Ul. Prądzyńskiego Wołomin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia na działkach nr ewid. 940/1, 358/9 i części działek nr ewid. 359 i 972 we wsi Chrzęsne przy ul. Pałacowej, ul. Sulejowskiej i ul. Zamkowej.. 1. Dane ogólne. Inwestor: Jednostka projektowa: 9 Powiat Wołomiński Ul. Prądzyńskiego Wołomin Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT Krzysztof Łukasz Maciejewski Olsztyn ul. Wilczyńskiego IA Dokumentacja techniczna Rodzaj opracowania: BranŜa: Konstrukcja Nr ewidencyjny: Działka nr 940/1, 358/9, 359, 972 Data opracowania: marzec 2010 r. 2. Zakres opracowania. Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego oraz budowie ogrodzenia na działkach nr ewid. 940/1, 358/9 i części działek nr ewid. 359 i 972 we wsi Chrzęsne przy ul. Pałacowej, ul. Sulejowskiej i ul. Zamkowej. 3. Podstawa opracowania. Zlecenie inwestora, Inwentaryzacja obiektu wykonana przez zespół projektowy Henkel Polska Sp. z o.o. Dział Projektowo-Diagnostyczny U-A, dr inŝ. Lesław Hebda, Agata Siniarska, Michał Kowalski, w grudniu 2008r., Dokumentacja fotograficzna sporządzona przez zespół projektowy Biuro Usług Projektowych INSTALKOMFORT Krzysztof Łukasz Maciejewski w grudniu 2009r. Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana zespołu pałacowego w miejscowości Chrzęsne powiat Wołomin, opracowana przez zespół projektowy Henkel Polska Sp. z o.o. Dział Projektowo- Diagnostyczny U-A, dr inŝ. Lesław Hebda, Agata Siniarska, Michał Kowalski, w grudniu 2008r., Projekt budowlany hydroizolacji, osuszenia fundamentów i ścian budynków zespołu pałacowego w Chrzęsnem w powiecie wołomińskim, opracowany przez zespół projektowy Henkel Polska Sp. z o.o. Dział Projektowo-Diagnostyczny U-A, mgr inŝ. Danuta Jasińska- Niedbała, dr inŝ. Lesław Hebda, Agata Siniarska, w listopadzie 2008r., Skany dokumentacji historycznej Dwór w Chrzęsnem-odbudowa-projekt roboczy wykonany w Warszawie 1953 r., Projekty budowlany architektury, Uzgodnienia z projektantami: instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz urządzenia terenu, Obowiązujące akty prawne i normy techniczne. 4. Opis ogólny przedmiotu opracowania. Przedmiotem całości opracowania jest zespół pałacowy w miejscowości Chrzęsne powiat Wołomin, zlokalizowany na działce 940/1. W skład zespołu wchodzą: pałac z 1635r., budynek spichrza z 1893r. z dobudowanym w 1960 roku pawilonem, budynek administracyjny wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku. 5. ObciąŜenia przyjęte do obliczeń. Do obliczeń statycznych przyjęto obciąŝenia zgodnie z normami: PN-82/B ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. PN-82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŝenia technologiczne i montaŝowe. PN-80/B-02010/Az-1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem. PN-77/B-02011/Az-1 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. BUDYNEK A -PAŁAC 1. Charakterystyka obiektu 1.1 Opis ogólny budynku

2 Późno renesansowy pałac został wzniesiony jako konstrukcja murowa, dwukondygnacyjna z dwupoziomowym poddaszem uŝytkowym. Rzut poziomy budynku kształtem przypomina prostokąt. Po bokach środkowej części elewacji zachodniej znajdują się dwa ryzality w formie baszt. Główna fasada pałacu, wschodnia, została podzielona pilastrami. NaroŜa zostały ujęte w boniowane lizeny. Pałac nie jest podpiwniczony. Na parterze znajduje się sień o długości równej szerokości pałacu oraz trzy duŝe pokoje, wszystkie zamknięte od góry sklepieniami krzyŝowymi. Piętro, na którym powtórzony został układ funkcjonalny parteru, o wysokości ponad 5m, jest zamknięty sufitem w formie stropu belkowego. Na piętrze, nad głównym wejściem do pałacu, znajduje się balkon. Pierwszy poziom poddasza z pokojami i duŝym holem jest zamknięty drewnianym stropem belkowym. Obiekt w 2009r. został częściowo wyremontowany, a zakres robót obejmował hydroizolację, osuszanie fundamentów i ścian budynku oraz częściowy remont elewacji. 1.2 Fundamenty Fundamenty budynku-murowane z cegły ceramicznej. Około 15-20cm poniŝej terenu występuje odsadzka ściany o szerokości 28-40cm. PoniŜej pierwszej warstwy cegieł o odsadzce zalega gruz ceglany łączony z zaprawą wapienną z dodatkiem środków hydraulicznych. Głębokość posadowienia pałacu wynosi cm poniŝej poziomu terenu. W dolnej części fundamenty nie posiadają dodatkowej odsadzki. W ścianach piwnic nie ma Ŝadnej izolacji, a obsypkę ścian fundamentowych stanowi piasek i piasek gliniasty wymieszany z gruzem ceglanym i otoczakami. 1.3 Elewacje pałacu Elewacje nie posiadają pęknięć i zarysowań, które wskazywałyby na problemy ze statecznością konstrukcji budynku. Stwierdzono natomiast uszkodzenia tynków w strefie cokołowej spowodowane zawilgoceniem oraz intensywnym wpływem glonów i mchów. Jedynym uszkodzonym elementem pałacu jest balkona nad wejściem głównym, wykonana w postaci płyty Kleina opartej na czterech dwuteownikach zakotwionych w ścianie budynku. 1.4 Pomieszczenia parteru PodłoŜe wszystkich posadzek parteru stanowi podkład cementowy o grubości około 10cm ułoŝony na warstwie gruzu ceglanego. W dolnej części ścian widoczne są ślady uszkodzeń tynku spowodowane zawilgoceniem i wysoleniami. W części nadproŝy nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaobserwowano zarysowania o niewielkim rozwarciu. Nad pomieszczeniami na parterze: sień, dwa pokoje w części południowej i pokój w części północno-wschodniej są od góry zamknięte sklepieniami krzyŝowymi. W części północno-zachodniej znajduje się Ŝelbetowa klatka schodowa o nieregularnym kształcie, o konstrukcji płytowej i schodach wykończonych lastrikiem. Spoczniki i podesty stanowią płyty Ŝelbetowe o gr.20cm. W tej części budynku pozostałą część stropu stanowi płyta Kleina typu cięŝkiego o grubości 38 cm, łącznie z warstwami wykończeniowymi. Nad sklepieniami równieŝ znajduje się płyta Kleina. 1.5 Pomieszczenia pierwszego piętra W części wschodniej i środkowej pałacu, na pierwszym piętrze odwzorowany jest układ pomieszczeń parteru. W wszystkie pomieszczenia posiadają posadzki z parkietu. W części północnozachodniej znajduje się Ŝelbetowa klatka schodowa i sanitariaty. W południowo-zachodnim naroŝniku stwierdzono dwie pionowe rysy na ścianie zewnętrznej o nieregularnym kształcie oraz jednej rysie poziomej w styku sufitu z wewnętrzną ścianą konstrukcyjną. Właściwy strop nad pierwszym piętrem stanowi płyta Kleina typu cięŝkiego. 1.6 Pomieszczenia pierwszego poziomu poddasza Na pierwszym poziomie poddasza znajduje się w środkowej części budynku dawna sala gimnastyczna, przekryta drewnianym stropem belkowym. Układ warstw stropu nad pierwszym poziomem poddasza w obszarze dawnej Sali gimnastycznej jest następujący: na belkach drewnianych ułoŝone są deski, zabezpieczone od spodu warstwą tynku wapiennego na trzcinie, na deskach znajduje się warstwa polepy, zabezpieczona od góry szlichtą cementową. Belki drewniane stropu w dawnej Sali gimnastycznej są przy końcach podparte dwuteownikami I 320 wyszpałdowanymi cegłami i obłoŝonymi płytami drewnopochodnymi. Drewniane belki są wyraźnie ugięte. 1.7 Strych-drugi poziom poddasza W poziomie strychu dach ma konstrukcję płatwiowo-kleszczową. Więźba nosi ślady wielokrotnej przebudowy. Jej stan jest dobry. Na strychu są usytuowane elementy instalacji sanitarnych, w tym zbiornik, które obciąŝają konstrukcję stropu pod strychem. 2. Stan techniczny obiektu Stan techniczny obiektu ogólnie moŝna ocenić jako dobry. W budynku wykonano zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic. Elewacje budynku są w dobrym stanie, wymagają jedynie lokalnych napraw i uzupełnień tynków, szczególnie na poddaszu, gdzie tynki układane są na trzcinie na podłoŝu z desek. Strop belkowy nad pierwszym piętrem, nadal nosi ślady korozji 10

3 biologicznej, ale poniewaŝ jest atrapą, moŝe w tym stanie nadal być eksploatowany. Strop nad pierwszym poziomem poddasza wykazuje silne ugięcie belek, jednak jest to stan istniejący, ale naleŝy go odciąŝyć. 3. Wnioski i zalecenia końcowe Pałac jest w dobrym stanie technicznym, ale wymaga szeregu prac zabezpieczających, w celu zachowania jego stanu technicznego. Do niezbędnych prac zabezpieczających naleŝy zaliczyć: wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzek parteru, remont kapitalny balkonu nad wejściem głównym do pałacu, naprawa lub wymiana pokrycia, wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej, naprawa spękanych murów, lokalne naprawy elewacji, odciąŝenie stropu między poddaszem uŝytkowym a strychem, remont i wymiana stolarki, remont i wymiana instalacji, remont i odtworzenie wystroju wnętrz. 4. Opis szczegółowy projektowanych zmian. 4.1 Wymiana istniejącej więźby dachowej Z uwagi na zwiększenie obciąŝeń stałych związanych ze zmianą pokrycia oraz obciąŝeń zmiennych Środowiskowych zaprojektowano nową więźbę dachową o ustroju jętkowym. Konstrukcja dachu drewniana o ustroju jętkowym. KaŜdy wiązar składa się z pary krokwi i kleszczy. Połączenia elementów konstrukcyjnych na wręby ciesielskie i śruby M12 kl.5.8. Na krokwiach deskowanie, folia łaty i kontrłaty, do których jest mocowana dachówka. Więźbę naleŝy ocieplić wełną mineralną ukrytą w przestrzeni międzykrokwiowej przykrytą płytami gipsowokartonowymi. Konstrukcję dachu naleŝy wykonać z wysezonowanego drewna (świerk lub sosna) klasy C 27 o następujących przekrojach: krokwie 7,5x20cm, kleszcze 2x7,5x15cm, słupy 20x20cm płatwie 20x25 murłaty 16x16cm, Uwaga: 1. Wszystkie elementy więźby dachowej zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo środkami impregnującymi drewno, posiadającymi atest ITB, dopuszczonymi do stosowania w budownictwie np. preparatem SOLTOX lub równowaŝnym przed korozją biologiczną i preparatem Fobos M-2 lub równowaŝnym przeciwogniowo, zgodnie z instrukcją ich stosowania. 2. Wszystkie połączenia elementów drewnianych naleŝy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 4.2 OdciąŜenie stropu pomiędzy poddaszem a strychem Prace odciąŝające naleŝy prowadzić według następującej kolejności: 1. Zdemontować instalacje sanitarne znajdujące się bezpośrednio na strychu, łącznie z cięŝkim zbiornikiem. 2. Zerwać szlichtę cementową i rozebrać znajdującą się pod nią polepę. 3. Oczyścić oraz naprawić i uzupełnić deski. 4. UłoŜyć folię, następnie izolację z twardej wełny mineralnej. 4.3 Remont balkonu Remont balkonu naleŝy rozpocząć od demontaŝu istniejących płyt ceglanych Kleina, następnie trzeba oczyścić do drugiego stopnia belki stalowe wspornikowe wystające ze ściany oraz skrócić na Ŝądaną długość. W dalszej kolejności przewiduje się wykonanie nowej płyty balkonowej tzw. Kleina (cięŝka) z cegieł dziurawek kl.5 na zaprawie cementowej M5 uplastycznionej mlekiem wapiennym. Płytę naleŝy zbroić w kaŝdej spoinie o gr.2cm jednym prętem ø6 czyli w rozstawie co około 8,5cm. W celu umoŝliwienia wykonania na płycie tynku grubości 1,5cm naleŝy ją obniŝyć 10mm poniŝej spodu belki stalowej. Dolną półkę trzeba osiatkować. Podczas wykonywania płyty balkonowej, jej belki stalowe zaleca się podeprzeć, w celu zapewnienia współpracy płyty z belką a w efekcie zmniejszenia ugięcia balkonu. 4.4 Wyburzenia ścian istniejących Wyburzenia ścian istniejących naleŝy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowania szczególnej ostroŝności. Przed rozbiórką naleŝy upewnić się, Ŝe demontowana ściana nie stanowi podpory dla jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji naleŝy bezzwłocznie powiadomić o tym projektanta. Elementy murowe z rozbiórki moŝna przeznaczyć do ponownego wykorzystania. 4.5 Zamurowania otworów Wszystkie zamurowania otworów w istniejących ścianach budynku wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 lub cegły ceramicznej pełnej odzyskanej z rozbiórki ścian istniejących. 11

4 4.6 Wykonanie ścian konstrukcyjnych Wszystkie nowoprojektowane ściany konstrukcyjne naleŝy wykonać z cegły ceramicznej pełne kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 lub cegły ceramicznej pełnej odzyskanej z rozbiórki ścian istniejących. 4.7 Podnośnik platformowy W celu przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, zaprojektowano podnośnik platformowy C-es firmy Orto Plus lub równowaŝnej. Parametry techniczne dźwigu: rodzaj napędu: śrubowy, wysokość podnoszenia: do 13m, zasilanie: 230/400V, zasilanie sterowania: 24V, prędkość jazdy: 0,15m/s, wymiary platformy: 1500x1400mm, wymiary drzwi: 2000x900, silnik: 2,2 kw, udźwig: 5osób lub 400kg, Konstrukcja nośna szybu windowego Konstrukcję nośną szybu stanowi stalowy szkielet pełny, przeszklony lub obudowany poliwęglanem. Szyb windowy dostarczany jest w komplecie przez producenta platformy. Fundament Fundament Ŝelbetowy w postaci płyty Ŝelbetowej o grubości 30 cm, wierzch płyty 50mm poniŝej poziomu posadzki parteru. Płytę fundamentową zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojonego górą i dołem siatkami z prętów #10 co 15cm ze stali A-IIIN (RB500W). Otulenie prętów 5cm. Spód fundamentu zabezpieczyć przeciwwilgociowo od zewnątrz papą na lepiku. Uwaga: Przed zamówieniem windy, wszystkie wymiary bezwzględnie skonsultować z dostawcą 4.8 Naprawa uszkodzonych konstrukcji murowych Naprawę konstrukcji murowych naleŝy wykonać wg projektu naprawy, wzmocnienia i stabilizacji uszkodzonych murów z wykorzystaniem Brutt Technologies niemieckiej firmy Brutt Saver lub równowaŝnej. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŝy zapoznać się z poradnikiem projektanta i wykonawcy Brutt Technologies oraz przejść szkolenie w zakresie napraw konstrukcji murowych wg ww. technologii. 4.9 Wykonanie schodów wewnętrznych Zaprojektowano schody płytowe, Ŝelbetowe wykonane z betonu C25/30(B30), zbrojone stalą A-IIIN wg. rysunków konstrukcyjnych. Płyty biegowe o grubości 16 cm zaprojektowano jako wylewane razem ze spocznikiem o tej samej grubości płyty. Uwaga: Wykucie otworu przejściowego w ścianie grubości około 100cm musi następować dopiero po zerwaniu tynków i ocenie stanu technicznego istniejącego nadproŝa. W przypadku jego złego stanu technicznego naleŝy powiadomić projektanta-konstruktora w celu zaprojektowania alternatywnego rozwiązania Wykonanie ścian działowych Ściany działowe parteru naleŝy wykonać z cegły ceramicznej pełnej o gr.12cm natomiast ściany działowe poddasza z uwagi na maksymalne odciąŝenie stropów naleŝy wykonać w zabudowie lekkiej zgodnie z systemem Rigips lub równowaŝnym Wykonanie stropów Nowe odcinku stropów zaprojektowano z płyt WPS opartych na stalowych dwuteownikach opartych na ścianach za pośrednictwem poduszki betonowej. Belki naleŝy układać na wypoziomowanych murach. Końce belek umieszczane w murze naleŝy zabezpieczyć przed korozją, np. powlec mlekiem cementowym. BUDYNEK B -BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 1. Charakterystyka obiektu 1.1 Opis ogólny budynku Budynek administracyjny, zwany teŝ domkiem ogrodnika, został wzniesiony na przełomie XIX i XX wieku, jako konstrukcja murowana, na planie prostokąta. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, z uŝytkowym poddaszem. Obecnie w obiekcie znajduje się mieszkanie oraz pomieszczenia wykorzystywane jako szatnie dla sportowców w czasie imprez odbywających się na boisku zlokalizowanym na skraju parku otaczającego pałac. Obiekt w 2009r. został częściowo 12

5 wyremontowany, a zakres robót obejmował hydroizolację, osuszanie fundamentów i ścian budynku oraz częściowy remont elewacji. 1.2 Fundamenty Budynek posiada okalającą opaskę wykonaną z płytek chodnikowych. Fundament budynku jest w całości wykonany z cegły. Posiada dwie odsadzki. Pierwsza jest tuŝ poniŝej poziomu terenu, o szerokości 12cm. Druga znajduje się 40cm głębiej i ma szerokość 15cm. Całość budynku jest posadowiona na głębokości około 110cm poniŝej poziomu otaczającego terenu. Obsypkę ścian fundamentowych stanowi piasek i piasek gliniasty wymieszany z gruzem ceglanym oraz otoczakami. 1.3 Elewacje pałacu Stan techniczny elewacji jest niezadowalający. Na elewacjach budynku widoczna jest znaczna ilość rys. Oględziny wnętrz budynku wskazują, Ŝe znaczna ilość rys nie przenosi się na powierzchnie wewnętrzne ścian. 1.4 Pomieszczenia parteru Ściany budynku są w ogólnym dobrym stanie technicznym, zaobserwowano sporadyczne zarysowania ścian, zwłaszcza w części północno-wschodniej. Strop nad parterem jest konstrukcji drewnianej, belkowy z podbitką pokrytą tynkiem na trzcinie. Nie zaobserwowano objawów nadmiernego ugięcia stropów. 1.5 Strych Na podstawie oględzin moŝna stwierdzić, Ŝe więźba ma konstrukcję płatwiowo-kleszczową i była częściowo wymieniana. Wymianie podlegały prawdopodobnie górne odcinki krokwi. Prace jednak wykonane zostały bardzo niestarannie. Dodatkowo część elementów więźby jest poraŝona korozją biologiczną 2. Stan techniczny obiektu Stan techniczny przedmiotowego budynku ocenia się jako niezadowalający. W przeszłości budynek miał problemy ze statecznością. Rysy widoczne na elewacjach mają stałe rozwarcie i nie pogłębiają się z biegiem lat. Pomimo tego obiekt wymaga wzmocnienia obwodowego. Więźba budynku z uwagi na silną korozję biologiczną oraz błędy konstrukcyjne wymaga wymiany. Wymiany wymaga teŝ całość stolarki w budynku oraz istniejące instalacje techniczne 3. Wnioski i zalecenia końcowe Z uwagi na występujące rysy w budynku, wymaga on wzmocnienia obwodowego. W obiekcie naleŝy wymienić istniejącą więźbę. 4. Opis szczegółowy projektowanych zmian. 4.1 Wymiana istniejącej więźby dachowej Z uwagi na zły stan techniczny oraz nienaleŝyte wykonanie istniejącej więźby naleŝy wykonać nową o tej samej konstrukcji. Zaprojektowano więźbę dachową o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej z zastrzałami, bez kleszczy górnych. Konstrukcja dachu drewniana o ustroju płatwiowo-kleszczowym z płatwiami kalenicową, pośrednią i ścianki kolankowej. KaŜdy wiązar składa się z pary krokwi i kleszczy, przy czym krokwie opierają się na płatwiach. Połączenia elementów konstrukcyjnych na wręby ciesielskie i śruby M12 kl.5.8. Na krokwiach deskowanie, folia łaty i kontrłaty, do których jest mocowana dachówka. Więźbę naleŝy ocieplić wełną mineralną ukrytą w przestrzeni międzykrokwiowej przykrytą płytami gipsowo-kartonowymi. Konstrukcję dachu naleŝy wykonać z wyrezonowanego drewna (świerk lub sosna) klasy C 27 o następujących przekrojach: krokwie 7,5x15cm, kleszcze 2x3,2x15cm, zastrzały 16x16cm, słupy 16x16cm, płatwie pośrednie 16x16cm, płatwie stopowe 16x16cm, miecze 12x12cm. Uwaga: 3. Wszystkie elementy więźby dachowej zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo środkami impregnującymi drewno, posiadającymi atest ITB, dopuszczonymi do stosowania w budownictwie np. preparatem SOLTOX lub równowaŝnym przed korozją biologiczną i preparatem Fobos M-2 lub równowaŝnym przeciwogniowo, zgodnie z instrukcją ich stosowania. 4. Wszystkie połączenia elementów drewnianych naleŝy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 4.2 Wzmocnienie obwodowe budynku Wzmocnienie obwodowe budynku naleŝy wykonać wg projektu naprawy, wzmocnienia i stabilizacji uszkodzonych murów z wykorzystaniem Brutt Technologies niemieckiej firmy Brutt Saver 13

6 lub równowaŝnej. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŝy zapoznać się z poradnikiem projektanta i wykonawcy Brutt Technologies oraz przejść szkolenie w zakresie napraw konstrukcji murowych wg ww. technologii. 4.3 Wyburzenia ścian istniejących Wyburzenia ścian istniejących naleŝy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowania szczególnej ostroŝności. Przed rozbiórką naleŝy upewnić się, Ŝe demontowana ściana nie stanowi podpory dla jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji naleŝy bezzwłocznie powiadomić o tym projektanta. Elementy murowe z rozbiórki moŝna przeznaczyć do ponownego wykorzystania. 4.5 Zamurowania otworów Wszystkie zamurowania otworów w istniejących ścianach budynku wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 lub cegły ceramicznej pełnej odzyskanej z rozbiórki ścian istniejących. 4.6 Wykonanie ścian konstrukcyjnych Wszystkie nowoprojektowane ściany konstrukcyjne naleŝy wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 lub cegły ceramicznej pełnej odzyskanej z rozbiórki ścian istniejących. 4.7 Wykonanie ścian działowych Ściany działowe parteru naleŝy wykonać z cegły ceramicznej pełnej o gr.12cm natomiast ściany działowe poddasza z uwagi na maksymalne odciąŝenie stropów naleŝy wykonać w zabudowie lekkiej zgodnie z systemem Rigips lub równowaŝnym. 4.8 Naprawa uszkodzonych konstrukcji murowych Naprawę uszkodzonych konstrukcji murowych budynku naleŝy wykonać wg projektu naprawy, wzmocnienia i stabilizacji uszkodzonych murów z wykorzystaniem Brutt Technologies niemieckiej firmy Brutt Saver lub równowaŝnej. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŝy zapoznać się z poradnikiem projektanta i wykonawcy Brutt Technologies oraz przejść szkolenie w zakresie napraw konstrukcji murowych wg ww. technologii. 4.9 Wykonanie schodów wewnętrznych Zaprojektowano schody płytowe, Ŝelbetowe wykonane z betonu C25/30(B30), zbrojone stalą A-IIIN wg. rysunków konstrukcyjnych. Płyty biegowe o grubości 14 cm zaprojektowano jako wylewane razem ze spocznikiem o tej samej grubości płyty Wykonanie stropów Nowe odcinku stropów zaprojektowano z płyt WPS opartych na stalowych dwuteownikach opartych na ścianach za pośrednictwem poduszki betonowej. Belki naleŝy układać na wypoziomowanych murach. Końce belek umieszczane w murze naleŝy zabezpieczyć przed korozją, np. powlec mlekiem cementowym. BUDYNEK C -SPICHRZ 1. Charakterystyka obiektu 1.1 Opis ogólny budynku Dziewiętnastowieczny spichrz został wzniesiony na planie prostokąta, jako konstrukcja murowa, jednokondygnacyjna z dwupoziomowym poddaszem uŝytkowym. NaroŜa zostały ujęte w boniowane lizeny. Spichrz jest częściowo podpiwniczony. Budynek jest wzniesiony ponad otaczający teren i oparty na kamiennym cokole. Przestrzeń parteru podzielono na szereg małych pomieszczeń, przeznaczonych w ostatnim okresie na pokoje biurowe i kuchnię. Parter przekryto stropem konstrukcyjnym tworząc pierwszy poziom poddasza uŝytkowego, z pokojami mieszkalnymi i sanitariatami. Drugi poziom poddasza to strych. W połnocnej części zachodniej elewacji w roku 1960 dobudowano parterową stołówkę z oddzielnym wejściem i sanitariatami. Dobudowana stołówka jest całkowicie podpiwniczona. W piwnicy mieściła się kotłownia, ogrzewająca cały zespół pałacowy oraz magazyny i część zaplecza kuchennego. Obiekt w 2009r. został częściowo wyremontowany, a zakres robót obejmował hydroizolację, osuszanie fundamentów i ścian budynku oraz częściowy remont elewacji. 1.2 Fundamenty Fundamenty budynku składają się z kamiennego cokołu (10-12cm poniŝej poziomu terenu) opartego na warstwie cegieł, poniŝej których zalega gruz ceglany i kamienie polne zespolone zaprawą wapienną z dodatkiem środków hydraulicznych. Ściana fundamentowa nie posiada odsadzek, a jej obsypkę stanowi piasek i piasek gliniasty wymieszany z gruzem ceglanym oraz otoczakami. Głębokość posadowienia części niepodpiwniczonej wynosi około 95cm poniŝej poziomu terenu. Spichrz jest otoczony opaską z płytek chodnikowych. 1.3 Elewacje pałacu 14

7 Elewacje nie posiadają pęknięć i zarysowań, które wskazywałyby na problemy ze statecznością konstrukcji budynku. Stwierdzono natomiast uszkodzenia tynków w strefie cokołowej spowodowane zawilgoceniem oraz intensywnym wpływem glonów i mchów. 1.4 Pomieszczenia piwnic Budynek spichrza jest częściowo podpiwniczony, w jego obrysie znajdują się schody prowadzące do piwnicy, trzy małe pomieszczenia i korytarz. Większość pomieszczeń piwnicznych znajduje się pod dobudowaną stołówką. Pomieszczenia piwniczne przez dłuŝszy czas były zalane wodą. Długotrwałe zalanie wodą spowodowało szereg zniszczeń. Zniszczenie stolarki drzwiowej, poraŝenie róŝnymi odmianami grzybów domowych. 1.5 Pomieszczenia parteru Parter spichrza został współcześnie przebudowany i podzielony na szereg małych pomieszczeń magazynowo-biurowych. Wskazuje na to układ konstrukcyjny, zastosowanie Ŝelbetowych podciągów i mnogość ścianek działowych. Warstwy posadzkowe stanowią płytki PCV albo lastriko. Warstwy te ułoŝone są na szlichcie cementowej, która z kolei została wylana na warstwie gruzu ceglanego, ułoŝonego na zagęszczonej warstwie gruntu. Łączna grubość warstw posadzkowych na parterze spichrza, w części niepodpiwniczonej wynosi około 20 cm. W trakcie oględzin nie stwierdzono od wewnątrz budynku spichrza, w poziomie parteru Ŝadnych zarysowań ani pęknięć wskazujących na problemy ze statecznością budynku. Jedyne pęknięcie to oddzielenie się ściany przedsionka od ściany zewnętrznej. PowaŜnym problemem budynku jest jego zagrzybienie. W dobudowanej stołówce widoczna jest dylatacja między budynkami. W budynku spichrza strop nad parterem stanowi płyta Kleina typu półcięŝkiego. Grubość stropu wynosi około 30cm. Konstrukcja tego stropu jest w dobrym stanie technicznym. 1.6 Pomieszczenia poddasza Z parteru na poddasze prowadzą schody Ŝelbetowe, płytowe obłoŝone lastrikiem. Na ścianach nie zaobserwowano Ŝadnych uszkodzeń wskazujących na problemy ze statecznością budynku. Nie zaobserwowano nadmiernych ugięć stropów nad poddaszem. 1.7 Strych Strych od poddasza oddzielony jest stropem drewnianym, którego wierzchnią warstwę stanowi szlichta cementowa wylana na polepie. Z poziomu strychu dostępna jest część więźby dachowej. Nie zaobserwowano elementów konstrukcyjnych wskazujących na poraŝenie owadami czy grzybami domowymi. W widocznej części więźby ma ona konstrukcję płatwiowo-kleszczową. 2. Stan techniczny obiektu Dobudowana do spichrza stołówka jest elementem obcym i zupełnie nie pasuje do zabytkowego budynku. Konstrukcja stołówki i jej stan techniczny nie nadają się do remontu, dlatego rozsądnym krokiem będzie jej rozebranie. Z kolei natychmiastowej rozbiórki lub wzmocnienia wymaga komin przylegający do dobudówki od strony zachodniej. Pomieszczenia piwnic są zniszczone i poraŝone grzybami. Do czasu rozbiórki tej części obiektu naleŝy go odciąć od piwnic w budynku spichrza, przez zamurowanie przejścia na całą grubość ściany. Sam budynek spichrza jest w dobrym stanie technicznym, wymaga tylko wykonania bieŝącego remontu pomieszczeń i elewacji. W obszarach poraŝonych tynkami naleŝy usunąć wszystkie tynki, przeprowadzić roboty odkaŝające i ponownie ułoŝyć tynki. 3. Wnioski i zalecenia końcowe Dobudówka jest w złym natomiast spichrz jest w dobrym stanie technicznym, ale wymaga szeregu prac zabezpieczających i remontowych, w celu zachowania jego stanu technicznego. Do niezbędnych prac naleŝy zaliczyć: natychmiastowe wzmocnienie lub rozbiórka komina przy zachodniej elewacji budynku stołówki, rozbiórka dobudowanej stołówki, zamurowanie przejść łączących piwnice spichrza i dobudówki, naprawa elewacji, roboty odgrzybieniowe. Wymianie podlega więźba dachowa, z uwagi na zwiększenie obciąŝeń od pokrycia dachu oraz obciąŝeń zmiennych środowiskowych. 4. Opis szczegółowy projektowanych zmian. 4.1 Wzmocnienie istniejącej więźby dachowej Z uwagi na zwiększenie obciąŝeń stałych związanych ze zmianą pokrycia oraz obciąŝeń zmiennych Środowiskowych zaprojektowano nową więźbę dachową o ustroju jętkowym. Konstrukcja dachu drewniana o ustroju płatwiowo-kleszczowym. Połączenia elementów konstrukcyjnych na wręby ciesielskie i śruby M12 kl.5.8. Na krokwiach deskowanie, folia łaty i kontrłaty, do których jest mocowana dachówka. Więźbę naleŝy ocieplić wełną mineralną ukrytą w przestrzeni międzykrokwiowej przykrytą płytami gipsowo-kartonowymi. Konstrukcję dachu naleŝy wykonać z wysezonowanego drewna (świerk lub sosna) klasy C 27 o następujących przekrojach: krokwie 7,5x20cm, kleszcze 2x7,5x15cm, 15

8 słupy 20x20cm płatwie 20x25 murłaty 16x16cm, 4.2 Roboty rozbiórkowe Rozbiórka komina Przeznaczony do rozbiórki komin ma wymiary w poziomie gruntu 100x200cm i wysokość około 7m. Konstrukcja komina-murowana na zaprawie cementowo-wapiennej. Przewiduje się, Ŝe rozbiórka trzonu wykonywana będzie za pomocą ręcznych elektronarzędzi lub ręcznie, co podyktowane jest tym, iŝ komin poddany rozbiórce znajduje bezpośrednio przy istniejącym obiekcie oraz w pobliŝu drogi asfaltowej. Zakłada się generalnie, Ŝe rozbieranie trzonu wykonywane będzie z opasującego komin rusztowania. Ręczna rozbiórka nie moŝe być dokonywana przez robotników pracujących bezpośrednio na kominie. Gdyby wyjątkowe okoliczności wymagały wejścia na rozbierany trzon, robotnik, wykonujący tam jakiekolwiek czynności, musi być zaopatrzony w pas bezpieczeństwa, którego lina musi być połączona z elementem trwałym. Pamiętać naleŝy o tym, Ŝe ściany komina muszą być rozbierane warstwami. Powstały gruz powinien być kierowany bezpośrednio do kontenerów. Gruz zgromadzony w kontenerze musi być niezwłocznie usuwany z placu budowy po zapełnieniu kontenera. W czasie wywózki zapełnionego kontenera materiały sypkie naleŝy skierować do kontenera pustego kierując do niego rury zsypowe. Musi być zapewniona stała rotacja kontenerów, aby nie dopuścić do gromadzenia gruzu na placu, co wymaga dodatkowych prac załadunkowych i zwiększa koszty rozbiórki. Rusztowanie oraz elementy zsypu naleŝy demontować równolegle z rozbiórką komina Rozbiórka dobudowanej stołówki Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŝy bezwarunkowo sprawdzić odłączenie od rozbieranego budynku wszelkich instalacji technicznych. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory powinny się znajdować poza obrębem robót budowlanych. W czasie rozbiórki budynku przebywanie ludzi na niŝszej kondygnacji jest zabronione. Rozbiórkę budynku naleŝy prowadzić wg następującej kolejności: wygrodzenie terenu, sprawdzenie poprawności odłączenia instalacji od rozbieranego terenu, rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych, rozbiórka okien i drzwi, rozbiórka ścianek działowych, rozbiórka dachu, rozbiórka ścian parteru, rozbiórka stropu nad parterem, rozbiórka ścian piwnic, rozbiórka posadzek, rozbiórka fundamentów. Do rozbiórki wszelkich instalacji technicznych moŝna przystąpić po stwierdzeniu, Ŝe instalacje te zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji. Rozbiórkę stolarki rozpocząć od zdjęcia skrzydeł drzwiowych i okiennych z zawiasów, następnie zdemontować opaski, ościeŝnice wykuć z muru. Po wyjęciu okien, otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie moŝna wykonywać przez przewracanie na strop. W pierwszej kolejności przewiduje się skucie tynku, a następnie kolejno od góry demontuje się elementy murowe. Roboty wykonuje się z podestów lub lekkich rusztowań. Rozbiórkę dachu naleŝy rozpocząć od demontaŝu rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich a następnie pokrycia dachu. W dalszej kolejności przewiduje się demontaŝ prefabrykowanych płyt dachowych przy pomocy dźwigu. Ściany konstrukcyjne naleŝy rozbierać wyłącznie ręcznie przy pomocy młotów i kilofów. Roboty naleŝy rozpocząć od skucia tynku, a następnie kolejno warstwami od góry do poziomu podłogi zdejmuje się elementy murowe. Ściany piwnic naleŝy rozbierać dopiero po wykonaniu wykopu wokół budynku i po rozbiórce stropu nad piwnicą. Powstały na skutek rozbiórki wykop naleŝy zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem zagęszczonym warstwami Uwagi 1. Nie dopuszcza się zrzucania elementów rozbiórkowych z duŝej wysokości. 2. Teren rozbiórki i tymczasowe składowisko muszą być odpowiednio ogrodzone i zaopatrzone w tablice ostrzegawcze, aby nie było moŝliwe wkroczenie na ten teren osób nieupowaŝnionych. 3. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. 4. Do wykonywania prac na wysokości moŝna dopuścić jedynie osoby posiadające stosowne kwalifikacje, aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP. 5. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyŝej 4 m. powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne z linami odpowiednio umocowanymi do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. 16

9 6. Wszystkie osoby biorące udział w procesie roboczym muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzieŝ ochronną kaski, rękawice, buty, itp. 7. Narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. 8. Przecinaki muszą być zabezpieczone gumowymi ochraniaczami. 9. Do odprowadzenia gruzu stosować zsypy. Gruz winien być gromadzony w stalowych kontenerach. 10. Rusztowanie opasujące trzon komina winno być wykonane zgodnie z wytycznymi producenta. 11. Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone w porze dziennej w dzień pogodny bez opadów. 12. Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone przy prędkości wiatru nie przekraczającej 8 m/sek. 13. W czasie robót rozbiórkowych naleŝy zachować ostroŝność i ściśle przestrzegać przepisów BHP. 14.Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jego wykonania. 4.3 Zamurowania otworów Wszystkie zamurowania otworów w istniejących ścianach budynku wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 lub cegły ceramicznej pełnej odzyskanej z rozbiórki ścian istniejących. 4.4 Wykonanie ścian konstrukcyjnych Wszystkie nowoprojektowane ściany konstrukcyjne naleŝy wykonać z cegły ceramicznej pełne kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M 10 lub cegły ceramicznej pełnej odzyskanej z rozbiórki ścian istniejących. 4.5 Podnośnik platformowy W celu przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, zaprojektowano podnośnik platformowy C-es firmy Orto Plus lub równowaŝnej. Parametry techniczne dźwigu: rodzaj napędu: śrubowy, wysokość podnoszenia: do 13m, zasilanie: 230/400V, zasilanie sterowania: 24V, prędkość jazdy: 0,15m/s, wymiary platformy: 1500x1400mm, wymiary drzwi: 2000x900, silnik: 2,2 kw, udźwig: 5osób lub 400kg, Konstrukcja nośna szybu windowego Konstrukcję nośną szybu stanowi stalowy szkielet pełny, przeszklony lub obudowany poliwęglanem. Szyb windowy dostarczany jest w komplecie przez producenta platformy. Fundament Fundament Ŝelbetowy w postaci płyty Ŝelbetowej o grubości 30 cm, wierzch płyty 50mm poniŝej poziomu posadzki parteru. Płytę fundamentową zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojonego górą i dołem siatkami z prętów #10 co 15cm ze stali A-IIIN (RB500W). Otulenie prętów 5cm. Spód fundamentu zabezpieczyć przeciwwilgociowo od zewnątrz papą na lepiku. Uwaga: Przed zamówieniem windy, wszystkie wymiary bezwzględnie skonsultować z dostawcą 4.6 Naprawa uszkodzonych konstrukcji murowych Naprawę konstrukcji murowych naleŝy wykonać wg projektu naprawy, wzmocnienia i stabilizacji uszkodzonych murów z wykorzystaniem Brutt Technologies niemieckiej firmy Brutt Saver lub równowaŝnej. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŝy zapoznać się z poradnikiem projektanta i wykonawcy Brutt Technologies oraz przejść szkolenie w zakresie napraw konstrukcji murowych wg ww. technologii. 4.7 Wykonanie schodów zewnętrznych Przed wejściem do budynku od strony wschodniej zaprojektowano Ŝelbetowe schody na gruncie. Ściany schodów wykonane z bloczków betonowych gr.24cm. Ściany posadowiono na ławach fundamentowych o szerokości 40cm i wysokości 30cm. Biegi oraz spocznik schodów wykonać w postaci płyt Ŝelbetowych na gruncie, oddylatowanych od ścian z bloczków betonowych warstwą styropianu. Zbrojenie i szczegóły wykonania wg poszczególnych rysunków konstrukcyjnych. Przy schodach zaprojektowano fundament płytowy pod platformę dla niepełnosprawnych. Lokalizacja fundamentu wg poszczególnych detali konstrukcyjnych. Grubość fundamentu 30cm, zbrojenie siatkami z prętów #10 co 20cm. Pod fundamentem naleŝy zrobić wykop do głębokości 17

10 105cm poniŝej poziomu teren, następnie ułoŝyć pospółkę zagęszczoną dynamicznie warstwami grubości 75cm. Wskaźnik zagęszczenia pospółki Id=0,97. Na pospółce wylać fundament. 4.8 Wykonanie schodów wewnętrznych Zaprojektowano schody płytowe, Ŝelbetowe wykonane z betonu C25/30(B30), zbrojone stalą A-IIIN wg. rysunków konstrukcyjnych. Płyty biegowe o grubości 16 cm zaprojektowano jako wylewane razem ze spocznikiem o tej samej grubości płyty. 4.9 Wyburzenia ścian istniejących Wyburzenia ścian istniejących naleŝy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną przy zachowania szczególnej ostroŝności. Przed rozbiórką naleŝy upewnić się, Ŝe demontowana ściana nie stanowi podpory dla jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji naleŝy bezzwłocznie powiadomić o tym projektanta. Elementy murowe z rozbiórki moŝna przeznaczyć do ponownego wykorzystania Wymiana istniejącej więźby dachowej Z uwagi na zwiększenie obciąŝeń stałych związanych ze zmianą pokrycia oraz obciąŝeń zmiennych Środowiskowych zaprojektowano nową więźbę dachową o schemacie jętkowym. Konstrukcja dachu drewniana o ustroju jętkowym. KaŜdy wiązar składa się z pary krokwi i kleszczy. Połączenia elementów konstrukcyjnych na wręby ciesielskie i śruby M12 kl.5.8. Na krokwiach deskowanie, folia łaty i kontrłaty, do których jest mocowana dachówka. Więźbę naleŝy ocieplić wełną mineralną ukrytą w przestrzeni międzykrokwiowej przykrytą płytami gipsowokartonowymi. Konstrukcję dachu naleŝy wykonać z wysezonowanego drewna (świerk lub sosna) klasy C 27 o następujących przekrojach: krokwie 7,5x20cm, kleszcze 2x7,5x15cm, słupy 20x20cm płatwie 20x25 murłaty 16x16cm, Uwaga: 1. Wszystkie elementy więźby dachowej zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo środkami impregnującymi drewno, posiadającymi atest ITB, dopuszczonymi do stosowania w budownictwie np. preparatem SOLTOX lub równowaŝnym przed korozją biologiczną i preparatem Fobos M-2 lub równowaŝnym przeciwogniowo, zgodnie z instrukcją ich stosowania. 2. Wszystkie połączenia elementów drewnianych naleŝy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną Wykonanie ścian działowych Ściany działowe parteru naleŝy wykonać z cegły ceramicznej pełnej o gr.12cm natomiast ściany działowe poddasza z uwagi na maksymalne odciąŝenie stropów naleŝy wykonać w zabudowie lekkiej zgodnie z systemem Rigips lub równowaŝnym Wykonanie stropów Nowe odcinku stropów zaprojektowano z płyt WPS opartych na stalowych dwuteownikach opartych na ścianach za pośrednictwem poduszki betonowej. Belki naleŝy układać na wypoziomowanych murach. Końce belek umieszczane w murze naleŝy zabezpieczyć przed korozją, np. powlec mlekiem cementowym. BUDYNEK D -PIWNICA TERENOWA 1. Charakterystyka obiektu Przedmiotowy obiekt o rzucie poziomym w kształcie litery T zlokalizowany jest w południowowschodniej części zespołu pałacowego, na granicy działki. Wejścia do piwnicy znajdują się z trzech stron: od strony południowej, północnej oraz zachodniej. Obiekt wykonano w konstrukcji murowej, stropy w postaci sklepień półkolistych. 2. Stan techniczny obiektu Stan techniczny ogólny konstrukcji piwnicy ocenia się jako dobry. Widoczne miejscowe ubytki w sklepieniach. Stan techniczny tynków zły. 3. Wnioski i zalecenia końcowe Z uwagi na dobry stan konstrukcji piwnicy nie przewiduje się robót konstrukcyjnych. Z uwagi na zły techniczny tynków naleŝy je skuć i wykonać nowe. OGRODZENIE DZIAŁKI Zaprojektowano ogrodzenie średniej wysokości 2,30 m na cokole betonowym zakończonym daszkiem betonowym oraz słupach o przekroju 0,80x0,80x4,2m; 0,64x0,64x3,4 m i 0,51x0,51x2,7m murowanych z cegły przekrytych daszkiem, otynkowanych tynkiem silikatowym. Po obu stronach bram wjazdowych na teren działki zaprojektowano ogrodzenie murowane z cegły o długości 5,95m i wysokości 2,75 2,30 m na cokole betonowym, otynkowane tynkiem silikatowym. Wypełnienie pozostałej części ogrodzenia stanowią kute segmenty stalowe wysokości 1750 mm i rozpiętości 2,5m, 18

11 3,0m i nietypowe. Rozpiętość przęseł między słupkami murowanymi wynosi 3,37 12,3m. W ogrodzeniu zamontowane będą takŝe kute stalowe furtki (3 sztuk) wysokości 2,25m i szerokości 1,0m oraz 3 bramy 2-skrzydłowe rozwierane zautomatyzowane wysokości 2,8 m i szerokości 5,40 i 5,60m. Od strony ul. Sulejowskiej zaprojektowano 2 kute furtki stalowe wysokości 1,95m i szerokości 1,30m oraz bramę 2-skrzydłową rozwieraną zautomatyzowaną o wysokości 3,5m i szerokości 5,0m. Fundamenty słupków naleŝy zagłębić poniŝej strefy przemarzania, a cokół formować w taki sposób by wraz z daszkami cokołowymi wystawał min. 50cm nad terenem. Od strony zachodniej i północnej tj. od ul. Pałacowej i Sulejowskiej zaprojektowano słupki murowane, boniowane (część reprezentatywna), natomiast od strony ul. Zamkowej i tylnej działki zaprojektowano słupki otynkowane na gładko. Ze względu na konieczność ochrony istniejącego drzewostanu zaprojektowano przesunięcie ogrodzenia względem istniejącego. Niestety mimo tego posunięcia nowoprojektowane ogrodzenie przechodzi niebezpiecznie blisko starych drzew. W związku z tym, w zaznaczonych miejscach zaprojektowano fundament na dwóch mikropalach o długości 2,50m pod kaŝdy słup i symboliczny cokół (cokół zagłębiono w tych miejscach 30cm). Przed wykonaniem palowania Wykonawca powinien wykonać odkrywkę systemu korzeniowego i sprawdzić czy wykonanie palowania nie uszkodzi systemu korzeniowego drzewa. W przypadku nowoprojektowanej furtki od ul. Zamkowej przy drzewie nr 484 (wg opracowanie zieleni - drzewo przeznaczone na pomnik przyrody), jeŝeli odkrywka systemu korzeniowego wykaŝe, Ŝe system ten moŝe zostać uszkodzony, naleŝy zrezygnować z wykonania tej furtki. Wykonanie odkrywek systemu korzeniowego Wykonawca wykona we własnym zakresie. WIATA ŚMIETNIKOWA Zaprojektowano wiatę śmietnikową o wymiarach zewnętrznych 250 x 250 cm, jako obiekt wolnostojący jednokondygnacyjny, wykonany w tradycyjnej technologii murowanej. Ściany murowane z cegły pełnej wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo - wapiennej. Zadaszenie wiaty o konstrukcji tradycyjnej drewnianej, wielospadowe o kącie nachylenia 18. Wysokość obiektu 2,90 m mierzona od poziomu terenu do kalenicy. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna. POSADOWIENIE ZBIORNIKA Z śywic POLIESTROWYCH O POJ. 50m 3 1. Przygotowanie do posadowienia Przed przystąpieniem do posadowienia naleŝy przede wszystkim sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony. Wskazane jest, aby kaŝdy zbiornik o objętości powyŝej 15m 3 był mocowany do płyty balastującej lub litego podłoŝa skalnego (jeśli takie występuje).przy wysokim poziomie wód gruntowych naleŝy obniŝyć na czas montaŝu poziom przynajmniej 400mm poniŝej dna wykopu. Zbiornik od płyty powinna oddzielać warstwa podsypki piaskowej o grubości nie mniej niŝ 25cm, zagęszczonej do stopnia 0,9 (wg skali Proctora). Zbiornik naleŝy zamocować do płyty balastującej za pomocą ocynkowanych taśm stalowych lub taśm wykonanych z włókien szklanych. Zamocowania oraz rozstaw taśm kotwiących niezaleŝnie od objętości i średnicy zbiornika, muszą być umieszczone zgodnie ze wskazówkami producenta. W miejscu opasania pomiędzy taśmę stalową i płaszcz zbiornika naleŝy podłoŝyć pasy gumowe szersze o około 100mm od szerokości taśmy (po 50mm na stronę). Jako obsypkę zbiornika naleŝy zastosować grunt piaszczysty, Ŝwir lub pospółkę, ewentualnie tłuczeń skalny o średnicy ziaren:4-16mm. JeŜeli istnieje ryzyko wymieszania się materiału obsypki i gruntu rodzimego gliniastego wskazane jest uŝycie tkaniny (geowłókniny) w celu ich oddzielenia. Przy posadawianiu zbiorników w okresie zimowym naleŝy zwrócić uwagę aby podsypka i obsypka nie zawierała śniegu, brył i lodu. Przy realizacji robót w okresie zimowym nie naleŝy posadawiać zbiornika na zamarzniętym podłoŝu. Niewskazane jest realizowanie robót w okresie zimowym nie naleŝy posadawiać zbiornika na zamarzniętym podłoŝu. Niewskazane jest realizowanie robót przy temperaturze poniŝej 0ºC. 2. Posadowienie zbiornika Zaprojektowano posadowienie zbiornika na na płycie fundamentowej o wymiarach 300x1211x30cm wykonanej z betonu C20/25 (B25) zbrojonej siatkami ø 10 co 15cm w obu kierunkach górą i dołem ze stali A-0 S235JR (St0S). Zbiornik oparty na płycie za pośrednictwem podsypki piaskowej, zagęszczonej do stopnia 0,9 (wg skali Proctora). Zbiornik po zamocowaniu naleŝy obsypać warstwą piasku o szerokości i długości 1m większej od wymiarów zbiornika. Zasypki wykonać jednocześnie po obu stronach zbiornika warstwami o grubości do 250mm, z jednoczesnym ręcznym zagęszczeniem kaŝdej warstwy. Grubość warstwy zasypki nad zbiornikiem moŝe wynosić od 1 do 2m. 3. Uwaga: 1. Posadowienie zaprojektowano dla gruntów, w których poziom wody gruntowej znajduje się poniŝej posadowienia zbiornika. W przypadku wystąpienia wody gruntowej naleŝy zaprojektować dodatkową konstrukcję zapobiegającą wyporowi zbiornika z gruntu. 19

12 2. Nie dopuszcza się obciąŝania naziomu zbiornika, poza obciąŝeniem powstałym od cięŝaru gruntu powyŝej zbiornika. 3. Wszystkie roboty tzw. zanikowe podlegają sukcesywnym odbiorom przez inspektora nadzoru oraz powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 6. Uwagi końcowe 1. Prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową, pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 2. Bezwzględnie naleŝy przestrzegać przepisów BHP oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 3. Projekt przewiduje wykonanie szeregu prac o charakterze rozbiórkowym, w związku z czym roboty naleŝy prowadzić z naleŝytą starannością i zachowaniem szczególnej ostroŝności. Zaleca się stosowanie narzędzi o maksymalnie małej udarności. 4. Niniejszą dokumentację projektową opracowano na podstawie inwentaryzacji budowlanej, w związku z czym wszystkie podane tu wymiary naleŝy sprawdzić w naturze. 5. Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały dobrane jako przykładowe i dostosowane do projektu. NaleŜy stosować materiały wymienione lub równowaŝne zamienniki o parametrach nie gorszych niŝ zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiającego. 6. Wszystkie uŝyte materiały muszą być dopuszczone do stosowania na Terenia RP. 7. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych. 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości naleŝy postępować wg zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach zasięgnąć opinii autora projektu DATA: marzec 2010 r. PODPIS: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: mgr inŝ. Leon Smol upr.bud.nr 115/82/OL inŝ. Lech Wróblewski upr.bud.nr 181/68 20

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ W BUDYNKU PRZESDZKOLA PUBLICZNEGO NR 27 W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOśNEGO 6/8 W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. BODZENTYŃSKIEJ 7 W KIELCACH. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. BODZENTYŃSKIEJ 7 W KIELCACH. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. BODZENTYŃSKIEJ 7 W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - OPIS ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. śeromskiego 12 (DZ. 1211) W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.3 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - OPIS ZAKRESU I SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY?

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY? WŁASNY DACH NAD GŁOWĄ Dach domu to nie tylko ochrona przed opadami, ale również bardzo istotny element architektury budynku, nadający mu określony charakter i styl. Budowa dachu to także poważny wydatek,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo