S T A T U T. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku I. INFORMACJE OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku I. INFORMACJE OGÓLNE"

Transkrypt

1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy P omorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku uchwalony na Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 28 maja 2009 roku.

2 Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Walnego Zebrania Delegatów Pracowniczej Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku z dnia 28 maja 2009 roku S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku I. INFORMACJE OGÓLNE 1 Pracownicza Kasa Zapomogowo-PoŜyczkowa przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, zwana w skrócie PKZP, działa na podstawie art. 39 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U Nr 79 poz. 854 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo - poŝyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100, poz. 502 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. PKZP zrzesza pracowników zatrudnionych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku i w innych jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Wykaz tych jednostek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 2 Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie poŝyczek długo- i krótkoterminowych oraz zapomóg - w miarę posiadanych środków - na zasadach określonych w statucie Członkowie PKZP wpłacają wpisowe w wysokości 1% otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenia netto z chwilą przyjęcia w poczet członków PKZP. 2. Członkowie PKZP wnoszą comiesięczny wkład członkowski w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca w wysokości 3% otrzymywanego wynagrodzenia netto, renty lub emerytury, który wpłacają samodzielnie na

3 10. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku 11. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku 12. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 13. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku rachunek kasy lub wyraŝają zgodę na potrącenie wkładu z wynagrodzenia o pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego. 3. Dopuszcza się wnoszenie comiesięcznych wkładów członkowskich w wysokości wyŝszej niŝ 3% - na podstawie indywidualnej imiennej deklaracji Środki pienięŝne PKZP - znajdujące się na rachunku bankowym - podlegają oprocentowaniu w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami. 2. Wkład członkowski oraz poŝyczka udzielane członkowi PKZP nie są oprocentowane. 5 PKZP uŝywa pieczęci podłuŝnej z nazwą i adresem zakładu pracy, w którym została utworzona ( 1). II. CZŁONKOWIE PKZP 6 Członkiem PKZP moŝe być kaŝdy pracownik Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, innej jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz emeryt i rencista - były pracownik tych jednostek Członkowie przyjmowani są na podstawie złoŝonej deklaracji przystąpienia do PKZP. 2. Decyzje o przyjęciu podejmuje Zarząd PKZP nie później niŝ w ciągu miesiąca (na najbliŝszym posiedzeniu Zarządu) od dnia złoŝenia deklaracji Członek PKZP jest zobowiązany: 1) wpłacić wpisowe, 2) wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącenie wkładu z wynagrodzenia netto za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego, 3) dbać o rozwój PKZP i usprawnianie jej pracy, 4) ściśle przestrzegać przepisów Statutu oraz postanowień organów PKZP. 2. Postanowienia ust 1 pkt 1 nie dotyczą członków PKZP, którzy przenoszą wkłady z poprzedniego miejsca pracy

4 9 Członek PKZP ma prawo: 1) gromadzić oszczędności w PKZP według zasad określonych w Statucie, 2) korzystać z poŝyczek, 3) w razie wydarzeń losowych, ubiegać się o udzielenie zapomogi bezzwrotnej na zasadach stosowanych w PKZP, 4) brać udział w obradach walnego zebrania delegatów, 5) wybierać i być wybieranym do Zarządu PKZP i Komisji Rewizyjnej. 61 Zmiana statutu PKZP następuje w drodze uchwały walnego zebrania 10 Uprawnienie określone w 9 pkt 1, 4 i 5 członek PKZP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków. Pozostałe uprawnienia określone w 9 członek PKZP nabywa po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych wkładów miesięcznych Skreślenie z listy członków PKZP następuje: 1) na pisemne Ŝądanie członka PKZP, 2) w razie rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę, 3) w razie śmierci członka PKZP, 4) na skutek uchwały Zarządu PKZP powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w Członkowie PKZP skreśleni z listy członków na własne Ŝądanie mogą być ponownie przyjęci do PKZP: 1) po upływie 2 miesięcy od dnia skreślenia po wpłaceniu 50% wycofanego uprzednio wkładu członkowskiego, 2) po upływie 4 miesięcy od dnia skreślenia - na zasadach ogólnych, 3) po upływie 6 miesięcy od dnia skreślenia - na zasadach ogólnych, jeśli skreślenie nastąpiło na podstawie uchwały Zarządu z powodu raŝącego naruszenia zasad niniejszego Statutu przez członka PKZP. 13 Osobom skreślonym z listy członków PKZP, przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich w terminie 2 miesięcy od dnia skreślenia z listy członków. Załącznik nr 1 do Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Wykaz jednostek administracji rządowej i samorządowej zrzeszonych przy Pracowniczej Kasie Zapomogowo-PoŜyczkowej przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. 1. Pomorski Urząd Wojewódzki 2. Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 3. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 4. Kuratorium Oświaty w Gdańsku 5. Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 6. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 7. Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy Rybackiej w Gdańsku 8. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 9. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku

5 wyznaczeniem 3-miesięcznego terminu zgłoszenia roszczeń wierzycieli, naleŝy podać do wiadomości wszystkich członków PKZP. Decyzję o likwidacji międzyzakładowej PKZP naleŝy równieŝ ogłosić w prasie. 57 Likwidacja PKZP powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o likwidacji PKZP, nie moŝe jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy. W uzasadnionych przypadkach termin ten moŝe być przedłuŝony postanowieniem komisji likwidacyjnej, nie dłuŝej jednak niŝ o dalsze 2 miesiące. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Księgowość PKZP obejmuje ewidencję wpływów i wydatków oraz imienne rachunki członków. 2. Księgowość PKZP prowadzona jest w sposób kompletny, obejmujący wszystkie operacje finansowo-rozliczeniowe. Zapisy dokonywane są na kontach głównych (syntetycznych) i szczególnych (analitycznych), w dziennikach, rejestrach i innych urządzeniach obowiązujących w wybranej metodzie księgowości. 3. Podstawę zapisów księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe. 4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Rachunkowość PKZP jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości. 59 Księgowość PKZP nie moŝe być prowadzona przez członków Zarządu i Komisji rewizyjnej, a takŝe osoby prowadzące kasę PKZP Osoby skreślone z listy członków PKZP powinny odebrać swoje wkłady najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia skreślenia. JeŜeli były członek nie odbiera swoich wkładów w terminie, Zarząd PKZP - po zatwierdzeniu bilansu PKZP za rok, w którym nastąpiło skreślenie członka z listy PKZP - nie podjęte wkłady przenosi na fundusz rezerwowy określony w Członkowie PKZP, których stan wkładów osiągnął co najmniej 150% miesięcznego wynagrodzenia, mogą wycofać 50% ich stanu, pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje to ograniczenia działalności Kasy Emeryci i renciści, pozostający członkami PKZP, mogą być zwolnieni od dokonywania wpłat miesięcznych wkładów członkowskich z zachowaniem prawa do korzystania z poŝyczek do wysokości zgromadzonego wkładu. 2. Emeryci i renciści, którzy całkowicie wycofają wkłady, nie mogą ponownie być przyjęci do PKZP. 3. W stosunku do członków PKZP przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych, moŝna - na wniosek zainteresowanego - zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich do czasu podjęcia pracy. Osoby korzystające z tego zwolnienia mogą otrzymać poŝyczkę do wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego. 4. W razie nie podjęcia pracy po zakończeniu bezpłatnego urlopu, urlopów macierzyńskiego lub wychowawczego, zarząd PKZP podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków Kasy, zwraca wkłady, bądź ściąga zadłuŝenie w ustalonym trybie. 5. Członek, który wskutek swej winy wyrządzi PKZP szkodę obowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych. III. ORGANY PKZP Bilans PKZP podpisuje zarząd, księgowy odpowiedzialny za rachunkowość oraz Komisja rewizyjna, po przeprowadzeniu kontroli działalności PKZP. Protokół kontroli dołącza się do bilansu. 2. Bilans roczny podlega zatwierdzeniu przez walne zebranie Organami PKZP są: 1) Walne zebranie delegatów, 2) Zarząd PKZP, 3) Komisja rewizyjna

6 Zarząd moŝe zwołać walne zebranie delegatów w liczbie co najmniej 1/3 członków naleŝących do danej jednostki administracji rządowej lub samorządowej współpracującej z PKZP Uchwały organów PKZP zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby 2. Zarząd i Komisja rewizyjna pochodzą z wyboru. 3. Wybory do Zarządu i Komisji rewizyjnej PKZP odbywają się w sposób jawny Kadencja Zarządu i Komisji rewizyjnej trwa 3 lata. W trakcie kadencji Członek organu PKZP moŝe być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka organu PKZP, zrzeczenia się pełnienia funkcji lub w razie ustania stosunku pracy, przeprowadza się wybory uzupełniające. 2. Zmian w składzie Zarządu i Komisji rewizyjnej dokonuje walne zebranie 3. Członkowie organów PKZP swoje czynności wykonują społecznie. A. WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW Walne zebranie delegatów moŝe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne walne zebranie delegatów zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. 3. Walne zebranie delegatów jest prawomocne, jeŝeli bierze w nim udział co najmniej połowa W razie nie dojścia do skutku walnego zebrania delegatów, z powodu braku wymaganej liczby obecnych, zebranie powinno być zwołane w drugim terminie, nie później jednak niŝ w ciągu 14 dni. Walne zebranie delegatów zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych. Wszystkie uchwały walnego zebrania delegatów powinny być zgodne z prawem i Statutem. Z walnego zebrania delegatów sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący zebrania i protokolant Nadzwyczajne walne zebranie delegatów zwołuje: 1) Zarząd PKZP w razie potrzeby lub na Ŝądanie: 51 W razie konieczności wniesienia do sądu sprawy z powodu niespłacenia poŝyczki przez członka PKZP, w imieniu i w interesie PKZP występuje upowaŝniony członek zarządu PKZP lub inna upowaŝniona osoba. VI. LIKWIDACJA PKZP W razie likwidacji zakładu pracy, przy którym utworzona jest PKZP, przechodzi ona w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zebrania 2. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji PKZP zaprzestaje się przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat poŝyczek i zapomóg oraz przyjmowania nowych członków. 53 W celu przeprowadzenia likwidacji PKZP, walne zebranie delegatów powołuje Komisję likwidacyjną, w składzie co najmniej 3 osób oraz podejmuje uchwałę w sprawie przekazania środków pozostających na funduszu rezerwowym, po całkowitym rozliczeniu naleŝności, zobowiązań i wkładów członkowskich na cele społeczne. 54 Komisja likwidacyjna wchodzi w prawa i obowiązki zarządu oraz komisji rewizyjnej. 55 Do działalności Komisji likwidacyjnej mają odpowiednie zastosowanie postanowienia statutu dotyczące Zarządu PKZP. Likwidacja ma na celu zabezpieczenie spraw bieŝących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności. 56 Decyzje o likwidacji PKZP, z podaniem składu Komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłuŝników do spłaty naleŝności oraz

7 O rodzaju i wysokości zapomogi decyduje zarząd po uprzednim zapoznaniu się z sytuacją wnioskującego. 3. Zarząd ma prawo domagać się od wnioskodawcy udokumentowania okoliczności wskazanych we wniosku, będących podstawą udzielenia zapomogi, na przykład poprzez przedłoŝenie faktury imiennej wystawionej w związku ze wskazaną okolicznością. 4. Udzielenie zapomogi zwrotnej następuje na podstawie umowy pomiędzy wnioskującym, a PKZP reprezentowanym przez zarząd. Umowa określa wysokość rat i terminy spłaty zapomogi. 5. Zarząd udziela lub nie udziela zgody na przyznanie zapomogi poprzez złoŝenie na wniosku o zapomogę podpisów co najmniej pięciu członków zarządu. 47 W przypadku skreślenia z listy członków PKZP członka posiadającego zadłuŝenie, zadłuŝenie to podlega potrąceniu z wkładów członkowskich danej osoby. 48 W razie skreślenia z listy członków PKZP - na wniosek członka - spłata zadłuŝenia jest natychmiast wymagalna, niezaleŝnie od terminów spłaty ustalonych przy udzielaniu poŝyczki. Na rachunek tego zadłuŝenia zalicza się posiadane wkłady, a resztę potrąca się z najbliŝszego wynagrodzenia netto, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego dłuŝnika. 49 JeŜeli członek zobowiązany do spłaty zadłuŝenia wobec PKZP zadłuŝenia tego nie spłaca, naleŝy wezwać go na piśmie do uregulowania naleŝności, wyznaczając termin spłaty. Kopie tego wezwania naleŝy doręczyć poręczycielom. W razie niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, zarząd PKZP ma prawo pokryć to zadłuŝenie z obciąŝeniem z wkładów solidarnie odpowiedzialnych poręczycieli. 50 W razie śmierci członka PKZP jego zadłuŝenie nie podlega spłacie przez poręczycieli zobowiązania. Zapłaty tego zadłuŝenia po potrąceniu wkładów moŝna dochodzić od spadkobierców zmarłego. W razie trudności w ściągnięciu moŝna zadłuŝenie umorzyć, pokrywając sumę zadłuŝenia z funduszu rezerwowego. a) Komisji rewizyjnej, b) 1/3 liczby członków PKZP, c) związku zawodowego. 2) Komisja rewizyjna w razie zawieszenia Zarządu PKZP. Nadzwyczajne walne zebranie delegatów zwołuje się nie później, niŝ w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia Ŝądania i nie wcześniej niŝ po upływie 5 dni od zawiadomienia członków PKZP o zebraniu. 22 Do kompetencji walnego zebrania delegatów naleŝy: 1) uchwalanie statutu i wprowadzanie w nim zmian, 2) wybór i odwoływanie członków Zarządu PKZP oraz członków Komisji rewizyjnej, 3) ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg, 4) zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych, 5) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z bieŝącej działalności oraz sprawozdań i wniosków Komisji rewizyjnej, 6) w razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia, 7) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji PKZP. B. ZARZĄD Zarząd PKZP składa się z 9 członków i 3 zastępców, którzy zastępują członków zarządu w przypadku ich nieobecności na posiedzeniu zarządu. 2. Zarząd PKZP na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego skarbnika oraz sekretarza. 3. W kaŝdym posiedzeniu zarządu bierze udział co najmniej 5 członków zarządu PKZP. 24 Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niŝ raz w miesiącu. Z kaŝdego posiedzenia zarządu sporządza się protokół

8 25 1. Do kompetencji Zarządu naleŝy: 1) przyjmowanie członków PKZP i skreślanie ich z listy, 2) prowadzenie ewidencji członków PKZP, 3) prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń, 4) przyznawanie poŝyczek i ustalanie okresów ich spłaty, 5) podejmowanie decyzji w zakresie prolongaty spłat poŝyczek, 6) przyznawanie zapomóg, 7) sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji, 8) podpisywanie dyspozycji pienięŝnych i innych dokumentów, 9) zwoływanie walnych zebrań członków, 10)składanie walnemu zebraniu delegatów sprawozdań z działalności bieŝącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzania, 11) rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych, 12) reprezentowanie interesów PKZP wobec kierownika zakładu pracy, 13) ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej, 14) współdziałanie ze związkami zawodowymi, 15) współdziałanie z pracownikami wyznaczonymi przez zakład pracy do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej PKZP, 16) prowadzenie innych spraw PKZP. 2. Zarząd PKZP reprezentuje interesy PKZP na zewnątrz zakładu pracy. 26 W sprawach dotyczących członkostwa PKZP, poŝyczek, zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych ze środków PKZP, decyzje Zarządu są ostateczne. C. KOMISJA REWIZYJNA Komisja rewizyjna składa się z 3 członków oraz 3 zastępców. 2. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. uzupełniającej podejmuje Zarząd poprzez złoŝenie na wniosku o poŝyczkę podpisów co najmniej pięciu członków Zarządu. 2. PoŜyczek uzupełniających PKZP udziela według następujących zasad: 1) łączna suma zadłuŝenia nie moŝe przewyŝszać maksymalnej wysokości poŝyczki długoterminowej, udzielanej przez PKZP i przysługującej poŝyczkobiorcy, 2) warunkiem udzielenia poŝyczki uzupełniającej jest poręczenie jej spłaty przez te osoby, które poręczyły poŝyczkę nie spłaconą; w razie odmowy lub niemoŝności uzyskania takiego poręczenia od tych samych osób, z nowo udzielonej poŝyczki powinna być potrącona część zadłuŝenia poprzednio udzielonej poŝyczki, 3) udzielenie poŝyczki uzupełniającej powoduje konieczność ponownego ustalenia wysokości rat i okresu spłaty całości zadłuŝenia PoŜyczek krótkoterminowych, tzw. chwilówek, udziela się według następujących zasad: 1) decyzje o przyznaniu poŝyczki podejmuje zarząd, uwzględniając faktyczne, trwałe moŝliwości finansowe PKZP, poprzez złoŝenie na wniosku o poŝyczkę podpisów przez co najmniej trzech członków zarządu, 2) poŝyczka krótkoterminowa moŝe być udzielona do wysokości zatwierdzonej uchwałą walnego zebrania delegatów, 3) poŝyczki krótkoterminowe udzielone do 10 dnia danego miesiąca podlegają jednorazowej spłacie z najbliŝszego wynagrodzenia netto, zasiłku chorobowego lub wychowawczego; poŝyczki udzielone po 10 dniu danego miesiąca podlegają spłacie w miesiącu następnym, 4) poŝyczka krótkoterminowa dla emeryta i rencisty nie moŝe przekroczyć wysokości jego wkładu członkowskiego nie obciąŝonego poŝyczką, 5) niespłacenie poŝyczki krótkoterminowej przez emeryta i rencistę w ciągu 2 miesięcy powoduje potrącenie jej z wkładu członkowskiego, 6) poŝyczka krótkoterminowa do wysokości wkładu członkowskiego nie obciąŝonego poŝyczką długoterminową nie wymaga poręczenia spłaty. 2. JeŜeli okaŝe się, Ŝe wysokość wynagrodzenia netto, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego naleŝnego pracownikowi, który otrzymał poŝyczkę krótkoterminową, uniemoŝliwia łączne potrącenie poŝyczki krótkoterminowej i raty poŝyczki długoterminowej, pierwszeństwo spłaty ma poŝyczka krótkoterminowa Zasady udzielania zapomóg zwrotnych lub bezzwrotnych: 1. Udzielenie zapomogi następuje na wniosek członka PKZP

9 W przypadkach uzasadnionych wydarzeniami losowymi, Zarząd PKZP - na wniosek zadłuŝonego członka PKZP - moŝe odłoŝyć spłatę poŝyczki na okres 6 miesięcy. JeŜeli zadłuŝenie przewyŝsza stan wkładów członka PKZP, wniosek o prolongatę spłaty powinien bezwzględnie zawierać zgodę poręczycieli poŝyczki Wniosek o udzielenie poŝyczki powinien być złoŝony na właściwym formularzu, zawierającym zobowiązanie spłaty oraz wyraŝenie zgody na potrącenie spłat poŝyczki z wynagrodzenia netto, z zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego, a w razie skreślenia z listy członków - zgody na natychmiastowe uregulowanie zadłuŝenia pozostałego do spłaty. JeŜeli suma poŝyczki przewyŝsza wysokość wkładu poŝyczkobiorcy, jest on obowiązany przedstawić poręczenie dwóch członków PKZP. JeŜeli suma poŝyczki nie przewyŝsza wysokości wkładu poŝyczkobiorcy, poręczenie nie jest wymagalne. 2. Poręczyciele obowiązani są wyrazić zgodę na potrącenie im z wkładów lub wynagrodzenia netto za pracę, zasiłku chorobowego i zasiłku wychowawczego poręczonej poŝyczki w razie niespłacenia jej przez dłuŝnika na zasadach ustalonych dla dłuŝnika. 3. Poręczycielami nie mogą być członkowie zarządu PKZP, komisji rewizyjnej, pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy i bezpłatnego urlopu oraz osoby prowadzące księgowość PKZP Członek PKZP moŝe być jednocześnie poręczycielem tylko 2 poŝyczek. 2. Zarząd PKZP wstrzymuje wypłatę wkładów poręczycielom skreślonym z listy członków PKZP, gdy dłuŝnik, któremu udzielili poręczenia, zadłuŝenia nie spłaca. 43 Wniosek o udzielenie poŝyczek lub zapomóg rozpatruje się nie później niŝ w ciągu 30 dni od dnia ich złoŝenia, z uwzględnieniem terminów posiedzeń zarządu PKZP PKZP moŝe w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych wydarzeniami losowymi, udzielić poŝyczek uzupełniających członkom PKZP zadłuŝonym z tytułu poŝyczki długoterminowej. Decyzje w sprawie przyznania poŝyczki 28 Przewodniczącemu Komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu PKZP z głosem doradczym Komisja rewizyjna przy PKZP jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu PKZP, jej podstawowymi zadaniami są: 1) ochrona mienia PKZP; 2) kontrola przestrzegania przez Zarząd postanowień Statutu; 3) czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat oraz terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP przez zakład pracy. 2. Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu delegatów PKZP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu PKZP. 3. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał. 30 W razie stwierdzenia, Ŝe Zarząd PKZP w swej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa, lub gdy działalność Zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja rewizyjna Ŝąda zwołania w trybie natychmiastowym nadzwyczajnego walnego zebrania członków i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie Zarządu. IV. FUNDUSZE PKZP 31 Na środki finansowe PKZP składają się następujące fundusze własne: 1) fundusz oszczędnościowo-poŝyczkowy, 2) fundusz zapomogowy, 3) fundusz rezerwowy Fundusz oszczędnościowo-poŝyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i przeznaczony jest na udzielanie poŝyczek gotówkowych

10 2. Wkłady członkowskie, wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w statucie PKZP, zapisuje się na imiennym rachunku członka PKZP. 3. Wkłady członków, będących pracownikami, potrącane są z ich wynagrodzenia netto, zasiłku chorobowego lub wychowawczego. 4. Emeryci i renciści wpłacają swoje wkłady w kasie PKZP lub przekazują na rachunek bankowy PKZP Fundusz zapomogowy powstaje: 1) z oprocentowania środków PKZP na rachunku bankowym, 2) z odpisów funduszu rezerwowego PKZP, 3) z dobrowolnych wpłat członków, subwencji, darowizn i innych wpływów. 2. Fundusz zapomogowy przeznaczony jest na udzielanie zapomóg zwrotnych lub bezzwrotnych członkom PKZP w razie szczególnych wydarzeń losowych, takich jak: poŝar, zalanie, kradzieŝ, w przypadku długotrwałej cięŝkiej choroby, śmierć członka rodziny itp Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego, wnoszonych przez członków wstępujących do PKZP, z niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek od lokat terminowych oraz odsetek zasądzonych przez sąd za niespłacone poŝyczki oraz subwencji i darowizn. 2. Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie szkód i strat nieściągalnych zadłuŝeń członków oraz odpis na fundusz zapomogowy. O wysokości odpisu na fundusz zapomogowy decyduje walne zebranie 3. Wkłady członkowskie przeniesione na fundusz rezerwowy mogą być wypłacone ich właścicielowi w ciągu 10 lat od przeniesienia na ten fundusz. Po tym okresie nie pobrane przez członków wkłady przechodzą na własność PKZP Środki pienięŝne PKZP przechowuje się na rachunku bankowym. 2. Rachunki bankowe PKZP są otwierane na wniosek zarządu. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami. 3. Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami PKZP zatwierdza zarząd. V. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJA ZADŁUśEŃ PZKP PKZP udziela poŝyczek krótko- i długoterminowych. 2. PoŜyczek długoterminowych udziela się na okres nie dłuŝszy niŝ 24 miesiące, z zastrzeŝeniem osób zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony. 3. Osobom zatrudnionym na podstawie umowy na czas określony poŝyczka jest udzielana na czas zatrudnienia, nie dłuŝszy jednak niŝ 24 miesiące Udzielone poŝyczki podlegają spłacie w terminach i ratach ustalonych przy ich przyznawaniu. 2. Członkom PKZP będącym pracownikami, pierwszą ratę poŝyczki potrąca się z najbliŝszego wynagrodzenia netto, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego. 3. Emeryci i renciści obowiązani są wpłacać raty poŝyczki gotówką w kasie PKZP lub przekazywać naleŝne raty na rachunek bankowy PKZP Wysokość poŝyczki długoterminowej nie moŝe przekroczyć jednomiesięcznego wynagrodzenia netto wraz ze zgromadzonym wkładem członkowskim, w zaokrągleniu do pełnych złotych. 2. Emeryt lub rencista moŝe otrzymać poŝyczkę do wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego. 3. Maksymalną wysokość poŝyczki ustanawia uchwałą walne zebranie 4. Decyzję o przyznaniu poŝyczki, jej wysokości oraz warunki i okresy jej spłacania podejmuje zarząd, uwzględniając faktyczne, trwałe moŝliwości finansowe PKZP poprzez złoŝenie na wniosku o poŝyczkę podpisów przez co najmniej pięciu członków zarządu. 5. Zarząd PKZP moŝe opracować regulamin udzielania poŝyczek. 39 Nowej poŝyczki długoterminowej moŝna udzielić dopiero po spłaceniu poŝyczki poprzednio pobranej. Wyjątek stanowią poŝyczki uzupełniające, które mogą być przyznawane w przypadku losowym, uwzględniając faktyczne moŝliwości finansowe PKZP

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu.

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Zakładzie Usług Komunalnych w Łowiczu. Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa w Zakładzie Usług Komunalnych Działa na podstawie Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU Statut niniejszy opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych

Bardziej szczegółowo

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa w Uniwersytecie Medycznym

Bardziej szczegółowo

ZZPRC Elektrowni Bełchatów Statut PKZP

ZZPRC Elektrowni Bełchatów Statut PKZP STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w BOT Elektrowni Bełchatów S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie, wychowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ w POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ BIAŁYSTOK 2011 Tekst jednolity Statutu PKZP w Politechnice Białostockiej uchwalony na walnym zebraniu w dniu 10.02.1998r. 2/10

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ. Postanowienia ogólne.

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ. Postanowienia ogólne. STATUT Załącznik do Uchwały nr 2/2015 r. 1. 2. PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY MIEJSKIM ZARZĄDZIE OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

STATUT SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ STATUT SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Szkolna Kasa Oszczędnościowo Kredytowa przy Szkole Podstawowej w Człopie, zwana dalej w skrócie SKOK, działa na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. przy ELEKTROZEL Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19. I. Postanowienia ogólne

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. przy ELEKTROZEL Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19. I. Postanowienia ogólne STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy ELEKTROZEL Sp. z o.o. Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 I. Postanowienia ogólne 1. Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek

Bardziej szczegółowo

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Kolei Śląskich Sp. z o.o.

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Kolei Śląskich Sp. z o.o. Tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Pracowniczek Kasy Zapomogowo Pożyczkowej nr 05/05/15 w dniu 5 maja 2015 r. Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Kolei Śląskich Sp.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU Statut niniejszy opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU (Uaktualniona wersja Statutu, uwzględniająca zmiany dokonane przez Walne Zebranie Delegatów PKZP w okresie od czerwca

Bardziej szczegółowo

Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie.

Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w Statucie. STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem PKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Akademii Podlaskiej

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Akademii Podlaskiej Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Akademii Podlaskiej Siedlce 2009 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy statut określa szczegółowe zasady działania Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWA PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE STATUT

KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWA PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE STATUT KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWA PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE STATUT Uchwalony przez walne zebranie członków w dniu 30 października 2014 roku. STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Obrytem I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Obrytem I.POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Gminy w Obrytem I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pracownicza Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa przy Urzędzie Gminy w Obrytem działa na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji w Koronowie I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1.Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Miejsko-Gminnym Zespole Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH STATUT z dnia 01.01.2017 PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM TEKST UJEDNOLICONY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

zmianami), zwane dalej Rozporządzeniem oraz w niniejszym Statucie.

zmianami), zwane dalej Rozporządzeniem oraz w niniejszym Statucie. STATUTU Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Mogilanach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, zwana dalej PKZP,

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K A WOJ S K O W A 4340 SZCZECIN

J E D N O S T K A WOJ S K O W A 4340 SZCZECIN J E D N O S T K A WOJ S K O W A 4340 SZCZECIN AKCEPTUJE płk mgr inż. Ryszard KONEFAŁ STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- POŻYCZKOWEJ PRZY JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4340 Przyjęty na Walnym Zebraniu Członków

Bardziej szczegółowo

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Tarnobrzegu

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Tarnobrzegu STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawną działalności PKZP stanowią: 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu.

Walne Zebranie Członków PKZP w dniu 28 października 2009 r. w Warszawie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu niniejszego Statutu. ROZDZIAŁ 5 Likwidacja PKZP 55. 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie: a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, b) zmniejszenia się liczby członków poniżej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r. 1 Zarządzenie Nr 39/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie działania przy Uniwersytecie Wrocławskim Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Na podstawie art.49 ust.2

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY POLITECHNICE LUBELSKIEJ

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY POLITECHNICE LUBELSKIEJ STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY POLITECHNICE LUBELSKIEJ 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem PKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie członkom pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych.

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych. S T A T U T Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół Nr 2 im prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach I. Postanowienia ogólne 1 Zadaniem PPKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

Ramowy Statut MPKZP z siedzibą w Synthos S.A.

Ramowy Statut MPKZP z siedzibą w Synthos S.A. Ramowy Statut MPKZP z siedzibą w Synthos S.A. Niniejszy Statut został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r. Dz. Ustaw nr 100 poz. 502 z późn. zm. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. we Wrocławiu

S T A T U T. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. we Wrocławiu S T A T U T Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego I. Postanowienia ogólne 1. Celem KKOP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

STATUT Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Wałbrzychu

STATUT Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Wałbrzychu STATUT Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Wałbrzychu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawną działalności MPKZP stanowią: 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991r.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ. Olsztyn kwiecień 2006 rok

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ. Olsztyn kwiecień 2006 rok STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE Statut niniejszy stanowi jednolity tekst opracowany na podstawie: 1 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projekt S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S T A T U T KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ przy Politechnice Rzeszowskiej w Rzeszowie przyjęty na Walnym Zebraniu Delegatów KZP Pracowników PRz w dniu XX-05-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regulaminu. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

Aktualizacja Regulaminu. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Aktualizacja Regulaminu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim

Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Uniwersytecie Zielonogórskim Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa w Uniwersytecie Zielonogórskim, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku

Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku I Postanowienia ogólne 1 1. Celem Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty zwanej dalej Kasą, jest

Bardziej szczegółowo

STATUT KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ŁAŃCUCIE

STATUT KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ŁAŃCUCIE STATUT KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ŁAŃCUCIE Spis treści str. I Postanowienia ogólne ------------ 3 II Członkowie PKZP ------------ 4 III Organy PKZP ------------

Bardziej szczegółowo

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,,OŚWIATA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,,OŚWIATA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,,OŚWIATA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa OŚWIATA przy DBFO Praga Południe m. st. Warszawy zwana dalej PKZP, działa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 1 S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Akademii Wychowania Fizycznego im.eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Podstawa prawna Ustawa o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991 r. Dz.U.poz.234

Bardziej szczegółowo

STATUT. PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ przy PKP Intercity S.A., Zakład Północny w Gdyni

STATUT. PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ przy PKP Intercity S.A., Zakład Północny w Gdyni STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ przy PKP Intercity S.A., Zakład Północny w Gdyni Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r., 3 w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. PKZP swą działalność opiera o Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Bridgestone Poznań Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa przy Bridgestone Poznań Sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków.

STATUT. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków. STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków I. Postanowienia ogólne. 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej. przy JW.1517

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej. przy JW.1517 STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo- Pożyczkowej przy JW.1517 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek. 2. KKOP realizuje swoje cele poprzez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 149/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku

DECYZJA NR 149/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA NR 149/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w wojsku Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 grudnia 1992 r. Dz.U.92.100.502 1996-02-05 zm.wyn.z Dz.U.96.1.2 art.49 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W POZNANIU DZIELNICA - GRUNWALD I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem MPKZP jest: 1) propagowanie oszczędności

Bardziej szczegółowo

STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU

STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU STATUT KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W KRAŚNIKU Uchwalony przez Zjazd Delegatów w dniu 20 marca 2013 r. Zatwierdził Zarząd KZP: Grażyna Hołota przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy PGNiG OBROT DETALICZNY SP. Z O. O. w WARSZAWIE

S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy PGNiG OBROT DETALICZNY SP. Z O. O. w WARSZAWIE S T A T U T PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy PGNiG OBROT DETALICZNY SP. Z O. O. w WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Statut niniejszy określa szczegółowe zasady organizowania i działania

Bardziej szczegółowo

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy Załącznik do Uchwały nr 1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. z Walnego Zebrania Delegatów PKZP przy MZO w Dębicy Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy I.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Puławach

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Puławach S T A T U T Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Starostwie Powiatowym w Puławach Statut, jako tekst jednolity wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. Uchwałą Nr 4/2015 Walnego

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów

Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów Jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2015 z dnia 19.03.2015r. Walnego Zebrania Delegatów STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY POŻYCZKOWEJ przy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Statut niniejszy określa szczegółowe zasady organizowania i działania Pracowniczej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie REJON POŁUDNIE

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie REJON POŁUDNIE S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie REJON POŁUDNIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa w Zespole Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POśYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POśYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POśYCZEK Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo PoŜyczkowa /MPKZP/ przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej 1. Fundusze MPKZP pochodzą z: 1 1.1 Wpisowego nowych członków

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu. I. Postanowienia Ogólne

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu. I. Postanowienia Ogólne STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu I. Postanowienia Ogólne 1 Celem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH 1 STATUT z dnia 01.01.2009 PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM TEKST UJEDNOLICONY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA Opracowany w oparciu o: Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Pokój nr 122, tel. (22) /30.

Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Pokój nr 122, tel. (22) /30. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dla-policjantow-i-praco/kkop/592,statut.html Wygenerowano: Wtorek, 7 listopada 2017, 21:48 STATUT STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 31 maja 2011r poprawki z dnia 06 listopada 2014 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Uniwersytetu Rzeszowskiego Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1992 r w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu

STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej (KKOP) przy 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem KKOP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» Statut KKOP STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. przy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach

STATUT. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. przy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Celem PKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie członkom pomocy

Bardziej szczegółowo

KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWA PRZY JW 4094 STATUT WAŁCZ

KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWA PRZY JW 4094 STATUT WAŁCZ KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWA PRZY JW 4094 STATUT WAŁCZ 2012 1 ZASADY DZIAŁALNOŚCI KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO -POŻYCZKOWEJ PRZY JW 4094 przyjęte w dniu 30.03.2012 r. DOKUMENTY NORMATYWNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM REGULAMIN PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM 1. Członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji. 2. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd PKZP nie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY JW

STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO POŻYCZKOWEJ PRZY JW Zmiany: uchwała Walnego zebrania KKOP z 29.03.2013r. uchwała Nadzwyczajnego Walnego zebrania KKOP z 21.05.2013r. uchwała Walnego Zebrania Delegatów KKOP z dnia 21.03.2016r. STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. I. Postanowienia ogólne

R e g u l a m i n. I. Postanowienia ogólne R e g u l a m i n Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Instytucie Morskim w Gdańsku uchwalony na walnym zebraniu członków w dniu 12.01.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1. Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Członkowie przyjmowani są do NMPKZ-PPO na podstawie złożonej deklaracji, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jej złożenia.

Regulamin. 1. Członkowie przyjmowani są do NMPKZ-PPO na podstawie złożonej deklaracji, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jej złożenia. Regulamin przyjmowania nowych członków i przyznawania pożyczek w Nowohuckiej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Krakowie. Regulamin opracowany na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU Statut niniejszy opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w ZSEG. REGULAMIN

REGULAMIN Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w ZSEG. REGULAMIN REGULAMIN Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.XII. 1992 r. opublikowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie STATUT PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zasady i warunki PKZP określają przepisy Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie

S T A T U T. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie S T A T U T Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie Nowa Ruda,2015 1 I. Postanowienia ogólne. 1 Celem Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu I. Pożyczki udzielane przez PKZP 1. Zgodnie ze statutem PKZP, członkowie PKZP, o co najmniej trzymiesięcznym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Lubsku Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

Statut KOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ODDZIALE ZNP w Pyrzycach

Statut KOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ODDZIALE ZNP w Pyrzycach Statut KOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ PRZY ODDZIALE ZNP w Pyrzycach oraz Regulaminy: Regulamin przyznawania i wypłaty zasiłków statutowych z tytułu zgonu członka KKZP lub członka jego rodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE (Rejon Zachód)

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE (Rejon Zachód) Opracowany w oparciu o: REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE (Rejon Zachód) Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne II. Członkowie KKOP 50,00 zł

I. Postanowienia ogólne II. Członkowie KKOP 50,00 zł STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Poprawki do Statut

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne II. Członkowie KKOP 50,00 zł

I. Postanowienia ogólne II. Członkowie KKOP 50,00 zł STATUT KOLEŻEŃSKIEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-POŻYCZKOWEJ WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WOJSKOWEJ REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Poprawki do Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Opracowany w oparciu o :

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Opracowany w oparciu o : REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W ZESPOLE EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Opracowany w oparciu o : Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Krakowie oraz powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w. Urzędzie Gminy Celestynów,

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w. Urzędzie Gminy Celestynów, Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2008 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29.12.2008r w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów REGULAMIN ZAKŁADOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe REGULAMIN Funduszu Wzajemnej Pomocy Krakowskiej Izby Adwokackiej uchwalony na sprawozdawczym Zgromadzeniu KIA w dniu 4 czerwca 2011roku ze zmianami uchwalonymi na Zgromadzeniu Izby w dniu 21 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP

z dnia 19 grudnia 1992 r. 5. Nadzór społeczny nad PKZP i SKOK sprawują związki zawodowe. Szczegółowe zasady organizowania i działania PKZP Dziennik Ustaw Nr 100-1788 - Poz. 501 i 502 olsztyńskim, opolskim, ostrołęckim, pilskim, piotrkowskim, poznańskim, skierniewickim, suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, toruńskim, włocławskim, zamojskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Pomocy Finansowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Regulamin Komisji Pomocy Finansowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Regulamin Komisji Pomocy Finansowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1. Komisja Pomocy Finansowej /KPF/, powołana Uchwałą Nr 48/R/2010 z dnia 24 czerwca 2010r. Rady ŚlOIIB w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 13

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 13 Władzami stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie Członków, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna, d) Sąd KoleŜeński. Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 13 14 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej MARS w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej MARS w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej MARS w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 Rada jest organem Spółdzielni nadzorującym i kontrolującym działalność Zarządu Spółdzielni oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba Towarzystwa

Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba Towarzystwa NIEMIECKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE S T A T U T Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba Towarzystwa 1 Stowarzyszenie, zwane dalej Towarzystwem, nosi nazwę Niemieckie Towarzystwo Oświatowe i jest osobą

Bardziej szczegółowo

Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez : a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych,

Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez : a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych, Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2008 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 lutego 2008r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Urzędu Gminy Ostrowice Postanowienia ogólne Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik do uchwały nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska z dnia 13 marca 2008 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Młodym im. Jana Pawła II i posiada osobowość prawną. 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kalwaria

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 28. im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie

R E G U L A M I N. Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 28. im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie R E G U L A M I N Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 28 im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę (...) w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

1. Fundusz Pośmiertny działa przy Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

1. Fundusz Pośmiertny działa przy Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. REGULAMIN FUNDUSZU POŚMIERTNEGO Regulamin Fundusz Pośmiertnego stanowi integralną część Statutu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej

STATUT Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej STATUT Stowarzyszenia Kupców Ziemi Kościańskiej Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FUNDUSZY POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ S A R P

R E G U L A M I N FUNDUSZY POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ S A R P STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP R E G U L A M I N FUNDUSZY POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ S A R P uchwalony w dniu 8 grudnia 2006 r. przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich na podstawie 69

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola.

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola. STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola." 1 2 Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo