OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania danych (ZCPD) Komendy Głównej Policji w obiekcie przy ul. Wiśniowej w Warszawie. Warszawa lipiec 2013 r.

2 1. Wstęp Koncepcja przebudowy serwerowni Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (ZCPD) w obiekcie BŁiI KGP Wiśniowa przedstawia wymagania, które należy uwzględnić przy opracowywaniu programu dokumentacji budowlanej, wykonawczej i inwestorskiej. Projekt powinien zawierać uzgodnienia rzeczoznawców ppoż. BHP oraz inspekcji sanitarnej MSW. 1. Podstawa opracowania - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202 poz z późniejszymi zmianami), - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (ZCPD) Komendy Głównej Policji z czerwca 2012 r., - przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie, tworzących Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych (ZCPD) Komendy Głównej Policji. Zamówienie obejmuje: - sporządzenie projektów budowlanych oraz wykonawczych w branży budowlanoarchitektonicznej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, - powyższa dokumentacja projektowa i inwestorska powinna zostać wykonana w następującej ilości: - 7 egz. projektów budowlanych wielobranżowych i ochrony zdrowia (BIOZ), sporządzonych w czytelnej technice graficznej i oprawionych w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację opracowania w wersji materialnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (rysunki Auto CAD) oraz w formacie *.pdf; - 5 egz. projektów wykonawczych branżowych branży budowlanej (wraz z pierwszym wyposażeniem), sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w wersji materialnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (rysunki Auto CAD) oraz w formacie *.pdf; - 3 egz. kosztorysów inwestorskich w wersji materialnej oraz w formie elektronicznej w jednym z programów NORMA format ath, oraz przedmiary robót, jako kopię zapisana formacie *.pdf; 2

3 - 5 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w formie materialnej oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf. - uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych w zależności od ostatecznego zakresu prac budowlanych, - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdego z opracowań branżowych, 3. Stan prawny i lokalizacja nieruchomości Nieruchomość, na której zlokalizowany jest budynek mieszczący ZCPD stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Głównej Policji. Nieruchomość zlokalizowana jest na działce o numerze ew. 17/7, obręb , Warszawa, ul. Wiśniowa 58. Użytkownikiem docelowym ZCPD będzie Biuro Łączności i Informatyki KGP. 4. Stan aktualny Obecne CPD rozwijało się ewolucyjnie od lat 90. wraz z uruchamianiem nowych centralnych systemów informatycznych Policji oraz ich rozbudową w istniejącym obiekcie BŁiI KGP Wiśniowa. Wzrastające wymagania na niezawodność systemów policyjnych wymusiły skłonienie się w kierunku architektury centralnej, co zapewni wysoką dostępność systemów informatycznych dla użytkowników w sytuacjach awaryjnych i pozwoli na racjonalizację kosztów związanych z zasobami kadrowymi w skali kraju. Należy podkreślić, że PCPD i ZCPD Policji będą należeć do grupy obiektów o wysokim znaczeniu dla Państwa, przede wszystkim w wymiarze krajowym, ale również międzynarodowym w związku z przynależnością Polski do strefy Schengen. Z tego powodu wymagania techniczne stawiane ZCPD muszą być bardzo wysokie dla zapewnienia jego wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa. 5. Określenie stanu planowanego Celem planowanej inwestycji jest: - stworzenie właściwych warunków technicznych dla uzyskania wysokiego poziomu dostępności centralnych zasobów informatycznych Policji, w przypadku katastrofy PCPD. - zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa fizycznego dla składowanych w ZCPD danych oraz urządzeń służących do ich przetwarzania i archiwizacji, w przypadku katastrofy PCPD. - zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostępu lokalnego i zdalnego do danych. 3

4 Planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w ramach istniejących pomieszczeń budynku. Zakłada się przebudowę istniejącego CPD i utworzenie ZCPD, jako wydzielonej strefy w obiekcie BŁiI KGP Wiśniowa 58. Przewiduje się posadowienie 130 szaf serwerowych (1000x800mm i 1000x600mm) o wysokości 45U dla potrzeb następujących systemów: KSIP, KCIK, SWD, SIS, EUROPOL, OST, Punkt centralny sieci, inne. Ponadto zakłada się posadowienie w ZCPD części szaf serwerowych z systemami zapasowymi dla MSW. Zakłada się niezawodność ZCPD na poziomie: A=99,99% Harmonogram inwestycji powinien uwzględniać etapową realizacje zamierzenia. Zamawiający wymaga, aby harmonogram inwestycji określał termin na realizacje zamierzenia nie dłuższy niż 10 miesięcy. Zgodnie z założeniami Inwestora przebudowa ZCPD realizowana będzie w części pomieszczeń piwnicy oraz pietra II budynku BŁiI KGP Wiśniowa 58. Prace budowlane dotyczy pomieszczeń o łącznej powierzchni 779,00 m 2. Istniejące parametry: powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, długość budynku, szerokość budynku, wysokość budynku, kubatura budynku nie ulęgną zmianie. 6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Prace projektowe oraz stosowane rozwiązania, winny uwzględniać przepisy prawne i normatywne, określające wymagania bądź wymuszające określone rozwiązania organizacyjne i techniczne dla zapewnienia ochrony prawnej i fizycznej danych. Ponadto prace projektowe prowadzić należy w oparciu o: - Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany dla zaprojektowania i budowy ZCPD; - przy uwzględnieniu aktów normatywnych i przepisów wyszczególnionych w wykazie w ostatnim punkcie PF-U. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uwaga: Przywołane w niniejszym opracowaniu z nazwy producenta, rozwiązania techniczne materiałowe należy traktować wyłącznie, jako określające poziom parametrów technicznych i standardów jakościowych, gdyż Inwestor dopuszcza zaprojektowanie materiałów oraz rozwiązań technicznych innych, równoważnych, lecz nie gorszych. 1. Zagospodarowanie działki Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wpływa na istniejące zagospodarowanie działki. Przewiduje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej. 4

5 W związku z planowaną wymianą transformatorów należy przewidzieć konieczność wymiany istniejących linii kablowych relacji transformatory rozdzielnice nn. oraz generatory prądotwórcze rozdzielnice nn. W związku z powyższym należy w projekcie przewidzieć możliwość posadowienia tymczasowej stacji kontenerowej. 2. Branża budowlana 2.1. Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne W ramach prac budowlanych ZCPD należy zaprojektować wykonanie następujących robót ogólnobudowlanych wewnętrznych: Piwnica Pomieszczenie TGŁ - 1 Przewiduje się remont pomieszczenia TGŁ-1 w piwnicy oraz wymianę instalacji klimatyzacji, wentylacji, oraz instalacji elektrycznej. W ramach prac budowlanych przewidziano zamurowanie jednego oraz przesuniecie drugiego z wejść do pomieszczenia. Wiąże się to z koniecznością wyburzenia fragmentu ściany oraz wymiana drzwi na nowe. Dodatkowo, na etapie projektowym, należy przeanalizować możliwość wydzielenia osobnego pomieszczenia baterii w obrębie pomieszczenia TGŁ-1. Jest to wskazane z uwagi na inne wymogi środowiskowe baterii w stosunku do rozdzielnic elektrycznych i urządzeń UPS przeprojektować inst. C.O. jak w TGŁ Magazyn nośników danych W ramach istniejącego układu piwnicy planuje się wydzielenie nowego pomieszczenia na potrzeby magazynu nośników danych. Pomieszczenie winno być zbudowane jako pomieszczenie o parametrach analogicznych do technologii pomieszczenia w pomieszczeniu lub jako komora stanowiąca samodzielną konstrukcję Pomieszczenie TGŁ - 2 Przewiduje się remont pomieszczenia TGŁ-2 w piwnicy oraz wymianę instalacji klimatyzacji, wentylacji, oraz instalacji elektrycznej. W ramach przebudowy przewidziano wymianę drzwi na nowe. Dodatkowo, na etapie projektowym, należy przeanalizować możliwość zamknięcia istniejącego agregatu prądotwórczego w osobnym pomieszczeniu. W ramach przebudowy należy przeprojektować c.o. i wod-kan w celu uniknięcia awarii. 5

6 Pietro II Pomieszczenia serwerowni W ramach przebudowy serwerowni przewiduje się, przede wszystkim: - rozebranie istniejących ścian aluminiowych i zastąpienie ich ścianami ażurowymi umożliwiającymi przepływ powietrza (siatki stalowe zamiast szyb) jeżeli zajdzie taka konieczność; - wymianę i podniesienie poziomu podłogi technicznej do poziomu +9,72 (80 cm pod konstrukcja podłogi podniesionej) przy równoczesnym pozostawieniu istniejących podziałów (ze względu na istniejące stalowe konstrukcje wsporcze); - demontaż i montaż sufitów podwieszanych; - wykonanie konstrukcji wsporczych pod projektowane szafy klimatyzacji precyzyjnej; - odświeżenie pomieszczeń. Z uwagi na charakter obiektu prace związane z podniesieniem podłogi podniesionej nie mogą zakłócić działania urządzeń serwerowni. Ponadto przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać ekspertyzę konstrukcyjna mającą na celu weryfikacje możliwości ustawienia szaf klimatyzacji precyzyjnej w poszczególnych polach Pomieszczenie służby dyżurnej i komunikacja W ramach prac budowlanych ZCPD przewiduje się: - ewentualną modernizację ścian wydzielających pomieszczenie służby dyżurnej, - wymianę sufitów podwieszanych w pomieszczeniach, - ewentualna modernizacja komunikacji miedzy pomieszczeniem służby dyżurnej a pomieszczeniem centrali klimatyzacyjnej., - wykonanie pochylni/stopni wyrównujących poziomy na korytarzach Pomieszczenie socjalne i toaleta W ramach prac budowlanych ZCPD wygospodarować należy pomieszczenie socjalne oraz toaletę na potrzeby służby dyżurnej. Wiąże się to z opracowaniem dokumentacji wod-kan plus wentylacja Windy W budynku przewidziano wymianę dwóch wind w ramach istniejących szachtów. Pierwsza to winda towarowo-osobowa o udźwigu min kg. Ze względu na konieczność przewożenia sprzętu minimalna wysokość kabiny 2100 mm. Wymiary wewnętrzne szachtu to 264x284 cm. Winda posiada maszynownie górną. Należy przewidzieć konieczność podniesienia nadproża nad otworem wejściowym do windy. 6

7 Druga to winda osobowa, dla której wymagane będzie wykonanie ekspertyzy technicznej weryfikującej stan techniczny. Wymiary wewnętrzne szachu to 140x140 cm. Winda posiada maszynownie górną Roboty zewnętrzne i elewacyjne Dach W ramach przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji przewiduje się ulokowanie na dachu znacznej ilości urządzeń. Wykonanie projektu należy poprzedzić ekspertyzą konstrukcyjną potwierdzającą możliwość posadowienia na dachu wymaganej ich liczby. Przebicia technologiczne na dach wykonać w kominach instalacyjnych ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 12 cm, przekrycie z blachy powlekanej na konstrukcji stalowej. Przebicia w gilzach ze stali nierdzewnej, uszczelnione przeciwpożarowo. Kominy instalacyjne z izolacją hydrotermiczną ścian i stropu. Przewidziano wykonanie podestu do instalacji urządzeń technologicznych oraz ich obsługi. Podest o konstrukcji z profili stalowych, mocowany do stropu na podkładkach tłumiących, z powierzchnią komunikacyjną o nacisku stałym dan/m 2 min kg.. Do konstrukcji podestu mocowane koryta kablowe. Opracowany projekt musi powstać w oparciu o istniejący projekt wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń biurowych w celu uniknięcia kolizji Elewacje Nie przewiduje się ingerencji w elewacje budynku. 3. Branża sanitarna 3.1. Założenia wstępne do opracowania projektu. W przebudowywanych pomieszczeniach należy zaprojektować następujące instalacje sanitarne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie obiektu. instalacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni i pomieszczeniach technicznych, instalacja klimatyzacji komfortu w pomieszczeniu służby dyżurnej w serwerowni, instalacje freonowe dla urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja przewietrzania po akcji gaszenia gazem, instalacja odciążania (dekompresji), instalacja odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja nawilżania, instalacja detekcji wycieku wody w serwerowni i pomieszczeniach technicznych, 7

8 - instalacja c.o. w celu usunięcia istniejącej w serwerowni i TGŁ-1 i 2, - instalacja wod kan pomieszczenie socjalne, odprowadzanie skroplin i zasilanie nawilżaczy Instalacja klimatyzacji Klimatyzacja precyzyjna serwerowni. Założenia ogólne Bilans mocy szaf rakowych, które maja być docelowo zamontowane w serwerowni przedstawia się następująco: - pobór mocy przez szafy istniejące ok. 250 kw, - pobór mocy przez szafy projektowane 300 kw, - planowany zapas mocy z uwagi na możliwość wymiany lub rozbudowy szaf istniejących 120 kw. Należy założyć, że urządzenia elektroniczne typu serwery wydzielają ciepło w stosunku zbliżonym do jedności względem pobieranej mocy elektrycznej czynnej, wiec łączne zyski ciepła dla serwerowni wynoszą Qmax = = 670 kw. Za odbiór zysków ciepła występujących w pomieszczeniu serwerowni oraz zapewnienie wymaganych parametrów wilgotności powietrza odpowiedzialna będzie instalacja klimatyzacji precyzyjnej. Poziom redundancji n+2. Wymagane parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego Należy przyjąć następujące parametry powietrza wewnętrznego: Zima: t zew. = - 20 C, j=100%; Lato: t zew. = +32 C; j=40 60% (warunki normowe) Lato: t zew. = +35 C; j=40 60% (do doboru skraplaczy i agregatów chłodniczych) Wymagane parametry powietrza wewnętrznego dla serwerowni: - średnia temperatura wewnętrzna = +22 C ± 2 C - parametry powietrza powrotnego do szaf klimatyzacyjnych +24 C ± 2 C / 50%± 5% Praca system klimatyzacyjnego 24h/dobę 365dni w roku. Etapowanie prac Z uwagi na konieczność zapewnienia nieprzerwanego działania serwerowni Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie robót z podziałem na etapy Klimatyzacja pomieszczenia TGŁ-1 Założenia ogólne Zyski ciepła od urządzeń przyjęto na poziomie 45 kw (do zweryfikowania). Należy przyjąć następujące parametry powietrza wewnętrznego: Zima: t zew. = - 20 C, j=100%; Lato: t zew. = +32 C; j=40 60% (warunki normowe) 8

9 Lato: t zew. = +35 C; j=40 60% (do doboru agregatów chłodniczych) Wymagane parametry powietrza wewnętrznego: - średnia temperatura wewnętrzna = +24 C ± 2 C - wilgotność wynikowa. Praca system klimatyzacyjnego 24h/dobę 365dni w roku. Redundancja n Klimatyzacja pomieszczenia TGŁ-2 Założenia ogólne Zyski ciepła od urządzeń przyjęto na poziomie 16 kw (do zweryfikowania). Należy przyjąć następujące parametry powietrza wewnętrznego: Zima: t zew. = - 20 C, j=100%; Lato: t zew. = +32 C; j=40 60% (warunki normowe) Lato: t zew. = +35 C; j=40 60% (do doboru agregatów chłodniczych) Wymagane parametry powietrza wewnętrznego: - średnia temperatura wewnętrzna = +24 C ± 2 C - wilgotność wynikowa. Praca system klimatyzacyjnego 24h/dobę 365dni w roku. Redundancja n Klimatyzacja pomieszczenia nośników Magazyn nośników należy wyposażyć w klimatyzację precyzyjną (chłodzenie) zapewniającą temperaturę wewnętrzną na poziomie +22 C ±2 C, wilgotność 50% ± 5 %. Wymagania dla klimatyzatorów nominalna moc chłodnicza ok. 3,5 kw, sprężarka inwerterowa, układ chłodzący freonowy na czynnik R410a, dopuszczalna długość linii freonowej 50m, przewyższenie 20m, styki bezpotencjałowe (stan pracy urządzenia, alarmy), moduł pracy zimowej, redundancja, praca turnusowa, współpraca automatyki z systemem sterowania i nadzoru. Jednostki zewnętrzne ustawione będą na dachu budynku Klimatyzacja komfortu pomieszczeń obsługi Pomieszczenia obsługi (tj. pomieszczenie administratorów oraz pomieszczenie socjalne) należy wyposażyć w kasetonowe klimatyzatory grzewczo-chłodzące split zapewniające temperaturę wewnętrzną na poziomie +20 C w okresie zimowym i +24 C w okresie letnim. 9

10 Dla okresów o ekstremalnie niskiej temperaturze zewnętrznej należy przewidzieć w pomieszczeniach grzejniki elektryczne. Wymagania dla klimatyzatorów nominalna moc chłodnicza ok. 3,5 kw, sprężarka inwerterowa, układ chłodzący freonowy na czynnik R410a, styki bezpotencjałowe (stan pracy urządzenia, alarmy), współpraca automatyki z systemem sterowania i nadzoru. Jednostki zewnętrzne ustawione będą na dachu budynku Chłodzenie modułu powietrza zewnętrznego dla serwerowni Dla potrzeb chłodzenia powietrza wentylacyjnego w centrali przewiduje się niezależny agregat skraplający freonowy inwerterowy. Podłączenie agregatu do centrali powinno być zrealizowane za pośrednictwem fabrycznego modułu pozwalającego na współprace urządzeń. Dostawa zaworów rozprężnych, filtrów i modułów sterujących praca agregatów po stronie dostawcy urządzeń chłodniczych. Montaż urządzenia na dachu budynku. Wymagania dla agregatu: wydajność chłodnicza jawna min. 7,1 kw, czynnik chłodniczy R410a. sprężarka inwerterowa układ chłodzący freonowy na czynnik R410a, styki bezpotencjałowe (stan pracy urządzenia, alarmy), współpraca automatyki z systemem sterowania i nadzoru Instalacja freonowa Rurociągi freonowe należy zaprojektować pod podłogą techniczną lub pod stropem i dalej na poziom dachu budynku do skraplaczy. Pionowe odcinki rurociągów prowadzone przez pomieszczenia należy obudować. Do każdego skraplacza prowadzona będzie oddzielna para rurociągów. Rurociągi należy zaizolować otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego odpowiedniej grubości. Odcinki prowadzone na zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi płaszczem z blachy ocynkowanej. Wszystkie instalacje freonowe wykonać z ciągnionych rur miedzianych bez szwu (PN-H ark.00-02:1977), łączonych przez lutowanie Instalacja wentylacji mechanicznej, przewietrzania i odciążenia Wentylacja pomieszczenia serwerowni Należy zaprojektować instalacje wentylacji mechanicznej doprowadzającą świeże powietrze w ilości około 0,5 w/h. Świeże powietrze nawiewane powinno być 10

11 równomiernie przez anemostaty sufitowe rozmieszczone na całej powierzchni serwerowni. Wywiew również przez anemostaty sufitowe. Dodatkowo zaprojektowany system powinien obsługiwać pomieszczenie administratorów oraz zapewniać nawiew do pomieszczenia socjalnego. Do obróbki powietrza wentylacyjnego zastosować centrale wentylacyjna w wykonaniu zewnętrznym, która zlokalizowana będzie na dachu (na pod konstrukcji stalowej w miejsce centrali istniejącej). W centrali wentylacyjnej należy zaprojektować następujące sekcje funkcjonalne: filtr powietrza F5, wymiennik obrotowy, chłodnica freonowa R410a, nagrzewnica elektryczna, wentylatory promieniowo-osiowe. Centrala powinna realizować funkcje filtracji, odzysku ciepła, ogrzewania, chłodzenia i osuszania powietrza wentylacyjnego. Minimalna temperatura nawiewu w okresie zimowym na poziomie +16ºC. Szacunkowa wydajność centrali wentylacyjnej Vn = 1000 m3/h; Vw=800 m3/h Wentylacja pomieszczenia TGŁ-1 Dla pomieszczenia UPS należy zaprojektować instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej. Ze względu na baterie zamontowane w pomieszczeniu, ilość powietrza powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN lub równoważnej. Na instalacji nawiewnej należy przewidzieć filtry powietrza klasy EU5 i nagrzewnice elektryczne. Lokalizacja czerpni i wyrzutni powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia r.. Istniejącą instalacje wentylacyjna należy przewidzieć do demontażu. W ramach opracowywania wielobranżowej dokumentacji projektowej należy rozważyć możliwość wydzielenia pomieszczenia baterii z uwagi na inne wymagania wentylacyjne i temperaturowe w stosunku do pomieszczeń UPS. W przypadku wydzielenia niezależnych pomieszczeń należy odpowiednio zmodyfikować instalacje wentylacyjna (w pomieszczeniu UPS przyjąć 0,5w/h, w pomieszczeniu baterii wentylacja zgodnie z normą PN-EN ) lub równoważnej Wentylacja pomieszczenia TGŁ-2 W pomieszczeniu rozdzielni należy zaprojektować instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej. Minimalna krotność wymian na poziomie 0,5 w/h. 11

12 Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy również przeanalizować warunki pracy istniejącego agregatu prądotwórczego i ewentualnie dostosować instalacje dla zapewnia jego prawidłowej pracy. Na instalacji nawiewnej należy przewidzieć filtry powietrza klasy EU5 i nagrzewnice elektryczne. Lokalizacja czerpni i wyrzutni powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia r. Istniejącą instalację wentylacyjną przewiduje się do całkowitego demontażu. W ramach opracowywania wielobranżowej dokumentacji projektowej należy rozważyć możliwość wydzielenia pomieszczenia agregatu z uwagi na inne wymagania wentylacyjne i temperaturowe. W przypadku wydzielenia niezależnych pomieszczeń należy odpowiednio zmodyfikować instalacje wentylacyjną Wentylacja pomieszczeń obsługi Dla pomieszczeń obsługi należy zapewnić doprowadzenie świeżego uzdatnionego powietrza w ilości zapewniającej min. 40 m 3 /h na osobę. Dla pomieszczenia administratorów serwerowni oraz pomieszczenia socjalnego przewiduje się nawiew powietrza z centrali wentylacyjnej obsługującej serwerownie. Na odgałęzieniu instalacji należy zamontować nagrzewnice elektryczne z płynna regulacja mocy, sterowane temperatura w pomieszczeniach. Nagrzewnice powinny być wyposażone w zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz wyłączniki ciśnieniowe uniemożliwiające prace bez przepływu powietrza. Pomieszczenia sanitarne musza być wyposażone w niezależna instalacje wywiewna działająca 24 h/d. Minimalna ilość wywiewanego powietrza 80 m 3 /h na WC Centrala wentylacyjna Centrala wentylacyjna w wykonaniu dachowym posiadająca obudowę izolowana termicznie i akustycznie. Czerpnia i wyrzutnia zintegrowana zapewniająca odpowiedni rozdział strumieni powietrza. Obudowa wykonana z dwóch warstw blachy oddzielonych warstwa izolacji termicznej i akustycznej. Centrala dostarczona z kompletna instalacja automatycznej regulacji obejmującą: rozdzielnice zasilająco-sterująca, siłowniki przepustnic, okablowanie, kartę komunikacji i styki do BMS Wentylatory Stosować wentylatory z obudowa stalowa i fabrycznym osprzętem m.in.: króćce amortyzacyjne, 12

13 obejmy montażowe, podstawy dachowe, klapy zwrotne, regulatory obrotów, wyłączniki serwisowe, zabezpieczenia termiczne silników Klapy przeciwpożarowe Na przejściach kanałów przez granice stref pożarowych lub przez przegrody o odporności EI60 lub większej należy zabudować klapy ppoż. o odporności ogniowej (EIS) równej odporności przegród, przez które przechodzą. Klapy wyposażone w siłowniki. Zamkniecie klap przerwa prądową. Sterowanie działaniem klap realizowane będzie przez system sygnalizacji pożaru. Kontrola położenia klapy przez wyłączniki krańcowe (w obu położeniach) Kanały wentylacyjne Podejścia do nawiewników i wywiewników w sufitach podwieszonych kanałami elastycznymi (w instalacjach z chłodzeniem powietrza stosować kanały preizolowane niepalne bez perforacji). Maksymalna długość kanału elastycznego 1,5 mb. Elementy podwieszeń kanałów: uchwyty ocynkowane w kształcie litery L lub Z z wkładkami gumowymi tłumień drgań, prętów gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry montażowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzeży kanałów, śruby, nity, kołki rozporowe itp. Mocowanie kanałów do elementów konstrukcyjnych budynku. Na kanałach wentylacyjnych należy przewidzieć rewizje umożliwiające czyszczenie instalacji. Do czyszczenia można również wykorzystywać otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania powinien umożliwiać ich łatwy demontaż np. zatrzaski) Izolacje Kanały należy izolować Instalacja odprowadzenia skroplin Istniejąca instalacja odprowadzenia skroplin wykonana jest z rur HDPE lub PCV podłączonych do trójników zamontowanych nad syfonami odbiorników kanalizacji sanitarnej lub do pionów kanalizacji sanitarnej. Istniejąca instalacja przewidziana jest do demontażu. Skropliny z szaf klimatyzacyjnych należy odprowadzić grawitacyjnie i włączyć do kanalizacji sanitarnej w budynku. Należy zastosować rury HDPE o wysokiej 13

14 odporności termicznej (100 C) łączone przez zgrzewanie. Średnica rurociągów skroplinowych min. 50mm Instalacja doprowadzenia wody do nawilżaczy Należy zaprojektować odrębne odejście wody za zasilania nawilżaczy parowych zamontowanych w szafach klimatyzacji precyzyjnej. Na odejściu instalacji zimnej wody do nawilżaczy należy zaprojektować zawór antyskażeniowy typ EA oraz filtr mechaniczny. Przewody doprowadzające wodę bezpośrednio do nawilżaczy szaf klimatyzacyjnych należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego niższej kondygnacji lub w przypadku braku takiej możliwości w przestrzeni podłogi technicznej serwerowni. Przewody doprowadzające wodę do nawilżaczy należy wykonać z rur polipropylenowych zgrzewanych stabilizowanych. Na każdym podejściu wody zimnej do nawilżacza w szafie klimatyzacyjnej należy zaprojektować zawór odcinający kulowy ręczny, zawór zwrotny oraz zawór szybkozamykający elektromagnetyczny sterowany z systemu detekcji wycieku wody. Każdy elektrozawór musi zostać zamknięty po wykryciu zalania. Stosować zawory bezpośredniego działania, tzn.: do otwarcia i zamknięcia nie wymaga się różnicy ciśnień. Siłownik zaworu należy wpiąć do systemu wykrywania wycieku. Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji wody zimnej bezpośrednio nad urządzeniami elektrycznymi. Instalacje zimnej wody należy zaizolować antyroszeniowo klejonymi otulinami z kauczuku syntetycznego odpowiedniej grubości Instalacja detekcji wycieku wody. W celu zabezpieczenia urządzeń elektrycznych oraz zapewnienia niezawodności pracy systemu instalacji klimatyzacji precyzyjnej należy wykonać system detekcji wycieku wody. 4. Branża elektryczna 4.1. Zakres opracowania Projekt instalacji elektrycznej powinien objąć swoim zakresem: 1. Przebudowę układu zasilania SN obiektu ZCPD 2. Wymianę transformatorów T1 i T5 na jednostki o większej mocy 3. Przebudowę układu zasilania nn obiektu ZCPD 4. Wymianę głównych rozdzielnic 0,4 kv węzła energetycznego budynku ZCPD 5. Przebudowę tras kablowych (w budynku i na terenie obiektu) 6. Przebudowę układu napięcia gwarantowanego (UPS) 7 Przebudowę układu napięcia rezerwowego (Agregaty) 14

15 8. Przebudowę zasilania szaf RACK w serwerowni 9. Instalacje siłowa w przebudowywanych pomieszczeniach 10. Instalacje oświetlenia ogólnego w przebudowywanych pomieszczeniach 11. Instalacje oświetlenia awaryjnego w przebudowywanych pomieszczeniach 12. Instalacje połączeń wyrównawczych w przebudowywanych pomieszczeniach 13. Instalacje piorunochronna 14. Instalacje przepięciowa 4.2. Wskaźniki i parametry energetyczne Wymagane parametry/założenia do instalacji energetycznych : tolerancja częstotliwości 50Hz ± 1%, zawartość harmonicznych w napięciu fazowym - poniżej 5%, tolerancje napięcia fazowego 230V ± 5%, wartość skuteczna różnicy napiec pomiędzy przewodem N i PE w dowolnym gnieździe zasilającym serwer 0 1V, dwutorowość zasilania urządzeń, selektywnego działania zabezpieczeń przetężeniowych, zwarciowych i przeciwporażeniowych (z zastosowaniem aparatury dobranej do prądów przemiennych, pulsujących i stałych), dostępność, we wszystkich kluczowych urządzeniach instalacji, interfejsów dla systemu centralnego monitoringu, wartość rezystancji uziomu obiektu 1 Ω Stan po pracach budowlanych Zgodnie z założeniami Zamawiającego przewiduje się rozbudowę sali serwerowej o dodatkowe pomieszczenie. Przewidywany wzrost mocy elektryczne wg wytycznych: 300kW dla nowych serwerów 150kW jako rezerwa dla umożliwienia przebudowy istniejących szaf rack Zasilanie z T1/T5 (1000kVA) Odbiory IT Istniejące szafy RACK 250 Projektowane szafy RACK 300 Rezerwa dla sprzętu IT 150 Straty mocy dla UPS (max. 5%) 35 SUMA IT [kw] 735 cos= 0,98 SUMA IT [kva] 750,0 15

16 Pozostałe odbiory Odbiory budynkowe zasilane z TGŁ-1bis (szacunkowo) 200 SUMA ODBIORY BUDYNKOWE [kw] 200 cos= 0,93 SUMA ODBIORY BUDYNKOWE [kva] 215,1 SUMA T1/T5 [kva] 962,5 Zasilanie z T2/T3 (630kVA) Odbiory budynkowe zasilane z TGŁ-2bis, w tym odbiorcy zewnętrzni (szacunkowo) 550 SUMA T2/T3 [kw] 550 cos= 0,93 SUMA T2/T3 [kva] 591,4 Zasilanie z T4/Gen2 (630/500kVA) Klimatyzacja IT 250 Rezerwa 250 SUMA T4 [kw] 250 cos= 0,85 SUMA T4 [kva] 294,1 OGÓŁEM OBIEKT PO PRZEBUDOWIE [kw] 1735,0 OGÓŁEM OBIEKT PO PRZEBUDOWIE [kva] 1848, Zasilanie budynku ZCPD Na terenie obiektu zlokalizowana jest istniejąca stacja transformatorowa nr Stacja zasilana jest dwoma liniami kablowymi SN HAKFTA 3x70mm2 z kierunków Batorego i Kielecka. Stacja wyposażona jest w dwusekcyjna rozdzielnice SN. Z rozdzielnicy zasilane jest 5 transformatorów 630kVA zasilających istniejące rozdzielnice obiektowe nn. Z uwagi na wzrost mocy zapotrzebowanej przez obiekt, spowodowany rozbudowa serwerowni przewiduje się wymianę dwóch transformatorów na jednostki o większej mocy. Układ zasilania rozdzielnic po stronie niskiego napięcia z uwagi na wiek i szereg kolejnych modernizacji jest wyeksploatowany, skomplikowany oraz trudny w eksploatacji i serwisowaniu. Przewiduje się przebudowę układu rozdzielnic nn. obiektu w celu zapewnienia wymaganej wysokiej niezawodności zasilania (wymagana przez Zamawiającego niezawodność ZCPD, A=99,99%). Należy przewidzieć konieczność wymiany istniejących linii kablowych na terenie obiektu relacji transformatory rozdzielnice nn. w obiekcie oraz generatory prądotwórcze rozdzielnice nn. w obiekcie. 16

17 Należy wykonać inwentaryzacje tras i ułożonych typów kabli oraz przeanalizować możliwość ich wykorzystania do zasilania nowych rozdzielnic głównych. W przypadku braku takiej możliwości należy wykonać nowe linie kablowe o przekrojach dostosowanych do projektowanych mocy odbiorów. Na czas prac związanych z przebudową należy przewidzieć zasilanie obiektu z kontenerowej stacji transformatorowej, wyposażonej w dwie jednostki o mocy minimum 630kVA każda. Należy przewidzieć miejsce na tymczasowe posadowienie tej stacji na terenie obiektu. Z uwagi na charakter obiektu należy zaprojektować szczegółowy harmonogram przełączeń i przebudowy układu energetycznego zakładający minimalny czas przerw w zasilaniu dla poszczególnych odbiorów. Przebudowa istniejącej stacji wykonać zgodnie z wytycznymi Zakładu Energetycznego w Warszawie. Projekt zakresem obejmował będzie uzgodnienia z właściwym Zakładem Energetycznym oraz uzyskanie nowych warunków przyłączenia Rozdzielnice 15kV Należy przeprojektować istniejącą rozdzielnice SN w stacji transformatorowej Zakres prac: 1. Weryfikacja stanu rozdzielnicy i aparatów 2. Weryfikacja możliwości przystosowania dwóch pól transformatorowych do zasilania jednostek o mocy 1000kVA 3. Weryfikacja ilości pól rezerwowych. 4. Weryfikacja możliwości zwiększenia mocy dwóch transformatorów do 1000kVA 5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rozdzielnicy SN zawierającej uzgodnienia z Zakładem Energetycznym Przebudowywane pola transformatorowe (T1 i T5) maja być dostosowane do współpracy z zabezpieczeniami temperaturowymi transformatorów, które zasilają oraz wyposażone w komplet styków komunikacyjnych do systemu BMS. Na etapie projektowym należy zweryfikować możliwość opomiarowania również pozostałych pól transformatorowych (T2, T3 i T4) obecnie nie ma możliwości precyzyjnego określenia obciążenia poszczególnych transformatorów. Wszystkie kable SN zakończyć głowicami renomowanych producentów Transformatory Stan obecny W chwili obecnej obiekt zasilany jest z pięciu transformatorów, każdy o mocy 630kVA. Transformatory znajdują się w stacji nr 8097 zlokalizowanej na terenie obiektu. 17

18 Stan po przebudowie W związku z planowanym znacznym zwiększeniem poboru mocy przez serwerownie w zakres przebudowy wchodzić będzie wymiana dwóch transformatorów (T1 i T5) na jednostki o większej mocy Generatory prądotwórcze W chwili obecnej na obiekcie znajdują się dwa generatory prądotwórcze o mocach 1100kVA/880kW i500kva/400kw. Generatory są sprawne i nadają się do dalszej eksploatacji Rozdzielnice główne 0,4 kv Stan obecny Układ zasilania rozdzielnic po stronie niskiego napięcia z uwagi na wiek i szereg kolejnych prac budowlanych jest wyeksploatowany, skomplikowany oraz trudny w eksploatacji i serwisowaniu. Użytkownik nie dysponuje pełna dokumentacja rozdzielnic nn. Na etapie projektowym należy wykonać inwentaryzacje istniejących rozdzielnic nn. oraz wykonać pomiary obciążenia transformatorów w stacji nr 8097 oraz pomiarów poboru mocy przez poszczególne odpływy w istniejących rozdzielnicach obiektu Stan po przebudowie Zakłada się całkowite oddzielenie głównego węzła energetycznego obiektu od systemu zasilania serwerowni. Jako nowa lokalizacje głównego węzła energetycznego należy przewidzieć w projekcie wyremontowane pomieszczenie TGŁ-2. Pomieszczenie TGŁ-1 również wyremontowane, służyć będzie wyłącznie dla rozdzielnic zasilających serwerownie, urządzeń UPS oraz baterii Kompensacja mocy biernej W chwili obecnej w obiekcie nie ma zainstalowanych urządzeń do kompensacji mocy biernej. Z pomiarów wykonanych po wykonaniu inwentaryzacji odbiorów zasilanych z rozdzielnic obiektowych i pomiarach poboru mocy dla transformatorów na etapie projektowym należy przeanalizować konieczność stosowania kompensacji mocy biernej w celu zapewnienia wymaganego przez Zakład Energetyczny współczynnika tg=0,4. 18

19 4.10. System napięcia gwarantowanego Stan po przebudowie W związku z planowana rozbudowa ZCPD i znacznym zwiększeniem mocy zapotrzebowanej przez sprzęt IT system napięcia gwarantowanego wymaga przeprojektowania. Przewiduje się dwutorowy układ zasilania serwerowni. Obydwa istniejące UPSy 480kVA/KW pracujące równolegle zostaną wykorzystane do zasilania toru B. Na etapie projektowym należy zweryfikować: 1. stan techniczny istniejących urządzeń UPS 2. możliwość pracy równoległej istniejących urządzeń UPS 3.wyposażenie istniejących urządzeń UPS w moduły komunikacyjne. Po pracach budowlanych ZCPD urządzenia UPS musza umożliwiać komunikacje z systemem BMS za pomocą styków bezpotencjałowych, protokołu SNMP oraz protokołu Modbus. W razie konieczności należy zaprojektować rozbudowę UPSów o wymagane złącza komunikacyjne Wymagania dla nowych urządzeń UPS: 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Wymagania dotyczące norm Selekcja, rozwiązania techniczne, wybór materiałów i składników oraz konstrukcja sprzętu muszą być zgodne z obecnymi normami europejskimi: - PN-EN Systemy UPS: Wymagania ogólne i w zakresie bezpieczeństwa lub równoważnej. - PN-EN Systemy UPS: Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub równoważnej. - PN-EN Systemy UPS: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań lub równoważnej Urządzenia wchodzące w skład systemu zasilania musza posiadać oznaczenie CE w myśl dyrektyw 2006/95/EC i 2004/108/EC lub równoważnej. Etap projektowania, produkcji i testu urządzeń musi być kontrolowany przez system zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny. 1.2 Wymagania ogólne Od wszystkich urządzeń systemu wymaga się niezawodności, bezproblemowej obsługi i łatwego transportu. Elementy wykorzystane do budowy urządzeń musza być typowe i dostępne na rynku. Części zamienne musza być dostępne przez minimum 10 lat. 1.3 Warunki środowiskowe Projektowane urządzenia UPS musza zapewnić moc nominalna w zakresie temperatur 0-40 o C przez 24 godziny na dobę oraz przy wilgotności względnej do 19

20 95% (bez kondensacji, przy 20 o C); instalacja na wysokości maksymalnie 1000 m n.p.m. o W przypadku baterii założyć należy temperaturę wynosząca 20 C. Projektowane urządzenia musza spełniać klasyfikacje środowiskowe minimum: - 3B1 zgodnie z PN-EN lub równoważną - 3C2 zgodnie z PN-EN lub równoważną - 3S2 zgodnie z PN-EN lub równoważną Trasy kablowe Trasy kablowe w terenie Należy przewidzieć konieczność wymiany istniejących linii kablowych na terenie obiektu relacji transformatory rozdzielnice nn. w obiekcie oraz generatory prądotwórcze rozdzielnice nn. w obiekcie. Należy wykonać inwentaryzacje tras i ułożonych typów kabli oraz przeanalizować możliwość ich wykorzystania do zasilania nowych rozdzielnic obiektowych. W przypadku braku takiej możliwości należy wykonać nowe linie kablowe o przekrojach dostosowanych do projektowanych mocy odbiorów Trasy kablowe w obiekcie Obecnie główne trasy kablowe w piwnicy prowadzone są w istniejących kanałach kablowych. W związku ze zmiana lokalizacji rozdzielnic nn. należy zinwentaryzować trasy zasilania i odbiorów przyłączonych do przebudowywanych rozdzielnic. Należy przewidzieć możliwość przedłużenia przewodów do odbiorów obecnie zasilanych z TGŁ-1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wymianę tych przewodów. Należy przeprowadzić analizę wypełnienia kanałów kablowych i zweryfikować, czy istniejące kanały maja wymiary wystarczające do ułożenia docelowych instalacji Zasilanie szaf RACK Należy wykonać inwentaryzacje zasilania istniejących szaf serwerowych w celu sprawdzenia poprawności dwutorowego zasilania każdej szafy z Toru A (R1/2, R2/2, RG3/2) oraz Toru B (R1/1, R2/1, RG3/1). W razie konieczności należy uzupełnić zasilanie szaf o dodatkowe listwy zasilające oraz zaprojektować brakujące odpływy w rozdzielnicach. Dla urządzeń jednozasilaczowych należy zaprojektować urządzenia STS w szafach RACK. Przy przebudowie zasilania szaf należy uwzględnić podniesienie podłogi technicznej o około 50cm. Długości kabli zasilających musza umożliwić podniesienie szaf RACK. Po zakończeniu prac każda szafa serwerowa ma być zasilana niezależnie z dwóch torów (dwóch rozdzielnic). 20

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie:

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie: Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej wentylacji mechanicznej ciągów

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA Strona 2 z 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZPITALA W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Zestawienie urządzeń wentylacyjnych Układ N1/W1 sekcja filtracji (G4) sekcja odzysku ciepła wymiennik krzyżowy sekcja wentylatorowa z płynną regulacją wydatku powietrza: V n=5160m 3 /h, Δp=500Pa, N el=2,72

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY Echo Investment S.A. 25-323 Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO "PELOTA" ADRES: UL. POLIGONOWA 2A LUBLIN 20-817 INWESTOR: STADIUM: BRANŻA: WYKONANIE PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Uprawnienia i zaświadczenie MOOIB II. Opis techniczny III. Rysunki Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: E1 Rzut instalacji elektrycznych - kuchnia 1:100 E2

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej 1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 2. Podstawa prawna opracowania... 3 4.Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej... 3 4.1. Wyłącznik główny zasilania... 3 4.2.Projektowane rozdzielnice elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ui. Parkowa Czerwionka-Leszczyny PROJEKT BUDOWLANY KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU SIEDZIBY URZĘDU GMINY I MIASTA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA JEJ ZASILANIA WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH BRANŻA/ TOM: SANITARNA/

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY W PYSKOWICACH Ul. SZPITALNA, PYSKOWICE. ul. SZPITALNA, PYSKOWICE BUDYNEK 2". INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SZPITAL POWIATOWY W PYSKOWICACH Ul. SZPITALNA, PYSKOWICE. ul. SZPITALNA, PYSKOWICE BUDYNEK 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 40-738 KATOWICE, ul. Harcerska 13 Tel./fax (032)252 11 45 gsm. 602 22 41 82 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. MACIEJ JEKIEŁEK NIP: 634 114 86 23, regon 27 67 24 505 Konto: ING Bank Śląski 34105012141000002279350504

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA C Z Ę Ś Ć E L E K T R Y C Z N A ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 3 1.0. Cel i zakres opracowania str. 2 2.0. Podstawowe dane do opracowania str. 2 3.0. Stan istniejący demontaż str.2 4.0. Opis

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej

Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej MC2pracownia @gmail.com tel.: 502 222 744 Projekt budowlano-wykonawczy Oddziału Poczty Polskiej w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Kazimierza Pułaskiego 20 TOM III - PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Data Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ELEKTRYCZNA OBIEKT: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Centrum Młodzieży im. H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO TJ. SZATNI Z INST. WEW. WOD-KAN, CO-MPEC, PRĄDU, WENT. MECH. Z PRZEBUDOWĄ ZEW. ODCINKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ, CHODNIKAMI, BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY... 3 1.1 Temat projektu... 3 1.2 Zakres projektu... 3 1.3 Podstawa opracowania projektu... 3 1.4 Wskaźniki techniczne dla jednego domku wczasowego... 3 1.5 Uwagi

Bardziej szczegółowo

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu Załącznik nr 6 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. ROBOTA BUDOWLANA: WYKONANIE - W RAMACH ROZBUDOWY SZPITALA BUDYNKU NR 6, OBEJMUJĄCEGO BLOK OPERACYJNY, CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĘ I DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH

ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH ŻŁOBEK NR 10 W TARNOWIE ROBOTY REMONTOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPIS PRAC REMONTOWYCH Opracował: mgr inż. Roman Sowiński Spis treści 1. Zakres opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 3. Prace remontowe...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 12 2. ZAKRES OPRACOWANIA 12 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 12 4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 13 5. POMIAR I RORODZIAŁ ENERGII 13 6. TABLICA TP 13 7. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych.

NAZWA ZAMÓWIENIA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV: instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) DLA PRAC POLEGAJĄCYCH NA DOBORZE ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH DLA POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU BIUROWYM MIEJSKIEJ ENERGETYKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 3. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. INSTALACJA OŚWIETLENIA 2.1. Oświetlenie podstawowe 2.2. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 9 lipca 2014 r. DZPiZ 171/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B"

Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku B Klimatyzacja pomieszczeń nr : 160, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 270, 271, 273, 276 na poziomie I i II piętra budynku "B", ul. Zygmunta Starego 17 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - BRANŻA SANITARNA- INST.

Bardziej szczegółowo