II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych"

Transkrypt

1 II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława Warszawa Faza; Projekt robót budowlanych IV. Opis techniczny 1. Charakterystyka formalna: 1.1.Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora 1.2.Podstawa prawna opracowania Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z póź. zmianami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. Dz.U w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy 1.3 Dane wyjściowe. Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana Wykonane odkrywki ścian fundamentowych, Opinia Techniczna Dokumentacja fotograficzna, Uzgodnienia z Inwestorem. 2. Stan istniejący. 2.1 Dane ogólne budynku. Podlegający opracowaniu budynek wybudowany został w latach 1970r. pełni funkcję biurowo - warsztatową. Niniejszy projekt dotyczy części biurowej budynku. Zestawienie pow. cz. Biurowa: Powierzchnia całkowita 367,6 m2 Powierzchnia użytkowa 305,0 m2 Powierzchnia do przebudowy 228,4 m2 Kubatura 1240m3 Wysokość 4,69m Liczba kondygnacji -1 Ściany budynku gr. 52 cm wykonane w technologii tradycyjnej tynkowane tynkiem cementowo wapiennym, Stropodach strop Ackermana szlichta ok.10 cm pokryty 2xpapą (papa izolacyjna i papa wierzchniego krycia) nieocieplony. Ściany fundamentowe gr. 52cm murowane z cegły z izolacją poziomą z papy brak izolacji pionowej. Posadzka na gruncie brak izolacji przeciw wilgociowej i termicznej, lokalnie wystepuje ocieplenie styrodurem 5 cm.

2 Stolarka okienna z profili PCV. Profile cztero lub pięciokomorowe o współczynniku przenikania ciepła, dla całości okna nie większym niż 1,6 W/m*K. Okna w większości rozwierano uchylne. Drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 2,6 W/m*K. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKA (m 2 ) 01 POM. BIUROE 41,3 WYKŁ. PCV 02 KORYTARZ 12,8 Gres 03 ŁAZIENKA 6,8 Gres 04 POM. BIUROWE 11,0 Wykładzina dywanowa 05 POM. BIUROWE 34,7 Wykładzina dywanowa 06 POK. BIUROWY 40,7 Wykładzina dywanowa 07 POK. BIUROWY 23,2 Wykładzina dywanowa 08 KORYTARZ 11,0 Wykładzina dywanowa 09 POK. SOCJALNY 8,9 GRES 10 SERWEROWNIA 8,9 GRES 11 ŁAZIENKA 8,8 GRES 12 KORYTARZ 8,0 WYKŁ PCV 13. POM BIUROWE 7,7 Wykładzina dywanowa 14 POM BIUROWE 14,6 Wykładzina dywanowa ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA DO 228,4 PRZEBUDOWY Pomieszczenia nie objęte przebudową 15 MAGAZYN 39,0 Gres 16 POM. BIUROWE 19,7 Gres 17 PODSTACJA 22,5 WYKŁ. PCV 2.2 Opinia Techniczna Stanu techniczno-użytkowego budynku nr 4 znajdującym się na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych przy ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie. PRZEDMIOT I ZAKRES OCENY TECHNICZNEJ Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna do projektu PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Zakres oceny obejmuje określenie stanu technicznego ścian fundamentowych, konstrukcji stropów i stanu ścian murowanych nadziemia a także wskazanie sposobu dalszego postępowania z obiektem. PODSTAWA OPRACOWANIA OCENY TECHNICZNEJ Zlecenie - umowa. Oględziny obiektu. Dokumentacja fotograficzna. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne. Polskie Normy, Prawo Budowlane, Rozporządzenia. OPIS OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA Budynek nr 11 (4) znajduje się w przy ul. Księcia Bolesława 6 w Warszawie na terenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych otoczony zabudową budynku warsztatowego od strony północnej, na pozostałych stronach jest otwarty z dojściami chodnikami i połączony z wewnętrzną droga dojazdową. Budynek jest parterowy, ma formę zamkniętego prostokąta. OGLĘDZINY ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH I ZEJŚCIA DO STOLARNI Od strony drogi wewnętrznej budynek od jezdni oddziela chodnik. Są tam usytuowane dwa wejścia, z tym, że wejście od strony południowej jest nieużytkowane. Po tej stronie wschodniej od strony drogi wewnętrznej znajduje się wejście do stolarni. Wejście do budynku usytuowane jest w zachodniej części bryły budynku. Budynek jest jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

3 Fot. 1 Widok budynku od strony drogi wewnętrznej strona południowa Fot. 2 Widok budynku od strony zachodniej

4 Fot. 3 Widok budynku od strony drogi wewnętrznej strona południowa- wejście nieużytkowane Fot. 4 Widok wejścia do stolarni

5 Fot. 5 Widok budynku od strony zachodniej uszkodzone ściany i konstrukcja schodów Fot. 6 Odkrywka fundamentu od strony południowo-zachodniej brak izolacji pionowej, woda gruntowa w poziomie fundamentów

6 Fot. 7 Odkrywka fundamentu od strony południowej brak izolacji pionowej, woda gruntowa w poziomie fundamentów Na fotografiach pokazano ściany fundamentowe bez izolacji pionowych. Nie zauważono śladów na ścianach destrukcji cegieł i zaprawy cementowej, woda gruntowa znajduje się poniżej poziomu ścian. Ogólny stan konstrukcji fundamentów i ścian fundamentowych określa się jako dostateczny. Zarówno ściany jak i fundamenty wymagają wykonania izolacji pionowej przy częściowym odwodnieniu wykopu na okres robót. Przyczyną powstania zawilgoceń jest oddziaływanie wód gruntowych przedostających się do ściany na skutek braku pionowych, oraz działanie wód opadowych zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie. Wejście do stolarni pokazano na fotografii nr 4 i 5. Stwierdzono występowanie licznych zarysowań na ścianach oporowych zejścia, destrukcję cegieł,widoczne są również oderwania się tynku od ściany. Przyczyny powstania uszkodzeń Przyczyną powstania zawilgoceń jest oddziaływanie wód opadowych przedostających się do ściany na skutek braku lub uszkodzenia izolacji poziomych w tym obróbek blacharskich. Ponadto w części cokołowej ścian widoczna jest korozja biologiczna. Uszkodzenia tynku są znaczne i pokrywają prawie całą powierzchnię ścian oporowych. Widoczne są również uszkodzenia betonowych schodów do stolarni. Złuszczenia powierzchni betonu przy krawędziach zejścia spowodowane są wpływem warunków atmosferycznych. W wyniku działania wody i mrozu doszło do odspojenia się wierzchniej warstwy betonu. Ściany oporowe nie posiadają skutecznej izolacji przeciwwodnej od strony gruntu. Widoczne uszkodzenia świadczą o tym, że takiej izolacji najprawdopodobniej nie ma. Na pewno nie ma izolacji poziomej. Ściana oporowa została wykonana jako ceglana, Na całej długości muru widoczna jest o zróżnicowanym stopniu techniczna dekapitalizacja: liczne ubytki, rozwarstwienia, pęknięcia pionowe, korozja cegieł i zaprawy, odspojenia tynku od muru. Ogólny stan konstrukcji schodów i ścian oporowych należy określić jako niezadawalający, lokalnie zły. Przyczyn takiego stanu jest wiele: wiek, wilgoć, zasolenie, rozrastająca się roślinność, wieloletnie wcześniejsze zaniedbania w zakresie konserwacji i bieżących remontów. Doprowadziło to do deformacji sąsiadujących fragmentów muru, rozluźnienie spoistości muru, rozwój mikroorganizmów w miejscach zawilgoconych.

7 Zarastająca roślinność mech na murze, wilgoć a także cykle zamarzania i rozmrażania w porze zimowej doprowadziły do rozseparowania elementów konstrukcji.. Spowodowało to mechaniczne, zniszczenie muru rozsadzając go i doprowadzając w ten sposób wodę opadową do jego wnętrza. OGLĘDZINY ŚCIAN NADZIEMIA - WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĄTRZNYCH ORAZ STROPODACHU. Układ konstrukcyjny budynku wykonano jako podłużny z usztywnieniami poprzecznymi ścianami z cegieł pełnych ceramicznych. Na ścianach oparto gęstożebrowy stropodach ceramiczny typu Akermana grubości 24 cm. Fot. 8 Rysa pionowa na ścianie zewnętrznej i daszku Fot. 9 Rysa pionowa i pozioma na ścianie zewnętrznej od strony południowej

8 Fot. 10 Rysa pionowa i pozioma na ścianie zewnętrznej od strony południowej Fot. 11 Rysa na ścianie wewnętrznej usztywniającej.

9 Fot. 12 Rysa pionowa na ścianie wewnętrznej usztywniającej. Na fotografiach pokazano ściany zewnętrzne i wewnętrzne i spękania na nich. Z uwagi na różnorodność uszkodzeń dotyczących zakresu i miejsca występowania należy przewidzieć naprawy miejscowe przy zastosowaniu prętów Helibar. Na poziomie nadproży i pęknięć dokonać scalenia spękanej struktury muru za pomocą jej przezbrojenia poprzez osadzenie w spoinach między cegłami po 2-3 pręty stalowe ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm, Helibar na klej Helibond MM2 np. firmy Helifix. Wzmocnienia wykonać od strony zewnętrznej i w razie konieczności od wewnętrznej. Z uwagi na brak pełnej inwentaryzacji konstrukcyjnej obiektu rozwiązania ujęte w opinii i w projekcie robót budowlanych należy zweryfikować ze stanem rzeczywistym bezpośrednio po przystąpieniu do robót w ramach nadzorów autorskich. Wymiary elementów wzmocnień przyjąć z natury. Poniżej podano przykładową technologię naprawy. TECHNOLOGIA NAPRAWY PĘKNIĘĆ ŚCIAN BLISKO NAROŻY I PIONOWYCH RYS W SŁUPKACH MIĘDZYOKIENNYCH I NADPROŻACH ( rysunki przykładowe ).

10 1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych. 2. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą. 3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond MM2 w głąb szczeliny. 4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. 5. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 6. Zwilżać okresowo. 7. Wypełnić ewentualne nierówności pozostawiając gotowym do wykończenia. UWAGI. Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: a. głębokość szczeliny wynosi 35 mm, b. pionowe odstępy między kolejnymi prętami wynoszą 450 mm (6 warstw cegieł), c. pręt HeliBar powinien być zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pęknięcia, d. jeśli pęknięcie występuje w odległości 300 mm lub mniejszej od naroża pręt powinien być zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyległej ścianie. Fot. 13 Widok dachu nad budynkiem.

11 Fot. 14 Widok dachu nad budynkiem. Przez pokrycie dachu wykonano odkrywkę do poziomu stropu Akermana. Stwierdzono, że w trakcie remontu warstw dachowych na istniejących pierwotnie warstwie szlichty wykonano jeszcze jedną warstwę szlichty grubości ok. 5 cm łączna grubość dwóch warstw wynosi zatem ok. 10 cm. Nie stwierdzono zaś żadnej izolacji termicznej dachu. W chwili obecnej pokrycie 2 warstwami papy jest szczelne, z wyjątkiem przejść pionowymi rurami instalacyjnymi. Stropy nie wykazują nadmiernego ugięcia. W ramach robót remontowych należy wykonać warstwy zapewniające również izolację termiczną. Niezbędne będzie zerwanie jednej szlichty grubości ok. 5 cm, wyrównanie pierwszej z jej naprawą i wykonanie paroizolacji, warstw izolacji termicznej i właściwej izolacji przeciwwodnej dachu z prawidłowym wykonaniem obróbek blacharskich na obrzeżach połaci i wokół wszystkich przejść przez stropodach. OGLĘDZINY PODŁOŻY POD POSADZKI. Podłogi w istniejącym budynku są na poziomie, poniżej poziomu otaczającego terenu i bez warstw izolacji termicznej jest to niezgodne z warunkami technicznymi. Jednocześnie z uwagi na brak izolacji pionowej ścian fundamentowych i brakiem w niektórych miejscach izolacji poziomej podłoży pod posadzki stwierdzono podczas oględzin zawilgocenia posadzek i zawilgocenia ścian przy poziomie podłóg.

12 Fot. 15 Widoczne zawilgocenie ściany zewnętrznej przy poziomie podłogi. Fot. 16 Widoczny brak izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podłogi

13 Fot. 17 Widoczne ślady izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podłoża pod posadzkę na gruncie Należy przede wszystkim wykonać podniesienia poziomu posadzek powyżej poziomu terenu, wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych również od wewnątrz i wykonania warstw podłoży z niezbędnymi izolacjami - termiczną i przeciwwilgociową jako podłogę tzw. pływającą. OGÓLNA OCENA BUDYNKU Istniejący budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie posiadają większych uszkodzeń i odkształceń. Elementy konstrukcyjne nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników budynku. Stan techniczny elementów wykończeniowych jest dostateczny, wymagają one remontu i konserwacji. ZALECENIA Wykonanie naprawy pęknięć ścian murowanych zewnętrznych i wewnętrznych wg technologii opisanej powyżej Wykonanie właściwych warstw izolacji dachu z jego odciążeniem zdjęciem dodatkowej szlichty grubości 5 cm wg technologii opisanej powyżej Wykonanie izolacji fundamentów i ścian fundamentowych z zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń Wykonanie podłoży pod posadzki powyżej poziomu terenu z ich właściwymi izolacjami termiczną i przeciwwilgociową Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych do uzyskania obecnie obowiązujących wymagań normowych Wykonanie opasek wokół budynku skutecznie odprowadzających wody opadowe Zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczeń Remont konstrukcji schodów do stolarni wg technologii opisanej powyżej Opracował Mgr inż. Paweł Dionisjew

14 V. PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BIUROWEGO Zestawienie powierzchni: LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKA (m 2 ) 01 SERWEROWNIA 9,2 Żywica epoksydowa 02 POK. SOCJALNY 8,5 Gres 03 KORYTARZ 50,4 Gres 04 WC mężczyzn 8,1 Gres 05 WC niepełnosprawni/ kobiety 4,6 Gres 06 POK. BIUROWY 25,0 Wykładzina dywanowa 07 POK. BIUROWY 20,5 Wykładzina dywanowa 08 POK. BIUROWY 32,8 Wykładzina dywanowa 09 POK. BIUROWY 26,8 Wykładzina dywanowa 10 POK. BIUROWY 14,6 Wykładzina dywanowa 11 POK. BIUROWY 23,2 Wykładzina dywanowa Pomieszczenia nie objęte przebudową 12 MAGAZYN 39,0 Gres 13 POM. BIUROWE 19,7 Gres 14 ROZDZIELNIA 22,5 WYKŁ. PCV 1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku: Część bryły budynku przeznaczona do przebudowy pełni funkcję biurową. Podział bryły wyznaczają ściany konstrukcyjne, na dachu podział wyznaczony poprzez attykę i ściany zewnętrzne. Pozostała bryła cz. 2 i 3 na schemacie spełnia funkcję warsztatowo - biurową nie jest objęta niniejszym opracowaniem.

15 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU: Brak emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych oraz płynnych. Brak odpadów typu produkcyjnego, dla odpadów bytowych istniejący śmietnik na terenie działki. Brak emisji hałasu i wibracji. Odprowadzenie wód opadowych oraz gospodarka wodą nienaruszająca zapisów Ustawy Prawo Wodne. UWAGA : Dotyczy całości dokumentacji projektowej. Wszystkie wyroby budowlane i materiały wykończeniowe wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione innymi wyrobami i materiałami pod warunkiem spełnienia przez nie tych samych parametrów technicznych i jakościowych. Wszystkie materiały użyte przy realizacji inwestycji powinny posiadać atesty, aprobaty lub certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie jednostki badawczo-rozwojowe. 12. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ 1. Charakterystyka ogólna. Przebudowywany budynek jest częścią budynku wolnostojącego posiadającymi jedną kondygnacje nadziemnych. Biorąc pod uwagę wysokość wynoszącą 4,69 m, budynek zakwalifikowany jest do grupy budynków niskich (N). 2. Lokalizacja. Budynek w jest częścią bryły budynku usytuowanego jako wolnostojący na działce nr 66/5 w obrębie ewidencyjnym w jednostce ewidencyjnej Bemowo. Najmniejsza odległość projektowanego budynku od granic działki wynosi powyżej 5,0 m. działka jest zagospodarowana z układem chodników i ulic z drogami pożarowymi i miejscami parkingowymi. Niniejsze opracowanie nie obejmuje zagospodarowania terenu. 3. Parametry pożarowe występujących materiałów. W budynku nie przewiduje się użytkowania większych ilości materiałów palnych, za wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. Pod względem palności, w zdecydowanej większości reprezentowane będą materiały stałe. 4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. W pomieszczeniach o charakterze gospodarczym, technicznym gęstość obciążenia ogniowego kształtuje się w przedziale do 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób. Łącznie w części nadziemnej budynku zakłada się możliwość jednoczesnego przebywania do 15 osób,. Budynek zaliczony jest do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Budynek nie będzie obiektem użyteczności publicznej ogólnodostępnym 209 pkt 2[1]. 6. Strefy zagrożenia wybuchem. W budynku nie występują pomieszczenia, ani strefy zagrożone wybuchem. 7. Podział na strefy pożarowe. Budynek podzielony jest funkcjonalnie na dwie zasadnicze części oddzielone pożarowo. Pomieszczenia serwerowni wydzielone zostało ścianami w klasie REI 60 odporności ogniowej oraz zamknięte są drzwiami w klasie El 30 odporności ogniowej z samozamykaczami. Ściany korytarza oddzielone przeciwpożarowo w miejscu styku z pomieszczeniami biurowymi ślusarka wewnętrzna szklana El 30, wykonana na całej swojej wysokości.. 8. Klasa odporności pożarowej. Budynek w klasie D odporności pożarowej, z elementów nie rozprzestrzeniających ognia. Zastosowano elementy nie rozprzestrzeniające ognia, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia (ewentualną izolację akustyczno - termiczną wykonano również z zachowaniem powyższych warunków). konstrukcja dachu R 30, ściany wewnętrzne El 30, ściany zewnętrzne EI 60³

16 Stropodach wykonany jest w klasie R 30 odporności ogniowej, a przekrycie posiada klasę E 30. W izolacji termicznej ścian i dachu użyto odpowiednio styropian EPS i pianki poliuretanowej W zakresie wystroju wnętrz użyto wyłącznie: materiałów, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące, wykładzin podłogowych i okładzin ściennych oraz stałych elementów co najmniej trudno zapalnych, sufitów podwieszonych i okładzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Wyposażenie budynku w zakresie aranżacji musi spełniać: - - klasa palności systemów sufitów podwieszonych w euro klasie co najmniej A2-s1, d0; - - dla pomieszczeń biurowych posadzki z wykładziny dywanowej jeżeli będą zastosowane w euro klasie palności- co najmniej C fl -s1; - - ewentualnie zastosowane palne wykładziny ścienne w euro klasie co najmniej C-s1. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych tj. posiadających klasę reakcji na ogień A1 ; A2-s1, d0 ; A2-s2, d0 ; A2-s3, d0 ; lub niezapalnych, tj. posiadających klasę reakcji na ogień A2-s1, d1 ; A2-s2, d1 ; A2-s3, d1 ; A2-s1, d2 ; A2-s2, d2 ; A2- s3, d2 ; B-s1, d0; Bs2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 9. Warunki ewakuacji. Przewidziano odrębne wyjście ewakuacyjne, poprzez drzwi wejściowe budynku od strony południowej i od strony zachodniej. Długość przejścia ewakuacyjnego na kondygnacji, liczona od najdalszego miejsca w którym może przebywać człowiek do drzwi ewakuacyjnych nie przekracza 20 m, Długości dojść ewakuacyjnych na jednym kierunku ewakuacji nie przekraczają dopuszczalnych 20 m 10. Instalacje użytkowe. 1) Instalacja elektryczna, Instalacja oświetlenia awaryjnego i oznakowanie ewakuacyjne Instalacja odgromowa wg opracowania poniżej pkt VI 2) Wentylacja i klimatyzacja, Instalacja hydrantowa. -wg opracowania poniżej pkt VII Zamawiający we własnym zakresie przed rozpoczęciem robót budowlanych zdemontuje urządzenia instalacji alarmowej i ppoż., które ponownie zamontuje po wykonaniu robót budowlanych. Na czas trwania robót instalacja zostaje. Wykonawca zabezpieczy instalację przed zniszczeniem. ZAKRES ROBÓT - hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych / zewnętrzna i wewnętrzna / - izolacja pionowa termiczna ścian piwnic / zewnętrzna i wewnętrzna / - podniesienie poziomu posadzki na gruncie zgodnie z Warunkami Technicznymi dla budynków i ich usytuowania - wykonanie odgrzybień - izolacja przeciwwilgociowa i termiczna posadzki na gruncie - izolacja termiczna ścian zewnętrznych - wykonanie naprawy spękań ścian murowych zewnętrznych - izolacja termiczna stropodachu -wymiana wszystkich obróbek blacharskich - wymiana rynien i rur spustowych -wykonanie rusztu stalowego - wymiana drzwi wewnętrznych - demontaż urządzeń sanitarnych (wc, umywalki, kabiny prysznicowe, krany), - demontaż instalacji elektrycznej i sanitarnej - wykonanie ścian działowych szklonych klasy EI30 oraz ścian bezklasowych - wykonanie nadproży prefabrykowanych - dostosowanie obiektu dla osób niepełnospranych - wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji - wykonanie instalacji elektrycznych

17 Technologia robót Przedstawione poniżej materiały budowlane mają charakter przykładowy. Wykonawca robót może po uzgodnieniu z projektantem i inwestorem zastosować podobną technologię, z wykorzystaniem materiałów budowlanych o analogicznych parametrach technicznych. Hydroizolacja i termoizolacja ścian fundamentowych Roboty odkrywkowe fundamentów prowadzić fragmentami długości max. 2,0 m zarówno po stronie zewnętrznej jak i wewnętrznej ścian fundamentowych. Wykopy należy wykonywać nie niżej niż do poziomu pow. 15 cm posadowienia ław fundamentowych. Ziemię z wykopu należy lokalizować w odpowiedniej odległości od ław, aby zachować skarpę o max. spadku 1 :3. Wykop obsypać warstwą gruntu przepuszczalnego i zagęścić do wskaźnika Id= min. 0,97. Roboty odkrywkowe fundamentów należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru lub autora projektu. Na ścianę fundamentową nałożyć izolację mineralną np.sopro DSF 523 następnie wykonać izolację przeciwwodną pionową systemową np. Sopro KD 754, bitumiczna powłoka, na podłożu zagruntowanym podkładem bitumicznym np. Sopro KDG materiał izolacyjny układany ręcznie na podłożach suchych lub wilgotnych. Jako izolację cieplną należy użyć płyt izolacji cieplnej na bazie polistyrenu, gr. 10 cm - materiał z możliwością układania na powłokach bitumicznych rozpuszczalnikowych. Warstwę izolacji cieplnej należy zabezpieczyć warstwą ochronną folią kubełkową. Wykop można zasypać dopiero po utwardzeniu warstwy izolacyjnej.

18 ODGRZYBIANIE I OSUSZENIE PRZYZIEMIA ORAZ WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ Zastosować metodę hydrofobową do zabezpieczenia ścian przed: -kapilarnym podciąganiem wilgoci (izolacja pionowa i pozioma), ścian fundamentowych zewnętrznych oraz ściany fundamentowej w osi B -likwidacją grzybów i pleśni w obszarze Metoda hydrofobowa / np. f-my IZOMUR/ polega na: - odpowiednim nawierceniu otworów w ścianach budynków dla wykonania pionowej i poziomej przepony; - zbiciu tynków w pasie wykonywanej izolacji i porażonych grzybami - pleśniami; - osuszeniu ścian gorącym powietrzem i odprowadzeniu wody z murów za pomocą specjalnych urządzeń; - wypełnieniu nawierconych otworów preparatem np. "IZOMUR" w ilościach według wytycznych producenta określonych w załączonej do wybranego produktu tabeli Norm zużycia; - zabetonowaniu otworów suchym cementem na całą głębokość otworu; - odgrzybieniu powierzchni ścian po zbitych tynkach np. system Bolix BIO COMPLEX. - wykonanie tynków renowacyjnych z dodatkiem 3% preparatu np./ "IZOMUR" do wody zarobowej. Metoda umożliwia wykonanie prac osuszeniowych i izolacyjnych bez wyłączania obiektów z użytku, niezależnie od lokalizacji i pory roku. Metoda pozwala na osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe wszystkich budynków bez względu na rodzaj konstrukcji. Metoda hydrofobowa dostosowana jest tylko do preparatu "IZOMUR". Poniżej przykład wykonania IZOLACJI POZIOMEJ W BUDYNKU PARTEROWYM /przykład dla muru do OK.50 cm grubości/

19 POSADZKI NA GRUNCIE Należy wykonać demontaż istniejącej posadzki do gruntu rodzimego, przy ścianie fundamentowej wykonać odkrywkę tak jak opisano powyżej. Wykonać zagęszczenie gruntu do wskaźnika Id= min. 0,97. Klasa wytrzymałości na zginanie szlicht posadzkowych F4, szlichta cementowa zbrojona siatką z włókien propylenowych, marka wylewki M12 dylatowana, - pom. serwerowni gr. 0,3 mm Żywica epoksydowa np. /Sikafloor 230 ESD TopCoat wg technologii SIKA kolor szary Układ warstw: -System posadzkowy ESD: -Gruntowanie: 1 x Sikafloor -156 / Uziemienie: Sikafloor Earthing Kit -Warstwa przewodząca: 1 x Sikafloor -220 W Conductive -Warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor -262 AS -Przewodząca warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor -230 ESD TopCoat -Warstwa pielęgnacyjna: 1 2 x Kiehl Ceradur -System powłokowy ESD, nanoszony wałkiem: -Gruntowanie: 1 x Sikafloor -156 / Warstwa wyrównująca: 1 x Sikafloor Uziemienie: Sikafloor Earthing Kit -Warstwa przewodząca: 1 x Sikafloor -230 ESD TopCoat -Warstwa pielęgnacyjna: 1 2 x Kiehl Ceradur -System powłokowy ESD na ściany i sufity na średnie obciążenia, na beton, tynki i gips: -Gruntowanie: 1 x Sikafloor W + 5% wody -Sikafloor -230 ESD TopCoat 3/6 -Warstwa pośrednia: 1 x Sikafloor W -Przewodząca warstwa wierzchnia: 1 x Sikafloor -230 ESD TopCoat Układ warstw posadzki musi być zgodny z opisem powyżej i nie może być zmieniony.. Ilość punktów odprowadzających ładunki- 2 pkt pom. komunikacji i pom socjalne, pom. toalet płytki podłogowe z gresu szkliwionego o parametrach technicznych: odporność na ścieranie klasy 5, wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2, odporne na pęknięcia włoskowate, odporne na działanie środków domowego użytku GA, odporność na plamienie 4/5, wymiar płytki podłogowej 30x30cm, korytarz 30x60cm. Fuga Elastyczna,

20 szybkowiążąca i szybkoschnąca, odporna na ścieranie zaprawa do wypełniania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm, niepowodująca powstawania plam i wykwitów schody do stolarni płytki z gresu nieszkliwionego mrozoodpornego o parametrach technicznych: odporność na ścieranie klasy 5, wytrzymałość na zginanie min. 45 N/mm2, odporne na pęknięcia włoskowate, odporne na działanie środków domowego użytku GA, odporność na plamienie 4/5, wymiar płytki podłogowej 30x30cm. Fuga Elastyczna, szybkowiążąca i szybkoschnąca, odporna na ścieranie zaprawa do wypełniania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm, niepowodująca powstawania plam i wykwitów Pom. biurowe Podłoga podniesiona modularna (pod wykładzinę dywanową): konstrukcja nośna: słupki stalowe, ocynkowane, ustawione w module 60 x 60 cm, o płynnej regulacji wysokości, klejone do podłoża; płyty podłogowe: z gipsu integralnego typu EHB 28 green, obustronnie impregnowane, o wymiarach 600 x 600 x 28 mm i gęstości 1500 kg/m 3 ; pod aplikację wykładziną dywanową; Parametry techniczne: klasa obciążenia (wg PN-EN 12825: 2002) 1 A (2 kn) obciążenie powierzchniowe ok kg/m 2 reakcja na ogień (wg PN-EN :2002) A1 (materiał niepalny) klasa odporności ogniowej (wg PN-EN :2002) REI 30 produkt naturalny spełniający wszystkie wymagania niezbędne przy ubieganiu się o uzyskanie ekologicznego certyfikatu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dla realizowanych obiektów. UWAGA: Na podłodze podniesionej modularnej należy układać wykładzinę dywanową w płytkach 50 x 50 cm o gramaturze 1000g/m2, 85% włókien propylenowych 15% nylon,; montaż za pomocą płynu antypoślizgowego lub specjalnych podklejek tac-tiles. Wykonanie robót: - Przygotowanie pomieszczeń i podłoża. Podłoże w pomieszczeniach w których zamierza się wykonać podłogę pływającą, powinny powinno być suche, czyste i równe. Przy pomiarze dwumetrową łatą nierówności nie powinny przekraczać 5 mm. Większe nierówności wyrównujemy zaprawą cementową. - Pasy dylatacyjne Niezwykle ważne jest zachowanie istoty podłogi pływającej czyli całkowite oddzielenie płyty podłogowej od otaczających ją ścian i stropu. W tym celu układamy pionowe pasy izolacji wzdłuż całego obwodu. Pasy izolacji układamy również przy innych elementach np. ościeżnicach, przewodach rurowych. Pasy dylatacyjne wykonujemy z materiału izolacyjnego np. pianką ETAPHONE min. 5mm. Pionowe pasy dylatacyjne powinny sięgać od podłoża do górnej warstwy podłogi. Wystający ponad poziom podłogi nadmiar materiału izolacyjnego obcinamy dopiero po wykonaniu podłogi. Grubość pionowych pasów dylatacyjnych powinna wynosić min. 10 mm. - Układanie akustycznych płyt styropianowych Styroflex Płyty Styroflex układa się tak, aby ściśle do siebie przylegały. Złącza płyt odpowiednio przesuwa się względem siebie. W celu zwiększenia izolacji termicznej można łącznie układać izolacje akustyczną i termiczną. W takiej kombinacji powinno się stosować płyty akustyczne Styroflex i płyty standardowe EPS Dach/Podłoga. Aby zapewnić jak najlepsze tłumienie drgań płyty EPS Dach/Podłoga układamy na płytach akustycznych Styroflex. - Hydroizolacja Na płytach styropianowych układa się warstwę hydroizolacyjną, np. z folii polietylenowej. Folia powinna posiadać dokumenty dopuszczajace ją do stosowania w budownictwie. Ważne jest, aby warstwę hydroizolacyjną układać na 10 centymetrowy zakład z wywinięciem na pasy brzegowe. W ten sposób unika się przenikania wilgoci. Grubość folii polietylenowej powinna wynosić min. 0,2 mm. Do

21 wykonania warstwy hydroizolacyjnej można stosować również inne materiały do izolacji przeciwwilgociowej, charakteryzujące się podobnymi właściwościami technicznymi. Odporność warstwy hydroizolacyjnej na temperaturę powinna wynosić co najmniej 80 C. - Podkład posadzkowy Na ułożone płyty styropianowe i hydroizolację wylewa się podkład posadzkowy. Podkład posadzkowy może być wykonany w dowolnej technologii na spoiwie cementowym, anhydrytowym lub innym. Bardzo ważne jest, aby grubość podkładu nie była mniejsza niż 50 mm. Podkład musi spełniać wymagania w zakresie przenoszenia obciążeń. Z uwagi na to, że podłoże z płyt Styroflex jest odkształcalne zaleca się wykonywanie zbrojonych podkładów posadzkowych. Powierzchnia podkładu posadzkowego powinna stanowić płaszczyznę poziomą, a ewentualne odchylenie od poziomu nie powinno przekraczać 5 mm. Poszczególne rodzaje podkładów posadzkowych w czasie ich wiązania należy pielęgnować zgodnie z zaleceniami producentów i technologią wykonania. IMPREGNACJA KONSTRUKCJI Środek gruntujący np. SOPRADERE jest roztworem asfaltowym, przeznaczonym do gruntowania podłoża z betonu, blachy, drewna, starych pokryć dachowych w celu zwiększenia przyczepności papy do podłoża. Może być również stosowany jako lekka izolacja przeciwwilgociowa podłoży betonowych, ław fundamentowych, impregnacji podłoży drewnianych przed działaniem wilgoci. Dodatkowym działaniem materiału jest również wstępna, krótkotrwała izolacja podłoża przed wpływami atmosferycznymi. Produkt jest roztworem bitumicznym, modyfikowanym SBS WŁAŚCIWOŚCI WYROBU: Wygląd zewnętrzny jednorodna czarna ciecz, Czas wysychania do 2 godzin, PAPA PODKADOWA - WŁAŚCIWOŚCI WYROBU: Przeznaczona jest do wykonywania warstwy podkładowej w dwuwarstwowych pokryciach dachowych. Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami SBS, osnowę stanowi włóknina poliestrowa o gramaturze 180 g/m2. Wierzchnia strona papy: folia z tworzywa sztucznego wzdłuż jednego brzegu linia wskazująca szerokość zakładu Spodnia strona papy: folia z tworzywa sztucznego Gramatura osnowy(włóknina poliestrowa) 180 g/m2 Zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie min g/m2 Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm - kierunek wzdłuż nie mniej niż kierunek w poprzek nie mniej niż 500 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % - kierunek wzdłuż nie mniej niż 40 - kierunek w poprzek nie mniej niż 40 Giętkość w niskiej temperaturze C Odporność na działanie temperatury w czasie 2 h 1000 C Grubość, 2,8 mm ± 5% PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA Przeznaczona jest do wykonywania warstwy wierzchniej w dwuwarstwowych pokryciach dachowych. Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami SBS, osnowę stanowi włóknina poliestrowa o gramaturze 180 g/m2. Wierzchnia strona papy: posypka gruboziarnista wzdłuż jednego brzegu pas wskazujący szerokość zakładu Spodnia strona papy: folia z tworzywa sztucznego WŁAŚCIWOŚCI WYROBU: Gramatura osnowy(włóknina poliestrowa) 180 g/m2 Zawartość składnik rozpuszczalnych w chloroformie min g/m2 Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm - kierunek wzdłuż nie mniej niż kierunek w poprzek nie mniej niż 500 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej, % - kierunek wzdłuż nie mniej niż 40

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo