SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku."

Transkrypt

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, Toruń Zatwierdził: Toruń, dn r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ZAMÓWIENIA: Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY (56) (56) faks (56)

2 oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 INFORMACJA Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest mowa o: 1. Ustawie bez bliŝszego określenia o jaką ustawę chodzi, naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); 2. Dokumentacji budowlanej, naleŝy przez to rozumieć Opisy techniczne oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ. 1. ZAMAWIAJĄCY - NAZWA (FIRMA) ORAZ DANE ADRESOWE 1.1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. (56) sekretariat, (56) centrala, faks (56) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Maria Kowalska Piotr Paradowski tel. (56) , faks (56) , w godzinach od 7:00 do 15:00, poczta elektroniczna: tel. (56) , faks (56) , w godzinach od 7:00 do 15:00, poczta elektroniczna: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku ZUS przy ul. Wybickiego 30 w Grudziądzu polegające na osuszeniu ściany składnicy akt metodą iniekcji krystalicznej. Kod CPV Opis Roboty tynkowe Roboty izolacyjne i odgrzybienie tynków Izolacje pionowe i poziome budowli Osuszanie i odgrzybianie pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 3.2 Szczegółowy opis części przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: Wzór umowy; Dokumentacja budowlana. 3.3 Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji jakości na wykonane prace i zastosowane materiały. 3.4 Wykonawca będzie mógł zastosować materiały równowaŝne do określonych z nazwy w dokumentacji budowlanej. Proponując materiały równowaŝne Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, Ŝe spełniają one wymagania (techniczne, uŝytkowe) jakie spełniają materiały określone w dokumentacji budowlanej oraz, Ŝe posiadają parametry jakościowe nie niŝsze niŝ materiały określone w Dokumentacji budowlanej. 2

3 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany okres realizacji zamówienia: 5 tygodni, licząc od dnia przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy w dniu podpisania umowy. 5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 5.1 Cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w Formularzu oferty, musi wynikać z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego na podstawie przedmiarów robót zawartych w Dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik do SIWZ. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym muszą zawierać wszystkie koszty związane z naleŝytym wykonywaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną Dokumentacją budowlaną, wzorem umowy oraz zasadami sztuki budowlanej. 5.2 Kosztorys ofertowy winien zawierać co najmniej, następujące pozycje: Nr pozycji kosztorysowej; Podstawa wyceny; Opis pozycji kosztorysowej; Jednostka miary; Ilość jednostek (zgodna z ilością podaną w przedmiarach); Cena jednostkowa z narzutami netto; Wartość pozycji z narzutami netto. 5.3 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem kosztorysowym. 5.4 Zamawiający informuje, Ŝe wszelkie zniŝki, opusty, rabaty, itp. muszą zostać uwzględnione w cenach jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. 6. KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT 6.1 Kryterium oceny ofert stanowi cena. 6.2 Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie ilości przyznanych punktów. Ilość przyznanych punktów będzie równa cenie całkowitej za wykonanie zamówienia podanej w ofercie (formularzu oferty). Oferta z najmniejszą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OKREŚLONE NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 I OKREŚLONE W ART. 24 UST. 1 USTAWY ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 7.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyć, co najmniej dwa zamówienia polegające na odgrzybianiu i osuszaniu pomieszczeń metodą iniekcji krystalicznej. Zamawiający uzna, Ŝe warunek został spełniony jeŝeli Wykonawca dołączy do oferty: a) wykaz zamówień - zawierający wykaz wykonanych robót spełniających wymagania określone w pkt. 7.1, b) dokumenty potwierdzające, Ŝe zamówienia wymienione w wykazie zamówień 3

4 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; c) oświadczenie o jego spełnianiu. 7.2 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do naleŝytego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, Ŝe warunek został spełniony jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie o jego spełnianiu. 7.3 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający uzna, Ŝe warunek został spełniony jeŝeli Wykonawca dołączy do oferty: a) wykaz osób wskazujący Ŝe wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi, posiadająca wymagane uprawnienia, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, b) oświadczenie, Ŝe osoba wymieniona w wykazie osób, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w wymaganej specjalności oraz, Ŝe naleŝy do właściwej izby samorządu zawodowego, c) oświadczenie o jego spełnianiu. 7.4 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej naleŝyte wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o jego spełnianiu. UWAGA: JeŜeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas spoczywa na nim obowiązek udowodnienia Zamawiającemu, Ŝe będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument potwierdzający zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winien zostać złoŝony w oryginale. 7.5 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, który stanowi, Ŝe z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 4

5 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11)wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy, na podstawie warunku wymienionego w niniejszym punkcie zostanie ustalony na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA 8.1 Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5

6 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt SIWZ, którego treść winna odpowiadać treści wzoru oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik do SIWZ; Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie warunków określonych w pkt. 7.5, którego treść winna odpowiadać treści wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ; Wykaz zamówień - zawierający wykaz wykonanych robót spełniających wymagania określone w pkt. 7.1, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ; Dokumenty potwierdzające, Ŝe zamówienia wymienione w Wykazie zamówień zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Wykaz osób na potwierdzenie warunku, określonego w punkcie 7.3 SIWZ - wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ; Oświadczenie, Ŝe osoba wymieniona w wykazie osób, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w wymaganej specjalności oraz, Ŝe naleŝy do właściwej izby samorządu zawodowego; Odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo w przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ; Zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 8.2 Pozostałe dokumenty: Oferta, której treść winna odpowiadać treści wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ; Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiarów robót, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 5.2 SIWZ. Wykaz wymaganych pozycji kosztorysowych zawiera równieŝ Wzór pozycji kosztorysu ofertowego załączony do niniejszej SIWZ; Kosztorys ofertowy będzie stanowił jeden z elementów słuŝących do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie: - zamówienia; 6

7 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/ ewentualnych robót zamiennych; - ewentualnych robót dodatkowych Wykaz zastosowanych materiałów wraz z cenami Pełnomocnictwo - naleŝy dołączyć do oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisze(ą) osoba(y) inna niŝ wymieniona w odpisie z właściwego rejestru lub innym dokumencie wskazującym sposób reprezentacji Wykonawcy(ów). Pełnomocnictwo winno: a) być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa albo przez notariusza; b) wskazywać pełnomocnika i zakres umocowania pełnomocnika. JeŜeli dalsze pełnomocnictwo (substytucja) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie udzielone przez pełnomocnika Wykonawcy, naleŝy załączyć (forma jak wyŝej) równieŝ dalsze pełnomocnictwo. Spółka cywilna: JeŜeli oferta i załączniki, złoŝone przez spółkę cywilną, nie będą podpisane przez wszystkich wspólników spółki naleŝy złoŝyć pełnomocnictwo lub umowę spółki, z których będzie wynikało uprawnienie osoby (osób), która podpisała ofertę do reprezentowania spółki. 9. WYKONAWCY POSIADAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 9.1 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. od do składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (pkt 8.1.7); nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (pkt , 8.1.9); 9.2 Dokument, o którym mowa w pkt , powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument(y), o których mowa w pkt , powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9.3 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt. 9.2 mają odpowiednie zastosowanie. 10. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 7

8 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 o udzielenie zamówienia: 10.1 Dokumenty wymienione w pkt oraz od do Wykonawcy mogą złoŝyć wspólnie; 10.2 Oświadczenie wymienione w pkt Wykonawcy muszą złoŝyć indywidualnie; 10.3 Dokumenty wymienione w pkt. od do muszą być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców składających ofertę, indywidualnie; 10.4 Formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wykaz zastosowanych materiałów (pkt , i 8.2.3) Wykonawcy winni złoŝyć wspólnie. 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 11.1 Zamawiający informuje, Ŝe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub pocztą elektroniczną, z zastrzeŝeniem, Ŝe oferta i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być złoŝone w formie pisemnej JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wszelką korespondencję związaną z niniejszym zamówieniem naleŝy kierować na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruń 12. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ z dopiskiem: Przetarg: Wybickiego 30 (osuszanie) pok Wyjaśnienia treści SIWZ Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie po tym terminie Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, przekaŝe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz opublikuje na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ Zmiana treści SIWZ. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmiana SIWZ zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8

9 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 14.1 Oferta wraz z załącznikami ich zmiana lub wycofanie muszą być sporządzone w formie pisemnej. W formie pisemnej naleŝy równieŝ składać załączniki do oferty, które Wykonawca dostarczy w wyniku wezwania dokonanego przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w sposób umoŝliwiający identyfikację osoby podpisującej, tj. czytelnie lub z imienną pieczęcią podpisującego Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą naleŝy złoŝyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z dopiskiem: za zgodność z oryginałem lub podobnym o tym samym znaczeniu, z zastrzeŝeniem zawartym w pkt W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty Oferta i załączniki muszą być sporządzone czytelnie, w języku polskim Dokumenty sporządzone w języku innym niŝ polski naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski Zaleca się, aby składane oferta i załączniki były spięte lub zszyte oraz posiadały kolejno ponumerowane strony Ofertę i załączniki składane osobiście naleŝy złoŝyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób: ZUS Oddział w Toruniu OFERTA: Przetarg - Wybickiego 30 (osuszanie) - pok Ofertę składaną za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej, naleŝy przesłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruniu z dopiskiem: OFERTA: Przetarg Wybickiego 30 (osuszanie) - pok INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. W przypadku zastrzeŝenia informacji stanowiących tajemnicę, Zamawiający zaleca, aby informacje te stanowiły odrębną część oferty, tzn. Ŝeby zostały oddzielnie spięte lub zszyte i opisane na kaŝdej stronie w następujący sposób - INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. 16. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 16.1 Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 9

10 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 ofertę Zmiana: Zmiana oferty moŝe być dokonana poprzez wycofanie złoŝonej oferty i złoŝenie nowej lub poprzez oświadczenie zmieniające treść złoŝonej oferty Oświadczenie o zmianie musi być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 14 SIWZ i dodatkowo opisane jako Zmiana" Wycofanie: Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane przez osobę(y) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 17. POPRAWKI W TEKŚCIE OFERTY 17.1 Zamawiający zaleca aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były podpisane własnoręcznie przez Wykonawcę W przypadku konieczności poprawienia błędu pisarskiego, rachunkowego lub innego, Zamawiający zaleca, aby błędny zapis przekreślić w sposób umoŝliwiający jego odczytanie. 18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 18.1 Oferty naleŝy składać w O/ZUS w Toruniu przy ul. Mickiewicza w pokoju nr 325 (piętro III), do godz. 10:00 do dnia r Oferty zostaną oznaczone kolejnymi numerami oraz datą i godziną, zgodnie z kolejnością wpływu Otwarcie ofert nastąpi w O/ZUS w Toruniu przy ul. Mickiewicza w pokoju nr 325 (piętro III), o godz. 10:05 w dniu r Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający przekaŝe mu informacje z otwarcia. 19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 20.1 Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez wybranego Wykonawcę zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, zwanego dalej Zabezpieczeniem, w wysokości stanowiącej 6% ceny części zamówienia objętej ofertą Zabezpieczenie będzie słuŝyło pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy, w tym z tytułu naliczonych kar umownych Zabezpieczenie moŝe być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; w gwarancjach bankowych; 10

11 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/ w gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zamawiający nie wyraŝa zgody na wniesienie Zabezpieczenia w innych formach W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŝe dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia moŝe być dokonywana pod warunkiem zachowania ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia określa wzór umowy Zabezpieczenie w formie pienięŝnej naleŝy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie nr konta: ZNWU Wybickiego 30 (Osuszanie) 20.8 Zabezpieczenie w akceptowanych formach niepienięŝnych, o których mowa w pkt SIWZ: Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formie niepienięŝnej, musi w szczególności określać: a) Termin obowiązywania gwarancji/poręczenia: Gwarancja lub poręczenie winny obowiązywać od dnia podpisania umowy do: - 100% Zabezpieczenia - do 30 dnia (włącznie) po upływie terminu przewidzianego w umowie na odbiór końcowy, tj. do 30 dnia włącznie, po upływie terminu przewidzianego w umowie na podpisanie protokołu odbioru końcowego części robót objętych umową, - 30% Zabezpieczenia - do 15 dnia (włącznie) po upływie okresu rękojmi za wady, b) Kwotę zabezpieczenia, c) Wskazanie gwaranta lub poręczyciela, d) Wskazanie uprawnionego z gwarancji lub poręczenia, tj.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, e) Nieodwołalność gwarancji lub poręczenia, tzn. nikt poza Zamawiającym nie moŝe odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia, f) Bezwarunkowość dysponowania gwarancją lub poręczeniem. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach musi bezwarunkowo gwarantować Zamawiającemu wypłatę pieniędzy na kaŝde jego wezwanie, złoŝone w formie oświadczenia. UWAGA Zabezpieczenie wniesione w innej niŝ pieniądz, akceptowanej przez Zamawiającego formie musi charakteryzować się taką samą swobodą dysponowania nim jak Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. Oznacza to, Ŝe dochodzenie przez Zamawiającego roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy nie moŝe być ograniczone dlatego, Ŝe zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niŝ pieniądz. Przez bezwarunkowość dysponowania naleŝy rozumieć brak obowiązku spełnienia przez Zamawiającego warunków dodatkowych, poza określonymi w umowie i/lub wynikającymi z przepisów prawa, czy teŝ otrzymania zgody innych osób. Roszczenie wynikające z gwarancji /poręczenia winno 11

12 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 być płatne na kaŝde wezwanie do zapłaty, złoŝone przez Zamawiającego. 21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 21.1 W przypadku zawierania umowy przez osoby(ę) inne niŝ umocowane do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze albo inne, niŝ Wykonawca będący osobą fizyczną, wymagane jest złoŝenie pełnomocnictwa na okoliczność zawarcia umowy, chyba Ŝe umocowanie wynika z pełnomocnictwa złoŝonego wraz z ofertą JeŜeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w terminie przez siebie wyznaczonym. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać co najmniej: podmioty składające ofertę; cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się aby czas trwania umowy był nie krótszy niŝ okres realizacji zamówienia). Umowa regulująca współpracę nie moŝe być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 22. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 23.1 Środki ochrony prawnej określone w Ustawie, przysługują wykonawcom, a takŝe innym podmiotom, jeŝeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, moŝna wnieść odwołanie na zasadach określonych w Dziale VI Rozdziale 2 Ustawy Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Wykonawca wnoszący odwołanie przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność lub dokona czynności zaniechanej i poinformuje o tym wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie dla tej czynności Na orzeczenie KIO przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie 12

13 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 24. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 24.1 Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 Ustawy Załącznik nr 4 Wykaz zamówień 24.5 Załącznik nr 5 Wykaz osób 24.6 Załącznik nr 6 Wzór pozycji kosztorysu ofertowego 24.7 Załącznik nr 7 Wzór umowy 24.8 Załącznik nr 8 Dokumentacja budowlana 13

14 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ... (miejscowość, data) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruń Nazwa zamówienia: Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - Osuszanie ściany budynku. FORMULARZ OFERTY Wykonawca (pełna nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, a jeŝeli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą winna podać równieŝ swoje imię i nazwisko): NIP:... telefon:... faks:... adres poczty elektronicznej:. ubiegając się o ww. zamówienie publiczne oświadcza, Ŝe: 1. Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami i wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Cena całkowita (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:.. zł i wynika z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty. 3. Wykaz stawek i narzutów wynikających z kosztorysu ofertowego: 3.1. Stawka jednej roboczogodziny robocizny kosztorysowej netto: a) W robotach budowlanych. złotych 3.2. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, liczonych jako % od sumy (Rob+Sprz): a) w robotach ogólnobudowlanych. % 3.3. Wskaźniki narzutów zysku, liczonych jako % od sumy (Rob + Sprz + Kp): a) w robotach ogólnobudowlanych. % 3.4. Wskaźnik kosztów zakupu materiałów, liczony w %: 14

15 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 a) w robotach ogólnobudowlanych. % 4. Akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach. 5. Następujące części zamówienia powierzy podwykonawcom: L.p. Opis części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy JeŜeli Wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizacji zamówienia nie wypełniać lub wpisać nie dotyczy. W razie potrzeby tabelę moŝna powielić i dołączyć do oferty. Załączniki do oferty:... podpis Wykonawcy (czytelny lub z pieczęcią imienną) Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (określonych na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. Odpis z właściwego rejestru lub oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustaw Kosztorysy ofertowe Wykaz zastosowanych materiałów Załącznik nr 5 - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 7 - Załącznik nr 8 - Załącznik nr 9 - Załącznik nr 10 - Wykaz zamówień Dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie zamówień wymienionych w Wykazie zamówień Wykaz osób Oświadczenie, Ŝe osoby wymienione w wykazie osób, spełniają wymagane warunki Zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS lub KRUS Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego W przypadku określonym w pkt SIWZ Załącznik nr 11 - Pełnomocnictwo. 15

16 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ... (miejscowość, data) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruń Nazwa zamówienia: Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - Osuszanie ściany budynku. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, Wykonawca: (nazwa i adres Wykonawcy) oświadcza, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych, w pkt. od 7.1 do 7.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.... podpis Wykonawcy (czytelny lub z pieczęcią imienną) 16

17 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ... (miejscowość, data) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruń Nazwa zamówienia: Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - Osuszanie ściany budynku. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, Wykonawca: (nazwa i adres Wykonawcy) oświadcza, Ŝe nie występują przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), który stanowi, Ŝe z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 17

18 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku..... podpis Wykonawcy (czytelny lub z pieczęcią imienną) 18

19 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ... (miejscowość, data) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruń Nazwa zamówienia: Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - Osuszanie ściany budynku. WYKAZ ZAMÓWIEŃ W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, Wykonawca: (nazwa i adres Wykonawcy) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 7.1 SIWZ oświadcza, Ŝe wykonał następujące zamówienia: Lp Adres budynku w którym były prowadzone roboty budowlane polegające na odgrzybianiu i osuszaniu pomieszczeń metodą iniekcji krystalicznej. Data wykonania Rozpoczęcie (mm/rrrr) Zakończenie (dd/mm/rrrr)* Nazwa i adres Zamawiającego 1. Rozpoczęcie: Nazwa: Zakończenie: Adres: 2. Rozpoczęcie: Nazwa: Zakończenie: Adres:... podpis Wykonawcy (czytelny lub z pieczęcią imienną) UWAGA! 1. W przypadku gdy zakończenia realizacji zamówienia przypadło na miesiąc, w którym upływa pięcioletni okres liczony od upływu terminu składania ofert, naleŝy podać dzień, miesiąc i rok wykonania zamówienia. 2. Do wykazu naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione zamówienia zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wystawione przez podmioty na rzecz których były wykonywane. 19

20 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 Załącznik nr 5 do SIWZ... (miejscowość, data) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruń Nazwa zamówienia: Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - Osuszanie ściany budynku. WYKAZ OSÓB W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, Wykonawca: (nazwa i adres Wykonawcy) oświadcza, Ŝe dysponuje następującą osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi: Lp. 1. Nazwisko i imię Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie) Rodzaj uprawnień (specjalność, zakres: ograniczony/bez ograniczeń) Podstawa dysponowania wymienioną osobą W Wykazie osób winna być wymieniona osoba spełniająca wymagania określone w pkt. 7.3 SIWZ. UWAGA! Do wykazu naleŝy załączyć oświadczenie, o którym mowa w punkcie 7.3 lit. b SIWZ... podpis Wykonawcy (czytelny lub z pieczęcią imienną) 20

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy Wzory dokumentów 1. FORMULARZ OFERTOWY. Rozdział II FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 200.000 EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu Wzory dokumentów 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ KWOTY OKREŚLONEJ W

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez*: FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY ( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY.. (pieczątka wykonawcy GMINA ŚWIERZAWA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na realizację usługi pn. : Pełnienie obowiązków Inżynier Projektu

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public

Zamówienie public Page 1 of 15 Zamówienie public... - 305970-2014 10/09/2014 S173 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Łódź: Aparatura rentgenowska 2014/S

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel.

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel. 1 OFERTA PRZETARGOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, 38-700 Ustrzyki Dolne Tel. (013) 461-14-35 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:...

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził Bronisław Pierzynowski Dyrektor Oddziału ZUS w Toruniu Toruń, dn. 01.07.2011 oznaczenie sprawy: DNA-Z 370/04/2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr GZOS/261/30/11 Załącznik nr (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres, telefon) /faks:... (nr rachunku bankowego) OFERTA

Postępowanie nr GZOS/261/30/11 Załącznik nr (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres, telefon)  /faks:... (nr rachunku bankowego) OFERTA Postępowanie nr GZOS/261/30/11 Załącznik nr 1......... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres, telefon) e-mail/faks:...... (nr rachunku bankowego) ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo