OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania danych (ZCPD) Komendy Głównej Policji w obiekcie przy ul. Wiśniowej w Warszawie. Warszawa lipiec 2013 r.

2 1. Wstęp Koncepcja przebudowy serwerowni Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (ZCPD) w obiekcie BŁiI KGP Wiśniowa przedstawia wymagania, które należy uwzględnić przy opracowywaniu programu dokumentacji budowlanej, wykonawczej i inwestorskiej. Projekt powinien zawierać uzgodnienia rzeczoznawców ppoż. BHP oraz inspekcji sanitarnej MSW. 1. Podstawa opracowania - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202 poz z późniejszymi zmianami), - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych (ZCPD) Komendy Głównej Policji z czerwca 2012 r., - przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie projektu pomieszczeń budynku zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie, tworzących Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych (ZCPD) Komendy Głównej Policji. Zamówienie obejmuje: - sporządzenie projektów budowlanych oraz wykonawczych w branży budowlanoarchitektonicznej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, - powyższa dokumentacja projektowa i inwestorska powinna zostać wykonana w następującej ilości: - 7 egz. projektów budowlanych wielobranżowych i ochrony zdrowia (BIOZ), sporządzonych w czytelnej technice graficznej i oprawionych w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację opracowania w wersji materialnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (rysunki Auto CAD) oraz w formacie *.pdf; - 5 egz. projektów wykonawczych branżowych branży budowlanej (wraz z pierwszym wyposażeniem), sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w wersji materialnej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (rysunki Auto CAD) oraz w formacie *.pdf; - 3 egz. kosztorysów inwestorskich w wersji materialnej oraz w formie elektronicznej w jednym z programów NORMA format ath, oraz przedmiary robót, jako kopię zapisana formacie *.pdf; 2

3 - 5 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w formie materialnej oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf. - uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych w zależności od ostatecznego zakresu prac budowlanych, - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdego z opracowań branżowych, 3. Stan prawny i lokalizacja nieruchomości Nieruchomość, na której zlokalizowany jest budynek mieszczący ZCPD stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Głównej Policji. Nieruchomość zlokalizowana jest na działce o numerze ew. 17/7, obręb , Warszawa, ul. Wiśniowa 58. Użytkownikiem docelowym ZCPD będzie Biuro Łączności i Informatyki KGP. 4. Stan aktualny Obecne CPD rozwijało się ewolucyjnie od lat 90. wraz z uruchamianiem nowych centralnych systemów informatycznych Policji oraz ich rozbudową w istniejącym obiekcie BŁiI KGP Wiśniowa. Wzrastające wymagania na niezawodność systemów policyjnych wymusiły skłonienie się w kierunku architektury centralnej, co zapewni wysoką dostępność systemów informatycznych dla użytkowników w sytuacjach awaryjnych i pozwoli na racjonalizację kosztów związanych z zasobami kadrowymi w skali kraju. Należy podkreślić, że PCPD i ZCPD Policji będą należeć do grupy obiektów o wysokim znaczeniu dla Państwa, przede wszystkim w wymiarze krajowym, ale również międzynarodowym w związku z przynależnością Polski do strefy Schengen. Z tego powodu wymagania techniczne stawiane ZCPD muszą być bardzo wysokie dla zapewnienia jego wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa. 5. Określenie stanu planowanego Celem planowanej inwestycji jest: - stworzenie właściwych warunków technicznych dla uzyskania wysokiego poziomu dostępności centralnych zasobów informatycznych Policji, w przypadku katastrofy PCPD. - zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa fizycznego dla składowanych w ZCPD danych oraz urządzeń służących do ich przetwarzania i archiwizacji, w przypadku katastrofy PCPD. - zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostępu lokalnego i zdalnego do danych. 3

4 Planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w ramach istniejących pomieszczeń budynku. Zakłada się przebudowę istniejącego CPD i utworzenie ZCPD, jako wydzielonej strefy w obiekcie BŁiI KGP Wiśniowa 58. Przewiduje się posadowienie 130 szaf serwerowych (1000x800mm i 1000x600mm) o wysokości 45U dla potrzeb następujących systemów: KSIP, KCIK, SWD, SIS, EUROPOL, OST, Punkt centralny sieci, inne. Ponadto zakłada się posadowienie w ZCPD części szaf serwerowych z systemami zapasowymi dla MSW. Zakłada się niezawodność ZCPD na poziomie: A=99,99% Harmonogram inwestycji powinien uwzględniać etapową realizacje zamierzenia. Zamawiający wymaga, aby harmonogram inwestycji określał termin na realizacje zamierzenia nie dłuższy niż 10 miesięcy. Zgodnie z założeniami Inwestora przebudowa ZCPD realizowana będzie w części pomieszczeń piwnicy oraz pietra II budynku BŁiI KGP Wiśniowa 58. Prace budowlane dotyczy pomieszczeń o łącznej powierzchni 779,00 m 2. Istniejące parametry: powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, długość budynku, szerokość budynku, wysokość budynku, kubatura budynku nie ulęgną zmianie. 6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Prace projektowe oraz stosowane rozwiązania, winny uwzględniać przepisy prawne i normatywne, określające wymagania bądź wymuszające określone rozwiązania organizacyjne i techniczne dla zapewnienia ochrony prawnej i fizycznej danych. Ponadto prace projektowe prowadzić należy w oparciu o: - Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany dla zaprojektowania i budowy ZCPD; - przy uwzględnieniu aktów normatywnych i przepisów wyszczególnionych w wykazie w ostatnim punkcie PF-U. II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uwaga: Przywołane w niniejszym opracowaniu z nazwy producenta, rozwiązania techniczne materiałowe należy traktować wyłącznie, jako określające poziom parametrów technicznych i standardów jakościowych, gdyż Inwestor dopuszcza zaprojektowanie materiałów oraz rozwiązań technicznych innych, równoważnych, lecz nie gorszych. 1. Zagospodarowanie działki Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wpływa na istniejące zagospodarowanie działki. Przewiduje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej oraz infrastruktury technicznej. 4

5 W związku z planowaną wymianą transformatorów należy przewidzieć konieczność wymiany istniejących linii kablowych relacji transformatory rozdzielnice nn. oraz generatory prądotwórcze rozdzielnice nn. W związku z powyższym należy w projekcie przewidzieć możliwość posadowienia tymczasowej stacji kontenerowej. 2. Branża budowlana 2.1. Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne W ramach prac budowlanych ZCPD należy zaprojektować wykonanie następujących robót ogólnobudowlanych wewnętrznych: Piwnica Pomieszczenie TGŁ - 1 Przewiduje się remont pomieszczenia TGŁ-1 w piwnicy oraz wymianę instalacji klimatyzacji, wentylacji, oraz instalacji elektrycznej. W ramach prac budowlanych przewidziano zamurowanie jednego oraz przesuniecie drugiego z wejść do pomieszczenia. Wiąże się to z koniecznością wyburzenia fragmentu ściany oraz wymiana drzwi na nowe. Dodatkowo, na etapie projektowym, należy przeanalizować możliwość wydzielenia osobnego pomieszczenia baterii w obrębie pomieszczenia TGŁ-1. Jest to wskazane z uwagi na inne wymogi środowiskowe baterii w stosunku do rozdzielnic elektrycznych i urządzeń UPS przeprojektować inst. C.O. jak w TGŁ Magazyn nośników danych W ramach istniejącego układu piwnicy planuje się wydzielenie nowego pomieszczenia na potrzeby magazynu nośników danych. Pomieszczenie winno być zbudowane jako pomieszczenie o parametrach analogicznych do technologii pomieszczenia w pomieszczeniu lub jako komora stanowiąca samodzielną konstrukcję Pomieszczenie TGŁ - 2 Przewiduje się remont pomieszczenia TGŁ-2 w piwnicy oraz wymianę instalacji klimatyzacji, wentylacji, oraz instalacji elektrycznej. W ramach przebudowy przewidziano wymianę drzwi na nowe. Dodatkowo, na etapie projektowym, należy przeanalizować możliwość zamknięcia istniejącego agregatu prądotwórczego w osobnym pomieszczeniu. W ramach przebudowy należy przeprojektować c.o. i wod-kan w celu uniknięcia awarii. 5

6 Pietro II Pomieszczenia serwerowni W ramach przebudowy serwerowni przewiduje się, przede wszystkim: - rozebranie istniejących ścian aluminiowych i zastąpienie ich ścianami ażurowymi umożliwiającymi przepływ powietrza (siatki stalowe zamiast szyb) jeżeli zajdzie taka konieczność; - wymianę i podniesienie poziomu podłogi technicznej do poziomu +9,72 (80 cm pod konstrukcja podłogi podniesionej) przy równoczesnym pozostawieniu istniejących podziałów (ze względu na istniejące stalowe konstrukcje wsporcze); - demontaż i montaż sufitów podwieszanych; - wykonanie konstrukcji wsporczych pod projektowane szafy klimatyzacji precyzyjnej; - odświeżenie pomieszczeń. Z uwagi na charakter obiektu prace związane z podniesieniem podłogi podniesionej nie mogą zakłócić działania urządzeń serwerowni. Ponadto przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać ekspertyzę konstrukcyjna mającą na celu weryfikacje możliwości ustawienia szaf klimatyzacji precyzyjnej w poszczególnych polach Pomieszczenie służby dyżurnej i komunikacja W ramach prac budowlanych ZCPD przewiduje się: - ewentualną modernizację ścian wydzielających pomieszczenie służby dyżurnej, - wymianę sufitów podwieszanych w pomieszczeniach, - ewentualna modernizacja komunikacji miedzy pomieszczeniem służby dyżurnej a pomieszczeniem centrali klimatyzacyjnej., - wykonanie pochylni/stopni wyrównujących poziomy na korytarzach Pomieszczenie socjalne i toaleta W ramach prac budowlanych ZCPD wygospodarować należy pomieszczenie socjalne oraz toaletę na potrzeby służby dyżurnej. Wiąże się to z opracowaniem dokumentacji wod-kan plus wentylacja Windy W budynku przewidziano wymianę dwóch wind w ramach istniejących szachtów. Pierwsza to winda towarowo-osobowa o udźwigu min kg. Ze względu na konieczność przewożenia sprzętu minimalna wysokość kabiny 2100 mm. Wymiary wewnętrzne szachtu to 264x284 cm. Winda posiada maszynownie górną. Należy przewidzieć konieczność podniesienia nadproża nad otworem wejściowym do windy. 6

7 Druga to winda osobowa, dla której wymagane będzie wykonanie ekspertyzy technicznej weryfikującej stan techniczny. Wymiary wewnętrzne szachu to 140x140 cm. Winda posiada maszynownie górną Roboty zewnętrzne i elewacyjne Dach W ramach przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji przewiduje się ulokowanie na dachu znacznej ilości urządzeń. Wykonanie projektu należy poprzedzić ekspertyzą konstrukcyjną potwierdzającą możliwość posadowienia na dachu wymaganej ich liczby. Przebicia technologiczne na dach wykonać w kominach instalacyjnych ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 12 cm, przekrycie z blachy powlekanej na konstrukcji stalowej. Przebicia w gilzach ze stali nierdzewnej, uszczelnione przeciwpożarowo. Kominy instalacyjne z izolacją hydrotermiczną ścian i stropu. Przewidziano wykonanie podestu do instalacji urządzeń technologicznych oraz ich obsługi. Podest o konstrukcji z profili stalowych, mocowany do stropu na podkładkach tłumiących, z powierzchnią komunikacyjną o nacisku stałym dan/m 2 min kg.. Do konstrukcji podestu mocowane koryta kablowe. Opracowany projekt musi powstać w oparciu o istniejący projekt wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń biurowych w celu uniknięcia kolizji Elewacje Nie przewiduje się ingerencji w elewacje budynku. 3. Branża sanitarna 3.1. Założenia wstępne do opracowania projektu. W przebudowywanych pomieszczeniach należy zaprojektować następujące instalacje sanitarne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie obiektu. instalacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni i pomieszczeniach technicznych, instalacja klimatyzacji komfortu w pomieszczeniu służby dyżurnej w serwerowni, instalacje freonowe dla urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja przewietrzania po akcji gaszenia gazem, instalacja odciążania (dekompresji), instalacja odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja nawilżania, instalacja detekcji wycieku wody w serwerowni i pomieszczeniach technicznych, 7

8 - instalacja c.o. w celu usunięcia istniejącej w serwerowni i TGŁ-1 i 2, - instalacja wod kan pomieszczenie socjalne, odprowadzanie skroplin i zasilanie nawilżaczy Instalacja klimatyzacji Klimatyzacja precyzyjna serwerowni. Założenia ogólne Bilans mocy szaf rakowych, które maja być docelowo zamontowane w serwerowni przedstawia się następująco: - pobór mocy przez szafy istniejące ok. 250 kw, - pobór mocy przez szafy projektowane 300 kw, - planowany zapas mocy z uwagi na możliwość wymiany lub rozbudowy szaf istniejących 120 kw. Należy założyć, że urządzenia elektroniczne typu serwery wydzielają ciepło w stosunku zbliżonym do jedności względem pobieranej mocy elektrycznej czynnej, wiec łączne zyski ciepła dla serwerowni wynoszą Qmax = = 670 kw. Za odbiór zysków ciepła występujących w pomieszczeniu serwerowni oraz zapewnienie wymaganych parametrów wilgotności powietrza odpowiedzialna będzie instalacja klimatyzacji precyzyjnej. Poziom redundancji n+2. Wymagane parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego Należy przyjąć następujące parametry powietrza wewnętrznego: Zima: t zew. = - 20 C, j=100%; Lato: t zew. = +32 C; j=40 60% (warunki normowe) Lato: t zew. = +35 C; j=40 60% (do doboru skraplaczy i agregatów chłodniczych) Wymagane parametry powietrza wewnętrznego dla serwerowni: - średnia temperatura wewnętrzna = +22 C ± 2 C - parametry powietrza powrotnego do szaf klimatyzacyjnych +24 C ± 2 C / 50%± 5% Praca system klimatyzacyjnego 24h/dobę 365dni w roku. Etapowanie prac Z uwagi na konieczność zapewnienia nieprzerwanego działania serwerowni Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie robót z podziałem na etapy Klimatyzacja pomieszczenia TGŁ-1 Założenia ogólne Zyski ciepła od urządzeń przyjęto na poziomie 45 kw (do zweryfikowania). Należy przyjąć następujące parametry powietrza wewnętrznego: Zima: t zew. = - 20 C, j=100%; Lato: t zew. = +32 C; j=40 60% (warunki normowe) 8

9 Lato: t zew. = +35 C; j=40 60% (do doboru agregatów chłodniczych) Wymagane parametry powietrza wewnętrznego: - średnia temperatura wewnętrzna = +24 C ± 2 C - wilgotność wynikowa. Praca system klimatyzacyjnego 24h/dobę 365dni w roku. Redundancja n Klimatyzacja pomieszczenia TGŁ-2 Założenia ogólne Zyski ciepła od urządzeń przyjęto na poziomie 16 kw (do zweryfikowania). Należy przyjąć następujące parametry powietrza wewnętrznego: Zima: t zew. = - 20 C, j=100%; Lato: t zew. = +32 C; j=40 60% (warunki normowe) Lato: t zew. = +35 C; j=40 60% (do doboru agregatów chłodniczych) Wymagane parametry powietrza wewnętrznego: - średnia temperatura wewnętrzna = +24 C ± 2 C - wilgotność wynikowa. Praca system klimatyzacyjnego 24h/dobę 365dni w roku. Redundancja n Klimatyzacja pomieszczenia nośników Magazyn nośników należy wyposażyć w klimatyzację precyzyjną (chłodzenie) zapewniającą temperaturę wewnętrzną na poziomie +22 C ±2 C, wilgotność 50% ± 5 %. Wymagania dla klimatyzatorów nominalna moc chłodnicza ok. 3,5 kw, sprężarka inwerterowa, układ chłodzący freonowy na czynnik R410a, dopuszczalna długość linii freonowej 50m, przewyższenie 20m, styki bezpotencjałowe (stan pracy urządzenia, alarmy), moduł pracy zimowej, redundancja, praca turnusowa, współpraca automatyki z systemem sterowania i nadzoru. Jednostki zewnętrzne ustawione będą na dachu budynku Klimatyzacja komfortu pomieszczeń obsługi Pomieszczenia obsługi (tj. pomieszczenie administratorów oraz pomieszczenie socjalne) należy wyposażyć w kasetonowe klimatyzatory grzewczo-chłodzące split zapewniające temperaturę wewnętrzną na poziomie +20 C w okresie zimowym i +24 C w okresie letnim. 9

10 Dla okresów o ekstremalnie niskiej temperaturze zewnętrznej należy przewidzieć w pomieszczeniach grzejniki elektryczne. Wymagania dla klimatyzatorów nominalna moc chłodnicza ok. 3,5 kw, sprężarka inwerterowa, układ chłodzący freonowy na czynnik R410a, styki bezpotencjałowe (stan pracy urządzenia, alarmy), współpraca automatyki z systemem sterowania i nadzoru. Jednostki zewnętrzne ustawione będą na dachu budynku Chłodzenie modułu powietrza zewnętrznego dla serwerowni Dla potrzeb chłodzenia powietrza wentylacyjnego w centrali przewiduje się niezależny agregat skraplający freonowy inwerterowy. Podłączenie agregatu do centrali powinno być zrealizowane za pośrednictwem fabrycznego modułu pozwalającego na współprace urządzeń. Dostawa zaworów rozprężnych, filtrów i modułów sterujących praca agregatów po stronie dostawcy urządzeń chłodniczych. Montaż urządzenia na dachu budynku. Wymagania dla agregatu: wydajność chłodnicza jawna min. 7,1 kw, czynnik chłodniczy R410a. sprężarka inwerterowa układ chłodzący freonowy na czynnik R410a, styki bezpotencjałowe (stan pracy urządzenia, alarmy), współpraca automatyki z systemem sterowania i nadzoru Instalacja freonowa Rurociągi freonowe należy zaprojektować pod podłogą techniczną lub pod stropem i dalej na poziom dachu budynku do skraplaczy. Pionowe odcinki rurociągów prowadzone przez pomieszczenia należy obudować. Do każdego skraplacza prowadzona będzie oddzielna para rurociągów. Rurociągi należy zaizolować otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego odpowiedniej grubości. Odcinki prowadzone na zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi płaszczem z blachy ocynkowanej. Wszystkie instalacje freonowe wykonać z ciągnionych rur miedzianych bez szwu (PN-H ark.00-02:1977), łączonych przez lutowanie Instalacja wentylacji mechanicznej, przewietrzania i odciążenia Wentylacja pomieszczenia serwerowni Należy zaprojektować instalacje wentylacji mechanicznej doprowadzającą świeże powietrze w ilości około 0,5 w/h. Świeże powietrze nawiewane powinno być 10

11 równomiernie przez anemostaty sufitowe rozmieszczone na całej powierzchni serwerowni. Wywiew również przez anemostaty sufitowe. Dodatkowo zaprojektowany system powinien obsługiwać pomieszczenie administratorów oraz zapewniać nawiew do pomieszczenia socjalnego. Do obróbki powietrza wentylacyjnego zastosować centrale wentylacyjna w wykonaniu zewnętrznym, która zlokalizowana będzie na dachu (na pod konstrukcji stalowej w miejsce centrali istniejącej). W centrali wentylacyjnej należy zaprojektować następujące sekcje funkcjonalne: filtr powietrza F5, wymiennik obrotowy, chłodnica freonowa R410a, nagrzewnica elektryczna, wentylatory promieniowo-osiowe. Centrala powinna realizować funkcje filtracji, odzysku ciepła, ogrzewania, chłodzenia i osuszania powietrza wentylacyjnego. Minimalna temperatura nawiewu w okresie zimowym na poziomie +16ºC. Szacunkowa wydajność centrali wentylacyjnej Vn = 1000 m3/h; Vw=800 m3/h Wentylacja pomieszczenia TGŁ-1 Dla pomieszczenia UPS należy zaprojektować instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej. Ze względu na baterie zamontowane w pomieszczeniu, ilość powietrza powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN lub równoważnej. Na instalacji nawiewnej należy przewidzieć filtry powietrza klasy EU5 i nagrzewnice elektryczne. Lokalizacja czerpni i wyrzutni powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia r.. Istniejącą instalacje wentylacyjna należy przewidzieć do demontażu. W ramach opracowywania wielobranżowej dokumentacji projektowej należy rozważyć możliwość wydzielenia pomieszczenia baterii z uwagi na inne wymagania wentylacyjne i temperaturowe w stosunku do pomieszczeń UPS. W przypadku wydzielenia niezależnych pomieszczeń należy odpowiednio zmodyfikować instalacje wentylacyjna (w pomieszczeniu UPS przyjąć 0,5w/h, w pomieszczeniu baterii wentylacja zgodnie z normą PN-EN ) lub równoważnej Wentylacja pomieszczenia TGŁ-2 W pomieszczeniu rozdzielni należy zaprojektować instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej. Minimalna krotność wymian na poziomie 0,5 w/h. 11

12 Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej należy również przeanalizować warunki pracy istniejącego agregatu prądotwórczego i ewentualnie dostosować instalacje dla zapewnia jego prawidłowej pracy. Na instalacji nawiewnej należy przewidzieć filtry powietrza klasy EU5 i nagrzewnice elektryczne. Lokalizacja czerpni i wyrzutni powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia r. Istniejącą instalację wentylacyjną przewiduje się do całkowitego demontażu. W ramach opracowywania wielobranżowej dokumentacji projektowej należy rozważyć możliwość wydzielenia pomieszczenia agregatu z uwagi na inne wymagania wentylacyjne i temperaturowe. W przypadku wydzielenia niezależnych pomieszczeń należy odpowiednio zmodyfikować instalacje wentylacyjną Wentylacja pomieszczeń obsługi Dla pomieszczeń obsługi należy zapewnić doprowadzenie świeżego uzdatnionego powietrza w ilości zapewniającej min. 40 m 3 /h na osobę. Dla pomieszczenia administratorów serwerowni oraz pomieszczenia socjalnego przewiduje się nawiew powietrza z centrali wentylacyjnej obsługującej serwerownie. Na odgałęzieniu instalacji należy zamontować nagrzewnice elektryczne z płynna regulacja mocy, sterowane temperatura w pomieszczeniach. Nagrzewnice powinny być wyposażone w zabezpieczenia przed przegrzaniem oraz wyłączniki ciśnieniowe uniemożliwiające prace bez przepływu powietrza. Pomieszczenia sanitarne musza być wyposażone w niezależna instalacje wywiewna działająca 24 h/d. Minimalna ilość wywiewanego powietrza 80 m 3 /h na WC Centrala wentylacyjna Centrala wentylacyjna w wykonaniu dachowym posiadająca obudowę izolowana termicznie i akustycznie. Czerpnia i wyrzutnia zintegrowana zapewniająca odpowiedni rozdział strumieni powietrza. Obudowa wykonana z dwóch warstw blachy oddzielonych warstwa izolacji termicznej i akustycznej. Centrala dostarczona z kompletna instalacja automatycznej regulacji obejmującą: rozdzielnice zasilająco-sterująca, siłowniki przepustnic, okablowanie, kartę komunikacji i styki do BMS Wentylatory Stosować wentylatory z obudowa stalowa i fabrycznym osprzętem m.in.: króćce amortyzacyjne, 12

13 obejmy montażowe, podstawy dachowe, klapy zwrotne, regulatory obrotów, wyłączniki serwisowe, zabezpieczenia termiczne silników Klapy przeciwpożarowe Na przejściach kanałów przez granice stref pożarowych lub przez przegrody o odporności EI60 lub większej należy zabudować klapy ppoż. o odporności ogniowej (EIS) równej odporności przegród, przez które przechodzą. Klapy wyposażone w siłowniki. Zamkniecie klap przerwa prądową. Sterowanie działaniem klap realizowane będzie przez system sygnalizacji pożaru. Kontrola położenia klapy przez wyłączniki krańcowe (w obu położeniach) Kanały wentylacyjne Podejścia do nawiewników i wywiewników w sufitach podwieszonych kanałami elastycznymi (w instalacjach z chłodzeniem powietrza stosować kanały preizolowane niepalne bez perforacji). Maksymalna długość kanału elastycznego 1,5 mb. Elementy podwieszeń kanałów: uchwyty ocynkowane w kształcie litery L lub Z z wkładkami gumowymi tłumień drgań, prętów gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry montażowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzeży kanałów, śruby, nity, kołki rozporowe itp. Mocowanie kanałów do elementów konstrukcyjnych budynku. Na kanałach wentylacyjnych należy przewidzieć rewizje umożliwiające czyszczenie instalacji. Do czyszczenia można również wykorzystywać otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania powinien umożliwiać ich łatwy demontaż np. zatrzaski) Izolacje Kanały należy izolować Instalacja odprowadzenia skroplin Istniejąca instalacja odprowadzenia skroplin wykonana jest z rur HDPE lub PCV podłączonych do trójników zamontowanych nad syfonami odbiorników kanalizacji sanitarnej lub do pionów kanalizacji sanitarnej. Istniejąca instalacja przewidziana jest do demontażu. Skropliny z szaf klimatyzacyjnych należy odprowadzić grawitacyjnie i włączyć do kanalizacji sanitarnej w budynku. Należy zastosować rury HDPE o wysokiej 13

14 odporności termicznej (100 C) łączone przez zgrzewanie. Średnica rurociągów skroplinowych min. 50mm Instalacja doprowadzenia wody do nawilżaczy Należy zaprojektować odrębne odejście wody za zasilania nawilżaczy parowych zamontowanych w szafach klimatyzacji precyzyjnej. Na odejściu instalacji zimnej wody do nawilżaczy należy zaprojektować zawór antyskażeniowy typ EA oraz filtr mechaniczny. Przewody doprowadzające wodę bezpośrednio do nawilżaczy szaf klimatyzacyjnych należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszonego niższej kondygnacji lub w przypadku braku takiej możliwości w przestrzeni podłogi technicznej serwerowni. Przewody doprowadzające wodę do nawilżaczy należy wykonać z rur polipropylenowych zgrzewanych stabilizowanych. Na każdym podejściu wody zimnej do nawilżacza w szafie klimatyzacyjnej należy zaprojektować zawór odcinający kulowy ręczny, zawór zwrotny oraz zawór szybkozamykający elektromagnetyczny sterowany z systemu detekcji wycieku wody. Każdy elektrozawór musi zostać zamknięty po wykryciu zalania. Stosować zawory bezpośredniego działania, tzn.: do otwarcia i zamknięcia nie wymaga się różnicy ciśnień. Siłownik zaworu należy wpiąć do systemu wykrywania wycieku. Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji wody zimnej bezpośrednio nad urządzeniami elektrycznymi. Instalacje zimnej wody należy zaizolować antyroszeniowo klejonymi otulinami z kauczuku syntetycznego odpowiedniej grubości Instalacja detekcji wycieku wody. W celu zabezpieczenia urządzeń elektrycznych oraz zapewnienia niezawodności pracy systemu instalacji klimatyzacji precyzyjnej należy wykonać system detekcji wycieku wody. 4. Branża elektryczna 4.1. Zakres opracowania Projekt instalacji elektrycznej powinien objąć swoim zakresem: 1. Przebudowę układu zasilania SN obiektu ZCPD 2. Wymianę transformatorów T1 i T5 na jednostki o większej mocy 3. Przebudowę układu zasilania nn obiektu ZCPD 4. Wymianę głównych rozdzielnic 0,4 kv węzła energetycznego budynku ZCPD 5. Przebudowę tras kablowych (w budynku i na terenie obiektu) 6. Przebudowę układu napięcia gwarantowanego (UPS) 7 Przebudowę układu napięcia rezerwowego (Agregaty) 14

15 8. Przebudowę zasilania szaf RACK w serwerowni 9. Instalacje siłowa w przebudowywanych pomieszczeniach 10. Instalacje oświetlenia ogólnego w przebudowywanych pomieszczeniach 11. Instalacje oświetlenia awaryjnego w przebudowywanych pomieszczeniach 12. Instalacje połączeń wyrównawczych w przebudowywanych pomieszczeniach 13. Instalacje piorunochronna 14. Instalacje przepięciowa 4.2. Wskaźniki i parametry energetyczne Wymagane parametry/założenia do instalacji energetycznych : tolerancja częstotliwości 50Hz ± 1%, zawartość harmonicznych w napięciu fazowym - poniżej 5%, tolerancje napięcia fazowego 230V ± 5%, wartość skuteczna różnicy napiec pomiędzy przewodem N i PE w dowolnym gnieździe zasilającym serwer 0 1V, dwutorowość zasilania urządzeń, selektywnego działania zabezpieczeń przetężeniowych, zwarciowych i przeciwporażeniowych (z zastosowaniem aparatury dobranej do prądów przemiennych, pulsujących i stałych), dostępność, we wszystkich kluczowych urządzeniach instalacji, interfejsów dla systemu centralnego monitoringu, wartość rezystancji uziomu obiektu 1 Ω Stan po pracach budowlanych Zgodnie z założeniami Zamawiającego przewiduje się rozbudowę sali serwerowej o dodatkowe pomieszczenie. Przewidywany wzrost mocy elektryczne wg wytycznych: 300kW dla nowych serwerów 150kW jako rezerwa dla umożliwienia przebudowy istniejących szaf rack Zasilanie z T1/T5 (1000kVA) Odbiory IT Istniejące szafy RACK 250 Projektowane szafy RACK 300 Rezerwa dla sprzętu IT 150 Straty mocy dla UPS (max. 5%) 35 SUMA IT [kw] 735 cos= 0,98 SUMA IT [kva] 750,0 15

16 Pozostałe odbiory Odbiory budynkowe zasilane z TGŁ-1bis (szacunkowo) 200 SUMA ODBIORY BUDYNKOWE [kw] 200 cos= 0,93 SUMA ODBIORY BUDYNKOWE [kva] 215,1 SUMA T1/T5 [kva] 962,5 Zasilanie z T2/T3 (630kVA) Odbiory budynkowe zasilane z TGŁ-2bis, w tym odbiorcy zewnętrzni (szacunkowo) 550 SUMA T2/T3 [kw] 550 cos= 0,93 SUMA T2/T3 [kva] 591,4 Zasilanie z T4/Gen2 (630/500kVA) Klimatyzacja IT 250 Rezerwa 250 SUMA T4 [kw] 250 cos= 0,85 SUMA T4 [kva] 294,1 OGÓŁEM OBIEKT PO PRZEBUDOWIE [kw] 1735,0 OGÓŁEM OBIEKT PO PRZEBUDOWIE [kva] 1848, Zasilanie budynku ZCPD Na terenie obiektu zlokalizowana jest istniejąca stacja transformatorowa nr Stacja zasilana jest dwoma liniami kablowymi SN HAKFTA 3x70mm2 z kierunków Batorego i Kielecka. Stacja wyposażona jest w dwusekcyjna rozdzielnice SN. Z rozdzielnicy zasilane jest 5 transformatorów 630kVA zasilających istniejące rozdzielnice obiektowe nn. Z uwagi na wzrost mocy zapotrzebowanej przez obiekt, spowodowany rozbudowa serwerowni przewiduje się wymianę dwóch transformatorów na jednostki o większej mocy. Układ zasilania rozdzielnic po stronie niskiego napięcia z uwagi na wiek i szereg kolejnych modernizacji jest wyeksploatowany, skomplikowany oraz trudny w eksploatacji i serwisowaniu. Przewiduje się przebudowę układu rozdzielnic nn. obiektu w celu zapewnienia wymaganej wysokiej niezawodności zasilania (wymagana przez Zamawiającego niezawodność ZCPD, A=99,99%). Należy przewidzieć konieczność wymiany istniejących linii kablowych na terenie obiektu relacji transformatory rozdzielnice nn. w obiekcie oraz generatory prądotwórcze rozdzielnice nn. w obiekcie. 16

17 Należy wykonać inwentaryzacje tras i ułożonych typów kabli oraz przeanalizować możliwość ich wykorzystania do zasilania nowych rozdzielnic głównych. W przypadku braku takiej możliwości należy wykonać nowe linie kablowe o przekrojach dostosowanych do projektowanych mocy odbiorów. Na czas prac związanych z przebudową należy przewidzieć zasilanie obiektu z kontenerowej stacji transformatorowej, wyposażonej w dwie jednostki o mocy minimum 630kVA każda. Należy przewidzieć miejsce na tymczasowe posadowienie tej stacji na terenie obiektu. Z uwagi na charakter obiektu należy zaprojektować szczegółowy harmonogram przełączeń i przebudowy układu energetycznego zakładający minimalny czas przerw w zasilaniu dla poszczególnych odbiorów. Przebudowa istniejącej stacji wykonać zgodnie z wytycznymi Zakładu Energetycznego w Warszawie. Projekt zakresem obejmował będzie uzgodnienia z właściwym Zakładem Energetycznym oraz uzyskanie nowych warunków przyłączenia Rozdzielnice 15kV Należy przeprojektować istniejącą rozdzielnice SN w stacji transformatorowej Zakres prac: 1. Weryfikacja stanu rozdzielnicy i aparatów 2. Weryfikacja możliwości przystosowania dwóch pól transformatorowych do zasilania jednostek o mocy 1000kVA 3. Weryfikacja ilości pól rezerwowych. 4. Weryfikacja możliwości zwiększenia mocy dwóch transformatorów do 1000kVA 5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy rozdzielnicy SN zawierającej uzgodnienia z Zakładem Energetycznym Przebudowywane pola transformatorowe (T1 i T5) maja być dostosowane do współpracy z zabezpieczeniami temperaturowymi transformatorów, które zasilają oraz wyposażone w komplet styków komunikacyjnych do systemu BMS. Na etapie projektowym należy zweryfikować możliwość opomiarowania również pozostałych pól transformatorowych (T2, T3 i T4) obecnie nie ma możliwości precyzyjnego określenia obciążenia poszczególnych transformatorów. Wszystkie kable SN zakończyć głowicami renomowanych producentów Transformatory Stan obecny W chwili obecnej obiekt zasilany jest z pięciu transformatorów, każdy o mocy 630kVA. Transformatory znajdują się w stacji nr 8097 zlokalizowanej na terenie obiektu. 17

18 Stan po przebudowie W związku z planowanym znacznym zwiększeniem poboru mocy przez serwerownie w zakres przebudowy wchodzić będzie wymiana dwóch transformatorów (T1 i T5) na jednostki o większej mocy Generatory prądotwórcze W chwili obecnej na obiekcie znajdują się dwa generatory prądotwórcze o mocach 1100kVA/880kW i500kva/400kw. Generatory są sprawne i nadają się do dalszej eksploatacji Rozdzielnice główne 0,4 kv Stan obecny Układ zasilania rozdzielnic po stronie niskiego napięcia z uwagi na wiek i szereg kolejnych prac budowlanych jest wyeksploatowany, skomplikowany oraz trudny w eksploatacji i serwisowaniu. Użytkownik nie dysponuje pełna dokumentacja rozdzielnic nn. Na etapie projektowym należy wykonać inwentaryzacje istniejących rozdzielnic nn. oraz wykonać pomiary obciążenia transformatorów w stacji nr 8097 oraz pomiarów poboru mocy przez poszczególne odpływy w istniejących rozdzielnicach obiektu Stan po przebudowie Zakłada się całkowite oddzielenie głównego węzła energetycznego obiektu od systemu zasilania serwerowni. Jako nowa lokalizacje głównego węzła energetycznego należy przewidzieć w projekcie wyremontowane pomieszczenie TGŁ-2. Pomieszczenie TGŁ-1 również wyremontowane, służyć będzie wyłącznie dla rozdzielnic zasilających serwerownie, urządzeń UPS oraz baterii Kompensacja mocy biernej W chwili obecnej w obiekcie nie ma zainstalowanych urządzeń do kompensacji mocy biernej. Z pomiarów wykonanych po wykonaniu inwentaryzacji odbiorów zasilanych z rozdzielnic obiektowych i pomiarach poboru mocy dla transformatorów na etapie projektowym należy przeanalizować konieczność stosowania kompensacji mocy biernej w celu zapewnienia wymaganego przez Zakład Energetyczny współczynnika tg=0,4. 18

19 4.10. System napięcia gwarantowanego Stan po przebudowie W związku z planowana rozbudowa ZCPD i znacznym zwiększeniem mocy zapotrzebowanej przez sprzęt IT system napięcia gwarantowanego wymaga przeprojektowania. Przewiduje się dwutorowy układ zasilania serwerowni. Obydwa istniejące UPSy 480kVA/KW pracujące równolegle zostaną wykorzystane do zasilania toru B. Na etapie projektowym należy zweryfikować: 1. stan techniczny istniejących urządzeń UPS 2. możliwość pracy równoległej istniejących urządzeń UPS 3.wyposażenie istniejących urządzeń UPS w moduły komunikacyjne. Po pracach budowlanych ZCPD urządzenia UPS musza umożliwiać komunikacje z systemem BMS za pomocą styków bezpotencjałowych, protokołu SNMP oraz protokołu Modbus. W razie konieczności należy zaprojektować rozbudowę UPSów o wymagane złącza komunikacyjne Wymagania dla nowych urządzeń UPS: 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Wymagania dotyczące norm Selekcja, rozwiązania techniczne, wybór materiałów i składników oraz konstrukcja sprzętu muszą być zgodne z obecnymi normami europejskimi: - PN-EN Systemy UPS: Wymagania ogólne i w zakresie bezpieczeństwa lub równoważnej. - PN-EN Systemy UPS: Wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub równoważnej. - PN-EN Systemy UPS: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań lub równoważnej Urządzenia wchodzące w skład systemu zasilania musza posiadać oznaczenie CE w myśl dyrektyw 2006/95/EC i 2004/108/EC lub równoważnej. Etap projektowania, produkcji i testu urządzeń musi być kontrolowany przez system zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny. 1.2 Wymagania ogólne Od wszystkich urządzeń systemu wymaga się niezawodności, bezproblemowej obsługi i łatwego transportu. Elementy wykorzystane do budowy urządzeń musza być typowe i dostępne na rynku. Części zamienne musza być dostępne przez minimum 10 lat. 1.3 Warunki środowiskowe Projektowane urządzenia UPS musza zapewnić moc nominalna w zakresie temperatur 0-40 o C przez 24 godziny na dobę oraz przy wilgotności względnej do 19

20 95% (bez kondensacji, przy 20 o C); instalacja na wysokości maksymalnie 1000 m n.p.m. o W przypadku baterii założyć należy temperaturę wynosząca 20 C. Projektowane urządzenia musza spełniać klasyfikacje środowiskowe minimum: - 3B1 zgodnie z PN-EN lub równoważną - 3C2 zgodnie z PN-EN lub równoważną - 3S2 zgodnie z PN-EN lub równoważną Trasy kablowe Trasy kablowe w terenie Należy przewidzieć konieczność wymiany istniejących linii kablowych na terenie obiektu relacji transformatory rozdzielnice nn. w obiekcie oraz generatory prądotwórcze rozdzielnice nn. w obiekcie. Należy wykonać inwentaryzacje tras i ułożonych typów kabli oraz przeanalizować możliwość ich wykorzystania do zasilania nowych rozdzielnic obiektowych. W przypadku braku takiej możliwości należy wykonać nowe linie kablowe o przekrojach dostosowanych do projektowanych mocy odbiorów Trasy kablowe w obiekcie Obecnie główne trasy kablowe w piwnicy prowadzone są w istniejących kanałach kablowych. W związku ze zmiana lokalizacji rozdzielnic nn. należy zinwentaryzować trasy zasilania i odbiorów przyłączonych do przebudowywanych rozdzielnic. Należy przewidzieć możliwość przedłużenia przewodów do odbiorów obecnie zasilanych z TGŁ-1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wymianę tych przewodów. Należy przeprowadzić analizę wypełnienia kanałów kablowych i zweryfikować, czy istniejące kanały maja wymiary wystarczające do ułożenia docelowych instalacji Zasilanie szaf RACK Należy wykonać inwentaryzacje zasilania istniejących szaf serwerowych w celu sprawdzenia poprawności dwutorowego zasilania każdej szafy z Toru A (R1/2, R2/2, RG3/2) oraz Toru B (R1/1, R2/1, RG3/1). W razie konieczności należy uzupełnić zasilanie szaf o dodatkowe listwy zasilające oraz zaprojektować brakujące odpływy w rozdzielnicach. Dla urządzeń jednozasilaczowych należy zaprojektować urządzenia STS w szafach RACK. Przy przebudowie zasilania szaf należy uwzględnić podniesienie podłogi technicznej o około 50cm. Długości kabli zasilających musza umożliwić podniesienie szaf RACK. Po zakończeniu prac każda szafa serwerowa ma być zasilana niezależnie z dwóch torów (dwóch rozdzielnic). 20

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Projekt sieci komputerowej

Projekt sieci komputerowej AKADEMIA LOKALNA CISCO Projekt sieci komputerowej Wykonał: Wojciech Wilk login: wilk_w 1. Dane ogólne. 1.1 Podstawa opracowania dokumentacji. 1.2 Lokalizacja inwestycji. 2. Instalacja logiczna. 2.1 Normy

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. STAN ISTNIEJĄCY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje swoim zakresem historyczną bryłę Teatru Dramatycznego wraz z późniejszymi przybudówkami (część B i C) Budynek znajduje się w centrum układu urbanistycznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo