Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych"

Transkrypt

1 Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym użycu. I tak P.Drucker[ 1998] używa termnu organzacja secowa. Inn używają termnów uczące sę organzacje [ P.Senge -1990],lub organzacje po-reengneerngu [ M.Hammer, J.Champy 1994]. Nekedy nawet w lteraturze pojawa sę termn zwarowane organzacje [ T.Petrs 1994]. My natomast podobne jak welu badaczy używamy termnu wrtualna organzacja [ por. mędzy nnym W.Davdow, M.Malone 1992 oraz P. Sber, J.Grse 1998] Problematyka funkcjonowana organzacj wrtualnych została przedstawona we wcześnejszych moch publkacjach [ J.Kselnck ]. Termn wrtualny wywodz od następujących słów łacńskch vrtuals czyl skuteczny vrtus czyl moc. Wrtualny oznacza też teoretyczne możlwy do zastnena. W lteraturze [ D. Skryme s. 26] wyróżna sę następujące typy wrtualzacj: wrtualna produkcja usług, telepraca w myśl zasady moje mejsce pracy jest tam gdze jest mój modem, wrtualne zespoły, wrtualne buro, wrtualna komunkacja wrtualna organzacja. Wrtualna organzacja jest zupełne nowym typem organzacj, która mogła powstać dzęk rozwojow Informacyjnej Technolog a zwłaszcza funkcjonowanu globalnych sec nformacyjnych dużych baz danych. Jest to też odpowedź na wymagana wolnego rynku koneczność dostosowana sę do jego konkurencyjnośc. Pojęce wrtualnej organzacj ne doczekało sę jeszcze jednej ogólne akceptowanej defncj. Można przyjąć, że jest pochodną pojęca wrtualnej rzeczywstośc. Wrtualność określa sę poprzez charakterystykę własnośc a ne stnejące cechy fzyczne. Dlatego też mówmy o: wrtualnej organzacj, wrtualnych usługach, wrtualnej podróży, wrtualnych dzałanach. Przyjmujemy, że wrtualna organzacja tworzona jest na zasadze dobrowolnośc przez różnego typu organzacje. Organzacje te wchodzą ze sobą w zwązk z wykorzystanem metod Informacyjnej Technolog. Celem tworzonych zwązków jest przynesene wszystkm ch uczestnkom korzyśc. Korzyśc te pownny być wększe nż wtedy, gdyby organzacje tworzące je dzałały w sposób tradycyjny. Dla wspólnego dzałana ne stneje

2 koneczność zawarca umów cywlno prawnych. Czas trwana zwązku ustalany jest przez organzację, która perwsza uzna, że dalsze jego stnene jest dla nej nekorzystne. Pozostałe organzacje, jeżel uznają to za korzystne, mogą kontynuować wrtualny zwązek. Nowy zwązek, też wrtualny jest już bez organzacj, która wystąpła Mogą też zwązać sę z nnym organzacjam wrtualnym lub tradycyjnym stworzyć zupełne nową organzacje wrtualną. Podstawową charakterystyczną cechą organzacj wrtualnej jest szybkość dzałana a w tym możlwość dostosowane sę do nowych warunków. Poneważ, zdolność ta w perwszym rzędze uzyskana jest dzęk funkcjonowanu sec Internet, dlatego też można stwerdzć, że organzacja ta jest dzeckem globalnych sec nformatycznych. Na organzacje wrtualną ne można patrzeć tylko z punktu wdzena klasycznej teor zarządzana. Formalne możemy przyjąć, że organzacje wrtualne tworzymy w sytuacjach, które możemy przedstawć w następujący sposób. Oznaczmy, że: Ω - jest zborem wszystkch rozpatrywanych organzacj; O - jest -tą konkretną organzacją, przy czym O Ω. Każda konkretna organzacja może tworzyć zwązk (alanse). Do wyboru mamy: 1. Kompleks organzacj wrtualnych W, gdze W k W - jest k-tą konkretną organzacją wrtualną, przy czym kw Ω, W Φ, L( W ) > 1gdze L(W k ) - lczebność organzacj k k k wrtualnej. 2. Kompleks organzacj powązanych w sposób tradycyjny T, gdze T l T - jest l-tą konkretną organzacją tradycyjną, przy czym lt Ω, T Φ, L( T ) > 1, gdze L(T l ) - l l l lczebność organzacj tradycyjnej. Organzacja O ne może jednocześne należeć do kompleksu W do kompleksu T, tzn. O T O W O W O T Każda organzacja osąga samodzelne jednostkowy zysk w wysokośc Z(O ). Organzacja która dąży do powększena zysku, ma następujące możlwośc: 1.powększena zysku w wynku powązań wrtualnych osągnęca zysku w wysokośc: Z Wk (O ) jest to zysk -tej organzacj wtedy kedy ko W k, 2.powększena zysku w wynku powązań tradycyjnych - osągnęce zysku w wysokośc: Z Tl (O ) - jest to zysk -tej organzacj wtedy kedy lo Tl.

3 Oczywśce zachodz odpowedno: Z Wk (O )> Z(O ). Z Tl (O )> Z(O ). w przecwnym wypadku organzacja ne pragnęłaby powązań. Organzacja dąży do uzyskana jak najwększego zysku wchodz tylko wtedy w powązana wrtualne jeżel jej zysk Z Wk (O ) jest wyższy nż w powązanach tradycyjnych lub gdy funkcjonowała samodzelne. Organzacje powązane tradycyjne ne maksymalzują zysku jednostkowego (dla każdej organzacj) lecz maksymalzują zysk łączny - dla organzacj jako całośc. Oblczając zysk łączne uzyskujemy: 1. dla organzacj tradycyjnych L( T ) l L( T ) l ZT ( ) = Z ( O) ZO ( ) gdze jo T l Tl j j j l j= 1 j= 1 2. dla organzacj wrtualnych LW ( kl ) LW ( k ) k Wkl j j j k j= 1 j= 1 Z( W ) = Z ( O ) Z( O ) gdze jo W Poneważ w organzacjach tradycyjnych maksymalzujemy zysk dla organzacj jako całośc a w organzacjach wrtualnych maksymalzujemy zysk dla każdej należącej do nej pojedynczej organzacj to dla hpotetycznych kompleksów zachodzą następujące zależnośc: zysk kompleksu Z( T) Z( W) Z( T) < Z( W) natomast zysk jednostkowej organzacj Z ( O ) Z ( O ) Tl Wk Równeż organzacja wrtualna dąży do maksymalzacj zysku w krótkm okrese czasu. Wynka to z faktu, że decyzje są tu podejmowane w bardzo szybko zmenających sę warunkach. Organzacje tradycyjne maksymalzują też zysk w dłuższych okresach czasu. Prawdopodobeństwo osągnęca zysku zależy od następujących podstawowych elementów: 1. szybkość elastyczność dostosowana sę do zman gdze przewagę mają oczywśce organzacje wrtualne, 2. pozycje organzacj na rynku gdze z kole przewagę mają organzacje tradycyjne. Oznaczmy przez P n - prawdopodobeństwo osągnęca zysku przez organzację, gdze n oznacza czynnk wpływający na to prawdopodobeństwo. Rozpatrujemy wtedy relację zachodzącą pomędzy P n (Z Tl ) a P n (Z Tk ).

4 Jeżel prawdopodobeństwo osągnęca zysku jest wyższe dla organzacj tradycyjnej wtedy pownno sę dążyć do stworzena takego typu organzacj. Jednak w sytuacj kedy chocaż jedna z organzacj, która może wejść w skład organzacj tradycyjnej może uzyskać wyższy zysk w organzacj wrtualnej czyl P n (Z Tl (O )) < P n (Z Wk (O )) wtedy ne chce do takej tradycyjnej organzacj przystąpć dąży do stworzena organzacj wrtualnej. Jednak w zależnośc od stanowska pozostałych organzacj może być zmuszona do przystąpena do organzacj tradycyjnej. Mamy wtedy do czynena z sytuacją negocjacj. Możlwe sytuacje decyzyjne: 1. organzacja O w ramach organzacj wrtualnej uzyskałaby zysk Z w, 2. organzacja O w ramach organzacj tradycyjnej uzyskałaby zysk Z t przy czym zachodz: Z w > Z t, 3. pozostałe organzacje, które mogą stworzyć organzację tradycyjną wraz z O : - w ramach organzacj wrtualnej uzyskałyby zysk Z W - w ramach organzacj tradycyjnej uzyskałaby zysk Z t przy czym zachodz: Z t > Z W Dlatego też organzacje te skłonne są przyznać organzacj O premę w wysokośc < ZW Zt za przystąpene do organzacj tradycyjnej. Organzacja O jeżel ne uzyska prem będze sę starała wejść w koalcję wrtualną z nnym organzacjam ze zboru Ω ale ne należących do konkurencyjnego podzboru T l. Jednak bez organzacj O może sę zdarzyć, że organzacja tradycyjna ne uzyska spodzewanych efektów ne zostane alans tego typu zawązany. Przedmot badań -cel zakres Dotychczasowe badana, które przeprowadzłem, upoważnają do postawena następującej hpotezy: Rozwój organzacj wrtualnych uzależnony jest w stotny sposób od przezwycężena obaw przed neetycznym zachowanem sę całej tego typu organzacj lub jej częśc składowych. Możemy węc stwerdzć, że obawy przed neetycznym zachowanem stanową stotną barerę w tworzenu organzacj wrtualnych. Są one artykułowane przez elektorat organzacj wrtualnej a węc osoby organzacje, które są bezpośredno zanteresowane wynkam ch pracy. Uzasadnene tej hpotezy ch aplkacje są podstawowym tematem publkacj. Problem ten jest tym bardzej stotny, że organzacje wrtualne stają sę najbardzej dynamczne rozwjającym sę typem organzacj w obecnym czase.

5 Trudnośc w prezentacj wynkają stąd, że użyte, w tytule, oba termny a węc etyka zarządzana ( często nazywana też etyką bznesu ) organzacja wrtualna są jak uprzedno przedstawono, trudne do jednoznacznego zdefnowana. Etyka zarządzana w organzacjach wrtualnych Etyka zarządzana wg R Grffna [ 1996 s 138 ], zajmuje sę normam zachowań, którym kerują sę poszczególn menedżerowe w swojej pracy. Uważamy jednak, że problematyka ta jest szersza poneważ nteresuje nas zachowane całej organzacj. Oczywśce na to zachowane wpływają poszczególn menedżerowe ale w różny sposób. Take podejśce zgodne jest z poglądam T.M Gareta R.J. Klonowskego [1986]. Wymenają on następujące trzy dzedzny, którym szczególne nteresuje sę etyka zarządzana a manowce: stosunek organzacj do pracownka, stosunek pracownka do organzacj, stosunek organzacj do nnych podmotów gospodarczych a szczególne do klentów organzacj współdzałających. Nasze zanteresowana dotyczą szczególne stosunku organzacj wrtualnych do nnych podmotów gospodarczych. Jak psze E.Sternberg [ 1998 s.36 dalsze] etyka zarządzana ne jest zewnętrzną opcją skerowana przecwko bznesow ale rygorystycznym, analtycznym narzędzem dzałań gospodarczych. Jednym ze sposobów merzena wartośc etyk zarządzana dla dzałań gospodarczych jest szkoda, jaką może wyrządzć jej brak. Organzacja wrtualna jest takm typem organzacj gdze wszelke dzałana przebegają w tak zwanej nformacyjnej przestrzen a ch szczególną cech jest szybkość podejmowana decyzj. W tradycyjnej organzacj wszelke formy współpracy realzacj zamóweń przechodzą dość długą drogę negocjacj w której zaangażowan są różnego typu specjalśc w tym praktycy. W przypadkach wątplwych co do warygodnośc partnera zbera sę dodatkowe o nm nformacje na przykład poprzez wywadownę gospodarczą lub z rejestru sądowego. Jeżel tworzymy organzacje wrtualne dla realzacj konkretnego zadana to procedury tworzena są bardzo uproszczone. Organzacje dzałają często bez umów prawnych lub są bardzo uproszczone. Właśne ta szybkość podejmowana decyzj sprzyja podłączenu sę organzacj, których postępowane ne jest zgodne z przyjętym normam etycznym. Organzacja wrtualna obok dużej szybkośc podejmowana decyzj charakteryzują sę mędzy nnym następującym cecham;

6 Ne posada prawnego zwerzchnctwa. Może równocześne brać udzał w welu transakcjach podobnych organzacj wrtualnych lub tradycyjnych. Powązana ne mają długotrwałego charakteru trwają tak długo jak efekty uzyskane we wspólnym dzałanu przewyższają efekty osągane we własnej organzacj. Posada wysok stopeń elastycznośc, który charakteryzuje sę szybkm dostosowanem sę do zmenających sę warunków otoczena. Brak uprzedzeń rasowych, kulturowych nnych mędzy uczestnkam realzacj wspólnych zadań. Wymenone cechy sprzyjają temu, że w tworzenu organzacj wrtualnej borą udzał organzacje, których zasady etyczne różną sę. I tak analzując funkcjonowane organzacj wrtualnej handlu neruchomoścam napotkano na barerę zwązaną z różncam kulturowym a tym samym z różną nterpretacją pojęca etyk bznesowej. Jeżel bowem dla realzacj zamówena polskego klenta tworzy sę organzacje wrtualną z państwem leżącym w nnym kręgu kulturowym nż europejsk to powstaje pytane czy menedżerowe obu tych organzacj przestrzegają tych samych norm zachowań. Można stwerdzć, że są pewne wartośc unwersalne ale są też zachowana specyfczne tylko dla danego kręgu kulturowego. Etyczne lub neetyczne zachowana organzacj zdarzają sę w określonym sprzyjającym kontekśce. Słaboścą organzacj wrtualnych w tym zakrese jest to, że najczęścej ne znane są konteksty organzacyjne powązanych w ten sposób organzacj co oczywśce sprzyja neetycznemu zachowanu. Ocena warygodnośc organzacj tradycyjnych wrtualnych Na każdą organzację, która rozważa celowość przystąpena do organzacj wrtualnej dzałają dwe sły: perwsza to chęć pozyskana dodatkowego zysku wynkającego z tego, że można zrealzować dodatkowe zadana, których samodzelne ne można było wykonać, druga to obawa, że na skutek neetycznego zachowana sę, któregoś z ognw tworzącego organzacje wrtualne, nastąp zmnejszene spodzewanego efektu a w krańcowych przypadkach zamast zysku zostaną ponesone straty. W tabel 1 przedstawono porównane spojrzena na organzację tradycyjną wrtualną przez te grupy ludz, które można określć manem elektorat tych organzacj.

7 W przeprowadzonych badanach, które przeprowadzono wśród menedżerów studentów, elektorat podzelono na następujące grupy: klenc, dostawcy, pracowncy, bank, pracowncy admnstracj rządowej, nwestorzy, pracowncy uczeln. Podstawą zalczene badanych do określonej grupy było ch samookreślene czyl każdy badany mógł sę sam zdeklarować do której grupy sę zalcza. Wszystkm badanym zadano następujące dwa pytana: 1. Który typ organzacj ( tradycyjną czy wrtualną) uważasz za bardzo warygodną? 2. Z którym typem organzacj ( tradycyjna czy wrtualną ) wązałeś swoje nadzeje na przyszłość? Do odpowedz można było załączyć uzasadnene ale ne było to obowązkowe. Druge pytane było szczególne stotne dla grupy pracownków studentów. Pytane to było pytanem uzupełnającym, natomast perwsze było podstawowe. Tabela 1 Ocena warygodnośc organzacj tradycyjnej wrtualnej analza porównawcza. Elektorat organzacj Organzacja Organzacja tradycyjna wrtualna 1. Klenc + _ 2. Dostawcy + _ 3. Pracowncy + _ 4. Bank + _ 5. Instytucje rządowe + _ 6. Inwestorzy + _ 7. Uczelne ( Studenc)?? Legenda: + ocena wyraźne pozytywna - ocena negatywna? brak jednoznacznej odpowedz Badana przeprowadzono w ramach zajęć doszkalających wyższą kadrę menedżerską dużych średnch organzacj. Ich słaboścą było to, że w zasadze dopero na zajęcach

8 słuchacze dowadywal sę o celach funkcjach organzacj wrtualnych. Nkt z badanych ne mał wcześnejszego kontaktu z organzacjam wrtualnym. Tylko nelczn badan słyszel o stnenu tego typu organzacj. Dlatego można przypuszczać, że tak jednoznaczne negatywne odpowedz o warygodnośc organzacj wrtualnych są równeż wywołane przez obawy przed neznanym. Neco nna była sytuacja w grupe studenckej. Tu badana były przeprowadzone wśród studentów roku dyplomowego Wyższej Polsko-Japońskej Szkoły Technk Komputerowych. Studenc znal teoretyczne postawy funkcjonowana organzacj wrtualnych. Nezależne od uzyskanych odpowedz starano sę przeprowadzone badana uzupełnć poprzez dyskusje na temat, jake są przyczyny zgłoszonych obaw co do pracy korzystana z organzacj wrtualnych. I tak zgłoszono w poszczególnych grupach następujące uwag: Klenc W tej grupe zgłoszono najczęścej dwa typy obawy: Perwszy dotyczył problematyk jakośc. Uważa sę, że ne zawsze znane z przestrzegana zasad etyk frmy będą brały udzał w realzacj transakcj. I jeżel końcowy wykonawca będze znany to ne są znan jego podwykonawcy. Dlatego też wszystke organzacje pownny bardzo dokładne kontrolować jakość dostaw wrtualnych organzacj. Drug natomast mał nny charakter. Obawy wynkały z ułomnośc przepsów prawnych a manowce postępowana w przypadku reklamacj. Może sę okazać bowem, że organzacja co do której zgłoszono zastrzeżena już ne stneje ne ma ona prawnych następców. I teraz co stane sę z zareklamowanym towarem, kto zajme sę jego naprawą, konserwacją. Dostawcy obawy wynkają, że dostarczony towar ne zostane odebrany lub tez ne wykorzystany zgodne z przeznaczenem. Uważa sę,że szczególną ostrożność należy zachować szczególne przy regulacj należnośc fnansowych. powszechne uważa sę, że należy przestrzegać zasady najperw penądze a potem towar. Pracowncy w przypadku organzacj wrtualnej są to jej potencjaln pracowncy. Badan pracują bowem w organzacjach tradycyjnych. Na pytane dodatkowe dlaczego ne chcą pracować w organzacj wrtualnej uzyskano odpowedz, badan obawają sę po perwsze braku stablnośc a po druge neetycznego postępowana, to znaczy ne wywązywana sę organzacj ze swoch zobowązań płacowych. Równeż zatrudnene w organzacj wrtualnej ma nższy prestż nż tradycyjne. Inny problem chocaż ne zwązanym z etyką jest obawa przed bardzo ntensywną pracą.

9 Bankowcy Pracowncy sektora bankowego uważają wprost, że organzacja wrtualna jako całość ne może uzyskać kredytu. Może go natomast uzyskać organzacja tradycyjna mmo, że wchodz w skład organzacj wrtualnej. Obawa dotyczy tego, że ne wadomo jest kto będze spłacał kredyt. Jeżel organzacja wrtualna ne ma wspólnego majątku to powstaje pytane Jake będze zabezpeczene uzyskanego kredytu? Inwestorzy- grupa ta ma podobne obawy jak pracowncy sektora bankowego. Instytucje rządowe- występuje obawa przed współpracą z organzmam wrtualnym. Organzacja jest nestablna bardzo często dzała w przestrzen globalnej a ne tylko na terene danego kraju. Reasumując wynk tych badań, możemy stwerdzć, że wększość obaw dotyczy właśne sfery możlwośc neetycznego dzałana tego typu organzacj. Studenc- którzy występują tu zarówno w rol pracownków organzacj wrtualnej jak przyszłych klentów ne podnoszą tak ostro problemu ch neetycznego funkcjonowana. Uważają, że przeceż stneją już coraz lepsze metody zabezpeczeń jak przykładowo w dzałanach wrtualnych banków czy też sklepach Internetowych. Podkreślają natomast możlwość rozpoczęca bznesowej dzałalnośc nawet z bardzo małym początkowym kaptałem. Jednak ne ma tu jak w poprzednch grupach jasno spolaryzowanego stanowska. Ne wysuwa sę tu zastrzeżeń etycznych ale to, że znaczna grupa studentów uważa, że ze względu na karerę zawodową lepej pracować w stablnej znanej organzacj. Etyczne dylematy funkcjonowana organzacj wrtualnych. Innej klasy problemy etyczne zwązane są z funkcjonowanem organzacj wrtualnej. Jednym z nch jest dylemat dotyczący zatajana faktu dzałana danej organzacj w systeme organzacj wrtualnych. A węc czy pownno sę nformować swoch klentów o tym, że dla realzacj danej usług lub wyprodukowana określonego produktu stworzono wrtualną organzację. Nekedy mamy do czynena z sytuacją odwrotną. Organzacja posługuje sę termnem wrtualny po to aby klent myślał, że ma do czynena z organzacją nowoczesną. Jednak w zasadze organzacja pracuje w systeme tradycyjnym. W klase problemów etyk zarządzana zwązanych z funkcjonowanem organzacj wrtualnej są artykułowane medzy nnym obawy przed: 1. newykonywanem przez organzacje powązaną wrtualne zobowązań względem drugej w ten sposób powązanej organzacj,

10 2. podłączenem sę organzacj, która ma za zadane skompromtowane partnera w zasadze reprezentuje nteresy konkurenta, 3. możlwoścą postępowana nezgodnego z nteresam własnego kraju na przykład organzacja nnego kraju w ten sposób pragne omnąć embarga lub nne ogranczena prawne. Można w tym mejscu zadać pytane : czy take obawy o neetyczne dzałana dotyczą tylko organzacj wrtualnych a ne są też typowe dla welu organzacj tradycyjnych? Odpowedź jest pozytywna. Jednak, co starano sę pokazać, to w organzacj wrtualnej stneją sprzyjające okolcznośc ku dzałanu neetycznemu. Wynkają one mędzy nnym z faktów o których wcześnej wspomnano a węc : szybkość dzałana, brak wcześnejszej znajomośc partnera, tworzene organzacj ad hoc dla realzacj tylko jednego zadana, brak odpowednch uregulowań prawnych. Generalną obawą, która pojawa sę przy analze funkcjonowana organzacj wrtualnej jest to, że sprawca neetycznego postępowana sam ne ponese żadnych konsekwencj. Te konsekwencje natomast mogą poneść c, którzy dzałal w dobrej werze realzowal zadane wraz z neetyczną organzacją. Jedną z takch konsekwencj są przykładowo dzałana polegające na tzw. psucu mark. Marka produktu pozwala na jego dentyfkacje. Klent kupuje najczęścej tylko te produkty do których mark ma zaufane. Dlatego też dzałana, które wpływają na podważene tego zaufana prowadzć może w konsekwencj do bankructwa frmy. Uwag końcowe Z przedstawonych rozważań wynka, że problemy etyk zarządzena są bardzo stotne dla rozwoju organzacj wrtualnych. Jake są możlwośc rozwązana takej złożonej sytuacj? Wydaje sę, że rozwązana stosowane w organzacjach take jak: negocjacje, umowy, sprawdzane warygodnośc partnerów są tylko do przyjęca w bardzo ogranczonym zakrese. Pójśce drogą tych rozwązań może spowodować zmnejszene konkurencyjnej przewag organzacj wrtualnych nad tradycyjnym. Dlatego wraz z postępem w zakrese nowych rozwązań nad bezpeczeństwem danych należy równolegle prowadzć też prace nad kwestam etycznym metodam ch rozwązana w organzacjach wrtualnych. Lteratura: W.Davdow, M.Malone: The Vrtual Corporaton, Harper Busness, N-Y 1992.

11 P.Drucker: The New Organzaton,,Harvad Busness Reve,no 1-2/1998. T.M. Garret, R.J. Klonosk; Busness Ethcs, Prentce-Hall, N-Y, 1986 R.W.Grffn; Podstawy zarządzana organzacjam, PWN,Warszawa 1996 J. Kselnck; Wrtualna organzacja- marzene czy rzeczywstość, Computerworld, 16,1997 s. 58. J. Kselnck; Vrtual organzaton as a product of nformaton socaty; Informatca, vol.22,1,1998 p.3. j. Kselnck ed.: Vrtual organzaton n Modern Socety, IRM, Hershey London, M.Hammer, J.Champy:Reengneerngthe Corporaton, Harper Busness, 1994 P.Seber J.Grese (eds.) Organzatonal Vrtualness, Smowa Verlag Bern,1998. E. Strenberg; Just Busness, Busness Ethc n Acton, Warner Books,1995 Abstract. Vrtual organsatons beng a new type of organsatons are attractve for the users. However, ther weakness s represented by the fact that they are not so popular as the tradtonal ones. In addton, the development of vrtual organsatons s hampered by a great deal of concern of varous nature. The major concern s over the unethcal behavour of the whole organsaton or any part of t. Thus the consequences are suffered by all vrtually assocated organsatons. Ths report dscusses the results of plot research relatng to the relablty assessment of both tradtonal and vrtual organsatons. Dfferent groups of electorate of the two types of organsatons have been nvolved n the research. The conclusons drawn may be of substantal help from the pont of vew of both theory and practce of vrtual organsaton formaton.

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl

Szkolimy z pasją. tel.(012)2623040; 0601457926; 0602581731 www.aiki-management.pl Szkolmy z pasją Warsztaty Samura Game Godność Przywództwo Integracja Komunkacja Budowane Zespołu Honor Samura Game www.samuragame.org jest unkalną rzucającą wyzwane symulacją z obszaru budowana zespołu

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Podejmowane decyzj w warunkach nepewnośc dr Adam Sojda Teora podejmowana decyzj gry z naturą Wynk dzałana zależy ne tylko od tego, jaką podejmujemy decyzję, ale równeż od tego, jak wystąp

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Mateusz Baryła Unwersytet Ekonomczny w Krakowe O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Wprowadzene

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją Olgopol dynamczny Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencj loścowej jako gra jednokrotna z pełną doskonalej nformacją (1934) Dwa okresy: t=0, 1 tzn. frma 2 podejmując decyzję zna decyzję frmy 1 Q=q 1 +q

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Racborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmotu: Termnologa ekonomczna prawncza 2. Kod przedmotu: FGB-23 3. Okres ważnośc karty: 2015-2018 4. Forma kształcena: studa perwszego

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl

35-105 Rzeszów, Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17 740 00 18. www.bmm.com.pl 2015,,Zdolność uczena sę szybcej od swojej konkurencj może być długotrwałą przewagą, BMM Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, jaką nad nm posadasz. Are de Gaus ul. Przemysłowa 4a Tel +48 17 740 00 38 fax +48 17

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego Zmodyfkowana technka programowana dynamcznego Lech Madeysk 1, Zygmunt Mazur 2 Poltechnka Wrocławska, Wydzał Informatyk Zarządzana, Wydzałowy Zakład Informatyk Wybrzeże Wyspańskego 27, 50-370 Wrocław Streszczene.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012)

Dotyczy: opinii PKPP lewiatan do projektow dwoch rozporzqdzen z 27 marca 2012 (pismo P-PAA/137/622/2012) 30/04! 2012 PON 13: 30! t FAX 22 55 99 910 PKPP Lewatan _..~._. _., _. _ :. _._..... _.. ~._..:.l._.... _. '. _-'-'-'"." -.-.---.. ----.---.-.~.....----------.. LEWATAN Pol~ka KonfederacJa Pracodawcow

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna

Piesi jako ofiary śmiertelnych wypadków analiza kryminalistyczna Pes jako ofary śmertelnych wypadków analza krymnalstyczna Potr Kodryck, Monka Kodrycka Pozom bezpeczeństwa ruchu drogowego klasyfkuje Polskę na jednym z ostatnch mejsc wśród krajów europejskch. Wskaźnk

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne Wprowadzene do Sec Neuronowych Sec rekurencyjne M. Czoków, J. Persa 2010-12-07 1 Powtórzene Konstrukcja autoasocjatora Hopfelda 1.1 Konstrukcja Danych jest m obrazów wzorcowych ξ 1..ξ m, gdze każdy pojedynczy

Bardziej szczegółowo

p Z(G). (G : Z({x i })),

p Z(G). (G : Z({x i })), 3. Wykład 3: p-grupy twerdzena Sylowa. Defncja 3.1. Nech (G, ) będze grupą. Grupę G nazywamy p-grupą, jeżel G = dla pewnej lczby perwszej p oraz k N. Twerdzene 3.1. Nech (G, ) będze p-grupą. Wówczas W

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo geometryczne

Prawdopodobieństwo geometryczne Prawdopodobeństwo geometryczne Przykład: Przestrzeń zdarzeń elementarnych określona jest przez zestaw punktów (x, y) na płaszczyźne wypełna wnętrze kwadratu [0 x ; 0 y ]. Znajdź p-stwo, że dowolny punkt

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np.

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np. Wykład 7 Uwaga: W praktyce często zdarza sę, że wynk obu prób możemy traktować jako wynk pomarów na tym samym elemence populacj np. wynk x przed wynk y po operacj dla tego samego osobnka. Należy wówczas

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku

Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dnia 5 stycznia 2012 roku Sygn. akt II Kp 420/11 POSTANOWIENIE dna 5 styczna 2012 roku Sąd Rejonowy w Starachowcach w Wydzale II Karnym w składze: Przewodnczący: SSR Barbara Nowak- Łon Protokolant sądowy Anna Kełek w obecnośc Prokuratora

Bardziej szczegółowo

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadane dośwadczalne ZADANIE D Nazwa zadana: Maszyna analogowa. Dane są:. doda półprzewodnkowa (krzemowa) 2. opornk dekadowy (- 5 Ω ), 3. woltomerz cyfrowy, 4. źródło napęca

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA STOWARZYSZENIA KOBIET LASU

KONFERENCJA STOWARZYSZENIA KOBIET LASU Rogów 19.10.2012 KONFERENCJA STOWARZYSZENIA KOBIET LASU Temat:,,Okem headhuntera:czy płeć ma znaczene". Prowadzące: Ilona Pawełczyk Paulna Pańka. Cel wystąpena: Analza tematu, czy płeć ma znaczene w pracy

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej

Regulacje i sądownictwo przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej Łukasz Goczek * Regulacje sądownctwo przeszkody w konkurencj mędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej Wstęp Celem artykułu jest analza przeszkód dla konkurencj pomędzy frmam w Europe Środkowej Wschodnej.

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1 DECYZJE nr 13 czerwec 2010 WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1 Tomasz Błaszczyk* Akadema Ekonomczna w Katowcach Macej Nowak** Akadema Ekonomczna w Katowcach Streszczene:

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza.

Edukacja kulturalna mieszkańców wsi Pniewo w dziedzinie muzyki poprzez wyposażenie. Powiat/gmina łomżyński Łomża. sekretariat@gminalomza. RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 10 '413/0081/10 2 dna 18/10/2010 fn wo./nt dzałana/ nrr&pjrok) PROGRAM ROZWOJU OBS..TA 2007 2013 ZNAK SPRAWY UM10-6930-UM1040106/10 ROW-IV.0911-6-12/10 NR IDENTYFIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli)

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) Model odstawowe założena modelu: ceny płace mogą ulegać zmanom (w odróżnenu od poprzedno omawanych model) punktem odnesena analzy jest obserwacja pozomu produkcj cen (a ne stopy procentowej jak w modelu

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Bezouta i liczby zespolone Javier de Lucas. Rozwi azanie 2. Z twierdzenia dzielenia wielomianów, mamy, że

Twierdzenie Bezouta i liczby zespolone Javier de Lucas. Rozwi azanie 2. Z twierdzenia dzielenia wielomianów, mamy, że Twerdzene Bezouta lczby zespolone Javer de Lucas Ćwczene 1 Ustal dla których a, b R można podzelć f 1 X) = X 4 3X 2 + ax b przez f 2 X) = X 2 3X+2 Oblcz a b Z 5 jeżel zak ladamy, że f 1 f 2 s a welomanam

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Część III: Termodynamika układów biologicznych

Część III: Termodynamika układów biologicznych Część III: Termodynamka układów bologcznych MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Botechnolog prof. dr hab. nż. Jan Mazersk TERMODYNAMIKA UKŁADÓW BIOLOGICZNYCH Nezwykle cenną metodą

Bardziej szczegółowo

9 konkurs ICT Objective: 9.11 FET Proactive Neuro-bio. 9 konkurs ICT

9 konkurs ICT Objective: 9.11 FET Proactive Neuro-bio. 9 konkurs ICT Dzeń Informacyjny ICT dla podmotów zanteresowanych uczestnctwem w mędzynarodowych projektach B+R w ramach 7 Programu Ramowego: 9 konkurs ICT Warszawa, 31.01.2012 9 konkurs ICT Objectve: 9.11 FET Proactve

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku

REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacisz 50%, resztę za pół roku REGULAMIN PROMOCJI Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku 1 1. Organzatoram promocj Teraz płacsz 50%, resztę za pół roku (zwanej dalej: Promocją) są: Alor Bank S.A. z sedzbą w Warszawe, ul. Łopuszańska 38D,

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp Efektywność STOWARZYSZENIE nterwencjonzmu EKONOMISTÓW państwowego ROLNICTWA w gospodarkę I AGROBIZNESU żywnoścową Ukrany Rocznk Naukowe tom XVI zeszyt 2 33 Georgj Czerewko Lwowsk Narodowy Unwersytet Agrarny

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

POJAZDY SZYNOWE 2/2014

POJAZDY SZYNOWE 2/2014 ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW USZKODZEŃ (FMEA) W ZASTOSOWANIU DO POJAZDÓW SZYNOWYCH dr nż. Macej Szkoda, mgr nż. Grzegorz Kaczor Poltechnka Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych al. Jana Pawła II 37, 31-864

Bardziej szczegółowo

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne Magdalena OSIŃSKA Unwersytet Mkołaja Kopernka w Torunu Model oceny ryzyka w dzałalnośc frmy logstycznej - uwag metodyczne WSTĘP Logstyka w cągu ostatnch 2. lat stała sę bardzo rozbudowaną dzedzną dzałalnośc

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PREFERENCJI SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH METOD NIESYMETRYCZNEGO SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO

ANALIZA PREFERENCJI SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH METOD NIESYMETRYCZNEGO SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO Artur Zaborsk Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu ANALIZA PREFERENCJI SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH METOD NIESYMETRYCZNEGO SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO Wprowadzene Od ukazana

Bardziej szczegółowo

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek masy (M) Dynamka T: Środek cężkośc środek masy robert.szczotka(at)gmal.com Fzyka astronoma, Lceum 01/014 1 (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek

Bardziej szczegółowo

1. Komfort cieplny pomieszczeń

1. Komfort cieplny pomieszczeń 1. Komfort ceplny pomeszczeń Przy określanu warunków panuących w pomeszczenu używa sę zwykle dwóch poęć: mkroklmat komfort ceplny. Przez poęce mkroklmatu wnętrz rozume sę zespół wszystkch parametrów fzycznych

Bardziej szczegółowo

Problemy jednoczesnego testowania wielu hipotez statystycznych i ich zastosowania w analizie mikromacierzy DNA

Problemy jednoczesnego testowania wielu hipotez statystycznych i ich zastosowania w analizie mikromacierzy DNA Problemy jednoczesnego testowana welu hpotez statystycznych ch zastosowana w analze mkromacerzy DNA Konrad Furmańczyk Katedra Zastosowań Matematyk SGGW Plan referatu Testowane w analze mkromacerzy DNA

Bardziej szczegółowo

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego.

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego. RUCH OBROTOWY Można opsać ruch obrotowy ze stałym przyspeszenem ε poprzez analogę do ruchu postępowego jednostajne zmennego. Ruch postępowy a const. v v at s s v t at Ruch obrotowy const. t t t Dla ruchu

Bardziej szczegółowo

Zobacz jak sam możesz stworzyć skuteczny e-mailing krok po kroku

Zobacz jak sam możesz stworzyć skuteczny e-mailing krok po kroku Stwórz skuteczny e-malng krok po kroku Zobacz jak sam możesz stworzyć skuteczny e-malng krok po kroku JAK ZAROBIĆ NA E-MAIL MARKETINGU I WZMOCNIĆ RELACJE Z ODBIORCAMI? E-MAILING W BRANŻY EDUKACYJNEJ Branża

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO DO ROZWIĄZANIA ZBILANSOWANEGO ZAGADNIENIA TRANSPORTOWEGO

ZASTOSOWANIE KLASYCZNEGO ALGORYTMU GENETYCZNEGO DO ROZWIĄZANIA ZBILANSOWANEGO ZAGADNIENIA TRANSPORTOWEGO Studa Materały. Mscellanea Oeconomcae Rok 6, Nr 2/22 Wydzał Zarządzana Admnstrac Unwersytetu Jana Kochanowskego w Kelcach Z a r z ą d z a n e f n a n s e Rafał Prońko ZASTOSOWANIE KLASYCZNEGO ALGORYTMU

Bardziej szczegółowo

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2

Określanie mocy cylindra C w zaleŝności od ostrości wzroku V 0 Ostrość wzroku V 0 7/5 6/5 5/5 4/5 3/5 2/5 Moc cylindra C 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 > 2 T A R C Z A Z E G A R O W A ASTYGMATYZM 1.Pojęca ogólne a) astygmatyzm prosty (najbardzej zgodny z pozomem) - najbardzej płask połudnk tzn. o najmnejszej mocy jest pozomy b) astygmatyzm odwrotny (najbardzej

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Autor: Joanna Wójcik

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ   Autor: Joanna Wójcik Opracowane w ramach projektu System Przecwdzałana Powstawanu Bezroboca na Terenach Słabo Zurbanzowanych ze środków Europejskego Funduszu Społecznego w ramach Incjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 86 Analza dyskrymnacyjna regresja logstyczna w procese oceny zdolnośc kredytowej przedsęborstw Robert Jagełło Warszawa, 0 r. Wstęp Robert Jagełło Narodowy Bank Polsk. Składam

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI

ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI Elżbeta Babula Anna Blajer-Gołębewska ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI Wprowadzene Jednym z podstawowych założeń ekonom jest postulat racjonalnośc

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA X. Zasada największej wiarygodności

ZAJĘCIA X. Zasada największej wiarygodności ZAJĘCIA X Zasada najwększej warygodnośc Funkcja warygodnośc Estymacja wg zasady maksymalzacj warygodnośc Rodzna estymatorów ML Przypadk szczególne WPROWADZEIE Komputerowa dentyfkacja obektów Przyjęce na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRONIEWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Samorząd Ucznowsk Szkoły Podstawowej m. Janusza Korczaka Bronewce 3 88-160 Jankowo e-mal: su.spbronewce@gmal.com http://www.spbronewce.republka.pl/su.html PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Wymagania na ocenę dostateczną. Uczeń: *omawia zasady ustroju zawarte w konstytucji WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE (klasa I LO) Dzał Temat (rozumany jako lekcja) Wymagana dopuszczającą Wymagana dostateczną Wymagana dobrą Wymagana bardzo dobrą Wymagana celującą 1. Rzeczpos polta Polska jako demokrat

Bardziej szczegółowo

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych)

Zjawiska masowe takie, które mogą wystąpid nieograniczoną ilośd razy. Wyrazów Obcych) Statystyka - nauka zajmująca sę metodam badana przedmotów zjawsk w ch masowych przejawach ch loścową lub jakoścową analzą z punktu wdzena nauk, do której zakresu należą.

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

WSKAŹNIK OCENY HIC SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WSKAŹNIK OCENY SAMOCHODU OSOBOWEGO W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Dagmara KARBOWNICZEK 1, Kazmerz LEJDA, Ruch cała człoweka w samochodze podczas wypadku drogowego zależy od sztywnośc nadwoza

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA

POROZUMIENIE. w sprawie realizacji. XXII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA POROZUMIENIE w sprawe realzacj XXII Mędzynarodowego Festwalu Folklorystycznego BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA w Polsce, w Rumun, na Węgrzech, na Słowacj na Ukrane zawarte 05. 02. 2011 roku pomędzy: Prezydentem

Bardziej szczegółowo

Edukacja medialna w nauczaniu zintegrowanym

Edukacja medialna w nauczaniu zintegrowanym Edukacja medalna w nauczanu zntegrowanym Modyfkacja Programu Z Ekoludkem w szkole H. Ktlńskej -Pęta DKW-4014-166/99 Opracowała mgr Bożena Ślpek Edukacja medalna W nauczanu zntegrowanym edukacja czytelncza

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA ANALIZA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

STATYSTYCZNA ANALIZA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 39 23 Społeczno-gospodarcze aspekty statystyk ISSN 899-392 Edyta Mazurek Unwersytet Ekonomczny

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES

WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES Zbgnew SKROBACKI WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES W artykule przedstawone systemowe podejśce

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 15. ALGORYTMY GENETYCZNE Częstochowa 014 Dr hab. nż. Grzegorz Dudek Wydzał Elektryczny Poltechnka Częstochowska TERMINOLOGIA allele wartośc, waranty genów, chromosom - (naczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : NR RP-3450/11/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Udzelene obsługa kredytu długotermnowego w kwoce 1.707.701,00 zł z przeznaczenem na sfnansowane planowanego defcytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Triopol jako gra konkurencyjna i kooperacyjna

Triopol jako gra konkurencyjna i kooperacyjna Unwersytet Warszawsk Wydzał Nauk Ekonomcznych Joanna Dys Nr albumu: 996 Tropol jako gra konkurencyjna kooperacyjna Praca lcencjacka na kerunku: Ekonoma Praca wykonana pod kerunkem dra Maceja Sobolewskego

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

= σ σ. 5. CML Capital Market Line, Rynkowa Linia Kapitału

= σ σ. 5. CML Capital Market Line, Rynkowa Linia Kapitału 5 CML Catal Market Lne, ynkowa Lna Katału Zbór ortolo o nalny odchylenu standardowy zbór eektywny ozważy ortolo złożone ze wszystkch aktywów stnejących na rynku Załóży, że jest ch N A * P H P Q P 3 * B

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup Jednoczynnkowa Analza Waranc (ANOVA) Wykład 11 Przypomnene: wykłady zadana kursu były zaczerpnęte z podręcznków: Statystyka dla studentów kerunków techncznych przyrodnczych, J. Koronack, J. Melnczuk, WNT

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCHEMIA. ( i = i ) Wykład II b. Nadnapięcie Równanie Buttlera-Volmera Równania Tafela. Wykład II. Równowaga dynamiczna i prąd wymiany

ELEKTROCHEMIA. ( i = i ) Wykład II b. Nadnapięcie Równanie Buttlera-Volmera Równania Tafela. Wykład II. Równowaga dynamiczna i prąd wymiany Wykład II ELEKTROCHEMIA Wykład II b Nadnapęce Równane Buttlera-Volmera Równana Tafela Równowaga dynamczna prąd wymany Jeśl układ jest rozwarty przez elektrolzer ne płyne prąd, to ne oznacza wcale, że na

Bardziej szczegółowo