Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU"

Transkrypt

1 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU WSPARCIE DLA OSÓB Z BRANŻY OKRĘTOWEJ LUB FIRM KOOPERUJĄCYCH CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2 Projekt pt. Nawigator biznesu wsparcie dla osób z branży okrętowej lub firm kooperujących realizowany jest przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecioskie Centrum Przedsiębiorczości, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było kompleksowe wsparcie 60 osób, które były zatrudnione w branży okrętowej lub firmie kooperującej w okresie ostatnich 12 m-cy od daty przystąpienia do projektu lub są zatrudnione w tej branży i są zagrożona utratą pracy. Projekt zakładał stworzenie specjalnych warunków dla osób zamierzających uruchomid działalnośd gospodarczą (w tym spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną), poprzez świadczenie podstawowych i specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych, a także przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Projekt był dopełnieniem programu Wspieranie pracowników sektora budownictwa okrętowego, dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji, realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu, który zakładał m. in. pomoc informacyjno doradczą oraz wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Projekt skierowany był do osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego), zamierzających uruchomid na tym terenie działalnośd gospodarczą. Z udziału w projekcie wyłączone były osoby, które posiadały zarejestrowaną działalnośd gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz osoby, które otrzymały w okresie co najmniej 3 lat przed przystąpieniem do projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy publicznych. Do projektu nie mogły przystąpid również osoby zatrudnione u Projektodawcy oraz osoby, które przystępując do projektu były uczestnikami innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub biorą udział w pozostałych działaniach finansowanych ze środków publicznych, których celem było przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

3 Zainteresowanie projektem było bardzo duże. Po przeprowadzonej akcji informacyjno promocyjnej do projektu zgłosiło się łącznie 99 osób, w tym 86 osób z pochodzących bezpośrednio z branży okrętowej oraz 13 osób z firm kooperujących. Działania rekrutacyjne zostały przeprowadzone w październiku 2009 r. dla I cyklu i w lutym 2010 r. dla II cyklu projektu. Poprzedzone były spotkaniami informacyjnymi, na których przedstawiono szczegóły uczestnictwa. Po dwuetapowym procesie rekrutacji wybrano ostatecznie 60 osób Uczestników Projektu, którzy zostali objęci wsparciem szkoleniowo doradczym, a następnie mogły ubiegad się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. SZKOLENIOWO DORADCZA W ramach pierwszej części projektu Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia odbywały się w czterech piętnastoosobowych grupach, zgodnie z preferencjami Uczestników co do dni i godzin zajęd. W trakcie 60 godzin szkolenia Uczestnicy zdobywali wiedzę m. in. na temat zasad zakładania i rejestracji firmy, form i wymogów prawnych działalności, zdobywali elementarną wiedzę z zakresu zagadnieo księgowo podatkowych i zobowiązao publiczno prawnych, a także poznawali główne czynniki skutecznej sprzedaży i prezentacji firmy na konkurencyjnym rynku. Zdobywali również wiedzę dotyczącą prawidłowego pisania biznes planów.

4 Zajęcia miały formę zarówno wykładów jak i warsztatów, co miało na celu jak najbardziej efektywne przyswojenie przekazanych na zajęciach informacji. Każda częśd szkolenia prowadzona była przez specjalnie do tego przygotowanych trenerów, którzy łączyli doświadczenie praktyczne w danej dziedzinie z umiejętnością atrakcyjnego i skutecznego prowadzenia zajęd. Indywidualne konsultacje Po zakooczonym szkoleniu każdemu z Uczestników Projektu, zaoferowano po 8 godzin indywidualnych konsultacji. Miały one na celu jak najefektywniejszą pomoc w zakresie wypełnienia dokumentacji dotyczącej wsparcia, w tym w szczególności w pisaniu biznes planu. Beneficjenci pomocy byli umawiani z doradcami w dogodnym dla nich terminie. Konsultacje pozwoliły na dokładne i wnikliwe przeanalizowanie planowanej działalności gospodarczej pod kątem ich wykonalności i efektywności, a także pozwoliły na prawidłowe skompletowanie dokumentów przy ubieganiu się o wsparcie finansowe. WSPARCIE FINANSOWE Wsparcie finansowe przewidziane w projekcie to jednorazowe, bezzwrotne wsparcie kapitałowe na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Pomoc przyznawana była do wysokości maksymalnej kwoty - 30 tys. zł, przy czym wysokośd wsparcia każdorazowo uzgadniana była z Indywidualnym Doradcą w trakcie sporządzania biznes planu oraz ostatecznie zatwierdzana przez Komisję Oceny Wniosków. W ramach projektu złożono łącznie 49 poprawnych formalnie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, które następnie zostały poddane pod ocenę specjalnie w tym celu powołanej Komisji Oceny Wniosków. Do wsparcia rekomendowano 45 wniosków, natomiast budżet projektu pozwolił na dofinansowanie 41 Uczestników. Pozostałe wnioski znalazły się na tzw. listach rezerwowych i w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników ze wsparcia mogły zostad dofinansowane.

5 Łączna wartośd przyznanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej to ,79 zł. Po ogłoszeniu wyników, dotyczących przyznania wsparcia finansowego, Uczestnicy projektu dokonali rejestracji działalności gospodarczej. Po dopełnieniu wszystkich formalności, w siedzibie ZSRG SCP podpisano umowy na przyznanie wsparcia finansowego.

6 PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Ten etap realizacji projektu polegał na kontynuacji udzielania wsparcia tym z Beneficjentów pomocy, którzy dzięki skorzystaniu ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach pierwszej części projektu i otrzymaniu wsparcia finansowego w ramach drugiej części projektu, zarejestrowali działalnośd gospodarczą (lub założyli spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną). Wsparcie to było przyznawane przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności (liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) i zakładało: 1) wsparcie finansowe wynoszące nie więcej niż 1126 zł/ miesięcznie, zgodnie z zakresem wydatków wykazanych we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. Wsparcie to można było przeznaczyd wyłącznie na koszty bieżące prowadzonej działalności przede wszystkim ZUS/KRUS, koszty wynajęcia i utrzymania pomieszczeo związanych z działalnością, koszty usług księgowych, prawnych, pocztowych, a także materiałów biurowych oraz działao informacyjno promocyjnych. 2) wsparcie doradcze (o charakterze specjalistycznym) udzielone Beneficjentom pomocy mające na celu kompleksową pomoc w zakresie problemów związanych z prowadzeniem firmy oraz pomoc w prawidłowym wydatkowaniu i rozliczeniu przyznanych środków finansowych. Każdemu Uczestnikowi przysługiwały średnio po 2 godziny doradztwa miesięcznie. Wszyscy uprawnieni Uczestnicy projektu złożyli wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wszystkie wnioski otrzymały rekomendację Komisji Oceny Wniosków do wsparcia. Podpisano 41 umów na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na łączną kwotę ,54 zł. Przedłużone wsparcie pomostowe polegało na przedłużeniu możliwości otrzymywania wsparcia pomostowego przez okres kolejnych 6 miesięcy od dnia zakooczenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesiąca (liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej). Wsparcie mogło byd przyznane jedynie w uzasadnionych przypadkach, np. Uczestnikom Projektu, którzy prowadzą działalnośd gospodarczą wymagającą w początkowym okresie działalności większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych korzyści, lub gdy wystąpiły inne okoliczności, które nie mogły zostad przewidziane na etapie tworzenia biznes planu, itp. Wnioski złożyło łącznie 31 Uczestników Projektu, natomiast tylko 26 otrzymało rekomendację Komisji Oceny Wniosków. Udzielono wsparcia na łączną kwotę ,88 zł.

7 UCZESTNICY PROJEKTU: Dzięki realizacji projektu powstało 40 firm prowadzonych przez Uczestników projektu, którzy przeznaczyli otrzymane wsparcie finansowe na zakup sprzętu, urządzeo i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia planowanej działalności, a także w początkowym okresie jej funkcjonowania mogli częściowo sfinansowad koszty bieżące. Dzięki udziale w projekcie ich firmy mogły z powodzeniem wejśd na konkurencyjny rynek. Wszystkie firmy ciągle się rozwijają, powstają nowe pomysły, które na pewno zaowocują umocnieniem i wzrostem konkurencyjności nowych przedsiębiorstw. 1. AZALIA S.C. HUBERT PACELIK, PRZEMYSŁAW BORKOWSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE. Firma Azalia s.c. świadczy usługi z zakresu profesjonalnego projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji ogrodów. Głównym celem Pana Huberta i Pana Przemysława jest tworzenie przestrzeni dostosowanej do charakteru i wymagao użytkowników, dlatego też nawet najbardziej wyszukane preferencje nie stanowią dla nich problemu. Projektują i zakładają ogrody tematyczne (np. w stylu japooskim), wykonują automatyczne systemy nawadniania, oczka wodne, strumienie, kaskady, murki ozdobne, ogrody skalne, alpinaria, oranżerie i wiele, wiele innych zgodnie z indywidualnym życzeniem klienta. Nowością w skali województwa jest projektowanie i wykonawstwo ogrodów na dachach budynków, co pozwala na innowacyjne wykorzystanie powierzchni, głównie w dużych miastach. Ogrodnictwo to wieloletnia pasja obu Panów, której poświęcili dużą częśd swojego życia, zdobywając niezbędną wiedzę i doświadczenie. Własna firma to możliwośd przysłowiowego połączenia przyjemnego z pożytecznym, co na pewno zagwarantuje firmie wielu zadowolonych klientów.

8 2. ŁUKASZ BOROWSKI ARC - SERWIS SERWIS URZĄDZEO SPAWALNICZYCH I ENERGOELEKTRONIKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Firma ARC-SERWIS Łukasz Borowski zajmuje się naprawą nowej generacji urządzeo spawalniczych inwentorowych sterowanych cyfrowo, naprawą sterowników elektronicznych stosowanych w urządzeniach przemysłowych oraz tradycyjnych urządzeniach spawalniczych. Dzięki kooperacji z duoską firmą MIGATRONIC zajmuje się naprawą wszystkich urządzenia tej marki oraz dostarczaniem wszystkich dostępnych części bezpośrednio z magazynu w Danii. Pan Łukasz przeprowadza również pokazy nowoczesnych urządzeo oraz szkoli spawaczy w zakresie obsługi spawarek. Dzięki posiadanym umiejętnościom, wiedzy oraz wysokiej jakości sprzętowi wykonuje swoje usługi dużo szybciej i taniej niż konkurencja, gdyż nie ma potrzeby wysyłania części do producenta. Na czas naprawy oferuje także urządzenia zastępcze. Właściciel posiada wieloletnie doświadczenie w branży, co wpływa na profesjonalizm i terminowośd świadczonych usług, co w połączeniu z niewygórowaną ceną, pozwala na coraz bardziej ugruntowaną pozycję firmy na rynku, a także na jej szybki rozwój. 3. STUDIO PROFOTO WITOLD GARFUNKEL - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Działalnośd Pana Witolda to kompleksowe usługi fotograficzne: portretowe w zakresie fotografii dzieci, sesje rodzinne, ciążowe, dokumentacyjne w studiu i domu klienta, sesje ślubne w studiu oraz plenerze, wykonywanie zdjęd reportażowych z uroczystości rodzinnych, a także fotografia produktowa dla firm z przygotowaniem graficznym na potrzeby reklamy w Internecie lub wydruków wielkogabarytowych. Działalnośd Pana Witolda skupia się na wykonywaniu profesjonalnych, niepowtarzalnych zdjęd na

9 najwyższym poziomie, co umożliwia wysokiej jakości sprzęt oraz oprogramowanie, zakupione w ramach projektu. Współpraca z żoną wizażystką i makijażystką pozwala na kompleksowośd wykonywanej usługi. Innowacyjnością na poziomie województwa jest udostępnianie wykonanych zdjęd za pośrednictwem strony internetowej, co umożliwia wygodę dla każdego klienta bez wychodzenia z domu po zalogowaniu się w specjalnej strefie klienta może przejrzed wykonane prace, wybrad zdjęcia do wywołania i za pośrednictwem maila zgłaszad swoje uwagi. Doświadczenie w branży, a przede wszystkim ogromna pasja fotografowania przysparza firmie coraz więcej usatysfakcjonowanych klientów. Prace Pana Witolda można podziwiad w galerii na stronie 4. USŁUGI POLIGRAFICZNE I INFORMATYCZNE KONRAD GEISLER - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Pan Konrad prowadzi firmę, świadczącą kompleksowe usługi poligraficzne oraz informatyczne na rzecz innych firm, a także osób prywatnych. W zakresie działalności firmy znajdują się usługi kserograficzne czarno-białe i kolorowe w różnych formatach, wydruki wielkoformatowe, szybkie powielanie dokumentów, skanowanie, oprawa dokumentacji, projekty i wykonywanie wizytówek, ulotek, kalendarzy, broszur, plakatów i innych form reklamowych, a także tworzenie stron internetowych, sklepów e-commerce, serwis IT oraz sprzedaż sprzętu i oprogramowania komputerowego. Pełny zakres działalności oraz portfolio firmy Pana Konrada znajduje się na stronie internetowej Wysoka jakośd świadczonych usług, ale przede wszystkim ich kompleksowośd oraz przystępne ceny, pozwalają na obsługę coraz większej ilości firm, a także zyskały popularnośd firmy Pana Konrada wśród szczecioskich studentów. Dużą zaletą firmy jest ich dostępnośd za pośrednictwem strony internetowej klient poprzez rejestrację na stronie może zamówid produkt, przesład swoje dokumenty i podad adres na który gotowy produkt ma byd odesłany. Dodatkowo tzw. pogotowie poligraficzne jest dostępne przez 24 godziny na dobę, co wyróżnia firmę Pana Konrada spośród istniejącej konkurencji.

10 5. SE-BOOL STANISŁAW NIECKARZ - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Firma Pana Stanisława świadczy specjalistyczne usługi w zakresie obróbki skrawania metali za pomocą przenośnej obrabiarki, a także wykonuje także usługi tokarskie oraz frezerskie. Specjalnie zaprojektowana, przenośna wytaczarka, zakupiona w ramach wsparcia finansowego pozwala na roztaczanie nowych lub naprawianych powierzchni (najczęściej otworów) w różnego rodzaju elementach konstrukcyjnych z branży budowlanej, produkcyjnej lub transportowej, a także w przemyśle ciężkim. Technologia związana z użyciem przenośnej wytaczarki ogranicza czas i koszty, związane z naprawą elementu lub urządzenia, dodatkowo może byd wykonana u klienta, często także bez potrzeby ich całkowitego demontażu. Duże doświadczenie Pana Stanisława wiąże się z wykonywaniem usług przy zachowaniu dużej dokładności wykonywanych kształtów. To pozwala na zdobywanie dużej liczby zadowolonych klientów na rynku regionalnym, ale także na terenie całego kraju. 6. AMP- ZAOPATRZENIE ADAM PRAJSNAR - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Firma AMP ZAOPATRZENIE zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną produktów branży BHP, drobnych narzędzi oraz części i osprzętu do elektronarzędzi. W ofercie firmy znajdują się również różnego rodzaju uszczelnienia bezazbestowe, w postaci płyt i gotowych uszczelek, korków uszczelniających, armatury z tworzyw sztucznych oraz lin i wyrobów śrubowych. Pan Adam poprzez wieloletnią pracę w stoczni posiada ogromne doświadczenie oraz gruntowną wiedze dotyczącą potrzeb klientów w tym zakresie. Siedziba firmy znajduje się w Szczecinie, przy ul. Dubois 23, co pozwala na stałe zaopatrywanie licznych firm, znajdujących się na terenach postoczniowych. Szeroki asortyment oraz znajomośd branży pozwalają na terminowe i kompleksowe realizowanie powierzonych zleceo, dlatego kupując artykuły oferowane przez firmę Pana Adama, każdy klient może mied pewnośd, że są to produkty najwyższej jakości, posiadające niezbędne atesty i certyfikaty.

11 7. UNIZAMET ZAOPATRZENIE WIELOBRANŻOWE MACIEJ SZCZEPANKOWSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Działalnośd Pana Macieja to kompleksowe zaopatrzenie firm w odzież, obuwie, kombinezony ochronne, kaski, sprzęt przeciwpożarowy, akcesoria do ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy oraz inne artykuły BHP, a także narzędzia warsztatowe, takie jak młotki, śrubokręty, klucze, elektronarzędzia oraz osprzęt do elektronarzędzi (m. in. tarcze ścierne, wiertła) i wiele innych, zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. Dodatkowo Pan Maciej zaopatruje także placówki medyczne oraz gabinety kosmetyczne w sprzęt i akcesoria wykorzystywane w podologii. Pan Maciej dzięki licznym kontaktom w branży oferuje asortyment najwyższej jakości, co sprawia, że sprzedawana odzież ochronna oraz inne artykuły są zgodne z najwyższymi standardami, które zapewniają bezpieczeostwo i komfort użytkowania. Sklep Pana Macieja znajduje się w Szczecinie, przy ul. Niemierzyoskiej 28, a z pełną ofertą firmy możemy zapoznad się na stronie 8. WULKANIZACJA AUTO SERWIS GRZEGORZ WAWRZYCKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Warsztat samochodowy prowadzony przez Pana Grzegorza specjalizuje się w naprawach bieżących pojazdów samochodowych, wymianie, naprawie opon samochodowych i dętek, a także przeglądami, nabijaniem, i odgrzybianiem instalacji klimatyzacyjnych. Firma zlokalizowana jest w Tanowie k. Polic, przy ul. Lipowej 2. Dzięki dużej wiedzy, doświadczeniu oraz zakupionemu w ramach wsparcia finansowego sprzętowi świadczone przez Pana Grzegorza usługi charakteryzują się wysoką jakością, solidnością, wysoką precyzją przy niewygórowanej cenie. Indywidualne podejście do każdego klienta nie ogranicza się tylko do samej naprawy, Pan Grzegorz na życzenie klienta jest w stanie usunąd usterkę pod wskazanym adresem lub przetransportowad auto do warsztatu, a przy każdej naprawie bezpłatnie sprawdza ogólny stan techniczny pojazdu. Dodatkowo świadczy również usługi doradcze dla klientów planujących kupid samochód oraz kompleksowo sprawdza stan techniczny przed jego zakupem. To wszystko składa się na firmę, która może z powodzeniem konkurowad na lokalnym rynku.

12 9. PZ SPAWALNICTWO PIOTR ZAJĄC - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Pan Piotr prowadzi działalnośd w zakresie usług nadzoru, szkoleo i inżynierii w zakresie spawalnictwa, w tym nadzór nad procesami spawania, szkolenia personelu certyfikowanego wg Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, opracowywanie wniosków badawczo rozwojowych w ramach projektów celowych oraz badawczych z zakresu spawalnictwa, usługi inżynieryjne w zakresie technologii, mechanizacji i automatyzacji spawania oraz odbiór konstrukcji spawanych. Pan Piotr posiada wykształcenie kierunkowe potwierdzone tytułem naukowym oraz certyfikatami kompetencji, 14-letnie doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie, jest autorem wielu prac naukowych w zakresie spawalnictwa, a także bardzo dobrze zna rynek lokalny, co pozwala mu na świadczenie specjalistycznych usług najwyższej jakości. 10. USŁUGI BUDOWLANE BARTOSZ ŻELUK - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Usługi oferowane przez Pana Bartosza to wykonywanie posadzek i tynków techniką maszynową przy pomocy agregatu do urabiania i podawania zaprawy cementowej, wylewanie stropów, ław fundamentowych, schodów, usługi hydroizolacji i termoizolacji, a także inne prace ogólnobudowlane, takie jak murowanie, tynkowanie, malowanie, itp. Pan Bartosz świadczy usługi na rzecz innych firm budowlanych i deweloperów, ale również na rzecz klientów indywidualnych. Urządzenia zakupione w ramach projektu pozwalają na szybkie i bardzo wydajne wykonywanie wylewek, na które udziela aż 5 letniej gwarancji. Innowacyjną usługą oferowaną przez Pana Bartosza jest wykonywanie wylewek z tzw. betonu płukanego, co pozwala na wydobyciu ładnego, ozdobnego kamienia z betonu za pomocą wypłukiwania, co nie jest oferowane przez żadną inną lokalną firmę posadzkarską. Doświadczenie, zdobyte podczas pracy w różnych firmach ogólnobudowlanych, znajomośd branży oraz posiadanie specjalistycznych urządzeo pozwalają Panu Bartoszowi na stały rozwój jego firmy na rynku.

13 11. ZDZISŁAW DWIRKO ALU-AUTO-EKO-GAZ - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Warsztat samochodowy prowadzony przez Pana Zdzisława oferuje wszelkie naprawy z zakresu mechaniki pojazdowej, komputerowej diagnostyki samochodowej, serwisu opon (wymiana, wulkanizacja, konserwacja), a także montaż, serwis oraz naprawa instalacji gazowych. Dzięki ukooczonym szkoleniom oraz zdobytym uprawnieniom Pan Zdzisław oferuje usługi z zakresu zakładania sekwencyjnego systemu wtrysku gazu o nazwie Solaris, spełniający najsurowsze wymagania dotyczące emisji spalin EURO 4, a który do tej pory nie był oferowany na lokalnym rynku. Motoryzacja od zawsze była pasją Pana Zdzisława, co pozwala na wykorzystanie swojej wiedzy i umiejętności podczas prowadzonej działalności, a także daje możliwości rozwoju i samorealizacji. Podkreślenia wymaga również wysoka jakośd świadczonych usług, oraz konkurencyjne ceny, co pozwala na zdobywanie zaufania wśród coraz większej liczby klientów. Warsztat znajduje się w Szczecinie, przy ul. Starkiewicza 1A. 12. PRO WIZAŻ DOROTA GROCHOWSKA GARFUNKEL - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Pani Dorota jest wizażystką oferującą wykonywanie wszelkiego rodzaju makijaże począwszy od ślubnych, wieczorowych, studniówkowych, fotograficznych a skooczywszy na makijażach korekcyjnych tak zwanych kamuflażach, które są istotnie przy cerach trudnych i problemowych. Założenie własnej działalności jest zwieoczeniem długotrwałego zgłębiania wiedzy na ten temat Pani Dorota ukooczyła Zachodniopomorską Szkołę Wizażu Make Up Institute w Szczecinie, co dało jej możliwośd uzyskania tytułu wizażysty przez zdany egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej w Szczecinie. Jest również absolwentką Profesjonalnego Studia Urody, gdzie ukooczyła intensywny

14 kurs kosmetyki stosowanej I i II stopnia, a także ukooczyła kurs w Międzynarodowej Akademii Estetyki Laurel w Warszawie w zakresie teorii barwy i technik analizy kolorystycznej oraz analizy proporcji twarzy i technik modelarzu. Firma Pro Wizaż gwarantuje wykonanie profesjonalnych i trwałych makijaży co jest możliwe również dzięki wykorzystywaniu niezawodnych kosmetyków renomowanych firm wizażowych. Dodatkowe możliwości daje współpraca z mężem fotografem, co pozwala na połączenie wizażu z fotografią. Talent Pani Doroty, pasja i zaangażowanie w wykonywane makijaże docenia coraz większa liczba zadowolonych klientek. 13. PRESTIGE HOUSE FELIKS KALINOWSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Usługi świadczone przez firmę PRESTIGE HOUSE dotyczą prac remontowo wykooczeniowych, przede wszystkim: szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie, tapetowanie, montaż płyt kartonowo gipsowych, układanie glazury i terakoty, układanie podłóg, paneli podłogowych oraz innych robót zgodnie z życzeniem klienta. Pan Feliks specjalizuje się w tego typu pracach już od 15 lat, a własna firma jest idealną możliwością nad promocją własnej marki, a także na dalszy rozwój firmy. Doświadczenie i dokładnośd Pana Feliksa jest znana nie tylko na szczecioskim rynku, ale również w okolicznych miejscowościach, gdzie jego usługi są polecane przez zadowolonych klientów. Usługi wykonywane przez firmę PRESTIGE HOUSE charakteryzuje niska cena oraz wysoka jakośd, a także gwarancja wystawiana na wykonane prace. Dzięki temu każdy klient jest pewny, że prace zlecone tej firmie będą dokładnie takie, jakie sobie życzą. 14. SEWERYN KĘSIK FHU NANTA II - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Firma NANTA II oferuje usługi sprzątania budynków i pomieszczeo oraz terenów zielonych, a także montaż, obróbka i konserwacja stolarki budowlanej oraz zakładanie rolet i żaluzji. W ramach usługi sprzątania Pan Seweryn oferuje

15 sprzątanie klatek schodowych, pomieszczeo ogólnego dostępu, mycie okien, odśnieżanie, prace pielęgnacyjne terenów zielonych, świadczone głównie na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz roletek i żaluzji to usługa skierowana do osób prywatnych i firm zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Usługa ta obejmuje także serwis i konserwację w ciągu 12 miesięcy, obejmujący regulację, przesmarowanie zawiasów, uszczelek oraz prowadnic, dzięki czemu klient będzie miał 100 % pewnośd satysfakcji z wykonanej usługi. Dodatkowo dzięki zakupionej w ramach wsparcia myjce parowej, Pan Seweryn wykonuje prace sprzątające bez użycia żadnych chemikaliów, a także jednoczesną likwidację bakterii i zarazków, co daje wysoką dokładnośd prac, a także zachowanie niemal sterylnej czystości. Działalnośd firmy NANTA II to przede wszystkim rynek gryfioski, ale stały rozwój firmy pozwala na świadczenie usług na terenie całego województwa. 15. USŁUGI INFORMATYCZNO DORADCZE KOMPXPERT JACEK KUŹMIOSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Profilem firmy KOMPXPERT jest produkcja, dystrybucja, rozwój oraz wsparcie użytkowników w pracy z autorskimi systemami informatycznymi obsługującymi pracę małych i średnich zakładów opieki zdrowotnej oraz gabinetów stomatologicznych, a także tworzenie dedykowanego oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa zachodniopomorskiego. W skład tych usług wchodzi tworzenie stron internetowych i intranetowych oraz tworzenie oprogramowania dostosowanego do profilu danej firmy oraz wymagao jego użytkowników, które mogą zmieniad swoje funkcje wraz z rozwojem firmy. Pan Jacek świadczy również usługi doradczo konsultingowe w zakresie realizacji projektów informatycznych, na etapie wdrożenia systemu oraz jego dalszego użytkowania, serwis, i administracja stworzonych systemów, usługi raportowania i analizy danych, a także sprzedaż oraz serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ogromne doświadczenie, posiadana wiedza oraz indywidualne podejście do każdego zamówienia gwarantuje wysoką jakośd świadczonych usług. 16. HL PROJEKT, PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA HENRYK LISEWSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Pan Henryk założył działalnośd gospodarczą w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, projektowania specjalistycznego (architektura wnętrz, architektura statków, okrętów, hoteli nawodnych, pawilonów usługowo handlowych),

16 wzornictwo przemysłowe, projekty mebli, grafika reklamowa, a także malarstwo sztalugowe, dekoratywne, ilustracje do wydawnictw książkowych i wiele innych form w zakresie architektury i sztuki. Bogata oferta usług oferowanych przez firmę HL PROJEKT charakteryzuje się wysoką elastycznością, co pozwala na dotarcie do szerokiego i wymagającego rynku. Pan Henryk współpracuje z instytucjami samorządowymi gminami oraz powiatami w zakresie projektowania budynków użyteczności publicznej, ale także z prywatnymi inwestorami w zakresie projektowania obiektów nawodnych. Sam produkt charakteryzuje się dużą unikatowością, nowatorstwem rozwiązao, co w połączeniu z ogromnym doświadczeniem Pana Henryka zyskuje aprobatę i zadowolenie osób oraz instytucji zlecających wykonanie kolejnych projektów. 17. JERYCHO DRGANIA I HAŁASY PIOTR MATUSZEWSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Firma Pana Piotra świadczy usługi w zakresie pomiaru drgao i hałasu. Tego typu usługi są odpowiedzią na coraz większą emisję hałasu i drgao do środowiska oraz próbą ograniczenia jej skutków. Dodatkowo od niedawna wprowadzono restrykcyjne przepisy i rozpoczęto ich egzekwowanie od produkcyjnych zakładów pracy, linii kolejowych, dróg, itp. Wieloletnie doświadczenie Pana Piotra w tym zakresie, a także specjalistyczny sprzęt pomiarowy pozwalają na dokonywanie profesjonalnych badao i opracowywanie specjalistycznych raportów z przeprowadzonych badao, oceniających

17 dopuszczalny poziom hałasu lub drgao w odniesieniu do odpowiedniej normy. W ofercie firmy JERYCHO jest również tworzenie tzw. map akustycznych danego terenu oraz doradztwo w zakresie ograniczania drgao lub hałasu w przypadku przekroczenia odpowiednich norm. Wysoki profesjonalizm wykonywanych usług oraz ogromne zaangażowanie w wykonywane zadania powodują, że firma zdobywa kolejnych klientów i cały czas się rozwija. 18. ROBERT MIKOŁAJCZYK BODY LINE - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Pan Robert oferuje szeroki zakres usług z dziedziny poprawy stanu zdrowia, związanych z pielęgnacją i relaksacją ciała, takich jak masaż klasyczny, stosowany w zapobieganiu i leczeniu różnych chorób ortopedycznych i neurologicznych, masaż sportowy, którego celem jest zniwelowanie ogromnego zmęczenia organizmu oraz objawów kontuzji, masaż limfatyczny, którego celem jest usprawnienie krążenia, a także inne rodzaje innowacyjnych masaży takie jak: masaż rosyjski, masaż gorącymi kamieniami, zabiegi koloroterapii, światłolecznictwa oraz aromaterapii. Bardzo ważnym atutem firmy Pana Roberta jest Kapsuła INFRARED, której główną zaletą jest równoległe działanie światła podczerwonego na mięśnie i skórę. Poprzez głębokie ogrzanie promieniami podczerwonymi uzyskuje się działanie odchudzające, stymulacyjne, tonizujące, a przede wszystkim relaksujące. Obecnie Pan Robert świadczy swoje usługi w Dobrej, ale możliwe jest również świadczenie usług masażu w domu klienta. 19. SHIP EXPERT RYSZARD SITARZ - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Usługi świadczone przez Pana Ryszarda to tworzenie ekspertyz i doradztwo w zakresie określenia stanu jednostek pływających, przede wszystkim w sytuacjach powypadkowych, poawaryjnych, remontowych i prewencyjnych. Pan Ryszard wykonuje więc przeglądy poawaryjne kadłuba i urządzeo maszynowych, nadzoruje i kontroluje naprawy, dokonuje przeglądów i

18 wyceny jednostek, przeglądów ładowni, ustala przyczyny awarii, ocenia stan korozji konstrukcji i sporządza specjalistyczną dokumentację na potrzeby m. in. armatora, policji portowej, czy towarzystwa ubezpieczeniowego. Od niedawna wzbogacił swoją ofertę również o pośrednictwo w sprzedaży statków. Pan Ryszard jest członkiem STOWARZYSZENIA EKSPERTÓW MORSKICH (MEA), co czyni jego usługi zgodne z międzynarodowymi standardami. Ogromna wiedza, bogate doświadczenie oraz wysoki profesjonalizm świadczonych usług sprawia, że SHIP EXPERT jest znaczącą firmą na branżowym rynku. 20. SOLARTECHNIK IRENEUSZ WOJCIECHOWSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Pan Ireneusz wykonuje usługi w zakresie montażu instalacji gazowych, sanitarnych i grzewczych, również w oparciu o nowe technologie pozyskiwania energii cieplnej (głównie pompy ciepła oraz kolektory słoneczne). Dodatkowo w ofercie firmy SOLARTECHNIK znajduje się montaż kabin prysznicowych, zlewów, brodzików, wanien itp., wraz z drobnymi pracami remontowymi. Indywidualne podejście do każdego zlecenia, doradztwo i profesjonalny dobór odpowiedniego systemu grzewczego, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny to główne atuty firmy Pana Ireneusza, które wyróżniają ją spośród konkurencji. Duża wiedza w tym zakresie oraz wysoka jakośd wykonywanych usług zostały docenione zarówno przez klientów polskich, jak i spoza granic naszego kraju. 21. HYDRAULIKA I SYSTEMY GRZEWCZE ANDRZEJ DOMAOSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Działalnośd Pana Andrzeja to przede wszystkim montaż i modernizacja instalacji grzewczej, montaż i naprawa instalacji sanitarnej oraz armatury, montaż i usuwanie usterek instalacji kanalizacyjnej, wykonywanie nietypowych instalacji wodnych (takich jak fontanny kaskadowe, instalacje zraszania trawy, itp.), a także tzw. pogotowie hydrauliczne działające przez 24 godziny na dobę na terenie gminy Kołbaskowo. Posiadane uprawnienia oraz doświadczenie, a także wysokiej jakości sprzęt pozwalają na

19 świadczenie usług bardziej zaawansowanych technologicznie, niż liczne firmy konkurencyjne. Jedną z takich usług jest użycie kamery rewizyjnej, co pozwala na precyzyjne zlokalizowanie miejsca awarii hydraulicznych, zastosowanie urządzeo odpylających, które po podłączeniu do elektronarzędzi eliminują emisję pyłów o ponad 90%, co pozwala na normalne użytkowanie remontowanego pomieszczenia. Kolejną innowacją jest wykorzystywanie zamrażarki do rur, co umożliwia demontaż fragmentów rur oraz zaworów bez konieczności wyłączania ogrzewania. Ponadto Pan Andrzej stosuje tzw. system segmentowego montażu instalacji grzewczych, co polega na wykonywaniu poszczególnych segmentów w warsztacie i montaż gotowych elementów, co zmniejsza czas pracy u klienta, przez co usługa staje się mniej uciążliwa. To wszystko sprawia, że firma Pana Andrzeja zdobywa coraz większą liczbę zadowolonych klientów. 22. GOODWATER MARCIN DROZDOWSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Firma GOODWATER zajmuje się dokonywaniem inspekcji podwodnych za pomocą robota zwanego ROV (Remote Operated Vehicle), wyposażonego w specjalistyczną kamerę, źródło światła oraz posiadający przyrządy pomiarowe, a także proste narzędzie mogące uchwycid przedmioty pod wodą. Technologia ROV polega na obniżeniu ryzyka i kosztów inspekcji podwodnych przez zastąpienie pracy nurka pracą robota, a także z obniżeniem kosztów remontu statku poprzez najczęstsze możliwe zastąpienie dokowania statku inspekcją podwodną. Wykonywana usługa polega przede wszystkim na zobrazowaniu stanu technicznego części kadłubów statków, nabrzeży, filarów mostów, itp. oraz archiwizacji zapisanego materiału w postaci filmu DVD. Podczas wykonywania inspekcji możliwy jest podgląd obrazu podwodnego na żywo, co sprawia, że zleceniodawca może na bieżąco decydowad o tym, z którego miejsca obraz ma byd rejestrowany oraz jakie czynności mają byd wykonywane. Jest to usługa innowacyjna na rynku zarówno regionalnym, jak i na terenie całego Pomorza Zachodniego. Szczegółowe informacje na temat ROV, a także pełna oferta firmy dostępna jest na stronie

20 23. SELECT IT OPROGRAMOWANIE INTERNET TECHNOLOGIE KRZYSZTOF GRUDZIEO - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Firma Pana Krzysztofa zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla firm "od zera" oraz rozszerzaniem funkcjonalności już działających systemów, przy wykorzystaniu np. istniejących baz danych, skryptów i aplikacji, tworzy i projektuje strony internetowe www, w tym również sklepy internetowe, włączając w to wstępną optymalizację stron (modyfikacja treści strony pod względem słów i fraz kluczowych) aby strony były łatwiej dostępne w wyszukiwarkach (pozycjonowanie stron), oferuje usługi graficzne (projektowanie logo, wizytówek lub folderów) i fotograficzne (np. fotografowanie obiektów lub produktów na stronę internetową), a także proponuje usługi serwisowe w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kompleksowe usługi w zakresie Outsourcingu IT obejmujące, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, konfiguracji oraz optymalizacji kosztów eksploatacyjnych sprzętu komputerowego w biurze. Bogate doświadczenie, zainteresowanie branżą IT, a także znajomośd rynku pozwalają na oferowanie usług, które z powodzeniem mogą konkurowad ceną, jakością, usługami dodatkowymi, a także solidnością i terminowością wykonania. 24. USŁUGI ELEKTRYCZNE, SANITARNO, GAZOWE ANDRZEJ KARPOW - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Działalnośd firmy Pana Andrzeja to przede wszystkim remonty oraz naprawy instalacji i urządzeo elektrycznych, wykonywanie zasileo, układanie linii kablowych oraz montaż złączy i tablic licznikowych, wykonywanie robót instalatorskich, modernizacja oraz serwisowanie instalacji elektrycznych, usuwanie usterek, wykonywanie pomiarów instalacji, montaż oświetlenia i osprzętu elektrycznego i wiele innych usług związanych z

21 branżą elektryczną, a także montaż oraz naprawa systemów sanitarno grzewczych i armatury. Pan Andrzej oferuje kompleksowy zakres usług, co w konsekwencji umożliwia w łączonej ofercie zastosowanie upustów cenowych. Tego typu pracami Pan Andrzej zajmuje się od ponad 35 lat, posiada wszelkie uprawnienia i certyfikaty, a także ogromną wiedzę w tym zakresie. To wszystko w połączeniu z niewygórowaną ceną usług, pozwala na świadczenie konkurencyjnych usług na rzecz coraz większej liczby zadowolonych klientów. 25. FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA MAREK KOMARZAOSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Pan Marek prowadzi działalnośd gospodarczą w zakresie prac remontowo budowlanych: malowanie, szpachlowanie, układanie glazury i terakoty, inne prace wykooczeniowe, a także ocieplenia budynków. Pomimo tego, iż na lokalnym rynku istnieje wiele firm o podobnym profilu, Pan Marek wykonuje usługi mające charakter innowacyjności, takie jak montaż sufitów nowoczesną metodą krzyżową, tzw. sztablatura ścian, polegająca na umieszczaniu wzornictwa ścian za pomocą wytrzymałej powłoki, zastosowanie farb lateksowych i szorowano zmywalnych, a także wykorzystywanie innych nowatorskich rozwiązao, zgodnie z panującymi trendami. Pan Marek, dzięki wykonanym pracom remontowym, charakteryzującym się wysoką jakością oraz niską ceną zdobył sobie uznanie wielu klientów, którzy polecają jego usługi wśród swoich znajomych. 26. KRAJAN GRZEGORZ KRAJNIEWSKI USŁUGI SPAWALNICZE - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Pan Grzegorz świadczy usługi w zakresie spawania konstrukcji stalowych m. in. hal przemysłowych, zbiorników stalowych, silosów, rynien, ogrodzeo, bram, balustrad, a także wiele innych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Dzięki wsparciu finansowemu Pan Grzegorz zakupił wysokiej klasy spawarkę, która umożliwia stosowanie metody spawania TIG, w niższej temperaturze, co sprawia, iż spawane

22 elementy nie tracą swojego pierwotnego kształtu. Dodatkowo efekt koocowy jest dużo bardziej wytrzymały i estetyczny, niż podczas spawania metodą tradycyjną. Pan Grzegorz podczas pracy w stoczni, zdobył wszelkie niezbędne uprawnienia oraz bogate 20 letnie doświadczenie, które pozwala na świadczenie usług najwyższej jakości. Dokładnośd, rzetelnośd i duża precyzja wykonywanych przez Pana Grzegorza prac, jest coraz bardziej znana wśród klientów z rynku lokalnego, ale i z terenów całej Polski. 27. BOTANICA USŁUGI OGRODNICZO BRUKARSKIE PAWEŁ RUCHLICKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Firma BOTANICA zajmuje się projektowaniem, wykonaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz świadczy w pełnym zakresie usługi brukarskie. W skład oferty działalności Pana Pawła wchodzą m. in. wykonanie chodników, dróg, podjazdów, montaż ogrodzeo, zakładanie i pielęgnacja trawników, formowanie żywopłotów, pielęgnacja drzew i krzewów, ochrona chemiczna terenów zieleni, całoroczna kompleksowa usługa pielęgnacji ogrodów, odśnieżanie, a także wykonywanie innych prac, zgodnie z życzeniami klienta. Wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Pawła, pozwalają tworzyd indywidualny, niepowtarzalny charakter każdego otoczenia, a zamiłowanie do tego co robi przekłada się na charakter wykonywanych prac. Główną dewizą firmy BOTANICA jest wysoka jakośd oferowanych usług, dlatego przy wykonywanych pracach stosowane są sprawdzone technologie i materiały, co w efekcie daje spełnienie oczekiwao nawet najbardziej wymagającego klienta. 28. KOMPLEX BUD USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE KRZYSZTOF SZYMAOSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Działalnośd Pana Krzysztofa to usługi elektryczne (usuwanie usterek, montaż oświetlenia, gniazd, włączników), usługi stolarskie, obejmujące naprawy drzwi i okien oraz różnego rodzaju elementów drewnianych, remonty pomieszczeo (tynkowanie, murowanie, montaż ścianek działowych, docieplenia ścian, malowanie, układania podłóg, drobne usługi ślusarskie (naprawa zamków, klamek, zawiasów), a także usługi utrzymania czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tak bogata oferta wykonywanych prac pozwala każdemu zleceniodawcy na dużą oszczędnośd czasu i kosztów wykonywanych usług. Usługi kierowane

23 są do osób fizycznych, ale również wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i innych instytucji administrujących budynkami mieszkalnymi, gdzie zatrudniając Pana Krzysztofa na zasadzie Złotej Rączki zyskuje kompleksowośd wykonywanych usług. Właściciel posiada duże doświadczenie w branży, co wpływa na profesjonalizm i terminowośd, a także elastycznośd cenową świadczonych usług. 29. KADRY SERWIS ALEKSANDRA WYSOCKA DAWIDOWSKA - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Pani Aleksandra uruchomiła działalnośd, świadczącą usługi zewnętrznej administracji kadr i płac oraz szkoleniami i doradztwem z tego zakresu. Firma powstała w myśl ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej Klientom, na zasadzie usług outsourcingowych. Zlecając usługi firmie KADRY SERWIS każdy klient pozbywa się problemu sporządzania dokumentacji pracowniczych i akt osobowych, naliczania składek społecznych i podatków oraz przekazywania określonym instytucjom informacji o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia. Pani Aleksandra oferuje również usługę wynajmu pracowników polegającą na oddelegowaniu przez KADRY - SERWIS wyselekcjonowanych pracowników do danej firmy. Pracownicy są zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub umowy cywilno- prawnej w KADRY - SERWIS, natomiast praca wykonywana jest w miejscu wskazanym przez Klienta i pod jego nadzorem, a za wykonaną usługę klient otrzymuje fakturę. Jest to nowoczesna forma zatrudniania pracowników tymczasowych, która rozwiązuje problemy związane z płynnym zapotrzebowaniem na personel oraz redukuje koszty pracy. W skład oferty firmy KADRY SERWIS wchodzi także rekrutacja i selekcja pracowników stałych oraz sezonowych. Pani Aleksandra zapewnia wysoką jakośd oferowanych usług, popartą bogatym doświadczeniem oraz biegłą znajomością skomplikowanych przepisów.

24 30. RIWENTA RYSZARD ŻUREK - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Firma Pana Ryszarda zajmuje się sprzedażą oraz montażem stolarki okiennej i drzwiowej, a także montażem rolet zewnętrznych i wewnętrznych, żaluzji, markiz i moskitier. Dodatkowo w ofercie firmy RIWENTA znajduje się także wykonywanie specjalistycznych kosztorysów budowlanych dla inwestorów, biur architektonicznych, itp., przy zachowaniu kolejności technologii wykonywanych prac. Tak przygotowany kosztorys może byd wykonywany na równi z dokumentacją projektową. Ponadto do wersji elektronicznej kosztorysu może byd dołączona aplikacja rozliczająca harmonogram robót, co sprawia iż osoba odpowiedzialna za stan zaawansowania inwestycji może w prosty sposób wyliczyd postęp prac w wymiarze procentowym oraz zweryfikowad budżet. Przygotowywanie dokumentacji kosztorysowej w takiej formie nie jest stosowane przez inne firmy, co wyróżnia firmę RIWENTA na tle konkurencji. Dzięki temu firma Pana Ryszarda pozyskuje coraz większą liczbę odbiorców swoich usług i rokuje na dalszy rozwój na rynku. 31. ROD B RADOSŁAW BERNACKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Celem działalności Pana Radosława jest produkcja elementów wyposażenia wędek z drewna, korka i metalu, takich jak uchwyty, rękojeści, pierścienie ozdobne, produkcja całych wędek wysokiej jakości, a także naprawa i renowacja zabytkowego i kolekcjonerskiego sprzętu wędkarskiego. Wędkarstwo od zawsze było wielką pasją Pana Radosława, dlatego też bez problemu dostrzegł niszę rynkową w zakresie produkcji elementów wędkarskich. Własna działalnośd gospodarcza pozwala na połączenie doświadczeo zawodowych i hobbystycznych, a rozległa wiedza w tym zakresie sprawia, iż może zrealizowad praktycznie każde zlecenie. Firma ROD B, sprzedaje swoje wyroby bezpośrednio oraz za pośrednictwem strony

25 32. HORUS NET USŁUGI INFORMATYCZNE WOJCIECH KOWALSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Firma HORUS NET świadczy oferuje różne produkty w dziedzinie informatyki oraz taoca. Te dwie dziedziny były obecne w życiu Pana Wojciecha praktycznie od zawsze Pan Wojciech był instruktorem, a obecnie jest sędzią skrutinerem taoca towarzyskiego I kategorii. Dodatkowo od wielu lat, podczas pracy w stoczni związany jest z informatyką, w szczególności z przetwarzaniem i administracją danych oraz tworzeniem stron internetowych i intranetowych. Te dwie dziedziny mogły byd ze sobą doskonale połączone firma Horus NET oferuje pełną obsługę multimedialną turniejów taoca, prowadzi profesjonalny portal internetowy o taocu, a także tworzy strony internetowe dla szkół, klubów, itp. Ponadto specjalistyczne oprogramowanie jest wykorzystywane przy turniejach przede wszystkim do rejestracji uczestników, sędziów, a także do wyliczania punktacji zawodników. Dlatego też bogata oferta firmy Pana Wojciecha odpowiada na zapotrzebowanie osób i firm z tej branży obejmuje również pełną obsługę sędziowską, multimedialną wraz z serwisem fotograficznym, obsługę Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Zachodniopomorskiego i wiele innych. Z pełną ofertą firmy, a także efektami już wykonanych usług możemy zapoznad się na stronie 33. USŁUGI STOLARSKIE KRZYSZTOF ŁADNY - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, Pan Krzysztof oferuje wykonywanie i montaż mebli na indywidualne zamówienie klienta mebli kuchennych, szaf, schodów, balustrad, mebli ogrodowych, a także wszelkich innych nietypowych mebli o niestandardowych rozmiarach. Zamawiając meble w firmie Pana Krzysztofa każdy klient otrzymuje produkt najwyższej jakości spełniający wszystkie

26 oczekiwania, zyskuje czas poświęcony na jeżdżenie po salonach meblowych, kompleksowe wykonanie usługi bez konieczności angażowania dodatkowych ekip budowlanych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz doradztwo w zakresie wykorzystania zasad ergonomii w kuchni, aranżując właściwe ciągi zabudowy kuchennej. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu, każda usługa stolarska wcześniej jest prezentowana w formie wizualnej 3 D, co pozwala na wykonanie projektu dokładnie wg życzenia klienta. Meble wykonywane przez Pana Krzysztofa pozwalają na maksymalne wykorzystanie powierzchni, stwarzają możliwości zastosowania rozwiązao mających na celu dostosowanie do indywidualnych upodobao i preferencji użytkownika, przy jednoczesnym wykorzystaniu pełnej palety wzorów i kolorów, a także materiałów wykooczeniowych, takich jak szkło, elementy stalowe lub blaty z drewna naturalnego lub granitu. To wszystko sprawia, że żadne zamówienie nie stanowi dla Pana Krzysztofa problemu. 34. MARIA NIGHTINGALE WILLOW - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Firma WILLOW oferuje wysokospecjalistyczne szkolenia z zakresu języka angielskiego prawniczego, prowadzone przez prawnikalingwistę, dla prawników i studentów prawa, w tym przygotowanie do międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomośd języka angielskiego prawniczego - International Legal English Certificate. Dewizą Pani Marii jest profesjonalizm, przejawiający się w wysokim poziomie merytorycznym świadczonych usług, staranności i poufności. Oferuje tłumaczenia wysokiej jakości w bardzo przystępnych cenach i krótkich terminach. Wykonywane tłumaczenia wykonuje w wersji zwykłej lub uwierzytelnionej przez tłumacza przysięgłego. W ofercie firmy znajduje się także nauka angielskiego w ogólnym zakresie w formie korepetycji z dojazdem do ucznia. Dzięki przyznanemu wsparciu finansowemu Pani Maria mogła wyposażyd swoją działalnośd w specjalistyczne pomoce naukowe, oprogramowanie do nauki języka, a także nowatorską tablicę interaktywną, która pozwala na zwiększenie efektywności nauczania o ok. 15 %. To wszystko sprawia, że świadczone usługi są najwyższej jakości, a uczniowie Pani Marii w

27 krótkim czasie osiągają znaczące efekty. Dodatkowo każde zajęcia mogą byd prowadzone przez współpracującego z Panią Marią native speakera. Z pełną ofertą usług możemy zapoznad się na stronie 35. STAN-BUD STANISŁAW OLBORSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Przedmiotem działalności Pana Stanisława jest świadczenie usług remontowo budowlanych, ślusarskich, stolarsko ciesielskich i glazurniczych. Tak szeroka gama oferowanych usług sprawia, że klient nie musi zatrudniad dodatkowych osób przy wykonywaniu poszczególnych prac, co wiąże się z akcyjnością cenową świadczonych usług. Atutem firmy STAN-BUD jest również wysoka jakośd wykonywanych usług, a posiadanie specjalistycznych narzędzi sprawia, że czas wykonywania poszczególnych prac jest stosunkowo krótki. Aby każdy klient mógł wyobrazid sobie efekt koocowy wykonanego remontu Pan Stanisław oferuje wizualną prezentację zaprojektowanych pomieszczeo w różnych wersjach kolorystycznych, oraz przy zastosowaniu różnego typu materiałów. To sprawia, że klient może zgłaszad swoje uwagi jeszcze przed rozpoczęciem prac i gwarantuje, iż efekt koocowy będzie dokładnie taki jak sobie zażyczył. To wszystko sprawia, że firma STAN-BUD ma coraz większe grono zadowolonych klientów. 36. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA HA-POL ROBERT POLAKIEWICZ - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Firma HA-POL powstała w odpowiedzi na rosnący popyt na urządzenia osuszające i ozonujące. Pan Robert posiada duże doświadczenie i wiedzę w zakresie dystrybucji urządzeo, świadczenia tych usług oraz usług serwisowo-naprawczych. W ofercie firmy znajdują się takie usługi jak: osuszanie budynków i pomieszczeo po zalaniach, osuszanie podczas budowy lub po jej

28 zakooczeniu (tzw. wilgod technologiczna), ozonowanie pomieszczeo, czyli usuwanie wszelkich bakterii, alergenów, pleśni, grzybów oraz wszelkich zapachów, co ma zastosowanie w kuchniach, gastronomii, stołówkach, w zakładach przemysłu spożywczego, zbożowego, młynarskiego, szpitalach, hotelach, żłobkach, przedszkolach oraz wszędzie tam gdzie jest niezbędne utrzymanie dużego reżimu sanitarnego, mikrobiologicznego, usługi termowizji, co pozwala na nieinwazyjne wykrywanie: wad technologicznych budynków, zawilgoceo, lokalizacji rur z ciepłą wodą oraz wycieków i nieszczelności, zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszystkich napięd, transformatorów, uszkodzonych bezpieczników, wszelkich złączy elektrycznych i innych nieprawidłowości bez konieczności niszczenia ścian, a także usługi termoizolacji, polega na zabezpieczeniu obiektu, budynku, pomieszczenia przed zgubnym wpływem wilgoci oraz wody. Specjalistyczny sprzęt, ogromna wiedza oraz bogate doświadczenie Pana Roberta sprawia, iż posiada on grono stałych zadowolonych klientów, doceniających jakośd urządzeo oraz konkurencyjną ofertę cenową. 37. TRE INDUSTRY JACEK ROMANIUK - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Firma TRE INDUSTRY świadczy usługi w zakresie utrzymania ruchu dla małych i średnich zakładów produkcyjnych, za pomocą nieniszczących badao instalacji elektrycznych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz kamery termowizyjnej możliwe jest prowadzenie badao i pomiarów bez konieczności przerywania procesu produkcyjnego. Ma to duże znaczenie przy konieczności przeprowadzania cyklicznych badao zgodnych z przepisami prawa. Pan Jacek świadczy również usługi doradcze w zakresie rozwiązao problemów technicznych oraz wykonuje usługi naprawcze. W związku z posiadanymi uprawnieniami i certyfikatami Pan Jacek oferuje doradztwo w planowaniu oraz prowadzeniu przeglądów wg zakładowych procedur systemu zarządzania jakością ISO9000 zarówno w trakcie jak i przed otrzymaniem certyfikatów jakości. Wysokie kwalifikacje i umiejętności, zdobyte podczas pracy w stoczni pozwalają na wykonywanie profesjonalnych usług najwyższej jakości, co pozwala firmie na zdobywanie coraz większej liczby stałych odbiorców.

29 38. GB INSTAL GRZEGORZ STANIUL - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Pan Grzegorz świadczy usługi z zakresu montażu i naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej oraz prace ogólnobudowlane, a także wykonywanie konstrukcji stalowych i zbrojeo żelbetonowych na rzecz firm z branży budowlanej. Usługi, wykonywane przez Pana Grzegorza mają charakter kompleksowy, co oznacza, iż wykonywanie podstawowej usługi hydraulicznej wiąże się z wykonawstwem usług powiązanych, takich jak zamurowanie otworów technologicznych, położenia kafelek, spoin silikonowych, jeśli te elementy musiały ulec uszkodzeniu przy naprawie głównej. Dodatkowym udogodnieniem dla klienta jest możliwośd zgłaszania usterek przez 24 godziny na dobę, czyli prowadzenie tzw. pogotowia hydraulicznego, co ma szczególne znaczenie dla właścicieli domków jednorodzinnych, którzy nie mogą korzystad z usług pogotowia lokatorskiego. Ponadto, aby dla monitorowania jakości wykonanych usług, Pan Grzegorz kontaktuje się z klientem po ok. 2 tygodniach od wykonanej usługi, dla sprawdzenia, czy nie wynikły żadne dodatkowe problemy po wykonanej pracy. To pozwala na zagwarantowanie 100% satysfakcji z wykonywanych usług. 39. WEGBUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE JANUSZ WĘGLIOSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Firma WEGBUD Janusz Węglioski oferuje kompleksowe usługi ogólnobudowlane w zakresie szpachlowania i malowania sufitów i ścian, montażu płyt kartonowo-gipsowych, wykonywania sufitów podwieszanych jedno- i wielopoziomowe, zabudowy wnęk płytami meblowymi, wymiany instalacji hydraulicznej, instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, układania terakoty i glazury montażu armatury łazienkowej, układanie paneli podłogowych i ściennych, układanie płytek klinkierowych na fasadach budynków, tarasach, schodach i ogrodzeniach, układanie kostki z polbruku oraz inne prace związane z wykaoczaniem wnętrz. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykorzystaniu fachowego

30 sprzętu Pan Janusz jest w stanie zrealizowad każde zlecenie. Ustalając harmonogram prac służy fachową poradą w kwestiach doboru odpowiednich materiałów oraz kolorystyki. Posiada świadectwo czeladnicze w zawodzie glazurnik, wydane przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie, co jest potwierdzeniem posiadanych przez niego kwalifikacji. Duże doświadczenie, dokładnośd w wykonywanych pracach pozwala zyskiwad coraz większe grono zadowolonych klientów, którzy polecają usługi Pana Janusza wśród swoich znajomych. 40. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BIUROTEKA ELŻBIETA WITKOWSKA - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Głównym celem firmy BIUROTEKA jest całościowa obsługa firm w zakresie wyposażenia biura, obejmująca pełną gamę materiałów i akcesoriów biurowych, środków czystości z dostawą do siedziby firmy, a także usługi z zakresu konserwacji i serwisowania urządzeo biurowych. Pani Elżbieta stara się wypełnid niszę rynkową, jaką jest specjalistyczna obsługa najmniejszych firm, które nie są atrakcyjnymi klientami dla dużych sieci dostawców materiałów biurowych. Dzięki bardzo dobrym relacjom z producentami tych artykułów firma BIUROTEKA oferuje szeroką gamę artykułów w atrakcyjnych cenach, które nierzadko są dużo niższe niż u konkurentów. Ponadto dzięki profesjonalnej stronie internetowej kontakt z klientem jest przejrzysty i wygodny, a przede wszystkim pozwala na niemal natychmiastową realizację zamówieo. To wszystko sprawia, że firma BIUROTEKA zyskuje coraz większą liczbę stałych klientów, co umożliwia ciągły rozwój na rynku.

31

32 BENEFICJENT PROJEKTU: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecioskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kolumba Szczecin tel fax PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Prace ogólnobudowlane

Prace ogólnobudowlane www.skynet.com.pl Prace ogólnobudowlane Prace ogólnobudowlane Fit Out Usługa Fit out obejmuje całościową realizację wykończenia powierzchni biurowych, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TECHNOLOGIE DOCIEPLANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Doskonalenie umiejętności wykonywania dociepleń obiektów budowlanych nowowznoszonych i istniejących w oparciu o nowoczesne technologie termoizolacyjne to cel

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING IT

OFERTA OUTSOURCING IT OFERTA OUTSOURCING IT ; ; ; ; PERSPEKTIVA OUTSOURCING IT Wyspecjalizowany zespół pracowników firmy PERSPEKTIVA wykonuje kompleksowe usługi z branży IT dla firm i instytucji, a także dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca projekt Obrotny Kaszeba zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

www.rescueit.pl www.rescuetree.pl

www.rescueit.pl www.rescuetree.pl O NAS RescueIT to młodą firma skupiająca wokół siebie specjalistów z ogromną praktyką w branży IT. Oferujemy usługi informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Warszawy i okolic. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

Technologia oparta na doświadczeniu

Technologia oparta na doświadczeniu Technologia oparta na doświadczeniu Obróbka skrawaniem str. 03 Automatyka przemysłowa str. 06 Prace ślusarskie i spawalnicze str. 10 Instalacje technologiczne str. 12 zobacz video Relokacja maszyn przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Usługa Outsourcing u IT

Usługa Outsourcing u IT Usługa Outsourcing u IT Kilka słów o działalności firmy PHU Pejotex Przemysław Jewiak Tel. 511-766-420 Mail: biuro.pejotex@gmail.com Biuro: 25-557 Kielce ul. Turystyczna 11/7 NIP: 661-210-90-79 REGON:

Bardziej szczegółowo

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego?

Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? ZAE Serwis Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? Serwis ZAE Sp. z o. o. od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem urządzeo automatyki energetycznej. Inspirowani potrzebami

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane szkolenia graficzne CorelDRAW na Mazowszu

Dofinansowane szkolenia graficzne CorelDRAW na Mazowszu Dofinansowane graficzne CorelDRAW na Mazowszu Człowiek - najlepsza inwestycja Szanowni Państwo! Wzmacniamy potencjał kadr turystyki to projekt skierowany do przedsiębiorstw i ich pracowników z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater.

MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater. MindsEater Sp. z o.o. Biuro: ul. Górna Wilda 68/5 61-564 Poznań tel. 61 668 22 99, 664 974 120 info@mindseater.com http://www.mindseater.com OFERTA HANDLOWA Szanowni Państwo, firma MindsEater z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Siedziba Biura. ul. Polowa 16 lok , Łomża. kom tel. (86) NIP:

Siedziba Biura. ul. Polowa 16 lok , Łomża. kom tel. (86) NIP: Siedziba Biura ul. Polowa 16 lok. 8 18-400, Łomża kom 692 224 924 tel. (86) 218 13 60 zarzadzanienieruchomosciami@negreskodom.pl NIP: 718-204-78-37 Przedsiębiorstwo Deweloperskie Negresko Dom spółka z

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Strategia zrównoważonego rozwoju firmy BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Z nami zawsze po drodze do sukcesu 02 Serdecznie zapraszamy na www.dopak.pl O FIRMIE Z NAMI ZAWSZE PO DRODZE DO SUKCESU DOPAK to ambitna firma działająca

Bardziej szczegółowo

OFERTA P&Z COMPANY PROFESJONALNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI DLA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH TEL:

OFERTA P&Z COMPANY PROFESJONALNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI DLA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH TEL: OFERTA P&Z COMPANY PROFESJONALNE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI DLA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH TEL: 733-021-704 E-MAIL: BIURO@PZCOMPANY.PL WWW.PZCOMPANY.PL ŚWIADCZENIE USŁUG FIRMA P&Z COMPANY ŚWIADCZY USŁUGI KOMPLEKSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ

Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ pakiet PLATYNOWY 2 pakiet PLATYNOWY Prestiżowy pakiet dla klientów, poszukujących luksusu, elegancji, wyrafinowanego stylu i najwyższej jakości materiałów. Z pomocą doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać i wdrożyć innowacje?

Jak pozyskać i wdrożyć innowacje? Jak pozyskać i wdrożyć innowacje? Jerzy Bagiński, FPE TWÓJ CZAS, TWÓJ KAPITAŁ, BYDGOSZCZ 2011 Plan warsztatu Organizacja procesu transferu technologii w systemie KSI (Krajowej Sieci Innowacji) Przykłady

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r.

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku realizuje od 2008r. projekt systemowy pt. CZAS NA ZMIANY współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS.

FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. W tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w produkcji materiałów reklamowych wspierających sprzedaż. Początkowo

Bardziej szczegółowo

MEBLE + REMONTY = REMTAR

MEBLE + REMONTY = REMTAR MEBLE + REMONTY = REMTAR Jeżeli chcesz uzyskać informacje nt. aktualnych promocji i rabatów - skontaktuj się z nami! Firma REMTAR zajmuje się m.in. wykonywaniem mebli na wymiar, kompleksowych remontów

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny polskich szkół Raport z badań przeprowadzonych w ramach Akcji Ekoszkoła

Stan techniczny polskich szkół Raport z badań przeprowadzonych w ramach Akcji Ekoszkoła 16 października 2012 Stan techniczny polskich szkół Raport z badań przeprowadzonych w ramach Akcji Ekoszkoła Knauf Insulation KNAUF INSULATION OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 1.1 MILIARDA 5,000 PRACOWNIKÓW Knauf Insulation

Bardziej szczegółowo

I blok Szkolenie podstawowe z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej

I blok Szkolenie podstawowe z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Załącznik nr 2 do umowy ZAKRES SZKOLEŃ I DORADZTWA INDYWIDUALNEGO I blok Szkolenie podstawowe z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Szkolenie dla 25 uczestników projektu, 1 grupa

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń i doradztwa SPUR-EKO.pl

Oferta szkoleń i doradztwa SPUR-EKO.pl SPUR-EKO.PL to firma rodzinna świadcząca usługi w zakresie szkoleń i doradztwa w obszarach: języka angielskiego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, funduszy

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców LAUDAM Usługi Sp. z o.o. Wstęp Pragniemy zaprezentować ofertę firmy LAUDAM USŁUGI SP. Z O. O. Wieloletnia współpraca z firmami z wielu branż pozwoliła

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

gospodarczej. Zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe, tj. sprzętu nowego, jak i sprzętu używanego w rozumieniu Wytycznych w

gospodarczej. Zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe, tj. sprzętu nowego, jak i sprzętu używanego w rozumieniu Wytycznych w Zmiany do Regulaminu Projektu Pomysł na biznes pomysłem na przyszłośd wynikające ze Zmiany do Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania. www.skynet.com.pl

Kompleksowe rozwiązania. www.skynet.com.pl Kompleksowe rozwiązania www.skynet.com.pl O firmie SKYNET Polska Sp. z o. o. jest firmą z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku polskim. Od początku swojej działalności firma szczególny nacisk kładzie

Bardziej szczegółowo

F.P.H.U. ABC-Sztukateria

F.P.H.U. ABC-Sztukateria Oferta F.P.H.U. ABC-Sztukateria Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, firm, oraz do instytucji. Dla każdej z tych grup przygotowaliśmy atrakcyjne propozycje. Zobacz, jak nasze oferty

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres:

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: LOGO FIRMY Program szkolenia Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: Szkolenie certyfikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl Twój partner w gastronomii! www.mmgastro.pl FIRMA M&M Gastro to lider sprzedaży profesjonalnego sprzętu dla gastronomii, firma gwarantująca każdemu klientowi profesjonalną i kompleksową obsługę od projektu

Bardziej szczegółowo

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r.

LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. LISTA SZKOLEŃ DO REALIZACJI W RAMACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 28.05.2012r. Lp. 1. Nowoczesny sekretariat obsługa komputera (Word, Excel, Internet), Kodeks Pracy, zagadnienia kadrowe, obsługa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Firm Deweloperskich

Oferta dla Firm Deweloperskich Oferta dla Firm Deweloperskich KSW Nieruchomości jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwa i koordynacji inwestycji, jak również

Bardziej szczegółowo

Oferta na wykonanie mebli według indywidualnego projektu

Oferta na wykonanie mebli według indywidualnego projektu Błachów, 16.05.2013 r. Firma LISSY ul. Opolska 40a, 46-380 Błachów Polska e-mail: info@lissy.pl tel./fax: +48 34 357 52 92 Oferta na wykonanie mebli według indywidualnego projektu Firma Lissy zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG OGRODNICZYCH

OFERTA USŁUG OGRODNICZYCH OFERTA USŁUG OGRODNICZYCH NATUR: Zielone Pogotowie Bydgoszcz ul.toruńska 60/6 85-023 TEL. 052 375 37 00 biuro@zielonepogotowie.pl www.zielonepogotowie.pl Zachęcamy do skorzystania z usług Chcą Państwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Akademia Innowacji

Regulamin projektu Akademia Innowacji Regulamin projektu Akademia Innowacji 1. Przepisy ogólne 1. Szkolenia przeznaczone są dla studentów, absolwentów wyższych uczelni (do 1 roku od ukończenia studiów) i doktorantów z województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa,

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa, PREZENTACJA FIRMY O FIRMIE KERD Firma KERD Sp. z o.o. od początku swojej działalności w 2011 roku rozwija się i odnosi sukcesy na rynku budowlanym na terenie całej Polski. Naszą nadrzędną strategią jest

Bardziej szczegółowo

WSTĘP FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS.

WSTĘP FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. OPIS > FIRMY FIRMA DAGO DISPLAY POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 2005 ROKU I JEST PRODUCENTEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ POS. WSTĘP W tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w produkcji materiałów reklamowych wspierających

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Szkoła branżowa jest to szkoła, w której uczniowie kształcą się w zawodach zgodnych ze swoimi zainteresowaniami Szkoła przyjmie ucznia do klasy branżowej, gdy przedstawi zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) ,

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) , Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) 843-47-33, 886-05-18 www.pup.wielun.pl e-mail: lowi@praca.gov.pl Informacja dotycząca projektu Postaw na aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR Krosno koło Mosiny - niewielka miejscowość na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. To właśnie tutaj na powierzchni 30000 m2 mieści się Zakład Produkcyjno Usługowy "IDMAR" - producent armatury instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników BRUKARZ PODSTAWOWE SZKOLENIE KOMPUTEROWE - techniczne podstawy budownictwa i robót brukarskich; - podstawy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych KSW Nieruchomości jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwa i koordynacji inwestycji, jak

Bardziej szczegółowo

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cykl kształcenia: 3 lata 6 semestrów Technik mechanik to zawód, którym zainteresowanie obejmuje niemal wszystkie działy gospodarki

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa.

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa. Witam! Polecam Pani/Panu swoją usługę, zajmuję się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych jestem włascicielem domeny grudz.pl" zarejestrowanej na potrzeby lokalnego rynku grudziądzkiego, serwerów

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA Zachowania uległe, asertywne, agresywne. CIS

EDUKACJA Zachowania uległe, asertywne, agresywne. CIS EDUKACJA Zachowania uległe, asertywne, agresywne. CIS Dnia 10.08.2017r. w siedzibie Fundacji odbyło się szkolenie uczestników Centrum Integracji Społecznej. Szkolenie pt Zachowania uległe, asertywne, agresywne.

Bardziej szczegółowo

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Prezentacja wyników badania efektywności i użyteczności dofinansowań udzielonych przez PUP osobom bezrobotnym

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, 22 października 2009 r. Program

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI SPRAWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI Doradztwo 97% organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu. Źródło: PwC, 2013 Każdemu

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

UL. FORDOŃSKA 120, BYDGOSZCZ TEL /75 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU

UL. FORDOŃSKA 120, BYDGOSZCZ TEL /75 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU UL. FORDOŃSKA 120, BYDGOSZCZ TEL. 52 345 36 74/75 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W KOŁOBRZEGU 1) Kurs SUBIEKT GT Prowadzący-, pracownik firmy PRIMA- Komputery. Systemy Komputerowe Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Firmy. kompleksowe rozwiązania z dziedziny obróbki strumieniowo-ściernej

Prezentacja Firmy. kompleksowe rozwiązania z dziedziny obróbki strumieniowo-ściernej Prezentacja Firmy kompleksowe rozwiązania z dziedziny obróbki strumieniowo-ściernej O nas Firma SANT-TECH jest polskim producentem profesjonalnych urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej, piaskarek,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Prowadzimy działalność gospodarczą w celu pozyskania funduszy na zadania statutowe.

Szanowni Państwo. Prowadzimy działalność gospodarczą w celu pozyskania funduszy na zadania statutowe. Szanowni Państwo Fundacja Zielone Światło, powołana 29.01.2008 r., działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, propaguje idee równości szans i równego statusu obywateli, promuje

Bardziej szczegółowo

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej.

Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej. Eksperci w wyposażeniu przestrzeni handlowej www.caps-group.com 2 CO ROBIMY? Grupa CAPS oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania dla kompleksowego wyposażenia powierzchni handlowych, edukacyjnych, biurowych,

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP Działanie 2.5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP Działanie 2.5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WSPARCIE INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP Działanie 2.5 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INFORMACJE PRZYGOTOWANE PRZEZ FIRMĘ DORADCZĄ: MG PREMIUM Sp. z o.o. al. 29 Listopada 75/6 31-425

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNY SEKRETARIAT BY CTI. Opis programu

WIRTUALNY SEKRETARIAT BY CTI. Opis programu WIRTUALNY SEKRETARIAT BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Prowadzenie prywatnej szkoły to duże wyzwanie i zobowiązanie. Sama idea przekazywania nabytej wiedzy i umiejętności jest piękna i szlachetna.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

Zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Zawód: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kod Zawodu: 311 [52] Program praktyk zagranicznych nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są: podstawa

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne oraz Tworzenie i Sprzedaż Oprogramowania

Usługi Informatyczne oraz Tworzenie i Sprzedaż Oprogramowania Usługi Informatyczne oraz Tworzenie i Sprzedaż Oprogramowania Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi informatycznej, a przez to zwolnienie od zadań nie związanych z Państwa branżą. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych

PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązao kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązao kooperacyjnych Powiązanie kooperacyjne zgrupowanie działających w określonym

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o.

Strategia zrównoważonego rozwoju. Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Strategia zrównoważonego rozwoju Firmy Modern-Bud Sp. z o.o. Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego rozwoju 3.1 Prawa konsumenta

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ www.pknfm.pl OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ www.pknfm.pl UWAGA!: nastąpiła zmiana adresu Biura Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY KOSSAKA 34-36

OFERTA DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY KOSSAKA 34-36 OFERTA DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY KOSSAKA 34-36 ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze Firma PROFI Zarządzanie Nieruchomościami oferuje usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. studio fotograficzne ABC BIZNESU

Jak założyć. studio fotograficzne ABC BIZNESU Jak założyć studio fotograficzne ABC BIZNESU Jak założyć studio fotograficzne ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci studia fotograficznego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach:

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: W związku z dynamicznym rozwojem, firma zatrudniać będzie pracowników na stanowiskach: Specjalista ds. planowania i dokumentacji Licencjonowany mechanik lotniczy Pracownik działu estetyki Mechanik lotniczy

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Lex Best Dealer, Gazele Biznesu, Przedsiębiorstwo Fair Play, Najlepszy Sprzedawca Samochodów Skoda.

Lex Best Dealer, Gazele Biznesu, Przedsiębiorstwo Fair Play, Najlepszy Sprzedawca Samochodów Skoda. Z okazji 40-lecia istnienia firmy Zimny przygotowaliśmy dla Państwa ten specjalny katalog. Historia grupy Zimny rozpoczęła się w roku 1973, w którym to Pan Włodzimierz Zimny otworzył pierwszy warsztat

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opłacalne usługi sprzątające najwyższej jakości

Najbardziej opłacalne usługi sprzątające najwyższej jakości Najbardziej opłacalne usługi sprzątające najwyższej jakości Najbardziej opłacalne usługi sprzątające najwyższej jakości Szanowni Państwo Znalezienie opłacalnej, a zarazem profesjonalnej firmy sprzątającej

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Oferta agencji interaktywnej.

Oferta agencji interaktywnej. Oferta agencji interaktywnej. Perfekcyjnie wykonana promocja Twojej firmy. Zaufaj DiGnet Media, przekonasz się, że warto! Promocja, reklama, marketing słowa te znane są każdemu przedsiębiorcy. Bez nich

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM od 1995 Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40 Ciepłe Trwałe Niezawodne Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie wymagana jest stabilna ochrona

Bardziej szczegółowo

Metamorfozy - wizaż i stylizacja (warsztaty)

Metamorfozy - wizaż i stylizacja (warsztaty) Metamorfozy - wizaż i stylizacja (warsztaty) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/04/7100/2902 Cena netto 330,00 zł Cena brutto 330,00 zł Cena netto za godzinę 47,14 zł Cena brutto za godzinę 47,14

Bardziej szczegółowo