STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011

2 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI Nazwa dokumentu ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE DO PLANU GŁÓWNEGO ROZDZIAŁ I. PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. 1. Zasady uruchamiania działań przewidywanych w procedurach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 2. Sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagroŝeń 3. Instytucje wiodące odpowiedzialne za opracowanie procedur realizacji zadań na potrzeby zarządzania kryzysowego 4. Układ procedury działania instytucji wiodącej w sytuacjach kryzysowych 5. Schemat ogólne procedury reagowania kryzysowego 6. PROCEDURY DZIAŁANIA POWIATOWYCH SŁUśB INSPEKCJI I STRAśY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH WYCIĄGI 1) Procedura reagowania kryzysowego w czasie powodzi 2) Procedura reagowania kryzysowego podczas epidemii 3) Procedury reagowania bioterroryzm - schemat 4) Procedura reagowania ptasia grypa 5) Procedura operacyjna w przypadku wystąpienia epizootii - schemat 6) Procedura epizootii pryszczyca - schemat 7) Procedura postępowania podejrzenia choroby zakaźnej u Ŝywego lub martwego zwierzęcia - schemat 8) Procedura reagowania epifitozy i inwazje szkodników roślin 9) Procedura reagowania awaria, wypadek katastrofa komunikacyjna z materiałem promieniotwórczym 10) Procedura reagowania katastrofalne opady śniegu 11) Procedura działania w przypadku wystąpienia zakłóceń w komunikacji drogowej 12) Procedury działania KP Policji w sytuacji wystąpienia demonstracji zamieszek i ataków terrorystycznych 13) Procedura reagowania nielegalne blokady dróg 14) Procedura reagowania blokada budynków, strajk okupacyjny 15) Procedura reagowania atak terroru 16) Procedura reagowania niewypał, niewybuch 17) Procedura reagowania zaginięcie osoby 18) Procedura reagowania - niebezpieczne zdarzenie w placówce oświatowej 19) Procedura postępowania atak terrorystyczny, uprowadzanie zakładników 20) Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia informacji o podłoŝeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie uŝyteczności publicznej 21) Procedura reagowania katastrofa budowlana 22) Procedura reagowania katastrofalne opady 23) Procedura reagowania poŝar przestrzenny 24) Schematy graficzne procedur operacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej wyciąg z Powiatowego Planu Ratowniczego a) PoŜar kompleksu leśnego b) PoŜar budynków wysokich c) PoŜar obiektu mieszkalnego d) PoŜar obiektu uŝyteczności publicznej Strona Od Lp. Do

3 ROZDZIAŁ II. e) PoŜar obiektu przemysłowego f) PoŜar składowisk materiałów łatwopalnych g) PoŜar gospodarstwa rolnego 25) Procedura reagowania skaŝenia środkiem toksycznym 26) Procedura reagowania silne wiatry, huragany, trąby powietrzne 27) Procedura reagowania katastrofa, poŝar obiektu zabytkowego 28) Procedura reagowania katastrofa lotnicza 29) Procedura reagowania powaŝne awarie sieci gazowej lub wybuch gazu 30) Procedura reagowania długotrwałe przerwy w dostawach wody 31) Schemat graficzny procedury postępowania w przypadku przerw w dostawie wody 32) Procedura reagowania długotrwałe przerwy w zasilaniu w energię elektryczną 33) Procedura reagowania procedura uŝycia sił i środków jednostek wojskowych na terenie województwa mazowieckiego w sytuacjach kryzysowych 34) Wniosek starosty do wojewody o wsparcie wojskowe - przykład ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI MIEDZY PODMIOTAMI REALIZUJĄCE ZADANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1. Zasady organizacji łączności z uczestnikami działań 2. Wykaz urządzeń technicznych będących w dyspozycji PCZK 3. Tabela kryptonimów radiowych 4. Schemat łączności PCZK 5. Schemat łączności i współdziałania z sąsiednimi organami administracji publicznej 6. Schemat łączności radiowej ROZDZIAŁ III Wykaz całodobowych telefonów kontaktowych do gminnych centrów zarządzania kryzysowego Wykaz danych teleadresowych sąsiednich powiatowych centrów zarządzania kryzysowego ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROśEŃ, OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA. Podstawy prawne i organizacja systemu wykrywania i alarmowania; Obowiązujące wzory raportów doraźnych i dobowych w systemie Centralnej Aplikacji Raportującej 1) Schemat przepływu informacji na potrzeby CAR 2) Zdarzenia, które kwalifikują się do ujęcia w raportach doraźnych/ dobowych w systemie CAR 3) Kategorie zdarzeń/zagroŝeń uwzględniane w raporcie doraźnym/ dobowym w systemie CAR 4) Wzór raportu doraźnego/dobowego dodawanego w systemie CAR 5) Instrukcja - Centralna Aplikacja Raportująca CAR 6) Robocze procedury awaryjne CAR ORGANIZACJA I ZADANIA POWIATOWYCH JEDNOSTEK 3 ORGANIZACYJNYCH SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA OBRONY CYWILNEJ 1) Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania - zadania 2) Schemat organizacyjny systemu wykrywania i alarmowania 3) Obowiązujące sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze 4) System wykrywania i alarmowania na terenie województwa - schemat 5) Struktura organizacyjna powiatowego ośrodka analizy danych i alarmowania 6) Plan przekazywania danych i współdziałania POADA 7) Powiatowy Ośrodek Analiz Laboratoryjnych (POAL) - zadania 8) Struktura organizacyjna powiatowego ośrodka analiz laboratoryjnych 9) Plan przekazywania danych i współdziałania POAL

4 10) Schemat organizacyjny systemu wykrywania i alarmowania w powiecie pułtuskim 11) Mapa - Zasięg słyszalności syren SWA na terenie powiatu pułtuskiego 12) Legenda do mapy Zasięg słyszalności syren SWA na terenie powiatu pułtuskiego ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI. ROZDZIAŁ VII. ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROśENIACH I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROśEŃ. Odpowiedzialność organów i organizacja informowania ludności o zagroŝeniach Tryb informowania ludności o zagroŝeniach i sposobach postępowania Siły i środki do informowania i alarmowania ludności Procedura graficzna informowania ludności o zagroŝeniu i sposobach postępowania Zasady współpracy z mediami w sytuacji kryzysowych Wykaz środków masowego przekazu Sposoby postępowania na wypadek zagroŝeń (gotowe ulotki, komunikaty, instrukcje postępowania) ORGANIZACJA EWAKUACJI Z OBSZARÓW ZAGROśONYCH Zasady ewakuacji ludności i mienia z rejonów zagroŝenia Problematyka egzekucji i wsparcia procesu ewakuacji Organizacja powiadamiania o ewakuacji ludności Zbiorcze zestawienie ludności i mienia z terenu zagroŝonego zatopieniem powodziowym Zestawienie punktów kwaterowania ludności w czasie powodzi Zbiorczy plan ewakuacji ludności z terenów zagroŝonych awariami chemicznymi i katastrofami komunikacyjnymi Wykaz miejsc do zakwaterowania ludności wraz z moŝliwością organizacji wyŝywienia( hotele, internaty, ośrodki wypoczynkowe, itp.) ORGANIZACJA RATOWNICTWA ORGANIZACJA RATOWNICTWA, OPIEKI MEDYCZNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 1. Zasady organizacji opieki medycznej; 2. Wykaz zespołów ratownictwa medycznego; ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX. Wykaz szpitali wraz z ilością łóŝek szpitalnych wg specjalności; Wykaz zakładów opieki zdrowotnej; Wykaz aptek. ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Zasady organizacji opieki społecznej Wykaz ośrodków pomocy społecznej Wykaz centrów pomocy rodzinie Skład grupy specjalistów pomocy społecznej kierowanej do pomocy gminom ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 1) Wykaz poradni psychologiczno pedagogicznych; 2) Wykaz psychologów do udzielenia wsparcia w czasie sytuacji kryzysowych

5 ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI. ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII. ROZDZIAŁ XIV. ROZDZIAŁ XV. ROZDZIAŁ XVI. ORGANIZACJA OCHRONY PRZED ZAGROśENIAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA OBSZARU POWIATU Radiacyjnymi Biologicznymi Chemicznymi WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW I POROZUMIEŃ ZASADY I TRYB OCENIANIA I DOKUMENTOWANIA SZKÓD Sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagroŝeń; Zasady i tryb szacowania oraz oceniania szkód przez jednostki samorządowe; Zasady ubiegania się o dofinansowanie odbudowy lub remontów obiektów zniszczonych przez klęski Ŝywiołowe oraz rozliczanie dofinansowania; Procedura ubiegania się o dofinansowanie odbudowy lub remontów obiektów zniszczonych przez klęski Ŝywiołowe Procedura funkcjonowania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat wraz z wzorem protokołu komisji ds. szacowania strat; dokumenty niezbędne do przygotowania umowy z jednostką samorządu terytorialnego; umowa dotacji i inne dokumenty. PROCEDURY URUCHAMIANIA REZERW PAŃSTWOWYCH WYKAZ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ, ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE POWIATU, Z PODZIAŁEM NA GMINY, OBJĘTE PLANEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRIORYTETY W ZAKRESIE OCHRONY ORAZ ODTWARZANIA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ INNE DOKUMENTY WG POTRZEB 1. ARKUSZ UZGODNIEŃ 2. ARKUSZ AKTUALIZACJI 3. ALGORYTMY POWIADAMIANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA ORAZ MONITOROWANIA ZAGROśEŃ 4. PROCEDURY REAGOWANIA INSTYTUCJI WIODĄCYCH 5. PLANY ZESPOŁÓW WSPARCIA LOGISTYCZNEGO ( ZWL) 6. BAZA DANYCH POWIATOWEGO PLANU ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO 7. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ POWIATU PULTUSKIEGO 8. PLAN EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI, ZWIERZĄT I MIENIA II STOPNIA NA WYPADEK MASOWEGO ZAGROZENIA POWIATU PUŁTUSKIEGO 9. POWIATOWY PLAN PANDEMICZNY 10. PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATU LUGOLA 11. PLAN OCHRONY ZABYTKÓW ( OBIĘTY KLAUZULA TAJNOŚCI) 12. WZORY KOMUNIKATÓW DLA LUDNOŚCI

6 STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ROZDZIAŁ I PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011

7 1.ZASADY URUCHAMIANIA DZIAŁAŃ PRZEWIDYWANYCH W PROCEDURACH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Podstawą do uruchomienia procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego instytucji wiodących i podmiotów współdziałających w sytuacjach kryzysowych jest decyzja właściwego organu administracji publicznej o przystąpieniu do ich podjęcia: w trybie bezzwłocznym przez właściwy co do miejsca zdarzenia organ zarządzania kryzysowego (starosty, burmistrza lub wójta). W przypadku braku takiej moŝliwości decyzję podejmuje odpowiedni dyŝurny centrum zarządzania kryzysowego, informując jak najszybciej właściwy organ zarządzania kryzysowego o podjęciu takiej decyzji i okolicznościach (przyczynach) jej podjęcia, w trybie normalnym" tj. w okolicznościach duŝego prawdopodobieństwa zaistnienia nadzwyczajnego zagroŝenia lub uzyskanych juŝ informacji o niebezpiecznych zdarzeniach na danym obszarze spełniającym ustawowe przesłanki sytuacji kryzysowej - wynikające z art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do działań, powinno być poprzedzone pełną informacją o zaistniałym zagroŝeniu, jego wstępnie prognozowanych skutkach i poniesionych stratach. Za podjęcie tej decyzji odpowiada właściwy organ zarządzania kryzysowego. W przypadkach zagroŝeń niezbyt groźnych oraz o małej skali, nie spełniających kryteriów sytuacji kryzysowej np. w wypadkach komunikacyjnych, lokalnych poŝarach, katastrofach budowlanych - zwłaszcza takich, w których nie było ofiar śmiertelnych - decyzję podejmują wyznaczone osoby odpowiedzialne za przygotowanie resortowych słuŝb inspekcji i straŝy (policji, państwowej i ochotniczej straŝy poŝarnej, pogotowia ratunkowego i słuŝb ratownictwa komunalnego). O podjęciu takich decyzji i o fakcie przystąpienia do działań informują niezwłocznie właściwe terytorialnie centra zarządzania kryzysowego - w przypadku gdy właściwa słuŝba nie jest w stanie prowadzić normalnych działań bez wsparcia ze strony innych słuŝb, inspekcji i straŝy oraz gdy zdarzenie nie jednoznacznie wskazuje, która ze słuŝb jest wiodąca. Sposoby uruchamiania działań instytucji wiodących i współdziałających w realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych zostały uregulowane w regulaminie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, regulaminie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, a w szczególności w algorytmach powiadamiania i współdziałania oraz w planach działania instytucji wiodących w sytuacjach kryzysowych. 2.SPOSOBY OGRANICZANIA ROZMIARÓW STRAT I USUWANIA SKUTKÓW ZAGROśEŃ Sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagroŝeń objęte są pojęciem zarządzania kryzysowego i zmierzają w tym kierunku - to jest ich celem. Cała profilaktyka, monitoring zagroŝeń, planowanie, reagowanie kryzysowe i odbudowa zniszczonej czy uszkodzonej infrastruktury, to właśnie działania zmierzające w tym kierunku. W ramach usuwania skutków zagroŝeń głównym celem jest właśnie ograniczanie strat wśród ludzi, jego dobytku i majątku narodowego. Są to kwestie z tematyki reagowania kryzysowego i rutynowej działalności władz administracji publicznej, po ustaniu" (wygaśnięciu) sytuacji kryzysowej, w tym m.in.: hospitalizowanie osób, które poniosły uszczerbek na zdrowiu w wyniku kataklizmu lub przeprowadzonych akcji ratowniczych, grzebanie i utylizacja padłych zwierząt i ptactwa hodowlanego, działania władz w kierunku niedopuszczenia do epidemii i niekontrolowanego rozwoju zagroŝenia epidemiologicznego i epizootycznego, (zwłaszcza po powodziach),

8 odbudowa zniszczonych (uszkodzonych): szpitali, przychodni zdrowia, szkół, przedszkoli, internatów, siedzib urzędów i instytucji, odbudowa (naprawa) uszkodzonych elementów systemu przeciwpowodziowego (wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych, koryt rzek, osuszanie gruntów, ukompletowanie elementów monitoringu przeciwpowodziowego itp.), odbudowa (naprawa) uszkodzonych elementów systemu przeciwpoŝarowego, przystąpienie do porządkowania terenów po poŝarach, ponownego zalesiania terenów leśnych, ochrona zwierząt leśnych itp. Na etapie końcowym sytuacji kryzysowych wszystkie podmioty w nich uczestniczące powinny opracować szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności. W sprawozdaniach tych, powinny krytycznie oceniać popełnione błędy, pomyłki, sukcesy, ale przede wszystkim na ich podstawie zaproponować odpowiednie korekty i propozycje zmierzające do usprawnienia procesów reagowania kryzysowego. Jest to bezcenny materiał do twórczego wykorzystania w procesie planowania reagowania kryzysowego oraz dla Zespołów i Centrów Zarządzania Kryzysowego. 3. INSTYTUCJE WIODĄCE ODPOWIEDZIALNE ZA OPRACOWANIE PROCEDUR REALIZACJI ZADAŃ NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Wyznaczono instytucje wiodące do opracowania i wdraŝania procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związanych z ochroną infrastruktury krytycznej - na zagroŝenia wynikające z siatki bezpieczeństwa, które stanowią załączniki do powiatowego planu reagowania kryzysowego: 1. skaŝeń promieniotwórczych w zakresie ochrony sanitarnej ludności Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku; 2. poŝarów przestrzennych (lasów, zabudowań) Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku; 3. skaŝeń chemiczno ekologicznych na lądzie i akwenach (w I etapie działań) - związanych z usunięciem bezpośredniego zagroŝenia) Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku; 4. skaŝeń chemiczno ekologicznych środowiska na lądzie i akwenach(w II etapie działań) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku ; 5. aktów terroru oraz naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym protestów społecznych, demonstracje, zamieszki, blokady dróg Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku; 6. epidemii i zatruć Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku; 7. chorób zwierząt i epizootii Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku; 8. epifitoz i inwazji szkodników roślin Kierownik Oddziału w Pułtusku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie; 9. katastrof budowlanych i osuwisk w których doszło do uszkodzenia infrastruktury budowlanej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we współdziałaniu z Komendantem Powiatowym Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku;

9 10. katastrof komunikacyjnych (drogowych, lotniczych, wodnych, kolejowych) Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku; 11. awarii i zakłóceń w zasilaniu w energią elektryczną Zakład Energetyczny Płock - Dystrybucja Wschód Rejon Ciechanów, Posterunek Energetyczny w Pułtusku; 12. zakłóceń w komunikacji i transporcie, m.in. w wyniku śnieŝyc, gołoledzi, katastrofalnych opadów Zarząd Dróg Powiatowych we współdziałaniu z Wydziałem Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusku; 13. huraganów, trąb powietrznych Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku; 14. gwałtownych opadów atmosferycznych Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku; 15. awarii i zakłóceń w zasilaniu energią cieplną Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. we współdziałaniu z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku; 16. przerw w dostawach wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku we współdziałaniu z lokalnymi zakładami wodociągowymi na terenie powiatu pułtuskiego; 17. suszy Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku; we współdziałaniem z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pułtusku; 18. zakłóceń w łączności przewodowej telekomunikacji Telekomunikacja Polska Pion Sieci Obszar w Radomiu przedstawiciel w Pułtusku; inni właściwi operatorzy sieci komórkowej; 19. awarii i zakłóceń w dostawach gazu Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazownia Warszawska Rozdzielnia Gazu w Pułtusku; 20. powodzi Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku, z wyszczególnieniem: 1) w zakresie prognoz i analiz oraz zabezpieczenia urządzeń technicznych chroniących tereny powiatu pułtuskiego przed powodzią Inspektorat w Pułtusku Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie; 2) w zakresie opracowania planów ochrony przeciwpowodziowej - Wydział Zarządzania Kryzysowego w ramach grupy planowania cywilnego Zespołu; 3) w zakresie zabezpieczenia finansowego akcji przeciwpowodziowej z funduszu ochrony środowiska oraz usuwania skutków powodzi Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku. 21. zdarzeń o charakterze zróŝnicowanym oraz w razie sporów kompetencyjnych, kierującego działaniami (akcją ratowniczą) na miejscu zdarzenia wyznacza Starosta, na wniosek Szefa Zespołu, co w przyszłości pozwala na moŝliwość wykluczenia podobnych sytuacji. 22. kryzysów polityczno-militarnych i wojny Wydział Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z planem funkcjonowania powiatu w okresie zagroŝenia polityczno-militarnego i wojny. 2. Instytucje wiodące do opracowania procedur działania reagowania - w sytuacjach kryzysowych typują instytucje pomocnicze i włączają je do procesu planowania i reagowania, na zasadach współdziałania i uzgodnień.

10 4. UKŁAD PROCEDURY DZIAŁANIA INSTYTUCJI WIODĄCEJ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH A/ WYKAZ DOKUMENTÓW PROCEDURY INSTYTUCJI WIODACEJ: 1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROśEŃ ORAZ OCENĘ RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA, W TYM DOTYCZĄCYCH INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ORAZ PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZAGROZEŃ, MAPY RYZYKA i MAPY ZAGROśEŃ. 2. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROśENIA ORAZ PRZEKAZYWANIA NFORMACJI I MELDUNKÓW DO POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: 1) Zadania i tryb monitorowania zagroŝenia oraz przekazywania informacji (meldunków) do PCZK i właściwych organów zarządzania kryzysowego(opis z uwzględnieniem trybu odpowiedzialności osób funkcyjnych). 2) Organizacja łączności między podmiotami realizującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (schemat), 3) Wykaz organów i osób funkcyjnych podlegających powiadomieniu (tabela wraz z trybem alarmowania). 4) Zasady informowania, alarmowania ludności o zagroŝeniu i sposobach postępowania na wypadek zagroŝenia, w tym zakres odpowiedzialności właściwych słuŝb i organów. 3. PPROCEDURA OPEARCYJNA INSTYTUCJI WIODĄCEJ UWZGLĘDNIAJĄCA RESORTOWE USTALENIA W ZAKRESIE ZASAD DZIAŁANIA SŁUśB, INSPEKCJI I STRAśY, W TYM ZADANIA I MOśLIWOŚCI UCZESTNIKÓW DZIAŁAŃ. 1) Schemat graficzny procedury działania instytucji wiodącej na zagroŝenie wynikające z siatki bezpieczeństwa (z uwzględnieniem jednostek współdziałających, w tym z PCZK oraz powiatowym zespołem zarządzania kryzysowego), 2) Główne cele i zakres działań instytucji wiodącej i jednostek współdziałających w sytuacji kryzysowe(tabela), 3) Zadania instytucji wiodącej, słuŝb, inspekcji i straŝy oraz moŝliwości uczestników działań - (tabela) 4) Przyjęte warianty działań w fazie: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy (tabela) 5) Organizacja ewakuacji z obiektów i obszarów zagroŝonych(opis zadań, zakresu odpowiedzialności i sposobów działań), 6) Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej, pomocy psychologicznej (wg potrzeb). 7) Organizację ochrony przed zagroŝeniami charakterystycznymi dla obszaru powiatu (wg potrzeb). 4. ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I TRYB URUCHAMIANIA. 1) Zestawienia tabelaryczne sił i środków słuŝb, inspekcji i straŝy moŝliwych do uŝycia w sytuacji kryzysowej wraz z określeniem realnego czasu na uruchomienie danych zasobów 2) Tryb powiadamiania słuŝb własnych i współdziałających - I, II, III rzut. 3) Logistyczne zabezpieczenie działań (tabelaryczne zestawienia: posiadanego sprzętu i materiałów, miejsc zakwaterowania, wyŝywienia, zaopatrzenia w materiały pędne i smary itd., źródeł pozyskania brakującego wyposaŝenia i sprzętu oraz wykazy osób funkcyjnych odpowiedzialnych za logistyczne zabezpieczenia działań.) 4) Zasady finansowania i rozliczania działań. 5) Wzory rozkazów, decyzji i zarządzeń do prowadzenia akcji. 6) Zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód. 7) Procedury uruchamiania rezerw państwowych. 8) Wykaz infrastruktury krytycznej oraz priorytety w zakresie ochrony oraz odtworzenia infrastruktury. 9) Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań. 10) Wzory komunikatów i instrukcji dla ludności, tablic informacyjnych itd. (wg potrzeb). 5. INNE DOKUMENTY a. Podstawy prawne działań b. Arkusz uzgodnień c. Arkusz aktualizacji d. Mapy ryzyka, mapy zagroŝeń w zagroŝonych, stanowiące załączniki do pkt 1.

11

12 PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W CZASIE POWODZI Zadania w zakresie monitorowania, obiegu informacji oraz ostrzegania i alarmowania o zagroŝeniu. Monitorowanie zagroŝenia powodziowego w powiecie pułtuskim oparte jest na obserwacji stanu zagroŝenia powodziowego na rzece Narew przekazywanych przez Zarząd Zlewni Narwi w Dębe, Nadzór Wodny w Pułtusku RZGW w Warszawie, meldunków sytuacyjnych na podstawie obserwacji od GCZK. Odczyt na wodowskazie w Zambskach Kościelnych wykonywany jest przez Nadzór Wodny w Pułtusku oraz na serwisie pogodowym IMGW Pogodynka.pl przez DyŜurnych PCZK, odczyt wodowskazu w Pułtusku dokonywany jest przez Nadzór Wodny w Pułtusku oraz przez pracownika StraŜy Miejskiej w Pułtusku (GCZK w Pułtusku). Zadaniem Nadzoru Wodnego w Pułtusku RZGW w Warszawie i Inspektoratu WZMIiUW w Pułtusku jest wydzielenie specjalistów do monitorowania zagroŝenia i analizy sytuacji powodziowej, obserwacji zatorów lodowych na terenie powiatu Pułtuskiego oraz przekazywanie zaleceń i komunikatów w tym zakresie do PCZK oraz do GCZK/Punktów Kontaktowych. A takŝe wnioskowanie do właściwych organów o wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego i alarmu powodziowego. Pogotowie przeciwpowodziowe jest wprowadzane w przypadku, gdy poziom wody w rzece Narew wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi (patrz - stan ostrzegawczy). Alarm przeciwpowodziowy, alarm jest ogłaszany, w przypadku, gdy poziom wody zbliŝa się do stanu alarmowego (patrz stan alarmowy). Stan alarmowy, to stan napełnienia koryta rzeki Narew, przy którym woda zaczyna zagraŝać obszarom zagospodarowanym i budowlom wodnym. Osiągnięcie stanu alarmowego jest podstawą ogłoszenia alarmu powodziowego, wysokość takiego stanu (w centymetrach) ustalana jest przez właściwy urząd administracji wodnej w porozumieniu z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zwykle stan ten leŝy w pobliŝu wody brzegowej lub nieco poniŝej zwyczajnej wielkiej wody. Stan ostrzegawczy układa się poniŝej stanu alarmowego, a po jego przekroczeniu ogłaszane jest pogotowie przeciepowodziowe. Wielkość róŝnicy pomiędzy stanem ostrzegawczym i alarmowym zaleŝy od charakteru rzeki i przeciętnej szybkości przyboru wody. Stan ostrzegawczy i alarmowy ustala się dla poszczególnych odcinków rzek indywidualnie, zaleŝnie od kształtu przekroju poprzecznego koryta i doliny oraz zagospodarowania terenów przybrzeŝnych. Stan alarmowy jest często równoznaczny ze stanem wody brzegowej, który oznacza takie napełnienie koryta, przy którym woda jeszcze nie występuje z brzegów, ale dalszy, nawet niewielki przybór grozi wylewem. Nie zawsze jednak pojęcia te moŝna utoŝsamiać. Stany alarmowe i ostrzegawcze stanowią podstawę podejmowania odpowiednich decyzji dla ochrony przeciwpowodziowej.

13 ZASADY OGŁASZANIA I ODWOŁYWANIA NA TERENIE POWIATU STANÓW POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO I ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, ze zm.) pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu pułtuskiego ogłasza Starosta w sytuacji, gdy poziom wody na rzece Narew przekracza stan ostrzegawczy (na wodowskazie w Zambskach Kościelnych 420 cm i łacie wodowskazowej w Pułtusku 380 cm), a z prognoz wynika, Ŝe będzie on dalej wzrastał i prawdopodobne jest zalanie duŝych obszarów zurbanizowanych. Uprawnienia do ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) posiada Burmistrz Miasta Pułtusk, Wójt Gminy Obryte, Zatory, Pokrzywnica. O wprowadzeniu stanu pogotowia przeciwpowodziowego naleŝy niezwłocznie powiadomić szczebel nadrzędny: gmina Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, powiat Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. Celem wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu pułtuskiego jest konsolidacja przygotowania skutecznego działania sił ratowniczych oraz społeczeństwa do zwalczania powodzi, w tym m.in. sprawdzenie i stałe monitorowanie infrastruktury przeciwpowodziowej, dokonanie jej ewentualnych napraw i wzmocnień, uaktualnienie planów operacyjnych ochrony przed powodzią, a w szczególności planów ewakuacyjnych i dokonanie przygotowań do jej przeprowadzenia oraz prowadzenia ciągłej obserwacji wody i rejonów przewidywanego zatopienia powodziowego. Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu pułtuskiego ogłasza Starosta w sytuacji, gdy poziom wody na rzece Narew przekracza stan alarmowy (na wodowskazie w Zambskach Kościelnych 480 cm i łacie wodowskazowej w Pułtusku 400 cm), a z prognoz wynika, Ŝe będzie on dalej wzrastał i prawdopodobne jest zalanie duŝych obszarów zurbanizowanych. Uprawnienia do ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym posiada Burmistrz Miasta Pułtusk, Wójt Gminy Obryte, Zatory, Pokrzywnica. O wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego naleŝy niezwłocznie powiadomić szczebel nadrzędny: gmina Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, powiat Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. Alarm przeciwpowodziowy dla terenu powiatu: ogłaszany jest przez Starostę Pułtuskiego w przypadku, gdy poziom wody przekroczy stan alarmowy na wodowskazie w Zambskach Kościelnych i łacie wodowskazowej w Pułtusku Po ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego

14 wszystkie siły i środki ratownicze osiągają pełną gotowość do działania. W miejscach szczególnie zagroŝonych pełnione są stałe dyŝury słuŝb przeciwpowodziowych, aktualizowane są zasady uŝycia pododdziałów sił zbrojnych w akcji przeciwpowodziowej przebywają one w gotowości do przeprowadzenia działań ratowniczych. Równocześnie wszystkie uprawnienia i obowiązki zespołu zarządzania kryzysowego powiatu i gminy pozostają analogiczne, jak przy ogłaszaniu pogotowia przeciwpowodziowego. Prognozowanie sytuacji powodziowej w powiecie prowadzi: Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w której skład wchodzą przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie Inspektorat w Pułtusku oraz Nadzoru Wodnego w Pułtusku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie ich analizy i informacji oraz prognoz Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej MGW - PIB w Warszawie, Starosta Pułtuski ogłasza i odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe oraz alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatu pułtuskiego. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, ze zm.) organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagroŝenia powodziowego ma niezwłoczny obowiązek poinformowania o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyŝszego i niŝszego szczebla, przedstawiając swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach. Za monitorowanie sytuacji stanu technicznych urządzeń przeciwpowodziowych w systemie całodobowym odpowiadają administratorzy tych urządzeń oraz organy zarządzania kryzysowego gmin we współdziałaniu z powiatowymi słuŝbami, inspekcjami i straŝami w przydzielonych rejonach odpowiedzialności. Informacje w tym zakresie powinny być przekazywane natychmiast wszelkimi środkami łączności do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku. Alarm oraz pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu odwołuje na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, Starosta gdy poziom wody na wodowskazie w Zambskach Kościelnych i łacie wodowskazowej w Pułtusku wynosi poniŝej ustalonego stanu alarmowego oraz ostrzegawczego. Alarm oraz pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy odwołuje na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta Pułtusk, Wójt Gminy Obryte, Zatory, Pokrzywnica. gdy poziom wody na wodowskazie w Zambskach Kościelnych i łacie wodowskazowej w Pułtusku wynosi poniŝej ustalonego stanu alarmowego oraz ostrzegawczego.

15 PROCEDURA OGŁASZANIA I ODWOŁYWANIA POGOTOWIA LUB ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO 1. Pogotowie lub alarm przeciwpowodziowy ogłasza i odwołuje Starosta Pułtuski, na podstawie prognoz sygnalizacyjnych podawanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub na zgłoszenie Grupy Monitorowania, Prognoz i Analiz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, o czym natychmiast powiadamia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. 2. Podstawą ogłaszania pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego jest osiągnięcie na wodowskazach: w Zambskach Kościelnych (wskazania wodowskazu dotyczą Gminy Obryte): - stanu ostrzegawczego (pogotowie przeciwpowodziowe), który wynosi 420 cm, rzędna 83,22; - stanu alarmowego (alarm przeciwpowodziowy), który wynosi 480 cm rzędna 83,82; - ewakuacja ludności ogłaszana jest sukcesywnie w zaleŝności od przyboru wody na wodowskazie i zagroŝonych miejscowości. w Pułtusku (wskazania wodowskazu dotyczą gmin Pułtusk, Zatory, Pokrzywnica): - stanu ostrzegawczego (pogotowie przeciwpowodziowe) rzędna wody Narwi w Pułtusku 81,10 co odpowiada odczytowi na łacie wodowskazowej przy pompowni Nr cm; - stanu alarmowego (alarm przeciwpowodziowy) rzędna wody Narwi w Pułtusku 81,30 co odpowiada odczytowi na łacie wodowskazowej przy pompowni Nr cm; - ewakuacja ludności ogłaszana jest sukcesywnie w zaleŝności od przyboru wody na wodowskazie i zagroŝonych miejscowości. 3. Decyzje o ogłoszeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy podejmuje wójt, burmistrz, o czym natychmiast powiadamia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku. 4. Pogotowie lub alarm przeciwpowodziowy moŝna ogłosić w kaŝdej innej sytuacji, jeŝeli Starosta Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtusk, Wójt Gminy Obryte, Zatory, Pokrzywnica, uzna ją za groźną dla danego rejonu, lub gdy zagraŝa to Ŝyciu lub mieniu ludności zamieszkującej teren zagroŝony. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH STANÓW WODY DLA SYGNALIZOWANYCH POSTERUNKÓW WODOWSKAZOWYCH Lp. Wodowskaz Rzeka Km rzeki Rzędna zera wodowskaz u Stan ostrzegawcz y Stan alarmowy 1. Ostrołęka Narew 146, RóŜan Narew 116, Abs. max Abs. 3. Zambski Kościelne Narew Pułtusk Narew

16

17 SCHEMAT ŁĄCZNOŚCI I WSPÓŁDZIAŁANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWODZI STAROSTA ORGAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KP PSP tel: fax: KP Policji tel: fax: WOJEWODA WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel: /01/02 fax: POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel: tel./fax: kom: ZDP tel: fax: Dyrekcja Zarządu WZMiUW w Warszawie tel: fax: WZMiUW w Warszawie Oddział w Ciechanowie tel: fax: INSPEKTORAT W PUŁTUSKU WZMIiUW INSTYTUCJA WIODĄCA tel/fax: RZGW w WARSZAWIE tel: fax: OŚRODEK KOORDYNACYJNO- INFORMACYJNY OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ (OKI) tel: tel: Fax: ZARZĄD ZLEWNI NARWI W DĘBE tel./fax: fax: , NADZÓR WODYNY W DĘBEM tel: NADZÓR WODNY W PUŁTUSKU tel: Burmistrz Miasta Pułtusk Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax: tel/fax: Wójt Gminy Gzy Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax: Wójt Gminy Obryte Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax: Wójt Gminy Zatory Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax: Wójt Gminy Pokrzywnica Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax: Wójt Gminy Świercze Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax: Wójt Gminy Winnica Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel: fax:

18 ZASADY INFORMOWANIA (ALARMOWANIA) LUDNOŚCI O ZAGROśENIU I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA, W TYM ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁAŚCIWYCH ORGANÓW W ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie funkcjonowała Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, której zadaniem będzie m.in. koordynowanie akcji ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu pułtuskiego. Kolejność powiadamiania i alarmowania naleŝy organizować zgodnie z zestawieniem stanów wody na rzece Narew wraz z harmonogramem działań dla poszczególnych gmin i zagroŝonych miejscowości. Za ostrzeganie i alarmowanie zagroŝonej ludności na terenie danej gminy odpowiada właściwy organ zarządzania kryzysowego gminy. Akcję ostrzegania i alarmowania ludności wspierają powiatowe słuŝby: Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku, StraŜ Miejska w Pułtusku, przy pomocy samochodów wyposaŝonych w zestawy nagłaśniające oraz bezpośredniego kontaktu z ludnością. Przekazywanie informacji o zagroŝeniu powodziowym, sposobach postępowania ludności, zakładów pracy, naleŝy oprzeć na wszystkich dostępnych środkach łączności, masowego przekazu znajdujących się w dyspozycji gmin i powiatu oraz gminnych zespołów zarządzania kryzysowego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, lokalnych mediów. W zaleŝności od posiadanego czasu na przygotowanie ewakuacji, powiadamianie moŝna organizować za pomocą: punktów ewidencyjno-informacyjnych organizowanych przez gminy, rozgłośni regionalnych TV, lokalnych mediów internetowych, prasy, ulotek, obwieszczeń, ruchomych środków nagłaśniających głównie radiowozy Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Pułtusku, StraŜy Miejskiej w Pułtusku, informatorów, którzy dotrą do zagroŝonych osób ze szczególnym uwzględnieniem osób starczych i niepełnosprawnych. Treść ogłaszanego komunikatu powinna zawierać: wyszczególnienie rejonów objętych ewakuacją, przyjęte sygnały alarmowe o bezpośrednim zagroŝeniu i konieczności bezwzględnej ewakuacji, czas rozpoczęcia i kolejność ewakuacji z poszczególnych rejonów, grupy ludności objęte ewakuacją zorganizowaną dotyczy matek z dziećmi, starców, osób niedołęŝnych, rejony i obiekty wyznaczone do przyjęcia ludności z ewakuacji, wykaz wyposaŝenia zabieranego przez osoby ewakuowane bagaŝ nie powinien przekraczać 50 kg na osobę, jednostki organizacyjne odpowiedzialne za akcję informacyjną, sposób zabezpieczenia pozostawionego mienia, rozmieszczenie punktów ewidencyjno-informacyjnych. Do alarmowania ludności o zagroŝeniu i konieczności natychmiastowej ewakuacji z terenów przewidywanego zatopienia powodziowego naleŝy wykorzystać: podstawowe i zastępcze środki do alarmowania funkcjonujące w ramach gminnych systemów wykrywania i alarmowania (SWA): centralny system alarmowy (CSA) Miasta Pułtuska 3 syren sterowanych drogą radiową, syreny elektryczne i ręczne SWA i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, dzwony kościelne po uprzednim przygotowaniu ludności w zakresie zasad postępowania po usłyszeniu danego sygnału alarmowego.

19 Podstawy Prawne 1) Ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145, ze zm.); 2) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski Ŝywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, ze zm.) 3) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, ze zm.); 4) Zarządzenie Nr 18/10 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 5) Zarządzenie Nr 19/10 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku; 6) Zarządzenie Starosty Nr 18/2011 Starosty Pułtuskiego z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie zasad opracowania i wdraŝania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego; 7) Uchwała Nr VIII/27/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 1999 roku; 8) Uchwała nr 116/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 roku; 9) Statut WZMiUW - załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 roku; 10) Regulamin organizacyjny WZMiUW w Warszawie.

20 ZADANIA UCZESTNIKÓW DZIAŁAŃ W CZASIE POWODZI PCZK INSPEKTORAT MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 1. Przyjęcie i wstępna weryfikacja informacji, 2. Przekazywanie informacji do Policji, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Insp. w Pułtusku, Nadzoru Wodnego RZGW, gmin, właściwych inspekcji i straŝy, słuŝb ratowniczych i komunalnych, Dyr. WZK oraz Starosty Szefa PZZK, 3. Alarmowanie, ostrzeganie i zapewnienie obiegu informacji, 4. Współdziałanie z kierującym akcją ratunkową, ustalenie priorytetów akcji ratowniczej 5. Przekazanie informacji do mediów, 6. Pomoc w zabezpieczeniu logistycznym działań ratowniczych. 7. Monitorowanie, prognozowanie i analizowanie zagroŝenia powodziowego na terenie powiatu, planowanie i koordynowanie działań, 8. Opracowanie i przesyłanie zbiorczych raportów doraźnych i raportów dobowych o sytuacji powodziowej na terenie powiatu do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody. 9. Zamieszczenie ostrzeŝeń, komunikatów na stronie PCZK 1. Monitorowanie, zapobieganie i zwalczanie skutków powodzi. 2. Wnioskowanie o ogłoszenie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego oraz rozpoczęciu przez gminy ewakuacji ludności z terenów przewidywanego zatopienia powodziowego, 3. Współudział w akcjach ratowniczych i niesienia pomocy ludności dotkniętej powodzią, a zwłaszcza podczas ewakuacji z terenów bezpośrednio zagroŝonych oraz zabezpieczenia jej mienia, 4. Wykonywanie prac związanych z umacnianiem i zabezpieczaniem wałów przeciwpowodziowych i innych budowli chroniących przed powodzią, 5. Czuwanie nad stanem urządzeń zabezpieczających i sprzętu słuŝącego ochronie przed powodzią oraz obsługa tego sprzętu, 6. Prognozowanie i analizowanie zagroŝenia powodziowego i przekazywanie meldunków o sytuacji powodziowej do PCZK, 7. Skierowanie specjalistów do pełnienia dyŝurów w PCZK, 8. Opracowanie i przekazywanie raportów doraźnych i raportów dobowych do PCZK o sytuacji powodziowej na terenie powiatu we współdziałaniu z Nadzorem Wodnym w Pułtusku RZGW. BURMISTRZ, WÓJT STRAś POśARNA 1. Monitorowanie, koordynacja i finansowanie działań mających na celu usunięcie skutków powodzi na terenie gminy przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania, 2. Ogłoszenie w razie potrzeby pogotowia, alarmu przeciwpowodziowego, 3. Ostrzeganie i alarmowanie zagroŝonej ludności, 4. Organizowanie i kierowanie akcją ewakuacji i przyjęcia ludności z rejonów przewidywanego zatopienia powodziowego, 5. Zabezpieczenie miejsca katastrofy powodziowej, 6. Zapewnienie zabezpieczenia socjalno-bytowego dla poszkodowanej i ewakuowanej ludności oraz przydzielonych sił ratowniczych, 7. Zapewnienie zaopatrzenia materiałowo-technicznego z gminnych magazynów przeciwpowodziowych, 8. Zapewnienie wyŝywienia dla osób poszkodowanych, 9. Kierowanie działaniem gminnego zespołu zarządzania, 10. Udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 11. Organizowanie pododdziałów Obrony Cywilnej i ochotniczych druŝyn ratowniczych do akcji przeciwpowodziowej, 12. Przekazywanie informacji i dobowych raportów o sytuacji powodziowej do PCZK. 13. Wprowadzanie reŝymów wynikających z stanu klęski Ŝywiołowej na terenie gminy. POGOTOWIE ENERGETYCZNE 1. Odłącza zasilanie na terenach zatopienia powodziowego, 2. Zapewnia dostawy energii do zasilania waŝnych obiektów: słuŝby zdrowia, stacji uzdatniania wody, zakładów produkujących Ŝywność, stacji pomp, oświetlenia na wałach przeciwpowodziowych, 3. Wprowadza całodobowe dyŝury pogotowia technicznego, 4. Przygotowuje meldunki o wielkości powstałych uszkodzeń i podjętych pracach naprawczych. 1. Przekazanie informacji do Policji, gmin, właściwych inspekcji i straŝy, słuŝb ratowniczych i komunalnych, dyŝurnego PCZK Dyr. WZK, Starosty, 2. Skierowanie specjalistów do słuŝby dyŝurnej w PCZK, 3. ewakuowanie ludności i mienia z zagroŝonych budynków mieszkalnych we współdziałaniu z przydzielonymi pododdziałami Policji, Obrony Cywilnej, Wojska z wykorzystaniem własnych środków transportu pływającego, 4. Ewakuowanie inwentarza i dobytku zagroŝonego przez falę powodziową, 5. Dostarczanie Ŝywności i wody pitnej dla ludności pozostającej na wyŝszych piętrach budynków na terenie przewidywanego zatopienia powodziowego, 6. UdraŜnianie przepustów i usuwanie zapór tworzonych przez spływające z wodą gałęzie, itp., 7. Branie udziału w usuwaniu szkód i zagroŝeń ekologicznych w ograniczonym zakresie (rękawy, sorbenty pływające, separator oleju usuwanie produktów ropopochodnych), 8. Organizowanie oświetlenia terenu akcji ratowniczej, 9. Współdziałanie w umacnianiu urządzeń technicznych chroniących tereny powiatu przed powodzią, 10. Udostępnianie środków łączności do prowadzenia działań ratowniczych, 11. Zabezpieczanie sprzętu kwaterunkowego dla skoszarowanych sił PSP i OSP w porozumieniu z właściwym Burmistrzem, Wójtem, Starostą, 12. W przypadku bezpośredniego zagroŝenia Ŝycia i zdrowia ludzi wykonywanie prac podwodnych, 13. Wykonywanie innych zadań postawionych przez Starostę Pułtuskiego lub Dyr. WZK- Z-cę Szefa PZZK, 14. Po odwołaniu alarmu powodziowego bierze udział w usuwaniu skutków powodzi, w zakresie ustalonym przez Starostę, 15. Przekazywanie raportów doraźnych i raportów dobowych do PCZK z prowadzonych działań przez KP PSP.

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu

ekontaminacji w ramach Krajowego Systemu Organizacja dekontaminacjd ekontaminacji wstępnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegoniczego Materiał szkoleniowy opracowany pod nadzorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN OGÓLNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO Szt. Gen. 1613/2009 REGULAMIN OGÓLNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WARSZAWA 2009 [Wpisz cytat z dokumentu 1 al- MINISTER OBRONY

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo