Załącznik 1. Streszczenie podsumowujące całość wykonanych prac.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 1. Streszczenie podsumowujące całość wykonanych prac."

Transkrypt

1 Załącznik 1. Streszczenie podsumowujące całość wykonanych prac.

2 Ocena obciążenia psychofizycznego oraz zapobieganie dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników centrów obsługi klientów (call centers) Streszczenie Celem pracy jest ocena obciążenia psychofizycznego oraz przedstawienie wytycznych w celu zapobiegania dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników centrów obsługi klientów (call centers) W ramach pracy wykonano następujące zadania: 1. Opracowano kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe Kwestionariusz składa się z 3 części. Część pierwsza posłużyła do oceny ergonomicznej stanowisk komputerowych w call center. Druga część kwestionariusza to zaadoptowany kwestionariusz nordycki do oceny występowania subiektywnych objawów zespołów przeciążeniowych. Część trzecia to kwestionariusz do oceny wiedzy pracowników na temat ergonomii stanowisk komputerowych. 2. Do oceny psychospołecznego obciążenia pracowników wykorzystano kwestionariusz Psychospołeczne Warunki Pracy, który minimalnie zmodyfikowano w ostatniej części dotyczącej danych personalnych osób badanych, tak by uzyskać niezbędne informacje o pracownikach pod kątem pracy w call center. 3. Opracowano zasady przeprowadzania badań kwestionariuszowych oraz uzyskano zgodę komisji etycznej na badania. 4. Zebrano grupę ponad 200 osób pracujących na stanowiskach w call centers do badań kwestionariuszowych. Przeprowadzono badania ankietowe, ankiety zwróciło 203 osoby, z tego 2 kwestionariusze odrzucone ze względów formalnych. 5. Z wykorzystaniem programów Statistica oraz SPSS przeprowadzono analizę statystyczną danych ankietowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej możliwe było wyciągnięcie wniosków dotyczących pracowników call centers w odniesieniu do obciążenia psychofizycznego, występowania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego wśród pracowników call center, ergonomiczna stanowisk komputerowych w call center, wiedzy

3 pracowników na temat ergonomii stanowisk komputerowych oraz wpływu obciążenia psychofizycznego na powstawanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych wśród pracowników call center. Kwestionariusz ergonomiczny umożliwił pracownikom subiektywną ocenę własnych stanowisk pracy. Osoby badane zwróciły uwagę na brak odpowiednich regulacji oraz wyposażenia stanowiska pracy w elementy spełniające wymagania ergonomii takie jak: brak regulacji wysokości biurka i krzesła wraz z oparciem, swobodnego korzystania z klawiatury i podnóżka oraz wystarczającej ilości miejsca na nogi pod biurkiem. Efektem niedopasowanego do wymiarów antropometrycznych pracownika stanowiska pracy jest nieergonomiczna pozycja ciała, co potwierdziły wyniki badań. Zaobserwowano nieprawidłową pozycję ciała w zakresie położenia pleców, kąta w stawie kolanowym oraz ustawienia dłoni względem przedramienia (kąta w nadgarstku). Wiedza pracowników call centers na temat prawidłowej pozycji ciała i wymagań ergonomicznego stanowiska komputerowego jest różna w zależności od elementu stanowiska, którego pytanie dotyczy. Dobrą wiedzę miały osoby badane na temat pozycji pleców, kąta w stawie kolanowym, położenia nadgarstka, ustawienia monitora względem pracownika i koloru biurka. Wiedza niewystarczająca była w zakresie ustawienia monitora względem okien i wysokości ustawienia monitora (aż 40% osób uznało, że środek monitora powinien znajdować się na wysokości oczu, podczas, gdy zaleca się, aby górna krawędź monitora była na lub poniżej poziomu oczu). Należy jednak zwrócić uwagę na duże rozbieżności między wiedzą pracowników a ich zachowaniem. Pracownicy mieli świadomość, jaka powinna być poprawna pozycja ciała podczas pracy, ale bardzo często z tej wiedzy nie korzystali. Na przykład 67% osób uważało, że podczas pracy należy utrzymywać plecy prosto i opierać je o oparcie, ale tylko 22% taką pozycję utrzymywało. Bardzo niekorzystna, jeśli chodzi o obciążenie pleców jest pozycja, gdy tułów jest pochylony do przodu. Z kwestionariuszy wynika, że tylko 2% osób uważa, że należy pochylać się nad biurkiem, jednak taką pozycję utrzymuje aż 41% respondentów. Najczęściej występującymi dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników call centers były bóle głowy oraz kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym. Dolegliwości te były przede wszystkim związane z pracą zawodową, przy czym związek ten znacznie częściej zauważały kobiety niż mężczyźni. Zaobserwowano również znacznie częstsze występowanie dolegliwości w prawej kończynie górnej, dominującej u 91% badanych osób, w obszarze barku, ramienia, przedramienia i nadgarstków, przy czym najczęściej dolegliwości te występowały w obszarze prawego nadgarstka.

4 Dolegliwości kończyn dolnych również występowały ponad 2 razy częściej w prawej kończynie, jednak ponad połowa osób badanych nie uskarżała się w ogóle na dolegliwości w tym obszarze. Z przeprowadzonej analizy wyników badań dotyczących psychospołecznych warunków pracy grupy zawodowej call centers wynika, iż samopoczucie fizyczne pracowników call centers jest skorelowane najsilniej z wymaganiami w pracy spowodowanymi konfliktowością roli. W sytuacjach, w których występują sprzeczne polecenia i konflikty międzyludzkie występuje gorsze samopoczucie fizyczne pracowników. Te same wymagania są jeszcze silniej skorelowane z oceną samopoczucia psychicznego przy większej sytuacji niejasnych i konfliktów samopoczucie psychiczne maleje. Natomiast, im większy poziom konfliktowości roli, tym większa występuje potrzeba zmian. Z przeprowadzonej analizy hierarchii potrzeb dotyczących zmian w zakresie warunków i sytuacji pracy wynika, że pracownicy call centers odczuwają największą potrzebę zmian w zakresie: podnoszenia kwalifikacji pracowników (80%) modernizacji maszyn, urządzeń lub wyposażenia (67%) zaangażowania większych środków zarówno finansowych, jak i materiałowych i finansowych (57,3%) większej ilości konsultacji między przełożonymi a pracownikami (56,7%) wolniejszego tempa pracy (54,1%) Z wyników przeprowadzonej analizy różnic w ocenie psychospołecznych warunków pracy u osób odczuwających poszczególne dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i przypisujących ich występowanie związkowi z pracą i u osób nie odczuwających tych dolegliwości, stwierdzono różnice istotne statystycznie w ocenach: poziomu wymagań, spostrzeganego wsparcia społecznego, dobrostanu oraz potrzeby zmian. Na przykład pracownicy odczuwający bóle głowy wynikające z obciążeń występujących w pracy podawali, że ich praca charakteryzuje się wyższym poziomem wymagań, niższym poziomem kontroli, niższym poziomem wsparcia społecznego. Osoby te wskazywały również na niższy poziom dobrostanu i odczuwały większą potrzebę zmian aniżeli osoby nie odczuwające bólu głowy. Z przeprowadzonej analizy korelacji pomiędzy częstością występowania wszystkich odczuwanych dolegliwości mięśniowo szkieletowych w ciągu 12 miesięcy przez pracowników call centers, a poziomem wymagań, zakresem kontroli i wsparciem społecznym wynika, że częstość występowania wielu dolegliwości jest skorelowana z odczuciem braku wsparcia społecznego. Dotyczy to niemal wszystkich wymienionych dolegliwości poza

5 dolegliwościami barku i lewego nadgarstka. Najsilniejsze zależności z brakiem wsparcia społecznego stwierdzono z częstością dolegliwości: głowy, kręgosłupa lędźwiowo krzyżowego, prawego przedramienia, prawego nadgarstka i nóg. Analiza statystyczna wyników pozwoliła na weryfikację zależności pomiędzy częstością występowania typów zadań w pracy i oceny ergonomii stanowiska pracy a samopoczuciem fizycznym i psychicznym. Samopoczucie fizyczne i psychiczne było najsilniej skorelowane z oceną poziomu hałasu i subiektywna oceną stanowiska pracy. Osoby skarżące się na wysoki hałas niżej oceniają swoje samopoczucie fizyczne i psychiczne. U badanych pracowników call centers wysoka ocena własnego stanowiska pracy współwystępowała z lepszym samopoczuciem fizycznym i psychicznym. Częstość występowania niektórych typów zadań była również skorelowana ze wskaźnikami dobrostanu. Najsilniejsze korelacje w tym zakresie stwierdzono pomiędzy samopoczuciem psychicznym a częstością wprowadzania danych i edycji tekstów oraz częstością wykonywania prezentacji i elementów graficznych. Częstsze wykonywanie tego typu prac współwystępowało z niższym samopoczuciem psychicznym. Porównano również ocenę samopoczucia fizycznego i psychicznego u osób deklarujących korzystanie z ergonomicznego i nieergonomicznego krzesła. Osoby niżej oceniające ergonomiczność krzesła miały gorsze samopoczucie fizyczne. Różnice w ocenie samopoczucia psychicznego nie były istotne statystycznie. Na tej podstawie możliwe było wskazane obszarów, które w największym stopniu mogą się przyczynić do powstania obciążenia psychofizycznego i układu mięśniowoszkieletowego oraz przedstawienie zasad profilaktyki dolegliwości układu mięśniowoszkieletowego. Działania interwencyjne zmierzające do obniżenia poziomu czynników ryzyka znajdujących się w środowisku pracy powinny być skierowane zarówno na organizację oraz na jednostkę. W odniesieniu do profilaktyki psychologicznej są to: Działania skierowane na jednostkę powinny być nastawione na trzy cele: 1. modyfikację spostrzegania stresującego charakteru środowiska pracy przez osoby o wzmożonej podatności na stres; 2. restrukturyzację środowiska pracy w kierunku lepszego dopasowania tego środowiska do możliwości i potrzeb jednostki; 3. wzmocnienie ogólnej odporności pracowników na stres przez kreowanie właściwego stylu życia. Za pomocą odpowiednich narzędzi i metod pracodawcy powinni dokonywać pomiaru takich aspektów środowiska pracy, jak m.in. poziom wymagań, kontroli, wsparcia społecznego, gdyż mają one wpływ na samopoczucie pracowników i odczuwaną przez nich potrzebę zmian. Szczególnie pomocnymi narzędziami w podejmowaniu działań

6 profilaktycznych na poziomie organizacyjnym są dobre praktyki, gdyż przeznaczone są dla konkretnej grupy zawodowej W odniesieniu do profilaktyki dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego są to: Stanowiska pracy powinny być wyposażenie w ergonomiczny regulowany sprzęt umożliwiający przyjmowanie pracownikowi wygodnej, niewymuszonej pozycji ciała. Stanowisko powinno mieć możliwość dopasowania do potrzeb pracownika (przede wszystkim do jego wymiarów antropometrycznych). Odpowiednia organizacja pracy, rozplanowanie przerw i ich odpowiednie wykorzystanie ma duże znaczenie w profilaktyce dolegliwości układu mięśniowoszkieletowego. Pracownicy powinni unikać obciążenia statycznego (czyli długotrwałego utrzymywania niezmiennej pozycji ciała) a także zbyt częstego powtarzania tych samych ruchów. Najlepiej jest, gdy czynności pracy wykonywane są z uwzględnieniem dużej zmienności, tak aby uniknąć ciągłego napięcia tych samych grup mięśniowych. Odpowiednie szkolenie pracowników oraz indywidualne konsultacje na stanowiskach pracy stanowią ważny element zapobiegania dolegliwościom układu mięśniowoszkieletowego. Ważne jest uświadomienie im, jak duże znaczenie ma pozycja ciała i jaki ma wpływ na powstawanie dolegliwości. Pracownicy powinni mieć świadomość jakie konsekwencje dla zdrowia niosą złe nawyki, czy utrzymywanie nieodpowiedniej pozycji ciała.

Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe

Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe Załącznik 3. Kwestionariusz Ergonomiczne stanowisko komputerowe (Zmodyfikowany kwestionariusz występowania subiektywnych objawów zespołów przeciążeniowych oraz Zmodyfikowana lista kontrolna: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6. Szczegółowe wyniki analizy ergonomicznej

Załącznik 6. Szczegółowe wyniki analizy ergonomicznej Załącznik 6. Szczegółowe wyniki analizy ergonomicznej Wyniki analizy statystycznej kwestionariusza Ergonomiczne stanowisko komputerowe. Oznaczenie użyte w analizie Pytanie w kwestionariuszu SK1 Jak często

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD DLA KLASY I Technikum Informatycznego

WYKŁAD DLA KLASY I Technikum Informatycznego ERGONOMIA STANOWISKA KOMPUTEROWEGO WYKŁAD DLA KLASY I Technikum Informatycznego PRACA PRZY KOMPUTERZE Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż: - intensywna

Bardziej szczegółowo

O czym należy wiedzieć i pamiętać. Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż:

O czym należy wiedzieć i pamiętać. Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż: O czym należy wiedzieć i pamiętać Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż: intensywna praca wzrokowa może powodować dolegliwości wzroku, bóle głowy,

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy z komputerem:

Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Materiały szkoleniowe Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na

Bardziej szczegółowo

Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłuŝej niŝ 4 godziny, moŝe być uciąŝliwa, gdyŝ:

Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłuŝej niŝ 4 godziny, moŝe być uciąŝliwa, gdyŝ: PRACA PRZY KOMPUTERZE Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy O czym naleŝy wiedzieć i pamiętać Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłuŝej niŝ 4 godziny, moŝe być uciąŝliwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7. Broszura: Call center jak zapobiegać dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego i radzić sobie ze stresem

Załącznik 7. Broszura: Call center jak zapobiegać dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego i radzić sobie ze stresem Załącznik 7. Broszura: Call center jak zapobiegać dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego i radzić sobie ze stresem 1 Call center jak zapobiegać dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego i radzić

Bardziej szczegółowo

Ergonomia stanowiska komputerowego

Ergonomia stanowiska komputerowego Ergonomia stanowiska komputerowego ERGOTEST 2007 Spis treści 1. Metodologia i cel badań.3 2. Cechy społeczno demograficzne respondentów.4 3. Wyniki badań......5 1. Organizacja przestrzeni....5 2. Organizacjja

Bardziej szczegółowo

Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy

Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy Wymagania minimalne [Dz.U.1998.148.973] Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy

Plan wykładu. Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy Plan wykładu Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy Ergonomia Ergonomia - nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY Z KOMPUTEREM

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY Z KOMPUTEREM ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY Z KOMPUTEREM Czynniki szkodliwe: pole elektrostatyczne rzędu do 100 V/m w odległości około 50 cm od ekranu, wywołane wysokim potencjałem dodatnim monitora ekranowego, promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Bardzo ważnym elementem w procesie pracy jest dopasowywanie warunków pracy do pracownika, bardziej niż pracownika do warunków pracy co jest

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM

KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM KOMPLEKSOWA REHABILITACJA OFERTA DLA FIRM Zdrowy pracownik, to wydajny pracownik. VERIDIS PREZENTUJE - OFERTA DLA FIRM Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na ćwiczenia fizyczne, będą musieli wcześniej

Bardziej szczegółowo

Ergonomia stanowiska komputerowego. Podsumowanie lat 2006-2013

Ergonomia stanowiska komputerowego. Podsumowanie lat 2006-2013 Ergonomia stanowiska komputerowego Podsumowanie lat 2006-2013 Spis treści Metodologia i cel badań Cechy społeczno demograficzne respondentów Wyniki badań Wyniki testu Współpraca z BUW Kolejne kroki Metodologia

Bardziej szczegółowo

Program REBA. ergonomia. czyli ocena obciążenia układu ruchu dla prac związanych z ręcznym przemieszczaniem

Program REBA. ergonomia. czyli ocena obciążenia układu ruchu dla prac związanych z ręcznym przemieszczaniem rogram czyli ocena obciążenia układu ruchu dla prac związanych z ręcznym przemieszczaniem Metoda jest szybką metodą ergonomicznej oceny stanowisk pracy, na których pracownicy skarżą się na dolegliwości

Bardziej szczegółowo

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej

Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa Praca naukowo-badawcza z zakresu prewencji wypadkowej Ocena obciążenia psychofizycznego oraz zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Polacy w pracy biurowej

Polacy w pracy biurowej Polacy w pracy biurowej ergonomia komputerowego stanowiska pracy raport z badań raport wykonała Anna Macyszyn Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego Warszawa, listopad 2006r. 1 Spis treści 1. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka

Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka Wpływ pozycji siedzącej na organizm człowieka Rozwój gospodarczy, dokonujący się we wszystkich obszarach życia ludzi, wiąże się nieodzownie ze zmianą dominującej pozycji ciała człowieka. W ciągu doby,

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Współczesny człowiek jest szczególnie narażony na wady postawy ciała. Siedzący tryb życia coraz mniejsza aktywność ruchowa, złe nawyki żywieniowe a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

3. ORGANIZACJA I METODY KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISK WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE;

3. ORGANIZACJA I METODY KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISK WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE; 3. ORGANIZACJA I METODY KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM STANOWISK WYPOSAŻONYCH W MONITORY EKRANOWE; ZARZĄDZANIE BEZPIECZEOSTWEM I HIGIENĄ PRACY MINIMLANE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Natalia Głowacka czwartek, 09 września :06 - Poprawiony czwartek, 23 września :10

Wpisany przez Natalia Głowacka czwartek, 09 września :06 - Poprawiony czwartek, 23 września :10 Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki Obsługujący komputer i drukarkę powinien: - posiadać przeszkolenie stanowiska z zakresu bhp - być przeszkolony w zakresie bhp szkoleniem wstępnym-ogólnym

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

CALL CENTER - WYMAGANIA DLA STANOWISK PRACY

CALL CENTER - WYMAGANIA DLA STANOWISK PRACY CALL CENTER - WYMAGANIA DLA STANOWISK PRACY Od kilku lat obserwuje się dynamiczny rozwój rynku usług telemarketingowych działającego w oparciu o specjalne działy określane mianem "call center". Szacuje

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WWW.EDUNET.TYCHY.PL MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE DZ.U. 1998

Bardziej szczegółowo

Ergonomia pracy przy komputerze. Paweł Kaczmarek, PG, WETI

Ergonomia pracy przy komputerze. Paweł Kaczmarek, PG, WETI Ergonomia pracy przy komputerze 1 Dlaczego praca przy komputerze jest ciężka W czasie 6 godzinnej sesji komputerowej, poziom aktywności lewego palca wskazującego i związanych z nią obciążeń porównywalny

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 4

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 4 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 4 IV. ORGANIZACJA I METODY KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Dz.U.98.148.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z dnia 10

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEPROWADZENIA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

PLAN PRZEPROWADZENIA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. PLAN PRZEPROWADZENIA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Termin przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego planuje

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj! także podczas pracy! Czy wiesz, jaka jest prawidłowa posta ciała podczas pracy przy komputerze

Pamiętaj! także podczas pracy! Czy wiesz, jaka jest prawidłowa posta ciała podczas pracy przy komputerze Dbaj o zdrowie także podczas pracy! Usiądź na krześle. Ustaw jego wysokość tak, aby blat biurka znajdował się mniej więcej na wysokości łokcia. Kąt pomiędzy łokciem a przedramieniem powinien wynosić 90

Bardziej szczegółowo

ERGONOMIA. Cz. 5 ZASADY ORGANIZACJI PRACY I STANOWISK PRACY

ERGONOMIA. Cz. 5 ZASADY ORGANIZACJI PRACY I STANOWISK PRACY ERGONOMIA Cz. 5 ZASADY ORGANIZACJI PRACY I STANOWISK PRACY 1 OGÓLNE ZASADY KSZTAŁTOWANIA STANOWISK PRACY Zapobiegać lub redukować konsekwencje związane z przeciążeniami można poprzez: 1. Unikanie pochylania

Bardziej szczegółowo

Ergonomia pracy przy komputerze

Ergonomia pracy przy komputerze Systemy rozproszone Informatyka, sem. 6 część II Ergonomia pracy przy komputerze Paweł Kaczmarek 1 Problemy zdrowotne powodowane przez komputer (przykłady) Problemy stawowe bóle kręgosłupa - szyi, barków,

Bardziej szczegółowo

OBCIĄŻENIE NARZĄDÓW RUCHU U PRACOWNIKÓW BUDOWNICTWA

OBCIĄŻENIE NARZĄDÓW RUCHU U PRACOWNIKÓW BUDOWNICTWA II KONFERENCJA OBCIĄŻENIE NARZĄDÓW RUCHU U PRACOWNIKÓW BUDOWNICTWA Zbigniew W. Jóźwiak Łódź, 29 października 2014 r. Rodzaje uszkodzeń narządów ruchu spowodowane brakiem przestrzegania zasad ergonomii

Bardziej szczegółowo

Analiza obciążenia statycznego metoda OWAS

Analiza obciążenia statycznego metoda OWAS Analiza obciążenia statycznego metoda OWAS. Wiadomości wstępne. Metoda analizy obciążenia statycznego Metodą OWAS (Ovako Working Posture Analysis System) służy do oceny wielkości obciążenia statycznego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pracy ucznia i przedszkolaka

Stanowisko pracy ucznia i przedszkolaka Stanowisko pracy ucznia i przedszkolaka Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Poznań 2012 ERGONOMIA [gr. érgon dzieło, praca, nómos prawo ], antropotechnika,

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować ergonomiczne stanowisko z komputerem?

Jak zorganizować ergonomiczne stanowisko z komputerem? Jak zorganizować ergonomiczne stanowisko z komputerem? Tablet, laptop, stanowisko z jednym i wieloma monitorami dr inż. Joanna Kamińska, dr Tomasz Tokarski 2016 r. Codziennie korzystamy ze smartfonów,

Bardziej szczegółowo

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 2013-09-18 ODDZIAŁ EDUKACJI ZDROWOTNEJ I HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 2013-09-18 ODDZIAŁ EDUKACJI ZDROWOTNEJ I HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 1 Ważnym elementem dla ucznia jest zapewnienie mu stanowiska pracy dostosowanego do wymagań ergonomii. Ma to odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych,

Bardziej szczegółowo

Podstawy urządzeń techniki komputerowej

Podstawy urządzeń techniki komputerowej Podstawy urządzeń techniki komputerowej Instrukcja do ćwiczenia 3. Temat ćwiczenia: Wpływ komputera na zdrowie człowieka. Profilaktyka zdrowotna 1. Cel ćwiczenia: Przedstawienie wpływu urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA.... 11. 1. WPROWADZENIE.... 15 1.1. Geneza ergonomii jako dyscypliny naukowej.... 16 1.2. Rozwój techniki i ewolucja jej roli dla człowieka oraz społeczeństwa... 19 1.3. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny wybór. Ochrona urządzeń przy biurku i w czasie podróży. Jak to działa? blokady Kensington. plecak Kensington. MicroSaver do laptopów

Profesjonalny wybór. Ochrona urządzeń przy biurku i w czasie podróży. Jak to działa? blokady Kensington. plecak Kensington. MicroSaver do laptopów Ochrona urządzeń przy biurku i w czasie podróży 2 SZT. blokady Kensington MicroSaver do laptopów Blokada Kensington MicroSaver do laptopów Powstrzymaj złodziei przed kradzieżą Twojego laptopa i zawartych

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia psychospołeczne

Zagrożenia psychospołeczne Zagrożenia psychospołeczne 1. Wstęp Zarządzanie stresem nie jest dla pracodawców jedynie obowiązkiem moralnym i dobrą inwestycją, jest to wymóg prawny określony w dyrektywie ramowej 89 /391/EWG 3 2. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 1 Ważnym elementem dla ucznia jest zapewnienie mu stanowiska pracy dostosowanego do wymagań ergonomii. Ma to odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy w VWP

Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy w VWP Strona 1 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem w VWP - System Zarządzania Jakością ISO EN 9001 od 2002 roku (w latach 1995 2002 ISO EN 9002) - System VDA 6.1 - od 2002 - System Zarządzania Środowiskiem wg

Bardziej szczegółowo

Bądź ergo-pozytywny! prezentacja wyników badania. Healthy computing. TNS 13 marca 2013 r. realizacja: 7-11 marca 2013 r.

Bądź ergo-pozytywny! prezentacja wyników badania. Healthy computing. TNS 13 marca 2013 r. realizacja: 7-11 marca 2013 r. Bądź ergo-pozytywny! prezentacja wyników badania Spis treści 1 Urządzenia i aktywności 6 2 Ergonomia 10 3 Klawiatura 17 4 Mysz 23 5 Demografia 27 2 1 Urządzenia i aktywności Korzystanie z urządzeń 73 Laptop

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka wad postawy

Profilaktyka wad postawy Profilaktyka wad postawy Prawidłowa postawa ciała w dużym stopniu decyduje o zdrowiu dziecka. Postęp cywilizacji przyczynia się do eliminowania wysiłku fizycznego prowadząc do dysfunkcji układu ruchowego.

Bardziej szczegółowo

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków

2. Zwiększa siłę mięśni, w szczególności mięśni brzucha, dolnej części pleców, bioder i pośladków Pilates pochodzi od twórcy Josepha Pilatesa, który stworzył tę metodę wzorując się na technikach wschodu i łącząc je z technikami zachodu. Istotą ćwiczeń Pilatesa jest rozciąganie, spinanie i rozluźnianie

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ KRZESŁO, KTÓRE ZADBA O CIEBIE

WYBIERZ KRZESŁO, KTÓRE ZADBA O CIEBIE www.nowystyl.pl WYBIERZ KRZESŁO, KTÓRE ZADBA O CIEBIE PORADNIK ERGONOMICZNY Czy po pracy bolą Cię plecy? Często czujesz, że przydałby Ci się masaż karku i ramion, gdy siedzisz? Wiercisz się na krześle

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH Szkolenia bhp w firmie instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ERGONOMIA PRACY KIEROWCY POJAZDU CIĘŻKIEGO

ERGONOMIA PRACY KIEROWCY POJAZDU CIĘŻKIEGO ERGONOMIA PRACY KIEROWCY POJAZDU CIĘŻKIEGO Opracowanie: Paweł Bartuzi Centralny Instytut Ochrony Pracy- Paostwowy Instytut Badawczy Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Badania terenowe 5 3. Badania doświadczalne

Bardziej szczegółowo

Ergonomia w miejscu pracy

Ergonomia w miejscu pracy Ergonomia w miejscu pracy Wszystko dla Twojego zdrowia SPIS TREŚCI Sprawdź, co może Cię boleć i dlaczego. Zobaacz, jak usunąć przyczynę. Barki 4 Szyja 6 Plecy i nogi 7 Przedramię, ręce i nadgarstki 9 Oczy

Bardziej szczegółowo

Praca przy komputerzezasady

Praca przy komputerzezasady Praca przy komputerzezasady BHP Mikroklimat pomieszczenia oraz temperatura Wywiera on bezpośredni wpływ na samopoczucie oraz wydajność pracy pracowników - W okresie zimowym temperatura w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Eksperyment 11. Badanie związków między sygnałem a działaniem (wariant B) 335

Eksperyment 11. Badanie związków między sygnałem a działaniem (wariant B) 335 PRZEDMOWA... 9 1. WPROWADZENIE... 13 1.1. Geneza ergonomii jako dyscypliny naukowej... 14 1.2. Rozwój techniki i ewolucja jej roli dla człowieka oraz społeczeństwa... 17 1.3. Organizacja badań ergonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Jak żyć na co dzień z osteoporozą

Jak żyć na co dzień z osteoporozą Jak żyć na co dzień z osteoporozą mgr fizjoterapii Izabela Łojko Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Jak żyć na co dzień z osteoporozą mgr fizjoterapii Izabela Łojko

Bardziej szczegółowo

Bhp pracy przy i z komputerem

Bhp pracy przy i z komputerem Bhp pracy przy i z komputerem Lekcja 2/3. Bhp pracy przy i z komputerem. Porażenie prądem. Przygotował: Ryszard Kijanka Wstęp: Praca na stanowisku komputerowym niesie za sobą specyfikę - pozycję głównie

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania. 2. Temat: Bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy z komputerem.

Materiały do samodzielnego studiowania. 2. Temat: Bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy z komputerem. mgr Jarosław Rybusiński główny specjalista ds. BHP Materiały do samodzielnego studiowania. 1. Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia. 2. Temat: Bezpieczne i ergonomiczne warunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. z dnia 15 stycznia 2018r.

Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. z dnia 15 stycznia 2018r. Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie: wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY

ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY ĆWICZENIA W ZAPOBIEGANIU OSTEOPOROZY Ćwiczenie 1. - Stajemy w rozkroku na szerokości bioder. Stopy skierowane lekko na zewnątrz, mocno przywierają do podłoża. - Unosimy prawą rękę ciągnąc ją jak najdalej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna praca z komputerem

Bezpieczna praca z komputerem Bezpieczna praca z komputerem Cel prezentacji Uświadomienie znaczenia norm i zasad ergonomii w pracy z komputerem oraz konsekwencji związanych z niedostosowaniem swojego środowiska pracy do tych zasad

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna Tomasz Przymusiak ZIM ZP sem. VII. Lista Kontrolna

Lista kontrolna Tomasz Przymusiak ZIM ZP sem. VII. Lista Kontrolna Lista Kontrolna Nazwa stanowiska Lokalizacja dział/pokój Imię i Nazwisko pracownika Rodzaj pracy z komputerem Czas pracy z komputerem Analizę przeprowadził Data analizy Aby przeprowadzić analizę należy

Bardziej szczegółowo

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym.

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym. I. STRESZCZENIE Głównym celem pracy była analiza porównawcza jakości życia i stanu fizycznego pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów z grupą chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badania przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ergonomią

Zarządzanie ergonomią Zarządzanie ergonomią Czyli sukcesy i porażki Dagmara Polowczyk I 26.04.2016 CVJ Systems AWD Systems Trans Axle Solutions edrive Systems Technoinwalidzi 28% Europejczyków uskarża się na problemy zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Ból pleców u dentystów (i jak się go pozbyć)

Ból pleców u dentystów (i jak się go pozbyć) Ból pleców u dentystów (i jak się go pozbyć) Doktor James Tang jest lekarzem, specjalistą z zakresu ćwiczeń korekcyjnych i trenerem personalnym 3-ego poziomu. Zapoznaj się z jego skutecznymi wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Sukces odpowiedzialnego pracodawcy to inwestycja w zdrowie pracowników

Sukces odpowiedzialnego pracodawcy to inwestycja w zdrowie pracowników Dr Piotr Wachowiak 1 Sukces odpowiedzialnego pracodawcy to inwestycja w zdrowie pracowników Pracownik jest najważniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa. Aby pracownicy przyczyniali się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 18 października :15 - Poprawiony poniedziałek, 18 października :59

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 18 października :15 - Poprawiony poniedziałek, 18 października :59 Wymagania wobec mebli szkolnych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Plan Szkolenia Medical Personal Trainer

Plan Szkolenia Medical Personal Trainer Plan Szkolenia Medical Personal Trainer Zjazd I Dzień 1. (10-18) Pierwszy zjazd poświęcony jest wadom postawy oraz dolegliwościom kręgosłupa. Uczestnicy szkolenia uczą się jak zapobiegać powstawaniu dolegliwości

Bardziej szczegółowo

I. DANE OSOBOWE. Mniej niż lat lat lat lat DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ (CHMI)

I. DANE OSOBOWE. Mniej niż lat lat lat lat DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ (CHMI) I. DANE OSOBOWE 1. Imię: 2. Płeć: MAN WOMAN 3. Enter your age: Mniej niż 25 25 35 lat 36 45 lat 46 55 lat 56 65 lat Więcej niż 65 lat 4. Państwo: II. DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ (CHMI)

Bardziej szczegółowo

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH Podnoszenie jest bezpieczne wówczas, gdy rzut środka ciężkości układu, osoba podnosząca i obiekt podnoszony mieści się wewnątrz powierzchni ograniczonej stopami (czworobok podparcia). Stopy powinny być

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zestaw ćwiczeń dla kobiet w ciąży. Główne cele ćwiczeń

Przykładowy zestaw ćwiczeń dla kobiet w ciąży. Główne cele ćwiczeń Przykładowy zestaw ćwiczeń dla kobiet w ciąży Główne cele ćwiczeń przygotowanie organizmu do efektywnego porodu zapobieganie obrzękom zapobieganie bólom krzyża wzmocnienie mięśni dna miednicy nauka oddychania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ERGONOMICZNA SZANSĄ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ERGONOMIC DIAGNOSIS AS A CHANCE FOR DEVELOPMENT OF PRODUCTION COMPANY

DIAGNOZA ERGONOMICZNA SZANSĄ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ERGONOMIC DIAGNOSIS AS A CHANCE FOR DEVELOPMENT OF PRODUCTION COMPANY DIAGNOZA ERGONOMICZNA SZANSĄ NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ERGONOMIC DIAGNOSIS AS A CHANCE FOR DEVELOPMENT OF PRODUCTION COMPANY Wiktoria Czernecka, Anna Zywert Politechnika Poznańska Abstract

Bardziej szczegółowo

Poduszki ortopedyczne

Poduszki ortopedyczne Poduszki ortopedyczne Ból odcinka szyjnego kręgosłupa pojawia się u około 60-90% populacji, przeważnie między 25 a 60 rokiem życia. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego początkowo przebiegają bezobjawowo,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

PROGRAM GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej Pro Ethica Dane siedziby (do FVa) kontakt: ul. Katowicka 152/29 Centrum Inicjatyw Społecznych 41-705 Ruda Śląska ul. 11 listopada 15a, 41-705 Ruda Śląska NIP:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ Pozycja stojąca jest częsta w zawodach, w których praca związana jest z koniecznością użycia większej siły i większej przestrzeni. Nie jest ona

Bardziej szczegółowo

Ankieta Połykanie i gryzienie a stan funkcjonalny w rdzeniowym zaniku mięśni. Data urodzenia.. Telefon.. Mail. Liczba kopii genu SMN2..

Ankieta Połykanie i gryzienie a stan funkcjonalny w rdzeniowym zaniku mięśni. Data urodzenia.. Telefon.. Mail. Liczba kopii genu SMN2.. Szanowni Państwo, Po raz kolejny zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Tym razem zawiera ona pytania dotyczące połykania, gryzienia, oddychania i mówienia. Funkcje te w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Zdrowy Kwadrans. Strona znajduje się w archiwum. Szanowni Państwo,

Zdrowy Kwadrans. Strona znajduje się w archiwum. Szanowni Państwo, Strona znajduje się w archiwum. Zdrowy Kwadrans Szanowni Państwo, W imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby i Wicewojewody Grzegorza Dziubka gorąco zachęcamy do udziału w akcji Zdrowy

Bardziej szczegółowo

Metody identyfikacji ergonomicznych czynników ryzyka. 1. Wprowadzenie 2. Metoda OWAS 3. Listy kontrolne NIOSH

Metody identyfikacji ergonomicznych czynników ryzyka. 1. Wprowadzenie 2. Metoda OWAS 3. Listy kontrolne NIOSH Metody identyfikacji ergonomicznych czynników ryzyka 1. Wprowadzenie 2. Metoda OWAS 3. Listy kontrolne NIOSH Metody identyfikacji ergonomicznych czynników ryzyka Dla identyfikacji ergonomicznych czynników

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji ERGONOMIA Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Niestacjonarne I stopnia Rok 3 Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas korzystania z komputera

Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas korzystania z komputera Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas korzystania z komputera CZYNNIKI ZAGROŻENIA ZAWODOWEGO WYSTĘPUJĄCE NA STANOWISKACH PRACY PRZY MONITORACH EKARANOWYCH : NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIE

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE WARUNKI POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH

OPTYMALNE WARUNKI POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE W ZAKRESIE BHP DLA STUDENTÓW KOSZALIŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK HUMANISTYCZNYCH OPTYMALNE WARUNKI POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH Temperatura o uwzględniająca charakter zajęć i rodzaj wysiłku,

Bardziej szczegółowo

Dr Jawny System. System aktywnego siedzenia

Dr Jawny System. System aktywnego siedzenia Dr Jawny System System aktywnego siedzenia Dr Jawny System jest zwieńczeniem koncepcji Systemu Aktywnego Leczenia Kręgosłupa SALK oraz wieloletnich prac konstruktorskich Jarosława Jawnego. Wszystkie części

Bardziej szczegółowo

Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Strefa pracy kończyn górnych. Wymiary. PN-N 08018: 1991

Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Strefa pracy kończyn górnych. Wymiary. PN-N 08018: 1991 Dane ergonomiczne do projektowania stanowisk pracy. Strefa pracy kończyn górnych. Wymiary. PN-N 08018: 1991 Strefy pracy kończyn górnych [PN-91/N 08018] Normalizacja PN-91/N-08018 strefy pracy kończyn

Bardziej szczegółowo

KARTA REALIZACJI PROJEKTU Ergonomia. data zal. projektu: Grupa Wydział. ocena za projekt: Rok lp. data adnotacje do zajęć podpis prowadzącego

KARTA REALIZACJI PROJEKTU Ergonomia. data zal. projektu: Grupa Wydział. ocena za projekt: Rok lp. data adnotacje do zajęć podpis prowadzącego Z KARTA REALIZACJI PROJEKTU Ergonomia imię i nazwisko: tytuł projektu:... prowadzący:...... data zal. projektu: Grupa Wydział ocena za projekt: Rok lp. data adnotacje do zajęć podpis prowadzącego 4 5 6

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Oznaczenie kwalifikacji: Z.13 Wersja

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM

STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM Środowisko zawodowe, w jakim przebywa pracownik, jest bardzo ważnym elementem, który może wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz funkcjonowanie społeczne. Pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa postawa przy pracy

Prawidłowa postawa przy pracy Komputer a zdrowie Prawidłowa postawa przy pracy Praca z zachowaniem prawidłowego ustawienia ciała jest kluczowym elementem wpływającym na zdrowie. W utrzymaniu takiej postawy pomagają dobrze zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania Zofia Mockałło, Andrzej Najmiec

Autorzy opracowania Zofia Mockałło, Andrzej Najmiec Autorzy opracowania Zofia Mockałło, Andrzej Najmiec Spis treści 1. Streszczenie...3 2. Harmonogram realizacji pracy naukowo badawczej...5 3. Cel i zakres pracy...6 4. Wyniki badań analizy podstawowe...8

Bardziej szczegółowo

Faurecia R&D Center, jako centrum

Faurecia R&D Center, jako centrum REDAKTOR HONOROWY WYDANIA ŁUKASZ PIECZONKA główny specjalista ds. BHP, inspektor ppoż. Podejście do ergonomii w branży motoryzacyjnej Faurecia Grójec R&D Center S.A. Firma Faurecia, posiadająca liczne

Bardziej szczegółowo

Możliwości fizyczne i psychomotoryczne starszych pracowników w aspekcie dostosowania stanowisk pracy dla populacji starszych pracowników

Możliwości fizyczne i psychomotoryczne starszych pracowników w aspekcie dostosowania stanowisk pracy dla populacji starszych pracowników Możliwości fizyczne i psychomotoryczne starszych pracowników w aspekcie dostosowania stanowisk pracy dla populacji starszych pracowników Danuta Roman-Liu Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe u pracowników

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów

Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów Materiały edukacyjne z Czerwcowej sesji stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, 07 czerwca 2014 Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów Michał Prawda

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie i modyfikacja własna za zgodą autorów dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka Wyłącznie do wykorzystania w dydaktyce

Tłumaczenie i modyfikacja własna za zgodą autorów dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka Wyłącznie do wykorzystania w dydaktyce Tłumaczenie i modyfikacja własna za zgodą autorów dr hab. inż. Wiesława Ł. Nowacka Wyłącznie do wykorzystania w dydaktyce Lista kontrolna jest narzędziem służącym ergonomicznemu usprawnianiu stanowisk

Bardziej szczegółowo

ERGONOMIA PRACY ZAWARTOŚĆ DZIAŁU KATALOG ARTYKUŁÓW BIUROWYCH 2015

ERGONOMIA PRACY ZAWARTOŚĆ DZIAŁU KATALOG ARTYKUŁÓW BIUROWYCH 2015 ZAWARTOŚĆ DZIAŁU Podkładki pod mysz 61 Podkładki przed klawiaturę 62 Podpórki pod plecy 62 Podnóżki 62-63 Podstawy pod monitor 63 KATALOG ARTYKUŁÓW BIUROWYCH 2015 59 zdrowie i KoMFort W pracy Ergonomiczne

Bardziej szczegółowo

ROLA UKŁADU KOSTNO STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO W PROCESIE PRACY

ROLA UKŁADU KOSTNO STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO W PROCESIE PRACY Szkoły Ponadgimnazjalne Moduł II Foliogram 8 ROLA UKŁADU KOSTNO STAWOWEGO I MIĘŚNIOWEGO W PROCESIE PRACY FIZJOLOGIA PRACY to nauka, która bada: podstawowe procesy fizjologiczne, które zachodzą w układzie

Bardziej szczegółowo

DOBRE KRZESŁO dla dzieci od 2 lat, przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, studentów i pracowników

DOBRE KRZESŁO dla dzieci od 2 lat, przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, studentów i pracowników DOBRE KRZESŁO dla dzieci od 2 lat, przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, studentów i pracowników Kim będziemy w dorosłym życiu, może decydować krzesło na jakim siedzimy WWW.LWIKI.COM.PL

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE BIANKA MISIAK. Ocena zasobów zdrowotnych personelu pielęgniarskiego po 40 roku życia z województwa podlaskiego

STRESZCZENIE BIANKA MISIAK. Ocena zasobów zdrowotnych personelu pielęgniarskiego po 40 roku życia z województwa podlaskiego BIANKA MISIAK Ocena zasobów zdrowotnych personelu pielęgniarskiego po 40 roku życia z województwa podlaskiego STRESZCZENIE Pielęgnowanie jest tym rodzajem działalności, który przez swój szeroki zakres

Bardziej szczegółowo

Metody oceny obciążeń dynamicznych i statycznych przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych

Metody oceny obciążeń dynamicznych i statycznych przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych Krzysztof Zamajtys Metody oceny obciążeń dynamicznych i statycznych przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych Warszawa, 16.06.2016 r. 1 PROGRAM WYSTĄPIENIA METODY OCENY OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH I STATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej

Streszczenie pracy doktorskiej Streszczenie pracy doktorskiej Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe w obrębie mięśni szyi a aktywność bioelektryczna wybranych mięśni narządu żucia mgr Michał Ginszt Promotor prof. nadzw. dr hab. n. med.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR ZARZĄDZENIE NR 18/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W PRACOWNI ULTRASONOGRAFII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH NA 2019 ROK

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W PRACOWNI ULTRASONOGRAFII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH NA 2019 ROK 1 USG tarczycy 60,00 2 USG piersi 90,00 3 USG worka mosznowego 70,00 4 USG dołów pachowych, nad i podobojczykowych 60,00 5 USG jam opłucnych i worka osierdziowego 60,00 6 USG blizn pooperacyjnych 60,00

Bardziej szczegółowo