Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 LWR /2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli skontrolowała Komendę Główną Państwowej StraŜy PoŜarnej, zwaną dalej KGPSP w zakresie wykorzystania środków publicznych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe i likwidację skutków powodzi w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 27 września 2012 r. (zakończenie czynności kontrolnych). W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w podpisanym przez Pana Komendanta protokole kontroli, NajwyŜsza Izba Kontroli, mając na względzie art. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o NajwyŜszej Izbie Kontroli 2 (dalej ustawa nowelizująca), na podstawie art. 60 ustawy o NIK w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w Ŝycie ustawy nowelizującej, przekazuje Panu Komendantowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia kontrolowaną działalność, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. 1. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie przez KGPSP wydatków budŝetowych na funkcjonowanie jednostek straŝy poŝarnej, w tym na organizację i prowadzenie działań ratowniczych podejmowanych w związku z powodziami, które wystąpiły w kontrolowanym okresie. W badanym okresie funkcjonowanie jednostek straŝy poŝarnej i realizację ich zadań finansowano w ramach dwóch części budŝetu państwa, tj.: 1 Dz. U. z 2012 r., poz Dz.U. Nr 227, poz ze zm.

2 - części 42 Sprawy wewnętrzne której dysponentem głównym był minister właściwy ds. wewnętrznych a obejmującej między innymi wydatki na działalność KGPSP, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu, Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz Centralnego Muzeum PoŜarnictwa w Mysłowicach.W części 42 budŝetu państwa klasyfikowano od 5,8% w 2009 r. do 7,7% w 2011 r. ogółu środków budŝetowych na funkcjonowanie jednostek straŝy poŝarnej i realizację ich zadań, NajwyŜsza Izba Kontroli oceniła pozytywnie, na podstawie corocznych kontroli budŝetowych 3 wykonanie w latach budŝetu państwa w części 42 przez Komendanta Głównego PSP, działającego jako dysponent II stopnia.w szczególności stwierdzono, iŝ wydatki KGPSP realizowane były w granicach przyznanych limitów i zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie finansowym. - części 85 budŝety wojewodów obejmującej wydatki na działalność komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP.W tej części budŝetu klasyfikowano pozostałe środki budŝetu państwa na funkcjonowanie jednostek straŝy poŝarnej i realizację ich zadań,. Na działalność krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (dalej ksrg), przede wszystkim na realizację zadań przez jednostki PSP, wydatki budŝetu państwa zwiększyły się z 2.245,2 mln zł w 2009 r. do 2.276,9 mln zł w 2010 r. oraz 2.319,3 mln zł w 2011 r. Komendant Główny PSP, działając jako dysponent II stopnia w ramach środków zaplanowanych w części 42 budŝetu państwa, rozdysponował przy tym kwoty przeznaczone w budŝecie na dotacje celowe dla jednostek ochrony przeciwpoŝarowej innych niŝ PSP, a włączonych do ksrg, w wysokości 36,2 mln zł w 2009 r., 53,1 mln zł w 2010 r. oraz 74,0 mln zł w 2011 r. Przy rozdziale środków z dotacji na ten cel uwzględniano liczbę interwencji tych jednostek w danym roku, stałe koszty utrzymania gotowości bojowej jednostek, udział w zabezpieczeniu operacyjnym obszaru chronionego oraz liczbę mieszkańców w poszczególnych województwach. Ze środków tych dofinansowano przede wszystkim nowy sprzęt specjalistyczny do prowadzonych działań ratowniczych, w tym transportowy, specjalistyczną odzieŝ ochronną, chemiczne środki gaśnicze, urządzenia i sprzęt łączności, sfinansowano remont i modernizację obiektów i straŝnic. Z rezerwy celowej budŝetu państwa w związku z udziałem jednostek PSP w akcjach ratowniczych w czasie powodzi w 2010 r. na pokrycie wydatków bieŝących, szkód w sprzęcie i wyposaŝeniu oraz w nieruchomościach PSP i OSP przeznaczono 29,8 mln zł. Uzupełnieniem środków budŝetu państwa na dofinansowanie zadań PSP w latach były środki: - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 14,0 mln zł; ze środków tych zrealizowano m.in. zakup 18 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 11 szt. cięŝkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, zakup 5 szt. samochodów węŝowych, budowę 7 3 Wyniki kontroli wykonania budŝetu państwa w 2009 r. przez Komendanta Głównego PSP przedstawiono w wystąpieniu pokontrolnym KOB /2010 z 30 kwietnia 2010 r., w 2010 r. - w wystąpieniu pokontrolnym KOB /2011 z 18 kwietnia 2011 r., a w 2011 r. - w wystąpieniu pokontrolnym KOB /2012 r. z 10 kwietnia 2012 r. 2

3 komór dymowych, zakupiono specjalistyczne ubrania gazoszczelne, motopompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej, - przekazywane przez zakłady ubezpieczeń na podstawie art. 38 ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej, - 49,6 mln zł. 2. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia działania podejmowane w ramach ksrg, w szczególności dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz likwidacji skutków powodzi z 2010 r Izba pozytywnie ocenia zaangaŝowanie jednostek straŝy poŝarnej w akcji ratowniczej podjętej w związku z falami powodziowymi w 2010 r. (w maju, czerwcu i sierpniu). W okresie kulminacji pierwszej fali powodziowej brało udział 6,4 tys. funkcjonariuszy PSP (17 maja) oraz 28,8 tys. członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej (19 maja), a drugiej fali powodziowej 3,6 tys. funkcjonariuszy PSP (7 czerwca) oraz 13,4 tys. członków OSP (4 czerwca). W szczytowym momencie akcji ratowniczej (24 maja) wykorzystywano 932 samochodów PSP i samochodów OSP, 74 jednostek pływających, 36 pomp duŝej wydajności (pow l/min.) i 96 małej wydajności (do 2000 l/min.). Łącznie z zagroŝonych terenów z udziałem jednostek straŝy poŝarnej ewakuowano ponad 17,1 tys. osób, blisko 18,4 tys. szt. zwierząt gospodarskich i 26,0 tys. szt. drobiu. Podczas powodzi w 2010 r. działania podejmowane przez jednostki w ramach ksrg obejmowały w szczególności: monitorowanie wałów przeciwpowodziowych i innych obiektów hydrotechnicznych, nadawanie komunikatów ostrzegających ludność o zagroŝeniu, budowanie doraźnych obwałowań, umacnianie istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz likwidację podsiąków poprzez ich uszczelnianie, podwyŝszanie korony wałów w ich najniŝszych punktach za pomocą rękawów przeciwpowodziowych, zabezpieczenie workami obiektów przemysłowych i gospodarstw domowych, a takŝe zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych przed niekontrolowanym odsunięciem się płyt zabezpieczających włazy, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom potrzebującym, akcje poszukiwania zaginionych, wypompowywanie wody z zalanych obiektów i terenów, udraŝnianie cieków wodnych i budowli hydrotechnicznych. Pozytywnie jako celowe i rzetelne naleŝy ocenić podejmowanie w czasie powodzi w 2010 r. przez jednostki PSP poza działaniami ratowniczymi takŝe działań humanitarnych na rzecz ludności poszkodowanej w wyniku tej powodzi (przede wszystkim rozwoŝenia wody pitnej i Ŝywności, porządkowania zniszczonych budynków i ich osuszania, odkaŝania studni przydomowych, a takŝe zbieraniem informacji o najpilniejszych potrzebach powodzian Koordynowanie funkcjonowania ksrg oraz kontrolowanie wykonywania wynikających stąd zadań, Pan Komendant wykonywał poprzez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną KGPSP - Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, co w ocenie NIK, było działaniem celowym. Podczas kontroli sprawdzono działania KGPSP podczas powodzi w 2010 r. ustalając, iŝ wówczas Pan Komendant koordynował funkcjonowanie ksrg oraz kontrolował wykonywane jego zadań równieŝ poprzez po- 3

4 wołanie sztabu do koordynacji działań, dysponowanie podmiotami poprzez swoje stanowisko kierowania, a takŝe dysponowanie siłami centralnego odwodu operacyjnego, co Izba uwaŝa za działanie celowe Podczas powodzi w 2010 r. działaniami ratowniczymi na obszarze województw z poziomu strategicznego dowodzili komendanci wojewódzcy lub ich zastępcy. Wskazać jednak naleŝy, Ŝe rozmiar zjawisk powodziowych w 2010 uzasadniał objęcie przez Pana Komendanta bezpośredniego kierowania ksrg, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 14 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej 4. Powódź ta była bowiem sytuacją kryzysową stanowiącą zagroŝenie Ŝycia, zdrowia lub środowiska na obszarze nią objętym, a prowadzenie skutecznej akcji ratowniczej przekraczało moŝliwości sił ratowniczych poszczególnych województw. Nie stwierdzono Ŝadnym negatywnych skutków przyjęcia takiej formuły dowodzenia.w KGPSP systematycznie aktualizowano dane dotyczące gotowości operacyjnej centralnego odwodu operacyjnego ksrg i podmiotów przewidzianych do współdziałania na obszarze kraju oraz ich dyspozycyjności, m.in. w czasie klęsk Ŝywiołowych, w tym powodzi. BieŜąco ewidencjonowane dane w informatycznym systemie wspomagania decyzji(swd) weryfikowano z poziomu KGPSP, corocznie w formie kilkunastu inspekcji gotowości operacyjnej jednostek. Inspekcje te nie wykazały istotnych rozbieŝności w przygotowaniu funkcjonariuszy i sprzętu do akcji ratowniczych pomiędzy wykazywanym w SWD, a faktycznym. Zarówno bieŝąca aktualizacja danych i dysponowanie sił i środków centralnego odwodu operacyjnego ksrg w ocenie NIK odpowiadała zasadom określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji ksrg 5. Ponadto opracowano istotne dla organizacji ksrg na obszarze kraju zasady organizacji krajowych baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych. JednakŜe pomimo wymogu określonego w 4 ust. 3 powołanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, do zakończenia nin. kontroli nie opracowano w formie pisemnej pięciuspośród czternastuzasad wymaganych dla organizacji ksrg na obszarze kraju, choć przepis 56 tego rozporządzenia zobowiązywał do ich ustalenia do dnia 31 marca 2012 r. Dotyczyło to następujących zasad, szczególnie istotnych dla skutecznego prowadzenia działań ratowniczych po wystąpieniu zjawisk powodziowych: - powiadamiania i współdziałania podmiotów podczas działań ratowniczych, - organizowania działań ratowniczych, - współpracy podczas działań ratowniczych z nadawcami programów radiowych i telewizyjnych oraz z wolontariuszami, - tworzenia przez podmioty ksrg wspólnych zespołów ratowniczych, - podwyŝszania gotowości operacyjnej. 4 Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej StraŜy PoŜarnej Dz.U. z 2009 r., Nr 12, poz. 68 ze zm. do zadań Komendanta Głównego PSP naleŝy kierowanie ksrg, w szczególności dowodzenie działaniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasięg przekraczają moŝliwości sił ratowniczych województwa. 5 Dz.U. Nr 46, poz

5 TakŜe część rozkazów, wytycznych, zaleceń i zasad wydanych przez Komendanta Głównego PSP w związku z przepisami obowiązującego do dnia 11 lutego 2011 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji ksrg nie została zaktualizowana i dostosowana do treści zasad wymienionych w powołanym wcześniej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. Dotyczyło to: - organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych, - ewidencjonowania zdarzeń, - organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym, - wsparcia psychologicznego osób uczestniczących w działaniach ratowniczych, - organizowania ćwiczeń ratowniczych, - analizowania zdarzeń. NIK zwraca uwagę, Ŝe powyŝsze zagadnienia są szczególnie istotne dla skutecznego prowadzenia działań w warunkach powodzi (jak np. organizacja łączności alarmowania) oraz dla doskonalenia systemu (ewidencjonowanie i analizowanie zdarzeń). Powstałe opóźnienia w opracowywaniu pięciu zasad stanowiących elementy organizacji ksrg oraz dostosowaniu sześciu kolejnych, tłumaczono przede wszystkim zaangaŝowaniem KGPSP w sprawy przewodnictwa Polski w 2011 r. w Radzie UE, w tym zabezpieczenia przez jednostki ksrg wszystkich spotkań i konferencji wynikających z harmonogramu polskiej prezydencji, a takŝe zabezpieczaniem prewencyjnego, logistycznego, teleinformatycznego i operacyjno-ratowniczego turnieju mistrzostw Europy w piłce noŝnej EURO Nie kwestionując potrzeby koncentrowania działań KGPSP w zabezpieczaniu tych imprez, Izba zwraca uwagę, Ŝe ponad roczny okres vacatio legis przed wejściem w Ŝycie przepisów był wystarczająco długi i umoŝliwiał ustalenie zasad organizacji ksrg na obszarze kraju w wyznaczonym terminie. 3. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób przeprowadzenia analiz ryzyka powodzi z punktu widzenia klasyfikacji poszczególnych obszarów pod względem zagroŝenia powodziowego oraz rozwiązań przyjętych dla ochrony tych obszarów przed powodzią KGPSP w latach (do 22 lipca) pozyskała z komend wojewódzkich 140 analiz działań ratowniczych prowadzonych zarówno w poszczególnych województwach, jak i na obszarze całego kraju, związanych m.in. z zagroŝeniami podczas gwałtownych opadów deszczu i burz na przełomie czerwca i lipca 2009 r., jak i powodzi które wystąpiły w 2010 r. Ponadto Komenda dysponowała analizami ćwiczeń ratowniczych, których w tym okresie było dziewięć (dotyczących obok poŝarów, takŝe ratownictwa w czasie powodzi). Analizy te rzetelnie wykorzystywano przy opracowywaniu Metodyki oceny ćwiczeń wojewódzkich, międzywojewódzkich, krajowych i międzynarodowych, które zostało zatwierdzone przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP i wdroŝone do stosowania w maju 2011 r. 5

6 Wymienione wyŝej analizy działań ratowniczych oraz Ramowe załoŝenia do przeprowadzania międzywojewódzkich ćwiczeń centralnego odwodu operacyjnego ksrg w latach były podstawą zaplanowania czterech ćwiczeń dotyczących tematyki powodziowej, choć przeprowadzono dwa (w 2009 i 2011 r.). Jak wyjaśniono w toku kontroli, dwa ćwiczenia nie odbyły się z uwagi na zaangaŝowanie sił i środków podczas powodzi 2010 r. oraz zabezpieczenia stadionów i stref kibica podczas EURO Ponadto w latach jednostki ksrg brały udział w sześciu ćwiczeniach międzynarodowych, które w trzech przypadkach dotyczyły tematyki związanej z powodzią. Na podstawie przeanalizowanego jednego ćwiczenia ratowniczego stwierdzono, Ŝe udokumentowane ono było zgodnie z wymogami określonymi w 42 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji ksrg Podczas kontroli zbadano proces opiniowania dwóch planów ratowniczych, tj. województwa dolnośląskiego i mazowieckiego, dokonanego na podstawie 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji ksrg. Przedmiotowe plany zostały poprzedzone analizą zagroŝeń mogących wystąpić na obszarze województw (odpowiednio dolnośląskiego i mazowieckiego) oraz analizą zabezpieczenia operacyjnego na ich obszarze (o których mowa w 8 powołanego rozporządzenia). Nadto, zgodnie z 7 powołanego rozporządzenia, plany te w zakresie działań ratowniczych w czasie katastrof, klęsk Ŝywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych były skorelowane z planami zarządzania kryzysowego, o których mowa w art. 5 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Opiniując je zaproponowano ich uzupełnienie o sześć zasad 6 stwierdzając, Ŝe wymienione plany ratownicze uwzględniające proponowane uzupełnienie zostały zaopiniowane przez Komendanta Głównego PSP i mogą być przekazane wojewodzie. Tymczasem stwierdzono, Ŝe zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego plan ratowniczy województwa dolnośląskiego nie zawierał jednej z zasad dotyczącej dysponowania i organizowania odwodów operacyjnych na terenie województwa. NIK ocenia w nawiązaniu do powyŝszego, Ŝe uprawnienia, jakimi w procesie tworzenia planów ratowniczych dysponuje obecnie Komendant Główny PSP (opiniowanie) mogą okazać się niewystarczające dla zapewnienia kompletności tych dokumentów. Pewność, iŝ rekomendacje będą wdroŝone moŝe dać np. wprowadzenie obowiązku uzgodnienia projektu planu z KGPSP. 4. Wydatki budŝetu państwa na zadania ksrg w układzie zadaniowym. KGPSP w trakcie prac planistycznych nad budŝetem państwa w układzie zadaniowym na 2012 r., w ramach funkcji 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, w zadaniu 2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, zaplanowała udział w jednympodzadaniu Obrona cywilna poprzez działanie po- 6 Powiadamiania słuŝb i podmiotów ratowniczych; organizacji współpracy ze środkami masowego przekazu; organizacji sztabu; dysponowania i organizowania odwodów operacyjnych na terenie województwa; wsparcia logistycznego długotrwałych działań ratowniczych; przyjęcia sił i środków centralnego odwodu operacyjnego. 6

7 legające na realizacji zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej. W ramach tego podzadania i działania ustalono po jednym celu i mierniku. W ocenie NIK przyjęty dla działania miernik, który został określony jako liczba uczestników szkoleń w relacji do liczby organizowanych szkoleń, z wartością docelową 85%, nie umoŝliwiał określenia stopnia realizacji przyjętego dla tego działania celu, jakim była poprawa funkcjonowania jednostek obrony cywilnej. Ponadto przyjęty dla podzadania cel zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej, jak i dla działania poprawa funkcjonowania jednostek obrony cywilnej jest niezgodny ze szczegółowymi zasadami definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w pkt 82 załącznika nr 70 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budŝetowej na rok , w którym określono, Ŝe cel powinien być m.in. precyzyjny i konkretny, mierzalny, określony w czasie i realistyczny. Dyrektor Biura Finansów KGPSP wyjaśnił, Ŝe sporządzony tak układ zadań, podzadań oraz działań wraz z ich celami i miernikami w ramach zadania 2.5. został zaakceptowany bez uwag przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ocenę ustaleńkontroli w zakresie funkcjonowania w KGPSP centrum zarządzania kryzysowego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 8, realizacji innych badanych zadań ksrg, o jakich mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej oraz systemu powiadamiania ratunkowego, integrującego stosownie do art. 14a ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpoŝarowej, ksrg i system Państwowego Ratownictwa Medycznego NajwyŜsza Izba Kontroli przedstawi Panu Komendantowi w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli nr I/12/006 Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami Ŝywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi. Przedstawiając Panu Komendantowi powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1. Opracowanie brakujących zasad organizacji ksrg na obszarze kraju lub dostosowanie nieaktualnych wytycznych, zaleceń i zasad do wymogów określonych w rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji ksrg. 2. RozwaŜenie ujęcia niezrealizowanych ćwiczeń międzywojewódzkich w zakresie tematyki powodziowej w planie na 2013 r. 3. Uwzględnianie w planowaniu budŝetu w układzie zadaniowym celów i mierników spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budŝetowej. 7 Dz.U. Nr 56, poz Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm. 7

8 NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK (w związku z art. 2 ustawy nowelizującej), oczekuję przedstawienia przez Pana Komendanta w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK (w związku z art. 2 ustawy nowelizującej), w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Komendantowi prawo zgłoszenia na piśmie do Kolegium NajwyŜszej Izby Kontroli umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, termin nadesłania informacji, o której mowa wyŝej, liczy się zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK (w związku z art. 2 ustawy nowelizującej), od dnia otrzymania uchwały Kolegium NIK. 8

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MRR/H/10(5)06/2012 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO

OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO Nr ewid. 113/2012/P/11/062/KIN Informacja o wynikach kontroli OCHRONA CYWILNEGO RUCHU LOTNICZEGO W POLSCE, JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA LOTNICTWA CYWILNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo