Program konserwatorski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program konserwatorski"

Transkrypt

1 MAREK GRYMIN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MAREK GRYMIN tel. (600) , 1/III/2013 Program konserwatorski Nazwa i adres inwestora: Narodowy Bank Polski, Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Stadium opracowania: Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budynek główny Oddziału Okręgowego NBP w Łodzi, Al. Kościuszki 14 dz. nr. ew 84/5, obręb S-6 Nr wpisu rejestru zabytków: A/90 z dnia 20 stycznia 1971 (Bank Państwa, al. Kościuszki 14, 1906) Autor opracowania: dr inż. arch. Marek Grymin Zakład Historii Architektury, Budowy Miast i Konserwacji Zabytków Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej upr.bud. 243 /86 WŁ, w spec. architektonicznej ŁOI Architektów, LO120 Prawa Architekta Twórcy MKiS nr 1241 Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, po zmianach wprowadzonych Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93 poz. 888 z dnia 30 kwietnia 2004r. oświadczam że ww. projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. dr inż.arch. Marek Grymin Łódź, marzec 2013 roku Pracownia Architektoniczna Marek Grymin NIP Regon mbank Bankowość Detaliczna BRE Banku Wpis do ewidencji nr 878/06 Wójt Gminy Nowosolna

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis konserwatorski Rysunki Rys. 1 Mapa z lokalizacją obiektu 1:500 Rys. 2 Rzut sali operacyjnej. Rzut sklepienia sali operacyjnej 1:200 Rys. 3 Rys. 4 Rzut sklepienia. Widoki ścian wschodniej i zachodniej. Inwentaryzacja uszkodzeń. Miejsca wykonania fotografii Widoki ścian północnej i południowej. Inwentaryzacja uszkodzeń. Miejsca wykonania fotografii 1:200 1:200 Rys. 5 Detal przęsła sali. Widoki ściany i sklepienia 1:50 Dokumentacja fotograficzna I-XXIV Widoki przęseł / sekcji sali 1-82 Dokumentacja zaobserwowanych uszkodzenia 2

3 OPIS KONSERWATORSKI 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA I INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Opracowanie obejmuje wykonanie programu prac konserwatorskich sali głównej - operacyjnej usytuowanej na I piętrze budynku głównego Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Łodzi przy al. Kościuszki 14. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/90 z dnia 20 stycznia Podstawa opracowania 1. Zlecenie inwestora-umowa o prace projektowe nr NBP-LODZ-WA-BM z dnia 1 lutego 2013 roku 2. Uzgodnienie zakresu opracowania z Miejskim Konserwatorem Zabytków 3. Ekspertyza o nośności i przyczynach występowania zarysowań na sklepieniu z sierpnia 2011 roku (autorzy: dr inż. Jan Kozicki, dr inż. Przemysław Bodzak) 4. Inwentaryzacja konserwatorska 5. Dokumentacja fotograficzna 2. ZAKRES PRAC Opracowaniem objęto program konserwatorski naprawy sklepienia sali operacyjnej banku. Usytuowana jest ona w trakcie środkowym na pierwszym piętrze skrzydła zachodniego budynku. Wykonanie programu poprzedziło opracowanie Ekspertyzy o nośności i przyczynach występowania zarysowań, Dla potrzeb opracowania w trakcie wizji lokalnych przeprowadzonych w marcu 2013 roku wykonano też inwentaryzację zakresu uszkodzeń sklepienia, gurtów i wspierających je filarów przyściennych oraz brakujących i uszkodzonych elementów wystroju sztukatorskiego. Opracowanie zawiera ponadto dokumentację fotograficzną. Opracowanie ma na celu stworzenie programu prac konserwatorskich w zakresie niezbędnym do naprawy występujących uszkodzeń i uzupełnienia brakujących elementów wystroju. 3. HISTORIA OBIEKTU Obecna siedziba Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Łodzi to budynek dawnego Rosyjskiego Banku Państwa. Konkurs na projekt architektoniczny ogłoszono w 1901 roku. Gmach zbudowano w latach na planie litery L według projektu Dawida Lande u zbiegu ulic Spacerowej (al. Kościuszki) i Benedykta (6 Sierpnia). 4. OPIS OBIEKTU Budynek banku to monumentalny obiekt o wystroju eklektycznym, łączącym elementy renesansu i klasycyzmu. Jest to dwukondygnacyjny, podpiwniczony w części wschodniej budynek, z poddaszem nieużytkowym. Korpus główny o 13 osiach zaakcentowany jest trzyosiowym ryzalitem. Na osi ryzalitu znajduje się wejście główne z marmurowym portalem zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. Drzwi dwuskrzydłowe ujęte są w dwie kolumny toskańskie. Po bokach umieszczono okna szczelinowe, a powyżej dwa okulusy. Nad wejściem znalazło się duże trójdzielne okno, ujęte górą dekoracją rzeźbiarską z personifikacjami handlu i fortuny. Okna parteru prostokątne, ze zwornikami w nadprożach, okna piętra flankowane są kolumnami jońskimi. Ryzalit na ścianie frontowej i zwieńczone został pełną attyką schodkową. Elewacja północna jest 14 osiowa, w trzech środkowych osiach dwupiętrowa. Elewacja wschodnia jest 16 osiowa, asymetryczna. Elewacje północna i południowa oblicowane zostały płytami z piaskowca. Wg danych z rejestru zabytków kubatura wynosi m 3 zaś powierzchnia użytkowa ca 9.000m 2. 3

4 Układ wnętrz oparty został w części środkowej na strukturze dwutraktowej, z korytarzem biegnącym na osi północ-południe pomiędzy traktami. Na piętro prowadzi, usytuowana na osi głównego wejścia, reprezentacyjna klatka schodowa. Łączy ona westybul zusytuowana na piętrze salą operacyjną. Stanowi ona główny element struktury przestrzennej obiektu. Jej wymiary w rzucie wynoszą x Wysokość sali mierzona w osi sklepienia jest równa 10.70m. Wielkość sali operacyjnej pozwala na zaliczenie jej do największych pomieszczeń bankowych w Europie. We wnętrzach dominuje wystrój secesyjny. Sklepienie sali wsparte zostało na przechodzących w gurty łukach wypełnionymi zdobieniem o motywach secesyjnych. Dochodzą one do poziomych pasów sklepiennych, ozdobionych dekoracją kasetonową. Analogiczny pas usytuowany został również w osi sklepienia. Na łukach znaleźć można popiersia Hemresa i Fortuny, a w dekoracjach sklepienia sali, obok rozet pojawiają się też inne elementy o motywach roślinnych oraz motyw pszczół symbolizujących pracowitość. Ściany boczne zakończono fryzem i gzymsem o formach geometrycznych. Ściany szczytowe pokryto prostym boniowaniem. We wschodniej części sali, w strefie klatki schodowej wprowadzono do jej wnętrza antresolę. Konstrukcję dachu stanowią kratownicowe dźwigary stalowe. Oparto je na murowanych ścianach w osiach filarów międzyokiennych. Sklepienie nad salą stanowi strop ceramiczny z żebrowaniem wsparty na czterech filarach ceglanych. Strop nad parterem w traktach bocznych wykonano jako płytę żużlobetonową wspartą na belkach stalowych (strop Matraya), a w trakcie środkowym jako sklepienie Przeprowadzone prace konserwatorskie: wymiana stropów w części północnej budynku głównego i w łączniku pokrycie dachu blachą cynkową czyszczenie lica ścian elewacji prace konserwatorskie w sali operacyjnej. 5. STAN ZACHOWANIA I OPIS USZKODZEŃ SALI OPERACYJNEJ Według sporządzonej w 2011 roku ekspertyzy konstrukcyjnej stan konstrukcji sali operacyjnej banku uznać należy za dobry. W widocznych partiach sklepienia i łuków zaobserwowano szereg rys. Usytuowane są one w strefach sklepienia znajdujących się w osiach i na krawędziach kratownic dachowych. Rysy zaobserwowano również na ozdobnych fragmentach pasa środkowego, biegnącego w osi sali oraz w strefach przyściennych łuków. Zarysowania znajdują się też przy ścianach szczytowych południowej i północnej. Zarysowaniom uległy też łuki w strefie ich podparcia na ścianie wschodniej, w obrębie antresoli. W tej partii sali zaobserwowano też odspojenie się łuków od górnej części ściany wschodniej. Zarysowania zaobserwowano również w strefie czołowych powierzchni łuków w strefie filarów kominowych. Rysy znalazły się też na łukach środkowych, usytuowanych w obrysie klatki schodowej. W strefie ściany zachodniej pozostały uszkodzenia będące wynikiem zawilgocenia nadproży. Zacieki po zawilgoceniach pozostały również u zbiegu ściany wschodniej i środkowego północnego łuku. Uszkodzeniu uległy również 3 pozłacane rozety znajdujące się w strefie gzymsu przyściennego. Wymagają one uzupełnienia, renowacji i powtórnego zamocowania (detale te są w posiadaniu Inwestora). Zarejestrowane i opisane powyżej oraz zaznaczone na rysunkach uszkodzenia sklepienia i przyległych do nich partii ścian i podpór (rys. 3 i 4) związane są z odkształceniem kratownic pod wpływem obciążeń zmiennych (wiatr i temperatura). Przyczyną zarysowań ścian szczytowych są odkształcenia termiczne dachu. Wg ekspertyzy w okresie pomiędzy rokiem 1999 a 2011 maksymalne rozwarcie rys nie uległo istotnym zmianom. Przyczyną zarysowania dolnych stref łuków jest brak powiązania dolnej części łuku z kratownicą, różnice temperatur w okresie letnim i zimowym oraz przesztywnienie ściany wschodniej związane z usytuowaną tu antresolą. Systematyka uszkodzeń zawarta jest w załączonej do programu konserwatorskiego części konstrukcyjnej, w której podano też ich lokalizację. 4

5 Zakres uszkodzeń dokumentują szczegółowo załączone rysunki i dokumentacja fotograficzna. 6. ZALECENIA I WYTYCZNE KONSERWATORSKIE DOTYCZĄCE SPOSOBU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD RESTAUROWANYM ZABYTKIEM Pomimo dobrego stanu technicznego sklepienia sali, z uwagi na widoczne jej uszkodzenia w formie rys, zacieków oraz uszkodzenia elementów sztukatorskich zalecane jest podjęcie naprawczych prac konserwatorskich. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi ze Zleceniodawcą uszkodzenia podzielono na dwie grupy: -uszkodzenia nie wymagające natychmiastowych działań lub wymagające działań polegających na usunięciu i naprawie odspojonego tynku ( lokalne zarysowania do 0,5mm, uszkodzenia sklepienia o rozwarciu ponad 0,5mm z luźnymi częściami tynku i powłoki malarskiej) -uszkodzenia wymagające zabezpieczenia rys lub wymiany powłoki malarskiej na całej powierzchni (uszkodzenia poziomej części przekrycia w strefie ścian oraz w lustrach nad oknami, uszkodzenia nadproży okien oraz elementów detalu architektonicznego). Z uwagi na fakt, iż brak jest możliwości pełnego wyeliminowania przyczyn zarysowań ścian szczytowych i sklepień w strefie łuków z kratownicami powinny one ograniczyć się do iniekcji osłabionej struktury zaprawy wypełnienia powstałych pęknięć masami plastycznymi oraz do uzupełnienia ubytków w tynku i malowania. Należy również oczyścić i zaimpregnować preparatami grzybobójczymi partie ścian w strefie zamakania. Proponowane prace konserwatorskie o charakterze naprawczym mają na celu zachowanie w maksymalnym stopniu oryginalnych elementów wystroju wnętrz oraz doprowadzenie do dobrego stanu detali i elementów struktury sklepienia poprzez wzmocnienia strukturalne i uzupełnienia ubytków. Działania te pozwolą na przywrócenia sali pierwotnego wyrazu estetycznego oraz zabezpieczą przed dalszą degradacją. Proponuje się zastosowanie tradycyjnych technik i oparcie na wysokiej klasy materiałach, przeznaczonych do rprac przy obiektach zabytkowych. Po wykonaniu prac konserwatorskich niezbędna będzie obserwacja stanu sklepienia i elementów podporowych oraz jego okresowa kontrola, w tym kontrola stanu zamocowania rozet na sklepieniu. 7. INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA I FOTOGRAFICZNA W ramach opracowania wykonano dla potrzeb konserwatorakich inwentaryzację sali operacyjnej. Bazowano na uproszczonej inwentaryzacji dostarczonej przez inwestora (rzut i przekrój poprzeczny), uzupełniając ją o niezbędne elementy. Dodatkowe rysunki objęły rzut sklepienia i rozwinięcia ścian bocznych i szczytowych oraz detal 1 przęsła. Wykonano również rysunki pokazujące zakres uszkodzeń, a co za tym idzie miejsca wymagające przeprowadzenia prac konserwatorskich. Dla potrzeb opracowania wykonano również inwentaryzację fotograficzną wnętrza sali, złożoną z widoków poszczególnych przęseł - sekcji (fot. I-XXIV) oraz dokumentującą zaobserwowane uszkodzenia (fot. 1-82) Istniejące powłoki: Podłoże pod tynki stanowią mur ceglany (na ścianach) i szlakobeton/żużlobeton na sklepieniu, poziomych sufitach i powierzchniach łuków. Na podłoży tym wykonano tynk wapienny z dodatkiem cementu, Jego grubość waha się od 15-30mm. Na tynku tym ułożona jest gładż gpsowa o grubości 1-2mm. Zgodnie z inforamacjami uzyskanymi od Użytkownika podstawowa powłoka malarska wykonana została na bazie farb woskowych. 5

6 8. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE W odniesieniu do poszczególnych elementów struktury przestrzennej sali operacyjnej wymagajacych prac konserwatorskich niezbędne jest wykonanie następujących prac: Sklepienie Wypełnić ubytki w zaprawie. Usunąć rysy i spękania. Dla niewielkich rys (do 0,5mm) dopuszcza się punktowanie farbą na bazie wosku o kolorze dobranym do koloru powierzchni. Zlikwidować odspojenie łuku od ściany szczytowej. Uzupełnić powłokę malarską w miejscach prowadzonych prac. Strukturę farby dobrać do istniejącej powłoki malarskiej (wg informacji Zleceniodawcy zastosowana wyprawa oparta została na bazie farb woskowych). Ściany Usunąć rysy i spękania. Dla niewielkich rys (do 0,5mm) dopuszcza się punktowanie farbą na bazie wosku o kolorze dobranym do koloru powierzchni. Osuszyć, zaimpregnować i uzupełnić powłokę malarską w strefach zamakania i wykwitów. Rysy o szerokości powyżej 0,5mm zszyć skośnie wg zaleceń części konstrukcyjnej. Po pokryciu gładzią zamocować elementy sztukaterii. Wykonać powłokę malarską w miejscach prowadzonych prac. Strukturę farby dobrać do istniejącej powłoki malarskiej (wg informacji Zleceniodawcy zastosowana wyprawa oparta została na bazie farb woskowych). Gzymsy i poziome części przekrycia W strefie prac konserwatorskich zdemontować listwy obramowań, kroksztyny, konsole i rozetki. Ze zdjętychelementów usunąć uszkodzone powłoki, w przypadku znacznych uszkodzeń odtworzyć elementy ściśle wg pierwowzorów. Poddać konserwacji i restauracji uzupełnić trzy brakujące rozety. Zamocować je w kasetonach. Wzmocnić zamocowanie pozostałych rozet wg opisu konstrukcji. Z powierzchni płaskich usunąć powłokę z farby i gładź gipsową. Po oczyszczeniu powierzchni wyrównać ją z użyviem szpachli elastycznej wg opisu konstrukcji. Powierzchnię malować farbami na bazie wosku wg informacji uzyskanych od Użytkownika. Usunąć drobne rysy i spękania. Dla niewielkich rys (do 0,5mm) dopuszcza się punktowanie farbą na bazie wosku o kolorze dobranym do koloru powierzchni. Uwaga Zniszczone elementy złocone nalenaprawić uzupełniając ubytki złotem płatkowym. W pracach konserwatorskich uwzględnić zalecenia ekspertyzy o nośności i przyczynach zarysowań sklepienia (autorzy dr inż.jan Kozicki, dr. inż. Przemysław Bodzak, sierpień 2011). Szczegółowe wytyczne dotyczące proponowanej technologii naprawy oraz procedury naprawy zawarte są w części konstrukcyjnej dołączonej do niniejszego opracowania i stanowiącej jego integralny element (autor dr inż. Jan Kozicki). 9. HARMONOGRAM I PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. W ramach proponowanego programu prac remontowo-konserwatorskich zakłada się następującą kolejność i zakres robót: Wykonanie projektu budowlanego opartego o wyniki załączonej ekspertyzy oraz programu konserwatorskiego. 6

7 Zabezpieczenie (ew. częściowy demontaż) elementów ruchomych wyposażenia, posadzki oraz wystroju wnętrz. Demontaż listew obramowań, kroksztyn, konsoli i rozetek w strefach poddanych naprawie rys. Naprawa/odtworzenie elementów uszkodzonych Sprawdzenie i ew. naprawa obróbek dekarskich oraz uszczelnienie ościeży otworów okiennych. Zaznaczenie stref zamakania i spękań. Kontrola stanu zawilgocenia ścian w strefie zacieków, ich osuszenie oraz impregnacja. Pogłębienie rys i spękań oraz wypełnienie jej elastyczną masą do wypełnienia rys. Oczyszczenie pęcherzyn, uzupełnienie i podklejenie odspojonego tynku i spęcherzeń (np. przy pomocy dyspersji wodnej, żółci wołowej zagęszczonej gipsem). W przypadku braku możliwości podklejenia- usunięcie tynków odwarstwionych. Uzupełnienie ubytków tynków np. tynkiem wapienno-trasowym. Nałożenie wyprawy wykończeniowej i gruntowanie. Usunięcie powłoki z powierzchni płaskich (poziome elementy przekrycia oraz lustra nad oknami) Naprawa, uzupełnienie masą gipsową, malowanie i wklejenie trzech uszkodzonych rozet. Kontrola stanu zamocowania pozostałych rozet i ew. ich wzmocnienie wg opisu konstrukcji zawartego w dalszej części opracowania. Wykonanie próbek powłoki malarskiej, dobranie kolorystyki do koloru istniejącej powłoki ( na bazie farb woskowych) Scalenie kolorystyczne - malowanie w strefach uzupełnienia ubytków i pęknięć ( na bazie farb woskowych). Przed przystąpieniem do malowania należy uzyskać akceptację osoby sprawującej nadzór konserwatorski w oparciu o próby testowe koloru. Naprawa zniszczonych elementy złoconych poprzez uzupełnienie ubytków złotem płatkowym. 10. UWAGI KOŃCOWE Wszystkie prace muszą być prowadzone i nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia do nadzoru i wykonywania robót w obiektach zabytkowych oraz doświadczone i wysoko wykwalifikowane ekipy sztukatorskie i malarskie. Wszystkie działania koserwatorskie muszą być poprzedzone próbami wykonanymi w nieeksponowanych miejscach, pod nadzorem konserwatora sprawującego nadzór nad pracami. W szczególności należy sprawdzić przyczepność szpachli do podłoża. Dobraną farbę i jej kolor weryfikować na drobnych fragmentach podłoża, które ma pokrywać. Bazować na farbach woskowych. Przy wzmacnianiu elementów ściśle stosować się do technologii określonej w części konstrukcyjnej. Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy zaznajomić się z programem prac konserwatorskich i kartami technicznymi materiałów zalecanych do zastosowania w projekcie budowlanym. Wszystkie roboty wykonywać ściśle wg dokumentacji technicznej, niniejszego programu, zgodnie z obowiazujacymi normami i zasadami sztuki budowlanej oraz Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych, pod nadzorem osoby uprawnionej. Prace muszą być prowadzone z bezwzględnym zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ. Wszystkie użyte do budowy materiały muszą posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie bądź aprobatę techniczną. 7

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/anna/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2...

Strona 1 z 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/anna/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2... Strona 1 z 5 Kraków: Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz balustrad balkonów w budynkach Teatru Numer ogłoszenia: 141136-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo