SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku."

Transkrypt

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, Toruń Zatwierdził: Toruń, dn r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ZAMÓWIENIA: Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY (56) (56) faks (56)

2 oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 INFORMACJA Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest mowa o: 1. Ustawie bez bliŝszego określenia o jaką ustawę chodzi, naleŝy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); 2. Dokumentacji budowlanej, naleŝy przez to rozumieć Opisy techniczne oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ. 1. ZAMAWIAJĄCY - NAZWA (FIRMA) ORAZ DANE ADRESOWE 1.1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, Toruń woj. kujawsko-pomorskie tel. (56) sekretariat, (56) centrala, faks (56) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Maria Kowalska Piotr Paradowski tel. (56) , faks (56) , w godzinach od 7:00 do 15:00, poczta elektroniczna: tel. (56) , faks (56) , w godzinach od 7:00 do 15:00, poczta elektroniczna: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku ZUS przy ul. Wybickiego 30 w Grudziądzu polegające na osuszeniu ściany składnicy akt metodą iniekcji krystalicznej. Kod CPV Opis Roboty tynkowe Roboty izolacyjne i odgrzybienie tynków Izolacje pionowe i poziome budowli Osuszanie i odgrzybianie pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 3.2 Szczegółowy opis części przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: Wzór umowy; Dokumentacja budowlana. 3.3 Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji jakości na wykonane prace i zastosowane materiały. 3.4 Wykonawca będzie mógł zastosować materiały równowaŝne do określonych z nazwy w dokumentacji budowlanej. Proponując materiały równowaŝne Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, Ŝe spełniają one wymagania (techniczne, uŝytkowe) jakie spełniają materiały określone w dokumentacji budowlanej oraz, Ŝe posiadają parametry jakościowe nie niŝsze niŝ materiały określone w Dokumentacji budowlanej. 2

3 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany okres realizacji zamówienia: 5 tygodni, licząc od dnia przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy w dniu podpisania umowy. 5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 5.1 Cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana w Formularzu oferty, musi wynikać z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, sporządzonego na podstawie przedmiarów robót zawartych w Dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik do SIWZ. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym muszą zawierać wszystkie koszty związane z naleŝytym wykonywaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną Dokumentacją budowlaną, wzorem umowy oraz zasadami sztuki budowlanej. 5.2 Kosztorys ofertowy winien zawierać co najmniej, następujące pozycje: Nr pozycji kosztorysowej; Podstawa wyceny; Opis pozycji kosztorysowej; Jednostka miary; Ilość jednostek (zgodna z ilością podaną w przedmiarach); Cena jednostkowa z narzutami netto; Wartość pozycji z narzutami netto. 5.3 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem kosztorysowym. 5.4 Zamawiający informuje, Ŝe wszelkie zniŝki, opusty, rabaty, itp. muszą zostać uwzględnione w cenach jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. 6. KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT 6.1 Kryterium oceny ofert stanowi cena. 6.2 Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie ilości przyznanych punktów. Ilość przyznanych punktów będzie równa cenie całkowitej za wykonanie zamówienia podanej w ofercie (formularzu oferty). Oferta z najmniejszą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OKREŚLONE NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 I OKREŚLONE W ART. 24 UST. 1 USTAWY ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 7.1 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyć, co najmniej dwa zamówienia polegające na odgrzybianiu i osuszaniu pomieszczeń metodą iniekcji krystalicznej. Zamawiający uzna, Ŝe warunek został spełniony jeŝeli Wykonawca dołączy do oferty: a) wykaz zamówień - zawierający wykaz wykonanych robót spełniających wymagania określone w pkt. 7.1, b) dokumenty potwierdzające, Ŝe zamówienia wymienione w wykazie zamówień 3

4 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; c) oświadczenie o jego spełnianiu. 7.2 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do naleŝytego wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, Ŝe warunek został spełniony jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie o jego spełnianiu. 7.3 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający uzna, Ŝe warunek został spełniony jeŝeli Wykonawca dołączy do oferty: a) wykaz osób wskazujący Ŝe wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi, posiadająca wymagane uprawnienia, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, b) oświadczenie, Ŝe osoba wymieniona w wykazie osób, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w wymaganej specjalności oraz, Ŝe naleŝy do właściwej izby samorządu zawodowego, c) oświadczenie o jego spełnianiu. 7.4 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej naleŝyte wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy o jego spełnianiu. UWAGA: JeŜeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas spoczywa na nim obowiązek udowodnienia Zamawiającemu, Ŝe będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument potwierdzający zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winien zostać złoŝony w oryginale. 7.5 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, który stanowi, Ŝe z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 4

5 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11)wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy, na podstawie warunku wymienionego w niniejszym punkcie zostanie ustalony na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WINIEN DOSTARCZYĆ WYKONAWCA 8.1 Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5

6 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt SIWZ, którego treść winna odpowiadać treści wzoru oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik do SIWZ; Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie warunków określonych w pkt. 7.5, którego treść winna odpowiadać treści wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ; Wykaz zamówień - zawierający wykaz wykonanych robót spełniających wymagania określone w pkt. 7.1, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ; Dokumenty potwierdzające, Ŝe zamówienia wymienione w Wykazie zamówień zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Wykaz osób na potwierdzenie warunku, określonego w punkcie 7.3 SIWZ - wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ; Oświadczenie, Ŝe osoba wymieniona w wykazie osób, posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w wymaganej specjalności oraz, Ŝe naleŝy do właściwej izby samorządu zawodowego; Odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo w przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ; Zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 8.2 Pozostałe dokumenty: Oferta, której treść winna odpowiadać treści wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ; Kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiarów robót, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 5.2 SIWZ. Wykaz wymaganych pozycji kosztorysowych zawiera równieŝ Wzór pozycji kosztorysu ofertowego załączony do niniejszej SIWZ; Kosztorys ofertowy będzie stanowił jeden z elementów słuŝących do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie: - zamówienia; 6

7 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/ ewentualnych robót zamiennych; - ewentualnych robót dodatkowych Wykaz zastosowanych materiałów wraz z cenami Pełnomocnictwo - naleŝy dołączyć do oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisze(ą) osoba(y) inna niŝ wymieniona w odpisie z właściwego rejestru lub innym dokumencie wskazującym sposób reprezentacji Wykonawcy(ów). Pełnomocnictwo winno: a) być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa albo przez notariusza; b) wskazywać pełnomocnika i zakres umocowania pełnomocnika. JeŜeli dalsze pełnomocnictwo (substytucja) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie udzielone przez pełnomocnika Wykonawcy, naleŝy załączyć (forma jak wyŝej) równieŝ dalsze pełnomocnictwo. Spółka cywilna: JeŜeli oferta i załączniki, złoŝone przez spółkę cywilną, nie będą podpisane przez wszystkich wspólników spółki naleŝy złoŝyć pełnomocnictwo lub umowę spółki, z których będzie wynikało uprawnienie osoby (osób), która podpisała ofertę do reprezentowania spółki. 9. WYKONAWCY POSIADAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 9.1 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. od do składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (pkt 8.1.7); nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (pkt , 8.1.9); 9.2 Dokument, o którym mowa w pkt , powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument(y), o których mowa w pkt , powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9.3 JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt. 9.2 mają odpowiednie zastosowanie. 10. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 7

8 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 o udzielenie zamówienia: 10.1 Dokumenty wymienione w pkt oraz od do Wykonawcy mogą złoŝyć wspólnie; 10.2 Oświadczenie wymienione w pkt Wykonawcy muszą złoŝyć indywidualnie; 10.3 Dokumenty wymienione w pkt. od do muszą być złoŝone przez kaŝdego z Wykonawców składających ofertę, indywidualnie; 10.4 Formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz wykaz zastosowanych materiałów (pkt , i 8.2.3) Wykonawcy winni złoŝyć wspólnie. 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 11.1 Zamawiający informuje, Ŝe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub pocztą elektroniczną, z zastrzeŝeniem, Ŝe oferta i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być złoŝone w formie pisemnej JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wszelką korespondencję związaną z niniejszym zamówieniem naleŝy kierować na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruń 12. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ z dopiskiem: Przetarg: Wybickiego 30 (osuszanie) pok Wyjaśnienia treści SIWZ Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie po tym terminie Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, przekaŝe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz opublikuje na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ Zmiana treści SIWZ. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmiana SIWZ zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8

9 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 14.1 Oferta wraz z załącznikami ich zmiana lub wycofanie muszą być sporządzone w formie pisemnej. W formie pisemnej naleŝy równieŝ składać załączniki do oferty, które Wykonawca dostarczy w wyniku wezwania dokonanego przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w sposób umoŝliwiający identyfikację osoby podpisującej, tj. czytelnie lub z imienną pieczęcią podpisującego Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą naleŝy złoŝyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z dopiskiem: za zgodność z oryginałem lub podobnym o tym samym znaczeniu, z zastrzeŝeniem zawartym w pkt W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty Oferta i załączniki muszą być sporządzone czytelnie, w języku polskim Dokumenty sporządzone w języku innym niŝ polski naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski Zaleca się, aby składane oferta i załączniki były spięte lub zszyte oraz posiadały kolejno ponumerowane strony Ofertę i załączniki składane osobiście naleŝy złoŝyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób: ZUS Oddział w Toruniu OFERTA: Przetarg - Wybickiego 30 (osuszanie) - pok Ofertę składaną za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej, naleŝy przesłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruniu z dopiskiem: OFERTA: Przetarg Wybickiego 30 (osuszanie) - pok INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. W przypadku zastrzeŝenia informacji stanowiących tajemnicę, Zamawiający zaleca, aby informacje te stanowiły odrębną część oferty, tzn. Ŝeby zostały oddzielnie spięte lub zszyte i opisane na kaŝdej stronie w następujący sposób - INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. 16. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 16.1 Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 9

10 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 ofertę Zmiana: Zmiana oferty moŝe być dokonana poprzez wycofanie złoŝonej oferty i złoŝenie nowej lub poprzez oświadczenie zmieniające treść złoŝonej oferty Oświadczenie o zmianie musi być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 14 SIWZ i dodatkowo opisane jako Zmiana" Wycofanie: Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane przez osobę(y) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 17. POPRAWKI W TEKŚCIE OFERTY 17.1 Zamawiający zaleca aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były podpisane własnoręcznie przez Wykonawcę W przypadku konieczności poprawienia błędu pisarskiego, rachunkowego lub innego, Zamawiający zaleca, aby błędny zapis przekreślić w sposób umoŝliwiający jego odczytanie. 18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 18.1 Oferty naleŝy składać w O/ZUS w Toruniu przy ul. Mickiewicza w pokoju nr 325 (piętro III), do godz. 10:00 do dnia r Oferty zostaną oznaczone kolejnymi numerami oraz datą i godziną, zgodnie z kolejnością wpływu Otwarcie ofert nastąpi w O/ZUS w Toruniu przy ul. Mickiewicza w pokoju nr 325 (piętro III), o godz. 10:05 w dniu r Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający przekaŝe mu informacje z otwarcia. 19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 20.1 Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez wybranego Wykonawcę zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, zwanego dalej Zabezpieczeniem, w wysokości stanowiącej 6% ceny części zamówienia objętej ofertą Zabezpieczenie będzie słuŝyło pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy, w tym z tytułu naliczonych kar umownych Zabezpieczenie moŝe być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; w gwarancjach bankowych; 10

11 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/ w gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zamawiający nie wyraŝa zgody na wniesienie Zabezpieczenia w innych formach W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŝe dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia moŝe być dokonywana pod warunkiem zachowania ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia określa wzór umowy Zabezpieczenie w formie pienięŝnej naleŝy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie nr konta: ZNWU Wybickiego 30 (Osuszanie) 20.8 Zabezpieczenie w akceptowanych formach niepienięŝnych, o których mowa w pkt SIWZ: Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formie niepienięŝnej, musi w szczególności określać: a) Termin obowiązywania gwarancji/poręczenia: Gwarancja lub poręczenie winny obowiązywać od dnia podpisania umowy do: - 100% Zabezpieczenia - do 30 dnia (włącznie) po upływie terminu przewidzianego w umowie na odbiór końcowy, tj. do 30 dnia włącznie, po upływie terminu przewidzianego w umowie na podpisanie protokołu odbioru końcowego części robót objętych umową, - 30% Zabezpieczenia - do 15 dnia (włącznie) po upływie okresu rękojmi za wady, b) Kwotę zabezpieczenia, c) Wskazanie gwaranta lub poręczyciela, d) Wskazanie uprawnionego z gwarancji lub poręczenia, tj.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, e) Nieodwołalność gwarancji lub poręczenia, tzn. nikt poza Zamawiającym nie moŝe odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia, f) Bezwarunkowość dysponowania gwarancją lub poręczeniem. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach musi bezwarunkowo gwarantować Zamawiającemu wypłatę pieniędzy na kaŝde jego wezwanie, złoŝone w formie oświadczenia. UWAGA Zabezpieczenie wniesione w innej niŝ pieniądz, akceptowanej przez Zamawiającego formie musi charakteryzować się taką samą swobodą dysponowania nim jak Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. Oznacza to, Ŝe dochodzenie przez Zamawiającego roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy nie moŝe być ograniczone dlatego, Ŝe zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niŝ pieniądz. Przez bezwarunkowość dysponowania naleŝy rozumieć brak obowiązku spełnienia przez Zamawiającego warunków dodatkowych, poza określonymi w umowie i/lub wynikającymi z przepisów prawa, czy teŝ otrzymania zgody innych osób. Roszczenie wynikające z gwarancji /poręczenia winno 11

12 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 być płatne na kaŝde wezwanie do zapłaty, złoŝone przez Zamawiającego. 21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 21.1 W przypadku zawierania umowy przez osoby(ę) inne niŝ umocowane do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze albo inne, niŝ Wykonawca będący osobą fizyczną, wymagane jest złoŝenie pełnomocnictwa na okoliczność zawarcia umowy, chyba Ŝe umocowanie wynika z pełnomocnictwa złoŝonego wraz z ofertą JeŜeli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w terminie przez siebie wyznaczonym. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać co najmniej: podmioty składające ofertę; cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się aby czas trwania umowy był nie krótszy niŝ okres realizacji zamówienia). Umowa regulująca współpracę nie moŝe być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. 22. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 23.1 Środki ochrony prawnej określone w Ustawie, przysługują wykonawcom, a takŝe innym podmiotom, jeŝeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, moŝna wnieść odwołanie na zasadach określonych w Dziale VI Rozdziale 2 Ustawy Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Wykonawca wnoszący odwołanie przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność lub dokona czynności zaniechanej i poinformuje o tym wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie dla tej czynności Na orzeczenie KIO przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie 12

13 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 24. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 24.1 Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 Ustawy Załącznik nr 4 Wykaz zamówień 24.5 Załącznik nr 5 Wykaz osób 24.6 Załącznik nr 6 Wzór pozycji kosztorysu ofertowego 24.7 Załącznik nr 7 Wzór umowy 24.8 Załącznik nr 8 Dokumentacja budowlana 13

14 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ... (miejscowość, data) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruń Nazwa zamówienia: Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - Osuszanie ściany budynku. FORMULARZ OFERTY Wykonawca (pełna nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, a jeŝeli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą winna podać równieŝ swoje imię i nazwisko): NIP:... telefon:... faks:... adres poczty elektronicznej:. ubiegając się o ww. zamówienie publiczne oświadcza, Ŝe: 1. Oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami i wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Cena całkowita (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:.. zł i wynika z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty. 3. Wykaz stawek i narzutów wynikających z kosztorysu ofertowego: 3.1. Stawka jednej roboczogodziny robocizny kosztorysowej netto: a) W robotach budowlanych. złotych 3.2. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich, liczonych jako % od sumy (Rob+Sprz): a) w robotach ogólnobudowlanych. % 3.3. Wskaźniki narzutów zysku, liczonych jako % od sumy (Rob + Sprz + Kp): a) w robotach ogólnobudowlanych. % 3.4. Wskaźnik kosztów zakupu materiałów, liczony w %: 14

15 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 a) w robotach ogólnobudowlanych. % 4. Akceptuje wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach. 5. Następujące części zamówienia powierzy podwykonawcom: L.p. Opis części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy JeŜeli Wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizacji zamówienia nie wypełniać lub wpisać nie dotyczy. W razie potrzeby tabelę moŝna powielić i dołączyć do oferty. Załączniki do oferty:... podpis Wykonawcy (czytelny lub z pieczęcią imienną) Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (określonych na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. Odpis z właściwego rejestru lub oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustaw Kosztorysy ofertowe Wykaz zastosowanych materiałów Załącznik nr 5 - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 7 - Załącznik nr 8 - Załącznik nr 9 - Załącznik nr 10 - Wykaz zamówień Dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie zamówień wymienionych w Wykazie zamówień Wykaz osób Oświadczenie, Ŝe osoby wymienione w wykazie osób, spełniają wymagane warunki Zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS lub KRUS Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego W przypadku określonym w pkt SIWZ Załącznik nr 11 - Pełnomocnictwo. 15

16 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ... (miejscowość, data) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruń Nazwa zamówienia: Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - Osuszanie ściany budynku. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, Wykonawca: (nazwa i adres Wykonawcy) oświadcza, Ŝe spełnia warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych, w pkt. od 7.1 do 7.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.... podpis Wykonawcy (czytelny lub z pieczęcią imienną) 16

17 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ... (miejscowość, data) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruń Nazwa zamówienia: Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - Osuszanie ściany budynku. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, Wykonawca: (nazwa i adres Wykonawcy) oświadcza, Ŝe nie występują przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), który stanowi, Ŝe z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 17

18 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku..... podpis Wykonawcy (czytelny lub z pieczęcią imienną) 18

19 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ... (miejscowość, data) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruń Nazwa zamówienia: Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - Osuszanie ściany budynku. WYKAZ ZAMÓWIEŃ W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, Wykonawca: (nazwa i adres Wykonawcy) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 7.1 SIWZ oświadcza, Ŝe wykonał następujące zamówienia: Lp Adres budynku w którym były prowadzone roboty budowlane polegające na odgrzybianiu i osuszaniu pomieszczeń metodą iniekcji krystalicznej. Data wykonania Rozpoczęcie (mm/rrrr) Zakończenie (dd/mm/rrrr)* Nazwa i adres Zamawiającego 1. Rozpoczęcie: Nazwa: Zakończenie: Adres: 2. Rozpoczęcie: Nazwa: Zakończenie: Adres:... podpis Wykonawcy (czytelny lub z pieczęcią imienną) UWAGA! 1. W przypadku gdy zakończenia realizacji zamówienia przypadło na miesiąc, w którym upływa pięcioletni okres liczony od upływu terminu składania ofert, naleŝy podać dzień, miesiąc i rok wykonania zamówienia. 2. Do wykazu naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione zamówienia zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wystawione przez podmioty na rzecz których były wykonywane. 19

20 Oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 Załącznik nr 5 do SIWZ... (miejscowość, data) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza Toruń Nazwa zamówienia: Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - Osuszanie ściany budynku. WYKAZ OSÓB W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, Wykonawca: (nazwa i adres Wykonawcy) oświadcza, Ŝe dysponuje następującą osobą, która będzie kierować robotami budowlanymi: Lp. 1. Nazwisko i imię Kwalifikacje zawodowe (wykształcenie) Rodzaj uprawnień (specjalność, zakres: ograniczony/bez ograniczeń) Podstawa dysponowania wymienioną osobą W Wykazie osób winna być wymieniona osoba spełniająca wymagania określone w pkt. 7.3 SIWZ. UWAGA! Do wykazu naleŝy załączyć oświadczenie, o którym mowa w punkcie 7.3 lit. b SIWZ... podpis Wykonawcy (czytelny lub z pieczęcią imienną) 20

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo