Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA /69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87"

Transkrypt

1 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T.B.S. Sp. z o.o., ul. Polna 9 Egz. nr: 1 Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 Dz. Nr 544 Część I Część II Część III i Dokumenty formalno prawne Projekt zagospodarowania terenu Projekt budowlany /architektoniczno-konstrukcyjny/ Branża Projektant Nr uprawnień Architektura 255/69 Janusz Łabuz Nr ewid. MA-1368 Podpis Konstrukcja Włodzimierz J. Kocik Włodzimierz J. Kocik Michał Żochowski 62/87 62/87 Wa- 546/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 Instalacje sanitarne Bogdan Zadrożny 103/90 Maz/Bo/1 668/02 Piotr Malinowski 39/76 Maz/Is/65 65/01 Uwagi. Płock, sierpień 2006 r. Miejscowość, data

2 Strona 2 Tytuł: Inwestor: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T.B.S. Sp. z o.o., ul. Polna 9 Egz. nr: 1 Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 Dz. Nr 544 Część I Dokumenty formalno prawne Uwagi. Płock, sierpień 2006 r. Miejscowość, data

3 Strona 3 INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Obowiązujące przepisy i normy. Materiały szkoleniowe autorstwa J. Bohuszko, L. Korona Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji. 2. ZAKRES DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. Przedmiotem inwestycji jest remont kamienicy przy ul. Kwiatka 10 w Płocku polegający na wymianie więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji. Zakres robót obejmuje: Zagospodarowanie terenu budowy; Roboty ziemne; Roboty związane z wykonaniem konstrukcji dachu Roboty wykończeniowe. Roboty instalacyjne przyłącza kanalizacji sanitarnej. 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. Zagospodarowanie terenu należy wykonać przed rozpoczęciem faktycznych robót budowlanych. W skład zagospodarowania terenu wchodzą: Sieć komunikacyjna; Środki transportu poziomego i pionowego; Składowiska i magazyny materiałowe; Budynki zaplecza budowy; Oświetlenie placu budowy; Sieci; Środki ochrony p.poż.; Ogrodzenie. Teren budowy powinien być ogrodzony. Strefy niebezpieczne na placu budowy, wyznacza się poprzez ich wygrodzenie balustradami i oznakowanie. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m oraz przejścia nad zagłębieniami lub obok nich powinny być zabezpieczone balustradą.

4 Strona 4 Składowiska materiałów budowlanych należy sytuować w wyznaczonych miejscach, na terenie wyrównanym, utwardzonym i ogrodzonym, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, przesunięciem lub rozsunięciem materiałów. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych powinna wiązać się z okresowym wykonywaniem oględzin, przeglądów, pomiarów i prób w terminach określonych przez pracowników dozoru w instrukcji eksploatacji. Rozdzielnie budowlanego prądu elektrycznego powinny być zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób. 4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 4.1 ROBOTY ZIEMNE: Wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót, Nieprzestrzeganie warunków bhp podczas robót przy czynnych instalacjach, Niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, Składowanie materiałów na krawędzi wykopu, Niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, Użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, Brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, Przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, Wykonywanie napraw sprzętu bez należytego zabezpieczenia przed jego osunięciem, Kontroli izolacji kabli i przewodów doprowadzających energię elektryczną, Lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów. 4.2 PRACE NA WYSOKOŚCI. Nie wyposażenie pracowników, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokości, w sprzęt chroniący przed upadkiem, Nieuważnie lub nieprawidłowe używanie przez pracowników sprzętu ochronnego, Niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających, Niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach, Niska świadomość zagrożenia, Niewłaściwa organizacja pracy 4.3 RUSZTOWANIA BUDOWLANE I DRABINY Upadek z wysokości, Poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych, Porażenie piorunem, Uderzenie przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji.

5 Strona ROBOTY WYKONYWANE ZA POMOCA ELEKTRONARZĘDZI Porażenie prądem, Oparzenie łukiem elektrycznym, Powstanie pożaru. 4.5 ROBOTY ZBROJARSKIE Niezachowanie warunków bezpiecznego transportu i składowanie stali zbrojeniowej, Obsługa maszyn i urządzeń zbrojarskich przez osoby nieuprawnione, Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń zbrojarskich Prowadzenie zbrojenia ścian i słupów bez odpowiednich rusztowań i zabezpieczeń, Niestosowanie desek lub pomostów umożliwiających przemieszczanie się osób po wykonanym zbrojeniu, Możliwość skaleczeń rąk przy niestosowaniu rękawic ochronnych. 4.6 ROBOTY BETONIARSKIE Możliwość przygniecenia pracownika naprowadzającego betonowóz na stanowisko robocze, Podawanie niejednoznacznych sygnałów operatorowi dźwigu lub operatorowi pompy do betonu, Urazy spowodowane nieostrożnym przejmowaniem pojemnika z betonem, Zachlapanie twarzy betonem przy nieostrożnym jego rozładunku, Zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez końcówkę węża do podawania betonu, Porażenie prądem przez uszkodzone przewody zasilające wibratory lub kable oświetleniowe, Urazy nóg przy chodzeniu po zbrojeniu płyt stropowych zakrytych świeżym betonem, Okaleczenia przez wystające pręty zbrojenia, Porażenia przy wyładowaniach atmosferycznych. 4.7 ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE Wykonywanie pracy na znacznych wysokościach, Wykonywanie części robót na skraju dachu, Poruszanie się po powierzchniach stromych, Używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami, Używanie prostych, często prymitywnych urządzeń transportowych do podawania materiałów na dach, Olśnienia spowodowanego odbiciem światła od powierzchni blach. 4.8 ROBOTY MALARSKIE Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

6 Strona 6 Stosowanie substancji mogących powodować alergię, Wykonywanie pracy na wysokości, Posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem, Niebezpieczeństwo pożaru 5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków, Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac, Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronna wg. obowiązujących tabel i norm zakładowych; zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP: a) szkolenie wstępne ogólne b) szkolenie wstępne stanowiskowe c) szkolenie wstępne podstawowe d) szkolenie okresowe Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywana praca na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna itp. W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP. Ponad to na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA

7 Strona 7 ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIAKCJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. Wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż. Wyposażenia zaplecza budowy w gaśnicę i apteczkę. Ustawienie tablic informacyjnych. Wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzętu. Wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych i ewakuacyjnych, stref składowania materiałów oraz miejsca zaplecza budowy. Oznaczenie i zapewnienie łatwego dojazdu i dostępu do istniejących hydrantów. Prowadzenie bieżącego instruktażu stanowiskowego w dostosowaniu do etapów budowy i robót. Wyegzekwowanie przestrzegania podstawowych obowiązków pracowników w zakresie bhp. Wprowadzenie systemu kontroli bezpieczeństwa. OPRACOWANIE:

8 Strona 8 Tytuł: Inwestor: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T.B.S. Sp. z o.o., ul. Polna 9 Egz. nr: 1 Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 Dz. Nr 544 Część II Projekt zagospodarowania terenu Uwagi. Płock, sierpień 2006 r. Miejscowość, data

9 Strona 9 PRZEDMIOT I LOKALIZACJA OBIEKTU Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działki nr 544 położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 10. Zleceniodawcą wykonania projektu jest : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T.B.S. Sp. z o.o., ul. Polna 9. Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 Zakres opracowania obejmuje : Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: Zlecenie Zamawiającego. POŁOŻENIE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU Teren znajduje się w m. Płock przy ul. Siennej oznaczony jako działka pod nr 634. Rzędne wysokościowe mieszczą się w granicach 104,00 m n.p.m. w zakresie objętym inwestycją. WARUNKI KLIMATYCZNO ATMOSFERYCZNE Teren znajduje się w następujących warunkach: głębokość przemarzania gruntu h = 1,0 m / II strefa/ największy normowy ciężar pokrywy śnieżnej Qk = 0,70 kn/m 2 /I strefa/ największa normowa prędkość wiatru Vk = 20 m / s o charakterystycznym ciśnieniu 250 Pa /I strefa/ najniższa obliczeniowa temperatura zewnętrzna tz = -20 o C /III strefa/ Średnia liczba dni z burzą w ciągu roku - 15 /I strefa/ ZAKRES INWESTYCJI W ramach inwestycji planuje się zmianę istniejącej konstrukcji dachu oraz remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Teren zlokalizowany jest przy ul. Kwiatka 10. Układ komunikacyjny nie ulega zmianie.

10 Strona 10 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI Nie przewiduje się zmiany zagospodarowania działki Zasilanie w energię elektryczną Przyłącze energetyczne istniejące. Zaopatrzenie w energię cieplną Kotłownia węglowe lokalne. Zaopatrzenie w wodę pitną Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego. Odprowadzenie ścieków sanitarnych Do kanalizacji sanitarnej miejskiej. Ochrona otoczenia przed zanieczyszczeniem Ochrona otoczenia przed zanieczyszczeniem zostanie zachowana przez: prawidłowe odprowadzenie ścieków składowanie i wywożenie zanieczyszczeń stałych Zabezpieczenie przeciwpożarowe Teren nie wymaga zabezpieczenia ppoż. W odległości 25 od budynku znajduje się hydrant. Zabezpieczenie ogólne terenu Teren jest zabezpieczony ogrodzeniem. UKSZTAŁTOWANIE ZIELENI Na działce przewiduje się pozostawienie stanu istniejącego, Bilans i wskaźniki urbanistyczne Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu, [m 2 ] istniejąca projektowana [%] Powierzchnia działki , Powierzchnia 120,42 120,42-30,18

11 Strona 11 zabudowy Powierzchnia dróg i 90,00 90,00 22,55 placów Powierzchnia nie 188,58 188,58 47,26 zabudowana-zieleń Razem 399,00 399, Kubatura 1440, ,45 100,30 Wskaźnik powierzchni zabudowy działki części dobudowanej: 120,42 m2/ 399,00 m2 *100% = 30,18% Opracował:

12 Strona 12 Tytuł: Inwestor: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T.B.S. Sp. z o.o., ul. Polna 9 Egz. nr: 1 Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 Dz. Nr 544 Część II Projekt budowlany/ architektoniczno-konstrukcyjny/ Uwagi. Płock, sierpień 2006 r. Miejscowość, data

13 Strona 13 Spis treści 1. Dane ogólne Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Inwestor Normy i wytyczne do projektu 3 2. Ogólna charakterystyka obiektu 3 3. Izolacje budowlane 3 4. Roboty remontowe więźby dachowej 4 5. Prace remontowe elewacji 7 OPIS TECHNICZNY

14 Strona 14 architektoniczno-konstrukcyjny remontu kamienicy polegającym na wymianie istniejącej więźby dachowej,stolarki okiennej i drzwiowej i remoncie elewacji. 1. Dane ogólne : 1.1. Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora 1.2. Zakres opracowania obejmuje : Inwentaryzację elewacji istniejącego budynku Projekt zagospodarowania terenu Projekt budowlany wymiany więźby dachowej i remontu elewacji Przedmiot opracowania : Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w celu wykonania remontu kamienicy polegającym na wymianie istniejącej więźby dachowej,stolarki okiennej i drzwiowej i remoncie elewacji. Inwestor : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Płocku z siedzibą przy ul. Polnej 9 Adres Płock ul. Polna 9 inwestora : Adres Płock, ul. Kwiatka 10 inwestycji : Właściciel : Urząd Miasta Płocka 1.4. Normy i wytyczne do projektu : J. Kobiak, W. Stachurski : Konstrukcje żelbetowe Arkady, Warszawa 1987 P. Pawłowski, R. Pawłowski : Budownictwo ogólne. Wymiarowanie PWN, Warszawa 1982 W. Kledzik, B. Kledzik, A. Kot : Wzory i tablice do projektowania konstrukcji żelbetowych Arkady, Warszawa 1982 S. Olczak, W. Jędrek, W. Wiater : Roboty ciesielskie, stolarskie i dekarskie Arkady 1970 W. Bogucki, M. Żyburtowicz : Tablice do projektowania konstrukcji metalowych: Arkady 1996 PN-90/B Projekty budowlane

15 Strona 15 PN-82/B Obciążenia budowli PN-82/B Obciążenia stałe PN-82/B Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe PN-80/B Obciążenia śniegiem PN-77/B Obciążenia wiatrem PN-91/B Ochrona cieplna budynków PN-87/B Konstrukcje murowe PN-76/B Konstrukcje i podłoża budowli PN-81/B Posadowienie bezpośrednie budowli PN-81/B Konstrukcje drewniane PN-80/B Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-68/B Roboty murowe z cegły PN-90/B Konstrukcje stalowe PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne Katalog budownictwa - belki nadprożowe typu L-19 KB (1) Ogólna charakterystyka obiektu : Istniejący budynek jest budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym w pierzei zabudowy ul. Kwiatka. Prawdopodobne pochodzenie budynku należy datować na lata W swojej pierwotnej formie nie posiadał poddasza użytkowego natomiast posiadał dach dwuspadowy z dachem mansardowym od strony podwórka. W prawej części budynku była brama wjazdowa. W okresie między wojennym dach przebudowano rezygnując z dachu mansardowego od strony podwórka. Wykonano dodatkowe mieszkania na poddaszu. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony wzniesiony na planie trapezu w tradycji z cegły pełnej. Obiekt wyposażony w przyłącza elektryczne, wod.- kan., ogrzewanie piecowe, wentylację grawitacyjną. 3. Izolacje budowlane : 3.1. Przeciwwilgociowe: Przewiduje się zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej : - pionowa ścian fundamentowych

16 Strona 16 - Likwidacja wilgoci poprzez zastosowanie urządzenia firmy Aquapol do zatrzymania kapilarnego działania wilgoci w murach/ osuszanie/, 3.2. Kryteria dla technologii osuszenia obiektu: - metoda nieinwazyjna - działająca kompleksowo na ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz całą strukturę budynku - dająca gwarancję doprowadzenia materiału ścian do naturalnej wilgotności - ograniczenie do minimum robót budowlanych - brak konieczności prac rozbiórkowo - remontowych w budynku np. posadzek, podłóg itp. - zapewnienie wykonania precyzyjnych pomiarów wilgoci murów w ich pełnym przekroju oraz innych pomiarów i badań określających stan murów przez wykonawcę - zapewnienie nadzoru wykonawcy w trakcie osuszania budynku - zapewnienie kontroli przebiegu osuszania poprzez regularne wykonywanie pomiarów wilgoci ścian przez wykonawcę potwierdzonych protokołami pomiaru - pomiary wilgoci wykonywane co 6 miesięcy w wyznaczonych strefach ścian od poziomu posadzki do górnej krawędzi zawilgocenia w odstępach pionowych max. 0,30m. Minimalna ilość punktów pomiaru 1 punkt / 100,0 m 2 powierzchni budynku. - zastosowanie systemu nie zasilanego prądem - zastosowanie systemu który nie wytwarza pól elektromagnetycznych - zastosowanie systemu który nie oddziałuje na urządzenia elektroniczne 4. Roboty remontowe wymiany więźby dachowej : 4.1. Projektuje się zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego, 4.2. Likwidacja istniejącej konstrukcji drewnianej, 4.3. Naprawa gzymsów w szczególności powiązanych z wieńczeniem murłatowym, 4.4. Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu w postaci dachu płatwiowokrokwiowego zgodnie przekrojami podanymi na rysunkach, drewno klasy K- 27,

17 Strona Pokrycie dachu blachą typu Ruuki Maxi Classic lub Paszkiewicz Suwałki w połączeniu z dachówką ceramiczną, 4.6. Ocieplenie strychu poprzez zastosowanie wełny celulozowej Ekofiber grubości 30 cm Kolorystyka zgodnie z projektem kolorystyki. Zestawienie drewna knstrukcyjnego dla więźby dachowej budynku przy ul. Kwiatka 10 w Płocku Drewno konstrukcyjne klasy Nr Nazwa Przekrój [mm] Ilość Długość Objętość [m 3 ] elementu elemwntu Wysokość Szerokość [szt] [m] ,0 11,95 0,23 1/ ,0 3,30 0,06 1/ ,0 1,75 0,03 Murłata 1/ ,0 2,00 0,04 1/ ,0 1,45 0,03 1/ ,0 12,70 0,25 Razem murłaty: 0, ,0 3,30 0, ,0 1,75 0,03 5 Płatew ,0 2,00 0, ,0 1,45 0, ,0 1,27 0,05 Razem płatwie: 0, ,0 1,08 0,19 32 Słupek ,0 1,08 0, ,0 1,91 0,15 Razem słupki: 0,70 11 Krokiew ,0 7,15 1, ,0 7,75 1,41

18 Strona ,0 1,75 0, ,0 5,00 0, ,0 8,60 0, ,0 3,50 0, ,0 1,90 0, ,0 1,85 0, ,0 2,85 0, ,0 7,40 0, ,0 2,75 0, ,0 3,60 0, ,0 8,40 0,12 44 Krokwie ,0 6,14 0,09 45 naścienne ,0 5,45 0, ,0 6,70 0,09 Razem krokwie: 4,28 22 Jętki dolne ,0 7,60 2,45 23 Jętki górne ,0 2,70 0, ,0 1,35 0, ,0 1,83 0,05 Wymian ,0 1,43 0, ,0 1,30 0,07 Razem wymiany: 3,41 24 Zastrzał ,0 2,00 0, ,0 1,40 0,26 Nakładki ,0 0,91 0,16 Razem nakładki: 0, ,0 3,74 0, ,0 1,11 0,02 Podwalina ,0 4,66 0, ,0 1,40 0,03 Razem podwaliny: 0,21

19 Strona ,0 3,74 0,05 30 Płatew ,0 1,11 0, ,0 4,66 0,07 Razem podwaliny: 0,14 21 Kontrłaty ,0 351,40 0,53 22 Łaty ,0 839,50 1,68 OGÓŁEM: 16,23 5. Prace remontowe elewacyjne : 5.1. Prace budowlano-montażowe winny być prowadzone zgodnie z wymogami BHP i p.poż. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I MATERIAŁÓW PRAC KONSERWATORSKO - REMONTOWYCH ELEWACJI BUDYNKU 5.3. Opis elewacji Konstrukcja murowana, otynkowana. Od jednej ze stron szczytowych przylegająca do sąsiedniego budynku konieczne będzie uszczelnienie dylatacji pomiędzy budynkami. Od strony frontowej wejście na parterze do zakładu usługowego ma wadliwie wykonane schody, brak izolacji pomiędzy schodami i budynkiem prowadzi do dużego zawilgocenia okolicznych tynków. Od strony przeciwległej ściana szczytowa z tynkami zawilgoconymi na całej wysokości parteru oraz z licznymi odspojeniami nad parterem... Elewacja ceglana budynku wymagać będzie prawdopodobnie wykonania całkowicie nowych powłok tynkarskich. W ścianach na parterze budynku widoczne są ślady wilgoci sięgające do parapetów okien na parterze. W wielu miejscach widoczne są pęknięcia, które wymagają odsłonięcia tynków i napraw konstrukcyjnych, spinania kotwami stalowymi lub siatka metalową. Zamaskowania w murze wymagają kable prowadzone na powierzchni tynku. Poza naprawą - praktycznie wymianą - konstrukcji dachowej naprawy wymagają wystające nad dachem kominy i usytuowane w dachu lukarny. Wybór powłok tynkarskich powinien być poprzedzony badaniami określającymi zawartość ilościową i rodzaj soli w murze pod tynkiem. Badania

20 Strona 20 takie może przeprowadzić laboratorium Remmers nieodpłatnie. Zakładając, że zasolenie to znajduje się na poziomie niskim w propozycji przewidziane zostało wykonanie jednowarstwowego tynku solochłonnego WTA Izolacja zewnętrznych ścian fundamentowych Stan obecny i zalecenia. W dolnych partiach murów widoczne są, miejscami bardzo znaczne, uszkodzenia tynków powstałe w wyniku stałego działania wilgoci. Była ona podciągana ze ścian fundamentowych pozbawionych zapewne sprawnej izolacji przeciwwilgociowej. Brak ten powodował przenikanie wody z warstwy gruntu do powierzchni murów - przesiąkanie poprzeczne wód opadowych i powracających do budynku z rynien deszczowych. Widoczne ślady wilgoci potwierdzają występowanie zjawiska podciągania kapilarnego wody poprzez ściany fundamentowe (brak izolacji poziomej), które odgrywało znaczącą rolę, jako przyczyna zniszczeń tynków w strefie cokołowej. Widoczna na zdjęciach, na ścianach zewnętrznych wysokość migracji wilgoci osiągała poziom do parapetów okien na parterze budynku, na ścianie szczytowej do wysokości I-szej kondygnacji. Podstawowymi zabiegami prowadzącymi do osuszenia budynku musiało stać się wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach fundamentowych kontaktujących się z zasypką gruntową, jak i wprowadzenie poziomej przepony izolacyjnej. W związku z powyższym wykonać należy, na wysokości ok. 15 cm pod poziomem posadzek parteru, pozioma przepona izolacyjna z zastosowaniem metody iniekcji. Podciąganie wody gruntowej do strefy przyziemia powoduje, w swojej naturze przenoszenie soli rozpuszczonych w wodzie na powierzchnię murów, gdzie dochodzi do ich kumulacji i krystalizacji. Krystalizujące sole rozsadzają tynki i cegły. Z tego powodu powszechnym stało się stosowanie tylko takich preparatów, które nie wprowadzają do morów dodatkowych porcji soli higroskopijnych lub jeżeli to nie jest możliwe, to ilość wtórnie wytrącanych soli ograniczona jest do minimum. W przypadku murów tynkowanych, w strefie tak wykonanej przepony poziomej nakładane są na mur specjalne tynki renowacyjne, solochłonne wykonane

21 Strona 21 zgodnie z wymaganiami znanych środowisku konserwatorów zabytków pod nazwą WTA Program prac izolacyjnych i renowacji ścian cokołu: Należy przewidzieć, do wysokości ok. 30 cm nad poziomem terenu, wykonanie na murze ceglanym ( po usunięciu tynków ) izolacji pionowej z materiału mineralnego odpornego na obecność soli w murze. Izolację taką należy wykonać do głębokości 25 cm poniżej poziomu terenu wokół budynku. Fundamenty budynku należy odsłonić i od poziomu ich posadowienia do poziomu terenu wykonać powłokę izolacyjną z materiału bitumiczno polimerowego. Tynk w partii cokołowej, do poziomu parapetów okien na parterze powinien zostać usunięty i zastąpiony całkowicie tynkiem renowacyjnym dobranym szczegółowo po wykonaniu badań określających aktualny stan obciążenia murów solami. Projektuje się wykonywanie izolacji ścian fundamentowych z produktów Remmers, opartych na trzech podstawowych produktach: - preparacie Aida Kiesol - impregnacie uszczelniającym i hydrofobizującym, głęboko penetrującym do podłoża uzupełnianym koncentratem z mikroemulsji silikonowej stosowanym do nasączania murów w trakcie wykonywania poziomych przepon izolacyjnych. - mineralnych materiałach izolacyjnych zwanych często szlamy izolacyjne - służących do wytworzenia warstwy uszczelniającej i do zamknięcia najszerszych porów na powierzchni murów. Izolacje wykonane z takich materiałów mogą być również elastyczne. Ponadto nie zamykają dyfuzji pary wodnej i pozwalają na swobodne wysychanie murów. - emulsjach bitumiczno polimerowych do wytworzenia bardzo elastycznej warstwy zabezpieczającej przed wodą napierającą, jak i zamykających rysy i pęknięcia murów pojawiające się nawet po wykonaniu izolacji. Technologia wytworzenia warstwy izolacyjnej, chroniącej dowolne podłoże przed wnikaniem wody jest bardzo prosta i szybka: - w pierwszym etapie nasyca się zabezpieczany mur preparatem Aida Kiesol przez natrysk,

22 Strona 22 - kiedy tylko płyn zostanie wchłonięty przez porowate podłoże, nanosi się szlam mineralny przy użyciu pędzla ławkowca, - kolejny natrysk wykonuje się, kiedy szlam zacznie wiązać, - izolująca masa bitumiczno - polimerowa jest preparatem gotowym nakładanym na czyste podłoże lub stężałą powłokę szlamu narzędziami służącymi powszechnie do tynkowania. Przy użyciu opisanego zestawu preparatów można przeprowadzić skuteczną izolację każdego muru zapewniającą: głęboką penetrację, szczelną powierzchnię oraz maskowanie rys i pęknięć Krótkie informacje techniczne o podstawowych produktach systemu: Aida Kiesol - wodny roztwór krzemianów i metylokrzemianów alkalicznych wprowadzany do muru przez impregnację lub iniekcję. Przemiany chemiczne wprowadzonych związków prowadzą do wytrącenia się krzemionki zamykającej przekrój porów i posiadającej dodatkowo cechy hydrofobowe - zapobiegające wnikaniu wody. Preparat ekologiczny, wzmacniający, dający zabezpieczenie przeciwwilgociowe odporne chemicznie. Aida Sulfatexschlämme, zawiesina szlamowa mineralizująca podłoże, zarabiana z wodą, wiązana cementem z dodatkami żywic syntetycznych. Po utwardzeniu daje powłokę o dużej odporności mechanicznej i odporności na działanie siarczanów. Oferowana jest również wersja uelastyczniona o nazwie Aida Elastoschlamme, która nie ulega uszkodzeniu na podłożu podlegającemu zmianom temperatur i jest odporna na działanie promieniowania UV. Sulfiton K2 Dickbeschichtung, emulsja wodna bituminów i żywic syntetycznych, mająca postać lekkiej pasty. Nałożenie warstwy o grubości od 4-6 mm prowadzi do powstania grubej elastycznej warstwy izolującej chroniącej ścianę przed wnikaniem wody, nawet pod ciśnieniem. Odporna na działanie zanieczyszczeń i mikroorganizmów. Ze względu na brak rozpuszczalników organicznych nietoksyczna i niepalna Proponowana technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jest możliwe po odkopaniu i oczyszczeniu ścian fundamentowych. Należy spodziewać się, że odsłonięta

23 Strona 23 powierzchnia murów będzie wymagała napraw. Konieczne będzie zapewne usunięcie osłabionych i wykruszonych spoin, jak i nieodwracalnie zniszczonych cegieł. Po oczyszczeniu konieczna będzie naprawa wątku, a więc wzmocnienie cegieł, uzupełnienie ubytków i spoinowanie, przy użyciu odpowiednich zapraw. Następnie konieczne jest wykonanie wielowarstwowej izolacji przeciwwodnej Opis kolejnych zabiegów: Po odkopaniu ścian usunąć ew. obecne stare tynki, pozostałości niesprawnej izolacji, osłabione wykruszone spoiny, jak i wszelkie inne luźno związane z podłożem fragmenty i zabrudzenia. Jednocześnie usunąć tynk z cokołu budynku do poziomu parapetów oczyścić ten fragment muru z resztek zaprawy Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji. a) Dla iniekcji grawitacyjnej wywiercić w murze, w spoinie, na odpowiednio zaplanowanym poziomie rząd otworów, w odstępach 12 cm o kącie nachylenia ok ; średnica otworów mm. Nawiercanie należy zakończyć w odległości 5 cm od przeciwległej płaszczyzny ściany, dla ścian szerokich ponad 80 cm, otwory wykonuje się na ogół dwustronnie. Dla iniekcji ciśnieniowej i dla ścian betonowych - otwory 13 mm, dla montażu packerów iniekcyjnych, mogą być wiercone w poziomie i (dla uszczelnienia packerów) w pełnej cegle. b) nasączać mur preparatem Aida Kiesol, stale podając świeże porcje, aż ściana wchłonie całą konieczną ilość dla murów suchych podawać w rozcieńczeniu 1:1 z wodą - 1,5 kg / m b / 10 cm grubości ściany. Dla murów nie przeznaczonych do tynkowania, w przypadku zawilgocenia względnego większego od 50%, właściwszą jest metoda iniekcji ciśnieniowej rozcieńczonym z wodą koncentratem mikroemulsji Aida Maueriniektion. Stężenie roztworu (od 1 : 12 do 1 : 8) z wodą należy dopasować do stopnia zawilgocenia murów. Dla zapewnienia skuteczności procesu, w murach o niskiej alkaliczności, podawanie preparatu łączyć z iniekcją wysoce alkalicznym środkiem Aida Kiesol - przewidzianą dla iniekcji ilość substancji podzielić na ok. 70% roztworu Aida Maueriniektion + 30% Aida Kiesol

24 Strona 24 wprowadzanego z odstępem ok. 1 godz. c) wlać do otworów zaprawę mineralną Aida Bohrlochsuspension, Przygotować podłoże w części podziemnej - do położenia izolacji poprzez wypełnienie ubytków i wykruszonych spoin jeżeli takie zostaną zauważone przy użyciu zaprawy mineralnej lub zaprawy Remmmers Funcosił Grundputz Zużycie: - przy umiarkowanym uszkodzeniu wątku, zużycie wynosi 3 kg na 1 m 2. odkopaną ścianę zewnętrzną na głębokość do 25 cm poniżej poziomu terenu i 30 cm ponad nawilżyć poprzez natrysk preparatem Aida Kiesol rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1 ( jeżeli mur jest aktualnie suchy dla murów mokrych stosować preparat bez rozcieńczania z wodą ). Poczekać na wniknięcie preparatu i na świeżo wykonać jedną warstwę izolacji przy użyciu szlamu Aida Sulfatexschlämme. Zużycie: Aida Kiesol - 0,15 kg /m 2 ; Aida Sulfatexschlämme. 1,5 kg / m 2 Zabieg powyższy powtórzyć w chwilę po tym jak pierwsza warstwa szlamu przestanie poddawać się przesuwaniu przy delikatnym naciskaniu palcem: Zużycie: Aida Kiesol - 0,10 kg /m 2 ; Aida Sulfatexschlämme. 1,5 kg / m 2 Na powierzchni od poziomu terenu do górnej krawędzi izolacji mineralnej, na świeżą warstwę szlamu, wykonać kryjącą obrzutkę pod tynk z materiału Remmmers Vorspritmortel ( 5 kg / m 2 ) Poczekać krótko na wniknięcie roztworu gruntującego do ściany (lub związanie warstwy szlamu), i nanosić do wysokości poziomu terenu - w jednej operacji warstwę masy bitumiczno-żywicznej Sulfiton K2 Dickbeschichtung, Zużycie: 3,5 litra/m 2. uwaga 1: Jeżeli podłoże nie jest gładkie, na przykład spoiny są wgłębione w stosunku do lica muru, nakładanie powłoki bitumicznej można prowadzić w dwóch etapach. Najpierw położyć warstwę cienką wyrównawczą, wciskając masę w spoiny i zagłębienia, zarysować jej powierzchnię, a następnie na świeżo położyć warstwę zasadniczą.

INFORMACJA BIOZ SIECI WODOCIĄGOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

INFORMACJA BIOZ SIECI WODOCIĄGOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ INFORMACJA BIOZ SIECI WODOCIĄGOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 1. Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu budowlanego : Budowa zespołu boisk sportowych z zapleczem socjalnym w ramach Programu Moje boisko - Orlik 2012 projektowanego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW

PROJEKT ROZBIÓRKI. Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW PROJEKT ROZBIÓRKI INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 1 UMOWA NR : WIZ.345 483 / 08 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I.J.PADEREWSKIEGO ADRES: KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA:

V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA: V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA: Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr. 30 w Warszawie wraz z remontem przyległego budynku Sali gimnastycznej i zmianą zagospodarowania terenu przy ul. Kawęczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 1 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 2 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ STRONA TYTUŁOWA

INFORMACJA BIOZ STRONA TYTUŁOWA INFORMACJA BIOZ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Instalacja hydrantów wewnętrznych 25 i zaworów hydrantowych umieszczonych na nawodnionym pionie Budynek Agencji Nieruchomości Rolnych

Bardziej szczegółowo

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 0. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt termomodernizacji budynku Oddziału Dziecięcego szpitala w Namysłowie 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Nawierzchnia betonowa placu nr 2: Zapadnięta nawierzchnia wokół studzienek i kratek ściekowych: 6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Na przedmiotowym terenie objętym opracowaniem planuje się usunięcie

Bardziej szczegółowo

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole Głubczyce dnia 19-05-2010r. Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Piastowska, Opole Właściciel lub posiadacz zabytku Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Sosnowiecka 3, 48-100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Dzierzgoń ul.1-go Maja 4. BS Dzierzgoń PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Dzierzgoń ul.1-go Maja 4. BS Dzierzgoń PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 82-440 Dzierzgoń ul.1-go Maja 4 55 276 21 92 a.m.nier@wp.pl NIP 579-145-89-03 BS Dzierzgoń 86 8310 0002 0001 0719 2000 0010 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podstawę opracowania stanowi art. 21a ust.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Odpisy uprawnień budowlanych autorów projektu. 2. Opis techniczny elementów architektoniczno konstrukcyjnych. 3. Informacja w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie ` 1 OPIS TECHNICZNY Wymiana podłogi z ułożeniem posadzki antypoślizgowej gresowej umożliwiającej bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku

Bardziej szczegółowo

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ 1. BUDYNEK GOSPODARCZY NR INWENTARZOWY 108/520 LOKALIZACJA: GORZEŃ,

Bardziej szczegółowo

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SIEMIANICE ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska tel. /62/78 26 400, fax. /62/78 26 410 www.lzd-siemianice.home.pl, lzd-siemianice@home.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Na wykonanie robót remontowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głębowicach przy

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Projektowych LERBUD s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW PROJEKT BUDOWLANY

Zakład Usług Projektowych LERBUD s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW PROJEKT BUDOWLANY Zakład Usług Projektowych LERBUD s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: TEMAT: ETAP: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Solankowa 10 88-100

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A R C H I T E K T m g r i n ż. a r c h. Jan J. GAJDA 45-131 OPOLE ul. J. Cygana 4; tel. fax.: (0-77) 442-86-18 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego

2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1-4 1.1 Podstawa opracowania... 1-4 2. Część opisowa... 2-4 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego... 2-4 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2-4 2.3 Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 FOT. 1 WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ-PÓŁNOCNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. Zakres Robót zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388 7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA OBIEKT: BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : SŁUPSK, UL. CHOPINA 12 DZIAŁKI: NR 450/6 obręb 13 INWESTOR: Miasto Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany - zamienny

Projekt budowlany - zamienny 77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 696 306 924 NIP 8421771348, REGON 222130908 Projekt budowlany - zamienny Nazwa zadania Wiata edukacyjna Inwestor Adres inwestycji Polski Związek Łowiecki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Część opisowa. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Część opisowa 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Zakres robót : Wykonanie remontu ul. Zamkowej w Białej Podlaskiej. Projekt obejmuje wykonanie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Wartość, I. Roboty budowlano-konserwatorskie pałacu w Łosiowie I.1. Roboty budowlano-konserwatorskie dachu 1. PD ST-01, ST-02 2. PD ST-01, ST-02 Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej -

Bardziej szczegółowo

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik

PROFIL. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 1 PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWO - - HANDLOWE INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33; Pawilon 38 tel./fax. (0-34) 325 56 37; email: profilppuh@o2.pl

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. INWESTOR: GMINA MIĘDZYBÓRZ. Autor opracowania: Syców, sierpień 2011 r. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BASENU PŁYWACKIEGO PRZY UL. FABRYCZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BASENU PŁYWACKIEGO PRZY UL. FABRYCZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BASENU PŁYWACKIEGO PRZY UL. FABRYCZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: - umowa o prace

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót.

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót. 1.1. Zakres robót Zakres robót do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia inwestycyjnego podano w punkcie 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 niniejszego opisu technicznego. 1.2. Kolejność realizacji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO STARCZANOWO 10, MUROWANA GOŚLINA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W STARCZANOWIE 10, MUROWANA GOŚLINA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 19,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala:

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala: Inwestor:Gmina Węgliniec Ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: W JAGODZINIE REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY Lokalizacja: Działka Nr 296; jagodzin Obręb:jAGODZINam-1;gmina: Węgliniec

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ STRONA: 33. CZĘŚĆ II Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; roboty przygotowawcze roboty

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OBIEKT: Plac zabaw realizowany w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie. ADRES OBIEKTU: Syców, ul. Mickiewicza nr

Bardziej szczegółowo