Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2"

Transkrypt

1

2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną Stropodach nad X piętrem Słupy Stropy Podciągi Styki połączeniowe stropów z podciągami Klatki schodowe Windy Ściany usztywniające Ściany osłonowe Płyta fundamentowa Szyb wentylacyjny Zewnętrzny zjazd do piwnicy Wentylacja nstalacje elektryczne i niskoprądowe Posadzki Osuszenie budynku Otoczenie budynku OKREŚLENE WARUNKÓW ORAZ MOŻLWOŚ WYBUDOWANA LUB 13 DOBUDOWY NOWYH OBEKTÓW BUDOWLANYH, GARAŻY, TP 4.1. Warunki gruntowo wodne Warunki oraz możliwości wybudowania lub dobudowy nowych obiektów USTALENA PRZYZYN STAŁEGO ZALEWANA PWNY OKREŚLENE DOPUSZZALNEGO OBĄŻENA STROPÓW, PODĄGÓW, SŁUPÓW 16 POSADOWENA BEZPOŚREDNEGO 6.1. Stropy nad piwnicą i antresolą Stropy z prefabrykowanych wielootworowych płyt stropowych Żelbetowe prefabrykowane podciągi stropowe Prefabrykowane słupy żelbetowe Posadowienie bezpośrednie Beton użyty do wykonywania prefabrykatów Stal zbrojeniowa WNOSK Z OENY STANU TEHNZNEGO BUDYNKU ORAZ WNOSK 18 Z OGLĘDZN BADAŃ 8. WNOSK ZALEENA BEŻĄYH PRA ZYNNOŚ KONEZNYH DO 20 PRZEPROWADZENA W RAMAH NEPOGORSZONEGO STANU OBEKTU Dokumentacja fotograficzna 22 Załącznik nr 1 - Obliczenie dopuszczalnego obciążenia elementów budynku 32 Załącznik nr 2 - Kserokopia - Sprawozdanie z badań próbek betonu wyciętych z płyty 37 fundamentowej budynku przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie Załącznik - Decyzja GNB oraz Zaświadczenie z OOB 38 Rys. nr K-00 - Plan sytuacyjno wysokościowy Rys. nr K-01 - Lokalizacji odkrywek - piwnica Rys. nr K-02 - Lokalizacji odkrywek - antresola Rys. nr K-03 - Lokalizacji odkrywek - V piętro Rys. nr K-04 - Lokalizacji odkrywek - X piętro Rys. nr K-05 - Lokalizacji odkrywek - X piętro Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

3 1. DANE FORMALNE 1.1. Zleceniodawca 3 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie ul. ybernetyki 19B, Warszawa Podstawa opracowania Umowa Nr UKS1491/UDO1/25/28/10/1/999 zawarta w dniu r. pomiędzy Urzędem Kontroli Skarbowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie ul. ybernetyki 19B, Warszawa, a firmą KM-onstruction z siedzibą w Warszawie ul. Bolesławicka 24/ Przedmiot opracowania Wykonanie ekspertyzy w odniesieniu do konstrukcji, fundamentów oraz nośności stropów budynku pod kątem przydatności i możliwości przeprowadzenia przebudowy obiektu przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie w celu dostosowania go do potrzeb nowej siedziby Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie el opracowania Określenie obecnego stanu technicznego budynku oraz przedstawienie wniosków i zaleceń dla wykonania przyszłej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu na podstawie oględzin i wykonanych odkrywek fundamentów, konstrukcji budynku, ścian, stropów i dachu oraz innych elementów składowych; na podstawie badań podłoża gruntowego określenie warunków oraz możliwości wybudowania lub dobudowy nowych obiektów budowlanych, tj. nowego budynku biurowego, garaży dla samochodów służbowych, obiektów małej architektury; obliczenie dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, a w szczególności fundamentów, stropów, ścian, nadproży, belek, itp.; ustalenie przyczyn stałego zalewania piwnic budynku; wnioski z oceny stanu technicznego budynku oraz wnioski z oględzin i badań, obejmujące: ocenę stanu budynku i jego przydatności do dalszej przebudowy, ocenę stanu instalacji, opis uszkodzeń powstałych w badanych elementach (pęknięcia, rysy, zawilgocenia, zagrzybienia,) ocenę przyczyn powstania uszkodzeń, zalecenia koniecznych napraw, wzmocnień, osuszeń, ociepleń oraz zaleceń co do sposobu dokonania tych napraw; przedstawienie wniosków i zaleceń bieżących prac i czynności koniecznych do przeprowadzenia w ramach utrzymania niepogorszonego stanu technicznego obiektu, do czasu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podjęcia jego przebudowy Materiały i badania wykorzystane w opracowaniu Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna, odkrywki, pomiary i obmiary autorów niniejszego opracowania z lipca 2010 r., Klasę betonu z którego wykonane są elementy konstrukcyjne budynku określono na podstawie badania: przy użyciu młotka Schmidta typu N nr ser. N , próbek betonu wyciętych z płyty fundamentowej - Załącznik nr Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego obiektu w Warszawie przy ul. Jagiellońska 55 - autorstwa mgr Ewy Paplińskiej z lipca 2010 r.,

4 4 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie PT nstalacji Wod-kan. węzła cieplnego budynku biurowym przy ul. Jagiellońskiej 55 Warszawa opracowana przez FSO Projekt w 1994 r., nwentaryzacja budynku biurowego przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie opracowana w FSO Projekt w 1993 r., Ekspertyza ściany kurtynowej budynku przy ul. Jagiellońskiej 55 z propozycją przekrojową nowej ściany opracowana przez DAEWOO ENGNEERNG & OSTRUTON PONAD Sp. z o.o. w 1999 r., Ekspertyza techniczna obiektu przy ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie opracowana przez entrum Techniczne Budownictwa WAETOB Sp. z o.o. w styczniu 2007 r., Założenia architektoniczno-budowlane modernizacji elewacji, wymiany pokrycia dachu, oraz remontu tarasu w budynku biurowym przy ul. Jagiellońskiej 55 opracowana przez FSO Projekt w 1994 r., Książka obiektu budowlanego tom 61/ Literatura techniczna oraz normy związane z tematem opracowania PN-82/B-2000 do Obciążenia budowli, PN-81/B Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz zmiana nr 1 z dn r., PN-B-03264/Ap1:2002: Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one, PN-EN SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynków - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania, PN-EN SO 10456:1999 zolacja cieplna Materiały i wyroby budowlane - Określenie deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych, Konstrukcje żelbetowe J. Kobiak W. Stachurski, Arkady Warszawa część, 1967, Konstrukcje żelbetowe J. Kobiak W. Stachurski, Arkady Warszawa część 1969, Konstrukcje żelbetowe J. Kobiak W. Stachurski, Arkady Warszawa tom 1984, Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych - Andrzej Łapko i Bjarne hristian Jansen - Arkady 2005, Wzmacnianie konstrukcji budowlanych Eugeniusz Masłowski, Danuta Spiżewska, Arkady Warszawa Zużycie obiektów budowlanych WAETOB- Warszawa 2000, Konstrukcje ścian, stropów i podłóg - FERMAEL - katalog wyrobów xella, wersja Akty prawne Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra nfrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. (Dz. U. z 2003 r. Nr 192 Poz z późniejszymi zmianami),

5 5 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 01 poz z późniejszymi zmianami). 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 2.1. Rok budowy: 1967 r Powierzchnia zabudowy: 540 m Powierzchnia użytkowa: 7.218,2 m Kubatura: m Technologia realizacji: prefabrykowana, szkieletowa słupowo-belkowa, żelbetowa Układ konstrukcyjny: poprzeczny Liczba kondygnacji: trzynaście Podpiwniczenie budynku: całkowite Fundamenty: płyta żelbetonowa monolityczna grubości 65 cm Ściany poprzeczne usztywniające: żelbetowe prefabrykowane Ściany szybu windowego grubości 20 cm i 15 cm: żelbetowe monolityczne Konstrukcja nośna: pięcionawowy układ prefabrykowany żelbetowy na siatce słupów 6,0 mx4,5 m i ścian, podciągów Stropy są: z prefabrykowanych płyt wielootworowych i Akermana Ściany klatki schodowej: żelbetonowe Biegi klatek schodowych: żelbetonowe monolityczne Dach: stropodach niewentylowany, kryty papą, w części folią Ściany osłonowe: aluminiowe kurtynowe na drewnianym stelażu Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne i płyty gipsowo kartonowe Stolarka: nietypowa, okna aluminiowe, drzwi drewniane i metalowe Malowanie: farbami olejnymi, klejowymi, emulsyjnymi Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, odgromową, ostrzegania ppoż., centralnego ogrzewania z m.s.c., wentylację mechaniczną i grawitacyjną, klimatyzację części pomieszczeń, wodną i kanalizacyjną. Wody opadowe z dachu i utwardzonego terenu przed budynkiem odprowadzane są do kanalizacji ogólnospławnej Otoczenie budynku jest połączone z ogólnodostępnymi drogami dojazdowymi. 3. OENA STANU TEHNZNEGO Do określenia zużycia elementów budynku przyjęto klasyfikację stanu technicznego jako: bardzo dobry, dobry, zadowalający, zły, awaryjny według tablic nr 5, 6, 7 z punktu Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną Stropodach jest niewentylowany na stropie dwu wspornikowym żelbetowym wspartym na słupach i ścianach żelbetowych. W odsłoniętym z tynku spodzie płyty wspornikowej zaobserwowano strzemiona z niewystarczającej grubości otuliną betonową (Zdjęcie 1.). Na zbrojeniu była minimalna warstwa korozji, która nie ma wpływu na nośność tego elementu. Tynk betonowej attyki oraz sufitu jest miejscami zmurszały i z mikro rysami (Zdjęcie 2.). Nie stanowi to niebezpieczeństwa dla konstrukcji. Miejsca te należy skuć, tynk naprawić.

6 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie Ponad powyższe nie zaobserwowany istotnych rys i nadmiernych ugięć. Konstrukcja stropodachu jest w stanie technicznym dobrym. W Tabeli 1. i 2. warstwy i ich grubości stropodachu przyjęto zgodnie z opracowaniem punktu , ponieważ jego autorzy posiadali znacznie więcej miarodajnych materiałów źródłowych o tym budynku. Współczynnik przenikania ciepła stropodachu U k (Tabela 1.) znacznie przekracza obecnie obowiązujący współczynnik przenikania ciepła dla tego typu przegrody. U k >>U k(max) bo 1,28>>0,25 stniejące ocieplenie obecnie nie spełnia roli dla której zostało wykonane, nadto materiał ten jest niewspółmiernie ciężki do uzyskiwanych efektów. Należy istniejące ocieplenie stropodachu zdemontować i wykonać nowe, dostosowane do obecnych wymogów izolacyjności cieplnej (punkt ). Zaleca się aby do wykonania nowego ocieplenia stropodachu zastosować styropian o grubości według opracowania projektowego. Tabela 1.Współczynnik przenikania ciepła stropodachu nad X piętrem Lp. Warstwa Grubość R T U k (w m) m 2 *K/W W/(m 2 *K) opory przejmowania ciepła 0,140 2 dwie warstwy papy 0,03 0,167 3 warstwa wyrównawcza 0,03 0,027 4 pianobeton 0,12 0,375 5 płyta żelbeton 0,15 0,083 6 tynk cement-wapno 0,015 0,019 7 Σ= 0,811 1,28 Na dachu zamontowane wywietrzniki dachowe typu cag oraz osłony wylotów z kominów wentylacji grawitacyjnej są silnie skorodowane, technicznie zużyte. Poprzez nieszczelności wzdłuż ścian następuje zamakanie stropu. Wywietrzniki dachowe osłony wentylacji grawitacyjnej należy wymienić. Ostatnio wykonano naprawę dachu polegającą na usunięciu purchli i ułożeniu jednej warstwy papy zgrzewalnej. Przy jednym kominie jest zastoina wodna. Pozostawiono skorodowane obróbki blacharskie, przez które wzdłuż ścian wpływają wody opadowe do wewnątrz budynku. Jeden kosz odpływu wody jest zanieczyszczony, częściowo niedrożny, należy go oczyścić. Obróbka blacharska daszku nad szybem wentylacyjnym jest zupełnie skorodowana, a pokrycie papowe niekonserwowane jest nieszczelne, należy interwencyjnie pokryć daszek jedną warstwą papy termozgrzewalnej. Lotnicza sygnalizacja świetlna w dwóch narożnikach elewacji południowo wschodniej budynku jest zasłonięta przez konstrukcję reklamy. Stan ten zagraża bezpieczeństwu ruchu lotniczego, należy to pilnie zmienić poprzez wyniesienie lamp sygnalizacyjnych wyżej, lub demontaż konstrukcji wsporczej reklamy. Drabina włazowa na dach jest zamontowana bez pałąków ochronnych, należy je wykonać. nstalacja odgromowa jest nieciągła, prawie w całości leży na papie, nie zauważono zwodów, pręty i złącza są skorodowane. nstalację tę należy wymienić. 6

7 3.2. Stropodach nad X piętrem 7 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie Stropodach jest niewentylowany na stropie z prefabrykowanych płyt wielokanałowych i uzupełniany płytą Akermana wsparty na podciągach, prefabrykowanych słupach oraz podłużnych ścianach żelbetowych. Na stropie przy przejściu rury odwadniającej przez dach jest zaciek. Z rury wyciekała woda pomimo, że w dniu przeglądu nie padał deszcz (Zdjęcie 3.). Stąd należy wnieść, że rura ta jest zapełniona wodą. Nad to odpływ z dachu do tej rury jest zamknięty na stałe warstwami papy. Należy pilnie udrożnić ten pion wraz z jej poziomem oraz przykanalikiem do budynku. Spękany odcinek rury spustowej należy wymienić, a docelowo należy wymienić cały pion kanalizacji deszczowej. Na płytach i podciągach nie zaobserwowano istotnych rys i nadmiernych ugięć. Konstrukcja nośna stropodachu jest w stanie technicznym dobrym. Tabela 2.Współczynnik przenikania ciepła stropodachu nad X piętrem Lp. Warstwa Grubość (w m) R T m 2 *K/W U k W/(m 2 *K) opory przejmowania ciepła 0,140 2 dwie warstwy papy 0,03 0,167 3 warstwa wyrównawcza 0,03 0,027 4 terakota 0,005 0,005 5 folia izolcyjna 0,003 0,018 6 warstwa wyrównawcza 0,03 0,027 7 beton spadkowy 1,5% 0,055 0,031 8 pianobeton 0,12 0,290 9 płyta wielokanałowa 0,15 0, tynk cement-wapno 0,015 0, Σ= 0,806 1,29 Współczynnik przenikania ciepła stropodachu U k (Tabela 2.) znacznie przekracza obecnie obowiązujący współczynnik przenikania ciepła dla tego typu przegrody. U k >>U k(max) bo 1,29>>0,25 stniejące ocieplenie nie spełnia roli dla której zostało wykonane, nadto materiał ten jest niewspółmiernie ciężki do uzyskiwanych efektów. Należy istniejące ocieplenie stropodachu zdemontować wraz ze zbędnymi warstwami takimi jak terakota i kilka kolejnych warstw wyrównawczych i wykonać nowe, zaprojektowane z dostosowaniem do obecnych wymogów izolacyjności cieplnej (punkt ) oraz ewentualnej funkcji tarasu widokowego. Na połaci dachu zamontowana jest stalowa konstrukcja wsporcza reklamy. Elementy metalowe są skorodowane, pojedyncze spawy są spękane, osprzęt elektryczny i oprawy są niestabilne, miejscami odpadają. Stan techniczny konstrukcji wsporczej jest zły, należy ją zdemontować. Strona południowo wschodnia tarasu jest pokryta papą. Naprawa pokrycia polegała tylko na ułożeniu nowej warstwy papy, pozostawiono nierówną powierzchnię bez właściwych spadków, stąd zaobserwowano cztery zastoiny wodne (Zdjęcie 4.). Na połaci dachu pozostawiono konstrukcje wsporcze klimatyzatorów oraz korytka kablowe zasilające je, jako obecnie zbędne należy je zdemontować i zutylizować.

8 8 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie Strona północno zachodnia jest pokryta folią dachową. Folia również była naprawiana miejscowo paskami papy. Zaobserwowano wiele dziur i pęknięć tej foli, na podkładzie pod folią rozwija się roślinność (Zdjęcie 5.). Na ścianie i stropie daszku nad klatką schodową w dniu przeglądu był mokry zaciek powstały przez nieszczelne pokrycie. Do czasu wykonania komplementarnego remontu stropodachu spękane i uszkodzone pokrycie północno zachodniej strony dachu oraz daszku nad klatką schodową należy zabezpieczyć jedną warstwą papy termozgrzewalnej. Przed przystąpieniem do wykonania jednej warstwy papy termozgrzewalnej należy: usunąć roślinność, uzupełnić ubytki betonu w spękanym podkładzie pod istniejącą folią, oczyścić podłoże pod przyszłą warstwę papy Słupy Żelbetowe prefabrykowane słupy do piętra są o wymiarach 50 cm x 50 cm, a na wyższych kondygnacjach o zmiennym przekroju poprzecznym (Zdjęcie 6) w: głowicy 36 cm x 70 cm, a podstawie 36 cm x 44 cm. W odsłoniętych z tynku miejscach stwierdzono, że beton jest ciągły, bez odprysków, zalepionych raków, szczelnie i równomiernie wypełniał formę do ich wykonania. W wykonanych odkrywkach stwierdzono ułożenie zbrojenia z 3 cm otuliną (Zdjęcie 7). Na zbrojeniu nie napotkano na ogniska rdzy. Nie zaobserwowano ubytków betonu, rys i pęknięć, stan techniczny słupów jest dobry. Na okładzinie lastrykowej słupów przyziemia są pionowe rysy wzdłuż styku słupa nośnego i obudowy zwiększającej wizualnie jego wielkość (Zdjęcia 8. i 9.). Obudowa jest wystrojem architektonicznym i nie przenosi żadnych obciążeń poza ciężarem własnym. Należy zaprojektować i wykonać nowe samonośne obudowy słupów oddylatowane od konstrukcji słupów Stropy Stropy nad piwnicą, parterem i antresolą są typu Akermana; w wykonanych odkrywkach zbrojenie jest dokładnie otulone betonem, na zbrojeniu nie stwierdzono korozji. Nie zaobserwowano nadmiernych ugięć, rys i pęknięć poprzecznych na spodzie stropów. Stropy między piętrowe wykonane są z płyt prefabrykowanych wielokanałowych, uzupełnionych przy ścianach części centralnej stropem Akermana (Zdjęcie 10.). Na odsłoniętym zbrojeniu w odkrywce przy podporze płyty wielokanałowej nie stwierdzono korozji. Otulina betonu dokładnie przylegała do zbrojenia. Na spodzie płyt stropowych nie zaobserwowano rys i pęknięć poprzecznych stropów; nie stwierdzono również nadmiernych ugięć tych płyt. Występują przypadki zarysowań wzdłuż krawędzi styku poszczególnych płyt stropowych, nie stanowi to zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji, jest to zjawisko typowe dla tego rodzaju stropów. Stan techniczny stropów jest dobry. Tynk ocieplenia spodu stropu nad parterem (Zdjęcie 9.) oraz zadaszenia nad X piętrem (Zdjęcia 1. i 2.) jest spękany. Rysy te są spowodowane niewłaściwie dobraną mieszanką zaprawy tynkarskiej i nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa konstrukcji. Tynk zadaszenia nad X piętrem wymaga naprawy. Ocieplenie części stropu piętra wysuniętego poza obrys ścian zewnętrznych budynku należy dostosować do obecnie obowiązujących przepisów o ochronie cieplnej budynku.

9 3.5. Podciągi 9 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie Podciąg składa się z dwóch prefabrykatów w kształcie litery Z o wymiarach h=38,5 cm, b=12 cm i b 1 =35 cm każdy, przylegających do siebie górnymi półkami, zespawanych do siebie montażowo płaskownikiem (Zdjęcie 10). Na podciągach nie stwierdzono rys i pęknięć w strefach: ściskanych, rozciąganych i ścinanych mających wpływ na nośność tych elementów. Nadto jakość wykonania tych prefabrykatów jest bez zarzutu. Na odsłoniętym zbrojeniu nie stwierdzono korozji. Otulina z betonu dokładnie przylegała do zbrojenia (Zdjęcie 7.). Stan techniczny podciągów jest dobry Styki połączeniowe stropów z podciągami Płyty stropowe są oparte na dolnej, bocznej płytce wspornikowej podciągu o wymiarach b w =5,5 cm, h w =14,5 cm. Na płytkach wspornikowych nie zaobserwowano uszkodzeń, zmian geometrii wsporników, rys i pęknięć. Na odsłoniętym zbrojeniu nie zaobserwowano korozji. Stan techniczny płytek wspornikowych jest dobry Klatki schodowe W budynku są dwie klatki schodowe. Jedna prowadząca tylko na antresolę, a druga główna od parteru do X piętra. Biegi i spoczniki są żelbetowe monolityczne. Na biegach i spocznikach nie stwierdzono pęknięć i zarysowań. Biegi, spoczniki są w stanie technicznym dobrym. Żelbetowe ściany nośne podłużne klatki głównej są grubości 15 cm. Na ścianach klatki schodowej nie zaobserwowano rys i pęknięć. Stan techniczny ścian klatki schodowej jest dobry. Balustrady metalowe biegów schodowych są sztywno osadzone o wysokości 90 cm. Balustrady należy dostosować do normatywnej wysokości 110 cm. Biegi i spoczniki klatki schodowej są obłożone wykładziną typu Tarket, wykładzina jest zużyta, w złym stanie technicznym, należy ją wymienić. Ściana kurtynowa klatki schodowej jest nieszczelna, w złym stanie technicznym. Wody opadowe dostają przez nieszczelności do wewnątrz klatki schodowej oraz ścianę dylatacyjną z przylegającego budynku. Ścianę kurtynową należy wymienić na podstawie opracowanego projektu wykonawczego Windy Przy klatce schodowej są dwie windy. Żelbetowe monolityczne ściany szybów windowych są w dobrym stanie technicznym Ściany usztywniające Podłużne ściany usztywniające są żelbetonowe prefabrykowane. Miedzy poszczególnymi płytami ściennymi w stropie są żelbetonowe rygle. Otulina betonowa dolnego zbrojenia rygli X piętra oraz pionowej krawędzi ściany piętra została usunięta, odsłonięte zbrojenie koroduje, należy uzupełnić otulinę zbrojenia. Ponad powyższe stan techniczny ścian usztywniających jest dobry Ściany osłonowe Ściany zewnętrzne osłonowe od do X piętra wykonane są z elementów aluminiowo drewnianych. Do drewnianych rygli zamocowane są pionowe elementy aluminiowe. Obudowa kondygnacji składa się z pasa dolnego, okna i pasa

10 10 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie nadokiennego. Okna są szklone szybą zespoloną mm uszczelnione w ramiakach kitem. Ramy i ościeżnice aluminiowe wykonano bez termicznych przekładek. Pas podokienny i nadokienny wykonany jest z następujących warstw: blacha emaliowana, płyta azbestowa prasowana grubości 6 mm, styropian grubości 5 cm, płyta kartonowo gipsowa grubości 16 mm, płyta wiórowa grubości 15 mm. Ścianę osłonową parteru stanowią okna z profili stalowych szklonych w holu pojedynczą szybą grubości 6 mm. Okna południowego przyziemia są stosunkowo nowe, plastikowe (Zdjęcie 12.). Okna antresoli są stare z profili stalowych szklonych podwójnie szybą, dwie szyby są spękane należy je bezzwłocznie usunąć. Drewniane okna maszynowi X piętra są w złym stanie technicznym, wymagają wymiany. Okna plastikowe parteru nie są wkomponowane w tą elewację, przy przewidywanym zakresie remontu ścian osłonowych będą musiały być wymienione. Stalowa ściana kurtynowa parteru ze względu na swoją konstrukcję i oszkleniem pojedynczą szybą nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów o izolacyjności cieplnej budynku (Załącznik nr 2. do punktu ). Aluminiowo drewniana ściana osłonowa jest w stanie technicznym złym. Na aluminiowej blasze są widoczne przebarwienia i odkształcenia; warstwy z płyt gipsowych i wiórowych są rozwarstwione i zmurszałe wielokrotnym zamakaniem wodami opadowymi. Drewniane elementy konstrukcji wsporczej są zbutwiałe, z widocznymi śladami korozji biologicznej (Zdjęcie 11.), a stalowe łączniki są skorodowane. Zaobserwowano zacieki na wewnętrznej stronie ścian osłonowych oraz suche ślady po zastoinach na posadzkach pokoi biurowych. Przyczyną tego stanu jest przenikanie wód opadowych przez nieszczelności na łączeniach poszczególnych elementów ściany. Uszczelki okien gumowe są stwardniałe, kruszą się. Zamykanie części okien jest niesprawne. Aluminiowe okna ściany osłonowej są wyeksploatowane, technicznie przestarzałe, nie nadają się do naprawy. Tabela 3.Współczynnik przenikania ciepła ściany osłonowej Lp. Warstwa Grubość (w m) R T m 2 *K/W U k W/(m 2 *K) opory przejmowania ciepła 0,140 2 blacha aluminiowa 0,002 0,000 4 płyta azbesto cementowa 0,006 0,033 3 stropian 0,05 0,111 5 płyta gipsowo kartonowa 0,016 0,055 6 płyta wiórowa 0,016 0,107 7 Σ= 0,446 2,29 ała ściana osłonowa nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów o izolacyjności cieplnej budynków (Załącznik nr 2 do punktu ), bo zgodnie Tabelą 3. współczynnik przenikania ciepła przez ścianę osłonową wynosi U k = 2,29 W/m 2 K >> U max = 0,30 W/m 2 K. Ścianę osłonową wraz z oknami należy wymienić na podstawie projektu wykonawczego. Opracowanie powinno być wykonane przez projektanta mającego dorobek w takim projektowaniu. Dwie szyby antresoli i jedna okna biurowego jest spękana, warstwy spękanych szyb należy pilnie usunąć.

11 3.11. Płyta fundamentowa Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie W wykonanej odkrywce przy południowo wschodniej ścianie budynku stwierdzono, że monolityczną żelbetonową płytę fundamentową wykonano w wykopie szerokoprzestrzennym. Płytę grubości 65 cm posadowiono na 10 cm grubości chudym betonie i jest zabezpieczona powłoką bitumiczną. Na odsłoniętych częściach nie stwierdzono uszkodzeń, pęknięć, błędów wykonawczych. Na konstrukcji budynku nie stwierdzono jakichkolwiek niepokojących objawów o charakterze konstrukcyjno - budowlanym, które by świadczyły o nierównomiernym czy nieprawidłowym osiadaniu budynku, albo uszkodzeniu płyty fundamentowej. Stan techniczny płyty fundamentowej jest dobry, a sposób posadowienia budynku jest prawidłowy Szyb wentylacyjny Ściany szybu wentylacyjnego żelbetowe monolityczne podłużne są grubości 20 cm a poprzeczne ~10 cm. Na ścianach nie zaobserwowano istotnych rys i uszkodzeń. Ściany szybu wentylacyjnego są w stanie technicznym dobrym. Drabiny, konstrukcja wsporcza oraz podesty z kratek typu wema są pokryte warstwą rdzy (Zdjęcie 13.), należy je oczyścić i pomalować warstwami antykorozyjnymi, lub wymienić na ocynkowane. Drzwi z korytarzy do szybu na poszczególnych piętrach nie są szczelne, powoduje to zawirowania i niewłaściwą cyrkulację powietrza w samym szybie oraz w przyległych pomieszczeniach. Należy zamontować szczelne drzwi Zewnętrzny zjazd do piwnicy Żelbetowy mur oporowy zewnętrznego zjazdu do piwnicy jest w stanie technicznym dobrym, nie zaobserwowano istotnych rys i uszkodzeń, odchyleń od pionu. Okładzina lastrykowa muru oporowego jest spękana, z miejscowymi ubytkami i pozostawionymi przez wykonawcę robót listwami drewnianymi, wymaga miejscowych napraw i uzupełnień. Balustrada ochronna jest wiotka i niestabilna, nie spełnia zadania dla którego została wykonana, należy wykonać balustradę zapewniającą bezpieczeństwo jej użytkowania. Betonowa posadzka zjazdu jest spękana, nierówna, z miejscowymi zapadlinami, beton posadzki jest zmurszały, łuszczy się. Posadzkę należy skuć i wykonać nową z betonu klasy minimum B30, z dodatkiem środka uszczelniającego. Dół chłonny jest zasypany gruzem, brakuje kraty zakrywającej, należy go oczyścić i wykonać nową kratę zabezpieczoną antykorozyjnie. Metalowe drzwi wejściowe do wiatrołapu są wyłamane z zawiasów, wymagają naprawy i konserwacji. Na stropie wiatrołapu jest zaciek, należy naprawić izolację przeciwwilgociową stropu Wentylacja Wentylacja przeciwpożarowa Zgodnie z zaleceniami na stronie 41 Ekspertyzy z 2007 r. (punkt ) cyt.: 3. Należy zaprojektować od nowa system wentylacji przeciwpożarowej, a w oparciu o tę dokumentacje należy opracować instrukcję działania na wypadek pożaru.. 11

12 12 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie Nad to mając na uwadze konieczność wykonanie nowej ściany kurtynowej (osłonowej) obecna instalacja oddymiająca zostanie zdemontowana Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń sanitarnych Komin wentylacji grawitacyjnej łazienek został wymurowany o nieprawidłowej grubości ścianek ¼ cegły (Zdjęcie 14.). Stan ten został odsłonięty w ostatnim okresie, po usunięciu płyt gipsowych oddzielających korytarz od przewodów wentylacyjnych. Ta wentylacja nie działa prawidłowo i nie spełnia zadania dla którego została zaprojektowana. Należy zaprojektować i wykonać nową wentylację grawitacyjną pomieszczeń sanitarnych nstalacje elektryczne i niskoprądowe Zgodnie z zaleceniami na stronie 47 Ekspertyzy z 2007 r. (punkt ) cyt.: w przypadku planowanego remontu i modernizacji obiektu należy przewidzieć wymianę wszystkich instalacji elektrycznych i niskoprądowych,. Mając na uwadze okres wykonania oraz czas eksploatacji tych instalacji, a także konieczność dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów, należy bezwzględnie wykonać to zalecenie Posadzki W posadzkach jako izolację dźwiękochłonną zastosowano płytę pilśniową miękką nasączoną ksylamitem. Jest to środek grzybobójczy szkodliwy dla zdrowia, obecnie zabronione jest jego stosowanie w pomieszczeniach zamkniętych. Należy istniejące warstwy podsadzki usunąć, wykonać nowe zgodnie z rozwiązaniem projektowym. Zaleca się zaprojektowanie następujących warstw posadzek: posadzka trudnościeralna np. Tarket dla pomieszczeń biurowych i komunikacji, a dla pomieszczeń sanitarnych terakota antypoślizgowa, trudnościeralna; 3,5 cm podkład cementowy zatarty na gładko, zbrojony siatką zgrzewaną do podkładów z prętów Ф 4,5 mm; 1 cm izolacja akustyczna np. z mat Unitred PE-25 2x0,5 cm dla pomieszczeń biurowych i komunikacji, a dla pomieszczeń sanitarnych izolacja wodoszczelna Osuszenie budynku Po usunięciu przyczyn zalewania i namakania (zgodnie z punktem 5.) piwnicy jak i ścian oraz stropów budynku należy: usunąć warstwę tynku z czarną pleśnią zachowując ostrożność i przepisy bhp, skuć zmurszały i odspojony tynk, suszyć ściany i sufity intensywnie wietrząc pomieszczenia zawilgocone, zmyć odsłonięty mur środkiem grzybobójczym, usunąć szczotkami drucianymi naloty unieszkodliwionej grzybni oraz wykwity soli, po osiągnięciu przez przegrody wilgotności powietrzno suchej wykonać tynk renowacyjny Otoczenie budynku Konstrukcja stalowa zadaszenia nad wejściem głównym do budynku jest skorodowana, wymaga malowania warstwami antykorozyjnymi.

13 13 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie Jedna płyta plastikowa przekrycia daszku jest spękana, należy ją niezwłocznie usunąć, a następnie uzupełnić. Posadzka z lastryka płukanego podcienia budynku jest zmurszała, z głębokimi ubytkami, należy ją w czasie remontu wymienić na nową. Ze względu na walory bezpieczeństwa i długi okres bezawaryjnej eksploatacji, ze swej strony preferuję oraz zalecam wykonywanie posadzek i okładzin zewnętrznych z lastryka płukanego, z dodatkiem środka uszczelniającego. hodnik z płytek betonowych przed elewacją północno zachodnią jest krzywy, pozapadany, wiele płytek jest spękanych, należy wykonać nowy chodnik. Droga przed elewacją południowo wschodnią z żelbetonowych płyt drogowych jest krzywa, płyty są popękane, zużyte, ułożone ze spadkiem do budynku (Zdjęcie 12.). Należy wykonać nową drogę według rozwiązania projektowego. Przy elewacji szczytowej budynku zeskładowano wiele warstw betonowych płytek chodnikowych i płyt drogowych (Zdjęcie 12.), należy je uprzątnąć i wykonać opaskę wraz z brakującym odcinkiem murku oporowego trawnika. Zbrojenie główne żelbetowego monolitycznego wspornikowego gazonu przy elewacji południowo wschodniej jest w wielu miejscach bez otuliny betonowej, następuje korozja zbrojenia sięgająca 20% średnicy (Zdjęcie 15.). Okładzina lastrykowa gazonu jest spękana, odspojona, odpada płatami. Przy narożniku wschodnim gazon jest posadowiony na murze z cegły pełnej. Mur jest zmurszały, występują w nim ubytki do głębokości ¼ cegły. Gazon wymaga pilnej naprawy lub rozebrania. Zewnętrzne stalowe schody od strony południowo wschodniej są zdekompletowane, brakuje wszystkich stopnic, płyt podestu, części barierki, pozostała konstrukcja jest skorodowana (Zdjęcie 12.). Schody należy naprawić, brakujące elementy uzupełnić lub rozebrać. We wschodnim narożniku elewacji południowo wschodniej w odległości ~40 cm od lica ściany fundamentowej rośnie dwu pniowe drzewo (Zdjęcie 19.) o obwodzie 45 cm i 35 cm (mierzone na wysokości 130 cm). Korzenie drzewa zupełnie zniszczyły opaskę budynku, schody i fundament gazonu. Opaska bezpośrednio przy drzewie jest wyniesiona w górę, zaś pozostała część opaski zapadła się. Okładzina lastrykowa cokołu budynku jest spękana i odspojona od ściany. Zniszczenie przez wrastające korzenie drzewa opaski powoduje napływanie wód opadowych pod fundament i wypłukiwanie szkieletu gruntowego. Taki stan doprowadzi do uszkodzenia fundamentów i ścian fundamentowych a w konsekwencji do utraty stabilności konstrukcji budynku. Wrastające korzenie drzewa posadzonego w odległości ~40 cm od budynku uszkodziły opaskę wraz z okładziną lastrykową cokołu, schody i fundament gazonu. Drzewo obecnie zagraża bezpieczeństwu mienia a pozostawienie takiego stanu będzie zagrażało także bezpieczeństwu ludzi; drzewo należy wyciąć, pień wykarczować (pkt 5 Art.47g. Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody). Opaskę wraz z okładziną lastrykową wymienić, gazon naprawić lub rozebrać. 4. OKREŚLENE WARUNKÓW ORAZ MOŻLWOŚ WYBUDOWA- NA LUB DOBUDOWY NOWYH OBEKTÓW BUDOWLANYH, GARAŻY, OBEKTÓW MAŁEJ ARHTEKTURY 4.1. Warunki gruntowo wodne

14 14 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie Dla potrzeb niniejszej ekspertyzy wykonano badania podłoża gruntowego [punkt ]. Badania wykonano przy budynku i na parkingu - lokalizacji przyszłych obiektów. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na rzędnej 5,32 6,10 m nad poziom 0 Wisły. Podłoże gruntowe przebadano do głębokości 8,0 10,0 m. Badania podłoża na głębokości -4,60 poniżej poziomu posadzki parteru wskazały, że budynek został posadowiony na gruntach mineralnych, rodzimych: piaskach średnich i grubych, średnio zagęszczonych o d =0,57 0,53, do obliczeń przyjęto d =0,55. Grunty te są wodoprzepuszczalne i nie magazynują wód opadowy. Dopiero poniżej 5,5 m jest warstwa iłów pylastych półzwartych o stopniu plastyczności L =0,05. Wody podziemne (zwierciadło wody swobodnej) stabilizują się na głębokościach: -3,90-4,50 m to jest o 0,35 m poniżej posadowienia płyty fundamentowej oraz -3,60 4,00 m poniżej poziomu terenu na parkingu - lokalizacji przyszłych obiektów, to jest rzędnej 5,50 m 0 Wisły. Budynek został obsypany nasypami niebudowlanymi: humusem, gruntami piaszczystymi z okruchami betonu, gruzem ceglanym itp. o różnej miąższości: od strony południowej do głębokości 3,20m, od strony północnej 1,30 m, na parkingu od1,20 2,70m. Podłoże gruntowe jest o korzystnych parametrach dla posadowienia bezpośredniego badanego budynku i planowanych obiektów Warunki oraz możliwości wybudowania lub dobudowy nowych obiektów budowlanych Na podstawie badań podłoża gruntowego, można jednoznacznie stwierdzić, że nie ma istotnych przeszkód natury technicznej do realizacji przewidywanych zamierzeń nwestora tj. wybudowania nowego budynku biurowego, garaży dla samochodów służbowych, obiektów małej architektury, czy też rozbudowy istniejącego obiektu. Dla uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej ciężkiej sugeruje się posadowienia nowych obiektów na głębokości powyżej lustra wody gruntowej. W przypadku podjęcia decyzji o dobudowie do istniejącego obiektu należy: dążyć do posadowienia nowych fundamentów na tej samej głębokości co płyta fundamentowa istniejącego biurowca; przy realizacji dobudowy nie wolno odsłonić istniejącej płyty fundamentowej biurowca poniżej D min =0,78 m; fundamenty nowego i starego obiektu muszą być tak posadowione aby wzajemnie nie oddziaływały na siebie. Mając na uwadze uwarunkowania gruntowo wodne opisane w punkcie 4.1. uważam, że wykonanie drenażu opaskowego byłoby zbędnym wydatkiem ponieważ: grunty na których posadowiony jest obecny i przyszłe obiekty są wodoprzepuszczalne i nie magazynują wód opadowy,

15 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie a poziom zwierciadła wody swobodnej stabilizuje się na głębokościach poniżej posadowienia płyty fundamentowej oraz -3,60 4,00 m poniżej poziomu terenu na parkingu - lokalizacji przyszłych obiektów, to jest rzędnej 5,50 m 0 Wisły. 5. USTALENE PRZYZYN STAŁEGO ZALEWANA PWNY W piwnicy ściany przy: posadzkach, sufitach oraz same sufity są silnie zawilgocone z wykwitami czarnej pleśni. Na posadzkach są zastoiny z wodą. Po każdym deszczu piwnica jest zalewana wodą opadową wypływającą z nieszczelności pionów i poziomów naściennych i podposadzkowych kanalizacji deszczowej, ponieważ przykanaliki i poziomy kanalizacyjne są niedrożne. Wypływająca z kanalizacji deszczowej do piwnicy woda jest przepompowywana z wymiennikowni nie do kanalizacji, tylko do pomieszczeń w południowo wschodniej części piwnicy (Zdjęcie 18.); także to świadczy o niedrożności odpływu kanalizacyjnego. To tylko dzięki temu, że budynek jest nieużytkowany to piwnice nie są zalewane także fekaliami. Podstawową przyczyną stałego zalewania piwnicy jest niedrożność przykanalików Ф250 i Ф150. Oba przykanaliki są włączone do studni kanalizacyjnej leżącej na terenie P MOT, z tym, że Dn250 włączony jest bezpośrednio, a Dn150 poprzez studzienkę przelotową, przy gazonie (Rys. nr K-00). Przykanaliki wraz ze studzienką pośrednią należy w trybie pilnym udrożnić, a docelowo po ich skamerowaniu podjąć decyzję o ewentualnej wymianie. Łącznie z przykanalikami należy udrożnić wszystkie poziomy a następnie piony kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Należy udrożnić i usprawnić odwodnienie studzienki schładzającej pomieszczenia wymiennikowni, następnie bezwzględnie zaprzestać przepompowywanie wody z wymiennikowni do pomieszczeń w południowej części piwnicy. Obecną studzienkę do przepompowywania wody z wymiennikowni należy uszczelnić i wykonać kratę ochronną, lub ją zlikwidować, jako zbędną po usprawnieniu kanalizacji i automatycznego odwodnienia studzienki schładzającej. Ponad powyższe do zamakania piwnicy przyczyniają się wycieki ze sperforowanych korozją i spękanych rur z instalacji kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, zimnej wody, centralnego ogrzewania (Zdjęcia 16 i 17.). Należy zrealizować wszystkie wnioski i zalecenia wynikające z Ekspertyzy... (punkt ) dotyczące tych instalacji jak również instalacji hydrantowej. Mając na uwadze wiek, perforację korozją części pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz widoczne efekty zalań na stropach i ścianach również na wyższych kondygnacjach budynku, instalację tę należy wymienić w całości, łącznie z poziomami pod posadzką piwnicy i zasuwą burzową. Wykonana odcinkowa wymiana rur kanalizacyjnych nie przyniosła pożądanych efektów. Do czasu udrożnienia kanalizacji proponuję dwa sposoby usuwania wody z piwnicy: poprzez otwór w drzwiach wyjścia na zewnątrz z piwnicy na trawnik przed budynkiem, lub przez okno piwniczne elewacji południowo wschodniej na plac utwardzony prefabrykowanymi płytami drogowymi. 15

16 16 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie 6. OKREŚLENE DOPUSZZALNEGO OBĄŻENA STROPÓW, PODĄGÓW, SŁUPÓW POSADOWENA BEZPOŚREDNEGO 6.1. Stropy nad piwnicą i antresolą W odkrywce nad piwnicą i antresolą stwierdzono strop o rozpiętości l 0 =540 cm wylewany na budowie w oparciu o pustaki Akermana h=20 cm i 4 cm płyty nadbetonu, zazbrojone prętami Φ 10 mm górą, a dołem Φ 14 mm A s =1,54 cm 2 ze stali A- 34GS o f yd =350MPa i z betonu klasy B20 o f cd =10,6 MPa. Zgodnie z poz. 79 i poz. 80 Załącznika nr 1. stropy typu Akermana nad piwnicą i antresolą przenoszą wszystkie obciążenia: stałe wg PN-82/B oraz wynikające z zakresu przyszłego remontu, zmienne wg PN-82/B dla budynku biurowego Stropy z prefabrykowanych wielootworowych płyt stropowych W odkrywce na korytarzu X piętra odsłonięto strop z płyt stropowych wielokanałowych żelbetowych o wysokości płyty 24 cm i rozpiętości l=540 cm zazbrojonych prętami Φ 10 górą i Ф 12 mm dołem o A s =0,79cm 2 i A s =1,13 cm 2 o rozstawie 19,5 cm ze stali A- 34GS o f yd =350MPa i betonu klasy B20 o f cd =10,6 MPa; zgodnie z Tablicą 4-11 w punkcie są to płyty wielokanałowe odmiany A obciążone wg wariantu q+p=4,5 kn/m 2 (bez ciężaru własnego płyty). Zgodnie z poz. 83 i poz. 84 Załącznika nr 1. stropy pięter X z prefabrykowanych płyt wielokanałowych przenoszą wszystkie obciążenia: stałe wg PN-82/B oraz wynikające z zakresu przyszłego remontu, zmienne wg PN-82/B dla budynku biurowego Żelbetowe prefabrykowane podciągi stropowe Prefabrykowane podciągi żelbetonowe są w kształcie litery Z o wymiarach h=38,5 cm, b=12 cm i b 1 =35 cm, z górną półką o wymiarach h p =7,5 cm i b p =17,5 cm, z boczną płytką wspornikową o wymiarach b w =5,5 cm, h w =14,5 cm do oparcia płyt stropowych, zazbrojone 3 Φ 16 mm o A s =6,03 cm 2 ze stali A- 34GS o f yd =350MPa oraz strzemionami Ф 10 mm co 10 cm o A s =0,79 cm 2 ze stali A0 St0S f yd =190MPa i betonu klasy B40, do obliczeń przyjęto beton B30 o f cd =16,7 MPa; do obliczeń statycznych przyjęto belkę wspornikową o rozpiętości l=4,50 m i wysięgu wspornika l 1 =1,50m. Zgodnie z poz. 96 poz. 97 oraz poz. 112 Załącznika nr 1. żelbetowe prefabrykowane podciągi stropów międzykondygnacyjnych przenoszą wszystkie obciążenia: stałe wg PN-82/B oraz wynikające z zakresu przyszłego remontu, zmienne wg PN-82/B dla budynku biurowego Prefabrykowane słupy żelbetowe Prefabrykowane słupy żelbetowe o zmiennym przekroju poprzecznym: 50 cm x 50 cm w kondygnacjach od parteru do V piętra, w: głowicy 36 cm x 70 cm, a podstawie 36 cm x 44 cm w kondygnacjach od V do X piętra, zazbrojone 12 Φ 22 mm o A s =45,60 cm 2 ze stali A- 34GS o f yd =350MPa oraz strzemionami Ф 10 mm co 8 cm o A s =0,79 cm 2 ze stali A0 St0S f yd =190MPa i betonu klasy B40, do obliczeń przyjęto beton B30 o f cd =16,7 MPa, oraz najniekorzystniej obciążony słup antresoli strony południowej.

17 17 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie Zgodnie z poz. 131 Załącznika nr 1. prefabrykowane żelbetowe słupy międzykondygnacyjne przenoszą wszystkie obciążenia: stałe wg PN-82/B oraz wynikające z zakresu przyszłego remontu, zmienne wg PN-82/B dla budynku biurowego Posadowienie bezpośrednie W odkrywce przy elewacji południowo wschodniej grubość płyty fundamenttowej wynosi 70 cm. W odkrywce płyta była posadowiona na 10 cm grubości chudym betonie. Zbadano wytrzymałość betonu w płycie fundamentowej i stwierdzono miejscowe różnice wytrzymałości. Badań dokonano przy użyciu młotka Schmidta punkt oraz na próbkach betonowych wyciętych z płyty budynku (Załącznik nr 2.). Jakość betonu w badanych próbkach można określić jako dobrą. Klasę betonu określono na poziomie od B20 na granicy B25 do B30, jest to znacznie więcej od zwykle zakładanego i wykonywanego w tamtym czasie betonu marki R w 170. Rzeczywista klasa betonu w płycie fundamentowej jest korzystna dla bezpieczeństwa konstrukcji. Zgodnie z poz. 168 Załącznika nr 1. grunt pod istniejącą płytą fundamentową przenosi wszystkie obciążenia z całego budynku: stałe wg PN-82/B oraz wynikające z zakresu przyszłego remontu, zmienne wg PN-82/B dla budynku biurowego Beton użyty do wykonania prefabrykatów Przy użyciu młotka Schmidta typu N nr ser. N dokonano badania betonu z którego wykonana jest cała konstrukcja budynku i stwierdzono, że elementy żelbetowe prefabrykowane: słupy, podciągi i stropy gęstożebrowe wielootworowe wykonane są z betonu którego parametry odpowiadają klasie betonu B40. Dla zwiększenia bezpieczeństwa konstrukcji do obliczeń przyjęto beton klasy B Stal zbrojeniowa Do zbrojenia zastosowano pręty walcowane na gorąco ze stali St0S oraz 34GS. Stal zbrojeniowa zastosowana do wykonania tego obiektu była wykonana zgodnie z: PN-63H Stal dla budownictwa --Gatunki, PN-57-/H Stal walcowana -- Walcówka i pręty okrągłe do zbrojenia betonu -- Wymiary, PN-59/H Stal walcowana -- Walcówka i pręty okrągłe żebrowane do zbrojenia betonu. W okresie realizacji przedmiotowej budowy jakość prętów zbrojeniowych była badana przez producenta. Wytrzymałość stali określana była na podstawie prób na rozciąganie, przeprowadzonych na próbkach normowych. Stałe materiałów przyjmowane były dla wszystkich gatunków stali jednakowe według wartości (cyt.): współczynnik sprężystości podłużnej E=2,1*10 6 kg/cm 2, współczynnik sprężystości poprzecznej G=0,81*10 6 kg/cm 2, współczynnik Poissona µ=0,3. Jakość stali oraz stan techniczny konstrukcji nie budzi zastrzeżeń, dlatego nie wymaga ponownych badań stali.

18 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie 7. WNOSK Z OENY STANU TEHNZNEGO BUDYNKU ORAZ WNOSK Z OGLĘDZN BADAŃ, OBEJMUJĄE: OENĘ STANU BUDYNKU JEGO PRZYDATNOŚ DO DALSZEJ PRZEBUDOWY, OENĘ STANU NSTALAJ, OPS USZKODZEŃ POWSTAŁYH W BADANYH ELEMENTAH, OENĘ PRZYZYN POWSTANA USZKODZEŃ, ZALEENA KONEZNYH NAPRAW, WZMO- NEŃ, OSUSZEŃ, OEPLEŃ ORAZ ZALEEŃ O DO SPOSOBU DOKONANA TYH NAPRAW 7.1. Stan techniczny konstrukcji: stropodachu nad X i X piętrem, stropów z prefabrykowanych płyt wielootworowych nad piętrami X, stropów typu Akermana nad piwnicą i parterem, żelbetowych podciągów stropów, styków połączeniowych stropów z podciągami, żelbetowych prefabrykowanych słupów, żelbetowych ścian usztywniających, żelbetowych monolitycznych ścian szybu wentylacyjnego i dźwigowego, żelbetowych ścian klatki schodowej, monolitycznej żelbetowej płyty fundamentowej, jest dobry i zgodnie z obliczeniami w Załączniku nr 1. przenoszą wszystkie obciążenia: stałe wg PN-82/B oraz wynikające z zakresu przyszłego remontu, zmienne wg PN-82/B dla budynku biurowego Zgodnie z poz. 168 Załącznika nr 1. grunt pod istniejącą płytą fundamentową przenosi wszystkie obciążenia całego budynku: stałe wg PN-82/B oraz wynikające z zakresu przyszłego remontu, zmienne wg PN-82/B dla budynku biurowego Podłoże gruntowe jest o korzystnych parametrach dla posadowienia bezpośredniego badanego budynku i planowanych obiektów i można jednoznacznie stwierdzić, że nie ma istotnych przeszkód natury technicznej do realizacji przewidywanych zamierzeń nwestora tj. wybudowania nowego budynku biurowego, garaży dla samochodów służbowych, obiektów małej architektury, czy też rozbudowy istniejącego obiektu, po spełnieniu zaleceń z punktów Stan techniczny ścian osłonowych oraz ślusarki okiennej i drzwiowej jest zły i nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów o ochronie cieplnej budynku; elementy te należy wymienić na podstawie projektu wykonawczego Drzewo przy narożniku wschodnim elewacji południowo wschodniej zagraża bezpieczeństwu i powoduje uszkodzenia mienia a pozostawienie takiego stanu będzie zagrażało także bezpieczeństwu ludzi; drzewo należy wyciąć, pień wykarczować (pkt 5 Art.47g. Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody) Wspornikowy gazon elewacji północnej wymaga pilnej naprawy lub rozebrania. 18

19 19 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie 7.7. Stan techniczny pokrycia stropodachów jest zły, ocieplenie stropodachu nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie; należy zaprojektować i wykonać nowe ocieplenie wraz z pokryciem stropodachu, zaleca się aby do jego wykonania zastosować styropian Należy zaprojektować i wykonać nowe ocieplenie części stropu piętra wysuniętego poza obrys zewnętrznych ścian budynku Do czasu udrożnienia kanalizacji proponuję usuwania wody z piwnicy zgodnie z opisem w punkcie Po udrożnieniu obu przykanalików i wykonaniu ich kamerowania należy podjąć stosowną decyzję o wymianie czy naprawie tych odcinków kanalizacji zewnętrznej nstalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku należy wymienić w całości, łącznie z poziomami pod posadzką piwnicy i zasuwą burzową Należy wymienić wszystkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne tj.: wodną, kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i hydrantową zgodnie z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z Ekspertyzy... (punkt ) W wymiennikowni studzienkę schładzającą należy zaprojektować jako samoczynnie opróżnianą, a obecną prowizoryczną studzienkę do przepompowywania wody zlikwidować Po usunięciu przyczyn zalewania i namakania ścian oraz stropów budynku o których mowa w punktach należy wykonać zabiegi uzdatniające wszystkie porażone pomieszczenia do ich bezpiecznego użytkowania określone w punkcie Należy zaprojektować od nowa system wentylacji przeciwpożarowej Należy zaprojektować i wykonać nową instalację elektryczną i niskoprądową Zewnętrzne schody stalowe należy naprawić lub rozebrać Obecnie zbędne konstrukcje wsporcze klimatyzatorów oraz zasilające je korytka należy zdemontować i zutylizować Należy wymienić instalację odgromową Skorodowane metalowe osłony na kominach wentylacji grawitacyjnej należy wymienić Należy zaprojektować i wykonać nową wentylację grawitacyjną węzłów sanitarnych Należy zaprojektować i wykonać nowe samonośne obudowy słupów parteru, które muszą być oddylatowane od konstrukcji słupów Zmurszały i spękany tynk zadaszenia nad X piętrem należy naprawić Metalowe balustrady biegów schodowych o wysokości 90 cm należy dostosować do normatywnej wysokości 110 cm Należy uzupełnić usuniętą otulinę dolnego zbrojenia rygli między środkowymi ścianami usztywniającymi Skorodowane konstrukcje wsporcze, drabiny i podesty wraz z kratkami typu wema szybu wentylacyjnego należy oczyścić i pomalować warstwami antykorozyjnymi lub wymienić na ocynkowane.

20 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie Na wszystkich kondygnacjach należy wymienić istniejące drzwi wejściowe do szybu wentylacyjnego na drzwi szczelne Należy naprawić spękaną, z miejscowymi ubytkami okładzinę lastrykową muru oporowego zewnętrznego zjazdu do piwnicy Należy wykonać nową balustradę ochronną zewnętrznego zjazdu do piwnicy która będzie zapewniała bezpieczeństwo jej użytkowania Zmurszałą, łuszczącą się, spękaną betonową posadzkę zjazdu do piwnicy należy skuć i wykonać nową z betonu klasy minimum B30, z dodatkiem środka uszczelniającego Należy wykonać nowe warstwy posadzek zgodnie z zaleceniami punktu Zmurszałą, z głębokimi ubytkami posadzkę podcienia elewacji północnej należy wymienić zgodnie z opisem w punkcie Należy zaprojektować i wykonać nową opaskę budynku oraz nowe drogi i chodniki, zdemontowane płyty drogowe oraz płytki chodnikowe zutylizować Przy przewidywanym zakresie remontu ścian osłonowych okna plastikowe parteru będą musiały być wymienione. 8. WNOSK ZALEENA BEŻĄYH PRA ZYNNOŚ KONEZNYH DO PRZEPROWADZENA W RAMAH UTRZYMA- NA NEPOGORSZONEGO STANU TEHNZNEGO OBEKTU, DO ZASU WYKONANA DOKUMENTAJ PODJĘA JEGO PRZEBUDOWY 8.1. Należy w trybie awaryjnym udrożnić oba przykanaliki do budynku oraz poziomy na ścianach i pod posadzką a następnie wszystkie piony kanalizacji deszczowej i sanitarnej W wymiennikowni należy usprawnić pompę studzienki schładzającej a obecną studzienkę do przepompowywania wody uszczelnić i wykonać kratę ochronną Należy pilnie wynieść wyżej lampy sygnalizacji lotniczej, lub zdemontować konstrukcję wsporczą reklamy która zasłania te lampy Spękaną płytę plastikową przekrycia daszku wejścia głównego oraz warstwę spękanych szyb trzech okien na elewacji południowej należy niezwłocznie usunąć Stan techniczny konstrukcji wsporczej reklamy na X piętrze jest zły, należy ją zdemontować Do czasu wykonania komplementarnego remontu stropodachu, spękane i uszkodzone pokrycie północnej strony dachu, daszku nad klatką schodową oraz nieszczelny daszek nad szybem wentylacyjnym należy zabezpieczyć jedną warstwą papy termozgrzewalnej Należy wykonać brakujące pałąki ochronne na drabinie włazowa na dach nad X piętrem Metalowe drzwi wejściowe do wiatrołapu zewnętrznego zjazdu do piwnicy są wyłamane z zawiasów, wymagają naprawy i konserwacji. 20

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47 Data przeglądu: 05.06.2012 Rok budowy budynku : 1995 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

ścienne kanałowe wewnętrzne gr.24cm

ścienne kanałowe wewnętrzne gr.24cm Ekspertyza techniczna 1. Temat, cel i zakres opracowania Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest obiekt Zespołu Szkół nr 1 w Płocku. Celem ekspertyzy jest ocena obecnego stanu technicznego obiektu

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS BUDYNKU I PARAMETRY TECHNICZNE 4. ANALIZA I OCENA STANU TECHNICZNEGO 5. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Wymagania Warunków Technicznych Obliczanie współczynników przenikania ciepła - projekt ściana dach drewniany podłoga na gruncie Plan wykładów

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47A Data przeglądu: 29.05.2012 Rok budowy budynku : 1996 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole Głubczyce dnia 19-05-2010r. Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Piastowska, Opole Właściciel lub posiadacz zabytku Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Sosnowiecka 3, 48-100

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM

EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM Dla potrzeb projektu przebudowy budynku żłobka, Zdzieszowice, ul. Piastów 20, dz. nr 69/54 Inwestor : Żłobek Samorządowy, Zdzieszowice, ul. Piastów 20 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. dotycząca zapadnięć posadzki w budynku 100 w strefie klatki B (K2) i C (K3)

OPINIA TECHNICZNA. dotycząca zapadnięć posadzki w budynku 100 w strefie klatki B (K2) i C (K3) OPINIA TECHNICZNA dotycząca zapadnięć posadzki w budynku 100 w strefie klatki B (K2) i C (K3) na terenie ogrodzonym Wojskowej Akademii Technicznej znajdującym się przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/11/2016 z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ NR 1/11/2016 z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku PROTOKÓŁ NR 1/11/2016 z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA. B1. Ekspertyza techniczna dotycząca

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 165,65 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu PRZEBUDOWY GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

OPIS TECHNICZNY. Do projektu PRZEBUDOWY GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE OPIS TECHNICZNY Do projektu PRZEBUDOWY GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Inwestor : Powiat Sokólski, ul. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka 2. Autor :

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. Inwestor: Małopolski Urząd Wojewódzki 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 PROJEKT KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 271 GRACJA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 271 GRACJA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 271 GRACJA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 141,25 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Nr projektu: 34735 Inwestor: ASE Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6 Nr arch. Biura: 08238 Stadium: PW Przedsięwzięcie: Projekt wykonawczy konstrukcji stalowych i żelbetowych Budynku biurowego Centrum

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 308 HARNAŚ

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 308 HARNAŚ Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 133,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 107,35 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BASENU PŁYWACKIEGO PRZY UL. FABRYCZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BASENU PŁYWACKIEGO PRZY UL. FABRYCZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BASENU PŁYWACKIEGO PRZY UL. FABRYCZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: - umowa o prace

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia budynku. Budynek Wielorodzinny. Stan Deweloperski

Standard wykończenia budynku. Budynek Wielorodzinny. Stan Deweloperski Standard wykończenia budynku Budynek Wielorodzinny Stan Deweloperski (Poznań, ul. Wilczak) Lokal mieszkalny Lokal mieszkalny 1. Konstrukcja 1.1 Ściany konstrukcyjne ściany fundamentowe hali garażowej ściana

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Inwestor: Lokalizacja: GMINA LEWIN BRZESKI UL. RYNEK 1, 49-340 LEWIN BRZESKI 49-345

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

III. ZALĄCZNIKI - CZĘŚĆ RYSUNKOWA K01 Rzut dachu 1:100

III. ZALĄCZNIKI - CZĘŚĆ RYSUNKOWA K01 Rzut dachu 1:100 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU str. 3-4 II. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI str. 5-6 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Projektowana

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel ,

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel , Egz. nr 3 DLA INWESTORA OBIEKT : Powiatowy Dom Pomocy Społecznej - Budynek B skrzydło północne TEMAT : Ocena stanu techniczna obiektu ADRES: 43-430 Pogórze ul. Zamek 132, segment B ZLECENIODAWCA : Powiatowy

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo