SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania na: Usługę edukacyjną polegającą na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz Specyfikację zatwierdzono: dnia roku WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA /---/ Dariusz Grodziński

2 1. Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego. Miasto Kalisz z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Główny Rynek 20, Godz. pracy: Poniedziałek- Piątek: NIP: , Regon: Strona www: lub Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji w sprawie Zamówienia: Adres: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1A, Kalisz. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 3. Informacje ogólne. 3.1 Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 1) Zamawiający Miasto Kalisz, 2) Postępowanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji i ustawy, 3) SIWZ, Specyfikacja niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 4) Ustawa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 5) Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w pkt 4, 6) Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo podpisze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w szczególności członkowie konsorcjów, wspólnicy spółek cywilnych. 3.2 Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ. 3.3 Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści. 2

3 4. Opis przedmiotu zamówienia. 4.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz. Zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68) są to usługi o charakterze niepriorytetowym. Zajęcia edukacyjne objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą w ramach projektu systemowego pn. Akademia rozwoju i poznawania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 4.2 Przedmiot zamówienia składa się z 20 niepodzielnych zadań: Zadanie nr 1: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 210 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 90 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 120 godzin lekcyjnych. d) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 90 godzin lekcyjnych. e) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 90 godzin lekcyjnych. Zadanie nr 2: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 180 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 90 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 90 godzin lekcyjnych. d) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 180 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. e) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie 110 godzin lekcyjnych. 3

4 Zadanie nr 3: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 6: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 96 godzin lekcyjnych. b) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 120 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 48 godzin lekcyjnych. d) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 48 godzin lekcyjnych. Zadanie nr 4: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 7: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 210 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 30 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 360 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej trzech nauczycieli. d) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 60 godzin lekcyjnych. e) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 180 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. f) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 150 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. Zadanie nr 5: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 8: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 162 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 108 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 162 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. d) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 54 godzin lekcyjnych. e) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 54 godzin lekcyjnych. f) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. g) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie - 54 godzin lekcyjnych. 4

5 h) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 108 godzin lekcyjnych. i) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie godzin lekcyjnych. j) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo godzin lekcyjnych. Zadanie nr 6: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 9: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 100 godzin lekcyjnych. b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 100 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 275 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej trzech nauczycieli. d) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 30 godzin lekcyjnych. e) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 50 godzin lekcyjnych. Zadanie nr 7: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 10: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 30 godzin lekcyjnych. b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 30 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 30 godzin lekcyjnych. d) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 30 godzin lekcyjnych. e) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 30 godzin lekcyjnych. f) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 30 godzin lekcyjnych. Zadanie nr 8: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 11: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 150 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. b) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 30 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 60 godzin lekcyjnych. 5

6 d) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 30 godzin lekcyjnych. e) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie 30 godzin lekcyjnych. f) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie 30 godzin lekcyjnych. Zadanie nr 9: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 12: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 132 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 99 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 132 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. d) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 132 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. e) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 66 godzin lekcyjnych. f) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 66 godzin lekcyjnych. g) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego - 66 godzin lekcyjnych. h) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - 99 godzin lekcyjnych. Zadanie nr 10: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 13: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 60 godzin lekcyjnych. b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 90 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 60 godzin lekcyjnych. d) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 30 godzin lekcyjnych. e) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 60 godzin lekcyjnych. f) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych informatycznie 90 godzin lekcyjnych. g) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie 90 godzin lekcyjnych. 6

7 Zadanie nr 11 Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 14: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 30 godzin lekcyjnych. b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 30 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 30 godzin lekcyjnych. d) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 60 godzin lekcyjnych. e) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie 30 godzin lekcyjnych. f) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie 60 godzin lekcyjnych. g) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - Klub Małego Europejczyka 30 godzin lekcyjnych. Zadanie nr 12: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 15: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 30 godzin lekcyjnych. b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 30 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 30 godzin lekcyjnych. d) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 30 godzin lekcyjnych. e) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie - 30 godzin lekcyjnych. f) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych informatycznie - 30 godzin lekcyjnych. g) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo - 30 godzin lekcyjnych. Zadanie nr 13: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 16: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 250 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. 7

8 d) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej trzech nauczycieli. e) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. Zadanie nr 14: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 17: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 120 godzin lekcyjnych. b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 120 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 80 godzin lekcyjnych. d) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 60 godzin lekcyjnych. e) Specjalistyczne zajęcia terapeutycznie korekcyjno kompensacyjne 60 godzin lekcyjnych. f) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 40 godzin lekcyjnych. g) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo - 30 godzin lekcyjnych. h) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego - 30 godzin lekcyjnych. Zadanie nr 15: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 18: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 125 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 125 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 125 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. d) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej godzin lekcyjnych. e) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 75 godzin lekcyjnych. f) Specjalistyczne zajęcia w zakresie integracji sensorycznej dla dzieci niepełosprawnych 100 godzin lekcyjnych. g) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego 100 godzin lekcyjnych. 8

9 Zadanie nr 16: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 21: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 50 godzin lekcyjnych. b) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 50 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 50 godzin lekcyjnych. d) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo - 50 godzin lekcyjnych. e) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie 50 godzin lekcyjnych Zadanie nr 17: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 22: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 60 godzin lekcyjnych. b) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 60 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo 60 godzin lekcyjnych. d) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie 60 godzin lekcyjnych. Zadanie nr 18: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 23: a) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 30 godzin lekcyjnych. b) Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - 30 godzin lekcyjnych. c) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych 30 godzin lekcyjnych. Zadanie nr 19: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 19: a) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 180 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. b) Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 40 godzin lekcyjnych. 9

10 Zadanie nr 20: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5: a) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 160 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli. b) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy 150 godzin lekcyjnych. Zajęcia muszą być prowadzone przez przynajmniej dwóch nauczycieli Szczegółowy zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz zasady rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą zawarte są w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji Należy zwrócić uwagę, iż powyższe zajęcia będą odbywać się w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i według uzgodnionego z nim harmonogramu (z uwzględnieniem planów lekcyjnych w poszczególnej szkole). Tym samym może dojść do sytuacji, iż np. zajęcia logopedyczne w poszczególnych szkołach odbędą się jednocześnie Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny Usługi szkolnictwa podstawowego Przedmioty dodatkowe Usługi edukacyjne i szkoleniowe 5. Termin wykonania zamówienia. Realizacja zamówienia następować będzie od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia r., w zależności od placówki (szkoły) w której prowadzone będą zajęcia oraz zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. 6. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jednocześnie Zamawiający korzystając z przysługującego mu uprawnienia (art. 83 ust. 3 ustawy) zastrzega, iż każdy wykonawca może złożyć ofertę tylko na dwa wybrane przez siebie zadania. Złożenie oferty na więcej niż dwa zadania skutkować będzie odrzuceniem całej oferty. Opis części zamówienia (zadań) znajduje się w pkt 4 SIWZ. 7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą o odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 10

11 9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 9.2. SIWZ Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: a) zapewnią osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i muszą być (wymagania ogólne dotyczące wszystkich osób): zawodowo czynnym nauczycielem, posiadać minimum 3 letni staż pracy w zawodzie nauczyciela oraz spełniać kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) oraz dodatkowo muszą spełniać poniższe wymagania odpowiednio dla każdego zadania i zajęć edukacyjnych (w tym ilość osób): dla Zadania nr 1 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. 11

12 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej lub nauczyciel posiadający podstawowej i gimnastykę korekcyjną. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym dającym podstawowej. dla Zadania nr 2 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej dwie osoby posiadające pedagogicznym dającym podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej, dla Zadania nr 3 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 6) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. 12

13 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej lub nauczyciel posiadający podstawowej i gimnastykę korekcyjną. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym dającym podstawowej. dla Zadania nr 4 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 7) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej trzy osoby posiadające pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej lub socjoterapii lub psychologii. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy: przynajmniej dwie osobie posiadające pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej lub nauczyciel posiadający podstawowej i gimnastykę korekcyjną. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej dwie osoby posiadające pedagogicznym dającym podstawowej. 13

14 dla Zadania nr 5 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 8) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej dwie osoby posiadające pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej lub socjoterapii lub psychologii. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej lub nauczyciel posiadający podstawowej i gimnastykę korekcyjną. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie: przynajmniej dwie osoby posiadające magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej lub osoba posiadająca kwalifikacje do nauczania muzyki z przygotowaniem pedagogicznym. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym dającym podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. 14

15 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej lub osoba posiadająca ychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym. dla Zadania nr 6 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 9) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej trzy osoby posiadające pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej lub socjoterapii lub psychologii. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym dającym podstawowej. dla Zadania nr 7 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 10) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. 15

16 Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej lub socjoterapii lub psychologii. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej lub nauczyciel posiadający podstawowej i gimnastykę korekcyjną. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym dającym podstawowej. dla Zadania nr 8 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 11) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej lub socjoterapii lub psychologii. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej lub nauczyciel posiadający podstawowej i gimnastykę korekcyjną. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym dającym podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej lub osoba posiadająca kwalifikacje do nauczania muzyki z przygotowaniem pedagogicznym. 16

17 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. dla Zadania nr 9 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 12) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej dwie osoby posiadające pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy: przynajmniej dwie osoby posiadające pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej lub nauczyciel posiadający podstawowej i gimnastykę korekcyjną. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej lub socjoterapii lub psychologii. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym dającym podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego: przynajmniej jedna osoba posiadająca podstawowej i prowadzenia zajęć z języka angielskiego lub osoba posiadająca kwalifikacje do nauczania języka angielskiego z przygotowaniem pedagogicznym. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. 17

18 dla Zadania nr 10 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 13) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej lub socjoterapii lub psychologii. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej lub nauczyciel posiadający podstawowej i gimnastykę korekcyjną. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych informatycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej lub osoba posiadająca kwalifikacje do nauczania informatyki z przygotowaniem pedagogicznym. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. dla Zadania nr 11 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 14) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. 18

19 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym dającym podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - Klub Małego Europejczyka: przynajmniej jedna osoba posiadająca podstawowej. dla Zadania nr 12 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 15) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej lub socjoterapii lub psychologii. 19

20 Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej lub nauczyciel posiadający podstawowej i gimnastykę korekcyjną. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej lub osoba posiadająca kwalifikacje do nauczania muzyki z przygotowaniem pedagogicznym. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych informatycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej lub osoba posiadająca kwalifikacje do nauczania informatyki z przygotowaniem pedagogicznym. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej lub osoba posiadająca ychowania fizycznego z przygotowaniem pedagogicznym. dla Zadania nr 13 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 16) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej dwie osoby posiadające magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej trzy osoby posiadające pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej: przynajmniej trzy osoby posiadające magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej lub socjoterapii lub psychologii. 20

21 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej dwie osoby posiadające pedagogicznym dającym podstawowej. dla Zadania nr 14 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 17) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej lub nauczyciel posiadający podstawowej i gimnastykę korekcyjną. Specjalistyczne zajęcia terapeutycznie korekcyjno kompensacyjne: przynajmniej jedna osoba posiadająca podstawowej i prowadzenia zajęć terapeutycznych w zakresie korekcyjnokompensacyjnym. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym dającym podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. 21

22 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego: przynajmniej jedna osoba posiadająca podstawowej i prowadzenia zajęć z języka angielskiego lub osoba posiadająca kwalifikacje do nauczania języka angielskiego z przygotowaniem pedagogicznym. dla Zadania nr 15 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 18) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej dwie osoby posiadające magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej dwie osoby posiadające pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej lub socjoterapii lub psychologii. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej lub nauczyciel posiadający podstawowej i gimnastykę korekcyjną. Specjalistyczne zajęcia w zakresie integracji sensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej i prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki specjalnej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka angielskiego: przynajmniej jedna osoba posiadająca podstawowej i prowadzenia zajęć z języka angielskiego lub osoba posiadająca kwalifikacje do nauczania języka angielskiego z przygotowaniem pedagogicznym. 22

23 dla Zadania nr 16 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 21) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym dającym podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. dla Zadania nr 17 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 22) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym dającym podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych przyrodniczo: przynajmniej jedna osoba posiadająca magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie artystycznie: przynajmniej jedna osoba posiadająca podstawowej. 23

24 dla Zadania nr 18 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 23) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: przynajmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe kwalifikacje do nauczania w podstawowej. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: przynajmniej jedna osoba posiadająca podstawowej i prowadzenia zajęć terapeutycznych. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno przyrodniczych: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym dającym podstawowej. dla Zadania nr 19 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 19) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej dwie osoby posiadające pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy: przynajmniej jedna osoba posiadająca pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej lub nauczyciel posiadający podstawowej i gimnastykę korekcyjną. dla Zadania nr 20 (Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych: przynajmniej dwie osoby posiadające magisterskie z przygotowaniem klasach I-III szkoły podstawowej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy: przynajmniej dwie osoby posiadające pedagogicznym oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii. 24

25 Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy nastąpi metodą: spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę danych (informacji) zawartych w dokumentach i oświadczeniach, do których złożenia zobowiązany jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia będących w dyspozycji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w ofercie w tym celu pisemne (tj. w oryginale lub poświadczone notarialnie) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie w tym: członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 9.1. i 9.2. SIWZ mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - wzór stanowi załącznik do SIWZ - patrz uwaga niżej; oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust.1 ustawy - wzór stanowi załącznik do SIWZ*; wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ (Potencjał osobowy) - odpowiednio dla Zadania, na które składana jest oferta; oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w pkt SIWZ (odpowiednio dla Zadania, na które składana jest oferta)- oświadczenie to (jego wzór) zawiera druk, o którym mowa w pkt SIWZ. 25

26 W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców (w tym: osoby fizyczne składające wspólnie ofertę, członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) zaleca się, aby: - każdy z tych Wykonawców (członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej) dołącza do oferty ww. dokumenty oznaczone gwiazdką (*) dotyczące każdego z nich; pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie; - oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ Wykonawcy mogą złożyć łącznie na jednym druku w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy albo odrębnie, jeżeli Wykonawca składający odrębnie oświadczenie spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu albo oświadczenie to może zostać złożone przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (patrz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy). Dokumenty, o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), za wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - które należy złożyć w oryginale. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby / osób uprawionej/ych, z adnotacją za zgodność z oryginałem w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis / parafę np. z imienną pieczątką. Dokumenty napisane (sporządzone) w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w pkt 9.2.1) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (również ustanowionego pełnomocnika) lub te podmioty. 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem wyłącznie na nr faksu , z zastrzeżeniem pkt i Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby korespondencję przekazaną drogą faksową potwierdzać niezwłocznie na piśmie oraz nie przekazywać korespondencji tą drogą po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy. 26

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325. Ostrołęka: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 10 2012-08-22 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia/ Wisła: RGŚ.MZEAS.271.29.2012.PJ: Usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211. Swarzędz: Zakup usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klasy I-III szkoły podstawowej pn.: Szkolna Akademia Innowacji,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu Znak sprawy: ZS/ZP/3/2012 Tuchów 17.07.2012 Ogłoszenie o przetargu Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowie informuje że został ogłoszony przetarg na zadanie: Usługa edukacyjna w ramach programu Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu PFiZP 271.5.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Stawiszyn: Usługi Edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Radosna edukacja- Projekt indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Będzino: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. Stawiamy na indywidualizację POKL.09.01.02-32-120/12-00 w roku szkolnym 2012/13 w szkołach podstawowych, klasy I-III,

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu Zespół Szkół w Siedliskach Siedliska 232 33-172 Siedliska Znak sprawy: ZS/ZP/2/2012 Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn.: Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów w ramach

Bardziej szczegółowo

Ceków: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Szansa dla najmłodszych Numer ogłoszenia: ; data

Ceków: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Szansa dla najmłodszych Numer ogłoszenia: ; data Ceków: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Szansa dla najmłodszych Numer ogłoszenia: 17570-2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-09-17 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Prowadzenie zajęć w ramach projektu: Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługi edukacyjne - prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn.: Dobry start w szkole drogą do sukcesu Nr POKL.09.01.02-06-472/10 w zakresie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas

Bardziej szczegółowo

III szkół podstawowych z zakresie realizacji projektu Indywidualizacja droga do sukcesu

III szkół podstawowych z zakresie realizacji projektu Indywidualizacja droga do sukcesu Page 1 of 10 Gniezno: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn.: Indywidualizacja drogą do sukcesu Numer ogłoszenia: 242761-2011; data zamieszczenia: 12.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mze.sochaczew.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mze.sochaczew.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mze.sochaczew.pl/bip Sochaczew: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych/pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP. 271.48.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zajęcia edukacyjne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I III szkół podstawowych z terenu Gminy Halinów w ramach

Bardziej szczegółowo

adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA PN.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA PN. BPM.ZZP.7.00.0 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA PN. Świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brudzew, ul. Turkowska 29, Brudzew, woj. wielkopolskie, tel. 0-63

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brudzew, ul. Turkowska 29, Brudzew, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 Strona 1 z 7 Brudzew: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010-2011 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzew Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, Linia, woj. pomorskie, tel , ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, Linia, woj. pomorskie, tel , , 1 z 10 2011-09-13 13:42 Linia: Nabór kadry dydaktycznej w projekcie /Zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III z terenu Gminy Linia. Numer ogłoszenia: 244093-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgszebowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgszebowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgszebowice.pl Zębowice: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Gryfowie Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Gryfowie Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Gryfowie Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony. Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu GRYF Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA Indywidualizację programu nauczania w szkołach podstawowych w gminie Uniejów.

OFERTA NA Indywidualizację programu nauczania w szkołach podstawowych w gminie Uniejów. Załącznik nr 1do SIWZ OFERTA NA Indywidualizację programu nauczania w szkołach podstawowych w gminie Uniejów. I. WYKONAWCA : dla GMINY UNIEJÓW 99-210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13 nazwa:......

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Lubań,2011-08-01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH UKIERUNKOWANYCH NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UMYSŁOWY, PSYCHICZNY, FIZYCZNY I SPOŁECZNY UCZNIA KLAS

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu "Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Pn. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Pn. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów TABLICA OGŁOSZEŃ I STRONA INTERNETOWA GMINY RZGÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pn. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów Numer ogłoszenia: 234449-2011;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ZPIE.271.14.2011 Biała, dnia 04.11.2011r. Biała: Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem

Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem Numer ogłoszenia w BZP: 39987-2013; data zamieszczenia w BZP: 15.03.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swierklany.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swierklany.pl Page 1 of 25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swierklany.pl Jankowice: Świadczenie usług edukacyjnych - zajęcia dydaktycznowyrównawcze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211. Swarzędz: Zakup usług edukacyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klasy I-III szkoły podstawowej pn.: Szkolna Akademia Innowacji,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w 4 SP w Gminie Płoniawy-Bramura w okresie realizacji projektu

Zapytanie ofertowe. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w 4 SP w Gminie Płoniawy-Bramura w okresie realizacji projektu Płoniawy-Bramura, dnia 21.08.2013 r. Zapytanie ofertowe Wójt Gminy Płoniawy-Bramura zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 89205-2011 z dnia 2011-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowary Przedmiotem zamówienia są: usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Zawoja

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Zawoja Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy Zawoja 2012-09-26 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342248-2012 z dnia 2012-09-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zawoja Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół

systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół Węgliniec: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec Numer ogłoszenia: 315506-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, woj. wielkopolskie, tel. 065 5333510, faks 065 5299548.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, woj. wielkopolskie, tel. 065 5333510, faks 065 5299548. Święciechowa: Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie Święciechowa Numer ogłoszenia: 229076-2011; data zamieszczenia: 03.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi BPM.ZZP.271.446.2012 Nowy Sącz: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach projektu systemowego: Indywidualizacja nauczania wsparciem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM oznaczenie sprawy: GZOO. 271.1.2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Gmina Kawęczyn, Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, woj. wielkopolskie, tel. (63) 288 50

Bardziej szczegółowo

trudności w czytaniu i pisaniu -1 grupa,30 h,-część XIII, f)zajęcia dla zdolnych

trudności w czytaniu i pisaniu -1 grupa,30 h,-część XIII, f)zajęcia dla zdolnych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lanckorona.pl Lanckorona: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: CHRZANÓW Województwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ump.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ump.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ump.pl Płock: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\temp\3\ogloszenie_o_zamowieniu.htm

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\temp\3\ogloszenie_o_zamowieniu.htm Page 1 of 5 Prabuty: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I - III w szkołach podstawowych na terenie gminy Prabuty Numer ogłoszenia: 407784-2011; data zamieszczenia: 01.12.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 )

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastko.pl Miastko: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia_ii/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia_ii/ z 5 2012-10-10 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.wisla.pl/siwz/mzeas_zajecia_ii/ Wisła: RGŚ.MZEAS.271.33.2012.PJ: Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prazmow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prazmow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prazmow.pl Prażmów: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w

Bardziej szczegółowo

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp Znak: 1/2011 Białystok, dnia 13 października 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na usługi edukacyjne w ramach projektu: Akademia Rozwoju Uzdolnień i Zainteresowań Uczniów Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Ostróda: Świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup usług edukacyjnych w ramach Projektu pn. Rozwój i doskonalenie się z indywidualizacją w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ump.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ump.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ump.pl Płock: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci, prelekcji, konsultacji w Miejskim

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594, 1 z 7 2011-09-27 14:11 Linia: Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn.: /Zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III z terenu gminy Linia/ Numer ogłoszenia: 308150-2011;

Bardziej szczegółowo

Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11

Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11 Mokobody, dn. 02.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/POKL.09.01.02-14-278/11 dotyczy projektu pn. RÓWNY START wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Mokobody Łączna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznych. w ramach projektu pn.:

ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznych. w ramach projektu pn.: ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczoprofilaktycznych w Szkole Podstawowej w Kowiesach w ramach projektu pn.: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Prabuty: Dostawa specjalistycznego oprogramowania i przyrządów sportowych do gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu pn.: Wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I - III szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsnwl.szkolnastrona.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsnwl.szkolnastrona.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsnwl.szkolnastrona.pl Nowa Wieś Lęborska: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, kół przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w Kraśniku - program dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3,nr 4,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej

Założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej Założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej Numer ogłoszenia w BZP: 32139-2009; data zamieszczenia w BZP: 02.02.2009 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIA USŁUG PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIA USŁUG PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kepno.pl Kępno: ŚWIADCZENIA USŁUG PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALIZACJI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, 1 z 8 2012-10-10 08:44 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 346908-2012 z dnia 2012-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sadkowice Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczycieli do prowadzenia zajęć

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu "Równy start w Gminie Łęczyce"

Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Równy start w Gminie Łęczyce Wersja archiwalna Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu "Równy start w Gminie Łęczyce" Łęczyce: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach realizacji projektu Równy start w Gminie Łęczyce Numer

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

O G Ł O S Z E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty Urząd Gminy Gnojnik Gnojnik -4 Gnojnik Pismo: RIiD..5..0 Gnojnik dnia: 0-09- Szanowni Państwo, O G Ł O S Z E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.korfantow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.korfantow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.korfantow.pl Korfantów: Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w szkołach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Cegłów: Usługi edukacyjne w ramach projektu Dziecięca akademia przyszłości w roku szkolnym 2012/2013 w Gminie Cegłów Numer ogłoszenia: 429468-2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tltulowice.pl Tułowice: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych z terenu Gminy Zbąszyń, będące kontynuacją

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych z terenu Gminy Zbąszyń, będące kontynuacją OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych z terenu Gminy Zbąszyń, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem

Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem Numer ogłoszenia w BZP: 10451-2014; data zamieszczenia w BZP: 16.01.2014

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego.

Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego. 1 Ogłoszenie Przetarg nieograniczony na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu : Przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat w roku szkolnym 2011/12, 2012/13 w klasach

Bardziej szczegółowo

Goślina. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Goślina. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip2.murowana-goslina.pl Murowana Goślina: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

PREZYDENT MIASTA RADOMIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów. klas I-III w Gminie Wieliczka Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia sukcesu indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wieliczka 1 Informacje ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zasady

Bardziej szczegółowo

Bodzechów: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych

Bodzechów: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych Bodzechów: Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dzieci będących uczestnikami projektu Dobrze zaczynamy sukces osiągamy-indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Dla części zamówienia nr 2 niniejszego postępowania ofertę złożył również:

Dla części zamówienia nr 2 niniejszego postępowania ofertę złożył również: ogłoszenia: 445228-2011 Kowala, dnia 23.01.2012r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej na: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pn. Dobry start indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych..

dodatkowych w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych.. Strona 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 406576-2012 z dnia 2012-10-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów Część 1: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl Gorlice: Organizacja stażu-wizyty zawodoznawczej dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 7 2012-10-05 09:51 Sadkowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I-III W GMINIE SADKOWICE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 394834-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 394834-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu - Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska. Numer ogłoszenia: 328148-2013; data zamieszczenia: 14.08.2013 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wasniow.pl Waśniów: REALIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w szkołach na terenie Gminy Wiązów - IV postępowanie W dniu 24.10.2011

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Wykonanie materiałów promocyjnych

Wykonanie materiałów promocyjnych Wykonanie materiałów promocyjnych Numer ogłoszenia w BZP: 133835-2012; data zamieszczenia w BZP: 19.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. "Szkoła bez barier" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Szkoła bez barier jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. FER.042.7.2015 Częstochowa, 27.01.2015 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czestochowa.pl Częstochowa: Postępowanie przetargowe

Bardziej szczegółowo

Luboń: USŁUGI EDUKACYJNE Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Luboń: USŁUGI EDUKACYJNE Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-08-18 13:52 Luboń: USŁUGI EDUKACYJNE Numer ogłoszenia: 249498-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Płock: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz socjoterapeutycznych w klasach I-III oraz IV-VI w Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku w ramach projektu N@uka sposobem na lepszą przyszłość współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Kazimierza Wielka: Wybór osób do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz warsztatów w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Wyrównuję, doskonalę i poznaję, Priorytet IX, Działanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SG.271.6.2012 Jasienica Rosielna, dnia 30.01.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: wybór wykonawcy na świadczenie usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu. Sukces rośnie z nami. Wstęp

REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu. Sukces rośnie z nami. Wstęp REGULAMIN rekrutacji uczestników do projektu Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie. 2. Projekt w ramach indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA USŁUGI O KTÓREJ MOWA W SPECYFIKACJI W TYTULE:

OFERTA WYKONANIA USŁUGI O KTÓREJ MOWA W SPECYFIKACJI W TYTULE: Załącznik nr 6 do specyfikacji BPM.ZZP.271.1020.2011 Nazwa i adres firmy (wykonawcy) telefon, faks, e-mail (NIP, Regon) OFERTA WYKONANIA USŁUGI O KTÓREJ MOWA W SPECYFIKACJI W TYTULE: Świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Myszków: USŁUGI EDUKACYJNE - PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA klas IIII w Gminie Bartoszyce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bartoszyce, 2013.01.14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OAII.271.1.2013 Nazwa zadania: Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Rodzaj zamówienia Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Rodzaj zamówienia Usługi Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i mowy w placówkach oświatowych na terenie Gminy Skrzyszów w ramach projektu pn.: Mały Uniwersytet Skrzyszowski Rodzaj zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo