Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA /69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87"

Transkrypt

1 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T.B.S. Sp. z o.o., ul. Polna 9 Egz. nr: 1 Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 Dz. Nr 544 Część I Część II Część III i Dokumenty formalno prawne Projekt zagospodarowania terenu Projekt budowlany /architektoniczno-konstrukcyjny/ Branża Projektant Nr uprawnień Architektura 255/69 Janusz Łabuz Nr ewid. MA-1368 Podpis Konstrukcja Włodzimierz J. Kocik Włodzimierz J. Kocik Michał Żochowski 62/87 62/87 Wa- 546/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 Instalacje sanitarne Bogdan Zadrożny 103/90 Maz/Bo/1 668/02 Piotr Malinowski 39/76 Maz/Is/65 65/01 Uwagi. Płock, sierpień 2006 r. Miejscowość, data

2 Strona 2 Tytuł: Inwestor: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T.B.S. Sp. z o.o., ul. Polna 9 Egz. nr: 1 Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 Dz. Nr 544 Część I Dokumenty formalno prawne Uwagi. Płock, sierpień 2006 r. Miejscowość, data

3 Strona 3 INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Obowiązujące przepisy i normy. Materiały szkoleniowe autorstwa J. Bohuszko, L. Korona Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji. 2. ZAKRES DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. Przedmiotem inwestycji jest remont kamienicy przy ul. Kwiatka 10 w Płocku polegający na wymianie więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji. Zakres robót obejmuje: Zagospodarowanie terenu budowy; Roboty ziemne; Roboty związane z wykonaniem konstrukcji dachu Roboty wykończeniowe. Roboty instalacyjne przyłącza kanalizacji sanitarnej. 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. Zagospodarowanie terenu należy wykonać przed rozpoczęciem faktycznych robót budowlanych. W skład zagospodarowania terenu wchodzą: Sieć komunikacyjna; Środki transportu poziomego i pionowego; Składowiska i magazyny materiałowe; Budynki zaplecza budowy; Oświetlenie placu budowy; Sieci; Środki ochrony p.poż.; Ogrodzenie. Teren budowy powinien być ogrodzony. Strefy niebezpieczne na placu budowy, wyznacza się poprzez ich wygrodzenie balustradami i oznakowanie. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m oraz przejścia nad zagłębieniami lub obok nich powinny być zabezpieczone balustradą.

4 Strona 4 Składowiska materiałów budowlanych należy sytuować w wyznaczonych miejscach, na terenie wyrównanym, utwardzonym i ogrodzonym, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, przesunięciem lub rozsunięciem materiałów. Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych powinna wiązać się z okresowym wykonywaniem oględzin, przeglądów, pomiarów i prób w terminach określonych przez pracowników dozoru w instrukcji eksploatacji. Rozdzielnie budowlanego prądu elektrycznego powinny być zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób. 4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCYCH SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 4.1 ROBOTY ZIEMNE: Wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót, Nieprzestrzeganie warunków bhp podczas robót przy czynnych instalacjach, Niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, Składowanie materiałów na krawędzi wykopu, Niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, Użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków, Brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów, Przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki, Wykonywanie napraw sprzętu bez należytego zabezpieczenia przed jego osunięciem, Kontroli izolacji kabli i przewodów doprowadzających energię elektryczną, Lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów. 4.2 PRACE NA WYSOKOŚCI. Nie wyposażenie pracowników, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokości, w sprzęt chroniący przed upadkiem, Nieuważnie lub nieprawidłowe używanie przez pracowników sprzętu ochronnego, Niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających, Niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach, Niska świadomość zagrożenia, Niewłaściwa organizacja pracy 4.3 RUSZTOWANIA BUDOWLANE I DRABINY Upadek z wysokości, Poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych, Porażenie piorunem, Uderzenie przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji.

5 Strona ROBOTY WYKONYWANE ZA POMOCA ELEKTRONARZĘDZI Porażenie prądem, Oparzenie łukiem elektrycznym, Powstanie pożaru. 4.5 ROBOTY ZBROJARSKIE Niezachowanie warunków bezpiecznego transportu i składowanie stali zbrojeniowej, Obsługa maszyn i urządzeń zbrojarskich przez osoby nieuprawnione, Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń zbrojarskich Prowadzenie zbrojenia ścian i słupów bez odpowiednich rusztowań i zabezpieczeń, Niestosowanie desek lub pomostów umożliwiających przemieszczanie się osób po wykonanym zbrojeniu, Możliwość skaleczeń rąk przy niestosowaniu rękawic ochronnych. 4.6 ROBOTY BETONIARSKIE Możliwość przygniecenia pracownika naprowadzającego betonowóz na stanowisko robocze, Podawanie niejednoznacznych sygnałów operatorowi dźwigu lub operatorowi pompy do betonu, Urazy spowodowane nieostrożnym przejmowaniem pojemnika z betonem, Zachlapanie twarzy betonem przy nieostrożnym jego rozładunku, Zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez końcówkę węża do podawania betonu, Porażenie prądem przez uszkodzone przewody zasilające wibratory lub kable oświetleniowe, Urazy nóg przy chodzeniu po zbrojeniu płyt stropowych zakrytych świeżym betonem, Okaleczenia przez wystające pręty zbrojenia, Porażenia przy wyładowaniach atmosferycznych. 4.7 ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE Wykonywanie pracy na znacznych wysokościach, Wykonywanie części robót na skraju dachu, Poruszanie się po powierzchniach stromych, Używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami, Używanie prostych, często prymitywnych urządzeń transportowych do podawania materiałów na dach, Olśnienia spowodowanego odbiciem światła od powierzchni blach. 4.8 ROBOTY MALARSKIE Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

6 Strona 6 Stosowanie substancji mogących powodować alergię, Wykonywanie pracy na wysokości, Posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem, Niebezpieczeństwo pożaru 5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków, Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac, Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronna wg. obowiązujących tabel i norm zakładowych; zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP: a) szkolenie wstępne ogólne b) szkolenie wstępne stanowiskowe c) szkolenie wstępne podstawowe d) szkolenie okresowe Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywana praca na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna itp. W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP. Ponad to na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA

7 Strona 7 ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIAKCJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. Wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż. Wyposażenia zaplecza budowy w gaśnicę i apteczkę. Ustawienie tablic informacyjnych. Wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzętu. Wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych i ewakuacyjnych, stref składowania materiałów oraz miejsca zaplecza budowy. Oznaczenie i zapewnienie łatwego dojazdu i dostępu do istniejących hydrantów. Prowadzenie bieżącego instruktażu stanowiskowego w dostosowaniu do etapów budowy i robót. Wyegzekwowanie przestrzegania podstawowych obowiązków pracowników w zakresie bhp. Wprowadzenie systemu kontroli bezpieczeństwa. OPRACOWANIE:

8 Strona 8 Tytuł: Inwestor: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T.B.S. Sp. z o.o., ul. Polna 9 Egz. nr: 1 Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 Dz. Nr 544 Część II Projekt zagospodarowania terenu Uwagi. Płock, sierpień 2006 r. Miejscowość, data

9 Strona 9 PRZEDMIOT I LOKALIZACJA OBIEKTU Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działki nr 544 położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 10. Zleceniodawcą wykonania projektu jest : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T.B.S. Sp. z o.o., ul. Polna 9. Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 Zakres opracowania obejmuje : Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią: Zlecenie Zamawiającego. POŁOŻENIE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU Teren znajduje się w m. Płock przy ul. Siennej oznaczony jako działka pod nr 634. Rzędne wysokościowe mieszczą się w granicach 104,00 m n.p.m. w zakresie objętym inwestycją. WARUNKI KLIMATYCZNO ATMOSFERYCZNE Teren znajduje się w następujących warunkach: głębokość przemarzania gruntu h = 1,0 m / II strefa/ największy normowy ciężar pokrywy śnieżnej Qk = 0,70 kn/m 2 /I strefa/ największa normowa prędkość wiatru Vk = 20 m / s o charakterystycznym ciśnieniu 250 Pa /I strefa/ najniższa obliczeniowa temperatura zewnętrzna tz = -20 o C /III strefa/ Średnia liczba dni z burzą w ciągu roku - 15 /I strefa/ ZAKRES INWESTYCJI W ramach inwestycji planuje się zmianę istniejącej konstrukcji dachu oraz remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Teren zlokalizowany jest przy ul. Kwiatka 10. Układ komunikacyjny nie ulega zmianie.

10 Strona 10 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI Nie przewiduje się zmiany zagospodarowania działki Zasilanie w energię elektryczną Przyłącze energetyczne istniejące. Zaopatrzenie w energię cieplną Kotłownia węglowe lokalne. Zaopatrzenie w wodę pitną Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego. Odprowadzenie ścieków sanitarnych Do kanalizacji sanitarnej miejskiej. Ochrona otoczenia przed zanieczyszczeniem Ochrona otoczenia przed zanieczyszczeniem zostanie zachowana przez: prawidłowe odprowadzenie ścieków składowanie i wywożenie zanieczyszczeń stałych Zabezpieczenie przeciwpożarowe Teren nie wymaga zabezpieczenia ppoż. W odległości 25 od budynku znajduje się hydrant. Zabezpieczenie ogólne terenu Teren jest zabezpieczony ogrodzeniem. UKSZTAŁTOWANIE ZIELENI Na działce przewiduje się pozostawienie stanu istniejącego, Bilans i wskaźniki urbanistyczne Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu, [m 2 ] istniejąca projektowana [%] Powierzchnia działki , Powierzchnia 120,42 120,42-30,18

11 Strona 11 zabudowy Powierzchnia dróg i 90,00 90,00 22,55 placów Powierzchnia nie 188,58 188,58 47,26 zabudowana-zieleń Razem 399,00 399, Kubatura 1440, ,45 100,30 Wskaźnik powierzchni zabudowy działki części dobudowanej: 120,42 m2/ 399,00 m2 *100% = 30,18% Opracował:

12 Strona 12 Tytuł: Inwestor: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej T.B.S. Sp. z o.o., ul. Polna 9 Egz. nr: 1 Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 Dz. Nr 544 Część II Projekt budowlany/ architektoniczno-konstrukcyjny/ Uwagi. Płock, sierpień 2006 r. Miejscowość, data

13 Strona 13 Spis treści 1. Dane ogólne Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Inwestor Normy i wytyczne do projektu 3 2. Ogólna charakterystyka obiektu 3 3. Izolacje budowlane 3 4. Roboty remontowe więźby dachowej 4 5. Prace remontowe elewacji 7 OPIS TECHNICZNY

14 Strona 14 architektoniczno-konstrukcyjny remontu kamienicy polegającym na wymianie istniejącej więźby dachowej,stolarki okiennej i drzwiowej i remoncie elewacji. 1. Dane ogólne : 1.1. Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora 1.2. Zakres opracowania obejmuje : Inwentaryzację elewacji istniejącego budynku Projekt zagospodarowania terenu Projekt budowlany wymiany więźby dachowej i remontu elewacji Przedmiot opracowania : Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w celu wykonania remontu kamienicy polegającym na wymianie istniejącej więźby dachowej,stolarki okiennej i drzwiowej i remoncie elewacji. Inwestor : Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. w Płocku z siedzibą przy ul. Polnej 9 Adres Płock ul. Polna 9 inwestora : Adres Płock, ul. Kwiatka 10 inwestycji : Właściciel : Urząd Miasta Płocka 1.4. Normy i wytyczne do projektu : J. Kobiak, W. Stachurski : Konstrukcje żelbetowe Arkady, Warszawa 1987 P. Pawłowski, R. Pawłowski : Budownictwo ogólne. Wymiarowanie PWN, Warszawa 1982 W. Kledzik, B. Kledzik, A. Kot : Wzory i tablice do projektowania konstrukcji żelbetowych Arkady, Warszawa 1982 S. Olczak, W. Jędrek, W. Wiater : Roboty ciesielskie, stolarskie i dekarskie Arkady 1970 W. Bogucki, M. Żyburtowicz : Tablice do projektowania konstrukcji metalowych: Arkady 1996 PN-90/B Projekty budowlane

15 Strona 15 PN-82/B Obciążenia budowli PN-82/B Obciążenia stałe PN-82/B Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe PN-80/B Obciążenia śniegiem PN-77/B Obciążenia wiatrem PN-91/B Ochrona cieplna budynków PN-87/B Konstrukcje murowe PN-76/B Konstrukcje i podłoża budowli PN-81/B Posadowienie bezpośrednie budowli PN-81/B Konstrukcje drewniane PN-80/B Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-68/B Roboty murowe z cegły PN-90/B Konstrukcje stalowe PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne Katalog budownictwa - belki nadprożowe typu L-19 KB (1) Ogólna charakterystyka obiektu : Istniejący budynek jest budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym w pierzei zabudowy ul. Kwiatka. Prawdopodobne pochodzenie budynku należy datować na lata W swojej pierwotnej formie nie posiadał poddasza użytkowego natomiast posiadał dach dwuspadowy z dachem mansardowym od strony podwórka. W prawej części budynku była brama wjazdowa. W okresie między wojennym dach przebudowano rezygnując z dachu mansardowego od strony podwórka. Wykonano dodatkowe mieszkania na poddaszu. Budynek jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony wzniesiony na planie trapezu w tradycji z cegły pełnej. Obiekt wyposażony w przyłącza elektryczne, wod.- kan., ogrzewanie piecowe, wentylację grawitacyjną. 3. Izolacje budowlane : 3.1. Przeciwwilgociowe: Przewiduje się zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej : - pionowa ścian fundamentowych

16 Strona 16 - Likwidacja wilgoci poprzez zastosowanie urządzenia firmy Aquapol do zatrzymania kapilarnego działania wilgoci w murach/ osuszanie/, 3.2. Kryteria dla technologii osuszenia obiektu: - metoda nieinwazyjna - działająca kompleksowo na ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz całą strukturę budynku - dająca gwarancję doprowadzenia materiału ścian do naturalnej wilgotności - ograniczenie do minimum robót budowlanych - brak konieczności prac rozbiórkowo - remontowych w budynku np. posadzek, podłóg itp. - zapewnienie wykonania precyzyjnych pomiarów wilgoci murów w ich pełnym przekroju oraz innych pomiarów i badań określających stan murów przez wykonawcę - zapewnienie nadzoru wykonawcy w trakcie osuszania budynku - zapewnienie kontroli przebiegu osuszania poprzez regularne wykonywanie pomiarów wilgoci ścian przez wykonawcę potwierdzonych protokołami pomiaru - pomiary wilgoci wykonywane co 6 miesięcy w wyznaczonych strefach ścian od poziomu posadzki do górnej krawędzi zawilgocenia w odstępach pionowych max. 0,30m. Minimalna ilość punktów pomiaru 1 punkt / 100,0 m 2 powierzchni budynku. - zastosowanie systemu nie zasilanego prądem - zastosowanie systemu który nie wytwarza pól elektromagnetycznych - zastosowanie systemu który nie oddziałuje na urządzenia elektroniczne 4. Roboty remontowe wymiany więźby dachowej : 4.1. Projektuje się zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego, 4.2. Likwidacja istniejącej konstrukcji drewnianej, 4.3. Naprawa gzymsów w szczególności powiązanych z wieńczeniem murłatowym, 4.4. Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu w postaci dachu płatwiowokrokwiowego zgodnie przekrojami podanymi na rysunkach, drewno klasy K- 27,

17 Strona Pokrycie dachu blachą typu Ruuki Maxi Classic lub Paszkiewicz Suwałki w połączeniu z dachówką ceramiczną, 4.6. Ocieplenie strychu poprzez zastosowanie wełny celulozowej Ekofiber grubości 30 cm Kolorystyka zgodnie z projektem kolorystyki. Zestawienie drewna knstrukcyjnego dla więźby dachowej budynku przy ul. Kwiatka 10 w Płocku Drewno konstrukcyjne klasy Nr Nazwa Przekrój [mm] Ilość Długość Objętość [m 3 ] elementu elemwntu Wysokość Szerokość [szt] [m] ,0 11,95 0,23 1/ ,0 3,30 0,06 1/ ,0 1,75 0,03 Murłata 1/ ,0 2,00 0,04 1/ ,0 1,45 0,03 1/ ,0 12,70 0,25 Razem murłaty: 0, ,0 3,30 0, ,0 1,75 0,03 5 Płatew ,0 2,00 0, ,0 1,45 0, ,0 1,27 0,05 Razem płatwie: 0, ,0 1,08 0,19 32 Słupek ,0 1,08 0, ,0 1,91 0,15 Razem słupki: 0,70 11 Krokiew ,0 7,15 1, ,0 7,75 1,41

18 Strona ,0 1,75 0, ,0 5,00 0, ,0 8,60 0, ,0 3,50 0, ,0 1,90 0, ,0 1,85 0, ,0 2,85 0, ,0 7,40 0, ,0 2,75 0, ,0 3,60 0, ,0 8,40 0,12 44 Krokwie ,0 6,14 0,09 45 naścienne ,0 5,45 0, ,0 6,70 0,09 Razem krokwie: 4,28 22 Jętki dolne ,0 7,60 2,45 23 Jętki górne ,0 2,70 0, ,0 1,35 0, ,0 1,83 0,05 Wymian ,0 1,43 0, ,0 1,30 0,07 Razem wymiany: 3,41 24 Zastrzał ,0 2,00 0, ,0 1,40 0,26 Nakładki ,0 0,91 0,16 Razem nakładki: 0, ,0 3,74 0, ,0 1,11 0,02 Podwalina ,0 4,66 0, ,0 1,40 0,03 Razem podwaliny: 0,21

19 Strona ,0 3,74 0,05 30 Płatew ,0 1,11 0, ,0 4,66 0,07 Razem podwaliny: 0,14 21 Kontrłaty ,0 351,40 0,53 22 Łaty ,0 839,50 1,68 OGÓŁEM: 16,23 5. Prace remontowe elewacyjne : 5.1. Prace budowlano-montażowe winny być prowadzone zgodnie z wymogami BHP i p.poż. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I MATERIAŁÓW PRAC KONSERWATORSKO - REMONTOWYCH ELEWACJI BUDYNKU 5.3. Opis elewacji Konstrukcja murowana, otynkowana. Od jednej ze stron szczytowych przylegająca do sąsiedniego budynku konieczne będzie uszczelnienie dylatacji pomiędzy budynkami. Od strony frontowej wejście na parterze do zakładu usługowego ma wadliwie wykonane schody, brak izolacji pomiędzy schodami i budynkiem prowadzi do dużego zawilgocenia okolicznych tynków. Od strony przeciwległej ściana szczytowa z tynkami zawilgoconymi na całej wysokości parteru oraz z licznymi odspojeniami nad parterem... Elewacja ceglana budynku wymagać będzie prawdopodobnie wykonania całkowicie nowych powłok tynkarskich. W ścianach na parterze budynku widoczne są ślady wilgoci sięgające do parapetów okien na parterze. W wielu miejscach widoczne są pęknięcia, które wymagają odsłonięcia tynków i napraw konstrukcyjnych, spinania kotwami stalowymi lub siatka metalową. Zamaskowania w murze wymagają kable prowadzone na powierzchni tynku. Poza naprawą - praktycznie wymianą - konstrukcji dachowej naprawy wymagają wystające nad dachem kominy i usytuowane w dachu lukarny. Wybór powłok tynkarskich powinien być poprzedzony badaniami określającymi zawartość ilościową i rodzaj soli w murze pod tynkiem. Badania

20 Strona 20 takie może przeprowadzić laboratorium Remmers nieodpłatnie. Zakładając, że zasolenie to znajduje się na poziomie niskim w propozycji przewidziane zostało wykonanie jednowarstwowego tynku solochłonnego WTA Izolacja zewnętrznych ścian fundamentowych Stan obecny i zalecenia. W dolnych partiach murów widoczne są, miejscami bardzo znaczne, uszkodzenia tynków powstałe w wyniku stałego działania wilgoci. Była ona podciągana ze ścian fundamentowych pozbawionych zapewne sprawnej izolacji przeciwwilgociowej. Brak ten powodował przenikanie wody z warstwy gruntu do powierzchni murów - przesiąkanie poprzeczne wód opadowych i powracających do budynku z rynien deszczowych. Widoczne ślady wilgoci potwierdzają występowanie zjawiska podciągania kapilarnego wody poprzez ściany fundamentowe (brak izolacji poziomej), które odgrywało znaczącą rolę, jako przyczyna zniszczeń tynków w strefie cokołowej. Widoczna na zdjęciach, na ścianach zewnętrznych wysokość migracji wilgoci osiągała poziom do parapetów okien na parterze budynku, na ścianie szczytowej do wysokości I-szej kondygnacji. Podstawowymi zabiegami prowadzącymi do osuszenia budynku musiało stać się wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach fundamentowych kontaktujących się z zasypką gruntową, jak i wprowadzenie poziomej przepony izolacyjnej. W związku z powyższym wykonać należy, na wysokości ok. 15 cm pod poziomem posadzek parteru, pozioma przepona izolacyjna z zastosowaniem metody iniekcji. Podciąganie wody gruntowej do strefy przyziemia powoduje, w swojej naturze przenoszenie soli rozpuszczonych w wodzie na powierzchnię murów, gdzie dochodzi do ich kumulacji i krystalizacji. Krystalizujące sole rozsadzają tynki i cegły. Z tego powodu powszechnym stało się stosowanie tylko takich preparatów, które nie wprowadzają do morów dodatkowych porcji soli higroskopijnych lub jeżeli to nie jest możliwe, to ilość wtórnie wytrącanych soli ograniczona jest do minimum. W przypadku murów tynkowanych, w strefie tak wykonanej przepony poziomej nakładane są na mur specjalne tynki renowacyjne, solochłonne wykonane

21 Strona 21 zgodnie z wymaganiami znanych środowisku konserwatorów zabytków pod nazwą WTA Program prac izolacyjnych i renowacji ścian cokołu: Należy przewidzieć, do wysokości ok. 30 cm nad poziomem terenu, wykonanie na murze ceglanym ( po usunięciu tynków ) izolacji pionowej z materiału mineralnego odpornego na obecność soli w murze. Izolację taką należy wykonać do głębokości 25 cm poniżej poziomu terenu wokół budynku. Fundamenty budynku należy odsłonić i od poziomu ich posadowienia do poziomu terenu wykonać powłokę izolacyjną z materiału bitumiczno polimerowego. Tynk w partii cokołowej, do poziomu parapetów okien na parterze powinien zostać usunięty i zastąpiony całkowicie tynkiem renowacyjnym dobranym szczegółowo po wykonaniu badań określających aktualny stan obciążenia murów solami. Projektuje się wykonywanie izolacji ścian fundamentowych z produktów Remmers, opartych na trzech podstawowych produktach: - preparacie Aida Kiesol - impregnacie uszczelniającym i hydrofobizującym, głęboko penetrującym do podłoża uzupełnianym koncentratem z mikroemulsji silikonowej stosowanym do nasączania murów w trakcie wykonywania poziomych przepon izolacyjnych. - mineralnych materiałach izolacyjnych zwanych często szlamy izolacyjne - służących do wytworzenia warstwy uszczelniającej i do zamknięcia najszerszych porów na powierzchni murów. Izolacje wykonane z takich materiałów mogą być również elastyczne. Ponadto nie zamykają dyfuzji pary wodnej i pozwalają na swobodne wysychanie murów. - emulsjach bitumiczno polimerowych do wytworzenia bardzo elastycznej warstwy zabezpieczającej przed wodą napierającą, jak i zamykających rysy i pęknięcia murów pojawiające się nawet po wykonaniu izolacji. Technologia wytworzenia warstwy izolacyjnej, chroniącej dowolne podłoże przed wnikaniem wody jest bardzo prosta i szybka: - w pierwszym etapie nasyca się zabezpieczany mur preparatem Aida Kiesol przez natrysk,

22 Strona 22 - kiedy tylko płyn zostanie wchłonięty przez porowate podłoże, nanosi się szlam mineralny przy użyciu pędzla ławkowca, - kolejny natrysk wykonuje się, kiedy szlam zacznie wiązać, - izolująca masa bitumiczno - polimerowa jest preparatem gotowym nakładanym na czyste podłoże lub stężałą powłokę szlamu narzędziami służącymi powszechnie do tynkowania. Przy użyciu opisanego zestawu preparatów można przeprowadzić skuteczną izolację każdego muru zapewniającą: głęboką penetrację, szczelną powierzchnię oraz maskowanie rys i pęknięć Krótkie informacje techniczne o podstawowych produktach systemu: Aida Kiesol - wodny roztwór krzemianów i metylokrzemianów alkalicznych wprowadzany do muru przez impregnację lub iniekcję. Przemiany chemiczne wprowadzonych związków prowadzą do wytrącenia się krzemionki zamykającej przekrój porów i posiadającej dodatkowo cechy hydrofobowe - zapobiegające wnikaniu wody. Preparat ekologiczny, wzmacniający, dający zabezpieczenie przeciwwilgociowe odporne chemicznie. Aida Sulfatexschlämme, zawiesina szlamowa mineralizująca podłoże, zarabiana z wodą, wiązana cementem z dodatkami żywic syntetycznych. Po utwardzeniu daje powłokę o dużej odporności mechanicznej i odporności na działanie siarczanów. Oferowana jest również wersja uelastyczniona o nazwie Aida Elastoschlamme, która nie ulega uszkodzeniu na podłożu podlegającemu zmianom temperatur i jest odporna na działanie promieniowania UV. Sulfiton K2 Dickbeschichtung, emulsja wodna bituminów i żywic syntetycznych, mająca postać lekkiej pasty. Nałożenie warstwy o grubości od 4-6 mm prowadzi do powstania grubej elastycznej warstwy izolującej chroniącej ścianę przed wnikaniem wody, nawet pod ciśnieniem. Odporna na działanie zanieczyszczeń i mikroorganizmów. Ze względu na brak rozpuszczalników organicznych nietoksyczna i niepalna Proponowana technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jest możliwe po odkopaniu i oczyszczeniu ścian fundamentowych. Należy spodziewać się, że odsłonięta

23 Strona 23 powierzchnia murów będzie wymagała napraw. Konieczne będzie zapewne usunięcie osłabionych i wykruszonych spoin, jak i nieodwracalnie zniszczonych cegieł. Po oczyszczeniu konieczna będzie naprawa wątku, a więc wzmocnienie cegieł, uzupełnienie ubytków i spoinowanie, przy użyciu odpowiednich zapraw. Następnie konieczne jest wykonanie wielowarstwowej izolacji przeciwwodnej Opis kolejnych zabiegów: Po odkopaniu ścian usunąć ew. obecne stare tynki, pozostałości niesprawnej izolacji, osłabione wykruszone spoiny, jak i wszelkie inne luźno związane z podłożem fragmenty i zabrudzenia. Jednocześnie usunąć tynk z cokołu budynku do poziomu parapetów oczyścić ten fragment muru z resztek zaprawy Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji. a) Dla iniekcji grawitacyjnej wywiercić w murze, w spoinie, na odpowiednio zaplanowanym poziomie rząd otworów, w odstępach 12 cm o kącie nachylenia ok ; średnica otworów mm. Nawiercanie należy zakończyć w odległości 5 cm od przeciwległej płaszczyzny ściany, dla ścian szerokich ponad 80 cm, otwory wykonuje się na ogół dwustronnie. Dla iniekcji ciśnieniowej i dla ścian betonowych - otwory 13 mm, dla montażu packerów iniekcyjnych, mogą być wiercone w poziomie i (dla uszczelnienia packerów) w pełnej cegle. b) nasączać mur preparatem Aida Kiesol, stale podając świeże porcje, aż ściana wchłonie całą konieczną ilość dla murów suchych podawać w rozcieńczeniu 1:1 z wodą - 1,5 kg / m b / 10 cm grubości ściany. Dla murów nie przeznaczonych do tynkowania, w przypadku zawilgocenia względnego większego od 50%, właściwszą jest metoda iniekcji ciśnieniowej rozcieńczonym z wodą koncentratem mikroemulsji Aida Maueriniektion. Stężenie roztworu (od 1 : 12 do 1 : 8) z wodą należy dopasować do stopnia zawilgocenia murów. Dla zapewnienia skuteczności procesu, w murach o niskiej alkaliczności, podawanie preparatu łączyć z iniekcją wysoce alkalicznym środkiem Aida Kiesol - przewidzianą dla iniekcji ilość substancji podzielić na ok. 70% roztworu Aida Maueriniektion + 30% Aida Kiesol

24 Strona 24 wprowadzanego z odstępem ok. 1 godz. c) wlać do otworów zaprawę mineralną Aida Bohrlochsuspension, Przygotować podłoże w części podziemnej - do położenia izolacji poprzez wypełnienie ubytków i wykruszonych spoin jeżeli takie zostaną zauważone przy użyciu zaprawy mineralnej lub zaprawy Remmmers Funcosił Grundputz Zużycie: - przy umiarkowanym uszkodzeniu wątku, zużycie wynosi 3 kg na 1 m 2. odkopaną ścianę zewnętrzną na głębokość do 25 cm poniżej poziomu terenu i 30 cm ponad nawilżyć poprzez natrysk preparatem Aida Kiesol rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1 ( jeżeli mur jest aktualnie suchy dla murów mokrych stosować preparat bez rozcieńczania z wodą ). Poczekać na wniknięcie preparatu i na świeżo wykonać jedną warstwę izolacji przy użyciu szlamu Aida Sulfatexschlämme. Zużycie: Aida Kiesol - 0,15 kg /m 2 ; Aida Sulfatexschlämme. 1,5 kg / m 2 Zabieg powyższy powtórzyć w chwilę po tym jak pierwsza warstwa szlamu przestanie poddawać się przesuwaniu przy delikatnym naciskaniu palcem: Zużycie: Aida Kiesol - 0,10 kg /m 2 ; Aida Sulfatexschlämme. 1,5 kg / m 2 Na powierzchni od poziomu terenu do górnej krawędzi izolacji mineralnej, na świeżą warstwę szlamu, wykonać kryjącą obrzutkę pod tynk z materiału Remmmers Vorspritmortel ( 5 kg / m 2 ) Poczekać krótko na wniknięcie roztworu gruntującego do ściany (lub związanie warstwy szlamu), i nanosić do wysokości poziomu terenu - w jednej operacji warstwę masy bitumiczno-żywicznej Sulfiton K2 Dickbeschichtung, Zużycie: 3,5 litra/m 2. uwaga 1: Jeżeli podłoże nie jest gładkie, na przykład spoiny są wgłębione w stosunku do lica muru, nakładanie powłoki bitumicznej można prowadzić w dwóch etapach. Najpierw położyć warstwę cienką wyrównawczą, wciskając masę w spoiny i zagłębienia, zarysować jej powierzchnię, a następnie na świeżo położyć warstwę zasadniczą.

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu Środka do izolacji ścian

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod: 45453100 Roboty renowacyjne SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02

Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ryszard Rozborski Wykonywanie tynków zewnętrznych 712[06]. Z2. 02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo