Warszawa, luty 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, luty 2013 r."

Transkrypt

1 Sytuacja ekonomiczno - finansowa zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku współpracującego na tle sektora bankowości spółdzielczej, wg stanu na 31 grudnia 2012 r. Warszawa, luty 2013 r.

2 WSTĘP...3 I. BANKI SPÓŁDZIELCZE ZRZESZENIA BPS NA TLE SEKTORA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ I BANKÓW KOMERCYJNYCH...4 II. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ZRZESZONYCH Z BANKIEM BPS S.A AKTYWA BILANSOWE KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI OD PODMIOTÓW SEKTORA NIEFINANSOWEGO ORAZ SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH LOKATY MIĘDZYBANKOWE INSTRUMENTY DŁUŻNE I KAPITAŁOWE POZOSTAŁE AKTYWA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEPOZYTY KAPITAŁY WYNIK FINANSOWY, EFEKTYWNOŚĆ OBSZARY RYZYKA I ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA RYZYKO KREDYTOWE PŁYNNOŚĆ ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA...13 III. SYTUACJA EKONOMICZNO FINANSOWA ZRZESZENIA BPS...14 IV. REASUMPCJA I WNIOSKI

3 Wstęp Niniejsza analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych zrzeszonych i banku współpracującego z Bankiem BPS S.A. - na tle sektora bankowości spółdzielczej - została opracowana zgodnie z zaleceniem zawartym w uchwale Zarządu Banku BPS S.A. Nr 32/07/AB/BZ/2012 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji funkcjonowania Systemu Informacji Kierownictwa w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Do jej opracowania wykorzystane zostały publikacje NBP, GUS oraz Departamentu Planowania i Strategii Banku BPS S.A. na temat sytuacji makroekonomicznej, dane sprawozdawcze banków spółdzielczych udostępnione przez SGB-Bank S.A., sprawozdania finansowe banków spółdzielczych zrzeszonych oraz współpracującego z Bankiem BPS S.A. Monitorowanie sytuacji ekonomicznej i finansowej banków jest narzędziem wspomagającym realizację funkcji zrzeszeniowej przez Bank BPS S.A. Jest także instrumentem wspierającym Zarząd Banku w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki i strategii w tej sferze. Służy również kadrze zarządzającej banków spółdzielczych do diagnozowania sytuacji w aspekcie rentowności i bezpieczeństwa oraz określania kierunków działalności i potencjału rozwoju. Analiza składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym zaprezentowano pozycję banków spółdzielczych Grupy BPS według stanu na 31 grudnia 2012 r. na tle pozostałych banków oraz sektora. Następnie przedstawiono ich sytuację ekonomiczno-finansową w 2012 r. oraz skalę ryzyk występujących w tych bankach. Kolejny rozdział został poświęcony sytuacji ekonomiczno finansowej Zrzeszenia BPS (Banku BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych). W ostatnim dokonano podsumowania oraz sformułowania wniosków. Uwarunkowania makroekonomiczne Według wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny realny wzrost PKB w 2012 roku wyniósł 2,0% wobec 4,3% wzrostu w 2011 roku. Dane GUS wskazują, iż głównym czynnikiem statystycznym odpowiedzialnym za spowolnienie jest słabnący popyt krajowy. Na podstawie opublikowanego szacunku GUS można oczekiwać, iż w IV kwartale 2012 roku wzrost gospodarczy nie przekroczył 0,8% r/r (wobec 1,4% r/r w III kwartale 2012 roku). Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2012 roku wynosiła 2,1 mln osób i w porównaniu z końcem listopada 2012 roku wzrosła o 3,9%. Dla porównania, w analogicznym okresie 2011 roku (grudzień listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 3,5%. W całym 2012 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 7,8 % w porównaniu do roku W grudniu stopa bezrobocia wyniosła 13,4% i wynikała, między innymi, z trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, przejawiającej się słabnącym tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach 2012 roku. Ponadto na wzrost bezrobocia wpływ miał powrót do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, nieprzedłużenie przez pracodawców umów na czas określony, spadek liczby ofert pracy, zakończenie prac sezonowych, przede wszystkim w leśnictwie i ogrodnictwie, ale też w budownictwie. Ministerstwo podkreśliło również, iż liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2012 roku, w porównaniu z listopadem 2012 roku, spadła o 26 %. Wskaźnik cen i towarów usług konsumpcyjnych w grudniu spadł do poziomu 2,4% r/r, znajdując się po raz pierwszy od sierpnia 2010 roku poniżej celu NBP, który wynosi 2,5%. Spowolnieniu inflacji w ostatnich miesiącach sprzyjał m.in. wyraźny spadek tempa wzrostu cen związanych z transportem. Inflacja bazowa (po wyłączeniu cen energii i żywności) spadła w grudniu 2012 r. do 1,4 % r/r, co jest najniższym poziomem od listopada 2010 r. Z informacji podanych przez GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2012 roku, w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. Największy wpływ na wskaźnik inflacji konsumentów (CPI) miały w tym okresie wyższe ceny 3

4 żywności, podwyżki opłat związanych ze zdrowiem, a także wyższe ceny w restauracjach i hotelach. Natomiast ceny w zakresie transportu oraz odzieży i obuwia obniżyły ten wskaźnik. W grudniu 2012 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 punktów bazowych. Decyzja ta oznacza, że stopa referencyjna NBP w skali rocznej wynosi 4,25%, stopa lombardowa 5,75 %, depozytowa 2,75 %, a redyskonta weksli 4,50%. Była to druga obniżka stóp procentowych w ubiegłym roku, bowiem RPP obniżyła stopy także o 0,25 punktów bazowych na posiedzeniu w listopadzie. Wcześniej do zmiany poziomu stóp doszło w maju 2012 roku - RPP podwyższyła je o 0,25 punktów bazowych, po 10 miesiącach stabilizacji. Po umocnieniu złotego we wrześniu 2012 r., już w październiku nastąpiło osłabienie wobec euro o 0,6 %. W listopadzie nastroje na rynkach finansowych sprzyjały umocnieniu walut z naszego regionu - najsilniej wobec euro zyskał węgierski forint oraz złoty, aczkolwiek silne oczekiwania rynkowe dotyczące łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce w trzecim kwartale sprzyjały osłabieniu złotego w kolejnym miesiącu. W grudniu 2012 r. notowania złotego i czeskiej korony wobec euro były relatywnie stabilne. Kurs wobec euro ukształtował się na poziomie 4,09 zł, natomiast wobec dolara 3,10 zł. Publikowany przez Związek Banków Polskich indeks PENGAB, będący wskaźnikiem odzwierciedlającym koniunkturę w placówkach bankowych spadł w styczniu br. o 5,8 pkt (do 11,5 pkt, wobec 17,3 pkt w grudniu ub. r.). Spadek wartości syntetycznego wskaźnika był efektem zarówno gorszej oceny bieżącej koniunktury w sektorze bankowym, jak i pogorszenia prognoz dotyczących jej kształtowania w najbliższych miesiącach. I. Banki spółdzielcze Zrzeszenia BPS na tle sektora bankowości spółdzielczej i banków komercyjnych 1. Zmiany strukturalne. Potencjał organizacyjny, zatrudnienie Według stanu na 31 grudnia 2012 r. banki spółdzielcze zrzeszone były w dwóch strukturach zrzeszeniowych, natomiast Krakowski Bank Spółdzielczy działał samodzielnie i współpracował z Bankiem BPS S.A. Na koniec grudnia 2012 r. działalność prowadziły 572 banki spółdzielcze. W porównaniu do końca 2011 r. ich liczba zmniejszyła się o dwa w wyniku połączenia Banku Spółdzielczego w Branicach z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie oraz Banku Spółdzielczego w Wolinie z Bankiem Spółdzielczym w Międzyzdrojach. Dwa pierwsze banki zrzeszone były z Bankiem BPS S.A., kolejne dwa z SGB-Bankiem. Liczbę banków spółdzielczych i ich placówek oraz stan zatrudnienia w sektorze i w poszczególnych zrzeszeniach, przedstawia poniższa tabela: stan na 31 grudnia 2012 r. Wyszczególnienie Sektor banków spółdzielczych BPS SGB- Bank SA KBS Udział w sektorze (w %) BPS GBW KBS Liczba banków Zatrudnienie Placówki ,81 60,32 58,75 36,01 37,74 39,57 0,17 1,94 1,68 Bank BPS SA zrzeszał 365 banków, tj. 63,81% łącznej liczby banków spółdzielczych a SGB- Bank SA banków (36,01%). W bankach spółdzielczych Grupy BPS zatrudnionych było osób, co stanowiło 60,32% łącznego zatrudnienia w spółdzielczym sektorze bankowym. Banki spółdzielcze zrzeszenia SGB- Banku SA zatrudniały osób (37,74%). Banki spółdzielcze należące do Zrzeszenia BPS posiadały placówek; stanowiły one 58,75% wszystkich placówek w sektorze. Do banków spółdzielczych Zrzeszenia SGB-Banku należało placówek, tj. 39,57%. 4

5 2. Dynamika rozwoju, udział w sektorze Dynamikę wzrostu podstawowych składników bilansowych banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS, w porównaniu z dynamiką banków spółdzielczych SGB Banku oraz na tle sektora, obrazuje poniższe zestawienie: Suma bilansowa Wyszczególnienie w tys. zł w tys. zł Dynamika / sektor bankowy ,51 sektor banków komercyjnych ,33 sektor banków spółdzielczych ,51 BPS ,74 SGB-Bank ,75 KBS ,21 Należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych sektor bankowy ,16 sektor banków komercyjnych ,06 sektor banków spółdzielczych ,43 BPS ,55 SGB-Bank ,09 KBS ,85 Zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych sektor bankowy ,45 sektor banków komercyjnych ,12 sektor banków spółdzielczych ,25 BPS ,10 SGB-Bank ,97 KBS ,10 Fundusze własne sektor bankowy b.d b.d sektor banków komercyjnych ,40 sektor banków spółdzielczych ,77 BPS ,12 SGB-Bank ,23 KBS ,46 Wynik finansowy netto sektor bankowy ,45 sektor banków komercyjnych ,04 sektor banków spółdzielczych ,50 BPS ,28 SGB-Bank ,99 KBS ,59 (w%) Suma bilansowa banków spółdzielczych Grupy BPS wzrosła o 8,74%, Zrzeszenia SGB-Banku o 10,75%, KBS o 10,21%.Dynamika tej pozycji w sektorze banków spółdzielczych ukształtowała się na poziomie 109,51%, zaś w sektorze banków komercyjnych zaledwie 104,33%.Udział sumy bilansowej sektora banków spółdzielczych w sektorze bankowym wynosił 6,35%, natomiast Grupy BPS w sumie bilansowej spółdzielczego sektora bankowego wynosił 60,69%, zaś 5

6 w sektorze bankowym 3,85%. Średnia wartość aktywów przypadająca na 1 bank zrzeszony: z Bankiem BPS S.A. wynosiła tys. zł, a z SGB-Bankiem S.A tys. zł. Udział sumy bilansowej banków spółdzielczych każdego zrzeszenia oraz KBS w sektorze przedstawia poniższy wykres: banki zrzeszone z SGB-Bankiem ,70% KBS ,60% Suma bilansowa (w mln zł) banki zrzeszone z BPS ,69% Należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS zwiększyły się o 10,55%, Spółdzielczej Grupy Bankowej o 7,09%, KBS o 18,85%. Korzystnie ukształtowała się roczna dynamika tej pozycji w sektorze spółdzielczym i wyniosła 109,43%, zaś w sektorze banków komercyjnych jedynie 101,06%. Zobowiązania wobec podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych banków spółdzielczych Grupy BPS wzrosły o 9,10%, Grupy SGB- Banku o 11,97%, KBS o 13,10%. Roczne dynamiki tych pozycji w sektorach banków spółdzielczych i komercyjnych wynosiły odpowiednio 110,25% oraz 104,12%. Wzrost sumy bilansowej banków spółdzielczych poszczególnych zrzeszeń oraz KBS, ich należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych, jak również zobowiązań wobec tych podmiotów zilustrowano poniżej mln zł BPS GBW KBS Suma bilansowa Suma bilansowa Należności od klientów Należności od klientów Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec klientów Fundusze własne banków spółdzielczych Grupy BPS zwiększyły się o 11,12%, Grupy SGB- Banku o 13,23%, KBS o 4,46%, Roczna dynamika tej pozycji sektora spółdzielczego wyniosła 111,77%, zaś sektora banków komercyjnych 125,40%. 6

7 Poniższy wykres obrazuje wielkości funduszy własnych według stanu na r. oraz na koniec grudnia 2011 r Fundusze własne banków spółdzielczych w mln zł banki zrzeszone z BPS banki zrzeszone z SGB-Bankiem KBS Średnia wartość funduszy własnych przypadająca na 1 bank wynosiła w zrzeszeniu BPS 14,5 mln zł zaś SGB-Banku 15,6 mln zł. Wynik finansowy netto sektora bankowości spółdzielczej na koniec grudnia 2012 r. był wyższy o 6,50%, w porównaniu z końcem grudnia 2011 r. Zysk netto wypracowany w 2012 r. przez banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem BPS S.A. przewyższał wynik osiągnięty w 2011 r. o 4,28%, banki spółdzielcze Grupy SGB-Banku o 9,99%, KBS o 4,59%. natomiast sektor banków komercyjnych wypracował wynik wyższy o 4,04% niż rok wcześniej. Relacja kosztów działania do wyniku działalności bankowej w sektorze bankowości spółdzielczej kształtowała się na poziomie 62,44%, przy czym w bankach spółdzielczych Zrzeszenia: BPS wynosiła 62,66%, SGB-Banku 61,79%, natomiast w KBS 68,28%. Wskaźnik ten obniżył się zarówno w skali całego sektora jak również poszczególnych zrzeszeń. W porównaniu do r., zmiany te wynosiły odpowiednio 0,30 p.p., 0,21 p.p., 0,62 p.p. Jedynie w banku działającym samodzielnie odnotowano wzrost tego wskaźnika o 3,44 p.p. II. Sytuacja ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. 1. Aktywa bilansowe Aktywa bilansowe banków spółdzielczych Grupy BPS na 31 grudnia 2012 r. wynosiły mln zł i w okresie 12 miesięcy wzrosły o mln zł (o 8,74%). W analizowanym okresie odnotowano nieznaczne zmiany w strukturze zrzeszenia, biorąc pod uwagę liczebność banków pod względem wielkości sumy bilansowej, co obrazuje wykres: 7

8 140 liczba banków spółdzielczych pon pow. 200 suma bilansowa w mln zł Najliczniejszą grupę stanowiły banki, których aktywa zawierały się w przedziale od 50 mln zł do 100 mln zł. Liczba w tej grupie w badanym okresie zmniejszyła się o 3 banki. Tendencja spadku liczebności (o 7) utrzymywała się również w grupie banków o aktywach poniżej 30 mln zł. Zwiększyła się natomiast o 3 liczba banków, których suma bilansowa wynosiła od 30 mln zł do 50 mln zł oraz o 6 w grupie banków o sumie bilansowej kształtującej się powyżej 200 mln zł. Liczebność grupy banków o sumie bilansowej kształtującej się w przedziale od 100 mln zł do 200 mln zł nie zmieniła się Kredyty i inne należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych Podstawową pozycję w strukturze aktywów stanowiły tradycyjnie kredyty i inne należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych, które na koniec grudnia 2012 r. wynosiły 60,50%. Wartość tej pozycji w ciągu 12 miesięcy zwiększyła się o mln zł (o 10,55%), osiągając poziom mln zł na r. W portfelu kredytowym dominowały kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu. Ich wielkość ukształtowała się na poziomie mln zł i stanowiła 89,46% łącznego obliga kredytowego. Najwyższe tempo wzrostu w tej grupie kredytów wykazywały kredyty dla przedsiębiorstw (19,03%) i przedsiębiorców indywidualnych (12,52%). W nieco mniejszym stopniu wzrosły kredyty dla rolników indywidualnych (7,21%) oraz dla osób prywatnych (2,66%). Natomiast obniżyły się kredyty dla instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (o 1,21%). Struktura podmiotowa kredytów sektora niefinansowego 26,46% 32,10% 22,14% 18,27% 1,04% Przedsiębiorstwa Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne Rolnicy indywidualni 8

9 Kredyty udzielone przedsiębiorstwom stanowiły 32,10%; rolnikom indywidualnym 26,46%, osobom prywatnym 22,14%, przedsiębiorcom indywidualnym 18,27%. Udział kredytów instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych wyniósł 1,04%. Utrzymuje się tendencja wzrostowa udziału, w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2011 r., kredytów dla przedsiębiorstw (o 2,30 p.p.) oraz obniżania się udziału kredytów dla osób prywatnych (o 1,69 p.p.). Udział kredytów dla pozostałych grup podmiotów nie uległ istotnym zmianom. W ujęciu przedmiotowym, największy udział w portfelu kredytowym miały kredyty inwestycyjne 32,92%. Kredyty operacyjne stanowiły 28,30%, kredyty na zakup nieruchomości 24,63%, natomiast kredyty konsumpcyjne 11,85%. Wartość oraz udział tych ostatnich w portfelu należności obniżyły się względem grudnia 2011 r., co było konsekwencją stosowania rygorystycznych zapisów rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. 1.2 Lokaty międzybankowe Środki pieniężne ulokowane w innych bankach, jako druga pod względem wielkości pozycja aktywów bilansowych banków spółdzielczych, stanowiła 27,10% aktywów ogółem. Lokaty międzybankowe w wartości nominalnej wynosiły mln zł i w porównaniu z końcem grudnia 2011 r. wzrosły o 107 mln zł, tj. o 0,80%. Były to środki ulokowane, w głównej mierze, w Banku Zrzeszającym. Nie nastąpiła zmiana stopnia koncentracji lokat międzybankowych (środków zdeponowanych w Banku Zrzeszającym). W portfelu aktywów bilansowych niektórych banków spółdzielczych na koniec 2012 r. udział ten wynosił ponad 75%. Wartość lokat złożonych poza Bankiem BPS S.A. była najniższa od września 2010 r. i stanowiła niewielki odsetek całej bazy lokacyjnej banków spółdzielczych. W drugim półroczu 2012 r. ich udział wykazywał tendencję spadkową i na koniec grudnia 2012 r. wynosił 1,21 %. w tys zł r r r r. Stan lokat na przestrzeni 12 miesięcy 05.12r r r r r r r r. Lokaty ogółem Lokaty w banku zrzeszającym Lokaty poza bankiem zrzeszającym 1.3. Instrumenty dłużne i kapitałowe Istotną, pod względem wielkości, pozycję w aktywach zajmowały instrumenty dłużne i kapitałowe; które stanowiły 4,49%. Na przestrzeni 2012 roku ich wartość wzrosła o 234 mln zł, tj. o 11,13%. do mln zł. Na portfel tych papierów składały się instrumenty kapitałowe w kwocie 469 mln zł oraz dłużne o wartości mln zł. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i certyfikaty inwestycyjne posiadało 70 banków na łączną kwotę mln zł. Ponadto 8 banków zakupiło akcje kwotowane na aktywnym rynku o łącznej wartości portfela 32,4 mln zł Pozostałe aktywa Główną pozycję pozostałych aktywów stanowiły rzeczowe aktywa trwałe w kwocie mln zł, których udział w aktywach ogółem wyniósł 2,65%. Ich wartość w porównaniu do końca 2011 r. wzrosła o 4,4%. 9

10 2. Źródła finansowania Podstawowym źródłem finansowania działalności banków spółdzielczych były zobowiązania wobec sektora niefinansowego, które stanowiły 77,65% pasywów bilansowych ogółem. Udział kapitałów w pasywach wynosił 10,69%, zobowiązań wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 7,27%, zobowiązań wobec sektora finansowego 2,52%, pozostałych pasywów - 1,87%. W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2011 r., w strukturze pasywów nieznacznie zwiększył się udział zobowiązań wobec sektora niefinansowego, na pozostałych pozycjach nie odnotowano istotnych zmian. 2.1 Depozyty Depozyty w bankach spółdzielczych Grupy BPS, w porównaniu z końcem grudnia 2011 r., wzrosły o mln zł (o 9,03%) i na koniec 2012 r. wyniosły mln zł. Na bazę depozytową składały się depozyty sektora niefinansowego mln zł oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych mln zł. O wysokiej dynamice jej rozwoju zdecydowały przede wszystkim depozyty osób prywatnych środki tych podmiotów wzrosły o 13,69%. W mniejszym stopniu wzrosły depozyty instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (o 6,82%) oraz depozyty przedsiębiorstw (o 5,19%). Zmniejszeniu uległy natomiast depozyty rolników indywidualnych (o 7,26%) oraz przedsiębiorców indywidualnych (o 2,02%). Jakkolwiek w perspektywie długookresowej, obejmującej okres od początku 2009 r. obserwuje się zahamowanie trendu rosnącego zobowiązań wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych, to w ujęciu rocznym zwiększyły się o 3,59%. Struktura depozytów sektora niefinansowego 8,79% 3,04% 8,66% 5,49% 74,02% Depozyty przedsiębiorstw Depozyty przedsiębiorców indywidualnych Depozyty osób prywatnych Depozyty rolników indywidualnych Depozyty instytucji niekomercyjnych dział na rzecz gospodarstw domowych W strukturze podmiotowej depozytów sektora niefinansowego dominowały środki osób prywatnych; ich udział wynosił 74,02%. Depozyty rolników indywidualnych stanowiły 8,79%, przedsiębiorstw 8,66%, przedsiębiorców indywidualnych 5,49% oraz instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 3,04%. W porównaniu do końca 2011 roku zwiększył się udział depozytów od osób prywatnych oraz rolników indywidualnych, natomiast zmniejszył się udział depozytów przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców indywidualnych. W strukturze terminowej depozytów, na 31 grudnia 2012 r. dominowały depozyty terminowe, które stanowiły 57,73% ogółu depozytów, natomiast udział depozytów bieżących wynosił 42,27%. 10

11 2.2 Kapitały Niezwykle istotnym źródłem finansowania w zrzeszonych bankach spółdzielczych były kapitały, które pokrywały aktywa bilansowe w 10,69%. Na koniec grudnia 2012 r. osiągnęły poziom mln zł i były ponad 4-krotnie wyższe od wartości rzeczowych aktywów trwałych. 3. Wynik finansowy, efektywność Wynik finansowy netto banków spółdzielczych w 2012 r. wyniósł 570,8 mln zł i był o 23,4 mln zł (o 4,28%) wyższy niż w 2011 r. O wzroście wyniku finansowego zdecydował przyrost wyniku odsetkowego. Wynik odsetkowy był nie tylko podstawową pozycją wyniku działalności bankowej (stanowił 76,43%), ale też wykazywał najwyższą dynamikę 110,55%. Wynik z tytułu opłat i prowizji drugie pod względem wielkości źródło wyniku działalności bankowej, stanowiące 22,62%, zwiększył się, między innymi, na skutek rozwoju akcji kredytowej oraz podwyżki stóp procentowych dokonanej przez RPP w maju 2012 r., ale jego dynamika była niższa niż dynamika wyniku odsetkowego (wynosiła 100,61%). Koszty działania wzrosły w 2012 roku o 7,03%, natomiast wynik działalności bankowej o 7,40%. Na koszty ogólne składały się koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę (stanowiły 58,40%) oraz koszty ogólnego zarządu, m. in. koszty marketingu stanowiące 6,29%, koszty informatyczne 17,97% oraz czynsze - 11,09%. Na wielkość wyniku finansowego wpłynęły również dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. Na koniec 2012 r. saldo rezerw celowych było wyższe o 34,85% niż w 2011 r. W ujęciu nominalnym saldo tych odpisów wynosiło 161,5 mln zł. Średni wynik finansowy netto przypadający na 1 bank wyniósł tys. zł i wzrósł o 68 tys. zł w porównaniu do osiągniętego w 2011 r. W 141 bankach nastąpił spadek wyniku finansowego w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w 228 bankach miał miejsce jego wzrost, 1 bank utrzymał poziom sprzed roku. W poszczególnych bankach dynamika wyniku finansowego netto była zróżnicowana i kształtowała się od 7,51% do 488,64%. Na koniec grudnia 2012 r. jeden Bank, będący w trakcie realizowania programu postępowania naprawczego, wykazał stratę netto. Wskaźnik Zmiany w p.p./tys. zł/liczba / Wskaźnik C/I (%) 66,67 66,17-0,50 ROE netto (%) 12,78 11,97-0,81 ROA netto (%) 1,21 1,15-0,06 Aktywa na zatrudnionego (tys. zł) Zysk brutto na zatrudnionego (tys. zł) 35,27 36,70 1,43 Banki wykazujące stratę (liczba) W 2012 r. poprawiła się efektywność kosztowa banków. Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I) wyniósł 66,17% i był niższy niż na koniec 2011 r. o 0,50 p.p. Wskaźniki rentowności osiągnięte na 31 grudnia 2012 r. uległy nieznacznemu pogorszeniu na przestrzeni ostatniego roku. Wskaźnik ROA wyniósł 1,15%, natomiast współczynnik ROE 11,97%. Aktywa na jednego zatrudnionego wynosiły tys. zł i wzrosły o 190 tys. zł w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2011 r., natomiast zysk brutto na zatrudnionego wyniósł 36,70 tys. zł i wzrósł odpowiednio o 1,43 tys. zł. 11

12 4. Obszary ryzyka i adekwatność kapitałowa 4.1. Ryzyko kredytowe Efektywne prowadzenie działalności banków spółdzielczych narażone jest przede wszystkim na ryzyko kredytowe. Jakość portfela kredytowego zrzeszonych banków spółdzielczych ,00% 5,75% ,50% 5,25% ,00% 4,75% 4,50% ,25% 4,00% ,75% 3,50% ,25% 3,00% 2,75% ,50% Portfel kredytowy w tys. zł Serie3 Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości bez odsetek w portfelu kredytowym Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości z odsetkami w portfelu kredytowym W ujęciu rocznym nastąpiło pogorszenie jakości portfela kredytowego, mierzonej wielkością nominalną i udziałem kredytów zagrożonych. Kredyty z rozpoznaną utratą wartości wzrosły o 323 mln zł, tj. o 20,67%. Wartość kredytów nieobsługiwanych (nie spłaconych w terminie ich zapadalności) kształtowała się na poziomie mln zł. Na przestrzeni 12 miesięcy nastąpił wzrost o 909 mln zł (o 43,90%). Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości z odsetkami w całym portfelu kredytowym zwiększył się z 5,38% na koniec 2011 r. do 5,88% na 31 grudnia 2012 r., natomiast wskaźnik ten liczony bez odsetek wzrósł odpowiednio z 4,51% do 4,92%. Jakość portfela kredytowego była nadal dość dobra, głównie za przyczyną dywersyfikacji portfela kredytowego, wynikającej ze struktury klientów banków spółdzielczych oraz prowadzenia przez nie działalności głównie na lokalnym rynku i jego dobrej znajomości. Do końca 2008 r. wartość bilansowa kredytów zagrożonych wykazywała tendencję malejącą (następował systematyczny ich spadek), natomiast od 2009 r. występuje trend rosnący związany z materializacją ryzyka wynikającego ze spowolnienia koniunktury gospodarczej. Przy dalszym utrzymywaniu się niskiego tempa wzrostu PKB, w najbliższym okresie może nasilić się niekorzystne zjawisko wzrostu liczby niewypłacalnych kontrahentów. Liczbę banków wg wskaźnika kredytów zagrożonych prezentuje poniższy wykres: <1% (1-2,5%> (2,5-5%> (5-10%> (10-15%> >15% 12

13 W 278 bankach wskaźnik kredytów zagrożonych nie przekraczał średniego wskaźnika w grupie zrzeszonych banków, natomiast w 87 bankach był od niego wyższy. Odpisy na rezerwy celowe wzrosły o 63,9 mln zł na przestrzeni 12 miesięcy i na koniec grudnia 2012 r. wynosiły 530 mln zł. Stopień zabezpieczenia kredytów zagrożonych rezerwami celowymi wynosił 28,13% wobec 29,85% na koniec grudnia 2011 r. 4.2 Płynność Sytuację banków spółdzielczych w zakresie płynności należy uznać za zadowalającą. Jedynie dwa banki na koniec grudnia 2012 r. nie dotrzymały wymaganych norm wynikających z postanowień uchwały KNF nr 386/2008 w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności. Na przestrzeni 2012 roku odnotowano wzrost aktywów płynnych o mln zł, tj. o 10,21%. Średni udział aktywów płynnych w aktywach ogółem wyniósł 28,03%. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie o 13,50% poziomu stabilnych środków obcych. Nadwyżka depozytów nad kredytami wzrosła o 522 mln zł do mln zł, natomiast relacja depozytów do kredytów wyniosła 137,09% i zmniejszyła się w ciągu 12 miesięcy o 2,07 p.p. 4.3 Adekwatność kapitałowa Fundusze własne, zapewniające bezpieczeństwo ekonomiczne banków, na koniec grudnia 2012 r. wyniosły mln zł i w okresie 12 miesięcy zwiększyły się o 11,12%. Z łącznej kwoty funduszy własnych, 93,48% przypadało na fundusze własne podstawowe i 6,52% na fundusze uzupełniające. Struktura banków spółdzielczych według funduszy własnych 140 liczba banków spółdzielczych < >20 fundusze własne w mln zł Pod względem wielkości funduszy własnych, najliczniejszą grupę stanowiły banki, których fundusze kształtowały się w przedziale od 10 mln zł do 20 mln zł. Na przestrzeni dwunastu miesięcy grupa ta odnotowała wzrost liczebności o 8 banków. O tyle samo podmiotów zwiększyła się grupa banków o funduszach własnych powyżej 20 mln zł. Największy wzrost (o 13) odnotowano w grupie banków, których fundusze własne kształtowały się w przedziale od 7 mln zł do 10 mln zł. Znaczący spadek liczby banków miał miejsce w grupie banków o funduszach 13

14 od 5 mln do 7 mln zł tj. aż o 26, zaś o 3 w grupie o funduszach od 4 mln zł do 5 mln zł, natomiast o 1 w grupie o funduszach poniżej 4 mln zł. Na koniec grudnia 2012 r. wszystkie banki Grupy BPS spełniały wymóg minimalnego poziomu kapitałów (równowartość 1 mln euro). Zrzeszone banki spółdzielcze wspiera kapitałowo Bank Zrzeszający w formie wniesionych udziałów i udzielonych pożyczek podporządkowanych ze środków Banku BPS S.A. oraz z Funduszu Pomocowego Zrzeszenia, tworzonego przez wszystkich członków Grupy. Według stanu na 31 grudnia 2012 r. Bank BPS wykupił w zrzeszonych bankach spółdzielczych udziały o wartości 12 mln zł. Z Funduszu Pomocowego Zrzeszenia udzielono 139 pożyczek na łączną kwotę 250 mln zł, a ze środków własnych Banku BPS S.A. 4 pożyczki o łącznej wartości 9 mln zł. Całkowity wymóg kapitałowy wzrósł o 244 mln zł, tj. o 8,82% do poziomu mln zł. Z tej kwoty 87,90% przypadało na wymóg z tytułu ryzyka kredytowego, 11,92% - ryzyka operacyjnego, a tylko 0,18% - ryzyka rynkowego. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego 0,02% 11,92% 0,16% z tytułu ryzyka papierów wartościowych, cen towarów i instrumentów dłużnych, walutowego z tytułu ryzyka operacyjnego z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań i inne ryzyka 87,90% Nieco szybszy wzrost funduszy własnych niż wymogów kapitałowych skutkował wzrostem nadwyżki funduszy własnych nad całkowitym wymogiem kapitałowym z mln zł na koniec grudnia 2011 r. do mln zł na r. Średni współczynnik wypłacalności na koniec grudnia 2012 r. wynosił 14,10% i był wyższy o 0,29 p.p. od osiągniętego na koniec grudnia 2011 r. W zrzeszonych bankach spółdzielczych współczynnik wypłacalności kształtował się w przedziale od 8,08% do 65,73%. W 104 bankach wskaźnik ten wynosił powyżej 20%, w 205 był w przedziale od 12% do 20%, w 48 bankach od 10% do 12%, a w 8 bankach poniżej 10%. III. Sytuacja ekonomiczno finansowa Zrzeszenia BPS Podstawowe dane finansowe Zrzeszenia BPS, tj. Banku BPS S.A. i zrzeszonych z nim banków spółdzielczych na koniec 2012 r. przedstawia poniższa tabela: w mln zł Wyszczególnienie Zrzeszenie Banku BPS S.A Dynamika w % 1 2 3=2/1 Suma bilansowa ,01 Należności od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych netto 112,20 Zobowiązania wobec sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych 108,63 Fundusze własne, w tym: ,55 - podstawowe ,94 - uzupełniające ,63 Wynik działalności bankowej ,10 Koszty działania banku ,59 Wynik finansowy brutto ,57 Wynik finansowy netto ,02 14

15 Na koniec 2012 r. suma bilansowa Zrzeszenia wyniosła mln zł i w porównaniu z 2011 r. zwiększyła się o 8,01%. Dynamika sumy bilansowej banków spółdzielczych przewyższała dynamikę sumy bilansowej Banku BPS. Szybszy wzrost należności od sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych charakteryzował Bank BPS S.A., natomiast o dynamice zobowiązań Zrzeszenia wobec ww. sektorów przesądziły banki spółdzielcze. Tempo wzrostu funduszy własnych Zrzeszenia wynosiło 14,55%, przy czym zdecydowanie wyższy wzrost odnotowano w funduszach Banku BPS S.A., co było związane z emisją akcji (fundusze podstawowe) oraz emisją obligacji podporządkowanych (fundusze uzupełniające). Wynik finansowy brutto Zrzeszenia Banku BPS S.A. wyniósł 759 mln zł i był wyższy o 1,57% od osiągniętego w 2011 r. Wynik działalności bankowej Zrzeszenia wzrósł o 8,10%, natomiast koszty działania o 6,59%, przy czym w bankach spółdzielczych tempo wzrostu tych składników wyniku finansowego wynosiło odpowiednio 7,40% i 7,03% a w Banku BPS S.A. 14,39% i 3,12%. Zrzeszenie wypracowało w 2012 r. łączny zysk netto w kwocie 593,8 mln zł, tj. o 0,02% wyższy niż w 2011 r. Zysk netto Banku BPS S. A. stanowił 3,87% łącznego zysku netto Zrzeszenia, a jego dynamika wynosiła 49,64%. Natomiast udział banków spółdzielczych w wypracowanym zysku netto wyniósł 96,13%, przy tempie jego wzrostu 104,28%. IV. Reasumpcja i wnioski 1. Pomimo spadku aktywności gospodarczej oraz wzrostu niepewności co do przyszłego stanu koniunktury banki spółdzielcze Grupy BPS w 2012 roku rozwijały się w dobrym tempie, szybszym niż banki komercyjne, aczkolwiek nieco wolniej niż w 2011 roku. Nie uległy natomiast zmianie kierunki rozwoju działalności banków spółdzielczych. 2. W strukturze aktywów bilansowych zrzeszonych banków dominują kredyty i inne należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz instytucji samorządowych. Największym udziałem w portfelu oraz najwyższym tempem wzrostu charakteryzowała się pozycja kredytów dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców indywidualnych. Uwagę zwraca obniżenie na przestrzeni 2012 roku wolumenu kredytów konsumpcyjnych. Ich udział w portfelu należności zmniejszył się na rzecz kredytów na nieruchomości. 3. Nadal obserwuje się rosnące zainteresowanie banków spółdzielczych instrumentami rynku kapitałowego, lecz wartość bilansowa tej grupy aktywów nie jest znacząca. 4. Tempo wzrostu depozytów w bankach spółdzielczych Grupy BPS było umiarkowane aczkolwiek wyższe niż w bankach komercyjnych. Decydujący wpływ na bazę depozytową miały środki osób prywatnych. Nastąpił także niewielki wzrost wartości depozytów jednostek samorządu terytorialnego, jednak na przestrzeni ostatnich trzech lat ulega ona okresowym wahaniom. 5. Baza kapitałowa w bankach spółdzielczych uległa wzmocnieniu, na co wpływ miało, między innymi, zatrzymanie w bankach, zgodnie z zaleceniami Przewodniczącego UKNF, ponad 95% wypracowanego zysku za 2011 rok. 6. Efektem działalności zrzeszonych banków spółdzielczych w 2012 r. było wygenerowanie wyniku finansowego netto wyższego o ponad 4% niż w 2011 r. Pozytywne tendencje utrzymują się w zakresie zmniejszania się wskaźnika C/I, który w porównaniu do roku poprzedniego obniżył się o 0,5 pp. Niepokojący jest natomiast spadek zysku netto wypracowanego w 2012 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowany aż w 141 zrzeszonych bankach spółdzielczych. 7. Głównym obszarem ryzyka jest portfel kredytowy, którego jakość od 2009 r. ulega systematycznemu pogorszeniu. Od połowy 2011 r. zaobserwować można spowolnienie tempa pogarszania się wskaźnika jakości tego portfela. Relatywnie dobry poziom, lepszy niż w bankach komercyjnych, banki spółdzielcze zawdzięczają w dużej mierze 15

16 dywersyfikacji portfela kredytowego, wynikającej ze struktury klientów oraz prowadzenia działalności głównie na lokalnym rynku i dobrej znajomości obsługiwanych podmiotów. 8. Nastąpiła poprawa sytuacji zrzeszonych banków spółdzielczych w zakresie adekwatności kapitałów, którą ocenia się jako dobrą. Na koniec 2012 r. wszystkie banki wykazywały współczynnik wypłacalności na wymaganym poziomie. Jakkolwiek wartość tego współczynnika wyliczona dla całej grupy zrzeszonych banków wynosiła 14,10%, to jego duże zróżnicowanie w poszczególnych bankach spółdzielczych, wynoszące od 8,08% do 65,73%, świadczy o nierównomiernym wykorzystaniu posiadanego potencjału. Nadal występuje znaczna grupa banków, w których zgromadzone kapitały nie są efektywnie wykorzystywane. Nieliczna grupa banków dysponuje bazą kapitałową o relatywnie niskim poziomie w odniesieniu do skali prowadzonej działalności. 9. Sytuacja w zakresie płynności była stabilna. Zrzeszone banki spółdzielcze w zadowalającym stopniu przestrzegają nadzorczych norm płynności. Sporządziła: Monika Kania Sprawdziła: Grażyna Tułowiecka Zatwierdziła: Helena Banaśkiewicz Warszawa,8 lutego 2013 r. 16

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2011 r.

Warszawa, luty 2011 r. Sytuacja ekonomiczno - finansowa zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku współpracującego na tle sektora bankowości spółdzielczej, wg stanu na 31 grudnia 2011 r. Warszawa, luty 2011 r. WSTĘP...3 I.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, październik 2017 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze 1/2 INSTYTUCJONALNE SYSTEMY OCHRONY Na koniec września 2017 r. działały 554 banki spółdzielcze, z czego 352 było zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze INSTYTUCJONALNE SYSTEMY OCHRONY W 2018 r. nastąpi zakończenie bytu prawnego obecnych zrzeszeń Na koniec czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o ryzyku Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 2016 r.

Sprawozdanie o ryzyku Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 2016 r. Sprawozdanie o ryzyku Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 2016 r. Warszawa, maj 2017 Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA,

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 213 r., ze szczególnym uwzględnieniem banków o aktywach większych niż 5 mln zł URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień r.

RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień r. RAPORT PÓŁROCZNY Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie wg stanu na dzień 30.06.2014 r. Piaseczno, dnia 10.09.2014 r. I. Informacje ogólne o Banku Nazwa Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności.

1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji, 2) ryzyko płynności, 3) ryzyko stopy procentowej, 4) ryzyko operacyjne, 5) ryzyko braku zgodności. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31213 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO -

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2010 r.

Warszawa, styczeń 2010 r. Analiza wyników ekonomiczno - finansowych banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. na tle sektora bankowości spółdzielczej wg stanu na 31.12.29 roku Warszawa, styczeń 21

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 7 maja 2001 r. 2 Wyniki pierwszego kwartału 3 Wyniki za I kwartał 2001 r. I Q 2001 I Q 2000 Zmiana (mln zł) Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo