STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011

2 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI Nazwa dokumentu ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE DO PLANU GŁÓWNEGO ROZDZIAŁ I. PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. 1. Zasady uruchamiania działań przewidywanych w procedurach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 2. Sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagroŝeń 3. Instytucje wiodące odpowiedzialne za opracowanie procedur realizacji zadań na potrzeby zarządzania kryzysowego 4. Układ procedury działania instytucji wiodącej w sytuacjach kryzysowych 5. Schemat ogólne procedury reagowania kryzysowego 6. PROCEDURY DZIAŁANIA POWIATOWYCH SŁUśB INSPEKCJI I STRAśY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH WYCIĄGI 1) Procedura reagowania kryzysowego w czasie powodzi 2) Procedura reagowania kryzysowego podczas epidemii 3) Procedury reagowania bioterroryzm - schemat 4) Procedura reagowania ptasia grypa 5) Procedura operacyjna w przypadku wystąpienia epizootii - schemat 6) Procedura epizootii pryszczyca - schemat 7) Procedura postępowania podejrzenia choroby zakaźnej u Ŝywego lub martwego zwierzęcia - schemat 8) Procedura reagowania epifitozy i inwazje szkodników roślin 9) Procedura reagowania awaria, wypadek katastrofa komunikacyjna z materiałem promieniotwórczym 10) Procedura reagowania katastrofalne opady śniegu 11) Procedura działania w przypadku wystąpienia zakłóceń w komunikacji drogowej 12) Procedury działania KP Policji w sytuacji wystąpienia demonstracji zamieszek i ataków terrorystycznych 13) Procedura reagowania nielegalne blokady dróg 14) Procedura reagowania blokada budynków, strajk okupacyjny 15) Procedura reagowania atak terroru 16) Procedura reagowania niewypał, niewybuch 17) Procedura reagowania zaginięcie osoby 18) Procedura reagowania - niebezpieczne zdarzenie w placówce oświatowej 19) Procedura postępowania atak terrorystyczny, uprowadzanie zakładników 20) Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia informacji o podłoŝeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie uŝyteczności publicznej 21) Procedura reagowania katastrofa budowlana 22) Procedura reagowania katastrofalne opady 23) Procedura reagowania poŝar przestrzenny 24) Schematy graficzne procedur operacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej wyciąg z Powiatowego Planu Ratowniczego a) PoŜar kompleksu leśnego b) PoŜar budynków wysokich c) PoŜar obiektu mieszkalnego d) PoŜar obiektu uŝyteczności publicznej Strona Od Lp. Do

3 ROZDZIAŁ II. e) PoŜar obiektu przemysłowego f) PoŜar składowisk materiałów łatwopalnych g) PoŜar gospodarstwa rolnego 25) Procedura reagowania skaŝenia środkiem toksycznym 26) Procedura reagowania silne wiatry, huragany, trąby powietrzne 27) Procedura reagowania katastrofa, poŝar obiektu zabytkowego 28) Procedura reagowania katastrofa lotnicza 29) Procedura reagowania powaŝne awarie sieci gazowej lub wybuch gazu 30) Procedura reagowania długotrwałe przerwy w dostawach wody 31) Schemat graficzny procedury postępowania w przypadku przerw w dostawie wody 32) Procedura reagowania długotrwałe przerwy w zasilaniu w energię elektryczną 33) Procedura reagowania procedura uŝycia sił i środków jednostek wojskowych na terenie województwa mazowieckiego w sytuacjach kryzysowych 34) Wniosek starosty do wojewody o wsparcie wojskowe - przykład ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI MIEDZY PODMIOTAMI REALIZUJĄCE ZADANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1. Zasady organizacji łączności z uczestnikami działań 2. Wykaz urządzeń technicznych będących w dyspozycji PCZK 3. Tabela kryptonimów radiowych 4. Schemat łączności PCZK 5. Schemat łączności i współdziałania z sąsiednimi organami administracji publicznej 6. Schemat łączności radiowej ROZDZIAŁ III Wykaz całodobowych telefonów kontaktowych do gminnych centrów zarządzania kryzysowego Wykaz danych teleadresowych sąsiednich powiatowych centrów zarządzania kryzysowego ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROśEŃ, OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA. Podstawy prawne i organizacja systemu wykrywania i alarmowania; Obowiązujące wzory raportów doraźnych i dobowych w systemie Centralnej Aplikacji Raportującej 1) Schemat przepływu informacji na potrzeby CAR 2) Zdarzenia, które kwalifikują się do ujęcia w raportach doraźnych/ dobowych w systemie CAR 3) Kategorie zdarzeń/zagroŝeń uwzględniane w raporcie doraźnym/ dobowym w systemie CAR 4) Wzór raportu doraźnego/dobowego dodawanego w systemie CAR 5) Instrukcja - Centralna Aplikacja Raportująca CAR 6) Robocze procedury awaryjne CAR ORGANIZACJA I ZADANIA POWIATOWYCH JEDNOSTEK 3 ORGANIZACYJNYCH SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA OBRONY CYWILNEJ 1) Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania - zadania 2) Schemat organizacyjny systemu wykrywania i alarmowania 3) Obowiązujące sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze 4) System wykrywania i alarmowania na terenie województwa - schemat 5) Struktura organizacyjna powiatowego ośrodka analizy danych i alarmowania 6) Plan przekazywania danych i współdziałania POADA 7) Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych (POAL) - zadania 8) Struktura organizacyjna powiatowego ośrodka analiz laboratoryjnych 9) Plan przekazywania danych i współdziałania POAL

4 10) Schemat organizacyjny systemu wykrywania i alarmowania w powiecie pułtuskim 11) Mapa - Zasięg słyszalności syren SWA na terenie powiatu pułtuskiego 12) Legenda do mapy Zasięg słyszalności syren SWA na terenie powiatu pułtuskiego ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI. ROZDZIAŁ VII. ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROśENIACH I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROśEŃ. Odpowiedzialność organów i organizacja informowania ludności o zagroŝeniach Tryb informowania ludności o zagroŝeniach i sposobach postępowania Siły i środki do informowania i alarmowania ludności Procedura graficzna informowania ludności o zagroŝeniu i sposobach postępowania Zasady współpracy z mediami w sytuacji kryzysowych Wykaz środków masowego przekazu Sposoby postępowania na wypadek zagroŝeń (gotowe ulotki, komunikaty, instrukcje postępowania) ORGANIZACJA EWAKUACJI Z OBSZARÓW ZAGROśONYCH Zasady ewakuacji ludności i mienia z rejonów zagroŝenia Problematyka egzekucji i wsparcia procesu ewakuacji Organizacja powiadamiania o ewakuacji ludności Zbiorcze zestawienie ludności i mienia z terenu zagroŝonego zatopieniem powodziowym Zestawienie punktów kwaterowania ludności w czasie powodzi Zbiorczy plan ewakuacji ludności z terenów zagroŝonych awariami chemicznymi i katastrofami komunikacyjnymi Wykaz miejsc do zakwaterowania ludności wraz z moŝliwością organizacji wyŝywienia( hotele, internaty, ośrodki wypoczynkowe, itp.) ORGANIZACJA RATOWNICTWA ORGANIZACJA RATOWNICTWA, OPIEKI MEDYCZNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 1. Zasady organizacji opieki medycznej; 2. Wykaz zespołów ratownictwa medycznego; ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX. Wykaz szpitali wraz z ilością łóŝek szpitalnych wg specjalności; Wykaz zakładów opieki zdrowotnej; Wykaz aptek. ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Zasady organizacji opieki społecznej Wykaz ośrodków pomocy społecznej Wykaz centrów pomocy rodzinie Skład grupy specjalistów pomocy społecznej kierowanej do pomocy gminom ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 1) Wykaz poradni psychologiczno pedagogicznych; 2) Wykaz psychologów do udzielenia wsparcia w czasie sytuacji kryzysowych

5 ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI. ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII. ROZDZIAŁ XIV. ROZDZIAŁ XV. ROZDZIAŁ XVI. ORGANIZACJA OCHRONY PRZED ZAGROśENIAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA OBSZARU POWIATU Radiacyjnymi Biologicznymi Chemicznymi WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW I POROZUMIEŃ ZASADY I TRYB OCENIANIA I DOKUMENTOWANIA SZKÓD Sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagroŝeń; Zasady i tryb szacowania oraz oceniania szkód przez jednostki samorządowe; Zasady ubiegania się o dofinansowanie odbudowy lub remontów obiektów zniszczonych przez klęski Ŝywiołowe oraz rozliczanie dofinansowania; Procedura ubiegania się o dofinansowanie odbudowy lub remontów obiektów zniszczonych przez klęski Ŝywiołowe Procedura funkcjonowania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat wraz z wzorem protokołu komisji ds. szacowania strat; dokumenty niezbędne do przygotowania umowy z jednostką samorządu terytorialnego; umowa dotacji i inne dokumenty. PROCEDURY URUCHAMIANIA REZERW PAŃSTWOWYCH WYKAZ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE POWIATU, Z PODZIAŁEM NA GMINY, OBJĘTE PLANEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRIORYTETY W ZAKRESIE OCHRONY ORAZ ODTWARZANIA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ INNE DOKUMENTY WG POTRZEB 1. ARKUSZ UZGODNIEŃ 2. ARKUSZ AKTUALIZACJI 3. ALGORYTMY POWIADAMIANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA ORAZ MONITOROWANIA ZAGROśEŃ 4. PROCEDURY REAGOWANIA INSTYTUCJI WIODĄCYCH 5. PLANY ZESPOŁÓW WSPARCIA LOGISTYCZNEGO ( ZWL) 6. BAZA DANYCH POWIATOWEGO PLANU ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO 7. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ POWIATU PULTUSKIEGO 8. PLAN EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI, ZWIERZĄT I MIENIA II STOPNIA NA WYPADEK MASOWEGO ZAGROZENIA POWIATU PUŁTUSKIEGO 9. POWIATOWY PLAN PANDEMICZNY 10. PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATU LUGOLA 11. PLAN OCHRONY ZABYTKÓW ( OBIĘTY KLAUZULA TAJNOŚCI) 12. WZORY KOMUNIKATÓW DLA LUDNOŚCI

6 STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011

7 1.ZASADY URUCHAMIANIA DZIAŁAŃ PRZEWIDYWANYCH W PROCEDURACH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Podstawą do uruchomienia procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego instytucji wiodących i podmiotów współdziałających w sytuacjach kryzysowych jest decyzja właściwego organu administracji publicznej o przystąpieniu do ich podjęcia: w trybie bezzwłocznym przez właściwy co do miejsca zdarzenia organ zarządzania kryzysowego (starosty, burmistrza lub wójta). W przypadku braku takiej moŝliwości decyzję podejmuje odpowiedni dyŝurny centrum zarządzania kryzysowego, informując jak najszybciej właściwy organ zarządzania kryzysowego o podjęciu takiej decyzji i okolicznościach (przyczynach) jej podjęcia, w trybie normalnym" tj. w okolicznościach duŝego prawdopodobieństwa zaistnienia nadzwyczajnego zagroŝenia lub uzyskanych juŝ informacji o niebezpiecznych zdarzeniach na danym obszarze spełniającym ustawowe przesłanki sytuacji kryzysowej - wynikające z art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do działań, powinno być poprzedzone pełną informacją o zaistniałym zagroŝeniu, jego wstępnie prognozowanych skutkach i poniesionych stratach. Za podjęcie tej decyzji odpowiada właściwy organ zarządzania kryzysowego. W przypadkach zagroŝeń niezbyt groźnych oraz o małej skali, nie spełniających kryteriów sytuacji kryzysowej np. w wypadkach komunikacyjnych, lokalnych poŝarach, katastrofach budowlanych - zwłaszcza takich, w których nie było ofiar śmiertelnych - decyzję podejmują wyznaczone osoby odpowiedzialne za przygotowanie resortowych słuŝb inspekcji i straŝy (policji, państwowej i ochotniczej straŝy poŝarnej, pogotowia ratunkowego i słuŝb ratownictwa komunalnego). O podjęciu takich decyzji i o fakcie przystąpienia do działań informują niezwłocznie właściwe terytorialnie centra zarządzania kryzysowego - w przypadku gdy właściwa słuŝba nie jest w stanie prowadzić normalnych działań bez wsparcia ze strony innych słuŝb, inspekcji i straŝy oraz gdy zdarzenie nie jednoznacznie wskazuje, która ze słuŝb jest wiodąca. Sposoby uruchamiania działań instytucji wiodących i współdziałających w realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych zostały uregulowane w regulaminie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, regulaminie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, a w szczególności w algorytmach powiadamiania i współdziałania oraz w planach działania instytucji wiodących w sytuacjach kryzysowych. 2.SPOSOBY OGRANICZANIA ROZMIARÓW STRAT I USUWANIA SKUTKÓW ZAGROśEŃ Sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagroŝeń objęte są pojęciem zarządzania kryzysowego i zmierzają w tym kierunku - to jest ich celem. Cała profilaktyka, monitoring zagroŝeń, planowanie, reagowanie kryzysowe i odbudowa zniszczonej czy uszkodzonej infrastruktury, to właśnie działania zmierzające w tym kierunku. W ramach usuwania skutków zagroŝeń głównym celem jest właśnie ograniczanie strat wśród ludzi, jego dobytku i majątku narodowego. Są to kwestie z tematyki reagowania kryzysowego i rutynowej działalności władz administracji publicznej, po ustaniu" (wygaśnięciu) sytuacji kryzysowej, w tym m.in.: hospitalizowanie osób, które poniosły uszczerbek na zdrowiu w wyniku kataklizmu lub przeprowadzonych akcji ratowniczych, grzebanie i utylizacja padłych zwierząt i ptactwa hodowlanego, działania władz w kierunku niedopuszczenia do epidemii i niekontrolowanego rozwoju zagroŝenia epidemiologicznego i epizootycznego, (zwłaszcza po powodziach),

8 odbudowa zniszczonych (uszkodzonych): szpitali, przychodni zdrowia, szkół, przedszkoli, internatów, siedzib urzędów i instytucji, odbudowa (naprawa) uszkodzonych elementów systemu przeciwpowodziowego (wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych, koryt rzek, osuszanie gruntów, ukompletowanie elementów monitoringu przeciwpowodziowego itp.), odbudowa (naprawa) uszkodzonych elementów systemu przeciwpoŝarowego, przystąpienie do porządkowania terenów po poŝarach, ponownego zalesiania terenów leśnych, ochrona zwierząt leśnych itp. Na etapie końcowym sytuacji kryzysowych wszystkie podmioty w nich uczestniczące powinny opracować szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności. W sprawozdaniach tych, powinny krytycznie oceniać popełnione błędy, pomyłki, sukcesy, ale przede wszystkim na ich podstawie zaproponować odpowiednie korekty i propozycje zmierzające do usprawnienia procesów reagowania kryzysowego. Jest to bezcenny materiał do twórczego wykorzystania w procesie planowania reagowania kryzysowego oraz dla Zespołów i Centrów Zarządzania Kryzysowego. 3. INSTYTUCJE WIODĄCE ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE PROCEDUR REALIZACJI ZADAŃ NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Wyznaczono instytucje wiodące do opracowania i wdraŝania procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związanych z ochroną infrastruktury krytycznej - na zagroŝenia wynikające z siatki bezpieczeństwa, które stanowią załączniki do powiatowego planu reagowania kryzysowego: 1. skaŝeń promieniotwórczych w zakresie ochrony sanitarnej ludności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku; 2. poŝarów przestrzennych (lasów, zabudowań) Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku; 3. skaŝeń chemiczno ekologicznych na lądzie i akwenach (w I etapie działań) - związanych z usunięciem bezpośredniego zagroŝenia) Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku; 4. skaŝeń chemiczno ekologicznych środowiska na lądzie i akwenach(w II etapie działań) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku ; 5. aktów terroru oraz naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym protestów społecznych, demonstracje, zamieszki, blokady dróg Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku; 6. epidemii i zatruć Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku; 7. chorób zwierząt i epizootii Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku; 8. epifitoz i inwazji szkodników roślin Kierownik Oddziału w Pułtusku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie; 9. katastrof budowlanych i osuwisk w których doszło do uszkodzenia infrastruktury budowlanej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we współdziałaniu z Komendantem Powiatowym Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku;

9 10. katastrof komunikacyjnych (drogowych, lotniczych, wodnych, kolejowych) Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku; 11. awarii i zakłóceń w zasilaniu w energią elektryczną Zakład Energetyczny Płock - Dystrybucja Wschód Rejon Ciechanów, Posterunek Energetyczny w Pułtusku; 12. zakłóceń w komunikacji i transporcie, m.in. w wyniku śnieŝyc, gołoledzi, katastrofalnych opadów Zarząd Dróg Powiatowych we współdziałaniu z Wydziałem Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusku; 13. huraganów, trąb powietrznych Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku; 14. gwałtownych opadów atmosferycznych Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku; 15. awarii i zakłóceń w zasilaniu energią cieplną Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. we współdziałaniu z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku; 16. przerw w dostawach wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku we współdziałaniu z lokalnymi zakładami wodociągowymi na terenie powiatu pułtuskiego; 17. suszy Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku; we współdziałaniem z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pułtusku; 18. zakłóceń w łączności przewodowej telekomunikacji Telekomunikacja Polska Pion Sieci Obszar w Radomiu przedstawiciel w Pułtusku; inni właściwi operatorzy sieci komórkowej; 19. awarii i zakłóceń w dostawach gazu Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska Rozdzielnia Gazu w Pułtusku; 20. powodzi Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku, z wyszczególnieniem: 1) w zakresie prognoz i analiz oraz zabezpieczenia urządzeń technicznych chroniących tereny powiatu pułtuskiego przed powodzią Inspektorat w Pułtusku Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie; 2) w zakresie opracowania planów ochrony przeciwpowodziowej - Wydział Zarządzania Kryzysowego w ramach grupy planowania cywilnego Zespołu; 3) w zakresie zabezpieczenia finansowego akcji przeciwpowodziowej z funduszu ochrony środowiska oraz usuwania skutków powodzi Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 21. zdarzeń o charakterze zróŝnicowanym oraz w razie sporów kompetencyjnych, kierującego działaniami (akcją ratowniczą) na miejscu zdarzenia wyznacza Starosta, na wniosek Szefa Zespołu, co w przyszłości pozwala na moŝliwość wykluczenia podobnych sytuacji. 22. kryzysów polityczno-militarnych i wojny Wydział Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z planem funkcjonowania powiatu w okresie zagroŝenia polityczno-militarnego i wojny. 2. Instytucje wiodące do opracowania procedur działania reagowania - w sytuacjach kryzysowych typują instytucje pomocnicze i włączają je do procesu planowania i reagowania, na zasadach współdziałania i uzgodnień.

10 4. UKŁAD PROCEDURY DZIAŁANIA INSTYTUCJI WIODĄCEJ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH A/ WYKAZ DOKUMENTÓW PROCEDURY INSTYTUCJI WIODACEJ: 1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROśEŃ ORAZ OCENĘ RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA, W TYM DOTYCZĄCYCH INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ORAZ PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZAGROZEŃ, MAPY RYZYKA i MAPY ZAGROśEŃ. 2. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROśENIA ORAZ PRZEKAZYWANIA NFORMACJI I MELDUNKÓW DO POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: 1) Zadania i tryb monitorowania zagroŝenia oraz przekazywania informacji (meldunków) do PCZK i właściwych organów zarządzania kryzysowego(opis z uwzględnieniem trybu odpowiedzialności osób funkcyjnych). 2) Organizacja łączności między podmiotami realizującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (schemat), 3) Wykaz organów i osób funkcyjnych podlegających powiadomieniu (tabela wraz z trybem alarmowania). 4) Zasady informowania, alarmowania ludności o zagroŝeniu i sposobach postępowania na wypadek zagroŝenia, w tym zakres odpowiedzialności właściwych słuŝb i organów. 3. PPROCEDURA OPEARCYJNA INSTYTUCJI WIODĄCEJ UWZGLĘDNIAJĄCA RESORTOWE USTALENIA W ZAKRESIE ZASAD DZIAŁANIA SŁUśB, INSPEKCJI I STRAśY, W TYM ZADANIA I MOśLIWOŚCI UCZESTNIKÓW DZIAŁAŃ. 1) Schemat graficzny procedury działania instytucji wiodącej na zagroŝenie wynikające z siatki bezpieczeństwa (z uwzględnieniem jednostek współdziałających, w tym z PCZK oraz powiatowym zespołem zarządzania kryzysowego), 2) Główne cele i zakres działań instytucji wiodącej i jednostek współdziałających w sytuacji kryzysowe(tabela), 3) Zadania instytucji wiodącej, słuŝb, inspekcji i straŝy oraz moŝliwości uczestników działań - (tabela) 4) Przyjęte warianty działań w fazie: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy (tabela) 5) Organizacja ewakuacji z obiektów i obszarów zagroŝonych(opis zadań, zakresu odpowiedzialności i sposobów działań), 6) Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej, pomocy psychologicznej (wg potrzeb). 7) Organizację ochrony przed zagroŝeniami charakterystycznymi dla obszaru powiatu (wg potrzeb). 4. ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I TRYB URUCHAMIANIA. 1) Zestawienia tabelaryczne sił i środków słuŝb, inspekcji i straŝy moŝliwych do uŝycia w sytuacji kryzysowej wraz z określeniem realnego czasu na uruchomienie danych zasobów 2) Tryb powiadamiania słuŝb własnych i współdziałających - I, II, III rzut. 3) Logistyczne zabezpieczenie działań (tabelaryczne zestawienia: posiadanego sprzętu i materiałów, miejsc zakwaterowania, wyŝywienia, zaopatrzenia w materiały pędne i smary itd., źródeł pozyskania brakującego wyposaŝenia i sprzętu oraz wykazy osób funkcyjnych odpowiedzialnych za logistyczne zabezpieczenia działań.) 4) Zasady finansowania i rozliczania działań. 5) Wzory rozkazów, decyzji i zarządzeń do prowadzenia akcji. 6) Zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód. 7) Procedury uruchamiania rezerw państwowych. 8) Wykaz infrastruktury krytycznej oraz priorytety w zakresie ochrony oraz odtworzenia infrastruktury. 9) Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań. 10) Wzory komunikatów i instrukcji dla ludności, tablic informacyjnych itd. (wg potrzeb). 5. INNE DOKUMENTY a. Podstawy prawne działań b. Arkusz uzgodnień c. Arkusz aktualizacji d. Mapy ryzyka, mapy zagroŝeń w zagroŝonych, stanowiące załączniki do pkt 1.

11

12 PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W CZASIE POWODZI Zadania w zakresie monitorowania, obiegu informacji oraz ostrzegania i alarmowania o zagroŝeniu. Monitorowanie zagroŝenia powodziowego w powiecie pułtuskim oparte jest na obserwacji stanu zagroŝenia powodziowego na rzece Narew przekazywanych przez Zarząd Zlewni Narwi w Dębe, Nadzór Wodny w Pułtusku RZGW w Warszawie, meldunków sytuacyjnych na podstawie obserwacji od GCZK. Odczyt na wodowskazie w Zambskach Kościelnych wykonywany jest przez Nadzór Wodny w Pułtusku oraz na serwisie pogodowym IMGW Pogodynka.pl przez DyŜurnych PCZK, odczyt wodowskazu w Pułtusku dokonywany jest przez Nadzór Wodny w Pułtusku oraz przez pracownika StraŜy Miejskiej w Pułtusku (GCZK w Pułtusku). Zadaniem Nadzoru Wodnego w Pułtusku RZGW w Warszawie i Inspektoratu WZMIiUW w Pułtusku jest wydzielenie specjalistów do monitorowania zagroŝenia i analizy sytuacji powodziowej, obserwacji zatorów lodowych na terenie powiatu Pułtuskiego oraz przekazywanie zaleceń i komunikatów w tym zakresie do PCZK oraz do GCZK/Punktów Kontaktowych. A takŝe wnioskowanie do właściwych organów o wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego i alarmu powodziowego. Pogotowie przeciwpowodziowe jest wprowadzane w przypadku, gdy poziom wody w rzece Narew wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi (patrz - stan ostrzegawczy). Alarm przeciwpowodziowy, alarm jest ogłaszany, w przypadku, gdy poziom wody zbliŝa się do stanu alarmowego (patrz stan alarmowy). Stan alarmowy, to stan napełnienia koryta rzeki Narew, przy którym woda zaczyna zagraŝać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego, wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leŝy w pobliŝu wody brzegowej lub nieco poniŝej zwyczajnej wielkiej wody. Stan ostrzegawczy układa się poniŝej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie przeciepowodziowe. Wielkość róŝnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zaleŝy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody. Stan ostrzegawczy i alarmowy ustala się dla poszczególnych odcinków rzek indywidualnie, zaleŝnie od kształtu przekroju poprzecznego koryta i doliny oraz zagospodarowania terenów przybrzeŝnych. Stan alarmowy jest często równoznaczny ze stanem wody brzegowej, który oznacza takie napełnienie koryta, przy którym woda jeszcze nie występuje z brzegów, ale dalszy, nawet niewielki przybór grozi wylewem. Nie zawsze jednak pojęcia te moŝna utoŝsamiać. Stany alarmowe i ostrzegawcze stanowią podstawę podejmowania odpowiednich decyzji dla ochrony przeciwpowodziowej.

13 ZASADY OGŁASZANIA I ODWOŁYWANIA NA TERENIE POWIATU STANÓW POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO I ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, ze zm.) pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu pułtuskiego ogłasza Starosta w sytuacji, gdy poziom wody na rzece Narew przekracza stan ostrzegawczy (na wodowskazie w Zambskach Kościelnych 420 cm i łacie wodowskazowej w Pułtusku 380 cm), a z prognoz wynika, Ŝe będzie on dalej wzrastał i prawdopodobne jest zalanie duŝych obszarów zurbanizowanych. Uprawnienia do ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) posiada Burmistrz Miasta Pułtusk, Wójt Gminy Obryte, Zatory, Pokrzywnica. O wprowadzeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego naleŝy niezwłocznie powiadomić szczebel nadrzędny: gmina Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, powiat Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. Celem wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu pułtuskiego jest konsolidacja przygotowania skutecznego działania sił ratowniczych oraz społeczeństwa do zwalczania powodzi, w tym m.in. sprawdzenie i stałe monitorowanie infrastruktury przeciwpowodziowej, dokonanie jej ewentualnych napraw i wzmocnień, uaktualnienie planów operacyjnych ochrony przed powodzią, a w szczególności planów ewakuacyjnych i dokonanie przygotowań do jej przeprowadzenia oraz prowadzenia ciągłej obserwacji wody i rejonów przewidywanego zatopienia powodziowego. Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu pułtuskiego ogłasza Starosta w sytuacji, gdy poziom wody na rzece Narew przekracza stan alarmowy (na wodowskazie w Zambskach Kościelnych 480 cm i łacie wodowskazowej w Pułtusku 400 cm), a z prognoz wynika, Ŝe będzie on dalej wzrastał i prawdopodobne jest zalanie duŝych obszarów zurbanizowanych. Uprawnienia do ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym posiada Burmistrz Miasta Pułtusk, Wójt Gminy Obryte, Zatory, Pokrzywnica. O wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego naleŝy niezwłocznie powiadomić szczebel nadrzędny: gmina Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, powiat Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. Alarm przeciwpowodziowy dla terenu powiatu: ogłaszany jest przez Starostę Pułtuskiego w przypadku, gdy poziom wody przekroczy stan alarmowy na wodowskazie w Zambskach Kościelnych i łacie wodowskazowej w Pułtusku Po ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego

14 wszystkie siły i środki ratownicze osiągają pełną gotowość do działania. W miejscach szczególnie zagroŝonych pełnione są stałe dyŝury słuŝb przeciwpowodziowych, aktualizowane są zasady uŝycia pododdziałów sił zbrojnych w akcji przeciwpowodziowej przebywają one w gotowości do przeprowadzenia działań ratowniczych. Równocześnie wszystkie uprawnienia i obowiązki zespołu zarządzania kryzysowego powiatu i gminy pozostają analogiczne, jak przy ogłaszaniu pogotowia przeciwpowodziowego. Prognozowanie sytuacji powodziowej w powiecie prowadzi: Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w której skład wchodzą przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie Inspektorat w Pułtusku oraz Nadzoru Wodnego w Pułtusku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie ich analizy i informacji oraz prognoz Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej MGW - PIB w Warszawie, Starosta Pułtuski ogłasza i odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe oraz alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu pułtuskiego. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, ze zm.) organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagroŝenia powodziowego ma niezwłoczny obowiązek poinformowania o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyŝszego i niŝszego szczebla, przedstawiając swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. Za monitorowanie sytuacji stanu technicznych urządzeń przeciwpowodziowych w systemie całodobowym odpowiadają administratorzy tych urządzeń oraz organy zarządzania kryzysowego gmin we współdziałaniu z powiatowymi słuŝbami, inspekcjami i straŝami w przydzielonych rejonach odpowiedzialności. Informacje w tym zakresie powinny być przekazywane natychmiast wszelkimi środkami łączności do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku. Alarm oraz pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu odwołuje na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, Starosta gdy poziom wody na wodowskazie w Zambskach Kościelnych i łacie wodowskazowej w Pułtusku wynosi poniŝej ustalonego stanu alarmowego oraz ostrzegawczego. Alarm oraz pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy odwołuje na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta Pułtusk, Wójt Gminy Obryte, Zatory, Pokrzywnica. gdy poziom wody na wodowskazie w Zambskach Kościelnych i łacie wodowskazowej w Pułtusku wynosi poniŝej ustalonego stanu alarmowego oraz ostrzegawczego.

15 PROCEDURA OGŁASZANIA I ODWOŁYWANIA POGOTOWIA LUB ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO 1. Pogotowie lub alarm przeciwpowodziowy ogłasza i odwołuje Starosta Pułtuski, na podstawie prognoz sygnalizacyjnych podawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub na zgłoszenie Grupy Monitorowania, Prognoz i Analiz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, o czym natychmiast powiadamia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. 2. Podstawą ogłaszania pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego jest osiągnięcie na wodowskazach: w Zambskach Kościelnych (wskazania wodowskazu dotyczą Gminy Obryte): - stanu ostrzegawczego (pogotowie przeciwpowodziowe), który wynosi 420 cm, rzędna 83,22; - stanu alarmowego (alarm przeciwpowodziowy), który wynosi 480 cm rzędna 83,82; - ewakuacja ludności ogłaszana jest sukcesywnie w zaleŝności od przyboru wody na wodowskazie i zagroŝonych miejscowości. w Pułtusku (wskazania wodowskazu dotyczą gmin Pułtusk, Zatory, Pokrzywnica): - stanu ostrzegawczego (pogotowie przeciwpowodziowe) rzędna wody Narwi w Pułtusku 81,10 co odpowiada odczytowi na łacie wodowskazowej przy pompowni Nr cm; - stanu alarmowego (alarm przeciwpowodziowy) rzędna wody Narwi w Pułtusku 81,30 co odpowiada odczytowi na łacie wodowskazowej przy pompowni Nr cm; - ewakuacja ludności ogłaszana jest sukcesywnie w zaleŝności od przyboru wody na wodowskazie i zagroŝonych miejscowości. 3. Decyzje o ogłoszeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy podejmuje wójt, burmistrz, o czym natychmiast powiadamia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku. 4. Pogotowie lub alarm przeciwpowodziowy moŝna ogłosić w kaŝdej innej sytuacji, jeŝeli Starosta Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtusk, Wójt Gminy Obryte, Zatory, Pokrzywnica, uzna ją za groźną dla danego rejonu, lub gdy zagraŝa to Ŝyciu lub mieniu ludności zamieszkującej teren zagroŝony. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH STANÓW WODY DLA SYGNALIZOWANYCH POSTERUNKÓW WODOWSKAZOWYCH Lp. Wodowskaz Rzeka Km rzeki Rzędna zera wodowskaz u Stan ostrzegawcz y Stan alarmowy 1. Ostrołęka Narew 146, RóŜan Narew 116, Abs. max Abs. 3. Zambski Kościelne Narew Pułtusk Narew

16

17 SCHEMAT ŁĄCZNOŚCI I WSPÓŁDZIAŁANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWODZI STAROSTA ORGAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KP PSP tel: fax: KP Policji tel: fax: WOJEWODA WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel: /01/02 fax: POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel: tel./fax: kom: ZDP tel: fax: Dyrekcja Zarządu WZMiUW w Warszawie tel: fax: WZMiUW w Warszawie Oddział w Ciechanowie tel: fax: INSPEKTORAT W PUŁTUSKU WZMIiUW INSTYTUCJA WIODĄCA tel/fax: RZGW w WARSZAWIE tel: fax: OŚRODEK KOORDYNACYJNO- INFORMACYJNY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ (OKI) tel: tel: Fax: ZARZĄD ZLEWNI NARWI W DĘBE tel./fax: fax: , NADZÓR WODYNY W DĘBEM tel: NADZÓR WODNY W PUŁTUSKU tel: Burmistrz Miasta Pułtusk Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax: tel/fax: Wójt Gminy Gzy Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax: Wójt Gminy Obryte Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax: Wójt Gminy Zatory Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax: Wójt Gminy Pokrzywnica Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax: Wójt Gminy Świercze Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax: Wójt Gminy Winnica Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax:

18 ZASADY INFORMOWANIA (ALARMOWANIA) LUDNOŚCI O ZAGROśENIU I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA, W TYM ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁAŚCIWYCH ORGANÓW W ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie funkcjonowała Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, której zadaniem będzie m.in. koordynowanie akcji ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu pułtuskiego. Kolejność powiadamiania i alarmowania naleŝy organizować zgodnie z zestawieniem stanów wody na rzece Narew wraz z harmonogramem działań dla poszczególnych gmin i zagroŝonych miejscowości. Za ostrzeganie i alarmowanie zagroŝonej ludności na terenie danej gminy odpowiada właściwy organ zarządzania kryzysowego gminy. Akcję ostrzegania i alarmowania ludności wspierają powiatowe słuŝby: Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku, StraŜ Miejska w Pułtusku, przy pomocy samochodów wyposaŝonych w zestawy nagłaśniające oraz bezpośredniego kontaktu z ludnością. Przekazywanie informacji o zagroŝeniu powodziowym, sposobach postępowania ludności, zakładów pracy, naleŝy oprzeć na wszystkich dostępnych środkach łączności, masowego przekazu znajdujących się w dyspozycji gmin i powiatu oraz gminnych zespołów zarządzania kryzysowego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, lokalnych mediów. W zaleŝności od posiadanego czasu na przygotowanie ewakuacji, powiadamianie moŝna organizować za pomocą: punktów ewidencyjno-informacyjnych organizowanych przez gminy, rozgłośni regionalnych TV, lokalnych mediów internetowych, prasy, ulotek, obwieszczeń, ruchomych środków nagłaśniających głównie radiowozy Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku, StraŜy Miejskiej w Pułtusku, informatorów, którzy dotrą do zagroŝonych osób ze szczególnym uwzględnieniem osób starczych i niepełnosprawnych. Treść ogłaszanego komunikatu powinna zawierać: wyszczególnienie rejonów objętych ewakuacją, przyjęte sygnały alarmowe o bezpośrednim zagroŝeniu i konieczności bezwzględnej ewakuacji, czas rozpoczęcia i kolejność ewakuacji z poszczególnych rejonów, grupy ludności objęte ewakuacją zorganizowaną dotyczy matek z dziećmi, starców, osób niedołęŝnych, rejony i obiekty wyznaczone do przyjęcia ludności z ewakuacji, wykaz wyposaŝenia zabieranego przez osoby ewakuowane bagaŝ nie powinien przekraczać 50 kg na osobę, jednostki organizacyjne odpowiedzialne za akcję informacyjną, sposób zabezpieczenia pozostawionego mienia, rozmieszczenie punktów ewidencyjno-informacyjnych. Do alarmowania ludności o zagroŝeniu i konieczności natychmiastowej ewakuacji z terenów przewidywanego zatopienia powodziowego naleŝy wykorzystać: podstawowe i zastępcze środki do alarmowania funkcjonujące w ramach gminnych systemów wykrywania i alarmowania (SWA): centralny system alarmowy (CSA) Miasta Pułtuska 3 syren sterowanych drogą radiową, syreny elektryczne i ręczne SWA i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, dzwony kościelne po uprzednim przygotowaniu ludności w zakresie zasad postępowania po usłyszeniu danego sygnału alarmowego.

19 Podstawy Prawne 1) Ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145, ze zm.); 2) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski Ŝywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, ze zm.) 3) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, ze zm.); 4) Zarządzenie Nr 18/10 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 5) Zarządzenie Nr 19/10 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku; 6) Zarządzenie Starosty Nr 18/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie zasad opracowania i wdraŝania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego; 7) Uchwała Nr VIII/27/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 1999 roku; 8) Uchwała nr 116/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 roku; 9) Statut WZMiUW - załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 roku; 10) Regulamin organizacyjny WZMiUW w Warszawie.

20 ZADANIA UCZESTNIKÓW DZIAŁAŃ W CZASIE POWODZI PCZK INSPEKTORAT MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 1. Przyjęcie i wstępna weryfikacja informacji, 2. Przekazywanie informacji do Policji, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Insp. w Pułtusku, Nadzoru Wodnego RZGW, gmin, właściwych inspekcji i straŝy, słuŝb ratowniczych i komunalnych, Dyr. WZK oraz Starosty Szefa PZZK, 3. Alarmowanie, ostrzeganie i zapewnienie obiegu informacji, 4. Współdziałanie z kierującym akcją ratunkową, ustalenie priorytetów akcji ratowniczej 5. Przekazanie informacji do mediów, 6. Pomoc w zabezpieczeniu logistycznym działań ratowniczych. 7. Monitorowanie, prognozowanie i analizowanie zagroŝenia powodziowego na terenie powiatu, planowanie i koordynowanie działań, 8. Opracowanie i przesyłanie zbiorczych raportów doraźnych i raportów dobowych o sytuacji powodziowej na terenie powiatu do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody. 9. Zamieszczenie ostrzeŝeń, komunikatów na stronie PCZK 1. Monitorowanie, zapobieganie i zwalczanie skutków powodzi. 2. Wnioskowanie o ogłoszenie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego oraz rozpoczęciu przez gminy ewakuacji ludności z terenów przewidywanego zatopienia powodziowego, 3. Współudział w akcjach ratowniczych i niesienia pomocy ludności dotkniętej powodzią, a zwłaszcza podczas ewakuacji z terenów bezpośrednio zagroŝonych oraz zabezpieczenia jej mienia, 4. Wykonywanie prac związanych z umacnianiem i zabezpieczaniem wałów przeciwpowodziowych i innych budowli chroniących przed powodzią, 5. Czuwanie nad stanem urządzeń zabezpieczających i sprzętu słuŝącego ochronie przed powodzią oraz obsługa tego sprzętu, 6. Prognozowanie i analizowanie zagroŝenia powodziowego i przekazywanie meldunków o sytuacji powodziowej do PCZK, 7. Skierowanie specjalistów do pełnienia dyŝurów w PCZK, 8. Opracowanie i przekazywanie raportów doraźnych i raportów dobowych do PCZK o sytuacji powodziowej na terenie powiatu we współdziałaniu z Nadzorem Wodnym w Pułtusku RZGW. BURMISTRZ, WÓJT STRAś POśARNA 1. Monitorowanie, koordynacja i finansowanie działań mających na celu usunięcie skutków powodzi na terenie gminy przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania, 2. Ogłoszenie w razie potrzeby pogotowia, alarmu przeciwpowodziowego, 3. Ostrzeganie i alarmowanie zagroŝonej ludności, 4. Organizowanie i kierowanie akcją ewakuacji i przyjęcia ludności z rejonów przewidywanego zatopienia powodziowego, 5. Zabezpieczenie miejsca katastrofy powodziowej, 6. Zapewnienie zabezpieczenia socjalno-bytowego dla poszkodowanej i ewakuowanej ludności oraz przydzielonych sił ratowniczych, 7. Zapewnienie zaopatrzenia materiałowo-technicznego z gminnych magazynów przeciwpowodziowych, 8. Zapewnienie wyŝywienia dla osób poszkodowanych, 9. Kierowanie działaniem gminnego zespołu zarządzania, 10. Udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 11. Organizowanie pododdziałów Obrony Cywilnej i ochotniczych druŝyn ratowniczych do akcji przeciwpowodziowej, 12. Przekazywanie informacji i dobowych raportów o sytuacji powodziowej do PCZK. 13. Wprowadzanie reŝymów wynikających z stanu klęski Ŝywiołowej na terenie gminy. POGOTOWIE ENERGETYCZNE 1. Odłącza zasilanie na terenach zatopienia powodziowego, 2. Zapewnia dostawy energii do zasilania waŝnych obiektów: słuŝby zdrowia, stacji uzdatniania wody, zakładów produkujących Ŝywność, stacji pomp, oświetlenia na wałach przeciwpowodziowych, 3. Wprowadza całodobowe dyŝury pogotowia technicznego, 4. Przygotowuje meldunki o wielkości powstałych uszkodzeń i podjętych pracach naprawczych. 1. Przekazanie informacji do Policji, gmin, właściwych inspekcji i straŝy, słuŝb ratowniczych i komunalnych, dyŝurnego PCZK Dyr. WZK, Starosty, 2. Skierowanie specjalistów do słuŝby dyŝurnej w PCZK, 3. ewakuowanie ludności i mienia z zagroŝonych budynków mieszkalnych we współdziałaniu z przydzielonymi pododdziałami Policji, Obrony Cywilnej, Wojska z wykorzystaniem własnych środków transportu pływającego, 4. Ewakuowanie inwentarza i dobytku zagroŝonego przez falę powodziową, 5. Dostarczanie Ŝywności i wody pitnej dla ludności pozostającej na wyŝszych piętrach budynków na terenie przewidywanego zatopienia powodziowego, 6. UdraŜnianie przepustów i usuwanie zapór tworzonych przez spływające z wodą gałęzie, itp., 7. Branie udziału w usuwaniu szkód i zagroŝeń ekologicznych w ograniczonym zakresie (rękawy, sorbenty pływające, separator oleju usuwanie produktów ropopochodnych), 8. Organizowanie oświetlenia terenu akcji ratowniczej, 9. Współdziałanie w umacnianiu urządzeń technicznych chroniących tereny powiatu przed powodzią, 10. Udostępnianie środków łączności do prowadzenia działań ratowniczych, 11. Zabezpieczanie sprzętu kwaterunkowego dla skoszarowanych sił PSP i OSP w porozumieniu z właściwym Burmistrzem, Wójtem, Starostą, 12. W przypadku bezpośredniego zagroŝenia Ŝycia i zdrowia ludzi wykonywanie prac podwodnych, 13. Wykonywanie innych zadań postawionych przez Starostę Pułtuskiego lub Dyr. WZK- Z-cę Szefa PZZK, 14. Po odwołaniu alarmu powodziowego bierze udział w usuwaniu skutków powodzi, w zakresie ustalonym przez Starostę, 15. Przekazywanie raportów doraźnych i raportów dobowych do PCZK z prowadzonych działań przez KP PSP.

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe uacji kryzysowej infrastrukturze krytycznej ochronie infrastruktury krytycznej planowaniu cywilnym

Zarządzanie kryzysowe uacji kryzysowej infrastrukturze krytycznej ochronie infrastruktury krytycznej planowaniu cywilnym Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA SŁUPSK 10.02.2015 r. PREWENCJA KRYZYSOWA 1. ZNAJOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/2008 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 0050.36.2011 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie organizacji lokalnego systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Krzyżanowice Na podstawie art. 17 ust. 7 i art.138 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2011 Starosty Otwockiego z 12 maja 2011 r. STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zasady ogólne

Rozdział 1. Zasady ogólne INSTRUKCJA STAŁEGO DYśURU STAROSTY LUBELSKIEGO Załącznik do zarządzenia Nr 56/2016 Starosty Lubelskiego z dnia 6 lipca 2016 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Celem organizacji Stałego DyŜuru Starosty Lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia listopada 2011 r. LLO 4101 21-02/2011 P/11/083 Pan Jacek WALCZAK Prezydent Miasta Sieradza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 oraz art. 138 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne

Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Zasady prowadzenia działań ratowniczych i pomocowych podczas wystąpienia trąb powietrznych, huraganów i obfitych opadów deszczu aspekty praktyczne Jacek Smyczyński SA PSP Kraków Trąby powietrzne, huragany

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 40/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jego organizacji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA

W Z Ó R. Z a t w i e r d z a m Data 2012 r. /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA W Z Ó R Z a t w i e r d z a m Data 2012 r... /prezydent, burmistrz, wójt/ Nr sprawy Np. OC. 5550..2012 PLAN EWAKUACJI/PRZYJĘCIA III STOPNIA LUDNOŚCI w GMINIE Uzgodniono Opracował / podpis szefa OC powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA. z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym

Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym Zarządzanie kryzysowe jako element profilaktyki i przeciwdziałania zagroŝeniom powodziowym Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki Płock, 13 14 kwietnia 2011 r. ROLA WOJEWODY W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Pełnomocnik jest przełoŝonym pracowników pionu ochrony informacji niejawnych

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE W KOLBUSZOWEJ REGULAMIN FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WSTĘP. Siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego są pomieszczenia Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku

Ostrów Mazowiecka 28 stycznia 2014 roku ZASADY POSTĘPOWANIA I PROCEDURY PODEJMOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW OSTROWSKIEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SYTUACJI WYSTĄPIENIANA TERENIE POWIATU KATASTROFY DROGOWEJ, KOLEJOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/08 Burmistrza Tarczyna z dnia 04.04.2008 r. REGULAMIN zasad działania GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Gminnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA

ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 3445/2010 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ W SPRAWIE ORGANIZACJI SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA NA TERENIE MIASTA RADOMIA ORGANIZACJA SYSTEMU WYKRYWANIA I

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wyciąg z planu ewakuacji /przyjęcia / ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia gminy Grodków

- 1 - Wyciąg z planu ewakuacji /przyjęcia / ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia gminy Grodków Wyciąg z planu ewakuacji /przyjęcia / ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia gminy Grodków Plan ewakuacji II stopnia opracowano na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji..

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji.. SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 4 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 8 3. Arkusz uzgodnień... 9 4. Arkusz aktualizacji.. 12 5. Opinia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PN.III.6352.3.2012.ES ZATWIERDZAM MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WYTYCZNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO do działań publicznej słuŝby zdrowia podległej Samorządowi

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 59/2008 z dnia 10 stycznia 2008r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w OSIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 51 /2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 25 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 29 września 2004 r. Nr 212, Poz. 2153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA

ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ZATWIERDZAM Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach Załącznik do Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH

REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ZATWIERDZAM REGULAMIN PRACY GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŁAZISKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego określa: 1) zadania GZZK;

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia listopada 2011 r. LLO-4101-21-01/2011 P/11/083 Pan Dariusz Olejnik Starosta Powiatu Sieradzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH 1. ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROśEŃ 2. TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia ZARZĄDZENIE Nr 6/2008 WÓJTA GMINY KĘSOWO z dnia 04.02.2008. w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05

Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05 Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05 SPIS TREŚCI 1 DOKUMENTY ODNIESIENIA... 5 1.1 Akty prawne... 5 1.1.1 Ustawy:... 5 1.1.2 Rozporządzenia... 6 1.1.3 Akty prawa miejscowego... 7 1.2 Plany zewnętrzne:...

Bardziej szczegółowo

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy).

4. Za opracowanie planu obrony cywilnej odpowiada organ obrony cywilnej określonego szczebla (powiatu lub gminy). WYTYCZNE SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA - WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zasad opracowania planów obrony cywilnej powiatów i gmin. Na podstawie art.17, ust.6 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr./14 z dnia../2014 Z A T W I E R D Z A M PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG Janusz Gromek Kołobrzeg, dnia.. 2014 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 267/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie regulaminu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4-7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN

Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej KALENDARZOWY PLAN Urząd Miasta Przeworska Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Obrony Cywilnej ZATWIERDZAM : ( - ) mgr inŝ Janusz Magoń Załącznik Nr do zarządzenia Nr8/007 Szefa OC Miasta- Burmistrza Miasta Przeworska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji..

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji.. 1 SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 4 2. Cel Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego... 8 3. Arkusz uzgodnień... 9 4. Arkusz aktualizacji.. 13 5. Opinia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH

STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH ZATWIERDZAM WOJEWODA OPOLSKI Ryszard Wilczyński Opracował: Lesław Gałaszkiewicz Krzysztof Hartabus STAROSTA GŁUBCZYCKI Józef Kozina GŁUBCZYCE 2011 SPIS TREŚCI str. 1.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH SEMINARIUM INAUGURUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU CIVILARCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM CA/PL/SEM.1/P.6 (Gorzów Wielkopolski, 8 lipca 2009 r.) Waldemar Kaak Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 marca 2012 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 marca 2012 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Regulamin pracy zespołu. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/08 Starosty Makowskiego z dnia 17 czerwca 2008r. REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BAZA PALIW NR 6 w SKARŻYSKU KOŚCIELNYM zajmuje się: 1. Magazynowaniem, składowaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Mikołowa Na podstawie art.17 ust.7. i

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powiatu Poznańskiego CZĘŚĆ II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń. Nr ZDARZENIE KRYZYSOWE Podmiot monitorujący

Bardziej szczegółowo

Poznań, 22 stycznia 2010 roku DOP- 013/7/2010. Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. z dnia 22 stycznia 2010 roku

Poznań, 22 stycznia 2010 roku DOP- 013/7/2010. Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. z dnia 22 stycznia 2010 roku DOP- 013/7/2010 Poznań, 22 stycznia 2010 roku Zarządzenie nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie organizacji Stałego DyŜuru Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Obsługę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czerwonaku zapewnia StraŜ Gminna w Czerwonaku.

Obsługę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czerwonaku zapewnia StraŜ Gminna w Czerwonaku. ZARZĄDZENIE NR 20/2016 WÓJTA GMINY CZERWONAK z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i trybu pracy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Czerwonaku. Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki organów kierujących i ogniw uczestniczących w procesie kierowania zarządzaniem kryzysowym Powiatu Szczecineckiego Starosta Szczecinecki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz Miejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 23. z dnia 13 grudnia 2013 r.

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 23. z dnia 13 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 146/02 Wojewody Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 26 września 2002 r.

Zarządzenie Nr 146/02 Wojewody Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 26 września 2002 r. Zarządzenie Nr 146/02 Wojewody Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 26 września 2002 r. w sprawie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia czynnikami wysoko zakaźnymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Powiatu Nyskiego

Charakterystyka Powiatu Nyskiego Charakterystyka Powiatu Nyskiego Powiat Nyski położony jest w południowo -zachodniej części województwa opolskiego, we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego na Obniżeniu Otmuchowskim. Od południa granicę

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

ROLA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W USUWANIU SKAŻEŃ NA WODACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

ROLA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W USUWANIU SKAŻEŃ NA WODACH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM SEMINARIUM NA TEMAT WYNIKÓW WDRAŻANIA PROJEKTU UE RIVER SHIELD W POLSCE RS/PL/SEM.3/R.3 (Gorzów Wielkopolski, 23 kwietnia 2008 r.) ROLA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W USUWANIU SKAŻEŃ NA

Bardziej szczegółowo

SO MM. PZK Str. 2 / 450

SO MM. PZK Str. 2 / 450 PZK Str. 2 / 450 SPIS TREŚCI 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA.... 6 1.1. Akty prawne... 6 1.1.1. Ustawy:... 6 1.1.2. Rozporządzenia... 9 1.1.3. Akty prawa miejscowego... 10 1.2. Plany zewnętrzne:... 11 1.3. Plany

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZOWY DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY TRZEBIECHÓW W 2013 ROKU

KALENDARZOWY DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY TRZEBIECHÓW W 2013 ROKU Załącznik Nr*"l zarządzenia Nr 000.1..201 a Gminy Trzebiechów z dnia 0stycznia 201r. ZATWIERDZAM WÓJT GMINY TRZEBIECHÓW SZEF OBRONYTTYWII^EJ GMINY KALENDARZOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

OPIS ORGANIZACJI ORAZ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI JEDNOSTEK WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH ZANIECZYSZCZEŃ MORZA

OPIS ORGANIZACJI ORAZ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI JEDNOSTEK WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH ZANIECZYSZCZEŃ MORZA OPIS ORGANIZACJI ORAZ ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI JEDNOSTEK WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH ZANIECZYSZCZEŃ MORZA 1. PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dn. 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 24 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 24 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie organizacji, funkcjonowania i rozwijania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania na terenie powiatu rawskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo