dz. nr ew. 10/1 obręb

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dz. nr ew. 10/1 obręb 60811."

Transkrypt

1 D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego nr rej. 267 Firma posiada certyfikat ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000 Temat: ZESPÓŁ PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18, W.C.B.K.T. S.A. W WARSZAWIE dz. nr ew. 10/1 obręb Branża: I N S T A L A C J E S A N I R A T N E I W E N T Y L A C J I Faza: P R O J EKT B UDOW LA N O -W Y KONAW CZY TOM 3 Kody: Inwestor: CPV Roboty instalacyjne w budynkach CPV Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CPV Roboty sanitarne WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE S.A., Warszawa tel , fax Jednostka Projektowa: MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o. o Warszawa, ul. Wolska 50A paw. 9B tel , , fax P R O J E K T A N C I : Branża: Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: ARCHITEKTURA: Projektant: Inż. Jacek Klepacki Inż. Jakub Szybilski St-745/71 05/ /2013 Sprawdził: mgr inż. Ewa Klepacka St-224/77 05/2013 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Tom 1 Projekt budowlano-wykonawczy architektura Tom 2 Projekt budowlano-wykonawczy instalacje elektryczne Tom 3 Projekt budowlano-wykonawczy instalacje sanitarne i wentylacji SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tom 4 STWiOR - roboty budowlane Tom 5 STWiOR - roboty elektryczne Tom 6 STWiOR - roboty instalacji sanitarnej i wentylacji PRZEDMIARY Tom 7a Przedmiar - roboty budowlane +Tom 7b Przedmiar roboty budowlane - meble Tom 8 Przedmiar - roboty elektryczne Tom 9 Przedmiar - projekt instalacji sanitarnej i wentylacji KOSZTORYSY INWESTORSKIE Tom 10a Kosztorys inwestorski - roboty budowlane +Tom 10b Kosztorys inwestorski roboty budowlane - meble Tom 11 Kosztorys inwestorski - roboty elektryczne Tom 12 Kosztorys inwestorski - projekt instalacji sanitarnej i wentylacji Tom 13 Kosztorys inwestorski - zbiorcze zestawienie kosztów Warszawa, maj 2013

2 OŚWIADCZENIE PROJEKTOWE Oświadczamy, że opracowana DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA ZESPOŁU PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18, W.C.B.K.T. S.A. W zlokalizowanego na terenie WAT przy ul. Gen. S. Kaliskiego 2 w Warszawie została wykonana zgodnie z zawartą umową, posiadaną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że prace te są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. P R O J E K T A N C I : Branża: Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: SANITARNA: Projektant: inż. Jacek Klepacki St 745/71 05/ /2013 Sprawdziła: mgr inż. Ewa Klepacka St 224/77 05/2013 Strona 1 z 14

3 Strona 2 z 14

4 Strona 3 z 14

5 Strona 4 z 14

6 Strona 5 z 14

7 Spis treści I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Charakterystyka obiektu 4. Rozwiązania techniczne 4.1. Instalacja wentylacji 4.2. Klimatyzacja 4.3. Stanowiska pracy 4.4. Dobór grzejników elektrycznych. 5. Zapotrzebowanie mocy elektrycznej 6. Uzgodnienia międzybranżowe 6.1. Branża budowlana 6.1. Branża elektryczna 7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 7.1. Zakres robót 7.2. Wykaz elementów zagospodarowania terenu objętego inwestycją 7.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 7.4. Instruktaż pracowników 7.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych II. Część rysunkowa 8. Spis rysunków Strona 6 z 14

8 I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania - Wytyczne i ustalenia z Inwestorem - Wizja lokalna, - Obowiązujące przepisy i normy, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75 z 2002r. poz.690 z późniejszymi zmianami), 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji, dobór grzejników elektrycznych oraz dobór urządzeń odciągów miejscowych dla 6 stanowisk pracy, dla zespołu pracowni (pom. nr 15, 15s, 16, 17, 18) w budynku nr 121 należącego do Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno Technologicznego S.A. zlokalizowanego na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie. 3. Charakterystyka obiektu Budynek nr 121 zlokalizowany jest na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie, jest budynkiem 4 piętrowym należący do Wojskowego Centralnego Biura konstrukcyjno Technologicznego S.A. Opracowaniu podlegają pomieszczenia o numerach 15, 15a, 16, 17, 18 zlokalizowane na parterze budynku. 4. Rozwiązania techniczne 4.1. Instalacja wentylacji W pomieszczeniach zainstalowana jest instalacja ogólnej wentylacji mechanicznej realizowana w następujący sposób: nawiew do pomieszczeń przez ogrzewacze wentylatorowe OWPE-P produkcji Klimor z nagrzewnicą elektryczną, a Strona 7 z 14

9 wyciąg kratkami wywiewnymi za pomocą wentylatora dachowego DAS-315, wspólnego dla wszystkich kondygnacji nadziemnych. Na podstawie projektu budowlano wykonawczego, wykonanego na podstawie umowy 12/KE/2004, wydajność wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach zapewnia minimum 3 wymiany powietrza w ciągu godziny. Opisany wyżej wentylator dachowy ulega częstym uszkodzeniom. Należy wentylator wymienić na nowy, identyczny jak zainstalowany wentylator. Dodatkowo przed wentylatorem wyciągowym należy zainstalować dwa tłumiki RKS o średnicy 500mm i długości 1500mm produkcji BerlinerLuft lub równoważne. W obecnym systemie wentylacji wyciągowej, w każdym pomieszczeniu z którego realizowany jest wyciąg wentylatorem DAS-315, zainstalowany jest włącznik, który uruchamia wyciąg we wszystkich pomieszczeniach. Proponuje się aby zdemontować lub odłączyć wszystkie wyłączniki i pozostawić jeden, na parterze, który uruchamiał będzie wentylację wyciągową. W pomieszczeniu 18 zainstalowany jest wentylator osiowy ścienny wywiewny, który wyrzuca powietrze z pomieszczenia na przyległą do niego halę. Wentylator należy pozostawić, a na przeciwległej ścianie zainstalować kratkę o wymiarach 400x400, przez którą powietrze z hali będzie podciśnieniowo napływało do pomieszczenia. W pomieszczeniu 17 należy zdemontować fragment kanału wentylacyjnego wraz z kratkami. Kratki należy zainstalować w miejscach pokazanych na rysunku. Aby zainstalować jedną z kratek należy zainstalować trójnik na kanale wentylacyjnym. Aby nie rozregulować instalacji należy przed trójnikiem zainstalować przepustnicę o wielkości równej przekrojowi kanału. Według projektu budowlano wykonawczego, wykonanego na podstawie umowy 12/KE/2004 jest to kanał o przekroju 160x160mm 4.2. Klimatyzacja W pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzatory typu ściennego PKFY-P25VBM-E, PKFY-P32VHM-E, PKFY-P40VHM-E i PKFY-P63VKM-E produkcji Mitsubishi Electric lub równoważne. Urządzenia zostały podzielone na dwa systemy Strona 8 z 14

10 klimatyzacji i podłączone zostały do dwóch jednostek zewnętrznych PUMY-P140VHM produkcji Mitsubishi Electric lub równoważnych. Skropliny odprowadzone zostaną do kanalizacji przez trójnik włączony za umywalką w pomieszczeniu 16. Odpływ skroplin należy zasyfonować, aby uniknąć rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczeń. Instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić ze spadkiem 2% w kierunku odprowadzenia do kanalizacji. Skropliny odprowadzane będą grawitacyjna, a w razie konieczności za pomocą pompek skroplin np. Mini Orange z pływakiem zamontowanym w obudowie klimatyzatora. Po zakończonym montażu klimatyzatorów, należy wykonać 24 godzinna próbę ciśnieniową, napełniając instalację azotem technicznym do ciśnienia 40bar. Następnie wykonać dwukrotne osuszanie próżniowe do ciśnienia -785mbar. Osuszanie przerwać po osiągnięciu znamionowego podciśnienia, napełniając instalacje azotem technicznym do ciśnienia 1bar. Po wykonaniu osuszania instalacje napełnić czynnikiem R410A zawartym w agregatach i uzupełnić braki czynnika. Instalacje chłodniczą należy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych do chłodnictwa i izolować np.: izolacją kauczukowa rur chłodniczych FRIGO K FLEX ST lub równoważną o grubości 13mm. Przewody prowadzone wewnątrz pomieszczeń mocować za pomocą obejm np.: FRS produkcji Fischer. Instalacje freonową prowadzoną na zewnątrz i wewnątrz zabezpieczyć, prowadząc ją w korytach osłonowych wykonanych z PCV. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PCV łączonych przez klejenie. Jednostki zewnętrzne zainstalowane zostaną na elewacji na wspornikach ściennych. Moc chłodniczą klimatyzatorów przyjęto na podstawie obliczeń zysków ciepła wykonanych za pomocą oprogramowania TeknoSim i przedstawiono ich dobór w tabeli poniżej: Lp. Nr pom. Opis Typ klimatyzatora Moc Moc Ilość chłodnicza grzewcza [szt.] [kw] [kw] Strona 9 z 14 Typ agregatu

11 System Stanowisko kier. zesp. Prac. PKFY-P25VBM-E 1 2,8 3,2 2 PKFY-P63VKM-E 1 7,1 8,0 15a Pracownia 3 elektroniczna PKFY-P63VKM-E 1 7,1 8,0 System 2 4 Pracownia modeli i PKFY-P32VHM-E 1 3,6 4, prototypów PKFY-P40VHM-E 1 4,5 5,0 6 Pracownia PKFY-P32VHM-E 1 3,6 4, konstruktorów PKFY-P40VHM-E 1 4,5 5,0 PUMY- P140VH MB PUMY- P140VH MB 4.3. Stanowiska pracy W pomieszczeniu 15a wykonywane są prace lutowania. Do dociągów miejscowych z 6 stanowisk do lutowania wykorzystywane będą 3 zestawy urządzeń filtrowentylacyjnych typu EK 2500 produkcji Nederman lub równoważne z dwoma ramionami odciągowymi (wyciąg na jedno stanowisko 75m 3 /h). Urządzenie wyposażone jest w filtr węglowy do usuwania zanieczyszczeń gazowych oraz filtr HEPA do usuwania cząstek stałych. Powietrze po przefiltrowaniu wyrzucane jest powrotem na pomieszczenia (skuteczność filtracji 90%). Zużyty filtr nie nadaje się do czyszczenia. Trwałość filtru jest bezpośrednio związana ze środowiskiem, w którym jest on eksploatowany, oraz rodzajem odfiltrowywanych cząstek. Jedno urządzenie jest wykorzystywane do odciągu z dwóch stanowisk pracy i są one włączane niezależnie. Włączenie jednego urządzenia powoduje odciąg z dwóch stanowisk pracy wyciąg na jedno stanowisko 75m 3 /h. Łączna ilość powietrza obiegowego, przy współczynniku jednoczesności wynoszącym 1, wynosi 450m 3 /h Dobór grzejników elektrycznych. W projektowanych pomieszczeniach do ogrzewania wykorzystywane są kaflowe, elektryczne piece akumulacyjne. Piece należy zdemontować, a pod oknami między ogrzewaczami wentylatorowymi należy zainstalować grzejniki elektryczne np.: Basic ML 07 o mocy 1250W produkcji Airelec lub równoważne. W tabeli poniżej przedstawiono zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń oraz ilość grzejników elektrycznych, jaką należy w nich zainstalować: Strona 10 z 14

12 Lp. Nr pom a Opis Stanowisko kier. Zesp. Prac. Pracownia elektryczna Pracownia modeli i prototypów Pracownia konstruktorów Straty Ilość Pow. ciepła grzejników [m 2 ] [W] [szt.] Typ grzejnika Moc grzejnika [W] 20, Basic ML , Basic ML , Basic ML , Basic ML Zapotrzebowanie mocy elektrycznej Lp Urządzenie Grzejnik elektryczny Basic ML 12 Jednostka wewnętrzna PKFY-P25VBM-E Jednostka wewnętrzna PKFY-P32VHM-E Jednostka wewnętrzna PKFY-P40VHM-E Jednostka wewnętrzna PKFY-P63VKM-E Jednostka zewnętrzna PUMY-P140VHMB Urządzenie filtracyjne EK 2500 Pompka skroplin Mini Orange Ilość Moc urządzenia Napięcie Liczba faz Łączna moc urządzeń [szt.] [kw] [V] [-] [kw] 9 1, ,25 1 0, ,04 2 0, ,08 2 0, ,08 2 0, ,10 2 5, ,16 3 0, ,51 7 0, , Uzgodnienia międzybranżowe 6.1. Branża budowlana - należy wykonać przebicie przez ścianę zewnętrzną do przeprowadzenia rurociągów freonowych na dach budynku. Strona 11 z 14

13 6.1. Branża elektryczna Należy doprowadzić zasilanie do urządzeń związanych z projektowaną instalacją wentylacji. 7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 7.1. Zakres robót Zamierzenie budowlane obejmuje projekt instalacji klimatyzacji, dobór grzejników elektrycznych oraz dobór urządzeń odciągów miejscowych 6 stanowisk pracy dla zespołu pracowni (pom. nr 15, 15s, 16, 17, 18) w budynku nr 121 należący do Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno Technologicznego S.A. zlokalizowanego na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie. Kolejność realizacji poszczególnych etapów realizacji obiektu jest następująca: 1. Demontaż istniejących elektrycznych piecy kaflowych 2. Montaż tłumików akustycznych 3. Montaż nowego wentylatora dachowego 4. Montaż klimatyzatorów 5. Montaż urządzeń do odciągów miejscowych 7.2. Wykaz elementów zagospodarowania terenu objętego inwestycją Budynek istniejący projektuje się instalację klimatyzacji oraz dobiera urządzenia odciągów miejscowych dla 12 stanowisk pracy oraz grzejniki elektryczne. W budynku nie znajdują się elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń Podczas realizacji robót budowlanych przewidywanymi zagrożeniami będą roboty przy montażu elementów zewnętrznych urządzeń na konstrukcji budynku i praca na wysokości powyżej 6,0 m. Strona 12 z 14

14 7.4. Instruktaż pracowników Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach instalacyjnych Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych - opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - plan bezpieczeństwa powinien opracować kierownik budowy lub inna osoba uprawniona - wykonawca prac zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon Wszystkie napotkane przeszkody na trasie wykonywanych instalacji krzyżujące się lub biegnące równolegle z montowanymi przewodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. II. Część rysunkowa 8. Spis rysunków S-01 Rzut Pracowni Elektrycznej skala 1:50 S-02 Rzut Dachu skala 1:50 Opracował Strona 13 z 14

15 Strona 14 z 14

16

17

18 1. SPECIFICATIONS DATA G5 Model PUMY-P140VHMB Power source 1-phase V 50Hz / 1-phase 220V 60Hz Cooling capacity *1 kw 15.5 (Nominal) *1 kcal / h 13,300 *1 BTU / h 52,900 Power input kw 5.35 Current input A / 24.7 COP kw / kw 2.9 Temp. range of Indoor W.B. 15 to 24degC(59 to 75degF) cooling Outdoor D.B. -5 to 46degC(23 to 115degF) 10 to 46degC(50 to 115degF) : in case of connecting PKFY-P15/P20/P25 type indoor unit. Heating capacity *2 kw 18.0 (Nominal) *2 kcal / h 15,500 *2 BTU / h 61,400 Power input kw 5.58 Current input A / 25.8 COP kw / kw 3.23 Temp. range of Indoor D.B. 15 to 27degC(59 to 81degF) heating Outdoor W.B. -15 to 15degC(5 to 59degF) Indoor unit Total capacity 50 to 130 % of outdoor unit capacity connectable Model / Quantity P15 to P140 / 1 to 12 Sound pressure level (measured in anechoic room) db <A> 51 / 53 Refrigerant Liquid pipe mm(in.) 9.52(3/8") piping diameter Gas pipe mm(in.) 15.88(5/8") FAN Type x Quantity Propeller fan x 2 Air flow rate m 3 / min 100 L/s 1,667 cfm 3,532 Control, Driving mechanism DC-control, Direct-driven by motor Motor output kw 0.06 x 2 External static press. 0 Pa (0 mmh 2 O) Compressor Type x Quantity Inverter scroll hermetic compressor Manufacture MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Starting method Inverter Motor output kw 3.3 Case heater kw - Lubricant FV50S x 2.3L External finish Galvanized steel sheets <MUNSELL 3Y 7.8/1.1> External dimension HxWxD mm 1,350 x 950 x 330 in. 53-3/16" x 37-7/16" x 13" Protection devices High pressure protection High pressure sensor, High pressure switch at 4.15MPa (601 psi) Inverter circuit (COMP. / FAN) Over-heat protection,over-current protection Compressor Discharge thermo protection,over-current protection Fan motor Over-heat protection,voltage protection Refrigerant Type x original charge R410A x 8.5kg (19lbs) Control LEV circuit Net weight kg(lbs) 129(284) Heat exchanger Salt-resistant cross fin & copper tube HIC circuit (HIC: Heat Inter-Changer) - Defrosting method Auto-defrost mode (Reversed refrigerant cycle) Drawing External VHM-BK01-B434 Wiring VHM-RG79-V708 Standard attachment Document Installation Manual Accessory Grounded lead wire x 2 Optional parts Joint: CMY-Y62-G-E Header: CMY-Y64/68-G-E Remarks * In case of connecting Fresh air intake type indoor unit PEFY-P-VHM-E-F, only one indoor unit can be connected with one PUMY. * Details on foundation work, duct work, insulation work, electrical wiring, power source switch, and other items shall be referred to the Installation Manual. * Due to continuing improvement, above specifications may be subject to change without notice. S Notes : Unit converter *1.Nominal cooling conditions(subject to JIS B8615-1) kcal =kw x 860 Indoor : 27degCDB/19degCWB(81degFDB/66degFWB), Outdoor : 35degCDB(95degFDB) BTU/h =kw x 3,412 Pipe length : 7.5m(24-9/16ft.), Level difference : 0m(0ft.) cfm =m 3 /min x *2.Nominal heating conditions(subject to JIS B8615-1) lb =kg / Indoor : 20degCDB(68degFDB), Outdoor : 7degCDB/6degCWB(45degFDB/43degFWB) Pipe length : 7.5m(24-9/16ft.), Level difference : 0m(0ft.) *Above specification data is subject to rounding variation. OUTDOOR UNITS 2-11

19 1. SPECIFICATIONS DATA G5 Model PKFY-P40VHM-E PKFY-P50VHM-E PKFY-P63VKM-E PKFY-P100VKM-E Power source 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz Cooling capacity *1 kw (Nominal) *1 kcal / h 3,900 4,800 6,100 9,600 *1 BTU / h 15,400 19,100 24,200 38,200 *2 kcal / h 4,000 5,000 6,300 10,000 Power input *4 kw (220V) Current input *4 A Heating capacity *3 kw (Nominal) *3 kcal / h 4,300 5,400 6,900 10,800 *3 BTU / h 17,100 21,500 27,300 42,600 Power input kw (220V) Current input A External finish Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) External dimension HxWxD mm 295x898x x898x x1170x x1170x295 in. 11-5/8 x 35-3/8 x 9-13/ /8 x 35-3/8 x 9-13/ /8 x 46-1/16 x 11-5/8 14-3/8 x 46-1/16 x 11-5/8 Net weight kg(lbs) 13(29) 13(29) 21(46) 21(46) Heat exchanger Cross fin (Aluminum fin and copper tube) Cross fin (Aluminum fin and copper tube) Cross fin (Aluminum fin and copper tube) Cross fin (Aluminum fin and copper tube) FAN Type x Quantity Line flow fan x 1 Line flow fan x 1 Line flow fan x 1 Line flow fan x 1 External static press. Pa mmh 2 O Motor Type DC motor DC motor DC motor DC motor Motor output kw Driving mechanism Direct-drive Direct-drive Direct-drive Direct-drive Airflow rate m 3 / min (Low-Mid-High) L/s cfm Sound pressure level (measured in anechoic room) db <A> Insulation material Polyethylene sheet Polyethylene sheet Polyethylene sheet Polyethylene sheet Air filter PP honeycomb PP honeycomb PP honeycomb PP honeycomb Protection device Fuse Fuse Fuse Fuse Refrigerant control device LEV LEV LEV LEV Connectable outdoor unit R410A, R407C, R22 CITY MULTI R410A, R407C, R22 CITY MULTI R410A, R407C, R22 CITY MULTI R410A, R407C, R22 CITY MULTI Diameter of refrigerant Liquid (R410A) pipe mm(in.) 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare 9.52(3/8) Flare 9.52(3/8) Flare (R22, R407C) 6.35(1/4) Flare 9.52(3/8) Flare 9.52(3/8) Flare 9.52(3/8) Flare Gas (R410A) 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare 15.88(5/8) Flare 15.88(5/8) Flare mm(in.) (R22, R407C) 12.70(1/2) Flare 15.88(5/8) Flare 15.88(5/8) Flare 19.05(3/4) Flare Field drain pipe size mm(in.) I.D. 16(5/8) I.D. 16(5/8) I.D. 16(5/8) I.D. 16(5/8) Drawing External Wiring Refrigerant cycle Standard attachment Document Installation Manual, Instruction Book Installation Manual, Instruction Book Installation Manual, Instruction Book Installation Manual, Instruction Book Accessory Optional parts External LEV Box Drain pump PAC-SH75DM-E PAC-SH75DM-E PAC-SH94DM-E PAC-SH94DM-E Remarks * Details on foundation work, duct work, insulation work, electrical wiring, power source switch, and other items shall be referred to the Installation Manual. * Due to continuing improvement, above specification may be subject to change without notice. PKFY Notes : *1 Nominal cooling conditions (subject to JIS B8615-1) *2 Nominal cooling conditions *3 Nominal heating conditions (subject to JIS B8615-1) Unit converter Indoor : 27degC D.B. / 19degC W.B. 27degC D.B. / 19.5degC W.B. 20degC D.B. kcal/h = kw x 860 (81degF D.B. / 66degF W.B.) (81degF D.B. / 67degF W.B.) (68degF D.B.) BTU/h = kw x 3,412 Outdoor : 35degC D.B. 35degC D.B. 7degC D.B. / 6degC W.B. cfm = m3/min x (95degF D.B.) (95degF D.B.) (45degF D.B. / 43degF W.B.) lbs = kg / Pipe length : 7.5 m (24-9/16 ft.) 5 m (16-3/8 ft.) 7.5 m (24-9/16 ft.) Level difference : 0 m (0 ft.) 0 m (0 ft.) 0 m (0 ft.) *The specification data is subject to rounding variation. *4 Electrical characteristic of cooling are included optional drain-pump. INDOOR UNITS 1-157

20 1. SPECIFICATIONS DATA G5 I.Wall 1. SPECIFICATIONS mounted PKFY Model PKFY-P15VBM-E PKFY-P20VBM-E PKFY-P25VBM-E PKFY-P32VHM-E Power source 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz 1-phase V 50Hz, 1- phase 220V 60Hz Cooling capacity *1 kw (Nominal) *1 kcal / h 1,450 1,900 2,400 3,100 *1 BTU / h 5,800 7,500 9,600 12,300 *2 kcal / h 1,500 2,000 2,500 3,150 Power input *4 kw (220V) Current input *4 A Heating capacity *3 kw (Nominal) *3 kcal / h 1,600 2,200 2,800 3,400 *3 BTU / h 6,500 8,500 10,900 13,600 Power input kw (220V) Current input A External finish Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2) External dimension HxWxD mm 295x815x x815x x815x x898x249 in. 11-5/8 x 32-1/8 x 8-7/8 11-5/8 x 32-1/8 x 8-7/8 11-5/8 x 32-1/8 x 8-7/8 11-5/8 x 35-3/8 x 9-13/16 Net weight kg(lbs) 10 (23) 10 (23) 10 (23) 13(29) Heat exchanger Cross fin (Aluminum fin and copper tube) Cross fin (Aluminum fin and copper tube) Cross fin (Aluminum fin and copper tube) Cross fin (Aluminum fin and copper tube) FAN Type x Quantity Line flow fan x 1 Line flow fan x 1 Line flow fan x 1 Line flow fan x 1 External static press. Pa mmh 2 O Motor Type 1-phase induction motor 1-phase induction motor 1-phase induction motor DC motor Motor output kw Driving mechanism Direct-driven by motor Direct-driven by motor Direct-driven by motor Direct-drive Airflow rate m 3 / min (Low-Mid2-Mid-High) L/s cfm Sound pressure level (measured in anechoic room) db <A> Insulation material Polyethylene sheet Polyethylene sheet Polyethylene sheet Polyethylene sheet Air filter PP honeycomb PP honeycomb PP honeycomb PP honeycomb Protection device Fuse Fuse Fuse Fuse Refrigerant control device LEV LEV LEV LEV Connectable outdoor unit R410A, R407C, R22 CITY MULTI R410A, R407C, R22 CITY MULTI R410A, R407C, R22 CITY MULTI R410A, R407C, R22 CITY MULTI Diameter of refrigerant Liquid (R410A) pipe mm(in.) 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare (R22, R407C) 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare 6.35(1/4) Flare Gas (R410A) 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare mm(in.) (R22, R407C) 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare 12.70(1/2) Flare Field drain pipe size mm(in.) I.D. 16(5/8) I.D. 16(5/8) I.D. 16(5/8) I.D. 16(5/8) Drawing External Wiring Refrigerant cycle Standard attachment Document Installation Manual, Instruction Book Installation Manual, Instruction Book Installation Manual, Instruction Book Installation Manual, Instruction Book Accessory Optional parts External LEV Box PAC-SG95LE-E PAC-SG95LE-E PAC-SG95LE-E - Drain pump PAC-SH75DM-E Remarks * Details on foundation work, duct work, insulation work, electrical wiring, power source switch, and other items shall be referred to the Installation Manual. * Due to continuing improvement, above specification may be subject to change without notice. Notes : *1 Nominal cooling conditions (subject to JIS B8615-1) *2 Nominal cooling conditions *3 Nominal heating conditions (subject to JIS B8615-1) Unit converter Indoor : 27degC D.B. / 19degC W.B. 27degC D.B. / 19.5degC W.B. 20degC D.B. kcal/h = kw x 860 (81degF D.B. / 66degF W.B.) (81degF D.B. / 67degF W.B.) (68degF D.B.) BTU/h = kw x 3,412 Outdoor : 35degC D.B. 35degC D.B. 7degC D.B. / 6degC W.B. cfm = m3/min x (95degF D.B.) (95degF D.B.) (45degF D.B. / 43degF W.B.) lbs = kg / Pipe length : 7.5 m (24-9/16 ft.) 5 m (16-3/8 ft.) 7.5 m (24-9/16 ft.) Level difference : 0 m (0 ft.) 0 m (0 ft.) 0 m (0 ft.) *The specification data is subject to rounding variation. *4 Electrical characteristic of cooling are included optional drain-pump. (Applicable only to PKFY-P32VHM-E) INDOOR UNITS 1-156

21 Basic Grzejnik konwektorowy Grzejnik konwektorowy Termostat elektromechaniczny Moc od 500W do 3000W

22 Basic Grzejnik konwektorowy Komfort E l em en t gr zejny : r u r k ow y z c h r om on i k l ow ej s ta l i n i erdzewnej, obudowany aluminiowym radiatorem. Ter m os ta t el ek tr om ec h a n i c zny z d okładnością regulacji temperatury do 1 C Estetyka Prosta, elegancka linia wzornicza. Krawędzie obudowy łagodnie ścięte. Bezpieczeƒstwo A u tom a ty c zn e za bezpi ec zen i a pr zed pr zegr za n i em obwodu grzejnego. C a ł k ow i c i e m eta l ow a obu d ow a z l ek k o za ok rą gl ony m i narożnikami. O d por ny n a w y s ok i e tem pera tu r y l a k i er epox y d ow y utwardzany przez polimeryzację. O d por n ość i zol a c ji n a pr zebi c i e I K 0 8. Pod w ójn a oc h r on a pr zec i w pora żen i ow a k l. I I, urządzenie bryzgoszczelne IP24. Możliwość regulacji Pok rętło ter m os ta tu i w ył ą c zn i k u m i es zc zon e n a boc zn ej krawędzi obudowy. Ter m os ta t w y s k a l ow a ny od pozy c ji dyż u r ( ok. +7 C ), do pozycji 8 maximum (ok.+30 C). B l ok ow a n i e l u b ogra n i c zen i e za k res u regu l a c ji termostatu. Instalacja Łatwy m on taż n a ś c i a n i e za pew n i a załączony w s por n i k. P r zew ód za s i l a ją c y ( w w y pos a żen i u ) u m oż l i w i a niewidoczne podłączenie do puszki instalacyjnej za grzejnikiem Normy i certyfikaty: B model ML 05 ML 07 ML 10 ML 12 ML 15 ML 17 ML 20 ML 25 ML 30 E moc (W) oznacz. kodowe A A A A A A A A A wymiary (cm) wys. x szer. x g b. 40 x 28 x 8 40 x 36 x 8 40 x 44 x 8 40 x 52 x 8 40 x 60 x 8 40 x 76 x 8 40 x 84 x 8 40 x 100 x 8 40 x 100 x 8 waga (kg) 3 3,7 4,1 5,0 5,5 7,1 7,9 8,5 8,5 Jakość wyrobów potwierdza znak CE wyrób produkowany we Francji zgodnie z normami europejskimi. Dodatkowo wyrób posiada polski Certyfikat Bezpieczeństwa B. DYSTRYBUTOR REGIONALNY GENERALNY DYSTRYBUTOR: PHP Brabork Sp. z o.o Zielonka, ul. Postępu 2 tel , fax

23

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011

pompy ciepła powietrze-woda SeRii aquarea // SySTemy ogrzewania i KLimaTyZacJi 2011 pompy ciepła POWIETRZE-WODA SERII Aquarea // SYSTEMY OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI 2011 KAŻDY dom MA ZNACZENIE Ekologiczny styl życia według firmy Panasonic na całym świecie promujemy rozwiązania z praktycznie

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo