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - plan bezpieczeństwa powinien opracować kierownik budowy lub inna osoba uprawniona - wykonawca prac zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon Wszystkie napotkane przeszkody na trasie wykonywanych instalacji krzyżujące się lub biegnące równolegle z montowanymi przewodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. II. Część rysunkowa 8. Spis rysunków S-01 Rzut Pracowni Elektrycznej skala 1:50 S-02 Rzut Dachu skala 1:50 Opracował Strona 13 z 14

15 Strona 14 z 14

16

17

18 1. SPECIFICATIONS DATA G5 Model PUMY-P140VHMB Power source 1-phase V 50Hz / 1-phase 220V 60Hz Cooling capacity *1 kw 15.5 (Nominal) *1 kcal / h 13,300 *1 BTU / h 52,900 Power input kw 5.35 Current input A / 24.7 COP kw / kw 2.9 Temp. range of Indoor W.B. 15 to 24degC(59 to 75degF) cooling Outdoor D.B. -5 to 46degC(23 to 115degF) 10 to 46degC(50 to 115degF) : in case of connecting PKFY-P15/P20/P25 type indoor unit. Heating capacity *2 kw 18.0 (Nominal) *2 kcal / h 15,500 *2 BTU / h 61,400 Power input kw 5.58 Current input A / 25.8 COP kw / kw 3.23 Temp. range of Indoor D.B. 15 to 27degC(59 to 81degF) heating Outdoor W.B. -15 to 15degC(5 to 59degF) Indoor unit Total capacity 50 to 130 % of outdoor unit capacity connectable Model / Quantity P15 to P140 / 1 to 12 Sound pressure level (measured in anechoic room) db <A> 51 / 53 Refrigerant Liquid pipe mm(in.) 9.52(3/8") piping diameter Gas pipe mm(in.) 15.88(5/8") FAN Type x Quantity Propeller fan x 2 Air flow rate m 3 / min 100 L/s 1,667 cfm 3,532 Control, Driving mechanism DC-control, Direct-driven by motor Motor output kw 0.06 x 2 External static press. 0 Pa (0 mmh 2 O) Compressor Type x Quantity Inverter scroll hermetic compressor Manufacture MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Starting method Inverter Motor output kw 3.3 Case heater kw - Lubricant FV50S x 2.3L External finish Galvanized steel sheets <MUNSELL 3Y 7.8/1.1> External dimension HxWxD mm 1,350 x 950 x 330 in. 53-3/16" x 37-7/16" x 13" Protection devices High pressure protection High pressure sensor, High pressure switch at 4.15MPa (601 psi) Inverter circuit (COMP. / FAN) Over-heat protection,over-current protection Compressor Discharge thermo protection,over-current protection Fan motor Over-heat protection,voltage protection Refrigerant Type x original charge R410A x 8.5kg (19lbs) Control LEV circuit Net weight kg(lbs) 129(284) Heat exchanger Salt-resistant cross fin & copper tube HIC circuit (HIC: Heat Inter-Changer) - Defrosting method Auto-defrost mode (Reversed refrigerant cycle) Drawing External VHM-BK01-B434 Wiring VHM-RG79-V708 Standard attachment Document Installation Manual Accessory Grounded lead wire x 2 Optional parts Joint: CMY-Y62-G-E Header: CMY-Y64/68-G-E Remarks * In case of connecting Fresh air intake type indoor unit PEFY-P-VHM-E-F, only one indoor unit can be connected with one PUMY. * Details on foundation work, duct work, insulation work, electrical wiring, power source switch, and other items shall be referred to the Installation Manual. * Due to continuing improvement, above specifications may be subject to change without notice. S Notes : Unit converter *1.Nominal cooling conditions(subject to JIS B8615-1) kcal =kw x 860 Indoor : 27degCDB/19degCWB(81degFDB/66degFWB), Outdoor : 35degCDB(95degFDB) BTU/h =kw x 3,412 Pipe length : 7.5m(24-9/16ft.), Level difference : 0m(0ft.) cfm =m 3 /min x *2.Nominal heating conditions(subject to JIS B8615-1) lb =kg / Indoor : 20degCDB(68degFDB), Outdoor : 7degCDB/6degCWB(45degFDB/43degFWB) Pipe length : 7.5m(24-9/16ft.), Level difference : 0m(0ft.) *Above specification data is subject to rounding variation. OUTDOOR UNITS 2-11

19 1. SPECIFICATIONS DATA G5 Model PKFY-P40VHM-E PKFY-P50VHM-E PKFY-P63VKM-E PKFY-P100VKM-E Power source 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz Cooling capacity *1 kw (Nominal) *1 kcal / h 3,900 4,800 6,100 9,600 *1 BTU / h 15,400 19,100 24,200 38,200 *2 kcal / h 4,000 5,000 6,300 10,000 Power input *4 kw (220V) Current input *4 A Heating capacity *3 kw (Nominal) *3 kcal / h 4,300 5,400 6,900 10,800 *3 BTU / h 17,100 21,500 27,300 42,600 Power input kw (220V) Current input A External finish Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) External dimension HxWxD mm 295x898x x898x x1170x x1170x295 in. 11-5/8 x 35-3/8 x 9-13/ /8 x 35-3/8 x 9-13/ /8 x 46-1/16 x 11-5/8 14-3/8 x 46-1/16 x 11-5/8 Net weight kg(lbs) 13(29) 13(29) 21(46) 21(46) Heat exchanger Cross fin (Aluminum fin and copper tube) Cross fin (Aluminum fin and copper tube) Cross fin (Aluminum fin and copper tube) Cross fin (Aluminum fin and copper tube) FAN Type x Quantity Line flow fan x 1 Line flow fan x 1 Line flow fan x 1 Line flow fan x 1 External static press. Pa mmh 2 O Motor Type DC motor DC motor DC motor DC motor Motor output kw Driving mechanism Direct-drive Direct-drive Direct-drive Direct-drive Airflow rate m 3 / min (Low-Mid-High) L/s cfm Sound pressure level (measured in anechoic room) db <A> Insulation material Polyethylene sheet Polyethylene sheet Polyethylene sheet Polyethylene sheet Air filter PP honeycomb PP honeycomb PP honeycomb PP honeycomb Protection device Fuse Fuse Fuse Fuse Refrigerant control device LEV LEV LEV LEV Connectable outdoor unit R410A, R407C, R22 CITY MULTI R410A, R407C, R22 CITY MULTI R410A, R407C, R22 CITY MULTI R410A, R407C, R22 CITY MULTI Diameter of refrigerant Liquid (R410A) pipe mm(in.) 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare 9.52(3/8) Flare 9.52(3/8) Flare (R22, R407C) 6.35(1/4) Flare 9.52(3/8) Flare 9.52(3/8) Flare 9.52(3/8) Flare Gas (R410A) 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare 15.88(5/8) Flare 15.88(5/8) Flare mm(in.) (R22, R407C) 12.70(1/2) Flare 15.88(5/8) Flare 15.88(5/8) Flare 19.05(3/4) Flare Field drain pipe size mm(in.) I.D. 16(5/8) I.D. 16(5/8) I.D. 16(5/8) I.D. 16(5/8) Drawing External Wiring Refrigerant cycle Standard attachment Document Installation Manual, Instruction Book Installation Manual, Instruction Book Installation Manual, Instruction Book Installation Manual, Instruction Book Accessory Optional parts External LEV Box Drain pump PAC-SH75DM-E PAC-SH75DM-E PAC-SH94DM-E PAC-SH94DM-E Remarks * Details on foundation work, duct work, insulation work, electrical wiring, power source switch, and other items shall be referred to the Installation Manual. * Due to continuing improvement, above specification may be subject to change without notice. PKFY Notes : *1 Nominal cooling conditions (subject to JIS B8615-1) *2 Nominal cooling conditions *3 Nominal heating conditions (subject to JIS B8615-1) Unit converter Indoor : 27degC D.B. / 19degC W.B. 27degC D.B. / 19.5degC W.B. 20degC D.B. kcal/h = kw x 860 (81degF D.B. / 66degF W.B.) (81degF D.B. / 67degF W.B.) (68degF D.B.) BTU/h = kw x 3,412 Outdoor : 35degC D.B. 35degC D.B. 7degC D.B. / 6degC W.B. cfm = m3/min x (95degF D.B.) (95degF D.B.) (45degF D.B. / 43degF W.B.) lbs = kg / Pipe length : 7.5 m (24-9/16 ft.) 5 m (16-3/8 ft.) 7.5 m (24-9/16 ft.) Level difference : 0 m (0 ft.) 0 m (0 ft.) 0 m (0 ft.) *The specification data is subject to rounding variation. *4 Electrical characteristic of cooling are included optional drain-pump. INDOOR UNITS 1-157

20 1. SPECIFICATIONS DATA G5 I.Wall 1. SPECIFICATIONS mounted PKFY Model PKFY-P15VBM-E PKFY-P20VBM-E PKFY-P25VBM-E PKFY-P32VHM-E Power source 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz Cooling capacity *1 kw (Nominal) *1 kcal / h 1,450 1,900 2,400 3,100 *1 BTU / h 5,800 7,500 9,600 12,300 *2 kcal / h 1,500 2,000 2,500 3,150 Power input *4 kw (220V) Current input *4 A Heating capacity *3 kw (Nominal) *3 kcal / h 1,600 2,200 2,800 3,400 *3 BTU / h 6,500 8,500 10,900 13,600 Power input kw (220V) Current input A External finish Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) External dimension HxWxD mm 295x815x x815x x815x x898x249 in. 11-5/8 x 32-1/8 x 8-7/8 11-5/8 x 32-1/8 x 8-7/8 11-5/8 x 32-1/8 x 8-7/8 11-5/8 x 35-3/8 x 9-13/16 Net weight kg(lbs) 10 (23) 10 (23) 10 (23) 13(29) Heat exchanger Cross fin (Aluminum fin and copper tube) Cross fin (Aluminum fin and copper tube) Cross fin (Aluminum fin and copper tube) Cross fin (Aluminum fin and copper tube) FAN Type x Quantity Line flow fan x 1 Line flow fan x 1 Line flow fan x 1 Line flow fan x 1 External static press. Pa mmh 2 O Motor Type 1-phase induction motor 1-phase induction motor 1-phase induction motor DC motor Motor output kw Driving mechanism Direct-driven by motor Direct-driven by motor Direct-driven by motor Direct-drive Airflow rate m 3 / min (Low-Mid2-Mid-High) L/s cfm Sound pressure level (measured in anechoic room) db <A> Insulation material Polyethylene sheet Polyethylene sheet Polyethylene sheet Polyethylene sheet Air filter PP honeycomb PP honeycomb PP honeycomb PP honeycomb Protection device Fuse Fuse Fuse Fuse Refrigerant control device LEV LEV LEV LEV Connectable outdoor unit R410A, R407C, R22 CITY MULTI R410A, R407C, R22 CITY MULTI R410A, R407C, R22 CITY MULTI R410A, R407C, R22 CITY MULTI Diameter of refrigerant Liquid (R410A) pipe mm(in.) 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare (R22, R407C) 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare Gas (R410A) 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare mm(in.) (R22, R407C) 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare Field drain pipe size mm(in.) I.D. 16(5/8) I.D. 16(5/8) I.D. 16(5/8) I.D. 16(5/8) Drawing External Wiring Refrigerant cycle Standard attachment Document Installation Manual, Instruction Book Installation Manual, Instruction Book Installation Manual, Instruction Book Installation Manual, Instruction Book Accessory Optional parts External LEV Box PAC-SG95LE-E PAC-SG95LE-E PAC-SG95LE-E - Drain pump PAC-SH75DM-E Remarks * Details on foundation work, duct work, insulation work, electrical wiring, power source switch, and other items shall be referred to the Installation Manual. * Due to continuing improvement, above specification may be subject to change without notice. Notes : *1 Nominal cooling conditions (subject to JIS B8615-1) *2 Nominal cooling conditions *3 Nominal heating conditions (subject to JIS B8615-1) Unit converter Indoor : 27degC D.B. / 19degC W.B. 27degC D.B. / 19.5degC W.B. 20degC D.B. kcal/h = kw x 860 (81degF D.B. / 66degF W.B.) (81degF D.B. / 67degF W.B.) (68degF D.B.) BTU/h = kw x 3,412 Outdoor : 35degC D.B. 35degC D.B. 7degC D.B. / 6degC W.B. cfm = m3/min x (95degF D.B.) (95degF D.B.) (45degF D.B. / 43degF W.B.) lbs = kg / Pipe length : 7.5 m (24-9/16 ft.) 5 m (16-3/8 ft.) 7.5 m (24-9/16 ft.) Level difference : 0 m (0 ft.) 0 m (0 ft.) 0 m (0 ft.) *The specification data is subject to rounding variation. *4 Electrical characteristic of cooling are included optional drain-pump. (Applicable only to PKFY-P32VHM-E) INDOOR UNITS 1-156

21 Basic Grzejnik konwektorowy Grzejnik konwektorowy Termostat elektromechaniczny Moc od 500W do 3000W

22 Basic Grzejnik konwektorowy Komfort E l em en t gr zejny : r u r k ow y z c h r om on i k l ow ej s ta l i n i erdzewnej, obudowany aluminiowym radiatorem. Ter m os ta t el ek tr om ec h a n i c zny z d okładnością regulacji temperatury do 1 C Estetyka Prosta, elegancka linia wzornicza. Krawędzie obudowy łagodnie ścięte. Bezpieczeƒstwo A u tom a ty c zn e za bezpi ec zen i a pr zed pr zegr za n i em obwodu grzejnego. C a ł k ow i c i e m eta l ow a obu d ow a z l ek k o za ok rą gl ony m i narożnikami. O d por ny n a w y s ok i e tem pera tu r y l a k i er epox y d ow y utwardzany przez polimeryzację. O d por n ość i zol a c ji n a pr zebi c i e I K 0 8. Pod w ójn a oc h r on a pr zec i w pora żen i ow a k l. I I, urządzenie bryzgoszczelne IP24. Możliwość regulacji Pok rętło ter m os ta tu i w ył ą c zn i k u m i es zc zon e n a boc zn ej krawędzi obudowy. Ter m os ta t w y s k a l ow a ny od pozy c ji dyż u r ( ok. +7 C ), do pozycji 8 maximum (ok.+30 C). B l ok ow a n i e l u b ogra n i c zen i e za k res u regu l a c ji termostatu. Instalacja Łatwy m on taż n a ś c i a n i e za pew n i a załączony w s por n i k. P r zew ód za s i l a ją c y ( w w y pos a żen i u ) u m oż l i w i a niewidoczne podłączenie do puszki instalacyjnej za grzejnikiem Normy i certyfikaty: B model ML 05 ML 07 ML 10 ML 12 ML 15 ML 17 ML 20 ML 25 ML 30 E moc (W) oznacz. kodowe A A A A A A A A A wymiary (cm) wys. x szer. x g b. 40 x 28 x 8 40 x 36 x 8 40 x 44 x 8 40 x 52 x 8 40 x 60 x 8 40 x 76 x 8 40 x 84 x 8 40 x 100 x 8 40 x 100 x 8 waga (kg) 3 3,7 4,1 5,0 5,5 7,1 7,9 8,5 8,5 Jakość wyrobów potwierdza znak CE wyrób produkowany we Francji zgodnie z normami europejskimi. Dodatkowo wyrób posiada polski Certyfikat Bezpieczeństwa B. DYSTRYBUTOR REGIONALNY GENERALNY DYSTRYBUTOR: PHP Brabork Sp. z o.o Zielonka, ul. Postępu 2 tel , fax

23

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY

Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Iwona Ziętkowska - Projektowanie PROJEKT WYKONAWCZY Temat Klimatyzacja pomieszczeń diagnostyczno-zabiegowych na oddziale ginekologiczno-położniczym, I Pietro, Budynek Główny Branża Klimatyzacja Obiekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH BRANŻA/ TOM: SANITARNA/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY ŚCIENNE INWENTEROWE

KLIMATYZATORY ŚCIENNE INWENTEROWE CENNIK 2014 Y ŚCIENNE INWENTEROWE MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY YJHJZH 24 ŚCIENNY JEDNOSTKA YJHJXH 09 YJHJYH 09 YJHJXH 12 YJHJYH 12 YJHJXH 18 YJHJYH 18 YJHJXH 24

Bardziej szczegółowo

01-187 Warszawa, ul. Wolska 50A paw. 9B tel. +48 22 862 60 89, +48 22 862 60 90, fax. +48 22 862 60 88 e-mail: biuro@makrobudomat.

01-187 Warszawa, ul. Wolska 50A paw. 9B tel. +48 22 862 60 89, +48 22 862 60 90, fax. +48 22 862 60 88 e-mail: biuro@makrobudomat. MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW. Lp. Tytuł rysunku 1 Instalacja klimatyzacji rzut przyziemia. 2 Instalacja klimatyzacji rzut poddasza

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW. Lp. Tytuł rysunku 1 Instalacja klimatyzacji rzut przyziemia. 2 Instalacja klimatyzacji rzut poddasza SPIS ZAWARTOŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEPISY I NORMY...4 3. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...5 4. OBLICZENIA I OPIS ROZWIĄZAŃ...5 4.1. Zapotrzebowanie chłodu dla pomieszcza...5 4.2. ochładzanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Temat: Inwestor: PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z REMONTEM AULI W I LO W TARNOWIE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UL. PIŁSUDSKIEGO 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax 013-446 26 63, 791 926 382 www.eko-pro.za.pl, e-mail: ekoprol@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT : INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury PROJEKT BUDOWLANY Temat: Projekt instalacji klimatyzacyjnej dla remontu Wiejskiego Domu Kultury Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Plac Poniatowskiego 10 86-120 Pruszcz Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych mgr inż. Paweł Zawalski 43-309 Bielsko-Biała ul. Olszówka 14 tel 502576782 Obiekt: projekt wnętrz pomieszczeń monitoringu miasta Bielska-Białej Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE INWESTOR Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU BIOLOGII UW W WARSZAWIE ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud.

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud. PROJEKT BUDOWLANY Branża : INSTALACJE SANITARNE Obiekt : Temat: Zespół Boisk Sportowych Moje boisko Orlik 2012 ul. Szkolna, dz. nr 77/2, 77/3 obr. 3 11-220 Górowo Iławeckie Wewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji

Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Specyfikacja Techniczna Instalacja Klimatyzacji Spis treści instalacja klimatyzacji 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST 1.1.1. Zakres robót. 1.1.2. Charakterystyka techniczna robót związanych z wykonaniem instalacji.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : KLIMATYZACJA SERWEROWNI URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY Zamawiający : URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO TJ. SZATNI Z INST. WEW. WOD-KAN, CO-MPEC, PRĄDU, WENT. MECH. Z PRZEBUDOWĄ ZEW. ODCINKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ, CHODNIKAMI, BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki 1 PROJEKT BUDOWLANY Wentylacji grawitacyjnej z łazienki Adres inwestycji: 76-200 Słupsk, ul.podgórna 7/1 Inwestor: Branża: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku sanitarna ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński

Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński tel. +48 22 813 67 60 ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135 tel/fax. +48 22 813 67 49 03-922 Warszawa e-mail: gid@poczta.3.pl CECHA: FE-2021 EGZ. NR: TOM: 3 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych.

NAZWA ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) DLA PRAC POLEGAJĄCYCH NA DOBORZE ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH DLA POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU BIUROWYM MIEJSKIEJ ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA ZAWARTOSC INSTALACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO INSTALACJA SKROPLIN...

SPIS TRESCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA ZAWARTOSC INSTALACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO INSTALACJA SKROPLIN... SPIS TRESCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 CEL OPRACOWANIA... 2 3 ZAWARTOSC... 2 4 INSTALACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO... 3 5 INSTALACJA SKROPLIN.... 3 6 OBLICZENIE ZYSKÓW CIEPŁA... 3 6.1 ZYSKI CIEPŁA OD LUDZI...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie

OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl OPIS TECHNICZNY ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH w Ośrodku Leczenia Uzależnień przy ul. Karłowicza w Lublinie Inwestor : Ośrodek Leczenia

Bardziej szczegółowo

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul.

EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38. STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Jednostka projektowa : Obiekt : EKOFABRYKA DORADZTWO W OCHRONIE ŚRODOWISKA JACEK MIROŃCZUK 91-850 Łódź, Ul. MARYSIŃSKA 96 /38 STAROSTWO POWIATOWE 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1A Temat opracowania : Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU INWESTOR PGE OBRÓT S.A. TYTUŁ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WENTYLACJI W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA W TARNOBRZEGU ADRES INWESTYCJI Tarnobrzeg ul. Szpitalna 3 BRANŻA WENTYLACJA PROJEKTOWAŁ inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY EGZ. NR Przedsiębiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Józefczuk Snopków 67D 21-002 Jastków PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres: Inwestor: Branża: Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 OBIEKT ADRES PROJEKT FAZA DOM STUDENCKI NR III KRAKÓW AL. 29-LISTOPADA 48C WENTYLACJA MECHANICZNA WĘZŁÓW SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI POMIESZCZENIA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ZAKŁADOWEJ SN W BUDYNKU NR 22

PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI POMIESZCZENIA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ZAKŁADOWEJ SN W BUDYNKU NR 22 dok. nr C296/14 Um. nr F/23/2014 Inwestor: PIT RADAR S.A. ul. Poligonowa 30, 04051 arszawa Obiekt: BUDYNEK 22 Adres: ul. Poligonowa 30, 04051 arszawa dz. nr ewid. 4/23, obręb 30521 Temat: PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA OŚWIADCZENIE PROJEKTOWE Oświadczamy, że opracowana DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH zlokalizowanych na terenie zespołu sportowego WAT przy

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT WYKONAWCZY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA BRANŻA/ TOM: SANITARNA/ I INWESTOR: Gmina i Miasto

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja PROINSTAL ul.jutrosińska 13/4 51-124 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja sali ćwiczeń Zakładu Parazytologii w bud. A3

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI 2) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI 2) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI 2) RZUT II PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI 3) RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 4) PRZEKROJE INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI DESIGN DESCRIPTION

OPIS KONSTRUKCJI DESIGN DESCRIPTION APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE ŚCIENNE TYPU AO WALLMOUNTED HEATING AND VENTILATION UNIT TYPE AO PRZEZNACZENIE INTENDED USE Aparaty grzewczowentylacyjne z wentylatorem osiowym typu AO Heating and ventilation

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu kancelarii, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

Gliwice ul. Odrowążów 88

Gliwice ul. Odrowążów 88 mgr inż. Jerzy Ciesielczuk kontakt tel. kom. 515 634 337 stacj. 32 231 82 97 e-mail karo@pkbkaro.pl www.pkbkaro.pl PKB ul. Konarskiego 23b/9 44-100 GLIWICE Zadanie INSTALACJE WEWNĘTRZNE POMIESZCZENIE WĘZŁA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY 2 SPIS TREŚCI Załącznik nr 9 do SIWZ A.OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania str. 3 2. Opis przyjętego rozwiązania str. 3 3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO P.B. INSTALACJI I URZĄDZEŃ BRANŻY SANITARNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

OPIS TECHNICZNY DO P.B. INSTALACJI I URZĄDZEŃ BRANŻY SANITARNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO P.B. INSTALACJI I URZĄDZEŃ BRANŻY SANITARNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji 4.0. Wykaz materiałów i urządzeń II. CZĘŚĆ GRFICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. I KLIMATYZACJI Obiekt: Utworzenie centrum aktywizacji zawodowej Adres: Żywiec ul. Łączna 28 (dz. nr 4049/24; 4049/19) Inwestor: POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Wykonawczy

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Wykonawczy 43-300 Bielsko Biała ul. Poniatowskiego 6 Tel./fax. (0-33) 499 00 14 e-mail: aktyn.bielsko@gazeta.pl Tom I Egz. nr../.. INWESTOR: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu ul. Kreta 6; 43-450 Ustroń

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie

Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie Nazwa opracowania: Projekt budowlany-wykonawczy wymiany instalacji sanitarnych związanych z remontem łazienek w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie Adres obiektu: Józefów Ul Kardynała Wyszyńskiego 1 Branża:

Bardziej szczegółowo