II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych"

Transkrypt

1 II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława Warszawa Faza; Projekt robót budowlanych IV. Opis techniczny 1. Charakterystyka formalna: 1.1.Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora 1.2.Podstawa prawna opracowania Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z póź. zmianami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. Dz.U w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy 1.3 Dane wyjściowe. Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana Wykonane odkrywki ścian fundamentowych, Opinia Techniczna Dokumentacja fotograficzna, Uzgodnienia z Inwestorem. 2. Stan istniejący. 2.1 Dane ogólne budynku. Podlegający opracowaniu budynek wybudowany został w latach 1970r. pełni funkcję biurowo - warsztatową. Niniejszy projekt dotyczy części biurowej budynku. Zestawienie pow. cz. Biurowa: Powierzchnia całkowita 367,6 m2 Powierzchnia użytkowa 305,0 m2 Powierzchnia do przebudowy 228,4 m2 Kubatura 1240m3 Wysokość 4,69m Liczba kondygnacji -1 Ściany budynku gr. 52 cm wykonane w technologii tradycyjnej tynkowane tynkiem cementowo wapiennym, Stropodach strop Ackermana szlichta ok.10 cm pokryty 2xpapą (papa izolacyjna i papa wierzchniego krycia) nieocieplony. Ściany fundamentowe gr. 52cm murowane z cegły z izolacją poziomą z papy brak izolacji pionowej. Posadzka na gruncie brak izolacji przeciw wilgociowej i termicznej, lokalnie wystepuje ocieplenie styrodurem 5 cm.

2 Stolarka okienna z profili PCV. Profile cztero lub pięciokomorowe o współczynniku przenikania ciepła, dla całości okna nie większym niż 1,6 W/m*K. Okna w większości rozwierano uchylne. Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 2,6 W/m*K. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKA (m 2 ) 01 POM. BIUROE 41,3 WYKŁ. PCV 02 KORYTARZ 12,8 Gres 03 ŁAZIENKA 6,8 Gres 04 POM. BIUROWE 11,0 Wykładzina dywanowa 05 POM. BIUROWE 34,7 Wykładzina dywanowa 06 POK. BIUROWY 40,7 Wykładzina dywanowa 07 POK. BIUROWY 23,2 Wykładzina dywanowa 08 KORYTARZ 11,0 Wykładzina dywanowa 09 POK. SOCJALNY 8,9 GRES 10 SERWEROWNIA 8,9 GRES 11 ŁAZIENKA 8,8 GRES 12 KORYTARZ 8,0 WYKŁ PCV 13. POM BIUROWE 7,7 Wykładzina dywanowa 14 POM BIUROWE 14,6 Wykładzina dywanowa ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA DO 228,4 PRZEBUDOWY Pomieszczenia nie objęte przebudową 15 MAGAZYN 39,0 Gres 16 POM. BIUROWE 19,7 Gres 17 PODSTACJA 22,5 WYKŁ. PCV 2.2 Opinia Techniczna Stanu techniczno-użytkowego budynku nr 4 znajdującym się na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych przy ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie. PRZEDMIOT I ZAKRES OCENY TECHNICZNEJ Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna do projektu PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Zakres oceny obejmuje określenie stanu technicznego ścian fundamentowych, konstrukcji stropów i stanu ścian murowanych nadziemia a także wskazanie sposobu dalszego postępowania z obiektem. PODSTAWA OPRACOWANIA OCENY TECHNICZNEJ Zlecenie - umowa. Oględziny obiektu. Dokumentacja fotograficzna. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne. Polskie Normy, Prawo Budowlane, Rozporządzenia. OPIS OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA Budynek nr 11 (4) znajduje się w przy ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych otoczony zabudową budynku warsztatowego od strony północnej, na pozostałych stronach jest otwarty z dojściami chodnikami i połączony z wewnętrzną droga dojazdową. Budynek jest parterowy, ma formę zamkniętego prostokąta. OGLĘDZINY ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I ZEJŚCIA DO STOLARNI Od strony drogi wewnętrznej budynek od jezdni oddziela chodnik. Są tam usytuowane dwa wejścia, z tym, że wejście od strony południowej jest nieużytkowane. Po tej stronie wschodniej od strony drogi wewnętrznej znajduje się wejście do stolarni. Wejście do budynku usytuowane jest w zachodniej części bryły budynku. Budynek jest jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

3 Fot. 1 Widok budynku od strony drogi wewnętrznej strona południowa Fot. 2 Widok budynku od strony zachodniej

4 Fot. 3 Widok budynku od strony drogi wewnętrznej strona południowa- wejście nieużytkowane Fot. 4 Widok wejścia do stolarni

5 Fot. 5 Widok budynku od strony zachodniej uszkodzone ściany i konstrukcja schodów Fot. 6 Odkrywka fundamentu od strony południowo-zachodniej brak izolacji pionowej, woda gruntowa w poziomie fundamentów

6 Fot. 7 Odkrywka fundamentu od strony południowej brak izolacji pionowej, woda gruntowa w poziomie fundamentów Na fotografiach pokazano ściany fundamentowe bez izolacji pionowych. Nie zauważono śladów na ścianach destrukcji cegieł i zaprawy cementowej, woda gruntowa znajduje się poniżej poziomu ścian. Ogólny stan konstrukcji fundamentów i ścian fundamentowych określa się jako dostateczny. Zarówno ściany jak i fundamenty wymagają wykonania izolacji pionowej przy częściowym odwodnieniu wykopu na okres robót. Przyczyną powstania zawilgoceń jest oddziaływanie wód gruntowych przedostających się do ściany na skutek braku pionowych, oraz działanie wód opadowych zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie. Wejście do stolarni pokazano na fotografii nr 4 i 5. Stwierdzono występowanie licznych zarysowań na ścianach oporowych zejścia, destrukcję cegieł,widoczne są również oderwania się tynku od ściany. Przyczyny powstania uszkodzeń Przyczyną powstania zawilgoceń jest oddziaływanie wód opadowych przedostających się do ściany na skutek braku lub uszkodzenia izolacji poziomych w tym obróbek blacharskich. Ponadto w części cokołowej ścian widoczna jest korozja biologiczna. Uszkodzenia tynku są znaczne i pokrywają prawie całą powierzchnię ścian oporowych. Widoczne są również uszkodzenia betonowych schodów do stolarni. Złuszczenia powierzchni betonu przy krawędziach zejścia spowodowane są wpływem warunków atmosferycznych. W wyniku działania wody i mrozu doszło do odspojenia się wierzchniej warstwy betonu. Ściany oporowe nie posiadają skutecznej izolacji przeciwwodnej od strony gruntu. Widoczne uszkodzenia świadczą o tym, że takiej izolacji najprawdopodobniej nie ma. Na pewno nie ma izolacji poziomej. Ściana oporowa została wykonana jako ceglana, Na całej długości muru widoczna jest o zróżnicowanym stopniu techniczna dekapitalizacja: liczne ubytki, rozwarstwienia, pęknięcia pionowe, korozja cegieł i zaprawy, odspojenia tynku od muru. Ogólny stan konstrukcji schodów i ścian oporowych należy określić jako niezadawalający, lokalnie zły. Przyczyn takiego stanu jest wiele: wiek, wilgoć, zasolenie, rozrastająca się roślinność, wieloletnie wcześniejsze zaniedbania w zakresie konserwacji i bieżących remontów. Doprowadziło to do deformacji sąsiadujących fragmentów muru, rozluźnienie spoistości muru, rozwój mikroorganizmów w miejscach zawilgoconych.

7 Zarastająca roślinność mech na murze, wilgoć a także cykle zamarzania i rozmrażania w porze zimowej doprowadziły do rozseparowania elementów konstrukcji.. Spowodowało to mechaniczne, zniszczenie muru rozsadzając go i doprowadzając w ten sposób wodę opadową do jego wnętrza. OGLĘDZINY ŚCIAN NADZIEMIA - WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĄTRZNYCH ORAZ STROPODACHU. Układ konstrukcyjny budynku wykonano jako podłużny z usztywnieniami poprzecznymi ścianami z cegieł pełnych ceramicznych. Na ścianach oparto gęstożebrowy stropodach ceramiczny typu Akermana grubości 24 cm. Fot. 8 Rysa pionowa na ścianie zewnętrznej i daszku Fot. 9 Rysa pionowa i pozioma na ścianie zewnętrznej od strony południowej

8 Fot. 10 Rysa pionowa i pozioma na ścianie zewnętrznej od strony południowej Fot. 11 Rysa na ścianie wewnętrznej usztywniającej.

9 Fot. 12 Rysa pionowa na ścianie wewnętrznej usztywniającej. Na fotografiach pokazano ściany zewnętrzne i wewnętrzne i spękania na nich. Z uwagi na różnorodność uszkodzeń dotyczących zakresu i miejsca występowania należy przewidzieć naprawy miejscowe przy zastosowaniu prętów Helibar. Na poziomie nadproży i pęknięć dokonać scalenia spękanej struktury muru za pomocą jej przezbrojenia poprzez osadzenie w spoinach między cegłami po 2-3 pręty stalowe ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm, Helibar na klej Helibond MM2 np. firmy Helifix. Wzmocnienia wykonać od strony zewnętrznej i w razie konieczności od wewnętrznej. Z uwagi na brak pełnej inwentaryzacji konstrukcyjnej obiektu rozwiązania ujęte w opinii i w projekcie robót budowlanych należy zweryfikować ze stanem rzeczywistym bezpośrednio po przystąpieniu do robót w ramach nadzorów autorskich. Wymiary elementów wzmocnień przyjąć z natury. Poniżej podano przykładową technologię naprawy. TECHNOLOGIA NAPRAWY PĘKNIĘĆ ŚCIAN BLISKO NAROŻY I PIONOWYCH RYS W SŁUPKACH MIĘDZYOKIENNYCH I NADPROŻACH ( rysunki przykładowe ).

10 1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych. 2. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą. 3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond MM2 w głąb szczeliny. 4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. 5. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 6. Zwilżać okresowo. 7. Wypełnić ewentualne nierówności pozostawiając gotowym do wykończenia. UWAGI. Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: a. głębokość szczeliny wynosi 35 mm, b. pionowe odstępy między kolejnymi prętami wynoszą 450 mm (6 warstw cegieł), c. pręt HeliBar powinien być zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pęknięcia, d. jeśli pęknięcie występuje w odległości 300 mm lub mniejszej od naroża pręt powinien być zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyległej ścianie. Fot. 13 Widok dachu nad budynkiem.

11 Fot. 14 Widok dachu nad budynkiem. Przez pokrycie dachu wykonano odkrywkę do poziomu stropu Akermana. Stwierdzono, że w trakcie remontu warstw dachowych na istniejących pierwotnie warstwie szlichty wykonano jeszcze jedną warstwę szlichty grubości ok. 5 cm łączna grubość dwóch warstw wynosi zatem ok. 10 cm. Nie stwierdzono zaś żadnej izolacji termicznej dachu. W chwili obecnej pokrycie 2 warstwami papy jest szczelne, z wyjątkiem przejść pionowymi rurami instalacyjnymi. Stropy nie wykazują nadmiernego ugięcia. W ramach robót remontowych należy wykonać warstwy zapewniające również izolację termiczną. Niezbędne będzie zerwanie jednej szlichty grubości ok. 5 cm, wyrównanie pierwszej z jej naprawą i wykonanie paroizolacji, warstw izolacji termicznej i właściwej izolacji przeciwwodnej dachu z prawidłowym wykonaniem obróbek blacharskich na obrzeżach połaci i wokół wszystkich przejść przez stropodach. OGLĘDZINY PODŁOŻY POD POSADZKI. Podłogi w istniejącym budynku są na poziomie, poniżej poziomu otaczającego terenu i bez warstw izolacji termicznej jest to niezgodne z warunkami technicznymi. Jednocześnie z uwagi na brak izolacji pionowej ścian fundamentowych i brakiem w niektórych miejscach izolacji poziomej podłoży pod posadzki stwierdzono podczas oględzin zawilgocenia posadzek i zawilgocenia ścian przy poziomie podłóg.

12 Fot. 15 Widoczne zawilgocenie ściany zewnętrznej przy poziomie podłogi. Fot. 16 Widoczny brak izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podłogi

13 Fot. 17 Widoczne ślady izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podłoża pod posadzkę na gruncie Należy przede wszystkim wykonać podniesienia poziomu posadzek powyżej poziomu terenu, wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych również od wewnątrz i wykonania warstw podłoży z niezbędnymi izolacjami - termiczną i przeciwwilgociową jako podłogę tzw. pływającą. OGÓLNA OCENA BUDYNKU Istniejący budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie posiadają większych uszkodzeń i odkształceń. Elementy konstrukcyjne nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników budynku. Stan techniczny elementów wykończeniowych jest dostateczny, wymagają one remontu i konserwacji. ZALECENIA Wykonanie naprawy pęknięć ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych wg technologii opisanej powyżej Wykonanie właściwych warstw izolacji dachu z jego odciążeniem zdjęciem dodatkowej szlichty grubości 5 cm wg technologii opisanej powyżej Wykonanie izolacji fundamentów i ścian fundamentowych z zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń Wykonanie podłoży pod posadzki powyżej poziomu terenu z ich właściwymi izolacjami termiczną i przeciwwilgociową Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych do uzyskania obecnie obowiązujących wymagań normowych Wykonanie opasek wokół budynku skutecznie odprowadzających wody opadowe Zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczeń Remont konstrukcji schodów do stolarni wg technologii opisanej powyżej Opracował Mgr inż. Paweł Dionisjew

14 V. PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Zestawienie powierzchni: LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKA (m 2 ) 01 SERWEROWNIA 9,2 Żywica epoksydowa 02 POK. SOCJALNY 8,5 Gres 03 KORYTARZ 50,4 Gres 04 WC mężczyzn 8,1 Gres 05 WC niepełnosprawni/ kobiety 4,6 Gres 06 POK. BIUROWY 25,0 Wykładzina dywanowa 07 POK. BIUROWY 20,5 Wykładzina dywanowa 08 POK. BIUROWY 32,8 Wykładzina dywanowa 09 POK. BIUROWY 26,8 Wykładzina dywanowa 10 POK. BIUROWY 14,6 Wykładzina dywanowa 11 POK. BIUROWY 23,2 Wykładzina dywanowa Pomieszczenia nie objęte przebudową 12 MAGAZYN 39,0 Gres 13 POM. BIUROWE 19,7 Gres 14 ROZDZIELNIA 22,5 WYKŁ. PCV 1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku: Część bryły budynku przeznaczona do przebudowy pełni funkcję biurową. Podział bryły wyznaczają ściany konstrukcyjne, na dachu podział wyznaczony poprzez attykę i ściany zewnętrzne. Pozostała bryła cz. 2 i 3 na schemacie spełnia funkcję warsztatowo - biurową nie jest objęta niniejszym opracowaniem.

15 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU: Brak emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych oraz płynnych. Brak odpadów typu produkcyjnego, dla odpadów bytowych istniejący śmietnik na terenie działki. Brak emisji hałasu i wibracji. Odprowadzenie wód opadowych oraz gospodarka wodą nienaruszająca zapisów Ustawy Prawo Wodne. UWAGA : Dotyczy całości dokumentacji projektowej. Wszystkie wyroby budowlane i materiały wykończeniowe wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione innymi wyrobami i materiałami pod warunkiem spełnienia przez nie tych samych parametrów technicznych i jakościowych. Wszystkie materiały użyte przy realizacji inwestycji powinny posiadać atesty, aprobaty lub certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie jednostki badawczo-rozwojowe. 12. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 1. Charakterystyka ogólna. Przebudowywany budynek jest częścią budynku wolnostojącego posiadającymi jedną kondygnacje nadziemnych. Biorąc pod uwagę wysokość wynoszącą 4,69 m, budynek zakwalifikowany jest do grupy budynków niskich (N). 2. Lokalizacja. Budynek w jest częścią bryły budynku usytuowanego jako wolnostojący na działce nr 66/5 w obrębie ewidencyjnym w jednostce ewidencyjnej Bemowo. Najmniejsza odległość projektowanego budynku od granic działki wynosi powyżej 5,0 m. działka jest zagospodarowana z układem chodników i ulic z drogami pożarowymi i miejscami parkingowymi. Niniejsze opracowanie nie obejmuje zagospodarowania terenu. 3. Parametry pożarowe występujących materiałów. W budynku nie przewiduje się użytkowania większych ilości materiałów palnych, za wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. Pod względem palności, w zdecydowanej większości reprezentowane będą materiały stałe. 4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. W pomieszczeniach o charakterze gospodarczym, technicznym gęstość obciążenia ogniowego kształtuje się w przedziale do 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób. Łącznie w części nadziemnej budynku zakłada się możliwość jednoczesnego przebywania do 15 osób,. Budynek zaliczony jest do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Budynek nie będzie obiektem użyteczności publicznej ogólnodostępnym 209 pkt 2[1]. 6. Strefy zagrożenia wybuchem. W budynku nie występują pomieszczenia, ani strefy zagrożone wybuchem. 7. Podział na strefy pożarowe. Budynek podzielony jest funkcjonalnie na dwie zasadnicze części oddzielone pożarowo. Pomieszczenia serwerowni wydzielone zostało ścianami w klasie REI 60 odporności ogniowej oraz zamknięte są drzwiami w klasie El 30 odporności ogniowej z samozamykaczami. Ściany korytarza oddzielone przeciwpożarowo w miejscu styku z pomieszczeniami biurowymi ślusarka wewnętrzna szklana El 30, wykonana na całej swojej wysokości.. 8. Klasa odporności pożarowej. Budynek w klasie D odporności pożarowej, z elementów nie rozprzestrzeniających ognia. Zastosowano elementy nie rozprzestrzeniające ognia, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia (ewentualną izolację akustyczno - termiczną wykonano również z zachowaniem powyższych warunków). konstrukcja dachu R 30, ściany wewnętrzne El 30, ściany zewnętrzne EI 60³

16 Stropodach wykonany jest w klasie R 30 odporności ogniowej, a przekrycie posiada klasę E 30. W izolacji termicznej ścian i dachu użyto odpowiednio styropian EPS i pianki poliuretanowej W zakresie wystroju wnętrz użyto wyłącznie: materiałów, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące, wykładzin podłogowych i okładzin ściennych oraz stałych elementów co najmniej trudno zapalnych, sufitów podwieszonych i okładzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Wyposażenie budynku w zakresie aranżacji musi spełniać: - - klasa palności systemów sufitów podwieszonych w euro klasie co najmniej A2-s1, d0; - - dla pomieszczeń biurowych posadzki z wykładziny dywanowej jeżeli będą zastosowane w euro klasie palności- co najmniej C fl -s1; - - ewentualnie zastosowane palne wykładziny ścienne w euro klasie co najmniej C-s1. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych tj. posiadających klasę reakcji na ogień A1 ; A2-s1, d0 ; A2-s2, d0 ; A2-s3, d0 ; lub niezapalnych, tj. posiadających klasę reakcji na ogień A2-s1, d1 ; A2-s2, d1 ; A2-s3, d1 ; A2-s1, d2 ; A2-s2, d2 ; A2- s3, d2 ; B-s1, d0; Bs2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 9. Warunki ewakuacji. Przewidziano odrębne wyjście ewakuacyjne, poprzez drzwi wejściowe budynku od strony południowej i od strony zachodniej. Długość przejścia ewakuacyjnego na kondygnacji, liczona od najdalszego miejsca w którym może przebywać człowiek do drzwi ewakuacyjnych nie przekracza 20 m, Długości dojść ewakuacyjnych na jednym kierunku ewakuacji nie przekraczają dopuszczalnych 20 m 10. Instalacje użytkowe. 1) Instalacja elektryczna, Instalacja oświetlenia awaryjnego i oznakowanie ewakuacyjne Instalacja odgromowa wg opracowania poniżej pkt VI 2) Wentylacja i klimatyzacja, Instalacja hydrantowa. -wg opracowania poniżej pkt VII Zamawiający we własnym zakresie przed rozpoczęciem robót budowlanych zdemontuje urządzenia instalacji alarmowej i ppoż., które ponownie zamontuje po wykonaniu robót budowlanych. Na czas trwania robót instalacja zostaje. Wykonawca zabezpieczy instalację przed zniszczeniem. ZAKRES ROBÓT - hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych / zewnętrzna i wewnętrzna / - izolacja pionowa termiczna ścian piwnic / zewnętrzna i wewnętrzna / - podniesienie poziomu posadzki na gruncie zgodnie z Warunkami Technicznymi dla budynków i ich usytuowania - wykonanie odgrzybień - izolacja przeciwwilgociowa i termiczna posadzki na gruncie - izolacja termiczna ścian zewnętrznych - wykonanie naprawy spękań ścian murowych zewnętrznych - izolacja termiczna stropodachu -wymiana wszystkich obróbek blacharskich - wymiana rynien i rur spustowych -wykonanie rusztu stalowego - wymiana drzwi wewnętrznych - demontaż urządzeń sanitarnych (wc, umywalki, kabiny prysznicowe, krany), - demontaż instalacji elektrycznej i sanitarnej - wykonanie ścian działowych szklonych klasy EI30 oraz ścian bezklasowych - wykonanie nadproży prefabrykowanych - dostosowanie obiektu dla osób niepełnospranych - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji - wykonanie instalacji elektrycznych

17 Technologia robót Przedstawione poniżej materiały budowlane mają charakter przykładowy. Wykonawca robót może po uzgodnieniu z projektantem i inwestorem zastosować podobną technologię, z wykorzystaniem materiałów budowlanych o analogicznych parametrach technicznych. Hydroizolacja i termoizolacja ścian fundamentowych Roboty odkrywkowe fundamentów prowadzić fragmentami długości max. 2,0 m zarówno po stronie zewnętrznej jak i wewnętrznej ścian fundamentowych. Wykopy należy wykonywać nie niżej niż do poziomu pow. 15 cm posadowienia ław fundamentowych. Ziemię z wykopu należy lokalizować w odpowiedniej odległości od ław, aby zachować skarpę o max. spadku 1 :3. Wykop obsypać warstwą gruntu przepuszczalnego i zagęścić do wskaźnika Id= min. 0,97. Roboty odkrywkowe fundamentów należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru lub autora projektu. Na ścianę fundamentową nałożyć izolację mineralną np.sopro DSF 523 następnie wykonać izolację przeciwwodną pionową systemową np. Sopro KD 754, bitumiczna powłoka, na podłożu zagruntowanym podkładem bitumicznym np. Sopro KDG materiał izolacyjny układany ręcznie na podłożach suchych lub wilgotnych. Jako izolację cieplną należy użyć płyt izolacji cieplnej na bazie polistyrenu, gr. 10 cm - materiał z możliwością układania na powłokach bitumicznych rozpuszczalnikowych. Warstwę izolacji cieplnej należy zabezpieczyć warstwą ochronną folią kubełkową. Wykop można zasypać dopiero po utwardzeniu warstwy izolacyjnej.

18 ODGRZYBIANIE I OSUSZENIE PRZYZIEMIA ORAZ WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ Zastosować metodę hydrofobową do zabezpieczenia ścian przed: -kapilarnym podciąganiem wilgoci (izolacja pionowa i pozioma), ścian fundamentowych zewnętrznych oraz ściany fundamentowej w osi B -likwidacją grzybów i pleśni w obszarze Metoda hydrofobowa / np. f-my IZOMUR/ polega na: - odpowiednim nawierceniu otworów w ścianach budynków dla wykonania pionowej i poziomej przepony; - zbiciu tynków w pasie wykonywanej izolacji i porażonych grzybami - pleśniami; - osuszeniu ścian gorącym powietrzem i odprowadzeniu wody z murów za pomocą specjalnych urządzeń; - wypełnieniu nawierconych otworów preparatem np. "IZOMUR" w ilościach według wytycznych producenta określonych w załączonej do wybranego produktu tabeli Norm zużycia; - zabetonowaniu otworów suchym cementem na całą głębokość otworu; - odgrzybieniu powierzchni ścian po zbitych tynkach np. system Bolix BIO COMPLEX. - wykonanie tynków renowacyjnych z dodatkiem 3% preparatu np./ "IZOMUR" do wody zarobowej. Metoda umożliwia wykonanie prac osuszeniowych i izolacyjnych bez wyłączania obiektów z użytku, niezależnie od lokalizacji i pory roku. Metoda pozwala na osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe wszystkich budynków bez względu na rodzaj konstrukcji. Metoda hydrofobowa dostosowana jest tylko do preparatu "IZOMUR". Poniżej przykład wykonania IZOLACJI POZIOMEJ W BUDYNKU PARTEROWYM /przykład dla muru do OK.50 cm grubości/

19 POSADZKI NA GRUNCIE Należy wykonać demontaż istniejącej posadzki do gruntu rodzimego, przy ścianie fundamentowej wykonać odkrywkę tak jak opisano powyżej. Wykonać zagęszczenie gruntu do wskaźnika Id= min. 0,97. Klasa wytrzymałości na zginanie szlicht posadzkowych F4, szlichta cementowa zbrojona siatką z włókien propylenowych, marka wylewki M12 dylatowana, - pom. serwerowni gr. 0,3 mm Żywica epoksydowa np. /Sikafloor 230 ESD TopCoat wg technologii SIKA kolor szary Układ warstw: -System posadzkowy ESD: -Gruntowanie: 1 x Sikafloor -156 / Uziemienie: Sikafloor Earthing Kit -Warstwa przewodząca: 1 x Sikafloor -220 W Conductive -Warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor -262 AS -Przewodząca warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor -230 ESD TopCoat -Warstwa pielęgnacyjna: 1 2 x Kiehl Ceradur -System powłokowy ESD, nanoszony wałkiem: -Gruntowanie: 1 x Sikafloor -156 / Warstwa wyrównująca: 1 x Sikafloor Uziemienie: Sikafloor Earthing Kit -Warstwa przewodząca: 1 x Sikafloor -230 ESD TopCoat -Warstwa pielęgnacyjna: 1 2 x Kiehl Ceradur -System powłokowy ESD na ściany i sufity na średnie obciążenia, na beton, tynki i gips: -Gruntowanie: 1 x Sikafloor W + 5% wody -Sikafloor -230 ESD TopCoat 3/6 -Warstwa pośrednia: 1 x Sikafloor W -Przewodząca warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor -230 ESD TopCoat Układ warstw posadzki musi być zgodny z opisem powyżej i nie może być zmieniony.. Ilość punktów odprowadzających ładunki- 2 pkt pom. komunikacji i pom socjalne, pom. toalet płytki podłogowe z gresu szkliwionego o parametrach technicznych: odporność na ścieranie klasy 5, wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2, odporne na pęknięcia włoskowate, odporne na działanie środków domowego użytku GA, odporność na plamienie 4/5, wymiar płytki podłogowej 30x30cm, korytarz 30x60cm. Fuga Elastyczna,

20 szybkowiążąca i szybkoschnąca, odporna na ścieranie zaprawa do wypełniania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm, niepowodująca powstawania plam i wykwitów schody do stolarni płytki z gresu nieszkliwionego mrozoodpornego o parametrach technicznych: odporność na ścieranie klasy 5, wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2, odporne na pęknięcia włoskowate, odporne na działanie środków domowego użytku GA, odporność na plamienie 4/5, wymiar płytki podłogowej 30x30cm. Fuga Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca, odporna na ścieranie zaprawa do wypełniania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm, niepowodująca powstawania plam i wykwitów Pom. biurowe Podłoga podniesiona modularna (pod wykładzinę dywanową): konstrukcja nośna: słupki stalowe, ocynkowane, ustawione w module 60 x 60 cm, o płynnej regulacji wysokości, klejone do podłoża; płyty podłogowe: z gipsu integralnego typu EHB 28 green, obustronnie impregnowane, o wymiarach 600 x 600 x 28 mm i gęstości 1500 kg/m 3 ; pod aplikację wykładziną dywanową; Parametry techniczne: klasa obciążenia (wg PN-EN 12825: 2002) 1 A (2 kn) obciążenie powierzchniowe ok kg/m 2 reakcja na ogień (wg PN-EN :2002) A1 (materiał niepalny) klasa odporności ogniowej (wg PN-EN :2002) REI 30 produkt naturalny spełniający wszystkie wymagania niezbędne przy ubieganiu się o uzyskanie ekologicznego certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dla realizowanych obiektów. UWAGA: Na podłodze podniesionej modularnej należy układać wykładzinę dywanową w płytkach 50 x 50 cm o gramaturze 1000g/m2, 85% włókien propylenowych 15% nylon,; montaż za pomocą płynu antypoślizgowego lub specjalnych podklejek tac-tiles. Wykonanie robót: - Przygotowanie pomieszczeń i podłoża. Podłoże w pomieszczeniach w których zamierza się wykonać podłogę pływającą, powinny powinno być suche, czyste i równe. Przy pomiarze dwumetrową łatą nierówności nie powinny przekraczać 5 mm. Większe nierówności wyrównujemy zaprawą cementową. - Pasy dylatacyjne Niezwykle ważne jest zachowanie istoty podłogi pływającej czyli całkowite oddzielenie płyty podłogowej od otaczających ją ścian i stropu. W tym celu układamy pionowe pasy izolacji wzdłuż całego obwodu. Pasy izolacji układamy również przy innych elementach np. ościeżnicach, przewodach rurowych. Pasy dylatacyjne wykonujemy z materiału izolacyjnego np. pianką ETAPHONE min. 5mm. Pionowe pasy dylatacyjne powinny sięgać od podłoża do górnej warstwy podłogi. Wystający ponad poziom podłogi nadmiar materiału izolacyjnego obcinamy dopiero po wykonaniu podłogi. Grubość pionowych pasów dylatacyjnych powinna wynosić min. 10 mm. - Układanie akustycznych płyt styropianowych Styroflex Płyty Styroflex układa się tak, aby ściśle do siebie przylegały. Złącza płyt odpowiednio przesuwa się względem siebie. W celu zwiększenia izolacji termicznej można łącznie układać izolacje akustyczną i termiczną. W takiej kombinacji powinno się stosować płyty akustyczne Styroflex i płyty standardowe EPS Dach/Podłoga. Aby zapewnić jak najlepsze tłumienie drgań płyty EPS Dach/Podłoga układamy na płytach akustycznych Styroflex. - Hydroizolacja Na płytach styropianowych układa się warstwę hydroizolacyjną, np. z folii polietylenowej. Folia powinna posiadać dokumenty dopuszczajace ją do stosowania w budownictwie. Ważne jest, aby warstwę hydroizolacyjną układać na 10 centymetrowy zakład z wywinięciem na pasy brzegowe. W ten sposób unika się przenikania wilgoci. Grubość folii polietylenowej powinna wynosić min. 0,2 mm. Do

21 wykonania warstwy hydroizolacyjnej można stosować również inne materiały do izolacji przeciwwilgociowej, charakteryzujące się podobnymi właściwościami technicznymi. Odporność warstwy hydroizolacyjnej na temperaturę powinna wynosić co najmniej 80 C. - Podkład posadzkowy Na ułożone płyty styropianowe i hydroizolację wylewa się podkład posadzkowy. Podkład posadzkowy może być wykonany w dowolnej technologii na spoiwie cementowym, anhydrytowym lub innym. Bardzo ważne jest, aby grubość podkładu nie była mniejsza niż 50 mm. Podkład musi spełniać wymagania w zakresie przenoszenia obciążeń. Z uwagi na to, że podłoże z płyt Styroflex jest odkształcalne zaleca się wykonywanie zbrojonych podkładów posadzkowych. Powierzchnia podkładu posadzkowego powinna stanowić płaszczyznę poziomą, a ewentualne odchylenie od poziomu nie powinno przekraczać 5 mm. Poszczególne rodzaje podkładów posadzkowych w czasie ich wiązania należy pielęgnować zgodnie z zaleceniami producentów i technologią wykonania. IMPREGNACJA KONSTRUKCJI Środek gruntujący np. SOPRADERE jest roztworem asfaltowym, przeznaczonym do gruntowania podłoża z betonu, blachy, drewna, starych pokryć dachowych w celu zwiększenia przyczepności papy do podłoża. Może być również stosowany jako lekka izolacja przeciwwilgociowa podłoży betonowych, ław fundamentowych, impregnacji podłoży drewnianych przed działaniem wilgoci. Dodatkowym działaniem materiału jest również wstępna, krótkotrwała izolacja podłoża przed wpływami atmosferycznymi. Produkt jest roztworem bitumicznym, modyfikowanym SBS WŁAŚCIWOŚCI WYROBU: Wygląd zewnętrzny jednorodna czarna ciecz, Czas wysychania do 2 godzin, PAPA PODKADOWA - WŁAŚCIWOŚCI WYROBU: Przeznaczona jest do wykonywania warstwy podkładowej w dwuwarstwowych pokryciach dachowych. Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami SBS, osnowę stanowi włóknina poliestrowa o gramaturze 180 g/m2. Wierzchnia strona papy: folia z tworzywa sztucznego wzdłuż jednego brzegu linia wskazująca szerokość zakładu Spodnia strona papy: folia z tworzywa sztucznego Gramatura osnowy(włóknina poliestrowa) 180 g/m2 Zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie min g/m2 Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm - kierunek wzdłuż nie mniej niż kierunek w poprzek nie mniej niż 500 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % - kierunek wzdłuż nie mniej niż 40 - kierunek w poprzek nie mniej niż 40 Giętkość w niskiej temperaturze C Odporność na działanie temperatury w czasie 2 h 1000 C Grubość, 2,8 mm ± 5% PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA Przeznaczona jest do wykonywania warstwy wierzchniej w dwuwarstwowych pokryciach dachowych. Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami SBS, osnowę stanowi włóknina poliestrowa o gramaturze 180 g/m2. Wierzchnia strona papy: posypka gruboziarnista wzdłuż jednego brzegu pas wskazujący szerokość zakładu Spodnia strona papy: folia z tworzywa sztucznego WŁAŚCIWOŚCI WYROBU: Gramatura osnowy(włóknina poliestrowa) 180 g/m2 Zawartość składnik rozpuszczalnych w chloroformie min g/m2 Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm - kierunek wzdłuż nie mniej niż kierunek w poprzek nie mniej niż 500 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % - kierunek wzdłuż nie mniej niż 40

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej w budynku Auli i ZPD. Inwestor: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Warszawa, Al. gen. Chruściela Montera 105

Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej w budynku Auli i ZPD. Inwestor: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Warszawa, Al. gen. Chruściela Montera 105 PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJI I REMONTU DACHU NA BUDYNKU LABORATORYJNO ADMINISTRACYJNYM WRAZ Z SYSTEMEM ODPROWADZENIA WODY DESZCZOWEJ I HYDROIZOLACJI I DOCIEPLENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budynek wartowni nr 1 ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 57, Celestynów INWESTOR : Jednostka Wojskowa 3964 ADRES INWESTORA : ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa DATA OPRACOWANIA : 01.07.2016

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich Kosztorys ofertowy Remont sal wiejskich Obiekt lub rodzaj robót: Sale wejskie Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca Jednostka

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Ecophon Focus Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E służy do tworzenia estetycznych zmian poziomu sufitu, mogących ukryć instalacje techniczne lub modelować proporcje pomieszczenia. Dostarczane są w płaskich

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 jadalnia 1 jadalnia 1 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien d.1 2702-01 mineralnych dekoracyjnych niepalnych, nie kapiących w wysokiej temperaturze, wodoodporne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45320000-6 Roboty izolacyjne 45000000-7 Roboty budowlane 45312310-3 Ochrona odgromowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie części

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont pomieszczeń dla Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA). wyceny. 1. KNR 4-01 0349-02 2. KNR 4-01 0329-03 3. KNR 4-01 0331-07 4. KNR 4-01 0347-09 5. KNR 4-01 0349-03 6. KNR 4-01 0354-04 7. KNR 4-01 0354-05 8. KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Przeznaczony do stosowania w halach sportowych innych pomieszczeniach, gdzie istnieje duże ryzyko oddziaływania mechanicznego. Ecophon Super G Plus A ma solidną konstrukcję nośną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk przemysław stawinoga pracownia projektowa pro.forma@wp.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7, tel. (0-33) 815-83-19 BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

Ecophon Super G A. z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

Ecophon Super G A. z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Ecophon Super G A Stosuje się w salach sportowych, korytarzach szkolnych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko oddziaływania mechanicznego. Ecophon Super G A montuje się na widocznej konstrukcji nośnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 STOLARKA i ŚLUSARKA Obiekt: Kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dz. nr ew. 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/3,

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ NA OKNA Z NIEPLASTYFIKOWANEGO PVC w Zespole Szkół Nr 14 przy ulicy Szanajcy 5 w Warszawie CPV 454200 CPV 454100 CPV 454400 CPV 451100 INWESTOR Miasto

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja

Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Przedmiar Robót nr 4 Część architektoniczno budowlana - termomodernizacja Lp. ST Podstawa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1 d.1.1.1.1 01.01.01 ZKNR C-1 0401-05

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych

Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Harmonogram projektu wraz z zakresem rzeczowym i opisem parametrów energetycznych Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań / czas

Bardziej szczegółowo

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Absorbery przemysłowe Ecophon Industry Modus nadają się do wytłumiania hałasu w obiektach przemysłowych, w których istnieje potrzeba zastosowania różnych metod montażu, wersji kolorystycznych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych

Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych INWESTOR: Powiat Mielecki 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2B ADRES INWESTYCJI: Dom Pomocy Społecznej ul. ks. Kardynała

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH Temat : Modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach Zamawiający: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo