Dodatkowe noty objaśniające

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dodatkowe noty objaśniające"

Transkrypt

1 Dodatkowe noty objaśniające Nazwa (firma) jednostki, ze wskaz. formy prawnej 1. Instrumenty finansowe W Grupie Eldorado występują następujące instrumenty finansowe: a) kredyty bankowe b) walutowe transakcje terminowe c) obligacje obce d) udzielone pożyczki długoterminowe a) Informacja o kredytach: Kredyty długoterminowe BRE Bank S.A Data zaciągnięci a Warunki Zaciągnięcie Spłata W okresie spłaty - przeniesiony na Kwota kredytu stan na Termin oprocentowa Kwota kredytu krótkoterminow Długoterminow spłaty nia stan na e y marża banku PEKAO S.A Kredyt Bank PEKAO S.A PEKAO S.A PEKAO S.A PEKAO S.A PEKAO S.A PEKAO S.A PEKAO S.A BPH marża banku marża banku marża banku marża banku marża banku marża banku marża banku marża banku marża banku marża banku Razem: Kredyty krótkoterminowe Nazwa (firma) jednostki, ze Data wskaz. zaciągnięcia Warunki Kwota formy prawnej oprocentowania kredytu stan na Zaciągnięcie Spłata Kwota kredytu stan na Krótkoterminowy Termin spłaty PEKAO S.A * Kredyt Bank S.A PEKAO S.A marża banku marża banku marża banku Sformatowana tabela

2 Kredyt Bank S.A PEKAO S.A PEKAO S.A marża banku marża banku marża banku PEKAO S.A W okresie spłaty - przeniesiony z długoterminowyc h Razem * kwota zawiera 3 tys. naliczonych odsetek b) Informacja o walutowych transakcjach terminowych Zestawienie walutowych transakcji terminowych L.p. 1. Transakcja dotyczy Eldorado SA Eldorado SA Opis instrumentu walutowa transakcja terminowa walutowa transakcja terminowa Cel nabycia instrumentu Podmiot zabezpieczający Kwota zabezpieczana Gwarantowany kurs walutowy Termin zapadalności Wycena zabezpieczenia na dzień bilansowy zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym związanym z przyszłym zobowiązaniem BRE Bank 189,7 tys. USD 3,3315 zł/usd ,6 tys. zł zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym związanym z przyszłym zobowiązaniem BRE Bank 216,6 tys. USD 3,3480 zł/usd ,8 tys. zł 2. Wycena zabezpieczenia na dzień bilansowy została dokonana przez podmiot, z którym zawarto transakcję zabezpieczającą. Skutki wyceny instrumentów zostały odniesione w kapitał z aktualizacji wyceny. Z zawartymi walutowymi transakcjami terminowymi związane jest ryzyko zmian kursowych waluty polskiej w stosunku do USD. c) Informacja o obligacjach obcych Emitent zakupił wyemitowane przez spółkę zależną Elpro obligacje krótkoterminowe (opisane w nocie transakcje z jednostkami powiązanymi). Obligacje zostały wycenione w skorygowanej cenie nabycia i ich wartość na dzień bilansowy wynosi 5 969,4 tys. zł. Wartość niezrealizowanych odsetek wynosi 50,2 tys. zł (w tym wartość odsetek naliczonych, lecz niezrealizowanych 19,6 tys. zł), z terminem realizacji - do 3 miesięcy. d) Informacja o pożyczkach udzielonych Spółka Eldorado SA udzieliła pożyczki długoterminowej spółce Delta sp. z o.o. na kwotę 302 tys. zł na okres do dnia Wartość pożyczki według skorygowanej ceny nabycia na dzień bilansowy wynosi 307,8 tys. zł (z czego 295,6 tys. zł przypada na część długoterminową a 12,2 tys. zł na część krótkoterminową w okresie spłaty do 1 roku). Oprocentowanie pożyczki oparte jest na stopie marża pożyczkodawcy. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco z poręczeniem podmiotu trzeciego. 2. Pozycje pozabilansowe a) gwarancje i poręczenia W 2004 r. Eldorado S.A. nie udzielała poręczeń kredytów, pożyczek ani nie udzielała gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, tak, aby łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiła równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

3 Łączna kwota poręczeń udzielonych przez Eldorado S.A. swoim jednostkom zależnym na dzień 31 grudnia 2004 wynosi 3 136,7 tys. zł: wobec PFRON, z tytułu refundacji kosztów stanowiska pracy i wynagrodzeń. Wartość poręczenia wynosi 30,2 tys. zł. wobec Polprojekt Marketpol Spółka z o.o. w Gliwicach, z tytułu zabezpieczenia płatności czynszowych. Wartość poręczenia wynosi 62.5 tys. zł. wobec SM Lokator w Dąbrowie Górniczej, z tytułu zabezpieczenia płatności czynszowych. Wartość poręczenia wynosi 19 tys. zł. wobec GS SCh w Kozienicach, z tytułu zabezpieczenia płatności czynszowych. Wartość poręczenia wynosi 100 tys. zł. Eldorado S.A. udzieliła poręczenia wekslowego na rzecz spółki zależnej Elpro Spółka z o.o. wobec HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. tytułem udzielonego kredytu w kwocie tys. zł. b) Zobowiązania warunkowe Zobowiązania warunkowe dotyczą zabezpieczenia udzielonych Grupie przez finansujące banki kredytów i gwarancji. ELDORADO zł Przewłaszczenie towarów handlowych na wartość zł oraz cesja polisy ubezpieczeniowej (na rzecz BRE Bank S.A. z tytułu ,00. zł kredytu w rachunku bieżącym udzielonego do dnia r) Przewłaszczenie towarów handlowych na wartość ,00 zł oraz cesja polis ubezpieczeniowych (na rzecz Kredyt Bank S.A. z tytułu ,00 zł kredytu w rachunku bieżącym udzielonego do dnia r) Przewłaszczenie towarów handlowych na wartość ,00 zł oraz cesja polisy ubezpieczeniowej (na rzecz PEKAO S.A. z tytułu udzielenia gwarancji do kwoty ,00 zł, zabezpieczającej zapłatę za zakupione towary. Termin gwarancji do r) Przewłaszczenie towarów handlowych na wartość ,00 zł oraz cesja polis ubezpieczeniowych (na rzecz PEKAO S.A. z tytułu ,00. zł kredytu w rachunku bieżącym udzielonego do dnia r) Hipoteka zwykła w kwocie ,00 zł na nieruchomości w Lublinie, KW nr (na rzecz PEKAO S.A. z tytułu tys. zł kredytu inwestycyjnego udzielonego do dnia r) STOKROTKA ,73 zł Przewłaszczenie towarów handlowych na wartość zł i urządzeń chłodniczych na wartość ,03 tys. zł, cesja polis ubezpieczeniowych oraz weksel in blanco. (na rzecz Kredyt Bank S.A. z tytułu tys. zł kredytu w rachunku bieżącym udzielonego do dnia r) Przewłaszczenie środków trwałych na kwotę ,00 tys. zł oraz weksel in blanco. (na rzecz PEKAO S.A. z tytułu tys. zł kredytu obrotowego udzielonego do dnia r) Hipoteka zwykła w kwocie kredytu ustanowiona na ½ części prawa wieczystego użytkowania gruntu i nieruchomości w Łomży o wartości tys. zł, cesja należności z umów najmu powierzchni. (na rzecz PEKAO S.A. z tytułu kredytu inwestycyjnego na kwotę tys. zł udzielonego do dnia r) Przewłaszczenie środków trwałych o wartości zł, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej weksel, list patronacki Eldorado S.A. (na rzecz Kredyt Bank S.A. z tytułu tys. z ł kredytu inwestycyjnego udzielonego do dnia r) ELPRO zł Hipoteka zwykła do kwoty tys. zł na nieruchomości w Lublinie, cesja polis ubezpieczeniowych i cesja wierzytelności z tytułu najmu w kredytowanym obiekcie. (na rzecz PEKAO S.A. z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie tys. zł, udzielonego do dnia r) Hipoteka zwykła do kwoty tys. zł na nieruchomości w Łęcznej i 500 tys. zł na nieruchomość w Biłgoraju, letter of comfort wystawiony przez Eldorado S.A. oraz weksel in blanco. (na rzecz PEKAO S.A. z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie tys. zł, udzielonego do dnia r)

4 Hipoteka zwykła do kwoty tys. zł na nieruchomość w Międzyrzecu Podlaskim, cesja wierzytelności z tytułu najmu w kredytowanym obiekcie. (na rzecz PEKAO S.A. z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie tys. zł, udzielonego do dnia r) Hipoteka zwykła do kwoty 900 tys. zł na nieruchomość w Hrubieszowie, cesja polis ubezpieczeniowych, cesja wierzytelności z tytułu najmu w obiekcie. (na rzecz PEKAO S.A. z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 900 tys. zł, udzielonego do dnia r) Hipoteka zwykła na nieruchomości w kwocie zł oraz hipoteka kaucyjna na nieruchomościach w kwocie zł, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia, weksel własny in blanco poręczony przez Eldorado S.A., cesja wierzytelności z umów najmu. (na rzecz Hypovereisbank Bank Hipoteczny S.A. z tytułu kredytu inwestycyjnego na kwotę tys. do dnia r) Hipoteka zwykła w kwocie kredytu zł na gruncie i nieruchomości, cesja należności z umów najmu (na rzecz PEKAO S.A. z tytułu kredytu inwestycyjnego na kwotę tys. zł do dnia ) Hipoteka zwykła w kwocie kredytu zł na nieruchomości, cesja należności z umów najmu, letter of comfort wystawiony przez Eldorado S.A (na rzecz PEKAO S.A. z tytułu kredytu inwestycyjnego na kwotę 800 tys. zł do dnia ) Hipoteka zwykła w kwocie kredytu zł na nieruchomości, cesja należności z umów najmu, letter of comfort wystawiony przez Eldorado S.A (na rzecz PEKAO S.A. z tytułu kredytu inwestycyjnego na kwotę tys. zł do dnia ) Ponadto większość dostawców towarów udziela Grupie odroczonych terminów płatności (tzw. kredyt kupiecki), na zabezpieczenie których Spółki wystawiają zwykle gwarancyjne weksle własne in blanco. 3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Grupa nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. 4. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej W prezentowanym okresie sprawozdawczym 2004 roku nie zaniechano żadnego rodzaju działalności. 5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby Środki trwałe w budowie: 2004 Nakłady poniesione na początek roku Nakłady poniesione w 2004 r Przyjęcie na środki trwałe w 2004 roku Sprzedaż środków trwałych w budowie 68 Pozostałe 351 Stan środków trwałych w budowie na roku Nakłady inwestycyjne planowane w 2005 roku. W 2004 roku Grupa poniosła łączne nakłady inwestycyjne w kwocie tys. zł, w 2005 roku planuje poniesienie nakładów na kwotę tys. zł. Grupa nie planuje w 2005 roku poniesienia nakładów na ochronę środowiska naturalnego. 7.1 Znaczące transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Elpro o wartość tys. zł Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki zależnej Elpro uchwałą z dnia 22 czerwca 2004 r. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z uchwałą kapitał zakładowy został podwyższony o tys. zł przez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały przeznaczone do objęcia przez dotychczasowego wspólnika Eldorado S.A. W wyniku tej operacji udział Spółki w kapitale zakładowym spółki zależnej

5 Elpro wynosi udziałów o łącznej wartości tys. zł, co stanowi 100% wszystkich wyemitowanych udziałów i uprawnia Spółkę do 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Udziały zostały opłacone w następujących transzach: dnia roku kwota 500 tys. zł dnia roku w kwota 500 tys. zł, dnia roku w kwota tys. zł. Inwestycja jest traktowana przez Eldorado S.A. jako inwestycja długoterminowa i została sfinansowana ze środków własnych Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Infinite o wartość 400 tys. zł Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki zależnej Infinite uchwałą z dnia 30 listopada 2004 r. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z uchwałą kapitał zakładowy został podwyższony o 400 tys. zł przez utworzenie 800 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały przeznaczone do objęcia przez dotychczasowego wspólnika Eldorado S.A. W wyniku tej operacji udział Spółki w kapitale zakładowym spółki zależnej Infinite wynosi udziałów o łącznej wartości 2 313,5 tys. zł, co stanowi 100% wszystkich wyemitowanych udziałów i uprawnia Spółkę do 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników. Udziały zostały opłacone w następujących transzach: dnia roku kwota 200 tys. zł dnia roku w kwota 200 tys. zł, Inwestycja jest traktowana przez Eldorado S.A. jako inwestycja długoterminowa i została sfinansowana ze środków własnych Spółki. W IV kwartale 2004 roku spółka zależna Elpro sp. z o.o. wyemitowała obligacje krótkoterminowe o łącznej wartości tys. zł, które w całości zostały nabyte przez Eldorado SA (obligacje o wartości nominalnej tys. zł z datą wykupu 14 stycznia 2005 oraz obligacje o wartości nominalnej tys. zł z datą wykupu 22 lutego 2005 roku.) Łączna kwota transakcji podana w informacji nie obejmuje transakcji zawartych w toku normalnej działalności Eldorado S.A. i podmiotów z jej grupy kapitałowej. 7.2 Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi dotyczące operacji sprzedaży zakupu towarów i usług, dane liczbowe: Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Stokrotka Infinite Groszek Elpro Charakter powiązania zależna zależna Zależna zależna zastosowana metoda konsolidacji pełna pełna Pełna pełna % posiadanego kapitału zakładowego 100% 100% 100% 100% % udział w liczbie głosów na WZU/WZA 100% 100% 100% 100% należności od jednostki ,9 9,1 7,5 0,6 zobowiązania wobec jednostki 98,6 69,4 126,4 88,9 przychody z transakcji z jednostką ,6 259,0 171,6 120 koszty transakcji z jednostką ,6 2,5 2,0 0,0 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegających konsolidacji W okresie sprawozdawczym Grupa nie brała udziału w żadnych wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegałyby konsolidacji. 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe W okresie sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w Grupie wyniosło osób, Spółka Razem Fizyczni Umysłowi Stokrotka

6 Elpro Groszek Infinite Eldorado Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym Emitenta Wysokość wynagrodzeń i nagród dla osób zarządzających wypłaconych lub należnych w Eldorado SA za rok 2004 : 1. Artur Kawa 377,7 tys. zł 2. Jarosław Wawerski 322,9 tys. zł 3. Dariusz Kalinowski 267,2 tys. zł 4. Jacek Dudzik 191,9 tys. zł Wysokość wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych dla osób zarządzających Eldorado SA z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych w 2004 roku : 1. Jacek Dudzik 61,9 tys. zł Wynagrodzenia osób nadzorujących Eldorado SA wypłacone lub należne za 2004 rok: 1. Emanuel Kawa 10,5 tys. zł 2. Piotr Kawa 13,5 tys. zł 3. Wojciech Kossuth 24 tys. zł 4. Tomasz Krysztofiak 24 tys. zł 5. Władysław Wawerski 24 tys. zł 6. Ireneusz Zięba 24 tys. zł 11. Informacje o wysokości nie spłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji osobom zarządzającym i nadzorującym Emitenta Emitent oświadcza, że nie posiada żadnych wierzytelności z tytułu zaliczek, kredytów, pożyczek czy gwarancji od członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, ich współmałżonków oraz osób z nimi spokrewnionymi. 12. Znaczące zdarzenia, dotyczące lat ubiegłych, ujęte w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres Nie wystąpiły znaczące zdarzenia gospodarcze dotyczące lat ubiegłych. 13. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne, znaczące zdarzenia mające wpływ na badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które nie zostałyby uwzględnione w prezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Spółką Emitent nie posiada prawnego poprzednika. 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji Nie wystąpiła konieczność przeliczenia sprawozdań finansowych o wskaźnik inflacji, ponieważ skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności Emitenta nie osiągnęła wartości 100%. 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi W okresie 2004 roku nie wystąpiły.

7 17. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Po dokonaniu analizy ekonomicznego okresu użyteczności środków trwałych używanych w Grupie, na dzień roku przyjęty stał plan amortyzacji obowiązujący dla nowo ewidencjonowanych środków trwałych (wycena aktywów trwałych została szczegółowo opisana we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego). Zmiana ta miała następujący wpływ na wynik finansowy Grupy: amortyzacja za 2004 rok według starych stawek: amortyzacja za 2004 rok według nowych stawek: Różnica: ,85 zł ,63 zł ,22 zł 18. Dokonane korekty błędów podstawowych W 2004 roku nie dokonano korekty błędów podstawowych. 19. Niepewność co do możliwości kontynuowania działalności W Grupie nie wystąpiła niepewność co do możliwości kontynuowania działalności. 20. Łączenie spółek W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie z innymi spółkami Dzień bilansowy jednostek wchodzących do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Dla wszystkich jednostek wchodzących do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy dzień bilansowy przypada na koniec roku, tj Informacje o korektach, wynikających z przyjętych odmiennych metod i zasad wyceny poszczególnych jednostek w Grupie. W 2004 nie zaistniała konieczność sporządzenia korekt wynikających z przyjętych odmiennych metod i zasad wyceny poszczególnych jednostek. 22. Podstawa prawna odstąpienia od konsolidacji i podstawa prawna wyłączenia jednostek z obowiązku objęcia konsolidacją Wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Eldorado objęte są konsolidacją.

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G

Ilość zakupionych obligacji 350 Cel nabycia zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109)

1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2004r. 347 tys

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań.

7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2011 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2012 Środki

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe na 31.12.2011 Strona 1 z 8 1. Informacje o instrumentach finansowych Transakcje terminowe Nie występują. Aktywa finansowe Posiadane udziały w podmiotach

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp. Treść Aktywa przeznaczone do obrotu Zobowiązania przeznaczone do obrotu Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa utrzymywane

Bardziej szczegółowo

1. Instrumenty finansowe - udzielone pożyczki : Stan na początek okresu

1. Instrumenty finansowe - udzielone pożyczki : Stan na początek okresu Dodatkowe noty objaśniające za 2004 r. Grupy Kapitałowej Cersanit S.A. Kielce 1. Instrumenty finansowe - udzielone pożyczki : Stan na początek okresu 838 tys. Zwiększenia 61 tys. Stan na koniec okresu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy. 1. Informacje o instrumentach finansowych. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1.1. Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy. Treść Pożyczki udzielone i należności własne Zobowiązania finansowe przeznaczone

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 13. Informacje o instrumentach finansowych W 2011 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych W 2008 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały.

1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacja o instrumentach finansowych W okresie sprawozdawczym pozycje instrumentów finansowych nie występowały. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. Walutowe instrumenty pochodne Jednym z rodzajów ryzyka rynkowego, które wpływa na działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych W 2012 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2015 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2014 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2015 Środki

Bardziej szczegółowo

Korekta "Dodatkowych notach objaśniających" do sprawozdania finansowego

Korekta Dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego Korekta "Dodatkowych notach objaśniających" do sprawozdania finansowego Było: 1. Informacja o instrumentach finansowych Długoterminowe aktywa finansowe Na dzień 31.12.2004r. r. Centrostal S.A. posiadał:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-R MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-R 2012 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RAPORTU SA-R 2012 MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl Internet: www.moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2014 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2014r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające 1. Informacja o instrumentach finansowych 1. Informacja o instrumentach finansowych 2004 2003 Długoterminowe aktywa finansowe wartość w tys.zł Pakiet akcji Spółki zależnej PB

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2015 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2015r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) Stan aktywa na 31.03.2007r. 369 tys. zł Zwiększenie:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATLANTY POLAND S.A. ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATLANTY POLAND S.A. ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ATLANTY POLAND S.A. ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU 1. INSTRUMENTY FINANSOWE 1.1 Spółka posiada zobowiązania finansowe, z tyt. kredytów krótko i długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Nota 40. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach

Nota 40. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach Dodatkowe noty objaśniające (tys. zł.) Nota 39. Instrumenty finansowe (instrumenty terminowe i pochodne) Emitent w okresie prezentowanych informacji finansowych zidentyfikował następujące instrumenty finansowe:

Bardziej szczegółowo

Stan zaangażowania kredytowego, odsetki i prowizje od kredytu prezentuje poniższa tabela:

Stan zaangażowania kredytowego, odsetki i prowizje od kredytu prezentuje poniższa tabela: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

B. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE

B. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE B. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) pożyczki udzielone i należności własne Emitent nie udzielił pożyczek w 2008 roku. b) podstawowa charakterystyka, ilość i wartość

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Półrocze/ półrocze/2006 Raiffeisen Bank Polska S.A. stan zaciągniętego kredytu zapłacone odsetki

Półrocze/ półrocze/2006 Raiffeisen Bank Polska S.A. stan zaciągniętego kredytu zapłacone odsetki B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2011 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2010 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2011 Środki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Nota 1 Informacje o instrumentach finansowych w Grupie Kapitałowej. Lp. Treść Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pożyczki

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 8. 1. Odnośnie "instrumentów finansowych" - papierów wartościowych, wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Integer.pl S.A. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. 1) Informacje o instrumentach finansowych Treść Aktywa finansowe utrzymane do terminu wymagalności Aktywa finansowe utrzymane do terminu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia - nie dotyczy nie dotyczy akcji, w tym uprzywilejowanych - akcje subskrybowane, w tym uprzywilejowane - nie dotyczy

amortyzacji lub umorzenia - nie dotyczy nie dotyczy akcji, w tym uprzywilejowanych - akcje subskrybowane, w tym uprzywilejowane - nie dotyczy DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 01.10.2007-31.12.2007 1. Informacje o instrumentach finansowych. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem pozycje dotyczące instrumentów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacja o instrumentach finansowych I. Spółka posiada następujące instrumenty finansowe: a) Kategoria pożyczki i należności własne Do tej kategorii jednostka zalicza należności

Bardziej szczegółowo

Nota 40. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach

Nota 40. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach Dodatkowe noty objaśniające (tys. zł.) Nota 39. Instrumenty finansowe (instrumenty terminowe i pochodne) Emitent w okresie prezentowanych informacji finansowych zidentyfikował następujące instrumenty finansowe:

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21.05.2008 r.

Wrocław, 21.05.2008 r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO POWER MEDIA S.A. W 2007 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2007 31 GRUDNIA 2007 Wrocław, maj 2008 1. Informacja o instrumentach finansowych W całym okresie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Warszawa dnia 31 marca 2016 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, r.

Wrocław, r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2008 31 GRUDNIA 2008 Wrocław, kwiecień 2009 1. Informacja o instrumentach finansowych W całym okresie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA SA-P/2006

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA SA-P/2006 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA SA-P/2006 1. Informacja o instrumentach finansowych. Spółka posiada instrumenty finansowe, tj. środki pieniężne, udzieloną pożyczkę i należności własne oraz

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Warszawa dnia 31 marca 2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stan zaangażowania kredytowego, odsetki i prowizje od kredytu prezentuje poniższa tabela:

Stan zaangażowania kredytowego, odsetki i prowizje od kredytu prezentuje poniższa tabela: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT INKASO SA

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT INKASO SA Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT INKASO SA ZA OKRES OD 28.12.2006 DO 31.03.2008 ROK (ROK OBROTOWY 2006/07/08) WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA 2006 ROK DODATKOWE NOTY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. FUNDACJA DOBRA WOLA AL. MODRZEWIOWA 23A 30-224 KRAKÓW REGON 120074340 Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego 2013 roku bieżącego 2014 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych. 1.1. Krótkoterminowa poŝyczka udzielona jednostce powiązanej Quantum Assets w tys.zł Stan na 1.01.2007

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. Organizacja nie posiada gruntów. terytorialnych. akcji, w tym uprzywilejowanych. 1.000,00 a) do 1 roku, Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. Organizacja nie posiada gruntów. terytorialnych. akcji, w tym uprzywilejowanych. 1.000,00 a) do 1 roku, Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

B. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE

B. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych B. INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE a) pożyczki udzielone i należności własne Emitent udzielił pożyczek w 22 roku spółce zależnej Rytosztuka w łącznej kwocie 1 4 tys.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo