PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY."

Transkrypt

1 BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022) konto: BRE Bank SA UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA POTRZEB POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ POD POTRZEBY SALKI DO ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ PROJEKT REMONTU POMIESZCZENIA DAWNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY SZATNI CHŁOPIĘCEJ I DZIEWCZĘCEJ W POMIESZCZENIACH PIWNIC PROJEKT ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I PODSKÓRNYCH W POMIESZCZENIACH POSCHRONO WYCH W PIWNICY BUDYNKU KODY CPV: Roboty budowlane Roboty remontowe i renowacyjne Roboty izolacyjne Instalowanie wentylacji Tynkowanie Malowanie OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 87 PRZY UL. MALOWNICZEJ 31 W WARSZAWIE ZAMAWIAJĄCY : SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 87 IM. 7 PP AK GARŁUCH Warszawa, ul. Malownicza 31 AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. Tadeusz Kubiak uprawnienia nr St-485/79 i St-576/78 członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr MAZ/BO/3924/01 członek Kolegium Konsultantów Budownictwa Towarzystwa Konsultantów Polskich Warszawa, maj 2013 rok 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa formalna opracowania. 2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Określenie przedmiotu, zakresu i celu opracowania. 3. Podstawy merytoryczne opracowania. Podstawy prawne, publikacje i normy. 4. Opis istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 87, stanu pomieszczeń przedsionka i schronu oraz stanu kanalizacji zewnętrznej. 5. Prace związane z remontem pomieszczeń pod potrzeby salki do zajęć gimnastyki korekcyjnej z zapleczem. 6. Prace związane z remontem pomieszczenia dawnej sali gimnastycznej na potrzeby szatni dla dziewcząt i chłopców. Izolacje przeciwwilgociowe, tynki wewnętrzne i malowanie ścian. 7. Projektowane odprowadzenie wód opadowych i podskórnych w pomieszczeniach po schronowych w piwnicy budynku przy pomocy drenażu podpodłogowego. 8. BIOZ. 9. Oświadczenie projektanta. 10. Kserokopie uprawnień projektanta i przynależności do izby zawodowej. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. rys.b1 Kopia mapy zasadniczej z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem opracowania 1: rys. B2 Inwentaryzacja pomieszczeń w poziomie piwnic w zakresie niezbędnym dla potrzeb opracowania 1: rys.b3 Rzut projektowanego zagospodarowania pomieszczeń oraz sposobu wykonania wentylacji mechanicznej 1: rys. B4 Schemat trasy drenażu z podaniem sposobu odprowadzenia wód opadowych i podskórnych w pomieszczeniach po schronowych w piwnicy budynku 1: rys. B5 Wykaz stolarki drzwiowej 2

3 1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA. Podstawą formalną opracowania jest umowa zawarta w dniu 27 maja 2013 roku z m.st. Warszawa- Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK Garłuch. 2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, ZAKRESU I CELU OPRACO- WANIA. Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja przetargowa dla wykonania następujących prac: remontu pomieszczeń pod potrzeby salki do zajęć gimnastyki korekcyjnej; remontu pomieszczenia dawnej sali gimnastycznej na potrzeby szatni; odprowadzenia wód opadowych i podskórnych w pomieszczeniach po schronowych w piwnicy budynku. Opracowanie niniejsze obejmuje w szczególności: o inwentaryzację części piwnic obiektu, w której przedmiotowe prace będą wykonywane; o sprawdzenie drożności kanalizacji zewnętrznej; o określenie niezbędnych do wykonania prac remontowych i izolacyjnych; o plan zagospodarowania pomieszczeń przewidzianych dla utworzenia salki do zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz szatni chłopięcej i dziewczęcej w pomieszczeniach piwnic; o schemat wentylacji pomieszczeń; o schemat drenażu odprowadzającego wody opadowe i podskórne w pomieszczeniach po schronowych w piwnicy budynku Szkoły. 3. PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA. PODSTAWY PRAWNE, PUBLIKACJE I NORMY. Opinię opracowano uwzględniając: o wykonane przez autora opracowania oględziny, pomiary i dokumentację fotograficzną, o sprawdzenie drożności kanalizacji zewnętrznej, o zachowane fragmenty archiwalnej dokumentacji obiektu w postaci pojedynczych rysunków oraz opracowania: - Projekt budowlano-wykonawczy aranżacji łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie, opracowany w grudniu 2010 roku przez Pracownię Architektoniczną Jacka Kluszewskiego ul. Podwale 3 m. 4 w Warszawie; - Projekt budowlany przebudowy i wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie, opracowany w grudniu 2010 roku przez MANN- Architekci ul. Miedziana 8/33; - Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia pomieszczeń pod salą gimnastyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie, opracowany grudniu 2010 przez Pracownię Architektoniczną Jacka Kluszewskiego ul. Podwale 3 m. 4 w Warszawie. o podstawy prawne, a w szczególności Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z późn. zmianami), o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz z 2004 roku oraz Dz.U. nr 75 poz. 664 z 2005 roku), o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I, II i V Budownictwo ogólne, Instalacje elektryczne, Instalacje sanitarne. Instalacje wentylacji. wyd. Arkady 1 stycznia 1990 rok, 3

4 o o o Instrukcja ITB nr 269 Wytyczne stosowania mas wygładzających i środków gruntujących do podkładów z zaprawy cementowej i podkładów anhydrytowych. Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne oraz podziemne części budowli przed wilgocią i wodą. Instytut Techniki Budowlanej. EN 12524: 2000 Materiały i wyroby budowlane- właściwości cieplno-wilgotnościowe. 4. OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 87 ORAZ STANU POMIESZCZEŃ PRZEDSIONKA I SCHRONU I KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ. Budynek Szkoły Podstawowej nr 87 składa się z trzykondygnacyjnego budynku głównego szkoły i połączonego z nim parterowego łącznika sali gimnastycznej. Budynek główny szkoły został zaprojektowany i wykonany w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia w konstrukcji mieszanej z żelbetowych wielkoblokowych elementów prefabrykowanych oraz murowanych ścian z cegły ceramicznej. Stropy wykonano z prefabrykowanych elementów wielkoblokowych, opieranych na belkach rozpiętych na nośnych ścianach podłużnych. Układ konstrukcyjny budynku podłużny, dwutraktowy. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, ccw i co, gazową, elektryczną, telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej, piorunochronną. Na terenie działki, której powierzchnia wynosi ok m² usytuowane są cztery budynki (budynek główny szkoły, mieszkalna dobudówka, łącznik i sala gimnastyczna) oraz dwa boiska. Wymiary rzutu budynku głównego wynoszą 62,4 m 13,0 m, powierzchnia zabudowy ok. 810 m², a powierzchnia użytkowa ok m². Wysokości kondygnacji budynku wynoszą od 3,30 do 3,40 m w części nadziemnej i 2,95 m (wysokość szatni) w poziomie piwnic. Budynek sali gimnastycznej ma wymiary 23,00 m 12,20 m, przy wysokości kondygnacji nadziemnej 6,10 m i kondygnacji piwnicznej 2,20 m (schron), natomiast łącznik pomiędzy budynkiem głównym a salą gimnastyczną ma wymiary rzuty wynoszące 13,10 m 9,70 m. Wysokość ściany zewnętrznej sali gimnastycznej 6,27 m. Pod salą gimnastyczną usytuowane są pomieszczenia schronowe. Łącznik i schron wykonane są w technologii żelbetowej, wylewanej na mokro. W pomieszczeniach przedsionków łączących budynek Szkoły ze schronem zalega woda o zmiennym zwierciadle. Poziom wody waha się w granicach 4-7 cm. Po intensywnych opadach woda ta przedostaje się z przedsionków na posadzkę łącznika, podniesioną względem posadzki w przedsionkach o około cm. Pomieszczenia schronu są oddzielone od pomieszczeń przedsionków wysokim progiem; w trakcie dokonywanych oględzin nie stwierdzono wody na posadzce tych pomieszczeń. Na ścianach przedsionków, w korytarzu łącznika przed przedsionkami oraz w sali rehabilitacyjnej na wszystkich ścianach w szczególności w pasie ok. 1,25 m powyżej poziomu podłogi występują silne zawilgocenia i korozja tynków w postaci wysoleń oraz rozwoju grzybów pleśniowych. Na stykach ścian łącznika ze ścianą poprzeczną schronu występują pionowe odspojenia, których wielkość pod stropem sięga 3 4 mm i maleje w kierunku ku posadzce. W szczelinach tych zostały ułożone paski papy, stanowiące przekładkę dylatacyjną pomiędzy łącznikiem a schronem. Poprzez szczeliny te dodatkowo napływa woda opadowa. W posadzkach przedsionków nie ma wpustów podłogowych. Na stykach ścian przedsionka i posadzki odparzyły się wyoblenia betonowe, w których rozwijają się grzyby pleśniowe oraz osad niesiony przez wody opadowe. W ścianie zewnętrznej sali rehabilitacyjnej osadzono okna doświetlające, za którymi znajdują się fosy doświetlające zagłębione około 1,5 m poniżej terenu. W narożniku ścian łącznika i sali gimnastycznej zamontowano rurę 4

5 spustową, wokół której ściana jest czarna od rozwoju grzybów pleśniowych. Zamontowane w dnie fos doświetlających wpusty odprowadzający wodę opadową są zatkane dużą ilością gnijących liści i całkowicie niedrożne. Od strony zachodniej łącznika i sali gimnastycznej we wnęce utworzonej między budynkami położonej za budynkiem ujęcia wody znajduje się 9 studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych i PCV Wavin. Stwierdzono, że 7 z nich jest całkowicie niedrożnych i wypełnionych wodą na głębokość ok. 2,5 m powyżej kiniety. Podobnie przedstawia się sytuacja z północno-zachodnim narożniku działki, przy skrzyżowaniu ul. Malowniczej z ul. Centralną. Według mapy zewnętrzne fosy doświetlające obecne pomieszczenie sali gimnastycznej w poziomie piwnic połączone są ze studzienką chłonną, usytuowaną w odległości ok. 6,5 m od ściany łącznika. Studzienka ta również jest całkowicie niedrożna i wypełniona wodą. Stwierdzić należy, że niedrożność studni kanalizacyjnych przy łączniku do sali gimnastycznej ma bezpośredni wpływ na występowanie wody w pomieszczeniach korytarza i przedsionków schronu. W tej sytuacji sprawą bardzo pilną jest wystąpienie właściciela obiektu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z wnioskiem o udrożnienie studzienek i tras kanalizacji deszczowej i sanitarnej wokół budynku łącznika, sali gimnastycznej i zachodniego skrzydła budynku głównego Szkoły. Należy mieć na względzie, że zaprojektowany w niniejszym opracowaniu drenaż w pomieszczeniach łącznika i przedsionkach schronu będzie funkcjonował prawidłowo jedynie przy utrzymaniu drożności zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 5. REMONT POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DLA WYKONANIA SALKI DO ZAJĘĆ GIMNAS- TYKI KOREKCYJNEJ Z ZAPLECZEM. W miejscu istniejących szatni i natrysków oraz pomieszczeń WC projektuje się wykonanie salki gimnastyki korekcyjnej z szatniami dla chłopców i dziewcząt oraz wydzielonym pomieszczeniem WC. W tym celu niezbędne będzie wykonanie następujących prac: - rozbiórka istniejących w pomieszczeniach ścianek działowych oraz obłożonych glazurą ścianek zabudowy ciągów instalacyjnych nad posadzką pomieszczeń; - zerwanie istniejącej posadzki z gresu w pomieszczeniach szatni dla dziewcząt i chłopców oraz w pomieszczeniu natrysków i WC; - zerwanie wykładziny tarket na korytarzu; - skucie wierzchniej warstwy szlichty cementowej i wykonanie nowej warstwy szlichty samopoziomującej; - wykonanie ścianek działowych na szkielecie metalowym 100, obłożonym obustronnie dwoma warstwami płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, z wypełnieniem wełną mineralną grubości 80 mm; - wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej pomieszczeń; - w sali gimnastyki korekcyjnej ułożenie paneli podłogowych na krzyżowo ułożonych legarach. W pozostałych pomieszczeniach projektuje się ułożenie płytek gresowych na podłogach, a w pomieszczeniach szatni i WC płytek glazurowanych na ścianach do wysokości 205 cm; - malowanie pomieszczeń. Planowane jest wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej. Zaprojektowano wentylację nawiewno wyciągową z elektrycznym nagrzewem powietrza. Wentylacja powinna być wykonana w oparciu o bilans powietrza dla sali gimnastyki korekcyjnej oraz szatni dziewcząt i chłopców w piwnicy budynku głównego i piwnicy łącznika, przy przyjęciu za podstawę ilości wymian w pomieszczeniu. Przyjęto: dla salki gimnastyki korekcyjnej potrzebna ilość wymian wynosi 2/2 (nawiew/wyciąg), co przy kubaturze pomieszczenia salki wynoszącej 120 m3 stanowi wymaganą ilość powietrza nawiewanego i wyciąganego 240/240 m3/h; dla stanowiącej zaplecze sali gimnastyki korekcyjnej szatni chłopców i szatni dziewcząt w piwnicy budynku głównego Szkoły ilość wymian wynosi 4/4 (nawiew/wyciąg), co przy kubaturze pomieszczeń wynoszącej 65 m3 stanowi wymaganą ilość powietrza nawiewanego i wyciąganego 260/260 m3/h; 5

6 dla szatni chłopców i szatni dziewcząt w piwnicy łącznika ilość wymian wynosi 4/4 (nawiew/wyciąg), co przy kubaturze pomieszczeń wynoszącej 110 m3 stanowi wymaganą ilość powietrza nawiewanego i wyciąganego 440/440 m3/h; dla pomieszczeń WC przyjęto 50 m3/h/oczko, co stanowi razem 150/150 m3/h. Łączny bilans powietrza wynosi zatem 1100 m3/h.w związku z tym przyjęto, że nawiew/wyciąg do salki gimnastyki korekcyjnej i jej zaplecza oraz nawiew/wyciąg dla szatni w łączniku i pomieszczeń WC i zaplecza zostanie zapewniony poprzez wspólną centralę wentylacyjną podwieszoną o wydajności L n / L w =1200/1200 m3/h z pełną automatyką i regulatorem i sterownikiem wymiennika, programatorem, przepustnicami świeżego powietrza wraz z siłownikami, z zespołem czujek przepływu, w kanałach, na filtrach, oraz z zespołem termostatów dla nagrzewnic elektrycznych. Centrala zostanie umieszczona w przedsionku do pomieszczeń szatni w piwnicy łącznika. Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. Przykładowo podaje się możliwość zastosowania centrali Ventus VS R-PHC-T lub GOLD LP 05 o max. przepływie 1900 m3/h. Przewody wentylacyjne wykonane zostaną z rur Spiro o średnicy 300 mm (dla pomieszczeń WC średnica przewodów wynosi 150 mm). Nawiew izolowany powinien być wełną mineralną na płaszczu z folii aluminiowej gr.5cm, wyciąg 2cm. Przewiduje się powiększenie otworu w ścianie nośnej i osadzenie drzwi pomiędzy korytarzem prowadzącym do łącznika a pomieszczeniem pracowników technicznych Szkoły oraz wymi9anę drzwi zewnętrznych prowadzących do piwnicy łącznika na drzwi spełniające wymogi ochrony przeciwpożarowej. W modernizowanych pomieszczeniach projektuje się osadzenie nowej stolarki drzwiowej: wewnętrznych w pomieszczeniach kuchni i modernizowanych pomieszczeniach piwnic. Projektuje się wykonanie drzwi drewnianych płycinowych o wymiarach 90x200 cm do wszystkich pomieszczeń oprócz pomieszczeń, w których przewiduje się zamontowanie drzwi 80x200 cm; zewnętrznych drzwi jednoskrzydłowych z profili aluminiowych ocieplonych. Drzwi aluminiowe zewnętrzne z ciepłych profili o pow. ponad 2,0 m2 (minimalna szerokość skrzydła w świetle ościeżnic 90 cm), szklone szybą komorową bezpieczną P3. W celu montażu drzwi w nowych otworach lub przy ich powiększaniu w ścianie nośnej należy wykonać nadproże z dwóch belek stalowych ceownik NP 140, opartych na poduszkach betonowych i skręconych ze sobą śrubami. WYMIANA STOLARKI WEWNĘTRZNEJ ORAZ DRZWI WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH. Projektowana jest wymiana istniejącej stolarki drzwiowej we wszystkich modernizowanych pomieszczeniach. Szerokość drzwi w świetle ościeżnic musi spełniać wymogi obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z późn. zmianami). Powyższe oznacza, że szerokość skrzydła w świetle ościeżnicy nie może być mniejsza niż 90 cm dla drzwi jednoskrzydłowych, a w drzwiach dwuskrzydłowych co najmniej jedno skrzydło musi mieć wymaganą szerokość w świetle ościeżnicy 90 cm. Drzwi wewnętrzne należy wykonać jako drzwi drewniane płycinowe wzmocnione, kompletnie wykończone, wraz z zamkami i okuciami, wykonane na zamówienie na podstawie pomiarów istniejących lub nowo wykonanych otworów drzwiowych z zastrzeżeniem ewentualnej konieczności powiększenia istniejących otworów wg uwag podanych powyżej. Projektuje się skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, oszklone szybą bezpieczną, z okuciami o ramie i słupkach wykonanych z drewna bezsękowego egzotycznego lub z drewna mahoniowego z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej uszlachetnionej lub płyty MDF. Wykończenie skrzydeł poprzez laminowanie okleiną HPL o gr. 0,9 mm. Skrzydła należy osadzać w ościeżnicach metalowych regulowanych o charakterystyce: -wykonanie z blachy tłoczonej ocynkowanej elektrolitycznie (dwustronnie) o gr. 1,5 mm, -kolorystyka ościeżnic wg koloru laminatu skrzydeł, 6

7 -szerokość ościeżnic z możliwością regulacji, -wyposażenie w uszczelkę gumową na obwodzie ościeżnicy i w system zawiasów, -możliwość stosowania do ścian murowanych oraz ścian wykonanych w technice gipsowo-kartonowej, Alternatywnie możliwe jest wykonanie ościeżnic drewnianych z uszczelkami z drewna twardego w kolorze laminatu skrzydła. Sposób wykonania poszerzenia otworów (nadproży) w istniejących ścianach nośnych: Z obu stron istniejącej ściany na wysokości projektowanego nadproża tj. ok. 210 cm należy wykuć bruzdy o wysokości 20 cm i grubości równej 12 cm. Długość bruzdy musi być większa o 20 cm z każdej strony projektowanego otworu. W miejscach oparć belek stalowych na murze wykuć otwór i wykonać poduszki betonowe o wysokości i długości ok cm, a grubości równej grubości ściany. W każdej bruździe osadzić belki stalowe z ceownika NP 120 lub 140, zwracając uwagę, by oparcie belek na murze wynosiło z każdej strony minimum 18 cm, a belki były dobrze podbite pod istniejącą ścianę nad nimi; w odległościach co ok cm w osi podłużnej belek stalowych przewiercić otwory o średnicy 18 mm i skręcić belki ze sobą śrubami M16. Po osiągnięciu przez beton poduszek betonowych w miejscu podparć belek wytrzymałości co najmniej 70% wytrzymałości projektowanej można przystąpić do wykucia otworów pod belkami. Belki wyszpałdować i otynkować. Montaż drzwi zewnętrznych (aluminiowych) wyposażonych w samozamykacz. Drzwi winny być szklone zestawami termoizolacyjnymi z dwustronnie szybami bezpiecznymi, min. P3. Współczynnik k dla zestawów szybowych max.=1,1 ROBOTY MALARSKIE. Sufity i ściany pomieszczeń pomalować farbą akrylową łatwo zmywalną i trudnościeralną. Kolorystykę farby uzgodnić z Dyrekcją Szkoły. W pomieszczeniach, w których były wykonane lamperie, odtworzyć malowanie ścian farbą olejną po zerwaniu istniejących podłoży malarskich. 6. PRACE ZWIĄZANE Z REMONTEM POMIESZCZENIA DAWNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY SZATNI DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA IZOLACJI PRZECIWWILGO- CIOWYCH ORAZ TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH I MALOWANIA ŚCIAN. Sposób wykonania wentylacji i budowlanych robót wykończeniowych jak dla pomieszczeń adaptowanych na salkę rehabilitacyjną. Dodatkowo należy usunąć zniszczone przez zawilgocenie i zagrzybienie tynki wewnętrzne. W tym celu projektuje się wykonanie następujących robót: I. usunięcie zmurszałego tynku i zewnętrznej warstwy betonu w miejscach zniszczenia ścian oraz min cm powyżej. Osuszenie ścian, II. oczyszczenie i osuszenie szczelin dylatacyjnych i wypełnienie ich materiałem trwale elastycznym; III. zagruntowanie odpowiednio przygotowanej i osuszonej części ścian środkami grzybobójczymi do impregnacji betonu i murów; IV. wykonanie podkładowej warstwy tynku konserwatorskiego (renowacyjnego); V. wykonanie nawierzchniowej warstwy tynku konserwatorskiego; VI. malowanie ścian farbą krzemianową lub inną farbą mającą właściwości przepuszczania pary wodnej i wilgoci w ścianach. Należy stosować preparaty jednej firmy, posiadające atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, nadające się do stosowania wewnątrz budynków i nieszkodliwe dla środowiska. Przykładem takich preparatów są materiały firmy REMMERS lub systemy firmy SCHOMBURG i DEITERMANN; możliwe jest zastosowanie technologii i materiałów innych firm pod warunkiem nie gorszych parametrów jakościowych oraz posiadania pełnych atestów, aprobat i certyfikatów na te materiały. W przypadku stwierdzenia pęknięć ścian po usunięciu zmurszałego tynku należy zastosować elastyczny preparat hydroizolacyjny mostkujący rysy. 7

8 Dwuskładnikowe elastyczne uszczelnienie budowlane przekrywające rysy, stanowi powłokę bitumiczno polimerową na bazie emulsji, szczelną w stosunku do wody pod ciśnieniem, przekrywającą rysy, bezszwową. Po nałożeniu preparat w krótkim czasie staje się odporny na zawilgocenia na wszystkich podłożach, a powłoka nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych wiąże w ciągu 48 godzin niezależnie od grubości warstwy. Po utwardzeniu preparat musi być odporny na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, gnicie oraz glony i sól rozmrażającą. Uszczelnienie preparatu jest dwuskładnikowe: Składnik A Emulsja bitumiczno polimerowa Składnik B Proszek reakcyjny Właściwości produktu: Składnik A gęstość Składnik A zawartość ciał stałych Składnik B gęstość po ubiciu Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m 2 Opakowanie ok. 0,7 g/cm 3 ok. 64% wag, gęstopłynny ok. 1,9 g/cm 3 6 mm świeżo nałożonej warstwy ok. 4,6 mm warstwa wyschnięta pojemnik z blachy ocynkowanej ok. 26 l (składnik A) oraz worek ok. 2 l (składnik B) Zużycie 2 6 l/m 2 4 l/m 2 wilgoć gruntowa 5 l/m 2 woda nie napierająca 6 l/m 2 woda pod ciśnieniem Sposób stosowania Podłoże musi być czyste, mocne, wolne od olejów, smarów itp. Można stosować na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było wyspoinowane na pełną spoinę i równe. Preparat nakładany jest w dwóch cyklach na zagruntowane podstawowym preparatem hydroizolacyjnym podłoże po wchłonięciu i wyschnięciu preparatu gruntującego. Przed zasypaniem wykopu (po ok. 48 godzinach) względnie wykonaniem dalszych prac należy koniecznie sprawdzić czy elastyczna masa zamykająca rysy całkowicie stwardniała. Stwardniały materiał usuwa się rozpuszczalnikiem V100. W związku z silnym zagrzybieniem występującym na ścianach łącznika przed wykonaniem nowych tynków należy zastosować środek grzybo- i pleśniobójczy. Należy zastosować środek przeznaczony do zabiegów mających na celu zwalczanie grzyba w murze wykonanym z cegły, cegły wapienno-piaskowej i kamienia naturalnego oraz na betonie, tynku itp.. Środek winien umożliwiać stosowany przez nakładanie pędzlem lub wlewanie w otwory wywiercone w murze oraz nadawać się do stosowania jako domieszka grzybobójcza do zapraw przygotowywanych na placu budowy i stosowanych do prac renowacyjnych w starym budownictwie. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej przygotowania i stosowania preparatu. Przed zastosowaniem preparatu należy usunąć tynk, a zaatakowane spoiny wydłutować na głębokość co najmniej 2 cm. Zalecane jest stosowanie preparatu do wysokości co najmniej 1,5 m powyżej widocznej strefy zaatakowanej. Zabiegi zwalczające mogą wykonywać jedynie fachowcy doświadczeni w stosowaniu środków ochrony grzybobójczej. Podczas stosowania preparatu należy przestrzegać zwłaszcza przepisów obowiązujących w zakresie ochrony pracy i 8

9 ochrony środowiska (np. przepisy o substancjach niebezpiecznych) zgodnie z oznakowaniem na pojemniku (szczególnie symbol zagrożenia, opis zagrożeń, wskazówki na temat zagrożeń, wskazówki bhp). Mur, na którym zastosowano preparat należy otynkować. Projektuje się wykonanie tynków wewnętrznych w postaci tynków renowacyjnych o grubości od 10 do 15 mm. Należy zastosować tynk przewidziany do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów. Tynk powinien być dopuszczony do stosowania na dużych powierzchniach oraz do miejscowych napraw na podłożach o niewielkiej wytrzymałości o niskim, średnim i wysokim stopniu zasoleniu. W przypadku konieczności, po dodaniu emulsji kontaktowej tynk renowacyjny może być wykorzystany jako ażurowa obrzutka zwiększającą przyczepność kolejnych warstw. Powierzchnia podłoża musi być szorstka i porowata, zapewniająca dobrą przyczepność. Istniejące powłoki, uszkodzony tynk jak również zmurszałe fragmenty ścian należy skuć do wysokości przynajmniej cm ponad strefą zawilgocenia lub zasolenia, odsłaniając nośne podłoże. Zwietrzałe spoiny trzeba usunąć na głębokość 20 mm, a następnie uzupełnić tynkiem renowacyjnym lub zaprawą wapienną. Ślady wykwitów solnych należy usunąć szczotkami stalowymi. Zwilżyć powierzchnię muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podłożu wykonać ażurową obrzutkę z tynku renowacyjnego zarobionego do właściwej konsystencji wodnym roztworem emulsji (proporcje ściśle wg danych producenta; zwykle stosuje się 1 część emulsji zmieszaną z 3 częściami wody). Obrzutka grubości do 5 mm musi równomiernie pokrywać 50% powierzchni podłoża. Tynk renowacyjny należy nakładać po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki; świeżą warstwę tynku renowacyjnego, w celu uzyskania dobrej przyczepności gładzi, należy przeciągnąć ostrą miotłą i pozostawić do stwardnienia. Świeży tynk chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny należy zapewnić mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnięciu tynku można go pokrywać szpachlą renowacyjną (po min. 5-7 dniach), farbą silikatową (po min. 3 dniach), farbą silikonową (po min. 2-3 tygodniach), tynkami mineralnymi (po min. 5-7 dniach) lub tynkami silikatowymi i silikonowymi (po min. 10 dniach). Zawartość opakowania wsypywać do pojemnika z określoną przez producenta dokładnie odmierzoną ilością czystej, chłodnej wody i wymieszać ręcznie lub w wolno opadowej betoniarce, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jeśli potrzeba, w celu uzyskania właściwej konsystencji, dodać niewielką ilość wody. Mieszać nie dłużej niż 5 minut. Gotową zaprawę należy zużyć w ciągu 15 minut. Po tym czasie materiał może mieć większą gęstość i zawierać mniejszą ilość pęcherzyków powietrza. Najpierw należy wypełnić głębokie ubytki, np. puste spoiny. Po związaniu zaprawy można przystąpić do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk nakładać warstwami grubości 10 mm. Tynk narzucać ręcznie lub maszynowo i ściągać łatą. Po wstępnym związaniu należy go lekko zacierać, ale nie filcować. Nie należy tego robić zbyt długo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uważać, aby na powierzchni tynku nie pojawiała się woda, gdyż grozi to powstawaniem powierzchniowych pęknięć. DANE TECHNICZNE Kolor: szaro-beżowy Gęstość nasypowa: ok. 0,83 kg/dm 3 Proporcje mieszania: Temperatura stosowania: Czas zużycia: Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wg DIN 1164: Kapilarne podciąganie wody W 24 wg DIN 52617: Przewodność cieplna: ok. 6,8 l wody na 20 kg od +5 C do +25 C ok. 15 min. 1,5 do 5,0 MPa ok. 1,0 kg/m 2 ok. 0,24 W/mK 9

10 Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ wg DIN 52615: Zawartość porów powietrza w świeżej zaprawie wg DIN 52615: Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie wg DIN 52615: poniżej 12 ok. 30 % powyżej 40% Orientacyjne zużycie: ok. 8,0 kg/m 2 na każdy cm grubości tynku (z 1 kg gotowej mieszanki uzyskuje się ok. 1,25 dm 3 świeżej zaprawy). SPOSÓB WYKONANIA NAPRAWY TYNKÓW W POMIESZCZENIACH DAWNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ, ŁĄCZNI- KA I POMIESZCZENIACH PRZEDSIONKÓW SCHRONU. Mur piwnicy od wewnątrz: Skuć z muru stare tynki na wysokość co najmniej cm powyżej widocznej krawędzi zawilgocenia. Oczyścić podłoże i usunąć powłoki z całej powierzchni np. metodą strumieniowania mgławicowego (Rotec), na małych powierzchniach także mechanicznie. Wewnętrzne uszczelnienie należy wykonywać jako ciągłe, dlatego ściany działowe należy odseparować od ścian zewnętrznych na szerokość cegły, na wysokość usunięcia tynku. Jastrych w strefie styku posadzka-ściana należy skuć na szerokość ok. 20 cm, względnie usunąć jastrych z całej powierzchni nieszczelnego fundamentu piwnicy. Miejscowe przecieki wody przez mur np. szczeliny dylatacyjne w posadzce, spoiny wsporne z warstwami izolacji bitumicznej należy uszczelnić wstępnie preparatem hydroizolacyjnym i szybkodziałającą zaprawą uszczelniającą miejsce wycieku a następnie zamknąć zaprawą uszczelniającą typu PCC, modyfikowaną tworzywami sztucznymi. Rysy i szczeliny robocze przewodzące wodę szczególnie w betonie należy wypełnić żywicą iniekcyjną względnie wtłoczyć tę żywicę pod ciśnieniem przez pakery. Wstępne zmoczenie podłoża: Podłoże należy wstępnie zmoczyć odpowiednio do jego wilgotności i chłonności. Uszczelnienie należy nakładać zawsze na matowo wilgotne podłoże, gdy nie ma ono połysku powodowanego przez wodę. Sposób stosowania: W celu uszczelnienia piwnic w istniejących budynkach od strony pomieszczeń należy stosować masę hydroizolacyjną rozcieńczoną wodą i szlam uszczelniający nakładane świeże na świeże w cyklach krzemionkowania: Spryskać matowo wilgotne podłoże preparatem rozcieńczonym 1:1 wodą tak aby pokryć całą powierzchnię bez powodowania spływania nadmiaru preparatu. Po odczekaniu co najmniej 15 minut nałożyć pędzlem na całą powierzchnię szlamem uszczelniającym. Minimalna grubość pojedynczej warstwy szlamu wynosi 1 mm. Po pierwszym cyklu krzemionkowania należy odczekać co najmniej 15 minut i wykonać drugi cykl krzemionkowania w taki sam sposób. Odnosi się to także do każdego kolejnego cyklu krzemionkowania. Ponieważ obciążenie wodą może w przyszłości ulec zmianie, zalecamy zasadniczo wykonywać trzy cykle krzemionkowania. Całkowita grubość powłoki nie może w żadnym miejscu przekraczać 5 mm. Zużycie: Grubość ściany cm głębokość otworu cm zużycie na otwór zużycie na 1 mb (8 otworów) ,4 3,5 kg ,6 5,0 kg ,9 7,0 kg ,2 10,0 kg ,4 11,0kg ,6 13,0 kg ,0 16,0 kg ,2 18,0 kg 10

11 7. PROJEKTOWANE ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I PODSKÓRNYCH W POMIESZCZENIACH PO SCHRONOWYCH W PIWNICY BUDYNKU PRZY POMOCY DRENAŻU PODPODŁOGOWEGO. Rury drenarskie powinny znajdować się w przestrzeni pomiędzy górną i dolną powierzchnią fundamentu.. Układanie rur należy rozpocząć w miejscu najbardziej odległym od przewidzianego odpływu wody. Po wytyczeniu przebiegu rur drenarskich należy rozebrać warstwy posadzkowe; w korytarzu łącznika może okazać się niezbędne rozebranie całej posadzki. Z odsłoniętych miejsc wybrać grunt; ponieważ rury powinny biec w pobliżu górnej krawędzi ław, a pod nimi musi się jeszcze znaleźć centymetrowa podsypka ze żwiru i piasek lub beton, wykop taki powinien być odpowiednio głęboki. Nie wolno przekroczyć dolnej krawędzi ław, bo można w ten sposób naruszyć stabilność konstrukcyjną budynku. Dno wykopu wypełnia się warstwą pospółki i wyściela geowłókniną. Przebieg rur drenarskich pokazano na rysunku. Podsypkę robi się ze żwiru płukanego o frakcji 8-16 mm. Musi ona otaczać rurę z każdej strony, tworząc otulinę grubości cm. Rury układać ze spadkiem 0,5% w kierunku studzienek zbiorczych. Na skrzyżowaniach rur i w miejscu ich połączeń narożnych umieszcza się studzienki rewizyjne. Będą one wystawały ponad podłogę, aby umożliwić dostanie się do rur w celu ich przepchania, gdy stracą drożność. Studzienka zbiorcza w systemie drenażu wewnętrznego umiejscowiona jest w korytarzu prowadzącym do pomieszczenia personelu technicznego. Ze studzienki zbiorczej rury prowadzą do pionu kanalizacyjnego znajdującego się w przedsionku WC. Po zakończeniu układania rur i ich zasypaniu trzeba zrobić próbę drożności systemu; po pozytywnym wyniku można przystąpić do odtworzenia podłogi w piwnicach. Materiały: Rura drenarska PVC-U z filtrem z PP Wymiar [mm] Symbol artykułu opakowanie [zwoje] 50x50 m R mb 65x50m R mb 80x50 m R mb 100x50 m R mb 125x50 m R mb 160x50 m R mb rury drenarskie z PVC fi 113/128 z filtrem z włókna syntetycznego studnie drenarskie DN 315 (400 mm) rewizyjne i zbiorcze pełen asortyment kształtek drenarskich Elementy składowe drenażu: 11

12 rury drenarskie PVC z otuliną syntetyczną o średnicy Ø 113/126 mm, przyjmujące wodę zgromadzoną w gruncie. Rury układać na średniej głębokości ok. 60 cm poniżej wierzchu posadzki ze spadkiem 0,5% w kierunku odbiornika wody (studzienki przepompowywującej). Rury powinny posiadać otulinę z włókna syntetycznego; studnie drenarskie rewizyjne i zbiorcze o średnicy Ø315 mm, usytuowane w miejscach, gdzie rury drenarskie zmieniają kierunek, umożliwiające okresowe czyszczenie drenażu; obsypka filtracyjna z płukanego grubego żwiru, płukanego tłucznia ceglanego frakcji 8-16 mm, żużla granulowanego lub keramzytu. Obsypka musi być wykonana o grubości 20 cm, na całej długości rur drenarskich. W celu dodatkowego zabezpieczenia przed zamuleniem gruntem rodzimym należy zastosować rury drenarskie z filtrem z włókna syntetycznego; przepompownia. Projektuje się odprowadzenie wody drenażowej do kanalizacji za pośrednictwem przepompowni do wody brudnej do stosowania wewnątrz budynków do zabudowy w płycie podłogowej. Głębokość zabudowy ok. 700 mm, wyposażenie teleskopowa nasada do płynnego wyrównania wysokości i poziomu z pokrywą klasy A15 z tworzywa sztucznego do przyklejania płytek i z kołnierzem do uszczelnienia przeciwwilgociowego. Przepompownia winna mieć wyjmowaną pompę ze sterowaniem pływakowym oraz zintegrowaną klapę zwrotną. Przykładem takiego urządzenia jest przepompownia Aqualift S z jedną pompą lub mini pompownia ścieków Wavin Ø425 z pompami typoszeregu Pirania 08. Przepompownia musi mieć standardowo zainstalowane przyłącze przewodu tłocznego wykonane za pomocą przyłącza gwintowanego lub przejściówki; podłączenie przepompowni do istniejącego pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu WC przy schodach zejściowych do łącznika. Podłączenie wykonać przy pomocy rur i kształtek z nieplastyfikowanego PVC-U, o średnicy właściwej do zastosowanej przepompowni ścieków. 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ (Dz. U. nr 120 poz. 1126); Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi (Dz.U. nr 151 poz. 1256); Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401). Plan BIOZ zgodnie z rozporządzeniami wymienionymi w pkt. 1 i 2 powyżej sporządza kierownik budowy. Przy opracowaniu planu BIOZ należy uwzględnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w ww. rozporządzeniach oraz w wymaganiach przepisów bhp zawartych w PN dotyczących wykonywania: - robót budowlanych i specjalistycznych; - obsłudze i eksploatacji urządzeń i elektronarzędzi stosowanych do wykonania prac, - ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów, - ochrony przeciwpożarowej zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. Roboty rozbiórkowe wymagają użycia elektronarzędzi takich jak młotki kango, wiertarki, piły do cięcia betonu etc. Prace należy wykonywać etapami poprzez wydzielenie i wygrodzenie powierzchni wystarczającej do prowadzenia robót i składowania materiałów wskazanie dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 12

13 Przy realizacji zadania nie występują roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z r. - Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126). Wszystkie rodzaje robót występujące na budowie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Rozporządzenie obejmuje w szczególności: warunki przygotowania robót budowlanych; zagospodarowanie terenu budowy oraz warunki socjalno-higieniczne na budowie, wymagania w trakcie robót rozbiórkowych; eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych; roboty impregnacyjne, murarskie i tynkarskie; roboty montażowe i spawalnicze; roboty izolacyjne. Ścisłe przestrzegania wymogów rozporządzenia podanego powyżej jest podstawowym środkiem organizacyjnotechnicznym zapobiegającym przed niebezpieczeństwami wynikającymi z wykonania robót budowlanomontażowych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: - wypadki związane z użyciem urządzeń mechanicznych i elektrycznych podczas całego procesu budowy, - przygniecenia, potrącenia, itp. podczas całego procesu budowy, - losowe zdarzenia medyczne (zasłabnięcia, omdlenia) podczas całego procesu budowy, 8.3. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. - pracowników należy szczegółowo zapoznać z cały procesem budowlanym przed jego rozpoczęciem, - pracownicy powinni zapoznać się z obsługą stosowanych urządzeń i sprzętu, - pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: - przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie), - wszyscy pracownicy uczestniczący w realizacji robót budowlanych powinni być wyposażeni w odzież ochronną i kaski, - należy stosować się do wskazówek producentów materiałów, technologii i urządzeń, - miejsca składowania materiałów należy zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem (rozsypaniem) składowanych materiałów, - należy sprawdzić stan techniczny sprzętu mechanicznego i elektrycznego przed jego użyciem, - miejsce (teren) budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, - w miejscu budowy powinien znajdować się podstawowy sprzęt ratunkowy (apteczka) oraz być zapewniony dostęp do środków komunikacji (telefon, radiotelefon). Sprzęt budowlany wykorzystywany na budowie powinien posiadać odpowiednie atesty i odbiory techniczne dopuszczające go do użytkowania. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych i montażowych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robot. Instrukcja musi uwzględnić warunki zagospodarowania placu budowy i stosowane w trakcie wykonywania prac maszyny i urządzenia, musi też obejmować wszystkie roboty. Instrukcja musi uwzględniać warunki postępowania i ewakuacji ludzi w wypadkach awarii, pożaru i innych zagrożeń. 13

14 8.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wykonywającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844). Tekst ujednolicony wg Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz.U. nr 169 poz. 1650) i Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 9. UWAGI KOŃCOWE. Wykonawca robót w czasie prowadzenia każdej z wymienionych powyżej prac zobowiązany będzie do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w okresie trwania realizacji prac aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wymagania odnośnie organizacji i zabezpieczenia terenu budowy uwzględniać muszą uwarunkowania wynikające z prowadzenia robót w czasie działającego obiektu. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację składowisk i dróg dojazdowych. Wykonawca w szczególności podejmie stosowne środki ostrożności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru. Wymagane jest, żeby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy. W ramach robót tymczasowych Wykonawca wykonana zaplecze budowy, w tym zaplecze socjalno-sanitarne, place składowe, niezbędne dla przyjętej przez niego technologii robót, oraz tymczasowe wygrodzenie placu budowy, tymczasowe zasilanie placu budowy w energie elektryczną i wodę. W wyniku wizji lokalnej Wykonawca sam oceni ilość i rodzaj koniecznych robót tymczasowych dla przyjętej przez niego organizacji placu budowy. Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zaplanuje organizację ruchu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich. Wykonawca będzie dbał o porządek na placu budowy i na drodze dojazdowej oraz swoim działaniem nie pogorszy stanu dróg publicznych oraz stanu działki. Wykonawca obowiązany jest działać w sposób zapewniający nie naruszenie interesów osób trzecich, oraz przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zakończeniu budowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe, a teren z którego korzystał podczas realizacji budowy przywróci do stanu pierwotnego. Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, a stosowane materiały muszą mieć atesty, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Należy ściśle przestrzegać przepisów bhp przy prowadzeniu robót, w szczególności dotyczących zabezpieczenia pomieszczeń i budynku w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, montażowych, tynkarskich i wszystkich innych. 14

15 mgr inż. Tadeusz Kubiak upr. bud. St-485/79 Warszawa, 10 czerwca 2013 roku OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy- Prawo budowlane (Dz.U. nr 6 z dnia 30 kwietnia 2004 roku) oświadczam, że sporządziłem uproszczoną dokumentację projektową dla potrzeb przetargu nieograniczonego: PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ POD POTRZEBY SALKI DO ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ PROJEKT REMONTU POMIESZCZENIA DAWNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY SZATNI CHŁOPIĘCEJ I DZIEWCZĘCEJ W POMIESZCZENIACH PIWNIC PROJEKT ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I PODSKÓRNYCH W POMIESZCZENIACH PO- SCHRONOWYCH W PIWNICY BUDYNKU dla SZKOŁY PODSTAWOWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 87 IM. 7 PP AK GARŁUCH w Warszawie, ul. Malownicza 31 zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 15

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA). wyceny. 1. KNR 4-01 0349-02 2. KNR 4-01 0329-03 3. KNR 4-01 0331-07 4. KNR 4-01 0347-09 5. KNR 4-01 0349-03 6. KNR 4-01 0354-04 7. KNR 4-01 0354-05 8. KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH Temat : Modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach Zamawiający: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XIII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory użytkowe obiektu, jego trwałość jak również na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AL. RACŁAWICKIE 7, 20-059 LUBLIN CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny - część opisowa

Opis techniczny - część opisowa 1 Opis techniczny - część opisowa 1.Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt w formie planów i rysunków umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju robót dla zadania remontowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP...2 a.zakres robót objętych ST...2 b.określenia podstawowe...2 c.dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych....2 2. Materiały...3 3.

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA: LESZCZYDÓŁ NOWINY DZ. NR 427/19 FAZA: REMONT BUDYNKU HYDROFORNI WRAZ Z ODWODNIENIEM

LOKALIZACJA: LESZCZYDÓŁ NOWINY DZ. NR 427/19 FAZA: REMONT BUDYNKU HYDROFORNI WRAZ Z ODWODNIENIEM TEMAT: PLAN RENMONTU BUDYNKU HYDROFORNI LOKALIZACJA: LESZCZYDÓŁ NOWINY DZ. NR 427/19 FAZA: REMONT BUDYNKU HYDROFORNI WRAZ Z ODWODNIENIEM INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE NOWINACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI 1.1 Odwodnienie szkolnego placu zabaw z podbudową dynamiczną 1.1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE P R O J E K T Y O C I E P L E Ń P R O J E K T Y I N S T A L A C J I C. O. A U D Y T Y E N E R G E T Y C Z N E E K S P E R T Y Z Y I O P I N I E T E C H N I C Z N

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a s.c. Ryszard Świętek Jacek Światak ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim; tel (033) 844-30-33; fax (033)-844-54-31; e-mail: archis@archis.pl egz. 5. Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego

2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1-4 1.1 Podstawa opracowania... 1-4 2. Część opisowa... 2-4 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego... 2-4 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2-4 2.3 Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia 1 jadalnia 1 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien d.1 2702-01 mineralnych dekoracyjnych niepalnych, nie kapiących w wysokiej temperaturze, wodoodporne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż. MENT JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: BIURO PROJEKTÓW DIAMENT 62-510 KONIN, ul. DWORCOWA 9/5 TEL./FAX. (0-63) 242-54-24 OBIEKT: BRANŻA: INWESTOR: Projekt pochylni dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

- uzupełnienie tynku po wyburzeniach - gładź gipsowa na ścianach i suficie i dwukrotne malowanie

- uzupełnienie tynku po wyburzeniach - gładź gipsowa na ścianach i suficie i dwukrotne malowanie Wykaz robót budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Godowe. Wykaz stanowi załącznik do opisu technicznego oraz uzupełnienie zakresu robót wskazanego na rysunkach technicznych: Nr pom. (wg inwentaryzacji*)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach Zamówienia obejmuje wykonanie: I. dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala:

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala: Inwestor:Gmina Węgliniec Ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: W JAGODZINIE REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY Lokalizacja: Działka Nr 296; jagodzin Obręb:jAGODZINam-1;gmina: Węgliniec

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1 mgr inż. ZYGMUNT DOMARECKI ul. Leśna 2 b, 44-144 Żernica NIP: 626-126-04-76 REGON: 2766054 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT: CZĘŚCIOWE UTWARDZENIE PLACU SZKOLNEGO Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ PRZY SZKOLE

Bardziej szczegółowo

DT 18/2007. Projekt budowlany

DT 18/2007. Projekt budowlany DT 18/2007 PPI DOMINO s.c. W. Paprocki, K. Zwornicki w Łomży str. 1 DT 18/2007 Projekt budowlany Temat: Drenaż opaskowy u pruepompownią wód drenażowych. Obiekt: Budynek Sukoły Podstawowej nr 7, Łomża ul.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... S. 01.09 POSADZKI 1. WSTĘP... 19 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 19 1.2. Zakres stosowania ST... 19 1.3. Zakres robót objętych ST... 19 1.4. Określenia podstawowe... 19 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10

Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska Łódź, ul. Żeligowskiego 17/10 Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Mirosława Herczyńska 90-75 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/0 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 74 im. J. MACHULSKIEGO ADRES INWESTYCJI : Łódź,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul.rybacka 1

PRZEDMIAR POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45111300-1

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2 14-500 BRANIEWO

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax Numer ogłoszenia: 36124 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12047 2014 data 20.01.2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Na wykonanie robót remontowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głębowicach przy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Antoni Cieśla Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Antoni Cieśla Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1 ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Antoni Cieśla 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 PROJEKT TECHNICZNY 1. Rodzaj opracowania: REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU C Obiekt: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel 1 Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel N I P : 6 2 7 1 0 6 3 1 7 4 e-mail : wwrobel@profil.com.pl 4 1 5 0 6 C H O R Z Ó W U L. P R Z Y J E M N A 1 4 TEL / FAX : ( 0 3 2 ) 2 4 60 308/309 PROJEKT NR : C

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY WYKAZ WOLNYCH GARAŻY Przeznaczenie lokalu Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem BOK ŚRÓDMIEŚCIE ul. 1 Maja 35 1. 1 Maja 15 18,75 Garaż Wolny od 03.11.2008r. 2. Nowy Świat 5c 32,60 Garaż Wolny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA REMONTOWA

DOKUMENTACJA REMONTOWA DOKUMENTACJA REMONTOWA IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 GDYNIA, UL. ŚCIEGIENNEGO 8 81-257 GDYNIA KODY WG CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty ziemne 45000000-7

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

M Z B M. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a RZESZÓW

M Z B M. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a RZESZÓW M Z B M RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a KONTO: BANK PEKAO S.A. II 0/RZESZÓW, Nr 18 1240 2614 1111 0000 3959 6343, NIP 813-00-16-044 S ą

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE. Spis treści

IZOLACJE. Spis treści IZOLACJE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452 KLASY: 4521, 4523 KATEGORIE: 45213, 45233 Spis treści 1. Wstęp...49 1.1. Przedmiot ST...49 1.2. Zakres stosowania ST...49 1.3. Zakres robót S.T...49

Bardziej szczegółowo