SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW""

Transkrypt

1 OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w zależności od stężenia CO w powietrzu (pomieszczenie zamknięte), czasu przebywania i stopnia wysiłku fizycznego." Źródło: "Medycyna sądowa dla prawników" T. Marcinkowski 2 Skutki oddziaływania zanieczyszczeń SBS Syndrom Chorego Budynku Wilgoć: Reakcje alergiczne włącznie z astmą. Uszkodzenia wątroby, układu nerwowego, trawiennego, systemu immunologicznego. Kichanie, kaszel, płytki oddech, zawroty głowy, gorączka, kłopoty trawienne Podrażnienie nosa, wrażliwość na zapachy Podrażnienie oczu, gardła Ból głowy, zawroty głowy Ogólne zmęczenie Trudności w oddychaniu Sucha i swędząca skóra Trudności w koncentracji 3 4

2 Definicja wentylacji wg PN-B-01411:1999 Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzanie powietrza zewnętrznego Wentylacja jest procesem zorganizowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu w celu jego odświeżenia przy jednoczesnym usunięciu na zewnątrz zanieczyszczeń powstających w pomieszczeniu i przedostających się do powietrza. Definicja klimatyzacji wg PN-B-01411:1999 Klimatyzacja pomieszczenia - wentylacja pomieszczenia zapewniająca środowisku powietrznemu pomieszczenia określone właściwości i parametry -czystość, temperaturę i wilgotność względną - przez uzdatnianie i rozdział powietrza, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w każdych warunkach klimatycznych danej miejscowości. Klimatyzacja jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych parametrów i właściwości pożądanych ze względów higienicznych i ze względu na dobre samopoczucie ludzi (tzw. klimatyzacja komfortowa) lub wartości parametrów wymaganych przez technologię produkcji (tzw. klimatyzacja technologiczna). 5 6 Definicje wg EN 12792:2003 Miejsca stosowania wentylacji Wentylacja planowany nawiew i usuwanie powietrza z obsługiwanego pomieszczenia Klimatyzacja forma uzdatniania powietrza charakteryzująca się utrzymaniem na odpowiednim poziomie temperatury, wilgotności, wymiany powietrza i jego czystości. Jeśli nie kontroluje się dowolnego z tych parametrów to system ten określa się jako klimatyzacja częściowa. 7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz.690, (2002) Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. 8

3 Klasyfikacja systemów wentylacji i klimatyzacji Rodzaj energii wprawiającej powietrza w ruch Przeznaczenie instalacji Ciągłość pracy instalacji Sposób organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu Stopień wyposażenia instalacji w urządzenia do uzdatniania powietrza Udział powietrza zewnętrznego Zdolność do zapewnienia różnicy ciśnienia z otoczeniem Elastyczność pracy instalacji Liczba czynników dostarczających energię do pomieszczenia Sposób zapewnienia regulacji temperatury w pomieszczeniu 9 Klasyfikacja ze względu na rodzaj energii wprawiającej powietrza w ruch naturalną mechaniczną 10 Wentylacja naturalna WENTYLACJA NATURALNA W wentylacji naturalnej wymiana powietrza w pomieszczeniu jest powodowana ruchem powietrza. Różnica ciśnień wywołująca ruch może wynikać: z działania wiatru, sił grawitacji, z działania wiatru i sił grawitacji, 12

4 Rodzaje wentylacji naturalnej przewietrzanie okresowe odświeżanie powietrza w pomieszczeniach polegające na otwieraniu okien lub innych otworów w przegrodach infiltracja przenikanie powietrza przez porowate materiały budowlane, nieszczelności przegród oraz szczeliny wokół okien i drzwi wentylacja grawitacyjna gdzie stosuje się pionowe przewody wywiewne do usuwania powietrza dopływającego na skutek różnicy ciśnienia wywołanej różnicą gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku aeracja zorganizowana wymiana powietrza, które dopływa przez odpowiednie otwory rozmieszczone w zewnętrznych przegrodach budowlanych, uzyskiwana dzięki różnicy ciśnienia powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Intensywność aeracji zależy od temperatury i szybkości ruchu powietrza (siły wiatru). Naturalny ruch powietrza w pomieszczeniu w wyniku różnicy temperatury powietrza tu te B A pb pa te<tu płaszczyzna wyrównania ciśnienia Oddziaływanie wiatru na ściany budynku WENTYLACJA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM strefa cienia aerodynamicznego 15

5 Przepisy prawne i normy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. Dz. Ustaw nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz PN-83/B-03430/Az3:2000: Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wymagania. PN-87/B-03433: Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wymagania. PN-EN Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonywanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. PN-B-76001:1996: Wentylacja. Przewody wentylacyjne, szczelność. Wymagania i badania. PN-89/B-10425: Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zadania wentylacji w budownictwie mieszkaniowym dostarczenie tlenu niezbędnego do oddychania, dostarczenie tlenu dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów spalania, obniżenie zawartości wilgoci w powietrzu, obniżenie stężenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych emitowanych przez człowieka, wynikających z jego działalności w środowisku wewnętrznym mieszkania oraz pochodzących od ustroju budowlanego Strumienie objętości powietrza wentylacyjnego Strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania określany jest przez sumę strumieni powietrza usuwanych z pomieszczeń. Strumienie te, niezależnie od rodzaju wentylacji, powinny wynosić co najmniej: dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową - 70 m 3 /h dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną - w mieszkaniu do 3 osób - 30 m 3 /h - w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m 3 /h - dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m 3 /h - dla łazienki (z ustępem lub bez) - 50 m 3 /h dla oddzielnego ustępu - 30 m 3 /h dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego - 15 m 3 /h Dopływ powietrza zewnętrznego (wg PN-83 B-03430) Przez regulowalne otwory w górnej części okna lub ponad oknem, względnie w dolnej części ściany zewnętrznej, Przez okna ze skrzydłem uchylno-rozwieralnym, górnym wywietrznikiem uchylnym lub górnym skrzydłem uchylnym Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnię gazową powinny mieć mechaniczną wentylację wywiewną; usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m 3 /h

6 Dopływ powietrza zewnętrznego Odpływ powietrza z pokoi mieszkalnych (wg PN-83 B-03430) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewnowywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych. Przez otwory wyrównawcze ponad drzwiami lub w ich górnej części, Przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą Odpływ powietrza z kuchni, łazienek itp. (wg PN-83 B-03430) Przez otwory wywiewne usytuowane części ściany i przyłączone do pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej Do pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze. Zabrania się stosowania: Zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej 141 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 23 Wentylacja pomieszczeń niemieszkalnych (wg PN-83 B-03430) Piwnice dopływ powietrza: otwierane okna lub specjalne otwory w przegrodach zewnętrznych; odpływ: przewody wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej; strumień powietrza 0,3 wym/h; Poddasza dopływ i odpływ: otwory w zewnętrznych przegrodach; Klatki schodowe w górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200cm 2 ; Rura zsypu śmieci wylot powietrza ponad dachem, wyposażony w filtr i wentylator, strumień powietrza 200m 3 /h Pralnie domowe wentylacja nawiewna lub nawiewnowywiewna, co najmniej 2 wym/h Suszarnie dopływ powietrza: z sąsiednich pomieszczeń, odpływ: przez wentylację grawitacyjną, strumień powietrza 1 wym/h 24

7 Przewody wentylacyjne (wg PN-83 B-03430) Przekroje przewodów wentylacji grawitacyjnej powinny zapewniać usuwanie wymaganych normą strumieni objętości powietrza w następujących warunkach: Temperatura zewnętrzna +12 o C, Temperatura w pomieszczeniu, z którego usuwane jest powietrze, równa temp. obliczeniowej wg PN-82/B (dla pomieszczeń nieogrzewanych +16 o C) Regulowane otwory doprowadzające powietrze zewnętrzne w położeniu otwartym, Nie należy uwzględniać różnic ciśnień spowodowanych działaniem wiatru Przewody wentylacyjne (wg PN-89 B-10425) Otwory wentylacyjne górna krawędź co najwyżej 150 mm od sufitu, Przewody w ścianach lub w obudowach, min powierzchnia przekroju 0,016 m 2, kierunek: pionowy, dopuszczalne odchylenie 30 o na długości 2 m, (ew. 45 o za zgodą terenowego organu administracji państwowej), W kominach boczne otwory wylotowe, górne tylko, gdy stosowane nasady blaszane nad wylotem Rodzaje wentylacji i zastosowania Obiekty Wentylacja Budynki w budownictwie mieszkaniowym i zamieszkania zbiorowego Grawitacyjna Mechaniczna - do 9 kondygnacji naziemnych ponad 9 kondygnacji + Budynki w budownictwie użyteczności publicznej o wysokości - do 25 m nad poziomem terenu ponad 25 m wysokości

8 Ciśnienie czynne H g = g h g (ρ e -ρ i ) Ciśnienie czynne dla przykładowego budynku mieszkalnego (Ti=+20 o C) H g ciśnienie czynne przewodu wentylacji grawitacyjnej, Pa g przyśpieszenie ziemskie, m 2 /s h g wysokość przewodu wentylacyjnego od osi otworu wlotowego do osi otworu wylotowego ρ e, ρ i gęstość powietrza zewnętrznego w pomieszczeniu, kg/m 3 Zakładany strumień objętości powietrza przepłynie przewodem wentylacji grawitacyjnej gdy straty ciśnienia będą mniejsze lub równe ciśnieniu czynnemu p H g Wspomaganie infiltracji nawietrzaki ścienne Wspomaganie infiltracji nawiewniki okienne Nawietrzak firmy GreKa Termostatyczny anemostat talerzowy firmy StarWent Nawietrzak z anemostatem firmy PROVENT 31 Nawiewnik VENTAIR 1 - czerpnia powietrza 2 regulator 3 szczelina 4 - płat aluminiowy 5 siatka przeciw owadom 6 - uchylna klapka 7 - sznureczki z obciążnikami Nawietrzak okienny firmy MORAD 32

9 System wentylacji higrosterowalnej Wspomaganie działania wentylacji grawitacyjnej Schemat mieszkania: proces wentylacji w ciągu dnia Schemat mieszkania: proces wentylacji w ciągu nocy 33 Samonastawna nasada kominowa, wspomaga ciąg kominowy oraz zapobiega ciągowi wstecznemu. (źródło: Obrotowa nasada Turbowent urządzenie wykorzystujące siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. (źródło: 34 W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu 143 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Strefy obciążenia wiatrem Wg PN-EN :2005 STREFA 1 - obejmuje przeważającą cześć kraju STREFA II pas nadmorski STREFA III obszar górski na południu Bazowa wartość prędkości (źródło:

10 Budynki zamieszkania zbiorowego Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić co najmniej: dla pokojów mieszkalnych i sypialnych, 20 m 3 /h mieszkańca lecz nie mniej niż 1 wymianę na godzinę, dla kuchni i łazienek indywidualnych, jak dla mieszkań, dla kuchni, pomieszczeń sanitarno-higienicznych przeznaczonych dla wspólnego użytkowania, wg przepisów i wymagań technologicznych sanitarnych. dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach 30m 3 /h dla każdej osoby. Krotność wymiany powietrza określa ile razy, cała objętość powietrza w pomieszczeniu, budynku, zostanie wymieniona w jednostce czasu n V& V = 1/h gdzie: V & - strumień objętości powietrza nawiewanego, m 3 /s V - objętość pomieszczenia, m Budynki użyteczności publicznej Schemat działania aeracji pomieszczenia stałego i czasowego pobytu ludzi, 20 m 3 /h osobę 30 m 3 /h osobę, przy dozwolonym paleniu dla pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci (żłobki i przedszkola), 15 m 3 /h dziecka, dla pokojów klimatyzowanych i wentylowanych o nie otwieranych oknach, 30 m 3 /h dla każdej osoby, a w przypadku dozwolonego palenia w tych pomieszczeniach, co najmniej 50 m 3 /h osobę. Wentylacja hali za pomocą areacji: a) w okresie letnim, b) w okresie zimowym (źródło:

11 Wentylacja mechaniczna WENTYLACJA MECHANICZNA W wentylacji mechanicznej przewietrzanie pomieszczeń jest w praktyce niezależne od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatorów. 42 Wentylacja mechaniczna Zalety: Możliwość kształtowania parametrów powietrza w pomieszczeniu Możliwość filtracji powietrza doprowadzanego do pomieszczenia Możliwość kształtowania prawidłowego rozdziału powietrza w pomieszczeniu Możliwość realizacji różnych procesów uzdatniania powietrza w tym odzysku energii z powietrza usuwanego Uniezależnienie intensywności wymiany powietrza od szczelności obudowy budynku, zabezpieczenie przed hałasem zewnętrznym Duża efektywność 43 Wentylacja mechaniczna Wady: Wysokie koszty inwestycyjne Konieczność systematycznej konserwacji Ryzyko stworzenia dyskomfortu akustycznego spowodowanego pracą wentylatora lub turbulencją i drganiami występującymi przy przepływie powietrza 44

12 Rodzaje wentylacji mechanicznej W zależności od kierunku ruchu powietrza w stosunku do wentylowanego pomieszczenia rozróżnia się wentylację mechaniczną: nawiewną powietrze dostarcza się do pomieszczenia za pomocą wentylatora, a usuwa w sposób naturalny wywiewną powietrze usuwa się z pomieszczenia za pomocą wentylatora, a dostarcza w sposób naturalny nawiewno wywiewną gdzie do dostarczania i usuwania powietrza używa się wentylatorów

13 49 50 Klasyfikacja ze względu na przeznaczenie instalacji klimatyzacja komfortu zapewniająca stan powietrza w pomieszczeniu warunkujący dobre samopoczucie klimatyzacja technologiczną zapewniająca warunki dla realizacji określonego procesu technologicznego Klasyfikacja ze względu na ciągłość pracy V V τ τ o działaniu ciągłym okresową 51 52

14 Klasyfikacja ze względu na udział powietrza zewnętrznego z recyrkulacją (zmienny lub stały udział powietrza zewnętrznego i obiegowego w powietrzu nawiewanym), bez recyrkulacji 100% powietrza zewnętrznego w powietrzu nawiewanym, z odzyskiem ciepła lub bez odzysku Klasyfikacja ze względu na zdolność do zapewnienia różnicy ciśnienia z otoczeniem nadciśnieniową strumień masy powietrza nawiewanego jest większy od strumienia masy powietrza wywiewanego podciśnieniową - strumień masy powietrza wywiewanego jest większy od strumienia masy powietrza nawiewanego m n m L m w Klasyfikacja ze względu na sposób organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu ogólną równomierną wymianę powietrza w całym pomieszczeniu miejscową (lokalizująca) przeciwdziała zanieczyszczaniu powietrza w pomieszczeniu i usuwa zanieczyszczenia z miejsca ich wydzielania: odciągi miejscowe nawiewy miejscowe zasłony, kurtyny powietrzne Strugi nawiewane Decydujący wpływ na przepływ powietrza w wentylowanym pomieszczeniu mają strugi nawiewane. W efekcie ich oddziaływania, w pomieszczeniu powinna nastąpić wymiana powietrza zapewniająca w strefie przebywania ludzi dobrą jakość powietrza, poprzez utrzymanie stężeń zanieczyszczeń poniżej wymaganych wartości NDS oraz warunki komfortu cieplnego 55 56

15 Organizacja ruchu powietrza Klasyfikacja ze względu na sposób organizacji wymiany powietrza w pomieszczeniu Tłokowa Uzyskanie właściwych efektów wymiany powietrza wymaga: dobrania odpowiednich nawiewników i wywiewników i ich uzasadnionego usytuowania odpowiedniego rozmieszczenia otworów nawiewnych w stosunku do źródeł ciepła, zanieczyszczeń oraz strefy przebywania ludzi nadania strugom powietrza nawiewanego kierunku i prędkości, zapewniających efektywne przepłukanie strefy przebywania ludzi powietrzem wentylacyjnym 57 Wyporowa Mieszająca 58 WENTYLACJA MIEJSCOWA Odciągi spalin samochodowych Odciągi miejscowe mają za zadanie ujęcie zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania i niedopuszczenie do rozprzestrzeniania ich w pomieszczeniu 60

16 Zasłony (kurtyny) powietrzne które stosuje się do ochrony pomieszczeń przed przenikaniem zimnego powietrza zewnętrznego przez często otwierane bramy i drzwi wejściowe w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej Zasłona powietrzna Bez zasłony (linia wyrównania ciśnienia w połowie wysokości otworu strumienie powietrza dopływającego i wypływającego z pomieszczenia są jednakowe Bez zasłony (linia wyrównania ciśnienia w pobliży górnej krawędzi otworu duży strumień powietrza zewnętrznego przenika do pomieszczenia Z zasłoną powietrze zewnętrzne nie penetruje do wnętrza Indywidualna wentylacja miejscowa Wzajemne oddziaływanie: Przepływu wywołanego konwekcją naturalną Ruchu powietrza wywołanego oddychaniem Nawiewu indywidualnej wentylacji miejscowej dr.a.k.melikov, Personalised Ventilation, Roomvent 2004, Coimbra 63 dr.a.k.melikov, Personalised Ventilation, Roomvent 2004, Coimbra 64

17 Klasyfikacja ze względu na stopień wyposażenia instalacji w urządzenia do uzdatniania powietrza Podstawowe procesy powodujące zmianę parametrów fizycznych powietrza to : ogrzewanie, ochładzanie suche bez wykroplenia wilgoci, ochładzanie mokre z wykropleniem wilgoci, związane z osuszaniem powietrza, osuszanie, nawilżanie, mieszanie 65 Uzupełniające procesy uzdatniania powietrza filtracja jonizacja dezodoryzacja dezynfekcja Proces uzdatniania powietrza może być realizowany centralnie bądź tez może być w różnym stopniu zdecentralizowany. Decentralizacja jest na ogół niezbędna w przypadku gdy układ uzdatniania powietrza obsługuje więcej jak jedna strefę wydzielony fragment budynku o unikatowych właściwościach. Strefy mogą różnić się charakterystyką obciążeń cieplno-wilgotnościowych66 lub wymaganiami w zakresie warunków termicznych. Klasyfikacja ze względu na liczba czynników dostarczających energię do pomieszczenia SYSTEMY POWIETRZNE Systemy powietrzne Systemy dwuczynnikowe (powietrze + woda/roztwór glikolu lub freony) Na potrzeby systemów powietrznych instaluje się jeden system kanałów wentylacyjnych, którymi dystrybuowane jest powietrze o odpowiedniej temperaturze, w ten sposób pomieszczenia są ogrzewane lub chłodzone w zależności od pory roku, jednocześnie cały czas dostarczane jest powietrze świeże, którego udział może być dowolnie regulowany stosownie do potrzeb

18 Ciąg technologiczny układu klimatyzacji Zmiany temperatury Elementy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Zamiany wilgotności Główne elementy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Czerpnia powietrza Centrala nawiewna Nawiewniki t, φ Pomieszczenie klimatyzowane Przewody wentylacyjne Wywiewniki Wyrzutnia powietrza Centrala wywiewna Centrale klimatyzacyjne urządzenia służące do obróbki powietrza (zmiany temperatury, wilgotności, oczyszczenia) w celu dostosowania parametrów do wymagań w pomieszczeniu. Wyróżnia się centrale: wewnętrzne - przeznaczone do lokalizacji w maszynowniach, zewnętrzne - przeznaczone do montażu na zewnątrz budynku (np. na dachu); maja obudowę zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych, podwieszane - miejsce montażu - w stropach podwieszonych. Najczęściej spotykane są dwa rodzaje budowy central: sekcyjne (blokowe) - centrala zestawiona jest z poszczególnych elementów znajdujących się w oddzielnych blokach, monoblokowe (kompaktowe) - urządzenia montowane są w jednej wspólnej obudowie. Strefa przebywania ludzi 71 72

19 Przykładowa konfiguracja centrali klimatyzacyjnej przepustnice powietrza 2 - filtr wstępny 3 filtr dokładny 4 tłumiki hałasu 5 chłodnica powietrza 6 nagrzewnica powietrza 7 - komora zraszania (nawilżania) powietrza 8 - wentylator 73 Sekcja wentylatora Sekcja ta służy do przetłaczania powietrza klimatyzacyjnego przez układ klimatyzacyjny. W centralach stosuje się wentylatory z wirnikiem bębnowym, napędzane silnikami elektrycznymi o stałych lub zmiennych obrotach. Napęd pomiędzy silnikiem a wentylatorem przenoszony jest zwykle przez przekładnię pasową. Wentylatory nie stykają się bezpośrednio z obudową centrali i posadowione są na specjalnych wibroizolatorach. W centralach klimatyzacyjnych nawiewno wywiewnych występują dwie sekcje wentylatorowe: sekcja wentylatora nawiewnego sekcja wentylatora wywiewnego 74 Ze względu na kierunek przepływu powietrza wentylatory dzielimy na: osiowe Charakterystyka wentylatora Przykładowa charakterystyka wentylatora firmy Systemair promieniowe Zapotrzebowanie mocy wentylatora: V p P = & η 75 76

20 Zapotrzebowanie mocy wentylatora: P w V = & w p η w w 77 Moc silnika napędzającego wentylator: P s K Pw = η Moc elektryczna potrzebna do napędu silnika P el p Ps = η s Spręż wentylatora różnica ciśnień całkowitych mierzona za wylotem i przed wlotem do wentylatora p w = p str = p Wydajność wentylatora objętościowy strumień powietrza wywołany pracą wentylatora o danym sprężu tł + p ss Straty ciśnienia w przewodach wentylacyjnych Straty liniowe 2 l w ρ p l = λ d 2 R t 2 λ w ρ = d 2 p = β R l l t

21 Straty miejscowe p m 2 w ρ = ζ 2 Całkowite straty ciśnienia p = p l + p m A. Pełech Wentylacja i klimatyzacja podstawy 2008 Charakterystyka instalacji Opór właściwy instalacji: p r = 2 V& Charakterystyka instalacji: Przeciwbieżna Przepustnice powietrza Najczęściej występują jako wielopłaszczyznowe współbieżne lub przeciwbieżne. Usytuowane są na wlocie i wylocie z centrali. Łopatki wykonane są z profili aluminiowych. Współbieżna p = r V& 2 Zadania przepustnic: zamykanie dopływu powietrza w czasie postoju centrali regulacja wymaganego przepływu powietrza 83 Uruchamiane są siłownikami o napędzie elektrycznym. 84

22 Filtry powietrza W obrębie central klimatyzacyjnych występują jako: wstępne do EU4 dokładne do EU9 Wykonane są z mat filtracyjnych lub tkaniny filtracyjnej Zadaniem ich jest zatrzymywanie pyłu zawartego w powietrzu napływającym do centrali. Zazwyczaj filtr dokładny powinien być poprzedzony filtrem wstępnym. W związku z stopniowym zanieczyszczaniem filtrów w czasie eksploatacji centrali, zachodzi potrzeba ich okresowej wymiany lub regeneracji. 85 Dla prędkości przepływu powietrza wynoszącej 2 3 m/s, w zależności od klasy filtra straty te wynoszą: - dla filtrów zgrubnych Pa, - dla filtrów dokładnych Pa, - dla filtrów zawiesinowych Pa. Producenci zalecają, aby końcowe wartości strat ciśnienia w tych elementach nie przekraczały: - dla filtrów zgrubnych Pa, - dla filtrów dokładnych Pa, - dla filtrów zawiesinowych Pa. Przeciętny czas eksploatacji filtra przy ośmiogodzinnym obciążeniu dobowym wynosi: - dla filtrów zgrubnych 3 6 miesięcy, - dla filtrów dokładnych 6 9 miesięcy, - dla filtrów zawiesinowych 1 4 lat. 86 Tłumiki hałasu Zmniejszają możliwość rozprzestrzeniania się w instalacji i klimatyzowanych pomieszczeniach hałasu wywołanego pracą wentylatora (wentylatorów) znajdujących się w centrali klimatyzacyjnej. Sekcje tłumienia zawierają specjalne wkłady tłumiące, pochłaniające generowany hałas. Od ich konstrukcji i usytuowania zależy wielkość tłumienia hałasu w poszczególnych pasmach. Skuteczność tłumienia hałasu ma szczególne znaczenia przy dostarczaniu powietrza do takich pomieszczeń jak: studia radiowe i telewizyjne sale koncertowe pokoje hotelowe 87 Układ chłodniczy Ciepło od oziębianego powietrza może być odprowadzane na dwa sposoby: * bezpośredni parownik urządzenia chłodniczego jest jednocześnie chłodnicą i znajduje się w strumieniu powietrza, * pośredni zastosowana ciecz pośrednicząca tzw. chłodziwo (woda, roztwór glikolu, itp.) zasila chłodnicę powietrza a następnie jest oziębiana w parowniku agregatu ziębniczego Najczęściej występujące układy chłodzenia dla celów klimatyzacyjnych: Układ z cieczą pośredniczącą Skraplacz chłodzony powietrzem Skraplacz chłodzony cieczą (wodą) + chłodnica sucha Skraplacz chłodzony cieczą (wodą) + chłodnica mokra Układ z bezpośrednim odparowaniem Skraplacz chłodzony powietrzem 88

23 Chłodnice powietrza Chłodnice powietrza Ich zadanie polega na ochładzaniu powietrza przepływającego przez centralę do wartości wymaganej względami technologicznymi obniżaniu temperatury i najczęściej zawartości wilgoci (pary wodnej) Są to wymienniki ciepła pomiędzy powietrzem a chłodziwem. Zadaniem chłodziwa jest pośredniczenie w przekazywaniu ciepła od ochładzanego ośrodka do wrzącego w parowniku czynnika chłodniczego. Chłodziwo przepływa przez rurki ożebrowane (miedziane, ożebrowanie z płycinek aluminiowych), powietrze w przestrzeni pomiędzy rurkami. W centralach klimatyzacyjnych występują chłodnice powietrza: wodne chłodziwem jest woda lub wodny roztwór glikolu etylenowego lub propylenowego. Parametry chłodziwa mogą wynosić przykładowo 6/12 0 C, 7/12 0 C, 5/11 0 C z odparowaniem bezpośrednim chłodziwem jest czynnik chłodniczy np. freon R22, R407c, o temperaturze parowania wynoszącej kilka stopni powyżej zera Nagrzewnice powietrza Ich zadanie polega na ogrzewaniu powietrza przepływającego przez centralę do wartości wymaganej względami technologicznymi podnoszeniu temperatury. Są to wymienniki ciepła pomiędzy czynnikiem grzejnym a powietrzem. Czynnik grzejny przepływa przez rurki ożebrowane (miedziane, ożebrowanie z płycinek aluminiowych), powietrze w przestrzeni pomiędzy rurkami. W centralach klimatyzacyjnych występują nagrzewnice powietrza: wodne czynnikiem grzejnym jest woda o niskich parametrach np. 80/60 0 C, 90/70 0 C parowe czynnikiem grzejnym jest para wodna nasycona sucha o niskim ciśnieniu < 0.07 MPa, temperatura < C elektryczne wodna elektryczna 91 Komora zraszania Służy do nawilżania powietrza, do stanu bliskiego stanowi nasycenia. Rodzaje komór zraszania: dyszowe - nawilżanie zachodzi poprzez kontakt rozpylanej przez dysze komory wody z przepływającym przez centralę powietrzem o powierzchniach zraszanych nawilżanie zachodzi poprzez kontakt wody ociekającej na tzw. złożach zraszanych z powietrzem przepływającym przez te złoża W układach klimatyzacji obecnie dąży się do stopniowego odchodzenia od wody do nawilżania, na rzecz nawilżania powietrza parą wodną. Związane jest to z rozwojem w środowisku wodnym rozmaitych drobnoustrojów, których obecność w powietrzu przyczynia się do rozwoju chorób, alergii, u ludzi przebywających w pomieszczeniach klimatyzowanych. 92

24 Nawilżacze parowe Wytwarzanie pary odbywa się w urządzeniu zwanym wytwornicą pary zasilaną prądem elektrycznym, na zasadzie wykorzystania wody jako elektrolitu o określonym przewodnictwie prądu. Prąd przepływając pomiędzy elektrodami powoduje podgrzanie roztworu i w konsekwencji produkcję pary wodnej. Komora mieszania Urządzenie wyposażone jest w dwa wloty: jeden dla powietrza świeżego, drugi dla powietrza recyrkulacyjnego - z wnętrza obiektu. Komora mieszania umożliwia regulację dostarczanego do wnętrza strumienia powietrza świeżego od 0 100% za pomocą zamontowanych na wlotach przepustnic. Komora wodna z wytwornicą pary Komora elektryczna z aparaturą sterującą i zasilającą Nawiewniki generujące różne strugi PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA NAWIEWNIKÓW Nawiewnik dyszowy Nawiewniki rozpraszające Kratka nawiewnowywiewna 96

25 Kratki nawiewne Nawiewniki szczelinowe Nawiewnik szczelinowy NS firmy Hakom Kratka nawiewna kanałowa firmy BerlinerLuft Nawiewnik szczelinowy nastawne firmy CWK Nawiewnik szczelinowy z dyszami firmy CWK Kratka nawiewna firmy Smay Nawiewniki kanałowe Nawiewniki dla wentylacji wyporowej Nawiewniki kanałowe firmy BSH

26 WENTYLACJA HYBRYDOWA WENTYLACJA HYBRYDOWA Wentylacja hybrydowa łączy w sobie cechy wentylacji naturalnej i mechanicznej. Jeśli warunki zewnętrzne nie pozwalają na wentylacje naturalną pracują urządzenia mechaniczne. Właściwie zaprojektowana wentylacja hybrydowa dostosowana jest do zmieniających się w ciągu roku a nawet w ciągu dnia parametrów powietrza zewnętrznego. spełniając kryteria jakości środowiska wewnętrznego przy jednoczesnej oszczędności energii. 102 WENTYLACJA HYBRYDOWA W wentylacji hybrydowej stosowane są trzy podstawowe rozwiązania: a) współdziałanie wentylacji naturalnej i mechanicznej przez zaprojektowanie dwóch w pełni autonomicznych układów, w których regulacja odbywa się na zasadzie przełączania pomiędzy systemami lub wykorzystania obu systemów do określonych zadań (np. wentylacja naturalna ustawiona jest dla okresów przejściowych, a mechaniczna dla zimy i lata) WENTYLACJA HYBRYDOWA b) wentylacja naturalna wspomagana mechanicznie przez zastosowanie wentylatora nawiewnego lub wywiewnego w okresach, kiedy różnica pomiędzy ciśnieniem na zewnątrz i wewnątrz budynku nie wystarcza do zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza

27 WENTYLACJA HYBRYDOWA WENTYLACJA HYBRYDOWA c) wentylacja mechaniczna wspomagana działaniem wyporu cieplnego i wiatru pozwalająca na optymalne wykorzystanie naturalnych sił, wspomagających przepływ powietrza w budynku Możliwości łączenia wentylacji naturalnej z mechaniczną [Per Heiselberg, Principles of hybrid ventilation, IEA-ECBCS Annwx35 Final Report] WENTYLACJA HYBRYDOWA Najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji naturalnej w systemie hybrydowym są następujące: automatyczne wyłączanie wentylatorów wentylacji mechanicznej w czasie otwierania okien lub zastosowanie automatycznie otwieranych okien, w przypadku braku możliwości otwierania okien, zastosowanie wlotów powietrza z przepustnicami, np. nawiewników szczelinowych lub otworów żaluzjowych, 107 WENTYLACJA HYBRYDOWA wentylacja budynków z centralnie położonym atrium wskutek działania wyporu termicznego powstaje strumień powietrza unoszący się ku górze, który asymiluje zbędne ciepło oraz usuwa zanieczyszczone powietrze. Schemat grawitacyjnego przepływu powietrza w budynku z atrium [A. Bogdan, Wentylacja hybrydowa rozwiązanie przyszłości w budownictwie, Bezpieczeństwo pracy 1/2008] 108

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT Wydanie 8 A-5-8 Spis treści Strona 3 3 4 6 6 7 8 8 9 9 Tematyka Zweryfikowane i uzupełnione w stosunku do Wydania 7 Ogólne zagadnienia rozwoju czynników chłodniczych Wstęp Alternatywne

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja zależna od potrzeb

Klimatyzacja zależna od potrzeb Klimatyzacja zależna od potrzeb WISETM Powietrzny system klimatyzacyjny GOLDTM Centrala wentylacyjna - rozwiązanie systemowe CONDUCTORTM Wodny system klimatyzacyjny www.swegon.pl Demand-controlled ventilation

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj idealny klimat

Zaprojektuj idealny klimat Zaprojektuj idealny klimat Nowość! Monoblok 24 i 26 HP Ogrzewanie do -250C DVM S to system klimatyzacji 5. generacji charakteryzujący się wysoką efektywnością energetyczną w trybie chłodzenia oraz ogrzewania.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU JANUSZRYCZKOWSKI,PAWEŁSOBIESZEK 1 Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin janusz.ryczkowski@umcs.eu Rozdział 20 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

JAKI KLIMATYZATOR ODPOWIADA MOIM POTRZEBOM?

JAKI KLIMATYZATOR ODPOWIADA MOIM POTRZEBOM? JAKI KLIMATYZATOR ODPOWIADA MOIM POTRZEBOM? Tak znajdziesz odpowiedni klimatyzator K RYTERIA WYBORU D ZIAŁANIE P ORÓWNANIE SYSTEMÓW P RZEGLĄD OFERTY Klimatyzatory dachowe Klimatyzatory dachowe z oknem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo