PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY."

Transkrypt

1 BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022) konto: BRE Bank SA UPROSZCZONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA POTRZEB POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ POD POTRZEBY SALKI DO ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ PROJEKT REMONTU POMIESZCZENIA DAWNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY SZATNI CHŁOPIĘCEJ I DZIEWCZĘCEJ W POMIESZCZENIACH PIWNIC PROJEKT ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I PODSKÓRNYCH W POMIESZCZENIACH POSCHRONO WYCH W PIWNICY BUDYNKU KODY CPV: Roboty budowlane Roboty remontowe i renowacyjne Roboty izolacyjne Instalowanie wentylacji Tynkowanie Malowanie OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 87 PRZY UL. MALOWNICZEJ 31 W WARSZAWIE ZAMAWIAJĄCY : SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 87 IM. 7 PP AK GARŁUCH Warszawa, ul. Malownicza 31 AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. Tadeusz Kubiak uprawnienia nr St-485/79 i St-576/78 członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr MAZ/BO/3924/01 członek Kolegium Konsultantów Budownictwa Towarzystwa Konsultantów Polskich Warszawa, maj 2013 rok 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa formalna opracowania. 2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Określenie przedmiotu, zakresu i celu opracowania. 3. Podstawy merytoryczne opracowania. Podstawy prawne, publikacje i normy. 4. Opis istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 87, stanu pomieszczeń przedsionka i schronu oraz stanu kanalizacji zewnętrznej. 5. Prace związane z remontem pomieszczeń pod potrzeby salki do zajęć gimnastyki korekcyjnej z zapleczem. 6. Prace związane z remontem pomieszczenia dawnej sali gimnastycznej na potrzeby szatni dla dziewcząt i chłopców. Izolacje przeciwwilgociowe, tynki wewnętrzne i malowanie ścian. 7. Projektowane odprowadzenie wód opadowych i podskórnych w pomieszczeniach po schronowych w piwnicy budynku przy pomocy drenażu podpodłogowego. 8. BIOZ. 9. Oświadczenie projektanta. 10. Kserokopie uprawnień projektanta i przynależności do izby zawodowej. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. rys.b1 Kopia mapy zasadniczej z zaznaczeniem obiektu będącego przedmiotem opracowania 1: rys. B2 Inwentaryzacja pomieszczeń w poziomie piwnic w zakresie niezbędnym dla potrzeb opracowania 1: rys.b3 Rzut projektowanego zagospodarowania pomieszczeń oraz sposobu wykonania wentylacji mechanicznej 1: rys. B4 Schemat trasy drenażu z podaniem sposobu odprowadzenia wód opadowych i podskórnych w pomieszczeniach po schronowych w piwnicy budynku 1: rys. B5 Wykaz stolarki drzwiowej 2

3 1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA. Podstawą formalną opracowania jest umowa zawarta w dniu 27 maja 2013 roku z m.st. Warszawa- Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK Garłuch. 2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, ZAKRESU I CELU OPRACO- WANIA. Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja przetargowa dla wykonania następujących prac: remontu pomieszczeń pod potrzeby salki do zajęć gimnastyki korekcyjnej; remontu pomieszczenia dawnej sali gimnastycznej na potrzeby szatni; odprowadzenia wód opadowych i podskórnych w pomieszczeniach po schronowych w piwnicy budynku. Opracowanie niniejsze obejmuje w szczególności: o inwentaryzację części piwnic obiektu, w której przedmiotowe prace będą wykonywane; o sprawdzenie drożności kanalizacji zewnętrznej; o określenie niezbędnych do wykonania prac remontowych i izolacyjnych; o plan zagospodarowania pomieszczeń przewidzianych dla utworzenia salki do zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz szatni chłopięcej i dziewczęcej w pomieszczeniach piwnic; o schemat wentylacji pomieszczeń; o schemat drenażu odprowadzającego wody opadowe i podskórne w pomieszczeniach po schronowych w piwnicy budynku Szkoły. 3. PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA. PODSTAWY PRAWNE, PUBLIKACJE I NORMY. Opinię opracowano uwzględniając: o wykonane przez autora opracowania oględziny, pomiary i dokumentację fotograficzną, o sprawdzenie drożności kanalizacji zewnętrznej, o zachowane fragmenty archiwalnej dokumentacji obiektu w postaci pojedynczych rysunków oraz opracowania: - Projekt budowlano-wykonawczy aranżacji łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie, opracowany w grudniu 2010 roku przez Pracownię Architektoniczną Jacka Kluszewskiego ul. Podwale 3 m. 4 w Warszawie; - Projekt budowlany przebudowy i wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie, opracowany w grudniu 2010 roku przez MANN- Architekci ul. Miedziana 8/33; - Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia pomieszczeń pod salą gimnastyczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie, opracowany grudniu 2010 przez Pracownię Architektoniczną Jacka Kluszewskiego ul. Podwale 3 m. 4 w Warszawie. o podstawy prawne, a w szczególności Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z późn. zmianami), o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz z 2004 roku oraz Dz.U. nr 75 poz. 664 z 2005 roku), o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I, II i V Budownictwo ogólne, Instalacje elektryczne, Instalacje sanitarne. Instalacje wentylacji. wyd. Arkady 1 stycznia 1990 rok, 3

4 o o o Instrukcja ITB nr 269 Wytyczne stosowania mas wygładzających i środków gruntujących do podkładów z zaprawy cementowej i podkładów anhydrytowych. Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne oraz podziemne części budowli przed wilgocią i wodą. Instytut Techniki Budowlanej. EN 12524: 2000 Materiały i wyroby budowlane- właściwości cieplno-wilgotnościowe. 4. OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 87 ORAZ STANU POMIESZCZEŃ PRZEDSIONKA I SCHRONU I KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ. Budynek Szkoły Podstawowej nr 87 składa się z trzykondygnacyjnego budynku głównego szkoły i połączonego z nim parterowego łącznika sali gimnastycznej. Budynek główny szkoły został zaprojektowany i wykonany w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia w konstrukcji mieszanej z żelbetowych wielkoblokowych elementów prefabrykowanych oraz murowanych ścian z cegły ceramicznej. Stropy wykonano z prefabrykowanych elementów wielkoblokowych, opieranych na belkach rozpiętych na nośnych ścianach podłużnych. Układ konstrukcyjny budynku podłużny, dwutraktowy. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodno-kanalizacyjną, ccw i co, gazową, elektryczną, telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej, piorunochronną. Na terenie działki, której powierzchnia wynosi ok m² usytuowane są cztery budynki (budynek główny szkoły, mieszkalna dobudówka, łącznik i sala gimnastyczna) oraz dwa boiska. Wymiary rzutu budynku głównego wynoszą 62,4 m 13,0 m, powierzchnia zabudowy ok. 810 m², a powierzchnia użytkowa ok m². Wysokości kondygnacji budynku wynoszą od 3,30 do 3,40 m w części nadziemnej i 2,95 m (wysokość szatni) w poziomie piwnic. Budynek sali gimnastycznej ma wymiary 23,00 m 12,20 m, przy wysokości kondygnacji nadziemnej 6,10 m i kondygnacji piwnicznej 2,20 m (schron), natomiast łącznik pomiędzy budynkiem głównym a salą gimnastyczną ma wymiary rzuty wynoszące 13,10 m 9,70 m. Wysokość ściany zewnętrznej sali gimnastycznej 6,27 m. Pod salą gimnastyczną usytuowane są pomieszczenia schronowe. Łącznik i schron wykonane są w technologii żelbetowej, wylewanej na mokro. W pomieszczeniach przedsionków łączących budynek Szkoły ze schronem zalega woda o zmiennym zwierciadle. Poziom wody waha się w granicach 4-7 cm. Po intensywnych opadach woda ta przedostaje się z przedsionków na posadzkę łącznika, podniesioną względem posadzki w przedsionkach o około cm. Pomieszczenia schronu są oddzielone od pomieszczeń przedsionków wysokim progiem; w trakcie dokonywanych oględzin nie stwierdzono wody na posadzce tych pomieszczeń. Na ścianach przedsionków, w korytarzu łącznika przed przedsionkami oraz w sali rehabilitacyjnej na wszystkich ścianach w szczególności w pasie ok. 1,25 m powyżej poziomu podłogi występują silne zawilgocenia i korozja tynków w postaci wysoleń oraz rozwoju grzybów pleśniowych. Na stykach ścian łącznika ze ścianą poprzeczną schronu występują pionowe odspojenia, których wielkość pod stropem sięga 3 4 mm i maleje w kierunku ku posadzce. W szczelinach tych zostały ułożone paski papy, stanowiące przekładkę dylatacyjną pomiędzy łącznikiem a schronem. Poprzez szczeliny te dodatkowo napływa woda opadowa. W posadzkach przedsionków nie ma wpustów podłogowych. Na stykach ścian przedsionka i posadzki odparzyły się wyoblenia betonowe, w których rozwijają się grzyby pleśniowe oraz osad niesiony przez wody opadowe. W ścianie zewnętrznej sali rehabilitacyjnej osadzono okna doświetlające, za którymi znajdują się fosy doświetlające zagłębione około 1,5 m poniżej terenu. W narożniku ścian łącznika i sali gimnastycznej zamontowano rurę 4

5 spustową, wokół której ściana jest czarna od rozwoju grzybów pleśniowych. Zamontowane w dnie fos doświetlających wpusty odprowadzający wodę opadową są zatkane dużą ilością gnijących liści i całkowicie niedrożne. Od strony zachodniej łącznika i sali gimnastycznej we wnęce utworzonej między budynkami położonej za budynkiem ujęcia wody znajduje się 9 studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych i PCV Wavin. Stwierdzono, że 7 z nich jest całkowicie niedrożnych i wypełnionych wodą na głębokość ok. 2,5 m powyżej kiniety. Podobnie przedstawia się sytuacja z północno-zachodnim narożniku działki, przy skrzyżowaniu ul. Malowniczej z ul. Centralną. Według mapy zewnętrzne fosy doświetlające obecne pomieszczenie sali gimnastycznej w poziomie piwnic połączone są ze studzienką chłonną, usytuowaną w odległości ok. 6,5 m od ściany łącznika. Studzienka ta również jest całkowicie niedrożna i wypełniona wodą. Stwierdzić należy, że niedrożność studni kanalizacyjnych przy łączniku do sali gimnastycznej ma bezpośredni wpływ na występowanie wody w pomieszczeniach korytarza i przedsionków schronu. W tej sytuacji sprawą bardzo pilną jest wystąpienie właściciela obiektu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z wnioskiem o udrożnienie studzienek i tras kanalizacji deszczowej i sanitarnej wokół budynku łącznika, sali gimnastycznej i zachodniego skrzydła budynku głównego Szkoły. Należy mieć na względzie, że zaprojektowany w niniejszym opracowaniu drenaż w pomieszczeniach łącznika i przedsionkach schronu będzie funkcjonował prawidłowo jedynie przy utrzymaniu drożności zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 5. REMONT POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DLA WYKONANIA SALKI DO ZAJĘĆ GIMNAS- TYKI KOREKCYJNEJ Z ZAPLECZEM. W miejscu istniejących szatni i natrysków oraz pomieszczeń WC projektuje się wykonanie salki gimnastyki korekcyjnej z szatniami dla chłopców i dziewcząt oraz wydzielonym pomieszczeniem WC. W tym celu niezbędne będzie wykonanie następujących prac: - rozbiórka istniejących w pomieszczeniach ścianek działowych oraz obłożonych glazurą ścianek zabudowy ciągów instalacyjnych nad posadzką pomieszczeń; - zerwanie istniejącej posadzki z gresu w pomieszczeniach szatni dla dziewcząt i chłopców oraz w pomieszczeniu natrysków i WC; - zerwanie wykładziny tarket na korytarzu; - skucie wierzchniej warstwy szlichty cementowej i wykonanie nowej warstwy szlichty samopoziomującej; - wykonanie ścianek działowych na szkielecie metalowym 100, obłożonym obustronnie dwoma warstwami płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych, z wypełnieniem wełną mineralną grubości 80 mm; - wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej pomieszczeń; - w sali gimnastyki korekcyjnej ułożenie paneli podłogowych na krzyżowo ułożonych legarach. W pozostałych pomieszczeniach projektuje się ułożenie płytek gresowych na podłogach, a w pomieszczeniach szatni i WC płytek glazurowanych na ścianach do wysokości 205 cm; - malowanie pomieszczeń. Planowane jest wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej. Zaprojektowano wentylację nawiewno wyciągową z elektrycznym nagrzewem powietrza. Wentylacja powinna być wykonana w oparciu o bilans powietrza dla sali gimnastyki korekcyjnej oraz szatni dziewcząt i chłopców w piwnicy budynku głównego i piwnicy łącznika, przy przyjęciu za podstawę ilości wymian w pomieszczeniu. Przyjęto: dla salki gimnastyki korekcyjnej potrzebna ilość wymian wynosi 2/2 (nawiew/wyciąg), co przy kubaturze pomieszczenia salki wynoszącej 120 m3 stanowi wymaganą ilość powietrza nawiewanego i wyciąganego 240/240 m3/h; dla stanowiącej zaplecze sali gimnastyki korekcyjnej szatni chłopców i szatni dziewcząt w piwnicy budynku głównego Szkoły ilość wymian wynosi 4/4 (nawiew/wyciąg), co przy kubaturze pomieszczeń wynoszącej 65 m3 stanowi wymaganą ilość powietrza nawiewanego i wyciąganego 260/260 m3/h; 5

6 dla szatni chłopców i szatni dziewcząt w piwnicy łącznika ilość wymian wynosi 4/4 (nawiew/wyciąg), co przy kubaturze pomieszczeń wynoszącej 110 m3 stanowi wymaganą ilość powietrza nawiewanego i wyciąganego 440/440 m3/h; dla pomieszczeń WC przyjęto 50 m3/h/oczko, co stanowi razem 150/150 m3/h. Łączny bilans powietrza wynosi zatem 1100 m3/h.w związku z tym przyjęto, że nawiew/wyciąg do salki gimnastyki korekcyjnej i jej zaplecza oraz nawiew/wyciąg dla szatni w łączniku i pomieszczeń WC i zaplecza zostanie zapewniony poprzez wspólną centralę wentylacyjną podwieszoną o wydajności L n / L w =1200/1200 m3/h z pełną automatyką i regulatorem i sterownikiem wymiennika, programatorem, przepustnicami świeżego powietrza wraz z siłownikami, z zespołem czujek przepływu, w kanałach, na filtrach, oraz z zespołem termostatów dla nagrzewnic elektrycznych. Centrala zostanie umieszczona w przedsionku do pomieszczeń szatni w piwnicy łącznika. Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą. Przykładowo podaje się możliwość zastosowania centrali Ventus VS R-PHC-T lub GOLD LP 05 o max. przepływie 1900 m3/h. Przewody wentylacyjne wykonane zostaną z rur Spiro o średnicy 300 mm (dla pomieszczeń WC średnica przewodów wynosi 150 mm). Nawiew izolowany powinien być wełną mineralną na płaszczu z folii aluminiowej gr.5cm, wyciąg 2cm. Przewiduje się powiększenie otworu w ścianie nośnej i osadzenie drzwi pomiędzy korytarzem prowadzącym do łącznika a pomieszczeniem pracowników technicznych Szkoły oraz wymi9anę drzwi zewnętrznych prowadzących do piwnicy łącznika na drzwi spełniające wymogi ochrony przeciwpożarowej. W modernizowanych pomieszczeniach projektuje się osadzenie nowej stolarki drzwiowej: wewnętrznych w pomieszczeniach kuchni i modernizowanych pomieszczeniach piwnic. Projektuje się wykonanie drzwi drewnianych płycinowych o wymiarach 90x200 cm do wszystkich pomieszczeń oprócz pomieszczeń, w których przewiduje się zamontowanie drzwi 80x200 cm; zewnętrznych drzwi jednoskrzydłowych z profili aluminiowych ocieplonych. Drzwi aluminiowe zewnętrzne z ciepłych profili o pow. ponad 2,0 m2 (minimalna szerokość skrzydła w świetle ościeżnic 90 cm), szklone szybą komorową bezpieczną P3. W celu montażu drzwi w nowych otworach lub przy ich powiększaniu w ścianie nośnej należy wykonać nadproże z dwóch belek stalowych ceownik NP 140, opartych na poduszkach betonowych i skręconych ze sobą śrubami. WYMIANA STOLARKI WEWNĘTRZNEJ ORAZ DRZWI WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH. Projektowana jest wymiana istniejącej stolarki drzwiowej we wszystkich modernizowanych pomieszczeniach. Szerokość drzwi w świetle ościeżnic musi spełniać wymogi obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z późn. zmianami). Powyższe oznacza, że szerokość skrzydła w świetle ościeżnicy nie może być mniejsza niż 90 cm dla drzwi jednoskrzydłowych, a w drzwiach dwuskrzydłowych co najmniej jedno skrzydło musi mieć wymaganą szerokość w świetle ościeżnicy 90 cm. Drzwi wewnętrzne należy wykonać jako drzwi drewniane płycinowe wzmocnione, kompletnie wykończone, wraz z zamkami i okuciami, wykonane na zamówienie na podstawie pomiarów istniejących lub nowo wykonanych otworów drzwiowych z zastrzeżeniem ewentualnej konieczności powiększenia istniejących otworów wg uwag podanych powyżej. Projektuje się skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, oszklone szybą bezpieczną, z okuciami o ramie i słupkach wykonanych z drewna bezsękowego egzotycznego lub z drewna mahoniowego z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej uszlachetnionej lub płyty MDF. Wykończenie skrzydeł poprzez laminowanie okleiną HPL o gr. 0,9 mm. Skrzydła należy osadzać w ościeżnicach metalowych regulowanych o charakterystyce: -wykonanie z blachy tłoczonej ocynkowanej elektrolitycznie (dwustronnie) o gr. 1,5 mm, -kolorystyka ościeżnic wg koloru laminatu skrzydeł, 6

7 -szerokość ościeżnic z możliwością regulacji, -wyposażenie w uszczelkę gumową na obwodzie ościeżnicy i w system zawiasów, -możliwość stosowania do ścian murowanych oraz ścian wykonanych w technice gipsowo-kartonowej, Alternatywnie możliwe jest wykonanie ościeżnic drewnianych z uszczelkami z drewna twardego w kolorze laminatu skrzydła. Sposób wykonania poszerzenia otworów (nadproży) w istniejących ścianach nośnych: Z obu stron istniejącej ściany na wysokości projektowanego nadproża tj. ok. 210 cm należy wykuć bruzdy o wysokości 20 cm i grubości równej 12 cm. Długość bruzdy musi być większa o 20 cm z każdej strony projektowanego otworu. W miejscach oparć belek stalowych na murze wykuć otwór i wykonać poduszki betonowe o wysokości i długości ok cm, a grubości równej grubości ściany. W każdej bruździe osadzić belki stalowe z ceownika NP 120 lub 140, zwracając uwagę, by oparcie belek na murze wynosiło z każdej strony minimum 18 cm, a belki były dobrze podbite pod istniejącą ścianę nad nimi; w odległościach co ok cm w osi podłużnej belek stalowych przewiercić otwory o średnicy 18 mm i skręcić belki ze sobą śrubami M16. Po osiągnięciu przez beton poduszek betonowych w miejscu podparć belek wytrzymałości co najmniej 70% wytrzymałości projektowanej można przystąpić do wykucia otworów pod belkami. Belki wyszpałdować i otynkować. Montaż drzwi zewnętrznych (aluminiowych) wyposażonych w samozamykacz. Drzwi winny być szklone zestawami termoizolacyjnymi z dwustronnie szybami bezpiecznymi, min. P3. Współczynnik k dla zestawów szybowych max.=1,1 ROBOTY MALARSKIE. Sufity i ściany pomieszczeń pomalować farbą akrylową łatwo zmywalną i trudnościeralną. Kolorystykę farby uzgodnić z Dyrekcją Szkoły. W pomieszczeniach, w których były wykonane lamperie, odtworzyć malowanie ścian farbą olejną po zerwaniu istniejących podłoży malarskich. 6. PRACE ZWIĄZANE Z REMONTEM POMIESZCZENIA DAWNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY SZATNI DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA IZOLACJI PRZECIWWILGO- CIOWYCH ORAZ TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH I MALOWANIA ŚCIAN. Sposób wykonania wentylacji i budowlanych robót wykończeniowych jak dla pomieszczeń adaptowanych na salkę rehabilitacyjną. Dodatkowo należy usunąć zniszczone przez zawilgocenie i zagrzybienie tynki wewnętrzne. W tym celu projektuje się wykonanie następujących robót: I. usunięcie zmurszałego tynku i zewnętrznej warstwy betonu w miejscach zniszczenia ścian oraz min cm powyżej. Osuszenie ścian, II. oczyszczenie i osuszenie szczelin dylatacyjnych i wypełnienie ich materiałem trwale elastycznym; III. zagruntowanie odpowiednio przygotowanej i osuszonej części ścian środkami grzybobójczymi do impregnacji betonu i murów; IV. wykonanie podkładowej warstwy tynku konserwatorskiego (renowacyjnego); V. wykonanie nawierzchniowej warstwy tynku konserwatorskiego; VI. malowanie ścian farbą krzemianową lub inną farbą mającą właściwości przepuszczania pary wodnej i wilgoci w ścianach. Należy stosować preparaty jednej firmy, posiadające atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, nadające się do stosowania wewnątrz budynków i nieszkodliwe dla środowiska. Przykładem takich preparatów są materiały firmy REMMERS lub systemy firmy SCHOMBURG i DEITERMANN; możliwe jest zastosowanie technologii i materiałów innych firm pod warunkiem nie gorszych parametrów jakościowych oraz posiadania pełnych atestów, aprobat i certyfikatów na te materiały. W przypadku stwierdzenia pęknięć ścian po usunięciu zmurszałego tynku należy zastosować elastyczny preparat hydroizolacyjny mostkujący rysy. 7

8 Dwuskładnikowe elastyczne uszczelnienie budowlane przekrywające rysy, stanowi powłokę bitumiczno polimerową na bazie emulsji, szczelną w stosunku do wody pod ciśnieniem, przekrywającą rysy, bezszwową. Po nałożeniu preparat w krótkim czasie staje się odporny na zawilgocenia na wszystkich podłożach, a powłoka nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych wiąże w ciągu 48 godzin niezależnie od grubości warstwy. Po utwardzeniu preparat musi być odporny na wszystkie rodzaje wody spotykane w gruncie, gnicie oraz glony i sól rozmrażającą. Uszczelnienie preparatu jest dwuskładnikowe: Składnik A Emulsja bitumiczno polimerowa Składnik B Proszek reakcyjny Właściwości produktu: Składnik A gęstość Składnik A zawartość ciał stałych Składnik B gęstość po ubiciu Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m 2 Opakowanie ok. 0,7 g/cm 3 ok. 64% wag, gęstopłynny ok. 1,9 g/cm 3 6 mm świeżo nałożonej warstwy ok. 4,6 mm warstwa wyschnięta pojemnik z blachy ocynkowanej ok. 26 l (składnik A) oraz worek ok. 2 l (składnik B) Zużycie 2 6 l/m 2 4 l/m 2 wilgoć gruntowa 5 l/m 2 woda nie napierająca 6 l/m 2 woda pod ciśnieniem Sposób stosowania Podłoże musi być czyste, mocne, wolne od olejów, smarów itp. Można stosować na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga się aby podłoże było wyspoinowane na pełną spoinę i równe. Preparat nakładany jest w dwóch cyklach na zagruntowane podstawowym preparatem hydroizolacyjnym podłoże po wchłonięciu i wyschnięciu preparatu gruntującego. Przed zasypaniem wykopu (po ok. 48 godzinach) względnie wykonaniem dalszych prac należy koniecznie sprawdzić czy elastyczna masa zamykająca rysy całkowicie stwardniała. Stwardniały materiał usuwa się rozpuszczalnikiem V100. W związku z silnym zagrzybieniem występującym na ścianach łącznika przed wykonaniem nowych tynków należy zastosować środek grzybo- i pleśniobójczy. Należy zastosować środek przeznaczony do zabiegów mających na celu zwalczanie grzyba w murze wykonanym z cegły, cegły wapienno-piaskowej i kamienia naturalnego oraz na betonie, tynku itp.. Środek winien umożliwiać stosowany przez nakładanie pędzlem lub wlewanie w otwory wywiercone w murze oraz nadawać się do stosowania jako domieszka grzybobójcza do zapraw przygotowywanych na placu budowy i stosowanych do prac renowacyjnych w starym budownictwie. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej przygotowania i stosowania preparatu. Przed zastosowaniem preparatu należy usunąć tynk, a zaatakowane spoiny wydłutować na głębokość co najmniej 2 cm. Zalecane jest stosowanie preparatu do wysokości co najmniej 1,5 m powyżej widocznej strefy zaatakowanej. Zabiegi zwalczające mogą wykonywać jedynie fachowcy doświadczeni w stosowaniu środków ochrony grzybobójczej. Podczas stosowania preparatu należy przestrzegać zwłaszcza przepisów obowiązujących w zakresie ochrony pracy i 8

9 ochrony środowiska (np. przepisy o substancjach niebezpiecznych) zgodnie z oznakowaniem na pojemniku (szczególnie symbol zagrożenia, opis zagrożeń, wskazówki na temat zagrożeń, wskazówki bhp). Mur, na którym zastosowano preparat należy otynkować. Projektuje się wykonanie tynków wewnętrznych w postaci tynków renowacyjnych o grubości od 10 do 15 mm. Należy zastosować tynk przewidziany do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów. Tynk powinien być dopuszczony do stosowania na dużych powierzchniach oraz do miejscowych napraw na podłożach o niewielkiej wytrzymałości o niskim, średnim i wysokim stopniu zasoleniu. W przypadku konieczności, po dodaniu emulsji kontaktowej tynk renowacyjny może być wykorzystany jako ażurowa obrzutka zwiększającą przyczepność kolejnych warstw. Powierzchnia podłoża musi być szorstka i porowata, zapewniająca dobrą przyczepność. Istniejące powłoki, uszkodzony tynk jak również zmurszałe fragmenty ścian należy skuć do wysokości przynajmniej cm ponad strefą zawilgocenia lub zasolenia, odsłaniając nośne podłoże. Zwietrzałe spoiny trzeba usunąć na głębokość 20 mm, a następnie uzupełnić tynkiem renowacyjnym lub zaprawą wapienną. Ślady wykwitów solnych należy usunąć szczotkami stalowymi. Zwilżyć powierzchnię muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podłożu wykonać ażurową obrzutkę z tynku renowacyjnego zarobionego do właściwej konsystencji wodnym roztworem emulsji (proporcje ściśle wg danych producenta; zwykle stosuje się 1 część emulsji zmieszaną z 3 częściami wody). Obrzutka grubości do 5 mm musi równomiernie pokrywać 50% powierzchni podłoża. Tynk renowacyjny należy nakładać po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki; świeżą warstwę tynku renowacyjnego, w celu uzyskania dobrej przyczepności gładzi, należy przeciągnąć ostrą miotłą i pozostawić do stwardnienia. Świeży tynk chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny należy zapewnić mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnięciu tynku można go pokrywać szpachlą renowacyjną (po min. 5-7 dniach), farbą silikatową (po min. 3 dniach), farbą silikonową (po min. 2-3 tygodniach), tynkami mineralnymi (po min. 5-7 dniach) lub tynkami silikatowymi i silikonowymi (po min. 10 dniach). Zawartość opakowania wsypywać do pojemnika z określoną przez producenta dokładnie odmierzoną ilością czystej, chłodnej wody i wymieszać ręcznie lub w wolno opadowej betoniarce, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jeśli potrzeba, w celu uzyskania właściwej konsystencji, dodać niewielką ilość wody. Mieszać nie dłużej niż 5 minut. Gotową zaprawę należy zużyć w ciągu 15 minut. Po tym czasie materiał może mieć większą gęstość i zawierać mniejszą ilość pęcherzyków powietrza. Najpierw należy wypełnić głębokie ubytki, np. puste spoiny. Po związaniu zaprawy można przystąpić do wykonywania zasadniczej warstwy tynku. Tynk nakładać warstwami grubości 10 mm. Tynk narzucać ręcznie lub maszynowo i ściągać łatą. Po wstępnym związaniu należy go lekko zacierać, ale nie filcować. Nie należy tego robić zbyt długo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uważać, aby na powierzchni tynku nie pojawiała się woda, gdyż grozi to powstawaniem powierzchniowych pęknięć. DANE TECHNICZNE Kolor: szaro-beżowy Gęstość nasypowa: ok. 0,83 kg/dm 3 Proporcje mieszania: Temperatura stosowania: Czas zużycia: Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wg DIN 1164: Kapilarne podciąganie wody W 24 wg DIN 52617: Przewodność cieplna: ok. 6,8 l wody na 20 kg od +5 C do +25 C ok. 15 min. 1,5 do 5,0 MPa ok. 1,0 kg/m 2 ok. 0,24 W/mK 9

10 Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ wg DIN 52615: Zawartość porów powietrza w świeżej zaprawie wg DIN 52615: Zawartość porów powietrza w związanej zaprawie wg DIN 52615: poniżej 12 ok. 30 % powyżej 40% Orientacyjne zużycie: ok. 8,0 kg/m 2 na każdy cm grubości tynku (z 1 kg gotowej mieszanki uzyskuje się ok. 1,25 dm 3 świeżej zaprawy). SPOSÓB WYKONANIA NAPRAWY TYNKÓW W POMIESZCZENIACH DAWNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ, ŁĄCZNI- KA I POMIESZCZENIACH PRZEDSIONKÓW SCHRONU. Mur piwnicy od wewnątrz: Skuć z muru stare tynki na wysokość co najmniej cm powyżej widocznej krawędzi zawilgocenia. Oczyścić podłoże i usunąć powłoki z całej powierzchni np. metodą strumieniowania mgławicowego (Rotec), na małych powierzchniach także mechanicznie. Wewnętrzne uszczelnienie należy wykonywać jako ciągłe, dlatego ściany działowe należy odseparować od ścian zewnętrznych na szerokość cegły, na wysokość usunięcia tynku. Jastrych w strefie styku posadzka-ściana należy skuć na szerokość ok. 20 cm, względnie usunąć jastrych z całej powierzchni nieszczelnego fundamentu piwnicy. Miejscowe przecieki wody przez mur np. szczeliny dylatacyjne w posadzce, spoiny wsporne z warstwami izolacji bitumicznej należy uszczelnić wstępnie preparatem hydroizolacyjnym i szybkodziałającą zaprawą uszczelniającą miejsce wycieku a następnie zamknąć zaprawą uszczelniającą typu PCC, modyfikowaną tworzywami sztucznymi. Rysy i szczeliny robocze przewodzące wodę szczególnie w betonie należy wypełnić żywicą iniekcyjną względnie wtłoczyć tę żywicę pod ciśnieniem przez pakery. Wstępne zmoczenie podłoża: Podłoże należy wstępnie zmoczyć odpowiednio do jego wilgotności i chłonności. Uszczelnienie należy nakładać zawsze na matowo wilgotne podłoże, gdy nie ma ono połysku powodowanego przez wodę. Sposób stosowania: W celu uszczelnienia piwnic w istniejących budynkach od strony pomieszczeń należy stosować masę hydroizolacyjną rozcieńczoną wodą i szlam uszczelniający nakładane świeże na świeże w cyklach krzemionkowania: Spryskać matowo wilgotne podłoże preparatem rozcieńczonym 1:1 wodą tak aby pokryć całą powierzchnię bez powodowania spływania nadmiaru preparatu. Po odczekaniu co najmniej 15 minut nałożyć pędzlem na całą powierzchnię szlamem uszczelniającym. Minimalna grubość pojedynczej warstwy szlamu wynosi 1 mm. Po pierwszym cyklu krzemionkowania należy odczekać co najmniej 15 minut i wykonać drugi cykl krzemionkowania w taki sam sposób. Odnosi się to także do każdego kolejnego cyklu krzemionkowania. Ponieważ obciążenie wodą może w przyszłości ulec zmianie, zalecamy zasadniczo wykonywać trzy cykle krzemionkowania. Całkowita grubość powłoki nie może w żadnym miejscu przekraczać 5 mm. Zużycie: Grubość ściany cm głębokość otworu cm zużycie na otwór zużycie na 1 mb (8 otworów) ,4 3,5 kg ,6 5,0 kg ,9 7,0 kg ,2 10,0 kg ,4 11,0kg ,6 13,0 kg ,0 16,0 kg ,2 18,0 kg 10

11 7. PROJEKTOWANE ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I PODSKÓRNYCH W POMIESZCZENIACH PO SCHRONOWYCH W PIWNICY BUDYNKU PRZY POMOCY DRENAŻU PODPODŁOGOWEGO. Rury drenarskie powinny znajdować się w przestrzeni pomiędzy górną i dolną powierzchnią fundamentu.. Układanie rur należy rozpocząć w miejscu najbardziej odległym od przewidzianego odpływu wody. Po wytyczeniu przebiegu rur drenarskich należy rozebrać warstwy posadzkowe; w korytarzu łącznika może okazać się niezbędne rozebranie całej posadzki. Z odsłoniętych miejsc wybrać grunt; ponieważ rury powinny biec w pobliżu górnej krawędzi ław, a pod nimi musi się jeszcze znaleźć centymetrowa podsypka ze żwiru i piasek lub beton, wykop taki powinien być odpowiednio głęboki. Nie wolno przekroczyć dolnej krawędzi ław, bo można w ten sposób naruszyć stabilność konstrukcyjną budynku. Dno wykopu wypełnia się warstwą pospółki i wyściela geowłókniną. Przebieg rur drenarskich pokazano na rysunku. Podsypkę robi się ze żwiru płukanego o frakcji 8-16 mm. Musi ona otaczać rurę z każdej strony, tworząc otulinę grubości cm. Rury układać ze spadkiem 0,5% w kierunku studzienek zbiorczych. Na skrzyżowaniach rur i w miejscu ich połączeń narożnych umieszcza się studzienki rewizyjne. Będą one wystawały ponad podłogę, aby umożliwić dostanie się do rur w celu ich przepchania, gdy stracą drożność. Studzienka zbiorcza w systemie drenażu wewnętrznego umiejscowiona jest w korytarzu prowadzącym do pomieszczenia personelu technicznego. Ze studzienki zbiorczej rury prowadzą do pionu kanalizacyjnego znajdującego się w przedsionku WC. Po zakończeniu układania rur i ich zasypaniu trzeba zrobić próbę drożności systemu; po pozytywnym wyniku można przystąpić do odtworzenia podłogi w piwnicach. Materiały: Rura drenarska PVC-U z filtrem z PP Wymiar [mm] Symbol artykułu opakowanie [zwoje] 50x50 m R mb 65x50m R mb 80x50 m R mb 100x50 m R mb 125x50 m R mb 160x50 m R mb rury drenarskie z PVC fi 113/128 z filtrem z włókna syntetycznego studnie drenarskie DN 315 (400 mm) rewizyjne i zbiorcze pełen asortyment kształtek drenarskich Elementy składowe drenażu: 11

12 rury drenarskie PVC z otuliną syntetyczną o średnicy Ø 113/126 mm, przyjmujące wodę zgromadzoną w gruncie. Rury układać na średniej głębokości ok. 60 cm poniżej wierzchu posadzki ze spadkiem 0,5% w kierunku odbiornika wody (studzienki przepompowywującej). Rury powinny posiadać otulinę z włókna syntetycznego; studnie drenarskie rewizyjne i zbiorcze o średnicy Ø315 mm, usytuowane w miejscach, gdzie rury drenarskie zmieniają kierunek, umożliwiające okresowe czyszczenie drenażu; obsypka filtracyjna z płukanego grubego żwiru, płukanego tłucznia ceglanego frakcji 8-16 mm, żużla granulowanego lub keramzytu. Obsypka musi być wykonana o grubości 20 cm, na całej długości rur drenarskich. W celu dodatkowego zabezpieczenia przed zamuleniem gruntem rodzimym należy zastosować rury drenarskie z filtrem z włókna syntetycznego; przepompownia. Projektuje się odprowadzenie wody drenażowej do kanalizacji za pośrednictwem przepompowni do wody brudnej do stosowania wewnątrz budynków do zabudowy w płycie podłogowej. Głębokość zabudowy ok. 700 mm, wyposażenie teleskopowa nasada do płynnego wyrównania wysokości i poziomu z pokrywą klasy A15 z tworzywa sztucznego do przyklejania płytek i z kołnierzem do uszczelnienia przeciwwilgociowego. Przepompownia winna mieć wyjmowaną pompę ze sterowaniem pływakowym oraz zintegrowaną klapę zwrotną. Przykładem takiego urządzenia jest przepompownia Aqualift S z jedną pompą lub mini pompownia ścieków Wavin Ø425 z pompami typoszeregu Pirania 08. Przepompownia musi mieć standardowo zainstalowane przyłącze przewodu tłocznego wykonane za pomocą przyłącza gwintowanego lub przejściówki; podłączenie przepompowni do istniejącego pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu WC przy schodach zejściowych do łącznika. Podłączenie wykonać przy pomocy rur i kształtek z nieplastyfikowanego PVC-U, o średnicy właściwej do zastosowanej przepompowni ścieków. 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ (Dz. U. nr 120 poz. 1126); Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi (Dz.U. nr 151 poz. 1256); Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401). Plan BIOZ zgodnie z rozporządzeniami wymienionymi w pkt. 1 i 2 powyżej sporządza kierownik budowy. Przy opracowaniu planu BIOZ należy uwzględnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w ww. rozporządzeniach oraz w wymaganiach przepisów bhp zawartych w PN dotyczących wykonywania: - robót budowlanych i specjalistycznych; - obsłudze i eksploatacji urządzeń i elektronarzędzi stosowanych do wykonania prac, - ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów, - ochrony przeciwpożarowej zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. Roboty rozbiórkowe wymagają użycia elektronarzędzi takich jak młotki kango, wiertarki, piły do cięcia betonu etc. Prace należy wykonywać etapami poprzez wydzielenie i wygrodzenie powierzchni wystarczającej do prowadzenia robót i składowania materiałów wskazanie dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 12

13 Przy realizacji zadania nie występują roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z r. - Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126). Wszystkie rodzaje robót występujące na budowie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Rozporządzenie obejmuje w szczególności: warunki przygotowania robót budowlanych; zagospodarowanie terenu budowy oraz warunki socjalno-higieniczne na budowie, wymagania w trakcie robót rozbiórkowych; eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych; roboty impregnacyjne, murarskie i tynkarskie; roboty montażowe i spawalnicze; roboty izolacyjne. Ścisłe przestrzegania wymogów rozporządzenia podanego powyżej jest podstawowym środkiem organizacyjnotechnicznym zapobiegającym przed niebezpieczeństwami wynikającymi z wykonania robót budowlanomontażowych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: - wypadki związane z użyciem urządzeń mechanicznych i elektrycznych podczas całego procesu budowy, - przygniecenia, potrącenia, itp. podczas całego procesu budowy, - losowe zdarzenia medyczne (zasłabnięcia, omdlenia) podczas całego procesu budowy, 8.3. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. - pracowników należy szczegółowo zapoznać z cały procesem budowlanym przed jego rozpoczęciem, - pracownicy powinni zapoznać się z obsługą stosowanych urządzeń i sprzętu, - pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: - przy pracach budowlanych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie), - wszyscy pracownicy uczestniczący w realizacji robót budowlanych powinni być wyposażeni w odzież ochronną i kaski, - należy stosować się do wskazówek producentów materiałów, technologii i urządzeń, - miejsca składowania materiałów należy zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem (rozsypaniem) składowanych materiałów, - należy sprawdzić stan techniczny sprzętu mechanicznego i elektrycznego przed jego użyciem, - miejsce (teren) budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, - w miejscu budowy powinien znajdować się podstawowy sprzęt ratunkowy (apteczka) oraz być zapewniony dostęp do środków komunikacji (telefon, radiotelefon). Sprzęt budowlany wykorzystywany na budowie powinien posiadać odpowiednie atesty i odbiory techniczne dopuszczające go do użytkowania. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych i montażowych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robot. Instrukcja musi uwzględnić warunki zagospodarowania placu budowy i stosowane w trakcie wykonywania prac maszyny i urządzenia, musi też obejmować wszystkie roboty. Instrukcja musi uwzględniać warunki postępowania i ewakuacji ludzi w wypadkach awarii, pożaru i innych zagrożeń. 13

14 8.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wykonywającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844). Tekst ujednolicony wg Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz.U. nr 169 poz. 1650) i Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 9. UWAGI KOŃCOWE. Wykonawca robót w czasie prowadzenia każdej z wymienionych powyżej prac zobowiązany będzie do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w okresie trwania realizacji prac aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wymagania odnośnie organizacji i zabezpieczenia terenu budowy uwzględniać muszą uwarunkowania wynikające z prowadzenia robót w czasie działającego obiektu. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację składowisk i dróg dojazdowych. Wykonawca w szczególności podejmie stosowne środki ostrożności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru. Wymagane jest, żeby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy. W ramach robót tymczasowych Wykonawca wykonana zaplecze budowy, w tym zaplecze socjalno-sanitarne, place składowe, niezbędne dla przyjętej przez niego technologii robót, oraz tymczasowe wygrodzenie placu budowy, tymczasowe zasilanie placu budowy w energie elektryczną i wodę. W wyniku wizji lokalnej Wykonawca sam oceni ilość i rodzaj koniecznych robót tymczasowych dla przyjętej przez niego organizacji placu budowy. Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zaplanuje organizację ruchu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich. Wykonawca będzie dbał o porządek na placu budowy i na drodze dojazdowej oraz swoim działaniem nie pogorszy stanu dróg publicznych oraz stanu działki. Wykonawca obowiązany jest działać w sposób zapewniający nie naruszenie interesów osób trzecich, oraz przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zakończeniu budowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe, a teren z którego korzystał podczas realizacji budowy przywróci do stanu pierwotnego. Roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót, a stosowane materiały muszą mieć atesty, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Należy ściśle przestrzegać przepisów bhp przy prowadzeniu robót, w szczególności dotyczących zabezpieczenia pomieszczeń i budynku w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, montażowych, tynkarskich i wszystkich innych. 14

15 mgr inż. Tadeusz Kubiak upr. bud. St-485/79 Warszawa, 10 czerwca 2013 roku OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy- Prawo budowlane (Dz.U. nr 6 z dnia 30 kwietnia 2004 roku) oświadczam, że sporządziłem uproszczoną dokumentację projektową dla potrzeb przetargu nieograniczonego: PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ POD POTRZEBY SALKI DO ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ PROJEKT REMONTU POMIESZCZENIA DAWNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ NA POTRZEBY SZATNI CHŁOPIĘCEJ I DZIEWCZĘCEJ W POMIESZCZENIACH PIWNIC PROJEKT ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I PODSKÓRNYCH W POMIESZCZENIACH PO- SCHRONOWYCH W PIWNICY BUDYNKU dla SZKOŁY PODSTAWOWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 87 IM. 7 PP AK GARŁUCH w Warszawie, ul. Malownicza 31 zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 15

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK

Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK CEMENT Jak poprawnie wykonać płytę obornikową PORADNIK Małogoszcz, 2007 Poradnik opracowany przez mgr inż. Jarosława Rutczyńskiego z Działu Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo